авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«Уважаемые дамы и господа! От имени Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан позвольте ...»

-- [ Страница 4 ] --

2001 жылы Білім жне ылым Министрлігіні «Білім беру саласыны рметті ызметкері» тс белгісімен марапатталан, 2005 жылы – «азастан Конституциясына 10 жыл» мерейтойлы тсбелгісіні, 2006 жылы – азастан Республикасыны Алысхатыны, 2007 жылы – Білім жне ылым Министрлігіні «азастан Республикасыны ылымын дамытудаы лесі шін» белгісіні иегері.

FORUM Рейко ФУДЖИТА F O R U M 2 0 1 1 «Тошиба корпорациясыны» (“Toshiba Corpora tion”) энергетика мен нерксіптік жйелерді дамыту жне зерттеу Орталыыны аа ріптесі. 1982 жылы Токоио технологиялы институтыны докторантурасын бітіріп, химия ылымдарыны кандидаты дрежесін алан. «Тошиба корпорациясында» ол радиоактивті алдытарды су ерітіндісінде электрохимиялы процесстер арылы жоюды зерттеді.

1994 жылы ол Жапонияны атомды энергия жніндегі оамыны радиоактивті алдытарды жинау жне орналастыруды йымдастыру жлдесін жеіп алды. Ол бгінгі кнге дейін ядролы отын алдытарын тз ерітіндісінде электрлік тазалау арылы айта деу мселесімен айналысып келеді. Жедел ядролы реакторлар-кбейткіштер шін металл ядролы отынды айта деу дісін жасаан, аса радиоактивті сйы алдытардан трансуранды элементтерді айта тзу процесстеріні негізін алаан.

1993 жылы Фуджита ханым тізбекті ядролы энергетикалы жйедегі (SCNES) ядролы отын циклын зерттеуді бастаан. 1998 жылы ол «Тізбекті ядролы энергетика жйесінде (SCNES) ыдыраан німдерді айта тзу процессі» атты крнекі монографиясы шін де Жапон атомды энергия жніндегі оамыны сыйлыын алан. 2009 жылы Фуджита ханым «Электрмен тазарту процессіне сйеніп, ядролы инжинирингге арналан балытылан тздардаы пирохимиялы процесстер» атты ебегімен тз балымасын аланы шін Жапон электрохимия оамыны тз балылмалары Комитетіні сыйлыын алды. 2007 жылы атом электр стансаларындаы жне ядролы отын циклі ксіпорындарындаы радиоактивті алдытара пайдаланылатын тз балымаларындаы пирохимиялы процесстерді зерттегені шін Жапон электрохимия оамыны техникалы сыйлыыны жлдегері атанды. Сонымен бірге, 2008 жылы ол айнамалы ядролы реакторлардаы (BWR) утилизацияа келмейтін циркалой орытпасыны жне каналды кеістіктердегі алды атпарларын зерттеп, Жапон атомды энергиясы оамыны алдытарды айта деу жне утильдеу технологитялы бліміні сыйлыына ие болды.

Рейко Фуджита соы кездері Purex зауытында аса радиоактивті сйы алдытардан екінші реттік металдарды тзу процессімен жне уранмен аныан ертінділермен шылданып жр. Ол зауытта ядролы алдытар айта деледі. азіргі кезеде Фуджита ханым екінші реттік металдарды тзу мен оларды утильдеу мселесімен айналысуда.
FORUM Йенс Барт «SMS Meer GmbH» компаниясыны Директорлар Кеесіні Мшесі F O R U M 2 0 1 Жеке мліметтері:

Туылан кні 02.08. Туылан жері Греиц/Вогтланд Отбасы жадайы: йленген, 2 баласы бар Азаматтыы Германия Сайманшы ретіндегі ксіби тжірибесі 07/87 - 09/87 «Mittenwalde» калибрлеу зауыты ызметі: зайыт сайманшысы Ксіби тжірибесі 04/94 - 05/95 «M. & D. Gertner Ges.m.b.H.» компаниясы, Вена Мскеу аласындаы кілдікте жоба менеджері 06/95 - 09/99 «M. & D. Gertner Ges.m.b.H.» компаниясы, Вена «Gertner Service», Кельн 10/99 - 12/99 «Webasto Thermosysteme» компаниясы, Штокдорф аласы Сатып алу менеджері, Шыыс Еуропа баыты 01/00 - 02/00 «SMS Demag Aktiengesellschaft» компаниясы, Дюссельдорф.

Атарушы дегейдегі коммерциялы істерге жауапты ызметкер 02/00 - 01/09 «SMS Demag Aktiengesellschaft» компаниясы, Дюссельдорф.

Мскеу аласындаы бюроны байланыс жніндегі директоры from 02/09 «SMS Meer GmbH» компаниясы, Менхенгладбах Директорлар Кеесіні мшесі FORUM Ерожа Аылбек F O R U M 2 0 1 1 Ерожа Аылбек KPMG компаниясыны аудит блімінде Ресей жне ТМД елдері бойынша жмыс істейді. Осы компанияда 2001 жылдан бері ызметте. Ресейлік жне шетелдік компанияларды. Бухгалтерлік есеп беруді ресейлік стандарттары, сонымен бірге – Халыаралы аржылы Есепб Беру Стандарттары мен АШ-ты Жалпыа Бірдей Бухгалтерлік Есеп Принциптері бойынша жасалан аржылы есептерді аудиттеріне маманданан, жне осындай есеп беру жаттарын жасатауа жрдемдеседі. нерксіптік, металлургиялы, тау-кен, телекоммуникация, блшек сауда секторындаы мекемелер мен аэропортты шаруашылыты басару компанияларымен лкен жмыс тжірибесі бар.

Белов Василий Михайлович Негізгі ызмет саласы –энергия тиімділігін арттыру жніндегі кешенді жобалар мен бадарламаларды басару мен мониторинг, энергия немдеу жніндегі айматы бадарламаларды сараптамасы мен жзеге асырылуына олдау крсету, энергия тиімділігі саласындаы консалтинг.

Таырыпты салалары – энергия немдеу жне тиімді пайдалану, инвестиция, инновация салаларындаы мемлекеттік саясат, мемлекеттік-жекеменшік ріптестік, даму институттары, стратегиялы басару.

Мамандануы – энергия немдеу жне энергия тиімділігін арттыру саясатын жетілдіру жнінде федералды басару органдарына сыныстар жасатау.

2009 жылдан бастап Ресей Федерациясы Президенті жанындаы Ресей экономикасын айта жаратандыру жне технологиялы дамыту Комиссиясыны энергия тиімділігі жніндегі жмысшы топты мшесі.

В 2003 году с красным дипломом окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Американский Институт Бизнеса и Экономики (AIBEc) MBA, в 2004 году - курс ExecutiveManagement&Leadership в CambridgeBusinessSchool.

2003 жылы М.В. Ломоносов атындаы Мскеу Мемлекеттік Университетіні олданбалы математика жне кибернетика факультетін ызыл дипломмен жне Америка Бизнес жне Экономика Институтын (AIBEc) MBA бітірген, 2004 жылы - Cam bridgeBusinessSchool мектебіндегі ExecutiveManagement&Leadership курстары.

E-mail: belovvm@pmoenergy.ru FORUM Ксавье Роле «Лондон ор биржасыны тобыны»

FORUM Бас директоры Ксавье Роле Лондон ор Бижрасы Тобыны Кеесіне (LSE) 2009 жылды 16 наурызында осылып, сол жылды 20 мамырында бас директоры болып таайындалды.

Лондон ор Биржасына келгенге дейін, Ксавье Роле «Лейман Бразерс» (Lehman Brothers) компаниясыны Бас атарушы директоры жмыс істеген. Ол Нью-Йорктегі «Глобал Эквити Трейдинг» компаниясында 2000 жылы сыар-траасыны орынбасары болып, «Лейман Бразерс» (Lehman Brothers) компанисыны Еуропалы Операциялы Комитетіне 2003 жылы мше болып таайындалды.

2000 жылды маусымында ол «Глобал Эквити Трейдинг» компаниясыны сыар-траасы, ал 2001 азанында, «Юропеан анд Эйжан Кеш Эквитис»

компаниясыны Басшысы ызметін атару шін Лондона ауыстырылды, сонымен бірге компанияны кешенді инвестициялы банкинг жніндегі Операциялы комитетіні мшесі болды.

2003 жылды ыркйегінде Ксавье мырзаа, айтадан рылан «European Se nior Client Relationship Management Group» компаниясын басару сынылды, онда ол айтматаы компанияны е ірі корпоративтік клиенттерімен жмыса ынта ойды.

Ксавье мырза ебек жолын 1984 жылды атарында Нью-Йоркте, «Goldman Sachs & Со» компаниясыны Халыаралы Арбитраждаы кілідігінде Роберт. И.

Рубинні арамаында бастады.

Ол «Credit Suisse First Boston» компаниясына 1994 жылы European Equi ties директоры лауазымында осылып, кейін «Dresdner Kleinwort Benson»

компаниясына туекелдер мен сауда директоры ретінде ауысты, одан кейін жылы «Global Equities» компаниясыны директорыны орынбасары болды.

Ксавье мырза Колумбия Бизнес Мектебіні Баылаушылар Кеесіні мшесі жне Биржаларды Дниежзілік Федерациясыны вице-траасы болып табылады.

Брын ол Лондон ор Биржасыны Стартегиялы Кеес Тобыны траасы, Лондон, Неміс ор Биржаларыны жне Франкфрут Екінші дегейлі нарыыны Кеестік Комитетіні мшесі, сонымен бірге Еуропадаы «Euronext Paris (Con seil d’Orientation)» жне «NASDAQ» компанияларыны Директорлар Кеесіні мшесі болан.

FORUM Фок Квонг Ман, Лоуренс Гонкгонг биржалары мен клирингтік йымдары F O R U M 2 0 1 1 корпорациясыны маркетинг жетекшісі Фок Квонг Ман Лоуренс мырза Гонкгонг биржалары мен клирингтік йымдары корпорациясыны маркетинг жетекшісі болып табылады. Фок мырза Гонкгонг ор Биржасыны листингіне жаа компаниялар тартуа жауапты. Сонымен бірге Фок мырза HKEx ор биржасыны р-трлі рлытар мен шетелдердегі елшісі ызметін атарады.

Фок мырза ор биржасына 1992 жылы келген, аржы ызметтері мен нды ааздарды баылауда 25 жылды тжірибесі бар. ор биржасына келгенге дейін ол фьючерстер мен нды ааздар Комиссиясыны рамында болды, соан оса корпоративтік аржы, нды ааздар мен венчурлік капитал саласындаы баса да йымдарда жмыс істеген.

FORUM Джейсон Буркитт Джейсонны PwC компаниясындаO 15 Uжылдан 1 F R M 2 0 астам ксіби жмыс тжірибесі бар жне лыбританияны тау-кен ндіру саласыны ксіпорындарына ызмет крсетуден практика жетекшісі. Сонымен бірге ол PwC компаниясыны Халыаралы Атару Кеесіні тау кен ндіру ксіпорындарына ызмет крсету мселесі бойынша мшесі.

Джейсонны трлі халыаралы тау-кен компанияларымен лкен жмыс тжірибесі бар, оны ішінде - аудит, ор биржасы листингі, арыздарды реструктуризациялау, кешенді аржылы жне занамалы сараптама, аржылы есепті халыаралы стандарттарына ту жмыстары бар. Сонымен бірге ол жобаларды орындалуын адаалайды, тау-кен ндірісі бойынша кптеген маалаларды авторы.

Джейсон халыаралы тау-кен компанияларыны кптеген аудиттік жобаларына атысан, оны ішінде Рио Тинто, Рандголд Ресорсиз жне Никанор Плс. Тобыны аудитін атап туге болады.

Джейсон энергетика саласындаы компанияларды капитал нарыындаы келісім-шарттарын сйемелдеуге ат салысан. Атап айтса, жаында болан келесі жобалар: 2010 жылы - Африкан Баррик Голдты IPO-сы;

Намаква Даймондс, Талвиваара Майнинг жне Нью Британ Палм Ойлды IPO-сы, и проект привлечения альтернативного финансирования на рынках капитала Никанор IPO-сы шін капитал нарыынан балама аржыландыру кздерін іздеу жобасы.

Ол сонымен бірге PwC компаниясыны энергетика саласындаы аржылы есепті халыаралы стандарттарына ту мселесі жніндегі сарапшылар тобыны осалы жетекшісі.

FORUM Гайрат Салимов F O R U M 2 0 1 1 2011 жылды апанында «Merrill Lynch» компаниясындаы жмысы алдында, Гайрат Салимов азастанды даму институттарында жне Ресей инвестициялы банктерінде жмыс істеген. Гайратты ТМД елдеріні, сіресе Ресей мен азастанны нды ааздар нарыындаы жылды тжірибесі бар. Бдан баса, оны Ресейлік жетекші инвестициялы банктеріні бірімен серіктес ретіндегі жне Ресейлік баса банкті Орталы Азиня Зерттеу Институтыны директоры ретіндегі тжірибелері де бар. 2005-2006 жылдары Institutional Investor” журналы Гайрат Салимовты Ресейді здік нерксіп компанияларыны сарапшысы жне 2007 жылы – екінші орындаы сарапшы ретінде атады. 2008 жылы “Thomson Extel” Гайрат Салимов басаратын азастанды зерттеушілер тобын здік деп таныды. жылды желтосанында Гайрат Салимов «Самры-азына» азастан лтты л-ауат орыны ылыми-зерттеу бліміні директоры ызметін атарып, кейінірек, 2009 жылды тамызында – азастан Даму Банкіне ызметке ауысты.

2002 жылды желтосанында Гайрат Салимов MBA бадарламасы бойынша IN SEAD институтын тмамдаан (Іскерлік йымдастыру магистрі).

FORUM Дэвид Вудалл Вудалл мырза 2008 жылды арашасынанU M 2«Altynal F O R бастап 0 1 mas Gold Ltd» компаниясыны атарушы Директоры мен Президенті болып табылады. 2006 жылды ыркйегінен бастап ол ««Ivanhoe Australia Ltd» компаниясыны кеніштерден алтын ндіру мселесі бойынша блімні Президенті болан. Блара оса Дэвид Вудалл тау-кен ндірісі саласында 28 жылды ебек тжірибесі бар.

Вудал мырза Канададаы, Австралиядаы, Фиджи мен ытайдаы ашы ор биржаларда листингтен тетін ресуртсы компанияларда басшылы ызметтерде болан. 2007 жылды шілдесінде ол, акциялары ASX биржаларында тіркелген табии ресурстармен айналысатын «Ivanhoe Australia Ltd» компаниясыны директоры ызметіне таайындалды.

Вудалл мырза 1985 жылды 27 апанында Батыс Австралия Тау-кен Мектебінде олданбалы ылымдар бакалавры (тау-кен инженериясы бойынша) дрежесін алды. Сонымен бірге ол 1986 жылды 28 апанында, Куртин Университетіні «Бизнес» мамандыы бойынша Магистрлік Бадарламаны бітіргені туралы Диплом алып, оан осымша 2008 жылды 1 апанында - аталан университетті Минералды Ресурстар Экономикасы саласы ылымыны Магистрі дрежесін де иеленген. Австралия тау-кен нерксібі жне металлургия Институтыны мшесі.

FORUM Асар Елемесов «Тройка Диалог Казахстан» А директорлар кеесіні F O R U M 2 0 1 1 траасы Асар Елемесов, 2007 жылы ыраланнан бастап зі Директорлар Кеесін басаран «Алмэкс Эссет Менеджмент» азастанды делдалды компаниясын 2008 жылы Тройка Диалогты сатып алуыны нтижесінде «Тройка Диалог Казахстан» А Директорлар Кеесіні Траасы болды.

«Алмэкс Эссет Менеджментке» келгенге дейін Асар Елемесов азастан Республикасыны аржы секторын реттейтін мемлекеттік органдарда басарушы ызметтерінде болды. 2006 жылы ол азастан Республикасыны аржы вице-министрі, ал 2004-2006 жылдар аралыында азастан Республикасыны лтты Банкінде (елімізді бас орталы банкі) траа орынбасары болып, алтын-валюта орларын басару, ашы нарытаы операциялар мен мемлекетті тлем жйесі мселелеріне жауапты болды.

Орталы банкке ызметке таайындалана дейін Елемесов мырза бес жыл клемінде немісті Deutsche Bank AG арасты «Дойче Банк Секьюритиз»

(азастан) делдалды компаниясында ызметте болды, соны ішінде – трт жыл басарма траасыны ызметінде. 1996-1998 жылдар аралыында Асар Елемесов мемлекеттік «Халы Жина Банкісі» А жне «Транлем Банкі» А траа орынбасары, сонымен бірге ресейлік ЛУКОЙЛ компаниясына тиесілі «Каспийский» банкінде ызметте болды. зіні аржыгер ретіндегі карьерасын ол 1994 жылы Казкоммерцбанкте бастады, ал ебек жолын – ызметкер ретінде 1990 жылы «Казахинторг» алашы азастанды сырты сауда корпорациясында бастап, одан отстіккорейлік экспортты-импортты компанияа директорды орынбасары ызметіне ауысты.

1990 жылы Асар Елемесов М.В. Ломоносов атындаы Мскеу Мемлекеттік Университетіні экономикалы факультетін бітірді, ал 1994 жылы Вашингтон Университетіні (АШ) MBA дипломын алды.

Брын Елемесов мырза трлі мемлекеттік ірі компанияларды директорлар кеесінде, азастан ор Биржасыны Биржалы Кеесінде мше болды, азастан Президенті жанындаы Шетелдік инвесторлар кеесіндегі траты топтарды бірін басарды. азіргі уаытта азастан Халы Банкі директорлар кеесіні жне азастан Республикасы кіметі жанындаы Экономикалы Кеесшілер Кеесінде мше болып алып отыр.

FORUM FORUM Жетінші арна «Жетінші арна» астаналы «Эра» телеарнасыны негізінде рылып, жылды 9 ыркйегінен бастап республикалы арнаа айналды. 2010 жылды соына арай телеарнаны эфирлік сигналы азастан халыны 76%-на олжетімді болды (TNS Central Asia, 2010 ж.). 2011 жылды атарында «Жетінші арна» з аудиториясын кеейту жнінде шешім абылдады. Жаа стратегияда сапалы телехабарлар таратуды лемдік стандарттары бойынша шыарылан эксклюзивтік лтты контент хабарын таратуа, сонымен атар азастанды крермендер шін сынылатын премьералы контентке аса лкен назар аударылан.

www.tv7.kz «Хабар» телевизиялы арнасы аза ТВ апаратты ызметі негізінде 1995 жылы рылан, бастапы атауы – лтты Телевизиялы Апаратты Агенттік (ТАА). азір ол аза жне орыс тілдерінде тарайтын, шамамен 13 миллион крермені бар елдегі алдыы атардаы лтты арна. Компанияда 600-ден астам адам жмыс істейді.

Хабар таратуда жаалытара басымдылы берiледi. Апаратты беруді негізгі станымдары – жылдамды, сонылы, толыандылы пен объективті кзарас. Апаратты бадарламалар эфир уаытыны штен бір блігін алады.

Апаратты бадарламалар дирекциясында екі жзден астам ызметкер бар.

Апарат азастандаы 14 жне ТМД елдеріндегі трт жеке меншік тілшілер блімінен жиналады.

www.khabar.kz FORUM FOR M «Аргументы и Факты вUКазахстане»

«Аргументы и Факты в Казахстане» - Р салиалы, абыройлы, кпшілікке белгілі ірі басылымдарды бірі. «АиФ»-ты апталы осымшасы. Рейтинг бойынша – лемге беделі жеткен орыс тіліндегі йгілі апталы газет.

1993 жылдан бастап жары кріп келе жатан «АиФ в Казахстане» газеті кпшілік оырман аудиториясына баытталан. Жаалытар, елеулі оиалар оырмандара кідіріссіз жеткізіліп, саясаткерлермен, бизнесмендермен, айтулы да йгілі тлалармен схбаттар газет беттерінде орын табады. Сонымен атар сараптамалар жргізіліп, айын репортаждар жарияланады. за жылдар бойы ызмет етіп келе жатан редакциямызды масаты – оырманны талабы мен тiлегiне ла тріп, пікірлеріне кіл блу. Оларды хаттар, телефон шалу, журналистермен кездесулер арылы жеткізіліп отыран таырып ауымына «Сра-жауап» айдарында жан-жаты талдау жасауа орын берілген. лбетте коллаждармен мнді де снді суреттелген айрыша жарияланымдара да назар аударылан. Таяу жне шалайдаы шетел ірінен, азастанны тпкір-тпкір іріні де барлы саласынан газетімізді осымша беттерінде тсінікті де талымды эксклюзивті апараттар таы да басылып отырады.

Газетті тжырымдамасы - азіргі заманны кнделікті трмысында оырмандарды жректеріне сенім ялатып, иындытары мен иыншылытарына кмектесу. 18 жыл бойы «АиФ в Казахстане» басылымыны тиражы тиянаталып 90 мы дааа жуыталды. р срсенбіні стті кнінде бізді оырмандар газет журналистерінен кнделікті жаалытармен атар леуметтік-экономикалы, саяси жне мдени, спорт мірінен жаалытарды, зге де таырыптарды амтыан елеулі оиаларды оуа детке айналдыран.

Осы уаыт аралыында редакциямыз заман талап-тілектерін ескере отырып 50 мынан астам алымды да ажарлы р-трлі тлалара «АиФ» беттерінен кеірек орын бліп оырмандарды ысты ыыласына блендік. азіргі стте кпшілікті назарынан шыып бір-бірімізбен тыыз байланыста жмысымызды жаластырудамыз.

FORUM Kazakhstan Халыаралы FORUM Іскекрлік Журналы «Казахстаника» лтты Брендинг Агенттігі «KAZAKHSTAN» халыаралы іскерлік журналын сынады. Бізді масатымыз – азастан бизнесіні кшбасшыларына з ммкіндіктерін кеейтуге жне халыаралы дегейге шыуына кмектесу. Ксіби мамандара арналан басылым бола отыра, журнал з беттерінде бизнес жне инвестиция саласындаы тек ана жіті тексерілген жне сапалы сараптамалы апарат жариялайды. Бізді оырмандарымыз – экономиканы белсенділері, олар: инвестициялы жне бизнес-рылымдарды бірінші басшылары мен топ-менеджерлері, лтты компаниялар мен даму институттарыны басшылары, жоары мемлекеттік билік жне басару органдарыны кілдері, депутаттар, елшілер, жеке инвесторлар мен туелсіз сарапшылар.

www.investkz.com апаратты-аналитикалы порталы – «Казахстаника»

компаниясыны таы бір жобасы. Жобаны масаты – азастан туралы экономикалы жне іскерлік зекті апарат жиналан веб-ресурс жасау. Портал Kazakhstan халыаралы іскерлік журналыны отанды жне халыаралы бизнесті апаратты алаы ретіндегі леуетін дамыта тседі жне кеейтеді.

азастан Республикасы, 050060, Алматы аласы, Гагарин даылы, 236 “Б”, “Темир-Тау” бизнес орталыы, 3 абат, 319 офис тел./факс: + 7727/ e-mail: info@investkz.com www.investkz.com Хаттар шін: 050000, Алматы аласы, Главпочтамт, а/ж FORUM FORUM «аза апарат агенттігі (азАпарат)»

лтты компаниясы «азАпарат» бл - е сенімді рі наты апаратты компас, ол Сізді бизнестегі, оамдаы, саясаттаы, социумдаы жетістіктеріізді полюсына жне жаанды апаратты ой-санаыза бадарланан.

Бгінде агенттік ТМД аумаында жмыс істейтін 527 жаалытар веб-сайты рейтингінде алдыы атарлара шыып отыр.

«азАпарат» жаалытары агенттікті - www.inform.kz, www.nkkazinform.kz, www.kazinform.kz - веб-сайттары арылы аза, орыс жне аылшын тілдерінде таратылады. Сонымен атар аза тіліндегі жаалытар латын ріптерімен жне тте жазумен (араб арпімен) беріледі. Осыны арасында шет елдерде тратын жне кирил рпін білмейтін андастарымыз здеріні тарихи отандарында болып жатан оиалардан хабардар болу ммкіндігіне ие. Сонымен атар аылшын тіліндегі сайтты пайдаланушы елдерді атарында Венгрия, Бельгия, Франция, Тркия, Польша, Нидерланд, Украина, ырызстан, Жапония, Сингапур, Израиль, Австрия жне таы да баса мемлекеттер бар.

азАпарат бгінде On-line режимінде аза, орыс жне аылшын тіліндегі азастанды жне лемдік жаалытарды шыл, обьективті жне эксклюзивті таспасы.

азастан Республикасы Президентіні кімшілігі, кімет, Мжіліс, ауматы мемлекеттік органдар, лтты аржылы жне нерксіптік рылымдар сияты - мемлекеттік рылымдарды ызметі туралы толы жне наты апарат беріп отырады.

азастанны барлы айматарыны, Орталы Азияны жне лемдік оамдастыты леуметтік-экономикалы жне оамды-саяси міріні барлы салалары бойынша аны та сарапталан наты апараттар береді.

www.inform.kz FORUM FORUM «Линия полета» журналы Авиажолаушылара арналан журнал, 14 авикомпанияны рейстерінде жне 11 уежайда таратылады. Таратылатын орынны ерекшеліктері мен тарату дістері – журналда жарияланан апаратты мейлінше тиімді пайдалануа ммкіндік береді. 2004 жылдан бері шыады. Жиілігі – айына 1 рет. Таралымы – 45 мы дана.

192029, Петербор, Ольминский кшесі, 8 й, 4Н Телефон/факс: + 7 (812) 412-0942, +7 (812) 412- e-mail: adv@spblp.ru www.spblp.ru «МеталлТрейд»

«МеталлТрейд» - «Меридиан» баспасы шыаратын нерксіптік жабдытаушылар мен сатушылара арналан мерзімдік жарнамалы-апаратты басылым. Журнал айына 2 рет 7 000 дана таралыммен шыып трады жне оны www.metaltd.ru сайты бар, онда баспаны материалдары мен ресейлік жне лемдік металлургиялы ндірістегі соы жаалытар жары кріп трады.

FORUM FORUM азастандаы «АрселорМиттал»

«АрселорМиттал» тобы лемдегі аса ірі тау-кен металлургиялы компания болып табылады. азастанда топты рамына «АрселорМиттал Теміртау» А мен «АселорМиттал Тубулар Продактс Атау» А кіреді.

«АрселорМиттал Теміртау» А зіні кмірі, темір кені жне энергетикалы базасы бар интеграцияланан ндірістік кешен болып табылады. Компания рамына Теміртау аласындаы металлургиялы комбинат, араанды облысындаы 8 кмір шахтасы, араанды, Амола, останай облыстарындаы темір кенін азып алу жніндегі 4 кеніш кіреді.

Компания жалпа жне сортты прокат, соны ішінде полимерлі, мырышты жне алюиминийлі жабындысы бар прокат, сондай-а агломерат, темір кенішті жне кмірлі концентрат, кокс, шойын, болат, соны ішінде ттастай йылатын слябтар, штрипс, лонжерон жолатарын жне домна жне кокс химия ндірісіні соан ілеспе німін шыарады. Ксіпорын ISO 9001, ISO 14001 жне OHSAS 18001 стандарттары бойынша сетификатталан.

«АрселорМиттал Тубулар Продактс Атау» А мнай газ жне рылыс нерксібі салаларыны ажеттіліктері шін лкен диаметрлі, сырты полиэтилен жне ішкі эпоксид жабындысы бар спиралді тігісті болат бырларын шыарады.

нім ГОСТ жне API стандарттары бойынша сертификатталан. Ксіпорын ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec. Q1, TS/ISO 29001 стандарттары бойынша сертификатталан.

FORUM FORUM азамыс азамыс – негізгі ызметі азастанда, сондай-а Орталы Азияны баса да елдерінде шоырланып отыран, пайдалы азбаларды ндіріп шыарумен айналысатын халыаралы компания. Компанияны негізгі ызметі мысты, рі жанама нім ретінде мырыш, кміс жне алтын сияты металлдарды ндіру жне сату болып табылады.

азамыс – азастандаы е ірі мыс ндіруші компания, рі осы саладаы аса ірі он лемдік ндірушілер атарына кіреді. азамыс Тобы кен ндіруге жне оны металл тріндегі дайын німдерге деу шін меншікті уаттылытарын олданатын толыымен интеграцияланан азын-аула компанияларды бірі болып отыр. Топты иелігінде 17 ашы жне жерасты кеніштері бар, 10 кен байыту фабрикалары жне 2 мыс балыту кешені бар.

азамыс азастандаы электр энергиясыны е ірі жеткізушісі болып табылады. Топа азастандаы е ірі электр станциясы Екібастзды ГРЭС- атысу лесіні 50 пайызы тиесілі, сондай-а Топты мыс ксіпорындарыны ажеттіліктерін энергиямен амсыздандырып тратын кмір кеніштері жне бірнеше жылу жне электр станциясы арасты. азастандаы ндіріліп шыатын электр энергиясыны 20 пайыздан астамы Топа тиесілі.

азамыс Тобы 61000 адамды жмыспен амтып отыран мемлекеттен кейінгі ауымы бойынша азастандаы екінші жмыс беруші болып отыр, жне де азастанды компанияларды арасында е ке ауымды леуметтік бадарламаны жзеге асырып келеді.

Алматы аласы, 050000, онаев кшесі, 77, Parkview Office Towers, 11 абат азамыс Тобы Телефон: +7 (727) 330 45 Факс: +7 (727) 244 50 E-mail: info@kazakhmys.com www.kazakhmys.com FORUM FORUM “Казцинк” ЖШС Казцинк – ірі клемдегі ілеспе мыс, баалы металлдар мен орасын шыаратын кешенді мырыш ндіруші ксіпорын. Компанияны негізгі ксіпорындары азастанда, сіресе Шыыс азастанда шоырланан. мынан астам адам тау-кен, кен байыту, металлургия, сонымен бірге электр уатын ндіру мен машина жасау ндірістерінде жмыс істейді.

Компания 1997 жылы Шыыс азастандаы басты ш трлі-тсті металл ндіру ксіпорындарыны активтерін біріктіру арылы рылан. зі рылан кннен бастап Казцинк ндірістік уаты мен барлы баыт бойынша нім шыаруды арттыра алды. Компания лемні мырыш ндіру саласындаы ндірістік шыыны е аз бес кшбасшысыны атарына ену шін демелі даму стінде.

2004 жылы Казцинк ISO 9000-2000 - Жалпылама Сапа Менджментіні халыаралы стандарттара сйкестігі жніндегі сертификат алып, жылы интеграцияланан сапа менджментін енгізді, оны ішіне сапа ISO 14000 сериясыны экология, ебекті орау жне ауіпсіздік техникасыны халыаралы талаптары мен OHSAS 18000 спецификациялары да бар.

070002, азастан Республикасы, скемен аласы, Промышленная кшесі, тел. + 7 (7232) факс. +7(7232) www.kazzinc.com FORUM FORUM ENRC ENRC пайдалы азбаларды азып алу жне байыту саласында жетекші ртараптандырушы компаниялар тобы болып табылады, ол кен азып алу, деу, энергетика, клік жне маркетинг ксіпорындарымен интеграцияланан.

Топты ндірістік активтері негізінен азастан Республикасында орналасан жне рамына келесі ксіпорындар кіреді: азхром ТК, Жйрем КБК, Соколов Сарыбай тау-кен байыту ндірістік бірлестігі (ССКБ), азастан алюминийі, азастан электролиз зауыты (ЭЗ), Еуразиялы энергетика корпорациясы (ЕЭК), ENRC Logistics.

Баса активтер, е алдымен зге тсті металдар блімшесі, негізінен Африкада орналасан жне оны ішінде Central African Mining and Exploration Company (CAMEC) жне Chambishi Metals PLC мыс пен кобальт активтері жне Camrose Resources Limited (Camrose) компанияларыны 50,5 % акциялары бар.

ENRC сондай-а Серов ферроорытпа зауытына, Бразилиядаы темір рудасын барлау жніндегі Bahia Minerals BV жне Minercao Minas Bahia SA(MIBA) жобаларына, ытайдаы (Туоли) Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy Com pany акциясыны 50%-ына жне Онтстік Африкадаы платина ндіру бойынша кшбасшы болып табылатын Northam Platinum Limited-ті 14,35% акцияларына иелік етеді.

ENRC FTSE 100 тізіміне кіреді. ENRC-де азіргі уаытта 70 000-нан астам адам жмыс істейді, оны 65 000-ы азастанда.

FORUM «Altyntau Resources» А FORUM «Altyntau Resources» А 2011 жылы рылды жне ол «Васильков ТБК» А ны ыты мирасоры болып табылады. Компанияны негізгі ндіру жне деу активтері азастан Республикасыны иелігінде. рылан сттен бастап компания алдына ндірілетін кен клемін лайту, жоары технологиялы ндірісті дамыту, сауатты геологиялы барлау жмыстарын жргізу жне оперативтік алып оюларды азайту арылы саладаы жетекші орындара ие болу масаты ойылды. ыса мерзім ішінде Васильков кен орнында, Ккшетау аласына таяу орналасан жерде жаа жоары технологиялы инфрарылым салынып, Шыыс азастан облысындаы кен ндіруші активтер: «Риддер-Сокольное», «Долинно-Обручевское» кен орындары мен «Старое» жне «Чашенское» алды сатауыштар осылды.

Бгінгі тада «Altyntau Resources» лемдегі е здік технологияларды енгізу мен табиат орау занамасын жне ебек ауіпсіздігі талаптарын блжытпай орындауды штастыра отырып, зіні ндірістік жне ндіруші активтерін дамыту стінде.

«Altyntau Resources» дегеніміз:

• азастандаы алтын ндіру ісіндегі кшбасшы, азба жмыстарында жне ндірісте 5 500 адам жмыс істейді • Васильков кен орныны инфрарылымын салу жобасы азастандаы металлургиялы ксіпорындарды ішінде рекордты ыса мерзімде салынып біткен аса ірі жобаларды бірі болып табылады.

• лемдік дегейдегі активтер. Тартымды баланс: ресурстарды 63%-ы жне резервтерді 73%-ы (JORC, GE) ашы тсілмен азылып алынады.

FORUM FORUM Bakyrchik Mining Venture Компания алдыы атарлы халыаралы тжірибені жне техника ауіпсіздігі мен траты даму принциптерін енгізу жолымен рентабельді алтын ндіруші болуа мдделі.

• лемдік масштабтаы металлургтермен бірге лемдегі е атты кеннен FO UM алтын Rндіруге бейімді, алтын алу дрежесі 86-90 пайыза дейін жететін демонстрациялы процесс дайындалды;

• Компания азастанда оршаан ортаа сер етпейтін рамында кшні бар ауіпсіз алдытарды алуды демонстрациялы процесін енгізеді.

• рылысты аяталуыны алдын ала болжанан мерзімі – 2013 жылды 4-ші тосаны;

• ндіріс басталана дейінгі жалпы шетелдік инвестиция 1 млрд. АШ долларына таяу болады;

• Алтынны жылды шыарылымы 11,5 тоннаны райды жне толы масштабтаы ндірісті іске осаннан кейінгі 2014 жылды екінші тосанына жылына 1,5 миллион тонна кенді деуге ол жетеді;

• Міндеттемеміз алтынны жылды шыарылымын 2020 жыла арай тоннадан артыа жеткізу, осылайша азастан Республикасыны 2015 жыла жылына 75 тонна алтын ндіру масатына лес осу;

• Міндеттемеміз оршаан ортаны орау, денсалуы сатау, техника ауіпсіздігі жне леуметтік стандарттар талаптарына атысты азастанды жне лемдік алдыы атарлы тжірибелер талаптарына сай келетін азастан Республикасындаы сенімді алтын ндіруші болу.

FORUM FORUM «азаалтын ТМК» А азастанны алтын рудасы саласыны е алашы ксіпорындарыны бірі болып тобылатын «азаалтын ТМК» А алтынрамдас рудаларды азбалау мен айта ндеудегі жетістіктерімен белгілі. Компанияны тарихы 1932 жылы азастанны солтстік ірінде алтын рудалы кен орындары ашылан кезден басталады. Компанияны негiзгi масаты басару моделі тымды бгінгі кнні ксiпорынны талаптарын анааттандыратын тиiмдi, бсекелестікке жарамды ндiрiс йымдастыру болып табылады.

2009 жылды тамыз айынан бері ксіпорынны негiзгi акционерi Ресейдегi е iрi алтын ндiрушi саналатын ресейлiк компания «Полюс-Золото» АА болып табылады. Жаа компания басармалары кiрiспен ндiрiстiк крсеткiштердi атынасындаы маызды рлеуге ол жеткiзудi стi тстi, ызметтi орытындылары бойынша атап айтанда тау опару жмыстарыны суi жылдар бойы - 3, 7 ретте;

кеннi шыаруы - 2, 5 ретте;

фабрикалардаы кеннi деулерi 72%ке;

УТа кеннi алаулары 127%ке;

дайын нiмнi шыарылымы 50%ке пайда болды.

«Казахалтын» концерні табыс млшері соы екi жылда азастаны нарыында 15% астам рады.

FORUM FORUM «Полиметалл»

«Полиметалл» - жетекші дниежзілік бастапы кмісті ндірушілерді бірі, Ресейді жетекші алтын азатын бес компанияны атарына кіреді. Елді трт аймаында (Магадан жне Свердловск облыстарында, Хабаровск лкесі мен Чукоткада), сондай-а азастанда асыл металдарды шыарады жне геологиялы барлау жмыстарын жргізеді.

2007 ж. «Полиметалл» Лондон ор биржасында, (LSE), РТС-те жне МБВБ-да жай акциялар мен GDR трінде 24,8% акцияны алашы рет кпшілік алдында орналастырды.

«Полиметалл» кен орнын игеру бойынша – геологиялы барлаудан пайдалануа дейін барлы жмыстар кешенін з бетінше іске асырады. Оны стратегиясыны тйінді элементі – айта деу орталытарын (хабтарды) ру, олар аржы жне адам ресурстарын барынша тиімді жне жауапкершілікпен пайдалануа ммкіндік береді, инвестицияланан капитала жоары табыстылыа ол жеткізуге олабыс етеді.

азастанда «Полиметалл» 2009 жылды IV тосанынан бастап жмыс істеп келеді, сол кезде компания Варваринское (останай облысы).алтын-мыс кен орнын сатып алды. Байытатын жне алтын шыаратын фабрикалары бар кешен уаты жылына 4,2 млн. тонна кенді райды. «Варваринское» А дайын німі – алтын-мыс флотоконцентрат жне рамында алтын бар орытпа.

FORUM FORUM «Эйр Астана» уекомпаниясы азастанны лтты уетасымалдаушысы «Эйр Астана» 27 халыаралы жне 25 ішкі баыттарда рейстерді орындайды жне кніне 7000-нан астам жолаушыларды тасымалдайты. Компания уепаркі азіргі заманы Боинг 767 300ER, 757-200, Эйрбас 321, 320, 319, Эмбраер 190 жне Фоккер 50 шатарынан трады.

уекомпания жоары дегейдегі шулар мен ызметтерді крсетеді, IATA ны (уе транспортыны халыаралы ауымдастаы) толы мшесі болып табылады жне EASA/JAR ауіпсіздік стандарттарына сай ызмет атарады.

«Эйр Астана»-ны интернет арылы брондау жйесі арнайы сыныстар, она йлерге тапсырыс беру ммкіндігін жне 76 000 астам мшелері бар Nomad Club жолаушыларды ынталандыру бадарламасын сынады.

«Эйр Астана»-ны ызмет дегейін жасарту шін жасаан шаралары туелсіз халыаралы Skytrax компаниясыны жоары баасына ие болды. Халыаралы уе жолдарына жлдыздар беру бадарламасы шеберінде біратар туелсіз тексерулер ткізгеннен кейін «Шыыс Еуропаны здік уекомпаниясы»

номинациясы бойынша «Эйр Астана» уекомпаниясына шінші орын берілді.

«Эйр Астана» - Орталы Азия жне ТМД аймаынан осы рейтингте аталан жалыз уекомпания.

050039, Алматы аласы Закарпатская кшесі, 4А Тел.: +7 727 258 Факс: +7 727 259 87 E-mail: info@airastana.com Web: www.airastana.com FORUM «Юбилейное» ЖШС FORUM Бгінгі тада «Юбилейное» алтын ндіретін шаын жер ана емес.

«Юбилейное» – батыс азастандаы те маызды леуметтік-экономикалы жоба. Оны леуметтік-экономикалы мнін «азастанны индустриалды даму картасы» бадарламасына енгізілуімен ашыла тсуде. Бл бадарламаны жзеге асырылуы азастанны табии ресурстарын жйелі жне те тиімді пайдалануын амтамасыз етеді. «Юбилейное» компаниясы бл жобада мердігер болып табылады. Жобаны масаты пайдалы азбаларды ндірілу клемін лайтып ою ана емес, сонымен атар соы технологиялар кмегімен тауметаллургия саласында айта деумен осымша нын бірнеше есе лайту, ндірістік инфрарылымды дамыту, азастанды нім шін жаа нарытарды басып алу, аймата жзеге асырылатын гуманитарлы бадарламалар клемін лайту болып табылады. Сонымен атар компаниямызды кадрлы саясаты туралы айтпай туге болмайды.

Барлы ндірісті жне басарудаы ызметкерлер азастандытар.

Бл бізді атан сатап келген негізгі аидамыз. Біз азастандытарды оытып,олар шін намды жмыс орындарын алыптастырып отырмыз. Бл рал –жабдытармен оса баса да тасымала атысты азастанда сатып алуа болатынны брін азастанда сатып аламыз.

Яни азастан Республикасыны Президенті Нрсултан бішлы Назарбаевты жолдауындаы тапсырмаларды орындаудамыз. Сондытан «Юбилейное» біз шін жай коммерциялы жоба анаемес, сонымен атар бл азастанды уатты, глденген мемлекетке айналдыру жолындаы ызметіміз болып табылады.

Aлтынды ауылы Малжар ауданы, Атобе облысы 8(7132)905082 тел.

8(7132)554295 факс FORUM FORUM «KSP Steel» ЖШС «KSP Steel» ЖШС – азастан Республикасындаы толы ндіріс циклы бойынша жмыс істейтін ысты пішімсізделген жіксіз болат бырларды жалыз ана отанды ндірушісі. Ксіпорын 2007 жылы Павлодар аласында рылан жне азіргі уаытта мнай-газ ндіретін компаниялара арналан мнай-газ бырлы, оршаулы жне сорыш-сыымдаыш бырларды ірі жеткізушісі болып табылады. Бізді ксіпорнымыз зін сапасы лемдік жне лтты стандарттара сай келетін бырлы німдерді сенімді жеткізушісі ретінде крсетті.

KSP Steel зауытыны жобалы уаты жылына 270 мы тонна жіксіз болат бырды райды, німділікті жылына 350 тонна быр ндірумен арттырып отыруа ммкіндігі бар.

азіргі кезде «KSP Steel» ЖШС-ны Павлодар аласындаы филиалы келесі трдегі бырлы німдерді тмендегідей стандарттар бойынша шыарады:

1. Жіксіз болат бырларды МЕМСТ 8731-74/8732-78 стандарты бойынша;

2. Сорыш-сыымдаыш бырларды МЕМСТ 633-80 стандарты бойынша;

3. оршаыш бырларды МЕМСТ 632-80 стандарты бойынша;

«KSP Steel» ЖШС 14.09.2009 жылы API 5CT жне API 5L стандарттары бойынша сертификата ие болды:

1) API Specification Q1 - 8th Edition;

2) API Specification 5CT - 8th Edition (сорыш-сыымдаыш жне оршаыш бырлара арнап);

3) API Specification 5L - 44th Edition (мнай-газ бырларына арнап).

Зауыт ISO 9001:2008 Edition стандарты бойынша сертификатталан жне тиісті сапа менеджменті жйесі енгізілген.

«KSP Steel» ЖШС шыарып отыран німдерді барлыы халыаралы стандарттара сай, тауарды азастанды мазмны туралы сертификат (СТ KZ) алынан жне ксіпорнымыз «Самр-азына» -ны Отанды тауар ндірушілер тізіліміне № 3209 нмірімен енгізілген.

FORUM FORUM «УорлиПарсонс Казахстан» ЖШС «УорлиПарсонс» шикізат жне энергетка секторлары шін жетекші ксіби ызметтер крсетуші болып табылады. Бізді ндірістік активті мірлік циклыны барлы кезедерінде жобаларды іске асыру тжірибеміз бар. Біз жаа ндірістер рудан (анытау жне аятау) бастап, оны мірлік барлы циклы бойынша крсеткіштерін жасарту бойынша ызметтерге дейін (жасарту) барша спектрлерге арнап ызметтер крсетеміз.

Трт кесені алашысы 1998 жылы ашылды, онда азіргі кезде 400-ге жуы адам жмыс істейді. «УорлиПарсонс азастан» азастандаы негізгі тау кен компанияларымен за мерзімді жне жаласа беретін байланыс ран, сондай-а бізде ызметтер крсетуге арналан ажетті лицензияларды брі де бар.

«УорлиПарсонсте» зірленген жобаны басаруды зіндік жйесі ол жобаларды клиенттер бекіткен мерзімдерде жне келісілген бюджет бойынша аяталуына ыпал етеді. Workshare тетігі арылы біз білікті де тжірибелі персонала олжетімділікті амтамасыз етеміз, бл сынылатын ызметтерді нын азайтады. осымша трде айтарымыз, сирек мамандыты игерген мамандар жобалара 41 елде 32 900 адам жмыс істейтін 137 кесені кез келгенінде атыстырыла алады.

Панфилов кшесі 98, «Старая Площадь» Бизнес орталыы, Алматы, 050000, азастан тел. +7 727 244 69 факс +7 727 244 69 web www.worleyparsons.com e-mail Adil.Aissautov@worleyparsons.com FORUM FORUM «Алтыналмас» Акционерлік компаниясы» А «Алтыналмас» Акционерлік компаниясы» А 1993 жылдан бастап з ызметін атаруда. оам ызметіні негізгі баыттары: кен ндіру жне айта ндіру арылы баалы металдарды шыару. оамны бірнеше жобалары азастанны ркелкі айматарында орналасан, соларды ішіндегі негізгілеріні бірі «Алтыналмас» АК» А німділігін бес есе (жылына 1000000 тонн кен) арттыра отырып Абаай алтын шыару фабрикасын жне ілеспелі инфрарылымдар мен комбинатты толыымен алпына келтіру жне айта деу жобасын іске асыран Абаай кен орындарын игеру жобасы.

«Алтыналмас» АК» А-ны ЖСБ (Жобалау, Сатып алу, рылыс, Басару) меншікті блімшесі бар жне тиісті лицензиялар арылы шаруашылы дісімен жзеге асырады. Бл блімше оамны алтын ндіруді ары арай сіру масатында (осымша рылыс объектілеріні/уаттарды ары арай сіру кмегімен), сондай а – тапсырыс беруші -айта деуші уаттарды салуды жоспарлайтын тау-кен секторыны мшелеріне арналып пайдаланады.

FORUM FORUM PricewaterhouseCoopers PwC фирмаларыны желісі аудиторлы, салыты жне консалтингтік ызметтер крсетеді, бл ызметтер клиенттер бизнесіні нын арттыруа баытталан. лемні 154 елінде 163 000-нан астам адам жаа станымдар зірлеп, клиенттерге практикалы кеестер беру шін здеріні идеяларын, тжірибелері мен шешімдерін біріктіріп жмыс істеуде.

азіргі кезде «PwC азастанны» Алматы жне Астана алаларында 400 ден астам ызметкері бар, олар ызмет крсететін лтты жне халыаралы клиенттерді тізімі де ауымды. Одан баса, компания Орталы Азия ірінде:

Бакуде (зербайжан), Ереванда (Армения), Тбилисиде (Грузия), Бішкекте (ырызстан), Ташкентте (збекстан), Ашхабадта (Тркменстан) жне Улан Баторда (Моолия) белсенді жмыс істеуде. Компаниямен бірге оны отын энергетика секторы, аржылы ызмет крсету секторы, ттыну жне нерксіптік тауарлар секторы, телекоммуникациялар жне ызметтер крсету секторын оса аланда, экономиканы барлы секторларындаы клиенттеріні саны да сті «PwC» ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл Лимитед (PwCIL)-ке атысушы фирмалар желісіне жатады. рбір фирма жеке, туелсіз зады тла болып табылады.

050059 Алматы аласы, азастан л-Фараби даылы, А имараты, 4-абат Тел: +7 (727) 330 Факс: +7 (727) 244 FORUM TOKYO ROPE MFG. Co., LTD FORUM “TOKYO ROPE MFG. Co., LTD” (Жапония) компаниясы 124 жыл бурын ( жылы) пайда болып, зіні тарихи жолында жай текстильді аран ндіруден халыарлы пиасада ерекше орын алан вантты жне ілмелі кпірге арналан жоары технологиялы болат арандарды шыаруа дейін ктерілді. лемдегі е крнекті де йгілі 20 кпірді 12-сінде Tokyo Rope MFG компаниясыны ванттары орнатылан. Компания лемдегі е озат крандар жне ктергіш механизмдерге арналан болат арандарды, тау-кен ндірісіне арналан болат арандарды, пайдалы азбаларды ашы жне жерасты кен орнын ндеу жне бекіту комплексті жйелерін ндіреді.

Компанияны шыарылым уаты Жапониядаы 5 зауыт, ХР-даы екі зауыт жне Вьетнам мен Малайзиядаы бір-бір зауыттан трады. Компанияны ТМД елдеріні арасында азастан Республикасы (Алматы.) жне Ресей (Мскеу.) Федерациясында зіні кілдіктері бар.

азастан Республикасында бізді компания «Медеу-Шымбла» автожол аумаыны инженерлік ораныш жобасын іске асыруда. «Майти-Нет» тріні бекіткіш жйесімен кзды лама жарды бекіту жмыстарымен бірге, арнайы желім жне шп дніні рамын шашырату жолымен кейінгі кзды лама жарды кгалдандыру жмыстарын жргізуде.

Tokyo Rope MFG компаниясы азастан Республикасыны тау-кен азушы компанияларына арнайы пайдалы казбаларды деу жне шыару кезінде ауіпсіздікті амтамасыз ететін жоары сапалы болат арандары мен тау-кен рудасыны бекіткіштер жйесін сынады.

FORUM «Expo.kz»Uкомпаниясы FOR M «Expo.kz» компаниясы азастан Республикасындаы іскерлік кездесу шаралын ткізуге маманданан жетекші компания болып табылады.

Біз ымдастыран шаралара: азастан Республикасыны кіметі, Р Мнай жне газ Министрлігі, Р Индустрия жне жаа технологиялар Министрлігі, Ттенше жадайлар Министрлігі, Алматы жне Астана аласыны кімдіктері, «KAZENERGY» азастан мнай-газ жне энергетикалы кешені ксіпорындарыны ауымдастыы» зады тлалар бірлестігі, азастан Республикасыны Сауда-нерксіп Палатасы(СП), Тау-кен ндіру жне тау-кен металлургиялы ксіпорындарды Республикалы ауымдастыы (TТМК), «Атамекен Одаы» азастанны лтты экономикалы Палатасы жне баса да салалы ауымдастытар мен зырлы мекемелер жыл сайын олдау крсетіп отырады.

Нарытаы 6 жылды ішінде, компания ттынушылар арасында лкен сенімге ие болды, оны айаы ретінде біз йымдастыран шаралар мен жобаларды айтуа болады. Атап айтанда:

• 2010 жылды 30 маусым -1 шілде аралыында ткен Астана аласында Елбасыны атысуымен ткен Халыаралы Минералды Ресурстар мен Металлургия Конгресі «AMM»;

• «KAZENERGY» Еуразиялы Форумдары – 2006,2007,208,2009,2010, Астана аласы;

• «Яблоко» отбасылы демалыс фестивалі – 2009,2010,2011, Алматы аласы;

• «JUNEX» балалара арналан тауарлар мен ызмет трлеріні крме жрмекесі – 4-5 маусым, Алматы аласы.

Компаниямызды мамандары мен сенімді серіктестерден тратын жоары білікті командамыз бізге кез-келген дегейдегі крделі мселелерді шешіп, те жоары дегейде кптеген ызмет трлерін крсетуге ммкіндік береді.

FORUM FORUM 2011 ООО «Интеллектуальные ресурсы»

RUSMET маркетинг зерттеулер жргізу, конференциялар, семинарлар, іскерлік сапарлар йымдастыру жне ткізу, сонымен бірге басшылы жне техникалы ызметкерлерді тадау саласында 1997 жылдан бері, яни 13 жыл жмыс істеп келеді. RUSMET Мскеу Мемлекеттік Болат жне орытпалар Институтыны негізінде рылан.

RUSMET зі рыланнан бері, апсырыс берушілер шін ондаан кешенді зерттеулер жргізді, оларды ішінде Ресейді жне лемні металлургиялы компаниялар, рейтинг агенттіктері мен консалтинг компаниялары, транслтты мнай корпорациялары, цемент зауыттары, мемлекеттік органдар мен сауда компаниялары мен т.б. компаниялар бар. лемні 10 елінде 150-ден астам шаралар ткізді (форумдар, конференциялар, крмелер, семинарлар, іскерлік сапарлар). Шаралара дара атысушыларды саны 4 мынан асты.

2009 жылдан бері RUSMET металлургия саласыны ызметкерлеріні біліктілігін арттыру жне айта даярлау жніндегі жобамен белсенді айналысуда.

119049, Мскеу, Ленинс даылы, 4 й, Мскеу Мемлекеттік Болат жне орытпалар Институты тел./факс: +7 495 9800608, +7 495 info@rusmet.ru FORUM FORUM ТМК Тау-кен ндіруші жне тау-кен металлургия ксіпорындарыны республикалы ауымдастыы (ТМК) 2005 жылы салалы министрлікті олдауымен азастан Республикасыны тау-кен металлургия кешені компанияларыны бастамасы бойынша рылды. Бгінде ТМК «Атамекен» Одаы» азастан лтты Экономикалы Палатасында тау-кен металлургия саласыны мддесін білдіреді жне елді аса ірі салалы бірлестігі болып табылады. ТМК рамына ара жне тсті металлургия, уран жне кмір нерксібіні 70-тан аса компаниялары кіреді, атап айтанда ENRC Kazakhstan тобыны ксіпорындары, «АрселорМиттал азастан» А, «азамыс» корпорациясы» ЖШС, «скемен титан-магний комбинаты» А, «азатомнерксібі» К» А, «Богатырь Кмір» ЖШС т.б.

Біз ауымдасты рамына кіретін компанияларды ытары мен зады мдделерін мемлекеттік билік органдары мен бизнес оамдастыы арасындаы ашы жне сындарлы диалог арылы орауды з миссиямыз деп білеміз.

ТМК леуметтік-жауапты бизнес аидаттары негізінде азастанны тау-кен металлургия кешеніндегі жеке ксіпкерлікті дамыту шін кш-жігерін біріктіруге мтылады.

FORUM FORUM ТДТПА Траты Дамуа арналан Табиат Пайдаланушыларды азастанды Ассосиациясы (ТДТПА) 2003 жылды апан айында рылып,траты дамуа арналан ксіпкерлерді лемдік кеесіні айматы желісіні мшесі болып табылады. азастан Республикасы Премьер министріні жанындаы траты даму бойынша кеесіні, Р оршаан ортаны орау министрлігіні жанындаы оамды кеесіні, азастан Республикасы жмысшылар тобыны мшесі болып табылады.

ТДТПА жмысшылар саны 100 000 адамнан асатын 20 ірі нерксіп орындарды біріктірді. Металлургиялы, энергетикалы, машина жасау, химиялы, мнай ндіру, экономика, экологиялы кеес беру, сервис секторларыны кілдері ассоциацияны мшелері болып табылады.

ТДТПА-ны негізгі масаты – Экологиялы тиімді проектерді, техникалы инновацияларды жне корпаративті оамды жауапкерщілік принципіні жолбасшысы ретінде нерксіпті ролін ныайтуа болысу.

Алматы аласындаы офис Мекен жай: 050010, Алматы аласы Зенкова к-сі, 32 й, 1п.

Тел/факс: 727 293 01 e-mail: kbcsd@kap.kz, center@kap.kz Астана аласындаы офис Мекен жай: 010000, Астана аласы Сол жаалау абанбай батыр к-сі, 30А.

Тел: 7172 59 20 Факс: 7172 59 20 e-mai: g_edilbaeva@kz.enrc.com FORUM FORUM «Тадау СТ» ЖШС «Тадау СТ» компаниясы 2004 жылдан бастап Астана аласыны нарыында стті жне ілгері арай жмыс істеп келеді.

Бгінгі тада біз трт мыа жуы адамды тасымалдап, алалы жне республикалы масштабтаы іс-шаралара ызмет крсетеміз. Бізді атысуымызбен мынадай іс-шаралар ткізілді:

• Дниежзілік жне дстрлі діндерді XI съезі;

• Астана аласыны 10-жылдыы, 11-жылдыы, 12-жылдыы;

• Р Туелсіздігіні 15-жылдыы, 16-жылдыы;

• азастан Халытарыны Ассамблеясы;

• Шыыс Еуропа мен Азиядаы банк ызметкерлеріні халыаралы съезі;

• KADEX 2010 Бірінші Халыаралы ару-жара жне скери-техникалы млік жрмекесі;

• 2010 жылы 1-2 желтосандаы ЕЫ Саммиті Сонымен атар, «Тадау СТ» компаниясы 2011 жылы VII ысы Азия ойындарыны бас клік мердігері болып, Астана жне Алматы алаларында кліктік ызмет крсетуді іске асырды.

з рметімізді білдіре отырып, Сіздерге мынадай ызметтерді сынамыз:

• кілеттік класына жататын автомобильдермен, олайлы автобустармен жне шаын автобустармен кез келген масштабты іс-шаралара VIP–ызмет крсету;

• кілеттік класына жататын автомобильдерді жргізушімен бірге жала беру (трансфер, саатпен жала алу);

• йымдара кілеттік, бизнес жне эконом класына жататын автомобильдермен за мерзімді ызмет крсету;

• Делегацияларды арсы алу жне шыарып салу;

• ызметкерлерді жеткізіп салу.

Бір жолы клиент – мгілік серіктес!

азастан Республикасы Астана аласы Д. онаев кошесi, 35/1 йі Тел: 51-61- факс: 51-61- www.tandau.kz FORUM FORUM “МЕДИКЕР” компаниясы з ам о м н!

«Медикер» азастан Республикасыны барлы аймаында тулік бойы медициналы ызметті барлы трін крсетеді.

• Алашы медициналы-санитарлы кмек • Амбулаториялы-емханалы кмек • Ауруханалы кмек • Тіс дрігерлеріні кмегі • Ауысым алдындаы медициналы тексеру • Алдын-алу шаралары • Санаториялы-курортты емдеу • Егу • Дрі-дрмекпен амтамасыз ету • Офистер мен йлерге баратын дрігерлер бригадасы • Тасымалдау кезіндегі медициналы адаалау Компанияда медициналы координаторлар, терапевт-дрігерлер, педиатрлар мен баса да мамандар, фельдшерлер мен медбикелер жмыс істейді.

«Медикер» компаниясыны 400-ден астам емдеу мекемелерімен байланысы бар, Алматы мен Астана алаларында жеке медициналы орталытары жмыс істейді, сонымен бірге Жаазен аласындаы «Мнайшы» медициналы профилактикалы орталыыны сенім білдірілген басарушысы болып табылады.

Тулік бойы жмыс істейтін апаратты-йлестіру орталыы мобильді байланыспен, ттынуышлара тегін 8-800-080-4357 нмірлі «интеллектуалды»

телефон желісімен жабдыталан.

010002, азастан Республикасы, Астана аласы, Ташенов кшесі, телефон +7 (7172) 55 04 24, факс +7 (7172) 55 04 E-mail: info@medicare.kz;

www.medicare.kz FORUM FORUM «Тенгри» мейманханасы «Тенгри» мейманханасына ош келдііздер!

«Тенгри» мейманханасы онай индустриясы нарыында 2007 жылдан бері бар. Бізді мейманханамыз халыаралы уежайдан 20 минутты жерде орналасан, бл р минуты санаулы, іскер адамдара те олайлы. Онымен оса мейманхана астананы жаа кімшілік орталыына да жаын орналасан.

«Тенгри» мейманханасында - 128 люкс, бір орынды жне екі орынды олайлы жне жайлы нмірлер бар. Оларды барлыы кондиционерлермен, спутниктік телевидениемен Wi Fi сымсыз Интернетпен, халыаралы байланыс телефондарымен жабдыталан жне тулік бойы ызмет крсетеді.

«Тенгриде» тсаукесерлер, конференциялар мен семинарларды ойдаыдай ткізуге ажет жадайлар жасалан. Ол шін 60 орынды арнайы жабдыталан конференц-зал бар. Ке, 250 орынды «Парасат» банкет залы - ірі корпоративтік кештер жне кезкелген жеке іс-шаралар ткізуге арналан те жасы орын.

«Шаыра» мейрамханасында мейманхана онатарына лтты жне еуропа асханаларыны трлі мзірін ке пейілмен сынады. Ал егер кн ауыр болып, келіссздер крделі тсе, «Альбион» ирлан пабында барлы жаымсыз сттерді мыттырады ыса мерзімні ішінде «Тенгри» мейманханасы мемлекет ызметкерлері мен халыаралы йымдар кілдеріні, елшіліктер ызметкерлері мен шетелдік жне азастанды компанияларды бизнесмендеріні кптеген жасы пікірлеріне ие болды. ызмет крсетуді сапасына біз ерекше назар аударамыз, сондытан мейманхана командасыны тталы жайасымдарында, мейманхана жмысына халыаралы стандартты енгізетін жне оларды олданылуына траты баылау жасап отыратын, онай бизнесінде тжірибесі бар ксіпойлар жмыс істейді.

«Тенгри» мейманханасы – есептей білетіндерге арналан мейманхана!

Бізді Отельмен келесы телефондар арылы хабарласа аласыз: 7172 41 38 38, 96 50 64.

эл. адрес: res-tengrihotel@mail.ru sales-tengri@mail.ru рметпен, «Тенгри» мейманханасыны директоры Кляус Владислав Александрович FORUM FORUM «Semser Security» ЖШС азіргі уаытта «Semser» компаниялар тобы азастанны ауіпсіздік ызметі рыногындаы жетекшісі бола тра, республиканы барлы айматарында кзет жне рт сндіру ызметтерін кешенді амтамасыз ету салаларындаы р трлі міндеттерін е жоары ксіби дегейде орындайды.

«Semser» компаниялар тобына «Semser Security» ЖШС;

«Семсер - рт Сндіруші»;

«Семсер» Арнайы оу орталыы» ЖШС кіреді, блар келесі, біра тбегейлі емес ызметтер кешені крсетеді:

• мнай газ саласы объектілеріні жне баса объекті трлеріні кзетін амтамасыз ету;

• VIP санаттаы азаматтарды мірі мен денсаулыын орау;

• кзетті техникалы жйелерін жеткізу, растыру, жндеу жне ызмет крсету;

• объектілерді рттен орау;

• техногенды сипаттаы ттенше жадайларды салдарын, соны ішінде мнайды апатты тасуларыны салдары (МАТС) жою бойынша бірінші кезектегі апаттан тару жмыстары;

• кзетшілерді жне рт сндірушілерді жекеменшік «Семсер» Арнайы оу орталыы» ЖШС базасында оыту жне айта дайындау.

010000, азастан Республикасы Астана., А-Бла -2, 5 й факс + 7 (7172) 794453, E-mail: semser@semser.kz web: www.semser.kz FORUM FORUM FORUM AEQUITAS За фирмасы FORUM AEQUITAS За фирмасы 18 жылдан аса шетелдік жне азастанды клиенттерге за ызметтеріні сан трлерін, оны ішінде крделі жобаларды заи жаынан демеу, азаматты ыты р трлі мселелері бойынша кеестер беру, жаа компанияларды ру, лицензияларды алу, сондай-а кез келген дегейдегі сотта мдделерді таныту ызметтерін крсетіп жрген алдыы атарлы азастанды фирма болып табылады. Фирманы штатында аылшын тілін еркін игерген жоары білікті мамандар жмыс істейді. Фирманы загерлері біратар халыаралы йымдарды кеес берушілері болып табылады. Фирманы ріптестері азастанны е маызды занамалы актілерін зірлеуге бірнеше рет атысан. Фирманы Астана жне Атырау алаларында филиалдары бар.

Абай д-лы 47, 2 кесе, Алматы., азастан Республикасы, тел.: +7 (727) 3 968 факс: +7 (727) 3 968 e-mail: aequitas@aequitas.kz www.aequitas.kz «Aromaco» компаниясы «Aromaco» компаниясы й-жайларды хош иістендірумен айналысады. Бізді мамандарымыз Сізді міндеттерііз шін анарлым тиімді шешім тадап, хош иіс беруді е жасы жолын тауып, жабдыты орнатады жне сервиспен амтамасыз етеді.

азастан Республиасы, 050026, Алматы., абанбай батыр кш., 157/ тел: 8(727) www.aromaco.kz FORUM FORUM «азастан Республикасыны Минералды шикізатты кешенді деу жніндегі лтты орталыы» РМК азастан Республикасыны Минералды шикізатты кешенді деу жніндегі лтты орталыы Республика Президентіні 1993 жылы 21 атардаы № Жарлыына жне азастан Республикасы Министрлер кабинетіні 1993 жылы 22 шілдедегі №642 аулысына сйкес, республиканы ылымын жне ылыми техникалы леуетін йымдастыруды жетілдіру масатында рылан. Оны руды масаттары:

• ылымды басым дамытуды іске асыруды амтамасыз ету, • Елді ылыми-техникалы леуетін ныайтуа жрдемдесу, • азастанны технологиялы ала мтылысын олдау болып табылды.

Орталы ызметіні негізгі баыттарыны ішінде:

• ылыми-зерттеу жмыстарын: іргелі жне олданбалы зерттеулерді орындау;

жаа технологияларды, жабдытар мен аспаптарды зірлеу.

• Тжірибе—конструкторлы жмыстарды орындау: жаа технологиялы процестерді тжірибелік, тжірибелік-нерксіптік, нерксіптік сынатардан ткізу;

конструкторлы жмыстар, тжірибелік лгілерді дайындау жне сынатан ткізу;

технологиялы жобалау, инновациялы жобаларды зірлеу, жаа ндірістерді техникалы-экономикалы негіздемелерін, жобалы-сметалы жаттамаларын зірлеу.

• Нормативтік-дістемелік жаттамалар зірлеу (халыаралы жне мемлекеттік стандарттар, йымдар стандарттары, техникалы шарттар, орындау жне лшеу дістемелері);

экологиялы жобалар.

• Тау-кен жне металлургия нерксібіні німдеріні сапасына баылау жасау шін стандартты лгілерді (мемлекеттік, мемлекетаралы, ірлік, ксіпорындарды лгілерін) зірлеу.

• Минералды жне техногендік шикізата, оршаан ортаны объектілеріне арбитражды, сертификациялы, баылау, аттестациялы талдаулар жасау.

«Минералды шикізатты кешенді деу жніндегі лтты орталыы» РМК – ны ылыми-техникалы зірлемелері «Баыршы тау-кен ндіру ксіпорны»

ЖШС, «ТК «азхром» А, «Казцинк» ЖШС, «Корпорация «азамыс» ЖШС, ФИК «Алел» А, «Сары-азына» ЖШС, ENRC, «останай минералдары» А, АК «Казатомром», «Васильковский ГОК» А, «ркен» ЖШС, «Горнорудная компания» ЖШС, «ССГПО», «АрселорМиттал Теміртау» А, «NOVA-ЦИНК» БК ЖШС жне баса отанды нерксіптік ксіпорындарында енгізілген.

FORUM «Тау-Кен Самры» F O R U M 2 0 1 А лтты тау-кен компаниясы «Тау-Кен Самры» А лтты тау-кен компаниясы (бдан рі- Компания) азастандаы тау-кен активтеріні лтты операторы болып табылады.

Компания 2009 жылы 15 атарда азастан Республикасы кіметіні №10 аулысына сйкес атты пайдалы азбаларды барлау, азып алу, деу жне ткізу, сондай-а азастан Республикасыны минералды-шикізатты базасын кеейтуді жзеге асыру шін Мемлекет басшысыны 2008 жылы атарда азастан Республикасы кіметіні кеейтілген отырысында берген тапсырмасын орындау шін рылан.

Оны негізгі масаттары:

• Мемлекетті тау-кен металлургия нерксібіндегі экономикалы жне стратегиялы мдделерін ілгерілету жне елді минералды-шикізатты базасын кеейту;

• Жаа технологияларды енгізу, жер ойнауын пайдалану жобаларын іске асыруда мемлекеттік атысу тиімділігін арттыру арылы азастанны тау-кен индустриясыны леуетін ашу болып табылады.

Компанияны миссиясы – елді тау-кен саласын орныты дамытуа атысу арылы азастан Республикасы экономикасыны жне оны бсекеге абілеттілігіні суіне жрдемдесу.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 

Похожие работы:Загрузка...
выгодные инвестиции в интернете
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.