авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 17 |

«Вступление Киев 2008–2009 © ООО «Рынок Медиа», Киев, 2008–2009 ...»

-- [ Страница 12 ] --

3.2. Розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах (підприємствах) ресторанного господарства здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі (платіжні картки, платіжні чеки тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (електронний контрольно-касовий апарат, елек тронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система тощо) або зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

3.3. У закладах (підприємствах) самообслуговування й магазинах кулінарних виробів розрахунковий документ (касовий чек, розрахунко ва квитанція тощо) видається споживачеві після оплати вартості продукції готівкою.

У закладах (підприємствах) з обслуговуванням офіціантами оплата вартості продукції здійснюється споживачем безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка, який виписується на бланку встановленої форми.

Після розрахунку офіціантом споживачеві надається розрахунковий доку мент (касовий чек, розрахункова квитанція).

3.4. У меню зазначається перелік страв, кулінарних, борошняних кон дитерських, булочних виробів та напоїв власного виробництва, вихід і ціна однієї порції. У прейскуранті зазначається перелік алкогольних і безалко гольних напоїв, пива, тютюнових, кондитерських виробів та інших закупних товарів, маса, об'єм і ціна на відповідну одиницю продукту, крім того, для ал когольних напоїв – ємність пляшки, ціна за пляшку, за 50 та 100 мілілітрів.

Меню і прейскурант мають бути підписані керівником, бухгалтером (каль кулятором) та матеріально-відповідальною особою (завідувач виробництва, бригадир, буфетник, бармен тощо) і скріплені печаткою суб'єкта господарської діяльності.

3.5. Поруч з основною діяльністю закладами (підприємствами) ресторан ного господарства можуть надаватися додаткові послуги, перелік і вартість яких визначаються суб'єктом господарської діяльності та указуються в прейскуранті на послуги.

май, Приложение 9.1 Правила роботи закладів (підпри ємств) ресторанного господарства Під час обслуговування в закладах (підприємствах) ресторанного господар ства за бажанням споживачів кулінарна продукція та закупні товари, у тому числі алкогольні напої, можуть бути продані на винос у відповідній упаковці.

3.6. Споживачам надаються можливості:

• ознайомитися з меню, прейскурантами алкогольних і безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, фруктів, додаткових послуг, що надаються, до початку обслуговування;

• перевірити об'єм, вагу та ціну продукції, що підлягає продажу (послуги, що надається), відповідність її якості вимогам нормативних документів.

3.7. При виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недова жування або обрахунку суб'єкти господарської діяльності на вибір споживача зобов'язані:

• безкоштовно усунути виявлені недоліки;

• зменшити розмір оплати за продукцію або послугу;

• замінити на аналогічну продукцію належної якості або вдруге надати послугу;

• повністю відшкодувати витрати споживача, пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги.

3.8. При прийманні попереднього замовлення на обслуговування суб'єкти господарської діяльності зобов'язані гарантувати виконання його замовлення в узгоджені із замовником строки. У разі відмови замовника від обслуговуван ня в день проведення заходу він зобов'язаний викупити замовлену продукцію, яка не може бути продана іншим споживачам.

У разі, коли суб'єкт господарської діяльності не може виконати замовлен ня споживача, він зобов'язаний повідомити про це замовника не пізніше ніж за п'ять днів.

Замовнику забороняється приносити до закладу (підприємства) ресто ранного господарства продовольчу сировину, харчові продукти, у тому числі алкогольні та безалкогольні напої, а також залучати сторонніх осіб до приго тування страв.

3.9. Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропо нувати споживачу обов'язковий асортимент продукції.

3.10. Забороняється куріння тютюнових виробів у торговельних приміщеннях закладів (підприємств) ресторанного господарства (незалежно від типу і класу), за винятком спеціально відведених для цього місць. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією або іншими засобами для видалення тютю нового диму, а також розмістити в куточку споживача наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.

3.11. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані забезпечити збережен ня речей споживачів у гардеробі. За зникнення речей з гардероба суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством.

3.12. Книга відгуків і пропозицій установленого зразка повинна знаходи тися на видному та доступному для споживачів місці. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані обладнати на видному місці Куточок споживача, де вміщується інформація для споживачів.

май, Приложение 9. Правила роботи закладів (підпри ємств) ресторанного господарства 4. Ціни і ціноутворення 4.1. Продаж продукції суб'єктами господарської діяльності у сфері ресто ранного господарства здійснюється за цінами, що встановлюються відповідно до законодавства.

5. Контроль за роботою суб'єктів господарської діяльності 5.1. Контроль за якістю і безпекою продукції, додержанням норм і правил, установлених для закладів (підприємств) ресторанного господарства, а та кож цих Правил здійснюється органами місцевого самоврядування, а також іншими органами в межах їх компетенції, наданої законодавством.

5.2. За відмову пред'явити контролюючим особам продукцію, яка підлягає перевірці, суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством.

Суб'єкти господарської діяльності повинні безкоштовно надавати для ла бораторного контролю зразки сировини та готової продукції в кількості, передбаченій нормативно-правовими актами.

5.3. За порушення санітарного законодавства або реалізацію недоброякісної продукції суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством.

5.4. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані здійснювати контроль за додержанням підлеглими цих Правил. У разі порушення Правил винні несуть відповідальність згідно із законодавством.

Начальник управління громадського харчування та побутових послуг О. Шалимінов май, Для заметок май, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 27 січня 1999 р. № 37 (z0234-99) ЗАРЕЄСТРОВАНО в Мiнiстерствi юстицiї України 15 квітня 1999 р. за № 235/ Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 1. Галузь застосування 1.1. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування (далі – Прави ла) встановлюють вимоги щодо проведення обов’язкової сертифікації послуг харчування в Українській державній системі сертифікації продукції – Системі сертифікації УкрСЕПРО (надалі – Система).

1.2. Цей документ встановлює порядок, процедури та вимоги проведення обов’язкової сертифікації послуг харчування, що надаються суб’єктами турис тичної діяльності згідно з статтею 15 Закону України «Про туризм».

1.3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для органів з сертифікації послуг харчування, що акредитовані в Системі (далі – ОС ПХ), акредитованих випро бувальних лабораторій (центрів) та суб’єктів туристичної діяльності, що на дають послуги харчування.

1.4. Правила розроблено на підставі Законів України «Про туризм», «Про захист прав споживачів», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продо вольчої сировини».

2. Нормативні посилання У цих Правилах наведено посилання на такі нормативні документи:

• ДСТУ 2375-94 «Побутове обслуговування населення. Терміни та визна чення»;

• ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення»;

• ДСТУ 3413-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сер тифікації продукції»;

• ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг. Основні положення»;

• ДСТУ ISO 9004-2-96 «Управління якістю та елементи системи якості. Час тина 2. Настанови щодо послуг»;

• ГОСТ 26668-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологического анализа»;

• ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для мик робиологического анализа»;

• ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения»;

• ГОСТ 30389-95 «Общественное питание. Классификация предприятий»;

июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування • ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуе мая населению. Общие технические условия»;

• ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования»;

• ГОСТ 30524-97 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу»;

• ДК 009-96 Державний класифікатор «Класифікація видів економічної діяль ності» (КВЕД);

• ДК 017-97 Державний класифікатор «Українська класифікація товарів зов нішньоекономічної діяльності» (УКТЗЕД).

3. Визначення Громадське харчування – сукупність підприємств різних організаційно правових форм господарювання і власності, громадян-підприємців, які зай маються виробництвом, реалізацією та організацією споживання кулінарної продукції, борошняних кондитерських та булочних виробів.

Послуга громадського харчування – результат діяльності підприємств та громадян-підприємців з задовільнення потреб споживача в харчуванні та про веденні дозвілля.

Якість послуги – сукупність характеристик послуги, що визначає її здат ність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача.

Споживач послуги громадського харчування – громадянин, який корис тується послугами харчування, обслуговування, дозвілля.

Виконавець послуги громадського харчування – підприємство громадсько го харчування, громадяни-підприємці, які виконують роботи з виробництва, реалізації та організації споживання кулінарної продукції.

Кулінарна продукція – сукупність страв, кулінарних виробів та кулінарних напівфабрикатів.

Якість кулінарної продукції – сукупність властивостей кулінарної продук ції, що обумовлює їхню придатність для подальшого оброблення та/або вжи вання в їжу, безпеку для здоров’я споживача, стабільність складу та спожив чих властивостей.

Процес обслуговування – сукупність операцій, що виконуються виконав цем послуги громадського харчування у разі безпосереднього контакту із спо живачем послуг при реалізації кулінарної продукції й організації дозвілля.

Метод обслуговування споживача – спосіб реалізації споживачам продукції громадського харчування.

Безпека послуги – комплекс властивостей послуги (процесу), при яких во на під впливом внутрішніх і зовнішніх небезпечних (шкідливих) факторів чи нить дію на споживача, не піддаючи ризику його життя, здоров’я, майно.

Екологічність продукції (послуг) – комплекс властивостей продукції, пос луг, при яких чиниться дія на навколишнє природне середовище, не піддаю чи його ризику.

Умови обслуговування – сукупність факторів, які впливають на споживача в процесі отримання послуги.

Суб’єкти туристичної діяльності – підприємства, установи, організації не залежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановлено июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування му чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг.

4. Загальні положення 4.1. Обов’язкову сертифікацію послуг харчування здійснюють ОС ПХ, які акредитовані в установленому порядку на проведення обов’язкової сертифі кації послуг харчування в Системі та зареєстровані в Реєстрі Системи.

4.2. У Системі функції організаційно-методичного центру з сертифікації послуг харчування виконує орган з сертифікації, який призначається наказом Держстандарту України.

Основні функції організаційно-методичного центру з сертифікації послуг харчування такі:

• організація та координація діяльності органів з сертифікації, випробуваль них (соціологічних) лабораторій у сфері послуг харчування;

• організація та участь у розробленні організаційно-методичних докумен тів щодо проведення обов’язкової сертифікації послуг харчування, методів визначення та оцінювання показників якості послуг;

• вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного та зарубіжного досві ду зі сертифікації послуг харчування, підготовка пропозицій для Держстан дарту України щодо вдосконалення порядку та методів проведення робіт у цій сфері;

• забезпечення на договірних засадах органів з сертифікації послуг харчу вання і випробувальних (соціологічних) лабораторій нормативною та ор ганізаційно-методичною документацією щодо послуг харчування та їх сер тифікації;

• проведення експертизи документів, потрібних для акредитації органів з сертифікації та випробувальних (соціологічних) лабораторій, галузь акре дитації яких включає послуги харчування, а також участь у їх акредитації.

4.3. Об’єктами обов’язкової сертифікації у Системі є послуги харчування, результати послуг харчування, процес надання послуг харчування, системи якості.

4.4. Обов’язкова сертифікація послуг харчування в Системі здійснюєть ся на відповідність обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативних до кументів щодо безпеки життя та здоров’я людей, збереження їхнього майна, охорони навколишнього природного середовища.

Під час обов’язкової сертифікації послуг харчування повинні перевірятися вимоги безпеки і екологічності послуг та умов обслуговування, використову ватися методи, які дають змогу:

• повно й достовірно підтвердити відповідність послуги харчування вимо гам, які спрямовані на забезпечення безпеки для життя і здоров’я громадян, їх майна, охорони навколишнього природного середовища, що встановлені в нормативних документах для цієї послуги, а також іншим вимогам, які згідно з законодавчими актами повинні підтверджуватися при обов’язковій сертифікації;

• провести ідентифікацію послуг харчування, а також кулінарної продукції;

перевірити належність підприємства до класифікаційного угруповання.

июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 4.5. Добровільна сертифікація послуг харчування в Системі здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені актами законодавства та нормативни ми документами до обов’язкових або інших документів, які узгоджені між ОС ПХ та заявником. При цьому сертифікація на відповідність усім обов’язковим вимогам виконується неодмінно.

4.6. Вартість робіт із обов’язкової сертифікації послуг харчування у Системі оплачується заявником на договірних умовах.

4.7. Перелік послуг харчування, які підлягають обов’язковій сертифіка ції, та перелік нормативних документів, на відповідність яким проводить ся обов’язкова сертифікація, наведено в «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», який затверджено наказом Держстан дарту України від 27.11.96 N 499 та зареєстровано в Мін’юсті 19.12.96 за N 728/1753.

4.8. Харчова продукція, сировина, напівфабрикати вітчизняного та імпорт ного виробництва, які використовуються в процесі надання послуг харчуван ня і підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, повинні мати сертифікат відповідності.

5. Порядок та процедури проведення робіт з обов’язкової сертифікації пос луг харчування 5.1. Порядок проведення сертифікації послуг харчування передбачає:

• подання заявки на сертифікацію послуг харчування;

• розгляд та прийняття рішення за заявкою з зазначенням схеми сертифі кації;

• відбір, ідентифікацію та випробування зразків кулінарної продукції (вибір кова перевірка послуги);

• обстеження процесу надання послуги згідно з зазначеною схемою сертифі кації;

• атестацію виробництва згідно з зазначеною схемою сертифікації;

• сертифікацію системи якості згідно з зазначеною схемою сертифікації;

• аналіз одержаних результатів з метою прийняття рішення щодо можли вості видачі сертифіката відповідності;

• оформлення сертифіката відповідності та реєстрація сертифіката відповід ності в Реєстрі Системи та видачу його заявнику за позитивними результа тами обов’язкової сертифікації послуг харчування;

• технічний нагляд за стабільністю надання сертифікованої послуги харчу вання;

• інформування щодо результатів обов’язкової сертифікації послуг харчу вання.

5.2. Подання заявки на сертифікацію послуг харчування 5.2.1. Для проведення обов’язкової сертифікації послуг харчування в Сис темі заявник подає заявку до будь-якого з акредитованих у Системі органів з сертифікації послуг харчування, а за відсутності інформації про його наяв ність – до Держстандарту України. Форма заявки наведена в додатку 1.

5.2.2. Заявник разом із заявкою подає в ОС ПХ заповнену опитувальну ан кету згідно з формою, що наведена в додатку 2, а також вихідну документацію июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування для проведення оцінки підприємства. Перелік запитань опитувальної анкети може уточнюватись у процесі розгляду заявки.

5.2.3. Заявку розглядає орган із сертифікації, який:

• реєструє заявку в журналі обліку і розпочинає окрему справу про обов’язкову сертифікацію послуг харчування, в якій надалі зберігаються все листуван ня і документи сертифікації;

• проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів, наявності та актуалізації вказаних у заявці нормативних документів на послугу.

5.3. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сер тифікації 5.3.1. Для прийняття рішення за заявкою виконавча група ОС ПХ здійснює такі процедури:

• проводить аналіз вихідних документів, якщо не дотримуються вимоги нор мативних документів, визначає додатковий перелік документів, що мають додаватися до заявки;

• проводить аналіз нормативних документів щодо придатності їх для сер тифікації;

• у залежності від специфіки та особливостей надання послуги визначає за узгодженням із заявником відповідну схему сертифікації послуги;

• визначає (з урахуванням побажань заявника) акредитовані в Системі вип робувальні лабораторії, які проводитимуть випробування кулінарної про дукції за заявкою, а також узгоджені терміни проведення окремих видів робіт зі сертифікації та їхню вартість;

• визначає кількість зразків для випробувань, нормативні документи, за якими слід здійснити відбір зразків, та організовує процедуру відбору;

• готує і подає на підпис керівнику ОС ПХ проект рішення за заявкою згідно з формою, що наведена в додатку 3, а також проект договору із заявником (за типовою формою) на проведення робіт зі сертифікації.

5.3.2. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинні пе ревищувати 30 діб від дня її реєстрації. Рішення за заявкою у триденний тер мін надсилається:

• заявникові;

• випробувальній лабораторії, яка проводитиме випробування.

Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі щодо сертифі кації зазначених послуг харчування.

Причиною відмови в розгляді заявки може бути офіційна інформація сані тарно-епідемічної станції чи Держпожежнагляду щодо невідповідності під приємства санітарним правилам та нормам або відсутність висновків.

5.3.3. Правила вибору схеми сертифікації послуг харчування.

Схема сертифікації заявлених послуг харчування визначається виконавчою групою ОС ПХ за узгодженням із заявником до початку робіт з обов’язкової сертифікації послуг і залежить від виду надання послуги харчування, номен клатури та кількості виробленої кулінарної продукції, типу підприємства хар чування та інших вихідних даних.

Рекомендовані схеми сертифікації послуг харчування наведено в таблиці 1.

июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Таблиця Номер схеми Обстеження про- Атестація виоб- Сертифікація Вибіркова пере- Технічний нагляд цесу надання ництва системи якості вірка кулінарної за стабільніс послуги продукції (випро- тю надання сер бування резуль- тифікованої пос тату послуги) луги 1 2 3 4 5 1 проводиться не проводиться не проводиться проводиться проводиться 2 не проводиться проводиться не проводиться проводиться проводиться 3 не проводиться не проводиться проводиться проводиться проводиться 5.3.4. Термін дії сертифіката відповідності при сертифікації послуг харчу вання за схемою 1 не повинен перевищувати одного року.

У передбачених випадках (у разі впровадження на підприємстві Настано ви з якості, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9004-2-96 «Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг» тощо) сертифі кат відповідності може мати термін дії до двох років.

5.3.5. Термін дії сертифіката відповідності при сертифікації послуг харчу вання за схемою 2 встановлюється з урахуванням терміну дії атестата вироб ництва і не повинен перевищувати трьох років.

5.3.6. Термін дії сертифіката відповідності при сертифікації послуг харчу вання за схемою 3 встановлюється з урахуванням терміну дії сертифіката сис теми якості і не повинен перевищувати п’яти років.

5.3.7. Усі схеми сертифікації послуг харчування передбачають перевірку наявності висновків органів санепіднагляду, ветеринарних свідоцтв для про дуктів тваринництва, карантинного дозволу на сировину і продукцію рослин ного походження, пожежного нагляду стосовно відповідності підприємств хар чування санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам протипожежної безпеки, а також наявності сертифікатів відповідності на використані харчові продук ти та продовольчу сировину, що використовуються для виготовлення кулінар ної продукції.

5.4. Вибіркова перевірка (випробування результату послуги) 5.4.1. Для оцінки якості послуги харчування перевіряється дотримання ви мог щодо:

• умов виробництва кулінарної продукції, зберігання, реалізації та організа ції споживання, у тому числі сировини та продовольчих товарів, які вико ристовуються для виробництва кулінарної продукції;

• умов обслуговування;

• умов матеріально-технічного оснащення;

• рівня професійної підготовки та кваліфікації обслуговувального персоналу.

5.4.2. Для випробування якості кулінарної продукції проводять органолеп тичну оцінку кулінарної продукції, контроль маркування, пакування, транс портування та зберігання. За результатами органолептичного контролю скла дають протокол за формою, що наведена в додатку 4.

У разі сумнівної якості продукції, що контролюється, представник ОС ПХ июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування направляє відібрані зразки до акредитованої випробувальної лабораторії, для проведення оцінки з фізико-хімічних і мікробіологічних показників.

Для випробувань відбирають зразки кулінарної продукції, які є найбільш вразливими з мікробіологічної точки зору або в технологічному процесі при готування яких передбачені ручні операції після проведення термічної оброб ки. Зразки відбирають згідно з ГОСТ 26668 та ГОСТ 26669.

Зразки-свідки кулінарної продукції не відбираються.

5.4.3. Відбір зразків кулінарної продукції для випробувань проводить пред ставник ОС ПХ виключно в присутності представника заявника і оформляєть ся актом відбору зразків (додаток 5) із зазначенням:

• місця і дати відбору зразків;

• назви та адреси виробника продукції;

• назви нормативного документа;

• назви продукції;

• номера і розміру партії продукції (маса, брутто, нетто кулінарної продукції);

• кількості транспортної та споживчої тари;

• дати і часу виготовлення кулінарної продукції;

• терміну та умов зберігання;

• кількості відібраних зразків для випробувань.

Акт оформлюється у трьох примірниках і підписується представником ор гану з сертифікації послуг, що проводив відбір, та представником заявника.

Один примірник залишається у заявника, другий надсилається до органу з сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) – до акредитованої випробувальної лабораторії.

Відібрані зразки для випробувань маркують і пломбують.

Заявник за свої кошти оплачує відібрані зразки кулінарної продукції для випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії.

5.4.4. Ідентифікація кулінарної продукції (відібраних зразків), у тому числі імпортної, проводиться представником ОС ПХ під час відбору зразків у присут ності представника заявника. Ідентифікація відібраних зразків проводиться за результатами аналізу інформації, що наведена на етикетці чи в маркуван ні, візуального огляду відібраних зразків щодо:

• дати виготовлення та терміну придатності до споживання;

• найменування та адреси виробника;

• наявності сертифікатів відповідності на використану сировину, покупні товари і вино-горілчані вироби, які підлягають обов’язковій сертифікації в Україні;

• маркування, пакування.

Не підлягає ідентифікації продукція без етикеток або чіткого маркування, без належної інформації, з виявленими ознаками пошкодження упаковок і та ка, для якої термін придатності до споживання не зазначений або вичерпаний.

5.4.5. За результатами ідентифікації зразків кулінарної продукції представ ник ОС ПХ разом з заявником чи уповноваженою особою заявника складають акт ідентифікації згідно з додатком 6.

5.4.6. Відібрані та ідентифіковані зразки опечатують або пломбують і ра зом з актом відбору та ідентифікації передають у випробувальну лабораторію июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування в разі потреби проведення випробувань з фізико-хімічних та мікробіологіч них показників.

Заявник за свої кошти передає відібрані для випробувань зразки кулінарної продукції у випробувальну лабораторію.

5.4.7. Загальні відомості про відібрані зразки (дата, назва продукції, кіль кість, заявник та його адреса, прізвище особи, що відбирала зразки, тощо) за носяться в спеціальний «Журнал обліку зразків», який ведеться в лабораторії.

У разі потреби зразки позначаються номерами, етикетками або іншим чином, про що записується у журналі.

5.4.8. Зразки кулінарної продукції, що використані для ідентифікації та/ або випробувань, підлягають списанню.

5.4.9. Якщо зразки кулінарної продукції були передані у випробувальну ла бораторію, то вона повинна забезпечувати умови зберігання зразків кулінар ної продукції для випробувань згідно з вимогами нормативного документа на кулінарну продукцію протягом усього терміну зберігання.

5.4.10. Списання використаних для ідентифікації та/або випробувань зраз ків скріплюється підписами заявника або його представника і відповідальної особи лабораторії в графі про списання у «Журналі обліку зразків».

5.5. Випробування зразків кулінарної продукції 5.5.1. Випробування зразків кулінарної продукції проводять виключно ак редитовані в Системі випробувальні лабораторії, які визначені органом з сер тифікації в рішенні за заявкою.

Самостійне прийняття випробувальною лабораторією рішень про прове дення випробувань зразків з метою обов’язкової сертифікації продукції не до пускається.

5.5.2. Програма випробувань розробляється випробувальною лабора торією і узгоджується з ОС ПХ. Її обсяг повинен відповідати вимогам норма тивних документів на конкретну кулінарну продукцію та ГОСТ 30390-95.

5.5.3. За результатами випробувань випробувальна лабораторія подає до органу з сертифікації протокол випробувань кулінарної продукції. Протокол повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником вип робувальної лабораторії. Якщо випробування проводилось у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі тільки на технічну компетентність, то протокол випробувань повинен бути підписаний також представником ор гану з сертифікації, який (за дорученням органу з сертифікації) брав участь у випробуваннях.

5.5.4. Протокол випробувань повинен містити дані згідно з підпунктом 5.2.8 ДСТУ 3412.

5.5.5. Наданий протокол випробувань розглядається відповідною виконав чою групою ОС ПХ з метою визначення відповідності:

• обсягу випробувань вимогам програми;

• застосованих методів та засобів випробувань вимогам нормативних доку ментів на методи випробувань;

• фактично одержаних результатів випробувань вимогам нормативних доку ментів на кулінарну продукцію.

За позитивних результатів розгляду протоколу та інших робіт, що передба июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування чені в рішенні за заявкою, виконавча група ОС ПХ продовжує подальші робо ти зі сертифікації.

5.5.6. У разі одержання негативних результатів хоча б одного з показників випробування з метою сертифікації припиняються. Інформація про негатив ні результати подається у триденний термін заявнику та ОС ПХ, який скасо вує заявку.

Повторні випробування можуть бути проведені тільки після оформлення нової заявки та надання заявником ОС ПХ переконливих доказів проведен ня коригувальних заходів щодо усунення причин, що призвели до невідповід ності показника вимогам нормативного документа.

5.6. Обстеження процесу надання послуги харчування 5.6.1. Обстеження процесу надання послуги харчування проводиться з ме тою оцінки технічних можливостей заявника забезпечити надання сертифі кованих послуг харчування із стабільними показниками, у повній відповід ності до обов’язкових вимог нормативних документів.

5.6.2. ОС ПХ формує комісію з проведення обстеження надання послуги харчування. Головою комісії призначають аудитора зі сертифікації послуг.

Членами комісії можуть бути аудитори і кандидати в аудитори із сертифікації послуг харчування (у тому числі – позаштатні). До складу комісії можуть бу ти залучені кваліфіковані фахівці з послуг харчування, які не зацікавлені в ре зультатах обов’язкової сертифікації.

5.6.3. Обстеження процесу надання послуги харчування проводиться за затвердженою керівником ОС ПХ програми відповідно до додатка 7 із зазна ченням:

• санітарно-гігієнічних та технологічних умов виробництва і реалізація кулі нарної продукції;

• відповідності якості послуг харчування, типу та класу підприємства харчу вання;

• умов обслуговування споживачів;

• стану метрологічного забезпечення виробництва;

• стану технічного оснащення (матеріальна база, технологічне та сантехніч не устаткування, підйомники, система вентиляції, склад приміщень, по суд, меблі і т.ін.);

• відповідності асортименту кулінарної продукції класу підприємства харчу вання;

• наявності нормативних і технологічних документів на послуги харчування та кулінарну продукцію у відповідності із асортиментом;

• відповідності вимог до обслуговувального та виробничого персоналу;

• результату надання послуги харчування (щодо основних споживчих влас тивостей, якості надання послуги та вимог безпеки для життя і здоров’я громадян, їх майна і охорони навколишнього природного середовища).

Випробування результату надання послуги харчування може проводитись за методиками соціологічного опитування із залученням, у разі потреби, ак редитованої соціологічної лабораторії. ОС ПХ може проводити соціологічне опитування власними силами за наявності в штаті ОС ПХ фахівців відповідної кваліфікації та затверджених методик.

июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Рекомендована програма обстеження процесу надання послуг харчування наведена в додатку 7.

Заявник повинен надати комісії всі потрібні матеріали і створити умови для її роботи, у тому числі безперешкодний доступ до всіх приміщень.

5.6.4. За позитивними результатами обстеження процесу надання послуги харчування виконавча група оформляє звіт щодо результатів обстеження про цесу надання послуг харчування згідно з додатком 8, який повинен містити аналіз обстеження та обгрунтовані висновки (у тому числі з випробувань ре зультату надання послуги) та пропозиції щодо доцільності видачі сертифіка та відповідності або потреби проведення коригувальних заходів. Звіт підпису ють голова та члени комісії. Один примірник звіту передається заявникові.

5.7. Атестація виробництва 5.7.1. Атестація виробництва продукції в Системі проводиться виконавчою групою відповідно до рішення ОС ПХ або за ініціативою заявника відповідно до вимог нормативних документів Системи.

5.7.2. Під час проведення сертифікації за схемою 2 заявник одночасно з нормативними документами на сертифіковані послуги передає в ОС ПХ інс трукцію з атестації технічних можливостей, яка розроблена і затверджена в установленому порядку.

5.7.3. Позитивні результати атестації оформляються атестатом виробництва.

5.8. Сертифікація системи якості 5.8.1. Сертифікацію системи якості підприємства харчування здійснює ор ган з сертифікації систем якості виключно за бажанням заявника.

5.8.2. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом з сертифі кації систем якості з урахуванням вимог нормативних документів Системи.

5.8.3. Позитивні результати сертифікації системи якості заявника оформ ляються сертифікатом на систему якості підприємства харчування.

5.8.4. За наявності в заявника сертифіката відповідності на систему якості, що поширюється на виробництво заявленої на обов’язкову сертифікацію про дукції, заявник додає до заявки копію цього сертифіката відповідності.

5.8.5. Орган з сертифікації, після одержання заявки і копії сертифіката від повідності на систему якості, надсилає запит до органу з сертифікації систем якості щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання документів, що підтверджують відповідність функціонування системи якості вимогам нормативних докумен тів, які поширюються на систему, і за позитивними результатами їх аналізу ор ган з сертифікації визначає схему сертифікації з оцінкою сертифікованої сис теми якості.

5.9. Оформлення сертифіката відповідності 5.9.1. Виконавча група ОС ПХ на основі позитивних результатів аналізу ма теріалів випробувань з метою обов’язкової сертифікації, звіту про обстежен ня процесу надання послуги харчування або атестації виробництва, або сер тифікації системи якості (у відповідності до обраної схеми сертифікації) готує сертифікат відповідності за однією з форм, визначених у Системі, та інші до кументи для підпису керівником ОС ПХ, приймає рішення про термін дії сер тифіката.

июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 5.9.2. Термін дії сертифіката – як зазначено в пунктах 5.3.4-5.3.6 цих Пра вил.

5.9.3. Заповнення усіх передбачених у формах сертифікатів відповідності реквізитів обов’язкове. Якщо заходи, що передбачені в реквізитах форм сер тифікатів, не проводились, то в реквізиті робиться запис: «не проводилось», «не маркується», «не наноситься».

5.9.4. Під час оформлення сертифіката відповідності в реквізиті «Сертифі кат поширюється на...» у разі потреби робиться запис: «Серійно виготовлену продукцію з урахуванням терміну її придатності до споживання».

5.9.5. На зворотному боці форми (бланка) сертифіката в реквізиті «-випро бувань, що проведені...», першими зазначаються:

назва організації санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України, яка дала дозвіл суб’єкту господарювання на надання послуг харчування, виготовлення і реалізацію кулінарної продукції;

реєстраційний номер дозволу і дата його видачі.

5.9.6. Виконавча група на протязі трьох днів готує проект ліцензійної уго ди (додаток 9) із заявником (на право використання сертифіката відповід ності та маркування супровідних документів знаком відповідності).

5.9.7. Реєстраційний номер сертифіката відповідності в Реєстрі Системи одержує від Держстандарту України уповноважена керівником особа ОС ПХ.

5.9.8. Оригінал сертифіката разом з ліцензійною угодою у триденний тер мін видається заявнику, копія виданого сертифіката з ліцензійною угодою зберігається ОС ПХ у справі щодо сертифікації послуг харчування заявника.

Другий екземпляр копії подається до Держстандарту України.

5.9.9. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії сертифіката від повідності заявник подає нову заявку до ОС ПХ для проведення наступної обов’язкової сертифікації.

5.10. Технічний нагляд за стабільністю надання сертифікованої послуги.

5.10.1. Технічний нагляд за сертифікованими послугами здійснює ОС ПХ чи за його дорученням інша організація з метою встановлення, що надана послуга продовжує відповідати вимогам, на які вона була сертифікована.

5.10.2. У залежності від схеми сертифікації застосовують такі види техніч ного нагляду:

• проведення періодичних вибіркових перевірок результату послуги (випро бувань зразків кулінарної продукції), а також обстеження процесу надан ня послуги;

• проведення періодичних випробувань зразків кулінарної продукції, а та кож технічний нагляд за атестованим виробництвом заявника;

• проведення періодичних випробувань зразків кулінарної продукції, а та кож оцінка функціонування сертифікованої системи якості в заявника.

5.10.3. Періодичність проведення технічного нагляду;

програму і порядок його проведення встановлює ОС ПХ згідно з додатком Е ДСТУ 3413.

5.10.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає і подає до ОС ПХ звіт із зазначенням, за наявності, невідповідностей встановленим ви могам, можливих причин та коригувальних заходів, які пропонуються.

5.10.5. ОС ПХ може призупинити дію сертифіката і ліцензійної угоди в разі:

июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування • виявлення невідповідності процесу надання послуг вимогам, що встанов лені під час сертифікації;

• порушення заявником вимог ліцензійної угоди;

• зміни виробником нормативних документів, методів обслуговування, скла ду продукції тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої послуги встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС ПХ.

5.10.6. Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності може бу ти скасоване в тому разі, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення в місячний термін і без проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії під твердити відповідність послуги встановленим вимогам.

За інших умов сертифікат відповідності і ліцензійна угода скасовується в установленому порядку.

5.10.7. Усі витрати щодо здійснення коригувальних заходів та контролю за їх виконанням несе заявник.

6. Конфіденційність ОС ПХ та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таєм ницю, та несуть відповідальність за її розголошення згідно з чинним законо давством.

7. Розгляд апеляцій 7.1. Розгляд апеляцій між ОС ПХ і заявником здійснюються згідно з ДСТУ 3413.

7.2. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення про відмову йому у ви дачі сертифіката відповідності чи про припинення або призупинення дії сер тифіката відповідності, то він повинен подати письмову апеляцію до органу з сертифікації не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про при йняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

7.3. Апеляція розглядається апеляційною комісією органу з сертифікації не пізніше одного місяця після її одержання. Для розгляду апеляції на засіданні апеляційної комісії потрібна присутність голови та всіх членів комісії.

Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи:

• апеляцію заявника;

• листування щодо спірного питання між заявником, випробувальною (со ціологічною) лабораторією та органом з сертифікації;

• протоколи випробувань продукції;

• зразки або фотознімки продукції;

• фотознімки приміщень;

• відповідні матеріали перевірок, звітів щодо технічного нагляду;

• нормативну документацію на продукцію, послуги тощо.

Документація надається голові та членам апеляційної комісії органом з сертифікації не пізніше як за два тижні до засідання комісії.

7.4. Кожна зацікавлена сторона має право бути заслухана на засіданні апе ляційної комісії та запросити експерта для надання пояснень.

июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 7.5. Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії у повному складі.

7.6. Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

видати сертифікат відповідності;

відмовити у видачі сертифіката відповідності;

скасувати виданий сертифікат відповідності.

7.7. Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника та органу з сертифікації протягом п’яти робочих днів після проведення засідання.

7.8. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звер нутися до Комісії з апеляцій Держстандарту України, яка створена згідно з на казом Держстандарту України «Щодо створення Комісії з апеляцій Держстан дарту України» від 12.09.97 N 577, зареєстрованим у Мін’юсті 19.11.97 за N 555/2359, протягом 10 днів з дня одержання рішення або до суду.

8. Фінансування робіт з обов’язкової сертифікації послуг харчування Усі роботи з обов’язкової сертифікації послуг харчування оплачуються заяв ником за договорами на проведення робіт, що укладаються між заявником та:

• органом з сертифікації;

• випробувальними (соціологічними) лабораторіями.

Витрати заявника на проведення робіт з обов’язкової сертифікації послуг харчування відносяться на собівартість продукції.

Начальник відділу стандартизації, сертифікації та державного нагляду в галузі інформаційних технологій, зв’язку, класифікації ТЕСІ та послуг Держстандарту України Т.Машовець июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 1 (обов’язковий) до пункту 5.2. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування Заявка на проведення обов’язкової сертифікації послуг харчування в Системі УкрСЕПРО 1.

(назва підприємства виробника послуг (надалі-заявник) адреса, код за ЄДРПОУ*) в особі (прізвище, ім’я та по батькові керівника та його посада) заявляє, що послуги (назва виду послуги, код за КВЕД) надаються відповідно до вимог, (позначення та назва нормативних документів) і просить провести сертифікацію цих послуг на відповідність вимогам зазначе них нормативних документів за правилами Системи сертифікації УкрСЕПРО.

.

2. Випробування з метою сертифікації прошу провести в.

(назва акредитованої в Системі УкрСЕПРО випробувальної лабораторії та її адреса) 3. Заявник зобов’язується:

• виконувати всі умови обов’язкової сертифікації;

• забезпечувати стабільність показників (характеристик) надання послуг, що підтверджені сертифікатом відповідності;

• сплатити всі витрати за проведення обов’язкової сертифікації.

4. Додаткові відомості Керівник підприємства (підпис) (ініціали та прізвище) Головний бухгалтер (підпис) (ініціали та прізвище) Печатка (дата) * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій Ук раїни. Додаток 2 (рекомендований) до пункту 5.2.2 Правил обов’язкової сер тифікації послуг харчування Назва органу з сертифікації, адреса.

июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Опитувальна анкета (додаток до заявки на проведення сертифікації послуг харчування) 1. Назва підприємства, його тип, клас, адреса, телефон 2. Код підприємства за ЄДРПОУ 3. Прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства 4. Назва сертифікованої послуги, код за КВЕД 5. Позначення і назва нормативних документів, навідповідність яким повин на бути проведена сертифікація 6. Інформація щодо системи контролю якості надання послуг:

6.1. Наявність системи якості.

6.2. Наявність документів, які відображають вимоги до:

• прийняття (вхідного контролю) сировини, напівфабрикатів, матеріалів, покупних комплектувальних виробів тощо ;

• обов’язкової наявності сертифікатів відповідності на продукцію, яка підля гає обов’язковій сертифікації в Україні ;

• контролю процесу обслуговування замовників ;

• контролю процесу виробництва ;

• контролю якості надання послуги (продукції, що підготовлена до реалізації) ;

• контролю санітарного стану, технічного оснащення та персоналу.

6.3. Наявність нормативних, технологічних, методичних документів, які ві дображають методи контролю результатів надання послуг.

6.4. Чи ведеться на підприємстві облік, зберігання та внесення змін у наявну нормативну та технологічну документацію.

7. Метрологічне забезпечення виробництва:

7.1. Наявність обліку засобів вимірювання.

7.2. Наявність та ведення графіків повірки засобів вимірювання.

7.3. Забезпеченість технологічних процесів засобами вимірювань у відповід ності до засобів вимірювань згідно з наявною технологічною документацією.

7.4. Наявність паспортів, атестатів, свідоцтв, клейм, які підтверджують своє часність повірок чи атестації засобів вимірювань.

8. Інформація стосовно кваліфікації основного персоналу:

8.1. Відповідність кваліфікації основного персоналу типу і класу підприємства.

июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 8.2. Наявність контролю професійного рівня виконавців.

8.3. Наявність планів заходів щодо підвищення кваліфікації та навчання кадрів 9. Чи відповідають асортимент та якість наданих послуг типу і класу підпри ємства.

10. Чи відповідає технічне оснащення підприємства асортименту наданих пос луг.

11. Кількість претензій замовників до якості виконаних послуг на протязі року.

12. Кількість перевірок підприємства державними організаціями на протязі року.

Примітка. Інформація у пп. 6-10 подається словами «так» чи «ні».

Вихідна документація, яка подається заявником для проведення попередньої оцінки підприємства під час сертифікації послуг:

1. Устав підприємства.

2. Перелік наявних на підприємстві чинних нормативних (ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, ГСТУ, ТУ, СНиП, СанПиН, методичних інструкцій, положень тощо) і техноло гічних документів, які відображають вимоги безпеки послуг харчування, а та кож методи контролю та перевірок результатів надання послуг харчування.

3. Узгоджений перелік послуг харчування, що надаються.

4. Обгрунтування типу і класу підприємства (за потреби підтвердження або присвоєння).

5. Опис діючої на підприємстві структури відповідальності за якість надання послуг харчування.

6. Коротка характеристика підприємства (включаючи структурну схему та опис сполучень між структурними підрозділами).

7. Висновки органів санітарно-епідеміологічного, технічного та пожежного нагляду (у межах їх компетенції).

Керівник підприємства (підпис, дата) (ініціали, прізвище) июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 3 (обов’язковий) до пункту 5.3. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування Назва органу з сертифікації, адреса Рішення N від « » 199 р.

за заявкою на проведення обов’язкової сертифікації послуг харчування Розглянувши заявку (назва підприємства виробника послуг) від на сертифікацію (дата), (назва послуги, код за КВЕД) Повідомляємо:

1. Сертифікація буде проведена на відповідність послуг вимогам (позначення та назва нормативних документів).

2. Схема сертифікації міститиме (непотрібне закреслити):

обстеження виробництва;

атестацію виробництва з надання послуг, що сертифікуються;

сертифікацію системи якості виробництва з надання послуг, що сертифіку ються;

відбір зразків результату надання послуг, їх випробування з метою обов’язкової сертифікації;

технічний нагляд за виробництвом з надання сертифікованих послуг.

3. Сертифікація системи якості буде проведена.

(назва та адреса акредитованого органу з сертифікації систем якості) 4. Випробування результату надання послуги з метою сертифікації будуть про ведені (назва та адреса акредитованих випробувальних лабораторій).

5. Технічний нагляд за виробництвом з надання сертифікованих послуг здій снюватиме (назва організації та її адреса).

Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть повідомлені додатково.

6. Роботи проводяться на підставі господарського договору.

Керівник органу з сертифікації (підпис) (ініціали, прізвище) Печатка (дата) июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 4 (обов’язковий) до пункту 5.4. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування Протокол органолептичного контролю якості кулінарної продукції, що виготовлена на (назва підприємства-заявника, адреса, код за ЄДРПОУ) Середня Відповід Назва оцінка ність норма № кулінарної Вихід Органолептичні показники страви тивному до продукції (виробу) кументу Норма Факт Колір Зовнішній Консис- Запах Смак вигляд тенція июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 5 (обов’язковий) до пункту 5.4. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування Назва органу з сертифікації, адреса Акт відбору зразків продукції для сертифікаційних випробувань від « » 200 р.

На (назва підприємства-заявника, адреса, код за ЄДРПОУ) мною (посада, прізвище, ініціали, представника органу з сертифікації) в присутності (посада, прізвище, ініціали представника підприємства-заявника) відповідно до рішення за заявкою від N відібрані зразки продукції, які пройшли контроль виробника.

Назва зразків, їх іден- Одиниця Розмір партії в оди- Дата виготовлення Кількість відібраних тифікаційні номери вимірювання ницях вимірювання зразків (словами) 1 2 3 4 Відібрані зразки ідентифіковані за зовнішніми ознаками іпоказниками (перелік перевірених показників, позначення нормативного документа) і можуть бути випробувані з метою обов’язкової сертифікації.

Представник органу з сертифікації послуг (підпис) (ініціали, прізвище) Представник заявника (підпис) (ініціали, прізвище) июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 6 (обов’язковий) до 5.4. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування Назва органу з сертифікації, адреса Акт ідентифікації (назва продукції), що випускається.

(назва підприємства, адреса) Дата Місце Представники органу з сертифікації (посада, прізвище, ім’я та по батькові) (посада, прізвище, ім’я та по батькові) та уповноважений представник заявника (назва підприємства) (посада, прізвище, ім’я та по батькові) склали цей акт як свідоцтво про те, що відібрані зразки продукції відповідають або не відповідають вимогам п.2 ст.13 та п.1 ст.18 Закону України «Про захист прав споживачів», а саме:

• дата виготовлення • інформація про продукцію За органолептичними показниками (перелічити перевірені показники).

За фізичними показниками.

(вказати протокол випробувальної лабораторії) Продукція ідентифікована як.

Ідентифікація за органолептичними характеристиками та фізичними показ никами проведена згідно з, (позначення та назва нормативного документа) Відібрані зразки продукції ідентифіковані і можуть/не можуть бути передані (непотрібне закреслити) на випробування з метою обов’язкової сертифікації.

Залишки зразків продукції після випробувань за органолептичними характе ристиками та фізичними показниками повернені представнику заявника.

июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Представники органу з сертифікації (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище) Представник заявника (підпис) (ініціали, прізвище) июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 7 (обов’язковий) до пункту 5.6. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування Затверджую Керівник органу з сертифікації (підпис, ініціали, прізвище) « » 199 р.

Програма обстеження підприємства харчування для підтвердження класу об слуговування та номенклатури послуг харчування, що надаються Програма обстеження підприємства харчування для підтвердження класу обслуговування та номенклатури послуг харчування, що надаються Номер Вимоги до підприємства Фактичний Примітки стан 1 2 3 1 Наявність нормативних документів на послуги та сировину у від повідності до переліку 2 Стан вхідного контролю (наявність сертифікатів відповідності чи якості на сировину) 3 Архітектурно-планувальне рішення та оформлення підприємства 3.1 Зовнішній вигляд підприємства:

3.1.1 Вивіска:

• світова з елементами оформлення • звичайна 3.2 Оформлення залів та приміщень для споживачів:

3.2.1 Використання вишуканих декоративних елементів 3.2.2 Використання оригінальних декоративних елементів (світильни ків, драпіровок тощо) 3.2.3 Використання декоративних елементів, що створюють єдність стилю 3.3 Наявність естради та танцювального майданчика 3.4 Наявність банкетного залу, окремих кабін (кабінетів) 3.5 Мікроклімат:

3.5.1 Система кондиціювання повітря з автоматичним підтриманням оптимальних параметрів температури та вологості 3.5.2 Система вентиляції, що забезпечує дозволені параметри темпе ратури та вологості 4 Меблі июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 4.1 Меблі підвищеної комфортності, які відповідають інтер’єру при міщення 4.2 Меблі стандартні, полегшених конструкцій, які відповідають інтер’єру приміщення 4.3 Столи з: м’яким покриттям поліефірним покриттям гігієнічним покриттям столи, кронштейни для вживання їжі стоячи 4.4 Крісла (дивани, банкетки і т.ін.):

• м’які (у холі та вестибюлі) • м’які з підлокітниками в обідньому залі • напівм’які 4.5 Наявність столів різної місткості (2, 4, 6 місць та ін.) 5 Столовий посуд та прибори:

5.1 Металевий посуд та столові прибори з:

• мельхіору чи нейзільберу, • нержавіючої сталі, • алюмінію 5.2 Фарфоро-фаянсовий посуд з монограмою чи художньо офор млений 5.3 Напівфарфоровий, фаянсовий посуд 5.4 Сортовий скляний посуд, а саме:

• кришталь, художньо оформлений посуд з видувного скла • сортовий скляний посуд без малюнків з пресованого скла 6 Столова білизна, а саме:

• скатерті білі чи кольорові • скатерті фірмові 6.1 Серветки індивідуального використання (полотняні) 6.2 Серветки паперові 6.3 Зміна столової білизни після обслуговування користувача 7 Меню, прейскурант, асортимент кулінарної продукції:

7.1 Меню та прейскурант з емблемою (фірмовим знаком) підпри ємства, виконані українською, національною, іноземною мова ми та оформлені:

• друкарським способом;

• машинописним;

• іншими способами 7.2 Обкладинка меню та прейскуранта, виготовлена з мелованого паперу, картону, шкірозамінювача і т. ін.

7.3 Обкладинка меню та прейскуранта з емблемою або малюнком 7.4 Цінники 8 Друкована реклама (картки-запрошення, буклети та ін.) 9 Асортимент:

июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 9.1 Асортимент, що складається переважно з оригінальних, вишу каних замовлених та фірмових, у т. ч. національних, страв, ви робів та напоїв усіх основних груп кулінарної продукції 9.2 Різноманітний асортимент фірмових страв, виробів та напоїв складного приготування 9.3 Різноманітний асортимент страв, виробів та напоїв, у т. ч. фір мових, замовлених, що готуються з урахуванням спеціалізації 9.4 Асортимент коктейлів, пуншу, грогу та інших змішаних напоїв, соків, закусок, солодких страв, кондитерських виробів, що скла даються переважно із замовлених та фірмових, у т. ч. націо нальних, страв згідно з спеціалізацією 9.5 Коктейлі, напої, десерти, закуски, які нескладно приготувати, замовлені та фірмові напої, кулінарна продукція 9.6 Широкий асортимент кондитерських виробів промислового ви робництва, фруктів, винно-горілчаних виробів, тютюнових ви робів, фруктових та мінеральних вод 9.7 Різноманітний асортимент страв та виробів, покупних товарів з урахуванням специфіки обслуговування контингенту і раціо ну харчування.

Можливість реалізації фірмових та порційних страв 9.8 Виконання особливих побажань споживача щодо виготовлення страв у присутності споживача 9.9 Наявність укомплектованих раціонів харчування 10 Методи обслуговування споживачів:

10.1 Обслуговування офіціантами, барменами, метрдотелями, які мають спеціальну освіту і пройшли професійну підготовку 10.2 Обслуговування офіціантами, барменами, метрдотелями, які не мають спеціальної освіти 10.3 Обслуговування барменом за барною стойкою (прилавками-віт ринами) 10.4 Самообслуговування 11 Фірмовий одяг та взуття:

11.1 Наявність в обслуговувального персоналу фірмового одягу з емблемою підприємства та взуття 11.2 Наявність санітарного одягу 12 Музичне обслуговування:

12.1 Виступ вокально-інструментальних ансамблів, солістів 12.2 Будь-які види музичного обслуговування (з використанням му зичних автоматів, звуко-, відеоапаратури та ін.) 13 Склад приміщень для споживачів:

13.1 Вестибюль 13.2 Гардероб июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування 13.3 Банкетний зал 13.4 Жіночий туалет з приміщенням для миття рук 13.5 Чоловічий туалет з приміщенням для миття рук 13.6 Приміщення для паління 14 Площі приміщень для споживачів:

(площа на одне місце не менш ніж) 14.1 Ресторан:

14.1.1 Зал з естрадою та танцмайданчиком 2.0 кв.м 14.1.2 Зал 1.8 кв.м 14.1.3 Приміщення для паління 0.07-0.075 кв.м 14.2 Бар. Зал 1.8 кв.м 14.3 Кафе, закусочні, пивний бар. Зал 1.6 кв.м 14.4 Їдальні шкіл та шкіл-інтернатів 0.65-0.75 кв.м 14.5 Загальнодоступні 1.8 кв.м 15 Результати надання послуг 16 Претензії та рекламації Висновки Підприємство харчування можливо класифікувати як Аудитори:

(посада, підпис, прізвище та ініціали) З актом ознайомлений і один примірник одержав Представник заявника (посада, підпис, прізвище та ініціали) июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 8 (рекомендований) до пункту 5.6. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування (назва органу з сертифікації, адреса) Затверджую Керівник органу з сертифікації (підпис, ініціали, прізвище) « » 199 р.

Звіт про результати обстеження процесу надання послуг харчування 1. ПІДПРИЄМСТВО (назва та адреса підприємства) 2. КЕРІВНИК (прізвище, ім’я та по батькові) Підстава для проведення сертифікаційних випробувань.

Договір від 200 N.

3. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (позначення нормативних документів, що враховуються при обов’язковій сертифікації послуг та оцінці виробництва) 4. АУДИТОРИ (посади, прізвища та ініціали осіб, яким доручається проведення обстеження процесу надання послуг) 5. ПРЕДСТАВНИКИ (посади, прізвища та ініціали) 6. Позначення нормативних документів, на відповідність вимогам проводить ся обов’язкова сертифікація 7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (інформація, одержана при сертифікаційних випробуваннях, розголосу не підлягає) (на бажання заявника вказуються вимоги до забезпечення конфіденційності) Результати обстеження июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Результат № Назва процедур обстеження Висновки обстеження 1 2 3 1 Наявність нормативних та технологічних документів на послуги та сировину у відповідності до асортименту 2 Стан вхідного контролю (наявність сертифікатів відповідності чи якості на сировину) 3 Санітарно-гігієнічний стан підприємства (приміщень, обладнання, персоналу) 4 Стан технологічного та виробничого обладнання 5 Стан технологічної дисципліни 6 Стан контролю технологічних параметрів та дії з управління невідповідною продукцією 7 Стан технічного оснащення 8 Стан вимірювального обладнання 9 Відповідність якості послуг класу підприємства громадського харчування 10 Вимоги до обслуговувального та виробничого персоналу 11 Результати надання послуг 12 Стан зберігання, пакування та доставка замовнику 13 Претензії та рекламації Висновки та рекомендації Звіт складено на аркушах у трьох примірниках, які направлено (вручено):

• органу з сертифікації – 2 примірники;

• – один примірник.

(назва перевіреного підприємства) Аудитори (підпис) (ініціали, прізвище) Зі звітом ознайомлений і один примірник звіту одержав Представник підприємства (підпис) (посада, прізвище та ініціали) июль, Приложение 9.2 Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування Додаток 9 (обов’язковий) до пункту 5.9. Правил обов’язкової сертифікації послуг харчування Ліцензійна угода Від « » 200 р.

N (назва органу з сертифікації) зареєстрований за адресою:, що названий надалі «органом з сертифікації» та представлений (посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника) цим надає (назва підприємства-заявника) зареєстрованому за адресою:, що назване надалі «ліцензіатом» та представлене (посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника) ліцензію на право застосування сертифіката відповідності, зареєстрованого в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО « » 200 р. за N, та маркування знаком відповідності послуг харчування, зазначених в сертифі каті і які надаються ліцензіатом протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди, на підставі нижченаведеного:

1. Ліцензіат 1.1. Зобов’язується виконувати всі умови сертифікації послуг в Системі УкрСЕПРО.

1.2. Зобов’язується забезпечити відповідність послуг харчування усім вимогам нормативних документів, що наведені в сертифікаті відповідності.

1.3. Зобов’язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені органом з сертифікації, до всіх приміщень, де надаються послу ги харчування без попереднього повідомлення.

1.4. Зобов’язується попередньо сповіщати орган з сертифікації про всі зміни щодо умов надання послуг харчування. Здійснює намічені зміни тільки за зго дою органу, що видав сертифікат.

1.5. Зобов’язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на сертифіковані послуги харчування та негайно повідомляти про них орган з сертифікації.

1.6. Має право використовувати інформацію про сертифіковані послуги хар чування з метою реклами.

1.7. Має право подавати апеляцію до органу з сертифікації з усіх розбіжностей, пов’язаних з сертифікацією послуг харчування.

2. Орган з сертифікації 2.1. Зобов’язується виконувати технічний нагляд за наданням сертифікованих послуг харчування власними силами або силами уповноважених до виконан июль, Приложение 9. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування ня цих робіт представників органів з сертифікації систем якості, територіаль них центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту Украї ни, інших організацій.

2.2. Зобов’язується завчасно, не пізніше, як за шість місяців інформувати ре комендованим листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про змі ни, що намічаються, чинних нормативних документів, якими встановлені обов’язкові вимоги.

3. Інші умови 3.1. Ця угода вступає в дію з і залишається в силі (дата) до, (дата, але не більше трьох років) поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони в установлені терміни.

3.2. В разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин:

Термін завчасного попереджен Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії ня про скасування ліцензії Бажання виробника припинити дію ліцензійної угоди 30 днів Органом з сертифікації виявлено небезпеку послуг харчування для споживачів Не встановлюється Забезпечення відповідності послуг харчування новим вимогам нормативних За домовленістю документів Невиконання фінансових зобов’язань за договором з виконавцем робіт 30 днів Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомен дованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

3.3. У випадках, якщо ліцензіат сповіщає орган з сертифікації про власну не підготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує термі ни або якщо результати випробувань (перевірок) послуг харчування на від повідність зміненим вимогам негативні, то ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

Від органу з сертифікації Від ліцензіата (посада) (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) (посада) (ініціали та прізвище) Печатка Печатка июль, Приложение 9.3 Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № ЗАРЕЄСТРОВАНО в Мiнiстерствi юстицiї України 16 жовтня 2007 р. за № 1181/ ПРАВИЛА продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями Розділ I. Загальні положення 1.1. Ці Правила визначають відносини між споживачем і суб’єктом госпо дарювання – продавцем товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями на підставі договору купівлі-продажу, укладеного на відстані чи поза торговельними або офісними приміщеннями, а також регла ментують вимоги в дотриманні прав споживачів щодо належної якості, безпе ки і належного торговельного обслуговування.

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання сфери торгівлі не залежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку.

Ці Правила спрямовані на поліпшення торговельного обслуговування на селення шляхом максимального скорочення часу на придбання товарів, на дання послуг з доставки товарів споживачам.

1.2. У цих Правилах уживаються терміни в такому значенні:

• дистанційна торгівля – форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та його замовлення не збіга ються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару споживачем;

• договір – усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Під твердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товар ним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі – розрахунковий документ);

• договір, укладений на відстані, – договір, укладений продавцем із спожива чем за допомогою засобів дистанційного зв’язку;

• договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, – договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговель ні або офісні приміщення продавця;

• засоби дистанційного зв’язку – телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть викорис товуватися для укладення договорів на відстані;

• продаж товарів на замовлення – вид торгівлі, за якої споживач укладає до говір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за допомогою за собів дистанційного зв’язку або здійснює їх попереднє замовлення безпо середньо в продавця.

июль, Приложение 9. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення 1.3. Асортимент товарів, що продаються на замовлення та поза торговель ними або офісними приміщеннями, визначається суб’єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений.

У випадках, передбачених законодавчими актами, суб’єкт господарюван ня, що здійснює продаж товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, повинен отримати відповідні дозвільні документи (ліцензії, торговельний патент тощо).

1.4. Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити споживачів не обхідною, достовірною, своєчасною та доступною інформацією про пере лік послуг, що надаються, тарифи на них, час приймання і видачі замовлень, асортимент і ціни на товари, що пропонуються до продажу, години достав ки замовлень додому, споживчі властивості товарів, строки їх придатності до споживання або гарантійні строки та строк служби.

На вимогу споживача продавець зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують якість, безпеку та ціну товарів.

У документах на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встанов лено технічним регламентом.

Суб’єкт господарювання відповідно до законодавства зобов’язаний забез печити технічне обслуговування та гарантійний ремонт реалізованих товарів в установленому порядку.

1.5. У разі реалізації товарів поза торговельними або офісними приміщен нями продавець зобов’язаний надати споживачеві документ, який засвід чує факт укладення договору і є підставою для виникнення взаємних прав та обов’язків. Такий документ повинен містити інформацію про:

1) дату укладення договору;

2) найменування та місцезнаходження продавця;

3) найменування товару;

4) ціну;

5) строк виконання робіт (надання послуг);

6) інші істотні умови договору;

7) права та обов’язки сторін договору.

У разі ненадання такої інформації суб’єкт господарювання несе відпові дальність згідно із законодавством.

1.6. У разі реалізації товарів за договором на відстані продавець повинен надати споживачеві інформацію про:

1) найменування продавця, його місцезнаходження та порядок прийнят тя претензії;

2) основні характеристики товару;

3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

4) гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ре монтом товару;

июль, Приложение 9.3 Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення 5) інші умови поставки або виконання договору;

6) мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні постав ки товару;

7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від гра ничного тарифу;

8) період прийняття пропозицій;

9) порядок розірвання договору.

У разі ненадання такої інформації суб’єкт господарювання несе відпові дальність згідно із законодавством.

Факт надання інформації повинен бути підтверджений письмово або за до помогою електронного повідомлення. Інформація, підтверджена таким чи ном, не може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. Якщо пос луга надається засобами дистанційного зв’язку і оплачується через оператора телекомунікаційних послуг, підтвердження інформації не вимагається.

1.7. Споживач має право розірвати договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, за умови повідомлення про це продавця протя гом чотирнадцяти днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здій снення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями чи при йняття товару або першої поставки такого товару, за умови, що такий товар є річчю, а прийняття чи поставка товару відбувається пізніше часу одержання споживачем документа на їх продаж.

Продавець повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору.

Споживач має право не повертати товар до моменту повернення йому сплаче ної ним суми грошей.

1.8. Споживач має право розірвати укладений на відстані договір шляхом повідомлення продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту під твердження інформації або з моменту одержання товару чи першої поставки товару.

Якщо відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1.6 цього розділу підтверд ження інформації не вимагається, споживач може розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення.

У разі продажу матеріальних речей їх повернення також свідчить про розірвання договору.

Якщо підтвердження інформації не відповідає вимогам пункту 1.6 цього розділу, строк, протягом якого споживач має право розірвати договір, стано вить дев’яносто днів з моменту одержання такої інформації, або у разі продажу матеріальних речей – з моменту одержання товару або першої поставки това ру. Якщо протягом цього строку підтвердження інформації було виправлене, споживач має право розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту одержання виправленого підтвердження.

1.9. У разі, коли інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо:

июль, Приложение 9. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення 1) надання послуги або поставка товару електронними засобами зв’язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, виз наченого у пункті 1.8 цього розділу, про що споживачу було повідомлено у під твердженні інформації;

2) споживач відкрив аудіо– чи відеокасету або носій комп’ютерного забез печення, які постачаються запечатаними.

1.10. Продавець повинен повернути сплачені гроші та відшкодувати вит рати, понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції, протягом трид цяти днів з моменту одержання повідомлення споживача про недійсність до говору.

У разі розірвання договору споживач повинен повідомити продавця про місце, де товар може бути повернений.

Договором може передбачатися, що товар, який був надісланий поштою, повинен у разі розірвання договору також бути повернений поштою.

Будь-які витрати, пов’язані з поверненням товару, покладаються на про давця. Продавець повинен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з повер ненням товару.

1.11. У разі розірвання договору, укладеного на відстані чи поза торговель ними або офісними приміщеннями, обов’язок споживача зберігати у себе то вар припиняється по закінченні шістдесяти днів після його одержання. Якщо продавець не вживає заходів для повернення його собі протягом зазначено го періоду, такий товар переходить у власність споживача без виникнення зобов’язання з оплати його вартості.

Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані.

Знищення, пошкодження або псування товару, що сталося не з вини спо живача, не позбавляє його права на розірвання договору. Зменшення вартості товару внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки товару не позбав ляє права споживача на розірвання договору.

1.12. Якщо споживачеві не було надано документ, який засвідчує факт здій снення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення обов’язків для споживача.

У разі ненадання документа або підтвердження інформації споживач пові домляє продавця про недійсність договору.

1.13. Якщо всупереч вимогам цього розділу протягом установлених строків продавець не здійснює повернення сплаченої суми грошей за товар у разі розірвання договору, споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару за кожний день затримки повернення грошей.

1.14. Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснювати ся готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з това июль, Приложение 9.3 Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення ром споживачеві в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проданої продукції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги.

1.15. Реклама товарів, що пропонуються для продажу на замовлення та по за торговельними або офісними приміщеннями, здійснюється відповідно до вимог законодавства про рекламу.

1.16. Продаж товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями проводиться із додержанням вимог правил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів.

1.17. Транспортні засоби для перевезення споживачам продовольчих то варів повинні відповідати вимогам законодавства щодо безпеки та якості хар чових продуктів.

1.18. Відпуск товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями проводиться в упакованому вигляді, якщо інше не встановле но договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов’язання. Упаков ка товарів повинна відповідати вимогам санітарних правил та забезпечувати збереження товарів.

Суб’єкт господарювання може надавати додаткові послуги з упаковки то варів у спеціальну тару, комплектування замовлень (наборів) у подарунково му оформленні, їх доставки.

Зразки спеціальної тари із зазначенням її вартості повинні бути виставлені на огляд споживача.

1.20. Суб’єкти господарювання, що здійснюють реалізацію товарів через спеціалізовані магазини, крамниці, магазини-склади, через відділи замовлень магазинів (крамниць), повинні забезпечити наявність на видному та доступ ному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про наймену вання власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

1.21. Вимоги споживача до якості, безпеки, гарантійного ремонту та обмі ну товарів задовольняються суб’єктом господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» (1023-12).

Розділ II. Порядок продажу товарів на замовлення покупців 2.1. Суб’єкти господарювання можуть продавати товари на замовлення споживачів через спеціалізовані магазини, крамниці, магазини-склади, через відділи замовлень магазинів (крамниць), а також за допомогою засобів дис танційного зв’язку.

2.2. Замовлення на товари приймаються від споживачів у порядку, вста новленому суб’єктом господарювання (безпосередньо у магазині, за допомо гою засобів дистанційного зв’язку, за місцем роботи громадян на підприємс твах, установах, організаціях, з доставкою).

июль, Приложение 9. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення 2.3. Доставка замовлень проводиться в узгоджений зі споживачем час.

Форма і порядок оплати за товари, що придбаваються, визначаються за по годженням між споживачем і суб’єктом господарювання.

2.4. Замовлення на продовольчі та непродовольчі товари оформлюється на бланку замовлення у двох примірниках, у якому зазначаються: найменуван ня суб’єкта господарювання, назва товару, його ціна (за один кілограм або сто грамів, одиницю розфасовки, упаковки, штуку, один метр тощо), кількість, загальна вартість товару, вартість послуг, що надаються додатково, дата (час) виконання замовлення тощо.

Перший примірник оформленого бланка замовлення передається спожи вачу, другий – залишається у суб’єкта господарювання. Якщо проведена попе редня оплата, то в бланку замовлення робиться спеціальна відмітка.

На товари споживачу видається розрахунковий документ із зазначенням усіх належних реквізитів.

2.5. При оплаті замовлення, що прийняте за допомогою засобів дистан ційного зв’язку, споживачу видається перший примірник бланка замовлення з відміткою про оплату та дату (час) виконання замовлення, яка завіряєть ся штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб’єкта господарю вання. На товари споживачу видається розрахунковий документ.

При передачі споживачу замовлення уповноважена особа суб’єкта госпо дарювання забезпечує перевірку відповідності товарів виконаному замов ленню.

На другому примірнику бланка замовлення споживач своїм підписом під тверджує отримання замовлення та сплату грошей.

2.6. При доставці прийнятого за допомогою засобів дистанційного зв’язку замовлення на непродовольчі товари, на які нормативними документами встановлено гарантійні строки, споживачу передається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. У цих документах обов’язково робиться відмітка про дату продажу (день доставки) та найменування суб’єкта господа рювання, що виконав замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і під писом уповноваженої особи суб’єкта господарювання.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 17 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.