авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 12 |

«Национальная академия наук Украины Национальная академия медицинских наук Украины Министерство здравоохранения Украины ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО ...»

-- [ Страница 9 ] --

знання керівниками закладів охорони здоров’я означена лише у 31,4% відповідей. Отримані основне ядро його членів мають складати фа Впровадження методологічних основ та ме хівці з гігієни, клінічної медицини, радіобіології;

основних питань із глобальної, професійної бі- дані відображають переважаючу патерналіст тодичних підходів біоетики і біобезпеки в усіх - при всьому різноманітті наукових розробок оетики та етики прийняття рішень [Поттер Ван ську модель взаємовідносин, а фіксація прав сферах діяльності лікарі та представників ме методологія біомедичної експертизи має базу- Рассел, 2002] і культури управління в цілому. пацієнта має скоріше формальний правовий дичної науки має ґрунтуватися на відповідних ватися на загальних уніфікованих принципах;

Для аналізу цих аспектів діяльності соціоло- аспект щодо захисту медичного персоналу.

положеннях, достовірність яких не викликає - формування системи знань науковців з пи- гічним методом за спеціально складеною про- Отже, нами виявлені неповні знання щодо жодних сумнівів. Активне втручання лікаря в тань медичної етики має здійснюватися за єди- грамою опитано 52 керівники закладів охорони культури управління, зокрема біоетичних її ас патологічний процес у хворого вимагає узго ною навчальною програмою. здоров’я (ЗОЗ) різного рівня. Оцінку реаліза- пектів. Це потребує включення питань біоети дження його діяльності з закономірностями дії Для забезпечення дотримання принципів ви- ції принципів культури управління в закладах ки у складові культури управління, формуван ліків і можливої небезпеки за певних умов. Ось сокої моралі, поваги до здоров’я та гідності, га- проводили на основі аналізу систематичнос- ня відповідних навичок і вмінь при проходженні чому ефективність впровадження основ біо- рантії безпеки та захисту прав кожного суб’єкта ті вивчення керівниками рівня задоволеності післядипломної освіти. Наш досвід свідчить етики та біобезпеки при проведенні наукових дослідження і гуманного ставлення до піддо- пацієнтів культурою відносин з управлінцями про успішність інтерактивного навчання, тим експериментальних досліджень по визначен- слідних тварин було введено в дію «Інструктивно- та медичним персоналом. Опитані керівники більше, що діалогове спілкування керівників із ню лікувальних і токсичних ефектів фармакоте- методичні матеріали з питань експертизи проек- відповіли, що під час проходження акредитації закладів різних форм власності дає можливість рапевтичних препаратів не викликає сумніву. тів НДР та дисертацій на відповідність вимогам закладу ці питання вивчаються стовідсотково. взаємообміну інформації щодо впровадження і норм медичної етики» (2002 р.). Клінічні випро- Поза її межами цей показник щодо культури документування новацій з біоетики під час ви P8/5 бування лікарських засобів належать до багато- спілкування із управлінцями вивчає 22,6% ке- вчення тем щодо культури управління.ОСОБЛИВОСТІ БІОМЕДИЧНОї центрових і проводяться відповідно до наказів рівників, із лікарями – 67,8%, середнім і мо ЕКСПЕРТИЗИ НАУКОВИХ РОЗРОБОК У МОЗ України від 13.02.2006 № 66 і 11.08.2006 лодшим медперсоналом – відповідно 54,7% та S9.1/ НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ р. № 560 та вимог Типового Положення про 19,3%, іншими працівниками – 9,6%. Як бачи- ПРОБНЫЙ КУРС БИОЭТИКИ, Комісію з питань етики. КМЕ співпрацює з мо, найбільша увага управлінців зосереджена ОСНОВАННЫЙ НА БАЗОВОЙ УЧЕБНОЙ М.І.Омельянець, Т.В.Трескунова Комітетом з питань біоетики при Президії АМНУ на дотриманні професійної етики лікарями та ПРОГРАММЕ ЮНЕСКО ДУ «Науковий центр радіаційної медицини і Центральною комісією з питань етики МОЗУ середнім медичним персоналом. Стосовно НАМН України» та зареєстрованою Industry Pharmacogenomics культури спілкування з керівним складом ЗОЗ Б.Г.Юдин Київ, Україна Working Group (I-PWG). Щорічно проводиться 12- Институт философии РАН, Москва, Россия інформацію від пацієнтів отримує лише чверт 14 засідань КМЕ, на яких розглядаються заяви ка управлінців. Встановлено, що під культурою У галузі медичних наук ДУ «Науковий центр на нові НДР, наукові звіти, дисертації, міжнародні управління керівники розуміють в першу чергу В октябре 2005 г. на Генеральной конфе радіаційної медицини АМН України» є єдиною в гранти. Для поліпшення роботи КМЕ необхідне характер поведінки під час спілкування, не ак- ренции ЮНЕСКО была принята Всеобщая де Україні науковою установою із статусом науко- вдосконалення законодавства України в галузі центуючи уваги на інших її складових (культура кларация о биоэтике и правах человека. После вого центру. Він є головною науковою установою біоетики й поширення знань в учбових закладах.

процесу управління, умов праці та документо- этого в 2008 г. Отделом этики науки и техноло в країні з медичних проблем Чорнобильської ка обігу). Переважання кількості скарг пацієнтів тастрофи та з питань радіаційної медицини, ра 164 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БИОЭТИКЕ, КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЕ гий Сектора социальных и гуманитарных наук S9.1/3 курс лишь на доклиническом этапе. S9.1/ МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ Программа предназначена, чтобы побудить ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЭТИЧЕСКОГО ЮНЕСКО была разработана базовая учебная БИОЭТИКИ студентов к размышлению об этических из- СОЗНАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ программа по биоэтике. Учебная программа В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА ЮНЕСКО мерениях и аспектах медицины, здравоохра включает 17 тем. Первые две нацелены на нения и науки, связанных с правами человека, Н.А.Кирьянов, В.Н.Левина то, чтобы дать студентам предварительное Ижевская государственная медицинская Т.В.Мишаткина поскольку Декларация подходит к биоэтике объяснение того, что такое этика и что такое Международный государственный академия, Ижевск, Россия более широко и охватывает как собственно биоэтика. Каждая из последующих 15 тем экологический университет им. А.Д.Сахарова, этические, так и социальные проблемы. Об посвящена рассмотрению соответствующе- Минск, Республика Беларусь Одним из оправдавших себя путей фор щая цель изучения курса – научить студентов го биоэтического принципа из Декларации мирования биоэтического сознания молодых выявлять этические проблемы в медицине, ЮНЕСКО. Всеобщая декларация о биоэтике и правах учёных является сотрудничество в процессе здравоохранении и науках о жизни;

давать ра В конце 2009 г. пробный курс биоэтики, человека, принятая 33-й сессией Генеральной образовательной и экспертной деятельности циональное обоснование этических решений;

основанный на базовой учебной програм- конференцией ЮНЕСКО (2005 г.), содержит в области биоэтики. Уровень биоэтического применять на практике этические принципы Всеобщей декларации о биоэтике и правах че свод принципов биоэтики и создает глобальную образования аспирантов, совмещающих на ме, был подготовлен и прочтен в МГУ им.

ловека. Изучение каждой темы начинается с платформу, на основе которой биоэтика может учную деятельность и клиническую практику, М.В.Ломоносова. Проект поддерживался укореняться в каждом из государств-членов;

позволяет им стать в перспективе наиболее определения конкретных целей, что позволяет Московским бюро ЮНЕСКО.

при этом ЮНЕСКО уполномочена продвигать, знающими современные этические проблемы разграничить отдельные темы и дать оценку са Вообще говоря, обязательный курс распространять и развивать эти принципы в здравоохранения врачами. Изучение аспи мой программы и успеваемости студентов.

биоэтики для студентов медицинских и фар практических целях. В связи с этим Отделом рантами курса «Биоэтика и медицинская на Обучению предшествует проведение пред мацевтических вузов читается в России около этики науки и технологии ЮНЕСКО была разра- ука» на протяжении первого года обучения в варительного тестирования. Анализ результа 10 лет. Наряду с этим в отдельных вузах есть ботана базовая учебная программа по биоэтике, аспирантуре имеет теоретический и практи тов опроса студентов 2 и 5 курсов показал, что курсы биоэтики для студентов философских, а в ноябре 2009 г. между ЮНЕСКО и МГЭУ им. ческий аспект. С одной стороны они изучают их знания как в области биоэтики, так и в облас биологических, биоинженерных и т.д. факуль- А.Д. Сахарова был подписан Меморандум об более углублённо, чем студенты современную ти прав человека в равной мере неустойчивы, тетов. В разных вузах России содержание кур- испытании этого курса в рамках академичес- биоэтику, с другой стороны они готовятся к бессистемны и фрагментарны, что подтверж са может существенно различаться. В целом в кой программы МГЭУ. На основе программы по прохождению этической экспертизы своего дает актуальность и необходимость введения медицинских вузах курс биоэтики обычно опи- биоэтике ЮНЕСКО была составлена учебная диссертационного исследования. Опрос ас курса «Биоэтика» по программе, разработанной экспериментальная программы «Биомедицин- пирантов последних двух наборов говорит о рается на так называемую «джорджтаунскую ЮНЕСКО. Тестирование продемонстрировало ская этика» для основных специальностей фа- том, что практический аспект, знания, позво авторитаризм мышления студенческой моло мантру». При этом отдельные темы посвящены культета экологической медицины МГЭУ им. ляющие решать конкретные проблемы своей дежи, поэтому желательно в изучении курса таким проблемным областям, как этические А.Д. Сахарова на 2009-2010 учебный год. научной деятельности, для них важнее, чем те усилить акцент на этико-гуманистической пара проблемы репродукции человека и начала че Базовая учебная программа ЮНЕСКО, на оретический. Ожидания от курса таковы:

дигме и на ознакомлении с Декларацией прав ловеческой жизни;

решения, принимаемые в основе которой составлена программа МГЭУ, подготовка материалов к этической человека. Особое внимание следует уделить конце жизни;

этические проблемы трансплан призвана ознакомить студентов с принципа- экспертизе – 62%;

мировоззренческим проблемам, связанным с тологии;

генетическое тестирование и вмеша ми биоэтики, изложенными во Всеобщей де- получение информации, дающей воз Правом человека на Жизнь и достойную смерть, тельства в геном человека;

права пациентов кларации о биоэтике и правах человека. Про- можность ориентироваться в современных проблемам донорства в трансплантологии, с психическими расстройствами;

этические грамма предполагает определенную гибкость международных стандартах биоэтики – 59%;

аборта и эвтаназии, перспективам дальнейше проблемы, связанные с ВИЧ/СПИД;

этика би- и дает возможность преподавателям и сту- достижение углублённого понимания го развитием биомедицинских и генетических омедицинских исследований. Иногда курсы дентам расширять ее содержание и применять этических аспектов своего диссертационного исследований, модификации традиционных биоэтики структурируются в виде последова- разнообразные подходы, а также адаптировать исследования – 34%;

принципов медицинской деонтологии.

ее к конкретным условиям и методикам обуче- ознакомление с последними тенденциями тельного рассмотрения этических проблем, После завершения курса по проекту ЮНЕС ния. биоэтики – 17%.

КО предполагается проведение двух видов специфичных для каждой из медицинских Программа имеет инновационную нестан- Первые три пункта ожиданий – практи оценки. Во-первых, оценивается преподавание специальностей.

дартную структуру. Она строится не вокруг изу- чески ориентированы, в том числе знание курса: студентам и преподавателям по стан Таким образом, курс, основанный на базо чения конкретных биоэтических проблем, таких международных стандартов биоэтики, которое дартному вопроснику ЮНЕСКО предлагается вой учебной программе ЮНЕСКО, существен как начало жизни или ее завершение, а вокруг позволит публиковаться в международных из дать свою оценку результатов изучения учеб но отличается от более традиционных курсов, провозглашенных в Декларации принципов даниях, стажироваться или работать за рубе ной программы. Цель такой оценки – опред обычно читаемых в России. В целом учебная биоэтики, которые непосредственно связаны жом. Осведомлённость аспирантов в области елить, каким образом можно улучшить и сам программа ЮНЕСКО в большей мере ориен- с Правами человека. Поэтому базовая учебная достижений международного биоэтического курс, и его преподавание. Во-вторых, прово тирована не на индивидуалистские ценности, программа рассматривается как минимальная движения поднимает в их глазах значимость дится оценка знаний студентов с целью опред а на ценности солидарности, в ней большее программа обучения в области биоэтики, кото- решения биоэтических задач в российском елить, привело ли прохождение курса к дости внимание уделяется проблемам обществен- рая может обновляться и применяться более здравоохранении, их собственной научной и жению поставленной цели каждым студентом.

ного здоровья и социальной справедливос- широко и гибко в зависимости от конкретных врачебной деятельности, оправдывает требо Эта оценка призвана определить то влияние, условий, чем и воспользовались составите- вания, предъявляемые в процессе преподава ти, особенно в отношении развивающихся которое данный курс оказал на отдельных сту ли учебной программы МГЭУ им. А.Д. Саха- ния и этической экспертизы.

дентов. Здесь могут использоваться разные стран.

рова. Так, базовая программа ЮНЕСКО пред- Сотрудничество в процессе преподавания методы: письменное тестовое задание, тест Сообщение, основанное на опыте участия в полагает, что обучение должно проходить на и экспертной деятельности, с одной стороны с вариантами ответов, письменное задание, двух учебных программах по биоэтике, будет клиническом этапе обучения. Однако рабочие позволяет уменьшить аспект формализма анализ конкретных ситуаций, доклады, эссе, посвящено их систематическому сравнению.

учебные планы МГЭУ позволили запланировать при подготовке документации Информиро устные экзамены.

166 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БИОЭТИКЕ, КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЕ ванного согласия, с другой стороны изгнать другой профессии (например, священник, свобод личности в биомедицинской сфере, S9.1/ из преподавания тенденции схоластического ПРЕДМЕТ «БИОЭТИКА» КАК АСПЕКТ юрист, фармацевт, медсестра). защиты граждан от негативных последствий теоретизирования. Эффективность такого со- ПРИВИТИЯ ЗНАНИЙ В наборе комитетов по биоэтике расс- современных биомедицинских технологий.

трудничества отражается в том факте, что в матриваются проекты медицинских Таким образом, достигается основная цель большинстве, то есть 62% случаев аспиранты М.М.Якубова экспериментов. В частности, клинические европейской биоэтики, а именно разработ Таджикский национальный университет, узнают о необходимости подготовки матери- испытания проводятся в соответствии с За- ки, внедрения и обеспечения соблюдения кафедра биохимии, алов для этической экспертизы от преподава- коном от 6 сентября 2001. – Фармацевти- этических кодексов, законов, внося особый Душанбе, Республика Таджикистан теля биоэтики, а в 34% случаев его опережают ческий Закон (сводный текст: Акты. Законы вклад в улучшение социальной и этической аспиранты предыдущих лет обучения, которые 2008 года № 45, п. 271, именуемая ГПП), в кли- экспертизы в биомедицинском мире.

Задачей курса биоэтики как предмета яв делятся своим опытом с более молодыми кол- нических испытаниях лекарственных средств В европейской интерпретации глобальной ляется не только знакомство с современными легами. В сознании нескольких поколений ас- и изделий, Закон от 20 апреля 2004 года о биоэтики выделяются два аспекта. Первый этико-философскими концепциями, касаю пирантов окрепло понимание того, что усилия, медицинских изделях (OJ No 93, п. 896, с по- из них заключается в оценке трагической ис щимися места и роли человека в природе, направленные на соблюдение биоэтической правками.), – для медицинских и активных тории Второй мировой войны и особенно ее но и формирование у молодого поколения корректности научной и врачебной деятель- имплантируемых устройств. биомедицинское измерение. Бесчеловечные этичного отношения к окружающему миру жи ности, есть неотъемлемая, само собой разу- эксперименты, проводимые на узниках на вого. Это поможет создать общество без на меющаяся часть их работы. S9.1/6 цистских лагерей, еще более укрепило ре силия, взаимоотношения в котором опирают ЕВРОПЕЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ шимость европейцев рассматривать Права ся на нравственные принципы. Другая задача S9.1/5 ГЛОБАЛЬНОЙ БИОЭТИКИ Человека в качестве основополагающей он курса – с помощью изменения менталитета ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ тологической парадигмы. Развитие европей молодого поколения способствовать сохране ПО БИОЭТИКЕ В МЕДИЦИНСКИХ А.И.Ешану ской биоэтики и биоправа за последние нию цивилизации и жизни на планете – един УНИВЕРСИТЕТАХ ПОЛЬШИ Государственный университет медицины и лет убедительно показывает, что концепция ственной среды обитания человека и других фармации им. Н.Тестемицану Прав Человека является стержневой в расс существ В.Козик, У.Контни, М.Чапка Кишинэу, Республика Молдова мотрении сложнейших этических коллизий, Актуальность введения курса биоэтика в Высшая школа экономики и управления, порожденных научно-техническим прогрес программы школ и ВУЗов – это требование Бытом, Польша Современная Европа это содружество сом, в том числе и в биомедицине. Сегодня времени которое сопряжено с происходящими народов, объединенных единой моральной в европейском биоэтическом дискурсе все в Таджикистане процессами реформирования Деятельность комитетов по биоетикие философией утверждающей уникальность чаще используется понятие целостности, в области образования, работой по его гума в медициских ниверситетах Польши имеет и неповторимость каждой личности, ее до- имея несколько коннотаций в зависимости низации, информированию нового мировозз свои особенности и регламентируется: стоинство и равноправие. Именно такую де- от контекста: достоинство, честность, благо- рения в модели подготовки кадров, а также в • Правилами мократическую этику разделяют все евро- желательность, интеллектуальная, духовная, строительстве демократического, правового • Хельсинкской декларации;

Этическими пейские нации, несмотря на разделительные телесная, генетическая целостность лич- гражданского общества.

принципами проведения медицинских ис- линии исторического опыта и трагических ности. Следует отметить, что эти моральные Надо исходить из того, что биоэтика должна следований с участием людей в качестве страниц общей истории. В этом едином принципы относятся не только к человечес- пониматься как форма междисциплинарного субъектов;

культурном пространстве обозначена четкая кому обществу, но и ко всей биосфере. Вто- общения, как возможность принять и приме • принципом надлежащей клиничес- тенденция универсализации биоэтики, ее рой аспект состоит в использовании права и нять традиционное для общества морально кой практики, изложенной в распоря- методологических и моральных принципов, закона как средства обозначения пределов этическое знание на практике, то есть как при жении министра здравоохранения от расширения ее предмета от проблемати- биоэтики в социальном плане. Европейская кладная этика, которая исходит из принципа 11 марта 2005 года, подробными требова- ки биомедицинской сферы до современных биоэтика и биоправо приобретают новое профессиональной подготовки будущих био ниями Надлежащей клинической практики: глобальных проблем, принимая форму качество социальной практики в поддерж- логов, врачей, ветеринаров и других специа Руководствo по Надлежащей Клинической глобальной биоэтики. С этой точки зре- ке тех социальных групп, которые находятся листов, с позиции «Человек и общество».

Практикe (CPMP/ ICH/135/95) 1 ния, биоэтика рассматривается как особое в ситуации моральной неопределенности, Важным является рассмотрение проблем • Руководством Операций для комитетов пространство духовной жизни Европы, как конфликта или отвергнутости со стороны биоэтики в контексте анализа и обсуждения с по этике (Обзор биомедицинских исследо- социокультурный феномен человеческой общества. Как отмечается в различных до- религиозными, культурными и другими аспек ваний, ВОЗ, Женева, 2000 год.) деятельности, как специфическая континен- тами и особенностями национального мента кументах ЕС и СЕ, в процессе формирова Деятельность комитетов по биоэтике, ре- тальная философия. Европейская модель литета.

ния современных европейских государств гламентируется законом от 5 декабря 1996 глобальной биоэтики это своеобразная со- Особенностью предмета биоэтики является принципы социального равенства и ценност для профессий врача и стоматолога, при- циальная технология, институционно фор- ее междисциплинарность – так как идеи ответ ности были приоритетными по сравнению с казом министрa здравоохранения от 11 мая матируемая в стандартизированной сис- ственности перед всеми формами жизни необ принципом свободы, преобладающим в аме 1999 о правилах назначения финансирования теме либеральных ценностей, но в то же ходимо при изучении различных предметов риканском этосе. Для европейской биоэтики и режима работы комитетов по биоэтике. время приоритетна идея не безграничного Как известно, в настоящее время необхо и биоправа важнейшим ориентиром оста Центральная Комиссия по биоэтике со- либерального индивидуализма, а идея со- дим процесс гуманизации образования. Учеб ется Всеобщая Декларация Прав Человека здает Региональный медицинский совет лидарности и ответственности, через мас- ники для средней и высшей школ по биоэтике 1948 года как прямой продолжательницы Де в сфере своей деятельности. Комиссия в сивное присутствие в европейском законо- должны быть призваны воспитывать у учащих кларации Прав Человека и Гражданина Вели университете работает под руководством дательстве принципа уважения, автономии, ся и студентов уважение к жизни – к животным, кой Французской Революции 1789 года с ее ректорa. Комитеты по этике, назначаются достоинства, неприкосновенности личнос- к природной среде, к человеку. Такая после моральными и политическими ценностями на срок полномочий, на три года. Комитет ти и ее личной жизни, плюрализма, защита довательность должна учитывать возрастные свободы, равенства, братства.

по биоэтике, состоит из 11-15 человек, куда уязвимых слоев населения. Эти правила и особенности слушателей.

входят специалисты, а также представитель принципы обеспечивают соблюдение прав и 168 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БИОЭТИКЕ, КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЕ Введение изучения курса биоэтики в шко- що належать до професійної компетентності є етики серед усіх вищих медичних навчальних тельственной организацией, образованной лах и вузах Таджикистана будет способ- знання історії розвитку біо(еко)етики;

фунда- закладів України (з 1998 р.). На базі нашого лет назад на основе соглашения, подписанно ствовать совершенствованию процессов гу- ментальних принципів та ідей стосовно різних університету проводяться науково-практичні го Украиной, США, Канадой и Швецией (кото манизации не только в образовании, но и в типів світоглядів;

знання основних проблем конференції, в тому числі і щорічні студентські рую через несколько лет в качестве одной из просветительской работе по разъяснению біоетики;

здатність приймати етично виважені науково-практичні конференції з секцією біо- сторон заменил Евросоюз). Позднее к согла достижений и социокультурных аспектов в об- рішення. етики. А у 2003 та 2009 роках було проведено шению присоединились Грузия, Азербайджан, ласти биологии и медицины и формированию Спеціальна компетентність передбачає на- дві Міжнародні науково-практичні конференції, Молдова и Узбекистан.

нового этического профессионального само- явність знань про способи розв’язання творчих які були включені в план заходів МОЗ України. Одним из основополагающих принципов сознания. завдань, пов’язаних з оцінюванням діяльність Біоетика як навчальна дисципліна за резуль- при создании УНТЦ стало нераспространение Проблемы биоэтики многогранны, сложны історичних осіб та стосунків між суб'єктами татами оцінювання рівня науково-педагогічної, (non-proliferation) учеными знаний и техноло и для их решения обществу предстоит множе- суспільного життя з точки зору біо(еко)етичної професійної діяльності викладачів займає одне гий, которые могут представлять угрозу для ство экзаменов на духовную и нравственную взаємодії;

визначення і характеристику різних з провідних місць в нашому медичному універ- человека и его среды обитания. На практи зрелость, поэтому введение курса биоэтики систем етичних цінностей;

стратегії конструк- ситеті, а на кафедрі філософії т а економіки – ке, на территории стран ГУАМ при поддержке актуально в свете решения вышеуказанных тивної природо-перетворюючої та природо- посідає перше місце. УНТЦ были реализованы сотни мирных иссле проблем и является важной ступенькой на зберігаючої діяльності;

вміння застосовувати Актуальність розширення викладання біо- довательских проектов (как фундаментального этом пути. навички екологічної культури і популяризувати етики продиктована потребою підготовки так и прикладного характера) на общую сумму та прищеплювати їх у професійній та громад- професійно-освічених спеціалістів в різних га- более 188 миллионов долларов США, включая ській біо(еко)етичній діяльності. лузях науки, в першу чергу в медицині, де зали- также организацию тренингов, симпозиумов и S9.1/ Методична компетентність включає володін- шаються без вирішення найгостріші проблеми конференций. Знаменательно, что после ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «БІОЕТИКА»

ня різноманітними психолого-педагогічними нашого суспільства, такі як наркоманія, алко- года одно из ведущих мест в деятельности У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОї методами біоетичного виховання (ідентифі- голізм, аборти, контрацепція, експерименту- УНТЦ начинают занимать работы в области би КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ кація, рефлексія, емпатія, лабілізація, метод вання над людиною, трансплантація, штучне отехнологии, медицины и сельского хозяйства.

БІОЛОГІї страху, творча терапія тощо), вміння засто- запліднення, генна інженерія, проблеми біо- В этой связи следует отметить, что проекты, совувати їх у процесі виховання, формувати у безпеки, євтаназія тощо. связанные с проблемами биозащиты и биобе А. В.Степанюк, О. С.Троцька Тернопільський національний педагогічний школярів критичне мислення, відповідальність Хотілося би бачити, як цей первісток біоети- зопасности, рассматриваются УНТЦ как одно університет імені Володимира Гнатюка, за власні дії;

вміння рефлексувати свою роль і ки, набравши сили в стінах нашого універси- из приоритетных направлений дальнейшей Тернопіль, Україна вчинки у природі і суспільстві. тету, розростається у потужне дерево життя, работы. Прежде всего, это касается вопросов Загалом курс «Біоетика» позитивно впливає зокрема, через створення курсу чи кафедри биозащиты при работе с патогенами челове Актуальність включення курсу «Біоетика» на розвиток пізнавального інтересу та творчих біоетики. Великим дарунком було б спостеріга- ка и животных, а также проблем биозащиты в до навчального плану підготовки майбутніх здібностей студентів, формування екоцен- ти, як цей життєдайний струмок науки біоетики сельском хозяйстве.

вчителів біології зумовлена стратегічними за- тричного типу світогляду, що свідчить про до- розіллється потоком вкрай необхідних знань Создание (либо модернизация существую вданнями підтримання гомеостатичного стану цільність подальшого вивчення цієї навчальної для студентів, лікарів, державних урядовців та щих) эффективных систем биозащиты вклю психо-фізіолого-екологічного статусу людини дисципліни. всіх людей доброї волі, які, здобувши їх, муж- чает соответствующую подготовку персонала.

в антропічно-трансформованому середовищі ньо ставатимуть на захист людського життя, Примером успешного сотрудничества УНТЦ и її існування і діяльності. Разом з тим, докорінні насамперед, ненародженого;

щоб Україна Министерства здравоохранения Украины явля S9.1/ екологічно-освітні зміни, які відбулися в Україні припинила обезлюднюватися внаслідок «тихої ется реализация проекта по созданию тренин ПЕРСОНАЛІСТИЧНА БІОЕТИКА В СИСТЕМІ за останнє десятиліття, а також тенденції сві- війни» проти невинних і незахищених, як за ча- гового центра биозащиты и биобезопасности на МЕДИЧНОї ОСВІТИ тового розвитку вимагають не менш серйоз- сів голодомору і голокосту, і щоб звершилися базе Украинского научно-исследовательского них змін у підходах до формування етичної ви- пророчі слова Кобзаря: противочумного института им. И.И. Мечникова с. Д.- Г.Т.Терешкевич Львівський національний медичний хованості молодих поколінь від яких залежить « І буде син, і буде мати, в г. Одесса. Планируется проект по улучшению університет імені Данила Галицького інтенсивність конструктивних змін у ставленні І будуть люди на землі…» систем физической безопасности Украинской Львів, Україна особистості та суспільства до глобальної еко- Нехай Господь укріпить нас на розпочато- противочумной станции в г. Симферополь.

системи Земля, вихід його на нову прогресив- му шляху Своїм Животворним Духом і благо- Выполняется проект по изучению птичьего ну екологічно-безпечну стратегію проживан- Становлення персоналістичної біоетики в словить у звершенні Його святої волі на Славу гриппа в Национальном научном центре «Ин ня на планеті. Означені орієнтири виховання Україні має важливе значення у сфері духовно- Божу. ститут экспериментальной и клинической ве підростаючого покоління відображені у дер- го і морального формування медичних і фар- теринарной медицины». При поддержке УНТЦ жавних документах (Законі України про осві- мацевтичних працівників, а також для вирішен- украинские и грузинские специалисты при S9.2/ ту, Державній національній програмі «Освіта» ня демографічної ситуації в Україні. нимают участие в работе Европейской ассо УКРАИНСКИЙ НАУЧНО («Україна ХХІ століття»), Концепції національ- Можна говорити про дві сфери біоетики: циации по биозащите.

Еще один проект УНТЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И ВОПРОСЫ ного виховання, Концепції екологічної освіти та загальну – характеризує етично-моральні цін- связан с участием Азербайджана в работе об БИОЗАЩИТЫ/БИОБЕЗОПАСНОСТИ В ін.). Зокрема, наголошується на необхідності ності і принципи (моральна філософія), та при- разованной в 2009 году Ассоциации по биоза ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ГУАМ формування у молоді біосферної етики, яка є кладну, що пристосовує загальні принципи до щите стран Центральной Азии и Кавказа. Раз складовою природничо-наукової освіти. конкретних тем і випадків під біологічним, ме- витию направления, посвященного проблемам К.А.Нижерадзе Украинский научно-технологический центр Досвід викладання курсу «Біоетика» пока- дичним, юридичним та етичним профілями. биозащиты и биобезопасности, способствует Киев, Украина зав, що він сприяє формуванню в основному Викладання цієї дисципліни у Львівському подписанный в этом году Меморандум о взаи таких складових професійної компетентності національному медичному університеті іме- мопонимании между УНТЦ и Академией Меди педагога, як: спеціальна та методична. Най- ні Данила Галицького має багату історію: ми Украинский научно-технологический центр цинских Наук Украины. Реализация проектов важливішими компонентами знань студентів, першими розпочали викладання курсу біо- (УНТЦ) является некоммерческой межправи- УНТЦ в области биозащиты будет в значитель 170 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БИОЭТИКЕ, КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЕ ной степени определяться сотрудничеством ной гарантии быть правым, в значительной биоэтики, но и способных научить форми- цируя свое содержание до такой степени, что этой межправительственной организации с степени зависит от случайности и требует ровать на основе этих знаний новое цен- они нередко становятся взаимопротивореча академиями и министерствами государств- высокую этико-моральную психологическую ностное отношение к окружающему миру. В щими, даже взаимоисключающими. Нечто по членов ГУАМ. цену. Любое сопротивление преобладанию классических университетах биоэтическое добное происходит и с биоэтикой. С момента форм существования может оказаться пре- образование может быть представлено в 2-х своего зарождения (1970 г.) биоэтика начала пятствием на пути достижения глобальных вариантах: на философском и на биологи- развиваться как научное междисциплинар S9.2/ целей. Осознание опасности, оценка угрозы ческом факультетах. Это обусловлено тем, ное направление по каким-то траекториям, МЕСТО СОЦИАЛЬНОГО РИСКА для здоровья человека и риска, имеющего что биоэтику в настоящее время рассма- без четко сформулированных философско В СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ своё происхождение в окружающей среде, тривают и как одно из направлений этики, и методологических принципов, отождествля БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: БИОЭТИКО требует многодисциплинарного подхода к как особое направление в развитии биоло- ясь часто многими авторами с другими уже СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ проблемам надзора населения. В этом слу- гического знания. Подготовку таких педа- известными этическими дисциплинами. Кроме чае мы вполне осознаем, что возможный гогов в Приднестровье может взять на себя того, подобное научно-теоретическое состоя Д.К.Кобзак Государственный университет медицины и риск в условиях современных технологий мо- естественно-географический факультет ПГУ ние биологической этики делает ее развитие, фармации им. Н.Тестемицану жет иметь фатальные последствия не только им. Т.Г. Шевченко. Система высшего про- прежде всего в содержательном плане, несоо Кишинэу, Республика Молдова для огромного числа населения, но и для са- фессионального образования в Придне- тветствующим одному из главных современных мой жизни на Земле. Тем не менее, пытаясь стровье, являясь частью образовательного методологических принципов научного иссле В условиях социальной сферы челове- предотвратить отталкивающие последствия, пространства России, в неизмененном виде дования – принципу корреспонденции. В ра чества особое значение имеет методо- мы обращаем внимание на то, что опаснос- воспроизводит в своих учебных планах по боте анализируется и обосновывается присут логический анализ проблем, связанных с ти, которые угрожают окружающей среде, всем специальностям федеральный компо- ствие особого пути эволюции биоэтических знаний, которого мы называем концептуально отрицательными явлениями эпохи риска в делают необходимым переосмысление ор- нент российских образовательных стандар траекториальным, что делает современную полной своей экспансии. Существующие ганизации и способа проведения нравствен- тов. Поскольку биоэтика не предусмотрена социально-экологические проблемы все ной деятельности человека. Если до сих пор федеральным компонентом для специаль- биоэтику специфической отраслью знания, более интенсивно влияют на жизнь и дея- было достаточно человеку принимать актив- ностей биология и география, то она не чи- достигшей статуса понятийной модели только тельность человека, а также на стремле- ное участие в достижении прогресса, сегод- таются в виде самостоятельной дисциплины в отдельных случаях, например в интерпрета ние нового поколения искать и находить ня этот вклад необходимо ориентировать для этих специальностей в Приднестровском ции ее основателя В.Р.Поттера и не более.

средства борьбы для выживания челове- на общечеловеческое назначение, назван- университете. Однако на протяжении ряда Сегодня в научно-философской литературе ное выживанием человечества, потому что чества, акцентируя внимание на давление, лет студенты-биологи изучают принципы можно обнаружить несколько концептуальных этики экспериментов на животных, экоэтики, которое оказывают условия существова- только под интенсивным влиянием научно- траекторий в эволюции биоэтики. На началь медицинской этики (отношения к человеку и ния на окружающую среду. Истощение или технического прогресса развиваются и зна- ном этапе ее развития мы были свидетелями полное отсутствие невозобновляемых ре- ния биологической этики. человеческому эмбриону) в разделе спец- формирования двух наследий: В.Р.Поттера и курса «Биополитика», исторические и фило сурсов необходимых для человеческой Андре Хеллегерса. Если у первого биоэтика софские основы биоэтики преподносятся в экзистенции, необратимые повреждения, рассматривалась в широком смысле, как на S9.2/ которые могут поставить под угрозу рав- течении всего курса «История и методология ука выживания, то у второго траектория ее ЭЛЕМЕНТЫ БИОЭТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ биологии» а природоохранная эстетика, как новесие биосферы – таковы некоторые из эволюции совпадает с уже известным типом БИОЛОГОВ основных рисков, связанных с отношениями составная часть экологической этики, чи- профессиональной этики – медицинской. Ес тественно, что первая концептуальная траек между человеком и природой. Последовате- тается в виде раздела дисциплины «Охрана М.В.Капитальчук Приднестровский университет ли экологических движений во многих стра- окружающей среды». В типовой программе тория ведет прямо к формированию адекват Тирасполь, Молдова ной модели биоэтики, тогда как траектория нах мира выступают против техногенных об- по дисциплине «биоэтика» выделяются сле ществ и требуют со всей убедительностью и дующие направления биоэтики: философ- А.Хеллегера ничего подобного даже не подо силой, которой располагают, возвращения Все формы отношений человека с приро- ское, экологическое, взаимоотношения че- зревает. Не любая, стало быть, траектория в человека в биоэкосистемную среду. Случа- дой взаимосвязаны и характеризуют приро- ловека с животными, медицинское. Таким эволюции биоэтики ведет к образованию ее ется, однако, что человек, сознательно или ду как уникальную ценность. Гармонизация образом, биологи Приднестровского уни- истинной теоретической модели.

неосознанно, допускает определенный уро- отношений общества и природы позволить верситета имеют представления обо всех В конце '70-х г.г. ХХ-го века появляется третья концептуальная траектория развития вень риска и угроз от природы для себя и для не только обеспечить ныне живущим и после- современных направлениях биоэтики.

биоэтики – североамериканская биомедицин общества, поэтому логична и правдива идея дующим поколениям здоровую среду жизне ская этика Т.Л.Бочампа и Дж.Ф.Чилдресса, в обеспечения человеческой безопасности, обитания, организовать рациональное ис- S9.2/ представляя собой объективную характе- пользование природных ресурсов, но будет основе которой был заложен систематический ИСТОРИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ристику непредвиденных, неустойчивых также способствовать формированию у че- моральный и частичный правовой анализ ме ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ БИОЭТИКИ:

условий жизни и деятельности инди- ловека определенных духовно-нравственных дицинской практики того времени. Ее авторы ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ видуума. ценностей. В настоящее время в связи с пе- предлагают реализовать революционный АНАЛИЗ Природа существующих новых технологий реориентацией образовательной системы со переворот – заменить этику Гиппократа био Т.Н.Цырдя Государственный университет медицины и предполагает риск в их использовании имен- знаниевой парадигмы на парадигму станов- медицинской этикой, базирующейся на ува фармации им. Н.Тестемицану но из-за неопределенности достижения це- ления личности актуализируются проблемы жении прав и свобод личности. Для решения Кишинэу, Республика Молдова лей, для которых они были спроектированы. организации биоэтического образования. этических дилемм, возникающих в процессе Следовательно, позиционирование человека И первая проблема, которую предстоит ре- использования современных биомедицинских в его бизнес-среде, в условиях множества шить на пути развития биэтического обра- Любой феномен, любая система в своем технологий, предлагается четыре моральных конкурентоспособных ценностей, норм и зования – это проблема подготовки педа- развитии эволюционирует в разные направ- принципа: автономия личности, «не навреди», образов жизни, без твердой и убедитель- гогов, имеющих не только знания в области ления, по различным траекториям, модифи- «делай благо» и справедливости. Данный под 172 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БИОЭТИКЕ, КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЕ ход, основанный на принципизме и считающе- для моральной философии, но и для этико- ность кодекса – Комментарии. чинність і своєчасна допомога, переживання гося наиболее разработанным в теоретико- прикладного знания. Биоэтика как одна из сфер Создание Кодекса – не разовое «мероприя- глибокого задоволення від безкорисливої тур тие», Кодекс – текст, который постоянно обнов методологическом плане, все же не достиг прикладной этики заинтересована в освоении боти про живу істоту.

уровня, который позволил бы его авторам ресурса инновационной парадигмы приклад- ляется и развивается. Процес формування особистісних цінностей сформулировать четкую и адекватную модель ной этики. На обсуждение биоэтического со- складний і багатогранний. Його структуру скла биоэтики. Их концепция привела, в конце кон- общества выносится гипотеза о возможности дають компоненти, які відображають різні рівні S9.2/ цов, к отождествлению биоэтики с биомеди- освоения разработанной НИИ ПЭ концепции и функціонування внутрішніх цінностей: потреби, РЕАЛІЗАЦІЯ БІОЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ цинской этикой. технологии проектирования этических кодек- інтереси, почуття, мотиви, воля, оцінка, пере У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ Европе принадлежит становление четвер- сов. конання, ставлення та якості особистості. Ви ГУМАНІЗАЦІї ОСВІТИ той концептуальной траектории биоэтики. По- 2. Этический кодекс в инновационной ходячи із такої структури, розумне обмеження следняя актуализируется здесь к середине '80 парадигме прикладной этики рассматри- матеріальних та розвиток соціальних і духовних Г.Я.Жирська вается как процесс и результат (а) кон- Тернопільський національний педагогічний г.г. прошлого века. В результате реализации потреб є базовою умовою ціннісного виховання кретизации общеобщественной морали в університет ім. В. Гнатюка, в 1995-1998 г.г. международного исследова- гуманної особистості. Розуміння особистісного Тернопіль, Україна тельского проекта формулируются четыре сегментах профессиональной и надпрофес- смислу об’єктів і явищ природи в переживаннях моральных принципа европейской биоэтики и сиональной этик и, соответственно, инсти- людини є основою усвідомлення цінності. У ви биоправа: автономия личности, достоинство туализации конкретизирующейся морали;

Процес гуманізації сучасної освіти, що від- ховному процесі з позицій біоетики дитина має (б) проектно-ориентированного приложения личности, интегральности и уязвимости. Евро- бувається останнім часом, не може здійснюва- відчути, що природа – багатогранна цінність: не пейская концептуальная траектория биоэтики, этического знания. тися без врахування етичних принципів не лише лише господарська і рекреаційна, яка дає люди 3. Кодекс – документ небюрократическо как и североамериканская, основана на прин- у ставленні людини до іншої людини, а й до всіх ні матеріальний достаток, але духовна, етична, го назначения. Его формат – императивно ципизме. Эти императивы тесно связаны с проявів життя. Розвиток наук про життя (фізіоло- естетична, освітня, історико-культурна, патріо ценностная декларация как ориентир само либеральными ценностями. Одновременно, гії, психології, медицини, біотехнології) вимагає тична, політична, релігійна, навіть символічна, здесь мы видим определенные тенденции к познания и саморегулирования сообщества. врахування комплексу соціальних, правових, еталонна, музейна, вольова, натхненна, цінність их универсализации, расширению предмета Не являясь ни «добровольным ошейником», ни екологічних та педагогічних аспектів, оскільки спадщини, притулку для підтримання життя, за этики до экологических и других глобальных инструментом «моральной полиции», ценнос- саме майбутнє покоління відповідатиме за збе- хисту від нових хвороб. Такий неоціненний скарб ти и нормы Кодекса – предмет внутреннего ре проблем. Тем не менее и данная концептуаль- реження життя небайдужої людини, здатної ціну- природи людство зобов’язане зберегти.

ная траектория не нашла адекватного пути шения субъекта. вати, любити, співчувати, допомагати, та збере к становлению и развитию четкой модели 4. Адресат кодекса – не пассивный читатель ження видової різноманітності живого на планеті S9.2/ биоэтики, последняя тоже отождествляется с надписей на придорожном «моральном указа- взагалі. Тому виховання школяра як людини мо- IMPLEMENTATION OF BIOSAFETY AND биомедицинской этикой. теле», но субъект рационального морального ральної, відповідальної, людини культури з роз- BIOSECURITY RELATED CODES OF CONDUCT Наконец, логично выделить пятую концеп- выбора. Феномен конкретизации общеобще- виненим етичним ставленням до навколишнього туальную траекторию в эволюции биологи- ственной морали в Кодексе не отменяет ба- світу і самої себе у Концепції загальної середньої o.o. Kysil ческой этики, глобальную биоэтику позднего зового условия моральности: возможности National Taras Shevchenko University of Kyiv and освіти (12-річної школи) визначено одним із осно выбора и способности выбирать. А если «отме- Palladin Institute of Biochemistry of the National В.Р.Поттера, где он пытается развивающиеся вних завдань загальноосвітньої школи.

няет», значит, создан лишь свод внеморальных Academy of Sciences of Ukraine отдельно в конце ХХ-го века в США прагмати- Сучасна освіта актуалізує роль загальнолюд или квазиморальных правил. Kyiv, Ukraine ческую медицинскую и инвайронментальную ських цінностей, необхідних для конструктивно этики, соединить в одну этику – глобальную, 5. Формат Кодекса предполагает культи- го розв’язання глобальних проблем світової ци которая бесспорно отвечает всем научно- вирование компетентности субъекта в про- вілізації. Це мир, свобода, рівність, труд, істина, Being one of the 163 State Parties to the теоретическим требованиям называться мо- блемах морального выбора. Предлагаемые краса, совість, гідність, добро, честь, обов’язок Convention on the Prohibition of the Development, делью биоэтики, ибо распространяет свои Кодексом ориентиры не избавляют субъекта тощо. Людина – носій цінностей, які відобража- Production and Stockpiling of Bacteriological моральные императивы на всю биосферу от самостоятельного решения нравственных ють її ставлення до потреб іншої людини та всьо- (Biological) and Toxin Weapons and on their конфликтов. Кодекс – своеобразная лоция для и имеет своим основанием философско- го живого з позицій гуманізму. Ми вважаємо, що Destruction (BWC), Ukraine undertakes obligations методологические принципы биосфероцен- творческого морального выбора в конкретных надзвичайно важливим завданням у вихованні to take all necessary measures to prohibit and тризма, коэволюции и др. ситуациях. сучасної молоді є формування у неї таких цін- prevent proliferation of biological weapons. These 6. В Кодексе должно быть найдено место не ностей, які характеризують активне ставлення obligations concern all biological agents and toxins только для требований «идеально-должного» до людини і всього живого, що ґрунтується на meant for hostile purposes or usage in the armed S9.2/ или критики нравов, но и для ориентиров повазі до будь-якої форми життя, усвідомлення conflict, also as relevant weapons, equipment or МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «реально-должного»: содержащиеся в нем його недоторканості, визнання життя найвищою means of delivery designed to use such agents and ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОДЕКСОВ В СФЕРЕ нормы соответствуют нравственным ситуациям, цінністю у світі. Таке ставлення проявляється у toxins.

БИОЭТИКИ складывающимся в координатах здесь и сейчас. відповідних переконаннях, у постійному дотри- In order to assist effective implementing of the В то же время установка на реально-должное не манні гуманістичних принципів, норм і правил, BWC obligations by each of the State Parties there В.И.Бакштановский НИИ прикладной этики ТюмГНГ означает попустительского оправдания нравов в альтруїстичному характері почуттів і пережи- are some additional binding agreements reached Тюмень, Россия ссылками на «трудные обстоятельства». вань, у переважанні соціально цінних мотивів jointly at successive review conferences and 7. Макет кодекса: Преамбула (Проблемная поведінки. Воно знаходить вираження у визна- the common understandings reached at annual 1. Современное общество предъявляет ситуация;

Мотивы и намерения;

Формат) – нні потреб та інтересів іншої людини, її права intersessional meetings. In 2005 after discussing биоэтике вызовы, создающие напряженные Мировоззренческий ярус – Нормативный на свободу волевиявлення, здатності до духо- on the content, promulgation, and adoption of нравственные ситуации для обществен- ярус – В ситуации нравственного конфликта – вного самовдоскона-лення. Проявом ціннісного codes of conduct for scientists the State Parties ной, индивидуальной и прикладных мора- «Минимальный стандарт» правильного поведе- ставлення є доброзичливість і довіра, співчуття recognised that such a code in the fields relevant to лей. Дилеммы биоэтики – «заказ» не только ния – Статус этической комиссии – Действен- і співпереживання, доброта і милосердя, добро- the BWC, being voluntarily adopted, can support the 174 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО БИОЭТИКЕ, КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЕ object and purpose of the Convention by making a біоетики через викладання тематичних курсів експресивну (зовнішню), яка озвучена театральних виставах, вокальних концертах, significant and effective contribution, in conjunction • Підготовка компетентних фахівців у галузі біо- мовленнєвим голосовим апаратом, і що надає актуальності біоетичним проблемам with other measures including national legislation, етики для праці в біоетичних комітетах України внутрішню, яка не озвучена мовленнєвим розробки на науковій основі та впровадженню to combating the present and future threats posed • Вишкіл фахівців у сфері паліативної опіки, які голосовим апаратом, а може бути кодексу поведінки з біобезпеки та біозахисту by biological and toxin weapons, as well as by працюватимуть у хоспісах та інших лікувальних переформатована у СМС-повідомлення, при використанні різних мовних форм і засобів raising awareness of the Convention, and by helping закладах записки, листи, листівки, газетні чи журнальні впливу одних людей на розумову діяльність relevant actors to fulfil their legal, regulatory and • Спеціалізована освіта для медичних капела- статті, тексти тез доповідей на наукових та інших.

professional obligations and ethical principles [1]. нів, душпастирів та волонтерів партійних з’їздах, вірші, поеми, різножанрові The State Parties also stated that a range of different • Програма розрахована для: повісті, романи, комедії, драми та інше. В P9/ approaches exist to develop codes of conduct in  лікарів останній час особливе місце серед засобів ЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО view of differences in national requirements and  біологів впливу людини на людину займають тексти ПЕДАГОГІЧНОї ДІЯЛЬНОСТІ circumstances. In 2006 the Sixth Review Conference  медичних сестер великих рекламних плакатів довгострокової additionally recognized the importance of codes of  душпастирів дії, які розміщують в часто відвідуваних місцях. В.І.Чернюк;

О.М.Ткаченко;

conduct and called upon States Parties to support  провізорів При використанні текстів великих рекламних В.Б.Ластовченко;

І.М.Буцик ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

and encourage their development, promulgation  юристів плакатів довгострокової дії під час виборів Національний університет біоресурсів і and adoption [2].  працівників паліативних відділень Президента України у містах, де кількісно природокористування України In 2005 on the adoption of codes of conduct  волонтерів переважає російськомовне населення, тексти Київ, Україна the States Parties agreed on the value of (a)  усіх зацікавлених осіб російською мовою були написані буквами demonstrating the benefits of codes and • Загальний обсях курсів становить 240 лекцій- великого розміру, а ті ж тексти державною encouraging relevant actors to develop codes них годин мовою були набрані дрібнесеньким шрифтом. «Етика життя або біоетика це розділ при themselves;

(b) using existing codes, mechanisms, • Викладачі сертифікатної програми з біоети- Це типова і широко розповсюджена форма кладної етики, філософської дисципліни, яка frameworks and bodies as far as possible;

and (c) ки – це спеціалісти з України та Європи порушення кодексу поведінки з біобезпеки та вивчає проблеми моралі перш за все стосов tailoring adoption strategies according to the needs • Випускники отримують сертифікат про успіш- біозахисту, що приводить до біопошкодження но людини та всього живого. Вона визначає, of each relevant sector. So, each State Party needs не завершення програми розумової діяльності з розпаленням етнічної які дії стосовно живого з моральної точки зору to select the exact way how such a code should ворожнечі. Вказане порушення продовжують припустимі, а які неприпустимі. В сучасному work and how it should be introduces to scientific масово тиражувати при підготовці місцевих суспільстві біоетика стала ознакою цивілізова P9/ community. As example of the implementation of виборів, на що використовують великі кошти, у ності» (Ю.І.Кундієв,2003). Отже поліпшення со БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ І a code of conduct the one developed by the Royal тому числі державні. ціального самопочуття та сприяння у створенні ВПРОВАДЖЕННЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ Netherlands Academy of Arts and Sciences and its Використання експресивної мови при умов для забезпечення гідного життя людини, З БІОБЕЗПЕКИ ТА БІОЗАХИСТУ ПРИ six main issues (raising awareness;

research and міжособистісному спілкуванні дорослих членів як члена суспільства – все це є безпосередніми ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МОВНИХ ФОРМ publication policy;

accountability and oversight;

сім’ї з новонародженими дітьми в їх перші практичними завданнями соціальної роботи.

І ЗАСОБІВ ВПЛИВУ ОДНИХ ЛЮДЕЙ НА internal and external communication;

accessibility;

три роки життя виявилося ні чим не замінним Професія соціального працівника і педаго РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ and shipment and transport) are discussed [3], засобом розумового розвитку дитини. га за її сутністю дуже різноманітна і багатоас and relevant recommendations to Ukraine are Експресивна мова має біофізичну природу і пектна. Специфіка цієї діяльності насамперед П.П.Бачинський1, Т.П.Цігнадзе Дніпропетровський національний університет proposed. є матеріалізованою формою інтелектуальної полягає в тому, що такий працівник найчастіше ім. Олеся Гончара1, The Report of the 2005 Meeting of the States діяльності, яка для новонародженої дитини взаємодіє з такими категоріями населення, що Дніпропетровська обласна дитяча клінічна Parties to the BWC, 5-9 December 2005, Geneva. – є антропогенним екологічним (зовнішнім) можуть бути віднесені до соціально вразливих лікарня2, Дніпропетровськ, Україна 2005. – 13 p. чинником. При спілкуванні з новонародженими контингентів. Це діти і підлітки з проблемами The Final Document of the Sixth Review дітьми в їх перші три роки життя, коли і відхиленнями – девіантною, делінквентною, Conference of the States Parties to the BWC, 20 В «Основах законодавства України про охоро- формуються основи інтелекту, генетично аддиктивною поведінкою та дезадаптовані;

November – 8 December 2006) Geneva. – 2006. – 47 p. ну здоров’я», які введені в дію Постановою Вер- рідною мовою забезпечується біобезпека і діти – сироти;

особи з обмеженими психічними A Code of Conduct for Biosecurity. – KNAW, ховної Ради України 19 листопада 1992 р. за № біозахист оптимального розвитку інтелекту, і фізичними можливостями;

різні види сімей – Amsterdam. – 2007. – 43 p. 2892 – ХІІ, в статті 10 «Обов’язки громадян у галу- тоді як використання у цей період генетично багатодітна, малодітна, молода, неповна, пер зі охорони здоров’я» записано: «Громадяни Укра- чужорідної мови гальмує формування винна, вторинна, різнорідна, складна, поза їни забов’язані: а) піклуватись про своє здоров’я оптимального розвитку інтелекту, тобто завдає шлюбна, вторинношлюбна, міжнаціональна, S9.2/ та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших біопошкодження. (Ушинський К.Д., 1954;

дискантна, опікунська, це сім’ї, де є засуджені;

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА З БІОЕТИКИ громадян». Виконання вказаних забов’язань має Федоренко Л.П., 1984;

Потебня О.О., 1993;

самотні жінки;

безробітні;

люди, які звільни «НА СЛУЖБІ ОХОРОНИ ЖИТТЯ»

різні форми і засоби в суспільстві, але одним з Бачинський П.П., 2000, 2002-2005;

Бачинський лися з місць позбавлення волі;

люди похило найскладніших і недостатньо досліджених в пла- П.П., Цігнадзе Т.П., 2004, 2007, 2009). го віку;

біженці. Тому діяльність соціального Ігор Бойко Український католицький університет, Львів, ні біоетики є використання мовних форм і засо- Значну роль у впроваджені кодексу працівника насамперед потребує дотримання Україна бів впливу одних людей на розумову діяльність поведінки з біобезпеки та біозахисту відіграє принципів біоетики.

інших, якими створюється не тільки біобезпека експресивна мова педагогічних працівників у Соціальна робота етична у своїй сутності є • Гуманізація медицини на основі християн- та біозахист, але може бути спричинене і біопош- навчально-виховному процесі в дитячих садках, проявом суспільної моральності;

у ній не існує ських цінностей та персоналістичної моделі біо- кодження розумової діяльності. Діапазон впливів школах, коледжах, ліцеях, вищих навчальних таких норм і розпоряджень, таких обмежень і етики тут безмежний: від заповідей Нового Заповіту Іс- закладах. Все більшого значення у впливі правил, які б ігнорували моральні принципи • Виховання пошани до цінності та гідності люд- уса Христа до відомого «Homo homini lupus est». одних людей на розумову діяльність інших і духовні цінності, схвалювані суспільством.

ського життя від зачаття до природної смерті При науковому дослідженні окресленої набуває експресивна мова через озвучення Чесність, справедливість, тактовність, повага і • Поглиблення знань з християнської моралі та проблеми розрізняють дві форми мови – в радіо- та телепередачах, кінофільмах, терпіння, любов до людей, комунікабельність – 176 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

моральної якості, якими повинен володіти соціальний педагог. Крім того, в соціально педагогічній діяльності необхідно дотримува МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ тися певних етичних принципів, норм та пра вил. Вони повинні відповідати основоетичним ВОЗМОЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО вимогам біоетики, запропонованим Т.Л. Бо шаном та Дж.Ф. Чайлдрессом, а саме принци ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

пам автономії, доброчинності, справедливості та принципу «не нашкодь «.В етичних нормах соціального працівника відображено основні вимоги і критерії поведінки фахівця, які ви пливають зі специфічних умов та змісту його діяльності. Ці норми зафіксовані у професійно S10.1/1 і інформаційні служби з питань планування етичних кодексах і мають виконуватись незапе МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ сім'ї);

розробка політики і програм підтрим речно. Етика соціального працівника пропонує ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖІНОЧОГО ТА ки виконання чоловіками і жінками обов'язків пошук резервів, використання різноманітних ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАїНІ батьків, створення безпечних умов побуту;

ресурсів: від соціальних до особистих як са забезпечення умов безпечного материнства.

мого соціального працівника, так і об’єкта со Ю.Г. Антипкін МОЗ України та АМН України старанно роз ціальної роботи. Як свідчить міжнародний до ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та вивають національну акушерско-гінекологічну свід, фахівці цієї сфери використовуються як гінекології НАМН України» службу, сприяють втіленню сучасних, між експерти при підготовці законодавчих актів, Київ, Україна народно визнаних перинатальних технологій прийняття відповідних рішень органами влади з метою створення умов для безпечного ма та приймають активну участь у роботі громад Збереження та поліпшення стану здоров’я теринства та народження здорових дітей. У ських організацій тощо. Питання у тому, щоб громадян України постало найважливішим цьому напрямку здійснюється реорганізація досягти ефективного втілення цих гуманних і пріоритетом нації у ХХІ сторіччя. Незадовільна пологових стаціонарів шляхом створення у благородних принципів біоетики в діяльності ситуація, яка склалась з рівнем стану здоров’я відповідності до вимог законодавства (Сімей соціально-педагогічних служб в Україні.

населення за останні роки негативно впливає ний та Цивільний кодекси) лише індивідуаль на загальноекономічну ситуацію у державі та них та сімейних пологових залів із залученням потребує невідкладного проведення соціаль- родини з метою зниження рівня ускладнених но-економічних реформ. пологів.

Занепокоєння викликає незадовільна де- Однак, під час гармонізації організації аку мографічна ситуація в Україні, зокрема значне шерко-гінекологічної, перинатологічної та пе зменшення народжуваності. Тому, охорона діатричної служби з вимогами міжнародних материнства і дитинства як найбільш вразли- організацій та професійних асоціацій виникає ва до впливу негативних чинників галузь має безліч етичних проблем, вирішення яких доз знаходитись під особливою опікою держави. волить забезпечити якісне надання високок Сучасний стан здоров'я жіночого та дитя- валіфікованої допомоги з урахуванням прав чого населення нашої країни вимагає нових пацієнтів, змін до морально-етичного кодексу ефективних шляхів вирішення проблем щодо лікарів.

його збереження і зміцнення. В першу чергу В цьому напрямку основними пріоритета це стосується оздоровлення оточуючого се- ми для суспільства та професійної медичної редовища, створення належних умов життя і громади є: визначення та подолання конт праці жінкам, формування здорового способу роверсійних з етичної та правової точки зору життя, репродуктивної установки сім'ї, анте- проблем вагітності високого ризику, медич натальної охорони плода, підвищення рівня ного аборту, передчасних пологів, недоноше підготовки медичних працівників з питань на- них дітей з екстремально низькою масою тіла, дання медичної допомоги жінкам під час ва- народження дітей з перинатальними уражен гітності, та пологів, впровадження сучасних нями нервової системи, вродженою і спадко ефективних медичних технологій тощо. вою патологією, а також використання допо Служба охорони репродуктивного міжних репродуктивних технологій.

здоров'я, створена в Україні за останні роки, Важливого медичного, етичного й соціаль базується на основних принципах та реко- ного значення набула проблема вакцинопро мендаціях ВООЗ для країн європейського ре- філактики внаслідок широкої відмови насе гіону: зміцнення стану здоров'я жінок шляхом лення від її проведення, що становить загрозу організації більш доступної і менш затратної суспільному здоров‘ю та потребує забезпе первинної медико-санітарної допомоги висо- чення необхідного рівня профілактичних ще кої якості, включаючи служби охорони сексу- плень в країні. Сьогодні потребує вирішення ального і репродуктивного здоров'я (центри також проблема раннього початку шкільного 178 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

навчання, соціально-психологічної адаптації початку шкільного навчання та відповідності ки-алкоголіків, ІІІ група – жінки, з обтяженим S10.1/ дітей до нього. Необхідно на державному рівні його вимог рівню психоемоційного розвитку сексуальним анамнезом та IV група –жінки, ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ законодавчо захистити права дітей – інвалідів, та фізичній підготовленості дітей. Недостат- що хворіють на інфекції, що передаються ста- СУЧАСНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ їх батьків та забезпечити умови для повноцін- ньо уваги з боку сім’ї, педагогів та суспіль- тевим шляхом. ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ного розвитку, соціальної реабілітації та від- них організацій приділяється культурному В результаті проведених досліджень було НЕПЛІДНОСТІ новлення їх працездатності в майбутньому. вихованню майбутніх поколінь з акцентом на визначено медико-соціальні фактори ризику, необхідності дотримання здорового спосо- які спричинили найбільший вплив щодо зара- Т.Ф.Татарчук, Н.В.Косей, Т.М.Тутченко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і бу життя та пріоритеті збереження власного ження ВІЛ обстежених жінок та мають суттєве S10.1/ гінекології НАМН України»

здоров’я. значення щодо ризику поширення інфекції: а) НАГАЛЬНІ ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ Київ, Україна Особливо гостро питання про захист прав соціально-економічні: вживання психоактив ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ дитини постають при проведенні наукових них сполук (насамперед ін’єкційних речовин);

Досягнення медичної науки і техніки клінічних досліджень та випробувань нових два та більше статевих партнерів, випадкові Ю.Г.Антипкін, Л.І.Омельченко, сприяли розширенню застосування допо фармакологічних засобів у дітей та підлітків. статеві стосунки;

фінансові труднощі;

низький Л.В.Квашніна, О.Г.Шадрін, Т.Р.Уманець ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і міжних репродуктивних технологій (ДРТ), Як неповнолітні, вони не можуть об’єктивно рівень освіти;

соціальна дезадаптація (відсут гінекології НАМН України», які дозволяють вирішувати проблему без оцінити користь і ризик від участі в таких про- ність постійної роботи);

погані побутово-жит м. Київ, Україна плідного шлюбу і, в той же час, пород жу грамах. Це загострює питання щодо законо- лові умови;

неблагополуччя в сім’ї;

зловживан ють велику кількість етичних та правових давчого захисту прав дитини, додержання ня алкоголем;

б) медико-біологічні: хронічні питань.

Охорона здоров’я дітей є стратегічним за- принципів моралі і норм медичної етики при їх інфекції (часті гострі респіраторні інфекції);

Аналіз даних англо- та російськомовних гальнонаціональним пріоритетом політики залученні до клінічних випробувань лікарських порушений психоемоційний стан, психотичні публікацій з 1995 по 2009 роки показав, держави, яка спрямована на забезпечення засобів та проведення наукових досліджень в розлади;

в) стану репродуктивної системи:

що до основних невирішених морально прав кожної дитини на життя, здоров’я, освіту педіатрії. Потребує також удосконалення за- ХЗЗСО насамперед викликані інфекціями, що етичних проблем пов’язаних з ДРТ нале та соціальний захист. конодавчої бази відносно відповідальності передаються статевим шляхом.

жать: статус людського ембріона, право Бурхливий розвиток наприкінці 20 та на по- батьків та опікунів щодо виконання медичних У обстежених жінок груп ризику щодо ВІЛ мірність маніпуляцій з статевими клітинами чатку 21 століття біології і медицини, створен- рекомендацій зі збереженню здоров’я дітей, інфікування найчастіше відмічались запальні та ембріонами людини, права та обов’язки ня та застосування нових біотехнологій, вак- посилення служби психолого-соціальної до- процеси жіночих статевих органів – 96%, фо донорів статевих клітин, правове врегулю цин, лікарських засобів, значно розширюють помоги дітям з метою покращання їх соціаль- нові патологічні процеси епітелію шийки мат вання сурогатного материнства. При цьо можливості профілактики та лікування різних ної адаптації в сучасному суспільстві та підви- ки – 31,5%, порушення оваріально-менстру му на особливу увагу заслуговує етичний хвороб у дітей, але поряд з позитивним ефек- щення якості життя. ального циклу – 55% та безплідність – 37%.

аспект майбутнього здоров’я жінок, які на том супроводжуються певним ризиком непе- У ВІЛ-інфікованих жінок внаслідок знижен момент застосування ДРТ мають гінеколо редбачуваних медичних та соціальних наслід- ня імунітету прогресує розвиток інфекцій, які, S10.1/ гічну та соматичну патологію.

ків для окремої дитини і дитячого населення в свою чергу, спричиняють імунодепресивний ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОГО За даними літератури та наших спосте в цілому. В цьому аспекті питання медичної і пошкоджуючий вплив на урогенітальні орга ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ режень, до 50 % пацієнток, які підлягають етики в педіатрії стоять гостро та потребують ни. Звертає на себе увагу висока частота по ТА ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК застосуванню ДРТ, мають супутню сома постійної уваги до них з боку педіатрів, сімей- рушень репродуктивного здоров’я у жінок з ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ тичну патологію, нерідко пов’язану з віко них лікарів, організаторів охорони здоров’я.

ВІЛ-інфекцією, так найбільший відсоток скла вим фактором. За даними різних авторів Важка ситуація, що склалася в Україні від- ли хронічні запальні захворювання статевих В.В.Подольський, В.Л.Дронова, у 25-30% пацієнток з безпліддям при об носно вакцинопрофілактики серед дитячо- органів біля 99,8 %, порушення менструаль В.В.Тетерін, О.В.Луценко, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і стеженні були виявлені дисгормональні го населення, окремі випадки ускладненого ного циклу – у 70 %, невиношування вагітнос гінекології НАМН України», розлади та доброякісні пухлинні утворен перебігу поствакцинального процесу у навіть ті – 31,5 %, безплідність – 45,3 % та фонові і Київ, Україна ня (лейоміома матки, ендометріоз та ін.), здорових дітей, неадекватна інформаційна передракові захворювання статевих органів – що може негативно впливати на успішність політика засобів масової інформації призвели 31,5 % жінок.

допоміжних репродуктивних технологій та до відмовлень багатьох батьків від планових Було проведено клініко-епідеміологічні Сукупність негативних факторів, що обу перебіг вагітності. В той же час важливою щеплень. Це викликає небезпеку зниження дослідження жінок фертильного віку що доз- мовлює підвищений ризик ВІЛ-інфікування у медико-правовою проблемою є вплив до колективного імунітету та можливості спа- волило виділити 4 групи ризику жінок фер- жінок фертильного віку груп ризику, безпо поміжних репродуктивних технологій на лахів дитячих інфекційних хвороб, їх тяжкого тильного віку щодо ВІЛ-інфікування: І група – середньо впливають на підвищення ризику подальший перебіг наявних у пацієнтки гі перебігу з загрозою летальних випадків. Тому жінки, що вживали психоактивні сполуки, ІІ інфікування, тому проблема протидії епідемії некологічної та соматичної патологій, тоб виникає потреба змін етичної тактики щодо група –жінки, які при виконанні професійних ВІЛ є насамперед соціальною та потребує для то питання безпеки застосування вказаних вакцинопрофілактики у дітей з впроваджен- обов‘язків мають систематичний безпосеред- успішного вирішення системи координованих методик. Актуальною залишається про ням індивідуального підходу та обов’язковим ній контакт з біологічними рідинами, ІІІ група – заходів на державному рівні.

блема лікування абсолютного безпліддя у залученням батьків до цього процесу з їх по- жінки, що перенесли інфекції, які перенесли Аналіз даних показав, що серед ВІЛ жінок з онкологічними захворюваннями в інформованою згодою на проведення ще- статевим шляхом та IV група – жінки, що мали інфікованих жінок такі фактори, як ранній по анамнезі.

плення та відповідальність за спостереження більше двох та не мали постійних статевих чаток статевого життя з частою зміною стате Таким чином, перед медичною спільно щепленої дитини і своєчасне звернення до партнерів. вих партнерів, нестійкістю сімейних відносин, тою постає актуальне питання біоетичної медичних працівників в разі будь яких усклад- Особливої уваги заслуговують ВІЛ-інфіко- відсутністю в більшості випадків заходів для експертизи преконцепційної підготовки нень. Існують етичні проблеми, що стосують- вані жінки. На основі аналізу отриманих даних профілактики незапланованої вагітності, пацієнток до допоміжних репродуктивних ся збереження здоров’я дітей у шкільний пері- були виділені також 4 групи ВІЛ-інфікованих призводить до порушень репродуктивного технологій.

од життя. Потребують остаточного з’ясування жінок: I група – жінки, які вживали психоак- здоров’я та розповсюдження ВІЛ-інфекції.

питання доцільності раннього, з 6 річного віку, тивні речовини наркотичної дії;

ІІ група – жін 180 ЧЕТВЕРТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНГРЕСС ПО БИОЭТИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»

S10.1/5 Незважаючи на рекомендації, опубліковані в немає. Така ситуація є проблемою не лише в відміна законодавчої заборони або її посла ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ В ПРОБЛЕМІ багатьох країнах, до сих пір не існує консенсусу медичному, а й в етичному плані, оскільки по- блення того чи іншого ступеню: в Швеції (1946), ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ ТА НАРОДЖЕННІ стосовно вибору методів розродження, рушує права дитини на отримання сучасно- Росії, в тому числі Україні (1955), Англії (1967), ДІТЕЙ З ЕКСТРЕМАЛЬНО НИЗЬКОЮ часу проведення антенатальних втручань, го ефективного лікування. Для вирішення цієї Франції (1979), США (1973), Італії, Іспанії, Нор МАСОЮ ТІЛА, ЯКІ ІСНУЮТЬ В СВІТІ моніторингу стану плода та вирішення етичних проблеми мають бути залучені етичні комітети вегії (1978) та Нідерландах (1981). В той же час, питань для медичних працівників та батьків та отримана інформована згода батьків та па- ще залишаються держави, в яких легалізація Ю.Г.Антипкін, Ю.В.Давидова, дітей, народжених на межі життєздатності, а цієнтів, які досягли підліткового віку. абортів не знайшла сприйняття на державно Н.Ю.Бондаренко також надійних методик прогнозування негайної На окрему увагу заслуговують діти з циро- му рівні. Здебільшого це країни з традиційно ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та та відділеної ефективності реанімаційних зом печінки для яких безальтернативним мето- стійкою католицькою культурою (Португалія, гінекології НАМН України» заходів у таких дітей. дом лікування є лише трансплантація печінки. Польща).

Київ, Україна На сьогодні в Україні реалізується програма по Гострота в обговоренні питань про легалі пересадці печінки від живого родинного доно- зацію або заборону абортів залишається до S10.1/ Будь-який вид лікарської діяльності, комп- ра. Однак вирішення цієї проблеми можливе за сьогодення. В Україні, не дивлячись на повне СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕТИЧНІ лекс оздоровчих, гігієнічних та профілактич- наявності психологічної підготовки дитини та визнання на державному рівні право жінки на ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОї ГЕПАТОЛОГІї них заходів мають оцінюватись з точки зору родича-донора до проведення такої операції. штучне переривання вагітності, питання про їх соціальної, медичної та економічної ефек- Нажаль все ще значна кількість батьків дітей, заборону абортів неодноразово піднімаються О.М.Лук’янова, В.С.Березенко, тивності. Провідним критерієм оцінки ефек- яким показано проведення трансплантації,від- громадськими та релігійними діячами. Це зу М.Ф.Денисова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології тивності вважаються лише показники стану мовляються від такого варіанту лікування З на- мовлено тим, що проблема абортів концентрує НАМН України»

здоров’я в динаміці (зниження захворюваності, шої точки зору необхідним є створення інфор- в собі відношення між людьми на рівні мораль Київ, Україна смертності, інвалідизації, збільшення періоду маційної підтримки такої програми з огляду на ної, юридичної, соціально-політичної, релігій трудової діяльності).Ефективність оцінюється те, що на сьогодні в суспільстві є певні релігійні ної та наукової свідомості. Визнаючи право як співвідношення отриманого результату до Збереження здоров’я підростаючого по- та ментальні застереження як серед широких жінки на штучне переривання вагітності, ме реальних затрат. В даному аспекті протягом коління шляхом підвищення ефективності ліку- верств населення так і в медичному середови- дична громадськість України вважає за необ останніх сорока років активно обговорюються вання найпоширеніших хвороб дитячого віку, щі на доцільність та ефективність проведення хідне проводити велику роботу серед молоді питання стосовно прийнятності реанімаційних зменшення частоти важких інвалідизуючих таких операцій. про небезпеку першого аборту, серйозні його заходів та агресивної неонатальної допомоги ускладнень хронічних захворювань є пріори- Таким чином, врахування соціально- ускладнення і перш за все – здоровий спосіб екстремально недоношеним дітям, регуляції тетним напрямком охорони здоров’я в усьому психологічних та етичних проблем дитячої ге- життя та небезпеку ранніх сексуальних відно юридичних та державних рішень цих питань та світі. патології дозволить підвищити ефективність син.

аналізу їх впливу на прийняття рішень лікарями В останні роки в дитячій гепатології значна лікування, знизити інвалідизацію та смертність Розглядаючи проблему аборту на кожному та батьками глибоко недоношених дітей, увага приділяється соціально –психологічній від хвороб печінки не лише у дітей а й у дорос- рівні, можна додати відповідь, чому ця пробле враховуючи високий відсоток інвалідизації у складовій в комплексному лікуванні дітей з лих. ма є головною та принциповою проблемою су них. важкими хронічними захворюваннями печінки часної біомедичної етики.

Проведено аналіз 134 публікацій за 20 років, (хронічні вірусні гепатити В, С, D, автоімунні та S10.1/ присвячених висвітленню етичних питань метаболічні захворювання печінки, цироз пе- ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО АБОРТУ S10.1/ тактики ведення передчасних пологів, надання чінки), оскільки психологічний настрій на пози- МНЕНИЕ ПЕДИАТРОВ О реанімаційної та реабілітаційної неонатальної тивний результат лікування у дітей та батьків є І.Б.Вовк ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології допомоги дітям з екстремально низькою запорукою успіху в тривалому, а іноді і дорого- РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО НАМН України», масою тіла а також правові аспекти регуляції вартісному лікуванні. ОПРОСА Київ, Україна такої допомоги. В нашому інституті обґрунтовані підходи Протягом останніх років за рахунок до психодіагностики, основи психологічного А.Ж.Асатрян, О.И.Кубарь, Г.Л.Микиртичан ФГУН НИИЭМ имени Пастера технічного розвитку, удосконалення консультування, психопрофілактики для таких Штучний аборт, контрацепція – це сучасні Роспотребнадзора, медикаментозного лікування, створення дітей, що дозволяє налагодити за закріпити форми медичного втручання в репродуктивну Государственная педиатрическая новітніх методик профілактики передчасних їх соціальні контакти з родиною, стабілізува- сферу людини.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 12 |
 

Похожие работы:

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.