, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 12 |

: 2003 165 ...

-- [ 8 ] --

1I11tCaltltH 110 IIlL'lIlI "UapCTIII'IC,10IlCKa I.1'I " IIIII IIlIJIllI-IIIIIIIlIޭ It "OMIIOIICIITOH lI -II!lI'l ) ('"MII~PC"OI " ) (. ~IPIIMC'l.

37).

~" 310 (.;

R "I.:\l :la.,ec (.;

0 11pHHiB1IIOM cllapa;

I:lc_IIt"J\,a (1)()p\l1.I.1ll ,," IIII.

Illlle " ,lii 11CP"OKypCIIIIK, ItJ'llllllii ,lItIt", :lltllll:IIIIJ,J ypallHcHIIH It ,l1'l I'\llt, (IIII.1ҷ' "OIIO"lI KCII:IC pl 113 JIII .

Ol.1 llII lllt"lI ;

III 11 \llIIJ"J,J\1 \lbIC.1CII ll"l II.1 m." C.101i.\Inf'.lIIllIlf'II.\10 ./ 1161, IIII IlI IIpouedypaM lIIIlii OIltlt 0"1 : 1I.1IIIlt RItIl:\Il IRII, 11 rCOMCTP"I1, r. r. KOnbl;

1011 IIpltllllCbIllaCT ll.1OIt1l II'll1ltii rlii.

. III.. .1II' \lIlii ,\1, COOpl',lItIt I"Il II II'IIIIIO':: "ltllllllllO" 1tIt:IYKIIIHI 11 TC(blOrrl'ICClIM lI\I HaYKrr, :loI rrII.1II 311'IIIII lrr\tII\1 ,rr,1 I' "\l IIrr :rrl"'h 0.1 11 \tI: cxe.tta l1lIatll,'ltJlI1,lIl1l11U1 11 Hall1ypl1,lIHOU U,/llU, 11. KOII:'IIIO, lllll II10,IOm - . 110 ..rr:IO. II:JII., Ec:rrl. I, " ": I',IIII1],IIIII Itltii II'"I :" (r.r~Korrbl.loH. lIO. lIacTallllaCT " " .1. IlO! uuuil orrl JalllI 11 ' :IC,1aCT ' OlI \lellce ( :i\ItII. 'ICM "II IIl "rr;

II ,), ,: I1lIrr !I. IIII. IIlIllll. lI OII,10l'l \ 1371, OI . 'l II 11I JllII. IIIII III ij.,. l lIrr JIII'ICltlle. \I .1I' ll :I-t lIaYKII.,. Itc'::IIO pa\IKaX :.:ll",ii ':: IH. , 511.
I (,1I1 J,1fk) lrlJaIll1 lI03I1III" " ", lll'''"II1 (, 11rr. llIII SlSI 41) II. :IIII lIu I: I'ttlJ,IIIIII, II IIl-llllll'I, lIlllljlII, 1I IIII1'I':II, \l C\lblC:l: ll'l , III. IlI ':lI'Ilttl I. Pl1,It \lIl"III - 110 \IO rr CKal"Th 11 oprlllllJatll1l lIllii , , IIllrrlll\ \lCTO:I" - ,, IltJtll 110 !lllllt 11 : IIall 1III'IYTb " "rrI1'III" I,'l'I':.:, II:H\lIC ll JllOlll,lt!II ~lI1II . 'II, lt'IIIII11llthl, I"ICCT "11 ..0I1.10R, () ) (',,, lIlll h/n,l ",1.lIull'U. coopl'allllJYII " lI') . l'O III,I It 11 II ItlllI IIlt ..OIl\t 111II () llltJI1 1I0'"lI1", MllOrOKplTltbIe lt " l. , , Illl 1\ llaltlto\t c:IY'Iac ' IIlt, I,Jl pca,11.11O r. . " : II 'laTcpIHI" JII "".'1111111. 1I,1CO,10lIIO,'!all II0 . Ile II.1ltllii IIcii \ICTOaO:IOIII'ICCKllii altllapaT, . CI'().:( ".1I,10ItIIII. 1) .10\lJJl\tI maKol\oii 1"1)\11. 11,111 'l ] I it Ill 1 ot'() 011 pC.1C,:IC 11 11 ii.

!I]IO "u,lti I ;

llltl IIII Jll'l 112).:110 IISt lI I II 1\ .:lt KOMII,lCKChI 'lIIOI ':Iҭ 4-51, SI\ 'JII 3HaKolloii \1ۻ , 161, O(;

II()I~()C IIlilt. :lJt~1.r10rI1KL1. Y.::\laTpit :' Ha,10cl, 1\ ",. IIUUIIU,1." llll11 .1 CTPYKTypOfi .

H"CCI'C 11 l'l t'I I1.10II - \lhIlII:IIIII.

11 CI'O ;

III, 'rltlit 11 lO lI II OCIIOHC tlpllltlllltla tlII]., , ;

! J \tllllll1 tlI,,lI1"".ѭ 161, 201, KOCTlloii (II ii 11 II I1. ltlt\I lllII l\-'lll), ~ta-'lI1 ':tii .1II1, IiI 11ll,10 , ' II Il.'lIIIISIJ\I IIII"I llIIII I 111,1 11 II - . ,"II CI'O I! :, 11 . II'I,l 0;

1110 ltll .1Il 0:111)' . - "PIIXO;

1I1TCII roIh :IIIO 1I 10 ;

IIII:IOII IIJ 11" 11 I O'lY ll u ),,II", .1:.0:11111\1 IIIIƭ IICitlllllX JI llllllll1l CO'ltaTCj\hHOC 1III'IIallllC \lbIlII,TC 161, 20-21), IIII 11'1 JllI" , ..,lI1l1llllii IIIllt,l It,l;

IOUlllt . ;

1I1lllt IIallpaHJlCHltl1 lllt "~;

I.'lii ., :1;

111 11:lllOii llt. IIOIt\ii 1541.

J.llIllIIJU'/"/Jl ll10tllI JlI".lr tll.ltl fI:Ilb pa~IKax ;

JatHlOii I 1101I1t\!l 'II;

lll, - 110 IIpC.I ".l.IIOlI (11 1.\JlIO. \lJlIII--;

I'IlI) - 'JIO " \. ' :IIII.

')10 l\lI llllllii 'llt,. 1IO 11 11 la;

tlO 10 "ll CY;

IC ""II 11'111 IlIIII :I 2 124;

1, 'IC I 11101"':1 bIlil - bl\ 1lll:l. II Jall " IlpOllc;

lypa,,". JaKpell.1Cllbl ClIIII'III. 06,l;

lII IIll.Illlii 31).

II;

lccii 11 ";

IYXOllllbI\tIt OllOpa,\lII (C\I. 11PII\lC'I.

Il. ;

I CY;

la IIlII IIIIl ') IIItllIl1u('('I: YIO.IOBllbIii. I ;

lllII. illIIllii It .;

\' lIIll,l \IIlI'1II-or.:lOll IIO\lY \lll;

IIIII JaHI1CItMOCt, Jll 11 1I1t1l1 l' IO UIt atI 11l'lI, I'ltUl1I10 JllO 1111'0 0:11111 IIJ OCIIOBHbIX ICIICIII'ICCKOii.'I01IIKII. .I \1 IIIIJlC IIpl1l1 1111 11. IIltltii ItJ IICllapa.'I;

IC.III J\la " 11 ;

llllt \lbllll.1CIIIHI. ltfI \l;

IO 1\1 IIIp"UOHaHtI(' tlCIIIOplIJ..,a. " ""I11 III: 1'11" 11 HbI!llI,;

IIIC\IOI'O 110 JatIl1II\lI ;

I I'lIIIt " "" lIII ;

IC\1 " II II... MCT0.10;

1011I'leCKIt ' llll IIC JIIa 'Iac. ' II,l IICC;

I:.lOlIal, '\lbIlII,lCHlte 1I0,... 10II CIO lI ;

I ;

11 IIJ 1111\ Hoii;

IYT.'I'III Jl. LUII :1 110 ClpYKType. lI11Y II,l\Ioo I1 11 ,1ll .1 i\ OllPC.le.1C 1111 )( IIll.'Ilx 11 :III'II1 , 155. . 391. I1 IH:PCXO;

IC alla.111 JY IIbl I1I1 1111'1I11II-IIllIIIl01 IIIJlIIII III1 III f1Il.'IHCMOIO.\1 lIc 1111 \1 .latllI . II" Il. :IltII11 ii.

] II 1.:.l.II'l/,l/lI.uII . KOMtl.leKCl/,I/1I III11I1I11l11.

I.C, IIII1';

Illlii CTpYKTypoii IIII1llll;

II,lii 0""I1Jatlllll IIIYKI1.

] cIITyalll111 11 IIPOIIO:IIITOI lllllll 'JKCIICp1I1Ja: "II ".1 111111 JIII:I"' c:IYlUallllii KO\1all;

1\ \1I;

IJl) 1I111'PHCXIIlIKOH OllPC;

lC;

IfICT Iޭ m '" (lIPOllC:typy) 11 11111 ;

l\1)I' ;

lllI. 110 IIC \1 ;

lllll 11 'IIl II\ Ja.IIO'Illii, 12. . 1201.

IIIlilllc Jllll1'IIII llllI 0'1 ,lllll '1'01'0 ".'I. 11 "0 IIOl;

I IIη." " II.1hJ IIHCC1I1110p\1alIHII0. "II 10P01'U 01111 -.10\1 III\1 C.'IY'Iac ll JallOHO. ." "l'U ap"CTOTC:ICHCKOC ".11'IIII1I1 CllpaHClI;

III11(KlI ".II1II :I .1ii 11 " ;

1.1fl II !.' ('I1:l11l1.I': ;

I \1 ;

1:l I1lI "'"m 1, CC.' cl1lyalll1ii \1II OllPC;

ICJlIIII " CCPC;

IIIIIY.JO \1 . 11 11\I .\1 1I11OIIOii I11lt. CIHI;

IC1CJlbCTIIYCT YCllClIIl1bl~i Ollbll I"IIIOII:!III 11 IIII "\1ѭ KOIO IIpalla. "II;

IIII111l1 II "'.'111 I\1I1I1110 JIIlIlI mlll1"HblC PCIIICIIlIfI.1.HI 111110Ilbl\ I1lll1ii. ".I/l/,II IIpaBI1:!a YCTallOH:ICI111H CII lyalll1il. OIIlCCCIIIHII" \1 1t;

IIIII1IO\1Y II111Y.. 10IIYCTII'IO:1I1 :IOKaJaTC.II,CIIIII '1'.;

1, \1 I1I.'",IIIIIII.11I,.KaIClopllfl\ 11 'II"!II1I1" II0\IIIIIIIII \1blIII,ICIIII ;

IfI:!lI ";

IIIII\1 '1Jl:I'I1111fl\ 11 110 mllOlllClllllO 11 o:lllnO t:~()J.c"':la. I'II\':":I.: II. HII'BIMOCI.., lt).,'[;

ISI Itt:TOP~1I1 \III t:IIII... L' 1I,II1fIl.I"'IO, "PIICTOTC.ICIICKOil.101IIKII. PCIIIII.1O O.O;

IIIYIO bl.I'I'IY 1I0p\1l1pOlla I1I1 "P"\1CI1I1I'C;

lh"O 11 Jl1\IO.likIIII II(I)jIl1"I1111\ II 11 cy.la . 111'11: IpaCI1101 ."', 5 ., III1Il. 11 fl. 37 .10,10-OllO . I:OI" , .ll.

. ..1 ('". .l III:IIII (llO., lf;

l. lll II:!l: R JhI CPCilCTBa lI6;

1 .1II .

]II\ llO11 (1 )-(3) 01:06CIIHO ll "Illilll " "PO;

lC I:III..:ill.l l1III:I1 I1f:I I\1l" llll. ],l II \1O 110 I1u {j.l()u/i - ]lII:ill.II OI l'll:ii IJPI1HIIJKC. ;

I I:I. uuu.lu-UJUu .I "0' .IIm n'lmuu m.:" f1U.l/.I' . ' OI' I''lI: Ilii.HaYKOIpa:t... .1611ii II60. 1IO.10llO JlIIO;

IY 111111 f1. l'illIOI1I: I';

06J II:Ill"I1\1. 11 O'leHb TPY.lIIO J:lIIl, lI 1I0-llll 'Iel:KII I:Olllla:II,IIO-IlIlIJ,1U11011 bIii \tlII 11 1'1.1 el'o ":! IIIIOJlܷJOllI1.

lIII. Ja~IClla IlOJIOI''I " lI;

TaKoii HeYCToij'II1Hoc - IlallJe IIOCTMO:lCPIIIICTCKoe l1 KOIICTPYKIIII IIJI lII. lI:ll " 1 ;

\'1I1 ill ;

(IllIO. 11 ѭ II 6aJIICHhlX 11O]II1 - . II. " " lӭ III l1 . III 60 IICII 11 11 unOl! (IIII ll \1.'\ IIOJ) - "ll IIlI IIII IIlllI1 IIC """;

11 .1 IIlll 11 (.1II1.,ltI. . 55-561.

1l1101'IIJIIIIl " "lll lt!\I IIlt lIaYll. .

'teTKO tlOHI1'taH uu . :.

" ItIIII.L1IO-I'llll tlOJ" tl.1 lIIl" - 110 KaKI1e C\tCIIY.

J'(J: lIlI . [I J1;

lalIaH,11t1Ub lIlIOlIII lt'lllIl.

. "P"\IC'I. \! .1 OIOJIOIIt "\1 0nӭ 61.

n anYlhin,~ gues 1461 IIIIYTplt I:tI'\I.

CIIlU.IfO'O llltII 111 itlI II. " ltij IIOst:. ' - !l "" Ilt " .

. . :

Arl . , . , u . , , . , 1) , ;

u 2) , .. .

: me/ttbI , . , , . ( ) XVII XIX .

, 70- . '? , , , Il '? uu I" lOu '?

lIlIllI u6 JI\ II I Jlii ,JllII1 II. paKTcplIO il:IH Jl \IJII\lI\I, iLO.Il1II.

\1 .II/{/.11 "temO(}O.M.'lJI II ;

1 Il\lIέ lll . IUIIJUI EBK:III l ');

10l 11 III 11 'IIII 06 'II lI 11 CllOco6oM 1I0CTPOCfHI II.

CTOJlb l:I - IIlII ;

. Hajbl , .. II ll . ll.l0l\ IllU. J Jl ( .'" (/OJHlIKHOHeHlIe , J/), 11 }I - -'l JU. lI ll ~I1,10lI .1I .IlI('lIl1l:il , I, ' }) I\I.10lI'Iѭ II ./ UJt 11 IIĭ II -Illl8 . J\I. ' IJlii II UIl, llii I\lIII.

lII , }) JIIIU u }).

III1 IlIIl ( .arIll):

1) })JbIK }) IIIII IICP 1301'0 lI ;

2)JOT })JblK }1 ;

IOI . lI'III lI. l1ii, l'lllii ;

3) :lO .'I::llllii OllllCblBaCT 6:I;

l 11 IIX cBoiicTBa:

4) I'lII 1l0CTY:laTbl. II 11C11O;

1 IIII }I G;

lii:

5) _lI II COOTIICTCTBII I\IJ II II 'ICCKO)'t) lI6J1II, ii IIII IlI HJblKa Tcp~IIIHa~1 JbllGJlll, bl;

I}IJʭ IIII\ILII IIPOIlCllypbl, IIO;

: lll l , .il,I uu II () CBJaHa .II \I )I'I 11 :JI\III'I) . !'.1 lI , lIII HJblK HJblKY :III (J1j KOI-O . )lIIIIIIIIIII "JMllpIICTCKaH 11 .). aKIlCHTO~1 lI ~ICT011 ll1l1I1 11 Il~1 IIOJllllllOI\ II011XO:IOM 11 HJblKY HaYKl1 BOo611lc. 11 I HJblKY 11 'Iac 1 1I0ClI. 011 11 IIJ IICPBblX ~I:L()JIOI'l~I IIpOI'paMM, ll:I JllpOBall IlIaH lIaY'llloc JllallllC "JI IIOJllllllii, ,l lII)( ' "PY.)I(',,. .i1 . 11 llI "Erkel1l1ll1is..

'J (. u I] .).

. 60-80- li .'1 ]u ( , .II i1 I )'.

. ,1 , I 11 lIOCTIIO JIIIIIIJ. II m().Ihl c.l case sludics.

, u llOii 1l1 ~1. J\1ll II (tU.llImOIi ycmaHoHKlIl1 :. ;

mmd. IIII l1 I ~lI . , .

. 80- 1 IL .llIm J\f/llI.mu '/. . ii ] .. .

I1IIX , xpOHUKa OIIl1Calle , l Iĭ . ] l. II 11 l . ll II Ol !ll KO~' rIO~l. ISI, '! n;

l/,ll/rJn?u.

3 Jl r lii lIIII' , du . II, ~I' ii, I1I I, , UI1l1ii ~l lI 1I,1'lIISI aJl ll'l lC .lll 0 1l1II.

. lI llIJlI K.la~CII'1eC ll oT.'1e~l\X Koii 11 c.'lY'laeB).

l1 ]l1J, 1I0Ih '1I/0/JU.1/"1110.lu ", ] JIOl'HIMOCTh \1;

l II . hl~II11 l'l hll1 11 II T~KCT . I Bpe~le"ll.

11 h /llUlllj' 1110lII() "mor! Uk'UU Ha.,",/i?

i1m - U/Jmu I110d.? H(/.I'''U. 11II l1 ]s\ u . lllll - .lflIKpo .-l11 ~h (, , ., K.Khopp-U .). ( ): , ' 1) 2) ( u, u .);

- 3) HaY'IHoM , , ;

, 4) u, u , u y'leHoro ;

5) ;

u 6) : , K.Khopp-U, u , ;

7) u , , .

. : . , , R uu , , . u , . , n .

n, u u , eH . . .u - . . .

- , , . . J.: , .. , J.: . KOHua XIX - . .) u .. , . - . , . 1918-1927" ( .: Historical Studies in the Physical Sciences. Yol. 3. 1971. . 1-115).

, , , HaY'IHbIx ( ull \1 ), u. ll1 l1 , l1I\I 1Ul.1 Ka'lecTBe u . J.:pumepuu , l . , , I. , n Jw , if .l- , ( , ., .).

CLI J . , ] -' . , J ( ) , ] . If .

u i li .1 . ] 1) u m.1έ ;

2) (l] - , 'l , . Ilȭ .);

3) n-', i n.: .l:I1U ;

4) 22) . 10J1u . u . .

'l . u l . IIOI!IIl1 (. UI I') (,u.). Ka'lecTBe . .

Jwmuu ,.. :

- ;

)) 2) ., .. JI XIX . lILlI . . . . ;

(. .llll 3) );

4) . . ( . . JIOIlI );

5) . ql1.

. . .. ;

6) u . ll lll , 1CU1 , . .u;

7) - ;

8) - , l u IIII;

9) ;

I ) , ]II XIX 2-0 , .

u II ' u (, u , Ilȭ , ), , lII lii ]I.

.l1 JI BbIJbIBaeT . .lm : / l 1. (, , J\1 I IIO.lbCKOrO . '), /UII u ( JU, , ., I1II , ). J . , Tll'leCKI1- '! IlOlll - delll CIIIII (..W), ll"II11U ( lli1 slO, , TO.:lhKO J,IUII sI1)4.

' I~I I 31l ('llɻ .

u ., llIIll1 'l (' ), IlO\1 , ll , 'l ll , , IIll lI ... '. rt I\ () paJYMa IY\I. ] , '1 ii .

;

t :Ilf " III paJYMa III I ;

l!IO, I : I "l1 iI\:l :Il1IJa'! 'l '!

1l0- '!

, , , 1 J IIOlI llro . "IlI (, IIllu). , , I1ȭ II 1111011 , ii HOPMoii oueHKII II 3:II. ;

La IIOPf\IO~i 'I.

, " Ol1l1CaHIIH.1iilU , u.il 11 l'lII , I ll IIC II ~laTCpllaJlC I1IlI1 lI/.

II ѭ III IIII lLlIlI1 lI Jl . , , . I' , U1u l . , lll . ) 1'I . . . I;

1 . , , .

, . . .

, , u : u , . . .

: BbHI­ !I .

u, . , lOIlI , u . , .

, . n. , u . .

, Methodel1lelHe , . 'l. .

. ., l 'l- 'lccKoe . 1ll1 22 , , . 2-0 XIX , 'l , v, . , , lǭ I1 (., .), , (., .l1). , .

11 u - Methodenlehre , u , Methodologie - , 2-0 XIX ( , ) . , , , XIX l1 11 , , , .

: ero .

XVII-XVIII , .

. , , : , , , - , , llO lllllt:.:Boiic Ja II. ' ':Jl,I.'1O pa':':~IOTpCTb III 110 mllI. .: lI - II 11 l' IIJI ':I lI.

.:lI.: ,lI1 .:I Il: ~II iiI l - .:.:.:06. .:l .: , ' :.: .:06 .: Jl .:l. I1II KaKoij - I1.1ii 11OJalIII. O':1ICTOI Ja I3I! lllll: I\l . 113 .:,: m 'I paJ!I 11'1 11 . Irallpl1Mep. '1I1.: 11.:10': Kocreij,'. . .:.:MaTpIIBa.'IOI :\I IJII. 06.:. 11011P0': TO~I..: lI1.: :111 0;

111 11;

]11 \lIl ":IO..: 11i\IOILl 110 11':I'II,.:Il1.: 11.'111 "PIIB\O;

HlIIlIle.:Iik Bellll1'? AplKIOTe.lb II BII1I'''"l1le ".:lI1.:1lllll P}I:I ;

- \ICTO.'ta :! !,Ia 11 " :l11 (;

lIIaiipe.:llca). ;

lO.1 \ .: ;

l,1 aJlO:Il'l.: 311aHIHI Jllatl1l, I;

le .: 11 .: ': 611 llll. 3l1a'lelllle ll jl.: . 1'0 "YI, lI'l '. 1I0 llii,:I Il.:II .: - . I.: .1'lII .:lll1l lI. . lI l\.1\ I'l,L1. :.J. ll lIa'l,L1. 11: II. lIIII'lii 'leTO;

l.

'I131l ) 011.:,1lI .\1 ;

:. 111. 1 lle.'1I1 3J11 1 11 \ ' ":, Jllalllle. 11 IB 'I '1IK.llelllaY'lIlOe IIOJllaIlIlC. BomllKaeT Ilpll .:\ III;

IOIIaIlI. KOTOPI,It: 11':l.: Ha'la;

la. IIpll'llllIbl 11 I\IIII. " 11\ ':II1I... ':1I0. ' 11 lI IlpllpO.lC 11.1."10 1I0lllI Il.'l:III, 11. .: . 111II lIa'la m. E.:TC.:TBCHllblii IIYIl ' Be;

leT 6tblCC 1I0IOIlIOrO 11 .l.'HI lI.: :l II\I 11 1I0\l 110 IIP"POJlC: l 11 11 OIIl }ljl 1110I 1 . \;

lll\1O IlP0.1BlI ,lbOI lIMeH110 ".: l1.'l. .'l .:

.'l HBlIOro Jl }IBHOMY l ll. .: Il }IClIbI 11 }IBHbI.: ':Jl Il. 11 "" HII,\ "" 11\ .:'I.lllIlI.:TaIlOIIC}1 IIjBe':llbl~1I1 TleMCIIbl 11 'l.'1". 'J~I lI"ilO IIillI ii, 1BO':llplllllll\lae.\lblxl 06~I. 11\.:.:IIIII\I 'l':I~I: Be~lb IleJIOC.: YHCIICTC}I '1. .:, lle;

loe, lll .\III lI:lOl1 'laCTeii.;

'.

.Jllll ;

IIIII I 'II 1I. 'III.:Illl Tpe~IH 3IIalllle.: BII:lai\11I II.:CIC;

IOBaHllii. HallpaB.lellbl lI lIa'la.la. lI IIll'I1II1 11 lI ll.:llll )~ICMCHTOB. "3a.'la'la ll.'IOέ - YH.:lIeIlIIC paJ;

I1I'1I1H II.:.'l,lllaIlII 11 11\ lIaJlpaB,leHHO.:lI.

'3a.la'la lll - II.:Cle;

IOBaIlIIC lIa'II:I. 0110 ':Ill':': . Il'l IO. ' ~IHO . Ilepe \ . ' l IIPllpOJlC. eCTeCTBeHIIO\IY "If 1(,10 :I1 UII1l'llfii I Ha"a.'l. IlJ.I . ' llO 11 IIO . . " . .'I \, ii. " "YBCTBaM,11I \I 'II. II. . .

I1Jl11 'l. 'IYBCTBCHHOrO . h 11 h 'laI\1. 'l. .'l .1 . IIO.I. Il - II~Tb "11 , (,lIlO.'lO 'IOJl11 \1 Hllii) , . ii 'IYBCTBeHHo IIll"l ~IX ii eilllHCTBC . h. II . I\I llLll IlI 11 II 11CXOH~1 'lI\1.

11~1O aplICTOTCJlCBCKOii Tpa;

IIllllHI 1111 I 11 - I(II'l l1Ll1l, l1\1 Hal\1I1 ;

lI. lll]" A:lcKcaHnpl1ikKOIO 11 llll 'l :: ll 'II1lI] .l0l111 11 l1 . XVII 3'l )] I1I\1 . I1:I 113 " .,I1 cTei,j II\1 1 I . ' BBeClI I1 I1JBeCTHOii c.rlell I. ll - I1ii . . HallpOTI1B.

, . h ii. ~I I/.

fflOl II. Sl II II,:I. I " I1;

hlfii .

" . 'l . 'lII ~ll, l"I1.

llll iicl1ii IIJllallII , 11 110 lIll 11 I., /IYTb. 11II . . ii .l , SI 3 . l\l-lI iic IO 3 lO. ll. I. \/ I1111\1.

pyo~! . I\I . KaKoii 113 KOTOpoii Ifj \/'" 1I0.1l/ : II. : I1If II " IICTPCTIIM - 11.1 Ilpllllllae~lOe I1III111/1. lfajblBae~1 IU/30. I1l1l1. !'.1 . I1ͭ . II./ II . III1 1. , , , , , ,)12.

Ja '3 , , '3 , , '3 . , .

, , , - IV . . (I ), , ., . .

, . , .

. , . , . , , . ( ro ), , , , . , , - , ),.

. , . , Mathesis ul1ivesalis, , . , , . , . , .

. , , , Ilέ J, J , t J11. ll . : \) , J ... 2) J , llO, ;

3) , , -Iޭ , , J ... 4) h h , , I~. tlCTbIPC u . 2\ 1f , ll : h 'll tl, l1 , h , , tl , , h J . , , . lf .

, , I CT,L1 U If h ,L~ , lII'llf .

- , II ll , , Il , ". J , lf -.1 . 3 , . tl - , (invention). J - . , IlIf, lIocTpoe , . ~ !IaKTl1 t lecko- , ., , Ul1111 JII1HI, . 1J ll HUllpaBJlCII - , .I , 'l, u I , u. , - , Ul. u , u u . , .

lh. 'l -uI , , .

, , I , , ii 'l , . - lO, - . , , UI1 , , .. , , .. 110 , - u I'.

ll , ~l u . , , , , . - : I. , u , , 'IYBCTBCHHO . u . . : , u, , , , UII , , , 'l.)I'I. u , m. , , . , llfl1 lm. ll : u II, Ile . ll\l, , . , 'Ul1Il Ile , , , l')'.

u , 13 , : , BBeeHl Il , , . ' l1 ll ', IIIlllII. ll l1U - " ., .10), - l1 :, "I1I I IlII -- l l1'IecKoro , KOI'o."I. II I 11~leH, - , Il1, , I . , 1' [1')\l, " ȭ lIu , u ~I , \lOu : _ II II U , IllJlIIl1ll I1I1 , 'IIII, l1 l IIl1"~I aJI\I.

JUI I' .IlIIt. " !\lI '1I1IHleT l\l'l - 'l , ,lllOlIIe\lY ii . - , IlU, ll ", " , " IIIlIlI1. IIII1X IICXOJlHbIX 111\ , , l1 , IIǭ : . Il, u;

. . ,,", , IJ KUK ,JJ,J , ll\1. J- u JIIIIII.

JlI1 .

.L'I , 'l ., 11'lll : 1) , 2) , 3) ҭ I1II11 . SJ . IIC1ll - , . . , IlII ll , l, IIU, , , .

Ul .. l , 1l1 . 1706 .

,ll,: , !lέ I1 l . II Il 11I16II, 'l ll l IIU. ,Ul ll I1, , I1, II, . . l1, u;

u , , ."). Ul 'Ul, 110 , CBOlicTB , 11UlJa II . llaJll, KapTCJllaHCKOe l, ll-:Ul II )1(- . u , .

., , , u , url. , , , . , , J , . , , .

u , u , .. u, , .. , , , , . , . , Ll uu, . , , , . u ! , . - , u. . : 110 , , . . , , , . , , . :

, 24. clbleHlle l\lI1 II] L~] XVIII. XIX II . . XIX . (... U1J I1 11 l1 II , ll1 .

I] I 'lCllblC I". (, .1 ]II. ". (l1Ll ,!;

. . II JII-:'II~la..rli1 . IIX I\ICTOlla UI I'. ] II ;

II, l\l. . allllI Ilpll '11111.011 I'llll'Il ll III. ll I . u ;

II XIX II~I . . lIJ ILOJIOI Ilii.'!I m KIIC II . 11 II IJ TIIC\I. lJ - llmlI1 11JI11 II!".

rcoMeTpll'lecKoMY \leToJlY .t. KOTOPblii I1f:I }1 l , 'llii aJ. (. ) II.'1 rCI'C;

lb bIla.

. (,JJI l') bl\ii \1 (..l J", : (, IIMeTb IIII. 'l I\IOJlI1 'l r. aJ l: l'}1 lLPYl' JlPYI'OM. ;

lII ii 110 BI.:CI\I YJlOB,lCTBOPHTb lIal\lepelllHIM XOJHIIHa I.:TPOC Jl I. .iLII 11 ;

II. ;

! I 11 .ll I\I. 11 aJlOl.: flOKaJaTb~-.

.I I.:OBCPIIICIIlIO 'I 110IJl 11 ":Io:IO 111I1.Jl lllII paI.:CMOTpCHII. .. YI.: lI JI I\I1 l.:llO J lIH l\lI.:l1 I.:. JI;

I OCYIIICI.:TBlIlb IlOllll. BMCI.:Te !'.1 KallTa lll.:l.:lI1I ('IIICToro) TCOpClI'IeCKOI'O " l'll ll:lIl Ja ;

rIlII1 llO. "I IIII lllll 11 ll\lIl IIIIIIIIII lll.:l' I1I .

j~II I'CO\ICTPII'ICCKOC 1 III1 \1(111 I1 " atlU110a 11 CIIII ' rCleJIl, 11 (, JlIII'. II IJlLlt )lIlIlޭ IIL I.: IIIlI, I':I. llJ 11 llIIIlI'l lmII lI '1lllI aUCTpaKllOl'o jL. Il II 11 l.: II.'lllt;

IIII 11 'j;

'I. lllii lllI. ;

I ;

l~I CCI, IllIOI lIOIII. I1I.:lJI . J έ I1;

lIl lllI l\I\I(I1'lllii ,U1J. lSI. poii , JaJll'lii 0Il;

1I lllll1 ll J,II . lIrIlI~1 l1ll1 Jat1. ,l \l IU - l'IIII, u 'lI ' (LeIHsHtz).

l , J :JlI [ , : , lll , , , ,\I'l . II\I , u, I'I II .

JI1 OJIѭ lle . 11 ll l!, lI . 113 'I I. l l\.

ii cBoeii llllllIOI XIX . 40- . 111, .1 , ~ 11 . , , I1 \I- - lI ', . J ( l, ;

10 ). I , I!l~1 ll i1 ~l I, . lI II ''l I'), , 'l , 'I :ll .I - , . ll II1SI, ~IC\aHIIKY. I II I1atlll lIIIII11S1 IlplIC HCIIII ;

\.

ll . ll i1IlPIIIlI1lIlI fICpMlHell I ii CIICTeM, . - ,13llllll IlI'. .. ~l. . - "έ - . 'I .I plr . lI p~l.la " ll , 110 t)],] pl1ii, . 1ii IOI1"IOlI, l .111 flIIlllO II l 11 6110.1011111. : . , . . - .

, , .

. I , . , , - . , , J , , , J , . , ~l : - - - 'l , n . . I\ ., , (.). , XIX , : . . (G.Priest), , , (. .). , (I1ѭ , ) CUl , . , CUl, ,

. , , . Sl , 1l1 , .

5l1 F. The Search for philosopllic tlndersHlIlding ofscicl1tific tllcories 11 The stu of scientific thcories. U rbanu. 1974.

. : . . '! ll;

l1ll Il . RII. 2()OI. BbIII. 3.

11 BOllp. ll:llll.

,lIl1 . Il II4I.111llltl1:l1lll 1973. NQ 3. . 101-108.

3TI '!ii. 11 :Jii ~ICTO:LO.1II. ., Ill: Callde R., Mo/es . it dc la ML'IllOde sciCIHifiqllC. .. 1965.

. KpIIIIKa '1I1 paJY\la. .. 1998. . 589.

III IIO;

1 XIX .. OllllCUBlllllii 2-0\1 "III

II, IIII. IIII, . II,ll1ll. ll_llIII, IICTOPIIll.

II. "IIII (WlIndt W. Logik. Bd. 2. MctllOdcl1lelHe. StLHtgan. 18!).

.10 I u - "lUII. ., 11l. KlIlIry: Theorics of scicntific metllOd: the Renaissance through the ninetecntll CClltLlry IBy lOKe R. ..

DlIcaSSI! c.J., Madden 5.. Washil1gton. 1960.

Apucmome.lb. 11 Apucoe,lb. '!. . 1. . 371.

.1. 11 APUCOnIl'.lb. '!. . 11. . 350-351.

. I. 184 10.

10 ./. 1ltlI 1 2. 7I33-724.

11 ElIc/ides. Elementa. L. 111.

12 . Collcctio mathematic. Lihre VII.

. CO'I. ., 1989. . 1. . 86.

1) I~ . . 260.

l' ., . . IIIIIICIO . .. 1997. . 242.

.

Ib TUM . CO'I. . 1. [~. O .1ѷ'. .. 1964. . 105.

1 IX . . 107.

19 . . 116.

~O \1 . . 117.

21 \! . . 111.

12 . TpaKTlT . ., 1934. . 111.

. . .-.. 1927. . 314.

24 Gravesande G.J. Ouevrcs pllillosophiquc~ . ltllltiqus. AI11stc:rdaI11. 1774. Pt. 2.

P.120.

Ul,I' ll llII. xapUKTcpe. IIOJlI, 11 IIpllllllllllX II lt. ., .

1868. 94.

Berlrllnd . Principcs dc Philosopllie scicntifiqttc et de Pllilosopllic l0lc. Pais. s.d.

. 48. 64.

~7 .1. Hayka-t. 3. .. 1972. . 27-27().

11.

UU . . XIX * (MetllOdcnlcllre) - KOI'O . ' ll lu u l'l. : 1) Ll (llO , , .);

2) 'l , Il Llll ;

3) ~I (, II .). III ll LL'I-lIii .

, ~~ 3 έ Ll ( UI). ~ .

. .Ll :

) ll , IIѭ lO , ) , 'I'l l1 'lIlO . llllii :1 IlpC.1CT3H,:IIH:T ii 'laCTh IICC:IC.101\aIllIH \lo.:TO:IO:1011111 lIa II, ,1,L1bIICiiIIIC\1 Il.11ll ":l .1 .10 I 1KO-II.lO XIX YKII 1111 llll.:l1Il1 \ICTO:I" ( II]II111111I, 110000rIIIl1II":, IICOKaIllI aIICTIIC) ~ICTO,10,'lOlll'leCKIIC III Y'IClIblX. 11 'lllI 1) \1O;

IC,lll ". 11 TICK :lIl111\1 ( .l.10 :l);

IClI'I \Il().10II(II 2) .1U\lIj ,)llll:

3) .1 lllO,10III :11"II Ij XIHIIIII;

4) Illl,Iҭ : \I;

\I ,;

5) II llll ~laTCMalIKII ( rpacC\laBa.10 , .:lII).

:,: , uu , ' I1l JllI . , .

UClleKTbI :l , - .} IIO :lI . - ') IICCJleIlOBa \leTOJlOB . aJ,l'l - . lll1-i : ) l ) - . ,10 Il'l :lOlI ~I JIOI II ( Ky.rIlType). MeTo;

lbl, JIO:IOI 'JI\I'lI1 J ~leTO IIaJl 11 . I ll lI , J aJ , '1Il .

) Il, ) ) . IJI\ 1\l , 11 , KaKlle II l l1 IlepeJl . l L1 hllHI Il , bJOBaH lI ,'L1I HaY'lllOro 311atBHI, l1 11 ll I\1 ;

IJ , I1all 1l0 1- , }l !\10 I' (.!\1). 'JO l ii , . '! 1\llI ll 11 I1­ I I1 I I\l 31\1l11 i1 ll1 :1011, II i1.

. JJl ) Il1\lI'l :IOI ) lll'l I\l;

l. ll ~l,1 II - 01'110 IIIlIllJ. I'l JlI ll ii I\l\1I, I'lii I1 IYC\1bl:': TCOpllii.

1. r r 'l , . u , , , , , , I u, . l. ] l1έ , , .

, u II u 'l , , - , u. u u XIX . ( ).

XVIII XIX 'l u - 1,.;

u, flI-/ ll' u ,.;

mll.

I u XIX l1 Ulܭ , l u , . J\- , 70-90- , , .

, uu l !.

XVIII-XIX , KOHe'IHO , , : , , , , .

, , . , . XIX ( ), , ) .'d . , , Il , , m , , , m .

XIX , .

, , XIX , . - . : (, , ), (., , ., . , .). - , , .

, , , , - , , . , llUUU u.l HaYKII - ii IIO XIX repr-.lalllllt tI1II;

..[Illii J Jl IIHTcpllpe u ltaYK11 (JI;

lItl 11 l"l~1 l1I). tLlIlI - u, l1 U lllll 'I.'I 031III, '1IICIC 1I ( lt;

..[ .J). lI - u ~ lI II.'LYKlIIII1CTcKaH 11"!\l ( 0"1 J!l .).

ll IIJlII .lIl :lI I l,II oma'la,IO. '! l u lOu ~tafjtLlIl It : l1 , 110 UI I1 IIJ .ll).

I1 u!! : . i1 TeHJIelt lii !\IIII 3l\. !! 'VIII. BPC\lH. OIlHTb b 3 llI .'1. I i1.'IUl, lI IlltIII IO-JIOIl 1III l,II. ltll, llI II cepC,lHHC XIX .l Jl\ IIlt .1. u I/CM,L1Uii "" uul.L1 !! " uI II ~l\ III. 11 II I 11 . " I,l.111 uH u C03HallIlIl. 0.'1 " 'JOT BapllaHT III II'l I . Ul1 2-0 .llI " .Ull, 1I .,!! .J\l, XIX lIC IlO I1 , .il 11 I1.'IUll llllI 11 ;

l. 011 III !\.JI' IIl,llt\t 11 IOU~1 ;

rl "PC\tCItII.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 12 |
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .