авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |

«СЕРИЯ: «В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ-ТРЕНЕРУ» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ – 2006 профсоюзных тренеров, лидеров профсоюзных организаций и членов комитета по образованию и ...»

-- [ Страница 3 ] --

– жінці — працівниці Компанії при народженні дитини, щомісячно – на пе ріод відпустки по догляду за дитиною до трирічного віку та до шести років (за медичними показниками). Розмір допомоги встановлюється спільним рішенням представника власника і профспілкового комітету;

– малозабезпеченим родинам у порядку і розмірах на підставі спільного рішення представника власника і профспілкового комітету.

Сторони зобов’язуються:

7.13. З метою оздоровлення дітей працівників ДП НАЕК “Енергоатом” на давати путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення. Кількість путівок визначається на початок кожного року спільним рішенням представ ника власника і профспілкового комітету ДП НАЕК “Енергоатом». Розмір ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ оплати і порядок виділення путівок визначаються Положеннями ДП НАЕК “Енергоатом».

7.14. Надавати матеріальну допомогу одному з членів сім’ї у зв’язку зі смертю працівника – дружині (чоловіку) або дітям померлого;

членів сім’ї (чоловіка, дружини, дитини), а також матері, батька згідно з Положеннями ДП НАЕК “Енергоатом».

7.15. Надавати членам добровільних дружин з охорони громадського порядку та добровільних пожарних дружин до 5 днів додаткової оплачуваної відпустки.

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.16. Здійснювати контроль за використанням коштів на соціальне страху вання, своєчасною виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності та ін ших допомогах відповідно до чинного законодавства.

7.17 Спільно з представником власника організовувати відпочинок і оздоровлен ня працівників і їхніх сімей, сприяти підвищенню ефективності їх лікування.

VIII. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 8.1. Адміністрації спільно з профспілковим комітетом розробити «Програму вирішення житлової проблеми в ДП НАЕК «Енергоатом» (Додаток ).

8.2. Здійснювати будівництво житла, квартирний облік та поліпшення жит лових умов працівників Компанії згідно з “Положенням про напрямки, поря док, умови забезпечення житлом працівників ДП НАЕК “Енергоатом” і об слуговуючих організацій та взаємодію з органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами з питань будівництва та розподілу житла (Додаток ).

8.3. Сприяти відведенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво і забезпечувати дольову участь Компанії у спорудженні інженер них мереж та комунікацій у місцях компактної малоповерхової забудови міст супутників АЕС за участю працівників ДП НАЕК “Енергоатом”.
8.4. Брати на квартирний облік персонал, що потребує поліпшення житло вих умов, за умови безперервного стажу роботи в ДП НАЕК “Енергоатом” не менш як 10 років і забезпеченістю житловою площею нижче середнього рівня по регіону за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету ві докремленого підрозділу.

8.5. Забезпечувати належний санітарний стан гуртожитків, що знаходяться на балансі відокремлених підрозділів Компанії, та виконання встановлених норм їх облаштування.

8.6. З метою організації робітничого харчування на виробництві оплачувати за кошти Компанії послуги та надавати на пільгових договірних умовах під приємства громадського харчування, що його забезпечують:

– приміщення з освітленням і опаленням, паливом, гарячою водою;

– паливо та електроенергію для приготування їжі;

– торговотехнологічне, холодильне та інше устаткування;

– меблі;

– транспорт для перевезення продуктів харчування;

74 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- Профком зобов'язується:

8.7. Забезпечувати громадський контроль за дотриманням установленого по рядку будівництва та розподілу житла, за станом квартирного обліку і черговіс тю надання житла, забезпечувати гласність при вирішенні житлових питань.

8.8. Контролювати житлове та побутове обслуговування працівників Компанії.

Профком має право:

8.9. Одержувати від представника власника інформацію про розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво та реконструкцію різних типів житла, на надан ня позик працівників Компанії для придбання та будівництва власного житла.

ІX. РОБОТА З МОЛОДДЮ Представник власника зобов’язується:

9.1. Визнавати делеговані Атомпрофспілкою повноваження обраних рад мо лоді відособлених підрозділів Компанії згідно з «Положенням про спілку мо лоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України».

9.2. Забезпечити виконання “Основних напрямків молодіжної політики ДП НАЕК “Енергоатом” на 2006—2010 роки” (Додаток 17).

9.3. Сприяти виконанню планів роботи Спілки молоді та рад молоді відо кремлених підрозділів (далі — ВП), які узгоджуються з ним та профспілкови ми комітетами відповідних рівнів.

9.4. Надавати безоплатно необхідні власні приміщення для проведення за сідань, конференцій, зборів рад молоді ВП та необхідні для забезпечення їх діяльності обладнані приміщення, засоби зв’язку, оргтехніку і фото-відео об ладнання, за погодженням із головами профспілкових комітетів ВП.

9.5. Проводити конкурси профмайстерності для молодих працівників згідно з «Положенням про конкурси професійної майстерності серед молодих праців ників відособлених підрозділів ДП НАЕК “Енергоатом” (Додаток ).

9.6. Забезпечити фінансування заходів рад молоді відокремлених підрозділів, що проводяться в рамках діяльності Спілки молоді Атомпрофспілки згідно з планами їх роботи, які узгоджуються з ним та профспілковими комітетами відповідних рівнів.

Ради молоді відособлених підрозділів правочинні:

9.7. Брати участь у заходах, які проводяться в Компанії, та ініціювати прове дення заходів, що спрямовані на підвищення престижу роботи в атомній енер гетиці та пропаганді атомної енергетики на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

9.8. Проводити роботу щодо:

– дотримання норм та правил, установлених на АЕС;

– підвищення культури безпеки;

– пропаганди здорового способу життя серед молодих працівників Компанії;

– дотримання виробничої та трудової дисциплін у підрозділах Компанії та своєчасно реагувати на їх порушення.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 9.9. Розробляти та надавати пропозиції щодо поліпшення умов праці та від починку працівників Компанії.

9.10. Брати участь у раціоналізаторській роботі та сприяти підвищенню ос вітнього рівня молодих працівників.

Надавати пропозиції керівництву структурних підрозділів Компанії щодо підвищення кваліфікації молодих працівників та їх матеріального заохочення.

Проводити роботу:

— серед школярів щодо професійної орієнтації на подальшу роботу в ДП НАЕК “Енергоатом”;

— серед студентів старших курсів профільних вищих навчальних закладів;

— серед молодих працівників щодо підвищення їх профмайстерності.

Сприяти формуванню особистості молодих працівників шляхом наставниц тва відповідно до Положення про наставника молодого працівника ДП НАЕК “Енергоатом”.

Захищати інтереси Компанії та її структурних підрозділів у виборних орга нах, членами яких є представники Спілки молоді.

X. СПОРТ І КУЛЬТУРА Представник власника зобов’язується:

10.1. Здійснювати фінансування на утримання об’єктів спортивного та куль турного призначення, що перебувають на балансі відокремлених підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом», у межах затвердженого кошторису та єдиного норма тиву, згідно з спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету відокремленого підрозділу.

10.2. Надавати працівникам Компанії та членам їх сімей об’єкти культурно го, спортивного та оздоровчого спрямування, які перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» або орендовані, для ведення культурно-освітньої, оздо ровчої, фізкультурної та спортивної роботи.

10.3. Надавати відповідний транспорт для організації та проведення куль турно-масових і спортивно-оздоровчих заходів відповідно до планів роботи за рахунок коштів Компанії, після узгодження з профспілковим комітетом, згід но з заявками в межах кошторису на соціальний розвиток. Витрати за рахунок коштів, передбачених п.10.1.

10.4. Звільняти працівників підприємства — членів збірних команд та учас ників творчих колективів художньої самодіяльності від роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи для участі в спортивних змаганнях та культурно-освітніх заходах згідно з планами, затвердженими представником власника та профспілковим комітетом відокремленого підрозділу Компанії.

10.5. Звільняти працівників підприємства — членів збірних команд та учасників творчих колективів художньої самодіяльності від роботи із збе реженням заробітної плати за основним місцем роботи для участі в спор тивних змаганнях та культурно-освітніх заходах за узгодженням профспіл кового комітету.

76 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- 10.6. Забезпечувати дольове фінансування участі збірної команди легкоат летів Компанії у щорічному міжнародному максі-марафоні з метою пропаган ди престижності роботи в атомній енергетиці.

10.7. Не допускати перепрофілювання та зміни форми власності об’єктів со ціокультурного та спортивного призначення, що перебувають на балансі відо кремлених підрозділів ДП НАЕК «Енергоатом» без погодження з профспілко вим комітетом.

Профспілковий комітет зобов’язується:

10.8. Забезпечувати участь разом з іншими організаціями в розробці та втілен ню в життя державних, галузевих програм, спрямованих на створення сприят ливих умов для розвитку культури, фізичної культури, туризму та спорту.

10.9. Організовувати заняття в секціях і командах, групах спортивного спря мування, самодіяльних спортивних і фізкультурно–оздоровчих клубах, гурт ках, студіях, клубах за інтересами для працівників та членів їх сімей.

10.10. Залучати працівників атомних станцій та їх дітей до систематичних за нять фізичною культурою та спортом, організації їх активного відпочинку.

10.11. Забезпечувати участь команд відокремлених підрозділів Компанії в спартакіаді та юнацькій Олімпіаді ФСТ «Атом України» та проведенні масових спортивних заходів, спортивних свят, спартакіад, фестивалів, змагань.

10.12. Забезпечувати підготовку спортивних резервів через дитячі спортивні школи та спортивні секції.

10.13. Преміювати кращих фізкультурних працівників та активістів за ваго мий внесок у розвиток фізичної культури та спорту у відокремлених підрозділах Компанії та у зв’язку з професійним святом – Днем фізичної культури за рахунок відрахувань грошових коштів на фізкультурну і культурно-масову роботу.

10.14. Щорічно розробляти план фінансування культурно-масових та спортивних заходів, фінансування яких проводити за рахунок ПК ДП НАЕК “Енергоатом”.

Сторони домовилися:

10.15. Проводити агітаційно-пропагандистську роботу з фізичної культури і спорту.

10.16. Сприяти забезпеченню повної безпеки під час проведення занять і ма сових заходів з фізичної культури і спорту, культурно-просвітницьких заходів.

10.17. Розробити, довести до персоналу і домагатися безумовного виконання концепції розвитку принципів здорового способу життя, фізичної активності і загартованості персоналу.

10.18. Для підвищення іміджу ДП НАЕК “Енергоатом”, з метою популяриза ції фізичної культури і спорту щорічно узагальнювати та публікувати в засобах масової інформації результати виступів кращих спортсменів Компанії.

10.19. Забезпечити придбання спортивної форми та інвентарю з символікою флагману енергетики України ДП НАЕК “Енергоатом” для кращих спорт сменів Компанії – учасників престижних міжнародних змагань.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ XI. ГАРАНТІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Представник власника зобов’язується:

11.1.Надавати безкоштовно профспілковому комітету ДП НАЕК “Енергоатом” та профспілковим комітетам відокремлених підрозділів, що входять до його складу, необхідні для забезпечення їх діяльності обладнані приміщення, за соби зв’язку і оргтехніку, автотранспорт згідно із заявками, та забезпечувати їх експлуатацію і охорону.

11.2. На заяву членів профспілки провадити безготівкову оплату членських внесків і перераховувати їх профспілковим комітетам відокремлених підроз ділів Компанії централізовано у триденний термін після виплати заробітної плати працівникам.

11.3. Звільняти від основної роботи членів профспілкових органів для вико нання громадської роботи, із збереженням середньої заробітної плати, на час:

– членів профкому – до 5 год. на тиждень;

– членів комісій профкому – до 4 год. на тиждень;

– профгрупоргів відповідно до поданого профкому переліку – до 3 год. на тиждень;

– голову, членів цехкомів із чисельного персоналу:

– до 500 працівників – до 3 год. на тиждень;

– від 500 до 1000 працівників — до 4 год. на тиждень;

– більше 1000 працівників — до 6 год. на тиждень;

– громадських інспекторів з охорони праці – до 4 год. на тиждень;

– членів комісії з трудових спорів, Ради молоді – до 4 год. на тиждень – із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи.

Примітка: у разі, якщо працівник є членом кількох комісій, то йому для ви конання дорученої роботи надавати не більше 5 годин на тиждень 11.4. Доопрацювати. (Всім ПК ВП ДП НАЕК «Енергоатом»у тижневий термін надати кошториси та плани роботи на 2006 рік) 11.5. Не допускати змін умов трудового договору, оплати праці, притягнен ня до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

11.6. Не допускати звільнення членів виборних профспілкових органів ві докремлених підрозділів без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

(Згідно з чинним законодавством – стаття 252 КЗпП України).

11.7. Не допускати звільнення з ініціативи представника власника працівни ків, які обиралися до складу профспілкових органів, протягом двох років після закінчення терміну виборних повноважень, крім випадку повної ліквідації підприємства чи вчинення працівником дій, за які законодавством передбаче на можливість звільнення працівника з роботи.

11.8. Включати представників профспілкових ланок — у залежності від рангу комісії: членів профспілкових комітетів або членів цехкомів за погодженням із головою профкому – до складу робочих комісій:

– з атестації робочих місць за умовами праці;

78 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- – з перевірки знань персоналу з охорони праці;

– з комплексних перевірок підрозділів з охорони праці;

– атестації на посаду керівників, спеціалістів та службовців;

– з підвищення кваліфікації;

– з прийняття в експлуатацію виробничих об’єктів і об’єктів соціального призначення;

– з обходу робочих місць та з перевірки трудової і виробничої дисципліни.

11.9. Розслідувати нещасні випадки, що трапилися з членами профспілкових комітетів під час виконання громадських обов’язків, згідно з “Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахво рювань і аварій на підприємстві”.

11.10. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з пи тань, що є предметом цього КД.

11.11. Проводити разом з профспілкою конференції (збори) трудових колек тивів усіх рівнів.

Витрати на проведення забезпечує сторона власника.

11.12. Поширити умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в цьому Колективному договорі, на обраних і штатних профспілкових працівників профспілкового комітету ДП НАЕК “Енергоатом” та профспілкових комітетів, що входять до його складу.

11.13. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу ви борних профспілкових органів Атом профспілки надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок відокремлених підрозділів.

11.14. Забезпечити вільне відвідування членами комісій з питань охорони праці профспілкових органів Атомпрофспілки робочих місць у цехах, відді лах. майстернях та ін., включаючи зону суворого режиму, для виконання своїх повноважень відповідно до статті 248 КЗпП України (за наявності відповідної форми «допуску» та відсутності медичних протипоказань).

11.15. За виборними та штатними працівниками профспілкових організацій відокремлених підрозділів зберегти черговість і право на одержання житла, пе ребування на квартирного обліку в загальній черзі та списках осіб, що користу ються першочерговим та позачерговим правом на отримання житла на правах, рівних з працівниками ДП НАК «Енергоатом».

ХII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Сторони зобов’язуються:

12.1. У двотижневий термін після прийняття Колективного договору визна чити посадових осіб, відповідальних за виконання положень Колективного договору, і встановити терміни виконання.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 12.2. Аналізувати хід виконання Колективного договору, заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов’язань на конференції представників трудо вих колективів та спільних засіданнях Адміністрації і Профкому.

12.3. У разі невчасного виконання, невиконання зобов’язань Колективного договору аналізувати причини і вживати термінових заходів із забезпечення їх реалізації.

12.4. Осіб, винних у невиконанні положень Колективного договору, притягу вати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

12.5. У разі виникнення можливостей надання додаткових пільг та гарантій працівникам Компанії, сторони приймають спільне рішення, яке є невід’ємною частиною Колективного договору.

12.6. Цей колективний договір підписано у 2 (двох) примірниках, які зберіга ються в кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

80 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- ВАРИАНТ Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат»

(ГП «ВостГОК») КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2005 ГОД одобрен конференцией трудового коллектива ГП «ВостГОК»

24 марта 2005 года Зарегистрирован Управлением труда и социальной защиты населения Желтоводского городского совета коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом ГП «ВостГОК»

Регистрационный № 15 от 06.04.2005 года Начальник Управления Л. В. Кучер Желтые Воды ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Коллективный договор заключен между представителем собственни ка, именуемым в дальнейшем «Работодатель», в лице генерального директора Государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат»

Перькова Петра Георгиевича, с одной стороны, и коллективом работников ГП «ВостГОК», интересы которого уполномочен представлять профсоюзный ко митет ГП «ВостГОК», именуемый в дальнейшем «Профком ГП «ВостГОК», в лице его председателя Филиппова Бориса Николаевича, с другой стороны.

1.2. Разработку коллективного договора, осуществление контроля над его выполнением стороны поручают комиссии по разработке и проверке выпол нения коллективного договора, созданной сторонами из равного количества своих представителей.

1.3. В течение срока действия в настоящий коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения по согласованию сторон Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК», отраженные в протоколе комиссии по разработке и проверке выполнения коллективного договора, созданной сторонами из рав ного количества своих представителей.

1.4. Стороны обязуются следовать принципам социального партнерства:

паритетности представительства, равноправия сторон, взаимной ответствен ности, конструктивности и аргументации при проведении переговоров (кон сультаций) по заключению коллективного договора, внесению изменений и дополнений в него, решении всех вопросов социально-экономических и тру довых отношений.

1.5. Коллективный договор распространяется на всех работников предпри ятия и штатных работников Профкома ГП «ВостГОК» (Групкома), а также на главных специалистов аппарата ЦК Атомпрофсоюза, рабочее место которых находится в Групкоме.

1.6. В случае возникновения разногласий между работниками и Работодателем право на ведение переговоров от имени работников предоставляется Профкому ГП «ВостГОК».

В случае реорганизации или ликвидации комбината и/или Профкома ГП «ВостГОК» действие настоящего коллективного договора гарантируется в со ответствии со ст. 9 Закона “О коллективных договорах и соглашениях”.

Обязательства сторон:

1.7. Организовать сбор предложений и критических замечаний трудящихся к кол лективному договору, разработать мероприятия для устранения замечаний, привле кать к ответственности исполнителей, не обеспечивающих выполнение коллектив ного договора в установленные настоящим коллективным договором сроки.

1.8. Проводить не менее двух раз в год проверку хода выполнения коллектив ного договора с составлением комиссией акта проверки.

82 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- Обязательства Работодателя:

1.9. Признать Профком ГП «ВостГОК» единственным полномочным предста вителем коллективных интересов работников комбината, определенных дейс твующим законодательством и настоящим коллективным договором, который обсуждается и одобряется конференцией трудового коллектива после отчета сторон о выполнении, взятых на себя обязательств.

Трудовой коллектив предоставляет право и поручает:

1.10. Профкому ГП «ВостГОК» и его представителям, согласно их статусу и функциям, представлять права и интересы коллектива и членов профсоюза в органах местного самоуправления и государственной власти, в объединениях работодателей, в объединениях трудящихся на предприятии и за его пределами в соответствии с Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Уставом Атомпрофсоюза.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ Обязательства Работодателя:

2.1. Самостоятельно осуществлять руководство производственной и хозяйс твенной деятельностью предприятия, разрабатывать и утверждать структуру предприятия, штатное расписание, на основе договоров организовывать хо зяйственные отношения с другими предприятиями и организациями, нести ответственность за нарушение договорных обязательств, кредитно-расчетной и налоговой дисциплины, осуществлять финансовые и кредитные отноше ния.

2.2. Обеспечить формирование стратегии и прогнозирование развития ком бината, повышение эффективности производства, стабилизацию объемов вы пуска продукции с учетом плана, спроса на неё, основываясь на традиционных и поиске новых рынков сбыта.

2.3. В соответствии с утвержденной сметой направлять денежные средства на содержание социальной инфраструктуры предприятия, на материальные и социальные выплаты трудящимся.

Утверждать совместно с Профкомом ГП «ВостГОК» сметы затрат на эти цели и распределение прибыли (Приложение № 2.1.).

2.4. О своей деятельности ежеквартально информировать трудовые коллек тивы и Профком ГП «ВостГОК».

2.5. Осуществлять доставку за счет предприятия работников от мест их ком пактного проживания к месту работы и обратно в соответствии с графиком и маршрутами, утвержденными Работодателем и согласованными с профкомом ГП «ВостГОК» или профкомами подразделений комбината.

Обязательства Работодателя и Профсоюзного комитета:

2.6. Обеспечить выполнение плана производства уранового концентрата, другой продукции и услуг.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ Обязательства Профкома ГП «ВостГОК»:

2.7. Содействовать укреплению трудовой и технологической дисциплины, увеличению прибыли, повышению производительности труда, соблюдению норм охраны труда и промсанитарии, Правил внутреннего трудового распо рядка.

2.8. Не проводить забастовки при условии выполнения Работодателем обяза тельств коллективного договора.

2.9. Все вопросы трудовых конфликтов решать в установленном Законом по рядке.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ОТПУСКА, ОТДЫХ) Обязательства Работодателя:

3.1. Осуществлять приём на работу новых работников только в случаях обес печения полной продуктивной занятости работающих и если не прогнозирует ся их высвобождение на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ Украины.

3.2. Утверждать график работы предприятия после согласования с Профкомом ГП «ВостГОК». (Приложение № 3.1.).

3.3. Режим работы и продолжительность рабочего дня с указанием начала и окончания работы (смены), продолжительность обеда в подразделениях уста навливать и утверждать руководителем подразделения по согласованию с про фсоюзным комитетом подразделения.

Графики сменности доводить до сведения работников не позднее, чем за ме сяц до введения их в действие.

3.4. Переносить по согласованию с Профкомом ГП «ВостГОК» вечернюю и ночную смены в предпраздничные дни на другой день месяца, за исключением непрерывных производств, в соответствии с законодательством и соблюдени ем баланса рабочего времени.

3.5. Предоставлять трудящимся ежегодные и дополнительные отпуска со гласно Закону Украины “Об отпусках”, Постановлению Верховного Совета Украины “О порядке введения в действие Закона Украины “ Об отпусках” от 15 ноября 1996г. с последующими изменениями, Постановлению Кабинета Министров Украины №1290 от 17.11.97г., Постановлению № 679 от 13.05.2003г.

«О новой редакции приложений 1 и 2 к постановлению КМУ №1290 от 17.11. г.», приказу по ГП «ВостГОК» от 4.09.98 г. № 272, Перечню должностей работ ников ГП «ВостГОК» с ненормированным рабочим днем, которым предостав ляется дополнительный отпуск. (Приложение № 3.2.) 3.6. Предоставлять кратковременные отпуска:

3.6.1. Без сохранения заработной платы:

– день рождения работника - 1 день;

– начало учебного года первоклассника - 1 день;

– проводы сына в Армию - 2 дня;

– родителям, дети которых страдают хроническими заболеваниями, для оздо ровления детей по предоставлению медицинской справки — до 10 дней;

84 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- – при переезде на новое место жительства — 3 дня;

– женщинам по семейным обстоятельствам — до 5 дней;

– находящимся в длительной командировке более месяца — до 5 дней;

– для лиц, имеющих отпуск 28 календарных дней — до 5 дней;

– по ходатайству спортивных организаций — до 6 дней в течение года;

Отпуск без сохранения заработной платы не может превышать 15 календар ных дней в году.

3.6.2. С сохранением заработной платы:

– похороны близких родственников (отец, мать, муж, жена, отчим, мачеха, дети, бабушка, дедушка, внуки по крови, родные и сводные братья и сест ры) — 3 рабочих дня;

– членам добровольных пожарных дружин (ДПД) подразделений предпри ятия, принявшим активное участие в обеспечении пожарной безопаснос ти подразделений по итогам года в соответствии с Положением о ДПД ГП «ВостГОК» — до 3-х рабочих дней;

– работникам предприятия, которые активно участвовали в работе добро вольных дружин по охране общественного порядка в населенных пунктах — до 3-х рабочих дней.

3.6.3. С оплатой 50% тарифной ставки, должностного оклада:

– в связи с рождением ребенка — 1 рабочий день;

– на собственную свадьбу — до 2-х рабочих дней;

– на свадьбу своих детей — до 2-х рабочих дней.

Договоренности сторон:

3.7. В целях снижения затрат на электроэнергию могут вводиться по согла сованию с комитетом профсоюза режимы работы подразделений комбината, предусматривающие смещение начала и окончания рабочих смен.

3.8. Работники предприятия обязаны соблюдать Правила внутреннего тру дового распорядка предприятия.

(Приложение № 3.3.) Обязательства Профкома ГП «ВостГОК»:

3.9. Осуществлять контроль за обоснованностью привлечения работников к работе в выходные, праздничные дни и сверхурочное время.

3.10. Обеспечить своевременное согласование графиков отпусков.

4. ФОРМИРОВАНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА Обязательства Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК»:

4.1. Решать совместно вопросы оплаты труда и материального стимулирова ния работников ГП «ВостГОК» с соблюдением требований ст. 97 КЗоТ и ст. Закона Украины «Об оплате труда».

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ Договоренность сторон:

4.2. Работодатель и Профком ГП «ВостГОК» обеспечивают стабильный рост реальной заработной платы в соответствии с темпами роста производитель ности труда, прироста объема производства и исходя из финансово-экономи ческого положения комбината.

Вопрос повышения уровня заработной платы рассмотреть при подведении итогов работы предприятия за 1-е полугодие.

4.3. Минимальная тарифная ставка работника 1 разряда (с нормальными условиями труда) устанавливается в размере не ниже 120% минимальной зара ботной платы, определенной законодательством на соответствующий период.

4.4. Доля тарифа в среднемесячной заработной плате должна составлять не менее 62 %.

4.5. Оплата труда наёмных работников осуществляется в соответствии с настоящим коллективным договором, условиями оплаты труда, общими для всех категорий работников комбината (Приложение № 4.1.) и действующими на предприятии схемами должностных окладов и часовых тарифных ставок (Приложение к КД Книга 2) с соблюдением требований Отраслевого соглаше ния.

Оплата труда наемных работников подразделений предприятия, финансиру емых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с условиями и размерами оплаты труда, действующими для работников соответствующих бюджетных организаций и учреждений.

В отдельных случаях, за счет собственных средств, предприятие может уста навливать указанным работникам доплаты до уровня соответствующих кате горий работников предприятия.

4.6. Формами оплаты труда работников в условиях тарифной системы на предприятии являются:

– простая-повременная;

– повременно-премиальная;

– прямая (индивидуальная) сдельная;

– сдельно-премиальная;

– сдельно-прогрессивная;

– косвенно-сдельная;

– аккордная. (Приложение № 4.2.) 4.7. Время, которое затрачивают шахтеры, командированные работники комбината, работающие в течение полной рабочей смены в подземных услови ях, работники ГМЗ, на получение наряда, переодевание, на получение наряда допуска, на принятие смены, передвижение к месту работы и назад, переодева ние, мытье в бане, приравнивается к рабочему времени и не может превышать 1,5 часа и оплачивается из расчета тарифной ставки (оклада) в соответствии с расценками.

(Приложения №№ 4.6. – 4.11.) 86 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- Время нахождения работника оперативного состава горноспасателей шахт в резервных сменах (работник находится дома без права отлучки и обязан не медленно прибыть в подразделение в соответствии с вызовом в течение норма тивного времени) засчитывать в рабочее время в соотношении один к четырем (1 час нахождения дома в резервной смене приравнивается к ј часа рабочего времени).

Оплата рабочего времени за время нахождения в резервной смене (в соот ветствии с предыдущим абзацем), производится в соответствии с присвоенной часовой тарифной ставкой (окладом).

Производить оплату труда работникам, привлекаемым к дежурству на дому, в соответствии с Положением «О порядке дежурства на дому».

(Приложение № 4.17.) 4.8. По совместному решению с Профкомом ГП «ВостГОК» могут произво диться отдельные поощрительные и компенсационные выплаты работникам предприятия из фонда оплаты труда.

Обязательства Работодателя:

4.9. Не вносить в одностороннем порядке без согласия Профкома ВостГОКа изменения в действующее премиальное Положение, в Положение о доплатах и надбавках, схемах должностных окладов и часовых тарифах.

4.10. Производить выплату заработной платы через учреждения банков по личным письменным заявлениям работников не менее 2-х раз в месяц до 15 и 30 числа.

В случае возникновения по объективным причинам ситуаций, при которых указанные сроки могут быть нарушены, производить выплату по согласован ному с Профкомом ГП «ВостГОК» графику.

4.11. У разіначислении и выплате заработной платы письменно уведомлять работника о следующих данных:

– общей сумме заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

– размерах и основаниях удержания из заработной платы с расшифровкой по видам удержания;

– сумме заработной платы, причитающейся к выплате;

– подлежащих к выплате, но невыплаченных суммах заработной платы за предыдущие периоды с помесячной разбивкой и указанием даты, когда должна была быть выплачена указанная сумма.

4.12. Устанавливать доплаты и надбавки работникам предприятия соглас но «Условиям оплаты труда, общим для всех категорий работников комбина та» (Приложение № 4.1.), в соответствии с «Перечнем… (Приложение № 4.3.), «Положением о порядке выплаты надбавок за высокое профессиональное мастерство…» (Приложение № 4.4.), «Положением по доплатам по совмещению профессий» (Приложение № 4.5.), «Положением о Фонде мастера» (Приложение № 4.12.), «Положением о надбавках за высокие достижения в труде»

(Приложение № 4.18.) ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 4.13. Премирование работников предприятия производить в соответствии с действующими премиальными положениями, утвержденными Работодателем и согласованными с Профкомом ГП «ВостГОК». (Приложения № № 4.13;

4.14;

4.15.) 4.14. Производить доплату промышленно-производственному персоналу при многосменном режиме за работу в ночную смену в размере 40% часовой ставки, должностного оклада за каждый час работы в этой смене и 20% часовой ставки и оклада за работу в вечернюю смену.

4.15. Учитывая специфику работы отдельных служб, подразделений ком бината, работники которых в основном работают в 1 смену, но периодически привлекаются к работам во вторую, третью смены (работы по испытанию, ре монту оборудования и пр.), в целях компенсации за изменение установленного режима работы, производить оплату труда работникам подразделений, как при многосменном режиме в размерах, установленных пунктом 4.14.

При наличии финансовых возможностей выплачивать вознаграждение по итогам работы за год работникам предприятия согласно «Положению о поряд ке выплаты …» (Приложение № 4.16.) 4.16. Производить выплату межразрядной разницы рабочему-сдельщику при индивидуальной оплате труда к его сдельному заработку в размере разницы между его тарифной ставкой и тарифной ставкой, по которой расценивается выполняемая работа. Доплата производится за фактическое время работы и при наличии разницы в разрядах не менее, чем в один разряд.

4.17. Производить оплату времени простоя не по вине работника из расчета не ниже двух третей тарифной ставки, должностного оклада работника.

Место нахождения работника во время простоя и продолжительность рабо чего дня при этом должны регулироваться соответствующим приказом.

4.18. Вводить суммированный учет рабочего времени только по согласова нию с Профкомом ГП «ВостГОК». Учетный период рабочего времени не может превышать календарный год.

4.19. В случае временного перевода работника по инициативе админист рации и с его согласия на нижеоплачиваемую работу производить оплату за фактически выполняемую работу, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

4.20. Производить оплату работникам при невыполнении норм выработки, за изготовление продукции, оказавшейся браком, имевшим место не по вине работника, из расчета тарифной ставки, должностного оклада.

4.21. Проводить выплату компенсации работникам утраченной части зара ботной платы в связи с нарушениями сроков ее выплаты в соответствии с дейс твующим законодательством.

4.22. Производить на основании приказов генерального директора доплату работникам при выполнении работ (по договорам) в командировках на пред приятиях или подразделениях ГП «ВостГОК» с подземными, особо вредными и вредными условиями труда в размере до 50% должностного оклада (тарифа) за фактически отработанное время.

88 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- 4.23. Выплаты по рационализации и изобретательству:

а) работники предприятия передают за вознаграждение права на использо вание своих рационализаторских предложений Работодателю. За предоставле ние этих прав Работодатель выплачивает Работникам:

– или авторское вознаграждение в размере 10% от чистой прибыли, получен ной в течение двух лет от даты начала использования рацпредложения.

Срок выплаты – в течение трех месяцев после окончания каждого расчет ного года;

– или (в случае отсутствия возможности выполнения расчета чистой при были) единовременное поощрительное вознаграждение. Размер такого вознаграждения определяется экспертным путем, исходя из положитель ного эффекта, достигнутого при использовании рацпредложения. Срок выплаты – в течение трех месяцев после окончания года использования рацпредложения.

б) Работодатель выплачивает каждому Работнику — изобретателю, заклю чившему договор об уступке предприятию права на получение патентов, единовременное поощрительное вознаграждение в размере среднемесячной зарплаты на предприятии. Среднемесячная зарплата определяется на тот ме сяц, в котором предприятие получило патент. Срок выплаты — в течение двух месяцев после получения патента.

Обязательства Профкома ГП «ВостГОК»:

4.24. Принимать участие в разработке системы организации оплаты труда.

4.25. Заслушивать отчет Работодателя в случаях необоснованного и несогла сованного с Профкомом ГП «ВостГОК» отступления от норм в оплате труда, предусмотренных действующим законодательством и настоящим коллектив ным договором.

5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ Обязательства Работодателя:

5.1. Совместно с Профкомом ГП «ВостГОК» решать вопросы по формиро ванию и использованию затрат по материальным и социальным выплатам, на содержание объектов социальной инфраструктуры комбината, содержание Совета ветеранов ГП «ВостГОК».

(Приложение № 2.1.) 5.2. Предоставлять услуги по автотранспортным перевозкам с оплатой по действующим ценам на предприятии по заявлению работников комбината, пенсионеров ГП «ВостГОК», сторонних организаций и частных лиц.

5.3. Оплачивать стоимость прохождения медкомиссии водителями АТХ Ингульской шахты за счет денежных средств предприятия при предъявлении счета — справки медицинского учреждения.

5.4. Обеспечить ввод в эксплуатацию объектов соцкультбыта, согласно плану на 2005 год. (Приложение № 5.1.) ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 5.5. Взимать плату за проживание в общежитиях:

– для работников предприятия по льготной стоимости содержания 1 койко места (сумма предоставляемой льготной стоимости включается в месяч ный налогооблагаемый доход работника);

– для работников сторонних организаций по фактической стоимости содер жания 1 койко-места;

– с граждан, проживающих в помещениях, которые находятся в их обособ ленном пользовании, – по ставкам квартирной платы и тарифам на ком мунальные услуги, установленным для населения на территории населен ного пункта, в котором расположено общежитие.

5.6. Создать условия для работников комбината, желающих улучшить жи лищные условия путем индивидуального строительства, для чего оказывать помощь:

– в выделении земельных участков;

– в выделении строительных материалов, автотранспорта, а также изготовле ния строительных деталей по договорным ценам;

– в привлечении строительных структур подразделений предприятия на ин дивидуальное строительство по договорам с застройщиками;

– в погашении за счет прибыли части ссуды, израсходованной на строительс тво жилья работника, с учетом его материального положения, по совмест ному решению Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК».

5.7. Производить переселение семей, имеющих состав семьи из 4-х и более человек, проживающих и зарегистрированных в однокомнатных квартирах в домах для малосемейных, в двухкомнатные квартиры там же на основании совместного решения Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК» (руководите лей и профсоюзных комитетов шахт) с учетом требований жилищного законо дательства.

5.8. При наличии денежных средств производить по согласованию с Профкомом ГП «ВостГОК» закупку жилья для предоставления его работникам комбината, а также оплату жилплощади специалистам (в т.ч. молодым специалистам), в кото рых крайне нуждается предприятие, проживающих по договорам найма и под найма в соответствии с «Положением …». (Приложение № 5.2.) 5.9. Предоставлять автотранспорт для организации перевозки:

– детей в детские оздоровительные лагеря, работников и членов их семей на базы отдыха с оплатой проезда по действующим ценам на предприятии;

– участников спортивных и культурно-массовых мероприятий с оплатой за счет средств Профкома ГП «ВостГОК».

5.10. Продажу сельскохозяйственной продукции работникам комбината из подсобных хозяйств производить по ценам не выше рыночных.

5.11. Ежемесячно перечислять Профкому ГП «ВостГОК» деньги на культур но-массовую и спортивно-оздоровительную работу, согласно утвержденной смете и графику.

90 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- 5.12. Чествовать по месту работы трудящихся предприятия в день юбилейных дат: для женщин в 50 и 55 лет, для мужчин в 50 и 60 лет. В связи с чествованием юбиляра выплачивать за добросовестный труд на предприятии одноразовое поощрение в размере минимальной заработной платы, установленной законом Украины, при наличии общего стажа работы на предприятии более 5 лет.

5.13. По совместному решению Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК» (ру ководителей и профкомов шахт) к юбилейным датам 70, 80, 90 лет оказывать нецелевую благотворительную помощь (в т. ч. материальную) пенсионерам ГП «ВостГОК», проработавшим 20 и более лет в подразделениях комбината и на других предприятиях бывшего Минсредмаша и внесших значительный вклад в развитие производства, в размере 70, 80, 90 грн. соответственно.

5.14. Ко Дню Победы проводить в подразделениях чествование участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, при нали чии средств оказывать материальную помощь участникам боевых действий Великой Отечественной войны и участникам действий на территории других стран (воины-интернационалисты и другие) в размере до 50% минимальной заработной платы по комбинату.

5.15. К профессиональным праздникам, при наличии средств, производить поощрение из фонда оплаты труда по статье «Текущее премирование» особо отличившихся передовиков производства, высококвалифицированных спе циалистов на основании совместного решения руководителя и профсоюзного комитета подразделения до 15 % месячной тарифной ставки, оклада.

5.16. С целью защиты здоровья трудящихся заключить договоры медицинс кого страхования (имущественного интереса, связанного с жизнью, здоровьем и трудоспособностью) работников комбината на основании их письменных заявлений с оплатой страховых взносов частично путем удержания из заработ ной платы и не менее 50% страхового взноса за счет предприятия.

(Пункт действует до заключения нового договора о добровольном медицин ском страховании).

С целью защиты здоровья трудящихся заключить за счет средств предпри ятия договор медицинского страхования (имущественного интереса, связан ного с жизнью, здоровьем и трудоспособностью) работников комбината, не посредственно занятых:

– на добыче и переработке урановых руд, включая погрузочные работы и хранение;

– на работах с источниками ионизирующего излучения, а также персонал Аварийно-спасательной службы и добровольных пожарных дружин.

5.17. Совместным решением Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК» луч шим работникам за непрерывную, безупречную работу на комбинате свыше лет, горнякам, занятым постоянно на подземных работах, работникам ГМЗ и шахт, постоянно занятым в особо вредных условиях на переработке урановых руд свыше 15 лет, присваивать ко Дню шахтера звание “Почетный ветеран тру да ВостГОКа”.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ Совместным решением Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК» передовые трудовые коллективы подразделений и лучших работников за активное учас тие в повышении эффективности производства, значительный их вклад в раз витие горного, перерабатывающего и вспомогательного производства комби ната ко Дню шахтера и другим профессиональным праздникам представлять к награждению Почетной грамотой ГП «ВостГОК» и другими наградами.

Размер вознаграждения за награды и другие виды поощрений работникам ГП «ВостГОК»

Сумма №№ Наименование поощрения п/п в грн.

1 Грамота Министерства топлива и энергетики Украины.

2 Знак «Почетный энергетик Украины» 3 Знак «Отличник энергетики Украины» 4 Знак «Шахтерская слава»

І степень ІІ степень ІІІ степень 5 Почетный ветеран ГП «ВостГОК» 6 Почетная грамота ГП «ВостГОК» 7 Благодарность Глав Днепропетровской и Кировоградской областных государственных администраций 8 Благодарность Маловисковской районной государственной администрации 9 Грамота Смолинского поссовета 10 Грамота исполкома Желтоводского городского совета 11 Благодарность Городского головы 5.18. а) Выделять помощь на захоронение по заявлению члена семьи умершего работника предприятия, пенсионера предприятия, последним местом работы которого перед выходом на пенсию был ГП «ВостГОК», или физического лица, осуществляющего погребение, в виде денежных средств или стоимости услуг (могила, крест, венок, катафалк, автобус, гроб с обивкой из простой ткани) в размере, не превышающем суммы двойного прожиточного минимума для ра ботающего, умноженную на коэффициент 1,4.

На Смолинской шахте в указанные услуги включаются расходы по транспор тировке умершего на вскрытие.

92 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- б) Оплачивать по заявлению члена семьи умершего или физического лица, осуществляющего погребение, услуги, связанные с погребением (могила, крест, венок, катафалк, автобус, гроб с обивкой из простой ткани) умершего бывшего работника ГП «ВостГОК», проработавшего не менее 10 лет на пред приятии и уволенного по сокращению штатов и не имевшего возможности тру доустроиться в течение года после сокращения.

5.19. В случае захоронения работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве или умершего от профзаболевания, затраты, связанные с его захоронением, в том числе превышающие сумму двойного прожиточного минимума для работающего, умноженную на коэффициент 1,4, производить за счет средств предприятия.

5.20. По совместному решению Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК»

(руководителей и профкомов подразделений) и в соответствии с «Положением о предоставлении беспроцентных возвратных ссуд работникам ГП «ВостГОК»

выдавать работникам предприятия, проработавшим не менее 1 года, возврат ные беспроцентные целевые ссуды на:

– лечение — до 1 тыс. грн.

– обучение — до 1 тыс. грн.

– приобретение жилья и хозяйственные нужды — до 5 тыс. грн.

(Приложение № 5.3.) 5.21. Оказывать нецелевую благотворительную материальную помощь ра ботникам комбината по совместному решению Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК» (руководителей и профкомов подразделений) в размере до 100% средней заработной платы на предприятии за последний месяц в пределах средств, предусмотренных сметой затрат на социальные выплаты.

Оказывать нецелевую благотворительную материальную помощь лицам, не состоящим в трудовых отношениях с предприятием (пенсионеры, последним местом работы которых был ГП «ВостГОК») в размере, не превышающем про житочного минимума для неработающих граждан Украины.

5.22. Выделять автотранспорт для срочной доставки доноров к месту прове дения хирургических операций трудящимся ГП «ВостГОК». Затраты, связан ные с доставкой доноров к месту проведения отбора крови, осуществлять за счет средств предприятия.

5.23. Пенсии по возрасту назначаются в соответствии с Законом Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании».

Руководителям подразделений оказывать содействие работающим и нерабо тающим пенсионерам в предоставлении справок о заработной плате и других документов для перерасчета ранее назначенных пенсий.

Обязательства Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК»:

5.24. Предоставлять согласно очередности на ГП «ВостГОК» всю жилую пло щадь, вводимую по всем источникам финансирования, хозспособом, а также освобождающуюся в соответствии с «Правилами учета граждан, которые нуж даются в улучшении жилищных условий и предоставлении им жилых помеще ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ ний в Украинской ССР», утвержденными постановлением Совета Министров Украины и Укрсовпрофа от 11 декабря 1984 г. № 470 по совместному решению Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК» (руководителей и профсоюзных ко митетов шахт).

5.25. Выделять вне очереди согласно п. 39 «Правил учета граждан, нуждающих ся в улучшении жилищных условий…» жильё отдельным высококвалифициро ванным специалистам и другим работникам с учетом их трудового вклада.

5.26. Предусмотреть необходимые средства для ремонта и содержания объ ектов соцкультбыта, баз отдыха, спортивно-оздоровительных комплексов и других объектов.

5.27. Решение вопросов перепрофилирования объектов социальной сферы осуществлять совместно Работодателем и Профкомом ГП «ВостГОК».

5.28. Для организации оздоровления детей в летний период выделить средс тва для отдыха детей в оздоровительном лагере.

5.29. Подготовить оздоровительный лагерь им. Матросова к летнему сезону 2005 года. Выделить средства для его ремонта, обеспечения оборудованием, инвентарем, медикаментами и питанием. Укомплектовать оздоровительный лагерь штатными работниками.

5.30. Обеспечить необходимым оборудованием и подготовить до 1.06.2005 г.

базу отдыха “Черноморская” в совхозе “Большевик” Херсонской области.

5.31. Приобретать путевки на отдых, оздоровление и лечение (на территории Украины) для работников ГП «ВостГОК» и членов их семей. Путевки предо ставлять работникам безвозмездно или с оплатой частичной стоимости со гласно совместному постановлению Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК».

5.32. Осуществлять контроль за перечислением средств на социальное стра хование, своевременной выплатой пособия по временной нетрудоспособности, правильностью размера его начисления.

5.33. Совместно с медико-санитарными частями осуществлять контроль за соблюдением больничного режима амбулаторными больными.

Обязательства Профкома ГП «ВостГОК»:

5.34. Организовать работу по сбору предложений работников предприятия, направленных на совершенствование форм социальной защиты, их анализ и последующую реализацию через коллективный договор.

5.35. Осуществлять общественный контроль за работой медико-санитарных частей, обслуживающих работников предприятия, принимать участие в де ятельности экспертных и консультативных органов СМСЧ.

5.36. Осуществлять контроль за ценообразованием, качеством приготовле ния пищи и культурой обслуживания в столовых, буфетах комбината, а также за их санитарным состоянием.

5.37. Организовать и проводить физкультурно-массовую и оздоровительную работу среди трудящихся в подразделениях комбината.

5.38. Принимать участие в обследовании жилищно-бытовых условий работ ников комбината, нуждающихся в их улучшении.

94 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- 5.39. Обеспечить страхование от несчастных случаев работников и пенсионе ров комбината — членов Атомпрофсоюза в АСК «Энергополис» за счет средств профсоюза.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ Обязательства Работодателя:

6.1. В случае принятия Работодателем решения о ликвидации предприятия немедленно извещать об этом Профком ГП «ВостГОК».

6.2. В случае, если Работодатель планирует высвобождение работников по причинам экономического, технологического, структурного или аналогичного характера или в связи с ликвидацией, реорганизацией, сменой форм собствен ности предприятия, он обязан своевременно, не позднее, чем за три месяца до намечаемых высвобождений, предоставить Профкому ГП «ВостГОК» инфор мацию по этим мероприятиям, включая технико-экономическое обоснование предстоящих сокращений, количество и категории работников, которых это может касаться, о сроках проведения сокращений, а также провести консуль тации с Профкомом ГП «ВостГОК» о мероприятиях по предотвращению уволь нений, сведению их количества к минимуму или смягчению их последствий.

6.3. Прежде чем произвести высвобождение работников, принять следующие меры:

– сократить административно-управленческие расходы;

– отказаться от услуг подрядчиков, выполняющих аналогичные работы;

–предоставить возможность освоить новую профессию;

–предупредить профкомы подразделений о проведении сокращения числен ности или штатов не позже, чем за три месяца, с технико-экономическим обоснованием в письменном виде.

6.4. В случае возникновения ситуации неполной занятости работников по предприятию или отдельным его подразделениям (цехам, участкам, службам, бригадам) в связи с временным снижением объемов производства, работ и ус луг, вызванных объективными финансовыми трудностями, с целью сохране ния рабочих мест, вводить на определенный период времени неполную рабо чую неделю (но не менее 3 дней работы в неделю).

В случае введения неполной рабочей недели по предприятию или структур ному подразделению в целом приказ об изменении режима работы издается руководителем предприятия по согласованию с Профкомом ГП «ВостГОК».

В случае введения неполной рабочей недели по отдельному цеху, участку, службе, бригаде структурного подразделения, приказ об изменении режима работы издается руководителем подразделения по согласованию с профко мом подразделения. Приказ в обязательном порядке должен быть согласован с юридической службой и главным экономистом предприятия.

Об изменении режима работы предприятия предупреждать работников не позднее, чем за 2 месяца.

6.5. За долголетнюю работу на комбинате (непрерывный стаж свыше 20 лет) и большой трудовой вклад выплачивать работникам предприятия единовремен ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ ное пособие в размере среднемесячного заработка работника при расторжении трудового договора по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

За долголетнюю работу на комбинате работникам, награжденным госу дарственными наградами СССР и Украины, работникам, которым присвоены почетные звания «Заслуженный шахтер Украины», «Заслуженный энергетик Украины», «Заслуженный работник промышленности», награжденным на грудным знаком «Шахтерская слава» 3-х степеней, выплачивать единовремен ное пособие в размере 2-х среднемесячных заработков при расторжении трудо вого договора по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

Обязательства Профкома ГП «ВостГОК»:

6.6. Давать согласие на сокращение работников только после использования всех возможностей для сохранения трудовых отношений.

6.7. При отказе дачи согласия на увольнение работника предоставлять Работодателю в течение трех дней письменное обоснование.

6.8. Работникам — членам Атомпрофсоюза, подлежащим высвобождению, оказывать юридическую помощь.

7. ОХРАНА ТРУДА 7.1. Организация безопасных условий труда, удовлетворительное состояние санитарно-гигиенических условий на рабочих местах основывается на Законе Украины “Об охране труда”, Кодексе Законов о Труде Украины, а также пос тановлении Верховного Совета Украины от 14 сентября 1991 года о действии на территории Украины актов законодательства СССР, не противоречащих Конституции, законам Украины.

Работодатель несет полную ответственность за создание безопасных и без вредных условий труда и обязуется:

7.2. Систематически проводить работу по улучшению условий труда на про изводстве, внедрять мероприятия, направленные на создание безопасных ус ловий труда и ликвидацию причин, порождающих производственный травма тизм и профзаболевания.

7.3. Расследование несчастных случаев производить в строгом соответствии с требованиями действующего «Порядка расследования …» с участием профсо юзных органов.

7.4. Не применять какие-либо наказания к работнику, прекратившему рабо ту при наличии реальной угрозы его жизни или здоровью.

Признавать факт наличия такой ситуации при условии его подтверждения должностным лицом службы охраны труда подразделения с участием предста вителей Профкома подразделения.

Выплачивать работнику средний заработок за период простоя по этим причинам.

7.5. В соответствии с планом работы проводить комплексные, целевые про верки соблюдения правил охраны труда в подразделениях с последующей вы дачей предписаний.

96 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- 7.6. Бесплатно выдавать лечебно-профилактическое питание работникам, занятым на работах с вредными и особо вредными условиями труда, согласно прилагаемым спискам. (Приложение № 7.1.) Бесплатно обеспечивать молоком или равноценными пищевыми продукта ми работников и служащих, занятых на работах с вредными условиями труда, согласно «Перечню химических веществ», утвержденному Госкомтруда СССР, Президиумом ВЦСПС от 16.12.1987 г. № 731/П-13 и Минздравом СССР от 4 но ября 1987 г. № 4430-87.

(Приложение № 7.2.) 7.7. Обеспечить надлежащим техническим оборудованием все рабочие места и создавать на них условия работы, соответствующие ПТЭ (Правила техничес кой эксплуатации) и требованиям охраны труда.

7.8. Своевременно выдавать работникам спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. Теплая спе цодежда выдается работнику с наступлением холодного времени года (с 15 ок тября) и сдается на хранение Работодателю при наступлении теплого времени года (с 15 апреля).

Работникам гидроотряда ГРП-2 теплую спецодежду при наступлении тепло го времени года на хранение Работодателю не сдавать, а срок ношения опреде лять с учетом ее использования в течение года.

7.8.1. Выдавать спецодежду и спецобувь отдельным категориям работников при необходимости и с учетом конкретных условий их работы сверх отрасле вых норм:

– нательное белье работникам, занятым на подземных и поверхностных комплексах шахт;

– резиновые костюмы, теплое нательное белье, болотные сапоги, ватные брюки, ватные куртки, шерстяные носки работникам, работающим в условиях со значительной водообильностью и при низкой температуре.

– полотенце сроком на 6 месяцев и туалетное мыло в соответствии с норма ми рабочим и специалистам, проходящим обязательный душ или санпро пускник;

– нательное белье сталеварам НПК АиМ;

– рабочим участка ДСК и РОФ шахт, занятым на технологической цепочке по переработке и обогащению руды, работающим в обводненных услови ях, выдавать по выбору работника вместо хлопчатобумажного, брезенто вый костюм и сапоги резиновые сроком на 12 месяцев каждое.

Теплая спецодежда выдается работникам, указанным в пункте 7.8.1., с на ступлением холодного времени года (с 15 октября) и сдается на хранение Работодателю при наступлении теплого времени года (с 15 апреля), при этом срок ее носки за время хранения не учитывается.

Обеспечивать подразделения материалами (брезент, кожа, хлопчатобумаж ная ткань, нитки и т.д.) для ремонта спецодежды и спецобуви.

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 7.9. Пришедшую в негодность до истечения срока не по вине рабочего спецо дежду и спецобувь заменять по акту новыми или отремонтированными.

7.10. Выплачивать работнику компенсацию за приобретенную спецодежду в соответствии с «Положением о порядке компенсации...» (Приложение № 7.3.) 7.11. Обеспечить сохранность в подразделениях чистой и рабочей одежды ра ботников в специально оборудованных помещениях.

7.12. Организовать и обеспечить прохождение за счет предприятия периоди ческого медицинского осмотра работников предприятия согласно «Положению о медицинских осмотрах работников определенных категорий».

За счет средств предприятия выделять автотранспорт для доставки работ ников Смолинской шахты в г. Кировоград для проведения дополнительного медицинского обследования в областной больнице во время прохождения еже годных профилактических медицинских осмотров.

7.13. Сохранять за работниками, проходящими обследование по направле нию СМСЧ в профпатологических центрах, клиниках научно-исследователь ских и медицинских институтах для уточнения диагноза или определения роли производственных факторов в развитии заболеваний, место работы и средний заработок.

7.14. Соблюдать графики контроля условий труда и по их результатам оп ределять индивидуальные дозовые нагрузки для работников подразделений, работающих с источниками ионизирующих излучений, а также для лиц, ко мандируемых в эти подразделения.

7.15. Доводить согласно графику контроля условий труда до сведения пер сонала состояние радиационной обстановки на рабочих местах с записью в соответствующих журналах. Методики проведения радиационного контроля условий труда и требования к приборному обеспечению определяются дейс твующими в Украине нормативными и методическими документами.

7.16. Проводить контрольные исследования производственно-вредных фак торов на рабочих местах и помещениях по требованию и в присутствии пред ставителей Профкома ГП «ВостГОК».

7.17. Проводить обучение персонала шахт, ГМЗ и других подразделений ком бината, занятого на работах по обращению с источниками ионизирующих излучений, правилам и нормам радиационной безопасности на основании НРБУ-97 и ОСПУ-99 и мерам радиационной защиты.

Согласно плану проводить за счет предприятия обучение общественных ин спекторов по охране труда.

Ежемесячно финансировать согласно смете (Приложение № 2.1.) амбулато рию предприятия с целью приобретения необходимых медикаментов для мед пунктов подразделений комбината.

Бесплатно предоставлять для оздоровления трудящихся имеющиеся в под разделениях оздоровительные комплексы (сауны, тренажерные залы).

7.18. Выплачивать в течение одного месяца после выздоровления потерпев шему вследствие полученной производственной травмы, не повлекшей за со 98 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- бой установления стойкой утраты трудоспособности, единовременное пособие согласно ст. 9 Закона Украины «Об охране труда» на основании личного заяв ления потерпевшего в размерах, указанных в таблице:

Таблица Категория пострадавших от н/случаев Размер единовременного на производстве пособия 1. С временной нетрудоспособностью:

-до 10 дней 0,2 среднемесячной зарплаты -свыше 10 дней до 1 месяца включительно 0,5 среднемесячной зарплаты -свыше 1 месяца до 2 мес. включительно 1,0 среднемесячной зарплаты -свыше 2 месяцев до 4 месяцев 1,5 среднемесячных зарплаты 7.19. Выполнить комплексные мероприятия по охране труда и улучшению санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в подразделениях комбината. (Приложение № 7.5.) На создание безопасных условий труда и снижение производственного трав матизма направить ассигнования в сумме: 318,2 тыс. грн., в т.ч.:

– по Желтоводской площадке 200,5 тыс. грн.

– по Ингульской шахте 66,8 тыс. грн.

– по Смолинской шахте 50,9 тыс. грн.

7.20. Предоставлять один раз в месяц общественным инспекторам по воп росам охраны труда в подразделениях свободный от основной работы день с сохранением за ними среднего заработка для проверки на предприятии выпол нения требований по охране труда.

7.21. Обеспечить постоянный питьевой режим на рабочих местах.

7.22. В течение действия заключенного с работником трудового договора Работодатель должен, не позднее чем за два месяца, письменно информировать работника об изменениях производственных условий и размеров льготных компенсаций, с учетом тех, которые предоставляются ему дополнительно.

7.23. Согласно ст. 19 Закона Украины «Об охране труда» Работодатель плани рует расходы на охрану труда не менее 0,5% от суммы реализованной продук ции.

7.24. Проводить аттестацию рабочих мест не реже 1 раза в 5 лет и по мере необ ходимости при создании новых рабочих мест, изменений в организации труда. По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда предоставлять работни кам в соответствии с Законом дополнительный отпуск за вредные условия труда, устанавливать повышенную оплату труда, льготные пенсии по Спискам №1 и №2, сокращенный рабочий день, лечебно-профилактическое питание.

Трудовой коллектив предоставляет право:

7.25. Членам комиссии Профкома ГП «ВостГОК» по охране труда одновре менно быть уполномоченными по вопросам охраны труда комбината. Членам ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ комиссий по охране труда профкомов подразделений одновременно являться уполномоченными по вопросам охраны труда подразделений ГП «ВостГОК».

7.26. Требовать расторжения трудового договора в соответствии с КЗоТ с ра ботниками предприятия, не выполняющими требования Закона Украины «Об охране труда», Положения о СУОТ, должностных обязанностей и инструкций в части организации безопасного производства работ и других нормативных актов по охране труда, если невыполнение работником возложенных на него функций привело к несчастному случаю на производстве или создало опасные условия для жизни и здоровья работников.

Обязательства Профкома ГП «ВостГОК»:

7.27. Принимать участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, работе комиссий по охране труда.

7.28. Осуществлять общественный контроль за выполнением законодательс тва Украины об охране труда, радиационной безопасности и промсанитарии.

7.29. Контролировать выделение и использование средств на проведение ме роприятий по охране труда.

Обязательства Работодателя и Профкома ГП «ВостГОК»

7.30. Работодателем и Профсоюзным комитетом оказывать консультатив ную помощь по правильности возмещения Фондом социального страхования ущерба, причиненного работнику в результате несчастного случая, связанного с производством или выполнением им трудовых обязанностей.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ Обязательства Работодателя:

8.1. Изменение форм собственности, приватизацию, акционирование и пе редачу участков или части предприятия в аренду акционерным обществам, совместным предприятиям, частным лицам производить только с согласия Профкома ГП «ВостГОК».

8.2. Обеспечить преимущественное право трудового коллектива в вопросах определения форм собственности, проведения приватизации государственной собственности.

8.3. Разрабатывать новый Устав предприятия, вносить изменения в действу ющий при участии и по согласованию с Профкомом ГП «ВостГОК» и одобрять его на конференции трудового коллектива.

9. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.

В целях улучшения трудового воспитания молодых работников, повышения их квалификации, закрепления молодых работников на предприятии, обеспе чения их социальной защищенности, Стороны договорились:

9.1. За молодыми рабочими, впервые пришедшими на производство, закреплять наставников из числа кадровых рабочих, мастеров и других специалистов.

100 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- 9.2. Устанавливать уменьшенные на 20% нормы выработки для молодых рабочих, принятых на работу после окончания общеобразовательных школ и профтехучилищ и работникам, обучившимся новой профессии на предпри ятии, на срок до 3-х месяцев.

9.3. Создавать молодым работникам необходимые условия для совмещения работы с учебой в учебных заведениях без отрыва от производства, предостав ляя им установленные законодательством льготы.

9.4. Организовать обучение молодых рабочих смежным профессиям.

9.5. Ежегодно проводить в подразделениях комбината конкурсы професси онального мастерства «Лучшие по профессии» с присвоением победителям конкурса в установленном порядке очередного тарифного разряда, выплатой поощрительных премий, других поощрений.

9.6. Создавать необходимые условия молодым работникам, успешно прошед шим обучение в учебных заведениях, для их плодотворного труда и повышения квалификации, использовать их труд в соответствии с полученной специаль ностью.

9.7. Рассматривать вопросы о поощрении молодых работников, распределе нии жилья и мест в общежитиях, охраны труда, их увольнения, использова ния средств на развитие культурно-массовой и спортивной работы с участием представителей Совета молодежи ГП «ВостГОК».

9.8. Администрация предприятия, по совместному решению с Профкомом ГП «ВостГОК» имеет право обучать специалистов в высших учебных заведе ниях Украины за счет средств предприятия по профессиям, необходимым для комбината, в соответствии с действующим на ГП «ВостГОК» Положением.

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА ГП «ВОСТГОК», ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА.

Обязательства Работодателя:

10.1. Предоставить Профкому ГП «ВостГОК» бесплатно за счет предприятия:

– необходимые помещения со свободным входом, со всем оборудованием, оргтехникой, мебелью, отоплением, освещением, уборкой, охраной, предоставлять транспорт и средства связи для обеспечения нормального функционирования выборных профсоюзных органов и штатных работни ков, а также для проведения конференций, собраний;

– информацию, касающуюся социально-экономического развития предпри ятия, социальных вопросов, оплаты труда, охраны труда, промышленной санитарии и условий труда, выполнения коллективного договора и Отрас левого соглашения, и другую информацию, необходимую для выполне ния уставных обязанностей;

– информацию об организационных изменениях на предприятии, приказы по этим вопросам;

– информацию о наличии и использовании денежных средств комбината.

Сметы расходов на эти цели согласовывать с Профкомом ГП «ВостГОК».

ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРАМ 10.2. Руководствуясь ст. 41 Закона Украины «О Профсоюзах, их правах и га рантиях деятельности», гарантировать соблюдение прав и гарантий работни кам предприятия, его структурных подразделений, избранных в организаци онные структуры Профкома ГП «ВостГОК».

10.3. Принимать участие в мероприятиях Профкома ГП «ВостГОК» по его приглашению, направленных на защиту трудовых и социально-экономичес ких прав трудящихся.

10.4. Признавать Устав профессионального союза работников атомной энер гетики и промышленности Украины.

10.5. Не допускать увольнения по инициативе Работодателя членов выбор ных профсоюзных органов после прекращения их деятельности в течение 2-х лет после истечения выборных полномочий, кроме случаев полной ликви дации предприятия, выявленного несоответствия работника выполняемой работе вследствие состояния здоровья или совершения работником противо правных действий, за которые законодательством предусмотрена возможность увольнения в установленном порядке, по согласованию с соответствующими профсоюзными органами.

10.6. Производить бесплатно через бухгалтерию предприятия удержание членских профсоюзных взносов из заработной платы на основании заявлений трудящихся и централизованно, в трехдневный срок перечислять их на расчет ные счета Профкома ГП «ВостГОК».

10.7. Прекращать удержание членских профсоюзных взносов на основании постановления Профкома ГП «ВостГОК».

10.8. Признавать за Профкомом ГП «ВостГОК» право, в случае необходи мости, ставить вопрос перед Работодателем об освобождении от занимаемых должностей или наказании руководящих работников, не выполняющих обяза тельства коллективного договора, проявляющих бюрократизм, допускающих волокиту, нарушающих законодательство о труде.

10.9. Предоставлять членам выборных органов Профкома ГП «ВостГОК», не освобожденным от производственной работы, время для выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах Профкома ГП «ВостГОК» и трудового коллектива, участия в работе выборных профсоюзных органов, а также время для профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка:

– председателям профсоюзных комитетов подразделений — до 6 часов в неделю (по необходимости);

– председателям цеховых профсоюзных комитетов и членам профкомов под разделений — до 3 часов в неделю;

– общественным инспекторам по охране труда в подразделениях — до часов в неделю;

– другим профсоюзным активистам по мере необходимости решением руко водителя подразделения на основании служебной записки председателя профкома или постановления профкома.

102 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ ПРОФСОЮЗНЫХ ТРЕНЕРОВ. КИЕВ- – председателю совета молодежи ГП «ВостГОК» и председателям Совета молодежи подразделений комбината до 4-х часов в неделю (при необхо димости).

10.10. Производить назначение работников на руководящие хозяйственные должности с учетом мнения Профкома ГП «ВостГОК».

10.11. Распространять на выборных и штатных профсоюзных работников социальные гарантии и льготы, действующие на предприятии (материаль ная помощь, ссуды и др.). Засчитывать стаж работы на выборных должностях в профсоюзных органах отрасли в стаж, дающий право на вознаграждения и льготы на предприятии.

10.12. Обеспечить Профкому ГП «ВостГОК» и членам его выборных органов право использования имеющихся на комбинате средств информации, печатных изданий, множительной и другой оргтехники для изложения его позиций.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА Обязательства Сторон:

11.1. Информировать трудовые коллективы о выполнении настоящего кол лективного договора.

11.2. Каждая из сторон контролирует исполнение настоящего коллективного договора самостоятельно. В случае необходимости проверки выполнения кон кретных пунктов коллективного договора Стороны в недельный срок пред ставляют запрашивающей стороне требуемые материалы.

11.3. Руководители и профкомы подразделений комбината содействуют Работодателю и Профсоюзному комитету ГП «ВостГОК» в подведении итогов выполнения настоящего коллективного договора.

11.4. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения, обяза тельств (положений коллективного договора) анализировать причины и при нимать срочные меры по обеспечению их реализации.

11.5. Лиц, виновных в нарушении (невыполнении) обязательств, зафикси рованных в коллективном договоре, привлекать к ответственности согласно действующему законодательству и настоящему коллективному договору.

Генеральный директор Председатель профсоюзного ГП «ВостГОК» комитета ГП «ВостГОК»

_ П.Г. Перьков _ Б.Н. Филиппов 24.03. 2005 г. 24.03. 2005 г.

СЕРИЯ: «В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ-ТРЕНЕРУ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ИНСТИТУТ – профсоюзных тренеров, лидеров профсоюзных организаций и членов комитета по образованию и обучению проекта « Украинские профсоюзы к ак пар т неры в социа льном диа логе»

МЕТОДИЧЕСКИЕ И РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КНИГА ПЕРВАЯ 1. ПЕРЕГОВОРЫ: ПОДГОТОВКА И ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 2. ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 3. ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ И ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА. ПРОФСОЮЗЫ КАК ПАРТНЕРЫ В СОЦИАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ КНИГА ВТОРАЯ 4. КАК РАЗРАБОТАТЬ И ПРОВЕСТИ ПРОФСОЮЗНЫЙ ТРЕНИНГ 5. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФСОЮЗНОЙ АУДИТОРИИ. НАВЫКИ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КИЕВ-2006 ПРОФСОЮЗ 3F, ДАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ Данный проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках програм мы ТАСИС IBPP, проект 091–414 «Украинские профсоюзы как партнеры в социальном диалоге», 2005–2006 гг.

Проект администрируется датским профсоюзом разнорабочих 3Ф. Основной партнер проекта в Ук раине – Профсоюз работников оборонной промышленности Украины Орган исполнительной власти ЕС – Европейская Комиссия • Представительство Европейской Комиссии 01024, Украина, г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, в Украине, Молдове и Беларуси Тел. (+38044) 253 30 20, факс (+38044) 253 45 Лидерство и мотивация профсоюзного членства: Методические и раздаточные материалы для участни ков Международного Осеннего института профсоюзных тренеров, лидеров профсоюзных организаций и членов комитета по образованию и обучению проекта «Украинские профсоюзы как партнеры в социальном диалоге». – К.: Проект «Украинские профсоюзы как партнеры в социальном диалоге»

, 2006. – 60 с.

Методическое пособие подготовлено в помощь профсоюзным преподавателям-тренерам для разви тия их навыков в подготовке и проведении обучающих программ для профсоюзных организаций.

В данном пособии подробно рассматриваются вопросы подготовки и ведения переговоров, особен ности проведения переговоров по коллективным договорам. Приведены образцы коллективных до говоров. Для профсоюзных преподавателей-тренеров, лидеров профсоюзных организаций.

Методическое пособие подготовлено в помощь профсоюзным тренерам для подготовки и проведе ния семинара по теме «Лидерство и мотивация профсоюзного членства».

В пособии подробно разбираются понятие «мотивация», описание статусных групп профсоюза, причины, влияющие на мотивацию, проанализированы причины выхода из профсоюза, изложены теоретические материалы и результаты социологических исследований. Дано подробное описание проведения занятий.

Методическое пособие подготовлено к изданию Е. В. Есениной, Н. Г. Ракшенко, Л. А. Киселевой Редактирование Л. А. Бровкиной Методическое пособие подготовлено к изданию Ю. О. Веретельниковой.

Директор Проекта • Медс Лунд (Mads Lund) Дания, 3Ф (United Federation of Danish Workers, 3F) Kampmannsgade 4, DK- Tel.: +45 70 300 300 Fax: +45 70 300 301 E-mail: mads.lund@3F.dk Директор Проекта • Наталия Баландина и контактное лицо в Украине Профсоюз работников оборонной промышленности Украины 01012, Украина, г. Киев, Майдан Незалежности, 2, к. 841, Тел.: +38 (044) 279 29 07, тел./факс: 278 83 E-mail: n_balandina@voliacable.com oborona@fpsu.org.ua Европейский Союз насчитывает 25 стран-членов: разные народы решили сообща создавать свое бу дущее. За период расширения на протяжении 50-ти лет эти страны построили на своих просторах зону мира, стабильности, прогресса и солидарности. Сообщество может выступать примером ре шения конфликтов и содействия примирению путем тесного сотрудничества в достижении общих целей, уважая при этом национальный суверенитет и территориальную целостность. Однако ЕС не замыкается на себе: напротив, ЕС стремится поделиться своими достижениями и ценностями со стра нами и народами вне своих границ.

Взгляды, высказанные в этом издании, не обязательно отображают взгляды Европейской Комиссии.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.