авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |

«Национальная академия наук Украины Национальная академия медицинских наук Украины Министерство здравоохранения Украины ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО ...»

-- [ Страница 10 ] --

медицинская академия пологів та реанімації недоношених дітей ти соціальні зв’язки з оточенням, покращати В ХХ столітті в усіх країнах світу методи за Санкт-Петербург, Россия вдалось знизити показники перинатальної якість життя. побігання непланованої вагітності все більше смертності серед дітей, що народились в терміні Важливим аспектом успішного ведення представляють собою альтернативний метод гестації більш, ніж 28 тижнів. Однак віддалений таких хворих є вирішення етичної проблеми штучному перериванню (аборту), який розгля- Приоритетным направлением развития прогноз для екстремально недоношених дітей ставлення батьків до хворої дитини та їх готов- дається як недопустиме лікарське втручання. здравоохранения Российской Федерации яв (23-25 тижнів) залишається неоднозначним, ність до виконання всіх лікарських рекоменда- Відношення до аборту у суспільствах країн за- ляется повышение качества и доступности ме беручи до уваги високу частоту неврологічної цій, оскільки лікування таких дітей є тривалим хідної Європи формувалось на тлі принципових дицинской помощи, что имеет первостепенное захворюваності, інвалідизації, смертності (роки), а, іноді, довічним. змін його моральної оцінки та юридичного ста- значение для реализации государственных до 5 років життя. Все це стало підставою На сьогодні в розвинених країнах світу роз- тусу. Цивілізований світ – перш за все, країни программ иммунизации детей и взрослых с для створення підходів до прогнозування роблені та запропоновані рекомендації щодо Європи, США та Росії – намагались звільнитись целью формирования эпидемиологического ефективності та доцільності реанімаційних використання у дітей ряду лікарських засобів з від традицій морально-релігійного осудження благополучия общества.

заходів для таких дітей, а також потребувало доведеною ефективністю у дорослих (пегільо- та юридичної заборони абортів протягом більш Иммунизация населения является юридичного та державного регулювання вані інтерферони в лікуванні хронічних вірусних як 15 століть. основным и эффективным средством про надання неонатальної реанімаційної та гепатитів). Однак в Україні дозволу на застосу- За останні п’ятдесят років, внаслідок гро- филактики инфекционных болезней, служит реабілітаційної допомоги. вання таких препаратів в педіатричній практиці мадських обговорень та дискусій, відбулась наиболее доступным и экономичным спосо 182 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»
бом снижения заболеваемости и смертности что большинство педиатров (64,1%) встреча- этот вопрос. Сідельников.

от инфекций. Иммунопрофилактика по праву лись в своей практике с поствакциональными В целом, результаты проведенное анкетиро- Етичне мислення лікаря залежить від наяв считается неотъемлемой частью медицинской реакциями у детей – повышением вания, позволяют сделать вывод, что на одном ності власних етичних переконань. Для оволо помощи, оказание которой населению гаран- температуры, местными реакциями, аллер- из важнейших этапов организации вакцинопро- діння професійними вміннями в галузі сучасної тирует государство. гическими реакциями, лимфаденитами по- филактики, каким является детская поликлини- біоетики нами сумісно з Донецьким національ Вакцинопрофилактика представляет со- сле БЦЖ, поствакцинальным полиомиелитом;

ка, существует достаточно уязвимых моментов ним медичним університетом ім. М. Горького ви бой комплексную систему мероприятий, 12,4% респондентов наблюдали неврологи- и, в тоже время, имеются реальные резервы для даний навчальний посібник «Завдання з біоети включающих юридические, организационные, ческую симптоматику (нарушение сна, судо- совершенствования организации вакцинопро- ки та медичної деонтології для педіатрів» (2004).

образовательные, медицинские, социальные роги, парезы). филактики, поскольку успех данного меропри- Майбутні лікарі мають чітко усвідомлювати, що и технические процессы. Эффективность и ка- Оценка правильности отношения к подго- ятия во многом зависит от формирования со- загальнолюдські цінності не повинні розглядати чество этих мероприятий зависит от ряда фак- товке вакцинации показала, что только поло- знательного отношения педиатров и родителей ся окремо від біологічних фактів – людина є час торов, где важнейшее место занимает отно- вина респондентов (50,9% педиатров) пе- и взаимопонимания между всеми участниками тиною природи.

шение общества и медицинских работников к ред проведением прививки всегда тщательно процесса. Біоетика є фундаментом сучасної та май этому мероприятию. обследуют ребенка, выясняя все детали его бутньої професійної освіти лікаря-педіатра, сі Проведение профилактических прививок – состояния. Эти данные свидетельствует о мейного лікаря, вона закликає всіх учасників S10.1/ одна из сторон многообразной деятельности формальном отношении к этой важнейшей навчального процесу до дискусій, обговорення БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ педиатров по оказанию медицинской помощи врачебной функции почти у половины педиа- конкретних етичних ситуацій і дилем в клініці ди СУЧАСНОї ПЕДІАТРІї детям. С целью изучения мнения педиатров о тров, вовлеченных в процесс вакцинопрофи- тячих хвороб, пологовому будинку тощо, апелює различных проблемах вакцинопрофилактики лактики (49,1%). до етичної позиції самого студента. Значною по О.П. Волосовець, С.П.Кривопустов Національний медичний університет ім. О.О.

(в т.ч. этических) по специально разработан- Учитывая важность информирования роди- дією не лише для практикуючих лікарів, але й на Богомольця ной анкете был проведен опрос врачей, рабо- телей ребенка перед проведением прививки, в вчального процесу стало прийняття «Етичного Київ, Україна тающих в детских поликлиниках г. Санкт – Пе- ходе анкетирования выяснялось, как педиатры кодексу лікаря України» (2009).

тербурга. выполняют это законодательно закрепленное Таким чином, введення в біоетику повинне по Специальный ряд вопросов был направ- требование. На 100 ответивших 12,1 – огра- Сучасна біоетика як мультдисциплінарна на- чинатися в медичному університеті, має концен лен на выяснение мнения врачей – педиа- ничиваются только направлением на приви- ука активно розвивається, а Х Всесвітній конгрес труватися на пациєнт-орієнтованому підході в тров на эффективность вакцинопрофилак- вку, 17,8 – полноценно информируют о важ- з біоетики (Сінгапур, 2010) має назву «Біоетика в педіатрії й продовжуватися під час післядиплом тики. Результаты анкетирования показали, ности вакцинации, 19,8 – дают информацию умовах світової глобалізації». Традиційна медич- ної освіти та безперервного розвитку лікаря.

что 77,9% респондентов считают вакцинацию о возможных реакциях и осложнениях, 20,3 – на етика, котра побудована на ідеї патерналізму, основным путем борьбы с инфекционной за- информируют о мерах, которые необходимо сьогодні не зовсім відповідає потребам встанов- S10.2/ болеваемостью, 92,8% признают, что приви- принять в случае возникновения осложнений, лення нової системи взаємовідносин медика і АКТУАЛЬНІ МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ, вками должно быть охвачено как можно больше 7,1 – рассказывают о правах родителей и ре- пацієнта, спеціаліста і суспільства, медичного ПОВ’ЯЗАНІ З ЙОДОДЕФІЦИТОМ В УКРАїНІ детского населения. Те, кто придерживаются бенка при проведении вакцинопрофилактики, співтовариства і системи охорони здоров'я в противоположного мнения (7,2%) объясняли 29,1 – предупреждают о последствиях отказа умовах інтенсивного розвитку новітніх біомедич- М.Д.Тронько, В.І.Кравченко Державна установа «Інститут ендокринології та свою позицию наличием противопоказаний от прививки. них технологій.

обміну речовин к вакцинации, качеством вакцин, а борьбу с Большинство педиатров (83,6%) встреча- В педіатрії гострими стали такі питання, що ім. В.П. Комісаренка НАМН України», инфекционными заболеваниями связывали лись со случаями, когда родители отказывались стосуються етики проведення медичних дослі Київ, Україна с улучшением качества жизни людей. Только от проведения прививки своему ребенку, при джень, трансплантації клітин, тканин та органів, 7,3% респондентов выразили уверенность в этом, по ответам врачей, родители мотивиро- етичних аспектів генетики, питань ятрогенії та лі том, что прививка всегда гарантирует защиту вали свой отказ боязнью осложнений (67,7%), карських помилок, моральних аспектів ВІЛ/СНІ- Проблема йодного дефіциту актуальна для от инфекции. заражения ребенка через шприц (4,3%);

отсут- Ду тощо. При цьому на сьогодні сформульовано більшості країн світу. Загальновідома наявність Следующий блок вопросов касался опред- ствием веры в эффективность вакцинопрофи- основні принципи біоетики: інформованої згоди, йододефіциту та ендемічного зоба для західних, еления отношения педиатров к проведению лактики (4,3%), из-за лени (4,3%), не позволяет не нашкодити, благополуччя пацієнта, справед- та деяких південних областей України. Дослі вакцинации, как массового профилактическо- религия (4,1%), а 10,7% родителей, вообще, не ливості. дження, виконані в останні роки, показали наяв го мероприятия. Только треть респондентов считают это вмешательство необходимым для Сьогодні біоетика має стати альтернативою ність проблеми для всієї території України.

(32,6%) подтвердили уверенность в том, что в своего ребенка. тієї «наукової» парадигми, якій властиві прагнен- Спектр захворювань, зумовлений йодним де интересах здоровья ребенка его необходимо Только 9,2% опрошенных педиатров при- ня до бінарності та технізації клінічного мислення. фіцитом стосується і більшості населення Украї вакцинировать;

такое же количество педиа- знают право родителей, а 38,3% и право ре- На жаль, в клінічній педіатрії, де превалюють ви- ни. Серед ендокринних захворювань – це перш тров (33,6%) продемонстрировали осторожный бенка школьного возраста отказаться от про- сокі технології, залишається мало місця етичним за все, дифузний еутиреоїдний зоб. Ця патологія подход к назначению прививок, отметив их це- ведения прививки. В случае отказа родителей переживанням. Вихід з ситуації можливий лише зустрічається практично у всіх верств населення лесообразность исходя из состояния ребенка. от прививки реакция врачей была следующей: у поверненні наукової і медичної спільноти до за- і за своєю поширеностю та розповсюдженостю Особую точку зрения, вызывающую серьезную 8,5% педиатров спокойно соглашались с до- гальнолюдських цінностей, у злуці цінностей но- навіть більша ніж цукровий діабет. Аналіз офіцій обеспокоенность, выразили 20,4% респонден- водами родителей;

74,5% убеждали родите- вого знання та людських і духовних цінностей. них даних відносно цієї патології показує посту тов, определив свою позицию так: лучше сде- лей в важности проведения прививки;

10,6% «Щоб бути хорошим лікарем, треба пере- пове зниження розповсюдженості еутиреоїдно лать прививку, чтобы показатель охвата приви- угрожали, называя меры ограничения (не дам дусім бути доброю людиною, мати серце, спо- го зоба, що, безумовно, пов’язане з прийняттям вками был достаточным, и не было претензий направление в ясли, детский сад, не примут в внене справжньої чуйності і душевної щирості, Постанов Державного санітарного лікаря Украї со стороны администрации. школу и т.д.). Были ответы, которые содержали а до страждань чужої дитини ставитись як до ни та Державної програми профілактики йодо Опрос, направленный на выявление опыта сочетанные действия. Небольшое число рес- страждань власної», – писав наш Вчитель, член- залежних захворювань. Спостерігається більш ведения поствакцинальных реакций, показал, пондентов (7,8%) не дали никакого ответа на кореспондент НАН, АМН України, професор В.М. значне зниження такого показника, як захворю 184 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

ваність на дифузний зоб. opportunities exist for improving the health and sustainable in countries with obligatory reporting ку втомлюваність, погіршення пам’яті і в ре В етіології іншої патології щитоподібної зало- development of populations, which calls for systems on the national iodized salt supplies and зультаті – серйозне зниження працездатності, зи також однією з причин виступає недостатнє more widespread application of evidence-based iodine nutrition impact in the population. яка необхідна для власного розвитку, повно надходження йоду в організм. Зараз ми спосте- strategies. An increased focus on evidence-based The review suggests that the barriers to цінного життя і забезпечення родини. Через рігаємо тільки зростання випадків захворювань public health (EBPH) has numerous direct and successful salt iodization strategies for prevention таке зниження продуктивності праці Україна на вузловий зоб, тиреотоксикоз, рак щитоподіб- indirect benefits, including more and higher-quality and control of iodine deficiency disorders щорічно недораховується щонайменше ної залози. information on what works, a higher likelihood of rest in the political environment, deficits in мільйонів доларів, втрачаючи понад 5 мільйо Стосовно останнього, недостатнє спожи- successful programs, and more efficient use of relevant research, information systems, fiscal нів робочих днів.

вання йоду населенням, а також неадекватність public and private resources. resources and leadership, and weak managerial Інтелектуального потенціалу, який щорічно йодної профілактики, відіграли суттєву роль у For decisions on public health improvements, competencies. втрачає Україна через йодний дефіцит, виста накопиченні йоду в щитоподібній залозі у меш- policy-makers use the best scientific evidence чило б на 3000 геніїв.

канців забруднених після Чорнобильської аварії available, in combination with the organizational Для подолання йододефіциту необхідно і S10.2/ територій. Захворюваність населення на рак щи- context and resources required for implementation, достатньо використовувати йодовану сіль за СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ топодібної залози в північному регіоні України з and the needs, values and preferences of the мість звичайної у харчуванні. Сьогодні середнє ЛІКВІДАЦІї ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ плином часу прогресивно зростала. Невизначе- population. In the process of decisions leading to денне споживання йоду в Україні складає 50– public health practice, Type 1 evidence defines ність прогнозу цього захворювання і стану йод- 80 мкг, тоді як добові потреби більшості насе О.А.Труш Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ.

ного забезпечення населення, в перші роки після the causes of disease and the magnitude, severity лення – удвічі або й утричі більші.

Київ, Україна аварії, диктувала необхідність обережного підхо- and preventability of its risk factors, leading to Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працює над ду до значного збільшення споживання йоду. За the decision whether something should be done. подоланням йододефіциту в усьому світі шля Type 2 evidence describes the impact of specific підтримкою ВООЗ, Інститутом ендокринології та Протягом останніх п’яти років в Україні немає хом впровадження універсальної йодизації обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України interventions that do or do not improve health, визначеної державної політики щодо ліквідації харчової солі.

adding what should be done. Type 3 evidence в 1997-2000 рр. проведені масштабні досліджен- йодного дефіциту. Щоденна нестача кількох ня йодного статусу населення на всій території shows how and under which contextual conditions десятків мікрограмів йоду в харчуванні може S10.2/ України. Це надало нам підставу направити в interventions have been implemented and how призвести до незворотних порушень розвитку ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ Уряд та Верховну Раду України клініко епідеміо- they were received, thus informing how the і функціонування організму. Особливу загрозу ЙОДОДЕФІЦИТУ ПРИ ВАГІТНОСТІ логічне обґрунтування та наукову базу для при- strategy should be executed. дефіцит йоду становить для розумових зді йняття рішень про запровадження масової йод- A recent review of progress with salt iodization бностей і, відповідно, життєвої успішності лю- В.І.Кравченко Державна установа «Інститут ендокринології ної профілактики. З нашої ініціативи були видані strategies during the decade 2000-2010 in the дини. Як результат наявного йодного дефіци та обміну речовин Постанови Головного державного санітарного region Eastern Europe and the Community of ту Україна втрачає інтелектуальний, освітній, ім. В.П. Комісаренка НАМН України», лікаря та Державна програма з профілактики йо- Independent States straddled these three types професійний та науковий потенціал.

Київ, Україна дозалежних захворювань, були подані проекти of evidence. In each country, available data with Відмова компенсувати природний дефіцит відповідних законів. statistically representative sampling show that the йоду в масштабах країни створює умови для Подальші дослідження засвідчили негативний population is iodine deficient. During the decade, невідворотної деградації суспільства через те, Світовий досвід свідчить, що найбільш вплив йододефіциту на фізичний розвиток дітей, 15 countries realized universal use of iodized що: швидкий результат у вирішенні проблеми лікві стан репродуктивної системи у підлітків, перебіг salt in the household and/or the food processing 1. Недостатнє споживання йоду молоди- дації йододефіцитних захворювань може бути вагітності та, особливо, на формування інтелекту industry, and this was accompanied in 9 countries ми жінками знижує їхню здатність мати дітей. досягнутий шляхом законодавчого визначення у дітей молодшого і середнього віку. Враховуючи with a demonstration of optimum iodine nutrition Якщо все ж таки вдається завагітніти, брак загальної масової профілактики з використан актуальність проблеми масової йодної профі- in the population. Of the 20 countries in the review, йоду в організмі жінки провокує викидні й ням йодованої солі. На жаль, такий шлях ви лактики необхідно констатувати, що вона потре- mandatory iodization statutes on household мертвонародження, формує вади фізичного рішення проблеми не знаходить одностайної бує вирішення як на рівні формування свідомості salt and/or food industry salt were established і психічного розвитку майбутньої дитини – аж підтримки в Україні. Як наслідок, залишаються населення, так і в законодавчому полі. by 18. The overall experience indicates that до кретинізму. незахищеними від йододефіциту значні вер food inspection is well-organized and followed 2. Навіть легкий дефіцит йоду у матері стви населення, особливо вагітні жінки та ново by diligent enforcement in all the countries that дається взнаки: саме він не дає реалізуватися народжені, тим більше, що норми надходження S10.2/ reached success. Agencies for Standardization інтелектуальним можливостям дитини, закла- йоду в організм вагітних та жінок-годувальниць STRATEGY FOR THE REALIZATION OF and Metrology were instrumental in promoting деним на генетичному рівні. значно вищі, ніжм для всього населення.

PROGRAMS TO PREVENT AND CONTROL modern quality management standards in the 3. Без йоду дитина втрачає інтелект.В умо- Було проведене вивчення йодної забез IODINE DEFICIENCY DISORDERS salt industry, including the assurance of properly вах нестачі йоду діти швидко втомлюються й печеності вагітних жінок, що знаходилися на iodized products. Large-scale campaigns for виснажуються. Їм важко зосереджувати ува- обстеженні в Державній установі «Інститут Frits van der haar Rollins School of Public Health, Emory University, public promotion did not make a difference in the гу, аналізувати і запам’ятовувати інформацію, педіатрії акушерства таі гінекології», та ліку and Board Director, International Council for accomplishment of success, but they were critical отримувати нові знання і навички. Постійний вальних установах Луганської та Дніпропе Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) in raising the acceptance among the public, дефіцит йоду призводить до зниження IQ на тровської областей. Вагітні, що перебували в Atlanta, Georgia, USA stakeholders and gatekeepers of salt iodization 10–15 пунктів. У не забезпечених йодом регіо- інституті (ПАГ) були із різних регіонів України.

strategies. Surveillance systems are critical and нах України вже зафіксовано відсутність дітей з Аналіз даних йодного забезпечення показав Much of the increase in life expectancy in evolving recently toward shorter data collection інтелектом вище середнього рівня і збільшен- майже однакові результати йодного забезпе the Western world is attributable to public health intervals, more focus on iodine nutrition indicators ня кількості дітей з низьким інтелектом. чення для вагітних з різних регіонів України, які research and practice, such as sewage treatment in pregnancy, and increased ability for relationship 4. Працездатність дорослої людини зале- вказували на наявність йодної недостатності and disposal, injury prevention, and provision of analyses among iodine indicators of supply, use жить від йоду. Для дорослої людини брак йоду в слабкого ступеня. Тільки 15% жінок повідо safe water and food. Nevertheless, many additional and impact. The salt iodization strategy is more організмі означає ослаблення імунітету, швид- мили про використання в домогосподарствах 186 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

йодованої солі, 68% обстежених вказували на зв’язок між IQ та рівнем вільного тироксину в концентрації йоду в зразках сечі, пальпацію вах слабкого йодного дефіциту.

Матеріали та методи. Обстежено 53 пари використання різних засобів профілактики мі- сироватці крові і вмістом йоду в сечі, який ви- та УЗД щитовидної залози. Проаналізовані мати – дитина на 3-5-у добу постнатального кроелементозів та авітамінозів. Загалом жінки значений рівнянням множинної регресії. Згідно дані загальнонаціонального скринінгу ново періоду, що проживають у Дніпропетровській використовували біля 17 профілактичних пре- з ним коефіцієнт інтелекту майже на 90% зале- народжених на гіпотиреоз за 2006-2008 рр.

області. Визначали концентрацію йоду в груд паратів, однак менша частина з них містила жить від вмісту вільного тироксину чи вмісту Статистичну обробку результатів дослідження ному молоці, в сечі, рівень ТТГ у крові ново йод. Лише 35,3 % результатів йодурії у вагітних, йоду в сечі, а також від поєднаного впливу цих проводили за допомогою стандартних засобів народжених. Ці показники порівнювали у двох що використовували йодовмісні препарати та чинників. Інтелектуальні та психофізіологічні Microsoft Excel 2007.

групах: жінки першої групи не отримували Результати дослідження. Медіана йоду полівітаміни з йодом, були у межах 150 мкг/л патерни можуть служити діагностичним крите йодну профілактику (n=32), а другої – вжи рії у дітей молодшого шкільного віку Луган та вище, тобто вказувала на достатній рівень рієм при оцінці йодного забезпечення організ вали препарати KI 150 – 200 мкг/доба (n=19).

ської області знаходиться на рівні 83,0 мкг/л, йодного забезпечення. Серед жінок, що не за- му та функціональної здатності щитоподібної Визначення йоду в грудному молоці прово що відповідає йодному дефіциту легкого сту стосовували йодну профілактику та вживали залози. Структурні зміни головного мозку ви дили методом інверсійної постійнострумової пеня. Частота зоба при оцінці розмірів щито вітамінно-мінеральні комплекси, які не містять кликані метаболічними порушеннями та осла вольтамперометрії, вмісту йоду в сечі церій видної залози за стандартами ВООЗ/МРКЙДЗ йоду цей відсоток результатів становив 24,2%. бленням протективного впливу оксиду азоту арсенітовим методом, рівня ТТГ у новонаро 2001 року складає 27,7±1,6 %, що свідчить про Отже, слід зазначити, що більша частина жінок на нейрони. Такі порушення супроводжуються джених за методом «сухої плями крові». Ре напруженість зобної ендемії в регіоні, в 5, перебувала в умовах слабкої та помірної йод- зниженням розумового розвитку, сенсомо- зультати оцінювали згідно з рекомендаціями рази перевищує відомий п’ятивідсотковий ної недостатності. торними розладами (ослаблення стійкості і ін- ВООЗ та ICCIDD.

ендемічний бар’єр та в 17,8 рази – офіційний Такі ж невтішні результати зафіксовані в Дні- тенсивності уваги, сповільнення темпу сенсо- Результати: Середній рівень йоду в мо показник поширеності дифузного зоба у ді пропетровській і Луганській областях. При опи- моторних реакцій) та відставання у фізичному лозиві обстежених складав 47,4 ± 4,25 мкг/л, тей 7-14 років в регіоні. Проведене порівняння туванні тільки 32,5% вагітних жінок південно- розвитку дітей. Психофізіологічні, соматичні та медіана (Ме) дорівнювала 40,1мкг/л, 25-й та розмірів щитовидної залози з новими нор східного регіону, повідомили про щоденне біохімічні зміни є зворотними на стадії субклі- 75-й процентиль відповідно 24,2 та 67,7 мкг/л, мативами, затвердженими ВООЗ наприкінці використання йодованої солі, 30% про періо- нічного гіпотиреозу і піддаються корекції пре- що набагато нижче показників, отриманих у 2007 року, дозволило констатувати наявність дичне її використання, а 32% користувалися паратами йоду. Діти із соціальною деприваці- дослідженнях в країнах з нормальним йод зоба у 48,7 % обстежених дітей, що вже 31, тільки нейодованою сіллю. Загалом, лише тре- єю становлять групу ризику щодо належного ним забезпеченням. У 63,5 ± 13,1% жінок вміст рази вище, ніж дані офіційної статистики. Ана тина вагітних жінок, що мешкала у південно- забезпечення організму йодом і потребують йоду в грудному молоці був нижче 50 мкг/л, ліз даних скринінгу новонароджених на гіпо тобто недостатнім, ще у 26,9 ± 12,1% осіб кон східному регіоні, на етапі планування і під час постійного контролю та профілактики йододе- тиреоз продемонстрував, що в середньому в центрація йоду в молоці визначалася нижче вагітності була охоплена масовою йодною про- фіциту і його наслідків незалежно від території 0,04±0,001 % новонароджених Луганської об 25-го процентиля і в середньому складала філактикою, а засоби групової профілактики проживання. ласті щорічно встановлюється діагноз уродже 16,82 ± 1,72 мкг/л. Рівень йоду в грудному мо протягом усього терміну вагітності отримува- ного гіпотиреозу. Детальний аналіз даних об лоці або дитячих молочних сумішах нижче ли – 9,6% вагітних, оптимальний рівень йодурії S10.2/7 стеження 5781 дітей (охоплення 96,4±0,24 %) мкг/л може призвести до розвитку гіпотирео (150-299 мкг/л) спостерігався у 16,7% обстеже- показав значне підвищення рівня ТТГ (понад ЙОДОДЕФІЦИТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА зу у дитини. Загальна Ме йодурії (61,4 мкг/л) 20 мМО/л) у 132 новонароджених (2,3±0,2 %).

них. СХОДІ УКРАїНИ відповідала легкої йодної недостатності, од Із них при подальшому дослідженні наявність Таким чином, серед вагітних жінок України нак у кожної третьої обстеженої визначався уродженого гіпотиреозу було підтверджено у масова і групова йодна профілактика практич- М.Є.Маменко помірний йодний дефіцит.

3-х дітей, що складає 0,052±0,03 %. Значення Луганський державний медичний університет но відсутні а медичні та етичні проблеми їхньо Концентрація йоду в грудному молоці віро ТТГ в межах транзиторної гіпертиреотропіне Луганськ, Україна го захисту від йододефіциту залишаються не гідно (r = 0,9;

р0,001) корелює з рівнем йоду мії (5,0-20,0 мМО/л) мала кожна четверта но вирішеними.

рії та залежить від характеру йодної профілак вонароджена дитина (1526/5781, 26,4±0,6 %), Йодний дефіцит є важливою медико- тики. Вміст йоду в грудному молоці (Ме 76, що співвідноситься з помірною ступеню тяж соціальною проблемою у світі. За висновками S10.2/6 мкг/л) та сечі (Ме 114,8 мкг/л) у жінок, що отри кості йододефіциту в регіоні.

експертів ВООЗ, Україна віднесена до числа ПРОБЛЕМИ ЙОДОДЕФІЦИТУ ТА мували йодну профілактику був оптимальним.

Висновки. За всіма критеріями, встанов 130 країн, населення яких мешкає в зоні під ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ В У жінок першої групи спостерігався помірний леними ВООЗ/МРКЙДЗ (2001, 2007) для оцін вищеного ризику виникнення йододефіцитних ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ йододефіцит: Ме концентрації йоду в моло ки тяжкості йододефіцитних захворювань, на захворювань (ЙДЗ). Традиційно лише шість ці – 30,4 мкг/л, у сечі – 50,2 мкг/л. Рівень ТТГ сході України, як і в її західних регіонах, де західних областей нашої держави вважалися В.І.Боцюрко у дітей, народжених від матерів першої групи, фіцит йоду є популяційною проблемою, що Національний медичний університет ендемічними щодо зоба та кретинізм, що пе- істотно (р 0,01) перевищував такий показник зумовлює необхідність проведення профі Івано-Франківськ, Україна решкоджає вирішенню проблеми на загально- дітей, чиї матері отримували йодну профілак лактичних заходів на загальнонаціональному державному рівні. тику. Крім того, відсоток новонароджених з рівні.

Обстежено 187 дітей віком 8–15 років, які Мета роботи: оцінити стан йодного забез- рівнем ТТГ 5мМО/л у першій групі був віро гідно вищим (p=0,036), ніж у новонароджених проживають у регіоні помірного та легкого йо- печення та поширеність йододефіцитних за- S10.2/ другої групи (15,3% проти 5,3%).

додефіциту. Вивчались показники тиреоїдного хворювань на сході України (на прикладі Луган- ЙОДНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МАТЕРІВ – Висновки: Таким чином, в умовах не кори статусу, інтелектуального розвитку (коефіцієнт ської області). ГОДУВАЛЬНИЦЬ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ В гованого легкого та помірного йодного дефі IQ), діяльність центральної нервової системи Матеріали і методи дослідження. Дослі- УМОВАХ СЛАБКОГО ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ циту серед матерів-годувальниць катастро (особливості уваги та її стійкості за допомогою дження проводилося на базі молодших класів фічно знижується йодна забезпеченість дітей коректурної проби, темп сенсомоторних реак- 30 загальноосвітніх шкіл Луганської області, Н.В.Тананакіна першого року життя. Отримані дані дозволили Центральна районна лікарня, цій).

Встановлено, що між рівнем розумового відібраних методом систематичної випадкової вперше визначити за вмістом йоду в молозиві Дніпропетровськ, Україна розвитку, даними психофізіологічного стату- вибірки пропорційно до загальної чисельнос забезпеченість цим мікроелементом матерів су та показниками тиреоїдної системи існує ті дітей віком 6-12 років (ВООЗ/ЮНІСЕФ, 2001, годувальниць і новонароджених і підтвердити Мета. Оцінити йодну забезпеченість та не тісний кореляційний зв’язок. При множинно- 2007). Дослідження передбачало анкетування необхідність термінового проведення профі обхідність йодної профілактики серед мате регресійному аналізі встановлено достовірний родини, антропометрію дитини, визначення лактичних заходів у цих групах.

рів – годувальниць й новонароджених в умо 188 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

S10.2/9 S10.2/10 36,7%,). Помірний ступінь йодного дефіциту тивні наслідки багаторічного використання ПРОБЛЕМА ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ В СТАН ЙОДНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ виявлено у жінок (26,7%) м. Рахів. Решта жи- такої солі – ріст гіпертиреозів, аутоімунних ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОї ОБЛАСТІ телів області перебувала в стані легкої нестачі тиреоїдітів спостерігали у США, Австралії, ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАСОВОї ЙОДНОї йоду (частота випадків тиромегалії від 6,7 до Німеччині, Білорусії.

ПРОФІЛАКТИКИ В.Г.Пирогова 16,7%). Відомо, що розміри щитоподібної за- Важливо відмітити різницю в метаболізмі Ужгородська обласна клінічна лікарня лози ретроспективно виступають показником органічного та неорганічного йоду. Тому ба Ужгород, Україна О.І.Осадців тривалої адаптації організму до надходження гато вчених віддають перевагу використанню КЛПЗ «Чернігівський обласний центр йоду в організм з навколишнього середовища. органічних сполук йоду (Циб А.Ф., Андрійчук радіаційного захисту та оздоровлення Актуальність проблеми ЙДЗ на Україні була Незважаючи на деякий дисонанс в інтер- В.П., Касаткіна Е.П. та інші).

населення» доведена загальнонаціональними кластерни- претації отриманих результатів, виявлена ко- Нині достеменно доведено участь у син Чернігів, Україна ми дослідженнями в 2002–2003 роках співро- реляція між вмістом йоду в сечі та частотою тезі та метаболізмі гормонів щитовидної за бітниками Інституту ендокринології та обмі- тиреомегалії вказує на те, що Закарпатська лози селену, заліза, міді, цинку, кобальту.

Проблема йодного дефіциту для Чернігів- ну речовин та Інституту медицини праці АМН область належить до зони, ендемічної з недо- Так, залізо входить до складу тиреоперок ської області відома тривалий час. Аналіз за- України за підтримки дитячого фонду ООН статності йоду. сидази, селен активує печінкову та ниркову хворюваності на дифузний зоб за даними де- ЮНІСЕФ. Проте, до кластерної вибірки не уві- 1-йодтиронін,5-дейодиназу, перетворюючи ржавної статистичної звітності за останні 5 років йшла Закарпатська область. тироксин у активний гормон трийодтиронін S10.2/ показує, що у 5,2% всього населення області та Для оцінки стану йодної забезпеченості на- тощо.

БІОЕТИЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИБОРІ ТА у 16,6% дітей віком 0-17 років зареєстрована ця селення Закарпатської області було відібрано В останні роки інтенсивно ведуться ро ЗАСТОСУВАННІ ЗАСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ патологія, тому проблема має вирішуватись. репрезентативні групи жінок. Методом рівно- боти по створенню спеціальних продуктів ЙДЗ Враховуючи, що масова йодна профілактика мірного розподілу обрано чотири населенні харчування, збагачених не тільки йодом, а є основним шляхом вирішення цієї проблеми, пункти (надалі – кластери ). З них – міста Ір- йкомплексом інших мікроелементів, вітамі В.Н.Корзун, О.Д.Петренко ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.

нами було проведене дослідження по визна- шава, Міжгір’я, Рахів та м. Ужгород. В кожному нів, полісахаридів. В рецептури таких засо О.М. Марзєєва НАМН України»

ченню оптимальної кількості йоду в солі для кластері обстежено по 30 жінок репродуктив- бів профілактики ЙДЗ входять морські водо Київ, Україна проведення масової йодної профілактики. ного віку (17-49 років). Рівень йодної забезпече- рості (ламінарія, цистозіра, фукус, костарія, Визначалася екскреція йоду з сечею у 86 дітей ності встановлювали за допомогою визначення аскофіліум та інші). Ці водорості багаті на по Чернігівської школи – інтернату, контрольна вмісту йоду в сечі за методом Sandell–Kolthoff Актуальність проблеми йодного дефіциту лісахариди – біологічні сорбенти (альгінати, група (n=30) була обстежена до початку про- в модифікації Dunn et al. та частоти випадків (ЙД) і пов‘язаної з ним йодної профілактики пектин, зостерин, фукоїдани), вітаміни, ма філактичних заходів, друга група дітей (n=26) зоба. Результати еховолюмометрії порівнюва- (ЙП) в Україні, як і в Росії та Білорусії визнача- кро- та мікроелементи, позитивно впливають була обстежена після вживання йодованої солі з ли з нормативами ВООЗ- M. Zimmermann et al., ється наявністю йоддефіцитних захворювань на обмін речовин в організмі, нормалізують концентрацією йоду 20 мг /кг солі, а трєтя група 2004. Результати дослідження йодурії тракту- (ЙДЗ) та в той же час низькою еффективніс- функцію ЩЗ, зменшують накопичення радіо (n=30) – після вживання стандартної йодованої вали згідно з критеріями ВООЗ M. Zimmermann тю запобіжних заходів: залишається високою нуклідів та солей важких металів. У доповіді солі з концентрацією йоду 40 мг/кг. Йодована et al., 2004. розповсюдженість ендемічного зобу, вуз- бдуть представлені результати впроваджен сіль з концентрацією 20 мг йоду на 1 кг солі була Tериторія Закарпатської області умовно лового зобу, аутоімунних тиреоїдітів та раку ня препаратів та продуктів з водоростями, виготовлена за спеціальним замовленням на розподілена на три біогеохімічні зони: гірська, щитовидної залози (ЩЗ), продовжує знижу- розроблених нами спільно з технологами у державному підприємстві «Артемсіль». куди ввійшли міста Міжгір’я, Рахів;

передгір- ватись інтелектуальний потенціал населення ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.

За результатами дослідження, до застосу- ська – місто Іршава;

низинна – місто Ужгород. (Касаткіна Е.П.2009, Фадєєв В.В., 2008, Мо- О.М. Марзєєва АМН України» (ДД «Барба вання йодованої солі медіана йодурії становила Детальний аналіз показав, що в низинній хорт Т.В., 2008 та ін.). йод», «Біостар», «Ламінарин», салати, хлібо 95,68 мкг/л, що відповідає слабкому ступеню зоні (м. Ужгород) показник йодурії у жінок, Оскільки основним етіологічним чинником булочні, м’ясні та кондитерські вироби з во дефіциту йоду. Після вживання йодованої солі cвідчив за нормальну йодну забезпеченість і цих захворювань вважалось недостатнє над- доростями).

20 мг йоду та 40 мг йоду на кілограм солі, медіа- біля 70% жінок мали йодурію вищу за 100 мкг/л, ходження йоду в організм, більшість заходів на йодурії становила 122,06 мкг/л та 126,12 мкг/л а 30% жінок мали йодурію менше за 100 мкг/л масової, групової та індивідуальної профілак- S10.2/ відповідно. Зважаючи на отримані результати У гірській зоні у м. Міжгір’я, значення медіани тики мають за мету забезпечення організму БІОЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЙОДНОГО можна констатувати, що за умов споживання йодурії у жінок – 116,4 мкг/л, вказувало на до- достатньою кількістю йоду. Базовим, універ- ДЕФІЦИТУ ТА ГІПОТИРЕОЗУ В РОЗВИТКУ йодованої солі з концентрацією йоду від 20 до статнє споживання йоду, а 30% – знаходилися сальним та економічним методом профілак- МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 40 мг/кг досягається хороша компенсація йод- в зоні йодної недостатності. Показник медіани тики ЙДЗ вважається вживання йодованої ного статусу, а аналіз індивідуальних показників йодурії у жінок м. Рахів становив 82,8 мкг/л, що солі. Однак вивання такої солі лише значно Н. В.Скрипник ДВНЗ «Івано-Франківський національний йодурії показав, що при вживанні йодованої солі свідчило про легкий йодний дефіцит. Тільки покращує забезпечення йодом населення, медичний університет», кафедра з вмістом йоду 20 мг/кг більша частина показни- 40% результатів вказувало на достатнє йодне але кількість йоддефіцитних захворювань, ендокринології з курсами фізичної ків (69,2%) знаходиться в межах оптимального надходження у жінок. У жінок у передгірській як в Україні, так і в інших країнах, помітно не реабілітації, спортивної медицини, забезпечення йодом (100-199 мкг/л). зоні (м. Іршава) медіана йодурії дорівнювала зменшується. Неорганічний йод вносили в фізвиховання і здоров’я.

Враховуючи необхідність запровадження ма- 25,08 мкг/л (показник наближався до гостро- хліб, дріжджі, цукерки, шоколад, лікарські Івано-Франківськ,Україна сової йодної профілактики, можливо викорис- го ступеня йодної недостатності), у 46,7% жі- засоби, воду тощо.Сьогодні стає все більш тання йодованої солі з нижчою, ніж стандартна, нок відмічався тяжкий ступінь йододефіциту, очевидним, що ліквідація дефіциту одного з концентрацією йоду. Вирішення проблеми де- 23,3% – середній, у 13,3% – легкий, і тільки мікроелементів не може вирішити проблему. Медичні та етичні проблеми профілактики фіциту йоду в Чернігівській області важливо для 16,7% мали достатнє йодне забезпечення. Напевно, оптимальним шляхом є збагачення йододефіциту стосуються всього населен вагітних і новонароджених, у яких ця проблема У результаті проведеного дослідження, слід продуктів харчування кількома мікроелемен- ня. Метаболічний синдром (МС) та гіпоти проявляється особливо гостро. констатувати тяжкий йодний дефіцит серед тами (Se, Fe, Zn, Co тощо). реоз асоціюються з підвищенням серцево населення м. Іршава (частота зоба у жінок – Крім того, з’явились публікації про нега- судинної захворюваності і смертності, 190 МИНИ-СИМПОЗИУМ УКРАИНСКОГО СООБЩЕСТВА КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ БИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ «НОВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»

дисліпідемією, ожирінням, артеріальною активацією системи прозапальних цитокінів гіпертензією, дисбалансом адипоцитокінів (збільшення TNF- в 4,2 рази, ІL-6 в 6,9 рази) МИНИ-СИМПОЗИУМ УКРАИНСКОГО СООБЩЕСТВА КЛЕТОЧНОЙ та прозапальних цитокінів, імунологічними та гострофазових білків (збільшення СРБ в порушеннями. Метою дослідження було ви- 11,8 рази), що може розглядатись як маркери БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С вчення особливостей патогенезу, клінічного МС в умовах йодної недостатності.

ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ БИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ И перебігу, ролі гуморальних та імунологічних ЧЕРНОМОРСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ механізмів, адипоцитокінів, функціонального стану щитоподібної залози в розвитку МС у «НОВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ хворих на ЦД типу 2 за умов йодної недостат ПРОМЫШЛЕННОСТИ: АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»

ності в регіонах Українських Карпат.

Обстежено 67 хворих МС з ЦД типу 2, який визначали за критеріями IDF (2005), серед яких 27 чоловіків і 40 жінок віком від 42 до S11.1/1 Agronomy policies adopted over the last few 65 років і тривалістю ЦД від 0,5 місяців до GENOMICS IN AGRICULTURAL SCIENCE – decades have been aiming to increase production років. Усім хворим проводилось обстеження SELECTED ETHICAL ISSUES by developing new technologies and have achieved глюкози крові натще за допомогою апарату considerable improvements in yields. Taking the «Екзан», глікованого гемоглобіну (HbA1с) хро A.i.Atanassov abovementioned principles of the EU and the UN матографічним методом за допомогою тест Black Sea Biotechnology Association, Sofia, seriously, the ecological balance could be signifi системи для визначення вмісту гемоглобіну Bulgaria cantly tilted as agriculture becomes more efficient.

D-10ТМ компанії «Bio-Rad» (USA). Ендогенний However, modern technologies can be used in ag інсулін (EI), рівень тиротропіну (ТТГ), тирок The evolution of plant breeding is a classic ex- riculture to favour sustainability and food security сину (Т4), трийодтироніну (Т3) визначали ме ample of how improved biological understanding and to bridge gaps between some parts of the тодом імуноферментного аналізу з викорис has been adapted to provide more effective meth- world and others and between present and future танням аналізаторa «Stat Fax 303» набором ods of meeting the demands of a changing world. generations. But the uneven development paths, реактивів DRG (USA), DAI (USA). Показник Plant biotechnology offers significant improve- unsustainable use of natural resources, worsen HOMA IR (індекс інсулінорезистентності) об ments in virtually every area of crop production ing impact of climate change, loss of biodiversity, числювали за формулою: HOMA IR=глюкоза and utilization, with potential benefits to farmers, poverty, malnutrition and poor quality of food, in крові натще (ммоль/л)інсулін крові натще the food industry, consumers and the environ- spite of modern technology, are clear indicators (мкОД/л)/22,5. Концентрацію адипонектину, ment. Recent progress in plant genomics has al- that economic and technological progress needs резистину визначали імуноферментним ме lowed us to discover and isolate important genes to be inextricably related to ethics and to be based тодом за допомогою стандартних наборів and to analyze functions that regulate yields and on sustainability of natural resources and food se фірми Bio Vendor (Germany), ІL-6 та TNF- – tolerance to environmental stress. curity. However, the ethical dimension of agricul набором реактивів фірми «Diaclone» (France).

Production, processing, storage and distribu- ture is not only confined to policy design. It also Визначення вмісту йоду в сечі проводилося tion of food and agricultural products are gener- deeply concerns the technological dimension of методом «сліпого», закритого рондамізо ally accepted as routine parts of everyday life all modern agriculture, at EU and global levels, and ваного дослідження у разових порціях сечі around the world. Therefore, these activities have any unexpected consequences that arise from відповідно до реакції Sandell-Kolthoff за ме rarely been addressed within the realm of ethics. use of new technologies in agriculture. When de тодом J.T. Dunn еt al. Сформульовано нову But food and agriculture, and the economic ben- ciding whether certain developments or technolo концепцію гіпотиреоз-індукованого МС. За efits derived from taking part in the associated gies should be accepted or promoted, we look at результатами досліджень в аналізованих system, are means to an inherently ethical end: the outcomes, at the benefits. However, the first підгірному та високогірному районах меді feeding the world’s population and preserving priorities and guiding principles to which any tech ана йодурії у хворих високогір’я становила the Earth’s food-producing capacity and natural nology in agriculture must adhere are: food secu 68.18±6.23 мкг/л, а у хворих передгірного ecosystems for future generations. The ethical rity, food safety, and sustainability.

ярусу – 92.73±7.03 мкг/л 161.73±15.94 мкг/л, dimension of agriculture is therefore inherent to що свідчить про легкий ступень тяжкості йод discussions on modern agricultural technologies. S11.1/ ної недостатності. Доведено зворотній коре Agricultural ethics is about choices for people БИОБЕЗОПАСНОСТЬ: КОНФЛИКТ МЕЖДУ ляційний взаємозв’язок виявлено між показ engaged in agriculture, either directly as farm- ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ И «ОБЩЕЙ»

никами: HOMA IR і адипонектином (r=-0,3593, ers or indirectly as government regulators, ex- ЭТИКОЙ р=0,003);

між рівнем ТТГ і адипонектином tension agents, researchers, industrial workers, (r=-0,4723, р=0,031);

між HOMA IR і йодурією lawmakers, technology developers, consumers А.Г. Голиков (r=0,238, р=0,0052). Доведено прямим коре Черноморская Биотехнологическая or protestors. This calls on decision-makers and ляційний взаємозв’язком між HOMA IR і рівнем Ассоциация relevant stakeholders to promote and implement ТТГ (r= 0,5837, р=0,0001). Встановлено, що Москва, Россия responsible use of agriculture, based on respect ТТГ є новим маркером кардіо-васкулярного of a number of (ethically justified) fundamental ризику при МС з ЦД типу 2 у поєднанні з гіпо rights. In this context, decisions on ethically sound Принятие решения является одним из тиреозом. Виявлено зниження рівня адипо design of new technologies in modern agriculture ключевых элементов «цикла биобезопаснос нектину (у 6,5 рази) та підвищення резистину place responsibilities on those called to take them ти», обычно заключающим приемлемость ГМО (в 2,3 рази), формуванням мікро запалення – and monitor their implementation. для использования с заявленными целями, по 192 МИНИ-СИМПОЗИУМ УКРАИНСКОГО СООБЩЕСТВА КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ БИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ И ЧЕРНОМОРСКОЙ ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ «НОВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПИЩЕВОЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»

gest that G. soja is the probable ancestor of G.

сле сравнения его с трациционным исходным, мационной и представляет закодированные на окружающую среду за счет значительно max. Thus there is a potential risk in introducing не модифицированным, организмом. буквой латинского алфавита локусы, в нижнем го уменьшения использования гербицидов, Решение должно приниматься на базе нау- индексе указывается молекулярная масса ал- genetically modified (GM) cultivars to the Far East пестицидов, минеральных удобрений и дру чно обоснованного анализа риска и содержать леля. Сочетание аллелей уникально для каж- region. This is the reason to need examine bioeth- гих агрохимикатов. В тоже время в средствах планы управления риском в случае «если...» дого сорта. Формула дает представление о ics problems related with releasing herbicide re- массовой информации постоянно публикуют Парадигмой принятия решения должен слу- генетической структуре сорта и соответствии sistance GM soybean (GTS 40-3-2) in Russia Fed- ся материалы о негативном воздействии ГМ жить риск, точнее – приемлемость риска. его требованиям в отношении однороднос- eration. организмов на здоровье человека и окружаю «Приемлемость» – это то, вокруг чего ти. В ОЕ не регистрируются гетерогенные, т.е According scientific background we analysed щую среду. Учитывая настороженное, а часто возникают этические проблемы, где в кон- представленные несколькими генотипами, different scenarios, such as the possibility genes и откровенно негативное отношение обще фликт вступают корпоративная этика сорта. При помощи разработанной в ЮБЦ сис- transferred by pollen from GM crops to other cul- ства к новым сортам, проводится тщательная (промышленность, государственный аппа- теме идентификации установлена общность tivars or wild relatives, the potential spread of GM проверка их экологической и пищевой без рат, неправительственные организации.) и происхождения сортов пшеницы Белоцерков- soybean into fields of conventional soybean, fixa- опасности. При этом зачастую эти исследо этические воззрения простых людей (являю- ская 198 и Мироновская 264, выяснено, что tion of the herbicide resistance trait in certain wild вания многочисленны, громоздки и научно не щихся основным потребителем). новая культура сориз не получена в результате soybean genotypes and others. Also specific risks обоснованы, что неоправданно тормозит вне В настоящем докладе предпринята попытка отдаленной гибридизации, а является мута- need to be assessed in particular contexts, and дрение новых разработок.

анализа этического конфликта при принятии цией зернового сорго. Показана идентичность possibilities of safeguarding biodiversity. Поэтому очень важно создать универсаль решений в биобезопасности, а также путей к линии кукурузы ВИР 44 А 344. Информацион- We recommend should carefully assess ethic ную систему научно обоснованной оценки тому, чтобы эти решения были максимально ная часть формулы содержит данные об ал- aspects, socio – economic and agricultural needs риска использования ГМО, которая с одной рациональны, точны и в наименьшей степени лельном состав агрономически важных локу- before introducing GM crop varieties with novel стороны была бы оптимальной по времени и за зависели от обстоятельств, не относящихся к сов – устойчивости к болезням и вредителям, traits into countries, which are centers of origin тратам, а с другой обеспечивала необходимый делу. абиотическим и биотическим стрессам, каче- and diversity agricultural plants and should co- уровень безопасности.

стве синтезируемой продукции. Так, данные ordinate on the governmental level careful as- Одним из аспектов этой проблемы являет об аллельном составе -амилазы ячменя по- sessment of the potential risks of hybridization of ся оценка риска вертикального переноса тран S11.1/ зволяют судить о пивоваренных качествах GM crop plants with weed relatives. Also the es- сгенов от культурных растений в популяции их ДНК-ТИПИРОВАНИЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ сорта и однородности его по этому показате- tablishment and maintenance of comprehensive диких родственников. Хотя до сих пор не было СОРТОВ И ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ лю. Создание информационной базы данных seed banks to conserve genetic resources of crop ни одного научно подтвержденного случая не ДНК-типирования способствует быстрому и plants and their relatives is of crucial importance. гативного воздействия на окружающую среду, Ю.М.Сиволап Южный биотехнологический центр в точному установлению новизны сорта, линии, In case of positive decision of introduction of GM вызванного вертикальным переносом генов, растениеводстве НААН Украины, гибрида, клона растения что имеет большое crops in centers of origin and diversity, introgres- не стоит исключать такую возможность в даль Одесса, Украина значение для решения этических проблем ав- sion of genetic material from GM crops in related нейшем. Непросто обобщить все факторы, торства. species should be monitored during many years. которые влияют на вертикальный перенос ге Современная биоэтика связана с реше- нов в сложных системах. В первую очередь, нием важных проблем биологии и сельского при оценке риска необходимо учитывать гео S11.2/4 S11.2/ хозяйства. ДНК-технологии используются в графические условия, биологическое поведе BIOSAFETY AND ETHICS OF RELEASING GM ПОТЕНЦИАЛ ВЫРАЩИВАНИЯ детекции генно-модифицированных расте- ние как трансгенных видов, так и их диких род SOYBEAN IN IT'S CENTER OF ORIGIN ТРАНСГЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ний и контроле за распространением генных ственников, произрастающих в Украине и др.

КУЛЬТУР В УКРАИНЕ: ОЦЕНКА конструкций в дикой природе. Молекулярные В наших исследованиях осуществлена d. dorokhov ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА Centre Bioengineering of Russian Academy of ДНК-овые маркеры также применяются для попытка адаптировать к условиям Украины ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕНОСА ГЕНОВ Sciences идентификации и установления происхожде- и развить систему предварительной оценки Moscow, Russian Federation ния сортов растений. В ПБЦ НААН Украины риска высвобождения ГМ растений в окру О.В.Новожилов Институт пищевой биотехнологии и геномики разработана система идентификации сортов жающую среду, предложенную некоторыми НАН Украины согласно молекулярно-генетическим форму- The introduction of GM crops in countries, авторами (Ammann et al., 2000;

De Vries, 1996;

Киев, Украина лам. Создание такой системы вызвана, с од- which are centers of diversity of specific crops, De Vries et al., 1992). По этой системе созда ной стороны, необходимостью защиты прав may in some cases be problematic according the ется классификация кодов, которая состоит ethics and social issues. Glycine max belongs to оригинатора сорта, с другой – контроля за со- Любая попытка создать новые или улучшить из: 1. Кодов гибридизации и распространения the subgenus Soja, which also contains G. soja ответствием семян первичных звеньев семе- старые сельскохозяйственные культуры сопро- пыльцы (Dp);

2. Кодов динамики диаспор (Dd);

and G. gracilis. Glycine soja, a wild species of soy новодства эталонным образцам сорта, пере- вождается определенными экологическими 3. Кодов частоты распространения (встреча данного в Государственную службу по охране bean, grows in fields, hedgerows, roadsides and последствиями. В последние полтора десятка емости) в природе (Df). Коды распределяют прав на сорта растений. riverbanks in many Asian countries. Wild soybean лет внимание широкой общественности при- ся по значимости от отсутствия риска (0) до Система идентификации базируется species are endemic in China, Korea, Japan, Tai- влечено к широкомасштабному выращиванию высокого риска (5). Выяснение и оценка этих на ПЦР-анализе микросателлитных (МС) wan and the former USSR, but do not exist natu- генетически модифицированных (ГМ) кодов для каждого вида или сорта культурных гипервариабельных локусов. Используется rally in North America. Soybeans are cultivated сельскохозяйственных культур. Использо- растений дает возможность рассчитать сте 10-15 МС локусов, анализ которых позволяет in two regions of the Russian Federation: in the вание таких культур позволяет решить ряд пень воздействия их трансгенных аналогов на уникально идентифицировать сорта пшеницы, Far East along the Chinese border, and the area острейших проблем в сельском хозяйстве, а окружающую среду. Сейчас разрабатывается ячменя, кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, south of the European part of Russia. The Far East именно: значительно повысить урожайность 6 категорий риска: 1. Нет воздействия;

2. Ми винограда и др сельскохозяйственных культур. is also an area where wild relatives of soybeans и избежать потерь урожая при его хранении;

нимальное воздействие;

3. Небольшое локаль Молекулярно-генетическая формула состоит occur naturally. Cytological, morphological, and улучшить пищевые качества растительных ное воздействие;

4. Существенное локальное из двух частей – идентификационной и инфор- molecular data and data on cross-pollination sug- продуктов;

снизить экологическую нагрузку воздействие;

5. Существенное воздействие;

194 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ «МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ»

6. Воздействие не известно. В соответствии с категорией риска определяются необходимое и достаточное количество исследований без СИМПОЗИУМ «МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ опасности трансгенных растений в закрытой системе и в условиях ограниченных испытаний АСПЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ перед высвобождением в окружающую среду.

Внедрение такой системы, как части оценки БЕРЕМЕННОСТИ»

риска ГМО, позволит осуществлять общую для всех процедуру предварительной оцен ки риска перед детальной, базирующейся на полевом мониторинге и экспериментальных подходах, оценкой. Кроме того, эту систему целесообразно применять перед работами по S12.1/1 з’являється нова людина. Ми віруємо, що не интродукции растений.

ПРО ДУХОВНУ І МОРАЛЬНУ ШКОДУ бажання подружжя, а Сам Господь приводить ДОШЛЮБНИХ І ПОЗАШЛЮБНИХ у життя нове створіння. Проте, взаємний потяг ВІДНОСИН чоловіка і жінки має на меті не тільки заснуван ня сім’ї та народження дітей, але і взаємне ду Архієпископ Львівський і Галицький ховне піднесення.

Августин (Маркевич) Ось чому Церква засуджує усі види блуду, Львівська єпархія Української Православної перелюбу, подружньої невірності, проститу Церкви цію і проповідь так званого «вільного кохання», Львів, Україна «пробні» шлюби, які відділяють тілесну близь кість від особистісної та духовної спільнос Початок 3-го тисячоліття на тлі економіч- ті. В науці відоме явище телегонії – руйнівних них, політичних, соціальних змін, обумовлених наслідків впливу блуду, розпусти на людську глобалізаційними процесами, ознаменувався природу. З духовної точки зору, телегонія по низкою гострих криз, найголовнішою з яких, яснюється просто: здоров’я душі впливає на безумовно, є криза моралі у суспільстві, і, най- здоров’я тіла. Церква ж зберігає ці знання від перше – у сімейному житті. Введення в дію давніх часів.

програм з «планування сім’ї» захисниками так званих «репродуктивних прав жінок» призвело S12.1/ до того, що контрацептиви, з одного боку, зро- ІНТЕГРАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕТИЧНИХ І били жінку доступнішою, а з іншого – звільнили МОРАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ЗАЧАТТЯ від «зайвих» дітей. Церква ж вчить, що людина ТА СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ повинна гальмувати всі свої пристрасті, в тому числі, й блудну, а застосування протизаплідних о. Сергій Серебровський Римо-Катольцька церква засобів стимулює безвідповідальне ставлення Київ, Україна до великого таїнства Шлюбу.

В той же час спостерігається навернення великої частини суспільства до традиційної Право на життя – це фундаментальне пра християнської моралі у родинному житті, і на- во кожної людської особистості. Життя люди шим завданням є допомога якомога більшій ни – це неперервний процес росту і розвитку. У кількості людей у справі відновлення чистоти різні періоди життя інтенсивність цих процесів сімейних стосунків і виховання молодого поко- неоднакова. І перш ніж стати новонародженим, ління на основі Божих заповідей та вчення Свя- грудничком, дитиною, підлітком, юнаком і т.д.

тої Церкви. Дівоча честь, і подружня вірність – проходить фаза буття ембріоном, зародком, генетична основа не лише сімейних устоїв, а й плодом.

генетичної спадковості здоров’я і благополуччя Деякі представники науки стверджують, що родини, нації і держави. Саме тому Свята Пра- «зачатий ембріон» не володіє статусом та цін вославна Церква вчить берегти дівочу, юначу, ністю «дитини».

жіночу і чоловічу моральність, зміцнювати її у Це положення справ описано Папою Іваном Павлом ІІ в Енцикліці Evangelium vitae: «Дехто сім’ї і в державі. Цнотливість – це вираження не егоїстичної, а євангельської любові людини до силкується виправдати переривання вагітнос себе, яка складається із збереження тілесної і ті, твердячи, що зародок (принаймні поки не душевної цілості, чистоти. Вона є невід’ємною збіг якийсь час) не можна вважати людським від любові до Бога. життям.» (п.60) Папа впевнено заперечує: «На У шлюбі двоє людей поєднуються в любо- справді, від миті запліднення яйцеклітини роз ві, і з двох клітинок, що об’єдналися в одну, починається життя, котре не є життям батька 196 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ «МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ»

чи матері, але нової людської істоти, що са- ся інші критерії? тування з питань планування сім’ї є виправда- жінка спостерігає та інтерпретує. Метод до Дані сучасної ембріології незаперечно до мостійно розвивається. Вона ніколи не стане ною з морально-етичної точки зору та доведе- зволяє визначити час найбільш сприятливий водять, що кожна людська істота з моменту за людиною, якщо не є нею від моменту зачаття.» на доказовими дослідженнями. для зачаття дитини, що дуже важливо у випад чаття має свій індивідуальний генетичний код (там же). Папа додає: «Цю очевидну, завжди ках із зниженою фертильністю, яку інколи плу що є фундаментом його неповторної особис знану істину... підтверджують цінні докази су- тають із безпліддям.

S12.1/ тості.

часної генетики, яка визначила, що від першої Мета будь-якого методу розпізнавання АЛЬТЕРНАТИВА АБОРТУ ТА миті існує докладна програма того, ким буде плідності – інформація, що дає психологічний Сьогодні ми очікуємо від законодавчої КОНТРАЦЕПЦІї – МЕТОДИ жива істота: людиною, конкретною людиною, з комфорт і можливість для правильного при влади таких законів, яке насправді стануть РОЗПІЗНАВАННЯ ПЛІДНОСТІ цілком певними рисами.» йняття рішення, відповідно планам і можливос на захист кожної дитини, в тому числі і не Тому «аргументи» про право жінки розпо- тям сім‘ї. Використання методів розпізнавання народженої. Г.З.Самборська Всеукраїнський благодійний фонд «За гідність ряджатися «своїм тілом» в випадку вагітності плідності не противорічить жодній культурній «Народ, який вбиває своїх дітей, не має людини»

абсолютно безпідставні. Ніхто і ніщо не може або релігійній традиції. Метод дає лише інфор майбутнього» (Іван Павло II).

Київ, Україна дати право на вбивство невинної людської іс- мацію, необхідну кожному подружжю, а вико Чи матиме майбутнє народ України?

тоти, хай це буде ембріон чи плід, дитина чи до- ристання цієї інформації залежить від умов, в рослий. На початку ХХ століття двоє вчених не за- яких живе конкретна сім‘я і традицій, яких дана S12.1/ Ступінь гуманності суспільства визначаєть- лежно один від одного – японський гінеколог сім‘я дотримується.

КОНТРАЦЕПЦІЯ ЯК ПРОТИДІЯ АБОРТАМ.

ся тим як воно ставиться до самих слабких, не- Огино (1929) і австрійський гінеколог Кнаус Природні методи доступні кожному, неза ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ ВИМІР захищенних своїх членів: інвалідів, людей похи- (1929) встановили залежність між жовтим ті- лежно від рівня освіти. Навіть з огляду на еко лого віку, дітей – в тому числі і ненародженних. лом та прогестероном, а також те, що овуляція логічну ситуацію в Україні, натуральні методи Т.Ф.Татарчук ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Свідоме і добровільне рішення позбавити жит- відбувається мі 11-м і 18-м днями циклу. Так мають бути пріоритетними. Вони не призво НАМН України»

тя невинну людську істоту завжди є злом і ні- з‘явився метод ритму Огино-Кнауса, більш ві- дять до прикрих і важких побічних наслідків.

Київ, Україна коли не може бути дозволене ні як мета, ні як домий під назвою календарний. Він базуєть засіб досягти доброї мети. ся на середньо-арифметичному розрахунку. S12.1/ Господь подарував людині весь створений Незважаючи на існування широкого спектру Сам по собі має низьку ефективність. Зараз він ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ світ. Але помічає самотність людини: «Тоді ска- ефективних та безпечних методів запобігання втратив свою актуальність, але на жаль, нерід- РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ зав Господь Бог: «Не добре чоловікові бути са- небажаній вагітності частота їх використання ко саме його мають на увазі, коли говорять про ПРЕРЫВАНИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ И мому;

сотворю йому поміч відповідну до ньо- українськими жінками складає менше 20 від- «натуральні методи». Натуральне планування НЕПЛАНИРУЕМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ го». (Бут.2,18). З ребра, яке узяв з тіла чоловіка, сотків в той час, як рівень абортів в Україні є в родини – це стиль життя подружжя, який до створив жінку. два рази вищим ніж в середньому по країнах зволяє свідомо планувати або відкладати за- В.П.Квашенко Донецкий национальный медицинский «Так то полишає чоловік свого батька й матір Європейського Союзу. На особливу увагу за- чаття дитини.

университет им. М.Горького і пристає до своєї жінки, і станють вони одним слуговує високий рівень абортів серед підліт- Розрізняють сучасні методи натурального Донецк, Украина тілом». (Бут.2,24) кового населення країни. або природного планування сім‘ї: темпера Шлюб повинен бути визнаний Церквою. Це Аналіз причин низького рівня застосуван- турний (вузький та розширений), овуляційний «фундамент» шлюбу. В цьому полагає сенс на- ня ефективних методів контрацепції, зокрема (метод Білінгса) та симптотермальні методи Доклад посвящен проблеме сохранения мірів: шлюб освячений, добровільний, єдиний, гормональної, дозволив визначити два осно- (багатопоказникові). За рекомендацією ВООЗ репродуктивного здоровья при прерывании нерозривний, передбачений для виховання ді- вних види обмежуючих факторів: фактори, що термін «натуральне планування дитини» тре- непланируемой беременности.

тей. стосуються матеріальної доступності засобу ба замінити виразом «методи розпізнавання Доказано, что исскуственное прерывание плідності («FERTILITI AWARENES METHODS»

Статеві стосунки призначені для любові, та фактори, які обумовлюють інформованість беременности оказывает неблагоприятное яку ми називаємо подружньою любов’ю. Ста- World Health Organization Regional Office For населення щодо ефективності та безпечності воздействие на общее состояние здоровья теві стосунки не є формою подружньої любо- Europe, Kopenhagen, 1987 с. 38-40).

засобів. Якщо перша група факторів складає женщины и ее репродуктивную систему, а так ві. Радше подружня любов є формою статевих соціально-економічну проблему, то друга, во- Інтерес до методів розпізнавання пліднос- же является одной из основных причин гинеко стосунків. Статевий акт є вираженням єднання чевидь, стосується морально-етичної та пси- ті викликаний екологічними чинниками, від- логической заболеваемости и последующего з коханою людиною,є його звершенням. хологічної сфер життя країни. У великій мірі сутністю шкоди для здоров‘я, етичними і мо- нарушения ее генеративной функции. Одной Чи можливо хтось із нас прийшов на цей світ відповідальність за надання жінкам об’єктивної ральними поглядами, позитивним впливом на из основных причин, ведущих к прерыванию оминаючи цю фазу? інформації щодо безпеки та ефективності різ- розвиток гармонійного подружнього зв‘язку. беременности, является рискованое репро Медичні дослідження констатують, що вже них методів контрацепції лежить на медичних Кожна подружня пара має право на повну ви- дуктивное поведение, которое может привес на 18-21 день після зачаття починає битися робітниках та громадських організаціях, ді- черпну інформацію, що стосується репродук- ти к неожиданной или непланируемой бере серце маленької дитини. На 40 день можна за- яльність яких стосується репродуктивного тивного здоров‘я, має право знати все про менности, заканчивающейся родами лишь в фіксувати мозкові імпульси, зробити енцефа- здоров’я. свою індивідуальну плідність у кожен день ре- 3,7% случаев.

лограму. Це підтверджують останні досягнен- Основною метою лікаря є допомога по- продуктивного періоду свого життя. Нежелательная беременность, несмотря ня сучасної науки, а на 8-10 тижні вагітності, дружній парі у виборі оптимального методу Чітке спостереження за своїм циклом до- на значительные усилия служб планирования коли найчастіше робляться аборти, дитина в контрацепції, шляхом проведення кваліфікова- зволяє точно визначити час зачаття дитини, семьи, продолжает оставаться одной из про лоні матері вже може повертати голову, по- ного консультування з питань планування сім’ї. що має величезне значення для його прена- блем, которая может привести к нарушениям сміхатися, стискувати кулачок і ссати палець. Останнє має на меті використання найкращих тального розвитку та підготовки до пологів. репродуктивного здоровья. Динамика сни І якщо в медицині за смерть прийнято вважати доказових данних в поєднанні з виваженим Нерегулярний менструальний цикл не є пере- жения количества прерывания непланируе стан, коли зупиняється серце і припиняється лікарським досвідом та обов’язковим ура- шкодою для використання методу. мой беременности в Украине свидетельству діяльність головного мозку, то як розцінювати хуванням побажань та уподобань пацієнтки. Початок і кінець плідної фази циклу визна- ет о снижении количества абортов за время те, що до ненародженої дитини застосовують- Ефективність пацієнт-орієнтованого консуль- чаються завдяки ознакам плідності, за якими выполнения трех государственных программ.

198 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ «МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ»

Однако эти показатели остаются выше, чем по- • Передабортне консультування має вклю- Людина може прийняти правильне рішення контролю агресії, розрив партнерських сто казатели в европейских развитых странах. Это чати в себе: лише тоді, коли володіє повною і правдивою ін- сунків тощо. Для чоловіків змінюється значен связано не только с рискованым поведением 1) Інформацію про те, що життя людини по- формацію, коли є свідомою про наслідки при- ня статевого акту, який, замість того, щоб не нашего населения, но и с контрацептивными чинається ще з утроби матері. Консультування йнятого нею рішення. сти життя, стає причиною смерті потомства.

неудачами. По данным ВОЗ, даже при коррек- має донести інформацію про особливості роз- Кабінети передабортного консультування – Це може бути однією з причин алкогольної за тном использовании контрацептивов ежегод- витку дитини в утробі матері. це реальний шанс почати відроджувати сус- лежності або імпотенції2. Внутрішні конфлікти но во всем мире у 6 млн. женщин наступает не- 2) Розповідь про аборти, хід операції, на- пільсво. Бо суспільсво не може бути здоровим переживають також діти, що виховувались в планируемая беременность. Однако аборт не слідки фізичні і психологічні. і щасливим там, де мати вбиває дитину. родині з досвідом аборту3.

является безопасной манипуляцией. Ежегодно 3) Реальні приклади з життя про фізичні на- Такі кабінети мають бути в кожному в мире от небезопасного аборта погибают бо- слідки абортів і влив таких рішень на долю жі- лікувально-профілактичному закладі, де про- S12.1/ лее 70 тыс. женщин и сотни тысяч становятся нок в подальшому. водиться штучне переривання вагітності. МЕДИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД инвалидами. 4) При необхідності направлення жінки в Робота в них не повинна відбуватись «фор- ВАГІТНОСТІ Решение этой проблемы в Украине во мно- державні, благодійні та громадські організа- мально». Такою справою повинні займатись гом зависит от использования контрацепти- ції, де вона отримає психологічну, гуманітарну натхненні люди, бо байдужість тільки знищить Ю.В.Давидова ДУ » Інститут педіатрії, акушерства та вов и профилактики абортов, т.к. аборт в том чи інший вид допомоги;

отримає підготовку у цю важливу справу.

гінекології Національної академії медичних виде, который в основном используется в школі материнства до пологів і догляду за ди наук України»

Украине, является «небезопасным и приводит тиною;

пізнає природні методи розпізнавання S12.1/ Київ, Україна к различным нарушениям репродуктивного плідності. ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВТРАТИ здоровья. • Кабінети передабортного консультування ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК, ЧОЛОВІКІВ ТА ДІТЕЙ, На сьогоднішній день в нашій країні акту повинні мати можливість для непоспішного ЩО ДОРОСТАЛИ В РОДИНІ З ДОСВІДОМ альним є розвиток медичного та психологічно доброзичливого спілкування з жінкою, бути об S12.1/6 АБОРТУ го супроводу вагітності, тому що встановлено ладнані відповідним ілюстративним матеріа МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА В ДІЯЛЬНОСТІ взаємозв’язок між розвитком певних усклад лом, муляжами внутрішньоутробного розвитку КАБІНЕТІВ ПЕРЕДАБОРТНОГО К.М.Гончар нень перебігу вагітності з порушеннями психо Міжнародний Соломонів університет/ дитини, короткометражними відеофільмами, КОНСУЛЬТУВАННЯ З МЕТОЮ МОТИВАЦІї емоційного стану жінок, зокрема з наявністю Міжнародна організація психологічної які розкривають особливості такого розвитку.

ЖІНКИ ВІДМОВИ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ АБОРТУ психотравмуючого досвіду попередньої вагіт допомоги особам з досвідом занедбаності, Робота з жінкою не повинна закінчуватись од ності, екстрагенітальної патології. На окрему насилля та прокреаційних втрат NEST (New норазовим спілкуванням;

вона повинна мати С.Р.Лещенко увагу заслуговує необхідність консультування МБФ»Дар життя « Experience for Survivors of Trauma).

можливість надалі звертатись із запитаннями жінки медичним психологом у разі її налашту Київ, Україна Київ, Україна.

і за порадами.

вання на переривання непланованої вагітнос Висновок.

ті.

Тези доповіді: Життя людини починається з моменту за- «Найбільшим біологічним успіхом, яко У клініці для вагітних груп високого пери • Християнська позиція виходить з того, що чаття і є безцінним даром Божим. Тому будь- го може досягти людина, є народження натального ризику психопрофілактична підго аборт – це є вбивство дитини, яка вже має Бо- яке посягання на життя людини, включаючи і потомства»1. У тім контексті кожна втрата ди- товка до вагітності та пологів має проводитись гом дану душу, але фізичний розвиток і життя ще ненароджених, є злочинним і неприпусти- тини в лоні матері є безпосередньою загрозою в трьох напрямках: інформаційному, виховно цієї ще ненародженої людини ще залежить від мим. для існування людського роду. му та оздоровчому. Жінки з екстрагенітальною матері. Християнська позиція виходить з того, що Серед існуючих видів втрати вагітності патологією дуже уразливі психологічно, тому • На даному етапі духовного формування і аборт – це є вбивство людини, яка вже має Бо- звернімо увагу на той, що найбільш травмує не що всі фізичні та психологічні резерви витра розвитку нашого суспільства ми, на жаль, не гом дану душу, але фізичний розвиток цієї ще тільки жінку, а й її партнера (батька дитини), ді- чають на боротьбу з основним захворюван готові заборонити аборти. Але якщо нам не ненародженої людини ще залежить від матері. тей та оточення, а саме, на аборт. В сучасному ням, внаслідок чого відбувається виснаження вистачає сміливості заборонити аборти, то ми Бог дав людині право вільного вибору у при- довіднику психологічних захворювань DSM IV організму. Слід враховувати той факт, що на хоча б повинні набратись сміливості і почати йнятті усіх рішень, але це «право» не є абсолют- не фігурує такого виду психологічної травми як сьогоднішній день успішно виношують та на доносити правду про аборти та їх наслідки до ним і безмежним – воно обмежується Божими «Постабортний синдром», він описується лише роджують ті жінки основне захворювання яких ще до недавнього часу було протипоказанням жінок, які зважуються на таке рішення. заповідями, суспільними, моральними, етич- в контексті «Посттравматичного синдрому».

для вагітності. Жінка, яка має важку екстраге • Адже людина може прийняти правильне рі- ними законами. На жаль, ми повсякчас забу- Певно, це має свої причини, першими з яких, нітальну патологію, потребує належного пси шення лише тоді, коли володіє повною і прав- ваємо про це «але», забуваємо, що право кож- мабуть, є економічні.

хологічного супроводу вагітності: відвідування дивою інформацію, коли є свідомою про на- ного з нас не є безмежним, воно закінчується Канадський професор психіатрії Філіп Ней лікаря-психолога, обговорення медичних та слідки прийнятого нею рішення. там, де починаються права та свободи іншого. та його жінка Марі Пітерс у співпраці з поль психологічних особливостей перебігу вагіт • Досвід роботи МБФ «Дар життя» Згідно нашого законодавства, мати має право ським доктором психіатрії Вітольдом Симоном ності та пологів, формування позитивної та • це щоденне консультування жінок з кризо- позбавити життя дитину, але право дитини на описали такі наслідки аборту у жінок та їх парт адекватної суб’єктивної моделі пологів.

вою вагітністю, починаючи з 13 і до 60 років. життя набагато цінніше і вище, ніж дане право нерів, як патологічний жаль, депресія, патоло Окрема увага психолога потрібна у випад Він показує, що справа відмовлення жінки від матері. гічне переживання провини, нереалістичні очі ку необхідності переривання вагітності за ме аборту є досить непроста, але дуже потрібна На даному етапі духовного формування і кування а також постава надмірної турботи в дичними показниками з боку матері або плода.

людям, про що свідчать багато врятованих від розвитку нашого суспільства ми, на жаль, не стосунку до живих дітей, порушення сну, страх, Жінка, яка категорично не бажає народжувати аборту дітей. Інформація, почута жінкою про готові заборонити аборти. Але якщо нам не труднощі в обдаровуванні довір’ям партнера, дитину, в момент прийняття рішення про пере формування і розвиток дитини, про наслідки вистачає сміливості заборонити аборти, то ми себе, дітей, психосоматичні захворювання, ривання вагітності не відчуває психологічної аборту навряд чи забудеться;

це посіяне зерно хоча б повинні набратись сміливості і почати розлад статевої сфери, пошкоджена система травми, а лише відчуття необхідності «вирішен обов’язково проросте і дасть свій плід в май- доносити правду про аборти та їх наслідки до бутньому. жінок, які зважуються на таке рішення. 2 Там само 1 Вітольд Сімон. Аборт, його причини і наслідки. Синдроми 3 Winkler A. Kryzys wartoci rodzinnych i kierunki wyjcia.

втрати вагітності, насилля, занедбання. Терапія. – Львів, 200 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ «МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ»

tione causae efficientis. «…мы должны предполо ня проблеми». Однак, якщо наступна вагітність последней на начало нового жизненного ци- ное, обязывает нас вести себя так, как будто кла. Но присутствие человеческой личности в не настає або виникають ускладнення перебігу жить наличие некоей первой причины, которую человеческий эмбрион и есть полноценная наступних вагітностей у таких жінок виникає эмбрионе не является очевидным, также как все называют одним именем: Бог». Возвраща- личность. Это единственный путь не повторить самозвинувачування, яке іноді перетворюєть- не является очевидным существование Бога. ясь назад, мы можем проследить наше посту- ошибок нацизма.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.