авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 12 |

«Национальная академия наук Украины Национальная академия медицинских наук Украины Министерство здравоохранения Украины ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО ...»

-- [ Страница 7 ] --

not to women or men. The code of medical ethics З іншого боку, необхідно звернути увагу і на Паліативне лікування не усуває причину Інша вкрай гостра проблема – занадто час does not consider a woman or a man, but only a 126 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ те розродження хворих з екстрагенітальною якої було ратифіковано Постановою Верховної неонатології. Однак з кінця ХХ сторіччя все розладів основних фізіологічних функцій патологією шляхом кесаревого розтину. нео- Ради України у лютому 1991 року. Народження більше поширюються принципи гуманізації організму, за відсутності ефективного зне бгрунтоване медично й витратне матеріально. недоношеної дитини в термінах вагітності від у неонатології, які передбачають виходжу- болення, професійного догляду, соціально Насправді перелік суто екстрагенітальних по- 22 до 32 тижнів викликає велику кількість ме- вання новонароджених з позицій враху- психологічної допомоги, що досягається казань до кесаревого розтину досить обмеже- дичних, етичних, соціальних проблем та супро- вання особливостей родинних відношень, лише застосуванням методів сучасної палі ний і нормативно затвер -джений Мінздравом. воджується значними економічними витрата- психологічних аспектів, особливо за умов, ативної та хоспісної медицини (ПХМ).

Лікарі, які є фахівцями за профілем патології ми. Особливо високий ризик щодо прогнозу коли високотехнологічне обладнання за- Розглядаються такі базові біоетичні жінки, але не мають досвіду розродження та- виживання та подальшої якості життя мають ймає пріоритетну позицію, витісняючи ма- принципи ПХМ:

ких хворих і, найголовніше, не знайомі з фізі- діти з масою тіла менше 1000 г, які формують тір на позицію спостерігача, а саму дитини - максимальне покращення якості життя ологією природного родового акту, безпід- групу з невизначеним прогнозом. залишає останнім у ланцюжку інтенсивної людини за рахунок надання медичної, пси ставно вважають кесарів розтин найбільш Система неонатологічної допомоги в Україні терапії. хологічної, соціальної та духовної допомоги безпечним і бережним способом за багатьох регламентована наказами МОЗ України, клініч- Тому на теперішній час техногенний роз- пацієнтам в термінальний період життя;

екстрагенітальних хвороб. Це призводить до ними протоколами та медичними стандарта- виток медичної допомоги змінюється на - позбавлення пацієнта важких страж необгрунтованого розширення показань до ми, розробленими за даними доказової меди- гуманістичний з відповідним протоколом дань, що пов`язані як з розвитком основної цієї, насправді, більш ризикованої і пов’язаної з цини. Загальними принципами виходжування лікування болю, впровадженням нової тех- хвороби, так і з порушенням функцій різних більшою кількістю ускладнень операції. Окрім недоношених новонароджених є: виживання, нології мати-кенгуру, переглядом позицій життєво важливих органів та систем, що негативних медичних наслідків, такі дії лікарів нормальний ріст та розвиток, попередження поведінки персоналу під час роботи та ви- мають місце в останні дні та місяці життя.
ведуть до втрати жінкою віри у свої сили, фор- пошкоджень як за рахунок недоношеності та никнення негативних наслідків. Найбільш відомою та актуальною пробле мують невпевненість у своїй жіночій слушності, незрілості, так і за рахунок ятрогенних факто- Посилення тенденції до гуманізації ви- мою є позбавлення онкологічних хворих стають підґрунтям «комплексу неповноціннос- рів, максимальне сприяння вирішенню психо- сокотехнологічної медицини в Україні най- синдрому нестерпного хронічного болю, ті». Є також цілком конкретні негативні наслідки соціальних проблем. більш яскраво відобразилося у Наказі МОЗ що може бути досягнуто лише застосуван для дитини, яка неприродно починає свій зем- Найсучасніші технологічні методи виходжу- України № 584 від 29.08.2006 р. «Про за- ням високоефективних анальгетиків опі ний шлях. Насильство над людською природою вання та моніторингу стану функціональних твердження Протоколу медичного догляду оїдної природи. Разом з тим, проведений не минає безслідно. систем недоношених новонароджених, повне за новонародженою дитиною з малою ма- міжнародними та українськими експертами Значною мірою у морально-етичній площи- парентеральне харчування – сьогодення від- сою тіла при народженні», особливо у до- аналіз доступності опіоїдних анальгетиків в ні перебуває проблема зайвих обстежень, ме- ділень реанімації новонароджених, але це ви- датку № 3, де викладені основні принципи Україні свідчить про абсолютно незадовіль дикаментозних призначень та інших втручань. сокоінвазивні, коштовні технології, які потре- технології мати-кенгуру в адаптації до умов ну ситуацію стосовно застосування пре Трапляється, що подібні рекомендації лікаря бують високої кваліфікації персоналу та мають держави. паратів цієї фармакологічної групи в паліа мають на меті не виключно користь для хворої ризик додаткового ятрогенного ушкодження. Руйнування старих підходів до виходжу- тивній онкології, особливо при перебуванні жінки, а й користь особисто для себе. Ліпше, Збільшення виживаємості недоношених но- вання недоношених новонароджених обу- осіб похилого та старечого віку поза стаціо коли у цій ситуації страждає лише гаманець вонароджених в значній мірі пов'язано з роз- мовлює створення спеціалізованих мульти- наром. Встановлені основні адміністратив вагітної, значно гірше, якщо необґрунтовані витком новітніх технологій: сурфактантною те- дисциплінарних центрів з можливістю ні, юридичні та фармацевтичні перешкоди призначення можуть зашкодити її здоров’ю чи рапією, різними видами примусової вентиляції виходжування, спостереження, обстеження на шляху збільшення доступності в нашій здоров’ю майбутньої дитини. легень. Еволюція методів штучної вентиляції ле- та лікування дітей протягом наступних 3-6 країні сучасних лікарських форм опіоїдних Проблеми, про які йшлося, цілком вирішу- гень у недоношених новонароджених призвела років життя. анальгетиків для паліативних пацієнтів.

вані, хоча мають глибоке коріння. Запрова- до впровадження у практику високочастотної - вирішення питання про можливість та/ дження сучасних науково обґрунтованих стан- вентиляції, рідинної вентиляції з інсталяцією або необхідність припинення активних ме S5.2/ дартів ліквідувало б одночасно і невиправдані перфторанів, інгаляції оксиду азоту. У спеціа- дичних втручань, які іноді мають «агресив БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПАЛІАТИВНІЙ переривання вагітності, і непоказані операції, лізованих клініках світу широко впроваджена ний» характер, надаючи хворому додат ТА ХОСПІСНІЙ МЕДИЦИНІ В УКРАїНІ і зайві призначення. А введення страхової ме- екстракорпоральная мембранна оксигенація. кових страждань на термінальному етапі дицини вирішило би проблему контролю за до- У протоколи виходжування глибоко недоно- розвитку важкої невиліковної хвороби. Ця Ю.І.Губський, Л.П.Брацюнь, триманням цих стандартів. шених новонароджених також широко вклю- проблема торкається евтаназії, тобто штуч О.М.Бабійчук ДП «Інститут паліативної та хоспісної чені хірургічні методи перев'язування відкритої ного припинення біологічного існування медицини МОЗ України», артеріальної протоки, рутинного введення ре- людини, у тому числі ненаданням медичної S5.2/ Національна медична академія комбінантних еритропоетинів, скринінгового допомоги, що є законодавчо забороненою ПЕРЕХІД РОЗВИТКУ СУЧАСНОї післядипломної освіти імені П.Л.Шупика обстеження органів зору, слуху, ендокринної та в Україні та більшості країн світу, проте ли ІНТЕНСИВНОї НЕОНАТОЛОГІї ВІД Київ, Україна спадкової патології тощо. Рутинними стали такі шається надзвичайно складною пробле ТЕХНОГЕННОГО ДО ГУМАНІСТИЧНОГО діагностичні методи, як УЗД та МРТ, не кажучи мою, яка торкається базових медичних, про повсякденність застосування методів не- Суттєве постаріння населення Украї- загально-гуманістичних, цивілізаційних, Т.К.Знаменська, Т.В.Куріліна, йровізуалізації з метою діагностики та контро- ни, що спостерігається протягом остан- релігійних та юридичних питань.

О.А.Пояркова Державна установа «Інститут педіатрії лю лікування. Однією з умов якісного виживан- ніх двох десятирічь, зумовлює збільшення Важливим кроком у вирішення вказаних акушерства та гінекології НАМН України» ня недоношених новонароджених є розвиток кількості літніх людей, які помирають від актуальних біоетичних проблем є відпо Київ, Україна диференційованого повного парентерального хронічних неінфекційних захворювань, в відна фахова підготовка лікарів та молод харчування, що дозволяє покращити наслідки першу чергу від злоякісних новоутворень, шого медичного персоналу з урахуванням Перехід України з 1 січня 2007 року на ре- та зменшити смертність дітей. серцево- та церебросудинної патології. Пе- європейського досвіду ПХМ, що розпоча єстрацію пологів з повних 22 тижнів гестації Таким чином, високо технологічні мето- реважна більшість з цих осіб йдуть з жит- та на нещодавно створеній кафедрі паліа є кроком до виконання державою вимог Кон- ди виходжування недоношених новонаро- тя вдома, часто наодинці, страждаючи від тивної та хоспісної медицини НМАПО імені венції про права дитини, основні положення джених – фундамент сучасної інтенсивної нестерпного хронічного болю, депресії, П.Л.Шупика.

128 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ S5.2/10 ликів, не нашкодь;

б) добивайся доброзичливого ции должно поддерживаться». выражает:

ОСНОВНІ БІОЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ розуміння кожного клієнта;

в) не віднімай права В соответствии с законодательством Украины личностное отношение к болезни, которое в ПРОФЕСІЙНОї КОНСУЛЬТАЦІї клієнта на самостійне прийняття важливих рішень реанимация в родильном зале показана всем одинаковой степени может иметь место как у па щодо професійного майбутнього;

г)дотримуйся новорожденным, не зависимо от массы тела или циента, так и у врача и их окружения;

В.В.Синявський професійного такту;

д) прагни до формування у гестационного возраста, если имеется, хотя бы фактическое содержание усилий медицины Інститут педагогічної освіти НАПН України, Київ, клієнта віри в свої сили, в своє професійне май- один признак живорожденности. и ее задач в отношении болезни, как проблемы Україна бутнє;

е) дотримуйся міри взаємної відвертості;

Несмотря на юридические аспекты данной человеческого существования;

2) правая часть – борьба за смысл существо э) не використовуй можливості профконсультації проблемы, ряд моментов требует дальнейшего вания человека, выражает:

Проблеми біоетики професійної діяльності для вирішення своїх егоїстичних проблем;

ж) не обсуждения. Например, имеет ли смысл прово психологів давно хвилює тих, хто довіряє їм і очі- використовуй неекологічних, травмуючих, не- дить реанимационное пособие новорожденным мотивацию поведения, действий и деятель кує допомоги. Здатність зрозуміти внутрішній приємних для клієнта психодіагностичних мето- с грубыми пороками развития, а также ности пациента, врача и их окружения в ситуации світ людини, збагнути її неповторність і адресно дик;

з) здатність до емоційної взаємодії, «приєд- новорожденным с массой тела менее 400 грамм. оказания медицинской помощи;

допомогти їй успішно вирішити її проблеми – нання» до світу клієнта і ведення його у вирішенні Согласно последним данным, при проведении смысл усилий медицины и ее стратегичес справа не проста й відповідальна. Специфіка проблем. Зрозуміло, що етика професійної ді- реанимации выживание у таких детей маловеро- кую цель в отношении болезни, как сущностной профконсультації полягає в тому, що її об’єктом є яльності психолога в процесі профконсультації ятно, а выжившие остаются глубокими инвали- проблемы.

Понятие смысл существования человека людина, цінність якої в суспільстві постійно зрос- не вичерпується вищевказаними принципами і дами. Решение о том, чтобы не продолжать ак тає. І психолог, який має справу з таким складним правилами. Ми ж зупинилися лише на основних тивную реанимацию у детей с множественными апеллирует здесь, как к индивидуальному чело об’єктом, не має права на помилку. На жаль, на з них. тяжелыми пороками развития, тяжелыми по- веческому бытию (смысл жизни), так и к человеку конгресі в Еріче психологія не була включена до роками мозга и в других случаях всегда должно в родовом отношении в смысле его предназна сфери зацікавлень біоетики. приниматься коллегиально и согласовываться чения, задач и ответственности.

S5.2/ Одразу зазначимо, що нормативну основу с родителями ребенка после обстоятельной В рамках данного подхода проблема счи БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫХАЖИВАНИЯ профконсультаційної діяльності становлять за- беседы с ними, с разъяснением ситуации и ве- тается разрешенной, если на практике имеет ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ гальноприйняті права людини, а основним кри- роятного прогноза. Если есть диагностическая место ситуация, удовлетворяющая сформу терієм і контролером якості їх дотримання має неопределенность, необходимо поддерживать лированному выше положению, достигается Н.Ю.Горностаева, Ю.В.Десятская, бути професійна чесність і гуманність самих пси- жизнь, пока не будет ответа на все вопросы. Если логико-смысловое соответствие (равенство) час И.М.Шевченко, Н.В.Шевченко, хологів. врач считает, что положительный исход очень тей указанного выражения.

Л.И.Дмитриева Одесский государственный медицинский Необхідно відмітити, що вже при розроб- маловероятен, необходимо учитывать мнение В области паллиативной помощи, данный университет, Одесса, Украина.

ці сценарію технології професійної консуль- родителей о необходимости проведения реани- подход, позволяет непротиворечивым образом Объединение родильный дом №7, Одесса, тації психолог повинен дотримуватися ряду мации. Если врач полагает, что благоприятный разрешить этические проблемы, возникающие Украина.

професійно-етичних принципів, основними з яких исход вероятен, реанимация должна проводить- в части отношений врача и пациента, больного и є: а) відповідальність (необхідність відповідати за ся в полном объеме. окружения, информированности больного, стра зміст, інтерпретацію і прийняті в результаті про- Вопросы выхаживания недоношенных тегии лечения, адекватного обезболивания, и фконсультації рішення);

б) компетентність (воло- новорожденных с экстремально низкой массой вместе с тем, позволяет оказать существенную S5.2/ діння методологією, теорією і практикою профе- тела остаются чрезвычайно актуальными в связи духовную и психологическую поддержку больно БИОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ сійної консультації, методами психодіагностики с высокой летальностью и высоким уровнем ин- му.

УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ і проведення психодіагностичного обстеження);

валидизации этой категории новорожденных. Этот подход, будучи разработанным на осно ЦЕРКВИ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗВИТИЯ в) етична і правова правомочність проведення Благодаря внедрению современных тех- ве православно-христианского вероучения, тем ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В УКРАИНЕ професійної консультації (відповідність статусу й нологий, позволяющих проводить интенсив- не менее, не противоречит иной конфессиональ професійно-освітнього рівня психолога існуючим ную терапию, стало возможным выхаживание ной, а также традиционной светской этике, и об Г.П.Таранюк Синодальный отдел по благотворительности и вимогам);

г) конфіденційність (збереження про- недоношенных новорожденных с экстремально ладает высокой степенью общности и потенциа социальному служению фесійної таємниці, нерозголошення інформації, низкой массой тела (от 500 г). Появилось мно- лом применения.

Украинской Православной Церкви отриманої в процесі профконсультації без згоди жество вопросов относительно этических, Киев, Украина на те клієнта);

д) благополуччя клієнта (дотри- экономических, и юридических дилемм во- S5.2/ мання правил добровільності профконсультації, круг выхаживания таких детей. Основным кри- ЕТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН турбота про психологічний стан клієнта в проце- терием степени незрелости будущего ново- Концепция Украинской Православной Церкви ЛІКАР-ПАЦІєНТ В ЗАКЛАДАХ ПЕРВИННОї сі консультації і після її закінчення);

е) морально- рожденного является гестационный возраст. относительно развития паллиативной помощи МЕДИКО-САНІТАРНОї ДОПОМОГИ позитивний ефект профконсультації (викорис- По разным данным в эту пограничную группу в Украине (принята Священным Синодом УПЦ, тання профконсультації з метою особистісного і входят новорожденные от 22 до 24 недель гес- журнал № 5 от 25 марта 2009 года) выражает О.А.Каштелян, В.В.Макареня, Т.Р.Воробей Поліклініка сімейного лікаря «Русанівка» Київ, професійного благополуччя людини);

э) наукова тационного возраста. Согласно последним ре- видение паллиативной помощи как таковой и Україна обгрунтованість психодіагностичного інструмен- комендациям «Международного комитета по возможные пути ее развития, а также формули тарію профконсультації (забезпечення валіднос- реанимации» проведение реанимации не пока- рует общий методологический подход рассмо ті, надійності, точності, достовірності) і його еко- зано новорожденным, родившимся на сроке гес- трения неоднозначных с этической точки зрения Процеси трансформації національної системи логічність. тации менее 23 недель и с массой тела меньше клинических ситуаций и проблем биомедицин- охорони здоров'я України до реальних ринкових Традиційні професійно-етичні принципи виді- 400 грамм. Однако данная рекомендация весьма ского характера. Его сущность отражена в сле- суспільно-економічних умов супроводжуються, на лені з урахуванням загальноприйнятих уявлень противоречива, так как в ней говорится: «если дующем положении: «Противостояние болезни – жаль, руйнуванням традиційних морально-етичних про етику професійної діяльності й можуть бути прогноз не ясен и новорожденный находится в борьба за смысл существования человека». Это постулатів у середовищі медичних працівників і як представлені у вигляді правил, яких повинен до- состоянии на грани жизни и смерти – мнение ро- логико-смысловая формула, в которой зазначав академік М.М.Амосов «Етика медиків 1) левая часть – противостояние болезни, тримуватися кожний психолог: а) не навішуй яр- дителей о необходимости проведения реанима- дуже низька, хоч і вище середньої в суспільстві».

130 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ Високий рівень скепсису громадян щодо фа- методу ГБО в дитячій обласній клінічній лікарні (ВООЗ) визнає сліпоту та слабкозорість однією на глаукому (I–III стадіями) є перспективним хових знань і вмінь лікарів, зменшення поваги та впроваджено з 1989р. Комплексне лікування із основних проблем світової охорони здоров`я, для відновлення у них зорових функцій та ста довіри пацієнтів на тлі комерціалізації їхніх між- гіпербаричним киснем та поляризованим світ- що відзначено в першій Глобальній програмі білізації патологічного процесу. З біоетичної особистісних відносин, – викликають обґрунто- лом використано з 2004р., структуровану воду боротьби зі сліпотою (1978), а в 2000 році під позиції – раннє спрямування слабкозорих хво вану стурбованість медичної спільноти і пошук в комплекс лікування включено з 2009р. Сеан- її егідою розпочалась реалізація Всесвітньої рих із глаукомою в санаторно-курортні закла ефективних шляхів протидії цим негативним си ГБО з лютого 2009р. проводяться на апара- програми «Зір 2020» під гаслом «Право на зір». ди дозволяє забезпечити основні права хворих явищам. ті типу БЛКС – 3-01 у відділенні анестезіології. Глаукома є однією з домінуючих причин нео- на медичну допомогу та дотриматись базових У цьому дискурсі прийняття у кінці 2009 Постійне проведення гіпербарії на низьких тис- боротної сліпоти та інвалідності, пов’язаної з етичних принципів в охороні здоров’я.

року першого у новітній історії нашої незалеж- ках (0,2 – 0,3 АТІ) – з 2004р. За перший квартал патологією органу зору, що обумовлює вели ної держави Етичного кодексу лікаря України є 2008р. проведено 93 сеанси, за перший квартал ке соціальне значення та необхідність удоско- P5/ вкрай важливими і актуальним заходом щодо 2009р. – 100 сеансів, за перший квартал 2010р. налення заходів, спрямованих на збереження ПРОБЛЕМА БІОЕТИКИ У КЛІНІЧНІЙ регламентації морально-етичних і деонтологіч- проведено 159 сеансів. Сеанси ГБО одержува зору, попередження інвалідизації та медико- ОНКОЛОГІї них аспектів діяльності лікаря на шляху охорони ли діти з різною патологією (отруєння чадним соціальну реабілітацію багаточисельного кон здоров'я і профілактики захворювань від наро- газом та метгемоглобіноутворювачами, в трав тингенту хворих. Г.О.Вакуленко, І.Р.Кужель, О.В.Калачов дження людини до настання смерті. матології, при склеродермії, геморагічні васку Національний медичний університет ім. О.О.

Реабілітація – комбіноване застосування У Кодексі досить повно визначено контину- літи, макулодистрофії, цукровий діабет, остео Богомольця, Кафедра онкології, Київська медичних та соціальних заходів з метою забез ум компетенції лікаря-професіонала як суб’єкта мієліти та ін.). За перші 3 місяці 2010р. комплекс міська онкологічна лікарня, Київ, Україна печити хворому найбільш можливий для нього медичної спільноти, для якої найголовнішим де- лікування (ГБО, поляризоване світло, структу високий рівень функціональної активності. Кін онтологічним постулатом є співчуття хворому рована вода) вперше одержали дві дитини з цевою метою таких заходів є повернення до Прогрес сучасної біологічної науки та ме та безкорисливе бажання допомогти стражда- хронічним остеомієлітом. Отримано значний суспільно-корисної, активної трудової діяль- дичної практики дозволяє впливати на етіо ючій людині покращити стан здоров'я. позитивний результат у лікуванні, підтвердже ності у відповідності до функціональних мож- логічні чинники та ланки патогенезу багатьох Ось чому з метою ознайомлення лікарів з ний рентгенівськими знімками, лабораторними ливостей хворих, постраждалих та інвалідів. захворювань, контролювати життєві функції та сучасними проблемами і досягненнями світо- аналізами та покращенням загального стану Сучасні досягнення медичної науки створили підтримувати життєдіяльність організму люди вої та вітчизняної медичної науки і практики ми хворого. Гіпербаричний кисень зменшує гіпок запровадили щомісячні дні інформації, під час сію тканин, поляризоване світло потенціює дію реальні передумови до розробки та впрова- ни тривалий час. Однак розвиток медицини та яких обговорюється також і питання медичної ГБО, а структурована вода (природна) віднов- дження у практику системи охорони здоров’я ступінь її втручання у життя людини ставить пе етики та деонтології. лює циркуляцію енергії. Це скорочує термін лі- нових принципів відновлювального лікування ред сферою охорони здоров’я та суспільством Так, за результатами опитування лікарів най- кування та дає можливість взяти на сеанси біль- пацієнтів на глаукому. Однак, однією із неви- загалом ряд важливих питань.

більший інтерес викликали питання прикладної шу кількість дітей. Елементи клінічної біоетики рішених біоетичних проблем у реабілітації хво- У клінічній онкології актуальними є питання етики, наприклад: як визначити межу між ети- («біля ліжка хворої дитини») є обов’язковими, а рих на глаукому є їх доцільність. Тому, метою біоетики, що стосуються залучення пацієнтів кою обов’язку і етикою співжалю при спілкуванні саме :індивідуальна бесіда з кожним хворим та даного дослідження було визначити клінічну до клінічних досліджень, застосування стов лікаря із важко хворою людиною;

етика медика, його батьками про проведення даних лікуваль- ефективність різноманітних форм та методів бурових клітин та особливо питання евтаназії.

кланова мораль та загальнолюдські норми по- них процедур, ознайомлення кожної дитини з реабілітації зорових функцій у хворих з глауко- Що є одним із найскладніших питань біоетики ведінки;

моральність та особливості відносин інструкцією її поведінки в бароапараті, з прин- мою у санаторно-курортних умовах. та відображає базовий конфлікт між правом з пацієнтами в умовах ринкової економіки;

де- ципами роботи апарату «Біоптрон» та необхід Нами проведено дослідження клінічної пацієнта, як особистості розпоряджатися сво онтологічні принципи етичного Кодексу лікаря ності вживання структурованої (хрещенівської ефективності реабілітації хворих на глаукому їм життям, в тому числі визначати його трива України тощо. або корпорації «Доюань КНР») води. Проведен на базі очного відділення санаторію ім. М. Горь- лість, та обов’язком, мірою відповідальнос Таким чином, включення у тематику Днів ін- ня роз’яснювальної розмови про позитивну дію кого (м.Одеса) – 2271 пацієнта з глаукомою (пе- ті перед собою та суспільством. Важко чітко формації проблематики корпоративної етики є природних чинників – кисню, поляризованого ріод дослідження – 2000–2008 роки). окреслити критерії, які дозволять визнати таке суттєвою складовою процесу формування су- світла та структурованої води дає додатковий Було встановлено, що в групі хворих з право за людиною. Часто, прохання допомог часного лікаря-професіонала, здатного до спів- позитивний ефект при використанні цих методів I–III стадіями глаукоми, в ранні строки після ти піти з життя є завуальованим зверненням чуття пацієнту, солідарності та допомоги хворо- лікування в комплексі. Вважаємо за необхідне антиглаукомних операцій (до 3-х місяців), на за допомогою. Однак неможливо відкинути і му покращити стан його здоров'я. проведення подальших спостережень, науко тлі стихання запального процесу в оці та фор- об’єктивну тяжкість страждань, що приносить вих обґрунтувань, проведення етичних експер мування «фільтраційної подушки» відмічається хвороба людині, її співвідношення з можли тиз біомедичних досліджень та подолання ру S5.2/ нормалізація внутришно очного тиску (ВОТ) востями сучасної медицини надати адекватну тинності методу гіпербаричної оксигенації.

ЕЛЕМЕНТИ БІОЕТИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ (95 % пацієнтів), підвищення гостроти зору медичну та психологічну допомогу пацієнту, МЕТОДОМ ГІПЕРБАРИЧНОї ОКСИГЕНАЦІї, вдалину (70,0 %) та розширення периферичних забезпечити прийнятний рівень життя.

ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ, P5/ границь полів зору (69,0 %). В групах хворих з Важливо згадати про значення фактору СТРУКТУРОВАНОЮ ВОДОЮ В ПЕДІАТРІї. БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ САНАТОРНО РЕАЛІї ТА ПЕРСПЕКТИВИ раніше оперованою (більш 3–х місяців) та нео- суб’єктивності в медицині. По суті, наявні кри КУРОРТНОї РЕАБІЛІТАЦІї СЛАБКОЗОРИХ перованою глаукомою I–III стадій у 84 % хворих терії та керівництва є не чим іншим, як прийня ВНАСЛІДОК ГЛАУКОМИ Н.М.Марцафей після проведеного лікування спостерігалась тими більшістю наукової спільноти догмами, Дитяча обласна клінічна лікарня, Херсон, компенсація та стабілізація перебігу глауком- що базуються на системі теоретичних знать та А.Б.Мішенін Україна. ного процесу, відмічається нормалізація рівня емпіричних даних. Вони відображають сучас Київська міська клінічна офтальмологічна ВОТ (98,4 %), підвищення гостроти зору вдали- не бачення проблеми на етіологію, патогенез лікарня «Центр мікрохірургії ока»

Застосування базисної терапії, досить часто, ну (62,6 % та 48,7 %, відповідно), розширення та способи лікування захворювань і не є аб Київ, Україна при різних захворюваннях не вирішує проблему периферичних границь полів зору (63,1 % та солютними істинами. В кожному конкретному гіпоксії, яка при цьому виникає. Тому гіперба- 50,4 %). випадку лікар використовує не лише світовий Сліпота та слабкозорість є однією з про рична оксигенація (далі ГБО) являється універ Таким чином, використання санаторно- досвід, але і власний, переносить особистісне блем системи охорони здоровя як у світі, так і в сальним патофізіологічним та патогенетичним курортного лікування для реабілітації хворих бачення на ситуацію хвороби. Це виявляється Україні. Всесвітня організація охорони здоровя методом в комплексі лікування. Використання 132 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ у проблемах, що залишаються під поверхнею, церогенних речовин та агентів, …, не канце- Резолюції 47-ї Сесії IARC, березень 2005 р.): class of individual reactivity taking into account безпека, повага, милосердя, законність та а саме, пов’язані з вибором лікувальної такти- рогенні речовинами чи агентами або менш the features of different kinds of sports. The ки, що потенційно впливає на якість життя хво- шкідливі речовини чи агенти» (ст. 2 п.1) та «… створять умови для зниження рівнів онколо- last stipulates the sampling of initial and final рого, визначає критерії зміни терапевтичної скорочення кількості та експозиції працівни- гічної захворюваності в країні. oxygen concentration in inspired air, time lag for тактики – визнання пацієнта інкурабельним та ків, які зазнають впливу канцерогенних речо- every IHT session and breaks. Thus, such ap перехід від радикального лікування до надан- вин чи агентів на виробництвах…» (ст. 2 п.2). proach will help to diminish human factor in pre P5/ ня паліативної допомоги, загалом підбір таких З етичної точки зору, доцільним є розпо- scription of IHT applications and simplify ethical ETHICAL ASPECTS OF INTERMITTENT способів та методів реалізації медичної допо- чати процес із створення нормативних до- problems.

HYPOXIA APPLICATIONS TO MEDICAL AND моги, що дозволяють досягати оптимального кументів: «Переліку канцерогенних агентів, FITNESS PRACTICE терапевтичного ефекту та сприяти збережен- заборонених для промислового ввозу, вико- P5/ ню фізичного та психологічного благополуччя ристання та утилізації в Україні» («Червоний tatiana Serebrovska1, Alexander ПИТАННЯ БІОЕТИКИ В СУЧАСНОМУ пацієнта. перелік») та «Переліку канцерогенних аген- Serebrovsky 2 АКУШЕРСТВІ Bogomoletz Institute of Physiology, Kiev, Питання біоетики у медичній практиці є ба- тів, контрольоване використання яких дозво- Ukraine гатогранним та містить багато знаків запитан- ляється в Україні» («Жовтий перелік»). О.П.Гнатко, Н.О.Захаренко, Institute for Mathematical Machines and ня. Втручання у тонку матерію основ того, що На теперішній час до базових принци- О.С.Кривопустов System Problems, Kiev, Ukraine Національний медичний університет ім.

називають життям ставить перед медичною пів формування вищезазначених Переліків О.О.Богомольця, Київ, Україна наукою та філософською думкою в новому ас- необхідно віднести: віднесення агента до пекті питання про сутність життя, і пов’язаних з І групи за IARC (доведена канцерогенність It is known that Intermittent Hypoxia Train ним екзистенційних категорій – свободи, волі, для людини);

масштаби їх промислового ви- ing/Treatment (IHT) is an effective stimulus for Акушерство з біоетичних міркувань є над вибору та відповідальності людини, що має ви- користання;

можливість створення умов для evoking the respiratory, cardiovascular, and звичайно особливим, поскільки лікар має рішуватися у міждисциплінарній взаємодії біо- забезпечення їх контрольованого викорис- metabolic adaptations. It augments exercise tol- справу з двома пацієнтами. Виникає питан логічних та суспільних наук. тання. Станом на січень 2010 року до І групи erance by enhancing stress resistance and im- ня коли плід стає пацієнтом, при цьому має за IARC було віднесено 108 агентів, сумішей proving oxygen delivery. During last decade the місце спроба виділити незалежний мораль та виробництв, із них промислове викорис- interest to IHT among sport teams and fitness ний статус плода, котрий грунтується на його P5/ тання мають – 46 агентів (в т.

ч. хімічних – 32). clubs raised manifold. Meanwhile, a reduction in власних характеристиках, незалежних від ва ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПРОФІЛАКТИЦІ На сьогоднішній час до «Червового пере- the partial pressure of inspired oxygen may be гітної жінки, медичних працівників, держави ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРАЦЮЮЧОГО ліку» доцільним є включення наступних хі- the risk factor threatening negative events and або інших людей та організацій. Не дивлячись НАСЕЛЕННЯ УКРАїНИ НА ПРОФЕСІЙНИЙ мічних речовин [№ CAS]: азбест (актиноліт even sudden death. During the past few years тисячолітні обговорення цього питання, єди РАК [77536-66-4], грунеріт (амозіт) [12172-73-5], numerous debates about the ethical evaluation ної відповіді не існує, проте в усіх випадках антофілліт [77536-67-5], крокодиліт [12001- of diagnostic and therapeutic use of hypoxia етичні зобов'язання по відношенню до плоду Д.В.Варивончик, О.І.Ременник ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», 28-4], тремоліт [77536-68-6]) та суміші, ви- in humans are observed. Although the papers мають балансуватися проти зобов'язань по Київ, Україна роби, що містять його;

4-амінодифеніл та devoted to this problem obtained the approval відношенню до вагітної жінки. Сесія Ради Єв його солі [92-67-1];

бензидин, його солі та from the Human Investigation Ethics Commit- ропи з біоетики (1996) ухвалила, що ембріон Складна демографічна ситуація в Україні фарби, що містять його [92-87-5];

діоксин tees, there is the lack of evidences about strong є людиною вже на 14 день після зачаття, од обумовлена значними рівнями смертності на- (2,3,7,8-тетра х лородібензо-пара-диоксин evaluation of risk/ benefit ratio. The analysis нак, в цей час ще не кожна жінка знає про те, селення на фоні низької народжуваності. Одні- [1746-01-6];

еріоніт [66733-21-9];

іприт (гір- of such ratio and the creation of standardized що вона вагітна.

єю із провідних причин смертності населення чичний газ) [505-60-2];

cланцеві масла guide-lines for hypoxic treatment/training ap- Надзвичайно актуальними є біоетичні пи в країні є – онкологічні захворювання, від яких [68308-34-9];

2-нафтиламін та його солі [91- plication are complicated due to the differenc- тання щодо штучного запліднення. Існує де щороку помирає більш 87 тис. осіб. За нашими 59-8]. Інші канцерогенні агенти (хімічні та фі- es in criteria for individual dosage and utilized кілька директив, які виходять з рекоменда даними, щороку в Україні біля 2,7 тис. нових зичні) І групи канцерогенності, що знаходять methods. Therefore new mathematical methods цій Парламентської асамблеї Ради Європи випадків раку обумовлені впливом на праців- використання у промисловості, повинні бути could be applied to estimate the safety and ef- (1969) і рішень Комісії з прав людини: вихо ників канцерогенних факторів на робочому віднесені до «Жовтого переліку» із забезпе- fectiveness of intermittent hypoxia applications. дячи з того, що «за допомогою запліднення in місці. Лише прямі втрати держави внаслідок ченням жорстких вимог з боку держави щодо One of them is «Method of Expert Assessing vitro людина дістала можливість втручатися цієї патології становлять щороку біля 54 млн. їх контрольованого використання у виробни- Scales». It helps to determine the danger de- в людське життя і впливати на її розвиток на грн. Боротьба із раком ґрунтується не тільки цтві: інформування працівників про існуючи gree at the most early stage of its development початкових стадіях», то на «ембріон і зародок на покращенні надання медичної допомоги загрози для їх здоров’я;

забезпечення по- and fulfilling well-timed actions for danger pre- людини при всіх обставинах розповсюджу хворим, а перед усім – в профілактиці його стійного моніторингу за гігієнічними умовами vention. It includes the description of: a) hazard ється вимога пошани людської гідності... та виникнення. праці та дотриманням техніки безпеки;

облік causal factors;

b) situations as a set of values of ким чином, вже з цієї миті права людини ма З метою зниження захворюваності пра- та медичний нагляд за працівниками;

забез- causal factors;

c) influences of separate factors ють основоположне значення».

цюючого населення раком МОП в 1974 році печення соціальних піль для працівників, що on the origin of basic events;

d) joint influence of Центральне місце в біоетиці займає про прийняла Конвенцію №139 «Про боротьбу з захворіли на професійний рак. factors on basic events probability. The meth- блема абортів з огляду на різноманітні ас небезпекою, що викликана канцерогенними Створення та введення у дію таких odology provides the forming of the system of пекти етичного плюралізму, що становять речовинами та агентами у виробничих умо- нормативно-правових документів дозволить indexes characterizing the risk of IHT negative відмінну рису сучасного демократичного вах, та заходи профілактики», яка ратифіко- підвищити відповідальність роботодавців за effects and determination of legitimate value суспільства.

вана ВР України 10 березня 2010 р. Одним стан умов праці та здоров’я працівників. З scopes for basic physiological parameters;

cre- Важко переоцінити значення медико із напрямків попередження впливу на пра- етичної точки зору, такі обмеження дозволять ation of the classification system allowing to set генетичного консультування для сучасної пе цівників канцерогенних агентів на робочому забезпечити реалізацію базових біоетичних human individual cardio-respiratory reactivity;

ринатології, при цьому одним з головних біо місці є: «… вживання заходів для заміни кан- принципів боротьби із раком (відповідно до development of proper IHT regimen for every етичних принципів є його недирективність.

134 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ Завжди слід пам'ятати про існування пра- of the profession of psychologist. Ethnicity ження показника смертності дітей до одного року, го розвитку плода з поєднанням в професійній ва пацієнта на конфіденційність. Так, біо- professional psychologist must be based on: в Україні протягом останніх років збільшується роботі біоетичних принципів, що дозволить етичні проблеми ВІЛ/СНІДу в перинатології є autonomy, subjectivity, privacy rights, integrity питома вага перинатальних уражень, особливо зробити вагомий внесок у покращення здоров’я достатньо гострими. Формування толерант- and confidentiality as fundamental principles of центральної нервової системи. Аналізуючи вро- Української Нації.

ності суспільства до ВІЛ-інфікованих – один customer relationship with the psychologist. In джені вади розвитку ЦНС, необхідно відзначити, з головних напрямків стримування епідемії addition, the student of this direction is required що у вагітних можливо запобігти народженню ді- P5/ ВІЛ/СНІДу. to gain knowledge about specific implementation тей з вадами розвитку ЦНС, якби нейрорадіоло- МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ В цілому, в біоетичних аспектах сучасно- of ethical principles in psychological diagnostics, гічне дослідження головного мозку плода (МРТ) ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГОВОї го акушерства та перинатальної медицини providing psychological support (psychotherapy було проведено вчасно і вагітні та їх родини були НЕІНВАЗИВНОї ГЕМОГЛОБІНОМЕТРІї особливу увагу слід приділяти такому колу in particular) and in scientific research. своєчасно інформовані про тяжкі наслідки по- У ПОСТРАЖДАЛИХ МЕШКАНЦІВ питань як генетика людини, зачаття, пологи, According to educational standards in students стнатального розвитку дитини. Це обумовлює ЧЕРНІГІВСЬКОї ОБЛАСТІ підходу до плода як особи і пацієнта, питан- of psychology, the effect of education on the раннє застосування сучасних перинатальних ням припинення вагітності та фетіциду, новим ethics of the psychology profession should технологій, удосконалення на підставі їх резуль- Осадців І.В.

КЛПЗ «Чернігівський обласний центр репродуктивним технологіям, науковим до- be the acquisition of skills and competencies татів тактики ведення вагітності і пологів, а також радіаційного захисту та оздоровлення слідженням щодо використання стовбурових necessary to recognize and identify ethical надання новонародженому у перші дні життя від населення», Чернігів, Україна клітин, питанням клонування, материнсько- dilemmas related to psychological practice повідної профілактичної медикаментозної допо фетальних взаємовідносинам, скринінгу, and the application of safeguards to protect моги. Разом з тим, слід підкреслити, що в процесі антенатальній діагностиці і консультуванню, against the violation of fundamental principles діагностики вроджених вад розвитку ЦНС виникає Рішення апаратної наради МОЗ України недоношеності, ВІЛ-інфекції, наркотичній of the profession. General issues of ethics in ряд етичних проблем, провідними з яких є вирі- від 8 липня 2002 року визначило одним із залежності при вагітності, терміновому роз- the educational process should be extended to шення питання про переривання чи продовження основних завдань для КЛПЗ «Чернігівський родженню, акушерським втручанням «на ви- issues of bioethics, especially for the education вагітності. ОЦРЗОН» – масове скринінгове обстеження могу». of specialists including the psychology of Етичним є надання повної, правдивої ін- сільських мешканців, що проживають в зоні Безумовно, слід пам’ятати, що успішно health, but not only. This is because the close формації за відсутності тиску на родину, навіть радіоактивного забруднення внаслідок Чор розвивається лише те суспільство, яке здат- relation of medicine and health psychology. Can якщо вона відмовляється від проведення пре- нобильської катастрофи. Мета скринінгового не слідувати благочинним етичним принци- serve as a confirmation of what we said, the натальної діагностики чи переривання вагітнос- обстеження в умовах сільських ФАПів – ран пам. «Хто рухається вперед в знанні, але від- affirmation of G. D. Bishop, who characterized ті при тяжких аномаліях у плода. Тому специфі- ня діагностика гематологічної та онкологіч стає в моральності, той більш йде назад, ніж the psychology of health and related fields ка роботи лікарів, що пов’язані з пренатальною ної патології. Як показала практика, простих вперед», – казав Аристотель. with his book – medical psychology deals діагностикою стану плода, пред’являє до них не скринінгових оглядів лікарями ендокриноло with the methods of clinical psychology to the лише професійні, але й високі психологічні ви- гом та онкологом буває недостатньо для ви health problems, psychosomatic medicine is a моги, а також моральні і етичні. Особливо важ- явлення цієї патології, а проведення ендоско P5/ specialty dedicated to biomedical factors in the ливі такі принципи біоетики, як принцип поваги пічних та УЗД вимагає значну кількість часу.

BIOETHICS PROBLEMS IN THE development of mental and physical diseases. гідності особистості, принцип «не зашкодь», Анемічний синдром, як універсальний PSYCHOLOGIST EDUCATION IN POLAND Behavioral medicine is science that uses an принцип «роби благо», принцип справедли- стан, що характеризується зниженням рівня urszula Kontny, M. Czapka, V.Kozik interdisciplinary theory and practice for the вості, принцип уразливості, принцип цілісності гемоглобіну в крові людини, виступає проя treatment of behavioral sciences and health. з їх реалізацією через правила інформованої вом ряду захворювань, зокрема гематологіч Bytom University of Economics and The ethical issues are inextricably linked with the згоди (участь у цьому процесі в даному випад- них та онкологічних. Беручи до уваги відсут Administration, Bytom, Poland psychologist, and the bioethics issues should ку батьків), правдивості, приватності, лояль- ність можливості проводити клінічний аналіз be associated with the use of knowledge and ності та конфіденційності. Обов’язок і етичне крові в умовах сільських ФАПів з причини не It should be noted that bioethics is not methods of psychology in medical science. By забов’язання казати правду, зокрема, під час належних санітарно-гігієнічних умов і відсут only the interest of medical science. The adopting such approach should be to provide пренатальної діагностики, є проявом поваги до ності на ФАПах лабораторного обладнання psychological litelature states that – «Bioethics students with the psychological knowledge, інших людей. Саме в медицині воно знаходить та посад лаборантів, цілком доцільно вико (Bioethics), is an area of ethics and moral values both from the ethics of the profession, as well as вираз у повазі до автономії, що лежить в основі ристати неінвазивну гемоглобінометрію, що research in relation to medicine and sciences knowledge of bioethics. The modern medicine, стандарту інформованої згоди. Згода не може не вимагає транспортування лабораторного such as biology, pshysiology or psychology.

in their development, increasingly has to reckon бути автономною, якщо вона не опирається на обладнання, додаткової посади лаборанта в The concept of ethics in social psychology with the bioethics opinion. правдиву інформацію. При цьому моделі вза- складі виїзної бригади, а може проводитись and sociology is related to the description of ємин лікаря і пацієнта можуть бути різними – лікарем-гематологом протягом однієї хвили a social phenomenon from the perspective автономна, патерналістська, інтерпретаційна, ни під час скринінгового прийому цього спе P5/ of an observer from outside, for example, a технологічна, а дотримання принципів біоети- ціаліста в сільському ФАПі.

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРЕНАТАЛЬНОї researcher, as opposed to a participant in the ки дозволяє лікарю реалізовувати діалогічну З цією метою використано діючий експе ДІАГНОСТИКИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ social situation. It is important that the issues модель взаємовідносин лікар-пацієнт, модель риментальний зразок портативного приладу ЦНС У ДІТЕЙ of bioethics must be taken into account in довіри і взаєморозуміння, і, таким чином, ви- для неінвазивного вимірювання концентрації the training of psychologists. In educational ходити на якісно новий рівень взаємин. Самі ж гемоглобіну, еритроцитів і показника гема Л.Г.Кирилова, О.А.Шевченко, В.І.Лисиця standards of psychologist’s education in ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології токриту в біотканині людського організму in пренатальні дослідження слід проводити дуже Poland is written that, the psychologist is НАМН України», Київ, Україна vivo, створений в Київському інституті кібер ретельно для запобігання помилок і некорек a profession of public trust. This should be тних прогнозів. нетики. Дослідження на 100 пацієнтах по taken into account that the person following Пренатальна діагностика вродженої патоло- Виходячи із зазначеного вище, необхідним вимірювань у кожного, підтвердили наявність a profession of psychologist must have a high гії є одним з найбільш перспективних напрямків є подальше удосконалення пренатальної діа- кореляції між показниками неінвазивної ге ethic level. Therefore, it is assumed that a в перинатології. Слід зазначити, що на фоні зни- гностики і поглиблення знань щодо подальшо- моглобінометрії та лабораторними вищеоз psychology student should know the values 136 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ наченими показниками, індекс кореляції Пір сона коливався від 0,67 до 0,7 в залежності від показника крові, із яким порівнювали.

Таким чином встановлено можливість вико ристання неінвазивної гемоглобінометрії для ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВЫХ скринінгового обстеження постраждалого населення в умовах сільських ФАПів.

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Враховуючи велике значення скринінго вого обстеження постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення Черні гівщини з метою ранньої діагностики гемато логічної та онкологічної патології, проведен ня масової неінвазивної гемоглобінометрії як S6/2 зумовлено тим, що права одного із учасників методу діагностики анемічного синдрому в ЕТИКА ДОНАЦІї ГАМЕТ ТА ЕМБРІОНІВ програми донації можуть не співпадати з пра умовах сільських ФАПів, має вагоме медико вами іншого. Найбільш прийнятним є подвій соціальне значення.

Ф.В.Дахно ний підхід, що враховує баланс всіх інтересів:

Інститут репродуктивної медицини, Київ, Донор може за своїм бажанням брати участь Україна в програмі як відомий або анонімний;

Реципієнти можуть вибрати відомого їм до Резюме. Представлені етичні міркування нора, або анонімного.

відносно донації гамет та ембріонів. Виділені Запропонована схема надає право донору проблеми, які стосуються значення генетич- вирішувати питання своєї ідентифікації, рівно них зв’язків, регулювання стосунків учасників як і реципієнтам самостійно вирішувати питан програм донації та благополуччя майбутньої ня збереження анонімності програми донації.

дитини. Розглядаються питання анонімності, Незалежно від анонімності донор прохо компенсації за донацію, оформлення згоди дить повне обстеження. Звичайно, дуже мало всіх учасників та допустимі межі інформації донорів погоджуються відмовитися від ано про донорів та реципієнтів. німності.

Ключові слова: етика, донація гамет, Не анонімна донація. Питання надан донація ембріонів, оплата, згода ня інформації потомкам, які досягли18 років, про їх походження від донорських гамет чи Основні принципи. При відсутності або ембріонів, викликає дискусію. Проте, якщо в патології чоловічих чи жіночих гамет єдиним програмах лікування безпліддя беруть участь рішенням виправити ситуацію може бути до- друзі, або члени сімейства, треба мати на ува нація гамет чи ембріонів, що дозволить отри- зі можливість в майбутньому конфліктів. З ча мати потомство без генетичного зв’язку для сом можуть мінятися взаємовідносини друзів одного, або обох із подружжя. Донація може і родичів, мінятися їх уява відносно прав та допомогти уникнути передачі потомству ге- обов»язків щодо дитини. Якщо ж запрошують нетичної патології і являється надзвичайно ся рідні брати чи батько, це завжди предмет чутливим предметом для використання, тому занепокоєння із-за складності визначити ста що вклинюється в проблему генетичного по- тус дитини в межах сімейства. Ці питання по ходження – центральної складової більшості требують довгострокового вивчення.

громад. Відбір і обстеження донорів. Вимоги до Права та обов’язки відносно генетичного донорів сперми (ДС):

походження вирішує суспільство через зако- - вік донора від 20 до 40 років та бажано на нодавство. Поскільки репродукція людини є явність народженої здорової дитини;

суспільною категорією (і соціально, і юридич- - відсутність негативних фенотипічних про но), то суспільство може регулювати донацію явів;

гамет та ембріонів. Деякі країни обмежують - відсутність соматичних захворювань, які використання донорських гамет та ембріонів, можуть негативно вплинути на здоров’я май у інших донація ембріонів регулюється більш бутньої дитини та відсутність протипоказань строгими інструкціями, ніж донація гамет. У до ДС;

всіх випадках програми донації гамет та емб- - відсутність спадкових захворювань;

ріонів виконують команди високих професіо- - відсутність шкідливих звичок: вживання налів, які обов’язково на перше місце ставлять наркотичних та токсичних речовин;

питання про благополуччя майбутньої дитини. - зловживання алкогольними напоями.

Анонімність. До цього часу немає ідеаль- Вимоги до донорської сперми:

ного вирішення проблеми анонімності. Це - об’єм еякуляту повинен перевищувати 1 л;

138 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ - концентрація сперміїв повинна бути біль- почтение врачом и пациентом того или иного S6/4 казанную клиническую эффективность, ше 40 млн. в 1 мл еякуляту;

ПРОБИОТИКИ: БИОЭТИЧЕСКИЕ мультикомпонентный состав, соответствую препарата. Недобросовестная конкуренция - наявність прогресивно-рухомих форм ПРОБЛЕМЫ щий «местной» в географическом отношении между производителями средств ГК спосо (А+В) більше 50%;

физиологической микрофлоре.

бна дезориентировать и врача, и пациента.

- доля морфологічно-нормальних форм В.П.Широбоков, Д.С.Янковский, Группой украинских ученых разработана Примером может служить неоправданная більше 60%;

Г.С.Дымент уникальная серия мультипробиотиков послед паника, возникшая после опубликования в Национальный Медицинский Университет - кріотолерантність (виживання сперміїв него поколения «Симбитер®» и «Апибакт®», ко «Британском медицинском журнале» статьи Имени А.А.Богомольца, після кріоконсервації / відтаювання). торая не имеет мировых аналогов и отвечает о связи венозных тромбоэмболий с примене Научно-производственная компания всем этим требованиям.

Обстеження донорів сперми: нием комбинированных оральных контрацеп «О.Д. Пролисок».

- визначення групи крові і резус-фактора;

тивов.

Киев, Украина.

- висновок терапевта ;

S6/ Заместительная (менопаузальная) гормо - медико-генетичне обстеження та каріоти- БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ нальная терапия. Доказана ее эффективность Все живые организмы существуют на по пування;

ПРОТИПУХЛИННИХ ВАКЦИН В в отношении вегето-сосудистых и других верхности Земли, формируя специфичес - аналіз крові на сифіліс, ВІЛ, гепатити В і С. КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІї ОНКОЛОГІЧНИХ проявлений климактерического синдро кую пленку жизни на нашей планете – би Перелік необхідних документів, для ХВОРИХ ма, профилактики остеопороза, некоторых осферу. Основу биосферы составляют здійснення донації сперми: форм рака, нейродегенеративных заболева микроорганизмы, древние предки которых - заява донора сперми;

Г.П.Потебня, Т.В.Симчич, І.М.Воєйкова ний. Однако неправильная трактовка резуль Інститут експериментальної патології, первыми заселили Землю и сыграли исклю - індивідуальна картка донора сперми (за- татов некоторых исследований, например, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН чительную роль в формировании современ повнюється і кодується лікарем). «Инициативы во имя здоровья женщины»

України, Київ, Україна ной «живой» планеты. Микроорганизмы в силу - журнал обліку, зберігання і використання (США), проведенных с методологическими своей многочисленности, по сути, являются сперми донорів;

ошибками, раздула пожар недоверия к дан средой, в которой развиваются другие формы - лікар – уролог здійснює медичний огляд Питання вакцинації є складною біоетичною ному методу, который до конца не удалось живой материи, в том числе и человек.

донора, контроль за своєчасністю проведення проблемою і темою гострих дискусій в суспіль погасить.

В современном понимании нормальную ми і результатами лабораторних досліджень згід- стві. З самого початку виникнення вакцинації Оперативная гинекология. Нарушением крофлору человека считают дополнительным но з календарним планом;

як такої, постійно знаходились опоненти, які врачебной этики считается неоправданная жизненно важным органом, который в виде - лаборант-ембріолог проводить процеду- проголошували, що вакцини не завжди ефек хирургическая активность и удаление орга биологически активной пленки обволакивает ру заморожування і розморожування сперми, тивні, що вони є або можуть стати небезпеч нов репродукции вместо применения орга слизистые оболочки полых органов и кожу че оцінює якість сперми до і після кріоконсерва- ними, а для попередження хвороби краще носохраняющих методик.

ловека. Этот специфический орган выполняет ції, забезпечує необхідний режим зберігання покладатися на інші засоби. Причиною цієї Беременность. Применение натуральных огромное количество жизненно важных функ та використання сперми, веде облік біомате- критики був не тільки обскурантизм, але й ін гормонов для сохранения беременнос ций, которые не может выполнить ни один из ріалу. дивідуалізованість дії вакцини: завжди існує ти предпочтительнее синтетических.

других органов или систем, поэтому наруше У банку сперми повинні бути антропоме- певна (хоч дуже й дуже невелика) ймовірність, Этические проблемы возникают и при назна ния в микробной экологии неизбежно отража тричні і фенотипічні дані донорів. що введення вакцини зашкодить людині. На чении беременным препаратов для лечения ется на состоянии здоровья. сьогодні, коли завдяки масовій вакцинації ряд экстрагенитальной патологии, учитывая не К сожалению, человек, который не спо- інфекційних захворювань відійшли в історію, а S6/ достаточность сведений об отдаленных по собен выжить в биосфере без содействия інші – стали забирати набагато менше жертв, ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ следствиях для здоровья потомства. симбиотических микробов-союзников, на як не дивно, антивакцинальні настрої, навпаки, РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ Искусственное прерывание беременности. протяжении всей своей истории не прекра- набули широкого поширення. Виникає питан Эта исключительно болезненная в этическом щал жестокой борьбы с микробным миром. ня, чи можуть ці настрої перекинутися і на про А.Г.Резников отношении проблема едва ли получит окон ГУ «Институт эндокринологии и обмена Результатом многолетней, но безуспешной типухлинні вакцини (ПВ)?

чательное решение. Аргументы религиозно веществ им. В.П.Комиссаренко НАМНУ», Киев, борьбы с миром микробов явилась быстрая Слід сказати, що ПВ в дечому принципово го характера против абортов воздействуют Украина его эволюция в направлении повышения па- відрізняються від класичних вакцин. Насампе только на верующее население. По-видимому, тогенного потенциала, что негативно отра- ред, вони є не профілактичними, а терапевтич больше перспектив в борьбе с абортами име- зилось на здоровье населения. В частности, ними (за винятком вакцин проти вірусів папіло Решения трудных этических дилемм ет повышение общей культуры и информиро- наблюдается неуклонное увеличение детей и ми людини, які викликають рак шийки матки).

(«польза-вред», «эффективность–безопас ванности о вредных, подчас необратимых, взрослых с дисбиозами (дисбактериозами), Таким чином, їх застосовують не для широкої ность» и др.) ждут многие направления реп последствиях этой процедуры. выражающимися в повреждении микробной маси здорових людей, а як додатковий засіб у родуктивной медицины.

Вспомогательные репродуктивные техно- экосистемы и рассматриваемыми как одна из терапії онкохворих. Тому, як правило, ПВ не по Гормональная контрацепция. Благодаря логии. Этически оправданным и необходимым серьезных болезней цивилизации. трапляють у «сферу критики» антивакциналь гормональной контрацепции (ГК) удалось является увеличение объема государствен- Для восстановления нормальной ників, оскільки немає примусового загально значительно уменьшить число абортов, со ного финансирования циклов фертилизации микрофлоры и профилактики дисбиозов ис- го вакцинування, яке, на їхню думку, порушує хранить здоровье и фертильный потенциал ин витро, причем как в государственных, так пользуются пробиотики. Несмотря на неуклон- права людини. По-друге, ПВ ще не здобули ши женщины, лечить ряд заболеваний. Однако и приватных медицинских центрах. С другой ное расширение ассортимента пробиотиков, рокого поширення: переважна більшість із них применение ГК в странах западной цивилиза стороны, необходимо более взвешенно под- не все препараты соответствуют биоэтическим проходить той чи інший етап випробування.

ции способствовало раннему началу половой ходить к применению подобных процедур у требованиям, которые к ним предъявляются. Однак виникає питання: чи містить пев жизни девочек, а в Африке – распростране женщин с гиперандрогенными состояниями Пробиотики должны быть безопасными для ні біоетичні виклики розробка і застосування нию СПИДа (реже пользовались презерва (поликистоз яичников и др.), создающими здоровья всех категорий населения, иметь ПВ? Головною проблемою ПВ є те, що їхня діє тивами). В выборе контрацептива большое риски для здоровья плода. высокую колонизационную активность, до- є дуже індивідуальною. Одна й та сама вакцина значение имеет комплайенс, то есть пред 140 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ може не тільки підсилити опірність організму в 1968 году после трансплантации стволовых S6/7 S6/ до пухлини, але в деяких випадках спричини- клеток Р.Гуддом ребёнку с тяжёлым врождён- ЕТИКА ТА БЕЗПЕКА РОДИННОї ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРІОКОНСЕРВАЦІї ти прогресію захворювання. Виникає питання, ным комбинированным иммунодефицитом. ТРАНСПЛАНТАЦІї ОРГАНІВ ГАМЕТ, ЕМБРІОНІВ І РЕПРОДУКТИВНИХ чи має право лікар (або дослідник) знехтувати Нобелевская премия (1990 г.) Томасу Е.Д. за ТКАНИН можливими ризиками застосування ПВ? Чи трансплантацию костного мозга больному А.А.Костенко Національний інститут хірургії та відносно висока ймовірність користі може елі- лейкемией и признание открытия стволовых Ф.В.Дахно трансплантології імені О.О.Шалімова, Інститут репродуктивної медицини, Київ, мінувати вірогідність шкоди? Інша серія питан- клеток третьим по значимости событием в Київ, Україна. Україна ня пов’язана з визначенням відповідального за биологической науке 20 века после открытия прийняття рішення про застосування вакцини. двойной спирали ДНК и расшифровки генома Вступ. Медична діяльність знаходиться Вдосконалення методів кріоконсервації і Жодне вакцинування не може проводитися человека – подтверждение актуальности рас під наглядом Всесвітнього Альянсу за Без- бажання багатьох індивидів зберегти фер без згоди пацієнта, однак переважна більшість сматриваемой проблемы.

пеку Пацієнтів, що працює під егідою Всес- тильність після хронічних хвороб, ятрогенних хворих цілком свідомі реальної загрози, і го- Эмбриональные стволовые клетки обла вітньої Організації Охорони Здоров’я. Ванку- ускладнень лікувальних програм, новоутво тові прийняти будь-що, що, принаймні теоре- дают свойством плюрипотентности – они верський Форум 2005 року дав можливість рень, або просто із збільшенням віку, вимагає тично, може продовжити їхнє життя. Цю думку способны давать начало более чем 350 раз Комітету з Етики Товариства Трансплантоло- вирішити етичні питання і певні дилеми віднос здебільшого розділяють і їхні родичі. Чи здатні личным типам клеток, что открывает широкие гів звернути увагу на відповідальність коман- но кріоконсервації гамет і репродуктивних тка вони прийняти зважене рішення про застосу- перспективы их практического использования ди трансплантологів за відбір живого донора, нин для реабілітації репродуктивної функції.

вання вакцини? Тому основний тягар мав би в биологии и медицине. Получены обнадежи виконання обов’язків, заходи безпеки. Важ- Предметом особливої уваги ця проблема лягти на лікаря (за умови його фінансової неза- вающие результаты лечения больных кардио ливим було рішення Амстердамського фору- доречна в цей час за наступних причин:

ангажованості, що є ще однією окремою етич- логического, хирургического (лечение трофи му 2005 року, що стосувався безпеки живих а) збільшена тривалість життя жінок і чоло ною проблемою). ческих язв), неврологического профиля.

донорів нирки. Складність в оцінці ризику віків, репродуктивному потенціалу яких загро Крім того, багато етичних питань стосують- В тоже время, технология рождает много майбутньої операції полягає у важкості оцін- жують хронічні хвороби і ятрогенні ускладнен ся етапу розробки вакцин. Наскільки добре численные этические проблемы, требующие ки функціональних можливостей організму ня лікування, новоутворення різної локалізації;

має бути протестована вакцина в доклінічних серьезного внимания. В первую очередь – это пацієнта і в оцінці кваліфікації анестезіолога б) бажання жінок бути здатними отримати і клінічних дослідженнях, до введення в клініч- недоказанность эффективности и безопас та хірурга. вагітність в старшому віці з використанням їх ну практику? Жодна вакцина не дає 100% ре- ности применения ЭКС по причине отсутствия власних ооцитов;

зультату на тваринах, чи маємо ми право зне- результатов рандомизированных двойных Матеріали та методи дослідження.

Обстежено 101 донора органів (56 нирки, в) безпечна і надійна кріоконсервація спер хтувати відсотком неуспішності? Всі ці питання слепых контролируемых исследований, яв 45 печінки). Кожний вид обстеження донора ми і придатної тканини яєчника дорослої жінки;

показують, що розробка і застосування ПВ по- ляющихся фундаментом современной дока оцінювався по бальній системі. Використана кріоконсервація жіночих гамет і репродуктив требує неабиякої обережності з боку науковців зательной медицины. Во-вторых, проблемы, чотириступенева система оцінки доопера- них тканин може бути успішна для збереження і лікарів. связанные с получением стволовых клеток, ційних показників в балах. Проведена оцінка фертильності у вищезазначених випадках;

Ми віримо, що як профілактичні вакцини источником которых является ткань зароды кожного виду обстеження. Відсутність по- г) пропозиції щодо зберігання репродуктив врятували світ від багатьох інфекційних за- ша или ткань плода на различных стадиях его рушення визначено як 0 балів, верхня межа них тканин весь час збільшується.

хворювань, так і ПВ можуть значно поліпшити развития. Можно ли специально создавать эм норми – 1 бал, порушення – 2 бали, суттєве результати лікування онкологічних хворих. Але, брионы с целью получения стволовых клеток, Факти і визначення порушення – 3 бали. При суттєвому пору- Минуле десятиліття засвідчило значне по і лікарям, і дослідникам, які мають справу із їх которые будут использоваться для лечения и шенні одного з показників донорська функція кращення виживання хворих після терапії раку застосуванням, потрібно бути дуже виваже- выживания взрослых людей? Насколько этич не можлива. Далі для кожного пацієнта роз- як серед дорослих осіб репродуктивного віку, ними, не робити поспішних висновків, аби не но использовать «лишние эмбрионы» при про раховувалась сумарна кількість балів. так і серед дітей або підлітків. Більшість дітей, дискредитувати своє дітище ще на самому по- ведении процедуры ЭКО? Какова моральная Висновки. 1. В Україні під час відбору які переживають рак (85 %), потенційно фер чатку. сторона использования абортивного матери живих донорів органів в цілому виконуються тильні, але багато хто має високий ризик без ала для получения дефицитного сырья? Тре міжнародні норми безпеки. пліддя. У дорослих прогноз для їх фертильності тьей проблемой является недобросовестная S6/ 2. У хворих з передопераційним ризиком залежить від початкової патології (тип і топика реклама стволовых клеток как элексира веч НЕКОТОРЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ понад 4 бали збільшується кількість днів пе- раку), їх віку, методів лікування (радіотерапія ной молодости при использовании их в косме КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ребування в стаціонарі та ускладнюється піс- або хіміотерапія, одна або в комбінації), так тических целях. И, наконец, погоня некоторых ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ляопераційний період. само як тривалість лікування і дозування пре стран любой ценой установить приоритет в об 3. Середня кількість післяопераційних днів паратів.

ласти молекулярных технологий.

М.Э.Гурылёва Казанский государственный медицинский залежить від віку пацієнта у групі донорів при Таким образом, использование ЭСК являет- Жінки университет, більш важкий за травмою операції із забору У жінок самий звичайний вибір для всіх ві ся одним из перспективнейших направлений кафедра биомедицинской этики и печінки. кових груп – зберігання смужок яєчника або клинических исследований 21 века. Грамотное медицинского права, Казань, Россия 4. З віком у донорів середній бал післяопе- біопсій. У постпубертатних жінок є вибір кріо этико-правовое сопровождения таких работ раційних ускладнень зростає. консервації незрілих або зрілих ооцитов. Третя не позволит дискредитировать перспективную 5. При аналізі передопераційного стану можливість – кріоконсервація людських емб Тема использования эмбриональных ство- методику. Разрешение на применение новых донора ми повинні враховувати можливий ріонів, отриманих із спермою їх партнера, або ловых клеток (ЭСК) в медицине сегодня об- технологий в рамках ограниченных клиничес ризик операції, і при його високому ступені спермою анонімного донора. Відносно вико суждается крайне широко. Впервые концепция ких испытаний, тщательный этический надзор відмовляти пацієнту в його бажанні стати до- ристання і лікування, є варіанти культивування стволовых клеток была предложена более 100 за проводимыми исследования – цивилизо нором, тому що це небезпечно для його жит- ін вітро фолікула;

дозрівання незрілих ооцитів лет назад нашим соотечественником – рус- ванный путь, который должна пройти каждая тя. в пробірці, IVF і трансфер ембріона, або транс ским учёным Александром Максимовым. Сов- новая методика перед тем как стать рутинной фер донорського ембріона. Від використання ременная история их использования началась практикой.

142 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ полосок яєчника на кінець 2008 року народи- ристання замороженої-відтаяної сперми стало циплінарна команда зацікавлених фахівців консервантів, кріопротекторів чи антибіотиків.

лося 5 дітей. Число народжених дітей від дозрі- рутинною процедурою, чого не можна сказати (онкологи, педіатри, фахівці з проблем репро- Отримання кордової крові і подальше вання в пробірці або від заморожених – відтая- про кріоконсервацію репродуктивної тканини. дуктивної медицини, психологи, інші консуль- клінічне використання препарата кріокорд них ооцитів обмежене, але досить значне. Зважаючи на недоліки клінічного використання танти) надає консультації і протягом ухвален- здійснюється з додержанням біоетичних норм.

Чоловіки – достатньо даних по ефектив- оваріальної тканини, цей метод не можна про- ня рішення повинні оцінити ситуацію і вибрати Заготівля кордової крові відбувається в сте ності кріоконсервації сперми, що взагалі мож- понувати жінкам як засіб зберегти їх потенціал кращу методику для вирішенні репродуктив- рильних умовах пологового будинку після на ливо з віку близько 12 років (середній вік для фертильності, коли немає жодної безпосеред- них проблем. родження дитини і відокремлення її від матері, спермархе 12,5 років). ньої загрози їх плодючості. З цих міркувань не тобто ніяк не впливає на стан здоров’я матері і Заключення Пре-пубертатні чоловіки. Тут єдиний виб- можна заохочувати заморожування ооцитов Цільова група з питань етики і законодавс- новонародженої дитини. При цьому породілля ір – заморожування тканини яєчка. Варіанти для збереження фертильності без медичних тва в репродуктивній медицині ESHRE важає завчасно дає добовільну інформовану згоду на для використання – взята у тієї ж особи послі- показань. можливим переглянути свої рекомендації заготівлю кордової крові. Надання жінкою – по дуюча трансплантація, дозрівання в пробірці. щодо кріоконсервації репродуктивних тканин, роділлю згоди на використання її плацентарної Визначені етичні дилеми Від використання тканини яєчок в пре-пубер- Період зберігання. Репродуктивні тканини дозріванню незрілих ооцитів або культивуван- крові є гуманною акцією донорством крові.

таті діти пока не були народжені. і гамети мають бути збережені лише до віку, в ню фолікулів ін вітро. Це диктується необхід- Зберігання аутоплацентарної крові у вигляді Пубертатні чоловіки. Тут звичайний вибір якому вважається прийнятним їх використо- ністю удосконалення вказаних методик і має препарата кріокорд є свідомою турботою бать заморожування эякулята, але можливо також вувати для досягнення вагітності, зважаючи бути отримана згода Центрів біорепродукції в ків про майбутнє своєї дитини.

зберігання тканини яєчка. Використання замо- на благополуччя дитини і ризик для вагітної межах контексту проведення дослідження, а Препарат сироватки кордової крові має роженої эякульованої сперми в програмах ін- матері. Зокрема благополуччя дитини навряд не для терапії або збереження власне репро- держреєстрацію та сертифікат якості, супро семінації або IVF чи ІКСІ, і замороженої эпідіді- чи буде прийнятне, коли обоє з батьків мають дуктивного потенціалу донорів. воджується інструкцією для використання. У мальної сперми, виявилося дуже ефективним. дуже поважний вік. В разі збереження емб- лікувальній практиці кріокорд виявив високу ріонів, період зберігання може бути продовже- клінічну ефективність, на ряд способів лікуван Основні етичні принципи P6/ Автономія. Автономія і чоловіків і жінок по- ний на більше, ніж на 10 років (ESHRE, 2001). ня отримані патенти на винаходи.

БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ І винна поважатися. Кожна людина має право Посмертна репродукция. Є група людей, КЛІНІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИРОВАТКИ зберегти свою фертильність або при загрозі які зберігають свої кріоконсервовані гамети ПЛАЦЕНТАРНОї КРОВІ P6/ від хвороби, або при добровільному втручанні або репродуктивні тканини для подальшого ви- ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ (типа вазектомії), або з міркувань плануван- користання. Пацієнти з серйозними хворобами О.В.Ліпіна, О.С.Прокопюк, І.Б.Мусатова, ня стилю життя (бажання мати дитя пізніше). повинні враховувати реальну можливість, що В.Ю.Трифонов, В.Ю.Прокопюк Э.А.Демина Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Институт экспериментальной патологии, Моральне і юридичне визнання автономії до- протягом зберігання їх репродуктивного ма НАН України онкологии и радиобиологии сягається, отримуючи згоду на основі повної теріалу деякі з них можуть померти. Тому, такий Харків, Україна им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины інформації пацієнта. Здобуття згоди на основі варіант має бути обумовлений в рекомендаціях Киев, Украина повної інформації для дорослих і дітей відріз- клініки і визначена доля біоматеріалу на період няється із-за їх різної компетентності при ух- зберігання. В разі смерті дітей або підлітків, Після народження дитини та відділення її від валенні рішення. В ідеальній ситуації дитина, отриманий від них біоматеріал (репродуктивні матері в судинах плаценти і пуповини залиша- Генная терапия (gene therapy) – введение батьки і команда фахівців домовляються про тканини і гамети), які знаходилися на кріозбе- ється значна кількість плацентарної (кордової) генов в организм человека с целью исправле інтереси дитини. Коли є розбіжність, рішення реженні, мають бути знищені. Батьки не мають крові. Кордова кров зазвичай підлягає утиліза- ния генетического дефекта или замедления дитини повинне поважатися. Рішення про кріо- права вирішувати питання про репродуктивне ції, тоді як в її використанні є значний соціаль- развития генетической болезни (Э.А.Демина консервацію може прийматися батьками. використання генетичного матеріалу їх дитини ний і етичний сенс. и соавт., 2009). «Генную терапию на совре після її смерті (Рекомендації ESHRE, 2001). В Унікальність кордової крові визначається менном этапе можно определить как ле 2.2 Добродійність і невизначеність Обов'язковим є практичне використання разі серйозної хвороби самотнього дорослого, тим, що під час вагітності плацентою синтезу- чение наследственных мультифакторных и стандартів, зведенних в правилах для гамет і матеріал, який знаходився на кріозбереженні, ються і потрапляють у кордову кров специфічні ненаследственных (инфекционных) забо банків тканини (ESHRE, Цільова група по Етиці після його смерті має бути знищений. У само- плацентарні білки: комплекс репродуктивних леваний путем введения генов в клетки па і Праву, 2002). Обережність потрібно проявля- тнього здорового дорослого чоловіка прий- імуномодуляторів, увесь спектр гормонів, при- циентов с целью направленного изменения ти при переході від дослідження до лікування: нятна посмертна донація сперми за наявності таманний організму новонародженого, ростові генных дефектов или придания клеткам новых оскільки зберігання репродуктивної тканини попередньої згоди поставщика биоматериалу. та антипроліферативні фактори, гемопоетини функций» (В.С.Баранов, 1999). Гены, которые все ще вважають експериментальним, клініч- В разі смерті одного з подружжя, посмертне та адаптогени, опіоїдні пептиди – ендорфіни та искусственным способом переносятся в ор не використання залучає декілька важливих використання сперми партнером, що вижив, енкефаліни, ферменти, мікроелементи, вітамі- ганизм, называются трансгенами. Наибо ризиків, що вимагає дотримуватися звичай- може бути прийнятне, якщо є попередня пись- ни. Усі ці біологічно активні сполуки знаходять- лее распространенными являются векторы них стандартів для нових методів терапії. По- мова згода покійного партнера. Посмертна ся в рідкій фазі, а саме в сироватці плацентар- для переноса генов, сконструированные на тенційні ризики від таких методик мають бути донація ооцитів не рекомендується, бо це за- ної крові. Зберегти біологічно активні сполуки основе ретровирусов, которые способны ин зважені проти поки що недоведених вигод (ви- лучає і менш надійну методику і використання у нативному стані і у фізіологічних співвідно- фицировать клетки-мишени и в результате користання для майбутньої репродукції). Не сурогатного материнства. шеннях дозволяють низькі температури. включать постоянно функционирующий ген в можна виключити ризик перенесення ракових Донація для дослідження. Всі постачаль- В Інституті проблем кріобіологіі і кріомеди- геном клетки-хозяина. Пока лучшие результаты кліток від узятого у тієї ж особи біоптата, ризик ники гамет або тканин, або їх уповноважені цини НАН України були розроблені програми получены с генетическими болезнями, за передачі вірусу тварини в ксенотрансплантаті можуть надати як донорський репродуктивний кріоконсервування та довгострокового збе- трагивающими иммунную систему, поскольку і ризик порушення генетичної компетентності матеріал для дослідження після залучення ад- рігання сироватки кордової крові. Проведені лимфоциты легко получить из периферичес кой крови, изменить их ex vivo и вернуть паци при тривалому культивуванні в пробірці яй- воката, причому репродуктивна донація прий- розробки використані при створенні на осно цеклітин у фолікулі. Можливе зберігання по нятна лише для дорослих, які були здоровими ві сироватки кордової крові людини біологічно енту.

медичних і по соціальних причинах. Поки Вико- під час заморожування біоматеріалу. Міждис- активного препарату кріокорд, який не містить Этические принципы применения генной те 144 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ рапии в ее современной форме установлены. для потреб клінічної медицини. Це створює В качестве мишеней для генетической транс- можливості для лікування багатьох захворю формации используют только соматические вань, які до цього часу не піддаються терапев ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ клетки организма. Перенос генов в сомати- тичним впливам – певні види спадкової патоло ческие клетки – соматическая генная терапия, гії, які можуть бути відкореговані за допомогою КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ которая осуществляется после тщательного введення в клітини хворого необхідних генів клинико-лабораторного обследования и полу- замість відсутніх або патологічних, лікування ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ чения информированного согласия больного. злоякісних пухлин, а також відновлення втра Два других потенциальных подхода к ген- чених або ушкоджених клітин і тканин шляхом ной терапии в настоящее время не разрешены, введення в хворий організм штучно вирощених в основном, из-за этических проблем. поза організмом відповідних клітинних та тка Один из них – терапия клеток зародышевой нинних структур. На сьогодні в цьому напрямку линии, при которой мишенями служат гаметы. працюють десятки біотехнологічних компаній, S7/1 з правом вирішення питання про доцільність При этом подходе корректирующая ДНК вклю- сотні клінік, і таким способом лікуються тисячі ДІЯЛЬНІСТЬ ЕТИЧНИХ КОМІСІЙ ЩОДО продовження даного клінічного дослідження.

чается во все клетки организма человека, в том пацієнтів.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 12 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.