авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |

«СЕРИЯ: «В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ-ТРЕНЕРУ» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ – 2006 профсоюзных тренеров, лидеров профсоюзных организаций и членов комитета по образованию и ...»

-- [ Страница 2 ] --

Стаття 15. Контроль за виконанням колективного договору, угоди Контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосе редньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. У разі здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього на явну інформацію. Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.

Стаття 16. Статистичні дані про колективні договори, угоди Статистичні дані про колективні договори, угоди направляються в органи державної статистики в порядку, встановлюваному Міністерством статистики України.

Стаття 17. Відповідальність за ухилення від участі в переговорах На осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, або навмисно порушили строк, визначений частиною треть ою статті 10 цього Закону, або не забезпечили роботу відповідної комісії у виз начені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідаль ність аж до звільнення з посади. ( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96 ) Стаття 18. Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору, угоди На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вжити заходів, передба чених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не викону ються зобов’язання щодо колективного договору, угоди. ( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96 ) 44 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- Стаття 19. Відповідальність за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю Особи, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профс пілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення кон тролю за виконанням колективних договорів, угод, несуть дисциплінарну від повідальність або підлягають штрафу до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96 ВР від 17.12.96 ) Стаття 20. Порядок притягнення до відповідальності Порядок і строки накладення штрафів, передбачених цим Законом, регла ментуються Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731 10, 80732-10 ). Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, угоди, відповідних комісій або з ініціативи прокурора.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)»

Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 34, ст.227. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст. Цей Закон визначає правові і організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямова ний на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі вре гулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Закону Встановлені цим Законом норми поширюються на найманих працівників та ор ганізації, утворені ними відповідно до законодавства для представництва і захисту їх інтересів, та на власників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також на організації власни ків. Найманий працівник — фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю.

Стаття 2. Поняття колективного трудового спору (конфлікту) Колективний трудовий спір (конфлікт) — це розбіжності, що виникли між сто ронами соціально-трудових відносин, щодо: а) встановлення нових або зміни іс нуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, уго ди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ Стаття 3. Сторони колективного трудового спору (конфлікту) Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є: на виробничому рів ні — наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник;

на галузево му, територіальному рівнях — наймані працівники підприємств, установ, органі зацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники;

на національному рівні — наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповно важені найманими працівниками органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи (представники) на території більшості адміністратив но-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті Конституції України ( 254к/96-ВР ). Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих пра цівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).

Стаття 4. Формування вимог найманих працівників, профспілок Вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затвер джуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, устано ви, організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог збори (конференція) найманих працівників визначають орган чи особу, які будуть представляти їх інтереси. Вимоги найманих працівників на галузевому, тери торіальному чи національному рівнях формуються і затверджуються: у випад ках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок — рішенням виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок;

у випадках, коли інтереси найманих працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи) — конференцією представників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференцією) праців ників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту). Вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

Стаття 5. Порядок і строки розгляду вимог найманих працівників або профспілки Власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний розгля нути вимоги найманих працівників, категорій найманих працівників, ко лективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог. Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого власником органу (представни 46 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- ка), він зобов'язаний надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого органу управління, який має пра во прийняти рішення. При цьому строк розгляду вимог найманих працівни ків кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів. Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не по винен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог власником або уповноваженим ним органом (особою) до моменту одержання найманими пра цівниками чи профспілкою повідомлення від власника або відповідного ви щестоящого органу управління про прийняте ним рішення. Рішення власника або відповідного вищестоящого органу управління викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається уповноваженому представни цькому органу іншої сторони колективного трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним обгрунтуванням.

Стаття 6. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колек тивних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням власника чи уповнова женого ним органу (представника) або коли строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від власника не надійшло. Про виникнен ня колективного трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов'язаний у триденний строк письмово проінформувати власника чи уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та Національну службу посередництва і примирення.

Розділ II. ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ (КОНФЛІКТУ) Стаття 7. Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту) Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань, передбачених: пунктами «а» і «б» статті 2 цього Закону, — примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у строки, встановлені статтею 9 цього Закону, — трудовим арбітражем;

пунктами «в» і «г» статті 2 цього Закону, — трудовим ар бітражем.

Стаття 8. Примирна комісія Примирна комісія — орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін. Примирна комісія утворюється за ініціа тивою однієї із сторін на виробничому рівні — у триденний, на галузевому чи територіальному рівні — у п'ятиденний, на національному рівні — у десятиден ний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін. Порядок визначення представників ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ до примирної комісії визначається кожною із сторін колективного трудового спору (конфлікту) самостійно. На час ведення переговорів і підготовки рішен ня примирної комісії її членам надається вільний від роботи час. У разі потреби примирна комісія: залучає до свого складу незалежного посередника;

консуль тується із сторонами колективного трудового спору (конфлікту), центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони не досягли згоди — в рівних частках.

Стаття 9. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією Сторони колективного трудового спору (конфлікту) зобов'язані надавати примирній комісії інформацію, необхідну для ведення переговорів. Члени примирної комісії не мають права розголошувати відомості, що є державною або іншою захищеною законом таємницею. Колективні трудові спори (конф лікти) розглядаються виробничою примирною комісією у п'ятиденний, галузе вою та територіальною примирними комісіями — у десятиденний, примирною комісією на національному рівні — у п'ятнадцятиденний строк з моменту ут ворення комісій. За згодою сторін ці строки можуть бути продовжені. Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін обов'язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням. Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлік ту) примирна комісія припиняє свою роботу.

Стаття 10. Незалежний посередник Незалежний посередник — визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

Стаття 11. Трудовий арбітраж Трудовий арбітраж — орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту). Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін або незалежного посередника у триденний строк у разі: неприйняття примир ною комісією погодженого рішення щодо вирішення колективного трудово го спору (конфлікту) з питань, передбачених пунктами «а» і «б» статті 2 цьо го Закону;

виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з питань, передбачених пунктами «в» і «г» статті 2 цього Закону. Кількісний і персо нальний склад трудового арбітражу визначається за згодою сторін. Голова трудового арбітражу обирається з числа його членів. До складу трудового арбітражу також можуть входити народні депутати України, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування й інші особи.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового ар бітражу здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони не досягли згоди — в рівних частках.

48 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- Стаття 12. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем Колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з обов'язковою участю представників сторін, а в разі потреби — представників ін ших заінтересованих органів та організацій. Трудовий арбітраж повинен прийня ти рішення у десятиденний строк з дня його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути продовжено до двадцяти днів.

Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів, оформ ляється протоколом і підписується усіма його членами. Члени трудового арбітражу не мають права розголошувати відомості, що є державною таємницею або іншою захищеною законом таємницею. Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов'язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.

Стаття 13. Обов'язки й права сторін колективного трудового спору (конфлікту) Жодна із сторін колективного трудового спору (конфлікту) не може ухиля тися від участі в примирній процедурі. Сторони колективного трудового спору (конфлікту), примирна комісія і трудовий арбітраж зобов'язані використати для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) всі можливості, не заборонені законодавством. Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між сторонами, причини розбіжностей з обгрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту). У цьому разі наймані працівники або уповнова жений ними орган чи професійна спілка мають право з метою виконання вису нутих вимог застосовувати усі дозволені законодавством засоби.

Стаття 14. Гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів Незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітра жів на час роботи у примирних органах, утворених відповідно до цього Закону, гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку, а та кож на них поширюються гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України ( 322-08 ) для виборних профспілкових працівників, членів рад (прав лінь) підприємств і рад трудових колективів. Незалежному посереднику, члену примирної комісії і трудового арбітражу оплата праці в розмірі не менше серед ньомісячної заробітної плати та відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі, провадяться за рахунок сторін колективного трудового спору (конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не досягли згоди — в рівних частках.

Стаття 15. Національна служба посередництва і примирення З метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчас ному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (кон фліктів) Президентом України утворюється Національна служба посередництва ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ і примирення. Національна служба посередництва і примирення складається з висококваліфікованих фахівців та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і має свої відділення в Автономній Республіці Крим та областях. Рішення Національної служби посередництва і примирення мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного тру дового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Національна служба по середництва і примирення фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. Положення про Національну службу посередництва і примирення за тверджується Президентом України. До компетенції Національної служби посе редництва і примирення належить: здійснення реєстрації висунутих працівника ми вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

аналіз вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка про позицій для їх усунення;

підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізують ся на вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

формування списків арбітрів та посередників;

перевірка, в разі необхідності, повноважень представни ків сторін колективного трудового спору (конфлікту);

посередництво у вирішен ні колективного трудового спору (конфлікту);

залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування.

Стаття 16. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення із сторонами колективного трудового спору (конфлікту) Національна служба посередництва і примирення на прохання сторін колек тивного трудового спору (конфлікту) пропонує кандидатури незалежних посе редників, членів трудового арбітражу, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів.

Представники Національної служби посередництва і примирення можуть бра ти участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях. Сторони колективного трудового спору (конфлікту) після додержання передбаченої цим Законом примирної процедури мають право звернутися по сприяння у вирішенні цього спору (конфлікту) до Національної служби посе редництва і примирення, яка розглядає всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам свої рекомендації. Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавс тва віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національна служба посередництва і примирення надсилає свої рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх розглянути у семиденний строк і проін формувати про прийняті ними рішення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та Національну службу посередництва і примирення.

50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- Розділ III. СТРАЙК Стаття 17. Страйк Страйк — це тимчасове колективне добровільне припинення роботи пра цівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підпри ємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку з відмовою власника або уповноваженого ним орга ну (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповнова женого ними органу, профспілки, об'єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу.

Стаття 18. Право на страйк Відповідно до статті 44 Конституції України ( 254к/96-ВР ) ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється цим Законом. Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення ко лективного трудового спору (конфлікту) або власник чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Стаття 19. Рішення про оголошення страйку Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням органу профспілкової чи іншої організації найманих працівників, уповнова женої згідно із статтею 3 цього Закону представляти інтереси найманих пра цівників, загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції. Рішення про ого лошення страйку оформляється протоколом. Рекомендації щодо оголошення чи неоголошення галузевого або територіального страйку приймаються на га лузевому або територіальному рівнях на конференції, зборах, пленумі чи іншо му виборному органі представників найманих працівників та/або профспілок і надсилаються відповідним трудовим колективам чи профспілкам. Наймані працівники підприємств галузі чи адміністративно-територіальних одиниць самостійно приймають рішення про оголошення чи неоголошення страйку на своєму підприємстві. Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на підприємствах, на яких оголошено страйк, кількість працюючих ста новить більше половини загальної кількості працюючих відповідної галузі чи території. Нікого не може бути примушено до участі або до неучасті у страйку.

Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний письмово попередити влас ника або уповноважений ним орган (представника) не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючо му виробництві — за п'ятнадцять днів. Власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний у найкоротший строк попередити постачальників ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ і споживачів, транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємс тва, установи, організації щодо рішення найманих працівників про оголошен ня страйку. Місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із власником або уповноваженим ним органом (представником). У разі проведен ня зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконав чої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше ніж за три дні.

Стаття 20. Керівництво страйком Страйк на підприємстві очолює орган (особа), що визначається загальними зборами (конференцією) найманих працівників при прийнятті рішення про оголошення страйку. Галузевий чи територіальний страйк очолює (коорди нує) орган (особа), визначений конференцією, зборами, пленумом чи іншим виборним органом представників найманих працівників, профспілкових чи інших організацій працівників, уповноважених представляти відповідні тру дові колективи. Орган (особа), що очолює страйк, діє під час страйку в межах прав, передбачених цим Законом, інформує працівників про хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Повноваження органу (особи) як керівника страйку припиняються, якщо сторони підписали угоду про врегу лювання колективного трудового спору (конфлікту), а також у разі прийняття рішення про відміну або про припинення страйку.

Стаття 21. Укладення угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту), контроль за її виконанням Під час страйку сторони колективного трудового спору (конфлікту) зобов'язані продовжувати пошук шляхів його вирішення, використовуючи для цього усі наявні можливості. Угода про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) підписується керівником або іншим повноважним пред ставником органу, що очолює страйк, і власником або уповноваженим ним ор ганом (представником). Контроль за виконанням умов цієї угоди здійснюється сторонами колективного трудового спору (конфлікту) або уповноваженими ними органами (особами).

Стаття 22. Визнання страйків незаконними Незаконними визнаються страйки: а) оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіаль ного устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини;

б) оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами положень статей 2, 4, 6, частин першої і п'ятої статті 12, частин першої, третьої і шос тої статті 19 цього Закону;

в) розпочаті з порушенням найманими праців никами, профспілкою, об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами вимог статті 20, частин другої та третьої статті 24 цього Закону;

г) які оголошені та/або проводяться під час здійснення примирних процедур, передбачених цим Законом.

52 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- Стаття 23. Рішення про визнання страйку незаконним Заява власника або уповноваженого ним органу (представника) про визнан ня страйку незаконним розглядається у судовому порядку. Справа щодо цієї заяви повинна бути розглянута судом, включаючи строки підготовки справи до судового розгляду, не пізніш як у семиденний строк. Рішення суду про виз нання страйку незаконним зобов'язує учасників страйку прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного страйку, а працівників розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручення копії рішення суду орга нові (особі), що очолює страйк.

Стаття 24. Випадки, за яких забороняється проведення страйку Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає за побіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків. Забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку. У разі ого лошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує одного місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і Президента України. У разі оголошення воєнного стану автоматично наступає заборона проведення страйків до моменту його відміни.

Стаття 25. Вирішення трудового спору (конфлікту) у випадках заборони проведення страйку У випадках, передбачених статтею 24 цього Закону і коли рекомендації Національної служби посередництва і примирення щодо вирішення колектив ного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, Національна служба посередництва і примирення звертається із заявою про вирішення колектив ного трудового спору (конфлікту) відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міського суду.

Стаття 26. Забезпечення життєздатності підприємства під час страйку Власник або уповноважений ним орган (представник), місцевий орган вико навчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк, зобов'язані вжити необхідних заходів до забезпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров'ю людей, навко лишньому природному середовищу.

Стаття 27. Гарантії для працівників під час страйку Участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом неза конними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. За рішенням найманих працівників чи профспілки може бути утворено страйковий фонд з добровільних внесків і пожертвувань. За працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв'язку з його проведенням не мали можливості виконувати свої ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ трудові обов'язки, зберігається заробітна плата у розмірах не нижче від уста новлених законодавством та колективним договором, укладеним на цьому під приємстві, як за час простою не з вини працівника. Облік таких працівників є обов'язком власника або уповноваженого ним органу (представника).

Стаття 28. Наслідки участі працівників у страйку Організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є по рушенням трудової дисципліни. Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується. Час участі працівника у страйку, що визнаний судом незаконним, не зараховується до загального і безперервного трудового стажу Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОЛЕК ТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) Особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (кон флікти), несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримі нальну відповідальність згідно із законодавством.

Стаття 30. Відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом незаконним Працівники, які беруть участь у страйку, визнаному судом незаконним, не суть відповідальність згідно із законодавством.

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про працю, умов колективних трудових договорів (угод), що призвели до виникнення колективного трудового спору (конфлікту) Особи, винні у виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) або які за тримують виконання рішень примирних органів, утворених відповідно до цього Закону, а також рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, кримінальну або ад міністративну відповідальність згідно із законодавством. Особи, які представляють інтереси сторін і які допустили порушення положень статей 5, 6, частин першої, тре тьої, четвертої і п'ятої статті 9, частини п'ятої статті 12, частини першої статті 13, частин третьої та четвертої статті 16, частин п'ятої, восьмої, дев'ятої статті 19, частини третьої статті 23, а також посадові особи, які допустили порушення положень частини другої статті 5, частини четвертої статті 16 цього Закону, притягаються до дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

Стаття 32. Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання страйку незаконним Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а так само особи, які перешкоджають припиненню незаконного страйку, притягаються до дис циплінарної або адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

54 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- До зазначених осіб не застосовуються порядок і гарантії, передбачені статтями 43 і 252 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

Стаття 33. Відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку Особи, які примушують працівників до участі у страйку або перешкоджають участі у страйку шляхом насильства чи погрозою застосування насильства, або шляхом інших незаконних дій, покарання за які передбачено законодавством, притягаються до кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Стаття 34. Відшкодування збитків, заподіяних страйком Збитки, заподіяні в результаті страйку іншим підприємствам, установам, організаціям чи громадянам, відшкодовуються за рішенням суду згідно із за конодавством. Збитки, заподіяні власникові або уповноваженому ним органу (представнику) страйком, який був визнаний судом незаконним, відшкодо вуються органом, уповноваженим найманими працівниками на проведення страйку, у розмірі, визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому нале жать). Власник або уповноважений ним орган (представник), який порушив за кони України, внаслідок чого склалися умови для страйку, і страйк закінчився повним чи частковим задоволенням вимог найманих працівників, компенсує збитки учасникам страйку в розмірі, визначеному судом (у межах коштів і май на, що йому належать).

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. При вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли до набрання чинності цим Законом, застосовуються норми законодавства, які діяли на момент виникнення такого спору (конфлікту).

3. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не су перечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповід ність з цим Законом.

5. Протягом 1998 року утворити Національну службу посередництва і при мирення.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ ПРИЛОЖЕНИЕ ВАРИАНТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ ВАРИАНТ Міністерство палива та енергетики України Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Зареєстровано Схвалений на конференції Печерською районною трудового колективу Державною адміністрацією Державного підприємства м. Києва НАЕК “Енергоатом” Реєстраційний № «» _2005 р.

від «» 2005р.

Київ 56 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- З метою регулювання взаємних виробничих, трудових і соціально-еконо мічних відносин та узгодження інтересів між представником власника в особі президента державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (далі ДП НАЕК “Енергоатом” або Компанія), з одно го боку, і профспілковим комітетом ДП НАЕК “Енергоатом”, що представляє інтереси трудового колективу Компанії, з іншого боку (далі – Сторони), на підставі законів України “Про колективні договори і угоди”, “Про оплату пра ці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, КЗпП України, норм та положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об’єднаннями України на 2006 – 2007 роки, Галузевої угоди між Міністерством палива та енергетики України і Профспілкою працівників атомної енергетики та про мисловості України на 2001 – 2002 роки уклали цей Колективний договір з та ких взаємних зобов’язань:

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Колективний договір – це нормативний акт, яким установлюються основ ні норми, принципи та взаємні зобов’язання сторін стосовно регулювання на виробничому рівні соціально-економічних і трудових відносин згідно із зако нодавством, додаткові трудові та соціально-економічні гарантії. Колективний договір укладено з метою:

створення умов для підвищення ефективної роботи ДП НАЕК “Енергоатом” та реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних га рантій працівників;

удосконалення колективно-договірного регулювання, розвитку соціального діалогу, реалізації конституційних прав і гарантій працівників і власника.

1.2. Колективний договір поширюється на всіх працівників ДП НАЕК “Енергоатом”, незалежно від того, чи є вони членами профспілки, а також на штатних працівників профспілкових органів ДП НАЕК “Енергоатом”.

1.3. Норми, положення та умови (далі – Норми) Колективного договору є обов’язковими як для представника власника, так і для працівників ДП НАЕК “Енергоатом”.

За невиконання досягнутих домовленостей згідно з цим Колективним до говором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.4. Сторони зобов’язуються дотримуватися норм, умов та гарантій, а та кож мінімальних соціальних стандартів і соціальних нормативів, передбаче них чинним законодавством, Угодами вищого рівня, що є мінімальними та обов’язковими для Компанії.

1.5. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримува тися принципів соціального діалогу, паритетності представництва, рівноправ ності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості під час проведення переговорів (консультацій) щодо укладення Колективного ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань соціаль но-економічних і трудових відносин.

1.6. Колективний договір укладено на 2006 – 2007 роки, він набуває чинності від дати його підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього.

1.7. Пропозиції однієї із Сторін щодо змін і доповнень до цього договору є обов’язковими для розгляду другою Стороною в строк не більш як за 15 кален дарних днів від дня їх отримання.

1.8. Зміни та доповнення до Колективного договору, що зумовлені зміною чинного законодавства та Угод вищого рівня, а також ті, що направлені на поліпшення положень діючого Колективного договору, приймаються спільни ми рішеннями представника власника та профспілкового комітету.

У всіх інших випадках пропозиції Сторін про внесення змін чи доповнень до Колективного договору, після проведення попередніх консультацій і перего ворів, виносяться на схвалення конференції трудового колективу з метою уз годження позиції, досягнення згоди під час прийняття остаточного рішення.

1.9. Представник власника зобов’язаний довести до відома працівників ДП НАЕК “Енергоатом” зміст Колективного договору в 30-денний термін від дня його підписання.

1.10 Представник власника за участю профспілкового комітету зобов’язаний провести повідомну реєстрацію Колективного договору у відповідних органах згідно з чинним законодавством та домовленостями на національному та галу зевому рівнях.

1.11. Сторони зобов’язані вступати в переговори про укладання нового Колективного договору не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку дії Колективного договору, на який він укладався.

1.12. Жодна із Сторін, що уклали цей Колективний договір, не може протя гом усього терміну його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання Колективного договору, або при пиняти їх виконання.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ Представник власника зобов'язується:

2.1. Здійснювати керівництво виробничою і господарською діяльністю Компанії, розробляти і затверджувати структуру підприємства, на основі до говорів організовувати господарські відносини з іншими підприємствами й організаціями, здійснювати фінансові та кредитні відносини, нести відпові дальність за порушення договірних зобов’язань.

2.2. Забезпечити за участю профспілкового комітету формування стратегії і прогнозування розвитку Компанії, підвищення ефективності виробництва, стабілізацію й збільшення вироблення електроенергії з урахуванням планових завдань. Щорічно розробляти і приймати за погодженням із профспілковим 58 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- комітетом кошторис витрат на виконання Програми соціальної політики ДП НАЕК “Енергоатом”.

2.3. Забезпечувати працівників ДП НАЕК “Енергоатом” матеріально-тех нічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих завдань, норм і нормативів праці та створення належних умов праці.

2.4. Спрямовувати зусилля та грошові кошти ДП НАЕК “Енергоатом” на підвищення ефективності та розвиток виробництва, заохочення підвищення продуктивності праці, якості продукції, раціонального та ощадливого вико ристання матеріальних і виробничих ресурсів, а також на підвищення добро буту працівників ДП НАЕК “Енергоатом” та членів їх сімей.

2.5. У разі включення Компанії в цілому або окремих відокремлених підроз ділів чи їх структурних підрозділів до плану-графіку підготовки проведення корпоратизації або приватизації обов’язково включати представника відповід ного профспілкового комітету до складу відповідної комісії чи робочої групи.

2.6.Підготовку пропозицій щодо формування плану реструктуризації під приємства, зокрема вирішення виробничих, трудових, соціально-економічних та тотожних питань, що пов’язані з реструктуризацією, здійснювати за участю відповідного профспілкового комітету.

2.7. Залучати представників профспілкового комітету до :

– визначення умов подальшого функціонування об’єктів соціально-куль турної та побутової сфери, передачі в установленому порядку цих об’єктів відповідним радам або державним органам приватизації;

– вирішення питань щодо призупинення капітального будівництва житла та об’єктів соціально-культурного та побутового призначення і відчуження об’єктів незавершеного будівництва.

2.8. Забезпечити виконання виробничих завдань на 2006 — 2007 роки з ос новними показниками – план виробництва електроенергії;

– план із відпуску електроенергії.

Профспілковий комітет зобов'язується:

2.9. Сприяти зміцненню трудової і виробничої дисципліни в колективах структурних підрозділів ДП НАЕК “Енергоатом”, дотриманню правил внут рішнього трудового розпорядку, збільшенню прибутку, підвищенню продук тивності праці.

2.10. Формувати свідоме відношення працівників щодо збереження майна ДП НАЕК “Енергоатом”, ощадливого використання виробничих ресурсів та матеріальних цінностей.

2.11. Утримуватися від проведення колективних дій до проведення поперед ніх переговорів та примирних процедур щодо врегулювання спірних питань відповідно до чинного законодавства.

2.12. Організовувати збір та узагальнення пропозицій з питань поліпшення діяльності ДП НАЕК “Енергоатом”, доводити їх до роботодавця, домагатися їх реалізації, інформувати трудящих про вжиті заходи.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 2.13. Сприяти впровадженню збалансованої політики ціноутворення та вирі шення соціально-економічних питань, представляти права та інтереси праців ників у відносинах з представником власника в управлінні Компанією.

2.14. Проводити роботу серед працівників Компанії щодо безумовного до тримання основних принципів культури безпеки на АЕС.

Сторони зобов’язуються:

2.15. Уживати заходів щодо сталого функціонування ДП НАЕК “Енергоатом” через усунення передумов виникнення колективних трудових спорів, прове дення примирних процедур у порядку, передбаченому чинним законодавс твом.

2.16. Організовувати та проводити навчання працівників ДП НАЕК “Енергоатом” з питань трудового законодавства, охорони праці, управління підприємством та прав власника і трудового колективу.

ІІІ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ Представник власника зобов’язується :

3.1. При прийняті на роботу укладати письмовий трудовий договір з дотри манням вимог чинного законодавства.

3.2. Затвердити для кожного працівника Компанії функціональні обов’язки (посадову інструкцію або кваліфікаційну характеристику, які погоджені с профспілкою), ознайомити його з ними і вимагати лише їх виконання.

3.4. Забезпечити умови для продуктивної і безпечної праці, згідно укладено го трудового договору.

3.5. Зберігати місце роботи, оплату праці та інші гарантії за вимушену від мову працівників від роботи у разі незабезпечення представником власника безпечних умов праці на робочому місці.

Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцями з охорони праці за участю представника профспілкового комітету 3.6. Розглядати негайно випадки відмови працівника від виконання доруче ної йому роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров’я або для оточуючих його людей та навколишнього середови ща (у разі конфлікту створювати комісію).

3.7. Надавати працівникові можливість для харчування впродовж зміни на виробництвах, де за умовами роботи перерву неможливо встановити. Перелік таких виробництв і робіт, порядок та місце харчування встановлюються пред ставником власника за погодженням профспілкового комітету.

3.8. Здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, а та кож проводити навчання для ліцензування працівників за рахунок коштів ДП НАЕК “Енергоатом”.

3.9. Дотримуватися річної норми тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства та згідно з графіками робіт відокремлених підрозділів і дирекції ДП НАЕК “Енергоатом”.

60 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- У разі неможливості встановлення за умовами виробництва або роботи, нормативної щоденної чи щотижневої тривалості робочого часу, допускати за узгодженням із ПК установлення підсумованого обліку робочого часу за умови не перевищення встановленої норми робочих годин за обліковий період, згідно затвердженого Положення (Додаток).

3.10. При виконанні тривалого (комплексного) ремонту обладнання АЕС застосовувати роз’їзний (пересувний) характер робіт, згідно затвердженого Положення (Додаток_).

3.11. Графіки щорічних оплачуваних відпусток на наступний рік затверджу вати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 15 грудня поточ ного року.

3.12. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток у ВП та Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» установлювати за результатами атестації робочих місць, затвердженими конференцією трудового колективу даних підрозділів згідно із Законом України “Про відпустки” та додатком №.

3.13. При розірванні трудового договору з працівником проводити повний розрахунок, передбачений чинним законодавством та Колективним догово ром.

3.14. Інформувати трудовий колектив про результати виконання колективно го договору ДП НАЕК “Енергоатом” двічі на рік шляхом надання інформації через ЗМІ.

3.15. Пропозиції щодо змін до Статуту ДП НАЕК “Енергоатом” та до Положень про відокремлені підрозділи ДП НАЕК “Енергоатом” погоджувати з профс пілковим комітетом Компанії.

3.16. Надати право керівникам відокремлених підрозділів і дирекції Компанії представляти сторону власника при затвердженні документів указаних в Переліку (додаток № ).

3.17. Здійснювати прийом на роботу нових працівників тільки у разі забезпе чення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі статті 40 п.1 КЗпП України.

3.18. У разі виникнення об’єктивних причин звільнення працівників за стат тею 40 п.1 КЗпП України, письмово інформувати ПК не пізніше як за три мі сяці / про причини і об’єми скорочення, терміни звільнень, спеціальності та кваліфікацію працівників, які будуть вивільнятися, а також проводити кон сультації з профспілковим комітетом про вжиття заходів та пошуку можливос тей працевлаштування цих працівників.

3.19. Не допускати звільнень працівників за скороченням чисельності або штату в ДП НАЕК “Енергоатом” у разі його приватизації впродовж 6 місяців після завершення приватизації, за винятком умов, передбачених ст..26 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

Профком зобов’язується :

3.20. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових обов’язків і прав пра цівників.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 3.21. Проводити роз’яснювальну роботу з дотримання трудової та виробничої дисципліни в ДП НАЕК “Енергоатом”.

3.22. Здійснювати контроль за дотриманням вимог КЗпП України працівни ками та адміністрацією Компанії.

3.23. Давати згоду на вивільнення працівників за ініціативою власника за підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, тільки після використання всіх можливостей для збереження трудових відносин.

Сторони зобов’язуються :

3.25. Включати за згодою голови профспілковой організації представників виборних профспілкових органов в склад комісій з:

– атестації робочих місць;

– атестації керівників, фахівців та службовців;

– підвищення кваліфікації;

– повторної перевірки знань.

3.26. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісій з розгляду індивідуальних трудових спорів.

3.27. Режим роботи, тривалість робочого часу, час відпочинку працівників ДП НАЕК “Енергоатом” регулюються КД НАЕК «Енергоатом» та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.28 В окремих випадках, за наявності небезпечних факторів, для персона лу що виконує роботи в умовах підвищеної небезпеки для здоров’я спільним рішенням представника власника та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» можуть бути встановлені додаткові пільги та гарантії в т.ч. скоро чений робочий тиждень та додаткова відпустка 3.29. У разі прогнозування вивільнення працівників (не нижче 1,5 відсо тків від загальної чисельності працюючих в структурному підрозділі) спільно розробити і реалізувати Комплексну програму забезпечення зайнятості і со ціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

IV. ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ Представник власника зобов’язується:

4.1. Здійснювати оплату праці працівників згідно з цим Колективним догово ром та спільними рішеннями представника власника та профспілкового комі тету, які є невід’ємною частиною цього Колективного договору, та Положенням про оплату праці.

4.2. Встановити з 01.01.2006 року мінімальну місячну тарифну ставку (оклад) для працівників, які виконують просту, некваліфіковану, малокваліфіковану чи допоміжну роботу (гардеробник, кур’єр, прибиральник службових при міщень, швейцар, сторож тощо) промислово-виробничого персоналу та пер соналу енергогенеруючих потужностей, що будуються, на рівні 1,5 прожитко вого мінімуму працездатної особи станом на 01.01.2006 року;

непромислового персоналу, що обслуговує основне виробництво – на рівні 0,85 мінімальної та рифної ставки (окладу) ПВП,, крім АПК та СМЧ, рівень мінімальної заробітної 62 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- плати яких визначається окремим спільним рішенням адміністрації та профс пілкового комітету Компанії, але не нижче 120 % мінімальної заробітної плати, встановленої на державному рівні.

Надалі, при зміні величини прожиткового мінімуму на державному рівні, при умові перевищення прожитковим мінімумом працездатної особи рівня мінімальної тарифної ставки промислово-виробничого персоналу ДП НАЕК «Енергоатом», провадити перерахунок установленого розміру мінімальної ставки (окладу) ПВП.

4.3. У разі невиконанні представником власника п.4.2. в десятиденний термін інформувати профспілковий комітет про причини невиконання з визначенням пропозицій та термінів реалізації зобов’язань.

4.4. Тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів визначаються на підставі прийняття мінімальної тарифної ставки (окладу) і встановлених Галузевою угодою міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ста вок (посадових окладів) за погодженням із профспілковим комітетом.

Конкретні розміри місячних посадових окладів і тарифних ставок установи ти відповідно до «Схем посадових окладів і тарифних ставок працівників ДП НАЕК «Енергоатом» відповідно до схем, погоджених з профспілковим коміте том.

4.5. Оплату праці проводити, як правило, за погодинно-преміальною систе мою.

4.6. Розміри місячних посадових окладів і тарифних ставок працівників ДП НАЕК «Енергоатом», не передбачених чинними Схемами посадових окладів (тарифних ставок), установлюються керівникам відокремлених структурних підрозділів, з урахуванням характеру виконуваних робіт і необхідної кваліфі кації, відповідно до рівня оплати праці аналогічних категорій працівників, включених до вказаних Схем, за погодженням з відповідними профспілкови ми комітетами відокремлених підрозділів.

4.7. До тарифних ставок і посадових окладів можуть установлюватися допла ти і надбавки працівникам відповідно до Додатку.

Конкретні розміри доплат і надбавок, на які встановлено граничне обме ження, тобто з позначкою «до», встановлюються відокремленими підрозділа ми ДП НАЕК «Енергоатом» самостійно в межах, передбачених у ДП НАЕК «Енергоатом».

4.8. Здійснювати поточне преміювання працівників згідно з «Положенням про преміювання за результатами господарської діяльності», чинним у ДП НАЕК «Енергоатом» (Приймається постановою конференції трудового колективу з при йняття Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» 2006-2007 рр».

4.9. Виплату винагород за підсумками роботи за рік і вислугу років прово дити згідно з порядком, передбаченим «Положеннями», чинними в ДП НАЕК «Енергоатом» (Додатки 4, 5), з метою забезпечення пропорційного розподілу ФОП проводити виплату одноразових винагород за вислугу років та за підсум ками роботи за рік протягом першого півріччя року, наступного за звітним.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 4.10. Установити надбавки до посадових окладів та тарифних ставок за без перервний стаж роботи в електроенергетиці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.98 №2099.

4.11. Виплачувати працівникам ДП НАЕК «Енергоатом», які при наданні чергової відпустки безперервно пропрацювали не менше року, одноразову до помогу на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу, місячної тарифної ставки станом.... згідно з “Положенням про порядок отримання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення у зв’язку з відпусткою працівників ДП НАЕК “Енергоатом” (ПЛ-К.0.07.056-04). Конкретний розмір допомоги вста новлюється спільним рішенням представника власника та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом»

4.12. У разі порушення термінів виплати заробітної плати компенсувати пра цівникам втрату її частини згідно з чинним законодавством.

4.13. Включити час прийняття — передачі зміни для оперативного персоналу, який обслуговує технологічне обладнання АЕС та впливає на безпеку роботи, у робочий час відповідно до затверджених графіків роботи персоналу. Перелік робочих місць (посад, професій), яким установлюється робочий час на прийом передачу зміни (15 хвилин) визначається додатком, прийнятим конференцією трудового колективу відокремленого підрозділу та є додатком до колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом».

4.14. Оплату робочого часу за вимушений простій не з вини працівника тер міном до 1 місяця проводити у розмірі його середньої заробітної плати за весь період простою (в т.ч. водіїв у резерві). За період понад 1 місяць проводити оп лату у розмірі 2/3 середньої заробітної плати працівника.

4.15. Середня заробітна плата персоналу зупинених енергоблоків установ люється на рівні середньої заробітної плати персоналу діючих енергоблоків.

4.16. Проводити індексацію доходів працівників при перевищенні порогу ін фляції відповідно до діючого законодавства.

4.17. Формування, розподіл та використання фонду оплати праці проводити спільно з профспілковим комітетом та забезпечити такий же порядок розгляду питань у відокремлених підрозділах ДП НАЕК «Енергоатом» у межах розра хункового фонду.

4.18. Регулювання фонду оплати праці здійснювати відповідно до державних гарантій та Галузевої угоди за участю профспілкового комітету у вирішенні пи тань оплати праці, її форм та систем (згідно з новою редакцією пункту 3 ст. ЗУ «Про професійні спілки»).

4.19. Розрахунок тарифу на електроенергію ДП НАЕК «Енергоатом», в час тині витрат на оплату праці та інші соціальні виплати та пільги проводити за участю представникiв профспiлкового комiтету 4.20. Виплачувати заробітну плату працівникам у такі терміни:

— за першу половину місяця у розмірі не менше 40% посадового окладу (тарифної ставки) — 20-22 числа;

64 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- — за другу половину місяця 8-10 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Терміни виплати заробітної плати для ВП АЕС наступні:

ВПАЕС — за першу половину місяця — за другу половину місяця ВП ЗАЕС — до 30 числа поточного місяця — кінцевий розрахунок до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим ВП ЮУАЕС — з 23 по 26 число поточного місяця — кінцевий розрахунок з 08 по 11 число місяця, наступного за розрахунковим ВП РАЕС — з 21 по 25 число поточного місяця — кінцевий розрахунок з 06 по 10 число місяця, наступного за розрахунковим ВП ХАЕС — з 20 по 22 число поточного місяця — кінцевий розрахунок з 08 по 11 число місяця, наступного за розрахунковим Якщо терміни виплати зарплати збігаються з вихідними днями, терміни виплати переносяться на передвихідні дні».

4.21. Виплату заробітної плати за час щорічної відпустки проводити не піз ніше, ніж за 3 робочі дні до початку відпустки. За заявою працівника початок відпустки переносити на кількість днів затримки виплати відпускних.

4.22. При кожній виплаті заробітної плати письмово повідомляти працівника про:

— загальну суму заробітної плати з розшифровкою та видами виплат;

— розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

— суму заробітної плати, що належить до виплати, та за який період прово диться оплата праці;

— суму заборгованості заробітної плати, що належить до виплати.

4.23. Виплачувати заробітну плату за місцем роботи в грошовiй формi.

Працівникам ВП АПК частково натуральною формою оплати відповідно до «Положення про продаж та видачу натуральної оплати праці робітникам ВП АПК ДП НАЕК «Енергоатом».

4.24. Виплачувати пропорційно відпрацьованому часу всі заохочувальні, компенсаційні виплати і винагороди, передбачені цим КД працівникам, яких звільнено з ДП НАЕК у зв`язку зі смертю (якщо працівнику протягом року вони не нараховувалися).

4.26. Зміну, перегляд і впровадження норм праці проводити за погодженням з профспілковими комітетами.

4.27. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норма тивів.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 4.28. Перегляд норм праці здійснювати тільки у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані (раціоналізація робочих місць, впровадження нової техніки, тех нології та інших заходів, що забезпечують підвищення продуктивності праці).

4.29. Про впровадження нових норм або зміну норм праці повідомляти пра цівникам не пізніше, ніж за 2 місяці до їх впровадження.

4.30. Забезпечити відповідність організаційно-технічних умов виробництва (організація праці, технологія, обладнання, оснащення тощо) на робочих міс цях, де вводяться нові норми праці, запроектованих у нормах при їх розробці.

4.31. Встановлювати зменшені на 20% норми виробітку для молодих праців ників, прийнятих на роботу безпосередньо після закінчення загальноосвітніх шкіл, на термін до трьох місяців, а також вагітним жінкам з моменту видачі медичного висновку до кінця вагітності, при збереженні середньомісячної за робітної плати.

4.32. Перегляд і впровадження норм виробітку, зміну істотних умов у зв'язку зі змінами організації виробництва і праці у бік їх погіршення здійснювати з обов'язковим офіційним погодженням з профспілковим комітетом не пізніше, ніж за 3 місяці до їх впровадження.

4.33. Забезпечувати в ДП НАЕК «Енергоатом» гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, положень про преміювання, виплат вина город, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Профспілковий комітет зобов'язується:

4.34. Розробляти та надавати представнику власника пропозиції з удоско налення системи оплати праці працівників Компанії з урахуванням внеску кожного у забезпечення безпечної експлуатації АЕС та виробництва товарної продукції.

4.35. Вимагати від представника власника виконання зобов'язань цього роз ділу в повному обсязі в установлені терміни.

4.36. Не давати згоди на введення в дiю програм оптимізації (зменшення) рiв ня заробiтної плати, окремих видів виплат, чисельності працiвникiв без пере вiрки обгрунтованостi й економічної доцiльностi таких програм.

V. ОХОРОНА ПРАЦІ Представник власника зобов’язується:

5.1. Виконувати свої повноваження з охорони праці відповідно до Закону України “Про охорону праці”.

5.2. Забезпечити фінансування комплексних заходів з охорони праці у відо кремлених підрозділах згідно з Переліком затвердженим постановою КМУ від 27.06.03 №994 у розмірі не менше 0,8 відсотка від реалізованої товарної продук ції ДП НАЕК «Енергоатом».

5.3. Щорічно спільно з профспілковими комітетами розробляти “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, попе редження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і 66 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- аварій”, що передбачають перелік заходів (згідно с Переліком, затвердженим Постановою КМУ від 27.06.03 №994), терміни виконання, джерела фінансуван ня, вартість робіт і осіб, відповідальних за виконання. Ці “Комплексні захо ди…” є невід’ємною частиною колективного договору. Фінансове забезпечен ня зазначених заходів повинно бути виділено окремим рядком у фінансових планах Компанії в цілому із 100% забезпеченням. Річні підсумки виконання “Комплексних заходів…” доводити до відома конференцій трудових колек тивів.

5.4. Здійснювати щоквартальний аналіз стану охорони праці у відособлених підрозділах Компанії і розглядати його на виробничих нарадах, що проводять ся разом з представниками профспілкових організацій.

5.5. Надавати на запит профспілкових комітетів інформацію та інші матеріа ли з питань охорони праці 5.6. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць за умовами праці у відособлених підрозділах Компанії відповідно до чинного законодавства та інших нормативних актів, із залученням профспіл кових представників.

5.7. Забезпечувати навчання працівників безпечним методам праці шляхом підвищення рівня професійної підготовки і кваліфікації з питань охорони пра ці відповідно до вимог “Типового положення про навчання з питань охорони праці” та інших нормативних документів.

Не допускати персонал, що не пройшов навчання за індивідуальною про грамою підготовки та перевірки знань з питань охорони праці до виконання робіт.

5.8. Забезпечити за власний рахунок придбання, комплектування, своєчасну видачу працівникам та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Здійснювати щомісячне стовідсоткове фінансування придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту згідно з плановим кошторисом витрат відокремлених підрозділів.

5.9. На одержання компенсації своїх витрат на придбання спецодягу, спец взуття та засобів індивідуального захисту у разі порушення терміну їх видачі (заміни), а також заміну засобів індивідуального захисту за рахунок Компанії у разі дострокового їх зносу не з вини працівника відповідно до ст. 8 Закону України “Про охорону праці”, ст. 164 КЗпП.

5.10. Надавати громадським інспекторам з питань охорони праці профспіл кових організації відособлених підрозділів Компанії можливість контролю стану охорони праці у підрозділах – не менше 4-х годин на тиждень. Вважати цей час робочим, відповідно до Галузевої угоди.

5.11. Здійснювати навчання (семінари) громадських інспекторів з питань охорони праці з відривом від виробництва, відповідно до програм (графіків), погоджених з Профкомами відокремлених підрозділів.

Зберігати за працівником середньомісячну заробітну плату на період навчання.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 5.12. Проводити розслідування і облік нещасних випадків, професійних за хворювань, отруєнь і аварій на виробництві, а також випадків невиробничого травматизму, що сталися з працівниками Компанії, згідно з чинним законо давством.

Залучати членів профспілкових комітетів та громадських інспекторів з пи тань охорони праці відокремлених підрозділів Компанії до розслідування нещасних випадків та професійних захворювань і аварій, а також до роботи комісій з охорони праці.

5.13. Згідно з Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю вання, які спричинили втрату працездатності”:

– своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

– інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про кожний нещасний випадок або професійне захворювання в усіх підрозділах НАЕК “Енергоатом”;

– передавати Фонду соціального страхування від нещасних випадків до кументи, що підтверджують право працівника НАЕК “Енергоатом” на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також розміри цієї випла ти та послуг.

Повідомляти працівникам підприємства адресу та номери телефонів робо чого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також лікувально–профілактичних закладів та лікарів, які за уго дами з цим Фондом обслуговують підприємство.

5.14. Згідно з вимогами статті 34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” за ре зультатами розслідування нещасних випадків спільним рішенням адміністра ції і профкомів відособлених підрозділів Компанії установлювати конкретний розмір зменшення одноразової допомоги у разі встановлення вини потерпілого за Додатком _.

5.15. Звертатися до Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо здійснення своєчасних виплат на відшкодування шкоди, заподіяної за страхованому ушкодженням його здоров’я:

– витрати на його лікування при тимчасовій втраті працездатності;

– страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної її частини) залеж но від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності та однора зової допомоги;

– витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове хар чування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лі 68 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- кування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК;

– витрати на відшкодування моральної (немайнової) шкоди у вигляді одно разової виплати, визначеної у судовому порядку;

– витрати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого та інші виплати згідно з законодавством.

5.16. Щоквартально інформувати працівників Компанії та профспілкові комітети відокремлених підрозділів про стан виробничого травматизму в Компанії, обставини, причини та наслідки нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь, про вжиті заходи щодо усунення причин таких випад ків.

5.17. Зберігати за працівником Компанії місце роботи на час припинення виробничої діяльності підрозділу, цеху чи устаткування органами державного регулювання та нагляду та службою охорони праці ДП НАЕК “Енергоатом”.

5.18. Інформувати працівників під розпис при прийнятті на роботу:

– про умови праці на робочому місці (наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів на підприємстві і робочому місці, та можливі наслід ки їх впливу на здоров’я);

– про права працівника на пільги і компенсації при виконанні робіт у шкід ливих умовах праці.

5.19. Інформувати працівників під розпис у процесі виробничої діяльності:

– про зміни умов праці на робочому місці;

– про результати атестації робочого місця.

5.20. Проводити позачергову атестацію робочих місць щодо умов праці, згід но з обґрунтованим поданням профспілкових комітетів.

5.21. Забезпечити надання компенсацій і пільг членам добровільних пожеж них дружин відповідно до чинного законодавства.

Працівники Компанії зобов’язуються:

5.22. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

5.23. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, устаткуванням та іншими засобами вироб ництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

5.24. Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

5.25. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначе них вимог.

Працівники Компанії мають право:

5.26. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо створилася вироб нича ситуація, небезпечна для їх життя чи здоров’я, або для людей, які їх ото чують, та навколишнього середовища.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцями з охорони праці за участю представника профспілки, а також страхового експерта з охорони праці.

5.27. Розірвати трудовий договір за власним бажанням з одержанням вихід ної допомоги в розмірі триразової середньомісячної заробітної плати, якщо адміністрація не дотримується законодавства з охорони праці, та розділів Колективного договору з охорони праці.

5.28. На пільги і компенсації в шкідливих і важких умовах праці відповідно до чинного законодавства та умов Колективного договору.

Профспілковий комітет зобов’язується:

5.29. Здійснювати громадський контроль за додержанням роботодавцем:

– законодавства про охорону праці;

– створення безпечних і нешкідливих умов праці;

– належних виробничих та санітарно-побутових умов працюючих;

– усунення впливу шкідливих і небезпечних чинників на здоров’я людей і навколишнє середовище.

Профспілковий комітет має право:

5.30. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників Компанії з питань виконання норм та правил з охорони праці.

5.31. Здійснювати контроль, захищати і відстоювати інтереси робітників Компанії з питань охорони праці.

5.32. Направляти представників профспілкових органів для участі у роз слідуванні нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, нещасних випадків невиробничого характеру, конфліктних ситуацій з питань незабезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

5.33. Одержувати інформацію з питань охорони праці від представника влас ника.

5.34. Безперешкодно відвідувати робочі місця на підприємстві з метою пере вірки виконання норм і правил з охорони праці.

5.35. Ініціювати розробку та проведення додаткових норм на спецодяг, спец взуття й інші засоби індивідуального захисту залежно від умов праці.

5.36. Вимагати від представника власника припинення роботи, якщо її про довження може привести до порушень правил та норм з охорони праці до усу нення виявлених недоліків.

VI. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Сторони домовились:

6.1. Проводити попередній (при прийнятті на роботу) медичний огляд, а та кож психофізіологічне обстеження певних категорій працівників ДП НАЕК “Энергоатом”.

6.3. Забезпечити фінансування та організувати проведення за рахунок кош тів ДП НАЕК “Энергоатом” періодичних медичних оглядів працівників:

– зайнятих на важких роботах;

70 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- – зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

– зайнятих на роботах, де є потреба у професійному доборі;

– віком до 21 року;

– та інших категорій працівників згідно з чинним законодавством, та чин ними нормативними документами.

6.4. Забезпечувати фінансування та організацію проведення за рахунок коштів ДП НАЕК “Энергоатом” медичних оглядів осіб, які не підлягають обов’язковим медичним оглядам згідно з чинним законодавством з періодич ністю один раз в 2 роки.

6.5. У разі потреби, при формулюванні заключного висновку періодичного медичного огляду, направляти на додаткові обстеження (лікування) до інших медичних закладів України на основі виписки або висновку ЛКК ВП МСЧ за погодженням з відділом охорони здоров’я ВП АЕС і відшкодовувати кошти за проїзд, медичне обстеження і лікування при пред’явленні відповідних фінан сових документів.

6.6. Зберігати заробітну плату працівників ДП НАЕК “Енергоатом” на час планового чи позачергового медичного огляду та додаткового медичного об стеження за результатами медичного огляду відповідно до документів (виписка з історії хвороби або медичний висновок) медичних закладів у разі відсутності лікарняного листка.

6.7. Забезпечити виконання рекомендацій заключних актів за результатами періодичних медичних оглядів, у тому числі оздоровлення в санаторіях, згідно з встановленою щорічною квотою від придбаних путівок.

6.8. Організувати у встановленому порядку позачергове проведення медич ного огляду на вимогу працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці, або з ініціативи адміністрації, якщо стан здоров’я працівника може вплинути на виробничий процес, безпеку виробництва, призвести до травматизму чи прогресування виявленого захво рювання.

6.9. Проводити щорічно порівняльний аналіз результатів медичних оглядів, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності персоналу відокремле них підрозділів ДП НАЕК “Енергоатом”. За участю профспілкових комітетів розробляти комплексні заходи щодо виконання рекомендацій заключних актів за результатами медичних оглядів, із зниження загальної і попередження про фесійної захворюваності, виробничого травматизму.

6.11. Забезпечити постійне поповнення цехових аптечок та комплектів аварій ного захисту персоналу.

6.12. Забезпечувати пріоритетність оздоровлення в санаторіях та профілак торіях ВП АЕС окремних категорій персоналу з метою збереження здоров'я як фактора безпеки діяльності енергоблоків, підтримки професійного довголіття і професійної придатності.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 6.13. Забезпечувати повноцінне утримання та фінансування (відповідно до затвердженого кошторису) здоровпунктів, санаторіїв-профілакторіїв, реабілі таційних закладів Компанії.

6.14. Забезпечити фінансування проведення заходів з медичної профілакти ки захворювань на грип та ГРВІ серед працівників згідно з планами по ВП АЕС у межах затвердженого кошторису.

6.15. Забезпечити розробку з урахуванням умов і пропозицій ВП АЕС “Цільової програми охорони здоров’я персоналу ДП НАЕК “Энергоатом” на 2005 – 2010 рр.”, її затвердження та поетапне виконання.

6.16. Надавати матеріальну допомогу на лікування, або брати участь у доб ровільному медичному страхуванні працівників ДП НАЕК “Енергоатом” у межах затвердженого кошторису.

Профспілковий комітет зобов’язується:

6.17. Здійснювати захист інтересів працівників ДП НАЕК “Енергоатом” з пи тань охорони здоров'я в межах своїх повноважень.

Працівники ДП НАЕК “Енергоатом” зобов’язуються 6.18. Проходити у встановленому порядку всі види медичних оглядів згідно з чинним законодавством, нормативними документами та колективним догово ром з урахуванням умов виробництва із застосуванням ядерних установок.

6.19. Виконувати рекомендації заключного акту за результатами періодичних медичних оглядів.

6.20. Дотримуватись норм та правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі для попередження нанесення шкоди здоров’ю собі та членам колективу і ви робництву в цілому.

Власник має право:

6.21. Притягувати працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонення від роботи без збереження заробітної плати згідно із чинним законодавством.

VII. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ Сторони домовилися:

7.1. Адміністрації спільно з профспілковим комітетом Компанії забезпечити фінансування будівництва соціальної інфраструктури в розмірі 120 млн. грн.

на 2006 рік, а саме: 15% коштів централізовано, а 85% — децентралізовано на ВП АЕС. Розподіл коштів між відокремленими підрозділами здійснювати від повідно до нормативів та кошторисів, які затверджуються спільними рішення ми представника власника та профкому.

7.2. Дотримуватися норм і вимог, передбачених Законом України “Про де ржавні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”.

7.3. Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-культурні заходи і житлове будівництво та використовувати їх, виходячи з пріоритетів і реальних 72 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- фінансових можливостей ДП НАЕК “Енергоатом” відповідно до затверджено го кошторису.

Представник власника зобов’язується:

7.4. Забезпечувати утримання та розвиток об’єктів соціальної інфра структури, які знаходяться на балансі відокремлених підрозділів ДП НАЕК “Енергоатом” та визначені у переліку (Додаток 8).

7.5. У разі знаходженні житлового масиву на відстані більш ніж 3 км від місця роботи за відсутності міського, приміського та іншого транспорту доставку пра цівників на роботу і з роботи забезпечувати за рахунок коштів підприємства.

7.6. Зберігати за погодженням з профспілковим комітетом відокремленого підрозділу середньомісячну заробітну плату працівника при відриві його від основної роботи на час:

– виконання роботи в оздоровчих таборах;

– супроводу дітей в оздоровчі заклади.

7.7. Виплачувати одноразову грошову винагороду працівникам Компанії згідно з Положеннями ДП НАЕК «Енергоатом».

7.8. Здійснювати комплекс заходів щодо соціального захисту працівників згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які пост раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

7.9. Надавати працівникам ДП НАЕК “Енергоатом” триденну відпустку із збереженням заробітної плати у випадках їх одруження, поховання близьких родичів (батьки, подружжя, діти, брат, сестра).

7.10. Надавати два дні в рахунок чергової щорічної відпустки або без збере ження заробітної плати у випадку одруження дітей.

7.11. Надавати працівникам ДП НАЕК “Енергоатом” безвідсоткові позики на оплату навчання їх та їхніх дітей, на будівництво та придбання житла у розмі рах і порядку, передбачених Положеннями ДП НАЕК “Енергоатом».

7.12. Надавати матеріальну допомогу:

– дітям-сиротам, напівсиротам, дітям-інвалідам працівників, які працювали чи працюють у ДП НАЕК “Енергоатом” до досягнення ними повноліття, а в разі навчання – до 23 років. Розміри матеріальної допомоги визнача ються спільним рішенням представника власника і профкому;Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.