авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО ВОПРОСЫ ...»

-- [ Страница 4 ] --

Особой формой переводного упражнения является устный пере вод пересказ, при котором, работая по заранее размноженному тек сту, студенты перед переводом очередного предложения повторя ют уже переведенную часть текста с обязательным сохранением использованных грамматических структур. Перевод осуществляет ся только устно. Его запись по памяти включается в домашнее за дание и проверяется на следующем занятии.

В качестве письменных домашних заданий по грамматическому переводу, кроме упражнений по материалам учебной литературы, студентам предлагается составлять и подбирать тексты для обрат ных переводов на изучаемые грамматические темы по образцам упражнении, отработанных на занятии.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Литература 1. Кириллова Т.С. О значении перевода // Специалист. -2007. -№5. –С.11.

2. Комиссаров В.С. Современное переводоведение. – М., 2009.

3. Щетинин Л.М. О применении активных методов перевода. Вопросы методики преподавания иностранных языков.– Ростов-на-Дону, 2011.

4. Шахова Н.И. Learn to read science. – М.: Наука, 2008.

О.Ю. Колесникова, А.О. Шульгіна, Н.В. Волошкова, О.В. Карабач ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕКЛАДУ В ПРОЦЕСІ НА ВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ Резюме: Стаття присвячена використанню активних методів перекладу та ос новних видів перекладних вправ для успішного їх застосування на практичних за няттях з англійської мови в медичному ВНЗ.

Ключові слова: переклад, активні методи, студенти медичного ВНЗ, перекладні вправи.

Ye.Yu. Kolesnikova, A.A. Shulgina, N.V. Voloshkova, O.V. Karabach THE USAGE OF ACTIVE METHODS OF TRANSLATION IN ENGLISH TRAINING PROCESS AT HIGHER MEDICAL SCHOOL Summary: The article deals with the structural modals of the English language and the main problems of active methods of their translation in English practical classes at Higher Medical School.

Keywords: translation, active methods, medical students, exercises.

УДК 616.6-083-053.2:614.253.5:378. А.А. Конюшевська, Б.І. Кривущев ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ ТРЕТЬОГО КУРСУ ТЕМИ ОЦІНКИ СТАНУ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ЦИКЛУ «МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ» НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ПЕДІАТРІЇ Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Резюме. У статті викладена методика вивчання на кафедрі пропедевтики педі атрії теми: «Оцінка стану сечовидільної системи. Правила збору аналізу сечі у дітей для проби за Аддіс-Каковським, за Зимницьким, за Нечипоренко, їх діагнос тичне значення. Невідкладна долікарська допомога під час ниркової коліки, гост рій затримці сечі». Представлені цілі заняття, уміння, які необхідні для досягнен ня цілі. Описана етапність проведення заняття.
Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Ключові слова: Загальний догляд за дітьми, Болонська система, методика викла дання.

Останнім часом відзначається значне збільшення патології сечови дільної системи, що пов'язано із загальними екологічними процесами поширеністю дисметаболічних розладів, алергізацією населення, дис бактеріозом, радіаційним впливом, жорсткістю води та інше. Серйоз ність прогнозу, трудність діагностики і лікування захворювань нирок і сечовивідних шляхів, роблять цю тему особливо актуальною. Захворю вання нирок і сечовивідних шляхів часто супроводжуються порушен нями функції сечовиділення. Внаслідок цих порушень виникають по рушення загального стану хворих, що вимагає гігієнічного догляду, діє тичного харчування, спеціального режиму. Медична сестра, здійснюю чи спостереження і догляд за хворими дітьми із захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів, повинна вміти правильно оцінити основні симп томи ураження сечовидільної системи, має бути дуже делікатною з па цієнтами, у яких має місце порушення акту фізіологічного оправляння, уміти надати долікарську допомогу і правильно здійснювати догляд за хворою дитиною. Правильний догляд за хворим із захворюваннями нирок є основою лікування, і тому ця тема є досить актуальною.

Заняття на кафедрі проводяться за кредитно-модульною системою.

Загальною метою навчання є навчитися володіти прийомами і методами загального і спеціального догляду за хворими дітьми з патологією сечовидільної системи. Для досягнення загальної мети студенту необхідно вміти:

1. Вибрати з даних анамнезу відомості, що відображають наяв ність ураження сечовидільної системи у дитини;

2. Виділити особливості анатомічної будови і функціонування сечовидільної системи у дітей;

3. Оволодіти прийомами і методами загального та спеціального догляду за хворими дітьми з патологією сечовидільної системи:

3.1. Оволодіти методикою збору сечі для загального аналізу;

3.2. Оволодіти методикою збору сечі по Нечипоренко;

3.3. Оволодіти методикою збору сечі за Аддіс-Каковським;

3.4. Оволодіти методикою збору сечі-проба за Зимницьким;

3.5. Оволодіти методикою збору сечі для бактеріологічного до слідження;

3.6. Провести урахування добового діурезу;

3.7. Підготовити хворого до рентгенологічного дослідження.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год 4. Засвоїти основні етапи долікарської допомоги при нирковій кольці, гострій затримці сечі у дітей.

Теоретичні запитання, на які повинен відповідати студент:

1. Якими симптомами проявляються захворювання сечовиділь ної системи?

2. Дайте визначення основних симптомів: набряки, анурія, нік турія, поллакіурія, дизурія, поліурія, гематурія, біль в животі.

3. Які методи і прийоми загального і спеціального догляду за хворими дітьми з патологією сечовидільної системи ви знаєте?

5. Як правильно зібрати сечу для проби за Аддіс-Каковським?

6. Як правильно зібрати сечу для проби за Нечипоренко?

7. Як правильно зібрати сечу для загального аналізу?

8. Як правильно зібрати сечу для проби за Зимницьким?

9. Як правильно зібрати сечу для бактеріологічного дослідження?

10. Як правильно зібрати сечу для проби 3-х склянок?

11. Як правильно підготувати хвору дитину до рентгенологічно го дослідження сечовидільної системи?

12. Як визначити наявність прихованих набряків?

13. Яка тактика медичної сестри при виникненні у хворого рап тових інтенсивних болів у животі?

14. У чому полягає долікарська допомога хворій дитині при ни рковій кольці?

15. У чому полягає долікарська допомога хворій дитині при гос трій затримці сечі?

16. Катетеризація сечового міхура, показання, протипоказання.

На початку заняття викладач озвучує актуальність теми, цілі занят тя. Після чого проводиться тестовий контроль на вихідний рівень знань студентів. Демонстрація викладачем методів і прийомів загаль ного і спеціального догляду за хворими дітьми нефрологічного профі лю, прийомів надання першої медичної допомоги хворим з порушен ням функції сечовивідних органів. Згідно алгоритму дій відпрацьову ється техніка основних долікарських маніпуляцій, методика забору сечі для лабораторних досліджень - загальний аналіз сечі, проба за Аддіс-Каковським, за Нечипоренко, за Зимницьким;

а також відпра цьовуються на фантомі основні етапи долікарської допомоги при нир ковій кольці, гострій затримці сечі у дітей. Далі слідує самостійна робота студентів у відділенні по закріпленню практичних навичок загального та спеціального догляду за хворими дітьми нефрологічного профілю. Потім виконується тестовий контроль заключного рівня знань студентів. Далі проводиться аналіз і підведення підсумків прак Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год тичного заняття. Студенти отримують дві оцінки за заняття (оцінка за рубіжний тестовий контроль і за практичні навички).

А.А. Конюшевская, Б. И. Кривущев ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СТУДЕНТАМ ТРЕТЬЕГО КУРСА ТЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ЦИКЛУ «МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДИАТРИИ»

Резюме. В статье изложена методика преподавания темы «Оценка состояния моче выделительной системы. Правила сбора анализа мочи у детей для пробы по Аддис Каковскому, по Зимницкому, по Нечипоренко, их диагностическое значение. Неотлож ная доврачебная помощь во время почечной колики, острой задержке мочи». Представ лены цели занятия, умения, необходимые для достижения цели. Описана этапность проведения занятия.

Ключевые слова: Общий уход за детьми, Болонская система, методика преподавания.

Konyshevskaya A., Кrivushchev B.

FEATURES OF TEACHING THE THIRD YEAR STUDENTS THE THEME CON CERNING EVALUATION OF THE URINARY SYSTEM STATE FROM THE CY CLE "NURSING IN PAEDIATRICS" AT THE PEDIATRICS DEPARTMENT Summary. The information about the teaching of the topic "The evaluation of the state of the urinary system. Rules of taking the urine of children for Addis’s sediment count, Nechiporenko’s sediment count, Zimnitskiy's test, their diagnostic value. First before-doctor aid to patients with renal colic and acute retention of urine" is given in the article. Objects, skills needed to achieve goals of classes are presented. Staging of the classes is described.

Key words: general duty nursing of children, Bologna process, teaching process.

УДК 614.254/. А.А. Конюшевская, С.Я. Ярошенко К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ВРАЧА Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Резюме: В статье изложены основные вопросы профессиональной культуры вра ча. Диагностический процесс включает опрос, осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию, дополнительные лабораторные и инструментальные обследова ния, предварительный диагноз, дифференциальный диагноз, окончательный диаг ноз, лечение, и профилактику заболеваний.

Ключевые слова: Врач, диагностический процесс.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Священной обязанностью врача является исцеление человека или облегчение его страданий. Успех врачевания определяется диагности кой болезни. Диагноз лежит в основе любого врачебного действия, лечения и профилактики заболевания. Термин "диагноз" (от греческо го diagnosis-распознание) употребляется в двух смыслах: во-первых, под диагнозом понимается название болезни, т.е. нозологической еди ницы, во-вторых, диагнозом называется сам процесс распознания бо лезни - диагностический процесс. Высокими профессиональными качествами обладает тот врач, который имеет глубину мышления, спо собность к анализу и синтезу наблюдений, точность в диагностике и лечении. Важен не только процесс подготовки врача, но важны и тру долюбие, постоянное повышение и совершенствование знаний, а так же соблюдение определенных правил и последовательности в обсле довании больного. Диагностический поиск должен быть доведен до осознанного автоматизма [1].

Алгоритм работы врача включает:

Больной Жалобы Анамнез (Расспрос) Объективное исследование (Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) Выявление и анализ симптомов заболевания Синтез симптомов в симптомокомплексы и синдромы Предварительная диагностика Дополнительное лабораторное и инструментальное обследование Дифференциальная диагностика Окончательный диагноз Лечение Исход заболевания Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Обследование больного должно всегда начинаться с опроса (жа лобы, анамнез). Этот метод, не смотря на стремительное развитие медицинской науки, не только не потерял своей важности, но и приобретает все большую значимость. Кажущаяся простота метода опроса обманчива - метод требует специальной подготовки и вре мени. Он должен быть логичным и целенаправленным. Поверхно стно, порой предвзятый опрос, может лишь ввести в заблуждение.

Правильно и полно собрать анамнез нелегко. Анамнез - это управляемый разговор, предназначенный для сбора анамнестических данных, причем управлять разговором следует незаметно, чтобы больной этого не почувствовал, должно создаваться впечатление не принужденной беседы. Врачу, прежде всего, нужно уметь отделять главное от второстепенного, от врача требуются большой такт и умения [2]. Нельзя предложить стандартизированную форму разго вора. Хотя исходным правилом является: хорошо поставленный во прос - хороший ответ. Логический и целенаправленный опрос, есте ственно, правилен и необходим, но недостаточен;

очень важно вы слушать не связанный с вопросами рассказ больного. Нужно дать больному возможность свободно изложить всё, что он хочет сказать врачу. Умение выслушать больного играет огромную роль в форми ровании контакта между ним и врачом. В ходе выслушивания боль ного ведется наблюдение за ним. Не зря же в медицине бытует по словица: "Уметь слушать, как и уметь видеть, для врача - большое искусство" [2]. Г.А. Захарьин придавал исключительно большое зна чение субъективным жалобам больного и анамнезу, называя его "снятием медицинского портрета". У ясно мыслящего врача диагноз формируется уже при сборе анамнеза. Учиться нужно, прежде всего, в ходе выслушивания и наблюдения за больным. Giorgio Baglivi, итальянский врач писал: " Больной - лучший учебник " [3].

После сбора анамнеза врач приступает к объективному обследова нию больного - осмотру, пальпации, перкуссии, аускультации. Напри мер, даже по внешнему виду больного, цвет кожи (бледность, цианоз, отечность, желтушность), - у врача возникает первичное предположе ние о болезнях, о поражении какого-то органа или системы.

Большая роль в диагностике отводится методу пальпации. Так, на пример, спленомегалия может явиться одним из признаков заболева ний крови (лейкоз, талассемия, гемолитические анемии), инфекцион ных заболеваниях (инфекционный мононуклеоз, гепатиты А, В, С;

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год ВИЧ, сепсис), нарушения кровообращения (синдром Бадда-Киари, тромбоз воротной вены, портальная гипертензия), травматических поражений селезенки, аутоиммунных заболеваний, нарушений обмена веществ (болезни накопления - Гоше, Вильсона-Коновалова и др.).

Традиционным методом исследования является перкуссия. При перкуссии мы определяем границы сердца, легких, размеры орга нов (печени, селезенки).

Аускультация остается одним из ведущих клинических методов исследования сердца. Аускультация сердца позволяет изучить ме лодию здорового и больного сердца, выявить наличие шума, его локализацию, характер, иррадиацию, тембр звука. Велика роль ау скультации легких для выявления пневмонии, ателектазов, пневмо торакса, обструктивного бронхита.

Традиционные методы изучения пациента являются основой пред варительного (в большинстве случаев) клинического диагноза. Д. М.

Машер [4] подчеркивает: " Любая современная диагностическая ме тодика может давать ложноположительный и ложноотрицательный результат, поэтому нет диагностических методов, которые могли бы заменить добросовестное клиническое обследование больного".

После предварительного диагноза назначается дополнительное лабораторное и инструментальное обследование. Следует обратить внимание на то, что оно называется дополнительным, т. е. оно до полняет и уточняет лечение врача, а не наоборот (рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, ЭХОКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи и др.) В обследовании детей всегда имеются свои трудности, иногда не легко установить контакт с ребенком, особенно дошкольного возраста, для этого нужно большое мастерство и умение, чтобы заинтересовать малыша, вызвать его доверие;

от врача требуется большое терпение.

Помните, что " дети невероятно чувствительны. Они с прозорливо стью угадывают в окружающих истинное отношение к себе. Во вза имности с детьми требуется предельная искренность, т. к. они остро чувствуют притворство, фальшь и снисходительное отношение к себе взрослых " (О.Л. Переладова) [2].

После обследования и получения результатов дополнительных исследований проводится дифференциальная диагностика. Она проводится с использованием двух принципов:

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год 1. Идентификация, когда путем выявления симптомов и синдромов, свойственных определенным болезням, формируется определенная клиническая картина наиболее вероятного из возможных сходных за болеваний, т. е. проводится прямое обоснование диагноза, 2. Принцип сравнения и исключения, когда предполагаемые, похо жие по ведущему синдрому заболевания последовательно исключают ся при сравнении с конкретным случаем, если есть различия [1].

Установив диагноз, врач приступает к лечению болезни у данно го больного. Принципы современной терапии должен быть прин цип индивидуального лечения. "Врач имеет дело не с болезнями, а с больными, из которых каждый болеет по-своему" - эти слова, ска занные известным русским психиатром В.П. Сербским более чем полвека тому назад, актуальны и в наше время [3].

В наш век, век "фармакотерапевтического взрыва", особенно важно сохранить принцип "Noli nocere" - "Не навреди", т.е. избежание поли прагмазии, назначение лекарств по строгим показаниям, с учетом ал лергологического анамнеза больного, с учетом побочных эффектов ме дикамента, с учетом возрастных, конституционно-физиологических особенностей и др. Одним из аспектов деятельности является профи лактика заболеваний, что особенно важно в современных условиях, в условиях неблагополучной экологической ситуации. Медицинская нау ка развивается очень стремительно, необходимо постоянно совершенст вовать систему знаний и врачебного мастерства. «Во врачебном искус стве нет врачей, окончивших свою науку» (М.Я. Мудров) [2].

Литература 1. Чазов Е.И. Основные принципы диагностики. Методология диагноза в современной клинике // Тер.арх. – 1981. - №5. – С. 3-9.

2. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. – К.: Из во «Выща школа», 1988. – 192 с.

3. Харди И. Врач, сестра, больной. / Пер. с венгерского М.Алекса, под ред. М.В. Коркиной. – Будапешт, 1972. – 286 с.

4. Машер Д.М. Лихорадка неясного генеза. Трудный диагноз. / Под ред. Тейлор Р.Б., перевод с англ. – М.: Медицина, 1988. – С. 89-106.

А.А. Конюшевська, С.Я. Ярошенко ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЛІКАРЯ Резюме: у статті викладені основні питання професійної культури лікаря. Діагнос тичний процес включає опитування, огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію, додат Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год кові лабораторні та інструментальні обстеження, попередній діагноз, диференційний діагноз, остаточний діагноз, лікування і профілактику захворювань.

Ключові слова: лікар, діагностичний процес.

A.А. Konyushevskaya, S.Yu. Yaroshenko TO QUESTION OF PROFESSIONAL CULTURE OF DOCTOR Summary: In the article the basic questions of professional culture of doctor are ex pounded. A diagnostic process includes questioning, examination, palpation, percussion, auscultation, additional laboratory and instrumental researches, preliminary diagnosis, differential diagnosis, final diagnosis, treatment and prophylaxis of diseases.

Keywords: doctor, diagnostic process.

УДК 378.147.88+159. С.С. Ксенофонтов, А.О. Шульгіна ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Донецький національний медичний університет ім. М.Горького Резюме. У роботі представлені деякі положення сучасної педагогіки і психології, на які покладаються автори для теоретичного обґрунтування в розробці мето дичних прийомів у рамках особистісно-орієнтованого навчання. Створення таких умов включає всі аспекти учбової діяльності: організаційний, методичний, психо логічний. На підставі деяких психологічних навчань, зокрема, вчення про планомі рно-поетапне формування розумових дій, автори приходять до формулювання основного завдання особистісно-орієнтованого навчання.

Ключові слова: особистісно-орієнтоване навчання, психологічні процеси, когні тивна діяльність.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблема особистісно-орієнтованого підходу до навчання розглядаєть ся у рамках інноваційних технологій сучасної педагогіки. За словами одного з ведучих російських педагогів П.Я. Гальперіна викладач пови нен «…не перекладати свої обов’язки на того, хто навчається, а самим з’ясувати ту систему умов, за наявністю яких учень не може не викона ти дії. Причому виконати дію в такій якості, яку ми йому намітили» [1].

Теоретичні основи індивідуалізації і диференціації навчання, суть цих понять і основні форми їх практичного впровадження розглядаються в роботах провідних педагогів та психологів [2, 4, 5] та інших. Цінним Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год представляється запропоноване А.А. Кірсановим положення про те, що особистісно-орієнтована освіта може здійснюватися ефективно лише на основі диференціації учнів залежно від їх рівня підготовки, інтересів та особистих схильностей. Л.В. Турищєва приділяє головну увагу прави льній психологічній самоорганізації педагога, його готовності співпра цювати з аудиторією з ціллю досягнення поставленої мети. Стверджу ється, що успіх у навчанні залежить перш за все від того, наскільки роз винена емпатія педагога. І.С. Якіманська умовно розподіляє усі існуючі моделі особистісно-орієнтованої педагогіки на три групи: соціально педагогічну, предметно-дидактичну і психологічну. Такий розподіл зручний для вироблення подальшої методологічної платформи дослі дження наявних дискусійних питань цієї проблеми [6].

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Не дивля чись на те, що останнім часом розробка особистісно-орієнтованих технологій навчання знайшла досить широке освітлення у педагогіч ній літературі, на думку авторів, іноді не досить чітко проводиться межа між такими поняттями, як диференціація навчання та індивідуа лізація. Недостатньо теоретично й обґрунтовано йдеться про різні мо делі особистісно-орієнтованого навчання, недостатньо розроблені ме тодичні рекомендації щодо втілення теоретичних положень у практи ку викладання фахових дисциплін, у тому числі іноземних мов, як не обхідної складової професійного спілкування Мета роботи. У роботі йдеться про пошуки критеріїв адаптації пе дагогічних методів викладання до індивідуальних психологічних та когнітивних особливостей особистості того, хто навчається з ціллю створення сприятливих умов для засвоєння мовного учбового матері алу та розвитку професійних здібностей учнівської особистості.

Виклад основного матеріалу та обговорення. Наші знання про психологічні процеси спираються на спостереження за зовнішніми проявами цих процесів, тому основними методами дослідження є спостереження, психологічні заміри та експеримент [3]. Необхідно зазначити, що на практиці мова може йти про відносну індивідуалі зацію навчального процесу. У вище згаданих роботах аналізуються умови, що можуть спонукати до навчальної діяльності та пропону ються деякі моделі такої діяльності. В основі кожної з пропонова них мотиваційних моделей лежить ціль-мета, що об‘єднує всі еле менти навчальної діяльності у єдиний процес і в результаті забез печує вмотивовано стійкий пізнавальний інтерес. Цей інтерес є Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год умовою для реалізації кожного одиничного акту учбової діяльності і кінцевою ціллю процесу навчання. Але далеко не у кожного сту дента розвинений такий інтерес. Успіх процесу навчання залежить від того, наскільки коректно поставлена мета-стимул для кожного етапу навчання і наскільки гармонійно ця мета-стимул вливається у єдиний процес формування стійких інтересів та мотивацій до на вчання. Таким чином, виходячи з теоретичних положень, про які йдеться вище, сприйняття, увага, пам'ять, уява, мислення розгля даються у якості головних критеріїв індивідуалізації учбового про цесу. Як відомо, велика питома вага в навчанні належить роботі з текстом і залежить від аналітичного, синтетичного або змішаного типів мислення студентів. Головне завдання викладача в даному випадку полягає в тому, щоб шляхом диференціації завдань усуну ти труднощі сприйняття інформації і створити найбільш рівні умо ви для учнів обох груп. Вважаємо за доцільне для «аналітиків» до помогти звернути увагу на найбільш значущі деталі за орудою до поміжних питань, різного роду підказок і завдань типу "знайти", "пояснити чому", тощо. Для «синтетиків», навпаки, важливо допо могти виділити головне за допомогою опорних слів або фактів, дат, назв, використання структури тексту і абзацу, за допомогою скла дання плану до тексту, навідних питань щодо встановлення логіч ного зв'язку між фрагментами тексту. Таким чином, не лише усу ваються складнощі у сприйнятті інформації, але учні з різними ти пами мислення ставляться в більш менш рівні умови для повноцін ного сприйняття навчального тексту. Абсолютно очевидно, що не можливо врахувати індивідуальні психічні та когнітивні здібності кожного і забезпечити йому роботу в індивідуальному модулі. То му завдання для роботи з новою інформацією повинні пропонува тися за принципом надмірності, щоб забезпечити вибір для найбі льшого прояву індивідуальних здібностей і схильностей. Важливим чинником сприйняття інформації, на наш погляд, являються також репрезентативні здібності. «Візуали» легше справляються з твор чими і письмовими завданнями, що слід брати до уваги під час розробки завдань для самостійної роботи. «Аудіали» легше сприй мають завдання в усному вигляді, інформацію у вигляді усних по відомлень, лекцій і т.д. Для «кінестетиків» бажано пропонувати інформацію, яка включає якомога більше рецепторів (звук, яскра віша зорова опора, певний емоційний настрій). Ця категорія схиль Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год на до цілісного сприйняття інформації, але погано сприймає деталі.

Тому викладач повинен привертати їх увагу і допомогти запам'ята ти деталі, необхідні для повного сприйняття інформації. Усі види роботи для кінестетиків необхідно будувати на основі різного виду асоціацій. Кінестетикам слід частіше пропонувати такі види робо ти, як ролева гра, складання діалогів, кросворди та інші види ігро вої діяльності. Бажано залучати кінестетиків до роботи з групою у ролі викладача. Однією з найменш численних категорій студентів за сприйняттям нової інформації є «дігітали». Вони сприймають інформацію шляхом логічного осмислення та логічних доказів. Да на категорія учнів найбільш ефективно засвоює мовний матеріал за допомогою не тренувальних вправ, а різноманітних завдань про блемного характеру.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Актуальною, але недостатньо розробленою проблемою залишається проблема особистісно-орієнтованого підходу до розвитку комунікативних здібностей. Перш за все, необхідно з’ясувати які когнітивні та пси хологічні фактори впливають на формування груп і пар для роботи в діалозі, проведення бесід і рольових ігор. Слід виявити які види комунікативних завдань, а також форми роботи, зможуть створити найбільш комфортні умови для розвитку комунікативних здібнос тей учнів. У перспективі подальшого дослідження проблеми осо бистісно-орієнтованого підходу до викладання фахових предметів та іноземних мов ставиться завдання розробити цілісну систему врахування індивідуальних особливостей сприйняття інформації у процесі навчання.

Література 1. Гальперин П.Я. Психология / П.Я.Гальперин.-М., 2000, 112с.

2. Дусавицький О. Мотиваційна модель уроку у системі розвиваль ного навчання //Педагогічна психологія. 2009, №4.- С.160-166.

3. Кирсанов А.А. Индивидуализация обучения как средство форми рования коммуникативной компетенции на уроках русского языка/А.А.

Кирсанов.-[Электронный ресурс].- Режим доступу: http://chem.kstu.ru 4. Корнилова Т.Н. Методологические основы психологии/ Т.Н. Кор нилова.- Санкт-Петербург, 2006.-300 с.

5. Турищєва Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку /Л.В. Тури щєва.- Харків, 2007.-120с.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год 6. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обра зования/ И.С. Якиманская.- М., 2000.-96с.

С.С. Ксенофонтов, А.А. Шульгина ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ Резюме. В работе представлены некоторые положения современной педагогики и психологии, на которые полагаются авторы для теоретического обоснования при разработке методических приемов в рамках личностно-ориентированного обуче ния. На основании психологических учений, в частности, учения о планомерно поэтапном формировании умственных действий, авторы приходят к формули ровке основной задачи личностно-ориентированного обучения.

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, психологические процес сы, когнитивная деятельность.

S.S. Ksenofontov, A.О. Shulgina PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL MOTIVATIONS OF PERSON ORIENTED EDUCATION AND TRAINING Summary: The article presents the principal theoretical statements of modern Pedagogy and Psychology with the aim of creating theoretical foundation for developing methods of person-oriented teaching. On the basis of some Psychological teachings, concept of gradual planned process of molding cognitive actions, in particular, the authors come up with formulating the principal object of person-oriented teaching.

Keywords: person-oriented education and training, psychological processes, cognitive activity.

УДК: 618.1/.6:378.147. Е.В. Литвинова, А.В. Чурилов, О.В. Носкова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ № Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Резюме: Освоєння й впровадження на кафедрі акушерства та гінекології №1 у педагогіч ний процес інтерактивних технологій у вигляді ролевих ігор допоможе студентам в засво єнні отриманого матеріалу, сприятиме залученню уваги студентів і викладачів до освіт ньої результативності інтерактивних технологій, підвищення ступеня формування умінь і навиків, стимуляції творчого й інтелектуального розвитку, зміні мотивації та набуттю інноваційного практичного досвіду у вирішенні професійних проблем в майбутньому.

Ключевые слова: ролевая игра, педагогический процесс, акушерство Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год В настоящее время в системе образования высших учебных за ведений, в том числе и медицинских, происходит интенсивный процесс интеграции в новую образовательную систему общеевро пейского типа.

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся всегда была одной из наиболее актуальных в теории и практике обу чения. В поисках путей ее решения педагоги осваивали исследова тельские и поисковые методы, нестандартные формы проведения занятий, дидактические игры и т.д. Для оптимизации педагогическо го процесса на кафедре акушерства и гинекологии №1 ДонНМУ им.

М. Горького также постоянно проводится поиск новых систем и форм обучения студентов 4-6 курсов медицинских факультетов. Это должно обеспечить повышение эффективности усваивания препода ваемого материала по данным дисциплинам, овладение в большей мере выполнение практических навыков и умений, подготовки к сдаче государственных экзаменов. Повышение эффективности обу чения студентов медицинского вуза и, соответственно, подготовка будущих врачей акушеров-гинекологов напрямую зависят от акти визации всего образовательного процесса. Интенсифицировать обра зовательный процесс необходимо на основе внедрения интерактив ных технологий обучения и организационного развития персонала, создания психологически комфортной среды, обеспечивающей ака демические свободы преподавателей и студентов в выборе образова тельных форм и методов обучения.

Возросшие в настоящее время требования к профессиональной образовательной деятельности поставили задачу создания единой системы непрерывного образования. Выполнению этой задачи будет способствовать осуществление решительного поворота от массового валового обучения к усилению индивидуального под хода, развитию творческих способностей будущих специалистов.

Приоритетными становятся самостоятельная работа в отделениях и родзалах, активные формы и методы обучения: семинарские и практические занятия, дискуссии, моделирование производствен ных практических ситуаций по темам. К активным формам и ме тодам обучения также относятся: метод анализа конкретных си туаций, ролевые, имитационные и организационно деятельностные игры.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Одним из наиболее эффективных методов обучения являются ро левые игры. При использовании данной формы изучения предмета акушерства и гинекологии процесс обучения максимально прибли жен к реальной практической деятельности специалистов в отделе ниях и поликлинической службе. Всякая ролевая игра является ими тационным методом. Проводится разбор жизненных клинических ситуаций (максимально полный сбор жалоб и выяснение анамнести ческих данных, общий и специализированный осмотр беременных и гинекологических больных с различной патологией, ведение нор мальных и осложненных родов, изучение поведения роженицы в родильном зале, определение тактики ведения, объема обследования и плана лечения в зависимости от определенной клинической ситуа ции, выработка четкого алгоритма оказания неотложной помощи в различных экстренных клинических акушерских и гинекологиче ских состояниях). Поэтому особую ценность ролевые игры пред ставляют для системы подготовки и профессионального роста меди цинских кадров. В процессе обучения дисциплине студенты 4-6 кур сов проигрывают определенные роли в свободной от риска ситуа ции, осваивают весь набор необходимых практических навыков по акушерству и гинекологии. Роли, используемые в этого типа играх, могут быть самые разные: главного врача, руководителя подразде ления, заведующего отделением, эксперта страховой медицинской организации, врача, преподавателя, пациента и т.д.

Кроме того ролевая игра является игровым методом обучения.

Все участники игры выступают в тех или иных ролях (пациент ли бо врач, акушерка) и принимают определенные решения, сообразу ясь с интересами своей роли. А поскольку интересы для разных ролей не всегда совпадают, то игрокам приходится принимать ре шения зачастую даже в конфликтной ситуации.

В-третьих, ролевая игра является коллективным методом обуче ния. Традиционные методы в основном ориентированы на индиви дуальное обучение. Прослушав лекции и, отработав на практиче ских и семинарских занятиях, каждый студент персонально сдает зачет, где отчитывается за приобретенные знания, умения и навы ки. Допущенные ошибки в изучении определенной темы одного студента остаются не разобранными для всей ученической группы.

В деловых играх решения вырабатываются коллективно в зависи мости от той или иной практической акушерско-гинекологической Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год ситуации. В итоге формируется коллективное решение на основа нии мнения каждого студента в отдельности, проводится разбор допущенных ошибок в разборе клинических задач по изучаемым темам и недочетов в выполнении требуемых программой практиче ских навыков под руководством преподавателя.

И, наконец, в ролевых играх специальными средствами создается определенный эмоциональный настрой игроков. Каждая клиническая акушерско-гинекологическая ситуация проговаривается и проигрыва ется в благоприятной игровой психологической обстановке без эмо ционального напряжения, что способствует раскрепощению участни ков, максимальному проявлению их творческого потенциала, и, как результат, лучшему усвоению материала. В настоящее время обще признанным является мнение, что при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, в то время как в деловой игре – около 90%. Широкое использование ролевых игр в других вузах по зволяет уменьшить отводимое на изучение некоторых дисциплин время на 30-50% при большем эффекте усвоения учебного материала.

Процесс обучения становится более творческим и увлекательным.

Активность учащихся в ролевых играх проявляется ярко, носит на столько продолжительный, а не эпизодический характер, что говорят даже о “вынужденной активности”, подразумевая, что сама обстанов ка ролевой игры заставляет ее участников быть активными.

Современная ролевая игра отличается значительным влиянием участников на организацию игры. Студенты могут предложить проиграть сами наиболее значимые и непростые для восприятия темы по акушерству или гинекологии. Тот, кто предложил для проигрывания тему часто играет главную роль и подбирает напар ника. Остальные студенты наблюдают за ходом игры и анализиру ют поведение игроков. В определенный момент они могут вмеши ваться в ее процесс и заменять одного из основных игроков, проиг рывать свой, альтернативный в данной роли образ действий. Для преодоления скованности участников, роль преподавателя в роле вой игре должна быть минимальной. Его функция сводится к озна комлению студентов с условиями, целями и техникой игры, обес печения ее нормального протекания, общему контролю за ее про цессом и оказанию в случае необходимости методической помощи в достижении игровых целей, а также к общему подведению ито гов, включающему, если это целесообразно, индивидуальные сове Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год ты и рекомендации ее участникам. Следует отметить, что ролевые игры полезны не только студентам, непосредственно играющим роли, но и студентам, являющимися зрителями.

Ролевые игры помогают студентам 4-6 курсов правильно вести собеседование с пациенткой, распределять задания, обеспечивать поддержку членам группы, руководителю команды и т.д. С их по мощью студенты повышают свои знания и умения в области при нятия самостоятельных решений, своевременного присчитывания их последствий, развития делового общения и т.п. Эффективность ролевых игр заключается в том, что студент 4, 5 или 6 курса проиг рывает комплекс функций, которые могут по окончании высшего учебного заведения быть связанными с его будущей профессией (врач акушер-гинеколог, врач семейной медицины).

Таким образом, освоение и внедрение на кафедре акушерства и ги некологии №1 в образовательный процесс интерактивных технологий в виде ролевых игр поможет студентам в усвоении полученного мате риала, будет способствовать привлечению внимания студентов и пре подавателей к образовательной результативности интерактивных тех нологий, повышению степени формирования умений и навыков, сти муляции творческого и интеллектуального развития, изменению мо тивации и приобретению инновационного практического опыта в ре шении профессиональных проблем в будущем. Базирование ролевых игр на повседневных значимых ситуациях обеспечит высокую анга жированность, вовлеченность студентов, перенос отработанных в ро левой игре образцов поведения и принятых решений в повседневные реальные отношения в последующей врачебной карьере.

Литература 1. В.Я. Вітріщак Педагогічні вимоги до постановки проблеми на вчання// Наук.-практ. конф. "Проблеми підготовки медичних та фармаце втичних кадрів в Україні".– К.– Дніпропетровськ, 2001.– С.52.

2. Общественное здоровье и здравоохранение: деловые игры для студентов медицинских вузов (учебное пособие для практических заня тий) / Под ред. В.З. Кучеренко. - М.: Ид. “Мысль”, 2008. - 128 с.

3. Современные способы активации обучения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Под ред. Т.С. Паниной. – 4-е изд.

стер. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 176 с.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год H.V. Litvinova, A.V. Churilov, O.V. Noskova THE USAGE OF ROLE GAMES FOR STUDENTS TRAINING AT OBSTET RICS AND GYNECOLOGY DEPARTMENT Summary: Mastering the interactive technologies in the form of role-playing games and their introduction into the educational processes at the obstetrics and gynecology de partment 1 will help students to learn the material, will attract students and lecturers attention to the educational effectiveness of interactive technologies, will raise the de gree of their abilities and skills acquiring, will stimulate creative and intellectual devel opment, will change the motivation and will lead to acquiring innovative practical ex perience for solving the professional problems in the future.

Keywords: role-playing game, the pedagogical process, obstetrics О.В. Литвинова, А.В. Чурілов, О.В. Носкова ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕН ТІВ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ № Резюме: Освоєння й впровадження на кафедрі акушерства та гінекології №1 у педагогічний процес інтерактивних технологій у вигляді ролевих ігор допоможе студентам в засвоєнні отриманого матеріалу, сприятиме залученню уваги сту дентів і викладачів до освітньої результативності інтерактивних технологій, підвищення ступеня формування умінь і навиків, стимуляції творчого й інтелек туального розвитку, зміні мотивації та набуттю інноваційного практичного досвіду у вирішенні професійних проблем в майбутньому.

Ключові слова: рольова гра, педагогічний процес, акушерство УДК 338. В.М. Лобас, Н.Ю. Астахова, О.Т. Дорохова МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ-КЕРІВНИКА В УМОВАХ «РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Резюме. У статті представлена особливість методики викладання головних ме тодологічних принципів маркетингової діяльності за умов ринкових стосунків керівникам медичних закладів під час післядипломної підготовки.

Ключові слова: маркетингова діяльність, ринкова економіка, медичні заклади, керівники.

Ринок медичних послуг, з точки зору організаційної структури, є ринком недосконалої конкуренції. У зв'язку з поверненням до Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год принципів ринкової економіки в охороні здоров'я встало питання про впровадження фінансового менеджменту, що передбачає оп тимізацію ресурсного потенціалу. Роль фінансових ресурсів при цьому значно зростає, оскільки це єдиний вигляд ресурсів (окрім трудових засобів і предметів праці та ін.), який можна досить шви дко трансформувати в інші види ресурсів.

Таким чином, роль цих ресурсів зростає на всіх рівнях управ ління (стратегічному, тактичному оперативному), а фінансовий ме неджмент набуває однієї з основних ролей в умовах ринкової еко номіки. Отже, методології викладання теорії маркетингу в системі охорони здоров’я повинні дещо відрізнятися від загальнотеоретич них, які викладаються в курсі загального менеджменту[1, 3-5].

На наш погляд, керівник в галузі охорони здоров'я повинен не тільки вміти використовувати основні функції маркетингу в межах циклу менеджменту в своїй практичній діяльності, але й:

- оцінювати сутність маркетингу з позиції понять «ринок» та «рин кова економіка», враховуючи специфіку галузі охорони здоров'я;

- оцінювати сутність маркетингу з позиції понять «конкуренція»

та «досконала конкуренція» на ринку медичних послуг;

- з'ясувати причинно-наслідковий взаємозв'язок визначень: «марке тингова діяльність керівника» і « розвиток ринка» медичної галузі;

- використовувати інтегровані (синтетичні) підходи до управ ління як базу для реалізації сучасних концепцій та моделей мене джменту в охороні здоров'я;

- використовувати сучасні тенденції науки управління в системі охорони здоров'я з позиції загальнодержавних концепцій реформу вання галузі.

На першому етапі засвоєння теми слухачі – керівники медичних закладів – мають розуміти, що маркетинг в межах предмету свого вивчення в системі охорони здоров’я завжди повинен мати три ас пекти: об’єкти обміну, його учасників i їх інтереси, які трактуються як «громадське здоров’я». В центрі процесу обміну стоять його учасники, між якими здійснюється обмін: держава (або лікувально профілактичні заклади (ЛПЗ) при детальному розгляді) та суспіль ство (або окремий громадянин).

Зміст маркетингу як орієнтованого на ринок відносин продавця має три головні позиції: одержання інформації про ринок;

визна чення тих ринків, на яких підприємству є рація виступати в якості Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год продавця;

здійснення впливу на учасників ринку[2, 4-8]. Тобто на бувають актуальності такі управлінські навички, яким раніше не додавалося великого значення, а саме робота з інформацією про ринки, або "дослідження ринку". Ця сфера діяльності є частковою функцією маркетингу та її значення на практиці дуже швидко зрос тає. Зараз розроблена досить масштабна система методів i прийо мів, яка дозволяє достатньо глибоко вивчати ринкові явища. Певну частку з них мають опанувати керівники медичних закладів. Для цього необхідно обґрунтовувати концепції відносно об’єктів, на які, перш за все, орієнтується пропозиція товарів та послуг. Особ лива увага приділяється організації сервісу для клієнтів, ціноутво ренню, рекламі. Ці форми впливу на учасників ринку в літературі одержали назву інструментів маркетингу, або інструменти політи ки збуту [2, 7].

Під час засвоєння теми необхідно звертати увагу слухачів на те, що у структурі маркетингу важливим елементом є поняття потре би. Потреба - це певний вид необхідності (фізіологічної, соціальної, особово-споживчої) з урахуванням особливостей способу життя, культурного рівня і психологічної орієнтації особи. Запит - це по треба, підкріплена купівельною можливістю. Пропозиція (товар, задоволення потреби) - це послуги, пропоновані з урахуванням ку півельного попиту і вартості. Маркетингові послуги дозволяють реалізувати товар(послугу) в тих випадках, коли визначена потреба населення, коли послуга має переважну якість і ціну,що задоволь няє обидві сторони. Маркетинг може дозволяти реалізувати послу гу (товар) за допомогою обміну.

Угода - комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

Умови угоди, окрім загальної згоди, повинні визначатися законо давством. Ринок - сукупність існуючих і потенційних покупців то вару(ринок товару, послуг, трудових ресурсів і так далі). У зв'язку з вищевикладеним маркетинг - це діяльність по виробництву і реалі зації товару (послуг), спрямована на задоволення попиту і потреб, з урахуванням якості і вартості.

В охороні здоров'я ринок представлений установами державної охорони здоров'я. Крім того, існують: ринок пацієнтів, ринок ідей, ринок фармакологічної продукції, ринок медичної техніки, ринок предметів і послуг в області санітарії і гігієни, ринок послуг в обла сті фізичної культури та ін. Ринок медичних послуг - це сукупність медичних технологій, виробів медичної техніки, методів організації Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год медичної діяльності, фармакологічних засобів, лікарської дії і про філактики. До суб'єктів маркетингової системи медичних послуг віднесений: пацієнт (клієнт) і лікар. Об'єктами маркетингової сис теми медичних послуг є: медико-соціальна проблема, медична по слуга, медичний стандарт, медико-економічна група, медико діагностична група, медико-професійна група, платоспроможність пацієнта, заробітна плата лікаря, вартість медичної процедури, ви падок медичного обслуговування (амбулаторно-поліклінічний або госпітальний), розцінка лікарської праці, медична процедура, оди ниця лікарської праці, ефективність надання медичної допомоги.

До характеристик суб'єктів маркетингової системи медичних по слуг відносяться: хвороба (стан) пацієнта, потреба в медичній до помозі, лікарські медичні рекомендації (пропозиції), добробут па цієнта, мета медичного обслуговування, лікарська кваліфікація, зажадання медичної процедури (попит), лікарська медична допо мога, результат медичної допомоги.

У плані маркетингу будь-якої медичної установи мають бути передбачені наступні питання:

1. Яка ситуація з наявністю послуг(товару) серед певної групи населення або на певній території?

2. Який попит на цей вид послуг(товар)?

3. Які виробничі і транспортні витрати на виготовлення і доста вку товару(реалізацію послуг), тобто собівартість?

4. Яка споживча вартість товару(послуг) на місцевому ринку?

5. Яка купівельна здатність населення?

6. Які виграшні, переважні сторони пропонованої продукції(чи послуг) в порівнянні з існуючими на ринку?

7. Чи є медичні, маркетингові, психологічні і рекламні умови для дії на потреби?

Медичні послуги, як і будь-який товар, мають свої стадії життє вого циклу, знання яких має важливе значення в маркетингу:

1. Введення послуги на ринок.

2. Зростання потреби.

3. Зрілості та насичення.

4. Занепаду потреби.

Ще одним комплексом практичних навичок управлінця має ста ти розробка системи маркетингу конкретної медичної установи.

Медичні установи при маркетингу медичних послуг повинні вра Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год ховувати: можливості споживача(кількість, концентрація, плато спроможність, структура захворюваності);

можливості лікувальної установи(оснащеність, стан кадрів, ліцензування послуг, фондооз броєність новою технікою, досвід комерційної діяльності);

якість, рівень і доступність медичних послуг;

конкуренцію. Напрями стра тегії маркетингу для медичних установ: підвищення якості спожи вчих властивостей товару(послуги);

надійність виробу, його гаран товане обслуговування і ремонт;

престижність фірми і закріплення її в якості лідера по цій послузі, виробництву;

продаж това ру(послуг) з супутніми потрібними послугами;

наявність новизни, що підвищує впізнанність продукту, покращує можливість викори стання і естетичне сприйняття, посилює ефективність. Одним з ви дів маркетингової стратегії в сучасній охороні здоров'я повинна стати стратегія соціально-етичного маркетингу, яка припускає ве дення лікувально-профілактичної діяльності, продажі товарів і по слуг для окремих спеціальних груп населення(пенсіонерів, ветера нів війни і праці, самотніх, малозабезпечених, багатодітних).

Таким чином, успішному розвитку охорони здоров'я може спри яти засвоєння керівниками медичних закладів принципів менедж менту і маркетингу. Важливим є доповнення ролі організатора, фу нкціями менеджера.

Література 1. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М.: Изд.

Дом «Вильямс», 2004. – 432 с.

2. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: На вчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.

3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом:

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

4. Лобас В.М. Менеджмент ресурсів ( частина перша): Навчальний посібник/ В.М. Лобас, Н.Ю. Астахова, О.Т. Дорохова. – Донецьк: Вид-во « Ноулідж» ( Донецьке відділення), 2012.-161с.

5. http://www.trn.ua/articles/1285/ 6. http://www.centr-crm.ru/tsitati 7. http://2pm.kz/cabbage/ 8. http://directsalez.ru/razgovor-shestoy-postanovka-tseli-po-metodu-smart/ Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год В.М. Лобас, Н.Ю. Астахова, Е.Т. Дорохова МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИНЦИПОВ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ ВРАЧА-РУКОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ «РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Резюме. В статье изложена особенность методики преподавания основных ме тодологических принципов маркетинговой деятельности руководителей меди цинских учреждений в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, рыночная экономика, медицин ские учреждения, руководители.

V. Lobas, N. Astakhova, Е. Dorohova METHODOLOGY OF TEACHING THE PRINCIPLES OF MARKETING AC TIVITY FROM A POSITION OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER IN THE CONDITIONS OF "MARKET ECONOMY" Summary: The article describes the main feature of the teaching methods of marketing activity for medical department leaders and analyze the possibilities and prospects of their use in the management of resources including and in health Keywords: marketing activities, resource potential, market economy.

УДК 338. В.М. Лобас, Н.Ю. Астахова, О.Т. Дорохова, С.М. Вовк, Л.Є. Оборнєв МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ В ЦИКЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Резюме. Показана особливість методики викладання основ цілепокладання в курсі менеджменту для керівників системи охорони здоров’я. Постановка цілей - пер ший і найважливіший етап процесу планування. Раціональне цілепокладання необ хідне для забезпечення своєчасності та послідовності заходів, які дозволяють раціонально й ефективно використовувати ресурси та час для досягнення ре зультатів та вирішення конкретних задач.

Ключові слова: планування, ціль, менеджмент, охорона здоров’я.

При плановій підготовці і перепідготовці керівників лікувально профілактичних установ з проблем організації та управління охороною здоров’я значна увага приділяється питанням формулювання цілей ор Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год ганізації. Актуальність вивчення такого питання зумовлена тим, що постановка цілей є невід’ємною основою процесу планування. Відомо, що планування - це функція управління, зв’язана з визначенням послі довності дій, прийомів і раніше прийнятих рішень, чинених у часі і про сторі, що потребують визначених ресурсів, необхідних для досягнення цілей організації [1, 2]. На кафедрі організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та епідеміології факультету інтернатури та післяди пломної освіти розроблена методика викладання основ постановки ці лей в діяльності керівників медичних закладів. На наш погляд, методо логія формулювання цілей в системі управління охороною здоров’я мають дещо відрізнятися від загально теоретичних. Отже сформульо вані цілі засвоєння теми.

Загальна ціль: обґрунтовано формулювати коректні цілі органі зації та особисті цілі керівника.

Для її реалізації необхідно вміти:

- Організувати пошук та аналіз попередньої інформації для оцінки наявності проблеми.

- Використовувати критерії цілей – часові та специфічні ви мірювачі.

- Забезпечувати взаємну підтримку цілей.

- Дотримуватися раціональних параметрів складності цілей та їхнього досягання.

- Виявляти проблеми на шляху досягнення цілей.

- Здійснювати рівномірний розподіл цілей між виконавцями.

- Визначати політику організації за допомогою цілей.

- Раціонально використовувати методи досягнення цілей.

Для системи охорони здоров'я вважаємо актуальним наступне визначення: планування - це обґрунтування і вибір мети функціо нування і розвитку системи та оптимізація засобів для досягнення цих цілей [3-6]. Перш за все звертаємо увагу слухачів на необхід ність визначення ролі та місця етапу формулювання цілей у проце сі планування. Етапи планування можна визначити таким чином:

1. Оцінка наявних можливостей з урахуванням ринку (наявність попиту на услуги, урахування показників захворюваності, джерел фінансування), рівня конкуренції в цьому сегменті ринку, сильних і слабких сторін лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ).

2. Визначення місії і цілі організації.

3. Розгляд планових пропозицій (зіставлення зовнішніх загроз і можливостей з внутрішніми силами та слабкістю організації).

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год 4. Визначення і розгляд всіх можливих стратегій.

Під час формулювання цілей необхідно враховувати стратегічні альтернативи, а саме:

- Обмежене зростання - цілі встановлюються з урахуванням наявної інформації (для зрілих галузей економіки, коли є технології виробницт ва і певне положення на ринку, альтернатива менш ризикована).

- Зростання - щорічне підвищення рівня короткострокових і дов гострокових цілей над рівнем минулого року (у динамічних галузях з новими змінними технологіями).

- Скорочення - рівень нових цілей нижче, ніж торік (ліквідація припинення діяльності, розпродаж матеріалів і активів організації;

відсікання зайвого - відділення декількох підрозділів або видів дія льності;

скорочення і реорієнтація).

- Поєднання - об'єднання всіх вищезгаданих компонентів.

5. Зіставлення альтернатив з урахуванням місії організації і стратегічних цілей.

6. Встановлення курсу дій - ув'язування стратегії з іншими орга нізаційними функціями. Це тактика - конкретна короткострокова стратегія та політика - загальні показники здоров’я населення як орієнтири для дій або прийняття рішень.

7. Формування допоміжних правил (закупівля реактивів та об ладнання, наймання працівників, розробка нових видів послуг).

8. Бюджетування - складання правил в цифровому вираженні.

Бюджети повинні плануватися зверху вниз, щоб уникнути ситуації, коли кожен підрозділ вважає себе головним [7, 8].

Вибір методів, прийомів, методик постановки і досягнення мети багато і вони бувають схожі. Вимоги до мети медичної організації:

1. Повинна бути порівнянна з можливостями конкретної ЛПЗ або служби в цілому. Наприклад, не варто ставити перед дільнич ної лікарнею мету домогтися вирішення проблеми СНІДу.

2. Повинні бути конкретними і вимірними. Наприклад, метою дільничної лікарні може бути зниження показників захворюваності прикріпленого населення.

3. Не повинні бути суперечливими. Наприклад, мета оновити в наступному році парк діагностичної апаратури суперечить меті знизити наступного року витрати лікарні.

4. Повинні формулюватися і прив'язуватися до певних часових етапів (п'ятиріччя, рік, квартал).

5. Повинні відповідати місії і системи цінностей організації.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год 6. Повинні бути гнучкими (можливість для маневру відповідно з новими вимогами і новими можливостями).

Напрями, за якими формулюються цілі організації охорони здоро в'я: робота з пацієнтами/клієнтами;

положення на ринку послуг;

робо та з партнерами;

фінансові ресурси;

потужності організації;

людські ресурси;

зміни в організації і управління;

задоволення потреб і зрос тання добробуту працівників;

надання допомоги суспільству.

У будь-якій великій організації, в т.ч. ЛПЗ, що має кілька структур них підрозділів і рівнів управління, складається ієрархія цілей, що пред ставляє собою перехід цілей більш високого рівня в мети більш низько го рівня, і навпаки. Якщо ієрархія цілей побудована правильно, то ко жен структурний підрозділ ЛПЗ, досягаючи своїх цілей, вносить істот ний внесок у досягнення загальних цілей організації. З цілями безпосе редньо пов'язані завдання - певний обсяг робіт, який повинен бути ви конаний заздалегідь встановленим способом у заздалегідь визначені терміни. Завдання організації діляться на три групи: Робота з людьми і предметами. Робота з інформацією. Робота з енергією. Наприклад, у завдання медсестри входить робота з людьми і предметами, а праця керівника сестринської служби представляє собою, переважно, роботу з людьми та інформацією.

Вивчення теми супроводжується вирішенням ситуаційних за вдань,що будуються з використанням матеріалів медичних закладів слухачів. Такий підхід сприяє ефективному формуванню у керів ників медичних закладів управлінських навичок щодо створення цілей організації.

Література 1. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. – М.: Изд.

Дом «Вильямс», 2004. – 432 с.

2. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом:

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

3. Лобас В.М. Менеджмент ресурсів (частина перша): Навчальний посібник/ В.М. Лобас, Н.Ю. Астахова, О.Т. Дорохова. – Донецьк: Вид-во «Ноулидж»(Донецьке відділення), 2012. -161с.

4. http://www.elitarium.ru 5. http://www.trn.ua/articles/1285/ 6. http://www.centr-crm.ru/tsitati 7. http://2pm.kz/cabbage/ 8. http://directsalez.ru/razgovor-shestoy-postanovka-tseli-po-metodu-smart/ Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год В.М. Лобас, Н.Ю. Астахова, Е.Т. Дорохова, С.М. Вовк, Л.Е. Оборнев МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛИ В КУРСЕ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Резюме. Показана особенность методики преподавания основ целеполагания в курсе менеджмента для руководителей системы здравоохранения. Постановка цели - первый и самый важный этап процесса планирования. Рациональное целе полагание необходимо для того, чтобы обеспечить своевременность и опреде ленную последовательность необходимых мероприятий (действий), которые позволяют рационально и эффективно использовать ресурсы и время для дости жения промежуточных результатов и решения конкретных задач.

Ключевые слова: планирование, цель, менеджмента, здравоохранение V. Lobas, N. Astakhova, Е. Dorokhova, S.Vovk, L. Obornev METHODOLOGY OF TEACHING THE PRINCIPLES OF AIM FORMULA TION IN A COURSE A MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF HEALTH PRO TECTION Summary: Shows the features of the methodology of teaching the basics of goal setting in the course of management for managers of the health care system. The goal setting is the first and most important stage of planning process. A rational teleology’s is needed in an order to provide a timeliness and certain sequence of necessary measures (ac tions) that allow rationally and effectively to use resources and time for the achievement of concrete tasks and intermediate results.

Keywords: planning process, formulation of aim, management theory, planning in the system of health protection.

УДК 378.046.4: Т.М. Мельник ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Резюме: Рассмотрены основные принципы доказательной медицины и целесооб разность их использования в последипломном медицинском образовании.

Ключевые слова: доказательная медицина, системные обзоры, последипломное образование.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Стремительное развитие медицинской науки, разработка новых медицинских технологий способствовали развитию концепции дока зательной медицины. Термин «доказательная медицина» описывает такой подход к медицинской практике, при котором решение об ис пользовании профилактических, диагностических и лечебных меро приятий принимаются исходя из полученных доказательств их эф фективности и безопасности, допускают поиск, сравнение, обобщение и распространение полученных доказательств для использования в интересах больных [1].

Цель работы: проанализировать некоторые методологические аспекты доказательной медицины в связи с их использованием в последипломном медицинском образовании.

Наиболее важным принципом доказательной медицины (ДМ) яв ляется критический анализ информации: значение каждого факта тем больше, чем жестче методика научного исследования, в ходе которого этот факт получен «золотым стандартом» научных исследований счи тают рандомизированные контролируемые исследования [2].

Практикующий врач должен уметь критически анализировать много численные источники информации, сопоставлять материалы, получен ные разными авторами, и находить необходимые данные с использова нием современных информационных технологий. Использование прин ципов доказательной медицины в области общественного здоровья и профилактической медицины способствует рациональной трате ресурсов и формированию более эффективной системы охраны здоровья.

Индивидуальный врачебный опыт и мнение экспертов не рас сматривают, ибо они не имеют достаточной научной основы. Най денные доказательства практическому врачу необходимо экстрапо лировать на конкретного пациента соответственно его индивиду альным особенностям.

Принципы ДМ обеспечивают лучшее лечение пациентов и по зволяют сделать охрану здоровья рентабельнее. Выгоды от реали зации принципов ДМ в практической деятельности врача сводятся к следующему: необходимые ресурсы не растрачиваются на неэф фективное лечение;

лечение, приносящее больше вреда, чем поль зы, прекращается;

быстрее внедряются в практику новые успешные методы лечения;

пациенты чувствуют себя спокойнее и увереннее, когда им известен четкий прогноз используемого метода лечения.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год ДМ – подход к оказанию медицинской помощи, которая обеспе чивает сбор, интерпретацию и интеграцию надежных и используе мых в практике доказательных данных, полученных в специальных исследованиях, учитывающих наблюдения клиницистов и интере сы пациентов. «Золотым стандартом» считают рандомизированные слепые контролированные исследования. ДМ имеет в виду исполь зование в медицинской практике лишь тех методов, эффективность которых доказано в качественных исследованиях.

В последипломном медицинском образовании необходимо осоз нанное использование наилучших существующих сведений при лече нии конкретного больного [3], используя сведения о закономерности распространения заболеваний, и осуществление прогнозирования ис хода болезни у каждого конкретного пациента на основе изучения клинического течения заболевания в аналогичных случаях.

В практическом плане ДМ обеспечивает последипломное обуче ние необходимыми методами биостатистики, объективными крите риями достоверности и способами обобщения результатов клиниче ских исследований. Это, прежде всего, относится к использованию разных методов лечения и организации медицинской помощи, вслед ствие чего максимально минимизируется количество ошибок (стан дартных, случайных и т.д.). Таким образом, обеспечивается высокая достоверность ожидаемых результатов, включая прогнозы.

Научно обоснованное преподавание, используя методологию ДМ опирается главным образом не на интуицию, а на непредвзя тую, объективную оценку научного факта. Утверждение решения по поводу лечения или оказания медицинской помощи опирается только на современные и достоверные в научном аспекте факты.

Итак, научно обоснованная практика приводит стандарты качества информации, используемой в процессе обучения «к общему знаме нателю», чтобы результаты клинического исследования могли быть оценены по непредвзятым систематизированным критериям.

Указанные принципы положены в основу понятия про научно обос нованную ДМ. Научно обоснованная практика может использовать эти принципы в широкой сфере последипломного медицинского образова ния, а также в практическом руководстве и экономике охраны здоровья.

Вместе с этим, ДМ не ограничивает инициативу врача. Врач специалист может полной мерой пользоваться интуицией или собст венным опытом, но действовать он должен только обосновано. ДМ аб Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год солютно не подменяет критическое мышление, а на самом деле требует критического анализа опубликованных материалов. Для современного врача навыки критической оценки настолько же важны и необходимы, как и рутинный клинический осмотр больного.

Количество опубликованных медицинских исследований растет очень быстро, поэтому не просто и не всегда возможно найти все достоверные факты, касающиеся конкретного случая. У большин ства клиницистов не хватает времени для регулярных просмотров специализированной литературы.

Эти барьеры на пути к научно организованной работе можно пре одолеть, используя систематические обзоры и информационные техно логии. Информационные технологии являются очень важным инстру ментом для эффективной компиляции и отбора клинических достовер ных фактов. Современное развитие информационных электронных средств облегчил доступ к нарастающему количеству информации и базам данных, в частности к Кокрановской библиотеке. Главное отли чие Кокрановской библиотеки от остальных баз данных состоит в том, что информация в ней тщательно отобрана из разнообразных источни ков, в частности, в нее включают только контролированные и рандоми зированные (т.е. проведенные методом случайной выборки) исследова ния, кроме того, она обобщена (в виде систематических обзоров и мета анализов). Еще одно отличие Кокрановской библиотеки от других электронных баз данных состоит в том, что в ней информация регуляр но исправляется, если новые данные отличаются от предыдущих.

Кокрановский подход является основой развития идей доказа тельной медицины. Сейчас органы управления охраной здоровья и страховые организации промышленно развитых стран, принимая большинство решений, руководствуются выводами и рекоменда циями Кокрановского общества.

Выводы. Изучение и использование принципов доказательной медицины предусматривает соединение индивидуального клиниче ского опыта и оптимальных доказательств, полученных путем сис тематизированного анализа клинических исследований. Каждый врач, организатор охраны здоровья, специалист в области общест венного здоровья должен знать основные принципы доказательной медицины и использовать их в практической работе. Принципы доказательной медицины целесообразно использовать в последип ломном медицинском образовании.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Литература 1. Воробьев К.П. Доказательная медицина – новая методология медицин ской практики / К.П. Воробьев // Український медичний альманах. – 2005.

- №6. – С. 142-146.

2. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины [пер. с англ.] / Т. Грин хальх. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2008. – 240 с.

3. Шевченко Ю.Л. Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине / Ю.Л. Шевченко, И.Н. Денисов, В.И. Кулаков, Р.М. Хаитов. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 1248 с.

Т.М. Мельник ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ Резюме: Розглянуто основні принципи доказової медицини та доцільність їх вико ристання у післядипломній медичній освіті.

Ключові слова: доказова медицина, систематичні огляди, післядипломна медична освіта.

T.M. Melnyk USE OF SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF EVIDENTIAL MEDICINE IN POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION Summary: Main principles of evidential medicine and expediency of their use in post graduate medical education are considered.

Keywords: evidential medicine, system reviews, postgraduate education.

УДК 378.147+378.4:61+ Л.С. Мехова, Г.А. Мехова, Т.М. Гальбурт, Ю.П. Ануфриева ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Резюме: в работе рассматривается применение современных учебных пособий, методических указаний, мультимедийных презентаций как способ активизации самостоятельной работы иностранных студентов на практических и лабора торных занятиях по изучению биологии на подготовительном факультете. От Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год мечены положительные результаты использования такой формы проведения занятий для иностранных студентов.

Ключевые слова: учебный процесс, самостоятельная работа, мультимедийные презентации, довузовская подготовка.

В современной образовательной системе Украины большое зна чение отводится качественной подготовке будущих врачей в облас ти фундаментальных дисциплин и, в частности, биологии. Качест во подготовки влечет за собой необходимость освоения новых (ин новационных) методов преподавания, обучения и оценивания, ко торые направлены на повышение развития у студентов творческих способностей и самостоятельности [1, 4].

В настоящее время в медицинских вузах Украины обучается бо лее 15 тысяч иностранных студентов и наш вуз не является исклю чением. Однако необходимо заметить, что преподавание различ ных дисциплин (в том числе и биологии), иностранным гражданам, особенно на первом курсе вызывает определенные сложности. Они заключаются в том, что иностранные студенты плохо знают рус ский язык и имеют абсолютно разный уровень начальной подго товки (некоторые студенты в своих странах специальные предметы не изучают или изучают на уровне общих представлений).

Для адаптации иностранных студентов к современным условиям обучения в вузе, необходимо уже на подготовительном факультете начинать вырабатывать навыки к самостоятельной работе. И одним из условий оптимизации их обучения на подготовительном факультете является соответствующая методическая база, удовлетворяющая со временным требованиям преподавания различных дисциплин [2, 3, 5].

Первым этапом было написание учебного пособия «Биология» для иностранных студентов подготовительных факультетов вузов медицин ского и биологического профиля. Пособие утверждено Центральным методическим кабинетом по высшему и медицинскому образованию МОЗ Украины в 2007 году. Материал пособия изложен в 3-х книгах:

кн. 1 «Цитология с основами генетики»;

кн. 2 «Анатомия, физиология, гигиена» и кн. 3 «Основы зоологии и паразитологии».

За 6 лет работы с пособием оно дважды перерабатывалось и до полнялось современным материалом, таблицами и рисунками.

В дальнейшем, с целью интенсификации изучения программно го материала и приобретения навыков самостоятельной работы на Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год основе учебного пособия «Биология», были разработаны «Методи ческие указания к практическим занятиям по биологии» для ино странных студентов подготовительных факультетов и «Методиче ские рекомендации для преподавателей». В методических указани ях для студентов приведены методические разработки всех прак тических занятий по биологии (к каждой из трех книг) с комплек сом тестов и ситуационных заданий к теме каждого занятия. Каж дое занятие включает цели обучения, рекомендованную литерату ру, домашнее задание с теоретическими вопросами темы, краткие инструкции к выполнению домашнего задания и практических ра бот на занятии, а также задания для проверки достижения конкрет ных целей обучения и технологическую карту занятия.

Практика работы с учебным пособием в комплексе с методиче скими указаниями показала, что данный методический материал существенно облегчает иностранным студентам восприятие и ус воение программного материала, помогает им в процессе подго товки к практическим занятиям. А разные варианты тестового кон троля, используемые на каждом занятии, позволяют им хорошо ориентироваться в изученном материале и адаптироваться к совре менной системе обучения в вузе.

Кроме этого, для облегчения восприятия текстового материала пособия и методических указаний был разработан и издан словарь биологических терминов на русском, украинском, английском и арабском языках.

В высшем образовании большое значение имеют методы препо давания, которые обеспечивают ускорение процесса передачи знаний, помогают быстрее и проще понимать учебный материал, а так же приобретать навыки работы с электронными ресурсами [3]. Повы сить заинтересованность студента в изучении предмета, особенно обучающегося на неродном языке, возможно при условии хорошей наглядности иллюстративного материала, как на лекциях, так и на практических и лабораторных занятиях.

Мультимедийные лекции, практические занятия и лабораторные работы по биологии на подготовительном отделении создавались ве дущими лекторами. При создании мультимедийных слайдов исполь зовалась программа Power Point, позволяющая показать работу раз личных систем в действии и сопровождении эффектов анимации.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год Анализ работы с использованием информационных технологий на подготовительном отделении нашего вуза показал, что лекции с муль тимедийными иллюстрациями и тематические фильмы увеличивают возможность показа большего количества различного иллюстративного материала и значительно улучшают его осмысление. Применение мультимедиа на сложных для усвоения программного материала прак тических и лабораторных занятиях увеличивает возможность проведе ния большинства опытов в лабораторных условиях, а так же позволяет студентам приобрести навыки работы с электронными ресурсами. Дуб лирование основных положений, определений и формул на экране по зволяет записывать и зарисовывать весь материал, даже медленно рабо тающим иностранным студентам, а, следовательно, значительно уменьшается количество неточностей в написании терминов, формул и уравнений. Также следует отметить, что во время проведения занятий с применением мультимедиа значительно повышается дисциплина сту дентов и их заинтересованность к изучаемой темы.

Таким образом, новая методология обучения на подготовитель ном отделении вуза поможет обеспечить адаптацию студентов иностранцев к условиям обучения на первом курсе, более глубоко изучить материал учебника, выработать навыки самостоятельной работы и адаптироваться к требованиям преподавателя, что в свою очередь в дальнейшем будет способствовать повышению эффек тивности их дальнейшего обучения в медицинском вузе.

Литература 1. Пасишников А.А. Инновационный подход в процессе оптимиза ции профессиональной педагогической деятельности преподавателя вуза // Успехи современного естествознания – 2008. – № 3 – С. 71-74.

2. Барамзина С.В. Методическое обеспечение - одно из составляющих качественного образования //Современные проблемы качественного образо вания в высшей школе: материалы научно-практической конференции 1 фев раля 2007 года.– Киров: кировская госмедакадемия, 2007.– С. 127-128.

3. Ветошкина А.А., Латышева Л.А. Использование современных компьютерных технологии в организации учебного процесса. Перспекти вы развития высшей школы: материалы II Межунар. науч. метод. конф //Гродненский гос. аграрный университет – Гродно : ГГАУ, 2009. – С. 396.

4. Инновационные процессы в современном педагогическом обра зовании: коллективная монография / под ред. Е.В. Бондаревской, В.И.

Мареева. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. – 316 c.

Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год 5. Антрапцева Н.М., Пономарева И.Г.Методологические аспекты применения электронных лекций. Перспективы развития высшей школы:

материалы II Межунар. науч. - метод. конф. // Гродненский государствен ный аграрный университет: редкол. : Пестис В.К. [и др.] – Гродно : ГГАУ, 2009. – С. 334.

Л.С. Мехова, Г.А. Мехова, Т.М. Гальбурт, Ю.П. Ануфриева ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО ГИЙ Резюме: В работе рассматривается применение современных учебных пособий, ме тодических указаний, мультимедийных презентаций как способ активизации само стоятельной работы иностранных студентов на практических и лабораторных занятиях по изучению биологии на подготовительном факультете. Отмечены поло жительные результаты использования такой формы проведения занятий для ино странных студентов.

Ключевые слова: Учебный процесс, учебные пособия, методические указания, самостоятельная работа, мультимедийные презентации.

L.S. Меkhоvа, G.A. Меkhоvа, T.M. Galburt, Y.P. Anufriieva TRAINING OF FOREIGN STUDENTS AT THE PREPARATORY DEPART MENT WITH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES Summary: The paper deals with the application of modern training aids, methodological guidelines of multimedia presentations as a way to enhance the self-study of foreign students on the practical and laboratory classes to study biology at the preparatory faculty. The posi tive results of the use of this form of training for foreign students are noted.

Keywords: The learning process, training aids, methodological guidelines, self- study, multimedia presentations.

УДК 378.147- Л.С. Мехова, М.Г. Степанова МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ Донецкий национальный медицинский университет им. Горького Резюме: в работе рассматривается применение методических указаний совме стно с протоколами практических занятий как способ активизации самостоя тельной работы иностранных студентов на аудиторных занятиях по изучению Вопросы здравоохранения Донбасса, Выпуск №27, 2013 год медицинской биологии. Отмечены положительные результаты использования такой формы проведения практических занятий для иностранных студентов.

Ключевые слова: учебный процесс, самостоятельная работа, методические ука зания для студентов, протоколы практических занятий.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.