авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН АССОЦИАЦИЯ «КАЗАХПРОФТЕХ-КОНТАКТ» Высшее профессиональное училище № 1 г. Алма-Аты ...»

-- [ Страница 2 ] --

1860-1862 жылдары Петербург университетінде лекция тындаан. Ол тркі халытарыны, орысты, Батыс Европаны тілдерін білген. ырыз халыны тарихы этнографиясы, мдениеті Шоан мраларынан ке орын алды. Ол – ырызды «Манас» жырын тыш зерттеген алымдарды бірі.

Ккшетау, Талдыоран облыстарыны колхоз, совхоздары Шоан Улиханов есімімен аталады.

Алматыда № 68 мектеп жне бір кшеге Ш. Улиханов есімі берілді.

аза ССР мемлекеттік сыйлытарыны біреуі Ш. Улиханов атымен аталады.

/С. Манов,. Марулан/ аартушы – демократ – просветитель, демократ тркі халытарыны – тюркских народов азаты лы алымы – великий казахский ученый «Жоария очерктері» - «Очерки по Джунгарии»

Ыстыкл сапарыны кнделігі – Дневник путешествия на Иссык-Куль ырыз тарихы – киргизская история маына – около атанды – отправился материал жинады – собрал материал шыыстану – востоковедение жары крді – был опубликован аан жлдыз – ослепительная звезда ізгі – святой /-ая, -ое/ біреуі – один из них есімі берілді – присвоено имя его Новые слова и выражения.

азаты лы алымы, аартушы – демократ, «Жоария очерктері», «Ыстыкл сапарыны кнделіктері», ырыз тарихы, шыыстану, «Манас»

жыры, аан жлдыз, есімі берілді.

Сра ою арылы тексті гімелеу.

аартушы, кнделіктері - сздерді сздік рамын аныта.

СПАНДИЯР КБЕЕВ 1 саат /1878-1956/ Спандияр Кбеев – Ыбырай Алтынсарин лгісіндегі педагог, жазушы.

Спандияр 1878 жылы октябрьдабрыны Николай уезі Обаан облысына арасты №3 ауылда /азіргі останай облысыны Боровской ауданы/ туан.

Спандияр мектеп жасына жетіп алан кезде ауылда «Ыбырай Алтынсарин мектеп ашады» деген хабар тарап, кесі баласын осы мектепке орналастыруды армандаан. 1887 жылы Ыбырай мектебі ашылады да, Спандияр лы аартушыны з кмегімен сол мектепке орналасады. жылы бітіреді. Содан кейінгі жылдары араайлыкл деген жерде трт жылды болысты мектепке /1892-1895/, останай аласындаы /1895-1897/ оиды. Болаша педагог-жазушы бдан кейін таыда оып, малім болуды армандайды. Ол останайдаы екі жылды педагогикалы курса тсіп /1898/ оиды, 1901 жылы бітіріп, бастауыш мектепке малімдік право алады. Балаларды Ыбырай дісімен оытып, ылым негіздерін тсіндіреті пндерге йретеді. Пушкинні «Дубровский», Н.В. Гогольді «лі жадар»

атты шыармалары мен А.П. Чеховты клкілі гімелері, И.А. Крыловты мысалдары Спандиярды ауызша гімелері арылы ел ішіне бірінші рет тарайды. Сйтіп жріп Спандияр Крылов мысалдарын аудара бастайды.
Жазушы «лгілі тржім», «лгілі бала», «Орындаан арман» ебектерін жазды. Тныш рет роман жазды. Ол «алы мал» деп аталды.

Спандияр міріні соы жылдарына дейін зіні туан аулы Асуаттаы он жылды мектепке оытушы болып істейді.

_ Осы сз тіркестеріні аудармасын тауып жаз «алы мал» «лгілі тржім» «лгілі бала» «лі жандат» Тексті толыымен аударып, тсінігіна айту.

Спандияр Кбеев кім болан?

Ол айда оыан?

Кімдерді шыармаларымен халыты таныстырды? андай ебек жазды?

ШКЕРІМ ДАЙБЕРДИЕВ 1 саат Шкерім 1858 жылы Шыыстауда дниеге келді. Болаша лы аын Абайды жеті аайыды боланы белгілі. Шкерімні кесі дайберді сол жетеуді е лкені еді. Парасатты, мейірбан, кенпейіл ааны Абай айрыша сыйлаан крінеді. дайберді Шкерімні алты жасында айтыс болады.

Бдан кейінгі трбиесі Абай олында теді. Шкерімні зеректігін байаан Абай азамат болып алыптасуына, аын ретінде анаттануына кп кіл бледі.

Арнайы оу орындарын бітірмесед де, Абай басшылыымен жне з бетінше іздену нтижесінде Шкерім сол замандаы аза арасындаы, аза ана емес, - бкіл Тркістан лкесіндегі е лама адамдарды бірі болып шаады. Трік, араб, парсы тілдерімен атар орыс тілін де жетік біледі, классикалы шыыс поэзиясын, орыс жне европа дебиетіні озы лгілерін тере тсіне оумен шектелмей, философия мен дін тарихына атысты ебектерді де адаалап отырады. Шкерім 1931 жылы айылы азаа шырайды.

Аын артына кптеген шыармалар алдырды. Оны ш поэмасы бар.

«Енлік-Кебек», «аламан-Мамыр», «Нартайла-Айслу». Шкерім лев Толстойда «Ассирия патшасы Ассорхдан», «ш сауал», «Крез патша»

гімелері аударды. «Дубровский» шыармасын поэма трінде аударды.

Тапсырма. 1. мазмны екін гімлеу.

2. Асты сызылан сздерді аудармасын жаз.

3. «Дубровский» гімесінен зінді оып, аудару.

Петрбор – патша тран лкен ала, ылым, нер оитын й бар жне, Университет деген медресседен Оып жр Владимир деген бала Оыан, нер білген, р ккірек, Жайнаан жаа еспірім отты жрек.

рттен ашып ойланбас, айта айналмас, Оыаны бойына крген тірек.

4. Асты сызылан сйлемді талда.

5. Сра ою арылы тексті ысаша мазмнда.

АБАЙ НАНБАЕВ /1845-1904/ азаты лы аыны Абай нанбаев 1845 жылы Семей облысы, азіргі Абай ауданы, Шыыс тауында туан. Абай Семейдегі Ахмет-Риза медресінде 4 жыл оиды. Онда з бетімен орыс тілін йренеді. Абай жасынан бастап ле жаза бастаан.

Абайды е жаын достары талантты жастар, аындар, жыршылар, орыс интеллигенциясыны тадаулы кілдері болды. Олар – революцияшыл интеллигенцияны кілдері Чернышевский мен Добролюбовтар еді. Орыс достары Абайды з бетімен білім алуына ерекше назар аударып, зор кмек крсетті. сіресе, Е.П. Михаэлиспен дос болды. Абай «Дниеге кзімді ашан - Михаэлис» - дейді.

Абай Пушкин мен Лермонтовты, Крыловты, Салтыков-Щедринмен Лев Толстойды шыармаларын аса ардатап, оларды сйіп оыды. Абай Пушкинні Онегин мен Татьяна хаттарын аза тіліне аударып, бкіл аза даласына таратып, таныстырды. Ол Пушкинні, Лермонтовты, Крыловты т.б. орысты озы ойлы аындарыны шыармаларын аза тіліне аударды.

Орысша оуды уаыздады, «орысты ылымын, нерін дниені кілті» - кілті деп санады. «Орысша оу керек, мал да, нер де, ылым да –брі орыста...

Сен оны тілін білсе, ккірек кзін ашылады», - деді Абай. Абай – композитор. Оны 20-дан астам ндері бар.

Абай халыны асырлар бойы аранылытан ктылуды бірден-бір дрыс жолы – орыс жне аза мдениетіні жаындасуында деп білді.

/. Ысалы/ _ орыс достары – русские друзья дниеге – на мир кзімді ашан – открыл мне глаза тартып – распростроняа кмек крсетті – помогал араылытан – непросвященность жаыдасуында – сближению Новые слова и выражения:

лы аыны, ле (стихи), талантты жастар, орыс достары, кмек крсетті, сйіп оыды, Абай – композитор, аза халы.

Тапсырма. Перескажите текст по вопросам.

1. Кем был Абай Кунанбаев?

2. Чьи произведения он читал с особым интересом?

3. Какие стихи Абая вы можете назвать?

Тапсырма. Прочитайте стихотворение, обратите внимание на произношение слов: ккорай, бйшешек, кркіреп, шрырап, лын, тай, блтылдап.

ЖАЗ Жаздыгн шілде боланда, Ккорай шалын, бйшешек зарып сіп толанда;

Кркіреп жатан зенге Кшіп ауыл онанда, Шрырап жатан жылыны Шалыннан жоны ылтылдап, Ат, айырлар, биелер Бйір шыып, ыылдап, Суда трып шыбындап...

Арасыда лын, тай Айнала ашауып блтылдап. /Абай/ Тапсырма. Прочитайте это же стихотворение на русском языке.

Сравните их.

ЛЕТО Лето – солнечная пора!

В тучных, шелковых травах степь От душистых цветов пестра.

К полноводной реке аул На кочевье пришел с утра.

Слышна ржаны коней в траве, Как в лесу, их найдешь не вдруг, Тяжко дышащих кобылиц В воду с гиком загнал пастух, Бьют хвостом они себя, Отгоняют докучных мух, К матерям жеребята льнут Или скачут, резвясь, вокруг... /Абай/ ІЛЬЯС ЖАНСГІРОВ /1894-1938/ І. Жансгіров 1894 жылы брыны апал уезі, Асу болысында /азіргі Талдыоран облысы, Асу ауданы/ туан.

з йіде кесінен хат таныан, одан со молда алдын крген Ілияс біраз уаыт арааш деген жердегі татар лгісіндегі мектептен оып, р трлі пндерден саба алады. 1920 жылы Алматыа келіп, ш айлы малімдер курсы бітіреді. Артынан Ташкенттегі аза аарту институтыны жанындаы ыса мерзімдегі курсте бес-алты ай оыаннан со, денсаулыыны нашарлауына байланысты ауылына айтады.

Ільяс Жансгіров Москвадаы Коммунистік журналистика институтына тседі.

1928 жылы бл институтты бітіріп, «Ебекші аза» газеті редакциясына жмыса трды.

1934-1935 жылдары азастан кркем дебиет баспасында поэзия блімін басарды.

1938 жылы айтыс болды. Аын М.Горькиймен творчестволы байланыста болуы, С.Сейфуллин, М. уезовпен достыы оны жазушылы міріне лкен із алдырды. Ол «Кй», «Кйші», «лагер», «Дала»

поэмаларын жазды.

Тапсырма. Асты сызылан сздерді аудармасын табу, мні тсіну.

Тапсырма: Тсінбейтін сздерді тауып, оларды аударып жазу.

Мына зіндідегі жер аттарын географиялы картадан крсет.

араткел, келіп жатыр араралы, Кереку, Баян, семей, Торай – брі.

Жетісу осында кеп йып жатыр Араа аунап шкті аратауы...

Араа аударылды ас дегенде Лаылдап Балаш, Арал теіздері Тапсырма.

а) Жер, су аттарын дптерге тсіріп, міні ашу. Экологиялы жадайын айта кету.

) араткел, Жетісу, араралы – сздерін талда.

б) «лагер» туралы нді таныстырып, жаттау.

в) Поэмадаы Ккше бейнесін оып, сз табыны сын есімге жататыны сздерін табу, тсіну. Анытауыш болып туран сздерді тауып, сйлем рау.

г) Берілген тексті сра-ойып, мазмнда.

СКЕН СЕЙФУЛЛИН 2 саат /1894-1938/ Скен Сейфуллин – азаты крнекті аыны, оам айраткері, революционер, аза советдебиетіні негізін алаушыларды бірі.

Скен Сейфуллин 1894 жылы Амола уезі, Нілді болысыны /азіргі Жазазан облысыны Аадыр ауданы/ І-ауылындатуан.

Скен Нілдідегі орыс-аза мектебінде оыан 1908 жылы Амола аласындаы Приходская школаа тсіп, оны бітіріп шыаннан кейін аза балаларына орыс тілінен саба та берген.

1917-1918 жылдары Амола облысында Советтерді йымдастыру жмысына белсенді трде атынасады.

Скен «Жас аза марсельезасы», «Тау ішінде» сияты революцтяшыл лирикалы лендер жазды. Скенні «Баыт жолына» /1917/, «ызыл сарлар» /1920/ пьесалары аза совет дебиетіндегі лкен оиа болды.

аза алагерлеріні ішінде В.И.Ленинні лылыын тыш жырлаан жне ксемні тірі кезінде оан арнап ле жазан Скен Сейфуллин. Ол В.И. Ленинге арнап «Альботрос» поэмасын жазды.

Скен Сейфуллин Ебек ызыл Ту орденімен наградталды.

_ оам айраткері – общественный деятель Кшпелі ауыл – кочующий аул Белседі атынасады – принимает активное участие Лирикалы ледер – лирические песни «Баыт жолына» - «На пути с счастью»

«ызыл сарлар» - «Красные соколы»

Новые слова и выражения: оам айраткері, кшпелі ауыл, лирикалы ледер, «Альботрос» поэмасы, бастауыш мектеп.

Тапсырма. Спишите с переводом новые слова и выражения.

Тапсырма. Прочитайте текст еще раз. Перескажите его содержание.

Расскажите, что вы узнали о жизни Сакена. Ответьте на вопросы.

1. Кем был Сакен Сейфуллин?

2. Какие его лирические произведения вы знаете?

3. Какие образы впервые воспел в своих произведениях Сакен Сейфуллин?

4. Каким орденом был награжден С.Сейфуллин?

5. Выпишите из текста различные словосочетания.

6. Разберите по составу слова: революцияшыл, кшпелі ауыл, лирикалы ледер, орденімен наградталды, бастауыш мектеп.

Тапсырма. Выучите стихотворение наизусть. Сравните текст на казахском, русском языках.

ЖАС АЗА МАРСЕЛЬЕЗАСЫ Азамат, жнжіме, жрме бос, ол стас, біоігіп тізе ос, Ту стап дшпана барайы, Тендікті ранын салайы.

Тізесін батыран залымнан Кн туды – біз тедік алайы. /С.Сейфуллин/ МАРСЕЛЬЕЗА КАЗАХСКОЙ МОЛОДЕЖИ Азамат,не склоняйся, воспрянь, Рука об руку с братьями встань.

За свободу и равенство мы С красным стягом пойдем против тьмы, Кликнем клич мы: Вперед! Час настал Сбросить тех, кто народ угнетал. /С.Сейфуллин/ Тапсырма. Спишите стихотворение на казахском языке. Подчеркните подлежащее одной чертой, сказуемые – двумя чертами.

СБИТ ДНЕНТАЕВ 1саат /1894-1933/ Сбит Днентаев 1894 жылы Семей губерниясы, Кереку уезі, Асу болысында тртінші ауылында /азіргі Павлодар облысы, Ермак ауданы/ кедей шаруаны семьясында туан. Жас кезінде ауыл молдасынан оып, хат таныан. 1907-1908 жылдары Моралдыда Нрали деген маолдадан оу оып, кейінПавлодар аласындаы асым ажыны медресінде /1911-1912/ оып, зіні осы жйдегі білімін толытырады. Бл жерде пн негіздерінен білім алып, з бетінше ізденуге ммкіндік алады. Сбит з бетімен оуыні арасында прогрессіл татар дебиетімен танысады. Абай шыармаларын оиды, «Айап» журналын збей алады. Орыс дебиетін, сіресе Крылов мысалдарын ызыа оиды. Осы негізде оны ой санасы есейіп, аынды таланты оянады.

1913 жылы «Айап» журналында/№22/ Сбитті «иялы» деген леі жарияланды. Бл – аынны баспа бетін крген тыш шыармасы. Онда Сбит халы жыршысы болуды армандайды.

1915 жылы Уфа аласында Сбиті «Уа-тйек» деген алашы ледер жинаы басылып шыты. Шыармаларында сыншылды басым, сатира таланты білінеді.

Тапсырма: 1. гімелеу, сра-жауап.

2. Асты белгіленген жолдарды азаша жыл айыру 3. «мытылмас» леін жаттау, тсіну.

Аылсыз ем анамды айын крамеген, Аузым жарып, аккірегім ембеген.

Армада едім, лсіз едім, жас едім, Етек тартып ке артынан ермеген.

А кнімде, пк кнімде жасылы Адам тгіл, дайдан да крмеп ем.

айы-асірет жрегімді кернеген, Мезгілімде мірден ол сермеген, Дауыс шыты, білмеуі едім иесін.

«тарамын, сорлы, олы бер» - деген.

СЛТАНМАХМТ ТОРАЙЫРОВ 1 саат /1893-1920/ Слтанмахмт Торайыров 1893 жылы 28 октябрьде Омбы уезіні Шарай болысында араауыл Шабар аулында /азіргі Ккшетау облысыны ызылту ауданы/ туан. з кесі кедей, момын, а кніл адам болан.

Слтанмахмт екі жасында шешесі ліп, болаша аын жетімдік пен кедейлікті тасыретін бірдей кріп седі. кесі зіні туан жері Павлодар облысыны Баянауыл ауданына кшеді. Аын біраз уаыт ауылда лі, Тортай, Ман молда ана жас баланы ынта-жігерін тсініп, оны дебиетке баулуа кмектеседі. 1908 жылы ол Баянауылда бдірахман молданы медресінде оиды, одан 2-3 жылдан кейін кетіп алады. з йінде жатып оыан баланы малай орнына стайды. Баланы рып-соып, аталды крсеткен со, молданы нададыы, аталдыын айтып ле жазады, молда тыйым слан со кетіп алады.

1911 жылы Слтанмахмт бір ыс бойы Нрали Бекбауов деген малімнен оиды. Нралиді кмегімен аын аза татар тілдерінде шыан кркем дебиет кітаптарын, газет, журналдарды оуа дадыланады.

1912 жылы Слтанмахмт Троицк аласына барады, ода Ахун Рахманли деген татарды медресесіне тседі, за оиалмай ауруа шалдыады.

Троицк маындаы бір ауыла бала оытуа кетеді. Мектептен бос уаытыда ледер жазады. 1914 жылы Баянауыла барады, біраз бала оытып аражат жинайды. 1914 жылы оу іздеп Семей аласына барып, орысша оуа талап жасайды. Кейін Алтайа барады, осы жылдары «Кім жазыты» атты лемен роман жазады. 1916-1917 жылдары Томскіде оиды.

«Шкірт ойы» леі дниеге келеді. 1917 жылы Семейге келеді, февраль революциясын арсы алады.

1918 жылы Слтанмахмт зіні ауылы Баянауыла келеді. здігінен білімін ктереді. «Кедей», «Адасан мір» атты поэмаларын жазады. Совет кіметіні жолын куып, саясатын тсіндіреді. Кейін ауруы асындап тсек тартып жатады да 1920 21 май кні айтыс болады.

1. Тексті оып, мазмны тсіну.

2. Ай аттарын азаша ай аттарымен ауыстыру.

3. аражат, медресе сздеріні маынасын айт.

4. Географиядан Слтанмахмт болан жерлерді тсір.

5. Тсінбейтін сздерді тауып, сздік арылы аудармасын тап.

6. «Шкірт ойы» леінен зінді алып жатта, мазмнын тсін.

ЖСІПБЕК АЙМАУЫТОВ 1 саат /1889-1931/ Жан-жаты нер иесі, романшы, драмашы, аын, аудармашы, зертеуші Жсіпбек Аймауытов 1889 жылы азіргі Павлодар облысы, Баянауыл ауданы;

ызылтау атырабынды туан, кесіАймауыт кедей боланмен, ары аталары Дндебай, Куандар ел араснда білікті кісілер болан.

Жас кнінен Жсіпбек бірге туан бауырлары секілді арабша хат танып, оып, сонымен бірге ааш шеберлігі, темір сталыы нерлерін атар йренген. Он бес, он алты жасында рухсатсыз Павлодара ашып барып, орысша-азаша екі класты мектепке тсіп, бір жаынан бала оытып, аражат жинап 1914 жылы бітірді. Семейдегі оытушылар семинариясына тседі, оны 1918 жылы аятайды. 1920 жылы РКП(б) атарына ту, азастан советтеріні рылтайына делегат, халы аарту комиссариатыны коллегия мшесі болу, «аза тілі» газетін редакциялау, «А жол» газетінде істеу, Шымкенттегі педагогика техникумыны директорлыы мны брі Жсіпбек Аймауытовты жаа мірді орнату жолындаы кресін, мір белестерін крсетеді. 1929 жылы басталан зобала кезінде армаа ілініп, ол 1931 жылы атылады.

Жсіпбек Аймауытов ерте иылан міріне арамастан, артына бай, баалы деби мра алдырды.

Ол А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, Л.Н.Толстой шыармаларын, «Интернационалды», ылыми ебектерді аударды;

педагогика, психология, методика, интернационалды трбие туралы зерттеулер тудырды;

дебиет, эстетика, сын саласына араласты;

р жанрдаы публицистикалы маалар жазды;

«артожа», «Кнікейді жазыы», «А білек» романдарын жазды, сан алуан пьесалары – крделі талантты аза дебиеті тарихында лмейтін орнын аытап тр.

_ Аудармасын табу, сздікпен жмыс ааш шеберлігі – темір сталыы – рылтай – аражат – білікті – зобала – баалы – Тапсырма. Осы сздермен сйлем ра, орыс тіліне аудар. Сйлемдерге талдау жргіз.

1. Грамматикалы 2. Фонетикалы 3. Синтаксистік Тексті орыс тіліне аудар, ысаша мазмнда. Сра ойып, жауап бер.

АХМЕТ БАЙТРСЫНОВ 1 саат /1873-1938/ Кешегі Абай, Ыбырай, Шоан салан аартушылы, демократты баытты ілгері жаластырушы ірі алым-тілші, дебиет зерттеуші, тюрколог, дарыды аын аудармашы Ахмет Байтрсынов азіргі останай облысы, Торай атырабындаы, Сартбек деген жерде ел арасында беделді, айратты кісі Шошалы Байтрсын шаыраында 1873 жылы 18 январьда дниеге келді.

Ахмет 1886-1891 жылдары Торай аласындаы екі класты мектепке, 1891-1895 жылдары Орынбордаы малімдік мектепке оып білім алады.

1895-1909 жылдары Атбу, останай, араралы жеріде бала оытады, ділет шін реседі, патшаны отаршылды саясаты айыптайды, сыншыл баытта ле-жырлар жазады.

Ахмет 1909 жылы 1 июль кні Самей абатысына аланап, ай бойы азап орлы кріп, аыры креске белді бекем буады. 1913-1917 жылдар арасында «аза» газетінде редактор болып, орасан зор ызмет атарады, елді нер білімге шаырады.

А.Байтрсынов Иван Андреевия Крылов шыармаларын аударып, «ыры мысал» деген атпен шаарады. Ол нер салаларына азаша ат тауып берген алым, дебиетті р жанрларына, кркемдік ралдарына атысады.

Сзіміз длелді болу шін фактірлерге жргінуіміз керек: Сз нері /дебиет/, сымбат нері /скульптура/, кескін нері /живопись/, ауыз нері /музыка/ саулет нері /архитектура/.

Жк алды шаян, шортан, ау бір кн, Жегіліп тартты шеуі дркін-дркін, Тартады ау ккке, шаян кейін Жлиды суа арай шортан шіркін.

Жігіттер, мнан ибрат алмай болмас.

уелі бірлік керек болса жолдас.

Біріні айтаныа бірі кнбей, Істеген ынтымасыз ісі обас, Тапсырма. леді мазмндап, аудар. ле кімдікі? Асты сызылан сзді андай сз екені аыта. ленді жата айт. Тексті мазмнын біл.

МАЖАН ЖМАБАЕВ /1893-1938/ Мажан Жмабаев Солтстік азастан облысында туды. ызылжарда медреседе Хасен молдадан дріс алан Мажан, Уфа аласына барып медресе алияда татар халыны лы жазушысы алымжан Ибрагимовтан оиды.

Мажан 1919 жылды кктемінен бастап совет рылысына кмектеседі. ызылжардаы «Бостады туы» газетінде редактор болады.

1919 жылы Ташкенттегі аза-ырыз институтында саба береді.

1922 жылы Москвада Кншыыс баспасында аудармашы болады.

1928 жылы В.Брюсов атыдаы кркем дебиет институтында оиды.

Бурабайда техникумда, ызылжарда совет-партия мектебіне саба береді.

1929 жылы Жазысыз жала жабылып, трмеге амалып, одан Карелияа жер аударылады. М.Горький жне оны йелі Е.Пешкованы араласумен 1936 ж. шыанмен, айта шыан репресия тырнаына ілініп, жазысыздан жазысыз есіл аын 1938 жылы атылды.

Кзі тірісінде аын атаы жалыз азастан емес збекстан, ырызстан, Татарстан, Башртстана тгел жайылан.

Мажан ледері, поэмалары ел арасына фольклор шаармалары секілді тез тарап, халы жрегінде, жртты ой-санасында алып ойды, оан сталиндік репресия арсы тра алмады. Орыс дебиетінде ыстала, иын кезеде Сергей Есенин шыармалары жртшылыа алай тараса, Мажан Жмабаев туындылары да бізді арамызда солай хал кешті. Мажанны халына айта оралуы айта ру кезеімен деп келіп отыр.

Тапсырма. Тексті оып шыып, ысаша мазмндау, аудару.

Тсінбейті сздерді аудармасын сздік арылы тауып жазу.

1922 жылы, 1928 жылы, 1929 жылы, 1919 жылы – азаша жыл айыру.

Шыыс календарын жыл есептеу шін жадында сатау.

Жетсе егер орынышты ара тнім, Басса дерт, лім рып, шыпай нім.Кіл ашып кеудеме жан кіргізер.

ле мені – шолпаным, айым, кнім, бл лені орыс тілінде мазмнын айт.

Тапсырма. Асты сызылан сздер сйлемде андай мше, сз табыны ай трі.

Тексте тадап алан сйлеміні – сйлемні ай тріне жататыны, сз таптарына талда.

Текстке сра ой, жауап бер.

БЕЙІМБЕТ МАЙЛИН 2 саат /1894-1938/ Бейімбет Жармаамбетлы Майлин 1894 жылы брыны Торай облысы, останай уезі, Дамбар болысындаы Атбе деген жерде / азіргі останай облысы, Таран ауданы, Майлин совхозында/ туан. Екі жасында кеден жетім алан Бейімбет бір байды сауыншысы боп жрген анасыны олында трбиеленеді. Жетіге жеткен со зі де сол байды озысын баады.

Майлин алаш рет ауыл молдасынан сауат ашып, хат таниды. 1913 1913 жылдарда Майлин Троицкідегі «Уазифа» мектебінде, оны бітіргеннен кейін Уфа аласындаы Медресе – алияда оиды. Біра денсаулы жадайына байланысты Медресе – алияны оуын аятай алмай, 1915 жылы дрігерге крінбек боп Троицк аласына айтып оралады да, осы тста «Айап» журналыда ызметте жрген Млтанмахмт Торайыровпен, Мхамеджан Сералинмен таысады. Журналда бірнеше ледер жариялайды. 1916 жылы еліне келіп, 1919 жыла дейін стазды етеді. жылы февральінде патшаны татан лаынына атты уанды. Бейімбет Майлин 1919-1921 жылдары ауылдаы совет жмысына атымады. жылы Скен Сейфуллин шаырумен Орынбора келіп баспасз ызметіне кіріседі.

1923 жылы Майлин останай аласына барып, «Ауыл» деген жаа газет шыарысады. Кптеген новеллары, сыа гімелері, белгілі «Раушан коммунист» повесі осы газет бетінде жарияланды. 1925 жылы лкелік партия комитетіні шаыруымен республика баспасз жне баспа орындарында р алуан ызметтер атарады.1926 жылы ленин партиясыны мшелігіне абынданады. 1934-1937 жылдары «аза дебиеті» газетіні бас редакторы болып істейді.

Осы жылдар ішіде жазушыны зі алам тербеген барлы жанрда елу бес кітабы жары кріп, жалпы жрта кеінен таралып еді.

Б. Майлин 1938 жылы дние салды.

Ол драматургия, проза, поэзия салаларыда кп ебек етті. «Майдан»

пьесасы дниеге келді, «Шаны белгісі» гімелері жазды.

Кедей деп туам, кедей деп лем.

Не крсем де кедеймен крем.

Кедей куанса, кедей жуанса, Бір елі ккке тимейді тбем.

Жырлааным – кедейді жыры.

Сырлааным – кедейді сыры.

Сырым да бір, жырым да бір, Мені даы сол кедейді бірі. /лы кні/ Тапсырма. Тексті оып, аударып мазмнын айту. Тсінбеген сздерді теріп жаз да оны орыс тіліне аудар.

лкелік – Баспасз – Баспа – Тапсырма: леді оып, мазмнын тсініп, жаттау. Тексте жыл мезгілдерін аза календарына аудару.

АБИТ МСІРЕПОВ /1902-1985/ абит Мсірепов – аза совет дебиетіні крнекті кілдеріні бірі.

абит 1902 жылы Солтстік азастан облысы, Жамбыл ауданыда кедей шаруа семьясында туан..Мсірепов екі класты орыс мектебіне оуа тседі, одан кейін Омбы аласындаы ауылшаруашылы институтында оиды.

.Мсірепов аза дебиетінде драматургия жанрын дамытуда кп ебек етті. «Амангельді», «озы Крпеш-Баян слу», «Аан сері-Атоты»

пьесларын жазды.

Ол лы Отан соысы жылдары «аза солдаты» романы жазды.

.Мсірепов орыс жазушыларыны шыармаларын аза тіліне аударуда кп кмек крсетті.

.Мсірепов Ебек ызыл Ту ордені жне медальдармен наградталды.

Жазушыа совет дебиетін дамытудаы зор ебегі мен лкен оамды ызметі шін 1974 жылы Социалистік Ебек Ері атаы берілді.

ауыл шаруашылы – сельскохозяйственный екі жылды – двухгодичный жылдары – в годы «аза солдаты» - «Солдат из Казахстана»

Новые слова и выражения:

кілдеріні бірі, екі жылды, драматургия жанры, «аза солдаты» романы, лы Отан соысы жылдары.

Тапсырма. Прочитайте, перескажите содержание близко к тексту.

Ответьте на вопросы.

1..Мсірепов кім болан?

2. андай драмалы шыармалар жазды.

3. лы Отан соысы кезінде андай роман жзды.

4. Жазушыны андай романы оыдыдар?

5. С новыми словами и выражениями составьте предложения.

6. Одно из предложений разберите по частям речи.

«аза солдаты» романынан зінді оып орыс тіліне аудар. Кейіпкерлерін тауып, танысу.

МХТАР УЕЗОВ 3саат /1897-1961/ Мхтар уезов /1897-1961/ - аза совет жазушысы, кп лтты аза совет дебиетіні классигі, Лениндік жне Мемлекеттік сыйлытарды лауреаты.

М.уезов «Абай жолы» атты азаты тыш роман-эпопеясын жазды. Бл роман-эпопея дние жзі халытарыны отыз тіліне аударылды.

Жазушыа «Абай» романы шін СССР Мемлкеттік сыйлыы, ал трт кітаптан тратын «Абай жолы» роман-эпопеясы шін Лениндік сыйлы берілді.

Орыс жазушысы М.С.Соболевпен бірігіп «Абай» трагедиясын жазды.

М.уезов аза халын орыс жне дние жзі дебиеттеріні классиктерімен таныстыру ісінде кп ебек етті. Ол Шекспирді «Отеллосын», Гогольды «Ревизорын», Тургеневті «Дворян ясы» деген романы аза тіліне аударды.

М.уезов Ленин орденімен, екі рет Ебек ызыл Ту, «рмет белгісі»

ордендерімен наградталды.

Алматыда жазушыны музейі бар. аза ССР ылым академиясыны дебиет жне нер институты, кше, азаты драма театры М.уезовты есімімен аталады.

/М.аратаев/.

кп лтты – многонациональный отыз тіліне аударылды – были переведены на тридцать языков бірігіп – в совторстве туысан халытар – братских народов таныстыру ісінде – в деле ознакомления «Дворян ясы» - «Дворянское гнездо»

Новые слова и выражения:

Кп лтты, ылым айраткері, лтты театр, роман-эпопея, шыармалар жинаы, бейнесін жасау, сыншы, есімімен аталады.

Тапсырма. Прочитайте текст еще раз со словарем. Ответьте на вопросы.

1. Кем был Мхтар уезов?

2. Что он исследовал, кому посвящен его роман-эпопея, как называется этот роман?

3. Какие награды имеет М.уезов?

4. Какие улицы и учреждения названы его именем в г.Алма-Ате?

5. Спишите новые слова и выражения, переведите их.

Существительное айраткері разберите по составу.

Тапсырма. «Абай жолы» эпопеясынан Абайды кесіне берген ш жауабын оып, аудармасын тауып /кітап арылы/ жаттау.

Драмалы шыармаларыны біреуін алып диалог ретінде оытып, таныстыру.

Драма, трагедия – сздерін аытау.

СБИТ МАНОВ 2 саат /1900-1973/ Сбит Мановты туан жері азіргі Солтстік азастан облысыны Преснев ауданы. Ол аза аулыдаы жалыз оу – молда оуы болан. Жас Сбит осы молдадан оып арабша хат таниды. Талантты жас татар аыны абдолла Тоайды, Абайды кітаптарын тауып оиды.

С.Манов Омбы аласындаы малімдік оуа тседі. 1922 жылы Орынбор аласындаы жмысшылар факультетінде оиды. 1926 жылы рабфакты бітіріп шыан со «Батыра», «Октябрь ткелдері», «Слушаш»

поэмаларын жазады.

1927 жылы Октябрь революциясыны он жылдыына С.Манов бас болып аза аындарыны ледерін жинап «Ленин» жне «Аындар шашуы» деген кітап бастырады.

1926-1928 жылдары С.Манов республикалы «Ебекші аза»

/азіргі «Социалистік азастан»/ газетіде ызмет істейді. Мнан кейін ленинград университетінде, кейін Москвадаы ызыл профессура институтында оып, 1935 жылы бітіріп шыады. Осы кезде С.Манов белгілі «Майа слем» леін, «Кмір-коммунизм», «А аю» поэмаларын жазды.

1935 жылы С.Манов жаадан шыа бастаан «аза дебиеті»

газетіні редакторы болып, ал 1937 жылы азастан жазушылар Одаыны председателі ызметін атарды.

Бл кезедегі С.Мановты аламына шыан ірі туыдылар – «Ботакз» романы /1938/ жне «Сз – Советтік Армия» /1938/, «Мені мектептерім» /1941/, «Колхозды ауыл осындай» /1937/ сияты шыармалар.

1950 жылдары «Сырдария» романын, «Шоан Уалиханов» пьесасын жазды. Совет дебиеті дамытудаы ебегі шін С.Манов екі рет Ебек ызыл Ту орденімен, 1960 жылы 60 жаса толуына байланысты Ленин орденімен наградталды.

Мы слем саан, Мі, жолдас майым!

Сен жылда жас жігіт боп келген сайын, Жер жібек, барыт киіп, Жасыл желек Бркенеді йекі, терек айы!

Басаа ымбат, саан тегін, арзан, Трлі гл, інжу, жат, лаыл, маржан стіе тгіледі, кі – бдт, алпаы кн, Найзаай ылыш азына – деген леіні мазмны тсініп, аудару.

1. Тапсырма. Тексті оып, тсініксіз сздерді жазып, аударып, берілген тексті сра-жауап арылы мазмндау.

2. ледегі бірыай мшені тауып, астын сыз, ай сз табынан екенін аыта.

3. Інжу, жат, лаыл, маржан сздеріні аудармасын сздік арылы тауып, сйлем ра.

ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ 2 саат /1846-1945/ Жамбыл – аза халыны лы аыны. Бала кнінен ел ішінде ле жыра, исса-дастана мар болады. Кулы дастаны жата айтан. Ол Сйінбай аынды стаз ттады. Ел аралап, аза-ырыз аындарымен айтыса тседі.1881 жылы ол ататы лмамбет аынмен айтысып, оны жееді.

Жамбыл лы Октябрь революциясы жеіп жаа заман орнаан кезде жаста болады. Совет кіметі оанкш-уат берді.

«Ленин мавзолейіде», «Ленин» деген ледерінде лы ксемні бейнесін жасады. Оны «лемді келдім аралап», «Туан елім», «Ода» деген ледері лкен патриотты сезімге толы.

Жамбыл лы Отан соысы жылдарында ткір жырымен халыты ерлік креске шаырды. «Москваа», «Ленинградты ренім» ледері совет жауынгерлерін жеіске жігерлендіре тсті.

Жамбылды аза совет поэзиясын дамытуа сіірген ебегі жоары бааланды. Ол «Халы поэзиясыны алыбы», ХХ асырды «Гомері» атанды.

Жамбыл Ленин орденімен, Ебек ызыл Ту, «рмет белгісі»

ордендерімен наградталды.

/С.Бегалин/ _ бала кнінен – с детства ел ешінде – в народе исса-дастан – легенда жата айтан – рассказал наизусть ел аралап – странствовал /-а/ оны женді – одержал победу жаа заман – новое время уш-уат береді – вдохновлял его Ерлік креске шаырды – призывал к подвигу, героической борьбе Жетпіс жаста – семьдесят лет Новые слова и выражения:

лы аыны, исса-дастан, стаз, жаа заман, халы поэзиясы, жоары бааланды.

Тапсырма: Прочитайте текст со словарем, ответьте на вопросы.

1. Кем был Джамбул Джабаев?

2. На какие языки переведены его произведения?

3. Какие стихи были написаны в годы Великой отечественной войны?

4. С какими стихами Джамбула вы знакомы? Перечислите их.

ЛЕНИНГРАДТЫ, РЕНІМ!

Бгін Жамбыл тыдаса, Естиді жау келгенін;

Есігіе таласып, Созыпты обыр менін;

Естерінен адасып, Жолына йіп лгенін, Жеті басты жалмауыз Жайыпты ан шегелін...

Дегеніне жетпіс ол, апа алдында ансырар, Келген шыар айдап сор, Жыла басы жаншылар.

Таы сайрар блблдар, Таы жайнар жлдыздар, Масайрасар л, ыздар /Жамбыл/.

Тапсырма: Выучите стихотворение наизусть. Сравните текст на казахском и русском языках.

ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДЕТИ МОИ!

Что же слышит Джамбул теперь?

К вам в стальную ломится дверь, Словно вечность проголодов, Обезумевший от потерь, Многоглавый жадный удав...

Сдохнет он у ваших застав!

Без зубов и без Будет в корчах шипеть змея, Будут снова петь соловии, Будет полной наша семья, Ленинградцы, дети мои, Ленинградцы, гордость моя! /Джамбул/.

АБИДЕН МСТАФИН 2 саат /1902-1985/ Жазушы 1902 жылы араанды облысыны Тельман ауданында мірге келді. абиден уелі ауыл молдасынан хат таныды. 1916 жылы Спасск заводында бір жыл орысша оып, келесі жылы заводтаы орысша-азаша мектепті тртінші класына тсіп, бір жылдан кейін бітіріп шыады.

1918-1925 жылдары ауылды Советті р алуан жмысына араласады.

1930 жылдары, яни 3 жыл шахтада жмысшы болып істейді. Жер азады, токарь мамандыын игереді.

1933 жылы. Мстафин «араанды пролетериаты» газетіні жауапты ызметкері болып істейді. Біра кп кешікпей аза тілінде «ызыл Ту» атты жаа газетті шыуына байланысты Новосибирь аласына ауыстырылады.

1938 жылы газет жабылып Алматыа кшіп келеді.

1939 жылы «мір мен лім» атты тыш романы жазады. Ол жылы жарыа шыады. 1945 жылы «Шыана» пен «Миллионер», жылы «араанды». 1960 жылы «Дауылдан кейін» романдарын дниеге келді.

абиден Мстафин нрлы шыармаларыны негізі – батыл реализм, мір шындыын бейнелеу. Жас кезінде жйелі білім алмаан жазушыа мір – білім блаы, ебек – творчество шыраы болды. Жеіл шыармалар жазды, біра тынымсыз ебек, іздену, оу оны білімді, парасатты айраткерлеріні бірін жасады.

Тапсырма: Тексті оып, мазмнын тсін. Сра ойып ысаша жауап бер.

1. Кем был абиден Мстафин?

2. Какие произведения он написал?

3. Какие романы вы читали?

4. Разберите одно из предложений по частям речи?

Тсінбеген сздерінді текстен теріп жаз, сйлем ра. Білімді, парасатты, айраткер – сздеріні аудармасын тауып, сйлем ра.

ДИНА НРПЕЙІСОВА 1 саат /1861-1955/ Дина Нрпейісова аза халыны кйші – композиторы. Ол аза ССРіні халы артисі. Динаны «Блбл», «Байжма», «Тойбастар», «Партия туралы жыр», «Жеіс», «Ебек Ері», «8 март» атты кйлері бар.

Дина Нрпейісова 1939 жылы Москвада ткен Бкілодаты байауа атысты. Екі мрте Ебек ызыл Ту орденімен наградталды. Алматыда Динаны атыда кше бар.

бкілодаты - всесоюзный байауа атысты – участвовал в смотре аза ССРіні халы артисі – народный артист Казахской ССР екі мрте – дважды Новые слова и выражения:

аза халыны кйші – композиторы, бкілодаты, аза ССРіні халы артисі, екі мрте.

Тапсырма: Прочитайте текст со словарем. Ответьте на вопросы.

1. Кем была Дина Нрпейісова?

2. Какие кюи она создала?

3. Какие она имеет награды?

4. С новыми словами и выражениями составьте предложения.

5. Разберите по составу слова кйші. Просклоняйте его.

БІЛХАН АСТЕЕВ /1904-1973/.астеев - аза ССР-ні халы суретшісі, аза ССР Мемлекеттік сыйлыыны лауреаты.

.астеев Алматыдаы Н.Г.Клудов пн Москвадаы И.И:Бродскийді кркемсурет, студияларында оыды.

Суретші Жетісу лкесін ерекше сйіп, оны бейнелей білді. «Медеу маыны сипаты», «Жайлауда» /1938/, «й маындаы крініс» /1940/, «Кз» /1942/, «Биік таулы мз айдыны» /1954/, «Суретшіні ауласы» /1962/, «Амангелді сарбаздары» /1970/, «апшаай ГЭС-і» / 1972/ ебектерінен суретшіні Отана деген зор патриотты сезімі айын крінеді.

Алматыда.астеев атыдаы кше бар.

/ «Алматы» атты кітаптан/.

_ бейнелеу нері – изобразительное искусство халы суретшісі – народный художник кркемсурет - художественный ерекше сйіп – особенно любил бейнелей білді – изобразил/-а/ Жетісу лкесі – Семиреченский край Новые слова и выражения:

аза ССР-ні халы суретшісі, Жетісу лкесі.

Тапсырма: Прочитайте текст, еще раз, переводите словосочетания:

бейнелеу нері, халы суретшісі. Составьте предложения. Ответьте на вопросы.

Разберите по составу словосочетания: бейнелеу нері, халы суретшісі.

Составьте предложения.

МАЫ УЛИХАНОВ 1 саат /1845-1916/ Маы – Шоан Улихановты інісі. Шоан інісі маыны Петербург Кркемсурет академиясы профессорларынан білім алуына кмектесті.

Маы 1855-1864 жылдары Петербургтегі саыраулар училищесін бітірген со, тілмашты рі суретшілік нермен айналысады. Оны олнер саласындаы здік ебектері халыаралы жне бкілроссиялы крмелерге ойылан. Бір ебегі 1876 жылы Петербургте ткен шыыс зерттеушілеріні 3-конгресіндегі крмеде алтын медальды жеіп алды. Маы й ішіндегі жиазды заттарды, азаты лтты лгі дстрін Европа лгілерімен штастырды.

/аза совет энциклопедиясынан/ _ інісі – младший брат кркемсурет академиясы – художественная академия білім алуына – получить образование саыраулар училищесі – училище глухонемых тілмашты рі суретшілік – переводчиком и художником халыаралы – международный бкілроссиялы – всероссийский жеіп алды – одержал победу жиазды заттар – предметы домашнего обихода лтты лгі дстрін – национальных традиций штастырды – присоединил Европа лгілері – Европейский образец Новые слова и выражения.

Кркемсурет академиясы, саыраулар училищесі, тілмаш, суретшілік нер, олнер саласы, халыаралы, бкілроссиялы, алтын медаль, жиазды заттар, лтты дстрін, Европа лгілері.

Тапсырма: Прочитайте еще раз текст, перескажите содержание.

1. Кем был Маы Валиханов? Назовите годы его жизни.

2. Где он учился? За что был удостоен золотой медали?

3. Запишите и переводите новые слова и выражения.

4. Объясните значение и словосочетаний тілмашты нер, суретшілік нер. Разберите по составу слово суретшілік.

КЛЯШ БАЙСЕЙІТОВА 1 саат /1912-1957/ Кляш Байсейітова – совет ншісі, азаты опера неріні негізін салушы, СССР халы артисі, СССР Мемлекеттік сыйлыыны лауреаты /1948, 1949/.

Кляш Байсейітова аза музыка театрында жмыс істей жріп, аза, орыс жне шетел композиторларыны операларындаы басты кейіпкерлерді бейнесін жасады. Е.Г.Брусиловскийді «ыз Жібек», «Ер Тарын», «Жалбыр» операларында ыз Жібек, Ажніс, адиша, М.Тлебаевты «Біржан-Сара» операсында Сара, Петр И.Чайковскийді «Евгений Онегинінде» татьяна, Дж.Пуччиниді «Чио-Чио-Санында» Батерфляйді бейнелерін жасады.

К.Байсейітова ленин орденімен, кптеген медальдармен наградталды.

Алматыда К.Байсейітова атындаы кше жне музыкалы мектеп интернаты бар. ншіні тран йіне мемориалды тата ойылан.

/Ж.Рсалдин/.

опера неріні негізін салушы – основоположник оперного искусства басты кейіпкерлерді бейнесін жасады – создала образы главных персонажей ойылан – поставлен Новые слова и выражения.

Совет ншісі, СССР халы артисі, басты кейіпкерлер, бейнесін жасады, ойылан.

Тапсырма. Прочитайте текст со словарем. Ответьте на вопросы.

1. Какие факты, имеющиеся в тексте вы считаете наиболее значительными?

2. Кем была Кляш Байсейітова?

3. Какие сценические образы она создала?

4. Какие она имеет награды?

5. Проспрягайте глаголы ой, баста, жаса, тр.

АХМЕТ ЖБАНОВ 1саат /1906-1968/ Ахмет Жбанов – аза совет композиторы, музыка зерттеушісі, аза ССР халы артисі /1944/, аза ССР ылым акадеиясыны академигі /1946/, профессор /1948/.

Ол Ленинградтаы М.И.Глинка жне А.Н. Римский-Корсаков атындаы консерваторияда оыан.

1934 жылы Ахмет Жбанов Алматыда халы аспаптар оркестрін йымдастырды.

А.Жбанов аза халы музыкасыны тарихын зерттеді. «Абай» /1944/, «Тлеген Тотаров» /1947/, «Замана блблдары» /1963/, «рманазы» т.б.

атты зерттеу ебектері бар.

А.Жбанов Ленин орденімен наградталды. Алматыдаы музыкалы мектеп-интернаты, кше А.Жбановты есімімен аталады.

А.Жбанов тран йге мемориалды тата орнатылан.

/ «Алматы» атты кітаптан/.

халы аспаптар – народные инструменты халы музыкасыны тарихын – историю народной музыки зерттеді – исследовал Новые слова и выражения.

аза совет композиторы, музыка зерттеушісі, аза ССР халы артисі, халы музыкасыны тарихы, музыкалы мектеп-интернаты.

Тапсырма. Прочитайте текст. Пользуясь толковым словарем, объясните значение словосочетний тарихын зерттеді, халы артисі. Ответьте на вопросы.

1. Кем был Ахмет Жбанов?

2. Какими исследованиями он занимался?

3. Какие улицы и учреждения названы его именем в г. Алма-Ате?

4. Спишите и переведите новые слова и выражения. Разберите по составу слово зерттеушісі.

РМАНАЗЫ САЫРБАЕВ 1 саат /1806-1879/ рманазы Саырбаев азаты кйші-композиторы, домбрашы, халы аспаптар музыкасыны алыбы, рі классигі.

рманазы бкіл мірі мен творчествасы, леуметтік ділетсіздік пен озбырлыа арсы крес жолында тті.

рманазы «Алатау», «Сарыара», «Адай», «Аса киік», «Трмеден ашан», «Балбырауын», «Кісен ашан», «Серпер» сияты кйлер шыаран.

Бл кйлерінде кйші халыты арманы, ршгіл ойын, ажымас айрат жігерін, степ тапа деген ыза-кегін суреттеп берді.

Хамит Ералиев «рманазы» атты поэма жазды. М.Кенбаев рманазыны портреттік бейнесін жасады.

Алматыдаы азаты академиялы халы аспаптары оркестрі, консерватория, кше, музыка мектебі рманазы есімімен аталады.

/А.Жбанов/ аспаптар – инструменты ділетсіздік – несправедливость халы аспаптар музыкасы – народная инструментальная музыка озбырлы – эксплуататор, угнетатель ажымас – неустанный айрат – силу, мощь ыза-кегін – злобу, ненависть бейнесін жасады – создал образ алыбы – гигант, великан Новые слова и выражения:

азаты кйші-композиторы, домбрашы, халы аспаптар музыкасы, ділетсіздік, озбырлы, степ тап, ыза-кек, портреттік бейне, музыка мектебі.

Тапсырма. Прочитайте текст, перескажите содержание. Объясните выражения: кйші-композитор, халы аспаптар музыкасыны алыбы.

Ответьте на вопросы.

1. Кем был Курмангазы?

2. Какие кюи он создал?

3. Против кого боролся?

4. Какие улицы и учреждения названы его именем в республике?

5. ПРосклоняйте существительные кй, кйші, мір, жол.

ШЫЫС АЙТМАТОВ 2 саат Шыыс Айтматовты есімі бл кнде дние жзіне танымал. Советтік мірді паш ткен сырлы шыармалар жмыр жерді шаралап кетті Шыыс – е кп аударылан аламгерлерді бірі.

Советтік дуірді парасатты жыршысы Айтматов замандастарымызды жанды бейнесін натылы мір-дуірді от крігінде тере зерттейді.

Жазушыны р шыармасыда аншама парасат, аншама зерделі сыр жатыр. Уаыт тынысын, адам ккірегін лпілдеген жрек сырымен алай шыншыл ашады. ырыз халыны перзенттері Толанай, Жмила, Танабай, аза лені бел баласы Едіге тек бір лкені кілдері ана емес, кллі совет адамны асыл бейнесін лемге танытты.

Шоан Улиханов – «Манасты» европалы редегі тыш зерттеушісі. Бл дстр жаа дуірде ізгі жаласын тапты: «Манасты»

зерттеушісі Мхтар уезов Шыысты стазы болды.

Шыыс Айтматов жаныды инайтын талай жаымсыз кйіпкерді де бейнесі сомдап шыарады. «Боранды бекет» шыармасындаы марттын смды сиын естен шыару иын. Елін сатан, а стімен сірген анасын атып лтірген бл см злымды пен азыдыты символындай. Екі аты хайуаннан жан тршігерлік жауыздыты аязы азынайды «ткенінді мытпа, еліді, жерінді аяла, анады алааныа салып ардата, адам баласына иянат жасама», дейді гуманист жазушы, мартты жиіркене суреттей отырып.

Асты сызылан сздерді маынасына арай аудар. Тексті сра оя отырып, мазмнда.

Ш.Айтматов шыармаларынан білетіндерін айтып беру. «Боранды бекет» шыармасын оып, талдау. Март туралы сйлем тауып, сз бабына, сйлем мшесіне талда.

ТОАШ БОКИН /1890-1918/ Тоаш Бокин 1913 жылы Верныйда басылып шыан тыш азаша орысша сздікті авторы. Ол 1916 жылы Жетісудаы лт-азатты ктеріліске белсене атысты. Бл кезде Бокин азаты наыз демократияшыл интеллегенциясыны кілі болып алыптасты.

Ол 1918 жылы Жетісу скери-революциялы комитетіні секретары.

1918 жылды 9 наурыздан бастап Жетісу облысты азы-тлік басармасыны комиссары болды. 1918 жылы Т.Бокин алашордашыларды олынан аза тапты.

Алматыда 28 гвардияшы-панфиловшылар паркіні алдында Т.Бокинге ескірткіш орнатылан. Алматы кшелеріні бірі Т.Бокин есімімен аталады.

_ лт-азатты озалысына – национально-освободительное движение белсене атысты – акивно участвовал /-а/ крескер – борец кілі – представитель скери революциялы – военно-революционный азы-тлік – продовольственный алашордашылар – алашординцы олынан аза тапты – погиб от руки Новые слова и выражения лт-азатты озалысы, крескер, азаша-орысша сздік, скери революциялы комите азы-тлік басармасы, алашордашылар, аза тапты.

Тапсырма. Прочитайте текст. Разделить текст на его смысловые части и выделите основные темы. Расскажите о чем вы узнали изэтого текста.

Просклоняте кілі, крескер, крес.

АНАПИЯ ТЕЛЖАНОВ 1 саат /1927/ анапия Телжанов – совет кескіндемешісі, 1978 жылы оан СССР халы суретшісі атаы берілді. Ол 1967 жылы СССР Кркемсурет академиясыны корреспондент-мшесі, 1981 жылы профессор атаын алды, 1967 жылы аза ССР Мемлекеттік сыйлыыны лауреаты атанды.

анапия Телжанов Ленинградтаы СССР Кркемсурет академиясыны И.Е.Репин атыдаы кескіндеме, мсін жне сулет нері институтын бітірген.

1964-1968 жылдары.Телжанов азастан Суретшілер одаыны председателі болды.

анапия Телжановты картиналары аза халыны мірі мен трмысын зерттейді: «Жамал», «Атамекен», «Ильич сиеті», «Октябрь», «Ты жерде», «Композитор Сыды Мхамеджанов портреті», т.б.

шыармалары бар.

/Ч.Вандровская/.

_ кескіндеме – изобразительный мсін - скульптура корреспондент-мшесі – член-корреспондент сулет нері - архитектура мірі мен трмысын – жизнь и быт Новые слова и выражения:

Совет кескіндемешісі, СССР халы суретшісі, корреспондент-мшесі, кескіндеме, мсін, сулет нері институты, азастан суретшілер одаы.

Тапсырма. Прочитайте текст со словарем. Изложи его содержание в сжатой форме. Ответьте на вопросы.

1. Кем был К.Тельжанов?

2. В каком институте он учился?

3. Какие картины К.Тельжанова вы знаете?

4. Запишите и переведите новые слова и выражения. Разберите по составу слова: кескіндеме, кескіндемешісі.

АНИ МРАТБАЕВ 1 саат /1902-1925/ ани Мратбаев – Орта Азия мен азастан комсомолын рушыларды бірі. Ол ВЛКСМ-ні, Коммунистиік Жастар Интернационалыны жне Тркістан Коммунистік партиясыны айраткері.

Ол азалы уезіде Совет кіметін орнатуа жне ызыл отрядтар руа белсене атынасты..Мратбаев Жетісу облысы мен Верный аласы комсомол йымдарын руа атысты.

Ол 1920-1921 жылдары Ташкентте лгі-тжірибе орыс орта мектебін бітірді.

ани Мратбаев шыыс елдері жастары арасында Коммунистік Жастар Интернационалы обкомыны блім мегерушісі болып істеді.

Ол азастан комсомол йымдарыны алыптасып, дамуына кп ебек сіірді. Хорезм республикасыны Ебек ызыл Ту орденімен наградталды.

Кптеген мектептерге, пионер дружиналарына Мратбаев есімі берілді.

Алматы кшелеріні бірі жне пионерлер сарайы ани Мратбаев есімімен аталады.

/ «Комсомол жетекшілері» атты кітабынан/.

_ айраткері – руководитель лгі-тжірибе – опытно-образцовый блім мегерушісі – заведующий отделом рметті – уважаемый Новые слова и выражения:

айраткер, ызыл отрыдтар, лгі-тжірибе мектебі, блім мегерушісі, пионер дружиналары.

Тапсырма:

1. Кем был Гани Муратбаев?

2. Что вы знаете о Гани?

3. Что названо его именем в г.А-Ате?

Перескажите содержание текста, употребив словосочетания: болып істеді, ебек сіірді, белсене атынасты, орденімен наградталды, есімімен аталады.

МААЗЫ МАСАНЧИ 1 саат /1885-1938/ Маазы Масанчи - Орта Азия мен азастандаы азамат соысыны батыры. Ол 1918 жылдан Коммунистік партия мшесі болды. Ол Ташкент жмысшылары мен солдаттарыны арулы ктерілісіне атысты.

1920 жылы Масанчиді басшылыымен Тркістан днгендеріні жеке атты скер полкі рылды. Осы жылы ол ІІІ Коминтерні конгресіне делегат болып атысты, сонда В.И.Ленинмен кездесті. 1922 жылы партия Масанчиді Верныйа жмыса жібереді. Жетісу комсомолыны ІІІ съезіде Масанчи Тркістан Коммунистік Жастар Одаыны рметті мушесі болып сайланды.

Алматы каласында Масанчи есімімен аталатынкше бар.

_ азамат соысыны батыры – герой гражданской войны арулы ктерілісіне – на вооруженное восстание атты скер – конная армия кездесті – встретился Коммунистік Жастар одаы – Коммунистический Союз Молодежи жмыса жібереді – послан на работу болып сайланды – был избран рметті мушесі – почетный член Новые слова и выражения:

Азамат соысыны батыры, партия мшесі, арулы ктерілісі, Тркістан лкесі, Совет кіметі, атты скер, Коммунистік Жастар одаы, рметті мушесі.

Тапсырма: Прочитайте текст со словарем. Перескажите его содержание. Ответьте на вопросы.

1. Кем работал М.Масанчи?

2. О каком знаменательном событии в его жизни вы можете рассказывать?

3. Выпишите из текста три простых предложения. Разберите их по членам предложения.

4. Напишите словами числительные из текста. Дайте им морфологическую характеристику.

АЛМАТЫ АЛАСЫ 1 саат Алматы – аза Советтік Социалистік республикасыны астанасы.

Алматы аласыны негізі брыны «Алмалы» деген аза ыстаыны орнына салынан Верный бекінісі. Ал 1867 жылды ккек айыны ІІ-нен бастап Верный аласы деп аталады. 1921 жылды 5 апанында Алматы аласы деп аталады. 1920 жылы байыры аза жері В.И.Ленинні тікелей аморлыы арасында тнгыш рет автономия болды.

1925 жылды 15-19 ккегінде аза ССР Советтеріні V съезінде ырыз АССР-і деп атау жнінде шешім абылданды.

аза ССР-ні астанасы е алашыда Орынбор аласына, сонан кейінызылордаа кшті /брын ызылорда Амешіт, одан кейін Перовск деп аталан болатын/.

1927 жылы ккек айыны 3-інде Советтерді бкіл азастанды VІ съезі болды. Онда азастанны астанасы Алматыа кшіру туралы аулы аланды.

1929 жылы астана Кызылордадан Алматыа кшірілді. Содан бері Алматы – аза ССР-іні астанасы.

азір Алматыда бір млн-нан астам халы трады.

Алматыда аза ССР ылым академиясы, университеттер, институттар, техникумдар, театрлар, кинотеатрлар, филармония, мектептер бар.

Алматы – одатас республикалар астаналарыны ішіндегі е слу, сем аларды бірі.

/ «Алматы» атты кітабынан/ негізі – основа бекінісі – крепость байыры – прежний аморлыы – забота шешім абылданды – принял решение ежелгі – древний кшіру туралы – о переходе Новые слова и выражения:

Астана, ыста, бекініс, автономия, лтты кілдері.

Тапсырма. Прочитайте текст, перескажите содержание. Ответьте на вопросы:

1. В каком году был основан город Алма-Ата /Верный/?

2. С какого года он стал называться Алма-Ата?

3. В каком году была образована Казахская ССР?

4. Где находилась раньше столица Казахстана?

5. Внимательно перечитайте два первых абзаца. Запишите их по памяти.

ОРАЛ АЛАСЫ Орал облысыны орталыы – Орал. Орал тарихи оиалара бай ала.

аланы ежелгі Жайы бойына транына 350 жылдан астам уаыт тті. Бл ежелгі аланы кшелеріні біріне шаруалар ктерілісін бастаан Степан Разинні есімі берілген.

Орал аласыда орысты ататы сыашысы А.И.Крылов, орыс аыны А.С.Пушкин болан. А.С.Пушкин «Пугачевты тарихы», «Капитан ызы»

деген шыармаларын осы Орал аласында ойластыран болатын.

Л.Н.Толстой, М.Л.Михайлов, Т.Г.Шевченко, В.Т.Короленко, Д.А.Фурманов жне кптеген совет жазушылары болды.

1895-1906 жылдар арасында Оралда ататы татар жазушысы.Тоай да трды. Орыс тіліні тсіндірме сздігіні авторы В.И.Даль да осында кп уаыт болан.

1919 жылы Орал аласын Чапаев дивизиясы атардан азат етті. Сол Чапаев кшесіндегі бір йге мемориалды тата оранатылан. Екінші бір мемориалды тата Коммунист кшесінде. Ол советті аса крнекті скери олбасшысы М.В.Фрунзеге арналан.

Алашы заводтар Орал аласыда пайда болан. Орал болатыны даы да осы алады тараан. Крепостной шебер Е.М.Артомонов дниежзіндегі алашы ос дгелекті велосипедті осы алада ойлап шыарып, соан отырып Москваа баран. Оралда келі-балалы Черепановтар тыш орыс паровозын жасап шыарды. Игнатий Сафонов Оралда бірінші су турбинасын жасап орнатты. Иван Палзунов дниежзіндегі бірінші бу машинасын осы Оралда ойлап шыаран.

Дние жзіне радио жасап берген А.С.Папов Оралда туан. Орал аласы Жайы зеніні бойына салынан.

/ «алам ажаптары» кітабынан/ _ Ежелгі аланы – древнего города тарихи адамдар – исторические личности мысалшы – баснописец тсіндірме сздігіні – толкового словаря азат етті – освободил /а/ даы да – известность ос дгелекті – двухколесный келі-балалы – отец и сын бу машинасын – паровая машина Новые слова и выражения:

Ежелгі ала, тарихи адамдар, сыашы, тсіндірме сздік, скери олбасшысы, крепостной шебер, ос дгелекті, келі-балалы су турбинасын, бу машинасын.

Тапсырма. Прочитайте текст со словарем. Расскажите о городе Уральске, о знаменитых людях, проживавших в нем. Переведите и запишите новые слова и выражения. Дайте им морфологическую характеристику.

СЕМЕЙ 1 саат 1643 жылы елу мы скерді бастаан жоар ханы Батур Ертісті бкіл жоары жне орта алабын басып алды. аза халы осы бай ауданды за уаыт тастап кетуге мжбр болды. Батур хан осы лкеде зіні кіметін ныайту шін ораныстар салды. Е соы ораныс 1648 жылы, азіргі Семей аласыны маында жеті й /жеті шатыр/ болып балшытан салынды.

Міне, осы жеті шатырдан барып, бл ораныс Семипалатинск, азаша Семей деп аталып кетті. Бір кезде батур ханны жаугершілік ошаы болан Семей азір азастанны нерксіпті жне мдениетті алаларыны бір болып отыр.

/ «алам ажаптары» кітабынан/ _ бір мы алты жз ыры ш – тысяча шестьсот сорок три басып алды – завоевал за уаыт – долгое время тастап кетуге – оставить бір мы алты жз ыры сегіз - тысяча шестьсот сорок восемь ораныстар салды – соорудил ограждения жеті шатыр – семь палат жаугершілік ошаы – боевой стан нерксіпті - промышленный мдениетті – культурный Новые слова и выражения:

елу мы скер, жоар ханы, Батур хан, лке, ораныстар, жеті шатыр, жаугершілік, нерксіп.

Тапсырма. Прочитайте текст со словарем. В каком году и с какой целью был основн г. Семипалатинск и каким стал он сейчас? Выпишите из текста три предложения. Произведите морфологический разбор этих предложений.

ПАВЛОДАР АЛАСЫ 1 саат Павлодар 1740 жылы Ертіс соыс шебін ныайту масатымен салынан Коряков бекінісі, мны жергілікті азатар соы кезге дейін «Кереку» деп атады.

Павлодарда ол кезде ауылшаруашылы шикі заттарын дейтін бірнеше кіші-гірім нерксіп орындары ана болан.

Павлодарда азір ет жне ст комбинаты, алюминий, нан былары, автомобиль жндеу, балы, консерв заводтары, кптеген жергілікті жне кооперативтік ксіпорындары жмыс істейді. Кеме жндеу шеберханасы механикаландырылан бірнеше цехы бар куатты лкен завода айналды.

/ «алам ажаптары» кітабынан/ соыс шебін ныайту – для укрепления военной мощи жергілікті азатар – местные казахи шикі заттар – сырье куатты – мощный Новые слова и выражения:

соыс шебі, жергілікті азатар, ауылшаруашылы, шикі заттар, былары, кеме жндеу, куатты.

Тапсырма. Прочитайте текст со словарем. Ответьте на вопросы, используя содержание текста.

1. В каком году и с какой целью был основан г. Павлодар?

2. Какие заводы есть в г. Павлодаре?

3. Каков современный Павлодар?

4. Составьте предложения с новыми словами и выражениями.

ОСТАНАЙ останай – Тобыл зеніні сол жа жаасына 1879 жылы салынан.

аланы негізін Паволжье жне Орынбор губернияларынан оныс аударып келген орыс жне украин шаруалары алаан. Совет кіметі жылдары жаадан бірнеше заводтар мен фабрикалар салынды.

останай – мдениет орталыы. Ода жалпы білім беретін 15 мектеп, медицина училищесі, ауылшаруашылы техникумы, педагогика институты, драмтеатрлар, филармония, кинотеатрлар, Мдениет сарайы, лкетану жне геологиялы музейлер бар.

/ «алам ажаптары» кітабынан/ Тобыл зені – река Тобыл сол жа жаасына – на левом берегу оныс ауып келген – переселенцы мдениет орталыы – центр культуры жалпы білім беретін – общеобразовательный лкетану – краеведение астанасы болды – был столицей Новые слова и выражения:

Тобыл зені, оныс, мдениет орталыы, жалпы білім беретін, лкетану, Мдениет сарайы.

Тапсырма. Прочитайте текст со словарем. Изложите текст по данным вопросам:

1. В каком году был основан г. Костанай?

2. Кто построил г. Костанай?

3. Выпишите из текста три предложения. Произведите синтаксический разбор этих предложений.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

для высшего профессионального училища программа разработана отделом общеобразовательной подготовки Главного учебно-методического управления профтехобразования Минобразования Казахской ССР Начальник отдела Н.Рахимжанова ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Новый интегрированный курс «Обществознание» введен в профтех училище Казахской ССР с 1989-1990 учебного года в соответствии с Респуб ликанским базисным учебным планом. В технических лицеях, училищах он изучается в объеме 306 часов в течение всего периода обучения, основными составляющими курса являются предметы история, «Человек и общество».

При разработке предлагаемого курса учитывались замечания и пред ложения практических работников, а также программы курсов «Введение в обществознание» (авт. Смирнов И.П.) «Человек и общество» (Учительская газета №24 июль 1991 г.).

Сегодня как никогда обострился интерес к историческому прошлому нашей страны. Происходит не только его переосмысление, но и переоценка ценностей. Осмыслить, понять, оценить с позиции сегодняшнего дня про шлое – значит выбрать для себя правильные ориентиры на будущее. Важно и то, что история нашей страны это часть мировой истории. Исторические процессы взаимосвязаны, и, в конечном счете, каждый культурный человек, обязан представлять себе развитие мировой цивилизации, её прошлое, на стоящее и будущее.

Целостность мира – особенность нашего времени. Изолированное раз витие любой страны немыслимо. Задачи, стоящие перед учителями истории, следует рассматривать в рамках единого процесса, составные части которого тесно взаимосвязаны.

Поэтому в предлагаемый курс включены: история развития капитали стических стран в конце ХІХ – начале ХХ вв., данная не по странам, а тема тически, с выделением общих черт, совокупность которых характеризует развитии капитализма в изучаемый период. Группировка стран произведена по сходным чертам развития их экономики, политики.

Основные факты и историческое значение крупнейших мировых собы тий ХХ века: Великой Октябрьской социалистической революции, победы антифашистских сил во второй мировой войне, краха колониальной системы и процессов развития освободившихся стран и народов, революционной пе рестройки и демократического обновления СССР и ряда других стран на со временном этапе, основные закономерности исторического процесса, общее, особенное и единичное в их проявлении в разных странах и регионах, важ нейшие этапы и процессы развития советского общества, достижения, труд ности, проблемы, борьба альтернатив и роль субъективного фактора в выбо ре путей общественного развития;

особенности классовой борьбы и револю ционных движений ХХ века;

глобальные проблемы человечества и пути их решений;

общность исторических судеб человечества, приоритет общечело веческих ценностей;

крупнейшие достижения мировой культуры, её выдаю щиеся представители;

характерные черты и тенденции развития мировой культуры, общественной мысли, идеологии. Сопоставление основных собы тий в истории нашей страны и других стран позволяет установить общие черты и особенности в их исторических судьбах, помогут учащимся яснее представить роль и место нашей страны в мировой истории, её огромный вклад в развитие человеческой цивилизации.

Учитывая важность и актуальность формирования целостного, всемир но-исторического видения развития человечества, необходимо осуществить такую перестройку структуры и содержания школьного исторического обра зования, которая смогла бы обеспечить:

- преодоление разобщенности изолированности изучения отечествен ной и всеобщей истории;

- показ единства мира в его многообразии;

- создание условий для использования цивилизованного и культуроло гического подходов;

- более глубокое раскрытие сущности и своеобразия истории нашей страны, ибо она постоянно сравнивается с историей других стран, дается в контексте мировой истории;

- создание лучших условий для раскрытия истории народов нашей страны, поскольку она теснее увязывается с историей соседних народов, ре гионов и цивилизации;

- более точное и широкое понимание важных мировоззренческих идей и категорий: соотношения объективного и субъективного факторов, соотно шения революции - эволюции-реформы, прогресса, его ступеней и форм, це ны прогресса, человека как субъекта истории;

- возможность панорамного видения истории, создания так называемых «горизонтальных срезов» исторических эпох и т.д.

(«О преподавании истории в общеобра зовательной школе»

Решение коллегии Гособразования СССР от 8.06.1990 г. №11/2) Не включены в тематическое планирование истории материалы по ис тории Казахской ССР, так как с 1989-1990 учебного года в ПТУ введен но вый интегрированный курс «Моя республика», основными компонентами ко торого является история, география и экономика Казахстана. В данном курсе наши отражения вопросы истории казахского народа с древнейших времен до окончательного складывания Российской империи, их развитие в составе России и в составе СССР. Это позволяет многие уроки «Обществознание»

проводить совместно с уроками казахской и русской литературы, «Культурой молодого рабочего», при этом заранее учащимся необходимо подготовить опережающие задания, различные виды самостоятельных творческих работ, среди которых должны преобладать задания проблемно-поискового характе ра, нацеленные на развитие мыслительной деятельности. Часть вопросов и заданий должны быть связаны с самостоятельным чтением работ и фрагмен тов из труда К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, исторических документов.

Всё это обеспечит достижение учащимися глубокого понимания прочитанно го, формирование умений выделять главное, характеризовать события, явле ния, исторических деятелей, будет способствовать развитию умений сопос тавлять однородные явления, анализировать и систематизировать историче ские события, факты, процессы, формулировать выводы, фиксировать вы полнение письменных работ необходимо в специальных тетрадях.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

- соотносить исторические события, процессы с периодом, эпохой на ос нове знания научной периодизации истории;

- давать равностороннее описание сложных исторических явлений;

- анализировать и обобщать в определенной системе, сравнивать, оцени вать, объяснять исторические факты на основе применения теоретиче ских знаний, диалектико-материалистического метода познания;

- давать на основе анализа конкретного материала объяснение основных понятий и ведущих идей, важнейших законов общественного развития;

- анализировать причинно-следственные связи;

- раскрывать взаимосвязь и взаимозависимость явлений экономики, по литики, культуры, идеологии, морали;

- уметь объяснять роль человеческого фактора в истории, раскрывать внутренние мотивы и побуждения к действию исторических лиц, ха рактеризовать исторические портреты и нравственный обмен выдаю щихся исторических, деятелей;

- уметь критически разбираться в фактах реальной действительности;

- уметь характеризовать идеалы, раскрывать взаимоотношения «общест во-личность»;

- выражать свою гражданскую позицию по актуальным проблемам про шлого и современности;

- решать ситуативные задачи на основе анализа действительности и соб ственного социального опыта;

- уметь аргументировать свою позицию;

владеть логическими приёмами рассуждения и доказательства на историческом материале.

Изучение курса «Обществознание» ведется в течение 3-х лет. На 1 кур се изучается история в объеме от 60 до 78 часов, на 2-3 курса раздел «Введе ние в обществознание». Форма оценки знаний учащихся за весь курс «Обще ствознание» устанавливается Советом училища. Рекомендуем после каждого раздела проводить зачетные уроки.

Литература 1. Энгельс Ф. О концентрации капитала в Соединенных Штатах. Маркс К., Энгельс Ф., соч., изд. 2, т. 19.

2. Энгельс Ф. Английские выборы. Маркс К., Энгельс Ф., соч., изд. 2, т.

18.

3. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. ППС т. 27.

4. Н.И.Бухарин Избранные произведения. М. Политиздат, 1988.

5. Л.Д.Троицкий К истории русской революции. М. Политиздат, 1990 г.

6. Ю.В.Емельянов Заметки о Бухарине. Революция, История. Личность.

М., Молодая гвардия, 1988 г.

7. Страницы истории Советского общества. Факты, Проблемы. Люди. М.

Политиздат, 1989 г.

8. Открывая новые страницы… Международные вопросы: события и лю ди. М. Политиздат, 1989 г.

9. Ал.Горбовский, Юл.Семенов Закрытие страницы истории М., Мысль, 1988 г.

10.Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории. М., Просвещение, 1990 г.

11.Книга для чтения по новейшей истории. 1917-1945 гг. Пособие для учителя.

12.Октябрь глазами зарубежных исследователей. «Преподавание истории в школе», №1, 1991 г.

ПРОГРАММА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

РАЗДЕЛ I. НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Тема 1. Понятие о цивилизации. Общество и его познание.

Тема 2. Первобытное состояние человечества и его особенности.

Тема 3. Возникновение государства и права.

Тема 4. Разложение первобытно-общинных отношений и переход к цивили зации. Древневосточные и среднеземноморские цивилизации.

Тема 5. Возникновение рабовладельческих и феодальных государств на тер ритории нашей страны. Киевская Русь: начало сближения Западной и Восточной цивилизации.

Тема 6. Средневековье. Укрепление феодального строя в Западной Европе.

Образование централизованных государств.

Тема 7,8 Исторические судьбы народов нашей страны в эпоху феодализма.

Причины отставания от Западной цивилизации. Страны Востока в эпоху феодализма и их влияние на западный и славянский мир.

РАЗДЕЛ II. ВСТУПЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЭПОХУ НОВОЙ ИСТОРИИ.

Тема 9. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазные и буржуаз но-демократические революции на Западе и Востоке.

Тема 10. Начало европейской колонизации Востока.

Тема 11. Парижская Коммуна: из опыта борьбы рабочего класса Западной Европы.

Тема 12,13 Особенности развития империализма в США и Японии.

Тема 14. Особенности развития империализма в Западной Европе.

РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И РАБОЧИЙ КЛАСС.

Тема 15. Когда и почему появился пролетариат?

Тема 16. От дворянских восстаний к рабочему движению.

Тема 17. Пробуждение пролетариата России.

РАЗДЕЛ IV. ПАРТИЯ РАБОЧИХ: МИР ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ.

Тема 18. Как рождаются партии?

Тема 19. От плюрализма к однопартийности.

Тема 20. Большевики: триумф идеи и крах партии.

Тема 21. А была ли у нас партия?

РАЗДЕЛ V. МОЖНО ЛИ ВВЕСТИ СОЦИАЛИЗМ НАСИЛИЕМ.

Тема 22,23 Эволюция и революция.

Тема 24. К чему звали вожди рабочего движения.

Тема 24-26. Октябрь 1917 – насилие или гуманизм.

Тема 27-29. Было ли шествие октября триумфальным?

РАЗДЕЛ VI. КАКОЕ ОБЩЕСТВО МЫ ПОСТРОИЛИ?

Тема 30-31. Модель первая: военный коммунизм.

Тема 32-33. Модель вторая: НЭП Тема 34. Модель третья: административно-тоталитарная система.

Тема 35-36. Что же мы построили?

РАЗДЕЛ VII. ВСТУПЛЕНИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ В НОВЕЙШУЮ ЭПОХУ.

Тема 37,38. Политическое развитие ведущих капиталистических стран в 1917-1923 гг.

Тема 39,40. Социально-экономическое развитие ведущих капиталистических стран в 1024-1939 гг.

Тема 41. Возникновение фашистской угрозы.

Тема 42. Кризис колониальной системы.

РАЗДЕЛ VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СССР В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Тема 43. Международные отношения накануне второй мировой войны.

Тема 44. СССР в предвоенные годы.

Тема 45. Начало второй мировой войны.

Тема 46. Начало Великой Отечественной войны.

Тема 47. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой.

Тема 48. Военные операции 1942 года.

Тема 49. Основные события 2-ой мировой войны 1941-1942 гг.

Тема 50. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и 2-ой ми ровой войны.

Тема 51. Военные действия на территории Восточной Европы в 1944 г.

Тема 52. Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Конец второй мировой войны.

РАЗДЕЛ IX. РАССТАНОВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Тема 53,54. Народно-демократические революции 40-х гг. в странах Восточ ной Европы.

Тема 55,56. Социально-экономические преобразования. Альтернативы разви тия в середине 40-х годов в странах Восточной Европы.

Тема 57,58 Освобождение зависимых стран Юго-Восточной и Южной Азии.

Выбор путей развития.

Тема 59. Некапиталистический путь развития в странах Юго-Восточной Азии.

Тема 60. ленинская концепция социализма.

Тема 61. «Реальный социализм». Многообразие мира социализма.

Тема 62. Повторительно-обобщающий урок.

РАЗДЕЛ X. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ ВЛАСТИ.

Тема 63,64. Демократия и диктатура.

Тема 65,66. Диктатура личности.

Тема 67,68. Диктатура меньшинства РАЗДЕЛ XI. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ТРУД.

Тема 69,70. Ступени затратной экономики.

Тема 71. Задохнется ли капитализм от своей «тучности»?

Тема 72. Платят ли нам по труду?

РАЗДЕЛ XII. СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЕДИНСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЯ.

Тема 73. Эволюция капитализма. Особенности современной фазы его разви тия. Государственно-монополистический капитализм.

Тема 74. Основные тенденции политического развития в странах развитого капитализма.

Тема 75. США.

Тема 76. Япония.

Тема 77. Капиталистические страны Европы. Либерально-реформистская, неконсервативная, социал-демократическая модели развития.

Тема78,79. Развивающиеся страны Азии, Африки и латинской Америки.

Неоколониализм.

Тема 80, 81. Страны Восточной Европы в 60-90-х гг. Кризис и крушение бю рократической административно-командной системы.

Тема 82. Социалистические страны Юго-Восточной Азии в 60-90-х гг.

Тема 83. КНР.

Тема 84. Республика Куба.

Тема 85. Международные рабочие движения и коммунистическое движение с 1945 по 1970 гг.

Тема 86. Рабочее движение в 70-90-х гг. Кризис коммунистического движе ния. Современная социал-демократия.

Тема 87. Международные отношения в 1945-1980 гг.

Тема 88. Международные отношения во второй половине 80-х гг. Ослабле ние международной напряженности: т конфронтации к миру и со трудничеству.

Тема 89. Повторительно-обобщающий. Зачет.

РАЗДЕЛ XIII. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Тема 90,91. На пути к многообразию собственности.

Тема 92. Личная и частная собственность.

Тема 93. Коллективные формы собственности.

Тема 94,95. На пороге рыночной экономики.

РАЗДЕЛ XIV. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС (НТП).

Тема 96. НТП в СССР.

Тема 97. Погибнет ли человечество от разума?

Тема 98. Кто защитит от безработицы?

РАЗДЕЛ XV. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ.

Тема 99. Что такое культура?

Тема 100. Возрастает ли культура общества?

Тема 101. Духовная культура в жизни рабочего.

РАЗДЕЛ XVI. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРАВАВОЕ ГОСУДАРСТВО Тема 102. Государство: машина подавления или социальный регулятор.

Тема 103. На пути к правовому государству.

Тема 104. Принцип правового государства.

РАЗДЕЛ XVII. КАКОЙ МИР НАС ОКРУЖАЕТ?

Тема 105. «Тайны» капиталистического производства.

Тема 106. Социальная анатомия буржуазного общества.

Тема 107. Политический механизм капитализма.

Тема 108. Соединяются ли пролетарии всех стран?

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА для высшего профессионального училища (технического лицея) программа разработана отделом общеобразовательной подготовки (начальник отдела Н.Рахимжанова) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа составлена в соответствии с Республиканским базисным учебным планом для высших профессионально-технических училищ (утвержден Министерством народного образования Казахской ССР 13.08. г.) и учебных программ средней общеобразовательной школы Казахстана РСФСР (1986 г.). Предлагаемое планирование является основой для преподавания немецкого языка в ВПУ. Данный курс изучается в течении трех лет, заканчивается экзаменом по немеукому языку.

Типовым учебным планом для ВПУ на изучении немецкого языка отводится 141 час учебного времени.

На первом курсе немецкий язык изучается в объёме 57 час., на 2-м – час., на 3 – 29 час. Иностранный язык расширяет знания о културе других народов, открывает иной мир через театр, литературу, газеты, радио, телевидение. Знание иностранного языка – это новый источник получения дополнительной информации из иностранной литературы по специальности, публикаций о технических новинках за рубежом. Владение иностранным языком позволит учащимся решать практические вопросы, например, за границей: навести справки, позвонить по телефону, сделать покупки, узнать о последних событиях, общаться в производственных ситуациях. Важно отрабатывать устную и письменную речь. Главными условиями правильной организации эффективной самостоятельной работы являются:

- психологическая установка на необходимость приоретения знаний иностранного языка;

- систематичность и регулярность занятий;

- четкое следование методическим рекомендациям;

- рациональное использование свободного на занятие времени.

Использование учебного материала преследует следующие цели:

1. Коррекции знаний языкового материала по иностранному языку в объёме 8-летней школы и доведение их до среднего уровня;

2. Развитие умений и навыков устной речи соответственно программным требованиям общеобразовательной школы;

- понимать рассказ у учителя или прочитанный текст, содержащий одно два незнакомых слова, о значении которого можно догадаться по контексту, на тему, близкую к изученным;

- устно передавать содержание текста, прослушанного в классе;

- делать небольшое устное сообщение и вести беседу в связи с изученной темой, а также текстом;

- понимать речь в грамзаписи, построенную на изученном материале, на темы, близкие к изученным.

Лексический материал на 1 курсе охватывает ведение беседы при выезде за рубеж или при работе с иностранными гостями, приезжающими в нашу страну: «Знакомство», «Семья», «Профессия», «В гостинице»;

на 2-ом курсе: «Еда», «В магазине», «На почте». Темы: «Федеративная республика Германия», «Австрия», «Швейцария», «Классика немецкой литературы»

удовлетворяют позновательный интерес учащихся.

Тема: «Наш насущный хлеб» - возросшее чувство гражданственности;

Тема: «Язык, который понимает каждый», «Немецкие композиторы» массовое увлечение музыкой, более глубокому пониманию серьезной музыки;

«Восьмое чудо света», «Мир в зеркале искусства» - эстетические чувства.

Каждая тема заканчивается обобщающим уроком, систематизацией материала.

В нумерацию уроков включены уроки над грамматическим материалом и уроки контроля домашнего чтения. На уроках по контролю домашнего чтения осуществляется итоговая проверка домашнего чтения по теме.

Главным для успешной работы является организация обобщающего повторения. Необходимо следить за тем, чтобы изученный материал постоянно активно использовался в речевой деятельности: только постоянно включался в деятельность, он будет храниться в памяти учащегося. Вот почему под повторением понимается такой процесс, когда повторяемый материал включен в ткань урока: в новом контексте, в новой ситуации, в новых комбинациях. Именно это способствует совершенствованию владения материалом.

Изучение грамматики в практических целях является лишь средством и должно обеспечить правильное высказывание и понимание услышанного.

Целью изучения иностранного языка должно быть не знание грамматических правил, а практическое владение иностранным языком.

Языковой материал содержит около 600 слов и словосочетания, отобранных по принципу частотности, а также по их коммуникативной значимости в данных ситуациях общения.

Письмо в условиях одиночного курса является средством овладения иностранным языком, использование знания и навыков письменной и устной речью в производственных ситуациях.

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ.

Общий объём: 141 час., на 1 курсе – 57 часов, на 2 курсе – 53 часа, на курсе – 29 часов.

№ Наименование темы к-во п/п часов 1 КУРС 1. Знакомство 6 ч.

2. Наш насущный хлеб 6 ч.

3. Семья 6 ч.

4. ФРГ 6 ч.

5. Профессия 6 ч.

6. Восьмое чудо света 4 ч.

7. Визит 6 ч.

8. Язык, который понимает каждый 6 ч.

9. Знание – сила 5 ч.

10. Спорт 6 ч.

57 часов 2 КУРС 1. В гостинице 6 ч.

2. Австрия 6 ч.

3. Еда. В ресторане 6 ч.

4. Швейцария 6 ч.

5. В магазине 6 ч.

6. Природа вокруг нас 6 ч.

7. Мир в зеркале искусства 6 ч.

8. На почте 6 ч.

9. Систематизация материала 7 ч.

Всего 55 часов 3 КУРС 1. Коррективный курс 7 ч.

2. Классика немецкой литературы 6 ч.

3. Великие немецкие композиторы 5 ч.

4. Театр 5 ч.

5. Путешествие 6 ч.

Всего 29 часов Тема 1. Знакомство.

Уроки: 1. Сведения о незнаком человеке 2. Его возрасте, поздороваться 3. Начать разговор с незнакомым 4. Человеком, спросить как зовут 5. Собеседника, представить одно лицо другому 6. Обобщающий урок Тема 2. Наш насущный хлеб.

Уроки: 1. Летние каникулы: Где? Как? С кем? Каникулы – это не только отдых, это ещё и труд на селе.

2. Хлеб – его цена и ценность.

3. Хлеб стоит пота.

4. Что такое для нас – хлеб? (сочинение).

5. Домашнее чтение.

6. Обобщающий урок.

Тема 3. «Семья».

Уроки: 1. Спросить о незнаком человеке. Спросить собеседника о его возрасте, сколько лет, производить арифметические действия.

2,3 Назвать членов семьи, представить свою семью, кратко рассказать о каждом члене семьи.

4. Сказать, где вы родились, когда вы родились, спросить имя и фамилию собеседника.

5. Грамматический урок.

6. Обобщающий урок.

Тема 4. «ФРГ» (Федеративная Республика Германия).

Уроки: 1. ФРГ – на первый взгляд.

2. Заочное путешествие по Рейну. Верхний Рейн.

3. Романтический Рейн.

4. Города ФРГ: Гамбург, Бремен.

5. Путешествие в ФРГ.

6. Домашнее чтение.

Тема 5. «Профессия».

Уроки: 1,2. Лексический мтериал по теме профессия: ткач, прядильщица, ровничница.

3. Рассказ о своей профессии.

4. Рассказ о профессионально-техническом училище.

5. Грамматический урок.

6. Обобщающий урок.

Тема 6. «Восьмое чудо света».

Уроки: 1. Киноискусство – популярно и важно.

2. Из хроники кино.

3. Конрад Вольф.

4. Домашнее чтение.

Тема 7. «Визит».

Уроки: 1. Ответить на приветствие при встрече, осведомиться как поживает собеседник, пригласить к себе, договориться о времени визита.

2. Пригласить гостя войти, раздеться, предложить гостю что-либо освежающее.

3. Пригласить гостя к столу, угостить гостя чаем, либо пожелать приятного аппетита.

4. Сказать хозяину дома, что вы хотите уйти, поблагадарить за приглашение, попращаться, пожелать счастливого пути.

5. Грамматика.

6. Обобщающий урок: вести беседу при посещении гостей;

Встреча гостя;

угощение;

беседа за столом, прощание с хозяевами.

Тема 8. «Язык, который понимает каждый».

Уроки: 1. Из немецкой классической музыка: Р. Шуберт.

2. Р. Вагнер 3. Эрнст Буш – певец, актер, борец.

4. Урок – викторина.

5. Домашнее чтение.

6. Перевод. Статей из газет и журналов.

Тема 9. «Знание - сила».

Уроки: 1. Наука и техника в 20 столетии.

2. Выдающиеся ученые.

3. Перевод статей, газет.

4. Домашнеее чтение.

Тема 10. «Спорт, спорт, спорт».

Уроки: 1. О спорте.

2.Виды спорта.

3. Олимпийские игры.

4. Кто со спортом в ногу идет, тот долго живет.

5. Обобщающий урок.

6. Урок систематизации материала, подведение итогов за 1 курс.

Всего 57 часов.

II КУРС.

Тема 1. «В гостинице».

Уроки: 1. Спросить, есть ли свободные номера;

сказать какой номер вам нужен, узнать, сколько стоит номер, спросить, где расположен номер.

2. Попросить разбудить, подготовить счет за гостиницу, попросить заказать такси, узнать, спрашивал ли Вас кто-нибудь.

3. Сдать в чистку костюм;

попросить постирать рубашку.

4. Спросить, свободна ли квартира, сказать, что вы снимаете квартиру, спросить в квартире какие помещения.

5. В парихмахерской, навести справки по обслуживанию.

6. Грамматика.

Тема 2. «Австрия».

Уроки: 1. Австрия. Общие сведения о стране.

2. Федеральные земли Австрии.

3. Федеральные земли Австрии.

4. Иоганн Штраус – поющая душа Вены.

5. Иозеф Гайдн. «Прошальная симфония».

Тема 3. «Еда».

Уроки: 1. Наш распорядок дня.

2,3. Завтрак, обед, ужин.

4,5. Накрыть стол, ориентироваться в меню.

6. Грамматика. Обобщающий урок.

Тема 4. «Швейцария».

Уроки: 1. Основные сведения о Швейцарии.

2. Население, природа, языки, культура.

3. Лихтенштейн. Основные сведения.

4. Основные сведения о Люксембурге.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
 

Похожие работы:Загрузка...
выгодные инвестиции в интернете
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.