авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«XII международные специализированные выставки Вино и Виноделие Генеральный партнер Высокий градус салон Шампанских и ...»

-- [ Страница 2 ] --

багатьма показниками зонам Італії, следует отметить, что оао «Пище одесса 23-25.02. Франції, а в деяких характеристиках не відділення, валкові дробарки, навіть перевершують. Унікальність пневмопреси, вузли розвантаження, місцевості обумовлена близькістю логістику), встановлені холодильні лиману і моря, багатими ґрунтами, системи - реалізовані технології охо сприятливими мікрокліматичними лодження сусла в потоці та контро умовами. У цілому всі ці параметри лю температури бродіння, збільшені сприяють вирощуванню винограду і обсяги ємкісного парку бродильного виробництва вин. відділення до 150 000 дал одноразово го розміщення (у нержавіючих асеп Наше виробництво являє собою тичних ємкостях з термомодулів), багатопрофільне підприємство з реконструйований вузол вироб основною спеціалізацією виногра ництва червоних вин - встановлені дарство і первинне виноробство, додаткові термовініфікатори - фер непрофільні напрями - рекреаційна ментатори з контролем температури діяльність і тваринництво.

обсягом 60 000 дал, комплекс нагріву Підприємство містоутворююче мезги, встановлені багатоконтурні і є великим роботодавцем - на системи теплообмінників, си підприємстві працює в порядку стеми санітарного стеження, чоловік.

знайдені сучасні рішення у багатьох У 2007 році з метою модернізації технологічних процесах.

виробництва, вирішенні багатьох Технічний і кадровий рівень нашо технологічних завдань на сучасно го виробництва дозволяє отриму му рівні, отриманню конкурентних вати високоякісну продукцію, що переваг на нашому підприємстві відповідає сучасним вимогам.

була проведена реконструкція і організація нових виробничих по- Вино - продукт місцевості, де його тужностей. Було інвестовано близь- створюють. Виноградарство та вино ко 2 млн. євро. Реалізовано основні робство поступово формує культу елементи енотехнологій - кон- ру у потенційного споживача цього троль бродіння, повністю замінено прекрасного напою. Це довгий шлях морально-застаріле обладнання і наше підприємство дотримуючись на високотехнологічне з харчової сучасних стандартів технологій вино нержавіючої сталі, закуплені у ве- градарства та виноробства вносить ликому обсязі ємкості з можливістю свій внесок у підвищення культури здійснювати автоматизований тем- споживання вина.

пературний контроль. Технічного переозброєння зазнали: пункт зва жування та відбору проб, побудо ваний новий цех приймання і пере робки винограду потужністю 10 тонн/сезон (встановлене нове облад нання дозволило істотно розширити технологічні можливості - приймаль одесса 23-25.02. «ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАя Пашня занимает 668 га, кроме того, КОМПАНИя ШАБО» ООО хозяйство арендует 1800 га пашни в Украина, 67770, Одесская обл., Татарбунарском районе. ежегодный Белгород-Днестровский р-н, сбор зерна – около 7000 тн. средняя с. Шабо, ул. Дзержинского, урожайность зерновых – 38 ц/га, под т/ф: +38 (048) 734-07- солнечника – 22 ц/га.
mail: office@shabo.ua web: www.shabo.ua В хозяйстве имеется мощный вин завод, способный перерабатывать 14000 тн винограда за сезон. ежегод но производится до 300 тыс. декали тров вина и виноматериалов, 45% из которых – шампанские вина, осталь ные – белые и красные сортовые «ШАМПАНЬ УКРАИНЫ» ОАО столовые вина. с учетом новейших Украина, 68454, Одесская обл., технологий идет переоснащение Арцизский р-н, с. Надеждовка, винзавода, что обеспечит высокое ул. Ленина, т/ф: +38 (04845) 3-60-32 качество и надежную сохранность mail: shampan@arziz.uptel.net виноматериалов, подготовит пред приятие к работе в условиях вступле ния в европейский союз.

В данный момент хозяйство интен сивно переходит на капельное оро шение виноградных плантаций.

оао «Шампань Украины» - это хо совхоз-завода «Шампань Украины»

зяйство с развитой производствен основан в 1944 году.

ной и социально-культурной инфра 9 ноября 2001 года преобразован в структурой. Построены маслобойка, оао «Шампань Украины».

мельница, пекарня, пилорама, тор Генеральный директор Братинов Иг- говый дом. Мощные автопарк и нат Васильевич. тракторный парк. В центре работает оао «Шампань Украины» специали- бар, дискотека. открыт зал для про зируется на выращивании виногра- ведения бракосочетаний и торже да и производстве виноматериалов ственных мероприятий, гостиница.

и вина, кроме того, имеет хорошо Построен детский сад, функциониру развитое зерновое хозяйство и жи- ет в летний оздоровительный пери вотноводство. Площадь сельхозуго- од база отдыха на море. совместно дий составляет 1422 га. с общиной бессарабских немцев от крыт краеведческий музей. Проло Виноградники занимают 757 га, из жены асфальтированные дороги не них плодоносящих виноградников только в селе Надеждовка, но и к со 678 га. средняя урожайность вино седним селам.

града составляет 55 ц/га.

одесса 23-25.02. Клиенты, бизнес-партнеры: Зао дородных почв наделило особенным «артемовский ЗШВ «артемовск Вай- вкусом солнечные виноградные нери», ооо «Инкермаский завод ма- гроздья, которые традиционно вы рочных вин», ГП «севастопольский ращивали в Бахчисарае.

винодельческий завод», ооо «Буас сон Элит», ооо «агрофирма «Золо тая Балка», ооо «Коблево».

«БЕрхорд» ооо Украина, 95017, АР Крым, г. Симферополь, «БахчиСарайСкий ул. Киевская, 125а, оф. ВинодЕльчЕСкий заВод» т/ф: +38 (0652) 269- тел: +38 (0652) 607- Украина, 98403, АР Крым, моб: +38 (050) 397-31- г. Бахчисарай, Македонского, +38 (067) 653-57- т/ф: +38 (06554) 5-28- mail: ukr@berhord.com mail: secretary@bvz.olimp.ua ukr.berhord@gmail.com web: www.olimp.ua web: www.berhord.com ооо «Берхорд» входит в группу ком Бахчисарай – это виноградная сто паний Berhord team. Наше направле лица Крыма. Здесь произрастают в ние – инжиниринг, поставка, мон основном европейские сорта вино таж и обслуживание оборудования града - Рислинг, алиготе, Ркаците для пищевой промышленности.

ли, Каберне-совиньон, Бастардо Мы являемся представителями таких Магарача. древние традиции вино всемирно известных компаний, как градарства и виноделия много лет Materiel Pera (Франция), Meccanica назад превратили вино в главную Spadoni (Италия), Boge (Германия), визитную карточку региона. Мест Clifom (Италия) и др.

ными винами наслаждаются, их ве На собственной технической базе зут в подарок как лучший крымский налажено изготовление для пище сувенир, их ценят! Потому что эти вой промышленности:

вина натуральны, разнообразны и вкусны! • транспортерных систем;

• многостадийных пастеризаторов;

Бахчисарайская территория нахо • автоматизированных систем дится между внешней и внутренней управления технологическим про грядами Крымских гор, благодаря цессом или чему в ущелье проникает морской, • отдельной операцией;

степной и горно-лесной воздух. со • оснастки и переоснастки этикети четание уникального воздуха и пло одесса 23-25.02. ровочных автоматов;

оминає портал і проблеми довкілля, • ремкомплектов технологического соціальної відповідальності бізнесу оборудования. (КсВ), висвітлює новини політики та зв’язків України зі світом.

Расширился ассортимент представ ляемых услуг, в частности: На діловому Web-порталі www.

bizreliz.com розміщуються, як • обвязка трубопроводов с приме авторські матеріали, так і прес-релізи нением орбитальной сварки, вы компаній, які публікуються щоден полняющей санитарный шов;

но і безкоштовно. анонси подій • сварка емкостей с использованием публікуються на умовах партнерства суперсовременных автоматиче або оплати.

ских сварочных колон.

«БізрЕліз» «БиомаШ» ооо інформаційна агЕнція Украина, 49006, г. Днепропетровск, ул. Ю. Савченко, Україна, 02100, м. Київ, а/с тел: +38 (056) 373-42- тел: +38 (044) 332 32- mail: info@biomash.com.ua моб: +38 (067) 502 42- web: www.biomash.com.ua +38 (050) 410-22- mail: pasichny@bizreliz.info web: www.bizreliz.com Інтернет-видання «діловий Web портал «Бізреліз»

ооо «БИоМаШ» является офици ділове видання в Інтернеті не альным представителем ряда евро рідкість, але портал www.bizreliz.com пейских компаний-производителей відрізняється від інших концепцією оборудования для пищевой про галузевого підходу до висвітлення мышленности:

новин компаній України. Більшість • нержавеющее оборудование (ем основних галузей економіки України кости для хранения и обработки тут має свою сторінку, а тим, які вина, акратофоры, виннификато мають великий потенціал, або ры, ферментаторы, теплообмен важливість для розвитку України, ники, реакторы) BIOMASHIN (Бол надано по цілі розділи: «Гроші», гария);

«агро», «ІТ», «Пром», «авто», • оборудования для полного цикла «Телеком», «алко», «Техно». Є та переработки винограда (филь кож розділи які висвітлюють Ме тры, дробилки – гребнеотделите дицину, освіту, Торгівлю, Культуру, ли, пресса, насосы, флотационные спорт, Здоров’я та Відпочинок. Не установки) ENOVENETA (Италия);

одесса 23-25.02. • машины для наполнения пакетов ших задач и наилучшее воплощение Bag-in-Box ELVA (Швейцария);

ваших идей.

• системы розлива и укупорки AVE Наши многочисленные партнеры TECHNOLOGIES (Италия);

уже знают: работать с ооо «БИо • промышленные насосы UNITECH МаШ» - выгодно.

(Болгария);

• специализированное оборудова ние для производства качествен ных игристых вин классическим способом (аппараты для выпол нения дегоржажа, дозаторы, мо «БолградСкий ечные станции, аппараты для сме ВинодЕльчЕСкий заВод»

шивания, приборы для проверки акционЕрноЕ оБЩЕСтВо бутылок) PERRIER (Франция);

(чаСтноЕ) • специализированное оборудова ние для производства игристых вин Украина, 68702, Одесская обл., г. Болград, ул. Асена Христова, классическим способом (ванны ро тел: +38 (04846) 2-23-65, 2-24- тационные замораживающие, ро факс: +38 (0486) 2-23-65, ботизированные системы укладки, 2-24-87, 2-10- депеллетизаторы и паллетайзеры) CHAMPAGEL (Франция);

Болградский винодельческий завод • разработка и производтво машин является неотъемлемой частью бога для различных процессов: закатка того наследия винодельческого ком банок, наполение, закрытие под плекса Украины.

вакуумом FERRUM (Швейцария);

• промышленное холодильное обо- основанное, в 1945 году как пред рудование и теплообменники, приятие первичного виноделия на комплексные автоматические си- базе государственных винных скла стемы для контроля температур- дов, оно и по сегодняшний день ра ных режимов KREYER (Германия);

дует потребителя винами высшего • дистилляционные системы БеН- качества.

КоВсКИ (Болгария);

Виноматериалы, производимые • дубовые бочки и буты;

предприятием, всегда являются вос • водоподготовка: оборудование и требованными как качественное установка. сырьё не только для ведущих укра инских производителей винной про Мы предлагаем современную техни- дукции, но и России и Беларуси, о чём ку и передовые решения технологи- свидетельствуют первые строчки по ческих задач, с учетом особенностей казателей экспорта виноматериалов каждого конкретного производства. за 2009 - 2010 г.

обратившись в нашу компанию, вы Расположение предприятия выбра получите оптимальное решение ва- но не случайно. Богатая плодород одесса 23-25.02. ная почва, холмистые склоны, обо- молодые специалисты. В 2012. году греваемые солнцем с утра до вечера запланирован выпуск бутылочной и умеренно - континентальный кли- продукции с современным привле мат, являются наиболее благоприят- кательным дизайном.

ными для произрастания на площади Работает программа по внедрению 5 тыс. гектаров лучших европейских инноваций, результатом которой яв сортов винограда. ляется производство первого и един Четыре винодельческих пункта пред- ственного в Украине ледяного вина, приятия позволяют переработать которое активно пользуется спросом до 40 тыс. тонн винограда в сезон и среди женского населения.

хранить более 3 000 000 декалитров Ледяное вино незамедлительно ста виноматериалов. В ассортименте за- ло визитной карточкой Болградского вода: Винодельческого завода и удостоено - виноматериалы шампанские, столо- высшей винодельческой награды вые, сортовые, креплёные и десерт- Украины конкурса вин «Золотой Гри ные;

Пользующиеся наибольшим фон» организованного колыбелью спросом такие вина как: Каберне, виноделия Научно Исследователь Мерло, Кагор, саперави, алиготе, ским Институтом виноградарства и совиньон, Шардоне, солнце в Бока- виноделия «Магарач» председате ле, и др. удостоены золотых и сере- лем комиссии которой являлся Гер бряных медалей на международных ман Валуйко.

выставках и конкурсах. Руководство предприятия ставит Продукция завода принимала уча- основной целью возрождение ви стие в международных выставках в нодельческих традиций не только анкаре, сегеде, Братиславе и др. земли Бессарабской но и культуры виноделия Украины.

В 1999-2000 годах освоено произ водство и розлив бутылочных вин. В 2005 году предприятие приостано вило производство бутылочной про дукции, переориентировав усилия на производство виноматериалов.

В 2007 году руководителем предпри ятия становится опытный винодел с 38 летним стажем степан Курдов.

совместно с учредителями был раз работан план восстановления пред приятия. Результатом 3 - летней работы явилось производство и ре ализация 1 400 000 дал качествен ного виноматериала. Регулярно об учаются и повышают квалификацию одесса 23-25.02. «БілозЕрСький» агрофірма «ВЕСЕлоВо»

пиЩЕВой комБинат Украина, Херсонська обл., Білозерський р-н, c.Дніпровське, вул. Центральна, 3 Беларусь, 222132, Минская обл., Головний агроном - звертатися Борисовский р-н, п. Веселово, в разі зацікавлення виноградними ул. Заводская, саджанцями: тел: +375 177-77-92- моб: +38 (050) 396-01-64 Головко В.Г. mail: info@alco.by Зав виробництвом – звертатися web: alco.by в разі зацікавленності виноматеріалами:

моб: +38 (050) 315-61-09 Сілецька Т.А.

Нач. цеху садівництва - звертатися з питань реалізаціїї яблук зимових сортів моб: +38 (050) 654-77-10 житяков О.і.

Менеджер з продажу - звертатися оао «Пищевой комбинат «Весе з питань гуртових закупок лово» лидер по качеству плодово ™”Білозерський” моб: +38 (050) 691-81-88 ягодных вин и крахмального произ Вдовиченко Л.З. водства в Белоруссии. Предприятие mail: belozerskij@ukr.net имеет сертификат системы менед жмента качества сТБ ISO 9001-2009.

агрофірма радгосп „Білозерський” Все оборудование, используемое в унікальне підприємство з повним производстве продукции от лучших циклом виробництва: вирощування отечественных и зарубежных произ по найуспішніших технологіях світу водителей. Предприятие постоянно та продаж виноградних саджанців, совершенствует свое производствен вирощування винограду на більш, но-технологическое оснащение и як 2000 га. Виробництво та продаж применяет при производстве про якісних сортових виноматеріалів. дукции передовые технологии. сле Розлив вина у пляшки та Beck & дуя давним традициям, исходным Box під ™ ”Білозерський”. Четвер- сырьем для производства вин явля те і не менш розвинуте направ- ются дары белорусской земли, ко лення – садівництво. Вирощування торые придают им незабываемый кісточкових і зерняткових фруктів, та вкус, ярко выраженный аромат и їх зберігання в холодильниках з РГс. насыщенный нарядный цвет. В году предприятие возобновило про изводство водок и ликеро-водочных изделий. Фирменная продукция оао «Пищевой комбинат «Веселово» об ладает национальным колоритом и отличным вкусом.

одесса 23-25.02. «ВЕтропак гоСтомЕльСкий «ВиноfeST» жУрнал.

СтЕклозаВод» ао «проф-мЕдия» ид Украина, 08290, Киевская обл., Украина, г. Киев, пгт. Гостомель, пл. Рекунова, 2 ул. Приречная, 1а, оф. тел: +380 (4597) 62-208 (приемная) тел: +38 (044) 428-06- факс: +380 (4597) 31-135 mail: info@akcyz.com.ua Отдел продаж: web: akcyz.com.ua тел: +380 (4597) 31-344, 31-290, 32- mail: sales@vetropack.ua web: www.vetropack.com ВИНоFEST - журнал для потребите ля, который популяризирует самую лучшую винодельческую продукцию, рассказывает о разных винах через ао «Ветропак Гостомельский сте призму тех стран, где они произво клозавод» - один из крупнейших дятся.

производителей стеклянной тары в ВИНоFEST - отдельная страна вкусов Украине. с 2006 года принадлежит к и ароматов, изысканности и обра группе компаний Vetropack.

зованности, гид среди моря вино 3 печи и 8 машинных линий обе дельческих продуктов и настоящий спечивают производительность помощник как для винного гурмана, тонн стекломассы в сутки. Зеленое, так и для любого потребителя вина.

оливковое, коричневое и прозрач ВИНоFEST вносит огромный вклад ное стекло для вина, шампанского, в развитие культуры винопития в водки и коньяков, пива, минераль Украине, рассказывая людям о том, ной воды и др.

что вино - это не алкоголь, а отдель Продукция ао «Ветропак Гостомель ная философия жизни.

ский стеклозавод» отвечает между народному стандарту качества ISO 9001:2008.

одесса 23-25.02. «Виноград» «галЕрЕя напиткоВ издатЕльСкий дом и дЕликатЕСоВ» жУрнал Украина, 01033, г. Киев, Украина, 04073, г. Киев, ул. Паньковская, 6б ул. Н. Садовского, 6б тел: +38 (044) 383-24-07 тел: +38 (044) 428-29- факс: +38 (044) 235-81-08 факс: +38 (044) 428-29- mail: vinograd3000@gmail.com mail: gallery_drinks@mail.ru web: www.vinograd-ua.com web: www.gallerydrinks.com Журнал «ВиноГрад» - профессио- спеціалізоване рекламно нальное специализированное из- інформаційне видання про напої дание виноградарей и виноделов світу і продукти харчування, Украины. Нас читают: руководители націлене на просування продукції предприятий, ведущие специалисты, підприємств-виробників на ринку представители власти. Цели издания: України, розвиток культури вжитку - популяризация современных мето- алкогольних напоїв, популяризацію дов ведения бизнеса;

- информиро- напоїв, які виробляються і продають вание читателей о новинках рынка;

ся в Україні. Наклад 18 500 екз. Вихо - укрепление связей между вино- дить 6 раз на рік.

градарями, виноделами и предста вителями смежных отраслей. Наши эксперты знают о виноградарстве и виноделии всё! Мы уверены, что со трудничество с «ВиноГрадом» будет «гомЕльСкий способствовать процветанию Ваше- ВинодЕльчЕСкий заВод» оао го бизнеса!

Республика Беларусь, 246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, тел: +375 (232) 71-38- факс: +375 (232) 71-31- mail: gomelwine@gmail.com Гомельский винодельческий завод - одно из ведущих предприятий от расли в Рес-публике Беларусь по про изводству плодовых вин.

Предприятие основано с 1925 году и за время своего существования приобрело бо-гатейший опыт по производству плодовых вин. совре одесса 23-25.02. менная технология виноделия и ис- «Иллюзия», «Поздняя лю-бовь».

пользование натурального сырья с Предприятие также специализиру учетом национальных особенностей ется на производстве вин фруктово и коло-рита позволяют сегодня про- ягодных на-туральных приготовлен изводить плодовые вина в широком ных путем брожения натуральных ассортименте и на любой вкус. сле- соков с естественным на-бродом не дуя давним традициям, исходным сы- менее 14-12% без добавления спир рьем для производства вин являются та.

дары щедрой Полесской земли, кото Вина фруктово-ягодные натураль рые придают напиткам незабывае ные «Медовое яблоко», «Яблоч мый вкус и аромат.

ное», «Белорус-ский сувенир. Клюк основой для приготовления вин венное», «Белорусский сувенир.

является натуральный яблочный Красносмородиновое», «Крас сброженно-спиртованный сок, купа- носмородиново-яблочное. Престиж»

жированный со сброженно-спирто- - уже имеют своего потребителя.

ванными сроками вишни, клубники, На предприятии в 2011 году воз малины, черной и красной смороди обновлен выпуск ликеро-водочных ны, черноплодной и красной ряби изделий, разра-ботаны рецептуры, ны, клюквы, черники и других ком произведены и отправлены в тор понентов: меда, настоев различных говую сеть партии настоек горьких трав. Индивиду-альность вкуса до «Цезарь», «Белое золото», готовится стигается путем добавления в купаж к выпуску еще линейка настоек горь различных природных эколо-гически ких под брендом «Лявон».

чистых ингредиентов.

На международных конкурсах-дегу Коллектив предприятия работает по стациях продукция предприятия удо направлениям:

стоена более 100 медалей и 14 Гран • производство плодовых вин;

При.

• розлив виноградных вин;

достижение высокого уровня каче • производство ликеро-водочных ства стало возможным благодаря изделий.

внедрению сис-темы менеджмента Разнообразие плодов и ягод, ис- качества и системы управления каче пользуемых в плодовом виноделии ством и безопасностью пищевых про позволяет вы-пускать широкий ас- дуктов на основе принципов НассР, сортимент вин и совершенно раз- системы управления окружаю-щей личными вкусовыми достоинст-ва- средой (сУос) и системы управления ми, удовлетворяющими любой вкус охраной труда.

потребителя. Зарекомендовали себя вина плодовые улучшенного каче ства (с естественным набродом со ков не менее 10%): «Над сожем», «Гомельское Премиум», «Вечернее», одесса 23-25.02. «дЕкор» ооо пкф «ЕВроСтЕклоСЕрВиС» чп Украина, 46008, г. Тернополь, Украина, АР Крым, 95001, ул. Кн. Острозького, 62 Симферополь, ул. Крылова, 139а т/ф: +38 (0352) 52-08-49, т/ф: +38 (0652) 27-01- 25-67-94, 25-69-04 mail: e-s-s@bk.ru mail: office@decor.te.ua web: www.bottle.com.ua web: www.decor.te.ua Мы предлагаем:

• Широкий ассортимент эксклю зивных и серийных бутылок, гра финов, пробок, сургучей и ак ооо ПКФ «декор» было основанo сессуаров ведущих европейских на базе одноимённого предприятия производителей;

ёщё в 1989 году. общество с ограни • Минимальная партия – от одной ченной ответственностью «декор»

паллеты;

находится в Западной Украине, в го • доставка образцов;

роде Тернополе.

• доставка автомобильным и желез Профилирующим направлением нодорожным транспортом;

развития нашего предприятия явля- • Размещение заказов на производ ется изготовление стеклянной сорто- ство эксклюзивных форм;

вой посуды и тары. Технологи завода • Подбор дизайна бутылок;

постоянно разрабатывают нововве- • сборные грузы бутылок из разных дения для улучшения стабильности стран и заводов;

и качества наших изделий в соответ- • сертификация, таможенная от ствии с экологическими нормами. чистка грузов.

дизайнеры и художники работают над расширением ассортимента, осваивают новейшие методы деко рирования стекла. За годы деятель ности предприятие стало ведущим в отрасли стеклопромышленности Украины.

Мы гордимся продукцией ооо ПКФ «декор», которая изготовлена ис ключительно из высококачественно го сырья, за традиционными миро выми технологиями. специалисты нашего предприятия постоянно ра ботают над улучшением технологии производства, усовершенствуют ди зайн, а отдел маркетинга изучает за просы потребителей.

одесса 23-25.02. «ізмаїльСький «Шампанське України Ізмаїл» Шам ВинороБний заВод» прат панське «одеське Традіційне», «Ра дянське Шампанське» переможці Україна, 68640, Одеська обл., в дегустаційних конкурсах, ізмаїльський район, смт Суворово, нагороджені дипломами і медалями.

вул. Лимарська, Ліцензія № т/ф: +38 (04841) 5-33- +38 (048) 777-76- mail: ivz1949@gmail.com web: www.ukrwine-izmail.com «инпроминокС» ооо Украина, 49000, г. Днепропетровск, ул. Ломаная, д. 17, 4 эт.

тел: +38 (067) 545-53- факс: +38 (056) 374-73- ПраТ «Ізмаїльський винороб- mail: info@inprominox.com ний завод» був заснований в 1949 web: www.inprominox.com році і входить до складу одного з найбільших торговельно-про мислових холдингів України, що спеціалізуються на виробництві і ооо «ИНПРоМИНоКс» осущест реалізації високоякісних вин та ал- вляет инжиниринг, изготовление, когольних напоїв, з повним циклом поставку и монтаж емкостного и виробництва вина. Ми вирощуємо технологического оборудования из італійські саджанці Каберне- нержавеющей стали для винодель совіньон, Мерло, Шардоне, Рислінг, ческой, ликероводочной, молочной, аліготе, Ркацителі, Трамінер, Мускат химической и фармацевтической оттонель. На підприємстві 5 ліній по промышленности.

виготовленню і стерильному розли Предлагаемое оборудование:

ву тихих вин в пляшки та картонну На нашем заводе производятся ем упаковку ємкістю 1літр. Цех шам кости из нержавеющей стали различ панських вин, оснащений резерву ных объемов, конструкций и назна арним парком і двома лініями роз чений, теплообменники, реакторы, ливу, не залишить байдужим дійсних конвейерные системы и прочее обо цінителів цього чарівливого напою.

рудование.

Якість вина контролюється на всіх етапах виробництва. В асортименті Нержавеющая запорная арматура.

компанії більше 100 найменувань ти- оборудование для первичного вино хих, ігристих і шампанських вин, ре- делия.

цептура яких розроблена фахівцями Комплексные линии розлива и упа підприємства. Віна торгівельних ма ковки.

рок «Українське Вино», «Винград», Насосное оборудование всех видов и «Вина Ізмаїл», «одеське Вішукане», различной производительности.

одесса 23-25.02. Упаковочные системы «Bag-in-Box» условий выполнения поставленных (автоматические, полуавтоматиче- перед нами задач.

ские, асептические и не асептиче- оцените наши преимущества!

ские).

Поставляя оборудование, ооо «ИН ПРоМИНоКс» обеспечивает техни ческое и гарантийное обслуживание, поставку запчастей и обучение пер- «инСтитУт ВиноградарСтВа сонала. Профессиональный подход и ВинодЕлия им. В. Е. таироВа»

и безупречное качество предлагае- национальный мого компанией оборудования – это наУчный цЕнтр принципы, на которых построена по Украина, 65496, г. Одесса, литика «ИНПРоМИНоКс». пгт. Таирово, 40-летия Победы, Многолетний опыт наших специ- т/ф: +38 (048) 769-05-44, 740-36- mаil: iviv@te.net.ua алистов позволяет качественно вы iviv_nnc@ukr.net полнить сварочные, монтажные, пу web: www.tairov.com.ua ско-наладочные и другие виды работ любой степени сложности.

Компания «ИНПРоМИНоКс» также предлагает комплексные решения по модернизации, реконструкции и строительству новых заводов «под Национальный научный центр «Ин ключ». Накопленный опыт позво- ститут виноградарства и виноде ляет нам успешно реализовывать лия им. В. е. Таирова» - старейшее в самые сложные проекты. современ- Украине научно-исследовательское ные решения и комплексный подход учреждение по виноградарству и ви - это наш ключ к решениям задач, ко- ноделию, основанное в 1905 году.

торые ставят перед нами наши кли Институт сегодня – это научно-ис енты.

следовательский центр по вопросам Каждый наш клиент является нашим виноградарства, питомниководства партнером, а каждый проект – инди- и виноделия, плодотворно развива видуальным. Мы не просто продаем ющий научные традиции, заложен оборудование, мы помогаем нашим ные В.е. Таировым, на современном клиентам использовать в своей ра- научном уровне.

боте инновационные технологии, За весомые достижения в проведе которые позволяют увеличить про нии комплексных научных исследо изводительность и повысить каче ваний, имеющих общегосударствен ство выпускаемой продукции.

ное значение, Указом президента Мы готовы предоставить Вам самый Украины в 2003 году Институту вино лучший сервис в сочетании цены, градарства и виноделия им. В. е. Таи качества, спектра услуг, сроков и одесса 23-25.02. рова присвоен статус Национального искусственных добавок институт на научного центра. гражден Знаком соответствия «100% натуральное».

В институте работают 120 сотрудни ков, в том числе 9 докторов и 21 кан- За последнее десятилетие разрабо дидат наук. таны технологии производства наименований вин из сортов вино града селекции института, которые За годы существования учеными получили за последние 5 лет на де института достигнуты весомые ре густационных конкурсах винодель зультаты в различных отраслях вино ческой продукции более 50 золотых градарства и виноделия. селекцио и серебряных медалей. Научный нерами института выведено более коллектив выполняет актуальные 100 сортов столового и технического теоретические и прикладные иссле винограда, из которых 31 внесен в дования в отрасли виноградарства и Государственный реестр сортов рас виноделия.

тений Украины. создан Конвейер сортов столового винограда, от ран не-среднего до позднего срока созре- Лаборатория вирусологии и микро вания, что обеспечивает украинско- биологии и химико-аналитическая го потребителя свежим виноградом лаборатория отдела виноделия ННЦ на протяжении 6 месяцев. Плодот- «ИВиВ им. В.е.Таирова» в 2011 г. по ворная работа селекционеров отме- лучили аттестаты аккредитации в со чена на III международной выставке ответствии с требованиями дсТУ ISO «Золотая гроздь винограда - 2011». / IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) сорт аркадия селекции ННЦ «ИВиВ в областях выявления ГМо в расти им. В.е. Таирова» получил кубок тельном сырье и продуктах питания, Гран-при и Золотую медаль, авторы фитопатогенов винограда и испыта сорта были награждены дипломами. ния винограда, вин, виноматериа стабильно высокое качество вин, лов и др.

производимых под торговой мар- Институт является патентособствен кой института «Таировские вина», ником 39 патентов на сорта расте в 2004 году отмечено наградой ас- ний и 42 патентов на полезные моде самблеи деловых кругов Украины, ли и изобретения.

Международным знаком качества Институт сотрудничает с ведущими «Высшая проба» и европейским зна учебными заведениями IV уровня ак ком качества (Брюссель, 2004), в кредитации.

году – ННЦ «ИВиВ им. В.е. Таирова»

В институте работает специализи – победитель в номинации «Нацио рованный ученый совет по защите нальная конкурентоспособность», кандидатских и докторских диссер за использование при изготовлении тационных работ по специальности продукции исключительно натураль 06.01.08. – виноградарство.

ных компонентов без каких-либо одесса 23-25.02. основные направления деятельно- Институт заинтересован в деловом сти: партнерстве и открыт для инвести ционного сотрудничества.

• научное обоснование перспек тивного развития виноградарства Наши руководители:

и виноделия южных регионов директор института — Власов Вячес Украины, на основании детальной лав Всеволодович, заслуженный ра оценки ампелоэкологических ре- ботник сельского хозяйства Украины, сурсов;

доктор сельскохозяйственных наук, • перевод виноградного питомни- член-корреспондент НааН Украи ководства на сертифицированную ны, автор более 150 научных работ.

основу;

Награжден юбилейной медалью «К • улучшение сортимента и повы- 10-летию независимости Украины», шение генетического потенциала Почетной грамотой Российской ака сортов и клонов с высокими адап- демии сельскохозяйственных наук, тивными свойствами к разным Почетным знаком губернатора одес климатическим зонам Украины ской области, Почетным знаком Пре для производства конкурентоспо- зидиума НааН Украины, Почетными собной винопродукции;

грамотами председателя одесской • разработка и внедрение энерго- областной администрации и предсе ресурсосберегающих экологиче- дателя одесского областного совета.

ски безопасных технологий выра Заместители директора:

щивания винограда и виноградных По научной работе:

саженцев;

Мулюкина Нина анатольевна • разработка и внедрение нового тел: +38 (048) 769-05-36.

поколения машин для виноградар ства и виноградного питомнико- По производственной работе:

водства;

Баркар сергей Григорьевич • определение направлений исполь- тел: +38 (048) 769-05-34.

зования виноградных сортов и Ученый секретарь:

клонов, адаптированных для выра- джабурия Людмила Викторовна щивания в южных виноградарских тел: +38 (048) 740-37-24.

зонах Украины, с целью улучшения качества конечной винопродук ции;

• разработка новых марок вин из сортов винограда селекции ННЦ «ИВиВ им. В.е. Таирова».

ежегодно нас посещают известные политики, почетные гости, предста вители экономической и культурной элиты зарубежных государств.

одесса 23-25.02. «иприС-профиль» ооо «каСта ВинодЕлоВ» ВСЕ для домаШнЕго ВинодЕлия Украина, 61158, г. Харьков, ул. Индустриальная, 3 Украина, Одесса, р-н Таирово, т/ф: +38 (057) 752-48-02, 703-35-86 пос. Мизикевича, ул. Строительная, mail: vineyard.post@ipris-profil.com тел: +38 (048) 71-71-271, 71-71- web: www.ipris-profil.com/prod/ моб: +38 (050) 318-23-23, 395-13- supports-vineyards/details/ mail: vino-doma@te.net.ua web: www.casta-vinodelov.com опоры для виноградников и садовых деревьев. о КоМПаНИИ опоры промежуточные и концевые для многих профессионалов и люби для виноградников и плодовых де- телей виноградарство и виноделие ревьев, изготовленные компанией стало стилем жизни или интересным «Иприс-Профиль» – это коррозион- хобби. В последнее время число не но-стойкие металлические столбики больших хозяйств и виноделов-лю (шпалеры). бителей растет во всех винодельче ских странах и даже в регионах, где для защиты от коррозии используют промышленное виноградарство не ся два метода:

существовало. специально для увле • изготовление из оцинкованной ченных виноделием людей Эногруп стали (толщина покрытия от разработал программу решений, мкм, минимальный срок службы позволяющих использовать мощь и лет);

удобство современных винодельче • изготовление из холоднокатаного ских технологий для производства металла с последующим горячим высококачественных вин в домаш цинкованием (толщина покрытия них условиях.

от 80 мкм до 110 мкм, минималь ПРодУКЦИЯ ный срок службы 50 - 55 лет).

• Приемка-переработка винограда опоры изготавливаются согласно • Прессование винограда европейским стандартам высотой от • Приемка-переработка фруктов 1400 до 2700 мм, в соответствии с РсТ (яблок, косточковых и др.) УссР 1835-78, но возможно изготов • спиртовое брожение, хранение и ление опор любой высоты.

выдержка для удобства крепления проволоки, • Выдержка и созревание в дубе крючки расположены с двух сторон • Фильтрация стойки по всей рабочей поверхности • Розлив и укупорка с шагом 10 см.

• дистилляция На основании результатов испыта- • обработка теплом и холодом ния стоек был выдан сертификат со- • Материалы для виноделия, Италия ответствия.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

одесса 23-25.02. «CAffe&bAr» жУрнал «KVinT» зао тираСпольСкий Винно-коньячный заВод Україна, 65012, г. Одеса, ул. Большая Арнаутская, 53 Приднестровье, 3300, тел: +38 (048) 737-43-03 г. Тирасполь, ул. Ленина, факс: +38 (0482) 30-50-40 тел: +373 (533) 9-61- mail: romanova.olga@framemedia.biz факс: +373 (533) 9-61- web: www.caffe-bar-hotel.com.ua mail: kvint@idknet.com web: www.kvint.biz Журнал «Caffe&Bar» - специализиро ванное издание, ориентированное в первую очередь на владельцев, ме неджеров и работников индустрии гостеприимства, а именно - ресто аббревиатура «KVINT» расшифро ранов, кафе, баров, ночных клубов вывается просто: коньяки, вина и на и отелей. Благодаря уникальной питки Тирасполя.

системе распространения, разра ботанной на основе маркетинго- свою историю Тираспольский вин вых исследований сектора HoReCa, но-коньячный завод «KVINT» начал журнал бесплатно получают более с 1897 года, когда был построен и 5000 ресторанов и отелей по всей начал работу очистной склад на Вок территории Украины, относящихся зальной улице, где из виноматери к среднему уровняю, а также к уров- ала, который сдавали крестьяне из ню VIP-класса. Таким образом, изда- окрестных селений, готовили соро ние «Caffe&Bar» является идеальной каградусную водку. И хотя производ медиа-площадкой для возможности ство коньяков началось здесь лишь заявить о своей компании и ее услу- спустя четыре десятилетия после гах рестораторам и отельерам всей открытия (первые коньячные спир Украины. ты на выдержку заложены в 1938-м году), тем не менее, его напитки с маркой «KVINT» сегодня, пожалуй, одни из самых популярных на рын ках сНГ и многих стран мира.

Выпуская продукцию, наше пред приятие, оснащенное самым совре менным оборудованием, сохранило вековые традиции и сберегло секре ты приготовления лучших напитков, передаваемые виноделами из поко ления в поколение. особое внима ние уделяется качеству выпускаемой одесса 23-25.02. «климоВичСкий продукции. Это одно из немногих ликЕро-Водочный заВод» рУп на всей территории бывшего сссР предприятий имеющих сертификат Республика Беларусь, кошерности. 213633, Могилевская обл., г. Климовичи, ул.Набережная, На «KVINTе» давно усвоили, что до тел: +375 (2244) 5-65-30 (приемная) стичь высочайшего качества продук mail: klimlvz86@mail.ru ции можно только из экологически web: www.klimlvz.by чистого натурального сырья, что по зволяет Тираспольским виноделам конкурировать с самыми престиж ными мировыми производителями.

Начиная с 2000 года, Тираспольский винно-коньячный завод работает по РУП «Климовичский ликеро-водоч международной системе качества ный завод» знаменито на всю респу ISO:9001 (BVQI).

блику, основано в начале 1858 года ежегодно завод выпускает более 15 на базе ректификационного завода.

миллионов бутылок винно-коньяч- сегодня предприятие уделяет се ной и ликероводочной продукции. рьезное внимание вопросам техни Это свыше 70 марок ликероводочных ческого перевооружения производ изделий и вин, более 30 наименова- ства и совершенствования.

ний коньяков с выдержкой от 3 до Продукция завода хорошо известна лет, каждый из которых отличается во всех регионах Беларуси и далеко не только оригинальным содержа за ее пределами, высоко оценивает нием, но и современным, привлека ся специалистами-знатоками и рядо тельным для покупателя дизайном.

выми покупателями.

для обеспечения своего будущего с каждым годом РУП «Климовичский и создания собственной сырьевой ликеро-водочный завод» становится базы за последние несколько лет в все более активным экспортным по дубоссарском районе было высаже ставщиком.

но свыше 1000 гектаров новых вино Продукция завода неизменно входит градников, в Каменском районе - в список лучших товаров республики, гектаров, и еще свыше 200 гектаров пополняет мировой и отечествен выделены и будут освоены в ближай ный перечни «золотой» продукции, шее время.

подтверждением чего является ко пилка из более чем ста медалей.

одесса 23-25.02. «лЮмэкС» грУппа компаний • флаваноиды (кверцитин, развера трол) Россия, 192029, Санкт-Петербург, • хмелевые и горькие кислоты пр. Обуховской Обороны 70, корп. • фруктоза, сахароза, глюкоза тел: +7 (812) 718-53-90, 718-53- • витамины В1, В2, с факс: +7 (812)718-68- • витамины а, E mail: lumex@lumex.ru web: www.lumex.ru • бензойная и сорбиновая кислоты и их соли • синтетические пищевые красители • кофеин, хинин, таурин, карнитин • наргинин, гесперидин Группа компаний «Люмэкс» произ- • сахарин, ацесульфам К, аспартам водит аналитические приборы для • катионы (K, Na, Mg, Ca) контроля качества и безопасности, • анионы (нитриты, нитарты, суль технологического контроля и иден- фаты, сульфиты, хлориды, фосфа тификационного контроля: ты) • токсичные элементы (кадмий, мы • вина, виноматериалов шьяк, олово, ртуть, свинец, хром и • коньяков, бренди, коньячных др.) спиртов • охратоксин а • водок • патулин и 5-гидроксиметилфурфу • пива рол • соковой продукции • бенз(а)пирен • безалкогольных напитков • минеральных вод • воды для производства напитков • питьевой воды, в том числе - бути лированной «маглиВ» ооо Украина, 98500, г. Алушта, определяемые компоненты:

с. Лазурное, ул. Головкинского, • органические кислоты (щавелевая, тел: +38 (06560) 2-52- винная, яблочная, лимонная, ян- факс: +38 (06560) 2-52- тарная, уксусная, молочная, мура- mail: magliv@mail.ru вьиная) web: magliv.com.ua/ • фенолкарбоновые кислоты (галло вая, сиреневая, синаповая, кофей ная, шикимовая, глицеризиновая, хлорогеновая, оротовая) • ароматические альдегиды (вани лин, синаповый, конифериловый, Винокуренный завод «Маглив» сиреневый) предприятие со 140 летней истори • аминокислоты ей, основанное профессором Голу одесса 23-25.02. бевым а.е., еще за 20 лет до начала Винокуренный завод «Маглив» от строительства Голицыным подвалов крыт для партнерства и приглашает в Массандре, у подножия горы Ка- к сотрудничеству новых партнеров.

стель, в Крыму. ВКЗ ооо «Маглив»

входит в холдинг из 7 заводов, рас положенных в Швейцарии, слова кии, Болгарии, Молдове, Украине, Российской Федерации и Франции, и «мЕдіа-про» тоВ представляющее собой, оснащенное Україна, 02660, м. Київ, современным оборудованием вы- вул. М. Расковой, 11а, а/с сокотехнологическое предприятие, тел: +38 (044) 568-51-38, 507-22- где все соответствует европейским mail: podpiska@mediapro.com.ua стандартам. основная направлен- web: www.mediapro.com.ua ность предприятия это производство и выдержка коньячного спирта, про изводство и розлив ассортимента свыше 20 наименований. Это уже известные бренды «Массандра», «Магарач», «алушта». «Кастель», «Le Видавничий дім «МедІа-ПРо» – це Sage», «Grand Krym». ооо «Маглив» випуск шести спеціалізованих видань единственный эксклюзивный про- для керівників та спеціалістів різних изводитель в Украине виноградной напрямків бізнесу.

водки «Граппа». щомісяця найсвіжіша інформація та Винокуренный завод «Маглив» професійні консультації на сторінках входит в карту винного туризма. журналів:

дегустационный зал «Маглива» • «Менеджер по персоналу»

«Кастель-Приморский стал новой Видання для професіоналів у сфері достопримечательностью Крыма и управління людськими ресурсами органично вписался в маршруты вин У журналі: сучасні технології ного туризма.

управління, трансформація HR сочетание давних традиций, евро служби, добір та адаптація нових пейского оборудования, опыта и на співробітників, розробка систем турального высококачественного сы оплати праці, методи мотивації, рья сформировали на ооо «Маглив»

оцінка й атестація персоналу, фахові исключительное качество коньяков дослідження, професійні події для и виноградной водки «Граппа», на HR-менеджерів, кращі практики столько хорошее, что завоевывает вітчизняних та іноземних компаній.

все большую симпатию у потреби http://www.hrliga.com/ телей разных стран. Продукция по лучила немало наград и прославила • «довідник кадровика»

Крым за рубежом. Найкраще професійне видання для одесса 23-25.02. ефективної роботи кадровика документів: приклади формулю вання текстів, заголовки до наказів, У журналі: нове законодавство;

ка оформлення витягів, правила скла дрове діловодство;

зразки трудо дання актів, протоколів), психологія вих договорів, наказів, посадових ділових стосунків, ділова іноземна інструкцій і звітності;

трудові книжки;

- поетапно, етикет, успішна робота пенсії;

атестація;

охорона праці;

за офісу,¬ експерти відповідають чи питання – відповідь.

тачам, ексклюзивний курс з тайм щокварталу –сПеЦВИПУсКИ.

менеджменту «основні правила щоденно ГаРЯЧа ЛІНІЯ для організації роботи».

передплатників.

http://secretar.com.ua/ http://www.kadrovik.ua/ • «охорона праці і пожежна безпе • «Генеральный Dиректор» ка»

статусний, іміджевий журнал для Виробничо-практичний журнал для перших осіб успішних фахівців У журналі: стратегії компаній, огляд У журналі: детальний аналіз змін у галузевих ринків, безпека бізнесу, законодавстві;

нові нормативні акти;

діловий етикет, хобі, інтерв’ю з практичні поради та рекомендації;

відомими бізнесменами. підготовка до перевірок;

усі нюан си організації та управління охо Видання є засновником і роною праці на конкретних при організатором ряду оригінальних кладах підприємств;

оформлення всеукраїнських проектів.

документів;

атестація робочих місць;

http://director.com.ua/ приклади інструкцій з охорони праці;

• «справочник экономиста»

профілактика профзахворювань;

Провідний економічний журнал запитання-відповіді;

обмін досвідом України http://oppb.com.ua/ У журналі: новини, зміни у законодавстві, аналіз і планування, управлінський і фінансовий облік, оподаткування, держрегулювання, праця і зарплата, інструменти бізнесу, технології, юридична консультація, запитання – відповідь, довідники.

http://economist.net.ua/ • «секретарь-референт»

Журнал для помічників керівника, секретарів, офіс-менеджерів У журналі: особливості веден ня діловодства (понад 300 зразків одесса 23-25.02. «напої. тЕхнології «одЕССкая национальная та інноВації» жУрнал акадЕмия пиЩЕВых яЩУк н.і. фоп тЕхнологий» (онапт) Україна, 04073, м. Київ, Украина, 65039, г. Oдесса, вул. Садовського, 6б ул. Канатная, тел: +38 (044) 428-29-18 тел: +38 (048) 712-41- факс: +38 (044) 428-29-17 факс: +38 (048) 725-32- моб: +38 (068) 568-58-22 mail: postmaster@onaft.edu.ua mail: napitki1@gmail.com Сайт академии:

web: www.techdrinks.com.ua web: www.onaft.edu.ua Сайт приемной комиссии:

web: onaft.od.ua Сайт ректора:

web: egoroff.com.ua «Напої. Технології та Інновації» Ректор:

спеціалізоване науково-аналітичне проф. Богдан Викторович ЕГОРОВ видання, головними цілями якого є Лицензия АГ № 582550 от 09.11.2011 г.

не тільки інформування учасників ринку про найактуальніші тенденції розвитку галузей, сучасні технології, обладнання і матеріали, які вико ристовують як в Україні, так і в світі, оНаПТ – государственный автори але й сприяння розвитку і зміцненню тетный учебный и научный центр, ділових зв’язків між виноградарськи- член 9 международных организаций, ми та садівничими господарствами, в том числе и ассоциации европей виробниками вин та інших напоїв і ских Университетов, обладатель на підприємствами супутніх (суміжних) град «Интеллект нации», «европей галузей. ское качество» и многих других, в стенах которого обучается около тыс. студентов.

В академии готовят бакалавров, магистров и специалистов по специальностям на 8-ми факульте тах по дневной и заочной формам обучения, работает институт после дипломного образования, который дает возможность повысить квали фикацию или получить второе выс шее образование, есть учебно-науч ный центр довузовской подготовки, призванный выявлять талантливую молодежь и готовить ее к поступле нию в оНаПТ. В нашей академии одесса 23-25.02. идет активная подготовка научных «Экологический контроль и аудит», кадров через аспирантуру и доктор- «Экологическая безопасность», антуру;

центр организации практи- «Прикладная экология и сбалансиро ческой подготовки и содействие тру- ванное природопользование»;

доустройству, НИИ зерна и пищевых 6. Факультет технологического обо продуктов, одесский механико-тех- рудования, упаковки и технического нологический техникум, одесский дизайна – «оборудование перераба технический колледж. тывающих и пищевых производств», «Машины и технологии упаковки»;

Факультеты и специальности оНаПТ: 7. Факультет автоматизации, элек тромеханики, компьютерных систем 1. Факультет экономики, бизнеса и и управления – «автоматизирован контроля – «Экономика предпри ное управление технологическими ятия», «Учет и аудит»;

процессами», «Электромеханика»;

2. Факультет менеджмента, марке 8. Факультет технологии вина, кон тинга и логистики – «Менеджмент сервированных продуктов и то организаций»;

«Маркетинг»;

вароведения – «Товароведение и 3. Факультет технологии зерна, хле коммерческая деятельность», «Това бопродуктов, кондитерских изде роведение и экспертиза в таможен лий, комбикормов и биотоплива ном деле», «Технология продуктов – «Технологии хлеба, кондитерских, брожения и виноделия», «Техно макаронных изделий и пищеконцен логия хранения, консервирования тратов», «Технологии хранения и и переработки плодов и овощей», переработки зерна»;

«Технология питьевой воды и водо 4. Факультет инновационных тех- подготовки на пищевых предприяти нологий питания, ресторанно-от- ях».

ельного и туристического бизнеса оНаПТ располагает всем необхо – «отельно-ресторанное дело», «Тех димым для полноценного обуче нологии питания», «Технологии пи ния – имеется 6 учебных корпусов, щевых продуктов оздоровительного оснащенных учебными и научными и профилактического назначения», лабораториями;

обширная библио «Туризм»;

тека с тремя читальными залами;

зал 5. Факультет технологии и безопас- электронных каталогов;

современ ности мясных и молочных продук- ный вычислительный центр с обору тов и экологического менеджмента дованными компьютерными лабо – «Технологии хранения, консерви- раториями;

5 общежитий, столовая и рования и переработки мяса», «Тех- буфеты;

спорткомплекс с бассейном нологии хранения, консервирования и спортзалами;

профилакторий и и переработки рыбы и морепродук- медпункт;

спортивно-оздоровитель тов», «Технологии хранения, консер- ный лагерь отдыха «дружба», распо вирования и переработки молока», ложенный на берегу моря.

одесса 23-25.02. «одЕССкий коньячный возного сырья элитарного напитка заВод» чао не получится.

Именно поэтому в 1998 году на одес Украина,65005, г. Одесса, ском коньячном заводе был создан ул. Мельницкая, т/ф: +38 (0482) 34-19-55 агросектор, который специализиру тел. горячей линии: 0-800-501-809 ется на выращивании элитных сортов web: www.shustov.com винограда. Здесь на 1000 гектарах земли в Большой долине, которая раньше носила поэтичное название Гросслибенталь (в переводе с немец кого - долина Большой Любви) уже вступили в пору плодоношения ви Коньяки ТМ «Шустов» создаются на ноградники, саженцы которых были одесском коньячном заводе, осно- закуплены во всемирно известном ванном в 1863 году. французском питомнике «Hyacinthe старейшее в Украине предприятие Raymond». Виноград сортов Кабер по производству алкогольных на- не, совиньон, Пино Минье, Шардоне питков с богатейшей историей и чувствуют себя вполне комфортно на традициями. Флагман коньячного полях долины Большой Любви.

производства царской России, сссР и современной Украины.

одесский коньячный завод имеет полный цикл производства - от ви «пиЩЕВик» чао ноградника до готового коньяка.

Это означает, что наши специалисты Украина, 65091, г. Одесса, сами выращивают виноград, сами ул. Картамышевская, 16/ перерабатывают его в коньячный т/ф: +38 (048) 728-09- mail: pishevik@optima.com.ua спирт, выдерживают в бочках, соз дают невероятные по вкусу купажи, разливают готовый коньяк на разли вочных линиях в бутылки и продают через собственную дистрибьютор Торговая марка «Marelli»

скую сеть. Так мы полностью контро лируем и гарантирует высочайшее Торговая марка принадлежит Чао качество коньяков «Шустов». «Пищевик», основанного в 1996 году на базе винодельческого завода в Коньяк - это не только набор физи городе Болград одесской области.

ко-химических параметров, но еще Здесь изготавливаются продукты, вкус и аромат. Такое возможно лишь которыми славится самый крупный в том случае, если крепкий напиток виноградный край области.

делают из винограда той местности, где налажено производство. Из при- В 2010 году компания «Пищевик»

одесса 23-25.02. увеличила ассортимент продукции оборонительного сооружения вре европейского стиля и качества. И как мен Римской империи Троянова следствие появилась линейка верму- Вала.

тов высшего качества, сырьевой ос- Край поистине богат традициями новой которого служат натуральные и культурой возделывания и обра настои из трав, собранных в Пири- ботки виноградной лозы. стремясь неях и альпах, а так же виноградные облечь региональные особенности вина, произведенные из местных му- продукта в современные формы, скатных и европейских сортов вино- компания привлекла для оформле града. При создании нового бренда, ния коньяка европейских дизайне менеджмент компании руковод- ров. Но кроме внешних достоинств, ствовался амбициозными планами ТМ «BоLGRAD» выделяется и содер стать на один уровень с мировыми жанием. Благодаря специалистам производителями вермутов. одна из Франции, которые работали над из первых дегустаций новой продук- купажами, и качественным спиртам ции прошла при участии итальянских из провинции Шаранта, появился ценителей ароматизированных вин, неповторимый и мягкий букет, пре которые высоко оценили потенциал восходящий уровень ординарных ко украинского бренда. ньяков.

Продукт позиционируются, как самобытный и элегантный клубный напиток, предназначенные «BоLGRAD» нашел свою уникальную для молодежной потребительской нишу в длинном ряду украинских аудитории, ценящей в алкогольных коньяков. Идея производства этого бренде прежде всего вкусовые мо- продукта берет свое начало в Бол тивы. градской экономии – небольшом по Бренд «Marelli», великолепный укра- местье, где производились продукты инский бренд, воплощающий стиль, питания необходимые для внутрен радость жизни и яркие эмоции. него употребления. Виноградный бренди и коньяк здесь изготавлива ли в балканском стиле. В ароматах преобладали естественные тона де рева, кожи, сухофруктов турецкого табака и миндаля. Изготовленный из очень мяких и легких спиртов выс Торговая марка «Bolgrad». Коньяки и шего качества, коньяк «BоLGRAD»

сухие сортовые вина обладает чертами самобытности и Торговая марка основана Чао «Пи соответствует духу своего края. Ког щевик», винодельческим предпри да то поседение носило имя Тобаки.

ятием, расположенным в городе двести лет назад жители решили из Болград одесской области. ему при менить название. Новое складыва надлежат виноградники на склонах лось из двух болгарских слов «бол»

холмов вокруг озера Ялпуг и вдоль - изобилие – и «град» - город. Так на одесса 23-25.02. «пиЩЕпром Украины» жУрнал берегу озера Ялпуг появилось бога тое поселение и балканские тради- Украина, 49064, ции виноделия. Болград – синоним г. Днепропетровск, а/я расцвета и достатка. т/ф: +38 (056) 370-14-34, 370-14- mail: prod@business.dp.ua Энергетику и ароматы этого края web: ukrprod.dp.ua производители воплотили в огнен ном золоте коньяка, в котором со хранился едва уловимый прикус табачного листа. Уверяем Вас, мяг кости и питкости этого продукта мо «ПИщеПРоМ УКРаИНЫ» – это:

гут позавидовать многие европей • ежедневные новости предприятий ские образцы пищепрома;

На рынке коньяк ТМ «BоLGRAD»

• журнал «Пищепром Украины»;

представлен категориями VS, VSOP и • рейтинг продуктовых торговых ма VVSOP, соответственно от 3 и более рок на украинском рынке;

лет выдержки, в емкости 0,5 литра. В • база данных «ПРодУКТЫ ПИТа ближайшем будущем выпуск мароч НИЯ. Производители и трейдеры»;

ных коньяков – 7 и 10 лет и сувенир • выставки, ярмарки, конференции ных видов продукции.

и т.д.

«пиЩЕмаШ» грУпа компаній «подия трЕйд»

Україна, 72311, м. Мелітополь, Украина, 49006, г. Днепропетровск, Запорізська обл., Каховське шоссе, ул. Канатная, 12а тел: +38 (0619) 43-10- тел: +38 (056) 790-35- факс: +38 (0619) 43-10- факс: +38 (056) 790-35- mail: pmash@zp.ukrtel.net mail: trade@podiya.com.ua web: www.pmash.com.ua web: www.shpalera.com.ua Виготовлення та поставка авто Компания «Подия Трейд» специали матичного та напівавтоматичного зируется на поставках КоМПЛеКТУ обладнання для розливу напоїв в ЮщИХ дЛЯ ШПаЛеРЫ в Украине, скляну та ПЄТ пляшку, запасних ча России и Молдавии. Мы предлагаем стин до обладнання імпортного та со склада и под заказ: столбы (желе вітчизняного виробництва, пуско-на зобетонные;

деревянные), высоко лагоджувальни роботи, гарантійне прочную проволоку для натяжения, та післягарантійне обслуговування.

одесса 23-25.02. анкера, тросы, бамбуковые опоры, кого игристого Рислинга из лучших стебофиксы, натяжители для прово- виноделен соединены с экологи локи, ручной инструмент, капельную чески чистым сидром Champagne ленту, ПВХ-кембрик и т.д. Reinette из садов Хессена и усилены черной смородиной. длительное по слевкусие и изысканный вкус сладо сти. 5 г сахара - полусухое, 10%, ми нимальная кислотность.

«помп» экСклЮзиВноЕ игриСтоЕ Вино, гЕрмания Представительство в Украине, эксклюзивное игристое вино ПОМП, «риф» нпо ооо Германия Украина, г. Киев, Украина, 02099, г. Киев, ул. Владимирская, 7, оф. 1 ул. Бориспольская, тел: +38 (044) 503-99-28 тел: +38 (044) 369-57-53, /- web: www.pomp-seductive.com.ua mail: office@reef2000.com.ua web: www.reef2000.org.ua POMP - это эксклюзивная смесь (кювэ) немецкого игристого рис- ТоВ «НВо»РИФ» полиграфическое линга с экологически чистым ви- предприятие, специализирующее ном Шампанье-Рэнэ. Игристое вино ся на производстве самоклеющихся производится в Хохштадте возле этикеток в рулонах.

Франкфурта-на-Майне (Германия), Компания «РИФ» готова обеспечить винодельня основана в 1779 году.

высокотехнологичными этикетка Помп удостоен наивысших наград ми широкий круг производителей, в европе за качество («Экстраорди пищевой, вино-водочной, парфю нарный вкус и качество») инновацию мерно-косметической, фармацевти в традиционной отрасли (2010 г), ди ческой продукции, бытовой химии, зайн бутылки (2011 г). Производится автохимии и масел.

два вида игристого вина POMP:

Технологические возможности ком Игристое вино POMP Blanc - элегант пании «РИФ»: изготовление чистой ное, освежающее, с нежной перла самоклеющийся этикетки, флексо мутровой игристостью. Полновес графическая печать на бумажных и ная смесь 80% лучшего игристого пленочных материалах, горячее и Рислинга с экологически чистым си холодное тиснение фольгой, лами дром Champagne Reinette. 0 г сахара нирование, конгрев.

- брют, алк. - 10%, минимальная кис Цветную этикетку мы изготавливаем лотность.

методом флексопечати - данный ме Игристое вино POMP Rose - пикант тод позволяет получить лучшее соот ное, вдохновляющее, экстравагант ношение цены и качества.

ное, фруктовое. 80% лучшего немец одесса 23-25.02. В качестве сырья используются мате- вы можете просто и оперативно из риалы с клеевым слоем различной готовить этикетку с информацией и адгезии крупнейших мировых про- штрих кодом в один цвет.

изводителей. Широко используются матовая, полуглянцевая и глянцевая бумага, пленки полиетиленовые, по ливиниловые, в том числе прозрач ные, термобумага ECO и TOP, ме- «родина хаСкоВо» ао таллизированная бумага «золото», Болгария, 6300, Хасково, «серебро». бул. Илинден-края Высокое качество печати и яркий, за- тел: +359 (38) 62 47 факс: +359 (38) 66 51 поминающийся вид этикеток обеспе mail: rodina@escom.bg чивают краски и лаки, которые име marketing@rodinahaskovo.com ют необходимые экологические и web: www.rodinabg.bg санитарно-гигиенические сертифи каты. Подбор и составление цветов осуществляется по международным системам колористики CMYK - для полноцветной растровой печати и PANTONE - для работы с заказными ао «Родина Хасково» было основа цветами. Ультрафиолетовое лаки но в 1947 году. Наш долгий опыт га рование предохранит этикетку от рантирует высокое качество наших воздействия окружающей среды. Ла машин и оборудования для пищевой кирование может быть сплошным, промьiшленности. Мы осуществили растровым и фрагментарным.

ряд проектов в стране и за рубежом.

одно из преимуществ самоклеющей- Компания получила 12 Золотых на ся етикетки большое разнообразие град на международных выстав конфигураций, создаваемое смен- ках „Золотой лев” и “World Quality ными высечными формами штанцев. Commitment”.

Минимальный тираж 100 кв.м.

Что мы делаем? основным видом Расчеты каждого заказа производят- деятельности компании является ся индивидуально исходя из тиража, проектирование, изготовление, размера этикетки, красочности и ма- установка и обслуживание в области териала. пищевой промьiшленности в стране Так же компания «РИФ» является и за рубежом. Наша продукция на единственным в Украине постав- ходит применение в винодельческой щиком принтеров этикетки Godex промышленности. Наши продукты International( Тайвань) и маркиро- не уступают в производительности вочного оборудования компании импортным продуктам известных Printex( Италия). фирм. Вам понадобится минимум времени для поставки, установки и с помощью нашего оборудования одесса 23-25.02. «СВЕтлогорСкий цЕллЮлозно запуска в эксплуатацию. Наш много картонный комБинат» оао летний опыт позволяет нам дости гать своих целей в кратчайшие сроки РБ 247434, Гомельская обл., по оптимальной цене, избегая лову- г. Светлогорск, ул. Заводская, шек для других. тел: +375 (2342) 2-24-93, 2-36-35, 3-43- Что мы делаем лучше всех? Конечно, факс: +375-(2342) 2-22-68, 5- 24 машины и оборудования для вино mail: sckk@mail.ru дельческой промышленности. с по sckk@mal.gomel.by мощью ведущих специалистов мы web: www.sckk.by можем разработать и обустроить комплексныe предприятия в соот ветствии со стандартами страны и европейского союза. За последние пять лет нас выбрали одни из глав- оао «светлогорский ЦКК» произво ных болгарских виноделен: «сла- дит и реализует:

вянцы», «домэн Бояр», «Винис», • гофрокартон трех-, пятислойный;

«Винпром Русэ», «Черноморское • ящики, лотки и комплектация. Из золото», «Винком», димят, Перуш готовление ящиков возможно с пе тица, Винпром дамяница, Винпром чатью до 3-х цветов;

Розовая долина, Винпром Карнобат, • бумагу для гофрирования;

сИс Индустрис, а с 2000 года мы ра • картон для плоских слоев гофро ботаем в основном на экспорт в Ита картона;

лию, Францию, Мальту, Македонию, • картон для фильтрации пищевых Украину и Молдову.

жидкостей: пива, соков, винома териалов, коньяков, шампанского ао «РодИНа ХасКоВо» и др.;

• картон-основа для пропитки;

Наш опыт – это ваш капитал!

• бумажные сотовые амортизаторы с помощью наших квалифицирован и изделия из них;

ных инженеров и рабочих, мы мо • мешки бумажные;

жем выполнять наши договоры в ко • пиломатериалы хвойных пород.

роткие сроки по оптимальной цене, избегая ловушек для других.

одесса 23-25.02. «CiGAr CLAn Украина» жУрнал ванием читателей журнала опреде ляется победитель. Результаты рей Украина, 03110, г. Киев, тинга публикуются в журнале.

ул. Пироговского, 19, корп. 7/ (подъезд и вход с ул. А. Головко 14) Под эгидой журнала регулярно про тел: +38 (044) 594-95-99 водятся:

моб: +38 (067) 508-49- • алькогольно-сигарные дегустации;

факс: +38 (044) 594-96- • сигарные вечеринки.

web: www.cigarclan.com.ua Журнал «Cigar Clan Украина» - это «СиСтЕмы фикСации» ооо путеводитель по изысканной жиз ни, это журнал о мировых сигарных Украина, 03040, г. Киев, ул. Генерала Наумова, 17, оф. 502а и алкогольных брендах, о легендар т/ф: +38 (044) 422-96- ных личностях, статусных событиях и mail: info@systemfixing.com светских мероприятиях. На страни web: www.winetools.com.ua цах Cigar Clan Украина вы окунетесь в мир благородной роскоши, узнаете Ручные профессиональные инстру подробности из жизни великих лю менты для виноградников и садов.

дей, почерпнете массу интересных сведений, касающихся ваших увлече ний.

В каждом выпуске: встречи с наибо лее влиятельными представителями «фаВорит» ооо мировой и украинской творческой и бизнес элиты, а также публикации, Украина, 65005, г. Одесса, ул. Колоническая, посвященные различным аспектам тел: +38 (048) 784-51- респектабельной жизни.

факс: +38 (048) 784-51- Журнал «Cigar Clan Украина» явля- mail: favorit@elit-dekor.com ется организатором ежегодной пре- web: www.elit-dekor.com мии лучших брендов Украины Best of the Best За семь лет своего существо вания Премия «Best of the Best» стала признанным показателем успешно сти брендов категории «Lux». Чи- Компания «ФаВоРИТ» - молодая татели журнала составляют списки развивающаяся компания на юге брендов, победителей определяют Украины.

члены деловых клубов Киева в ка Компания занимается декорирова честве жюри выступают известные нием стеклянных бутылок, бокалов, личности, они формируют список фужеров и стеклянной посуды мето номинантов и независимым голосо одесса 23-25.02. «фанагория»

дом прямой шелкотрафаретной пе ВинодЕльчЕСкоЕ имЕниЕ чати.

Компания использует самое совре- Россия, 353540, Краснодарский край, менное оборудование ведущих ев- Темрюкский р-н, п. Сенной, ул. Мира, моб: +7 (918) 996-75-45, 996-74- ропейских производителей:

mail: Zhukov@fanagoria.ru • “KAMMANN” web: www.rusbarrel.ru • “ANTONINI” • “SEFAR” Применяемые технологии декори рования:

• многоцветная шелкотрафаретная Винодельческое имение «Фана печать термопластическими кра гория» в апреле 2011 года ввело в сками, включая краски с содержа эксплуатацию собственное произ нием драгоценных металлов;

водство бочек для выдержки вина и • высокотемпературный обжиг кра коньяка из столетнего кавказского сок.

дуба. В цеху установлено оборудо вание производства словении и Рос Уровень используемых технологий сии. Бочки емкостью от 225 до 600 л позволяет добиться самого высокого изготавливаются в соответствии с ев качества изделий и быть абсолютно ропейскими стандартами качества.

конкурентоспособными на рынке.

ежемесячный объем производства Приглашаем производителей алко около 300 бочек, из которых полови гольной, слабоалкогольной, безал на предназначается для собственных когольной и парфюмерной продук нужд, а половина - на продажу отече ции, заинтересованных в улучшении ственным и европейским произво защиты от подделок и эстетических дителям вина и коньяка.

свойств изделий посетить стенд на Наши бочки изготавливаются по тра шей компании на международных диционной технологии из кавказско специализированных выставках.

го дуба скальной породы. согласно «Вино и виноделие» и «Высокий гра данным ВНИИ ПБ и ВП древесина дус», стенд № кавказского дуба обладает всеми не обходимыми свойствами для произ водства высококачественных винных бочек.

Наши бочки производятся из дуба произрастающего от адыгеи до Чер номорского побережья.

Наиболее важные компоненты дре одесса 23-25.02. «фЕрмЕноВа» ооо весины, оказывающие существенное влияние на вкус, цвет и аромат вина Украина, 04050, г. Киев, - это вещества лигнино-танинного ул. Артема, 103а комплекса. тел: +38 (044) 390-88- факс: +38 (044) 390-88- Растворы танинов древесины имеют mail: info@fermenova.com терпкий горьковатый вкус. однако web: www.fermenova.com наличие в их составе гидролизуемых танинов, которые легко окисляются в процессе выдержки вина, придаёт ему мягкость и полноту вкуса. Каче ство российской древесины дуба ши ооо “Ферменова” предлагает пере роко известно. она с успехом исполь довые технологии для виноделия, а зовалась в бывшем сссР и Западной также вспомогательные, расходные европе (в частности во Франции) при материалы и оборудование для ви производстве высококачественных ноделия ведущих мировых произво вин и крепких напитков.

дителей:

Возраст дуба, который мы использу • УНИКаЛьНЫЙ ФИЛьТР-КаРТоН ем для производства бочек — от для вин и коньяков, изготовлен до 100 лет плотностью не менее 4 го ный исключительно из целлюлозы довых колец на 1см.

и не содержащий минеральных Международные эксперты уже оце- включений.

нили качество наших бочек и при- • ТРадИЦИоННЫЙ ФИЛьТР-КаРТоН знали уникальность органолептики для тихих и игристых вин и качество получаемого вина. По- • ВИННЫе дРоЖЖИ для красных, ставки уже осуществляются на завод розовых и белых вин, для игристых «Цимлянские вина», в шато «Chateau вин, для легких и выдержанных cotes de saint Daniel», Украина и др. вин, для брожения при низких тем пературах, для производства вин с высоким содержанием алкоголя, для оживления и возобновления алкогольного брожения • ФеРМеНТНЫе ПРеПаРТЫ для экс трагирования и стабилизации красящих веществ, для экстраги рования ароматических веществ, для осветления, для усиления аро матов, для облегчения фильтрации • КоМПЛеКсНЫе сМесИ для пи тания и защиты дрожжей, для предотвращения окисления вино материалов, сохранения цвета и одесса 23-25.02. «харчоВик» газЕта аромата вина • ЧИсТЫе КУЛьТУРЫ ЯБЛоЧНо-Мо- Адреса редакції: Україна, 79054, ЛоЧНЫХ БаКТеРИЙ для контро- м. Львів, вул. Садова, 2а лируемого яблочно-молочного Поштова адреса:

брожения и формирования жела- Україна, 79054, а/с емого органолептического форма- т/ф: +38 (032) 244-11-00, 244-11- mail: harch@prominfo.com.ua та виноматериала web: www.harchovyk.com • ВсПоМоГаТеЛьНЫе МаТеРИаЛЫ для осветления, оклейки, стабили зации, намывной фильтрации • ФИЛьТРоВаЛьНЫе КаРТРИдЖИ «ХаРЧоВИК» – авторитетне для глубинной и мембраной филь всеукраїнське видання харчової трации галузі. Газета подає достовірну, • ФИЛьТРоВаЛьНЫе УсТаНоВКИ своєчасну та якісну загальнога для холодного стерильного розли лузеву інформацію. Це видан ва и запасные части к ним ня для керівників та фахівців про • ХоЛодИЛьНЫе УсТаНоВКИ раз найважливіші, найактуальніші личной мощности події різних сегментів харчової • сИсТеМЫ аВТоМаТИЗаЦИИ промисловості.

УПРаВЛеНИЯ брожением Періодичність – двічі на місяць.

Наша цель, как поставщика филь- Загальний наклад – 8 000 примірників.

тровальных средств, биотехнологий, Передплатний індекс в каталозі Ук оборудования и средств обработки рпошти: 91972.

напитков - это улучшение качества спеціалізовані видання газети «Хар Ваших продуктов.

човик»:

• «М’ясна індустрія» для фахівців м’ясної промисловості (Передплат ний індекс - 99056);

• «Пекарня та кондитерська»

для фахівців хлібопекарської та кондитерської промисловості (Пе редплатний індекс - 99057).

одесса 23-25.02. «хр. ханСЕн Україна» тоВ найкраще та найбезпечніше вино.

для досягнення натурального пере Україна, 03680, м. Київ, творення в оптимальних умовах, Chr.

бульв. і. Лепсе, 4, корп. Hansen розробила саме ті рішення, тел: +38 (044) 351-10-61, /-62, /- які сприяють:

факс: +38 (044) 351-10- mail: officeua@chr-hansen.com • виробництву нових видів web: www.chr-hansen.com.ua високоякісних вин;

• досягненню кращої якості вина шляхом контролю за процесами ферментації;

• зниженню кислотності вина та ТоВ «Хр. Хансен Україна» є офіційним виноматеріалів.

представництвом міжнародної компанії «Chr. Hansen A/S», головний Інструментарієм для виноробів є про офіс якої розташований в данії, в місті дукти випущені під зареєстрованим Хорсхольм. Chr. Hansen є визнаним товарним знаком Viniflora®, які світовим лідером у виробництві за включають різного типу передові квасок для переробки молока, стар рішення по дріжджам, бактеріям, тових культур для ферментованих нутрієнтам та ензимам ретельно м’ясних виробів, дріжджів та куль відібраним для отримання найкра тур яблучно-молочної ферментації у щого з природи.

виробництві вина, ферментів, нату Вся продукція для вина компанії Chr.

ральних барвників та інших харчових Hansen виготовлена відповідно до інгредієнтів.

високих стандартів якості і кожна для винної індустрії Chr. Hansen партія, перед тим як потрапити до пропонує ряд біотехнологічних клієнта, підлягає ретельній перевірці.

рішень, які покликані допомогти ви Винні культури нашої компанії ма норобам оптимізувати якість вина ють низьку здатність виробляти леткі та виробничий процес, і як резуль кислоти та не продукують біогенних тат, додавати реальної цінності про амінів, що доведено в генетичних та дукту на постійно конкуруючому фізіологічних лабораторіях.

світовому ринку. асортимент винних інгредієнтів компанії Chr. Hansen включає: винні дріжджі, стартові культури, ферменти, продукти пере робки винограду (натуральні барв ники), тощо.

Незалежно від типу вина: класично го «терруар» або сучасного сорто вого, управління ферментацією є ключовим фактором в перетворенні потенційного вина з винограду в одесса 23-25.02. «цЕнтр нЕмЕцких тЕхнологий» можете встретить в разных областях Украины и Молдавии.

Украина, 65013, г. Одесса, саженцы показали хорошую морозо ул. Николаевская дорога, т/ф: +38 (0482) 344-910 устойчивость и вирусоустойчивость.

+38 (048) 701-81- с 2002 года, мы активно представля моб: +38 (097) 313-15- ем ведущие немецкие и итальянские mail: 7018172@mail.ru фирмы этой отрасли, специализи web: www.german-tech.eu рующиеся на производстве серти В Германии:

фицированных саженцев винограда тел: +49 (30) 241-51- факс: +49 (30) 275-80-841 высокого качества.

моб: +49 (15) 7777-20- Фирма сиббус использует в основ mail: ciis@german-tech.eu ном клоны государственного ин ститута г. Фрайбург и является его опытным полигоном, на котором проводится селекция и апробация новых клонов, а также производство ПРедЛаГаеТ комплекс услуг, кото базового материала.

рые помогут Вам сэкономить время Фирма Friulviti работает с клонами на поиски высококачественных про государственного института Леонар дуктов и технологий и освободят Вас до да Винчи, с клонами немецких го для решения внутрифирменных за сударственных институтов и является дач.

поставщиком посадочного материа • Консультации и выбор элитного ла для них и лучших питомниководов посадочного материала.

Германии и Франции.

• Машинная посадка саженцев:

Более подробную информацию Вы можете получить на интернет-стра Любой винодел знает, что 95% успе нице или обратившись к нам.

ха при производстве качественного - Поставка техники питомникам и вина зааложено в винограднике, по виноградарским хозяйствам:

этому выбор посадочного материа ла имеет особое значение. Мы пред- Прививочные машины фирмы Валер, лагаем Вашему вниманию саженцы машина для ослепления глазков фир винограда и других садовых культур мы ауэр, большой ассортимент тех лучших клонов, выведенных немец- ники для питомников фирмы Ваг кими и итальянскими институтами. нер, опрыскиватели фирмы Sexauer Высокое качество саженцев – это различной ёмкости.

гарантия качества Ваших продуктов для повышения эффективности ра и дальнейших инвестиций на следу- бот по уходу за виноградниками Ва ющих этапах производства. Посадки шему вниманию предлагается тех винограда, выращенного из предла- ника для обработки виноградников:

гаемых нами элитных саженцев, Вы машины для обрезки листьев, опры одесса 23-25.02. мм. оборудование позволяет изго скиватели и подвязочные машины и тавливать упаковку с конфигурацией другую технику европейских произ любой сложности, нанесением трех водителей.

цветной флексографической печати, в том числе полноцветной.

ВаМ ИНТеРесНо ЭФФеКТИВНое Наши специалисты готовы предло ЭНеРГосНаБЖеНИе?!

жить Вам услуги по разработке ори Консультации немецких специали- гинал-макетов дизайна упаковки и стов по эффективному использова- дать рекомендации по ее конструк нию энергии и энергосберегающим ции.

технологиям.

Вся продукция сертифицирована и Мы предложим современные техно- полностью отвечает требованиям логии, которые помогут оптимально нормативных документов.

обеспечить Ваше производство энер гией и теплом.

Посетите нашу интернет-страницу!

«промыШлЕнно-торгоВая компания ШаБо» ооо Украина, 67770, Одесская обл., «цЕнтр УпакоВки и дизайна» Белгород-Днестровский р-н, компания с. Шабо, ул. Дзержинского, тел: +38 (048) 734-07- Украина, 99029, г. Севастополь, факс: +38 (048) 734-07- ул. Шабалина, mail: office@shabo.ua тел: +38 (0692) 44-30-31, 46-53- web: www.shabo.ua факс: +38 (0692) 45-05-58, 44-05- mail: centerpack@gmail.com ооо «Промышленно-торговая ком пания Шабо» - украинский винодель Компания «Центр упаковки и дизай ческий холдинг с полным циклом на» специализируется на производ производства (виноградарство – ви стве упаковки из гофрированного ноделие – реализация продукции).

картона.

Компания основана в 2003 году на Компания имеет новое универсаль базе предприятия, созданного еще ное широкоформатное оборудова в советский период и пришедше ние с секцией ротационной высечки, го в упадок после распада сссР. За позволяющее производить упаковку очень короткий промежуток време из листов гофрокартона размерами ни предприятие было полностью ре от 290*685 мм до 1200*2600 мм с тол конструировано, построены новые щиной гофрокартона от 1,2 мм до одесса 23-25.02. цеха, установлено современное обо- «Шабо» постоянно инвестирует ма рудование, сформирован коллектив териальные ресурсы в развитие высокопрофессиональных специали- инфраструктуры шабского регио стов, а главное - созданы стандарты на, строя сельские дороги и благо качества для продукции, конкуриру- устраивая село Шабо. Так, напри ющей с мировыми аналогами. мер, в 2010-2011гг. инвестиции в реконструкцию и благоустройство Компания на основе виноматери дороги в с.Шабо составили 5,4 млн.

алов производит и реализует ал грн. Компания постоянно оказыва когольную продукцию: тихие вина ет материальную помощь детским ТМ «Shabo», игристые вина по клас дошкольным учреждениям, средним сической технологии ТМ «Shabo», общеобразовательным школам и вермуты ТМ «Shabo, сухой херес ТМ гимназиям с.Шабо. спонсирует куль «Shabo», бренди ТМ «Shabo», конья турные мероприятия, местные спор ки ТМ «Shabo», виноградную водку тивные команды (футбол и волей ТМ «Shabo».

бол) и спортивные состязания.

По последним оценкам специ однако самым важным социальным алистов, «Промышленно-торговая проектом, с успехом воплощённым компания Шабо» является одним в жизнь, является «Центр культуры из самых эффективных в Украине вина Шабо», созданный в 2009 году предприятий винодельческой от по инициативе и на средства ком расли. с момента основания инве пании «Шабо». Главная цель данно стиции в развитие составили около го проекта – повышение в Украине 200 млн. грн. Налоговые отчисления культуры пития. По рекомендации за 2011 год выросли в 2,3 раза. В совета европы и под личным патро мае 2011 года компания стала ла натом Президента Парламентской уреатом рейтинга «сумлінні плат ассамблеи совета европы впервые ники податків-2010» и награждена в истории Украины «Центр культуры специальным знаком «ассоциации вина Шабо» в сентябре 2011 года плательщиков налогов Украины» за был признан «Культурным наследи утверждение новых стандартов в ве ем европы», а также включен в евро дении бизнеса, прозрачность и само пейскую карту музеев вина.

бытность.

ежегодно «Центр культуры вина ооо «ПТК Шабо» – компания, кото Шабо» посещают десятки тысяч чело рая демонстрирует социально-от век. Здесь с большим успехом прохо ветственный подход в ведении биз дят мероприятия, направленные на неса. На предприятии, находящемся повышение культуры пития, на попу в сельской местности, создано около ляризацию здорового образа жизни, 1000 рабочих мест, в 2011 году сред на укрепление семейных традиций.

няя заработная плата сотрудников «Центр культуры вина» дает воз составляла более 4000 грн. и была можность компании «Шабо» прямо одной из самых высоких в отрасли.

на месте производства осуществлять одесса 23-25.02. свою миссию – повышать культуру онные спектрофотометры;

атом потребления благородных напит- но-эмиссионные спектрометры с ков, формировать в людях уважение индуктивно-связанной плазмой к вину как многовековой традиции и (ИсП-спектрометры);

точные анали культуре. тические весы.

сотрудники компании «ШимЮ крейн» оказывают консультации по выбору оптимальной комплектно сти приборов на предварительной «ШимЮкрЕйн» ооо стадии заключения контрактов по их закупке;

выполняют весь комплекс Украина, 01042, г. Киев, пуско-наладочных работ и операци ул. Чигорина, 18, оф. онное обучение персонала;

обеспе тел: +38 (044) 284-54-97, 284-24- факс: +38 (044) 390-00-23 чивают высококвалифицированное mail: shimukraine@gmail.com методическое и техническое сопро iscc@i.kiev.ua вождение установленного аналити web: shimadzu.ru ческого оборудования.

shimadzu.com Имея большой работы в лаборато риях контроля качества продукции виноделия в Украине и Республике Молдова, компания «ШимЮкрейн»

ооо «ШимЮкрейн» – генеральный способна обеспечить эффективное дистрибьютор аналитического обо и взаимовыгодное сотрудничество с рудования производства японской предприятиями отрасли.

приборостроительной корпорации Шимадзу (SHIMADZU) в Украине и Республике Молдова.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.