авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 12 |

«Национальная академия наук Украины Национальная академия медицинских наук Украины Министерство здравоохранения Украины ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО ...»

-- [ Страница 4 ] --

ється), науку та навчальну дисципліну. навчального закладу є підготовка якісного дент, фактично не є лікарем. Отже, з розвитком громадянського суспільства Протягом декількох років медичне право спеціаліста-медика. Проте, якщо навчання Наведені окремі правові та етичні аспекти на- підвищується роль громадськості у забезпеченні вивчається на юридичних факультетах деяких студентів на теоретичних кафедрах проводиться вчального процесу на клінічних базах вищих ме- екологічно безпечного і сприятливого середовища і вищих навчальних закладів (Національного з використанням, в основному, лише власної дичних закладів освіти є лише частиною великої підвищується контроль громадськості над діями ор університету «Києво-Могилянська академія», навчально-методичної бази, то клінічні кафедри проблеми. І ця проблема вимагає ґрунтовного ганів влади щодо виконання законів. Органи судової Донецького державного університету тощо). В змушені звертатись по співпрацю до лікувальних комплексного підходу як зі сторони правових ін- влади стають одним з основних механізмів впливу Академії адвокатури України також викладаєть- закладів. Така співпраця є врегульована ститутів держави, так і пильної уваги етичних ко- на виконавчу владу щодо реалізації екологічного за ся спецкурс «Правові та етичні проблеми здій- «Положенням про клінічний лікувально- місій і громадськості. конодавства, де етико-моральні та біоетичні питан снення біомедичної діяльності». Втім, у пере- профілактичний заклад охорони здоров’я», ня починають відігравати все більш важливу роль.

важній більшості юридичних вишів біоетика, на яке затверджене наказом МОЗ України № S2.2/ жаль, не вивчається. 174 від 05.06.1997 р. В даному Положенні РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У P2/ У вищих медичних навчальних закладах регламентується діяльність самого клінічного ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОї ДЕРЖАВНОї ЭТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ біоетика викладається як окрема навчальна закладу та його працівників, дається визначення ПОЛІТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА дисципліна. Найближчим часом має відбутися поняттю клініки, як комплексному підрозділу, що включення у навчальні плани і медичного права. утворюється внаслідок співпраці однопрофільної Б.М.Васильківський Демина Э.А.

НаУ КМА, Київ, Україна Институт экспериментальной патологии, Авторами розроблена типова навчальна про- кафедри та відділення клінічного закладу тощо.
онкологии и радиобиологии грама для студентів вищих медичних навчаль- Одним із завдань клініки є проведення им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины них закладів III-IV рівня акредитації, затвердже- навчально-виховного процесу у студентів Вплив людства на навколишнє середовище в г. Киев, Украина на Міністерством охорони здоров’я України у вищого медичного закладу освіти. З огляду на тому числі на залишки природного середовища 2009 році. те, що навчання передбачає і таку форму, як «ку- стають все більш катастрофічні. Навіть прийня Попри те, що основні проблеми біоетики ви- рація хворих», виникає певна кількість питань та на всесвітньому екологічному форумі у Ріо-де- Мы живем в эру геномики, когда последова світлюються у курсі біоетики, чимало з них роз- як етичного, так і правового характеру. Доволі Жанейро у 1992 році концепція сталого розвитку тельности ДНК в геноме человека почти полностью глядатиметься і в курсі медичного права. Без- часто студентам доручають проведення окре- майже через два десятиліття не змінила ситуацію определены, анализируется роль тысяч генов в нор 72 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

ме и при различных патологиях. Геномика оказывает колоссальное воздействие как на социальную и интеллектуальную жизнь современного человека, так и на общество в целом, включая биоэтические проблемы. Проникновение геномики в медицин МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ скую практику стимулировало развитие биоэтики и этических принципов генетической службы, АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

которые сформулированы в рекомендациях Все мирной Организации Здравоохранения (Женева, 1997). Геномика дает возможность врачу-генетику располагать объективной информацией о пред расположенности субъекта к тому или иному забо леванию, предсказывать его медицинский прогноз, S3.1/1 проблем. Социальные инновации формируют аргументировано проводить медико-генетическое БИОТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМА мобильные «функциональные органы» инно консультирование. Изучение небольших вариаций ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТРУКТУРАХ вационного развития. В систему Т2 биомеди во многих генах приведет к индивидуализирован СОЦИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЗНАНИЯ цинских технологий органично вписывается ной медицине. Создание обширных баз генетичес биоэтика, обеспечивающая ценностную реф ких данных и их соотнесение с повышенным риском П.Д.Тищенко лексию способов производства и практическо развития того или иного мультифакторного заболе Институт философии РАН, Москва, Россия го внедрения новых знаний и технологий. Зна вания приведут к новым подходам универсализа ния и соответствующие формы биоэтической ции процедур генетического скрининга, поскольку Понятие «социально распределённое про- рефлексии понимаются в виде сложных систем более углубленные знания о геномах отдельных ин изводство знания» заимствуется мной из и интерпретируются в оппозициях: а) знания, дивидуумов будут иметь значение для разработки концепции Второго типа производства зна- понимания и умения;

б) мудрости, рациональ и внедрения принципиально новых средств профи ния (далее просто Т2), сформулированной ного знания и информации;

в) знания явного лактики и терапии.

М. Гиббонсом и соавт. (Michael Gibbons et al. и неявного (личностного);

г) индивидуального Широкая доступность индивидуальной ге 1994). Т2 качественно отличается от Первого и коллективного (межличностного и корпора нетической информации может обусловить типа производства знания (Т1) характерного тивного).

серьезные и сложные этические и юридические для классической монодисциплинарно орга последствия. Это связано с тем, что знание ге низованной науки. В классической науке зна- S3.1/ нетических данных неизбежно влечет возмож ние производится в лабораториях и других НАНОТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА:

ность вмешательства в частную жизнь людей.

специализированных научных организациях. СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ Специалисты в области биоэтики различают Из науки оно транслируется в общество в уже внутреннюю (частную) и внешнюю (социальную) более или менее готовом виде, превраща- Т.В.Гардашук составляющие жизни человека. Внутренняя со Інститут філософії імені Г.Сковороди НАН ясь из фундаментального в прикладное. Кон ставляющая означает, что частная жизнь явля України, м. Київ цепция Т2 обращает внимание на то обстоя ется неотъемлемой и неприкосновенной сущ тельство, что знание производится не только ностью человеческой природы. Внешняя же в науке, но и во всей сложно организованной В наш час новітні тенденції науково сторона жизни человека подразумевает воз социальной сети, воспринимающей научные технічного й технологічного прогресу є не можность использовать генетическую инфор идеи, накапливающей, распространяющей и лише засобами розв’язання нагальних потреб мацию на пользу либо во вред отдельных инди применяющей их. Каждый из социальных аген- людства, а й стають чинником виникнення но видуумов, а возможно, и населения в целом. В тов, участвующих в этом процессе, произво- вих загроз і ризиків. Якщо в другій половині ХХ этой связи актуальным является аспект генети дит своё собственное специфическое знание, ст. такі ризики й небезпеки виникали внаслідок ческой конфиденциальности (врачебная тайна).

которое позволяет, с одной стороны, более стрімкого розвитку й широкого застосуван Так, американцы справедливо опасаются, что эффективно выполнять именно его функции, ня широкого спектру хімічних сполук, атомної доступность к генетической информации может а с другой – более успешно включаться в ко- енергетики та електронної промисловості, а отрицательно сказаться на размере их страхо операцию с другими агентами. Как представ- згодом і генетично-модифікованих організмів, вок, обусловить дискриминационные действия ляется, использованный в Т2 аналитический то на початку ХХІ ст. усе більшу увагу приверта со стороны работодателей. Сегодня еще трудно аппарат позволит по-новому истолковать, во- ють питання, пов’язані з розробкою та застосу предсказать, когда будет создана система, обес первых, особенности инновационного разви- ванням сполук, матеріалів і пристроїв, засно печивающая безопасную (foolproof) защиту ге тия современных биомедицинских технологий, ваних на наноматеріалах і нанотехнологіях.

нетической информации, однако в любом случае требующих в качестве предварительного усло- Нанотехнології, та пов’язані з ними знання, цель генетического скрининга становится все вия осуществления научно-технических инно- виходять на передовий фланг науково более очевидной и доминирующей, поскольку ваций, инноваций социальных. Социальные технічного прогресу, обіцяючи у цілком осяжній является самой гуманной – предложить лучшее инновации выражаются в формировании перспективі стати одним із провідних напрямів здоровье и качество жизни как можно большей мобильных организаций (фирм, центров, групп світової науки й економіки. Вже сьогодні части человечества.

и т.д.), объединяющих учёных, бизнесменов, нанотехнології знаходять своє застосування представителей общественности и власти для у найрізноманітніших галузях промисловості, решения конкретных практически полезных медицини, інформаційній і телекомунікаційній 74 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

сферах, а також у царинах збереження анализ биоэтических интересов (возможнос- технологическим развитием, ориентиро- морали и публичной политики.

матеріалів та енергоресурсів, удосконалення тей), характерных лишь для этих технологий ванном на новую систему ценностей, среди На современном этапе развития социума, методів виявлення та подолання наслідків и в тоже время не совсем новых для них, но которых легитимность, транспарентность, со- биоэтика совместно с нанотехнологиями ста забруднень довкілля тощо. Так, 2006 року в обігу которые не могут оставаться тайными. Речь лидарность, ответственность, качество жизни, новятся одними из основных условий и спосо на світовому ринку було зафіксовано понад идет об относительном управлении нанотех- демократия, свобода, безопасность. Важно, бов преодоления большинства глубочайших 600 найменувань виробів, для виробництва нологиями в различных областях человечес- чтобы сеть различных актеров из области на- противоречий, путём наращивания взаимо яких застосовувалися нанотехнології, загальна кой деятельности. нотехнологий взаимоконсультировались в це- соответствия, диалога и интегративных тен вартість яких становила 50 млрд. доларів, В области руководства государствами лях адаптации к некоторым моделям поведе- денций между прогрессом нанобиотехноло причому біля 20% загальної кількості товарів чувствуется необходимость создания новых ния, которые обязательным образом должны гий, публичными политиками и стратегиями, світового ринку, виготовлених із залученням механизмов управления, охватывающих на- вписываться в перспективу устойчивого развития. с одной стороны и принципами и императи нанотехнологій, припадає на продовольчі правления социоисследования, способы нор- вами Биоэтики, с другой.

товари та упаковку для них. мализации и стандартизации ИСО, а также Поскольку нынешняя демократическая S3.1/ Проте, оптимістичні прогнози щодо этические проблемы, порожденные этой но- форма общественной организации пред НЕКОТОРЫЕ БИОЭТИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ майбутнього застосування нанотехнологій не вой областью науки и имеющая колоссальное ставляет собой схему функционального ра АСПЕКТЫ НАНОБИОТЕХНОЛOГИЙ повинні затьмарювати застереження стосовно влияние на человечество. Возможное совпа- спределения соотношения власти с целью ризиків для довкілля й здоров’я людини, дение нанотехнологий с биотехнологиями, на- эффективного управления, относящиеся к С. Л.Спринчан Государственный университет медицины и оскільки натепер практично відсутні об’єктивні укой информатики или когнитивными науками людям (народу) как основному фактору по фармацииим. Н.Тестемицану наукові дані про ймовірних негативних впливів порождает тревогу относительно их исполь- принятию решений, тогда как в новых услови Кишинэу, Республика Молдова нанотехногій на довкілля та людину, шляхи зования в целях трансформации человека, а ях бытия, в условиях масштабного внедрения міграції та поведінки наночасточок тощо, а также беспокойство по поводу его здоровья и нанобиотехнологий как в повседневной жиз також методики оцінювання повного життєвого безопасности, состоянии биосферы в целом. Предполагаемые результаты прикладного ни, так и на уровне макросоциального поли циклу наноматеріалів. Не розроблені В процессе современного развития управ- внедрения нанотехнологий станет определя- тического управления обществом, также как механізми суспільного контролю над сферами ление нанотехнологиями было бы возможным ющим фактором в конфигурации политики и и на новом уровне восприятия и осознания використанням та наслідками запровадження посредством определения оптимальных путей морали будущего. Публичная политика и со- реалий, критерий биоморального качества нанотехнологій.

биркования генетически модифицированных циальная мораль всё более зависимы от уров- (биоэтического ценза) заменит критерий Експерти вже сьогодні звертають увагу на продуктов, ликвидации нанотехнологической ня нравственности ученых, исследователей, численной репрезентативности, в процес те, що захоплення вигодами від застосування пропасти между приобретениями и использо- изобретателей, разработчиков новейших се принятия решений, в качестве основно нанотехнологій незрівнянно перевищує увагу ванием этих новых феноменов, эксплуатации технологий, рационализаторов производ- го механизма социо-политической системы до ймовірних негативних наслідків від їх новых научных знаний, максимального сокра- ства, разного рода дельцов и предпринима- будущего, в гармонии с биологическими и застосування та передбачення нових ризиків. щения бедности и голода, улучшения здоровья телей в областях на стыке науки и экономики. технологическими нуждами и спецификой Українські наука, технологія, виробництво, а населения, обеспечения успешного сотруд- Одновременно, необычайно важную роль в как биосферы в целом, так и отдельных её також громадськість мають активно включатися ничества между университетами, создания развитии общества в целом, начинает играть элементов.

в процеси інноваційного розвитку. Важливою местной индустрии, способствующая про- этичность самой науки и плодов научного умовою успішності такої участі є зваженість та изводству стабильного богатства, создания труда, особенно в сфере нанобиотехнологий, S3.1/ реалістичність очікувань і оцінок, ґрунтованих партнерства между теми, которые обладают соответствие результатов исследования с НАНОТЕХНОЛОГІї ТА СУЧАСНЕ на пріоритетності безпеки довкілля та знаниями, капиталом и теми, которые владеют нормами морали и стратегическими этапами СУСПІЛЬСТВО життєдіяльності людини. рынком эксплуатации, управления патентами и стандартами развития для достижения ко и интеллектуальной собственностью. В слу- нечной (одновременно и промежуточной) П.Я.Смалько, Т.Ю.Стехіна, чаях, когда обсуждаем вопрос о роли граж- цели – качественного выживания человече S3.1/3 К.В.Скребцова, М.О.Чащин Національний науковий центр з медико данина в качестве создателя, убеждаемся в ства, совместно с естественной средой его БИОЭТИЧЕСКИЕ НОНЭКСКЛЮЗИВНЫЕ біотехнічних проблем при Президії НАН необходимости способствовать реализации обитания, с биосферой в целом.

ИНТЕРЕСЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ України, Київ, Україна использованных рациональных стратегий на- Исследования в области нанотехнологий копления личной информацией, личностного в настоящее время ведутся в разных стра Т.Н.Цырдя, Е. А.Скрипник Государственный университет медицины и маркетинга, идентификации пользователей нах, как в развитых, так и в развивающих- Сьогодні весь світ стоїть на порозі нано фармации им. Н.Тестемицану через радио-частоту, сбору данных в процес- ся. Однако уровни финансирования и ин- технологічної революції, де активність або Кишинэу, Республика Молдова се коммерческих сделок, доступу к генетичес- вестирования, доступ к научно-технической пасивність в галузі нанотехнологій є вирі кой информации одного пакета, например, со- инфраструктуре и материалам, а также со- шальними чинниками, що на багато років Научно-технический прогресс способство- зданию благоприятных условий для усвоения трудничество между различными секто- визначають наше подальше життя. Нанотех вал возникновению новых планетарных тех- гражданами технологических инноваций и т.д. рами в значительной степени отличаются. нології – це дійсно вікно у світ, в якому існує нологий, среди которых информационные, и т.п. Развивающимся обществам и странам гро- абсолютно інша якість життя. Щоправда, іно коммуникационные, гуманистические, биоме- Единственно верным и реальным путем, зит опасность столкнутся с отставанием в ді ця «інша якість життя» може нести з собою дицинские, нанотехнологические и.т.д. Каждая предложенным биоэтикой для решения данных области знаний. В результате, нанотехноло- не лише позитивні результати, але й резуль из них воздействует как позитивно, так и нега- проблем, является диалог, основанный на ин- гия на равне с биоэтикой вполне могут стать тати руйнівні, згубні і для людини, і для усієї тивно на человечество, на каждого индивида в формирование населения и установление об- международными научными проэктами, біосфери.

отдельности, на все живое и даже на природу. щения, способного обеспечить социальную межцивилизационными и межкультурными Соціальні наслідки розвитку нанотехно В ситуации, когда сила их влияния выходит за доступность этих новых технологий, а также мостами, обобщающими и способствующи- логій носять подвійний (конструктивний і рамки конкретно научно установленной облас- создания базовых механизмов, направленных ми процессам глобализации и униформиза- деструктивний) характер, пов'язаний з су ти действия, мы предлагаем, в данной статье, на организацию биоэтического управления ции национальной специфики социальной перечливою природою суспільства, що про 76 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

являється в таких соціально значущих галу- лювальну і мікрохвильову техніку, сонячні S3.1/7 S3.1/ зях, як військова сфера, інформаційна сфера, батареї і фотоекрани, радіозв’язок, радіоло- BIOETHICS AS TRANSDISCIPLINARY БИОЭТИКА И БИОТЕХНОЛОГИЯ: ОТ медицина, екологія, енергетика, сфера по- гію і радіонавігацію, молекулярну біологію, EXPERIENCE ЭМПИРИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ДО всякденного життя. Специфіка подвійного медицину, фармакологію, фармацію, вете- ВЕРИФИКАЦИИ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ характеру розвитку нанотехнологій полягає в ринарію, контроль навколишнього серед- L.P.Kiyashchenko (ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ Institute of Philosophy Russian, Academy of кардинальному перетворенні фізичного сві- овища, створення наноприладів, у військову ИССЛЕДОВАНИЕ) Sciences, Moscow, Russia ту, а це вимагає врахування можливих безпо- промисловість (розробку захисних жилетів, воротних наслідків. Завдяки величезним до- спеціальних систем управління зброєю та ін.) Ю.В.Косова Харьковский национальный экономический Initially the bioethics was formed as a сягненням науки і техніки, людство отримує у буде своєрідною нанореволюцією ХХІ століт университет transdisciplinary approach to understanding своє розпорядження небачені раніше потуж- тя і наслідки її будуть більш визначальними, Харьков, Украина complicated moral and anthropological problems, ні засоби, які можна використовувати як для ніж освоєння ядерної енергетики та космо resulting from the development of biomedical творіння, так і для руйнування, як на благо, так су, комп’ютеризації діяльності людини, роз technologies and a search for answers to Проблема критериев эмпирической обо і в шкоду. Тому в ХХІ столітті проблема оцін- робки системи Інтернет у другій половині ХХ questions which arouse in this respect. Principally снованности научных концептов–гипотез ки цих явищ через призму морально-етичних століття. На сьогоднішній день встановлено, important preunderstanding of bioethics in this всегда была ключевой в эпистемологии. Изна цінностей набуває особливої значущісті. що при зменшенні розмірів частинок від transdisciplinary clue, formed by everyday life чально (классический тип научной рациональ Вкрай важливо, щоб разом з подаль- до 10 нанометрів спостерігаються віднос practice, but not by any theory, helps to formulate ности) двустадийная процедура верификации шим розвитком міждисциплінарної науково- но слабкі, а в діапазоні від 10 до 1 наноме the following aspects фальсификации предусматривала, как природничої і технічної основи нанотехноло- трів – кардинальні зміни фізичних та хімічних The word «transdisciplinarity» means необходимую предпосылку, вычленение из гій процес їх впровадження супроводжувався властивостей речовин, зокрема металів. Змі interdisciplinary biomedical practices where in вербального контекста и изоляцию из культур ефективно організованим громадським обго- нюються параметри кристалічної решітки, order to achieve common solutions and understand ной среды теоретико-логические конструктов.

воренням, яке допоможе виробити правильні температури плавлення, електронна струк their common problem as a whole, it is necessary Она имела строгие критерии корректности и рішення і запобігти можливим небезпекам. тура, кристалічні та інші властивості. Малень to transcend the area of expert authority and move валидности, среди которых были обязатель Звичайно, громадські обговорення навряд чи кий розмір наночасток металів означає, що into the area of «life-world». There are no unique ное разграничение объекта и субъекта научных можна назвати визначальним чинником роз- більшість атомів знаходяться на поверхні, і, moral theories or religious doctrines which could исследований (а), жесткая демаркация на витку нових технологій, проте вони, як ніщо таким чином, поведінка цих поверхневих ато recommend a system of universally recognized учного и вненаучного (профанного) знания (b).

інше, дозволяють осмислити (чи переосмис- мів змінює їх хімічні, фізичні, фізико-хімічні, values or anthropological ideas for solving quickly В период господства неклассической научной лити) їх достоїнства і недоліки. Багато екс- біологічні, фармакологічні властивості. На appearing moral conflicts in bioethics. рациональности, схема верификации услож пертів також упевнені, що використовуючи ночастинки можуть більш легко проникати It is impossible to solve problems of нилась, в силу выводов, следующих из прин дискусії і широкий обмін інформацією, можна у людський організм і бути більш біологічно patients` benefit or the benefit of the society ципа Дюгема-Куайна. С вхождением общества значно скоротити існуючий «розрив» між рів- активними із-за їх великої площі поверхні на in the situations generated by the progress of в новую фазу развития цивилизации пробле нем наукових досягнень і станом суспільної одиницю маси в порівнянні з макророзмірни biomedical technologies, only basing on the ма верификации переосмысливается и при моралі. ми частинками. Нанобіотехнології створюють expertise of scientists. It is essential necessary обретает философско-мировоззренческую Міждисциплінарний характер нанотех- умови для отримання фізіологічноактивних transdisciplinary cooperation with scientists актуальность. Речь идет о неизбежном ассо нологій, в розробці яких беруть участь учені речовин різної хімічної природи, які прояв of humanitarian disciplines (first of all with циирование нового знания с риском, возни різних спеціальностей, ще більше загострює ляють виражену фармакологічну дію. Малий philosophy) and public. Thus the bioethics кающим от внедрения этого знания. Здесь потребу в етичній освіті учених і інженерів, розмір, хімічний склад, структура, велика becomes the factor of formation of public space мы сталкиваемся с проблемой не «внутрен пов'язаних з нанотехнологіями. Водночас площа поверхні та форма – це ті властивості, which as well as bioethics itself, distinguish ней», а «внешней» демаркации (естественно очевидна потреба в природничій освіті фа- що надають наночастинкам переваг перед ін interaction of universal values and the general научное знание изолируется от иных полей хівців в гуманітарних і суспільних науках, що шими матеріалами, водночас забезпечують і ethical standards of this or that culture. Universal духовной культуры общества). Пересечение займаються етичними, правовими і соціаль- їхній можливий токсичний вплив на біологічні values and the general ethical standards are и тождественность членов бинарной оппози ними аспектами нанотехнологій. системи. Найбільш чутливими до наночасти necessary and ultimate aspects for bioethical ции субъект–объект предполагает единство нок є органи, які безпосередньо взаємоді research. Philosophical search of the general качественно-разнородных элементов научно ють із зовнішнім середовищем, – дихальна S3.1/ bases in this case correlates with communicative го знания – совмещение дескриптивного и им система, шлунково-кишковий тракт, шкіра, НАНОБІОТЕХНОЛОГІї: СОЦІАЛЬНО strategy of detecting the general values in a перативного компонентов объяснительных мо а також кров і центральна нервова система.

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ variety of disciplinary unities. Thus the orientation делей. Как следствие, фундаментальная наука Крім того встановлено, що наночастинки on generality interfacing with achieved general утрачивает свой автономный статус, интегри можуть викликати пряму цитотоксичну дію В.Ю.Дяченко, Т.Ю.Небесна Національний медичний університет імені value forms universe of transdisciplinary руется в систему ментально-ценностных уста на ендотеліоцити пупкової вени людини in О.О. Богомольця, новок. В результате чего происходит импорт vitro. На даний час прямих досліджень щодо experience. Transdisciplinarity is experience Київ, Україна of paradoxes. Paradoxes escape final resolution когнитивных моделей из области социогума токсичного впливу продуктів нанобіотехно and give rise to ever new interpretations. Such нитарного знания в область естествознания.

логій на організм людини обмаль. Особливо conflicts of ideas have a permanent tendency to В человекомерной науке и High Tech техноло Інтенсивні дослідження з нанонауки, на- важливим аспектом вивчення токсикології reemerge in ever new situations. Experience of гиях формируются дисциплинарные матрицы, нотехнологій, наномедицини та нанобіотех- наночастинок є оцінка можливих віддалених paradoxes is experience of origination: paradox имеющие не одно, а несколько (как правило, нологій розпочалися з кінця 80-их початку ефектів нанобіопродуктів. Для більш широ of human might and vulnerability;

paradox of два) центральных ядра и перекрывающий 90-их років минулого століття. Вчені світу кого застосування матеріалів, отриманих за freedom and dependency;

paradox of part and защитный пояс, который и подвергается про стверджують, що впровадження нанотехно- допомогою нанобіотехнологій, слід проводи whole;

paradox of expert knowledge and public цедуре верификации-фальсификации. В каче логій та нанобіотехнологій у різні галузі на- ти інтенсивніші дослідження з урахуванням wisdom. стве примера интерпретационно-кентаврового родного господарства, в тому числі обчис- соціально-етичних аспектів.

78 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

знания выступают технико-технологические следует понимать в смысле отнесенности их к каких направлениях они способствуют рас- до організму інгаляційним шляхом. Зокрема, системы, а в большей степени – медицина. человеку, который и выступает точкой отсчета ширению человеческих возможностей, – так и навіть короткострокові впливи частинок нано Возникает особый тип научной теории, где гуманитарной оценки биотехнологических из- возможных негативных последствий их приме- діапазону, що є присутніми в повітрі робочої присутствует несколько парадигм, т.е. систем менений. Важным моментом тут есть то, что нения. Вследствие этого, не только, как пишет зони, можуть бути причиною різноманітних исходных принципов, частично совместимых гуманитарная экспертиза этих, как и всех дру- Б.Г.Юдин, вполне возможно, но и необходимо реакцій з боку серцево-судинної системи (від друг с другом. Примером становления ин- гих технологий, является экспертизой не по ставить вопрос и об опережающем реагиро- незначних порушень серцевого ритму до ін вании, которое начинается не после, а до того, терпртетационного знания служит генезис поводу человека, а для человека. фаркту міокарда та тромбоутворення) та рес биоэтики. Постулат этической нейтральности 3. Естественно понимать в качестве объекта как риск для человеческого потенциала стано- піраторного тракту (порушення легеневого научного знания подрывается пролифераци- гуманитарной экспертизы биотехнологий пре- вится очевидным. кліренсу, хронічні запальні процеси, фіброз ле ей эмоционально-этической нагруженности в жде всего научно-технические или социальные 6. В современной регуляторной схеме наибо- геневої тканини та пухлини легень).

систему дескриптивно-номинальных сужде- новации, возникающие в холе реализации их. лее важными моментами для будущего разви- В свою чергу, сьогодні прийнято встанов ний. Номинативное суждение неизбежно ас- Значимые для человека и общества послед- тия биотехнологии человека являются прави- лювати діагноз онкопатології на підставі рент социируется с императивным, образуя этико- ствия обычно порождает не сам новый предмет ла, касающиеся двух сфер: экспериментов на генологічних даних, даних УЗД, комп’ютерної эпистемологические гибриды (Т.Поттгаст). биотехнологий, а сопряженные способы вза- людях и апробации лекарств. На европейском томографії та ін., які, по суті, дозволяють ви Общим выводом из сказанного является кон- имодействия с ним, те результаты, к которым научно-исследовательском поле создан фун- являти вже хворобу. Отже, для цілей медичної статация постепенного замещения логико- ведут эти взаимодействия, и, наконец, те из- дамент для оценок новых продуктов биотех- профілактики онкопатології ці методи мало эмпирической верификации социальной, менения в нас самих, которые вызываются нологии на основе «принципа осторожности», придатні, бо спрямовані на хоча й раннє, але когда в качестве критерия селекции теоретико- этими взаимодействиями. Иначе говоря, который фактически устанавливает «презумп- виявлення вже сформованої пухлини. У зв’язку научных конструктов приходит когерентность мы имеем дело не столько с самими по себе цию виновности» для продуктов, пока не будет з тим, що потенційний канцерогенний ризик, целостной системы ментально-культурных новыми предметами, сколько с сопряженными доказана их невиновность в потенциальной обумовлений впливом канцерогенонебезпеч установок и стереотипов. сними биотехнологиями. угрозе для окружающей среды и обществен- них факторів виробничого середовища, реа 4. Согласимся с Б.Г.Юдиным, что в принципе ного здоровья. В отношении экспериментов лізується не у всіх працюючих, надзвичайно существуют два типа социальных и научно- с человеком в основу регуляторной политики, важливим є виявлення тих осіб, що у найбіль S3.1/ технических новаций – те, что оказывают не- как полагает большинство исследователей, шій мірі схильні до розвитку злоякісних ново ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА посредственное воздействие в массовых должна быть положена норма, что интересы утворень. Тому вкрай важливим є використан БИОТЕХНОЛОГИЙ масштабах (как, скажем, законодательное науки и общества не могут быть выше интере- ня методів, що дозволяють виявляти доклінічні изменение налоговой системы страны) и те, сов человека. В этом плане нам нужен инсти- прояви злоякісних новоутворень у працюючих Ю.А.Ищенко Центр гуманитарного образования НАН которые, хотя бы на первых порах, затрагивают тут гуманитарной экспертизы, обладающий контингентів.

Украины, Киев, Украина сравнительно ограниченный круг людей (на- властью, чтобы обеспечить выполнение этих Таким чином, цілком доцільним є надання пример, новые репродуктивные технологии). норм. працюючим в сфері нанотехнологій можливос 1. Ставя вопрос о гуманитарной экспертизе Характеристики риска и возможных угроз, 7. Гуманитарная экспертиза какой-либо био- ті щодо проходженння з певною періодичністю биотехнологий, следует прежде всего исхо- связанные с новациями второго типа, проявля- технологии не является одноразовой акцией, лабораторних тестів на визначення онкомар дить из того, что гуманитарная экспертиза уже ются не только в непосредственных, но также и поскольку приходиться отслеживать все новые керів. Безумовно, згода працюючого повинна по своему происхождению представляет со- в опосредованных формах. Они, в частности, объекты и эффекты, оценивать факторы риска и бути цілком добровільною та бути виключно бой кентаврическое образование: она являет- могут обнаруживать либо даже провоцировать новые возможности, вызванные их развитием. результатом особистого вибору, що ґрунтуєть ся и формой деятельности, и социальной ин- глубокие и далеко идущие изменения в систе- А это невозможно сделать без смены фокуса гу- ся на повній інформації про ситуацію. Слід за ституцией. Можно согласиться с Б.Г.Юдиным, ме ценностей личности и общества. манитарного анализа, нового инструментария, уважити, що підвищення рівня онкомаркерів не что как форма деятельности гуманитарная 5. Гуманитарная экспертиза биотехнологий привлечения новых как профессиональных, завжди вказує на наявність пухлини, так само экспертиза принципиально незавершенна, и нацелена на то, чтобы вырабатывать взвешен- так и непрофессиональных экспертов, отра- як і при нормальному рівні онкомаркерів мож может представать как социальный диалог, ную оценку воздействия разного рода нов- жающих мнения людей пусть и далеких от лива наявність онкологічного захворювання.

социальное взаимодействие, коммуникация, шеств, оказывающих глубокое воздействие на специальных знаний биотехнологий, но близ- Зокрема, кількість онкомаркерів може збіль опирающаяся на герменевтическую рацио- генетическую, физиологическую, психическую ких к «живой жизни», к ее обыденным рискам и шуватися при доброякісних пухлинах, хро нальность (Г.Скирбекк). Тут во главу угла ста- и духовно-нравственную конституцию челове- опасностям. нічних захворюваннях та навіть після гострих вится не конечный результат, сколько процесс, ка. В силу этого, согласно Б.Г.Юдину, глубокого респіраторних інфекцій. В той же час, в разі в котором участники приходят к более глубоко- воздействия они могут быть охарактеризованы позитивної реакції в онкотесті, працюючий має S3.2/ му пониманию ценностей, мотивов и смыслов как чрезвычайно агрессивные и, следователь- ряд можливостей: пройти поглиблене обсте ПРОБЛЕМИ ІНФОРМОВАНОї ЗГОДИ ТА действий. Голову же гуманитарной экспертизы но, как потенциально (а зачастую и актуально) ження, перейти на іншу, більш безпечну ділянку ДОКЛІНІЧНОї ДІАГНОСТИКИ ПРАЦЮЮЧИХ образует экспертиза как социальный инсти- опасные при их неконтролируемом распро- виробничого процесу, звільнитися чи взагалі У СФЕРІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ тут, что направляет ее проведение, нацели- странении и неумелом использовании. Без- знехтувати результатами онкотесту.

вает на конечный результат принятия реше- условно, такого рода агрессивные технологии З іншого боку, в разі свідомої відмови пра О.В.Демецька, Т.К.Кучерук, В.О.Мовчан, ний, поскольку так или иначе гуманитарная чаще всего несут в себе отнюдь не одно лишь цюючого від проходження тестів доклініч О.О.Рибак ДУ «Інститут медицини праці АМН України», экспертиза встроена в некоторые объемлющие негативное начало;

напротив, негативные ної діагностики онкопатології, постає низ Київ, Україна структуры деятельности. Здесь гуманитарная эффекты обычно бывают связаны не с ними са- ка питань так званого етико-практичного экспертиза сродни этической, которая осу- мими по себе, а как раз с их неконтролируемым характеру. Наприклад, якщо в майбутньому ществляется ныне под руководством социаль- и неумелым использованием. Поэтому в зада- Сучасні токсикологічні та епідеміологічні в працюючого буде виявлено онкологічне за но институализированных этических комите- чи гуманитарной экспертизы входит выявление дослідження свідчать на користь того, що при- хворювання, – чи етично ставити питання тов. и оценка как позитивных эффектов новых би- чиною змін у стані здоров’я працюючих можуть про відшкодування. І навпаки, чи етичною 2. Гуманитарную экспертизу биотехнологий отехнологий – включая и то, в какой мере и в бути ультрадисперсні частинки, що надходять буде відмова у відшкодуванні власником 80 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

підприємства, установи та ін. шкоди, металургії та радіоелектронної промисловості. непредсказуемых свойств наноразмерных Эксперименты на кроликах по заживлению заподіяною працівникові, який колись свідомо Досліджується можливість потенційного структур, включая и лекарственные, с целью искусственных дефектов-полостей в нижней відмовився від проходження онкотестів? Так використання пористих вуглецевих определения их токсичности для предотвра- челюсти диаметром до 2 мм с заполнением чи інакше, працюючі в сфері нанотехнологій композитів, фулеренів і вуглецевих нанотрубок щения нежелательных эффектов требуют- их деминерализованным костным аллотран повинні бути інформовані про потенційний в якості сорбентів для концентрування ся нетрадиционные методы и средства. Од- сплантантом, ИК-терапией и добавлением негативний вплив частинок нанодіапазону металоорганічних сполук свинцю, ртуті і ним из таких методов может стать клеточный МАКГ в рацион в суточной дозе 500 мг на 5 кг на стан свого здоров’я та мати можливість олова в хімічній промисловості. Даних, щодо электрофорез с использованием автомати- веса выявили более интенсивное образование проходження тестів на доклінічну діагностику можливості використання вуглецевих сорбентів зированного приборного комплекса «Цито- аутокости в дефекте при применении МАКГ.

онкопатології. з нанопорами в якості ентеросорбентів в Эксперт». С его помощью проведен анализ Положительные результаты получены придо літературі не знайдено. биотоксичности наночастиц некоторых хи- бавление МАКГ в рацион сельскохозяйственных У спільній науковій лабораторії мических веществ, в том числе глюконата животных.

S3.2/ Клинические исследования. МАКГ при «Електронно-променевої нанотехнології кальция и серебра. При этом показана воз НАНОВУГЛЕЦЕВІ МАТЕРІАЛИ: ЕТИЧНІ неорганічних матеріалів для медицини» можность отслеживания процесса воздей- меняли у пациентов с диспластическими и ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона ствия этих наночастиц на живые клетки во дегенеративно-дистрофическими процесса і Національного медичного університету временных интервалах. Систематическое и ми, гипокальциемией, локальными дефектами Д.С.Савченко, Н.В.Савченко Національний медичний університет імені О.О. ім. О.О. Богомольця розпочаті дослідження последовательное использование подобных костных тканей, костными кистами, перелома Богомольця, по створенню та вивченню специфічної методов и технических средств для исследо- ми, остеопорозом и стоматологическими за Київ, Україна активності нової групи наноматеріалів – ваний и испытаний нанодисперсных лекарств, болеваниями – одонтогеннаякистогранулема, вуглецевих сорбентів з нанопорами. Отримані материалов и покрытий, несомненно, будет хроническийгенерализованный пародонтит. У Накопичений багаторічний досвід дані свідчать про значну сорбціонну активність способствовать предотвращению нарушений всех пациентов получено информированное використання гемо- та ентеросорбентів вказує вуглецевих нанокомпозитів по відношенню принципов биоэтики в данной сфере в бли- согласие на участие в исследовании. МАКГ на їхню високу терапевтичну активність, що до низько- і середньмолекулярних сполук і не жайшем и отдаленном будущем. применяли перорально в суточной дозе по Са2+ пов’язана з сорбцією шкідливих і отруйних високу до білків. Застосування нановуглецевих В качестве примера мы приводим результаты не более 270 мг без дополнительного приме речовин та метаболітів із біологічних середовищ, матеріалів для ентеросорбції матиме важливе физико-химических, экспериментальных и нения витаминов группы Д. У пациентов была а також з їх впливом на метаболічні процеси не тільки медичне, але і соціальне значення з клинических исследований широко известно- выявлена положительная динамика – норма організму. До сорбентів медичного призначення урахуванням етичних аспектів їх вивчення та го лекарственного препарата глюконата каль- лизация содержания кальция в крови, запо відноситься чисельна група засобів, які значно впровадження у медичну практику. ция (ГК) в его механоактивированной аморф- лнение костных дефектов и восстановление відрізняються за критеріями ефективності, ной нанодисперстной модификации (МАКГ). структуры костной ткани, ускоренная консо безпеки та зручності застосування, а також Масс-спектрометрические исследования лидация переломов, сращение ложных суста S3.2/ особливостями фармакологічної дії, що не обнаружили в МАКГ образования новых вов. При стоматологических заболеваниях за ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ впливає на показання для призначення кожного химических соединений. Размер частиц со- 1-2 месяца исчезала кровоточивость десен, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ з них. До ентеросорбентів відносять лікарські ставлял от десятков до сотен нанометров, а уменьшалась подвижность зубов, восстанав НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ засоби, які при внутрішньому введенні здатні их агломераты не превышали 500 нм. На рент- ливалась костная структура зубной альвеолы.

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ зв’язувати токсичні речовини та метаболіти в геновскойдиффрактограмме МАКГ наблюда- Побочных явлений и осложнений не отмеча МОДИФИЦИРОВАННОЙ АМОРФНОЙ ШКТ за рахунок реалізації механізмів адсорбції, лось широкое диффузное гало, характерное лось.

НАНОДИСПЕРСНОЙ ФОРМЫ КАЛЬЦИЯ абсорбції, іонообміну або комплексоутворення. для рентгеноаморфного состояния. Совокуп- Продолжение изучения клиничес ГЛЮКОНАТА) Вуглецеві пористі матеріали займають ность результатов физико-химических иссле- ких эффектов как МАКГ, так и других провідне місце серед ентеросорбентів та дований позволили сделать вывод, что при наноструктурированных лекарственных Н.А.Кирьянов, Н.С.Стрелков, Г.Н.Коныгин, успішно використовуються при проведенні механоактивации происходит образование средств необходимо проводить только при Д.С.Рыбин, Е.П.Елсуков, Е.П.Сухенко Ижевская государственная медицинская різних методів детоксикації. Адсорбційні полиморфных молекулярных модификаций ГК, отсутствии явлений токсичности, для чего мы академия, Физико-технический институт УрО властивості вуглецевих композитів, в першу сопровождающееся реорганизацией системы рекомендуем метод электрофореза живых РАН, г. Ижевск, Россия чергу, залежать від дисперсності часток, межмолекулярных водородных связей и по- клеток в знакопеременном электромагнитном форми й розподілу пор по радіусах та величини следующей аморфизацией соединения при поле.

питомої поверхні. Основною властивістю Одним из важнейших аспектов координирующей роли кальция. Квантово вуглецевих ентеросорбентів є наявність наномодифицированных традиционных химические расчеты подтвердили, что в случае S3.2/ розвиненої внутрішньої пористості. Внаслідок лекарственных средств является их разрыва межмолекулярных водородных свя- ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ відмінностей у розмірах часток, похідні повышенная растворимость и проникающая зей возможна стереоизомеризация молекулы НАНОМАТЕРІАЛІВ карбону мають досить різну питому поверхню способность. Однако эта новая особенность ГК, связанная с замещением атомов кислоро й кінетику сорбції. На сьогодні у світі ведуться лекарственного средства может сделать ряд да воды на атомы кислорода гидроксильных І.М.Трахтенберг, О.Л.Апихтіна, дискусії, щодо можливості застосування нанолекарств небезопасными для примене- групп анионов глюконовой кислоты с образо- Н.М.Дмитруха ДУ «Інститут медицини праці АМН України», вуглецевих сорбентів отриманих шляхом ния. Не изученность и неординарность свойств ванием внутримолекулярных водородных свя Київ, Україна нанотехнологій. Нові вуглецеві сорбенти субмикроскопических и наноразмерных час- зей, отсутствующих в исходной кристалличес мають більш однорідну структуру, володіють тиц лекарственного препарата может привес- кой структуре и увеличивающих устойчивость багатьма унікальними електронними, ти к грубому нарушению принципов биоэтики молекулы МАГК. Швидке впровадження та широке Экспериментальные исследования. При механічними і хімічними властивостями, мають при разработке принципов действия и при застосування наноматеріалів у промисловості, значну питому поверхню, є дуже міцними і испытаниях указанных устройств с участием менение препарата у белых крыс не выявило мікроелектроніці, зокрема при виготовленні широко застосовуються при створенні новітніх людей. деструктивных изменений в их внутрен- нових композиційних і полімерних матеріалів, а матеріалів для водяних фільтрів, будівництва, Для оперативного изучения необычных и них органах и костно-суставной системе. також у медицині, парфумерно-косметологічній 82 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

галузі, а, особливо, у побуті (нанотекстиль, При регламентуванні наноматеріалів та на- S3.2/6 lation and destruction of human apoptotic cells.

продукти харчування), не тільки відкриває норечовин необхідно дотримуватися принци- ESTIMATION OF BIOSAFETY OF NOVEL Other applications of the developed NC, as well as нові перспективи, але і внаслідок більш пу безпечності їх використання та її переваги NANOSIZED MATERIALS FOR DRUG their bio-safety aspects, are discussed.

тісного контакту з ними живих організмів над комерційною вигода від впровадження на- DELIVERY These studies were partly supported by STCU може становити загрозу для навколишнього номатеріалів, а також жорстокого контролю з grants #1930, #4140, #4953.

середовища та здоров’я населення. боку держави. R.StoiKA1, A.ZAichenKo, n.MitinA2, Наноматеріалам притаманні абсолютно t.SKoRoKhodA2, M.MoSKVin2, R.BiLyy1, S3.2/ інші фізико-хімічні властивості та біологічна yu.Kit1, n.BoiKo1, R.PAnchuK1, ye.FiLyAK1, S3.2/5 КОНЦЕПЦИЯ КУРСА «ЭТИКА В дія порівняно із їх мікро- та іонними формами. yu.SenKiV1, n.SKoRoKhyd ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ В НАНОМЕДИЦИНІ НАНОТЕХНОЛОГИИИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, Institute of Cell Biology (ICB), NAS of Ukraine, Унікальні властивості наноматеріалів визна- ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ Lviv, Ukraine чаються наявними квантовими ефектами, які В.В.Короленко, П.Ф.Музиченко, «НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНЫ»

Lviv National Polytechnic University (LNPU), Lviv, значно проявляються з розмірами менше 100 А.В.Рибачук Ukraine Національний медичний університет імені нм. Невеликі розміри та різноманітність форм Т.Ярошикова, Я.Вранова О.О.Богомольця, Київ, Україна Чешский технический университет в Праге, наночастинок зумовлює відмінності у особли Прага, Чешская Республика At present, there are rapidly growing problems востях їх надходження в організм, біотранс of the non-efficient delivery and non-addressed формації та виведення, взаємодії із клітинними В теперішній час постають численні питання action of drugs in the treated organism. Thus, структурами, біологічними молекулами (білка- щодо етичного використання досягнень нано- На факультете биомедицинской инжинерии modern market requires novel bio-targeting drug ми, ДНК та ін.). Велика відносна площа (у пере- медицини, зокрема, питання згоди на основі Чешского Технического Университета в Праге carriers, particularly the carriers for delivery of рахунку на одиницю маси) наноматеріалів іс- повної інформації;

оцінка ризику;

токсичність мы готовим новую специальность «Нанотехно water-insoluble drugs, as well as carriers for DNA тотно збільшує їх адсорбційну ємність, хімічну і оздоровлення людини (John Weckert, 2008). логии для биомедицины».

and siRNA delivery, and labeling materials for vi реакційну здатність та каталітичні властивості. Обговорення етики і наномедицини прине- В рамках этой новой специальнос sualization of drug delivery, action and clearance.

Висока адсорбційна активність наночастинок се багато важких для суспільства проблем. ти студенты будут получать подготовку в To address these urgent requirements, novel та наноматеріалів характеризується здатністю Фактично, наномедицина піднімає багато со- различных областях наномедицины – произ nanocomposites (NC) are developed at LNPU, адсорбувати на одиницю маси набагато більше ціальних питань. Так, дуже складним при ви- водство лекарств, транспорт лекарств в ор and are further bio-functionalized and tested сполук та хімічних речовин, порівняно із макро- користанні наномедицини є питання згоди на ганизм, методы изображения и диагностики, at the ICB, NAS of Ukraine. Chemical platforms скопічними дисперсіями. Цю властивість нано- основі повної інформації. Хоча згоду пацієнта терапия, тканевая инжинерия, имплантанты, for these NC were designed and synthesized on частинок необхідно враховувати, оскільки вони отримати можливо і це не надто важко, але не- производство нанороботов. Студенты бу the basis of the polymeric surface-active oligo можуть на своїй поверхні адсорбувати токсичні відомо, коли пацієнт зможе одержувати повну дут иметь возможность выбрать из многих electrolytes. The following characteristics of the хімічні сполуки та сприяти їх транспортуванню й незалежну інформацію (EC Group on Ethics факультативных предметов, которые имеют NC are under control: 1) quality and quantity of в клітини, істотно збільшуючи токсичні влас- in Science and New Technologies, EGE, 2006). отношение к нанотехнологии – конструкция structural blocks of the NC, and the unimodality тивості останніх. Наночастинки завдяки своїм «Згода на основі повної інформації вимагає, новых процессоров – на уровне ДНК, новые of their size (1.5-6.0 kDa);

2) branching of the NC малим розмірам погано розпізнаються захис- щоб інформація була зрозуміла. Як можливо источники энергий и т.п.

polymer chain at specific sites (if necessary);

3) ними системами організму, і, як наслідок, не дати інформацію про наслідки в галузі дослі- Нанотехнологии способны менять свой providing the NC with active chemical groups (hy піддаються біотрансформації та не виводяться джень, яка швидко розвивається, і зробити ства материалов на молекулярном и атомном droxyl, carboxyl, amino, aldehyde, epoxy, others) з організму, що сприяє високій їх акумуляції у реалістичну оцінку ризику через безліч неві- уровнях, с медицинской точки зрения они for further functionalization;

4) covalent conjuga біосередовищах організму. домих факторів і складність?». За висновками способны проникать в организм на уровне кле tion of specific bio-targeting molecules via these Широке впровадження нанотехнології та EGE, через відсутність знань і складності пи- ток, внутриклеточных структур, ДНК и т.п.

chemical groups. Bioactive elements conjugated наноматеріалів у виробництво та побуті без тання буде важко надати адекватну інформа- Именно эти факты ставят перед наукой, to the synthesized NC are: a) specific anticancer ґрунтовних фундаментальних та токсиколого- цію про поставлений діагноз, профілактику й правительствами государств с развивающи drugs, antibiotics, alkaloids;

b) DNA and siRNA;

гігієнічних і екологічних досліджень викликає терапію, що необхідна для згоди на основі по- мися нанотехнологиями, в том числе и перед c) immunoglobulins and lectins;

d) low molecular занепокоєння щодо безпечності їх застосуван- вної інформації. нашими студентами как будущими учеными compounds (lipids, amino acids);

e) polyethylene ня та можливим загрозам здоров’ю населення Інша проблема – зв’язок між медичними й многие проблемы – социальные, обеспечения glycol. These NC were made detectable and mea та навколишньому середовищу. немедичними використаннями нанотехноло- безопасности и прежде всего этические.

surable by incorporating fluorescent or lumines Ситуація на виробництві та на ринку нанома- гій з діагностичною, терапевтичною і профі- Поэтому в рамках нашей новой специаль cent, as well as super-paramagnetic or X-ray de теріалів потребує вирішення: в умовах виробни- лактичною метою. Залишається проблемою ности «Нанотехнологии для биомедицины»

tectable compounds. The developed NC (micelle цтва та у лабораторіях робота повинна вестись питання, чи слід використовувати нанотехно- также будет очень важный курс «Этика в на polymers and nanoparticles) were tested for their із дотриманням належних заходів безпеки для логії для внесення навмисних змін в організмі, нотехнологии». В нем студенты сначала озна bio-compatibity and teratogenic action, and only працівників та навколишнього середовища;

коли зміни необхідні не з медичної точки зору. комятся с основными понятиями этики, на those NC which possessed low toxicity towards споживачі нанопродукції належним чином пови- Незважаючи на величезний потенціал й уки, этическими нормами научной работы, с the mammalian cells in vitro and in vivo (mice) нні бути поінформовані про потенційні ризики;

значне фінансування наномедицини, дослі- этическим воздействием науки на современ were further applied. They were used for: 1) drug необхідна розробка систем контролю, методів і дження етичних, юридичних і соціальних зна- ное общество, с применением этических под delivery in vitro and in vivo;

2) delivery of nucleic приладів стеження та виявлення наноречовин у чень застосування досягнень цієї галузі досі ходов в области физики, биологии и прежде acids to the mammalian, yeast and bacterial cells;

навколишньому середовищі, а також удоскона- недостатні. «Наука рветься вперед, етика від- всего медицины.

3) animal immunization with specific protein an лення механізмів їх токсиколого-гігієнічної оцін- стає», за влучним висловом Peter Singer (2003). Основной аспект будет направлен на tigens. Novel technologies were also developed ки. На сьогодні потребує вирішення проблема Проблема наномедичної небезпеки буде існу- современные технологии, в том числе нанотех for diagnostics (detecting and measuring of dying регламентації відходів та викидів підприємств вати, доки дослідження етичних, юридичних і нологии. Именно они несут в себе огромный mammalian cells). Lectin-functionalized super наноіндустрії, а також оцінки життєвого циклу соціальних значень відстає від наукового роз- потенциал и практическую значимость, пре paramagnetic nanoparticles were used for iso наноматеріалів у довкіллі. витку. жде всего в медицине. Например, в лечении 84 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

до сих пор не излечимых заболеваний. В со- мени недостаточно изучены возможные ток- sake of the state food safety the new and, in fact, medicine. With the development of biotechnology, it has started to enter the environmental safety, циальной сфере нанотехнологии приносят сические эффекты наносеребра. Поэтому для revolutionary biotechnological tools are needed.

agriculture and agri-food processing. Major новые (доступные для всех) энергетические оценки возможных токсических свойств полу- Today we are strongly needed in highly productive achievements in this field have had and still have ресурсы – это имеет большое значение для ченного коллоидного раствора серебра нами agricultural plant varieties that in addition are highly developed countries. This comes from the бедных стран света. был проведен подострый експеримент на 20 resistant to various diseases and tolerant to fact that the cost of genetic researches is very Тем не менее нанотехнологии также ставят половозрелых крысах-самцах линии Wistar unfavorable abiotic stesses.

high. Nowadays, biotechnology is considered to новые задачи и новые опасности. Нашей целью весом 150-220 г з учетом правил биоэтики. В In Russia the essential share of crops is lost be one of the five most important technologies of будет подготовить к этому наших студентов. основу дизайна эксперимента были положены even before harvesting due to weeds and various XXI century. According to the definition adopted by методические рекомендации «Оценка без- pathogens, in particular. Using of various plant the Organization for Economic Co-Operation and опасности наноматериалов» (Россия, 2007). protective chemical preparations is often not S3.2/ Development, biotechnology is being understood Опытным животным внутрижелудочно на про- efficient, expensive, not safe for consumers НАНОСЕРЕБРО: ВОЗМОЖНЫЙ ВКЛАД as the application of scientific and engineering тяжении 14 дней вводили раствор наносеребра and leads to soil and water pollutions. There is В РАЗВИТИЕ НАНОФАРМАКОЛОГИ ИЛИ methods for the processing of materials by на 1% ПВП в концентрации серебра 2,5 мг на no way and time to overcome these difficulties НАНОТОКСИКОЛОГИИ biological agents to obtain goods and services. In 100 г веса животного. Контрольные животные except for production and rational propagation turn, the European Federation of Biotechnology получали дистиллированную воду. Изучали of new transgenic plants with useful properties.

И.Н.Андрусишина, И.А. Голуб, defines biotechnology as the integration of natural общее сотояние животных (смертность, общая Unfortunately, in Russia this agricultural strategy Л.А.Крушинская and engineering sciences for the application of ГУ»Институт медицины труда HАМН Украины», активность, прирост массы тела и др.), биохи- is underestimated and it does not have respective organisms, cells, and their parts also molecular Киев, Украина мические показатели, включающие определе- solid state legislative fundament.

analogues for the acquisition of goods and Институт электросварки им. Е.О.Патона, Киев, ние общего белка, глюкозы и окислительных Development of GM technologies is mainly services. It is indicated that biotechnologies Украина ферментов – цинк-протопорфирина (ЦПП) associated now with introduction into commercial may affect biodiversity through using natural, цельной крови и церулоплазмина сыворотки plant varieties of whole cassettes with package indigenous genetic resources and introduction В настоящее время бурно развивается на- крови, проводился общий и клиничес- of many genes coding for various important plant to ecosystems genetically modified organisms, нотехнологии и их внедрение в различные кий анализ крови и микроэлементый ана- properties. In Russia this progressive «green which then enter into relationships with other отрасли деятельности человека. С точки зре- лиз (Ca,Mg,Cu,Fe,Zn,Se,I, Ag) тканей мозга, technology» meets still a massive wall of distrust, components. The issue of biodiversity, which is ния возможностей промышленного производ- печени, почек и эндокринных органов.На фоне bias and deliberate fear. Nevertheless, the Russian referred, has been governed by the Convention on ства наноматериалов на Украине наиболее прироста массы тела животных в опытной Federal Law declares already the obligatory Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1991). Many развитыми сегодня являются нанотехнологии и контрольной группах внутрижелудочное GM ingredient marking on all commercial food people even though they arouse controversy на электро-импульсных и плазменных методах введение наносеребра не приводило к products and an obligatory control (determination) public opinion, we should stress that there is a получения наночастиц металлов. В числе нано- изменению буферных и транспортных свойств for their content.

necessity of continuing the development of the материалов, производимых в настоящее время белка, не угнетало аэробное дыхание, которое In the Institute of Agricultural Biotechnology the civilization and improvement of living conditions отечественной промышленностью, внимание протекает с участием глюкозы. Однако methodology of modern agricultural biotechnology of societies. However, we should note the two привлекают препараты наночастиц серебра влияло на функцию клеточного дыхания (рост is developed, including development of the most previously presented definitions of biotechnology.

для наномедицины и нанофармакологии. Из- ЦПП), увеличение содержания лимфоцитов efficient methods of construction of unique From both of them can be found that it shows вестно, что получение на основе нанотехноло- (стимуляция фагоцитоза). Выявлено genetic vectors and production and propagation clearly that the purpose of biotechnology is to гий этих препаратов позволит удешевить их и накопление серебра в ткани мозга, печени и of transgenic plants. By means of these methods obtain goods and services. We must therefore сделать доступными для лечения многих забо- эндокринных органов, снижение уровня иода и the various transgenic agricultural plants (wheat, ask ourselves who or which is the intention of леваний. В данном исследовании был исполь- селена в ЩЗ. Полученные данные свидетель- plum, carrot, tomato, rape and others) that have goods and services acquisition? Do you really зован дисперсный порошок наночастиц мета- ствуют об отсутствии явно выраженного не- improved commercial properties and are tolerant expect consumers to improve the organoleptic ллического серебра, выпускаемый научной гативного влияния препарата наносеребра на to different biological and abiotic stresses are product (color, taste, smell) and their nutritional лабораторией «Электроно-лучевая технология состояние организма подопытных животных в obtained and tested now in the field.

value (protein, lipids and saccharine)? Or may неорганических материалов для медицины» подостром опыте.

be is true that food producers, through various Института электросварки им. Е.О.Патона (ру- S3.3/ social engineering treatments try to convince ководитель академик НАН Б.А.Мовчан). В S3.3/3 BIOETHICS ASPECTS OF GMOS USE IN THE consumers that these are their expectations, and ходе разработки коллоидных систем наносе- ETHICAL PROBLEMS OF USING OF THE GMO POLISH AGRICULURE it really comes to the huge profits from the sale ребра были полученны удовлетворительные RESEARCH RESULTS IN RUSSIA of modified food?. Another question concerns M. Czapka, U.Kontny, V.Kozik результаты при растворения серебра в дек the limit of interference of biotechnology in food стране, поливинилпирролидоне (ПВП) и аль- P.n.Kharchenko Bytom Unversty of Economcs and production. The next question is: What side effects Institute of Agricultural Biotechnology, Russian бумине. Так, объемная концентрация серебра Admnnstraton, Poland may bring the consumption of GM food? What really Academy of Agricultural Sciences, Moscow, в 1% маточном растворе ПВП, измеренная should be the goal of biotechnology and genetic Russia методом атомно-абсорбционой спектроме engineering? In which cases should be allowed the The ethics issue was the subject of deliberations три с индуктивносвязанной плазмой (АЕС interference in human nature? What are the rules and investigations of ancient philosophers.

ИСП) составила 54 мг/л (теоретическая 45-50 Safe and enlarged production of food and in the cases described above? All these questions As through the progress of civilization and the мг/л). Размер наночастиц серебра колебал- feed along with procurement of healthy ecology are closely connected with bioethics. Therefore, development of ethical science had been extending ся в пределах 6-10 нм (метод ЛКС) при этом is a most important problem of the nation.

it is important to present these issues that worry its areas of influences in different spheres of life частицы имели сферическую форму. Методом Unfortunately, traditional (conventional or organic) from the perspective of bioethics for the use of and human activities, including using the GMOs in масс-спектрометрии было установлено, что agriculture even with use of known more or less GMOs in the Polish agriculture.

agriculture. In recent years, the interest in using наночастицы серебра в 1% ПВП находились в progressive technologies is unable to resolve genetics to improve human life has increased.

форме оксида Ag. Однако до настоящего вре- this very important problem in a full scale. For the This interest at the beginning was the domain of 86 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

S3.3/5 желудочно-кишечный тракт, взаимодейс- вершенно новому виду «материальной жизнес- вать микромиром, влияя на макромир. На наших НАНОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ твуют друг с другом, приобретая, таким пособности». Сегодня, когда биотехнологии глазах фантастика становится реальностью – образом, неизвестные свойства. Поэтому ХОЗЯЙСТВЕ нацелены на организацию нового типа матери- становится возможным перемещать отдельные переход от микротехнологий к нанотехноло- альности или «материальной жизнеспособнос- атомы и складывать из них, как из кубиков, гиям требует специальных фундаментальных И.П.Капитальчук ти», как никогда актуальной выглядит задача устройства и механизмы необычайно малых ГУ РНИИ экологии и природных ресурсов, исследований. Особое место в нанотехнологи- выбора системы отсчета для конструирования размеров и поэтому невидимые обычным гла Бендеры, Молдова ях занимает область нанобиотехнологий. Речь новой системы ценностей. зом. Нанотехнологии, использующие самые идет о создании устройств с использованием Все эти, фантастические на первый взгляд, последние достижения физики, химии и би На сегодняшний день наноматериалы и на- биологических макромолекул в целях изучения возможности, порождают достаточно много ологии – это не, просто, количественный, а нотехнологии находят применение практичес- или управления биологическими системами. опасений по поводу вероятностного перехода качественный скачок от работы с веществом к ки во всех областях сельского хозяйства: рас- Нанобиотехнология объединяет достижения биологических исследований в неуправляе- манипуляции отдельными атомами. Исследова тениеводстве, животноводстве, птицеводстве, нанотехнологии и молекулярной биологии. В мую фазу «джина из бутылки» и соответствен- тели тешат себя иллюзиями, считая, что нано рыбоводстве,ветеринарии,перерабатывающей ней широко используется способность биомо- но возникает потребность в особом меха- мир можно заставит работать на нас. Можно, но промышленности, производстве сельхозтехни- лекул к самосборке в наноструктуры. Поэтому низме контроля и регуляции. Сегодня трудно как? Каждый раз, когда человек «покорял» При ки. В растениеводстве применение нанопрепа- прежде чем переходить к нанопродуктам, стоит даже приблизительно оценить те последствия, роду, в скором времени он был печально удив ратов, в качестве микроудобрений, обеспечива- хорошо изучить все возможные поведения их которые повлечет за собой размножение жи- лен результатами «прогрессивных» технологий.

ет повышение устойчивости к неблагоприятным составляющих наночастиц. вой материи, созданной искусственно. Автор Здесь важно вспомнить правило Б.Коммонера погодным условиям и увеличение урожайности. доклада предполагает, что агробиоэтика, мо- «Природа знает лучше». Нанометр очень мал В животноводстве и птицеводстве при изготов- S3.3/6 гла бы стать основой новой системы ценнос- (10-9 м) и это первая опасность. Наночастицы лении кормов нанотехнологии обеспечивают АГРОБИОЭТИКА И НОВЫЕ ВИДЫ тей. Агробиоэтика – это социальный механизм могут свободно проникать сквозь клеточные повышение продуктивности, сопротивляемос- «МАТЕРИАЛЬНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ» контроля и регуляции новой «материальной мембраны, а это значит, что они могут вызывать ти стрессам и инфекциям. На основе нанома- жизнеспособности» в биоэкономике. различные нарушения функций организма, по териалов создано большое число препаратов, Ф.Т.Нежметдинова мимо прогнозируемых лечений. Следующая Казанскиий государственный аграрный позволяющих сократить трение и износ де- опасность – это отходы производства. Известно, S3.4/ университет, Казань, Россия талей, что продлевает срок службы сельхоз- что все отходы производства необходимо ути ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ?

техники. Нанотехнологии и наноматериалы лизировать, но пока проработка очистительных находят широкое применение для дезинфек- В настоящее время фактически происхо- сооружений специально под нужды нанотехно М.В.Капитальчук Приднестровский университет, Тирасполь, ции сельхозпомещений и инструментов, при дит тотальная биотехнологизация всех стран. логов находится лишь в зачаточном состоянии, Молдова упаковке и хранении пищевых продуктов. В Движущими силами данного процесса яв- как это бывает с прогрессивными технология молочной промышленности нанотехнологии ляются: во-первых, потребность в энергии и ми. И наконец, цели применения нанотехноло используются для создания продуктов функци- сырье, во-вторых, колоссальные экологические В.Р. Поттер в 1969 г. вводит понятие «опасных гий. Кроме медицины, быта и т.д., достижения онального назначения.

Развивается направле- проблемы, с которыми сегодня сталкивается знаний». Он утверждает, что знания накаплива- нанотехнологии могут быть направлены на без ние насыщения пищевого сырья биоактивными цивилизация, в-третьих, необходимость раз- ются значительно быстрее, чем приходит му- опасность и оборону, что является серьезной компонентами (витамины в виде наночастиц). вития депрессивных аграрных регионов и, дрость, и это может привести к непредвиденным угрозой для человечества. Если нанотехноло По мнению ученых, применение нанотехноло- в-четвертых, стремление населения к достиже- последствиям. К сожалению, утверждения По- гии не будут жестко контролироваться, то число гий в сельском хозяйстве и на пищевых про- нию нового качества жизни. ттера подтверждается каждый раз, когда наука нанотехнологических наций в мире может быть изводствах приведет к рождению совершенно Став творцом нано-био-гено-инфо техноло- делает рывок «вперед». Одна из характерных гораздо больше числа ядерных держав, увели нового класса пищевых продуктов – «нанопро- гий, человек приобрел реальную возможность черт наук, как это ни странно, аморальность. чивая риск регионального конфликта.

дуктов», которые со временем вытеснят с рынка перестраивать биокосмос, социокосмос, свою Хотя мораль и религия первичны в ходе форми генномодифицированные продукты. Согласно собственную биогенетическую природу. Масш- рования духовной культуры человечества. Если S3.4/ общепринятой научной терминологии, продукт табное внедрение биотехнологий в ХХI веке, этика ставит на первое место нравственность, БИОЭТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ может называться «нанопродуктом», если при трансгенизация живых организмов преобразу- то наука – знания, которые «опьяняют» до тех БИОТЕХНОЛОГИИ его выращивании, производстве, переработке ет флору и фауну земного шара в планетарную пор пока результат этих знаний не будет очеви или упаковке использовались наночастицы, на- сеть биофабрик, биоферм, биореакторов и т.д. ден. И тогда перед наукой предстает новая про- Л.Л.Лукаш, Институт молекулярной биологии и генетики нотехнологические разработки и инструменты. Принципиально иным может стать повсемест- блема – как устранить негативные результаты НАН Украины, Киев, Украина Разработчики нанопродуктов обещают более ное использование органических форм жиз- столь прогрессивного знания. Мы говорим о совершенный процесс производства и упаков- ни для разных видов трудовой деятельности, Морали, как о состоянии Природы, где все на ки продуктов питания, их улучшенный вкус и охватывающей пространство от экологически ходится в динамическом равновесии, когда Достижения научно-технического прогресса новые питательные свойства, ожидается так- чистых производств до сферы проведения любое событие порождает отклик, поддержи- открыли новые перспективы в развитии биоло же производство «функциональных» продуктов досуга. Никогда ранее вопрос не ставился вающий гомеостаз Вселенной. К сожалению, гии и медицины. По мере того, как биотехноло (продукт будет содержать лекарственные или подобным образом – как возможное измене- в нашей культуре не существует знания о том, гии внедряются в медицину и сельскохозяй дополнительные питательные вещества). Ожи- ние фундаментальных оснований природы и как принимать сознательные решения, отсут- ственную практику, перед обществом встает дается также увеличение производительности человека. С этой точки зрения, дело даже не в ствует метод объективного видения реальнос- все больше вопросов относительно того, что и уменьшение цен на пищевые продукты. Уче- этических принципах при проведении генети- ти и прогнозирования. В связи с этим особенно делать с этими новыми возможностями, зна ческих исследований на людях или создания ные говорят не только о возможных выгодах важно говорить сегодня о нанотехнологиях с ниями и перспективами. Необходимость оцен ГМО-продуктов, дело не в «уподоблении богу»

в применении нанотехнологий, но и воз- биоэтических позиций. Перед нами совершен- ки достижений науки с точки зрения общече или получения неограниченной «био-власти» – можных рисках. Ведь наночастицы легко но новые технологии. Особенность нанотехно- ловеческих ценностей послужила стимулом к все дело в том, что мы «прорубили окно» к со проникают через кожу, дыхательные пути, логий – стремление проникнуть и манипулиро- развитию биоэтики (этики уважения к жизни).

88 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ»

Биоэтика призвана определить границы и сте- S3.4/3 потенциала экстрактов плаценты для оценки токсичності, впливу на здоров’я та довкілля);

пень вмешательства современных биотехно- МОДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ исходного материала различных доноров, юридичні (державне законодавство щодо логий в вопросы жизни, смерти и целостности ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ влияния на него факторов хранения, стерили- нанотехнологій);

живого организма. Выработанные этические АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИХ зации и т.п. етичні.

принципы и запреты должны трансформиро- ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СКРИНИНГА Проведены исследования Щодо етичних аспектів нанобезпеки, то по ваться в нормативные акты отечественного за- концентрационных и временных зависимостей перше, йдеться про інформованість виробни конодательства, предполагающие конкретные С.В.Репина1, О.А..Нардид1, Н.Т.Картель2 влияния многостенных углеродных нанотрубок ків, працюючих та населення як щодо користі Институт проблем криобиологии и права и обязанности. (УНТ) в окисленной и неокисленной формах на нанотехнологій, так і щодо потенційної небез криомедицины НАН Украины, Исследования со стволовыми клетками структурную целостность клеток на приме- пеки частинок нанодіапазону. По-друге, слід Харьков, Украина являются одним из современных направле- ре эритроцитов и функциональную митохон- враховувати ймовірний вплив нанотехнологій Институт химии поверхности им. А.А.Чуйко ний биомедицины, которая по определению дриальную активность на примере суспензии на навколишнє середовище.

НАН Украины, задействует в терапевтических целях че- гепатоцитов (гомогената печени). Выявлены Сьогодні в світі та в Україні активно форму Киев, Украина ловеческий материал (эмбрион, зародыш, пороговые концентрации и времена взаимо- ються ринки нанотоварів та нанопослуг, тому ткани взрослого человека и т.д.) либо как действия клеток с УНТ, приводящие к их по- важливим аспектом є надання максимально Интенсивный поиск новых биологи объект, либо как «сырье» для эксперимента вреждению. Обнаружены различия окисленных повної та адекватної інформації, оскільки обі чески активных соединений, применение или терапии. Неудивительно, что неминуемая УНТ по сравнению с неокисленными в их спо- знаність населення є вкрай недостатньою. Так, новационных биотехнологий для повышения «объективизация» человека в исследователь- собности дезинтегрировать плазматические певна частина громадян із ентузіазмом сприй эффективности терапевтических меро ском процессе, с одной стороны, и наличие мембраны. має префікс «нано-» перед будь-якими това приятий в современной медицине, с одной рисков для здоровья пациента, с другой, по- Обсуждается возможность использования рами та послугами, інша частина категорично стороны, экологические последствия научно рождает ряд проблемных вопросов этического метода ЭПР спиновых зондов для выявления відмовляється від використання нанотоварів технического прогресса, с другой, – все это характера, которые получают в обществе все как положительного, так и цитотоксичного дей- через побоювання щодо їх негативного впливу вызывает необходимость изучения влияния большее звучание в контексте защиты прав и ствия биоактивных соединений для их перво- на власне здоров’я, і нарешті, певному відсо биоактивных соединений на организм челове достоинства человека. начального скрининга. тку громадян байдуже, бо вони взагалі не ро ка. Это предполагает использование возрас Центральный вопрос, вокруг которого стро- зуміють про що йдеться.

тающего количества лабораторных животных ятся дебаты по эмбриональным стволовым Таким чином, пріоритетними є такі питання S3.4/ в доклинических исследованиях.

клеткам (ЭСК) – это нравственный и юриди- нанобезпеки як вивчення токсичності наночас ЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАНОБЕЗПЕКИ Сформулированная в 1959 г. W. Russel & R.

ческий статус эмбриона. Если эмбрион – это тинок та нових матеріалів;

моніторинг профе Birch концепция «трех R», которая легла в осно человеческое существо, личность, то с ним сійних впливів;

аналіз потенційних ризиків для О.В.Демецька ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», ву международных законов, стандартов и ру непозволительно делать ничего, что недопус- здоров’я людей, оточуючого середовища та м.Київ, Україна ководящих биоэтических документов, регла тимо делать с человеком (умышленно умерщ- професійних ризиків;

державне законодавство ментирующих использование лабораторных влять, увечить, причинять боль и т.д.). Если щодо нанотехнологій;

зменшення негативних животных, предлагает в качестве одного из эмбрион на ранней стадии развития – это лишь Згідно з прогнозними оцінками, у найближчі впливів та розповсюдження інформації щодо принципов гуманного использования животных конгломерат клеток, то ни закон, ни этические роки саме розвиток нанотехнологій стане од- потенційних ризиків;

синхронізація вітчизняної в исследовательских и других целях «Replace нормы не могут запретить использовать его ним з основних рушіїв стимулювання істотних наноіндустрії з міжнародною науковою та тех ment – метод, позволяющий достичь цели без для самых разных общественно полезных це- змін у промисловості, сільському господарстві нологічною спільнотою.

проведения экспериментов на животных».Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 12 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.