, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 45 |

. . . . ...

-- [ 37 ] --

., -, . , : , ., , .: 1924 ., , , , , / 11.43 . ., -, / , : , ., , .: 1909 ., , , , , 498 132 , ., : , ., , .: , ., 01.02.43., .: , , , 450 -, . , 838 , ., . . .

265 , / 22.09.42.

- - 494 - : , ., , , , / 06.41 .

, , .: , ., , .: 1914 ., , , -, , ., -, . , / 10.43 .

, .: 1923 ., , : , . ., -, . / , , 28.01.43., .: , : , ., , ., . .

, , / 1946 , 1 1907 ., , ., -, / , , , : , ., , .: 191 ., , , , / , .: , ., ., -, . , 10.43 .

: , ., -, , / , 23.09.41., .: 10.43 .

. , 73- , , -, .: , . , .' 1914 , , , -, . . , .: 1922 ., , , ' , ., ., -, / , , , , 6, : , ., , .: 1907 ., , 11.43 ., .' . , 25 , ., -, . / , .
19.08.43, -.: . : , ., , - -, . .

, , -' 10.43.

, , , :.: , ., , , .: 1918 ., , - -, . , , .: , 1924 ., , ., -, : , , / '2.43 .

., -, ., , / , : , ., . , / 33495, , , 498 , 18.11 43., .: , ., 132 , 03.07.42., .: .: 1899 ., , -, . , .: , ., -, -, . . , :

., .: , . , .: , ., ., -, . .

, .: , , , / 1715, ., -, . . 07.42 .

, , , .: 1908 ., , , , .: 1920 ., , ., -, : , , .: 1914 ., , ., -, / , ., , ., -, /.

: , ., , 800 , 30.08.42., , ., , , 498 132 , . : , ., , , / 03.07.42., .: , . . 24.09. ., -, , .: . . , , .: 1918 ., : , , .: 190 ., , .. , , -. /, 30.08 43., .: 3. ., , .: 1927 ., , : , . -, , . . , , 6 / , 22.03.4';

., 10.43 .

.: , . , "', JOfl.: '918 ., , , . 1907 ., (. , ., -, . . , , , .: 19;

-9 . , , ., - ., -, / , .1 , , / .. -, : , ., 03.45 .

/ , . , , , , / / 10.43 !. 07.41 , , , .: 1922 ., , , ., -, / , , .: 1895 , , , .: , ., : , ., ., -, . , -, , , , / 10.43 .

- , ., 24.11.42., .: , , , 112ti 334 , ., . .

25.12.43, .: , ., - , -, . . , , .: 1919 ., , ., -, / , , .: 1921 ., , : , ., , ., -, . , , , , .: 1920 ., , 24.08.41., .: , / 25.07.41. ., . .

., -, / , - 495 , , , , .: 1899 ., , , .: 1914 ., , , .: 1926 .. , ., : , ., ., -, / , ., -, . , , , 1264 , : , ., - 1944 ., , 21.03.44., .: , , , / 11.43 .

., , , , . .

/ 02 45 .

, , , .: , ., , .: 1918 ., , ., , .: 1896 ., , -, . . , , -, . , :

., -, . , : / 04.42 .

, ., , , ., , . , 12.01.45., , 6 / 04.42 . , .: . , . .

, .: 1914 ., , ., -, . , , , : , ., , .: 1916 ., : , , .: 1906 ., , , . , 03.03.43., ., , ., -, , ' 3, ., , 24.11.42., .: , , / 21.08.43., .: -, . .

., -, . , , .: , .: , ., -, . .

.: , ., , -, . . , .: , ., , -, . , , , .: 1910 ., . , 25.04.42.

., -, . . , , .: 1921 ., , : , ., ., -, . - , , , / 10.41 .

, : , , .: 1902 ., , ., , , 28 , -, . . , :

, 27.11.42., .: , , ., , , .: , ., ., . -, . . , 487 143 , 23.01.42., -, , .: , ., / 07.43 .

-, . .

, , .: 1926 ., , , , ., -, . , :

, ., , .: 1907 ., , ., .: , ., , 08.01.45. -, . , : -, , .: , , , ., , .

, , 124 , 23.07.42., , .: 1925 ., , .: , ., - , ., -, -, . . .: 1914 ., , ., / , : . ., -, . / , , , , : , ., / 05.44 -. - 1920 ., , ., , , / 09.43 .

-, : , ., , , , , 21 , / 12.41 . , / 1912 ., , , .: 1916 ., , ., " -, - ., -, . 1941 ., , ., , , , , , . . 10. 13.06.42., , ., . , .: 1903 ., , , 4- 10.09.42 . ., -, . , , : , ., , ,. 1919 ., ": , , , , 125 6 , ., , . , .: 1900 ., , 03.02.44., - . : , , / 03.08.42.

., -, : , ., -, . .

., , , , 01.43 ., .: , , , .: 1924 ., , ., . . , .: 1909 ., , ., -, . , ., -, . , :

, - 1942 ., , , ., , ., , , , .: 1920 ., , , / 09.43 .

/ 06.42 .

., -, . / , : , ., , , , 1023 307 , , , .: , ., 24.05.43., .: , ., -, . , , .: 1910 ., , -, . .

, 17.02.44. ., -, : , - 496 - ., , , , , 735 , 14.12.42, .:

, 1924 ., , , .: 1911 ., , , ., , ., -, . , :

., -, . . ^, -.

Pi , ., , : , ., , 712 132 , , , 507 148 , , 12.08.42., .. , ..

11.07.43., .: . .

, .: , ., -, . .

-, . . , , , / 05.45 .

, , .: 1926 ., , ., 1907 ., : , ., -, . , , ., , : , ., , .: 1908 ., , , 12.08.42.,.: , , , ., -. . , ., -, . -.

12.11.43., .: , ., : . ., -, . .

, , 1190 , 357 , / 01.07.42.

, .: 1910 ., , , ., -, . . , , .: 1904 ., , , . 152 , 09.10.43.

., -, . .

, 1913 . , .: , .. - 02.01 44., , ,.. -, / , -, . .

.. , , - , / 0727, / 05.44 ., .:

, , / , 05.43 .

, .: 1909 ., . , .: , ., ., -, . , :

-, . .

, , ., .

.: 1913 ., : , , / 05.43 .

, ., , , , .: 1914 ., , 14.11.43., .: , , ., -, . , ., . .

, .: 1904 ., , , 15.10.41 ., , ., -, . . , . , 326 19.06.43 ., .:

, - , ., , .: ., , .: 1915 ., : , , , 781 -, . .

., , 124 , 12.08.42., .: , 3 , 11.05.42., .- ., . .

, , ., . .

.: , ., , , -, , 24.11.44. , .: , ., , .: 1909 ., , -, , ., -, . , , 07.02.43.

: , ., , .: 1909 ., , , , / ., -, . , 11.41 . , - 1941 ., , ., , , / 09.43. , .: , .

-, . . , . , , / 02.42 .

, .: L 1923 ., , , .: 1904 ., , ., : , ., , ., -, . , , . , 747 : , ., , .: 1905 ., , 172 , 31.01.45.. .:

, / 12.43 . ., -, : , . .

, , 1020 269 , , 21.01.45., .: . .

, , .: , ., , .: 1., ., , -, . , -, . . , , 20.08.43. , .: , ., , / 07.43 .

-, , / 12.43 .

, , , .: 1904 ., , , .: 1910 ., , ., -, . , : , ., -. . / , , ., , , .: 1906 ., , : , ., , / 11.43 . ., -, . . .

, / 11.43 .

, 20 , / 17.02. , , , , .: , ., , .: 1915 ., , , .: 1901 ., , -, , ., -, , ., -, . , / 10.43 .

27.05.43.

- 497 : , ., , , , , / , .: , ., 06.44 . , .: 1915 ., , -, ;

, 08.08.44., . -, / , .: , -.

. , ., , , / 11.44 . , .: 1924 ., , , ., -, 2-, , , .: 1915 ., , : , ., , .: , ., ., -, . . , :

, , 23.10.44., -, . , , ., , .: , . , , / 11.43 . , / 10.43 .

.: , .: , -"-. ., , -, . 2-^. , , .: 1906 ., , , .: 1909 ., , ., -, . ., -, / , , / , : Ѱ, ., : , ., ~ , .: 1914 . , , , , , 15.12.43., .:

., -, . , / 10.43 . , ., : , ., -, . . , .: , , / , .: , 06.44 . , ., -, . , .: 1915 ., , ., -, . /, , : , ., .: 191" ., ., , , , / ,- -, . , : , .: 1913 ., , 11.43 ., .: .

, , 231 , ., -, . , 11.08.42., .: : , ., , . -, . 25. , , / 05.42 .

, .: 1916 ., , ., -, , , / , : , ., , .: 1922 ., , , , ., -, . , , .: 1921 ., , / 05.42 .

- 1941 ., , ., -, . , , ., , , 25 , 07.08.41., , 27.06.41., . , 1- 318 24.01.43 ., .: , 18.2.43, 02.03.45 , .: , .: , .: 1904 ., : , , .: , ., -, . .

., , , ., -, . - / 28.12.41., .: , . ., -, . , , .: 1917 ., : , , ., , , , .: 1902 ., , , 666 3 . , / , .: 1923 ., , ., -, : , 1942 ., .: , ., -, ., , ., -, . .

/ , : , ., , 1122 334 , 24.10 13., , , 10 .: , ., - 45 , / 30.10.42. , -, . . , .: 1915 ., , ., -, : .

, ., , , , .: 1908 ., , , 162 , 04.12.43., .: , , .: ' 4 ., , ., -, . ., -, ., / -, . , ' , : , ., . , .: , , 72 , , , .: , ., 218 , 26.02.44., .: , / 11.43 .

-, . .

., . . , .: , ., , , -, : , ., . , .: 1916 ., , , .: 1899 ., , , , ' .. -, . , : ./ -, . , :

/ 28.02.43.

, ., , , ., , , / 06.43 ., .: , 882 , / 04.42 .

-- . , , .: 1902 ., , , ., -, , .: 1906 ., , , / , - 1941 ., , ., -, . , , .: , ., ., , , : , ., -, , / 04.45 . , , / 06.43 .

3 2 - 498 25.04.42.. .: , .. . . , , , .: , ..

, .: 1908 ., , , -, , .

., -, : , , .: 1902 ., : , ., , ., , , , 07.05.42.

, 167 , 23.10.44., .: , , .: 1919 ., , ., -, ., -, . , , . , .: : , ., , .: 1902 ., , , .: , , , 128 , ., -, : , ., . . 05.12.43., .: , ., , ., -.

, 131 71 , / 02.09.41.

, , .: 1909 ., : . , , ., , , .: 1906 ., , , .: 1907 ., , , 167 , 23.10.44., .: ., -, . , ., -, . , , ., : , ., , .. , -, .: . , , / 11.43 . , 1236 , 15.06.4 -, . .

, , , .: 1902 ., , , .: 1926 ., , , ., -, . . , ., -, : , , .: 1899 ., . - 1941 ., , ., , ., -, : .

., , , , 360 74 , 08 03.43., ., , , / 03.07.42. .: , ., , 15.09.44., .: -, . , .: , -, " , , .: , , , .: 1906 ., , , : -, . .

., -, . , : , .: 1906 ., , ., , , .:., -, 25.04.42., .: . . , : , , .: 1903 ., , , ! 2 -, ., -, : , 15.07 43., taxop.- DCC CP , , .: , ., ., f-BK, . '1 -, . , -, . , . , / 11.43 . .: - , .: , ., / 12.43 . -, . .

, , PVCCKHK .: 1891 ., , , .: 1897 ., , ., -, / , , ., -, . , : , ., , 1914 ., . ., -, :' .

, 6 / . , , / 11.43 .

., , , , , 843 238 , 21 09.43.

, .: 1912 ., , .: , ., . .

, .: 1912 ., . ., -, : , ., -, : ., , , ., , , 1266 , , / 02.45 . , .: 1899 ., , ' ' 16.01.42., .: , ., -, : .

., -, . .

, ., ^, , .: 1925 ., , , 15.09.44., . .

, ., -, . , , - .

, .: 1906 .. : , ., ., -, : , , , 50 15 , .. , , 18.03.45., .: , . . , / 11.41 . , .: 1914 ., , ., -, : , , ., , , .: 1904 ., , ., , 310 , / 05.07.43., , .: 1914 ., , -, : , . , .. ., -, : .

., , -, . . .

., , , / 28.12.41. , / 01.44 .

, () , .: 1914 ., , , , ., -, : ( , .: 1916 ., , ., / 1919 ., , ..

:, , -, : , -, , , / 11.43 .

/ 07.07.42.

, / 18 05.42.

499 / , : , ., , , 203 , , , 08.04.44., .: , , .: 1916 ., , , .: 1918 ., , ., -, . . ., -, :

., -, : , , ., ., , , , , 19 , / , 372 , 24.12.44., .: .

, .: 1912 ., , 06.07.42.

, -, ., -, . , : /, .: , ., , , , .: , , / 11.43 ., .: , . : , ., ., -, . .

, .: -, . , , . : , ., , , , 197 , .: 1919 ., , , 174 , 3 1. 1 0. 4 3., . :

., -, . , , .: 1913 ., , , ., : , ., ., -, : , -, . . , . : _' , , 03.10.43., ., , ., . :

.: , . .

, 676 15 , / 07.03.43., , ., .: , .: -, . .

, , ., / . , .: 1911 ., , , ., -, : , , , .: 1909 ., , .. , , . , ., ., -, : , , / 06.44 .

-, , / ., , 01.45 . , / 04.43 .

, , .: , ., -, . , , , , 1941 ., .: , , .: 1916 ., , , .: , ., ., . . ., -, - -, , / , : , / 03.42 .

., , , , / 06.42 .

, .: 1924 ., , , ., -, : , .: 1912 ., , ., , , 132 12 , ., : , ., , 07.02.43., .: , , 678 , .: 1922 ., , ., -, . , 411 , 06.03.42., .: ., -, : .: - , ., - , , , .: , ., -, . . / 06.42 .

-, /, . . , , , , .: 1917 ., , , .: , ., , .: , ., ., -, : , -, . , , -, : , ., , / 06.43 .

., , , , / 01.42 .

3 3 , / 1942 . , , .: 1917 ., , , , ., -, / , , .: , ., , .: 1924 ., , : , ., -, , 15.01.44., ., -, , , / 11.43 . .: , .

160 , 20.07.43., .: , , , ., -, . .

, : , ., .: 1902 ., , ., , , / -, . , : , 05.44 . , , , .: 1906 ., , / 10.41 . ., -, . , : , ., , , , / 09.41 .

, .: 1920 ., , , ., -, . , , .: 1898 ., , : , ., , ., -, : , , , / 11.43 . , .: , ., ., , .

500 , , / 7381). -, . , , V B 11.43 . . 09.05.43.. .: , , , Pi , .. -. , .: 1907 ., , ., ft, l , , / -, / , , / .

: , ., , .: , .. , , 11.02.42.

, -, . , : , .: 14 , . - Ѱ, , , , ., -, . 42 , 09.05.43., .: .: 1911 ., , ., / , - '942 ., , , ., -. -h, . , :

., , . . , , / 08 43 .

, , 23 , / 30.11.44.

, .: 1917 ., , ., -, . , , , : , ., , .: 1911 ., , , . 1917 , , . , 359 50 , ., -, /, ., -, . *-"--.*, / 22.04.44. 1: , ., 1941 ., , ., , , / 10.44 . , , 23.01.4^ .: , . , , -, . -. .:

, .: 1902 ., , , .. , ., ., .: , ., -, . , -, . , : ., . .

- 1941 ., , , ., , ., , , , 413 78 , / 06.09.44., , / 43459, 08.10.42., . :

.: , , ., , .: 1921 ., , .: , ., -, . , .: ., -, : , -, . .

., .: , ., , ., -, , 796 141 , 28.08.43., / , . . jaxop.: , ., . -, , . . .

, .: 1912 ., , , ., -, / , , : , ., .: , ., , , , , / 114, 20.07.44., .: , , .: 1900 ., . 04.42 . ., -, . . ., -, - 1941 ., , ., , , / 92410, , , 05.11.43., .: , , : , ., , .: 1896 ., , ., -, . , 1, , , ., -, . , .: / 03.42 . - 1941 ., , , .: , ., ., , , -, / .

06.03.42., .: , , ., . , . .

, .: 1918 ., , ., -, , / , - 1941 ., , .: 1900 ., , , ., , ., -. . .

.: 1917 ., , ., , / 06.42 ., .: : , ., -, : , , .: , , 64 21 , ., , , , ., -, 05.11.43., .: , 173 90 , 23.01.44., .:

/ . ., -, . , ., (. -), .: -, . . .

. ., .: , , ., -, . .

, .: , ., , -, / , , .: 1902 ., , , , / 09.41 . ., -, : , , ., 1917 ., , ., , . ., -, . , , 109 74 , 05.07.43., .:

, , 6 , 14.12 41., , ., , .: 1900 ., , . , 326, 21.08.42 ., .' -, . , .: ., -, . , , .: . , .: , : , ., ., -, . .

., . .

, , / 21463, 01.01.43., .: , , , ., -, . , .: 1921 ., , , .: , .: 1899 ., , ., -, . , :

, .: , ., -, - , ., , ., -, . . 1941 ., , ., 501 MFCTEPEHKO , 28.08.43.,.:( =- / 09.41 ., , ., , - . , .: , , / 11.43 ., .:

., -, . . Heciepoea .

, -* . 1 903 ., , , . -, : , , .: 1^24 .. !"., , .: 1918 ., : , 4 .. , - ., -, . -./, ., , -4, 12*^ 379 , : , ., , 336 , 22.03.45., .: , 25.01 4 '.. . , , / 11.43. ., -, .. M'MHLKMH -, . . . , .: , .: , , , .: 1 918 ., , ., -, . .

, . 1922 . , . -, : , ". -, . , : ., , , H L O C P, ., , , 496 148 , : 17.03.43., , .: 1919 ., , . ivtian6/B 09.43 ., .: - , ., ., -, / , HeiTHp-oe , .: -, . , .: - 1941 ., , ., ., -, , .: , , / /, . . , ., -, 06.11.43., .: . . , .: , ., -. / .

, , .: , .. , -, : , , .: 1894 ., , , .. , , / 46362, ., -, . , : , .: 1914 ., , 18.07.4.5., .: . , ., , ., -. . , ., -, . , .: , 654 148 , / : , ., , 06.03.43., .: , ., , , / 32007, .: , ., -, . . / 05.43 .

-, / . , , , , .: 1924 ., , , .: 1898 ., , , .: 1920 ., , ., -, . , ., -, . , :

., -, . , : : , ., , ., , , ., , , , 17.03.43., , / 30193, / 02.45 .

, 595 , 03.07.44., .: , ., .: , ., . -, . , , . . .: , .: 1924 ., . , .: , ., ., -, -, . .

, / , : , ., , .: 1920 ., , , , 496 ., -, . , , 148 , 01.06.42.. .: .

: , ., , .: 1903 ., , ., -, . , , ., -, : , , .: 04.07.42., .: , ., ., , , .: , - -, . . , 1253 379 , ., -, / .

25.01.43., .: , ., -, . .

, , , .: 1899 ., , , .: 1924 ., , ., -, . , : , ., -, . , :

, , 33 , , .: 1913 ., , , ., , 17.12.42., .: , ., -, . , , 02.09.45., 318, . - 1941 ., , .: , , / , .: .: , ., . -, . .

, , .: , ., . , -, - 1941 ., , , ., , , .: , ., , .: 1902 ., , , 24.08.41., .: -, / , : ., -, , , ., . . , ., , / 07.42 ., .: , .: , , .:

., . . , .

, , .: 1914 ., , ., -, . , , , - 1941 ., , .: 1907 ., , ., , .: 1918 ., , ., , , -, / , : ., -, : , 502 - ., -, . .,. , . , .: , - 1 .

, 269 , 09.04.43., .: , .: , ., , ., -, . . . , .: , ., .: , , .: 1907 ., , , ., -, . . ., -, /, , .: 1923 ., , : , ., ., -, - / , , , 78 74 , 08.07.43., : , ., , .: , ., , , / .: 1915 ., , ., -, , , .: 11.43 ., .: -, /, :

, , .: , .

, ., , , .. -, , / 11.43 . / .

, , , .: 1905 ., , , , .: 1896 ., , ., -, . , ., -, : , , .: 1924 ., . : , ., ., , ., -, , , , , / 07.43 . 06.12.42., .: , . , / 04.43 .

.

, , , .: 1915 ., , , .: 1899 ., , , ., -, . -, ., -, , .: 1904 ., , : , ., / , : , ., ., -, . . , , , / 23.07.41., , , / 70504, - 1941 ., , ., .: , 06.03.43., .: , , , / .: , ., ., -, . , 08.41 ., .: -, / , . . .: , .: , ., , .: , ., -, . . .

-, / . , , .: 1910 ., , ., , .: 1926 ., , -, : , , ., -, . , :

., , , .: 1926 ., , , ., , , 531 164 , / 08.42 . ., -, . , , 52 , 09.02.45., .:

: , ., , . , .:

, , 954 , , 194 , 01.11.44., .:

, .: 1916 ., , .: , ., , -, , ., -, . , -, . .

. , .: 1941 ., , ., , .: , , , / ., -, . .

08.41 ., .: , , .: , , .: 1923 ., , ., - / . ., -, , / , - 1941 ., , , .: , ., ., , , , -, . , : , / 05.43 .

, .: , ., ., , -, : , , 854 , 22.02.44., .: ., , , , ., -, , / 15.05.42., .: , . , .: , .: 1915 ., , ., -. , .: , ., ., -, . , -, . . 1941 ., , ., , , , 21.03.42..

.: , ., 66,3.

, .: , ., , .: .

-, . , : , .: 1897 ., , .: , ., , ., , ., -, -, . .

, 865 271 , 25.07.44., / , : , ., .: , ., . - , , , .: / 11.43 . , , .: , ., , .: 1915 ., , -, . . ., -, . , :

, , ., , , .: 1900 ., , , / 23772, 03.05.43., ., -, . , , .: , , . - 1941 ., , , .: 1918 ., - , .: ., , , 1941 ., , ., , .: , ., 19.03.42., .: . , 09.08.43., -, . .

, .: , .: , ., . 503 , 07.43 ., .: , - 1941 ., , ., ., -, , , / , . , .: . .

09.43 ., .: :.. .: 1905 ., , , .: . ., ., D-, , -, / .

/, , 05.04.43., .: , ., , .: 1924 ., , ., -, . -, , -, . , .: : , ., , .: "', ., , .: , , , / 68519, -, / , ., -.

/ 07.03.43., .: , : , ., ., . , .:

, , / 37526, , .

23.07.43., .: , , .: 1913 ., , ., -, . , .:

., -, : , , ., , , .: , ., , / 12.43 ., .: .: 1923 ., , ., -, /.

. -, . , :

, , / 12.43 .

, , , : , ., , .: 1914 ., , , , , ., -, - / , , .: 1898 ., , : , ., 6 / 10.43 .

., -, : , , , / 11.43. ., , , , 1283 60 , 17.12.43., , , .: , ., .: , ., .: 1904 ., , ., -, / , -, . , .: -, . / , : , ., , .: , : , ., , , 23.07.43., .:

., -.

, , 1108 331 , , .

20.12.41., .: , , ., . . , , .: 1903 ., , , .: 1914 ., , ., -, . , ., -, , : , ., / , : , ., , .: , ., , , , , 151 , -, . , / 10.43 .

06.03.43., .: , , 512 , / 20.04.42.

., -, . , .: , , , .: , / ., , .: , ., , .: 1910 ., , -, / .

-, : , ., -, . , ., , , - 1941 ., . ., / 14.08.42.. .: , , . , , . -, . . 20.06.42., , 3- 15.9. , .: 1909 ., , .: , .

., -, . , , ., - : , ., , . .

, , 337 121, , .: 1913 ., , 13.04.44., .: , ., -, . , : ., -, . . .

, ., , , , / 11316, 10.09.43., , .: 1919 ., , .: , ., , , ., -, - . , .: , , .: , ., - 1941 ., , ., .: , ., -, : , , , 12.01.44., -, /, . . ., , .: , ., , 1943 ., .: , / , .: , .. . . .: , ., , -, - .

, .: 1905 ., , ., -, . , , : , ., , .: 1923 ., , , , , , .: 1913 ., , ., -, : , / 14.08.42., .: ., -, : , ., , , , .: , ., , 574 121 , / 28.06.42., .:

., -. , 367 71 , 11.10.41.

, ., -.

, , , , .: 1904 ., , , .: , ., , .: 1905 ., , -, / , ., -, : , /., -, . , - 504 - .. , , ., , , : , ., 1343 399 , 09.09.43., .: , / 08.41 ., .:

, '. 8 , , ., . . , .:

05.06.43., , , ., -, ., , 10-, , - / .

03.04.44., .: , , .: 1896 ., , .: , ., , ., -, - 1941 ., -, . .

, ., , , .: 1911 ., . , 96 30 , 26.04.43., , ., -, , .: , ., - , .: 1908 ., , ., , -, . , .: ., -, : , , / 11.44 i.

, .: , ., , ., -, . . , 360 74 , , 17.03.43., .: , ., , .: , ., -, . . , , -, - / , .: , .: 1916 ., , , / 02.44 .

, .: , ., ., -, / , -, . .

: , ., , , . , / , .: , ., 12.43 ., .: , -, - / , , .: , ., , .: 1912 ., , , 16.02.43.

-, / . ., -, : , ., , , , , 02.11.41., .: , , : , ., , .: 1918 ., , ., .: , , / ., -, : , . 02.44 .

., , , 137 76 , / 04.10.41. , , , .: 1908 ., , , .: 1908 ., , , ., : , ., ., -, . , .: 1918 ., - , , / , : , ., 1941 ., , ., 29.10.41., .: , ., , , , , 18.08.41., . . / 11.43 ., .: . .

.: , .: , ., , , -, / , - 16 . .: 1908 ., : , , .: 1917 ., , ., , , ., -, - , 29.10.41., .: . -. , / , : , ., , .: 1905 ., , .: , , 32 , ., -, / , , .: , ., / 06.43 .

: , ., -, . -. , , 507 148 , , 13.10.43., .: , ., , , .: 1897 ., , - -, . . , .: 1913 ., , ., -, : , ., -, -- ., , , / , : , ., , 507 148 , 06.03.43., , .: 1905 ., , , , .: , ., ., -, . , / 11.43 . -, . .

- 1941 ., , ., , , , , 882 50 , / 04.42 ., , .: 1922 ., , , .: 1897 ., , .: ., -, . - ., -, - , .: , ., / , : , / , : , ., -, / . , / 04.45 . , , 8 , 24.10.43., .: , , , ., . , .: , .: 1910 ., , , .: 1916 ., , , .:

., -, . / , ., -, , ., - : , ., / , : , ., , , / 02.43 .

, , , / 18.09.41. , .: 1905 ., , , ., -, - , , .: 1913 ., , / , : , ., , .: 1910 ., , ., -, -- , , ., -, . - / , - 1941 ., , / 11.43 .

505 0.1)7.44., .: . , , -, . . , , .: 1911 ., , , .: 19,5 ., , ., -,., : ki_J)CP, ., -, ' , , ., , , ., FcJK, , .: 11 ., , / 20714, 02.10.43., .: , , ' 7 2 218 , 10.08.44., ., -, : ., -, . . .: / -, . .

, , 239 , , .: 21.03.44., .: , ., /, .: , , -, . .

. -, /, , .: 1904 ., . . . ., -, . , , ., , , ., 1898 ., , , / 39959, 12.09.43., .:

, ., -, :

, .: 1900 ., , /, ., -, , ., , . , .: .

., -, : , , 25.02.44., .: , ., , ., . , .: , , 1106 331 , 28.01.42. , .: , , .: 1914 ., , -' ., -, . .

., . , - , 1941 ., , ., , , .: 1900 ., , , , .: , , .: 1902 ., , ., -, - ., . , .: ., -, . , - 1941 ., , ., .

1941 ., , ., , , 28.01.42.

, , 1104 , 15.01.42., , .: , ., , , .: 1926 ., , , .: . ., , .: 1907 ., , ., -, / , .: , ., ., -, : , : , ., -, . -.

., , , , / 08.44.

, 125 fi , / 10.01.42., .: , ., - , . ., -, . . , .: 1912 , , , .: , ..

., -, . , : -, / , , , ., , 21.03.42., .: , , .: 1911 ., , , 507 148 , ., . , .

., -, . . , 17.03.43., .: , ., : , ., -, . , , , , / 1946 . .: , , .: 1923 ., , .: , ., ., -, . , :

-, . . , ., , , , 23.12.42.

, .: 1924 ., , ., -, : , , , ., , , , .: 1918 ., , , .: 1926 ., , 362 , 29.10.44., .: . , ., -, - ., -, : , . , .: 1941 ., , ., ., , , , .: , , . , / 306 10.07.44., .: , ., -, . . 07.41 ., .: . .

., -, . .

, , , , .: 1901 ., , , .: 1909 ., , , .: 1912 ., , ., -, : , ., -, : , ., -, . , ., , ., , , . , 1959 13 , 12.09.41., , 964 296 , / 26.12.41.

6 / 14.09.42., .: , .: , ., -, . .: , .

, .

, .: 1914 ., , , ., -, . , :

, , .: 1926 ., , , ., , , .: 1909 ., , ., -, . , . , 1148 , 23.02.43., ., -, . , : , ., .: , ., : , ., , , 17.04.45., .: -, . .

, , 167 1 . , 506 ., -, , . -, . , .:

, . , , 51 , , , .: 1913 ., , 17.05.42., . , 326, .: , ., ., -, : , 16.06.42, -, /, . .

., , 2 6. 0 6. 4 2, . : , , 18.01.42., .: , .: , ., , ., . .

-, . .

, .: 1919 ., , ., -, / 1943 ., , .: . , , .: , ., , .: 1911 ., , -, . , , ., -, . , , 25.03.43., .: , , .: 1903 ., , - 1941 ., , ., ., -, ., -, / , , , , .: : . ., / 08.43 ., .: .

, , 96 30 , , .: , 15.01.44., .: , ., ., -, / , -, . , .: - . , ., .: , , .: 1923 ., , ., -, / . ., -, : , , , 234 169 , , : , ., , 17.03.42., .: , ., , , / , . : 1912 ., , -, . .

11.43 .

-, . .

, 10 .

. .

507 , ., , , , / 07.08.42.

, , .: 1899 ., , , .: 1926 ., : , ., -, . , , ., , , - 1941 ., , , .: , ., 25.09.44., .: . , ., , , -, , / 10.43 .

-, - . , .: 12.02.43., .: , ., , .: , - , .: , ., -, . . , .: , ., , .: 1913 ., , -, . . .Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 45 |
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .