, , ,

<<

 >>  ()
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
-- [ 1 ] --

1

, ,

1888 .

,

:

1). ,

!

2). 18- , , !

3). , !

4). , !

5). , !

6). !

7). , !

8). , ( ) !

9). , , :

!

10). , Ѩ !

, .

!

!

, !

!

Ĩ!

GALATIAN 1:1 , paulos apostolos ouk ap anqrwpwn , , oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patros 1: - , tou egeirantos auton ek nekrwn kai oi sun emoi , , :

pantes adelfoi tais ekklhsiais ths galatias 1: caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou , 1:4 - , ihsou cristou tou dontos eauton uper twn amartiwn hmwn - opws exelhtai hmas ek tou aiwnos tou enestwtos (), - - , ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patros hmwn 1: - - - ;
!

w h doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn 1: , qaumazw oti outws tacews metatiqesqe , apo tou kalesantos umas , en cariti cristou eis eteron 1: , : , !

euaggelion o ouk estin allo , , ei mh tines eisin oi tarassontes umas kai qelontes , .

metastreyai to euaggelion tou cristou 1: alla kai ean hmeis h aggelos ex ouranou euaggelizhtai umin , , !

par o euhggelisameqa umin anaqema estw 1: , : - ws proeirhkamen kai arti palin legw ei tis , , !

umas euaggelizetai par o parelabete anaqema estw 1: - ?

arti gar anqrwpous peiqw h ton qeon , ?

h zhtw anqrwpois areskein , - !

ei eti anqrwpois hreskon cristou doulos ouk an hmhn 1: , , , gnwrizw gar umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen - , - up emou oti ouk estin kata 1: ;

, anqrwpon oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn () !

alla di apokaluyews ihsou cristou 1: - - - , hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw ( ) - - oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou 1: , - kai eporqoun authn kai proekopton en tw ioudaismw uper pollous - , sunhlikiwtas en tw genei mou perissoterws zhlwths - .

uparcwn twn patrikwn mou paradosewn 1: , - ote de eudokhsen o aforisas me ek koilias mhtros - , mou kai kalesas dia ths caritos 1: : - , autou apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton - , , en tois eqnesin euqews ou prosaneqemhn sarki kai aimati 1: oude anhlqon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous , , .

alla aphlqon eis arabian kai palin upestreya eis damaskon 1: , epeita meta eth tria anhlqon eis ierosoluma istorhsai 1: , ;

khfan kai epemeina pros auton hmeras dekapente eteron de twn , - - .

apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou 1: , - , !

a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai 1: - - - epeita hlqon eis ta klimata ths surias kai ths kilikias 1: - - , hmhn de agnooumenos tw proswpw tais ekklhsiais ths ioudaias 1: , tais en cristw monon de akouontes , ( ) -, hsan oti o diwkwn hmas pote nun , - , euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei 1: - !

kai edoxazon en emoi ton qeon 2:1 epeita dia dekatessarwn etwn palin anebhn eis ierosoluma 2: , meta barnaba sumparalabwn kai titon anebhn de , , kata apokaluyin kai aneqemhn autois , - , to euaggelion o khrussw en tois eqnesin , - kat idian de tois dokousin ( )?

mh pws eis kenon trecw h edramon 2: , , all oude titos o sun emoi ellhn wn 2: ;

- - hnagkasqh peritmhqhnai dia de tous pareisaktous , , yeudadelfous oitines pareishlqon kataskophsai thn eleuqerian hmwn , hn ecomen en cristw ihsou 2: ;

ina hmas katadoulwsousin ois oude pros wran eixamen - , - .

th upotagh ina h alhqeia tou euaggeliou diameinh pros umas 2: , , -, apo de twn dokountwn einai ti - ;

opoioi pote hsan ouden moi diaferei proswpon [o] qeos anqrwpou ou lambanei , , , emoi gar oi dokountes ouden prosaneqento 2: , - - alla tounantion idontes oti pepisteumai to euaggelion ths akrobustias 2: - , , kaqws petros ths peritomhs o gar energhsas petrw - , - , eis apostolhn ths peritomhs enhrghsen kai emoi eis ta eqnh 2: , - , kai gnontes thn carin thn doqeisan moi , , iakwbos kai khfas kai iwannhs oi dokountes stuloi einai , dexias edwkan emoi kai barnaba koinwnias ina hmeis 2: - , - ;

eis ta eqnh autoi de eis thn peritomhn monon twn ptwcwn , .

ina mnhmoneuwmen o kai espoudasa auto touto poihsai 2: , ote de hlqen khfas eis antioceian kata proswpon autw 2: , , , antesthn oti kategnwsmenos hn pro tou gar , , , elqein tinas apo iakwbou meta twn eqnw ;

, sunhsqien ote de hlqon , - .

upestellen kai afwrizen eauton foboumenos tous ek peritomhs 2: - , kai sunupekriqhsan autw oi loipoi ioudaioi .

wste kai barnabas sunaphcqh autwn th upokrisei 2: , all ote eidon oti ouk orqopodousin - - , pros thn alhqeian tou euaggeliou - : , eipon tw khfa emprosqen pantwn ei su ioudaios uparcwn , , , eqnikws kai ouk ouci ioudaikws zhs - ?

pws ta eqnh anagkazeis ioudaizein 2: , !

hmeis fusei ioudaioi kai ouk ex eqnwn amartwloi , 2: eidotes de oti ou dikaioutai anqrwpos , ex ergwn nomou ( , , : ..5:21-22 ( ), 5:27-28 ( ), 5:38- ( ), 12:1-14 (), 24:1-2 (), .2:18-20 (), .11:42 (), .15:1- 1.7:19 (), - . .2:13,17-29 3 ., , , .. - , ! - .22:29) (, ) , ean mh dia pistews ihsou cristou ( , ) kai hmeis eis criston ihsoun , ( ) episteusamen ina dikaiwqwmen (, ) , ek pistews cristou kai ouk ex , , ergwn nomou , , oti ex ergwn nomou !

ou dikaiwqhsetai pasa sarx , ?

: , ( ), , !

, , , ?

: , , ! . , , .. , , .

: , , , , , (1.2:23). : . , , , (.3:36).

2: ei de zhtountes dikaiwqhnai en cristw , eureqhmen kai autoi amartwloi ara cristos ? ! !

amartias diakonos mh genoito , (), , 2: ei gar a katelusa tauta palin oikodomw (, ).

parabathn emauton sunistanw 2: , , !

egw gar dia nomou nomw apeqanon 2: , !

ina qew zhsw cristw sunestaurwmai .. !

(. .2:8, .14:25-27, .2:10) , !

zw de ouketi egw zh de en emoi cristos , - - , o de nun zw en sarki en pistei zw th tou uiou tou qeou () !

tou agaphsantos me kai paradontos eauton upper emou 2: , - !

ouk aqetw thn carin tou qeou , ei gar dia nomou , !

dikaiosunh ara cristos dwrean apeqanen 3:1 - , - !

w anohtoi galatai , tis umas ebaskanen th alhqeia , mh peiqesqai ois kat ofqalmous ihsous cristos 3: ? :

proegrafh estaurwmenos touto monon qelw maqein af umwn ex ergwn nomou - - , - to pneuma elabete , ? (. .10:17, .12:1-4, h ex akohs pistews , ) 3: , outws anohtoi este enarxamenoi ( ), pneumati nun , ?

sarki epiteleisqe 3: , ?

tosauta epaqete eikh , , !

ei ge kai eikh 3: , - , o oun epicorhgwn umin to pneuma kai energwn dunameis en umin ex ergwn nomou , ? , h ex akohs pistews 3: - - , kaqws abraam episteusen tw qew !

kai elogisqh autw eis dikaiosunhn 3: : , ginwskete ara oti oi !

ek pistews outoi uioi eisin abraam 3: - , proidousa de h grafh oti ek pistews - - , dikaioi o qeos ta eqnh proeuhggelisato - , : - !

tw abraam oti eneuloghqhsontai en soi panta ta eqnh 3: , , wste oi ek pistews - - .

eulogountai sun tw pistw abraam 3: , osoi gar eisin ex , :

ergwn nomou upo kataran eisin gegraptai gar , , : oti epikataratos pas os ouk emmenei pasin - - , - .

tois gegrammenois en tw bibliw tou nomou tou poihsai auta 3: , - , oti de oudeis dikaioutai para tw qew , :

en nomw dhlon oti , (. ) o dikaios ek pistews ! (. , , , , , !

zhsetai , . 6 , . , . 3 - , , . , , , ;

, , - " , , " (.54:17)..154-155) 3: , o de nomos estin ouk ek pistews ( , , - - , , ! , , !? . .4:15 1.1:8-11) : , !

all o poihsas auta zhsetai en autois ( : .118:1, .2:13, 3:31) [3:10 ] - 3: cristos hmas exhgorasen ek ths kataras tou nomou , , genomenos uper hmwn katara : - .

oti gegraptai epikataratos pas o kremamenos epi xulou 3: , - ina eis ta eqnh [3:13 ] - , h eulogia tou abraam genhtai en .3:25-26, .36:26-27, .. , .8: cristw ihsou [3:8-9 ] , , ina thn epaggelian tou pneumatos , !

labwmen dia ths pistews ( : " () ?" . , . , , . , . , , . , , , . . , . , . !

, , .

. , ;

;

! , . , . , . , . , . . , , : , , , . , , . , ? ? , , , ! 47, 176, 5514).

3: , :

adelfoi kata anqrwpon legw omws anqrwpou kekurwmenhn diaqhkhn oudeis aqetei 3: . :

h epidiatassetai tw de abraam erreqhsan ai epaggeliai - . : - , kai tw spermati autou ou legei kai tois spermasin , , ..

ws epi pollwn all ws ef enos 3: - , ! , kai tw spermati sou os estin cristos touto de legw diaqhkhn prokekurwmenhn upo tou qeou - o meta tetrakosia kai triakonta eth gegonws nomos ouk akuroi , [ 3:14 ] .

eis to katarghsai thn epaggelian 3: , ;

ei gar ek nomou h klhronomia ouketi ex epaggelias - !

tw de abraam di epaggelias kecaristai o qeos 3: - ? - , ti oun o nomos twn parabasewn carin proseteqh (.25:31-34, .8:38), , acris ou elqh to sperma w ephggeltai .

diatageis di aggelwn en ceiri mesitou 3: - , o de mesiths enos ouk estin 3: , , o de qeos eis estin o oun - ? ! !

nomos kata twn epaggeliwn mh genoito , , ei gar edoqh nomos o dunamenos zwopoihsai - - .

ontws ek nomou an hn h dikaiosunh 3: - , alla sunekleisen h grafh ta panta upo amartian ina h epaggelia ek pistews ihsou cristou doqh , .

tois pisteuousin , , (, 3: ) pro tou de elqein thn pistin , , upo nomon efrouroumeqa sugkleiomenoi eis () .

thn mellousan pistin apokalufqhnai 3: , wste o nomos paidagwgos hmwn gegonen eis criston , !

ina ek pistews dikaiwqwmen , (.. , ) 3: elqoushs de ths pistews (.. ), ouketi upo paidagwgon esmen 3: , pantes gar uioi qeou este dia ths pistews .

en cristw ihsou 3: , , , osoi gar eis criston ebaptisqhte , , criston enedusasqe 3: , , ouk eni ioudaios oude ellhn ouk eni doulos oude eleuqeros ouk eni arsen kai qhlu pantes gar umeis eis este , .

en cristw ihsou , - 3: ei de umeis cristou ara tou abraam sperma , .

este kat epaggelian klhronomoi 4:1 : - , legw de ef oson cronon o klhronomos nhpios estin : , , ouden diaferei doulou kurios pantwn wn 4: alla upo epitropous estin kai oikonomous , - .

acri ths proqesmias tou patros 4: , , , outws kai hmeis ote hmen nhpioi - ;

upo ta stoiceia tou kosmou hmeqa dedoulwmenoi 4: - - , ote de hlqen to plhrwma tou cronou - - , , exapesteilen o qeos ton uion autou genomenon ek gunaikos , , genomenon upo nomon 4: , , , ina tous upo nomon exagorash [3:25-26 ] !

ina thn uioqesian apolabwmen 4: , - oti de este uioi exapesteilen o qeos - ( ) - - , to pneuma tou uiou autou eis tas kardias hmwn : !, !

krazon abba o pathr 4: , , !

wste ouketi ei doulos alla uios , .

ei de uios kai klhronomos dia qeou 4: , , alla tote men ouk eidotes qeon edouleusate , , .. .

tois fusei mh ousin qeois 4: , , - , nun de gnontes qeon mallon de gnwsqentes upo qeou pws epistrefete palin epi ta asqenh kai ptwca , stoiceia ois palin anwqen ? ! douleuein qelete ?

4: , hmeras parathreisqe kai mhnas kai kairous kai eniautous 4: : ?

foboumai umas mh pws eikh kekopiaka eis umas 4: - , , , ginesqe ws egw - ! , !

Oti kagw ws umeis adelfoi deomai umwn 4: , , , ouden me hdikhsate de , - iodate oti di asqeneian ths sarkos 4: - , , euhggelisamhn umin to proteron kai ton - , peirasmon umwn en th sarki mou , ouk exouqenhsate oude exeptusate , .

alla ws aggelon qeou edexasqe me ws criston ihsoun 4: , ?

oun pou o makarismos umwn , , marturw gar umin oti ei dunaton - .

tous ofqalmous umwn exoruxantes edwkate moi 4: , ?

wste ecqros umwn gegona alhqeuwn umin 4: , zhlousin umas ou kalws , .

alla ekkleisai umas qelousin ina autous zhloute 4: , kalon de zhlousqai en kalw , - .

pantote kai mh monon en tw pareinai me pros umas 4: , , tekna mou ous palin wdinw ?!

mecris ou morfwqh cristos en umin 4: , , hqelon de pareinai pros umas arti - , .

kai allaxai thn fwnhn mou oti aporoumai en umin 4: , , legete moi oi : (.. , , ) upo nomon qelontes einai ?

ton nomon ouk akouete 4: , gegraptai gar oti abraam duo uious escen - , - .

ena ek ths paidiskhs kai ena ek ths eleuqeras 4: - , , all o men ek ths paidiskhs kata sarka gegennhtai - , .

o de ek ths eleuqeras di epaggelias 4: ! :

atina estin allhgoroumena autai gar eisin duo diaqhkai , , !

mia men apo orous sina eis douleian gennwsa htis estin agar 4: , - to de agar sina oros estin en th arabia sustoicei - , - .

de th nun ierousalhm douleuei gar meta twn teknwn auths 4: , h de anw ierousalhm eleuqera estin htis ! ( , , ?) estin mhthr hmwn 4: : , , - ;

gegraptai gar eufranqhti steira h ou tiktousa , - ;

rhxon kai bohson h ouk wdinousa - , , - .

oti polla ta tekna ths erhmou mallon h ths ecoushs ton andra 4: , , , !

umeis de adelfoi kata isaak epaggelias tekna este 4: , all wsper tote o kata sarka gennhqeis ( ) , , .

ediwken ton kata pneuma outws kai nun 4: - ? , , alla ti legei h grafh ekbale , , , thn paidiskhn kai ton uion auths gar ou - - - !

mh klhronomhsei o uios ths paidiskhs meta tou uiou ths eleuqeras 4: , , , - !

dio adelfoi ouk esmen paidiskhs tekna alla ths eleuqeras 5:1 ! , , th eleuqeria hmas cristos hleuqerwsen sthkete oun 5: ! !

kai mh palin zugw douleias enecesqe ide , , (.. , egw paulos legw umin oti ean peritemnhsqe , , ....) ! (.10:33-39) cristos umas ouden wfelhsei 5: , , marturomai de palin panti anqrwpw peritemnomenw - !

oti ofeileths estin olon ton nomon poihsai ( , , , !) , (1.2:3-6)!

5: kathrghqhte apo cristou , , oitines en nomw dikaiousqe !

ths caritas exepesate 5: hmeis gar pneumati ek pistews ! (.2.3:13-15) elpida dikaiosunhs apekdecomeqa 5: , , gar en cristw ihsou oute peritomh , , , ti iscuei oute akrobustia alla pistis - !

di agaphs energoumenh 5: ;

etrecete kalws , ( )?

tis umas enekoyen alhqeia mh peiqesqai 5: - !

h peismonh ouk ek tou kalountos umas - ! ( , 5: ).

mikra zumh olon to furama zumoi 5: , , egw pepoiqa eis umas en kuriw - , , oti ouden allo fronhsete o de tarasswn umas - , .

bastasei to krima ostis ean h 5: , , , egw de adelfoi ei peritomhn eti khrussw ?

ti eti diwkomai , - !

ara kathrghtai to skandalon tou staurou 5: , , !

ofelon kai apokoyontai oi anastatountes umas 5: , ;

umeis gar ep eleuqeria eklhqhte adelfoi monon mh thn , - !

eleuqerian eis aformhn th sarki - , alla dia ths agaphs douleuete allhlois 5: , o gar pas nomos en eni logw peplhrwtai : - , .

en tw agaphseis ton plhsion sou ws seauton 5: , ei de allhlous daknete kai katesqiete , - .

blepete up allhlwn mh analwqhte 5: , ( ) legw de pneumati peripateite 5: , - kai epiqumian sarkos ou mh teleshte h gar sarx - , - - ;

epiqumei kata tou pneumatos to de pneuma kata ths sarkos , tauta gar allhlois antikeitai ina 5: , , . mh a ean qelhte tauta poihte ei de pneumati ( ) , agesqe ouk este 5: . - - , , :

upo nomon fanera de estin ta erga ths sarkos atina estin , , porneia akaqarsia , , , aselgeia 5: , eidwlolatria farmakeia , , ecqrai , , , , , eris zhlos qumoi eriqeiai 5: , , , , , dicostasiai aireseis fqonoi meqai kwmoi , , , kai ta omoia toutois a prolegw umin , - - kaqws proeipon oti oi ta toiauta prassontes !!!

basileian qeou ou klhronomhsousin (, ) 5: : , o de karpos tou pneumatos estin agaph , , , , , , cara eirhnh makroqumia crhstoths agaqwsunh pistis 5: , - .

prauths egkrateia kata twn toioutwn ouk estin nomos 5: , - , - oi de tou cristou thn sarka estaurwsan sun - - .

tois paqhmasin kai tais epiqumiais 5: ( , ), ei zwmen pneumati 5: : , pneumati kai stoicwmen mh ginwmeqa kenodoxoi , .

allhlous prokaloumenoi allhlois fqonountes 6:1 , - , adelfoi ean kai prolhmfqh anqrwpos en tini paraptwmati , , - umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton , , en pneumati prauthtos skopwn seauton 6: mh kai su peirasqhs allhlwn - , ta barh bastazete kai outws anaplhrwsete - , - .

ton nomon tou cristou 6: - , -, ei gar dokei tis einai ti 6: , . , mhden wn frenapata eauton to de ergon eautou , dokimazetw ekastos kai tote - , eis eauton monon to kauchma exei , - .

kai ouk eis ton eteron 6: - .

ekastos gar to idion fortion bastasei 6: (, ) - koinwneitw de o kathcoumenos - - .

ton logon tw kathcounti en pasin agaqois 6: , , mh planasqe qeos ou mukthrizetai , , !

o gar ean speirh anqrwpos touto kai qerisei 6: , - , - oti o speirwn eis thn sarka eautou ek ths sarkos qerisei , - - , - .

fqoran o de speirwn eis to pneuma ek tou pneumatos qerisei zwhn aiwnion 6: , , , to de kalon poiountes mh egkakwmen , .

kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi 6: , , ara oun ws kairon ecomen ergazwmeqa - , - - .

to agaqon pros pantas malista de pros tous oikeious ths pistews 6: idete phlikois grammasin - :

egraya umin th emh ceiri , , 6: osoi qelousin euproswphsai en sarki , outoi anagkazousin umas peritemnesqai monon ina - !

tw staurw tou cristou mh diwkwntai , 6: oude gar oi peritemnomenoi !

autoi nomon fulassousin , alla qelousin umas peritemnesqai - !

ina en th umetera sarki kauchswntai , 6: emoi de mh genoito , - kaucasqai ei mh en tw staurw - , tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou emoi kosmos estaurwtai !

kagw kosmw 6: oute gar peritomh ti estin , !

oute akrobustia alla kainh ktisis , , kai osoi tw kanoni toutw stoichsousin , - - !

eirhnh ep autous kai eleos kai epi ton israhl tou qeou , 6: tou loipou kopous moi , mhdeis parecetw egw gar , ta stigmata - !

tou ihsou en tw swmati mou bastazw - - 6: H caris tou kuriou hmwn ihsou cristou - , !

meta tou pneumatos umwn adelfoi .

amhn (1855-1916 .) , :

;

;

, .

, - , , , - , , . , , , . ( ) , , , , .

- , , - , , . , , .

, . , , , , , , , . , , . , , , .

, , , , .

1 (.1-5) , . , , ! , , , , .

, , , ?

, - . , , , . , , : , , (.3:34). , , (.1.14:37)! , ( ), , , , . , , , ;

, ! , , , ! , , , , () .

: , , . : , (1.4:11). , , - (2.5:17-20)!

, ! , , . : !

: -, , -, , -, , , , (1.12:28). ! ! , - ( - ) .

, : ? ? ? , , , .

. , , , , , , , , , . , , , , , , .

, , !

, , , . , , , , , , ! .

, . , . , , , , , , (.1:15), () (.1:3). , (.

1:1;

17:5). , , (.1:17). (.10:30). , . (.1:3;

8:1;

.3:21). (.6:13).

, , , , , , . , , , , !

, , , , , .. , , . , .

, , , , . , (.13-14.).

, . . - , , . , . , ! : . . : , ;

, . : , ! , ( ) , , , . ! , , : ... (.7:48-50). !

, ! (.3:15). , , !

, . : (.4:7). : , () (2.2:1). , , , (.14:6), , , (.1:4,9).

, !

, (.2:9;

2.

9:15). , , , , , , (.5:15,18).

, ? (1.1:13). , , . , , . , . , , ;

.

, (.49:15)!

, . . - , , . , , . , , , . , , , .

. , , . . , : ?

: ?. , - , , ? , , !

: , , ? , , , . , ! , , , (, ). (, , ), - , , , , ! !

! , , .

, , , , , ! , , .

. , , , , (.2:14). : , (1.6:19-20). : , , , (1.1:18-19).

, : , , , ! , , ( , ) . ! , , , , : ! ! , ! , , !

?

( ) !

, , , , ( ), : ?

! : () .

, , ?

, !

, : , , , . , , . ! : , ? , , .

, , , ! , !

(.19:10). , , , , ! (.1:4-6).

, () ( , , ). , , , .. ! () . () ? -, , (, )! , , (1.2:16).

, , , (.7:21 23). , . , , (, ) , !

, , , . , , , . , , . . , . , . , , .

, . , .

, .

, : ! , . , , , , , , , , ! , .

, , , , , , - .

, , , ( ). . , - , (.7:21). , : !

? (.7:24).

, . , , ! , . , , , ;

, .

, , . , (.3:20). (.24).

! , , (.42:7). , : ! , (.61:1). : ! (.49:9). , , : , ! ;

(.115:7). , , . , , . ! , . - , , , : ! !

(1.5:4;

.16:33;

.40:2). , , , , . ! (.1:68).

, (1.15:57).

!

, , !

. , ! (1.4:3) , (1.2:4).

? ?

, ! :

, , , (.2:11)!

! , , , . , !

, , , . - , , , (.8:28;

2.4:17).

! (.2:18).

, , : , ! (.39:9).

!

100% ( ) ! , ! : , (.6:10).

(, ) (.6:13). , , . . , ! , .

, , .1:19,20 .6:4. , , , .

, , , (.2:11). , : !, , , .

! . . ! ! . .

, , , :

, , (.14:7).

! ! , ! !

, , , ! (.2:14) :

!

(.6-9) , , , , . , , , , - , .

. ?

:

, , (1.1:9).

, (1.5:10).

( ) , , ( ) . , ! (1.5:23-24).

, , , (.2:39). , . ! , , ...

, , , ? , . , - , , (.20:30). , , . , , , -, , . , , , . , !

!

, - ! (- ) (. .5:2, 6:15)! !

, , ( ), .

: ? , ;

, , , (. .66:5, .9:22,33-34, 15:19-21, 16:1-3, 2.3:5,8-12). , , (.11:22-23). , ! , !

?

, ( ), , . , ? , : - , (.2:11-12). , , - , ! ! , , - . . , , .

?

, , , , ?

, , (.1:16). , , ! , (.1:21)!

, ? , -, , ?

, !

, , , .

, , . , , , , , , .. , . , , , , . , , , , , (..10:43).

- , . .

, , . , :

, . (. .3:8);

(1.1:11,12). , , ! ?

: ! , , (.17:5). : , !

(.27:18). , , , ! , , ? , . , , , !

?

, , - , , ? , ! , . , (2.2:4), - (.6);

(. .12:7 9). - , (, ) . , (2.11:14). , , (, , ) , , , . ! ! (, ) , ( , ? ?)! ? (1.4:1). . , , ! (.8:20).

, . , , - , !

(.10-12) , . , . , . , .

. , . ( ) (.20:30). , , , , ( ) .

, !

. , , ! , . , , , , , .

! , ! , , , , . : ( ), , , , , , !

, , , , , .

! (.3:22-24).

, , - . , , (.12:42-43)! : , !

, ;

, .

( ) . , . . , . , (..11:29)!

- ? (.11) , , , - !Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
 >>  ()

<

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .