авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 12 |

«Национальная академия наук Украины Национальная академия медицинских наук Украины Министерство здравоохранения Украины ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО ...»

-- [ Страница 6 ] --

нотерапии на самом деле лежит в плоскости одной стороны поставлено гуманное отноше- колеблется от 5 до 10 тысяч. А теперь пред- Основним завданням спеціальних шкіл (шкіл профессиональной природоохранной дея- ние к дельфинам, а с другой стороны – воз- ставьте, сколько таких городов по всей Украи- інтернатів) є забезпечення здобуття учнями тельности и разумного природопользования. можность психо-социальной адаптации и фи- не. Бездомных существ миллионы, и их живые певного рівня освіти шляхом спеціально ор 108 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ганізованого навчально-виховного процесу в професійної діяльності, які пов’язані з впливом комплексі з корекційно-розвитковою роботою азбесту на робітників та визначають низку про та медичною реабілітацією. А в загальноос- філактичних заходів для попередження потен вітніх школах, як свідчать наші дослідження, ційно несприятливо впливу азбесту. Необхідно часом немає відповідних умов навчання. Так, наголосити, що Конвенція з часу свого існуван майданчик для молодших школярів є лише у ня ратифікована 27 країнами, серед яких такі 36,4 % шкіл, приміщення для груп продовжено- економічно розвинуті країни, як Бельгія, Кана ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ го дня – у 10,6 %, їдальні або буфетні – у 77,9 %, да, Фінляндія, Германія, Нідерланди та інші.

спортивний зал – у 67,7 %. Лише чверть освітніх Отже, біоетичні проблеми використання закладів у повному обсязі забезпечена медич- хризотилового азбесту характеризуються, на ними приміщеннями, лікарі-педіатри відсутні самперед, відсутністю правового забезпечен у 35,7 % шкіл, середні медичні працівники – у ня для виробництва азбестовмісних виробів.

15,2 %. Адже наші дослідження свідчать про Провідне місце серед яких займає уніфікація S5.1/1 его пациента, эффект от его лечения будет вплив умов та організації навчального процесу, гігієнічних методів оцінки забруднення пові БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ относительным, а общество в целом так и фізичного виховання, медичного забезпечення тря виробничих приміщень, вкрай необхідна СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ останется больным.

на функціональний стан організму дітей з осо- для проведення превентивних заходів. Напри Резюме – лечить необходимо больного, а не бливими потребами (р0,001). клад, в зарубіжній методології оцінки стану по П.Ф.Музыченко, В.Г.Коляденко болезнь.

Тому, вважаємо, що з позицій біоетики вітряного середовища розрізняють так званий Национальный медицинский университет им.
Однако наряду с обыденными проблема впровадження інклюзивної освіти має бути «рівень забруднення, який потребує прийняття О.О.Богомольца, ми, возникают иные, ввергающие общество в виважено поступовим, зі створенням відпо- заходів», який у різних країнах дещо відрізня Киев, Украина серьезные дебаты и они связаны с постоянным відного освітнього середовища, кадровим та ється (наприклад, одна друга або одна п’ята совершенствованием знаний в области моле методичним забезпеченням, з вирішенням від норми допустимого шкідливого впливу).За Биоэтика это междисциплинарное зна- кулярной биологии, биохимии, генетики с ее питання організації комплексної реабілітації гальновідомо, що для отримання даних щодо ние, под которым понимается критический возрастающими возможностями манипулиро дітей. Усебічне вирішення цього складного зв’язку умов праці і станом здоров’я робітни анализ действий человека в биологии и ме- вания человеческой наследственностью, ген питання потребує наукового медичного, пси- ків, ступінь шкідливого впливу повинна бути дицине в свете нравственных ценностей и ной терапии, клонирования человека, иссле хологічного супроводу, тривалого моніторингу охарактеризована максимально точно. Тобто, принципов. С самого начала своего существо- дования на человеческих эмбрионах.

адаптації учнів до змін освітнього середовища, для об’єктивної оцінки фактичного забруднен вания биоэтика имела оттенок «катастрофиз- Первоначальная цель биоэтики – изыскать широкої просвітницької діяльності у суспільстві ня повітря промислових приміщень необхідно ма», указывающего на опасность разрушения пути защиты прав человека от биотехноло з щирим усвідомленням відповідальності за дотримуватися чітко визначеної стратегії від всей экосистемы в условиях разрыва между гий – претерпела значительные изменения – здоров’я дітей. бору та дослідження проб повітря.

гуманитарным и естественнонаучным знани- традиционный патернализм был отвергнут.

Серед деяких інших біоетичних аспектів ем. Сейчас – это по сути философия взаимоотно проблеми використання хризотилового аз P4/ Особенностью этического регулирования шений между Природой и Человеком.

бесту можна визначити наступні: нормування ДЕЯКІ БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ в медицине является добровольное соблюде азбестовмісного пилу в повітрі робочої зони ВИРОБНИЦТВІ АЗБЕСТОВМІСНИХ ние профессионалами следующих принципов S5.1/ (перш за все, за респірабельною фракцією), ВИРОБІВ биоэтики: БИОЭТИКА КАК ОСНОВАНИЕ визначення основних фізико-хімічніх параме не навреди;

– делай добро;

– принцип ува- МЕДИЦИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА трів азбестовмісного пилу, які обумовлюють Н.К.П’ятниця-Горпинченко жения автономии личности;

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» його біоперсистенцію, пошук адекватних спо принцип справедливости. Н.Л.Аряев, Ю.В.Десятская, Київ, Україна собів перерахунку концентрації респірабель Последний принцип – принцип справедли- Н.Ю.Горностаева, И.М.Шевченко, них часток пилу в показники за загальною ма вости реализуется в системах здравоохране- Л.И.Дмитриева В Україні виробництво азбестовмісних ви- сою пилу, екстраполяція високих рівнів впливу Одесский государственный медицинский ния в виде разнообразных моделей управле робів представлено переважно шифером, до низьких, визначення порогів впливу для різ университет, ния и финансирования.

азбестоцементними трубами, гальмівними них нозологічних форм захворювань (азбесто Одесса, Украина.

Исходя из того, что медицина представля накладками та накладками зціплення. Цей сег- зу, раку легень).

ет собой финансово весьма привлекательную мент ринку будівельних матеріалів займає до- Окремим завданням біоетики є вдоскона сферу деятельности, трудно расчитывать на Этическая проблематика с ее основным сить велике місце, насьогодні нараховується лення методології оцінки потенційного канце то, что энтузиазм отдельных ученых и просто вопросом – об отношении между врачом и більше 10 підприємств, де використовується рогенного ризику працюючих в даному вироб неравнодушных льдей серьезно повлияет на пациентом – неотделима от любого вида вра хризотиловий азбест. ництві, використання доступних скрінінгових тенденцию дегуманизации здравоохранения. чебной деятельности. Со времен Гиппократа Почнемо, на нашу думку з найголовнішо- методів оцінки ймовірності виникнення зло Когда на современных медицинских форумах общепризнанным и бесспорным было суж го, а саме: в Україні відсутні правові засади, якісних новоутворень у працюючих, викорис поднимаются вопросы, касающиеся меди- дение о том, что нравственная культура вра які б забезпечували підґрунтя для контрольо- тання генетичних маркерів (ДНК-діагностика цинской этики, кто-нибудь обязательно за- ча – это не просто заслуживающее уважения ваного використання хризотилового азбес- та ін.). Таким чином, ключові питання біоетики дает вопрос: «Если общество политически и свойство его личности, но и качество, опред ту. Йдеться, насамперед, про Конвенцією з при виробництві азбествмісних виробів мають экономически нездорово, коррумпировано и еляющее его профессионализм.

охорони праці при використанні азбесту № першочергове значення для правового та со далеко от соблюдения этических норм, то как Профессионализм – отличительный при 162 (далі Конвенція) та Рекомендації з охоро- ціального забезпечення працюючих, створен можно ожидать, что врачи будут другими?» И знак специалиста, в известном смысле от ни праці при використанні азбесту № 172, що ня прийнятних умов праці та належної відпові до тех пор, пока духовность самого врача не деляющий его от остальных людей. Понятие розроблені Міжнародною Організацією Праці. дальності з боку роботодавців.

поднимется настолько, что он сможет стать «профессионализм» фиксирует не только род Ці регуляторні документи охоплюють всі види полноценным наставником и другом для сво- деятельности, но, и определяет меру овладе 110 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ния человеком специальных знаний и практи- приоритета человеческого бытия – здоровья и ния сосудов любого диаметра, т.е. надежность раз выше, чем при применении традиционных ческих навыков, приобретенных в результате жизни человека. гемостаза, отсутствие угрозы инфильтриро- методик. И создание в МО Украины такой специальной подготовки или опыта работы, а И хотя медицина – одна из наиболее вания операционной раны, существенное со- мобильной операционной на самолете, ее также качество, знаний, относящихся именно консервативных отраслей науки, бурный тех- кращение длительности выполнения хирурги- использование в различных ситуациях до к этой профессии, связанных именно с ней и нологический прогресс в ХХ-ХХIвв. безуслов- ческого вмешательства (в 1,5-2 и более раза), казало несомненные и неоспоримые ее преи именно ей свойственных. но способствовал интенсивному развитию и радикализм и абластичность операции, что мущества. Таким образом, широкое внедрение Цель медицинского знания и медицинской хирургической науки и практики. Разработ- крайне важно для онкологической практики, электросварочных технологий в современную деятельности человека – спасение жизни, по- ка и широкое внедрение электрохирургии, анальгезирующий эффект, что существен- хирургию может существенно изменить стра мощь в достижении здоровья. Среди оснований рентгенэндоваскулярных, лапароскопи- но уменьшает потребность в наркотических и тегию организации неотложной хирургической формирования профессии, определяющим яв- ческих и других технологий осуществили обезболивающих препаратах, экономический помощи при массовом поражении населения.

ляется не только экономическое, познаватель- революционный переворот в хирургии. Бур- эффект и другие. Отдельно следует остановиться на ное, но и моральное действие на благо страда- ное развитие миниинвазивных технологий История разработки и внедрения чрезвычайной важности и приоритетности ющего человека. способствовало существенному улучшению электросваривающих технологий насчитывает использования электросваривающих техно Возможность причинения вреда человеку яв- непосредственных (послеоперационные около 20 лет, в т.ч. экспериментального ее логий в онкологии, где абластичность (пред ляется основанием моральной аксиомы любой осложнения и летальность), отдаленных этапа – более 10 лет. И на всех этапах ее раз- упреждение распространения раковых клеток медицинской деятельности – «не причиняй вре- функциональных результатов и качества жиз- вития биоэтические аспекты проблемы были по кровеносным и лимфатическим сосудам) да». Сегодня медицина обладает небывалым ни оперированных больных. главенствующими. Ее авторы и разработчи- имеет особую медицинскую и этическую зна ранее в ее распоряжении арсеналом средств, Одной из важных составляющих любого ки, коллективы хирургических клиник этап за чимость. Кроме того, чрезвычайно важное которые могут быть использованы как во благо, хирургического вмешательства, существенно этапом усовершенствовали методику, дости- значение имеет уменьшение травматичнос так и во вред не только конкретному человеку, влияющих на указанные критерии, является гая ее максимальной безопасности и надеж- ти таких вмешательств, кровопотери, сокра но и всему человеческому роду как на биоло- соединение органов и тканей, подвергаю- ности. щения длительности хирургического вмеша гическом, так и на социальном уровнях. Новые щихся хирургическому вмешательству. Этот Благодаря деполимеризации волокон тельства. И это касается опухолей различной возможности медицины связаны сегодня не этап операции зачастую определяет ее исход. коллагена, образованию соединений меж- локализации – желудка, кишечника, печени и столько с лечением, сколько с управлением че- Именно это и явилось причиной разработ- ду коллагеновыми, мышечными волокнами и желчных путей, легких, грудной железы и др.

ловеческой жизнью. Врач располагает сред- ки самых современных шовных материалов, мембранами разрушенных клеток, и участию Особенно наглядно и демонстративно эти пре ствами, с помощью которых осуществляется клеевых композиций, линейных и циркулярных межклеточного и внутриклеточного белка про- имущества проявляются при выполнении опе значительный контроль над деторождаемостью, степплеров и других технических решений. исходит соединение тканей. Сохранение час- рации мастэктомии. Опыт выполнения таких жизнью и смертью, человеческим поведением, т. Однако каждому из известных методов со- ти волокон коллагена в зоне электросварки – операций в Донецком онкологическом центре, е. способен влиять на демографию и экономику, единения тканей присущи ряд важных недо- основа морфологической надежности ряде онкологических стационаров Украины право и мораль. Для современного профессио- статков – наличие инородного тела в ране, ее электросваривающего соединения. свидетельствует о том, что длительность нала важна констатация того факта, что его де- инфицирование, развитие рубцовых стенозов И на сегодня основные проблемные выполнения таких операций сокращается в ятельность должна включать в себя компоненты и стриктур и др. вопросы электросварки органов и тканей 2.5-3 раза, кровопотеря является минималь научной компетентности и добродетели. Поэтому разработка коллективом Инсти- решены или находятся на стадии, близкой к ной (операция «на сухом операционном поле»), Таким образом, сформировать и раскрыть тута электросварки имени Е.О. Патона НАН завершению. Важнейшей задачей разработ- сроки лимфореи уменьшаются до 5-7 дней.

профессионализм в медицинской специальнос- Украины во главе с его директором академи- чики и клиницисты считали решение проблемы Не было зарегистрировано случаев кровоте ти, формирующийся по моральным основаниям, ком Патоном Б.Е. методики электросварки надежности соединения различных органов чений, нагноения и краевых некрозов опера имеющий моральное значение и наполнен глу- биологических органов и тканей стало новым и тканей, имеющих совершенно различные ционной раны. Благоприятными являются и бочайшим моральным смыслом, призвана такая этапом развития современной хирургии. Ме- параметры электрической сопротивляемос- отдаленные результаты таких операций.

гуманитарная составляющая медицинского зна- тодика получила всеобщее признание. На ее ти (сосуды, паренхиматозные органы, легкие, Максимальное сохранение поврежде ния, как биоэтика, так как именно она определя- применение в клинической практике получено кишечник и др.). Именно разработка автома- ний органов и тканей у больных, постра ет интеллектуальное пространство для диалога разрешения FDA (США), в CE Mark (Европей- тических адаптивных программ в зависимости давших при авто-, авиа- и других катастро между различными точками зрения и подходами ский союз). На сегодня методика использует- от вида свариваемых тканей является основой фах, является важнейшей медицинской и к решению непростых морально-этических си- ся не только более чем в 50 клиниках Украины, алгоритма работы такой аппаратуры. биоэтической проблемой. Опыт примене туаций в медицинской практике. где с ее использованием успешно выполнено Важным биоэтическим аспектом проблемы ния электросваривающих технологий в Цен свыше 50 тыс. хирургических вмешательств, электросварки тканей является возможность тре политравмы, базирующемся в ГКБ № но и в Российской Федерации, Белоруссии, ее применения при необходимости срочного г.Киева, и в других клиниках Украины свиде S5.1/ США и других странах мира. оказания хирургической помощи большому тельствует о возможности в большинстве слу БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Разработка и применение количеству пострадавших в максимально ко- чаев сохранения поврежденной селезенки за ЭЛЕКТРОСВАРКИ ОРГАНОВ электросваривающих технологий – роткие сроки в условиях очагов боевых кон- счет удаления лишь размозженных ее тканей и И ТКАНЕЙ В ХИРУРГИИ несомненный успех содружества инженерной фликтов, террористических актов, природных заваривания краев ее раны. Аналогична ситуа мысли и хирургической науки и практики. Их катастроф, аварий на угольных шахтах, ция с травмами печени.

М.П. Захараш Национальный медицинский университет применение имеет ряд важных приоритетов и многочисленных транспортных катастроф с Отдельно считаем необходимым оста имени А.А. Богомольца преимуществ перед известными методами со- травматическим повреждением большого новиться на преимуществах использования Киев, Украина единения тканей. Среди них – прежде всего ма- количества людей. Фактор сроков оказания электросварки в гинекологии. Биоэтические лая травматичность, возможность рассечения помощи таким больным с кровотечениями, принципы ее использования в этом разделе Медицина – важнейшая отрасль и соединения любых мягких тканей, сохране- повреждением сосудов, мягких тканей конеч- хирургии являются разноплановыми. В онко естественных наук, отрасль знаний, где ние жизнеспособности тканей в зоне действия ностей, грудной клетки и ее органов, головы и гинекологии – это прежде всего абластичность биоэтические принципы касаются важнейшего электрического тока, возможность заварива- др. при применении электросварки во много операции, минимизация кровопотери, сокра 112 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ щение срока выполнения операции и др. Осо- методики, ибо чревато серьезными послед- відповідним рівнем знань у сфері персоналістич- ний с родителями больного ребенка участники бую значимость приобретают биоэтические ствиями. Такой принцип работы, сотрудниче- ної біоетики, яка є онтологічно-обгрунтованою;

исследования называют коллегиальную (53,4% принципы при оказании хирургической по- ства инженеров и хирургов, разрабатывающих мати не лише фахову підготовку, але й відпо- педиатров, 61,8% дерматологов, 62,2% психиа мощи женщинам с бесплодием, нередко яв- эту важную научную тему. відний рівень моралі та духовності. Тому потре- тров). Среди педиатров, по сравнению с другими ляющимся причиной массивных спаечных Биоэтика – это не мораторий на науку, а бою сучасності є впровадження основних засад группами респондентов, больше тех, кто выбирает сращений между органами малого таза, при единство знаний, человеческих ценностей и біоетики в систему навчання вищих медичних патерналистическую модель, среди дерматоло внематочной беременности, когда возника- морали. Уровень ее развития в любой стране в навчальних закладів, що сприятиме підготов- гов – контрактную. Вместе, с тем опрос матерей ет возможность отказа от удаления маточных значительной степени отражает уровень мора- ці гуманних та висококваліфікованих фахівців. показал, что 38,4% из них не хотят участвовать в труб, за счет заваривания разрыва трубы и ли общества. Развитие электросваривающей Тільки поєднання професіоналізму та високих процессе принятия решения в отношении лече ее сохранения. Подаренная таким женщинам хирургии в Украине – одна из важнейших со- етико-деонтологічних якостей дозволить вчо- ния ребенка вследствие полного доверия врачу, радость материнства высшее проявление ставляющих этого сложного, но так важного рашньому студенту бути справжнім Лікарем. его знаниям и опыту или собственной некомпе биоэтики в медицине. для человечества процесса. Отже, головне завдання в цей складний для тентности.

Перспективным направлением использо- нації перехідний період – не розгубити фун- Считают необходимым соблюдать правило вания электросварочных технологий является даментальні цінності вітчизняної медицини, правдивости во взаимоотношениях с больным S5.1/ хирургическая оториноларингология, начиная морально-етичний досвід наших лікарів. Необ- ребенком только, соответственно, 23,9%, 16,0% ПЕРСОНАЛІСТИЧНА БІОЕТИКА ЯК от операции тонзилэктомии, пластики носо- хідно прикласти максимум зусиль, щоб етичні и 40,9% респондентов. Большая же часть педиа ФУНДАМЕНТ ВИХОВАННЯ вой перегородки и завершая пластическим цінності честі, совісті і обов‘язку утвердились, тров (54,5%) и дерматологов (73,3%) считает, что І ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ закрытием больших дефектов гортани и глотки наслідувалися і передавалися з покоління в по- иногда ребенка можно и обмануть потому, что ему при распространенном раке гортани с исполь- коління медичними працівниками. не обязательно знать правду о медицинском вме Л.О.Баран, О.В.Вознюк Львівський національний медичний зованием местных тканей, Филатовских сте- шательстве, а 36,4% психиатров затруднились університет ім. Данила Галицького блей, кожных лоскутов, что на 1 мес. и более при определении своего мнения. Большинство, S5.1/ Львів, Україна сокращает время пребывания больного в ста- как врачей, так и матерей считают, что ребенка ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ционаре, улучшает качество жизни таких паци- нужно информировать о различных аспектах ме ДЕТСКОГО ВРАЧА ентов. При выполнении операции хордэктомии Біоетику, як одну з етичних наук, можна роз- дицинского вмешательства соответственно его (удаление голосовой связки) создание искус- глядати як систему поглядів, уявлень, норм та возрасту и развитию. В то же время среди ма М.Ю.Абросимова, Ю.А.Галлямова, ственной голосовой связки позволяет сохра- оцінок, які регулюють поведінку людей з по- терей больше тех, кто ответил отрицательно на Б.Д.Менделевич, М.М.Садыков Казанский государственный медицинский нить голос пациента, т.е. возвращается спосо- зиції збереження життя. Біоетика досліджує данный вопрос. На практике информированное университет, Казань, Россия бность полноценного общения больного с его і вивчає екологічні, біомедичні та соціально- согласие ребенка получают немногим более тре окружением, что является яркой демонстра- правові проблеми, які стосуються не лише лю- ти врачей.

цией этических принципов в медицине. дини, але й всього сущого на Землі. Основною Вопросы этического регулирования занима- Несмотря на то, что, соответственно, 87,5%, На повестке дня все увереннее выходит про- метою персоналістичної біоетики є збережен- ют значительное место в деятельности детского 83,1% и 95,5% участников нашего исследова блема применения электросварки в офталь- ня життя та здоров’я людини від моменту за- врача любой специальности. Одним из основных ния отметили, что они знают о праве больного мологии (от шва конъюнктивы до энуклеации пліднення до природньої смерті, пошана гід- принципов биомедицинской этики является во- на сохранение врачебной тайны, вместе с тем, глаза). ності людини-особистості в духовній, душевній прос уважения автономии личности пациента и о праве ребенка на неразглашение сведений о Биоэтика призвана гармонизировать отно- та тілесній цілісності. соблюдения на практике правил: правдивости, его здоровье родителям уже с 15-ти лет знают шения науки и человека, учитывать ее досто- Одним із головних принципів організації информированного согласия и конфиденциаль- лишь 39,8% педиатров, 23,4% дерматологов и инства и уникальность, предупреждать ошиб- та функціонування системи охорони здоров’я ности. 80% психиатров. При этом более трети врачей кам, противодействовать технологическому України, проголошених ВООЗ у 1998 році, є її Задачами данного исследования мы стави- признались, что сами нарушали врачебную тай злоупотреблению. базування на етичних цінностях. Професійна ли: 1) определение уровня информированности ну, а 49,4% встречались с ее разглашением со Одним из важных задач современной етика виступає як основний елемент даного по вопросам прав пациента врачей-педиатров стороны коллег. Хотя более детальное изучение биоэтики – искусство предвидения и пред- принципу. Сьогодні, коли Україна стала членом амбулаторно-поликлинической сети, детских данного вопроса показало, что большинство слу упреждения нежелательных последствий, Ради Європи, коли робляться рішучі кроки на дерматовенерологов и психиатров;

2) сравни- чаев раскрытия конфиденциальной информации обусловленных внедрением и реализацией шляху до інтеграції з Європейською спільно- тельную оценку соблюдения основных правил было обосновано с этической и юридической научных разработок. На всех этапах развития тою, відкладати на майбутнє впровадження биомедицинской этики детскими врачами и ма- сторон, однако встречалось и явное нарушение электросварки мягких тканей этот принцип сучасних біоетичних принципів у дослідницьку терями, обратившимися за медицинской помо- прав пациента.

остается незыблемым и обязательным. Так, к та лікарську практику неможливо, насамперед щью для своих детей в поликлиники г.Казани.

примеру, для абдоминальной хирургии крайне тому, що це є однією з найваєливіших ознак Методом анонимного анкетировании было S5.1/ важно было бы решение проблемы восстанов- цивілізованості будь-якої країни. опрошено 88 педиатров поликлинической сети, БИОЭТИКА В БИОИНФОРМАЦИОННОЙ ления непрерывности кишечника за счет фор- Актуальність біоетики в нашій країні зо- 77 детских дерматологов, 45 детских психиатров МЕДИЦИНЕ мирования электросваривающих циркулярных крема та в цілому світі випливає саме з кризи и 578 матерей.

зажимов – степплеров кишечных анастомо- сьогодення, спричиненої частковою втратою Значительная часть врачей оценивают свои Д.Х.Турсунов, Х.З.Турсунов, М.Х.Турсунова Ташкентская медицинская академия, зов. Сотрудниками Института электросварки моральних цінностей. Медичний працівник знания прав пациента как недостаточные. На это Центр биоинформационной медицины, им. Е.О.Патона НАН Украины такой степплер повинен бути носієм правди про людину, її указали 55,7% педиатров, 76,6% дерматологов, Ташкент, Узбекистан создан и довольно успешно используется в гідність та покликання, яке вона має від свого 22,7% психиатров. Наиболее информированными экспериментальных условиях. Однако даже Творця. Медицина – це конкретне служіння, среди них по результатам, как самооценки зна единичные случаи частичной ненадежности та- у якому має бути орієнтація на людину, як на ний, так и анкетирования, оказались психиатры, Медицину и медицинскую науку традици ких анастомозов являются основанием к вре- мету, за любих обставин. наименее – дерматологи. онно делят на западную и восточную.

менному отказу от клинического применения Фахівці в галузі медицини повинні володіти Предпочтительной моделью взаимоотноше- Западная медицина – это современная 114 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ медицина, основам которой можно обу- (побочное действие которых пока ещё до кон- ними характеристиками окремих відхилень у ской помощи известны с античных времен.

читься в медицинских учебных заведениях ца не изучено) и радиационное облучение, в його стані (для досліджуваного). Они совершенствовались одновременно с и сделать её конкретную область своей про- том числе и излучения компьютеров, телеви- Таке становище зумовлює необхідність на- развитием медицины. Наряду с косметичес фессией. Восточная медицина – это древ- зоров, сотовых и радиотелефонов, бытовых укового пошуку і методологічного обґрунту- кими приемами, эстетические медицинские няя медицина и философия, знания которой электроприборов и т.д. вання ефективних та адекватних підходів щодо возможности помогали придать человеку передаются по наследству. Ярким примером Уникальной особенностью удосконалення цього процесу із застосуван- желаемые (или близко к желаемым) формы или восточной медицины и философии являются биоинформационных методов является их ням численних засобів об’єктивізації критері- облик своему телу в зависимости не только от древнекитайская медицина и древнее учение возможность определения и эффективного альних показників стану адаптаційних ресур- практической необходимости (восстановле о биоэнергетике. Чтобы раскрыть сущность выведения из организма человека токсинов сів та функціональних можливостей організму. ние естественных функций и формы), но и от древней медицины и биоэнергетики необ- эндогенного и экзогенного происхождения, Наведене надало можливість розробити кон- культурных традиций этноса и времени.

ходимо увязать их методы и принципы с по- в том числе тяжёлых металлов и радиону- цепцію оцінки стану здоров’я людини, що ура- На протяжении прошлого столетия следними достижениями научно-технического клидов, что делает их незаменимыми в зонах ховує такі положення проблемного характеру, эстетическая медицина полностью сформи прогресса, а их нравственные духовные и экологической катастрофы. С их помощью мож- як проблеми категорійно-понятійного змісту, ровалась как отдельная отрасль современной морально-этические нормы адаптировать к но комплексно анализировать эффективность якісної та кількісної оцінки стану здоров’я, нор- медицины. Медицина имеет явный аксиоло практике современной медицины. В свою оче- лечебно-диагностических мероприятий, ор- мування провідних показників стану здоров’я, гический характер. Сама ее специфика пред редь объединение методов и принципов древ- ганизовать скрининг обследования населе- визначення та оцінки змін у стані здоров’я, які полагает прочное присутствие ценностного.

ней медицины и биоэнергетики с достижения- ния, наблюдать за динамикой изменения со- відбуваються на сучасному етапі, прогнозу- Аксиологическая сторона медицины развива ми современной медицины и информационных стояния их здоровья, выявлять группу риска, вання та формування здоров’я тощо. ется в соответствии с требованиями време технологий и их дальнейшее творческое разви- отбирать для лечения наиболее нуждающихся В ході проведених наукових досліджень ни и конкретной областью. Без ценностных, тие открывает неограниченные возможности и определить тактику индивидуальной коррек- розроблені та науково-обґрунтовані методики эстетических, нравственных составляющих по созданию принципиально новых технологий ции (терапии) системных и функциональных визначення таких інтегральних показників, як медицина была бы немыслимой. Как морально оздоровления во всех отраслях медицины. нарушений, а также осуществить контроль за індекс психофізіологічної адаптації, експрес- ценностное многообразие, так и эстетический Исходя из этой концепции, авторами энергетическим состоянием организма и вос- індекс стрес-індикації, індекс біхевіорального спектр, создают общие «составные». Одним впервые начаты исследования по созданию становить баланс энергии. (поведінкового) благополуччя, комплексний из таких случаев представляется проявление естественно-научных, методологических и показник гармонійності фізичного розвитку, эстетической ценности. Из-за настойчивого инструментальных основ биоинформацион- розроблені технології оцінки особливостей утверждения медицинской эстетики появи S5.1/ ной медицины. Биоинформационная медици- морфофункціонального стану новонародже- лась новая сфера – эстетическая медицина. В БІОЕТИКА І ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ на – это современная отрасль естествознания, них дітей з різною масою тіла, комплексної основу этой концепции следует ставить комп СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА РОЗРОБЛЕННЯ открывающая перед медицинской наукой и гігієнічної оцінки виникнення розладів з боку лексное видение пациента и его проблем, ЕФЕКТИВНИХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ практическим здравоохранением новые воз- зорової сенсорної системи у підлітків пубер- стремление оценивать и совершенствовать ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ можности в выявлении и использованием татного віку, що перебувають в умовах висо- его внешность с учетом особенностей его пси ПРОФІЛАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ скрытых резервов человеческого организма ких візуальних та інформаційних навантажень, хологического и соматического статуса.

Гар для восстановления функций внутренних ор- скринінгової оцінки ступеня ризику виникнен- мония красоты и здоровья, индивидуализация І.В.Сергета, О.Є.Александрова, ганов и систем. Она на единой философско- ня донозологічних відхилень у стані психічного образа, лечение не определенного участка Б.Р.Боровський, Н.І.Осадчук, Д.П.Сергета, методологической основе объединяет здоров’я сучасних учнів, визначення психофізі- тела, а пациента в целом – основополага Р.В.Теклюк, О.Б.Дударенко Вінницький національний медичний методы западной и восточной медицины и ологічної готовності організму учнів і студентів ющие принципы дисциплины эстетической університет ім. М.І.Пирогова, информационные технологии с использовани- до успішного виконання професійної діяльнос- медицины.

Вінниця, Україна ем микропроцессоров последнего поколения ті, бальної оцінки ступеня ризику виникнення Констатируя ряд современных тенденций для разработки биоинформационных методов захворювань, що передаються статевим шля- развития медицины, следует ожидать, что не и устройств профилактики, диагностики и те- Проблеми оцінки стану здоров’я та розро- хом серед молоді, комплексної оцінки рівня минуем серьезный анализ многих проблем с рапии практически всех известных заболева- блення ефективних здоров’язберігаючих тех- психофізіологічної і психічної адаптації студен- позиций биоэтико-аксиологического тандема.

ний человека. нологій, що являють собою одну з найбільш тів, які навчаються у вищих навчальних закла- Сейчас можно сделать некоторые выводы на Биоинформационные методы основаны суттєвих проблем сучасної профілактичної ме- дах, тощо. основе исследуемого материала из различных на использовании закономерностей энерго- дицини, нерозривно пов’язані з розв’язанням отраслей. Почти все разделы медицины в по информационного обмена внутренних орга- як суто специфічних для неї питань, так і комп- следнее время проявляют интерес к ценностно S5.1/ нов и систем между собой и внешней средой лексу проблем біотичного змісту і, передусім, эстетическим проблемам, которые одновре БИОЭТИКО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ и процессов его саморегуляции, что позволя- зумовлює: формування нової методології оцін- менно являются и биоэтическим субъектом ПЕРСПЕКТИВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ет исследовать состояние здоровья человека ки стану здоров’я з позицій урахування осо- для профессионального и общественного МЕДИЦИНЫ системно и резко повышает эффективность бливостей взаємин людини і довкілля, реакцій обсуждения. В условиях тесной биоэтико диагностики и терапии. її організму у відповідь на дію чинників навко- аксиологической корреляции кристаллизиру В.И.Ожовану Государственный университет медицины и Биоинформационные методы позволяют лишнього середовища та соціальних умов жит- ется новое явление – медицинская аксиоло фармации им. Н.Тестемицану осуществить дифференциальную диагностику тя, необхідність подолання проявів фрустрації гия. Эта новая отрасль находится в процессе Кишинэу, Республика Молдова функциональных и патологических изменений як наслідку порушень провідних енвайронмен- становления и исследует медицинские цен внутренних органов и систем, включая и до- тальних і біотичних принципів, розроблення ін- ности. Характерная её черта является тесная клиническую диагностику. тегральних показників та шкал бальної оцінки, Человек всегда стремился восстано- взаимосвязь с медицинской практической де Они также определять реакцию организ- що дозволяють отримати чітко визначені кіль- вить или совершенствовать красоту свое- ятельностью, в том числе с эстетической меди ма на токсические и наркотические вещества, кісні критерії оцінки здоров’я (для дослідника) го тела. Определенные навыки применения циной. Стремление к исследованию и внедре аллергены, трансгенные продукты питания та відрізняються чітко структурованими якіс- эстетических приемов в пределах медицин- нию в медицине биоэтических и эстетических 116 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ принципов, императивов, проблем и т.д. и т.п. экспериментальном обосновании, а с другой – наследственных заболеваний с различным ха- селения Украины непосредственно относится создает новые предпосылки развития меди- в определенном объеме клинических исследо- рактером течения и социальными последстви- и к онкоурологической патологии, определяя цинской аксиологии. ваний на основе современных, обоснованных и ями. своеобразие биомедицинской этики в этой Совместное биоэтическое и аксиологи- четко сформулированных критериев. Перед специалистами и самими родителя- специальности.

ческое рассмотрение эстетических проблем Вопрос о рациональности выработки ми все чаще возникает два основных вопроса Интимная природа проблем, связанных с раскрывает многообещающие возможности современных показаний, протоколов диагнос- этического характера: применением специальных методов в лечении для теоретического и практического прогрес- тики и лечения, стандартов качества диагности- - при наличии методической возможности органов мочевыделительной системы и муж са медицины, для изыскания новых путей без- ки и лечения вынесен отдельной строкой. Каж- проводить или не проводить ПД конкретных со- ских половых органов, нередко могут привести опасного развития социума. дая позиция в таких документах должна быть стояний, риск которых в семье имеется, но за- к существенному изменению качества жизни и обоснована, целесообразна и унифицирована болевание не имеет тяжелого течения? определяют актуальность биоэтических вза с учетом международных опыта и документов. - прерывать или не прерывать беременность имоотношений уролога и больного.

S5.1/ Следует отметить, что существующие при обнаружении некоторых вариантов патоло- Общеизвестно, что радикальное хирурги ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ БИОЭТИКИ В современные требования к медицинским гии? ческое лечение онкоурологической патологии ОФТАЛЬМОЛОГИИ испытаниям в офтальмологических клиниках, Ответ далеко не очевиден, если речь идет о связано с органоуносящими вмешательства которые выработаны и основаны на норме заболеваниях с умственной отсталостью раз- ми, что вызывает у подавляющего большинства З.Ф.Веселовская Киевский городской офтальмологический биоэтической экспертизы протокола клиничес- личной степени, риском малигнизации ниже больных негативную реакцию, приводящую к центр, Киев, Украина ких исследований, добровольного информиро- средней (нейрофиброматоз, синдром Беквита- значительному ухудшению их психологичес ванного согласия пациента на участие и сегод- Видемана и др.). Однозначно рекомендации не кого статуса. В этой связи при установлении «Наука без совести опустошает душу» ня выполняются очень строго. могут быть даны при выявлении кариотипов диагноза рак почки необходимо правильно Франсуа Рабле В целом, считаю, что основная задача ме- плодов с числовыми и структурными аберра- определить показания к удалению почки или дицинской биоэтики в офтальмологии и в ме- циями половых хромосом, при обнаружении выполнению органосохраняющей операции – Сегодня биоэтику, обязанную своим появле- дицине в целом не должна допустить подмены маркерных хромосом, при диагностике забо- резекции пораженной опухолью почки. При нием В. Р. Поттеру (1969,1970 гг.) как науку или принципов «ответственность» (Г.Йонас, 1970), леваний, для которых уже имеются достаточно удалении почки больному следует объяснить, направление, можно считать достигшей доста- «морали и духовности» на основе высокого про- эффективные способы лечения (гемофилия, что после операции единственная почка спо точно зрелого возраста. Основополагающая фессионализма такие и столь прагматичные фенилкетонурия). собна обеспечить удовлетворительное функ идея биоэтики – защита прав, свободы и до- понятия, как экономическая целесообразность Также значимым является и срок гестации ционирование организма.

стоинства человека, совершенно необходима в и врачебная в офтальмологических клиниках при решении вопроса о прерывании в случае Исключительно напряженным и нередко любом цивилизованном обществе, и тем более заинтересованность. поражения плода. Диагностика в 1-м триме- драматическим является сообщение больному в медицине. стре допускает более строгие подходы. Под- о выявлении у него рака яичка (РЯ) и необходи Современный расцвет офтальмологичес- тверждение диагноза или неожиданное обна- мости удаления яичка, а также двусторонней S5.1/ кой науки и практики неразрывно связан с про- ружение патологии в конце 2-го или даже 3-го орхиэктомии при установлении диагноза – ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕНАТАЛЬНОЙ грессом офтальмоиндустрии, что, в свою оче- триместра не всегда может служить поводом рак предстательной железы (РПЖ). Больным ДИАГНОСТИКИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ редь, привело к изменению принципов оценки для прерывания беременности. РЯ в молодом репродуктивном возрасте сле ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА эффективности диагностики и лечения офталь- Таким образом, этические аспекты ПД на дует объяснить, что после операции они бу мологических больных. современном этапе продолжают заслуживать дут в большинстве практически здоровыми, Н.Ю.Горностаева, Ю.В.Десятская, В то же время коммерциализация столь же пристального внимания специалис- а единственное яичко способно обеспечить И.М.Шевченко, Л.И.Дмитриева Одесский государственный медицинский медицины за счет смещения акцента в сторо- тов, как и вопросы методического, клиничес- как сексуальную, так и репродуктивную функ университет, Одесса, Украина.

ну экономической целесообразности, внесла кого и организационного усовершенствования ции. Выполнение двусторонней орхиэктомии целый ряд корректив в систему оказания ме- этой службы. Нерешенность многих этических больным РПЖ при сохраненной половой функ дицинской, в том числе и специализированной В рекомендациях ВОЗ «Межнациональ- вопросов ПД объясняется не столько тем, что ции сопряжено со значительной психологичес офтальмологической помощи. В тоже время ис- ное соглашение об этических принципах им не придают должного значения, а скорее кой травмой. Для этой категории больных могут пользование уже наработанных рекомендаций в медицинской генетике и генетических тем, что ответы на них трудны и неоднозначны. быть использованы современные препараты медицинской биоэтики в офтальмологической технологиях»(WHO, 1998) приведены основные для лечения эректильной дисфункции.

науке и практике недостаточно, а основной по- этические принципы, в соответствии с которыми Предложение о выполнении двусторонней S5.1/ стулат медицины «не навреди» подчас просто проводятся предтестовые обследования и пре- орхиэктомии психологически спокойнее во БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОНКОУРОЛОГИИ игнорируют. натальная диагностика (ПД) в семьях высокого спринимается больными РПЖ, когда врач из В настоящее время, если круг существу- риска по наследственным заболеваниям. Эти бегает термина кастрация.

В.Н.Григоренко1, Л.Н.Гуслицер2, ющих проблем в офтальмологической на- этические принципы носят общий характер Особенно сложны и специфичны проблемы В.С.Сакало1, В.В.Мрачковский3, уке и практике, которому сегодня нужны и при всей своей универсальности не могут биоэтики в отношении больных с диагнозом А.В.Кондратенко3, А.В.Сакало1, четко сформулированные, современные и предусмотреть всех организационных и клини- рак полового члена (РПЧ). Эта локализация Ю.Ю.Куранов3, П.Г.Яковлев ГУ «Институт урологии НАМНУ», 2 Институт обязательные для исполнения требования, то ческих сложностей, с которыми постоянно при- относится к визуальным формам, но, к сожале экспериментальной патологии, онкологии он окажется достаточно широким. ходится сталкиваться врачу. Так, если в 90-х го- нию, диагностика заболевания часто является и радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого НАНУ, Имплантация, клеточная и тканевая тран- дах прошлого века молекулярно-генетический запоздалой.

Киевская городская онкологическая больница, сплантация, применение новых фармако- анализ охватывал только несколько крайне Для больных РПЧ важно сохранение сек Киев, Украина логических препаратов, новых методов кон- тяжелых заболеваний с ограниченным сроком суальной функции, поэтому необходимо сервативного и медикаментозного лечения, жизни больных (муковисцидоз, миодистро- выполнять при возможности органосохраняю новых видов микрохирургической техники, с фия Дюшена и др.), то в настоящее время из- Ежегодное увеличение заболеваемости щую операцию.

одной стороны нуждаются в обязательном вестна молекулярная основа нескольких сотен злокачественными новообразованиями на- Таким образом, биоэтические аспекты он 118 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ коурологии настолько специфичны для каждой тельной роли, которую приобрели в регуляции Больная должна быть проинформирова- или общие проблемы биоэтики в этой сфере локализации, что требует строгого соблюде- взаимоотношений врача и пациента понятия на об объеме оперативного вмешательства медицинской деятельности: 1) специфичес «информированное согласие» и «отказ от лече ния вышеназванных принципов биомедицин- и об его последствиях, а врачу необходимо кие биоэтические теоретические разработки ния». Эти понятия являются производными от ской этики. получить согласие (устное или письменное) в стоматологии;

2) определение различных си принципа добровольности лечения, который пациентки на проведение операции, что под- туаций из области отношений: врач-пациент, в психиатрии приобретает дополнительный тверждается записью в истории болезни. Со- врач и другие субъекты лечебного процесса;

S5.1/ смысл – «презумпции компетентности, вме- блюдение правил биоэтики необходимо и при 3) анализ биоэтических компонентов научных МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ няемости». Этико-юридический механизм, о последующем применении различных видов исследований проведенных в области сто СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ котором здесь говорится, есть перманентная химио- и лучевой терапии. Мужу онкобольной матологии;

4) обсуждение множественных апелляция к разумности, благоразумию, мо- полную информацию о заболевании следует клинических случаев, в которых выявлены Я.С.Яскевич Институт социально-гуманитарного ральной автономии душевнобольного на всем сообщать только с разрешения жены, не нару- биоэтические проблемы. В связи с этим сле образования, Белорусский государственный пространстве его взаимодействия с психиа- шая при этом ее прав о конфиденциальности. дует кратко охарактеризовать каждый из этих экономический университет, Минск, трическими службами. Путем деликатных бесед с дозированной моментов.

Республика Беларусь В современной психиатрии происходит подачей информации больной необходимо I. По сравнению с другими областями не только антропологический и этический разъяснить всю серьезность ее заболевания. медицины, в стоматологии посвящено мало Фундаментальные проблемы современной поворот к человеку, сопровождающийся Не следует рассказывать все пациентке во работ теоретической биоэтике. Поэтому изна медицины оказались исключительно близки переосмыслением правового и нравственного время одной беседы, необходимо дать ей вре- чально следует выявить главные исследова по своему содержанию морально-этическим статуса душевнобольного пациента, гарантий мя на осмысление услышанного. тельские ориентиры, затем конкретизировать дилеммам, возникающим при исследовании механизмов защиты его прав и достоинств, Многолетний опыт работы гинекологичес- основные проблемы и методологические воз проблем психиатрии. Более того, традиция личностной автономии, но и в контексте си- кого отделения Киевской горонкобольницы можности их анализа.

их осмысления и опыт их решения в истории нергетического подхода переосмысливается (КГОБ) свидетельствует о том, что надеж- II. Отношения между врачом-стоматологом психиатрии, во многом предвосхищают этико- традиционная модель одномерного подхода к да и вера помогают справиться с недугом у и пациентом – это проблема постоянной ак антропологические повороты в современной постановке диагноза и лечению больных. более чем 40% больных в сравнении с пес- туальности. Эти отношения, возникшие в те медицине. симистически настроенными пациентками. чении двадцатого столетия, в последние де Особую роль на протяжении всей исто- Разъяснения врача о результатах исследова- сятилетия терпят радикальные изменения.

S5.1/ рии психиатрии сыграла дилемма патерна- ния должны давать положительный психоте- Так, четко отмечается динамичный процесс БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА В листского и непатерналистского подходов, рапевтический эффект, вселяя уверенность и перехода от патерналистских отношений к ин ОНКОГИНЕКОЛОГИИ являющаяся «сквозной» для всей биоэтики. надежду на выздоровление. формированному согласию. Этот новый тип Патерналистская модель взаимоотношений Полную информацию следует сообщать взаимоотношений представляет собой об Е.П.Манжура1, Л.Н.Гуслицер2, врача и пациента предполагает, что в условиях только тем больным, которые несмотря на щую тенденцию современной медицины, од Г.А.Вакуленко3, М.П.Клеветенко1, врачевания здоровье и жизнь человека явля- многоразовые убедительные доводы, катего- нако более категорично проявляется именно В.Е.Мицкевич1, Д.Н.Красиленко1, Л.В.Пак Киевская городская онкологическая ются, безусловно, приоритетными ценностя- рически отказываются от лечения. Необходи- в стоматологии. Немало противоречивых си больница1, Институт экспериментальной ми, что этическая позиция врача однозначно мо соблюдение коллегиальности, в частности, туаций возникает в отношениях врач – врач, патологии, онкологии и радиобиологии учитывает, что «Благо больного – высший за- с больной и родственниками должен беседо- врач – вспомогательный персонал, когда им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины3, кон» и что полноту ответственности за приня- вать только лечащий врач. недопустимы регламентарные и поведенчес Национольный медицинский университет тие клинических решений врач берет на себя. Во время обходов и клинических разбо- кие отклонения.

Непатерналистская модель взаимоотношений им. А.А.Богомольца2, Киев, Украина ров медицинская терминология должна про- III. Научные исследования в области стома врача и пациента исходит из приоритета мо- износится на непонятном для больных языке, тологии предполагают, также как и другие об ральной автономии пациента, в силу чего клю- Этическим нормам врача–онколога и, в обычно на латыни. ласти медицины, рассмотрение биоэтических чевой категорией такого подхода становится частности, врача-онкогинеколога свойственны Многолетний опыт работы в КГОБ свиде- аспектов. Они могут иметь различную природу категория прав пациента. некоторые специфические особенности, тельствует о необходимости создания в онко- в зависимости от исследуемого объекта.

Утверждение патерналистских взаимоот- которые определяют существенное отличие его логических учреждениях биоэтических коми- IV. Клинико-биоэтические проблемы явля ношений врача и психически больного способ- поведения от поведения врачей многих других тетов с целью систематического проведения ются самыми разнообразными в стоматоло ствовало самоопределению психиатрии как специальностей. По данным многочисленных биоэтических экспертиз. гии. Во многих случаях они рассматриваются самостоятельной медицинской дисциплины, исследований и по собственным наблюдени- в разных областях медицины, как в общих – те формированию отношения общества к ям большинство больных с онкопатологией рапия, хирургия, травматология и др., так и в S5.1/ «помешанным» как к больным людям. Важней- испытывают страх, а почти у половины из них более узких – медицинская эстетика, биофи БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ шая этическая задача в психиатрии – защита (от 40 до 50%) возникает депрессивное состо- зика, иммунология, трансплантология и др.

СТОМАТОЛОГИИ и гарантии гражданских прав душевнобольных яние. В этой связи онкогинеколог при общении Остановимся на некоторых из них.

лиц. Потенциально право на добровольное Во-первых, с больной должен учитывать тип нервной де- биоэтические аспекты А.Г.Ожован Государственный Университет Медицины и лечение признается за каждым больным, т. ятельности, психоэмоциональное состояние, челюстно-лицевой хирургии, возникшие в ре Фармации имени Николая Тестемицану, е. в любом случае госпитализации врач об- уровень культуры, семейный статус социаль- зультате вмешательств, когда радикально из Кишинэу, Республика Молдова язан сначала (за исключением юридически ное положение и др. меняется естественный вид лица.

Во-вторых, ситуации из области трансплан определенных случаев невменяемости) испро- Исключительно внимательным и чутким онкоги сить «согласие больного». Социальный и гума- неколог должен быть при контакте с молодыми жен- В настоящее время все более актуальным тологии, когда пересаживаются ткани от дру нистический прогресс во взаимоотношениях щинами, которых волнует не только исход лечения, становится рассмотрение различных гого человека (включительно от трупов). В этом современного общества и душевнобольных но и возможность сохранения половой и особенно биоэтических аспектов стоматологии. В связи случае последствия могут затронуть не только проявляется, прежде всего, в той исключи- репродуктивной функции. с этим мы можем выявить основные моменты моральные принципы, но и целый спектр дру 120 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ness for Sexually Transmitted Disease Prevention, гих проблем из области иммунологии, генети- со Труильо в одном из документов уточнил: лікарської діяльності з урахуванням положень 20 July 2001, pages 1-2). Следует отметить, что ки, религии, права. «Мы не только не должны стесняться вещей, Міжнародного кодексу медичної етики, Гель В-третьих, пересадка зачатков зубов сотворенных Богом, но должны также защи- риск заражения зависит как от качества само- сінської декларації Всесвітньої медичної осві (трупный детский материал) когда, кроме щать их, поскольку все сотворенное прекрас- го презерватива, так и от того на сколько кор- ти, Загальної декларації про геном і права лю биоэтических проблем, непременно возника- но. Человеческая сексуальность, супружеская ректно и на сколько часто он будет использо- дини й Конвенції про захист прав та гідності ют вопросы генетических последствий, воз- любовь, ответственность, свобода, здоровье ван. В одной из своих брошюр Медицинский людини з огляду на застосування досягнень можно и для следующих поколений. тела: драгоценные дары божьи, которые мы институт Техаса указывает: «Получив список біології та медицини.

В-четвертых, проблема исследования при- должны хранить». основных процедур, необходимых для пра- 27 вересня 2009 року у м. Євпаторія відбу менения препаратов и различных материалов Итак, прораганда ответственного полового вильного использования презерватива, менее лась історична для усієї лікарської спільноти в стоматологии недостаточно тестированных, поведения – верность в браке и абстиненция чем половина сексуально активных подрост- країни подія – на Всеукраїнському з’їзді лікар запрещенных, с явными побочными действия- до брака –, прививаемого соответственным ков ответили, что они используют презерватив ських організацій та Х з’їзді Всеукраїнського лі ми. сексуальным воспитанием, является надежным правильно». По данным IPPF, риск заражения карського товариства був прийнятий Етичний В-пятых, интеллектуально-моральный и единственно морально бескомпромиссным СПИДом во время так называемого «защищен- кодекс лікаря України.

уровень врача, когда он сам должен сделать средством остановить пандемию СПИДа. ного секса» приближается к 100%, если число Після прийняття Кодексу підтримувати і Тем не менее, если необходимость защиты выбор: направлять свои действия исключи- эпизодов секса велико. контролювати його виконання повинні етич от инфекции не вызывает сомнения, то спо тельно в интересах здоровья пациента, или в Эти, и многие другие данные свидетель- ні комісії та комітети при закладах охорони соб защиты никому не может быть навязан, и сторону материальной выгоды. ствуют, по меньшей мере, об одном, что имея здоров’я і наукових установах;

медичних та на Утверждение биоэтики в качестве но- каждый может сделать для себя свободный в виду презерватив, мы можем говорить самое укових федераціях, асоціаціях, товариствах та вой междисциплинарной области является выбор. Выбор является действительно большее о «менее опасном», но никак не о «без- інших громадських організаціях у галузі охоро необходимым фактором, поддерживающим свободным только тогда, когда он сделан на опасном» сексе, и информация об этом долж- ни здоров’я, що визнали даний Кодекс.

деятельность врачей-стоматологов систе- основе адекватной и ясно изложенной инфор- на быть не менее доступной для пользовате- Окремо у Кодексі підкреслюється про мой норм и ценностными ориентирами, факт мации. Абстиненция является гарантирован- ля, чем сам презерватив. Ответственность за обов’язок лікаря безперервно професійно исключительно необходимый в современных ной защитой от СПИДа и других заболеваний, ложную информацию значительно возрастает розвиватися, не позбавляючи себе при цьому условиях развития человечества. передающихся половым путем. Гарантирует с учетом того, что речь идет о потенциально професійної незалежності, неприпустимість ли использование презерватива такую же без- смертельной болезни. мотивів матеріальної вигоди при прийнятті опасность? В нашем сообщении мы собрали фахового рішення. Саме це лягло в основу за S5.1/ материал из многочисленных источников об конодавчого запровадження у медичній сфері ИНФОРМИРОВАННЫЙ ВЫБОР: S5.2/ истинной действенности презеватива в защи- системи безперервного професійного розви «БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС» ИЛИ ВОЗДЕРЖАНИЕ ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЛІКАРЯ УКРАїНИ – те от СПИДА. тку лікарів і провізорів.

В БОРЬБЕ СО СПИДОМ? КОНСТИТУЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Еще в 1994 году Др. Элен Сингер-Каплан, Його прийняття стало вагомим кроком до ЛІКАРСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА основательница Программы Сексуальности становлення цінностних та моральних орієнти З.А.Серебрвская Институт физиологии им. А.А.Богомольца Человека в Медицинском Центре университе- рів лікарської спільноти України та її інтеграції В.В.Лазоришинець, Ю.І.Кундієв, Л.А.Пиріг, НАНУ, Киев, Украина та Велл Корнер, Нью Йорк, написала в своей до світового медичного простору.

М.В.Банчук, О.С.Мусій, Л.П.Брацюнь, книге «Действительная правда о женщине и О.П.Волосовець, О.М.Дзюба Міністерство охорони здоров’я України Первые случаи ВИЧ-инфицирования среди СПИДе»: «Рассчитывать на презерватив – это S5.2/ Національна академія медичних наук України, граждан Украины были зарегистрированы в флиртовать со смертью». Всемирная орга- БІОЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОї Всеукраїнське лікарське товариство, 1987 году, и с тех пор, не смотря на энергичные низация Здоровья (WHO) установила после- ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОї СИСТЕМИ Національний медичний університет кампании по пропаганде так называемого довательно и корректно, что использование УКРАїНИ. МЕРЕЖА КОМІТЕТІВ З ЕТИКИ – ім.О.О.Богомольця, Київ, Україна «безопасного секса», а возможно и благодаря презерватива снижает риск заражения ВИЧ СПОЛУЧНА ТКАНИНА СОЦІУМУ на 90% (Special Report 13 October 2003). Меж им, эпидемия СПИДа достигла в нашей стране угрожающих масштабов. Идеология программ дународная федерация планированного ро- Життя та здоров’я людини – головні, фунда- О.В.Гордієнко Національна медична академія «безопасного секса» заключается в том, что дительства (IPPF) указывает более высокий ментальні цінності. Діяльність лікаря спрямо післядипломної освіти, Комітет з етики каждый волен вступать в неограниченное чис- процент несостоятельности презервативов, вана на їх збереження від моменту зачаття та Київ, Україна ло половых контактов, при этом рассчитывая утверждая, что «использование презервати- вимагає від нього гуманного ставлення до лю на презерватив как на защиту от заболеваний, вов снижает примерно на 70% общий риск дини, поваги до її особистості, співчуття та спі передающихся половым путем. по сравнению с незащищенным сексом либо вучасті, доброзичливості, благодійності і мило- На сучасному етапі державно – суспільної По-видимому, никто не будет спорить с тем, с полной абстиненцией. В 2000 году четыре сердя, терплячості, взаємодовіри, порядності трансформації в Україні, коли всебічні коево что кампании «безопасного секса» провоциру- правительственных институции США(USAID, та справедливості. Лікар повинен пам’ятати, люційні процеси вимагають відповідної коор ют беспорядочные половые связи и поэтому FDA, CDC, NIH), ответственные за рекоменда- що головний суддя на його професійному шля- динації і потужного синтезу, коли наростання являются ответственными за возрастание по- ции по исследованию, регуляции и использо- ху – це, насамперед, совість. темпів еволюційних процесів потребує опера ведения риска в обществе. Совершенно оче- ванию презервативов, а также за программы Саме ці моральні засади узагальнені в Етич- тивної мобілізації системотворчого потенціалу видно также и то, что такого рода пропаганда анти-СПИД и анти ЗППП, стали спонсора- ному кодексі лікаря України з урахуванням по- галузі і динамічної рефлексії відповідно до сус ми воркшопа: Научные свидетельства об разрушает моральные ценности, цементирую- ложень Міжнародного кодексу медичної етики пільних потреб, саме біоетика може виступити эффективности презервативов в предотвра щие семью, и унижает достоинство мужчины и та інших системоутворюючих документів лі- тим стабілізуючим і гармонізуючим суспільним щении заболеваний, передающихся половым женщины, низводя их сексуальность до уровня карської світової спільноти. регулятором, який спроможний мінімізувати путем. Резюме воркшопа разъясняет, что пре предмета потребления. Один из отцов церкви Мета створення Кодексу – систематизува- ризики і ефективно захищати здоров’я і гід сказал: «Не следует стесняться того, что со- зерватив снижает риск заражения ВИЧ/СПИД ти, упорядкувати та закріпити єдину систему ність людини під час стрімких суспільних пере на 85% (Scientific Evidence on Condom Effective творил Бог». Католический кардинал Альфон- норм, правил і критеріїв моралі в усіх видах творень.

122 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ збалансованість системи, її інтегрованість у Мета створення ЕК- мобілізація творчої Визріла об’єктивна необхідність філософ- повідальності. Від застарілої патерналістич соціальний простір. Біоетика як інтегруючий активності медиків задля спільного вирішен ського узагальнення набутого досвіду і визна- нної системи ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я через ня задач оптимізації лікувального процесу;

чення перспектив оптимізації розвитку медич- усвідомлення і співтворчість всім нам слід до- стабілізуючий соціальний інструмент че -захисту прав пацієнта і лікаря;

– гармонізації ної системи відповідно до реалій сьогодення. рости до державно – суспільної організації рез посередництво мережі комітетів з ети всього спектру стосунків (лікар – пацієнт;

лі Цим питанням була присвячена низка цікавих СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я з від- ки, впроваджуючи в життя свої засадничі кар – колектив;

колектив – адміністрація за грунтовних наукових праць вітчизняних вче- повідною долею суспільної відповідальності принципи, може стати своєрідною СПО кладу);

– активна адаптація біоетичних прин них. кожного. ЛУЧНОЮ ТКАНИНОЮ УКРАїНСЬКОГО СОЦІ ципів у повсякденну медичну діяльність.

За останні роки кожен з нас відчув на собі і Першочерговою на сучасному етапі постає УМУ, стаючи послідовно комунікативним своїх близьких наслідки агресивного некеро- Перспективна роль ЕК:

організація здорової (органічної) систе- стрижнем стабілізації медичнаї системи, Починаючи з організації ЕК, трудовий ко ваного розвитку ринкових процесів в медици- ми взаємин в медичних колективах – зці- дозволить підвестися від максимальної лектив медиків стає колективним суб’єктом ні, коли капітал стає суб’єктом медичної діяль- лення комунікативного простору медичної автономії і розбалансованості до систем у рішенні всіх виробничих спорів і конфліктів ності, коли ненажерливий економічний інтерес системи і послідовне створення здорового ної цілісності та інтенсивного розвитку.

всередині колективу та його представництвом запускає ланцюгову реакцію безкінечного спо- медичного середовища в Україні. Стабілі- Ми маємо сьогодні щасливу можливість у діалозі з адміністрацією (колектив отримує живання медичних послуг, яка поступово під- зуюча, координуюча і потенціююча функції біо- зробити разом перші кроки до гідної нас усіх свій голос у цьому діалозі).

міняє собою лікувальний процес, результатом етики як ніколи актуальні і необхідні сьогодні. спільної перспективи, адже біоетика відпочат -ЕК – зона постійного робочого контакту якого має бути зцілення (відновлення поруше- ку декларувалась В.Р.Поттером як міст у май Біоетичні принципи не просто стають колективу та адміністрації, сфера живого мо ної органічної цілісності і повноцінної функції). бутнє.

орієнтирами морального вибору, а надій більного зв’язку між ними, забезпечуе швидку Саме такого процесу – зцілення вимагає ним інструментом створення комунікатив обобічну рефлексивність;

сьогодні і сама медична система як соціальна ного стрижня стабілізації і гармонійного S5.2/ -ЕК – буферна зона – первинний елемент система забезпечення здоров’я. розвитку медичної системи. БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В І лікар і пацієнт повинні здобути статус своєрідної «імунної системи» у медичній сфері Замислимось разом, якою є сьогодні ме- НЕОНАТОЛОГИИ суб’єктів медичної діяльності, спрямованої на (гарантія захисту колективу від адміністратив дична система України для людини?:

повноцінне відновлення здоров’я. Необхідна ного свавілля, захисту прав лікаря і пацієнта;

• пацієнта, який потребує орієнтації, під- Н.Л.Аряев, Ю.В.Десятская Одесский государственный медицинский запобіжник від впливу непередбачуваних ситу тримки і допомоги у процесі вдновлення регламентація співпраці лікаря і пацієнта з до университет, ацій, гарантія оптимізації лікувального проце здоров’я? триманням балансу інтересів. Першим кроком Одесса, Украина.

су і сфери взаємин у колективі);

• чи споживача медичних послуг, який має до цього стало прийняття ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ -ЕК – первинний елемент для подаль задовольнити економічний інтерес всієї ме- ЛІКАРЯ УКРАЇНИ на Х З’їзді Всеукраїнського лі дичної ієрархії? карського товариства (ВУЛТ) в м.Євпаторії 27 шого разгортання: Биоэтика – область междисциплинарного -Державної системи соціальних гарантій • лікаря – цілителя, фахівця, який допома- вересня 2009р. знания о границах допустимого вмешатель (формування комунікативного стрижня стабілі гає пацієнту відновити здоров’я? ства в процессы жизни и смерти человека по На часі щонайповніше впровадження зації системи);

• чи ремісника (біоробота, який володіє средством новейших биомедицинских техно біоетичнах принципів у повсякденну ме -системи лікарського самоврядування (яка певним набором функцій), надавача медич- логий.

дичну практику через МЕРЕЖУ КОМІТЕТІВ забезпечить перспективу подальшої еволюції них послуг, інструменту забезпачення еконо- З ЕТИКИ, яку необхідно активно розгортати К сфере биоэтики относят этические української медицини як аутопоезисної соці мічного інтересу медичної ієрархії? по всіх медичних закладах України та фахових проблемы новых репродуктивных технологий, ально – економічної системи репродуктивного Відповідь на ці запитання робить очевидни- асоціаціях медиків. пренатальной диагностики, аборта, контрацеп типу);

ми і відповіді на цілу низку проблем організа- Організація комітетів з етики (ЕК) у ме- ции, планирования семьи, экспериментов на -налагодження повноцінного державно – ційного характеру: дичних закладах стане базовим (засадничим человеке и животных, медицинской генетики, соціального партнерства у медичній сфері, яке • якого класу (якості) фахівців держава пови- безпосереднім) рівнем забезпечення прав трансплантации органов и тканей, донорства, буде спиратися на чітку систему «зворотних нна готувати власним (державним) коштом? пацієнта і лікаря, основою організації лікуваль- обеспечения прав пациентов, в т. ч. с ограни зв’язків».

• якого рівня клініки, з яким медичним устат- ного процесу на засадах взаємоповаги, довіри ченной компетентностью, реанимационных куванням, з якою якістю медичних кадрів і яким і співтворчості для забезпечення здорового і Система зворотних зв’язків – гарантія методик, психотропной терапии, эвтаназии, принципом їхньої оплати держава повинна за- повноцінного життя. надійного сьогодення і забезпеченого за- вакцинации. Со второй половины 20 в. из втра – основа організації і розвитку стиму безпечити? З яких джерел фінансування? Необхідна щонайшвидша інституціона- менения в медицинской теории и практике • чи повинна (спроможна) держава оплачува- люючого «циркулярного» податково – ін- принимают принципиально новый характер.

лізація мережі ЕК в медичних закладах ти весь лікувальний процес, обо лише невід- з боку держави, нормативне закріплення вестиційного менеджменту пульсуючого Новые современные значимые технологии характеру, який дасть змогу сформувати малі кладні стани? Які категорії населення і в якому обов’язковості організації ЕК в структурі ме- фетальной диагностики и терапии, ведения (організаційні), середні (структурові) та великі обсязі потребують безоплатного лікування? дичного колективу. новорожденных не только «дают» жизнь, но и (системні) колообіги фінансування. Це дозво Хто і як його фінансуватиме? Рівень співоплати Актуальне як ніколи:- правове забезпе- изменяют ее качественные параметры, спо лить за мінімальних ризиків значно пришвид медичних послуг малозабезпеченим населен- собствуют снижению неонатальной смерт чення належного статусу ЕК в медичних шити темпи розвитку при збереженні систем ням. ности новорожденных высокого риска и установах;

ної стабільності.

Рівень співоплати кваліфікованої і спеціалі- -визначення спектру повноважень ЕК в мед. повышения качества жизни.

Системна цілісність(за законами синерге зованної медичної допомоги. закладах;

В связи с развитием перинатальных и тики) забезпечується однаковою швидкіс Які обов’язки у співутримуванні мед. закла- -стандартизація роботи ЕК (належна прак- неонатальных технологий все большую остроту дів і у співфінансуванні фахівців повинно взяти тика етичної діяльності);

тю розвитку ї ї складових – їхньою «коге- и значимость принимают проблемы взаимоот на себе населення? -забезпечення повноправної участі ЕК у рентністю». ношений пациент-врач, врач-врач, право врача Соціальна зрілість будь якої структури – це Отже потрібен сучасний цівілізований формуванні соціально – економічної політики на ошибку, принятие решений командой про не лише її структурово – функціональна повно мед.закладу;

фессионалов, членов семьи, общественных підхід до оптимізації медичної системи.

цінність і самодостатність, а й комунікативна Необхідна стимуляція процесів суспільноі від- и необщественных организаций, конфликты Комітети з етики (ЕК) медичних установ.

124 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ между ценностью жизни и ее качеством, меж- етичні аспекти, що впливають на проведення захворювання, не призводить до видужання. patient, an ill person. The Geneva Convention, ду «наилучшими» интересами больного и инте- періодичних медичних оглядів. А саме: Його метою є лише усунення симптомів за- which was a reaction of the community against the ресами семьи и общества. 1. Роботодавець, що не зацікавлений у ви- хворювання. Воно також забезпечує, крім кон- crimes of Nazi doctors, also does not consider the Поскольку новые технологии продлева- явленні професійного захворювання на сво- сервативних паліативних заходів (адекватне problem of sexuality.

ют жизнь, становятся особо важными крите- єму підприємстві, маючи право обирати для знеболення, застосування снодійних, заспо- Sexuality is seen as a cultural problem, for рии умирания и смерти, а также определение проведення медоглядів на підприємстві будь- кійливих препаратів, забезпечення належного psychologists and psychiatrists, primarily in the этических ценностей в интенсивной терапии яку комісію з тих, що мають на це ліцензію, до- харчування), необхідну підтримку важкохворої realm of psychoanalysis. The physician has to новорожденных, вопросы сохранения и про- мовляється з тими, хто погоджується на умови особи. Для невиліковної (інкурабельної) люди- deal with nature, although he is complicated in дления жизни, снижения хронической заболе- не показувати діагнозів професійних захво- ни якість життя є основним завданням в надан- the determinations of culture. The problem is to ваемости и инвалидности и устранения боли и рювань у своїх висновках за умови подальшої ні допомоги. return to emphasizing the importance of Socrates’ daimonion (conscience), or what Nietzsche страдания, в связи с отказом или прекращени- співпраці. Це значно зменшує кількість щоріч- Паліативне лікування радше служить «при ем интенсивной терапии недоношенных и кри- но виявлених профзахворювань. родності» існування та його кінця. Природний described as «moral instinct».

тически больных новорожденных. 2. Робітник, у якого вже є прояви професій- процес смерті не пришвидшується і не відда- Humanity expresses itself by the domination Правильная биоэтическая оценка клини- ного захворювання, може їх приховувати через ляється, тобто зберігає свій часовий вимір. of moral instinct over the animal’s instinct for self ческой ситуации позволяет в каждом случае побоювання втратити високооплачувану робо- Головним завданням також є звільнення від preservative. The patient is a value for the doctor, выявить и разрешить возможный конфликт ту, що призводить до встановлення діагнозу нестерпного болю, а це в свою чергу сприяє particularly his health and life, without regard to этических ценностей и принять правильное професійного захворювання на пізніх стадіях благополуччю, покращенню загального са- his sex. The more general the principles, the more консенсусное решение. хвороби, коли вже відбулась втрата працез- мопочуття хворого. При наданні паліативної moral they are, and the more detailed they are, датності. допомоги головним є не продовження життя the more they appeal to legal codes. The question 3. Роботодавець може наймати для прове- хворого, а вживання заходів щодо покращення whether one’s own sexuality should be a subject S5.2/ дення періодичних медичних оглядів комісії не- його якості, сприяння комфорту. of medical deontology has only one answer: it МЕДИЧНІ І ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ залежно від їх територіального знаходження. В Треба не допускати приниження гідності should not. The only exception is related to taking ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ таких випадках на підприємстві не проводять- людини, яка помирає, огорнути її дбайливою caring for a woman in pregnancy.

ОГЛЯДІВ ПРАЦЮЮЧИХ В ШКІДЛИВИХ ТА ся диспансеризація працюючих та реабілітація любов’ю та опікою у хвилинах, коли вона го НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ ПРАЦІ В УКРАїНІ тих, у кого виявлені певні ознаки впливу шкід- тується до входження у вічність. Хворі також S5.2/ ливих чинників, але ще немає професійного потребують душпастирської опіки. Робота М.П.Соколова ДЕЯКІ ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», захворювання. священників лікарні полягає у духовному піклу- НАДАННЯ ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ Київ, Україна Все вище наведене свідчить, що при про- ванні про немічних, яке ґрунтується на любові, З ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИМИ веденні періодичних медичних оглядів працю- у єднанні людини з Богом, уділенні їм Святих ЗАХВОРЮВАННЯМИ Відомо, що для раннього виявлення про- ючих в шкідливих та небезпечних умовах праці Тайн на духовне, душевне і тілесне зцілення.

фесійного захворювання велике значення має необхідно враховувати не тільки медичні, але і В Україні створюються спеціалізовані уста- В.І.Медведь, Н.А.Архипова, О.О.Данилків, своечасність та якість проведення періодичних етичні аспекти цієї проблеми. нови (госпіси ), де забезпечується догляд за ін- О.В.Ісламова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології медичних оглядів осіб, що працюють в шкідли- крабельними пацієнтами. В госпісах лікування НАМН України», Київ, Україна вих та небезпечних умовах праці. та догляд за ними базується на принципах мак S5.2/ Аналіз роботи комісій, що мають ліцензію симального підвищення якості життя, ефек ПАЛІАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ на проведення періодичних медичних оглядів тивності симптоматичного лікування, духовної Надання спеціалізованої акушерсько ПЕРСОНАЛІСТИЧНОї БІОЕТИКИ працюючих в шкідливих та небезпечних умо- та психологічної підтримки і допомоги. профільної допомоги вагітним з екстрагені вах праці, вказує на неповне забезпечення Розвиток паліативної допомоги є одним із тальною патологією, особливо її тяжкими й О.В.Строгонов, Ю.В.Турчин Львівський Національний Медичний виконання вимог «Положення про проведення вищих проявів гуманізму та свідченням цивілі- складними варіантами, асоціюється з низкою Університет Імені Данила Галицького медичних оглядів працівників певних катего- зованого суспільства. етичних проблем, не притаманних загальному Львів, Україна рій»: не забезпечуються єдині методичні під- акушерству. Дотепер медицина не володіє точ ходи до організації та проведення медичних ними способами об’єктивної оцінки ризику ва S5.2/ оглядів робітників;

неповне охоплення контин- На сьогоднішній день в Україні стає актуаль- гітності в усіх випадках різноманітних екстра MEDICAL DEONTOLOGY AND SEXUALITY генту, що їм підлягає;

не дотримуються терміни ною проблема допомоги невиліковно хворим. генітальних захворювань. Лікарі, стикаючись із Sawomir Letkiewicz проведення обстежень в залежності від шкід- Висока частота поширеності онкологічних за- хворою вагітною, схильні перебільшувати цей ливих факторів виробничого середовища;

не хворювань та не завжди вчасно проведена їх ризик, відтак значно частіше, ніж це було б ви Phage Therapy Unit, L. Hirszfeld Institute of використовуються у повному об’ємі необхідні діагностика призводить до того, що вони ви- правдано, пропонують переривання вагітності Immunology and Experimental Therapy, Polish лабораторні, інструментальні та функціональні являються вже на пізніх стадіях захворювання за екстрагенітальними показаннями. Уявність Academy of Sciences, Wroclaw, Poland;

дослідження;

не всі члени комісій мають квалі-. Враховуючи це, наявність важких супутніх за- останніх у багатьох випадках можна вважати Katowice School of Economics фікаційний рівень з профпатології. Із задовіль- хворювань та різноманітних ускладнень уне- доведеною, оскільки багато хто з хворих, не ною якістю за окремими показниками «Поряд- можливлюють проведення радикальних опе- погодившись від переривання вагітності, доно In principle, the issue of sexuality has not ку проведення медичних оглядів працівників ративних втручань. сили її та народили здорових дітей. Не кажучи existed in medical deontology except for the певних категорій» медичні огляди здійсню- Тому важливе значення має полегшення про моральну травму, що її завдає необґрунтова responsibilities of a doctor towards a pregnant ються в межах 64-76 % випадків, що може бути стану хворого завдяки паліативній терапії, яка не наполягання лікарів на перериванні вагітності, woman. As far as deontological principles were основою для заходів з покращення організації полягає в послабленні проявів хвороби, страж- можна припустити, що у багатьох випадках жінок concerned, the patient is «asexual», which means проведення медичних оглядів та профілактики дань хворого та забезпечення його необхідною умовили погодитись, отже позбавили найважли that deontological principles are related to humans, професійних захворювань. людською підтримкою. вішого у жіночому житті – материнства.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 12 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.