авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |

«Национальная академия наук Украины Национальная академия медицинских наук Украины Министерство здравоохранения Украины ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО ...»

-- [ Страница 2 ] --

В новой реальности прежние биоэтические макророзмірів і, навіть, мікророзмірів. Дослі- каря (ЕКЛ) залежить від особистості лікаря Київ, Україна принципы, методы и теории не являются до- дження фармакологічних, біохімічних, фізико- (освіта, кваліфікація, мораль, характерологічні статочно адекватными и эффективными. В хімічних, колоїдно-хімічних механізмів вза- особливості) і не меншою мірою від об’єктивних условиях реализованной Ноосферы взаимо- ємодії наночастинок з біологічними об’єктами суспільних обставин, які повинні уможливлюва- Сучасна нейрохірургія пов’язана з ключо действие человечества с объектами живой (клітинами макро- та мікроорганізмів) дозво- ти самореалізацію позитивних властивостей лі- вими біоетичними проблемами. Причина – по и неживой природы происходит не только лить не тільки встановити їх позитивний чи каря, підтримувати їх стабільність і розвиток. лідисциплінарність сучасних підходів до лі прямым, но и непрямым путем через модифи- негативний вплив на біоструктури та навко- В Україні система охорони здоров’я всупе- кування нейрохірургічної патології. Біоетичні цированную биосферу. Если деятельность че- лишній світ, але сприятиме пошуку серед них реч конституційно узаконеному положенню не проблеми можна розділити на два класи: фун ловека в ноосфере не начнет регулироваться ефективних і безпечних протекторів функціо- стала пріоритетним напрямком державної по- даментальні та прикладні. Фундаментальні новыми этическими принципами, то послед- нальної активності клітин і органів, широкому літики – фінансування за ВВП вдвічі менше від прямо торкаються основних проблем природо ствия современного ноосферного кризиса застосуванню у техніці, сільському господар- мінімально необхідного, наслідком чого є мате- знавства, базису традиційних світоглядних па радигм. Приклади: 1) проблема терапевтич могут иметь глобальный и катастрофический стві, медицині як ефективні препарати, а також ріальна незабезпеченість медичного допомо характер. Для сохранения всего живого, для носії для цільової доставки лікарських засобів ги на всіх її рівнях, у всіх галузях, у всіх ланках ного клонування та можливої доцільності всей природы и экосистемы в целом новая і фізіологічно активних речовин до патологіч- включаючи оплату роботи лікарів і усіх медиків аборту з точки зору вигідної утилізації отрима этика должна стать Нооэтикой, то есть прави- ного процесу. Перші дослідження наноматері- загалом. За нинішніх обставин незабезпече- ного біоматеріалу, тобто проблема біологічно лами поведения в Ноосфере, которые бы мак- алів виявили у них властивості, які притаманні ності медичних установ ліками, зношеної діа- го, суспільного та правового статусу зародку на симально способствовали глобальным инте- живій і неживій природі. Висока патогенність, гностичної та лікувальної апаратури, переван- стадії зиготи чи ембріону (світоглядне звучання:
ресам всех составляющих Ноосферы: планеты вірулентність, здатність до зміни своєї струк- таження роботою (дефіцит ліків!), з клопотами проблема визначення моменту виникнення по Земля, человечества и трансформированной тури, швидко розмножуватися і проникати в особистими, сімейними(найчастіше фінансово- тенційного біологічного еквіваленту особистос им биосферы. організм людини, поражати значну кількість го характеру), з відчуттям несправедливої оцін- ті, на ранніх етапах розвитку – необхідного, хоч Одесская медико-философская школа людей у короткий час і розповсюджуватися у ки роботи з боку держави сучасний український і недостатнього для реалізації всіх атрибутів обосновала начало нового этапа историчес- навколишньому середовищі не виключено зу- лікар «повинен пам’ятати, що головний суддя особистості);

2) проблема евтаназії (проблема кого развития медицинской этики, который мовлено тим, що віруси мають нанорозміри на його професійному шляху – це, насемперед, визначення моменту смерті);

3) проблема пси мы назвали «Нооэтика». Предпосылкой к ста- (біля 50-100 нм). Малий розмір, хімічний склад, совість». Чи у всіх лікарів її вистачить, чи готові хорірургії (проблема залежності між мозкови новлению новой науки послужило понимание структура, велика площа поверхні та форма – вони за нинішніх обставин до «гуманного став- ми процесами та особистістю, тобто психікою разрушения человечеством контрольных ме- це ті основні властивості, що надають наночас- лення до людини, поваги до її особистості, спів- людини);

4) проблема нейропротезування та ханизмов биосферы. Ведущая идея Нооэтики - тинкам перевагу перед іншими матеріалами, чуття та співучасті, доброзичливості, благодій- штучного інтелекту (світоглядний еквівалент 36 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ проблеми аналогічний попередній). Прикладні: продовжують збільшуватись. Так, навіть, сфор- А2/4 інтеграції фундаментальних і прикладних до виникають в контексті практичної реалізації екс- мувались в науці терміни «шкідливі фактори БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНІЙ ГІГІєНІ сліджень. Вміле їх використання, безумовно, периментальних досліджень та надання лікар- довкілля, виробничого середовища, умов про- ТА МЕДИЧНІЙ ЕКОЛОГІї сприятиме втілення ідеї В.І.Вернадського про ської допомоги, пов’язані з фундаментальними живання». При гігієнічній оцінці і характеристи- створення високоцивілізованої, керованої но аспектами світоглядних парадигм опосеред- ці різноманітних об’єктів санітарного нагляду А.М. Сердюк осфери, уособлений простір наукової думки, ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

ковано. Приклади: етичні питання проведення сьогодні практично не існує таких, щоб позна- що створює середовище існування.

Київ, Україна клініко-експериментальних досліджень (оплата чались би виключно цілющими природними ризиків з метою залючення пацієнтів, що пере- факторами впливу на людину. Тому не дивно, A2/ Рівень досліджень в галузі гігієни та медич бувають у скрутному фінансовому стані);

прове- що нині науковцями досліджено, а лікарями БІОЕТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ної екології сучасний розвиток науки і техніки дення прихованих експериментів (умисна непо- діагностується багато екологічно зумовлених БІОРІЗНОМАНІТТЯ досягли тієї позначки, коли подальший про інформованість пацієнтів щодо невизначеності патологічних станів, синдромів і захворювань.

грес практично неможливий без врахування наслідків використання нового методу лікуван- Наше суспільство довший час стояло на пози- Д.М.Гродзинський ня;

пацієнти de facto стають об’єктами експери- Інститут клітинної біології і генетичної інженерії гуманістичних, людино-центричних орієнта ціях байдужості до стану довкілля. Як результат, НАН України цій. 25 – річчя Чорнобильської катастрофи, на ментального дослідження);

узалежнення якості для людини і для всього живого майже не за Київ, Україна передодні якої проходить конгрес, ніби в фоку та широти надання медичних послуг від їх вар- лишається місць, де нема забруднення: заводи сі відзеркалює очевидну істину, що кожен на тості (офіційної чи неофіційної). в центрі міста, загазовані вулиці і автошляхи, уковий пошук повинен базуватись на етичному Морально-етичні проблеми формулюють- пестициди і агрохімікати, сміттєзвалища та по- Збереження біорізноманіття у всіх формах (біоетичному) підґрунті. Адже широке занепо ся в сфері ментального людського надбання, ховання радіонуклідів. його прояву з часом набуває вусе більшого коєння населення України станом радіаційної більш ірраціонального, ніж теоретична база Другий закон гігієни (Гончарук Є. Г., 1992) го- значення, бо саме завдяки йому може забезпе безпеки, довкілля, якістю питного водопоста природознавчих дисциплін. Ця сфера включає ворить: «незалежно від своєї волі та свідомості, чуватись сталий розвиток сучасного світу. На чання, продуктів харчування, іншими ризиками, світоглядні парадигми, превалююча більшість у зв’язку з фізіологічною, побутовою та вироб- це було звернуто увагу світової громадськості що на нього чатують, свідчить про загострення котрих асоційована з основними релігійними ничою діяльністю люди негативно впливають на на ряду форумів, починаючи з Всесвітньої кон моральних проблем, що постають перед до доктринами. Первинно і найбільш гостро біо- навколишнє середовище, що тим небезпечні- ференції в Ріо-де-Жанейро. Справді, з одного слідником, лікарем, пацієнтом і суспільством в етичні проблеми виникають у країнах піонерах ше, чим нижче науково-технічний рівень вироб- боку, еволюція живого світу призвела до фор цілому.

технологічного прогресу. Історично такими є ництва, культура населення та соціальні умови мування гармонійного сполучення різних ви Наявність біоетичної компоненти, її світо країни християнської цивілізації. Найбільш тра- життя». З нього випливають завдання і мета дів тварин, рослин, грибів та мікроорганізмів в глядні та правові засади мають особливе зна диційні напрямки християнства (ортодоксія та наукових напрямків гігієни та санітарії: повний угруповання, функціонування яких призводить чення для медико-біологічних наук і відповід католицизм) мають напрочуд глибоке сприй- контроль за забезпеченням належних умов ви- до нагромадження негентропії, вільної енергії, них соціальних аспектів буття. Біоетика стала няття феномену людини, саме як особистості робництва, нагляд за умовами проживання на- завдяки якій існує все живе на Землі. Руйну самостійним науково-дослідницьким напря (в ортодоксії – іпостасі): християнство в цьому селення, розробка заходів та пропозицій, щодо вання біоугруповань супроводжується різким мом, зумовленим, крім відомих, новітніми на контексті є найбільш філантропною релігією, в покращення цих умов, санітарно-просвітницька зменшенням інтенсивності життєдайного про уковими пріоритетами, що характеризуються якій дії Творця найбільш драматично спрямо- робота. цесу нагромадження вільної енергії й пору якісними проривами в біо-, нано- та інформа вані на створення вищих благ творінню – люд- Основне завдання біоетики – досягнення шенням рівноваги між автотрофними і гетеро ційних технологіях, генній інженерії, медичній ській особистості. Високе достоїнство людини усвідомлення кожним членом суспільства своїх трофними перетвореннями речовин і енергії.

генетиці та ін. Не менш важливий аспект – ви в християнстві грунтується на факті воплочення дій. Обізнана людина з внутрішніх (етичних, ду- Оскільки всі види, котрі утворюють продуктив користання біоетичних підходів при вирішенні Бога Слова. Звідси – гуманоцентричне звучан- ховних, релігійних) мотивів не буде допускати ні природні угруповання, поєднані між собою проблем взаємостосунків в системі «людина – ня біоетичної проблематики сучасності: цінність екологічного забруднення. Вольові зусилля по- трофічними ланцюгами, випадіння будь-якого навколишнє середовище»

людського життя у більшості християнських та трібно скеровувати на досягнення безпечного з видів із загальної системи призводить до зу Переважна більшість біоетичних проблем в постхристиянських спільнот стоїть вище будь- для людей довкілля. Важливе розуміння кож- божіння продуктивних сил природи. В цьому гігієні та медичній екології є полілогічними, до якої доцільності. Тому очевидно: трактування ним: забруднення довкілля не є просто немину- знаходить прояв узагальнений закон обмеж них залучаються фахівці різних галузей науки.

та використання сучасних даних біології та ме- чим наслідком технічного прогресу, а є еколо- уючих факторів. Діючі в різних країнах закони Відтак головним механізмом, наукового пошу дицини для вирішення багатьох проблемних гічним злочином проти суспільства та власних по охороні природи не змогли обмежити руй ку в цій царині постає досягнення консенсусу моментів біоетики стає справді гуманоцентрич- дітей і нащадків. Будь-які антиекологічні дії, що націю біорізноманіття, яке зазнає вкрай різ та партнерства.

ним лише в контексті традиційного християн- порушують стан довкілля на нано-, мікро-, ма- ких, а часто-густо невідновних втрат, що при Формуючи простір і культуру публічного об ського богослів’я. крорівнях слід вважати неетичними. Особа, зводить до формування кризових ситуацій на говорення найгостріших життєво-важливих порушуючи природне середовище, живе всу- континентах і у світовому океані. За добу в ці проблем, біоетика потребує не лише теоретич переч етиці. Кожен дослідник, працюючи над часи щезає біля 70 видів живих істот, бо техно A2/ них дискусій, а й вироблення рекомендацій, розробкою, що не є екологічно ощадливою, діє генна діяльність людини аж ніяк не базується БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ – МЕТА ГІГІєНИ, законодавчих документів, політичного діалогу.

всупереч етиці. Кожен керівник підприємства, на вираховуванні необхідності зберігати видо ЕКОЛОГІї ТА БІОЕТИКИ Для подальшого розвитку біоетичних питань коли не вживає заходів з припинення (зменшен- ве й популяційне різноманіття. Вочевидь, лише гігієни та медичної екології необхідно узагаль ня) скидів і викидів полютантів, діє антиетично. розвиток біоетики як світогляду, заснованому Д.Д.Зербіно, О.М.Колінковський Інститут клінічної патології нити досвід, накопичений вітчизняними тео Проект підприємства, в якому не дотримані всі на визнання прав не лише людини, але живих Львівський національний медичний ретиками та практиками, наробки зарубіжних принципи екологічної безпеки, слід розцінюва- істот інших царств природи, може забезпечи університет імені Данила Галицького вчених, більш широко висвітлювати біоетичну ти як неетичний. ти збереження природного біорізноманіття.

Львів, Україна проблематику.

Питання біоетики в контексті екології необ- З другого боку, зазнає вразливого зубожіння Осмислення проблем біоетики, прогресу хідно викладати не лише в навчальних закладах й біорізноманіття генофонду культурних рос юча їх актуалізація в Україні – не лише данина Антропогенна діяльність протягом століть медичного та біолого-екологічного напрямків, лин і свійських тварин. Власне, цивілізаційний гуманізації наук, а й рішучий крок до широкої призвела до відчутних змін екосистем і ці зміни але й інженерно-технічного та інших профілів.

процес набув стрімкості лише після того, коли 38 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ людина перейшла до використання сільсько- реализовываться иначе, чем при воздействии медицины НАН Украины является одним из grants annually from the National Institutes of господарських рослин і тварин, для більшої препаратов на макроуровне. В первую оче- признанных лидеров в становлении и раз- Health or the National Science Foundation кількості яких в дикій природі немає безпосе- редь необходимо отметить, что они обладают витии клеточной и тканевой терапии. Фун- Among those institutions that had policies, редніх предків. За кілька тисяч років старання- высокой проницаемостью на организменном, даментом в создании этого современного there was marked variation in the definition and ми незчисленних поколінь було створено уні- органном, тканевом и клеточном уровнях;

ин- направления явились разработанные в ин- management of conflicts кальні генофонди культурних рослин і тварин. дукцией свободных радикалов, в том числе ак- ституте эффективные методы и технологии The U.S. Institute of Medicine’s 2009 Re В цьому відношенні окремі культурні види з по- тивных форм кислорода и азота (Gurr J.R. et al., криоконсервирования и долгосрочного хра- port on Conflict of interest in Medical Research, вним правом можна вважати як чудеса світу, які 2005;

Wang L. Et al., 2007;

Papageorgiou I. Et al., нения различных клеток и тканей в жизне- Education and Practice provides over arching не поступаються відомим семи легендарним 2007);

способностью повреждать цитоскелет способном, функционально полноценном principles for assessing conflicts of interest and чудесам. До того ж прогодувати зростаюче за (Jin S. Et al., 2007);

способностью располагать- состоянии. При институте создан низкотем- conflict of interest policies. Their recommen чисельністю людство можна лише в тому ви- ся в центре ядра клетки (Lovric J. et al., 2005);

пературный банк биологического материала, dation 9.1 calls on accrediting organisations падку, коли буде збережено генофонд культур- коньюгацией с ДНК (Dubertret et al., 2002) и др. признанный Национальным достоянием Ук- to make institutions more accountable for pre них видів – невідновний здобуток тисячоліть. На основании вышеизложенного можно раины. Результатами многолетних доклини- venting, identifying and managing conflicts of Проте генофонди ці зазнають втрат унаслідок констатировать, что необходима дальнейшая ческих и клинических исследований доказа- interest.

знову ж таки недалекоглядної політики людей, доработка существующего законодательства, на высокая терапевтическая эффективность The purpose of this presentation is to exam котрі мислять короткими часовими масшта- относящегося к очень сложным проблемам клеточной и тканевой терапии с использова- ine the topic and the ethical principles under бами. Отож, важлива роль біоетики полягає в биотехнологии, особенно в сфере этических и нием криоконсервированного материала в pinning good medical education practice and to тому, щоб збагатити свідомість широкого зага- правовых норм. Также представляется весьма лечении целого ряда тяжелых заболеваний и see how, from the individual physicians and the лу суспільства повагою до поняття генофонду важным пересмотреть стандартную схему тес- состояний. medical schools point of view, the ethical prin як найбільшого багатства людства. тирования наночастиц на мутагенную и канце- Продолжающиеся в настоящее время ис- ciples should be applied and robust policies of рогенную активность. следования открывают новые перспективы conflicts of interest developed and reviewed Учитывая тот факт, что выброс в окружа- и потенциальные возможности клеточной и The U.S. Institute of Medicine’s (IoM) Report A2/ ющую среду наночастиц может привести к тканевой терапии. Это в первую очередь от- defines Conflict of Interest as ‘a set of circum БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ непредсказуемым эффектам, по-видимому, носится к работе со стволовыми клетками. В stances that create a risk that professional judg НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СВЕТЕ ЭКОЛОГИИ необходимы принципиально иные подходы к частности, исследуются различные аспекты ment or actions regarding a primary interest will ЧЕЛОВЕКА оценке возможных вредных эффектов нано- получения, культивирования, криоконсерви- be unduly influenced by a secondary interest’ частиц. Это накладывает двойную ответствен- рования и применения аутологичных ство Н.С.Крапивина, М.С.Морозик, С.Б.Мельнов Международный государственный Primary Interests in this context include ность на биоэтический комитет, контролирую- ловых клеток, выделенных из тканей взрос экологический университет имени щий их внедрение в научные исследования и лого человека. Большое внимание уделяется Promoting and protecting the integrity of Re А.Д.Сахарова практику. работе со стволовыми клетками кордовой search Минск, Республика Беларусь крови: разработаны эффективные техноло- The quality of medical education гии их получения и криоконсервирования, The welfare of Patients A3/ Одной из важнейших задач в сфере нано- создан низкотемпературный банк этих кле ЭТИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ Secondary Interests include техногий является экспериментальное изуче- ток. Кроме того, из сыворотки кордовой кро ПРОБЛЕМЫ КЛЕТОЧНОЙ И ТКАНЕВОЙ ние биологических эффектов действия нано- ви получены новые оригинальные препара- Financial interests ТЕРАПИИ частиц и оценка риска для здоровья человека. ты, зарекомендовавшие себя эффективным The pursuit of professional advancement and К числу острых вопросов относится и обеспе- средством в лечении многих патологических recognition В.И.Грищенко, А.Н.Гольцев, чение безопасности технологических процес- состояний. Favours for family and friends А.М.Компаниец Институт проблем криобиологии и сов получения нанопродуктов и возможного В докладе обсуждаются этические аспек- Medico-legal work криомедицины НАН Украины воздействия на здоровье персонала нанопро- ты клеточной и тканевой терапии. Media Promotion Харьков, Украина изводств. Следствием этого должно стать со- Single issue patient groups здание эпидемиологического регистра работ- Conflicts of interest policies typically focus А3/ ников нанопроизводств и исследовательских Стремительное развитие биологии и меди- on financial gain because it is more objective, CONFLICT OF INEREST IN BIOMEDICAL экспериментальных лабораторий. По мере цины в конце II-го – начале III-го тысячелетий ‘fungible’ and quantifiable RESEARCH изучения и внедрения нанотехнологий необхо- принесло не только мощный заряд новых от- But other influences may be more wide димо разрабатывать технические регламенты крытий, современные эффективные биотех- spread such as the policies of Third Party Em W.J.Appleyard International Association of Medical Colleges для нанопроизводств и критериев безопас- нологии, возможность исцеления безнадежно ployers and their Managers’ that may or may ности изделий с использованием наноматери- больных, но и индуцировало появление слож- not be in the individual patients best interest for алов. Такие подходы должны относиться, не- ных этических проблем. Прежде всего это от- Conflicts of interest may threaten the quality example in Government Service, Health Service сомненно, не только к синтезу и применению носится к проблемам клонирования челове- of patient care, the objectivity of medical edu- management, Military Service, the Prison Ser используемых в промышленности наночастиц, ка и отдельных его органов, трансплантации cation and the integrity of scientific investiga- vice, employment by Insurance Companies and но и к множеству биомедицинских приложений стволовых клеток, трансплантации органов и tion thereby undermining the trust in physicians in Occupational Health нанотехнологий. тканей, развитию генной инженерии, исполь- and physician researchers which is at the core Current layers of inter related ‘control’ of Этические аспекты внедрения нанотехно- зованию нанотехнологий и т.д. Не менее се- of medical practice ‘Conflict of Interest’ логий в первую очередь должны учитывать рьезными и сложными являются этические S. Van McCrary et al in 2000 surveyed the which are regulatory, institutional, profes тот факт, что они вторгаются в интимные ме- проблемы нового направления в медицине – policies on Conflict of Interest at all medical sional and personal will be explored within a ханизмы молекулярной организации живого: клеточной и тканевой терапии. schools (127) and other research institutions medical ethical framework.

так, мутагенные свойства наночастиц будут Институт проблем криобиологии и крио- (170) that received more than $5 million in total 40 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ A3/3 как следствие этого – рост числа заболевших ментом экономического и социального разви- ся к одному из приоритетов биоэтики.

ВАКЦИНОЛОГИЯ И БИОЭТИКА инфекционными болезнями. тия. Недавнее сокращение числа работающих Таким образом, биоэтика детского труда Проблема вакцинологии и биоэтики приоб- детей в ряде стран с переходной экономикой должна строиться исходя из гигиенических А.Ф.Фролов, В.И.Задорожная, ретает особое значение в связи с нарастающей показывает, что достижение успеха в этом на- принципов его организации, а первичная про А.В.Моисеева вакцинозависимостью популяции человека, правлении возможно. филактика нарушений социального, психичес ГП «Центр иммунобиологических препаратов» разработкой новых типов вакцин и технологий Анализ проблемы позволяет сделать вы- кого и физического здоровья подрастающего МОЗ Украины их применения, особенно в условиях дегра- вод, что явление детского труда, в его при- поколения, должна рассматриваться, как эле Киев, Украина дации экологических закономерностей. Часть знанном негативном толковании, усилиями мент реализации основополагающих между этих вопросов предполагается обсудить авто- международного сообщества должно быть за- народных принципов биоэтики.

Среди болезнетворных факторов биосфе- рами на Конгрессе. менено системой медико-педагогических мер ры, окружающих человека миллионы лет, одно трудового воспитания подрастающего поколе- A3/ из ведущих мест принадлежит микроорганиз- ния. При этом организация труда детей и его A3/4 ЖИВОТІННЯ НАУКИ... ДОКИ?

мам (вирусам, бактериям, простейшим). характер должны в полной степени отвечать БИОЭТИКА И ГИГИЕНА ДЕТСКОГО ТРУДА Их эволюция, сопровождающаяся прогрес- основополагающим принципам социальной В.М Локтєв, І.М.Трахтенберг Інститут медицини праці НАМН України сирующей адаптацией к организму человека и медико-биологической безопасности, кото В.А.Коробчанский Харьковскоий национальный медицинскоий Київ, Україна еще недавно приводила к катастрофическим рые в свою очередь должны базироваться на университет, Харьков, Украина последствиям и гибели значительных масс международном опыте, принципиальных по населения. Это стимулировало поиски эффек- ложениях биоэтики и физиологических осно- Загальновідомим і давно не новиною став тивных технологий лечения больных инфекци- В сегодняшнем мире эксплуатация детей вах гигиенической науки и практики. тезис, що будь-яка країна, яка хоче вважатися розвиненою, є наукозалежною, а тому потре ями и предупреждения их появления. Поиски свойственна многим государствам. Вместе с 1. Должен неукоснительно соблюдаться велись и ведутся во всех сферах интеллекту- тем, в Глобальном докладе МОТ (О прекраще- биотический принцип уважения автономии бує як всеосяжного і необмеженого зміцнен альной деятельности общества – этической, нии детского труда) говорится об общемиро- личности (закреплённый в Оттавской Декла- ня своєї науки, так і значно більшої підтримки философской, антропологической, объединя- вой тенденции к сокращению числа работаю- рации по праву ребёнка на охрану здоровья), творчої спільноти, що віддає науковим пошу емых в настоящее время развивающейся меж- щих детей в странах с переходной экономикой который предполагает недопустимость любых кам своє життя.

дисциплинарной наукой «Биоэтикой». в Восточной Европе и Центральной Азии: «эко- видов дискриминации ребенка, утверждает Водночас, в Україні явно переважає інша Эволюция цивилизации, формирование номический рост, сокращение бедности и взя- примат наилучшего обеспечения его интере- точка зору, що без науки можна побудувати единого научного пространства, являющегося тые государствами на себя обязательства по сов, соблюдения права на выживание и здоро- суспільство високого достатку, передової ме базой теорий В.И. Вернадского о ноосфере, искоренению детского труда привели к ощу- вое развитие, а так же свободное выражение дицини і достойного рівня життя. Це означає, выдвинуло перед биоэтикой и смежными с ней тимым результатам». Девять из десяти стран своих собственных взглядов. що її керівники часто-густо нехтують розумін науками задачу прогнозирования последс- СНГ ратифицировали обе основополагающие 2. Дети должны быть защищены от любых ням, що наука – одна з найфундаментальніших твий научно-технического прогресса исклю- Конвенции МОТ по детскому труду – № 138 и проявлений насилия со стороны своих работо- людських цінностей, найбільш ефективний за чения возможности предсказания о том, что № 182. дателей и членов своих семей, включая подне- сіб пристосування людини до оточуючого се «расцвет цивилизации общества станет его Регионами, где по-прежнему активно ис- вольный и принудительный труд, «традицион- редовища та покращання умов його існування.

закатом». пользуют детский труд, традиционно остаются ное» рабство. Без усвідомлення цінності та життєвого зна Исключительное значение при этом имеет страны Азии и Африки. 3. Трудовая деятельность лиц, не достиг- чення науки громадяни нашої країни легко мо освоение обществом принципов биоэтики, в В своем отчете за 2008 год UNICEF обна- ших 18-летнего возраста по своему характеру жуть втратити її, навіть не помітивши цієї вкрай частности биомедицинской, в решениях ос- родовал данные, касающиеся трудовой экс- и построению должна соответствовать воз- небезпечної втрати.

новных стратегических проблем профилакти- плуатации детей более чем в 200 странах, при растно-половым особенностям и состоянию В доповіді робиться спроба нагадати, чим ческой медицины современности. Результаты этом закономерно прировняв использование здоровья ребенка, протекать в абсолютно бе- ризикує країна, світоглядні уявлення якої по усилий мирового сообщества в этом направ- детского труда к одному из распространенных зопасных для них условиях. ступово змінюють орієнтацію від наукових на лении представляются нам достаточно впе- видов насилия над детьми. По данным отчета, 4. При определении содержания трудовой лженаукові, зокрема релігійні, що, безпере чатляющими, однако один из разделов про- на 2004 год в мире насчитывалось 218 млн. де- деятельности детей необходимо придержи- чно, спостерігається в Україні, де клерикалізм, филактики инфекционных болезней, а именно тей, которые работали. Из них 126 млн. (60%) ваться требования постепенного увеличения антидарвінізм (креаціонізм) і віра в чудеса вже «Вакцинология и биоэтика» заслуживает, по были привлечены к тяжелой работе, а 74 млн. физических и других нагрузок для обеспече- пропонуються для викладання в середніх шко нашему мнению, большего внимания специа- работали в опасных условиях (дети в возрасте ния ее тренирующего действия на растущий лах. Однією з гучних подій стало проведення в листов. от 5 до 14 лет). Особую озабоченность вызыва- организм. м. Києві у травні 2009 р. Українським товари Подтверждением этого может служить раз- ет тот факт, что 8,4 млн. детей целиком зави- 5. Кроме того, многолетний опыт отечест- ством «Знання»(!) людного зібрання «Парадиг вернувшаяся в последние годы активная ан- сят от работы, т.е. по сути, являются рабами, и венной гигиенической школы доказал высо- ма третього тисячоліття», на якому був прого тивакцинальная кампания, носящая скорее они привлечены к наркобизнесу, проституции кую эффективность таких специальных форм лошений план Божественного творіння світу, популистский чем профессиональный харак- и входят в вооруженные группировки. организационно-методической работы как що не може не хвилювати будь-яку освічену тер, направленная против единственной на По солидарному мнению международного профессиональная консультация, професси- людину.

сегодняшний день, технологии вакцинации и сообщества, ни одно государство, независи- ональная ориентация и профессиональный Існує багато ознак того, що у нашому сус предупреждения возникновения инфекций. И мо от уровня его экономического развития, не отбор юношей и девушек на различные про- пільстві втрачено належне розуміння ролі это несмотря на более чем 250-летний период должно терпимо относиться к наихудшим фор- фессии. Внедрение данных форм работы с науки для розвитку людства, тому лженау её эффективного применения.

мам детского труда. Детский труд губительно молодежью способствует не только повыше- ка та її виразники – колдуни, віщуни, шамани «Положительным» результатом антивакци- сказывается на прогрессе. Программы борь- нию эффективности предстоящей професси- тощо заполонили шпальти газет і екрани ТВ, нальной кампании явилось резкое, в 2-3 раза, бы с детским трудом с указанием конкретных онально-производственной деятельности, но а науково-свідома людина фактично виштов сокращение числа прививаемых в Украине, и сроков их выполнения являются важным эле- и сохранению здоровья человека, что относит- хнута з засобів ЗМІ. В царстві темних, неосві 42 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ чених читачів і слухачів процвітає не наукова дження відповідних моделей навчання, рівня акредитації нових навчальних планів під- них навчальних закладах визначено вихован статистика і аналіз, а астрологи, замість ліка- • формування загальнолюдських цінностей, готовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рів- ня гармонійно розвиненої, високоосвіченої, рів «працюють» знахарі та цілителі, а інженерів морально-етичної та правової культури. ня «спеціаліст» на засадах кредитно-модульної національно-свідомої і соціально активної лю та винахідників замінюють творці вічних дви- Підготовка фахівців для галузі охорони системи організації навчального процесу за дини, що наділена глибокою громадянською гунів. Без сучасної науки країна неспроможна здоров’я в Україні здійснюється в вищих ме- спеціальностями «лікувальна справа», «педі- відповідальністю, високою культурою та духо себе по-справжньому захистити і по суті пере- дичних (фармацевтичних) навчальних закла- атрія». «медико-профілактична справа», «ме- вними якостями, милосердям та гуманізмом, творюється на безпомічну, бідну і нікому не по- дах I-IV рівнів акредитації МОЗ України – серед дична психологія», «стоматологія», «фармація», родинними і патріотичними почуттями, є но трібну, з якою ніхто в світі не рахується і яку не них 64 медичних коледжів, 49 медичних учи- «клінічна фармація», «технологія парфумерно- сієм кращих надбань національної та світової поважають. лищ, два інститути медсестринства, 18 медич- косметичних засобів», «технологія фармацев- культури, демократичних цінностей, здатної Погляд на можливі шляхи розв’язання пи- них університетів (академій), вісім з яких мають тичних препаратів». до саморозвитку і самовдосконалення, яка тань нашого буття відображає власну думку статус національних. Зазначеними навчальними планами перед- усвідомлено відноситься до цінності життя і авторів. Їх висновок такий: тільки країна з роз- З метою покращання підготовки лікарів та бачено розширення складової практичної під- здоров’я людини від моменту її зародження.

винутою освітою, що спирається на передову провізорів наказом МОЗ та АМН України від готовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рів- Досвід восьмирічного викладання біоетики науку, яка оперативно оновлюється, відслід- 12.09.2008 №522/51 в Україні прийнята Кон- ня «спеціаліст» на засадах кредитно-модульної в медичних вузах свідчить про великий інтер ковуючи новітні науково-технічні тенденції, цепція розвитку медичної освіти, яка передба- системи організації навчального процесу. ес студентства до морально-етичних проблем отримає шанс побачити в перспективі світло і чає приведення медичної та фармацевтичної Вищезазначеними планами передбачено своєї професії, пов’язаних з такими параме вибратись з темряви «тунелю», до якого була освіти – структури, змісту, термінів підготов- обов’язкове вивчення студентами медичних та трами лікарського професіоналізму, як відпо загнана і світовою фінансовою кризою, і влас- ки – у відповідність до міжнародних освітніх стоматологічних факультетів навчальної дис- відальність, чуйність, милосердя, дотримання ними помилками її недалекоглядних політиків. стандартів з урахуванням потреб практичної ципліни «основи біоетики та біобезпеки» на 3 прав пацієнта і т.д.

Тільки у такій країні буде щасливо жити і вільно охорони здоров’я країни. курсі в обсязі 1,5 кредити та проходження сту- Така увага до дисципліни в значній мірі може дихати людина. У Концепції знайшли відображення заходи дентами на 6 році навчання курсу за вибором розглядатися як реальний ресурс формування щодо підняття якості медичної і фармацевтич- «медичні аспекти біоетики та біобезпеки» в об- етичної культури та духовності молодого спе ної освіти, відновлення престижності професії сязі 4 кредитів. ціаліста і наше повернення до засад Доктрини A3/ медика, запровадження у навчальний процес Починаючи з 3 курсу у підготовці лікарів А.Швейцера, який задекларував етику відпові ЗНАЧЕННЯ БІОЕТИКИ У БЕЗПЕРЕРВНОМУ інноваційних технологій, поліпшення умов на- вперше в історії країни запроваджений також дальності за все живе. Це і визначає принципо ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЛІКАРЯ вчання та соціального захисту викладачів, сту- курс за вибором «основи християнської етики ве місце біоетики у підготовці лікарів, що нині є дентів і молодих спеціалістів. та моралі». одним з важливих завдань сучасної української В.В.Лазоришинець, М.В.Банчук, Проте, сучасне навчання мистецтву лікуван- Вивчення проблем біоетики студентами вищої освіти.

О.П.Волосовець, І.С.Вітенко, І.Є.Булах, ня неможливе без опанування засад майбутнім медвузів також передбачено і при опануван Ю.С.П’ятницький, І.В.Мельник Міністерство охорони здоров’я України лікарем поваги до усього живого та мистецтва ні таких нормативних та вибіркових дисциплін Київ, Україна лікування душі, спілкування та співпереживан- як «медична психологія», «медична генетика», ня з хворою людиною та її родиною. «деонтологія в медицині», «сучасні проблеми Процеси реформування галузі, динаміка Лікар ХХІ століття повинен мати фунда- біофізики», «сучасні методи генетичної діагнос змін у стані здоров’я населення, розвиток до- ментальну теоретичну і клінічну підготовку та тики», «етичні проблеми в медицині», «основи казової медицини вимагають адекватних змін обов’язково мати відповідні грунтовні знання з трансплантології».

у сучасній системі підготовки медичних пра- деонтології та біоетики, що є основою форму- Таким чином, біоетика стала обов’язковою цівників. вання його моральності і духовності по відно- дисципліною в усіх вищих медичних школах Основними принципами підготовки лікарів шенню до людини та живої істоти. України, що відповідає світовому досвідові.

на сьогоднішньому етапі є: Безумовно, сучасному клініцисту слід добре Адже без дотримання норм біомедичної ети • безперервність та ступеневість медичної володіти питаннями біоетики, що торкаються ки неможливо говорити про підвищення якості освіти залежно від кваліфікації, що набуваєть- проблеми евтаназії та хоспісів, транспланто- підготовки сучасного лікаря. Саме це дає змо ся, логії клітин, тканин та органів, абортів та штуч- гу на більш високому професійному рівні про • динамічний характер навчання, що забезпе- ного запліднення, етики проведення медичних водити профілактику та лікування соматичної чується постійним корегуванням змісту освіти досліджень, етичних аспектів генетики, питань та психосоматичної патології, запобігати деон відповідно до досягнень світової і вітчизняної ятрогенії та лікарських помилок, моральних тологічним та професійним помилкам.

науки, практики організації медичної справи та аспектів ВІЛ/СНІДу та багато інших. Міністерством охорони здоров’я України потребами розвитку сфери охорони здоров’я Лікар має гарантувати збереження ме- також затверджено наказ від 27.11.2008 № країни, дичної таємниці, бути коректним, гуманним, «Про покращання виховної роботи у вищих ме • відкритість системи підготовки медичних обов’язковим та милосердним, що задекла- дичних та фармацевтичних навчальних закла спеціалістів, що передбачає створення міжка- ровано у Етичному кодексі лікаря України, який дах I-IV рівнів акредитації, закладах післяди федральних інноваційних навчальних програм, був прийнятий у м.Євпаторія 27 вересня 2009 пломної освіти, науково-дослідних установах які реалізують передові інформаційні техно- на Всеукраїнському з’їзді лікарських організа- і закладах охорони здоров’я», яким передба логії навчання, сприяють запозиченню всього цій та Х з’їзді Всеукраїнського лікарського то- чена низка заходів щодо поліпшення виховної прогресивного у світовій і вітчизняній науці і вариства. роботи серед студентської молоді та лікарів, практиці, індивідуалізації процесу навчання, Упродовж минулого року затверджені нака- особливо в частині виховання у майбутніх ліка • поєднання теорії і практики, що забезпечу- зи МОЗ від 19.10.2009 №749 та 750, від 07.12.09 рів милосердя, гуманізму і духовності.

ється на всіх рівнях під-готовки медичних та №№ 929, 930, 931, 932, 933, якими впровадже- Основною метою виховної та патріотичної фармацевтичних спеціалістів шляхом впрова- но введення у вищих навчальних закладах IV роботи у вищих медичних та фармацевтич 44 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ВЛИЯНИЕ БИОЭТИКИ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ МОРАЛЬ S1.1/2 сфероцентрического принципа в научной и со БИОЭТИКА В КОНТЕКСТЕ НООСФЕРНОЙ циопрактической деятельности человечества, МОРАЛИ установление нового мирового порядка среди государств и др. Становится очевидным, что Т.Н.Цырдя, Е.А.Скрипник подобное видение ноосферизации предпола ВЛИЯНИЕ БИОЭТИКИ НА Государственный университет медицины и гает интегрирование в одну социокультурную фармации РМ, Кишинэу, Республика Молдова систему гуманистических, биоэтических и ОБЩЕСТВЕННУЮ МОРАЛЬ других характеристик, не выдвигая на первый Биоэтика как комплексное междисципли- план экономические требования, как это про нарное научное направление может рассмат- исходит в техногенном обществе. Ноосферные риваться в разных ипостасях. В свете ноосфер- модификации и соответственная ноосферная ной морали она исследуется обязательно и мораль включаются в устойчивое развитие, их прежде всего в тех случаях, когда речь идет о траектории постоянно сближаются, а степень S1.1/1 ку. Представники руху «трансгуманістів» у разработке адекватных парадигм выживания их соседства говорит о процессе становления БІОЛОГІЧНА ЕТИКА ЯК ФЕНОМЕН 2004 році об’єдналися у Всесвітню асоціа человечества. Сегодня в философско-мето- ноосферы, которое невозможно без следова СУЧАСНОСТІ цію, провели в Торонто (Канада) Міжнарод дологической литературе предлагается не- ния методологическим принципам и мораль ну конференцію, на якій сформували вимоги сколько подобных вариантов, которые, на наш ным требованиям биоэтических знаний.

М. Кисельов повної свободи використання нових техно взгляд, могли бы быть сгруппированы вокруг Глобальная биоэтика немыслима вне пла Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН логій для вдосконалення людського інтелек двух концепций обеспечения безопасного нетарного интеллекта и ноосферной морали, України, Київ, Україна ту, забезпечення людству «виходу» за межі развития – этической и ноосферной. Послед- только в их единстве, во взаимосвязи и взаимо планети. Людина тлумачиться як інформа ние, к сожалению, интерпретируются отде- действии возможно выживание человечества.

Біологічна етика – сучасний напрямок ційна система, яка може функціонувати на льно, изолированно друг от друга, что явно не Биоэтические знания, развиваясь в контексте етичної думки, де робляться продуктивні будь-якому матеріальному носію. Займають соответствует требованиям решения глобаль- ноосферной морали, на определенном этапе спроби поєднання новітніх досягнень біо- доволі агресивну позицію проти «біокон ных проблем современности. Мораль и разум развития цивилизации провоцируют необхо логії та медицини з духовністю та етичними серваторів» і вважають, що вчені не несуть на практике не могут быть разобщены, обяза- димость модификации методологии стратегии принципами. Блискучі й, водночас, приго- моральної відповідальності і мають робити выживания. Речь идет о нооцентрической ме тельно должны фокусироваться в одной точке, ломшливі успіхи наук медико-біологічного все, що вважають за потрібне (Летов О.В.

ориентироваться в одном направлении. Био- тодологии, которая сможет быть реализована комплексу, що багато в чому спираються на Человек и «сверхчеловек». Этические аспек этические знания лишь тогда выполнят свои через единый ноосферный интеллект и кото методологію технократизму, роблять біо- ты трансгуманизма. – Человек. – 2009. – № функции и задачи в стратегии выживания, рая в купе с биоцентрической методологией логію сферою драматичного протистояння 1. – С. 19-25).

когда анализируются в контексте ноосферной составит теоретическое ядро при разработке ідеологій класичного раціоналізму та гума- Поттер назвав біоетику «новою мудрістю»

нравственности. стратегии безопасного развития нынешнего нітарії. Саме це протистояння намагається і вбачав у ній органічне об’єднання біологів Современная цивилизация как часть но- мира. Таким образом, биоэтика, биоэтические вирішити сформована порівняно недавно та гуманітаріїв. Саме цей феномен сучас осферы шагнула в эпоху необратимого раз- знания адекватно смогут «процветать» лишь в біологічна етика. ності слугує об’єднуючим началом приро вития. Ключевой задачей здесь выступает контексте ноосферной концепции, ноосфер Прикметно, що саме на терені біології дознавчої та гуманітарної культур. Без їх разработка стратегии человека, скоординиро- ной морали в особенности.

та екології за стилем мислення найбільш інтеграції предмет біологічної етики є надз ванной со стратегией живой природы. Данная сходяться природознавець та гуманітарій. вичайно суперечливим, про що переконливо стратегия должна применять и новые усовер- S1.1/ Зростання в цих галузях «антропоморф- свідчать сучасні дебати щодо смертної кари, шенствования, например, она нуждается в не- БИОЭТИКА И ПАРАДИГМАЛЬНАЯ ності» досліджень формує необхідність на- евтаназії, аборту, трансплантації, клонуван ординарной философии – философии выжи- СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО рощування традиційних раціоналістичних ня, ГМП тощо.

вания, нетрадиционной морали – ноосферной «ЧЕЛОВЕКОМЕРНОГО» ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ процедур міркуваннями світоглядного та Слушною видається і метафора и новой этике – этике биологической. Одно етичного характеру. Актуальність такого по- В.Р.Поттера «Міст у майбутнє», позаяк про временно, ноосферизация социума, предпо- В.Ф.Чешко єднання є більш ніж очевидною. Нині дійшло блеми біоетики безумовно є важливим за Харьковский национальный экономический лагая среди многочисленных функций и гума до того, що людина почала розповсюджува- собом усвідомлення перспектив людської университет, Украина низацию, и аксиологизацию, и биоэтизацию ти свій контроль на власну еволюцію і прагне цивілізації. Без цього «моста» майбутнє социопрогресса, совпадает с практикой вы не просто підтримувати себе, а покращати і людської цивілізації видається проблема живания человека и общества, с тенденцией к Биоэтика стала разновидностью постраци змінити свою природу, спираючись на влас- тичним. Біологічну етику він тлумачить як устойчивому развитию. Антропоноосферную онального знания, отличающегося публичнос не розуміння. Вже говорять про медичну «науку виживання», нову мудрість, що має революцию, т.е. трансформацию современ- тью теоретико-научного дискурса, междис кримінальну мафію, підробку ліків, торгівлю об’єднати біологічне знання та загально ного Homo Sapiensa в ноосферного, можно и циплинарным характером, концептуальным людськими органами, продовження віку для людські цінності.

нужно осуществить не только посредством эклектизмом, ценностным синкретизмом, багатих і прогресуюче донорство бідних. Біологічна етика стає важливим компо интегрального интеллекта, но обязательно и социальной прагматикой. В соответствии с Пророкування О.Хакслі і Е.Замятіна стають нентом ціннісно-духовних підвалин людської с помощью биоэтических инструментариев. методологией глобального эволюционизма реальністю. цивілізації. Її проблеми відзначаються без Это станет возможным при оптимальном вы- наука как социальный институт рассматрива Сучасні біотехнології «запускають» процес прецедентною складністю та неоднознач явлении и реализации целей ноосферогене- ется в качестве субстанциональной и функци фактично пересотворення світу, яке поши- ністю, вимагають від дослідників високого за, среди которых планомерное в масштабах ональной основы стабильной эволюционной рюється і на тіло, і на душу. Біомедичні техно- професіоналізму, розвиненого відчуття міри всей Планеты снижение роста численности стратегии техногенной цивилизации. Ключе логії мають звільнити людину від біологічних та такту, граничної вимогливості до себе та населения, установление новой общечелове- вым элементом в методологии интеграции «кайданів» та «сліпого еволюційного проце- відповідальності.

ческой культуры и морали, прерогатива био- новой научной гипотезы в общий теоретичес су». Настає нова ступінь людського розвит 46 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ВЛИЯНИЕ БИОЭТИКИ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ МОРАЛЬ кий каркас фундаментальной науки является, S1.1/4 S1.1/5 медицине и биологии, а также в жизни чело как известно, сопоставление ее содержания НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІї ХХІ ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ вечества в общем, проблемной ситуации, и с реальностью. «Науки о духе» и «науки о при- СТОЛІТТЯ: СПОЛОХИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИХ В БИОЭТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ которая, несмотря на многообразность и пес роде» разработали качественно специфичес- ТРИВОГ СОВРЕМЕННОГО СЕКУЛЯРНОГО троту с первого взгляда, может быть рассмот кие процедуры проверки обоснованности и КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА рена как проявление заблуждений и отступ аргументации своих теоретических построе- В.С.Лук’янець лений современного человека в отношении Інститут філософії НАН України ний, включенные в общую систему генерации Архимандрит Адам Ахаладзе духовно-нравственных ориентиров. Решением Київ, Україна Институт медицины им. св. Царя Тамар нового знания. Формирующиеся ныне меж- проблемы может стать сакрализация культур Грузинской Патриархии дисциплинарные области исследования (в ного пространства – признание примата духа Тбилиси, Грузия Шквал наукових революцій, що трясуть нині качестве наиболее адекватного примера мо- и духовного.

молекулярну біологію, біомедицину, нейрона жет служить биоэтика), представляют собой уку, космофізику, нанонауки, комп’ютерсайнс, Биоэтика выявляет и исследует сущность так называемое интерпретационное знание S1.

1/ перетворює науку нового століття в каталіза- мира (Универсума) и мировоззренческие, гно («кентавровое» знание, этико-эпистемологи- ПРИНЦИПІЗМ ЯК ТЕОРЕТИКО тор науково-технологічних стратегій, які сим- сеологические, онтологические и аксиологи ческие гибриды) и обладают очень сложной МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У БІОЕТИЦІ волізуються такими брендами, як Біотех, Гено- ческие проблемы человеческого бытия в нем логической структурой «парадигмы». Объяс тех, Нанотех, Наномед, Інфотех та ін. путем изучения феноменов болезни, здоро нительная модель здесь имеет не одну, а не- С.В.Пустовіт Національна медична академія В обрії соціально-філософської рефлек- вья, жизни, смерти.

сколько систем исходных постулатов и при післядипломної освіти імені П.Л. Шупика сії кожна така стратегія – це людська воля, Целью настоящего исследования являет нципов, лишь частично совместимых друг с Київ, Україна яка орієнтована на здійснення ефективного ся определение среди прочих превентивной другом. Связь между ними осуществляется контролю й керування силами фізичного, біо- (предупреждающей и предотвращающей) через прикладные – проективные выходы тео логічного, соціального світів. Породжувана функции биоэтики как самостоятельной науч ретических концепций. Человекомерная наука Біоетика, заснована на принципізмові вия сучасною технонаукою індустрія інжинірин- ной дисциплины с точки зрения прогнозиро порождает в этом случае исследовательские вилася, значною мірою, обмеженою метаетич гів, клонінгів, комп’ютингів є новим «виміром вания будущности человечества, выяснения программы (Лакатос), имеющие не одно, а, по ними міркуваннями: аналізом логіки мораль свободи» науково-технологічної практики. закономерностей возможного возникновения крайней мере, два центральных ядра и пере- них тверджень, поясненням суті моральних Використовуючи цей вимір свободи, людина перспективных биоэтических и других гло крывающийся пояс проективно-прикладных термінів і суджень, описом логічних процедур і розпочала здійснювати проекти тотальних ре- бальных проблем и дилемм.

разработок, которые собственно и являются загальних способів мислення. Визнаючи пози інжинірингів біокосмосу, соціокосмосу, своєї Сегодняшний мир существует в измерении доступными верификационно-фальсифика- тивні сторони зазначеної концепції, насампе власної біогенетичної природи. Прикладами секулярного культурного пространства. Секу ционному тесту. Особенности логико-концеп- ред, її інструментальний характер і простоту, таких ре-інжинірингів можуть слугувати: ляризация и сакрализация – «полюса живой, туальной междисциплинарной организации критики звертають увагу на такі її недоліки, як нанотехнологічний ре-інжиніринг технос- динамичной культурно-исторической антите постнеклассической науки: сеть относитель- слабкість аксіологічних і теоретичних підстав, фери сучасного соціуму. зы, между которыми колеблется исторический но автономных теоретических концептов (а);

перебільшення ролі принципів поваги до авто генний ре-інжиніринг світу живої матерії. маятник, устремляющийся то в одну, то в дру автономия каждого парадигмального ядра номії та гідності особистості на шкоду іншим grid-мережевий ре-інжиніринг Всесвітньої гую сторону и его движения свидетельствуют относительно стандартов и норм адекватнос- принципам, партикуляризм і формалізм. Прин мережі Інтернет і всього планетарного комуні- либо о волне сакрализации, либо о волне секу ти и обоснованности конкретного концепта, ципісти абсолютизують «процедурний момент»

кативного праксису. ляризации». Ценностная иерархия и этические которые не могут быть однозначно экстрапо- морального рішення, що призводить до ідеалі аномедичний ре-інжиніринг фармакологіч- (биоэтические) системы прямо зависят от этих лированы на другое внутриконцептуальное зації «морального судді», його дистанціювання ної індустрії й всієї сфери охорони здоров’я, процессов.

ядро (b);

смысловые ассоциации (коннотации), від подій, що відбуваються у реальному часі й Згадані вище бренд-проекти ХХІ століття – Касаясь вопросов о предмете и цели про реализующие связь между социогуманитар- просторі, звільнення від відповідальності за ті Нанотех, Біотех, Генотех, Інфотех, Наномед та гнозирования, мы приводим дефиницию био ным и естественнонаучным ядрами (с);

коге- або інші висновки.

ін. – це лише початок наростаючої лавини при- этики, как такого уровня предметности меди рентность – фрактальность составляющих ее На перший погляд, система принципів біо йдешніх ре-інжинірингів. цинской этики, в котором отражаются новые элементов вытесняет (в качестве принципа медичної етики не має певних цінностей або Усвідомлення майбутніх наслідків викорис- нравственные проблемы медицины и при концептуальной адекватности объяснитель- теорії, що їх об’єднує. Значення кожного прин тання людиною цього нового «виміру свободи» кладной биологии эпохи научно-технической ной модели) причино-следственную детерми- ципу начебто відкрито для різних інтерпрета наповнює духовну атмосферу нашого століття революции, когда от их решения неизбежно нацию (d);

партикуляризм, или принципизм – цій, вони можуть навіть суперечити один одно надзвичайно тривожним екзистенціальним, зависят судьбы гуманизма и исходя из этого – ситуативные объяснительные модели ad hoc му. Водночас, принципи поваги до автономії та суспільно-політичним і історичним змістом. судьбы всего человечества и, в целом, мира.

являются здесь не столько нежелательным и гідності особистості в біомедичній етиці ста Практика реалізації нового «виміру свободи» Постоянная открытость грядущим изме крайним средством сохранения жизнеспо- ють головними, а цінності індивідуалізму цен надзвичайно підсилює екзистенціальну го- нениям мирового порядка и ценностной ори собности теоретической конструкции, сколько тральними.

строту сучасної дискусії з проблеми прийдеш- ентации, достижениям человечества в своей общим правилом решения возникающих тео- Концепція «загальної моралі» як метаетич ньої долі «дому буття землян», котрий в еру су- творческой и познавательной деятельности, ретических проблем (e). Такая ситуация в при- ної засади принципізму – це найбільш сильний пертехнологій перетворюється на «суспільство открытиям в науке и технике, является основой нципе не является чем-то совершенно новым. і, водночас, найбільш слабкий його бік. Твер ризиків, що глобалізується». характерологии прогнозного фона биоэтичес Примерами интерпретационного знания явля- дження про те, що існує якась загальна мораль Багатопланове осмислення екзистенці- кой картины мира, которая всегда будет детер ются, например, техно-технологические науки є досить суперечливим, швидше за все, його альної ситуації, яка породжується симбіозом минировать и трансформировать его.

и в еще большей степени – медицина. С возник- варто розуміти як артикуляцію деяких мораль трьох когнітивних індустрій (індустрії знання, Современный биоэтический статус чело новением и прогрессом информационных наук них норм для освіченої еліти, у цьому випад комп’ютиинг-индустрії й індустрії супер-хай- вечеста представлен наличием целого ряда и high-hume технологий она (ситуация) глоба- ку – медичної й академічної. При цьому все тек) – актуальне завдання філософів науки ХХІ биоэтических проблем, которые являются лизируется, становится всеобщим атрибутом таки залишається не вирішеним питання: що століття. отражением существующей в современной современной (постмодернистской) науки. загальна мораль дозволяє і що забороняє?

48 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ВЛИЯНИЕ БИОЭТИКИ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ МОРАЛЬ В той же час, з погляду пропонентів утилі- from it is punishable by a fine of national 300 fine та освітня – донесення до громадян знань, не тільки розширенням кругозору, а й підви таристської і деонтологічної позицій, можна units. що дозволяє їм орієнтуватися у суперечли- щенням фахового рівня. Веб-сайт «ЕкоСвіт уникнути тиранії етичних принципів, але не Relevant regulations exist in a number of con- вому потоці інформації. Ці функції є особливо Запоріжжя» (http:// www.eco.health.zp.ua/ можна обійтися без них взагалі. Вони необхідні ventions and national acts. See1: Additional Pro- важливими при подачі інформації щодо впли- color.htm), розроблений в рамках проекту, для вирішення питань координації, кооперації tocol to the Convention on Human Rights and ву забрудненого навколишнього середовища дав можливість широкого оприлюднення й довіри в людських взаєминах. Перегляд кон- Biomedicine on Transplantation of Organs and на здоров’я населення. Об’єктивна подача та- матеріалів ЗМІ та їх рейтингування. Отже, в цепції принципізму може полягати в поступо- Tissues of Human Origin (2002) ratified by the Par- кого роду інформації в Україні ускладнюється реалізації проектів, що вимагають міжсек вому русі від цінностей індивідуалізму до со- liament in June 2003, Transplantation of Organs через недостатню освіченість представників торального партнерства, мас-медіа мають ціальних цінностей. На думку американського and Tissues Act (2002) and Penal Code (2002) засобів масової інформації, які спеціалізу- всіляко підтримувати біотетичні стосунки між вченого Д. Каллахана, цей рух припускає звер- paragraph 150. ються в екологічній журналістиці. всіма зацікавленими групами за допомогою нення не тільки до цінностей комунітаризму й Seeking financial gain from donation of organs/ Інформування населення щодо ризи- інформаційної та освітньої функцій, а для ідей мультикультуризму, але й до етики чеснот tissues is punishable pursuant to the Transplanta- ку – це процес розповсюдження результатів цього журналісти мають бути достатньо поін Аристотеля. tion of Organs and Tissues Act paragraph 3 and to визначення ступеня ризику для здоров’я лю- формованими та освіченими.

Вчені вважають, що ще не настав час «хо- the Penal Code. дини та рішень щодо його зниження для тієї ронити» принципи поваги автономії та гідності For scientific research can be used embryos частини населення, яка підпадає під вплив S1.1/ особистості (Д. Ротман), а обмеження амери- that are not used for a parental project due to ear- екологічного ризику. Передача і поширення БІОЕТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ канського та європейського принципізмів мож- lier success of fertilization as well as in case of too інформації щодо ризику є закономірним про- ОКРЕМОї ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНА на подолати за допомогою: їх поєднання з прин- many embryos. довженням оцінки ризику, яка проводилася ОЗНАКА СВІДОМОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ципом відповідальності (А. Таубер);

посилення NB In-vitro fertilization is allowed only with the науковими експертами. Отримані в процесі СУСПІЛЬСТВА принципу дистрибутивної справедливості (Д. intention of implanting the ovum into a woman un- оцінки ризику дані повинні бути повністю Дегразіа);

синтезу ідей індивідуалістичного til 14 days after fertilization. This does not concern зрозумілими представникам ЗМІ, щоб вони Є.Мельникова, П.Ю.Улізко ХДЗА, Харків, Україна лібералізму та інвайронменталізму (И. Канео);

the keeping of frozen embryos. Artificial Insemi- могли адекватно висвітлити їх.

гармонізації партикуляризму та універсалізму nation and Embryo Protection Act (Amendments В рамках низки проектів по оцінках ризи (Д. Каллахан) і метаетичної реконструкції са- in 2003) stated that frozen embryos can be pre- ку від забруднення атмосферного повітря на Я не уявляю собі конгрес, де так гостро, мих принципів біоетики(Я.Д. Рендторф). served for 7 years in an institution2, which has the здоров’я населення, що проводилися в м. За- так широко, а, найголовніше, так дієво можна license for storage and research on embryos. If поріжжя лабораторією гігієни атмосферного б було підняти питання аморальності сучас the embryo was not used for implantation during повітря та оцінок ризику ДУ «ІГМЕ ім. О.М. ного суспільства, виявити основні причини S1.1/ this period it can be used for scientific research. Марзєєва АМНУ» за підтримки Американсь- його занепаду та розробити методи захисту USING BIOLOGICAL MATERIALS FOR HUMAN A woman has the right to give up embryos prior to кої агенції з охорони довкілля та Всесвітньо- українського народу від спустошення як нації RESEARCH IN ESTONIA: ETHICAL AND the artificial insemination and it is allowed to im- го Банку на етапі інформування щодо ризику, високоінтелектуальної, культурної, співчува LEGAL ASPECTS plant up to 3 embryos in the course of one implan- було проведено велику освітню роботу серед ючої та життєдайної.

tation. Persons, from whom germ cells originate, представників мас-медіа. Метою проектів Головним завданням науковців в усі віки V.Parve Institute of Philosophy and Semiotics, University have to give consent for using the embryo in sci- було започаткувати низку ініціатив зі співпра- була спроможність зазирнути за завісу май of Tartu, Estonia entific research. Consent of an anonymous sperm ці та заходів, які забезпечать зниження рівнів бутнього і відсторонити людство від необіз donor is not necessary. промислового забруднення повітря в м. За- наних помилок. Ми живемо у шквалі інфор Firstly, an organ may be removed from a donor Implantation of an embryo, which has been pre- поріжжі та зменшать ризик від промислово- маційних потоків, їх приймачем стає кожен if informed consent for transplantation has been viously used for research or genetic manipulation, го забруднення для здоров’я населення, що окремий громадянин, і всі ми разом. Сьогодні obtained from the donor. Secondly, if medical in- into a woman is prohibited. Commercial transac- надасть змогу поліпшити стан здоров’я меш- ми бачимо, що в Україні дві історії, мало кому vestigations ascertain that the risk to life/health of tions with embryos are prohibited. канців міста, а також поширити цей досвід на цікава культура, і майже ніхто не хоче відпо the donor implied by the removal is not higher than інші регіони України, а, в перспективі, впро- відати за здоров’я своє і близької людини.

the risk implied by any other surgical operation of вадити в загальнонаціональному масштабі. Люди живуть химерами, які замінили їм щас S1.1/ the same degree of complexity. Thirdly, if the pur- Основні цільові групи учасників і потенційних тя. Чому?

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОї ІНФОРМАЦІї pose of the removal of the organ is its implantation партнерів проведених проектів: Запорізька Сучасна людина, користуючись засобами В МУЛЬТИСЕКТОРАЛЬНІЙ МОДЕЛІ for therapeutic purposes into the donor’s descen- міська Рада, управління екології Запорізької масової інформації, може не тільки оператив ПАРТНЕРСТВА ПРИ ОЦІНКАХ РИЗИКУ dant, cohabite, parent, grandparent or descen- міської ради, державні органи Мінприроди но отримати необхідну інформацію, а й взяти dants of grandparents. Fourthly, there is no suit- та МОЗ, промислові підприємства, місцеві участь в її створені і обговоренні. Є такий ви О.І. Турос1, Я.П. Маркевич1, А.А Петросян1, able organ available from a deceased person. організації громадянського суспільства, на- раз: «хто володіє інформацією – той володіє А.О Турос ДУ «Інститут гігієни та медичної екології Be noted that a person with restricted active селення загалом та ЗМІ. При розповсюджен- світом». Але, як ми бачимо, її легкодоступ ім. О.М. Марзєєва АМНУ», Київ, Україна legal capacity may be donor of regenerative tis- ні інформації щодо ризику бралися до уваги ність, наочність та інтерактивність не роблять Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, sues only. This may be the case if there is no com- особливості сприйняття цієї теми різними ці- саме нас володарями. Цю роль бере на себе Київ, Україна patible donor with active legal capacity available льовими групами. дехто інший. Той, хто має в своєму арсеналі (1);

the recipient is the donor’s brother or sister Початковий рівень журналістів на почат- важелі впливу на суспільство (інформацій (2);

there has been obtained consent of the do- Двома найважливішими функціями засобів ку проектів був дуже різним, деякі могли до- ні джерела) і, використовуючи психологічну nor’s legal representative and permission of the масової інформації є інформаційна – отри- сить точно освітити проблеми, окремі зовсім модель, вдало керує його свідомістю, робля administrative court judge (3);

the donor does not мання і розповсюдження відомостей про най- не розумілися на цьому питанні. Серія нав- чи його пригніченим і слухняним. Чи не за have objection to the transplantation process (4). важливіші для громадян і органів влади події, чальних семінарів для представників мас- думувались ви чому «розкручені» проблеми Donation of organs/tissues if the donor or his/ медіа дозволила значно підвищити розумін- займають занадто вагоме місце у повсякден her legal representative has derived financial gain ня екологічних проблем, що було зумовлено ному житті людей, затьмарюючи власні реа 1 http://www.ethics.ut.ee/ 2 http://www.novavita.ee/eng/fet- 50 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ВЛИЯНИЕ БИОЭТИКИ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ МОРАЛЬ лії, які є непоодинокими в житті кожного, але S1.1/10 екоетичному. Такі унікальні витвори Біосфери ки и других видов человеческой деятельности.

далекі від тих, що формуються зверху. Яку РЯЗАНОВА БАЛКА ЯК ВИТВІР БІОСФЕРИ як «Рязанова балка» є вкрай вразливими и В суфийской медицине целительские прак роль відіграє ЗМІ у формуванні моральності (ВІД ЕКОЦИДУ ДО ЕКОЕТИКИ) потребують особливої турботи людини як тики делятся на три категории: для тела;

для суспільства? Як впливає на розвиток біоетиці еталони незайманої лісостепової природи, разума и чувств;

для души. Следовательно, в в ньому? На сьогодні моя відповідь: руйнівну. М.О.Горін, О.П.Мазуренко яким воістину немає ціни! суфийском целительстве необходимо знать и Харківський НАУ ім. В.В.Докучаєва, Харків, Як на мене, одним з критерієм міри біо- Тож те, що трапилося нинішньої весни з принимать во внимание все уровни существова Україна інформації є її достовірність, а міра «етики» балкою, а саме – пожежа через звичайнісіньке ния, которые делятся на физический, менталь має бути присутня у її цільовому призначені. нехлюйство й дрімуче безкультур’я сучасних ный и духовный и отличаются лишь степенью «Рязанова балка» розташована в межах А якщо насправді цільове призначення влас- пітекантропів, які влаштували тут свій травневий вибрации. Понимание каждого из этих планов землекористування навчгоспу Харківського ників ЗМІ величезні гроші та влада, про яку «уїкенд» – інакше як екоцид не назвеш. Значна бытия позволит научиться уравновешивать их агроуніверситету і є одним з типових мораль може йти мова? частина біосферних раритетів згоріла. Екоцид и работать с каждым из них для оздоровления представників ландшафтних лучно-степових Біоетика являється наукою високомораль- шокував громадськість Слобожанщини і людей. Согласно суфизму причины заболева екосистем з рідкісними, зникаючими та ною, а на цьому грошей не заробиш. В тому й став на кілька тижнів предметом широкого ний коренятся в разуме, т.е на ментальном пла ендемічними видами трав’янистих рослин, полягає наша роль, роль вчених: обговорення на телебаченні з участю авторів, не. Развитию любых болезней предшествуют притаманних Середньоруській провінції • ми маємо донести до людей з різних соці- які вбачають можливість попередження соответствующие мысли, которые на физичес Лісостепу, занесених на пропозицію авторів до альних ланок сутність впливу засобів масової подібних проявів екоциду виключно на шляхах ком плане приобретают форму конкретной бо природно-заповідного фонду (ПЗФ) України у інформації на їхні «життевідчуття»;

застосування екоетичного імперативу (диск с лезни. Иначе говоря, начало заболеваний – это складі Галицько-Слобожанського екокоридору • створити й впровадити методи «правиль- телематеріалами додається). нарушение энергоинформационного обмена, національної екологічної мережі. Як витвір ного» отримання безмежних потоків даних;

энергетического равновесия, между духовны Біосфери, «Рязанову балку» відрізняє від інших • будь-які засоби підійдуть, щоб змусити ми, ментальными и физическими планами. В S1.1/ заповідних територій значне біорозмаїття кожну людину бажати «обробляти» отриману целом, правильное понимание и восприятие ПРИНЦИПЫ БИОЭТИКИ В СУФИЙСКОЙ (більше 170 видів рослин з 24 сімейств, у т.ч.

інформацію на предмет її достовірності;

мироздания является основой суфийского це МЕДИЦИНЕ з фітотерапевтичними властивостями), яке • зацікавити кожного адресата аналізувати лительства.

маркує тут унікальні фітоценози перехідного з подальшим втіленням у своє особисте жит- Реализуя свои знания, при осмотре боль Х.З.Турсунов, Д.С.Турсунова Центр биоинформационной медицины, типу – від схилових фрагментів сухого степу тя, відчуваючи відповідальність за його по- ных суфийский целитель в первую очередь, на Узбекистан, Ташкент до зволожених (болотистих) луків. Свої кращення власноруч. основе пульсовой диагностики, определяет екологічні ніші тут зайняли немало класичних На превеликий жаль сьогодення є діаме- энергетическое состояние организма и выяв червонокнижників та зникаючих рослин (сон трально протилежним. Більшість інформацій- Принципы современной биоэтики сформи- ляет нарушения его равновесия. Коррекцию український, піон вузьколистий, адоніси них потоків призначені для формування лю- ровались и развиваются на основе обобщения обнаруженных биоэнергетичесих нарушений весняний та волзький, дивина чорна), багато дини пасивної, спроможною тільки отримати моральных, духовно – нравственных и этичес- он осуществляет проведением пульсо- и фи лікарських, нектаро- та пергоносних рослирн;

данні для констатації своєї неспроможності ких норм древних целителей. В этом отноше- тотерапии, суфийского массажа, использова рідкісні анемона лісова, істод сибірський, приймати важливі рішення задля майбутньо- нии определяющую роль сыграли высокая ду- нием методов гомеопатии, систем «мантра» и ломонос цільнолистий, гіацинтик бліднуватий, го країни. ховность, нравственность и гуманизм суфизма «янтра», ментальных и физических упражнений касатик низький, птицемлечник Гуссона, Варто пам’ятати, що всі інформаційні по- и суфийской медицины. и других, присущих только суфийскому цели ковила волосиста, астра степова, астрагал, токи ЗМІ черпають з нашого життя, дій і вчин- Суфийская медицина – это медицина посвя- тельству энергетических приемов. Суфийский грудниця шерстиста, залізняк колючий, цибулі ків. Наче мікроскоп вони можуть примножити щенных, т.е. суфийским целителем может стать целитель способен также программировать на жовтіюча та гусяча та ін. представники лучних незначну подію і зменшити важливість іншої. только посвященный человек, который прошел стои и смеси лекарственных трав и растений на різнотравно-злакових степів. Значне фло Свідоме суспільство формується з людей, які суфийский путь духовного преображения и лечение конкретных заболеваний с учетом при ристичне різноманіття заказника зумовлює беруть на себе відповідальність, отримуючи познания. нципов биоэтики.

притаманну лучним степам багатократну змі обмислюючи і аналізуючи будь-яку інфор- Суфизм – это энергоинформационный про ну аспектів з їх надзвичайною красою. Є тут і мацію, беручи до уваги засоби її отримання, цесс пробуждения и развития скрытых воз- S1.1/ дерев’янисті рослини, розташовані невели джерело подання, адекватність, правдопо- можностей человека для его самосовершенс- КОСМОЭТИКА – ЭТИКА БУДУЩЕГО кими острівцями на схилах та у верхів’ї бал дібність. З іншого боку, треба розуміти, якщо твования и завершенности. Завершенность ки, у саду, який прилягає до неї, та в лісосму нам цікавий аморальний продукт ЗМІ, ціка- или совершенство – это достижение самого А.И. Гоженко ГП УкрНИИ медицины транспорта МЗ Украины, гах – переважно дуб звичайний, береза, липа, вий за рахунок того, що не потребує зусиль высокого уровня человеческих возможностей Одесса, Украина ясен високий, клен польовий, груша звичайна, по його «обробці», значить він має попит на и способностей. При этом реализация скры абрикос і чагарники (бересклет, акація ринку товарів і послуг, і він буде продаватись тых человеческих возможностей связана с его жовта, свидина кроваво-червона, жимолость по ціні еквівалентної спустошенню душі як ін- внутренним миром. Прежде всего его духов- Основными этапами развития современной татарська).

дивідууму, так і свідомості суспільства в ціло- ными, моральными и нравственными установ- этики можно считать: антропосоциальную эти Рослинне (загалом біологічне) розмаїття му. лениями, а также степенью его осознанности ку, медицинскую этику, биоэтику, экоэтику, ноо заказника «Рязанова балка», передусім Сила та розквіт українського народу, яко- и понимания мироздания. Совершенство или этику. Суть каждой из них состоит в выработке його рідкісні та зникаючі види на раритетних му пощастило народитись на щедрій і краси- завершенность приходит к тем, кто достигает принципов нравственного поведения человека цілинних ґрунтах на схилах різних експозицій, вій землі, напряму залежить у єднанні його гармонии со всем существующим и равновесия в мире. При этом переход (развитие) от этапа крутизни та форми, піщане підґрунтя з з природою, у відчутті себе її дитям і усві- между материальностью и духовностью. Когда к этапу этики основано на понимании (осозна підземними водами – усе це надає даному домленням того, що всі хто поруч – твоя ро- примеряются внешне противоположные полю- нии) человечеством взаимосвязей и взаимоза об’єкту ПЗФ неповторної значимості не стільки дина. Моральне суспільство – це люди, які са, личность становится совершенной. Своим висимости человека с человеком, обществом, у господарському, як у науково-пізнавальному, об’єднуються на захист біоетики та живуть по совершенством суфии заложили основу совре- живой природой, всей природой и разумным естетичному та інших аспектах, у т.ч. й її законах. менной науки, медицины, в том числе и биоэти- человеческим слоем цивилизации.

52 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ВЛИЯНИЕ БИОЭТИКИ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ МОРАЛЬ Между тем человек является частью все- биоэтике в Римском католическом медицинс- ности, органичное взаимодействие которых S1.2/ ленной. Его поведение в ней, отношение к ней ком университете, научно-практические кон- сказывается на общественно полезной деятель- ПРОБЛЕМА УПЕРЕДЖЕНОСТІ І должно строиться на понимании единства мира ференции. Одна из них – международная кон- ности, здоровье, жизненной траектории челове- НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (космоса) во всех формах его существования: ференция «Биоэтика: восточно-православные ка. Смысловое содержание названных понятий, В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІЖЕТИЧНИХ материальной, информационной и духовной. и западно-христианские перспективы» (Дарэм, их взаимодействие в светской науке и христиан- ДИСКУСІЙ Отсюда все действия и приоритеты современ- Великобритания, 2009 г). Основной целью кон- ском Богословии не совпадают. В современной ного человека (общества) должны осущест- ференции было содействовать богословско- философии и психологии они рассматриваются О.Ю.Мережинська НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ, Україна вляться с пониманием (признанием) законов этическому диалогу известных западных уче- в изолированном виде, а содержательная трак мироздания, частью которого является человек ных с восточно-православными специалистами товка понятий обуславливается особенностями Дискусії в загальній етичній теорії завжди (общество). по биоэтике. В ходе работы конференции были методологий, языком описания, присущих той позначаються на обговоренні питань та вирі В этой связи научное и духовное откровения выявлено своеобразие в решении основных или иной гуманитарной науке, школе.

шенні проблем в царині біоетики. Полеміка між показывают, открывают нам положение челове- биоэтических проблем между западно-католи- В светской науке свобода и совесть человека класичною моральною філософією та консек ка в этом мире – положение мыслящей матери- ческими и восточно-православными учеными – не имеют равнозначной ценности, при этом ак венціалізмом, а також етикою піклування, має альной и духовной субстанции, которые не воз- проф. Т. Эгельхардтом (США), проф. Л.Гормали цент преимущественно ставится на категорию серйозний вплив і на медичну етику. Згідно вышают его над миром, а дают возможность для (Линакр центр, Лондон), проф. Э. Лауфом свободы. Что касается совести, то она больше консеквенціалізму, правильність або непра осознанного саморазвития в системе космоса. (Дарэм), доктором Б. Ванненветша (Оксфорд), декларируется и в идеологии заменяется мора вильність дії визначається виключно її наслід При этом, не подчиняя мир себе, а развиваясь д-ром А. Андреопулосом (Лэмпетер), д-ром Р. лью, т.е. добровольно/принудительно взятыми ками. Класична етика піддається критиці за в мире, по его законам, по законам его внутрен- Сонгом (Дарэм), д-ром Н. Мессером (Лэмпетер) личностью обязательствами перед государс універсалізм, абсолютизм та «вердиктність»Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.