авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 22 |

«Донецкий национальный университет Посвящается 20-летию независимости Украины, 45-летнему ...»

-- [ Страница 7 ] --

5. Кремень В. Феномен інновацій // Вища освіта України. – 2009. – № 4 (35). – С. 11 – 16.

6. Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія / за заг. ред. д-ра екон.

наук, проф., чл.-кор. НАПН України І.М.Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.

7. Green Paper. Living and working in the informatin sociaty: People First. Europeen Comission. – Belgium, 1996. – 463 р.

8. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua 9. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2010. – № 5 – 6. – С. 12 – 24.

10. Государственно-частное партнерство в Украине. – Киев: Arzinger, 2009 – 176 с.

РЕЗЮМЕ У статті проаналізовано світовий досвід впровадження ефективних механізмів управління освітньою діяльністю ВНЗ на основі використання переваг інституціонально-інтеграційних чинників як складова зростання конкурентоспроможності національної економіки. Виявлено потенціал та шляхи адаптації інтеграційних механізмів до потреб реформування системи вищої освіти України.

Досліджено перспективи оптимізації фінансування системи вищої освіти в умовах ринкової економіки із застосуванням переваг інституту соціального партнерства.

Ключові слова: вища освіта;

вищі навчальні заклади (ВНЗ);

інституціонально-інтеграційні процеси;

інновації;

фінансування системи вищої освіти;

інститут соціального партнерства;

конкурентоспроможність.

РЕЗЮМЕ В статье проанализирован мировой опыт внедрения эффективных механизмов управления образовательной деятельностью высших учебных заведений на основе использования преимуществ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ институционально-интеграционных факторов как составляющей роста конкурентоспособности национальной экономики. Выявлен потенциал и пути адаптации интеграционных механизмов к потребностям реформирования системы высшего образования Украины. Исследованы перспективы оптимизации финансирования системы высшего образования в условиях рыночной экономики с использованием преимуществ института социального партнерства.

Ключевые слова: высшее образование;

высшие учебные заведения (ВУЗ);

институционально интеграционные процессы;
инновации;

финансирование системы высшего образования;

институт социального партнерства;

конкурентоспособность.

SUMMARY In the article the object of the analysis is the world experience of the effective mechanisms of education processes implementation based on the usage of institutional and integration factors as a complementary part of the national economics’ competitiveness growth. The impact and ways of adaptation of the integration mechanisms to the needs of the Ukrainian higher education system reformation is described. The perspective of budget system optimization in terms of market economy with the benefits of the institute of social partnership is researched.

Keywords: higher education, higher education institutions, institutional and integrational processes, innovations, system of budgeting in higher education institutions, the institute of social partnership, competitiveness.

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Бойко А.М., аспірант кафедри «Управління персоналом і економіки праці» Донецького національного університету Постановка проблеми. Сучасний етап економічного розвитку характеризується формуванням економіки знань, яка є джерелом економічного і соціального поступу. В результаті значних трансформацій, що призвели до формувань постіндустріальних суспільств, усе більш відчутним стала необхідність у використанні таких факторів, як інформація та знання. У даних умовах розвиток країн залежить здебільшого не від матеріальних і фінансових ресурсів, а від рівня використання та реалізації людського капіталу, розвитку інтелектуального, інноваційного потенціалу суспільства.

Тому перед країнами світу стоїть проблема підвищення ефективності функціонування ринку праці, що забезпечило б досягнення високого рівня інноваційного розвитку.

Аналіз основних публікацій. Проблемам інноваційного розвитку присвячені праці провідних вчених П. Друкер, Й. Шумпетер, М. Хаммер и Дж. Чампи, Н.Шерстку, Д.Солоху, Ж.Говоруху, А.Прихача, О.Левченка та інших. Дослідженню проблем функціонування ринку праці, розширення зайнятості населення, зниження безробіття та державного регулювання цих важливих процесів присвячені праці науковців: Д. Богині, І. Бондара, А. Вуда, В. Денисюка, Г. Дмитренка, С. Калініної, П. Кругмана, Р. Лоуренса, О. Пазюк, В. Покрищука, О. Пономарьової, В. Савченка, М. Ярошенко та ін.

Метою статті є дослідження впливу інновацій на підвищення ефективності функціонування ринку праці та розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності робочої сили.

Проблеми впливу інновацій на стан зайнятості підіймаються протягом багатьох років у роботах відомих науковців. Пpo визначальну роль науково-технічного прогресу як фактора економічного зростання, що в результаті призводить до підвищення зайнятості в державі, в 1956—1958 pp. пише у своїх працях і Р. Солоу. Його дослідження проблеми впливу НТП поклало початок аналізу ролі нематеріальних факторів, до яких він відносить новаторство та нововведення, зростання науково технічного рівня підготовки кадрів, удосконалення в організації виробництва, тобто всі якісні зміни неінвестиційного походження. А в міру того, як науку та освіту починають вважати одним із пріоритетних напрямків державної політики, витрати на їхній розвиток також включаються у виробничу функцію як чинник інтенсифікації [3].

Теоретичним основам вимірювання нововведень присвячено цілу низку праць таких авторів, як Д. Хікс, Д. Робінсон, Р. Харрод, котрі запропонували, виходячи з умови фіксованого співвідношення праці та капіталу в нагромаджуваній частині національного доходу, брати за показник технічного прогресу приріст заробітної плати та прибутку за незмінної кількості факторів виробництва © Бойко А.М., ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ (йдеться про граничну продуктивність факторів без урахування їх пропозиції). Кейнсіанці той самий показник ототожнюють з показником капіталоозброєності одного робітника [3].

В останні десятиріччя (80-90-ті роки) неодноразово здійснювались спроби удосконалити модель Р.Солоу, наблизити її до особливостей сучасного етапу економічного розвитку. Деякі автори (Р.Лукас, Г.Менкью, Д.Ромер, Д.Уейл) розширили модель за рахунок оцінки внеску людського капіталу в економічний розвиток.

Таким чином, рядом вчених протягом багатьох років опосередковано розглядався вплив інновацій на розвиток ринку праці.

У науковій літературі існує декілька визначень поняття „інновації”. Сформувалось два підходи до інновацій: широкий та вузький. При широкому підході інновації – це будь-які зміни, упровадження нових або вдосконалених рішень у техніку, організацію, процес постачання чи збуту продукції.

Інновації – це нові знання у вигляді досконаліших чи принципово нових ідей, проектів, результатів наукових досліджень тощо;

зміни творчого характеру, дещо нове у сфері діяльності людини;

новизна певних властивостей того, що виробляється чи продукується;

результат творчого процесу у вигляді нових споживчих вартостей;

це різноманітні вдосконалення, які забезпечують економію витрат, створюють умови для такої економії або задоволення нових потреб споживачів;

це процес реалізації нових ідей у діяльності людини, який сприяє задоволенню потреб і приносить економічну вигоду тим, хто ці ідеї продукує, поширює та запроваджує [2, с. 6].

Вузьке розуміння поняття “інновації” зводиться частіше за все до процесу впровадження суттєво нових виробів та технологій, уведення нових прогресивних технологій, підходів, елементів, принципів замість діючих [4, с. 26].

Однак, з точки зору економічного підходу “інновації” розглядаються виходячи з того, що економічне зростання неможливо без науково-технічного прогресу й урахування соціальних аспектів інноваційних процесів [5, с. 128].

Саме інноваційний розвиток у той чи інший формі відіграють провідну роль у функціонуванні та розвитку сучасного ринку праці. В сучасних економічних умовах інновації активно впливають на структуру виробництва, а звідси - і структуру зайнятості населення. Особливо відчутним є їх вплив у моногалузевих містах, оскільки переважна кількість їх населення зайнята на одному чи двох підприємствах. Технічна модернізація цих підприємств, їх перепрофілювання не лише змінюють структуру виробничого персоналу, а й сприяють зростанню структурного чи технологічного безробіття. Адже при технічному оновленні підприємства або його перепрофілюванні виникає об'єктивна необхідність зупинки на певний час всього виробничого процесу для переобладнання його окремих ланок. В цей період реально може бути задіяна невелика чисельність висококваліфікованих працівників, які здатні налагодити та відрегулювати нове устаткування, перепрофілювати його на випуск нової продукції. Інша частина працівників або знаходиться в стані безробіття, або перебуває на перепідготовці. Тому, розробляючи програму щодо переводу підприємства, а тим більше всієї економіки країни на інноваційну модель розвитку слід обов'язково враховувати її соціальні наслідки з тим, щоб попередити масове вивільнення працівників та довготривалість знаходження їх в стані вимушеного безробіття.

Така постановка питання обумовлена відсутністю належної оцінки саме соціальних наслідків тих чи інших економічних перетворень, що здійснюються в Україні. Це ж стосується і оцінки впливу активної інноваційної діяльності на стан національного ринку праці.

В сучасних економічних умовах перед Україною стоїть гостра проблема формування працівників нового типу, адаптивних вимогам інноваційного розвитку, створення необхідних умов щодо максимального використання творчих здібностей кожної людини. На ринку праці України відчувається наростаючий незадовільнений попит на висококваліфікованих фахівців усіх професій.

На національному ринку праці в умовах активізації інноваційної діяльності існує проблема кадрового характеру:

відсутність знань з інноваційного менеджменту та досвіду в розробці бізнес-планів технологічно орієнтованих проектів;

занизька кваліфікація управлінських кадрів для забезпечення інноваційного сталого розвитку регіону;

відсутність досвіду ефективної роботи з інвесторами і налагодження зв’язків з потенційними партнерами;

брак нормативно-правових знань та профільних фахівців з інтелектуальної власності.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ Перелічені факти значно гальмують інноваційний розвиток. Тому у найближчий час існуватиме висока потреба у працівниках нових професій, що не тільки володітимуть знаннями іноземних мов, маркетингу, менеджменту, новітніх технологій, а й будуть характеризуватись високою здатністю до навчання й професійною мобільністю та гнучкістю на ринку праці, адаптуватись до нових умов. В розвинутій ринковій системі економічно найбільш конкурентоспроможною є робоча сила, що має можливість мобільної перекваліфікації або якій притаманна універсальна базова підготовка.

Необхідно вдосконалити систему підготовки фахівців для основних галузей високотехнологічного виробництва, що зокрема, пов’язано із підготовкою та навчанням молоді для вирішення питання кадрового забезпечення інноваційної інфраструктури.

Таким чином, сучасний інноваційний розвиток потребує працівників, які прагнуть постійного вдосконалення власних професійних якостей та готові до процесу безперервного навчання. Так, ще у 70-х роках XX ст. Японія оголосила про перехід до загальної вищої освіти. Зараз майже 90% японців відповідного віку мають вищу освіту, а країна має високий рівень конкурентоспроможності в світі.

Освіта і підготовка кадрів відіграють вирішальну роль у досягненні стратегічних цілей ЄС. Це підтверджують розрахунки ОЕСР, згідно яких підвищення “освіченості” суспільства на один академічний рік забезпечує приріст економіки країн ЄС на 5 % у короткостроковій перспективі та на 2,5 % – у довгостроковій [1].

Одна з найважливіших основ забезпечення інноваційного розвитку є система освіти та професійного розвитку, оскільки більшість складових якості та конкурентоспроможності робочої сили формуються і розвиваються в процесі здобуття освіти та професійної підготовки. Якісна професійна підготовка сприяє підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, ділової активності, професійної мобільності на ринку праці та обумовлює зростання рівня доходів населення.

Освіта та професійний розвиток закріплюють у людини навички, поглиблюють усвідомлення особливої значущості здатності до праці як творчої діяльності, формують і розвивають здатність конкурувати. Засвоєння навичок конкурентоздатності й формування конкурентоспроможності відбувається в три етапи:

на першому, початковому, етапі освіти більшість населення отримує загальну середню освіту, освоюючи елементи конкуренції в процесі навчання, дошкільного та позашкільного виховання;

на другому етапі, під час первинного професійного навчання (в профтехучилищах, вищих навчальних закладах освіти, в аспірантурі тощо), також є специфічна для кожного типу навчання система оцінок і атестацій, що розвиває конкурентоспроможність майбутньої робочої сили;

на третьому етапі, під час самовдосконалення та професійного розвитку у сфері трудової діяльності, триває індивідуальне й колективне нарощення кваліфікації, удосконалення особистих та ділових рис, що є основою підтримання конкурентоспроможності працівників.

Надзвичайно важливою проблемою щодо поліпшення професійної зайнятості є проблема підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, які здатні продукувати і використовувати нові знання (рис. 1).

19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Рис. 1. Підготовка кваліфікованої робочої сили у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дані рисунку 1 свідчать, що зростання частки фахівців з вищою освітою є досить позитивним. Проте, необхідно відмітити, що здобутий фах переважно не відповідає вимогам ринку праці. Тоді як інноваційна ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ модель розвитку обумовлює потребу у робітниках, які представлені різними спеціалістами, менеджерами, техніками та висококваліфікованими працівниками.

Для того, щоб вирішити проблему недостатнього рівня освіти робочої сили та створити сприятливі умови для інноваційного розвитку необхідно наладити безперервну освіту та надати можливість молодим людям отримати необхідні практичні навички для подальшої їх реалізації на конкурентному ринку. З метою подальшого розвитку висококваліфікованої робочої сили, яка буде сприяти інноваційному розвитку, треба зробити наступні кроки, які наведено на рис. 2.

забезпечити професійну підготовку та підвищення якості робочої сили у відповідності до структурних змін, які відбуваються в економіці, вдосконалити фінансове забезпечення політики зайнятості, змінити акценти на користь активних статей витрат;

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ проводити ефективну державну політику в освітньо-науковій сфері, яка розрахована на тривалий період;

збільшити фінансування вищої та подальшої освіти;

створити загальнонаціональну систему інформації про наявність робочих місць і не допустити зниження освітнього рівня населення України та зменшення охоплення населення (насамперед дітей шкільного віку) освітніми послугами;

забезпечити всебічний розвиток системи просвіти населення, професійної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації та післядипломного навчання, популяризації новітніх знань у науковій та науково-технологічній сферах тощо;

забезпечити з використанням мережі державних вищих освітніх закладів підвищення кваліфікації керівних кадрів державних і приватних підприємств щодо основних положень сучасної теорії і практики менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансового планування, управління персоналом, маркетингу тощо.

реформувати систему вищої та подальшої освіти, шляхом створення умов щодо необхідності швидше реагувати на потреби ринку праці Рис. 2. Напрямки розвитку висококваліфікованої робочої сили Таким чином, реалізація запропонованих напрямів сприятиме найбільш ефективному функціонуванню ринку праці та підвищенню конкурентоспроможності робочої сили в досягненні інноваційного розвитку. В результаті відбудеться активне впровадження інновацій – країна посяде провідне місце в світовому конкурентному середовищі.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Архієреєв С., Тарасенко Т. Державна підтримка випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: зарубіжний досвід та висновки для України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/september08/6.htm ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ 2. Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 4-9.

3. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-2056-2.html 4. Ландик В.И. Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их решения: моногр.

/ В.И. Ландик. – К.: Наук. думка, 2003. – 364 с.

5. Остропольська Є.В. Розвиток соціальної складової інноваційних процесів як чинник соціально-економічного зростання економіки України / Є.В. Остропольська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 2. – С. 127-136.

РЕЗЮМЕ У статті розглянуто вплив інновацій на розвиток ринку праці, проаналізовано зарубіжний досвід інноваційного розвитку. Визначено, що в сучасних умовах основне джерело забезпечення інноваційного розвитку полягає в розвитку висококваліфікованої робочої сили.

Ключові слова: ринок праці, конкурентоспроможність робочої сили, інновації, інноваційний розвиток.

РЕЗЮМЕ В статье рассмотрено влияние инноваций на развитие рынка труда, проанализирован зарубежный опыт инновационного развития. Определено, что в современных условиях основной источник обеспечения инновационного развития заключается в развитии высококвалифицированной рабочей силы.

Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность рабочей силы, инновации, инновационное развитие.

SUMMARY The article reviews the impact of innovations on the development of the labor market, the foreign experience of innovation. Determined that nowadays the main source of innovation development is to develop highly skilled workforce.

Keywords: labor market, labor force competitiveness, innovation, innovative development.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ Бондарь Е.М., аспирант Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка Постановка проблемы. Банковскими рисками как объектом исследования экономическая наука занимается давно. Без сомнения, честность и аккуратность относительно выполнения кредитных обязательств имеют большое влияние на уменьшение риска. Необходимость соизмерять учетный процент с величиной риска в регулировании банковской деятельности отмечались в экономических исследованиях еще в XVIII-XIX вв. Соизмерение учетного процента с величиной риска, тем не менее, очень редко принимается в расчет, а между тем нет ничего справедливее, как соизмерять учетный процент с надежностью гарантии, и заставить хозяйствующих субъектов, пользующихся кредитом, нести издержки, соразмерные с величиной тех потерь, которые могут возникнуть вследствие их несостоятельности.

В современных условиях неустойчивости и кризисного состояния финансовой системы внимание к банковским рискам огромное. Банки все чаще проводят все более рискованные операции и сделки. Банковская деятельность относится к категории экономической деятельности, где, безусловно, присутствует риск во взаимоотношениях между субъектами. Вместе с тем это нисколько не означает, что риск свойствен исключительно банковской деятельности. Неблагоприятные события могут возникнуть при совершении самых различных экономических операций. Эти неблагоприятные события, однако, не являются обязательным атрибутом самих экономических отношений, в том числе банковского дела. Банковский риск – это не имманентно присущее банку свойство, не столько неизбежность отрицательного хода событий, сколько деятельность, которая может привести к достижению отрицательного результата.

© Бондарь Е.М., ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ При всей важности банковских рисков толкование их сущности до сих пор оказывается дискуссионным.

Выделение нерешенной проблемы. В современных условиях функционирования банковской системы, остается актуальной проблема более эффективного подхода к определению и анализу банковских рисков.

Цель научной статьи. Выделить важность анализа банковских рисков, а также путей их минимизации.

Анализ последних исследований и публикаций. Основополагающие подходы к определению риска даны в классической экономической литературе. Анализу этого вопроса посвящены работы таких ученых как: Дж.М.Кейнс, A.A.Хандруев В. Кузнецова Н.Э. Соколинская В.В.Ковалев И.В.

Бернара Ж.К. Колли и многих других.

Результаты исследования. Дж.М.Кейнс отмечал, что на объем инвестиций влияют три вида риска, которые обычно путают, но которые необходимо различать. “Первый из них – это риск предпринимателя или заемщика, возникающий ввиду сомнений насчет того, удастся ли ему действительно получить тот ожидаемый доход, на который он рассчитывает. Если человек ставит на карту свои собственные деньги, тогда речь идет только об этом виде риска. Но там, где существует система одалживания и ссужения денег, под которой я подразумеваю предоставление ссуд под реальное обеспечение или под честное имя заемщика, имеет место второй вид риска, который мы можем назвать риском заимодавца. Он может быть связан либо с сомнением в честности должника, т.

е. с опасностью умышленного банкротства или других попыток уклониться от выполнения обязательств, либо же с возможностью того, что размер обеспечения окажется недостаточен, т. е. с опасностью невольного банкротства из-за неоправдавшихся расчетов заемщика. Можно было бы добавить сюда еще и третий вид риска – тот, который связан с возможным изменением ценности единицы денежного стандарта, вследствие чего денежная ссуда, в известной степени, менее надежная форма богатства, нежели реальное имущество. Впрочем, такая возможность должна целиком или почти целиком отразиться и, следовательно, компенсироваться в цене реального имущества длительного пользования”[1, c.154]. Такой подход к определению банковского риска через кредитный риск как базовый элемент в функционировании банков существует в современной экономической литературе.

Однако в целом ряде случаев сущность риска подменяется причиной его возникновения, т.е.

все сводится к различного рода обстоятельствам, факторам, которые приводят к потерям. По М.Онгу, кредитный риск – это риск подверженности потерям, если контрагент по сделке не исполняет своих обязательств в должный срок[2, c.343]. Довольно часто сущность риска сводится к неопределенности, которая проявляется в той или иной сделке. Банк России определяет кредитный риск, как элемент банковского риска, рассматривается как риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Другой довольно распространенный подход к сущности риска его оценка как риска контрагента. К этому мнению склоняется и Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору. При характеристике достаточности капитала кредитный риск рассматривается им как “риск неисполнения обязательств контрагентом”, как “риск контрагента” [3, c.4.10].

Третий распространенный подход к сущности риска больше перекликается с неопределенностью. С.И.Ожегов под риском понимает возможность опасности, неудачи;

действие наудачу в надежде на счастливый исход [4,c.35]. По В.Далю, рисковать – это пускаться наудачу, на неверное дело, отважиться, идти на авось, делать что-то без верного расчета, подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье [5,c.96].

В финансово-кредитном словаре под редакцией Н.В.Гаретовского банковский риск трактуется как “опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями”[6, c.69]. A.A.Хандруев говорит о риске как опасности или возможности потерь при наступлении нежелательных событий [7, c.12]. По мнению В. Кузнецова, риск характеризует неопределенность финансовых результатов в будущем, обусловленную неопределенностью самого будущего [8, c.76]. Н.Э. Соколинская определяет риск как стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям, либо возможность денежных потерь [9, c.342].

Четвертый подход в определении риска связывают конкретно с доходом. В.В.Ковалев в наиболее общем виде под риском понимает вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Он же определяет риск, как степени ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ вариабельности дохода, который может быть получен благодаря владению данным видом активов [10, c.174].

Пятый подход связан непосредственно с определением банковских рисков. Так, по мнению И.В. Бернара и Ж.К. Колли, кредитный риск как разновидность банковского риска – это непредвиденные обстоятельства, могущие возникнуть до конца погашения ссуды [11, c.502].

Ю.В.Мишальченко и И.О.Кролли рассматривают риск как вероятность потери банком части своих средств, недополучение планируемых доходов или произведение дополнительных расходов в результате осуществления запланированных финансовых операций [12, c.17]. У В.ТСеврук банковский риск выражает неопределенность исхода банковской деятельности и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха [13, c.43].

Шестой подход более связан с техническими аспектами прогнозирования. Упомянутый выше В.В.Ковалев детализируя определение риска определяет его, как “уровень определенной финансовой потери, выражающийся: а) в возможности не достичь поставленной цели;

б) неопределенности прогнозируемого результата;

в) субъективности оценки прогнозируемого результата” [14, c. 174].

Как это нетрудно заметить, несмотря на многообразие представленных определений сущности банковского риска, тем не менее, просматривается стремление авторов связать его понимание как некоей неопределенности, опасности непредвиденного обстоятельства, возможности получения убытков, недополучения дохода, как вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с предполагаемыми прогнозами. Естественно, перечисленные характеристики в той или иной степени связаны с банковскими рисками, однако, не выражают при этом его специфику.

Риск заемщика представляет собой в известном смысле необходимые общественные издержки, хотя они и поддаются снижению, как посредством взаимного выравнивания риска, так и путем повышения точности прогнозирования. Риск кредитора является чистым добавлением к стоимости инвестиций, которое можно было бы избежать, если бы кредитор и заемщик выступали как одно лицо. Кроме того, здесь возникает частичное дублирование предпринимательского риска, оценка которого дважды прибавляется к чистой норме процента при определении величины минимального ожидаемого дохода, достаточного для решения инвестировать. Этому увеличению доли риска, до сих пор не придавалось особого значения, но оно может оказаться важным при определенных обстоятельствах. В период экономического роста общераспространенная оценка степени риска со стороны, как заемщика, так и кредитора имеет тенденцию становиться неблагоразумно низкой.

Если инвестиции представляются рискованными, заемщик будет стремиться увеличить разницу между ожидаемым доходом и нормой приемлемого для него ссудного процента. По той же самой причине кредитор будет стремиться к увеличению ставки процента над чистой нормой процента, чтобы ему было выгодно ссужать деньги (за исключением тех случаев, когда финансовое состояние заемщика представляется настолько прочным, что он в состоянии предложить самое надежное обеспечение). Надежда на весьма благоприятный результат, которая как-то уравновешивает риск с точки зрения заемщика, не может служить утешением для кредитора.

Банковский бизнес имеет ряд особенностей, что позволяет говорить о специфических банковских рисках.

Во-первых, ссудный капитал в руках его собственника не функционирует, не вкладывается в производство, собственник отдает его в суду.

Во-вторых, ссудный капитал есть капитал как товар, в рыночной экономике деньги кроме своей потребительной стоимости как всеобщего эквивалента приобретают добавочную потребительную стоимость, выражающуюся в том, что она служат капиталом, средством извлечения прибыли.

Собственник ссудного капитала передает в хозяйственную сферу не просто деньги, а деньги в качестве капитала, т.е. стоимости, приносящей прибавочную стоимость. При этом капитал выступает в виде товара, который его собственник продает другому собственнику для использования в хозяйственном обороте.

В-третьих, ссудный капитал имеет особую форму движения, в то время как промышленный капитал принимает три формы – денежную, производительную и товарную и проделывает кругооборот Д-Т…П… Т'-Д', а торговый капитал принимает две формы – денежную и товарную и проделывает кругооборот Д-Т-Д', ссудный капитал не выступает не в производительной, не в товарной форме: он все время находится в денежной форме. Движение ссудного капитала выражается формулой Д-Д', т.е. исчерпывается отдачей денежного капитала в ссуду и возвратом его с процентами.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ В-четвертых, ссудный капитал имеет специфическую форму отчуждения. Отчуждение обыкновенных товаров осуществляется в форме купли-продажи;

отчуждение же капитала как товара происходит в форме ссуды. При купле-продаже товар переходит от продавца к покупателю, а эквивалентная сумма денег переходит от покупателя к продавцу. При ссуде имеет место только одностороннее перемещение стоимости – от кредитора к заемщику, возврат же капитала происходит лишь по истечении определенного времени.

В-пятых, в движении ссудного капитала – Д-Д' не видно никаких посредствующих звеньев между предоставлением капитала в ссуду и возвратом его с приростом (процентом). Поэтому возникает видимость какого-то самовозрастания денег;

способность давать прирост представляется присущей деньгам как таковым. “Общественное отношение получило законченный вид, как отношение некоей вещи, денег, к самой себе”[15, c.431]. На самом же деле деньги дают прирост лишь потому, что в руках заемщиков они превращаются в действительный капитал, используемый для извлечения прибавочной стоимости.

В-шестых, ссудный капитал – не только не работает, но даже не выполняет никаких функций по руководству и управлению производством.

Заемщик имеет возможность вернуть деньги кредитору с процентами только потому, что в руках самого заемщика эти деньги проделывают действительный кругооборот в качестве капитала и используются для извлечения прибавочной стоимости в процессе производства. Все движение капитала, отданного в ссуду, может быть изображено таким образом: Д-Д-Т...П...Т'-Д'-Д", где первый акт представляет собой отдачу денежного капитала в ссуду, последний акт – возврат этого капитала с процентами, а вся промежуточная часть – кругооборот промышленного капитала в руках заемщика.

Лишь на базе этого кругооборота Д-Т...П...Т'-Д' может осуществляться специфическое движение ссудного капитала Д-Д'. Следовательно, движение ссудного капитала основано на кругообороте промышленного капитала.

В-седьмых, совокупный спрос на деньги, отвечающий спекулятивному мотиву, обычно гибко реагирует на постепенные изменения нормы процента, т. е. существует непрерывная кривая, связывающая изменение спроса на деньги по спекулятивным соображениям и изменение нормы процента, задаваемые изменениями цен облигаций и долговых обязательств разных сроков. Практика подтверждает наличие такой постоянной связи, потому что при нормальных обстоятельствах банковская система фактически всегда в состоянии купить или продать облигации в обмен на наличные деньги, предложив на рынке умеренную прибавку или скидку в цене. И чем больше количество наличных денег, которое банки стремятся создать или изъять посредством покупок или продаж облигаций и долговых обязательств, тем в большей степени должна упасть или возрасти норма процента. Однако там, где операции на открытом рынке сводятся к покупке лишь краткосрочных ценных бумаг, их возможный эффект ограничен в основном краткосрочной нормой процента и слабо сказывается на долгосрочной норме процента, имеющей гораздо большее значение [16, c. 196].

Ссудный капитал отличается не только от реального капитала, но также от денег как покупательных и платежных средств, причем масса ссудных капиталов многократно превышает денежную массу. Это объясняется тем, что каждая денежная единица может много раз использоваться для помещения в виде вкладов в банки.

Процент, который уплачивается, представляется “ценой” капитала, однако это совершенно своеобразная “цена”. Для обыкновенных товаров, цена есть денежное выражение их стоимости. Но для капитала, отданного в ссуду, процент не является денежным выражением стоимости, поскольку сам ссудный капитал уже выражен в денежной форме. В данном случае процент служит оплатой потребительной стоимости капитала как товара – его способности приносить прибыль.

Ссудный процент есть та часть прибавочной стоимости, которую хозяйствующие субъекты вынуждены отдавать собственникам ссудного капитала. Прибыль, получаемая от ссудного капитала, распадается на две части: во-первых, процент, присваиваемый собственником ссудного капитала в качестве простого собственника капитала, и, во-вторых, предпринимательский доход, присваиваемый хозяйствующим субъектом (заемщиком). Кредитные отношения в условиях рыночной экономики получают широкое развитие и каждый отдельный собственник, мог бы, отдать свой капитал в ссуду, то деление прибыли на процент и предпринимательский доход приобретает всеобщее значение и применяется даже к доходу на собственный капитал предпринимателей, а не только к доходу, полученному на заемный капитал.

В условиях серьезных финансовых потрясений, наблюдается полное крушения стабильности нормы процента вследствие того, что функция ликвидности принимала форму совершенно прямой ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ линии, горизонтальной или вертикальной. Такая ситуация наблюдалась в ряде стран в послевоенные годы, когда наблюдался денежный кризис или бегство от денег, когда никого нельзя было побудить держать деньги или долговые обязательства на каких бы то ни было условиях. Даже высокая и еще более растущая норма процента была бессильна угнаться за предельной эффективностью капитала (в особенности, что касалось запасов ликвидных товаров), так как действовали предположения еще более значительного падения ценности денег. Наоборот, в США в некоторые моменты 1932 г. налицо был кризис противоположного рода – финансовый кризис, или кризис ликвидности, когда почти никого нельзя было побудить расстаться с наличными деньгами на любых разумных условиях.

Здесь также необходимо отметить риск, связанный с опасениями банкротства или с неуверенностью в честности должника, когда он оценивается достаточно высоко. Речь идет о посреднических издержках на пути между заемщиком и кредитором и накидке на риск, которую требует кредитор сверх чистой нормы процента. Поскольку риск этого рода возникает ввиду сомнений кредитора в честности заемщика, то заемщик, который преднамеренно не идет на искусственное банкротство, лишен какой-либо компенсации за более высокие расходы по кредиту.

Если чистая норма процента снижается, то отсюда вовсе не следует, что накидки на издержки и риск уменьшаются равномерно. Поэтому норма процента, уплачиваемая заемщиком, может снижаться медленнее, чем чистая норма процента, и ее не удастся снизить методами современной банковской и финансовой организации ниже определенного минимального уровня. Важно это и в случае краткосрочных ссуд (банковских ссуд), расходы по которым велики. Банк может взимать со своих клиентов от 1,5-2% сверх чистой нормы процента. Они могут оказаться важными в периоды установления низкого процента. Следовательно, отмеченные моменты мешают эффективному снижению нормы процента ниже определенного уровня.

В этом контексте можно полностью согласиться с мнением Г.В.Черновой и А.А.Кудрявцевым, которые говорят о специфических банковских рисках и классифицируют их на:

рыночный риск (риск изменения финансового положения банка вследствие изменения конъюнктуры финансовых рынков;

в свою очередь этот риск подразделяется на риск ценных бумаг с дальнейшим подразделением на рынок акций, облигаций, производных ценных бумаг и т.д., риск рынка имущественных активов, валютный риск, риск изменения процентных ставок);

кредитный риск (риск ухудшения финансового состояния банка из-за снижения способности заемщиков к возврату кредитов);

риск ликвидности (включает как риск ликвидности обязательств самого банка, так и риск ликвидности активов, принадлежащих банку);

операционный риск (риск финансовых потерь, вызванных неправильной организацией работы банка, неадекватным менеджментом, ошибочной политикой и риском, связанным с человеческим фактором);

юридический риск (связанный как с юридическими ошибками самого банка, включая нарушение предписаний надзорных органов, так и с внешними причинами – изменение законодательства, включая налоговое, правил бухгалтерского учета или норм резервирования, а также нарушение законодательства клиентами банка) [17, c.36].

Выводы и предложения. Таким образом, банковская деятельность, в процессе которой банком осуществляется обслуживание клиентов, тесно связана с рисками товаропроизводителей. Специфика банковского капитала состоит в том, что являясь по своей природе обособившейся частью промышленного и торгового капитала, он представляет собой преимущественно заемный капитал, позаимствованный на временной основе. Возвращение банковского капитала, например, при кредитовании, достигается как за счет завершения круговращения средств в хозяйстве заемщика, так и на стадии передачи высвобождающихся средств из хозяйства ссудополучателя к банку-кредитору.

С одной стороны, банк рискует вместе с клиентом, с другой – как самостоятельный субъект, передавая не принадлежащие ему на правах собственности ресурсы во временное пользование. Риск, который банки берут на себя, практически удваивается.

Следовательно, банковский риск тесно связан с сущностью банковской деятельности и представляет собой неопределенность, связанную с возможностью возникновения в ходе хозяйственной деятельности неблагоприятных ситуаций, следствием которых является несение убытков или снижение эффективности функционирования хозяйствующего субъекта. Он отображает как процесс производства, так и обращение общественного продукта, проявляется и в сфере обмена, в платежном обороте.

Следует четко разделять понятие риска и неопределенности. Риск представляется количественной характеристикой, а неопределенность – это неполнота или неточность информации ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ об условиях реализации своей хозяйственной деятельности со стороны банка, в том числе о связанных с ней затратах и результатах.

Ситуация называется рискованной, если ее развитие представляется неопределенным, причем среди возможных вариантов такого развития есть варианты, имеющие неблагоприятные последствия для хозяйствующих субъектов. В этом случае также говорят, что ситуация связана с риском.

Неопределенность развития ситуации означает, что ее нельзя предсказать, то есть заранее сказать, что произойдет в будущем. Таким образом, о риске имеет смысл говорить, если задана ситуация с неопределенным развитием, причем среди возможных вариантов развития есть неблагоприятные варианты.

Одна и та же ситуация для одного и того же участника может быть по-разному оценена с точки зрения ее рискованности. Например, если банк выдает крупный бланковый кредит малоизвестной фирме и при этом менеджер банка, занимавшийся оформлением кредитного договора, знает, что после получения кредита фирма исчезнет, и кредит никогда не будет возвращен, то с точки зрения руководства банка рассмотренная ситуация связана со значительным риском для банка, а с точки зрения упомянутого менеджера риска уже нет, так как выданный кредит, безусловно, принесет банку убытки.

Кредитный риск, риск ликвидности и т.д. следует рассматривать как частные риски. Ситуация связана с конкретным частным риском, если возможные варианты ее развития, имеют под собой неблагоприятные последствия, связанные с этим частным риском. Определить частный риск – значит, отнести к этому виду характерные неблагоприятные последствия. Например, кредитный риск характеризуется невозвратом денежных средств, валютный риск – неблагоприятным изменением валютных курсов.

С риском тесно переплетаются факторы риска – существенные обстоятельства, присутствие которых увеличивает риск. При возникновении фактора риска неблагоприятные варианты становятся более вероятными, и увеличивается ущерб от их наступления. Часто факторы риска также называют рисками, хотя при этом не следует забывать об их подчиненном характере. Например, если среди корпоративных заемщиков банка значительна доля предприятий определенной отрасли, то ухудшение рыночной конъюнктуры в этой отрасли является для банка фактором кредитного риска. В данной ситуации можно говорить об отраслевом риске.

Банк, как известно, связан с деньгами: его продукты и услуги носят денежный характер. По своей сути он является общественным денежно-кредитным институтом, регулирующим платежный оборот в наличной и безналичной форме. Это означает, что в банковской деятельности, как рисковой, особое значение приобретает соблюдение субъектами экономических отношений стоимостных пропорций, отношений спроса и предложений.

Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми. В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в нем свои денежные средства. Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно кредитных обязательств.

При рассмотрении банковских рисков, как правило, неблагоприятными считаются варианты развития деятельности банка, следствием которых является убыток, ущерб. Из определения, в частности, следует, что риска нет, если нет неопределенности или если среди возможных вариантов развития ситуации нет неблагоприятных. Можно сказать, что риск тем больше, чем более вероятной представляется возможность наступления неблагоприятного варианта и чем больший ущерб ожидается от его наступления.

При раскрытии сущности риска важно обратить внимание не столько на борьбу с убытками, которые могут возникнуть в результате совершения тех или иных сделок банков, сколько на деятельность по созданию системы, обеспечивающей реализацию интересов кредиторов и заемщиков. Риск – это не столько неопределенность, не столько опасность того или иного события, сколько действие субъекта в условиях неопределенности, уверенного в преодолении негативных факторов и достижении желаемого результата. Банковский риск – это не предположение о вероятности отрицательного события, его опасности, а деятельность экономического субъекта, уверенного в достижении высоких результатов.

Если достоверно установлено, что неблагоприятного варианта избежать не удастся, то говорят уже не о риске, а об ущербе как о предсказанном событии. В бухгалтерском учете такой ущерб ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ относится на расходы сразу после установления его неизбежности с помощью создания стопроцентных резервов на возможные (ставшие неизбежными) потери.

Такое понимание банковского риска несколько смещает акценты. Можно, конечно, “бороться” и с негативными результатами, полученными от банковской деятельности, добиваться смягчения последствий от неумелого управления банковским капиталом. Но можно действовать и в другом направлении: так построить банковскую деятельность, чтобы предотвратить отрицательный результат, обеспечить эффективное функционирование предлагаемых продуктов, предвосхищая нежелательные последствия в процессе регулирования. Центр управления банковским риском перемещается, таким образом, в начальную стадию взаимоотношений с клиентами. Прежде чем, например, выдавать кредит, банку важно определить, в какой степени это согласуется с его кредитной политикой, с итогами оценки риска (на основании информации, получаемой от клиента в форме анкеты, пакета документов, требуемых для решения вопроса о кредитовании, сведений, имеющихся у банка, получаемых со стороны – от других кредитных учреждений, специальных агентов и служб, из печати). Важную роль здесь призван сыграть анализ кредитоспособности клиента на базе финансовых коэффициентов, денежного потока и делового риска. Разумеется, в этом случае не снижается значение и последующего анализа.

Уверенность банка в успехе базируется при этом не только на наличии у субъекта соответствующих материальных, денежных, профессиональных и интеллектуальных предпосылок.

Риск оправданным оказывается тогда, когда деятельность банка, обладающего соответствующими предпосылками, приносит высокие результаты, превышающие затраты на их достижение. Риск – это деятельность, рассчитанная на успех, при наличии неопределенности, требующая от экономического субъекта умения и знания как преодолевать негативные события.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. – М.: Эксмо, 2008. – С. 154.

2. Ong M.K. Internal Credit Risk Models. Capital Allocation and Performance Management. London: Risk Books, 1999. – P. 343.

3. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts Basle Committee on Banking Supervision. Basel: Guli, 1988. – P. 4.10.

4. Ожегов СИ. Словарь русского языка. М., 1978. – С. 35.

5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. – Т. 4. – С. 96.

6. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. 2-е изд., стереотип / гл. ред. Н.В. Гаретовский. М.:

Финансы и статистика, 1994. – Т. 3. – С. 69.

7. Хандруев А.А. Управление рисками банков: Научно-практический аспект // Деньги и кредит. – 1997. – № 6. – С. 12.

8. Кузнецов В. Измерение финансовых рисков // Банковские технологии. – 1997. – № 7. – С. 76.

9. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушипа. М.: Банковский и биржевой научно консультационный центр. – 1992. – С. 342.

10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – С. 174.

11. Бернар И.В., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый словарь. М., 1997. – С. 502.

12. Мишальченко Ю.В., Кролли И.О. Риски в международной банковской деятельности // Бухгалтерия и банки. – 1996. – № 3. – С. 17.

13. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело Лтд. – 1994. – С. 43.

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – С. 174.

15. Маркс К. Капитал. Т. 3. Маркс К. Капитал. М.: Политиздат, 1978. – Т. III. – Ч. I. – С. 431.

16. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. – М.: Эксмо, 2008. – С. 196.

17. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С.

36.

РЕЗЮМЕ В статъе рассматриваются методологические подходы к определению сущности банковских рисков.

Ключевые слова: банки, кредит, банковский риск, кредитный риск, банковский капитал.

РЕЗЮМЕ В статті розглядаються методологічні підходи до визначення суті банківських ризиків. Ключові слова: банки, кредит, банківський ризик, кредитний ризик, банківський капітал.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ SUMMARY In this article are considered methodological approaches of essence bank risk, credit risk, bank capital.

Keywords: banks, credit, bank risk, credit risk, bank capital.

ГЛОБАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ Борисова С.Е., доцент кафедры финансов Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск) Актуальность темы. Рецессионные процессы, протекающие в мировой экономике свидетельствуют об ожидаемом предстоящем экономическом и, как следствие, - инвестиционном буме, который приведет к существенным изменениям в инвестиционных потоках и глобальном инвестиционном климате. Иностранных инвесторов отпугнет ухудшение политической обстановки в Северной Африке (в Конго, Египте, Лесото, Судане, Тунисе, Замбии и Зимбабве) и в Латинской Америке (в Аргентине, Боливии, Гватемале и Перу), а также в Болгарии, Сербии и Пакистане. В тоже время заметного прогресса с точки зрения политического климата для инвестиций достигнут Ирландия, Казахстан, Намибия, Руанда. Кроме того, некоторые страны повысят свою привлекательность за счет устранения барьеров (как легальных, так и административных) для инвестиций и репатриации прибыли. В частности, такой шаг вперед сделают Бразилия, Китай, Греция, Казахстан, Филиппины, Турция. А трем странам - Кении, Сьерра-Леоне и Уругваю - удастся улучшить инвестклимат по обоим критериям.

Анализ научных публикаций свидетельствует, что исследованию проблем инвестиционного климата и инвестиционной деятельности посвящено много работ отечественных ученых и практиков:

М.А. Лимитовского, Т.В. Майоровой, А.А. Пересады, Ю.В. Макогона, С.С. Аптекаря, С.А.

Гурткевича, а также зарубежных: Г. Бирмана, С. Шмидта, М.Д. Джонка, И.А. Бланка и многих других.

Целью исследования является анализ международного взаимодействия национальных экономик на мировом рынке инвестиций в условиях посткризисной глобализации.

Основная часть. Под инвестиционным климатом понимается среда, в которой протекают инвестиционные процессы. Инвестиционный климат формируется под воздействием политических, экономических, юридических, социальных факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в регионе и предопределяющих степень риска инвестиций. Инвестиционный климат обычно характеризуется сочетанием инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. Инвестиционная привлекательность определяется как система или сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в страну, регион.

Она формируется из двух компонентов: 1) уровня инвестиционного потенциала и 2) уровня некоммерческих инвестиционных рисков, который обусловливается внешней по отношению к инвестору макроэкономической и региональной ситуацией. Инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность коррелируют, то есть инвестиционная привлекательность – обобщенный фактор признаков, а инвестиционная активность – зависимый от него результат.

Снижение деловой активности на азиатском и латиноамериканском рынках может создать условия для роста развивающихся рынков в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Лидер мировой экономики – Китай – начинает уменьшать объемы рынка кредитования, что уже оказало влияние на приток капитала. С другой стороны, регион ЦВЕ довольно активно восстанавливается после мирового финансового кризиса в развитии экономики в сравнении с результатами четвертого квартала 2009 и 2010 годов. Наиболее динамично развиваются Россия и Турция, причем Россия занимает лидирующие позиции исключительно благодаря высокой цене на нефть. Венгрия является лидером на основных рынках ЦВЕ, подтверждая свои значительные достижения в консолидации бюджета, но в то же время ситуация в стране все еще остается нестабильной. Румыния демонстрирует отличные показатели по притоку капитала, а также высокую эффективность, несмотря на очень низкие изначальные позиции восстановления рынка. В Чехии и Польше продолжается здоровое развитие экономии.

Наиболее существенно в 2008 году сократились потоки кредитных ресурсов (более чем в раза), практически в 2 раза сократились потоки портфельных инвестиций, на 25% упали потоки прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем в абсолютном выражении портфельные инвестиции ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ продолжают занимать львиную долю (48%) глобальных инвестиционных потоков. Доля прямых инвестиций в общей структуре существенно возросла (с 13% в 2004 году до 38% в 2008 году) благодаря падению кредитования (доля кредитов в общем объеме мирового рынка капитала сократилась до 14%).

В развитых странах рецессия проявилась раньше других и значительно сильнее. Если в период 2002-2007 гг. наблюдалась положительная динамика движения капиталов, то, уже начиная с года, произошло резкое сокращение инвестиционных потоков (с 6,17 трлн. долл. США в 2007 году до 3,43 трлн. долл. США в 2008 году) [8] После почти десятилетия непрерывного роста приток ПИИ в Африку сократился до 59 млрд.

долл. США, что означает снижение на 19% против 2008 года, главным образом в результате падения глобального спроса и цен на сырье. Благодаря расширению масштабов деятельности крупнейшим получателем поступающих ПИИ стала телекоммуникационная отрасль. Ожидается, что восстановление цен на сырьевые товары и сохранение интереса со стороны азиатских стран с формирующимся рынком будут подпитывать медленную повышательную тенденцию в динамике потоков ПИИ в Африку в 2010 году [4, c. 341]. Объем инвестиций, вывозимых из Африки, в целом сократился наполовину до 5 млрд. долл. США.

Инвестиции, в т.ч.

ПИИ Портфельные инвестиции Прочие инвестиции 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Рис. 1. Объемы мировых инвестиционных потоков (1998-2009 гг.), млрд. долл. США [7;

8] Наибольший объем иностранных инвестиций по-прежнему пришелся на США, при этом Китай поднялся на второе место, обойдя Францию и Великобританию. Половину из шести главных стран назначения потоков ПИИ составляют теперь развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Свыше двух третей сделок по линии трансграничных слияний и приобретений по прежнему совершаются с участием развитых стран, однако удельный вес развивающихся стран и стран с переходной экономикой как принимающих сторон в этих сделках возрос с 26% в 2007 году до 31% в 2009 году [8]. Кроме того, на страны этой группы в 2009 году приходилось более 50% проектов, осуществляемых с нуля [3].

В сегменте вывоза инвестиций Гонконг (Китай), Китай и Российская Федерация входят в группу 20 крупнейших инвесторов мира.

За 2010 год приток ПИИ в регион Центральной и Восточной Европы вырос на 9%. Это, конечно, не смогло компенсировать 45% падение в предыдущем году, но задало позитивную динамику. Более того, некоторые страны шли на опережение с этим трендом. Максимальный рост показала Чехия, которой удалось удвоить приток иностранного капитала – до 4% ВВП. По объемам привлеченных инвестиций этой стране удалось обойти даже показатели 2008 года. Подскочили и портфельные инвестиции в чешские ценные бумаги. В частности, в последнем квартале 2009 года нерезиденты вложили в гособлигации 5 млрд. евро (3,3% ВВП). Главным фактором успеха Чехии – в незначительный уровень государственного долга и стойкости экономик по время глобального спада.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ Рис. 2. Траектория развития мирового инвестиционного климата, [Электронный ресурс. Ссылка для доступа - http://investfunds.ua/news/v-blizhajshie-shest-mesyacev-mirovaya-jekonomika-budet-rasti-a mirovoj-investicionnyj-klimat-uluchshatsya-76495/] Аналогичными преимуществами иностранных инвесторов завлекает и Польша, ощутившая за тот же период прирост вложений в гособлигации на 25 млрд. евро (6,1% ВВП). Однако, в отличие от Чехии, польские активы все же более рисковые, чем чешские. Это связано с отсутствием усилий, нацеленных на уменьшение дефицита госбюджета, и неравномерным распределением финансирования правительства со стороны внутренних и внешних инвесторов.

Третьим лидером стала Венгрия, которая ощутила приток ПИИ впервые после кризиса. Еще в 2008-2009 году эта страна страдала от стремительного оттока капитала, в том числе и с рынка гособлигаций. Если до начала кризиса иностранные инвесторы держали венгерские гособлигации на общую сумму 30 млрд. евро (29% ВВП страны), то со второй половины 2008 года они стали избавляться от этих бумаг. Наибольший сброс гособлигаций произошел в последнем квартале года - на общую сумму 4,5 млрд. евро (4,3% ВВП страны). Исчезновение иностранной валюты из страны привело к значительной девальвации венгерского форинта и поставило правительство в затруднительное фискальное положение. Из-за этого правительство не смогло эмитировать новые долговые ценные бумаги с приемлемой доходностью и обратились в МВФ за помощью. Но 2010 год принес Венгрии облегчение – в страну вернулся экономический рост и профицит текущего счета, при котором необходимость во внешнем финансировании снизилось до уровня, который можно легко покрыть на рынках. Вместе с этими улучшениями в страну вернулся и капитал - приток ПИИ в прошлом году превысил 2% ВВП.

Среди стран, улучшивших инвестиционный климат для иностранного капитала, оказалась и Украина. Украина сохранила высокий показатель прямых иностранных инвестиций (около 4% ВВП), что фактически покрывает весь дефицит текущего счета и значительно сокращает необходимость во внешних привлечениях (рис. 3).

В целом, страны ЦВЕ стали даже более привлекательными, чем некоторые еврозоны с лучшим рейтингом. В частности, привлекательнее, чем Италия, Испания и Португалия. Так, правительство Словакии (рейтинг А+) платит премию за риск меньше, чем Испания, у которой гораздо лучше рейтинг (АА) или Италия, рейтинг которой немного лучше (АА-). Хорватия (ВВВ-) и Венгрия (ВВВ ), которые в рейтинге ниже, а также Румыния (ВВ+), рейтинг которой во время кризиса упал ниже инвестиционного уровня, одалживают средства дешевле, чем Португалия, у которой все еще лучше рейтинг (даже после недавнего значительно снижения).

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ ПИИ в Украину ПИИ из Украины Рис. 3. Динамика инвестиционной деятельности Украины на начало года, млн. долл.

США Впрочем, то, что менее привлекательные страны обладают более высоким инвестиционным рейтингом – не рыночный парадокс, а всего лишь результат запоздалой реакции рейтинговых агентств на улучшения инвестклимата в ЦВЕ.

Подобный разрыв между центральными и восточными частями Европы, с одной стороны, и Южными, с другой, образовался в результате более спокойного отношения южно-европейских стран к своим фискальным и долговым проблемам и той легкости, с которой им удалось с этими проблемами справиться.

Во-первых, далеко не все страны ЦВЕ провалились в глубокую рецессию, в отличие от стран еврозоны. Так, Чехии, Словакии, Польше и Хорватии удалось устоять во время кризиса, не ощутив значительных трудностей с внешним финансированием.

Во-вторых, те страны, которые с такими трудностями столкнулись, - Венгрия, Румыния и Украина – были вынуждены не просто обратиться за финансовой помощью к МВФ, ЕС и Всемирному банку, но и принять меры для устранения образовавшихся в экономике дисбалансов. В том числе – провести структурные реформы. Так, Румыния сократила дефицит текущего счета с ВВП до 5%, а Венгрия превратила 7%-ный дефицит в 2%-ный профицит. В то же время погрузнувшие в долгах и бюджетных дефицитах страны еврозоны (Греция, Португалия, Испания и Италия), приняв рефинансирование от ЕЦБ и другую внешнюю помощь, не только не исправили свои дисбалансы, но даже позволили им разрастить больше прежнего, ч то привело к снижению инвестиционной привлекательности.

Текущие тенденции в инвестиционной политике в целом характеризуются дальнейшей либерализацией и упрощением процедур осуществления иностранных инвестиций. В то же время активизировались и усилия по регулированию иностранных инвестиций в интересах достижения целей государственной политики (например, защиты окружающей среды, борьбы с нищетой или по соображениям национальной безопасности) [5].

Выводы. Таким образом, мировой объем иностранных инвестиций в 2009 году сократился в среднем на 39%, что было вызвано слабостью международного рынка слияний и поглощений предприятий. В первом полугодии 2010 года наблюдалось некоторое восстановление уровней глобальных ПИИ. Спад инвестиционной активности был зафиксирован во всех регионах мира.

Экономики развитых стран ощутили кризис быстрее и наиболее больнее. Но в целом, несмотря на уменьшение прямых иностранных инвестиций, их потенциал в мире растет. На развивающиеся страны и страны с переходной экономикой приходится половина глобального притока ПИИ и четверть глобального вывоза таких инвестиций. Они играют ведущую роль в оживлении ПИИ, и по прежнему будут оставаться благоприятными объектами приложения прямых иностранных инвестиций.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Бардакова А.В. Влияние глобального финансово-экономического кризиса на динамику мировых инвестиций [Текст] / А.В. Бардакова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2010. - С. 395-398.

2. Калугин В. Мировой финансовый кризис: причины возникновения, текущая ситуация и дальнейшие перспективы [Электронный ресурс] / В. Калугин. – Режим доступа:

http://financialinvestments.ru/3analytics/worldfinancialcrisis.htm.

3. Кутузов М. Мировые инвестиции могут пострадать от "валютных войн" [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://www.rian.ru/economy/20101014/285541977.html.

4. Медведкіна Є.О. Механізм перерозподілу капіталу у світі в період глобальної фінансової кризи [Текст] / Є.О. Медведкіна, В.В.Загоруйко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2010. - С. 340-342.

5. ООН: Мировые инвестиции упали на 39% [Электронный ресурс] // Дело. - 2010. – Режим доступа к журн.: http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/oon-mirovye-investicii-upali 136398/ 6. Орехова Т.В. Трасформация конфигурации мирового инвестиционного пространства как следствие глобального финансово-экономического кризиса [Текст] / Т.В. Орехова, В.А. Власов // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций:

региональный аспект: Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2010. - С. 751-761.

7. World Economic Outlook. Recovery, Risk and Rebalancing [Электронный ресурс] // International Monetary Fund: [сайт]. - 2010. – Режим доступа:

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/pdf/text.pdf.

8. World Investment Report 2010. Investing in a low-carbon economy [Электронный ресурс] // United Nations Conference on Trade and Development: [сайт]. - 2010. – Режим доступа:

www.unctad.org/en/docs/wir2010_en.pdf.

9. World Investment prospects survey 2009-2011 [Электронный ресурс] // United Nations Conference on Trade and Development: [сайт]. - 2009. – Режим доступа:

www.unctad.org/en/docs/diaeia20098_en.pdf.

РЕЗЮМЕ Метою дослідження є аналіз міжнародної взаємодії національних економік на світовому ринку інвестицій в умовах посткризової глобалізації.

Ключові слова: інвестиція, світовий ринок інвестицій, інвестиційна привабливість, криза, інвестиційний потік.

РЕЗЮМЕ Целью исследования является анализ международного взаимодействия национальных экономик на мировом рынке инвестиций в условиях посткризисной глобализации.

Ключевые слова: инвестиция, мировой рынок инвестиций, инвестиционная привлекательность, кризис, инвестиционный поток.

SUMMARY The purpose of this article is the analysis of international cooperation between national economies in the global investment market in the post-crisis of globalization.

Keywords: investment, the global investment market, investment attractiveness, crisis, investment flow.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Булатова О.В., проректор з наукової роботи, к.е.н., професор кафедри міжнародної економіки, Маріупольський державний університет Еволюція міжнародного розподілу праці привела до розвитку економічної інтеграції, напрями якої (глобальний і регіональний) є наслідком інтернаціоналізації і транснаціоналізації. Дані процеси в світовій економіці викликані, з одного боку, активною діяльністю ТНК, а з іншого – економічним зближенням держав в територіально-просторовому аспекті. У наслідок чого основні види економічної діяльності (виробництво, споживання, управління, обмін товарів), а також їх складові (капітал, праця, сировина, управління, інформація, технології, ринки) організуються в глобальному масштабі, що поєднує економічних агентів [3]. В свою чергу регіоналізація змінює просторову конфігурацію цих складових, в наслідок чого світове господарство стає вже не простою сукупністю всіх країн світу, а визначається як єдина система, в який взаємодіють національні і регіональні сектори [4].

Дослідженню особливостей формування та розвитку регіоналізації в контексті глобального розвитку присвячено значне місце в економічних дослідженнях як вітчизняних, так і іноземних вчених–економістів [2].Посилення та поглиблення процесів глобалізації, поява якісно нових її ознак призвели до появи з кінця 1980-х років нової хвилі регіоналізації світового господарства, в розвитку якої відбуваються не тільки кількісні, а й якісні зміни, пов’язані з диверсифікацією організаційних форм і моделей інтеграційних процесів.

Регіональні інтеграційні об’єднання перетворились в один з основних структуроформуючих факторів розвитку світового господарства. Оскільки процеси регіоналізації не тільки посилюються в сучасній світовій практиці, а й набувають якісно нових ознак, роль і значення регіональної компоненти у глобальних інтеграційних процесах і її вплив на формування єдиного глобального простору потребує подальшого дослідження.

Метою статті є визначення місця і ролі тріади міжнародних регіонів – європейського, північноамериканського та азійсько-тихоокеанського – в сучасній системі світового господарства.

Темпи приросту світової торгівлі постійно випереджають темпи приросту світового ВВП, що є свідченням постійного поглиблення процесів інтернаціоналізації. Саме зміни, що відбуваються в економічній сфері (міжнародних товарообмінних процесах, розвитку фінансової сфери), науковці стали характеризувати як глобальні. Сприяють цьому досить високі темпи розвитку лібералізації міжнародних економічних відносин. Якщо у 1950-х роках відкритість світової торгівлі складала в середньому по групі промислово розвинутих країн 23,3% [6], то в 2000-роках в цілому по всій світовій економіці цей показник становив вже 55,5%, в тому числі у 2009 р. він склав 54,0%, що на 16% менш ніж у попередньому році, коли показник відкритості в світі досяг найвищого показника за весь період статистичних спостережень – 65,5%.

У процесі розвитку глобалізації концепції вільної торгівлі суттєво розширюється на сфери торгівлі не лише товарами, а й послугами, технологіями, знаннями та іншою інноваційною продукцією, яка безпосередньо пов’язана з науково-технічним розвитком і сприяє поглибленню глобалізаційних процесів в цілому. Рис.1. наочно демонструє стрімке зростання показника відкритості світового господарства одночасно зі збереженням тенденції випереджаючих темпів зростання світової торгівлі відносно світового ВВП. Динаміка щорічних темпів зростання світової торгівлі та ВВП перетерпіла значних змін під впливом глобальної кризи 2008-2009 років – найбільш потужною за останні п’ятдесят років [12]. Слід зазначити, що падіння обсягів міжнародної торгівлі та виробництва на при кінці 2009 року уповільнилось, однак тенденції першої половини 2010 року вказували на недостатні темпи їх зростання, в наслідок чого протягом всього роки відновити до кризові показники обсягів виробництва і міжнародного продажу не вдалось.

© Булатова О.В., ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ 25 10 щорічні темпи зростання,% відкритість економіки,% - - роки -10 - - - - - - - - -30 - світовий експорт ВВП відкритість економіки Рис. 1. Динаміка щорічних темпів зростання світового експорту та ВВП Розвиток регіоналізації став іманентною рисою функціонування сучасного світового господарства, що пов’язано зі зміцненням позицій в світовій архітектурі інтеграційних об’єднань, з одного боку, а з іншого – зі зростанням ролі регіональних угод в розвитку міжнародної економічної діяльності. Країни світу залучаються до глобалізаційних процесів через інтенсифікацію своїх зовнішньоекономічних зв’язків з одним з регіонів, що формують сучасну тріаду міжнародних регіонів: європейський, північноамериканський та азійсько-тихоокеанський. Формування зазначених регіонів стало наслідком міждержавної економічної взаємодії, яка, як правило, була зосереджена в певних територіальних межах, і поступово стала впливати на формування певних просторових сегментів в структурі світового господарства. Критеріями виділення подобних сегментів стали:

схильність до внутрірегіональної взаємодії, її комплексність, масштаби та тривалість не тільки економічних стосунків, а й політико-правових, гуманітарних тощо.

За останні тридцять років вплив регіонів тріади (європейського, північноамериканського та азійсько-тихоокеанського) на розвиток торговельно-економічних відносин тільки посилився. Їх питома вага у загальносвітовому експорті товарів та послуг зросла майже на 10% (з 75,3% у 1980 році до 82,5% у 2009 році), у імпорті, відповідно на 5,6% (з 78,7% до 83,1%).

Таблиця 1.

Питома вага регіонів тріади світової економіки у міжнародній торгівлі товарами та послугами, % Напрям рік Регіон тріади міжнародної 1980 1990 2000 торгівлі експорт 43,7 45,5 39,0 38, Європейський регіон імпорт 45,0 44,6 38,3 37, експорт 15,3 17,1 19,7 13, Північноамериканський регіон імпорт 15,9 18,8 24,1 16, експорт 16,3 22,2 27,7 30, Азійсько-тихоокеанський регіон імпорт 17,8 21,9 25,8 28, Сучасні міжнародні торговельні відносини розвиваються в межах регіонів світу більш, ніж міжрегіональні торговельні зв’язки. При цьому важливою особливістю цього процесу є те, що зростання внутрірегіональної торгівлі між країнами-сусідами не обмежується тільки високо розвинутими країнами, для яких цей напрям торговельного обміну є свідченням поглиблення внутрігалузевої спеціалізації і кооперування. Для країн, що розвиваються, розвиток внутрірегіональної торгівлі забезпечує реалізацію їхньої продукції, яка поки що не ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ конкурентоспроможна на більш розвинутих (і, відповідно, більш насичених ринках). Крім того, розвиток внутрірегіональної торгівлі стимулює ї поширення інституційних структур ТНК, які через внутріфірмовий обмін збільшують обсяги також й внутрірегіональної торгівлі. За результатами року на торгівлю в межах Європи припадало 72% від загальноєвропейської торгівлі, понад половини азійського експорту залишилось в країнах Азії, для Північної Америки цей показник склав 48% [8].

Якісні зміни, що відбуваються у регіональних торговельних потоках, створюють основу для сталого розвитку, оскільки відбувається переорієнтація на торгівлю готовою продукцією, обмін якою є більш сталим і, відповідно, менш вразливим з боку цінових шоків нециклічного характеру. Це стосується не тільки розвинутих країн світу, де продукція переробної промисловості домінує в товарній структурі експорту. З 12178 млрд.дол світового товарного експорту 68,6% припадає саме на продукцію цієї галузі, в тому числі в країнах Північної Америки – 70,5%, ЄС – 77,3%. В цьому ж напрямі поступово змінюють товарну структуру і країни, що розвиваються, та з перехідною економікою. Якщо в середньому в світі щорічні темпи зростання групи товарів, що відносяться до продукції переробної галузі, протягом 2000-2009 років становило 7%, то в країнах Близького Сходу він склав 13%, з перехідною економікою 11%, азійських країнах 8%. І сьогодні питома вага продукції переробної галузі в азійських країнах становить 79,7%. Конкурентоспроможна продукція переробної галузі є основою для модернізації інших галузей національних економік, в тому числі і для використання досягнень світового господарства.

Якісні та кількісні зміни, які відбуваються на світовому фінансовому ринку, свідчать про фінансову глобалізацію, у розвитку якої найбільш впливовими залишаються також країни тріади. З 8625,2 млрд.дол. міжнародних резервів світу (включаючи золото) на долю країн тріади станом на початок 2010 року припадає 6329,7 млрд.дол. (або 73,4%). За останні тридцять років відбувся суттєвий перерозподіл резервів в середині самої тріади: якщо в 1970 році на долю азійсько тихоокеанського регіону припадало 18,4% всіх запасів країн тріади в цілому (або 14,7% загальносвітових), то вже на початок 2010 року їх питома вага по групі зросла до 85,0% (62,4% загальносвітових резервів). Домінують країни тріади і у інвестиційних процесах. На їх долю припадає 71,4% прямого іноземного інвестування і 84,4 прямого закордонного інвестування (на початок 2010 року) [5].

Таблиця 2.

Питома вага регіонів тріади світової економіки у прямому інвестуванню і міжнародних резервах (включаючи золото),% рік Регіон тріади Прямі інвестиції і резерви 1980 1990 2000 прямі іноземні інвестиції 39,4 46,9 49,8 32, Європейський регіон прямі закордонні інвестиції 42,5 54,1 66,0 35, міжнародні резерви 43,7 42,1 39,2 18, прямі іноземні інвестиції 45,9 28,2 28,5 14, Північноамериканський прямі закордонні інвестиції 45,3 15,1 15,2 26, регіон міжнародні резерви 21,4 7,5 11,6 6, прямі іноземні інвестиції 11,8 16,3 12,7 24, Азійсько-тихоокеанський прямі закордонні інвестиції 6,8 27,3 9,8 22, регіон міжнародні резерви 14,7 18,6 32,5 45, Експорт капіталу у вигляді прямих іноземних інвестиції в цілому по світовому господарстві зростає в 1,5 рази швидше, ніж експорт товарів та послуг: за 1990 - 2009 роки обсяг прямих іноземних інвестиції зріс в 5,4 рази (з 207,7 млрд.дол. до 1114,2 млрд.дол.), в той час як експорт товарів та послуг за цей же період в 3,7 рази (з 4310,6 млрд.дол. до 15533,6 млрд.дол.), що дозволяє стверджувати про посилення ролі міжнародної міграції капіталу у розвитку процесу глобалізації.

В регіональному розподілі прямого інвестування спостерігається зростання за останні три роки більш ніж в 1,5 рази питомої ваги країн, що розвиваються (з 26,9% до 42,9%) в загальносвітовому обсязі прямого інвестування. В свою чергу, серед країн, що розвиваються, домінують країни Південно-Східної Азії, на їх долю припадає п’ята частина всього обсягу інвестування в світі.

Незважаючи на негативний вплив світової економічної криза, в наслідок якої притік прямого іноземного інвестування в країни, що розвиваються, та з перехідною економікою у 2009 році скоротився майже на третину (з 630 млрд.дол. у 2008 році до 478 млрд.дол. в 2009 році). Однак цей спад виявився меншим порівняно зі скороченням притоку іноземного інвестування по групі країн з ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ розвинутою економікою, де падіння становило майже вдвічі (з 1018 млрд.дол. до 566 млрд.дол, відповідно) [13]. Така динаміка може стати свідченням більш сталої реакції на кризові шоки, хоча залучення до міжнародних інвестиційних процесів країн, що розвиваються та з перехідною економікою в регіональному розрізі є вкрай нерівномірним.

Найбільш динамічно з точки зору іноземного інвестування (і по притоку, і по відтоку інвестицій) розвивався регіон Південно-східної Азії, куди було залучено майже половину всіх інвестицій (48,7%), які припадають на групу країн, що розвиваються. Домінує цей регіон і за обсягами інвестування з боку внутрірегіональних інвесторів – 66,8% від загального обсягу закордонних іноземних інвестиції за результатами 2009 року забезпечив саме цей регіон серед групи країн, що розвиваються. Розширення внутрірегіонального інвестування грає важливу роль у поступовій модернізації економік країн регіону, які знаходяться на різному рівні розвитку, серед яких провідні позиції займає Китай, економічне піднесення якого стає локомотивом розвитку не тільки зазначеного регіону, а й світового господарства в цілому.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 22 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.