, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 ||

, . , , , ...

-- [ 11 ] --

, . , . , , .

- , , , , .

. . () : , , , , -, , . . .

, , , , , , . . , .

, . IVIII . . . , . , VI . . ., , . . . II . .

. , () . , .

(VIIIXIII .) , . XVIII XIX , . . . , , . . , , , , . . . , , . ظ , , . VIII , , . .XVI . XVIII, XIX , - , , , , , , . , , . . , , , .

XVIII XIX , , , , (, ). , . , , , . . . . , . . . , , , .

. , .

.

, , . . , .

. , , , .

, . , .

. . () , , . . , , 80- , . . . , - .

90- , , ( , . .), .

, , , .

, , -, .. . , , - , , . .

90- , , , , , Ƹ , , . , , , , ( , ). , . 90- . .

, , . , , , , , .

I. . . (-) ................... . . (-) ............................................. . . () ............................. . () ................. . () .............................................. II. . . () ......................................................................................... . () ..... . . () ....................................................... . . () ........................................................................................ . () II . . ............................................. . () ............................................................................................. . III () :

.................................................................................................................................. . . (-) ........................ . () :

...................................................................... . . () (- C ).................................................................................... . . (-) ( )............................................... . () :

- 19922000 .................... . . (-) ( IMP)..................................................................... . () :

.................................................................. . . () ..................... . () ( ?)................................................. . . () .... . () ........................................................... . () :

............................................................................................ . . () ......................... . . () :

......................................................................................................................... III. . . , . . () .................................... . () ......................... . . () (XI . .. IX . ..)...................................................................................................................... . () .......................................................................................... . () ................................................................................ . . () - ............................................................................... . . () ..... . () :

?.............................. . () ................................................................................................. . . , . . (-) : ................................................. . () , ٨ ........ IV. , , . . (-) ............................................................................... . . - (-) ................................................................................................................. . . () - ..................................................................................... . . (-) ( )........................................................ . () , ......................................... . . ( ) ..... . . () ................................................ . . () ( )............................................... . . (-) ....................................................................... , ................................................................................................ . () ............................................................................................. . () :

, .............................................................................. . . () - ......................................... . () ............................................................................................ V. . . (-) : .................................................. . . () : ........................... . . () .

............................................................................................ . . () - ........................................... . () ........................................................................... . , . () .............. . . () - - ............................................ . . () - ................... . . () - .............................................................................................................. . () .............................................. . () ........................................................................................ . () ............... . () .......................................................................................... . . () ........................................................................................... . () - : ....................................... . () - ..................................................................................................................... . () Ȼ..................... . () .................... . . () .................................................................................................. . . () ....................................................................................................... VI. , . . (-) ....................... . . () - .................................................................. . () ....................... . . () .............................. . () ........................................................................................................................ . () - ............. . . () ....................................................................... . () ................................................................................ . . () - . ......................... . () - XV ....... . . () - XVIII IX .......................................................... . . () ............................................................ . () ........................................................................................ . . () .................. . . (-) , ( )....................................... . () ................................................................................... .-. () .................................................................................... . () XIXIII . Ũ .............. . . () :

..................................... . () - ........................................... . () ........................................................................................................................... . () (C )...................................................... . . () .................................................................................................. . () ............................................................................................................. . . (-) ۻ ................................ . . (-) .............. . . () XIX XX .................................................................... . . () XIX XX . ( )......................... VII. :

. . () ......................................................... . . () ...................................................................................... . (-) ............................................................................................................ . () .......................................................... . . () :

................................................................................................................................................ . () : ....................................................... . () - Ļ .................................................................................. . () - - ......................................... . . () ................................................................................................................ . . () .................................... . . () ................................................................................................... . . () ..................................... . . () ........................................................................................... . () .............. . . (-) .................................. . . () ............................................................................................... . () .

........................................................................................ . , . () ............................... . () ......................................................................................................................................... . () ........... . (), . () ....................................................................... . () .............................. . () .................................... . () : , , .......... . () ............................................................................................ . . () ........................................................................................ . . () ........................................................................................... MAZMUNY I. UMUMY MESELELER W. M. MASSON (SANKT-PETERBURG) DN SWLZASASYNY TARYHYNDA TRKMENSTANY MEDEN MRASY............................ S. N. IKONNKOWA (SANKT-PETERBURG) MEDEN GLK HALKLARY ARABAGLANYYGYNY ESASY HKMNDE.................................. W. I. KUZN (MOSKWA) GADYMY DNN MEDEN MRASY WE HZRK ZAMAN SWLZASASY.................................. O. ADOGDYEW (AGABAT) MEDEN MRAS WE TRKMENSTANY HZRK ERTLERNDE MEDENET SDRMEG AGDAY............................................................................... M. ADOGDYEW (AGABAT) TRKMENSTAN WE TRKMENLER HZRK ZAMANDA KPASYRLYK MEDEN MRASY DPLERN S................................................................................ II. MEDEN DPLER UGURLARY WE MEDEN MRASY KPGATLAKLYLYGY K. GURBANSHEDOW (AGABAT) TRKMENSTANY RK EKERANYLYK DWR MEDEN MRASY BALANGY GATLAGY.................................................................................................... F. HBERT (AB) TRKMENSTANY NEW OBASYNDA GAZUW-AGTARY LERNE GRLENNDEN BR GEEN Z YL.......................................................................................................... O. LLLEKOWA (AGABAT) IRK EKERANYLYK DWRNDE NMLKLER S..................................................................... I. S. MASMOW (AGABAT) GADYMY MURGAP SWLZASASYNY EMELER................................................................................ T. RNOW (ZBEGSTAN) B. E. OZALKY II MYLLYKDA BAKTRANY WE MARGANANY TURAN SWLZASASY.............................................................. R. AHMED (PKSTAN) TRKMENSTAN-ORTA AZA SWLZASASYNY WE MEDEN MRASYNY OJAGY................... M. ALAND III (AB) MADDY MEDENET WE ARWADARLARY AAY ZBOLULYKLARY:

GEM WE HZRK ZAMAN.............................................................................................................................. W. P. NKONOROW (SANKT-PETERBURG) PARFA DWLETN MEDEN MRASYNDA ARWADARLYK GATLAGY........................................... M. OLBRYHT (POLA) PARFANY SYASATY WE PATYA WAGYZYLYGY: ARAKD DWLETNDE ARWADARLYK WE ERAN DPLERNE GARY ELLN TAGLYMATLARY............... M. B. DURDYEW (AGABAT) PARFA DWRN MEDEN MRASY BARADA (kne Mre obasyndan tapylan puhor ojagy)............................................................................................. S. G. KLATORNY (SANKT-PETERBURG) MERKEZ AZANY OGUZLARY WE ARALY AKASYNDAKY GUZLAR (trkmen halkyny gelp ykyyny merkez aza ugry)........................................................................... J. HERRMANN (BEK BRTANA) HALKARA MERW TASLAMASY:

19922000-NJ YLLARDA TRKMEN-BRTAN ARHEOLOGA HYZMATDALYGY.......................... W. A. ZAWALOW (SANKT-PETERBURG) GWR GALANY GORANY DESGALARY (IMP halkara Merw taslamasyny ginde edilen ileri netijesi bouna)................................................ P. BRUN (BEK BRTANA) SOLTAN GALANY ORTA ASYR HARBY BERKTMELER:

TRKMENSTANY AJAYP MEDEN MRASYDYR..................................................................................... A. BERDEW (AGABAT) TRKMENSTANY GK ORTA ASYR DWRN MADDY MEDENET.......................................... M. SARA (TRKE) TRKMEN TRKMEN EDN NME?............................................................................................................ O. B. MUHAMMETBERDIEW (AGABAT) TRKMEN HALKYNY MILLI MENTALITETINI KBIR ARATYNLYKLARY....................................... ORAZGYLYJOW (AGABAT) GARASYZ TRKMENSTAN WE MLL MEDEN DPLER TZEDEN DKELDLMEG..................... B. ELBAUM (AGABAT) GARASYZ TRKMENSTANDA DWLET DOLANDYRMAGY MEDENET:

ATA-BABALARY TEJRBESN ULANMAK WE SDRMEK....................................................................... A. KEPBANOW (AGABAT) SAPARMYRAT TRKMENBAYNY HEMIELIK BITARAPLYK BARADAKY TAGLYMATY.............. B. S. ATAEW (AGABAT) SOWETLERDEN SOKY EAMDA TRKMEN BTARAPLYGY:

MUA TARYH NUKDA NAZARYNDAN GARAY.................................................................................... III. MEDEN MRASY WE HZRK ZAMAN SWLZASALARY I. I. MOWAN,. I. SWEK (UKRANAN) UKRANANY MEDEN MRASYNDA ARHEOLOGA ADYGRLKLER............................................. G. ISMALZADE (AZERBEJAN) AZERBEJANY MEDEN MRASYNY RK EKERANYLYK GATLAGY.............................................. A.. SMONAN (ERMENISTAN) ERMENSTANY ARHEOLOGA ADYGRLKLER WE MEDEN MRASY (B. e.. XIIX miyllyk).................................................................................................................................. O. LORDKIPANIDZE (GRJSTAN) GADYMY KOLHIDANY MEDENI MIRASY...................................................................................................... O. M. JAPARIDZE (GRJSTAN) GRJSTANY GADYMY MEDENI MIRASY BARADA................................................................................. B. A. KARYMAKOWA (GYRGYZYSTAN) GYRGYZYSTANY TARYHY-MEDEN MRASY WE ONY AAP SAKLAMAGY WE PEDALANMAGY MESELELER..................................................... K. M. BAPAKOW (GAZAGYSTAN) GAZAGYSTANY ARHEOLOGA ADYGRLKLER WE MEDEN MRASY WRENMEK................ W. A. DERGAEW (MOLDOWA) MOLDOWANY MEDEN MRASY..................................................................................................................... K. NURBADOW (AGABAT) DN TRKMENLERINI FOLKLOR MIRASY................................................................................................ BEROZKN, W. W. TULENEWA (SANKT-PETERBURG) FOLKLORDA GEM GRKEZL: NKLER ALTYNY BARADAKY ROWAATLAR................ A. RAHMANOW (AGABAT) HYTA SALYRLARY WE OLARY TARYHYNA BAGYLANAN YLMY-BARLAG LER BARADA.. IV. PAHAS DPLER, AYET GURLULARY, DL MRASY. I. KYANOW (SANKT-PETERBURG) GNDOGAR AZANY DL MRASY................................................................................................................ I. M. STEBLN-KAMENSK (SANKT-PETERBURG) ORTA AZANY ERAN DLLER..................................................................................................................... A. B. ERJLASUN (TRKE) OGUZ-TRKMEN DL EMELER...................................................................................................................... A. A. AMBARSUMAN (SANKT-PETERBURG) PARFA ZOROASTRZMN HSET BARADA (kbr parfia we pehlew emelern maglumatlary boiuna)................................................................. FUSSMAN (FRANSIA) YBADATHANALARDAKY ALYN, ALYN YBADATHANALARY WE ARLER DN DESSURLARYNY TEJRBES....................................................................................... I. W. PANKOW (BEK NOWGOROD) ORTA AZANY GADYMY EKERANYLYK LATYNY YNANLARY WE ZOROASTRZM............. M. M. GYLYJOWA (MOSKWA) TRKMEN HALKYNY AHLAK GYMMATLYKLARYNY TOPLUMYNY ZOROASTR KKLER BARADA........................................................................................................................ N. EROWA (AGABAT) HALKLARY ARASYNDAKY TARYHY ARABAGLANYYKLARY WRENMEG DL MEDENET UGRY (trkmen we rus dllern mysalynda).............................................................. W. A. MEKERS (SANKT-PETERBURG) K HEKELLER EPERLK KEB WE GADYMY ORTA AZANY AYET GURLULARYNY DEREMEG MESELELER........................................................................... AGABAT WE ORTA AZA EPSKOPY WLADMR TRKMENSTANY RUHY MRASY................................................................................................................. ATAMYRADOW (AGABAT) BISMILLHIRRAHMNIRRAHIM (TRKMENLER RUHY MRASY WE YSLAM.)............................... NEKRASOWA (ZBEGSTAN) ORTA AZA HERLERN MUSULMAN GONAMYLYKLARY:

DREMEG, KEMALA GELMEG WE SMEG................................................................................................ S.. AGAL (GAZAGYSTAN) MANGYSTAWY WE STURDU DN-AZUW ADYGRLKLER................................................... N. DARBEKRL (TRKE) TRKMEN TRELERN MAZAR GURLUYKLARY TRKMENSTANY MEDEN MRASY....... V. MEDENETLER WE SWLZASALARY ARABAGLANYYGY WE TSRLENMELER S. N. ARTANOWSK (SANKT-PETERBURG) SWLZASANY TOLKUNLARY: MEZETMEDEN YLMY DNJ ENL..................................... R. M. MASOW (TJGSTAN) TJGSTAN WE TRKMENSTAN: GADYMY ARABAGLANYYK WE MEDEN GATNAYKLAR.... A. H. HAN (PKSTAN) SWLZASALARY ZARA TSR WE MEDEN GATNAYKLAR TARYHY S ERT HKMNDE................................................................................................................................ A. H. DAN (PKSTAN) BRN EAMYNDA PKSTAN-TRKMEN MEDEN GATNAYKLARY.......................................... R. ARAZOWA (AZERBEJAN) AZERBEJANY WE TRKMENISTANY GADYMY EKERANYLYK TOPLUMLARYNY DEEDIRME USULYNDA WRENMEK......................................................................................................... A. GUBAEW, A. BABAEW (AGABAT) TRKMENSTANDA DPLOMATK GATNAYKLARYNY DREMEG WE SMEG........................... N. N. NEGMATOW (TJGSTAN) ORTA ASYRLARDA UMUMYERAN-TJK WE UMUMYTRK-TRKMEN SWLZASALARYNYN PEDALY ZARA TSRLER.................... R. L. HANGLU (HNDSTAN) HND-TRKMEN ARAGATNAYKLARY WE RTA ASYRLARDA TRKMENSTANY MEDEN MRASYNY KMLLEMEG.......................... E. A. MYRADOWA (AGABAT) GNORTA-GNBATAR TRKMENSTAN RK DEMR EAMYNDA WE MEDEN GATNAYKLARYN GRNLER............................................................................................. H. USUPOW (AGABAT) TRKMENSTANY GADYMY ARWADARLARY, OLARY GOY HALKLAR, GOY URTLAR BLEN GATNAYKLARY WE ZARA TSRLER....................................................... G. PUG (BEK BRTANA) SASANDLER EAMYNDAKY MERWDE PALYKDAN ASALAN NMLER ESASYNDA OLA GOULAN MEDEN GATNAYKLAR..................................................... ATAGARRYYEW (AGABAT) SELJUKLAR EAMYNDAKY TRKMENSTAN HALKARA MEDEN GATNAYKLARYNY ULGAMYNDA............................................................................................. T. HOJANYAZOW (AGABAT) ORTA ASYR MERWNDE SWDA GATNAYKLARY................................................................................... T. M. DOSTIEW (AZERBEJAN) SELJUKLAR DWRNDE AZERBEJANY WE TRKMENISTANY MEDENIETLERINI PARALLELLERI WE ARABAGLANYYGY.............................................................. D. KAUIK (HINDISTAN) HINDI-TRKMEN GATNAYKLARY: TZE MYLLYK IN S MMKINILIKLERI.............. M. HADAR (HINDISTAN) GEMIDKI HINDI-TRKMEN GATNAYKLARYNY ALKYMLARY WE GELJEK IN S MMKINILIKLERI.................................................................................................. F. TRKMEN (TRKIE) ASLY-KEREM DESSANYNY TRKMEN WE ANADOLY NUSGALARYNY DNGARAY NUKDANAZARLARY....................................... D. LUMINISA (MOLDOWA) FOLKLOR ARAGATNAYKLARY HALKLARY WE MEDENIETLERI AKYNLAMAGYNY ERTI HKMNDE....................................................... L.W. ORINA (MOLDOWA) BESSARABIA MEDENIETLERI ATRYGYNDA...................................................................................... T. W. ZAKOWSKAA MEDENI GATNAYKLAR DIL GATNAYKLARY...................................................................................... VI. TARYHY MIRAS, ONY ZLEDIRMEK WE HZIRKI ZAMAN BILIMINDE PEDALANMAK O. F. AKIMUKIN (SANKT-PETERBURG) TRKMENLERE WE TRKMENISTANA DEGILI YLMY TARYHY EMELERI TOPLANYYNY TARYHYNDAN......................................................................... A. A. KOLESNIKOW (AGABAT) TRKMENISTANY TARYHY-MEDENI MIRASYNY ILKINJI BOLUP WRENEN RUS ALYMLARY. N. RAHYMOW (AGABAT) RUS TARYHY EMELERINDE TRKMENLER BARADA IRKI MAGLUMATLAR................................. M. B. ORAZOW (AGABAT) TRKMENISTANY OKARY OKUW JALARY WE UNIWERSITET BILIMINI S MMKINILIKLERI............................................................................ I. BOSTAN (TRKIE) TRKMENLER WE DEIZILIK......................................................................................................................... S. NAKWI (HINDISTAN) ASLY TRKMEN KUTB ANY DEKANY DURMU-MEDENI SINE GOANDY......................... R. L. HANGLU (HINDISTAN) TRKMEN HKMDARY MUHAMMET BARAM HAN............................................................................. A. REHMANI (PKISTAN) BARAM HAN MOGOL IMPERIASYNY GURUJY.................................................................................. A. KALANTARAN (ERMENISTAN) TRKMEN EMIRI PIR HSENI ARTAWANDDAKY KMMEDI............................................................. W. GRIGORAN (ERMENISTAN) ILKINJI ERMENI TARYHY EMELERI XV ASYRDA TRKMEN-ERMEN GATNAYKLARY BARADA.......................................................................................... P. OBANAN (ERMENSTAN) RUS-HND SWDA GATNAYKLARYNDA TRKMENSTANY ORNY WE XVIII ASYRY AHYRYNDA XIX ASYRY BAYNDA ERMENI TJIRILIGI............................. R. G. NEPESOWA (AGABAT) SAPARMYRAT TRKMENBAYNY PEDAGOGIK TAGLYMATY............................................................ O. MMMETNUROW (AGABAT) TRKMENISTANY MILLI MUZEI WE TRKMENISTANY MEDENI MIRASY.................................. W. R. DEKOW (AGABAT) OJ-DA TALYPLARY OKATMAKDA ADALGALARY ORNY WE HMIETI........................................ G. F. KOROBKOWA (SANKT-PETERBURG) MYLLYKLARDA TOPLANAN ZHMETSERLIK (gadymy zhmet gurallaryny kmegi bilen zhmet ertlerini tejribe tadan lledirmek)............... AZLYEW (AGABAT) TRKMEN JEMGYETINDE AULYLARY ORNY................................................................................... B.-R. LOGAOWA (MOSKWA) TRKMENLERI GELIP YKY TARYHYNY MESELELERI.................................................................... I. AMANLYEW (AGABAT) XIXIII ASYRLARDA TRKMENLERI GNBATARA G ETMEKLERI WE ONU TARYHY NETIJELERI...................................................................................................................... P. GAS (AWSTRA) FEODALYLYK EAMYNDA TRANSHAZAR SEBTNDE JEMGYETLK WE SYASY GURLU: TRKMEN TRELERN ASEFOLOGASYNA KBR BELLKLER............... D. HALAOGLY (TRKIE) TRKMEN-OSMAN DWLETINI TARYHY BOUNA EMELER........................................................ R. GEN (TRKIE) GARAHANLYLAR WE TRKMENLER.............................................................................................................. E. MERGL (TRKE) SELJUK TRKMEN DWLETLER (Orta asyrlar).......................................................................................... K.. KOPRAMAN (TRKE) MSRDK TRKMEN DWLETLER........................................................................................................... A. SARL (ERAN) TRKMEN AHLARYNY SYRDAY.............................................................................................................. N. S. GORELOW (SANKT-PETERBURG) ORTA ASYR GNBATAR EWROPA EMELERNDE TRKMENLER................................................... W. P. LEONOW (SANKT-PETERBURG) RUSSA YLYMLAR AKADEMASYNY KTAPHANASYNY HAZYNALARYNDAKY TRKMENSTAN BARADAKY NERLER....................................................................................................... G. P. WASLEWA (MOSKWA) XIX ASYRY AHYRYNDA XX ASYRY BAYNDA TRKMENLERDE MAGALANY WE MAGALA DPLERINI GADYMY GRNLERINI GALYNDYLARY........................................... W. I. ANIKIN (MOLDOWA) XIX ASYRY AHYRYNDA XX ASYRY BAYNDA BESSARABIANY WE TRKMENISTANY ARASYNDAKY HOJALYK GATNAYKLARYNY SI BARADAKY MESELE (garakliligi mysalynda).......................................................................... VII. MEDENI MIRASY KPDRLILIGI:

SUNGAT DNSI WE EPER MEDENIET G.. WASOWA (AGABAT) HZIRKI DWRDE TRKMENISTANDA TEATRLADYRYLAN TOMAALARY DPLERI WE HALK ADYM-SAZ, TANS TOPARLARY.................................................................................................. R. H. ISMAILOW (AGABAT) TRKMENISTANDA MILI TEATRY DREMEGINI WE AAGA GALMAGYNY BALANGY ERTLERI BARADA................................................................ W. A. SWOBODOW (SANKT-PETERBURG) TRKMENISTANY ORTA ASYR SAZ GURALLARY WE OLARY TZEDEN DIKELTMEK MESELELERI........................................................................................ R. ALLAAROW (AGABAT) TRKMENI SAZ MIRASY WE HZIRKI ZAMAN TRKMENISTANY SAZ LEMI............................. D.. UMABEKOWA (GAZAGYSTAN) GAZAGYSTANY WE TRKMENISTANY MUKAMYLARYNY GYJAKYLYK SUNGATY: ASYRLARY ATRYGYNDA........................................................................................................ S. TURAL (TRKIE) TRKMEN DESSANLARY: EMELERI WE ARAY............................................................................ K. WELIEW (AZERBEJAN) KITABY DEDEM GORKUT AZERBEJAN WE TRKMEN HALKLARYNY GYMMATLY EDEBI EMESI HKMNDE.................................................................................................... I. WELIEW (AZERBEJAN) TRKMEN-AZERBEJAN EPERILIK AYNDA TARYHY GELIP YKY MEZELIKLERI BARADA....................................................................................................... A. G. AMILOW (AZERBEJAN) TRKMEN AHYRY TILIMHAN......................................................................................................................... R. G. MYRADOW (AGABAT) TRKMEN HALK BINAGRILIGINI DESGALARY WE GIILIKLERI.................................................. O. A. HAJYEWA (AGABAT) TRKMENISTANY ORTA ASYR BINAYLYGYNDA DEKOR WE HALK BINAYLYGYNY DPLERI........................................................................................................... M. A. MMMEDOW (AGABAT) TRKMENISTANY BINAYLYK DPLERINI EMELERI WE SI................................................. N. BIMOWA (AGABAT) MILLI MIRASY GATLAKLARY WE TRKMENISTANY EPERILIK MEDENIETINI SI..... K. KURAEWA (AGABAT) GARASYZ TRKMENISTANY SUNGATYNDA AHSLAR WE HALKY TARYHY............................. R. SAROWA (SANKT-PETERBURG) HALYYLYK SUNGATY WE TRKMENISTANY MEDENI MIRASY....................................................... T. K. DURDYEWA (AGABAT) WRENMEK TRKMEN HALYYLYGY......................................................................................................... P. HOFMESTER (GERMANIA) TRKMEN NUSGAWY HALYYLYGY: GNBATARDA YGNAMAGY OTUZ YLY....................... J. ALLEN, K. KARIER (AB) TRKMEN NUSGAWY UWALLARYNY WRENMEGI GELJEGI BARADA......................................... R. PINNER (BEIK BRITANIA) TRKMEN ESILERI............................................................................................................................................ M. TIER (GERMANIA) JAY GIRELGESINDEN ASYLAN TRKMEN HALYGYLYK NMLERINI WE ORTA ASYR EWROPA BINAGRILIK GIRELGESINI DEEDIRME DEREWI....................... T. KOUL (AB),. ZEN (TRKIE) NAGY-TRKMEN AALLARYNY SUNGATY............................................................................................ G. ZINKNEHT (GERMANIA) TRKMEN IOLAMLARY TIRE GELIP YKYYNY MESELESI............................................................ N. TRKMEN (TRKIE) ANTALIADA SALYR HALYLARYNY BOLMAGYNY AATLYKLARY........................................... H. RUDOLF (GERMANIA) TRKMEN GEIMLERI WE KM A-SEPLERI: GRNI, MANYSY, TARYHY............................. A. TJEW (AGABAT) MERWDEN TAPYLAN MARGIAN HEKELJIKLERINDKI AALY GAP EKILLI TOPBUSY........... M. M. GURBANOWA (AGABAT) TRKMEN AMALY-HAAM SUNGATY BARADA......................................................................................... G. G. AGAEWA (AGABAT) GARASYZLYK WE BITARAPLYK EAMYNDA TRKMEN KINOSYNY DPLERI WE TZELIKILIGI.................................................... CONTENTS I. GENERAL PROBLEMS V. M. MASSON (ST.-PETERSBURG) THE CULTURAL INHERITANCE OF TURKMENISTAN IN THE HISTORY OF THE WORLD CIVILISATION.............................................................................................. S. N. IKONNIKOVA (ST.-PETERSBURG) CULTURAL SPACE AS THE BASIS OF INTEGRATION OF PEOPLES............................................................. V. I. KUZSHCHN (MOSCOW) CULTURAL HERTAGE OF THE ANCENT WORLD AND THE CONTEMPORARY CVLSATON......... O. AYDOGDYEV (ASHGABAT) CULTURAL HERITAGE AND PRACTICE OF CULTURAL BUILDING IN MODERN TURKMENISTAN............................................................................. M. AYDOGDYEV (ASHGABAT) TURKMENISTAN AND THE TURKMEN IN THE CONTEMPORARY WORLD DEVELOPMENT OF TRADITIONS OF THE CENTURIES-OLD CULTURAL HERITAGE............................. II. THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TRADTONS AND THE LAYERS OF CULTURAL NHERTANCE K. K. KURBANSAKHATOV (ASHGABAT) THE EARLY AGRICULTURAL EPOCH OF TURKMENISTAN THE ORIGINAL STRATUM OF THE CULTURAL HERITAGE.......................................................................... F. T. HIEBERT (USA) 100 YEARS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT ANAU DEPE, TURKMENISTAN.............................. O. LOLLEKOVA (ASHGABAT) THE DEVELOPMENT OF CRAFTS IN THE EARLY AGRICULTURAL EPOCH............................................. I. S. MASIMOV (ASHGABAT) THE ORIGINS OF THE ANCIENT MURGHAB CIVILISATION.......................................................................... T. SHIRINOV (UZBEKISTAN) THE TURAN CIVILISATION OF BACTRIA AND MARGIANA IN THE 2ND MIL. BC....................................... R. AHMAD (PAKISTAN) TURKMENISTAN A CRADLE OF CIVILIZATION AND CULTURAL LEGACY IN CENTRAL ASIA..... M. EILAND III (USA) MATERIAL CULTURE AND ORGANIZATION OF NOMADS: PAST AND PRESENT................................... V. P. NIKONOROV (ST.-PETERSBURG) A NOMADIC LAYER IN THE CULTURAL HERITAGE OF THE PARTHIAN REALM................................... M. J. OLBRYCHT (POLAND) POLICY AND ROYAL PROPAGANDA IN PARTHIA HELLENISTIC CONCEPTS VERSUS NOMADIC AND IRANIAN TRADITION UNDER THE ARSACIDS................................................................... M. B. DURDYEV (ASHGABAT) THE CULTURAL INHERITANCE FROM THE PARTHIAN PERIOD (the altar-fireplace pukhor from the settlement of Old Murche)............................................................... S. G. KLJASHTORNIJ (ST.-PETERSBURG) THE OGUZS OF CENTRAL ASIA AND THE GUZS OF ARAL REGION (the Central Asia component in the ethnogenesis of the Turkmen people)................................................. G. HERRMANN (GREAT BRITAIN) THE INTERNATIONAL MERV PROJECT:

A TURKMEN-BRITISH ARCHAEOLOGICAL COLLABORATION 1992 2000............................................. V. A. ZAVYALOV (ST.-PETERSBURG) FORTIFICATIONS OF GYAUR KALA (results of the works of the International Merv Project).......................... P. BRUN (GREAT BRITAIN) THE MEDIEVAL FORTIFICATIONS OF SULTAN KALA:

A UNIQUE CULTURAL HERITAGE OF TURKMENISTAN................................................................................ A. BERDYEV (ASHGABAT) THE MATERIAL CULTURE OF THE LATE MIDDLE AGES IN TURKMENISTAN........................................ M. SARAY (TURKEY) WHAT MAKES A TURKMEN TO BE A TURKMEN?.......................................................................................... O. B. MUKHAMMETBERDIEV (ASHGABAT) SOME PECULIARITIES OF THE NATIONAL MENTALITY OF THE TURKMEN PEOPLE........................... YA. ORAZKLYCHEV (ASHGABAT) THE INDEPENDENT TURKMENISTAN AND THE REVIVAL OF THE NATIONAL CULTURAL TRADITIONS.................................................................................................. B. ELBAUM (ASHGABAT) THE CULTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN INDEPENDENT TURKMENISTAN:

AN ADAPTATION AND DEVELOPMENT OF THE EXPERIENCE OF FOREFATHERS................................ Y. A. KEPBANOV (ASHGABAT) SAPARMURAT TURKMENBASHI'S CONCEPT OF PERMANENT NEUTRALITY........................................ B. S. ATAYEV (ASHGABAT) TURKMEN NEUTRALITY DURING THE POST-SOVIET PERIOD: HISTORICAL APPROACH................... III. CULTURAL HERITAGE AND MODERN CIVILISATIONS I. I. MOVCHAN, E. I. TSVEK (UKRANE) ARCHAEOLOGICAL SITES IN THE CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE.................................................. G. ISMAILZADE (AZERBAIJAN) THE EARLY AGRICULTURAL STRATUM OF THE CULTURAL HERITAGE OF AZERBAIJAN................ A. E. SIMONYAN (ARMENIA) ARCHAEOLOGICAL SITES AND THE CULTURAL HERITAGE OF ARMENIA (11th mil. BC 9th cen. BC)................................................................................................................................ O. LORDKIPANIDZE (GEORGIA) THE CULTURAL HERITAGE OF THE ANCIENT COLCHIS.............................................................................. O. M. JAPARIDZE (GEORGIA) ABOUT THE EARLIEST CULTURAL HERITAGE OF GEORGIA...................................................................... B. A. KARYMSHAKOVA (KYRGYZSTAN) THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF KYRGYZSTAN AND PROBLEMS OF ITS PRESERVATION AND UTILISATION...................................................................... K. M. BAYPAKOV (KAZAKHSTAN) ARCHAEOLOGICAL SITES AND THE STUDY OF THE CULTURAL HERITAGE OF KAZAKHSTAN....... V. DERGAEV (MOLDOVA) CULTURAL HERITAGE: DIVIDING RETROSPECTIVE OR INTEGRATING PERSPECTIVE?...................... K. NURBADOV (ASHGABAT) THE LITERARY HERITAGE OF TURKMENS OF THE WORLD....................................................................... YU. E. BEREZKIN, V. V. TULENEVA (ST.-PETERSBURG) PAST IN CONTEXT OF FOLKLORE: LEGENDS ABOUT THE INCA GOLD................................................... A. RAKHMANOV (ASHGABAT) SALARS OF CHINA AND CONTRIBUTION TO STUDIES OF THEIR HISTORY............................................ IV. INTELLECTUAL TRADTONS, DEOLOGCAL SYSTEMS, LNGUSTC HERTAGE E. I. KYCHANOV (ST.-PETERSBURG) THE LINGUISTIC INHERITANCE OF EASTERN ASIA.................................................................................... I. M. STEBLIN-KAMENSKY (ST.-PETERSBURG) IRANIAN LANGUAGES OF CENTRAL ASIA....................................................................................................... A. B. ERJILASUN (TURKEY) OGUZ-TURKMEN LINGUAL SOURCES............................................................................................................... A. AMBARTSUMIAN (ST.-PETERSBURG) ON THE CHARACTER OF THE PARTHIAN ZOROASTRIANISM (upon some Parthian and Pahlavi sources)......................................................................................................... G. FUSSMAN (FRANCE) FIRES IN TEMPLES, FIRE-TEMPLES AND ARYAN CULT PRACTICES......................................................... I. V. PYANKOV (NOVGOROD THE GREAT) BELIEVES OF THE ANCIENT AGRICULTURAL POPULATION OF CENTRAL ASIA AND ZOROASTRIANISM.................................................................................................... M. M. KLYCHEVA (MOSCOW) THE ZOROASTRIAN ROOTS OF THE SYSTEM OF MORAL VALUES OF THE TURKMEN PEOPLE....... E. N. ERSHOVA (ASHGABAT) LINGUISTIC AND CULTUROLOGICAL ASPECT OF STUDYING CULTURAL RELATIONS BETWEEN PEOPLES (upon the evidence of Turkmen and Russian languages)........................................ V. A. MESHKERIS (ST.-PETERSBURG) ARTISTIC IMAGES IN SMALL PLASTIC AND THE INVESTIGATION PROBLEMS OF IDEOLOGICAL SYSTEMS OF ANCIENT CENTRAL ASIA........................................................................ VLADIMIR, BISHOP OF ASHGABAT AND CENTRAL ASIA THE SPIRITUAL HERITAGE OF TURKMENISTAN.......................................................................................... YA. ATAMYRADOW (ASHGABAT) SPIRITUAL HERITAGE OF TURKMEN AND ISLAM........................................................................................ E. NEKRASOVA (UZBEKISTAN) MOSLEM URBAN NECROPOLEIS OF CENTRAL ASIA:

THEIR ORIGIN, FORMATION AND EVOLUTION............................................................................................. S. E. AZHIGALI (KAZAKHSTAN) MEMORIAL AND CULT SITES OF MANKYSTAU AND USTYURT.............................................................. N. DIYARBEKIRLI (TURKEY) MEDIAEVAL DEATH RELATED BUILDINGS AND WORKS OF ART OF THE TURKMEN TRIBES....... V. RELATIONS AND INTERACTIONS OF CULTURES AND CIVILISATIONS S. N. ARTANOVSKIY (ST.-PETERSBURG) WAVE OF CIVILISATION: FROM A METAPHOR TO A SCIENTIFIC CONCEPT......................................... R. M. MASOV (TAJIKISTAN) TAJIKISTAN AND TURKMENIA: EARLY CONTACTS AND CULTURAL RELATIONS............................ A. H. KHAN (PAKISTAN) INTERRELATION OF THE CIVILIZATION OF CULTURAL TIES AS A FACTOR OF THE HISTORICAL PROGRESS............................................................................................ A. H. DANI (PAKISTAN) PAK-TURKMEN CULTURAL RELATION DURING THE BRONZE AGE...................................................... R. ARAZOVA (AZERBAIJAN) A COMPARATIVE STUDY OF THE EARLIEST AGRICULTURAL COMPLEXES OF AZERBAIJAN AND TURKMENISTAN.......................................................................................................... A. GUBAEV, A. BABAEV (ASHGABAT) THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS IN TURKMENISTAN....................... N. N. NEGMATOV (TAJIKISTAN) THE BENEFICIAL INTERACTION OF THE COMMON-IRANIAN-TAJIK AND COMMON-TURKIC-TURKMEN CIVILISATIONS IN THE MIDDLE AGES........................................ R. L. HANGLOO (INDIA) INDO-TURKMENISTAN RELATIONS AND THE FORMATION OF CULTURAL HERITAGE OF TURKMENISTAN IN MIDDLE AGES.......................................................... E. A. MURADOVA (ASHGABAT) SOUTHWESTERN TURKMENIA DURING THE EARLY IRON AGE AND THE SYSTEM OF CULTURAL RELATIONS............................................................................................. KH. YUSUPOV (ASHGABAT) THE EARLY NOMADS OF TURKMENISTAN AND THEIR RELATIONS AND INTERACTIONS WITH NEIGHBOURING PEOPLES AND COUNTRIES.............................................. G. PUSCHIGG (GREAT BRITAIN) THE CULTURAL LINKS OF SASANIAN MERV IN THE LIGHT OF NEW CERAMIC EVIDENCE............ E. ATAGARRYEV (ASHGABAT) TURKMENISTAN OF THE SELJUK PERIOD IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL CULTURAL RELATIONS............................................................................................... T. KHOJANIYAZOV (ASHGABAT) TRADE TIES OF MEDIEVAL MERV................................................................................................................... T. M. DOSTIEV (AZERBAIJAN) PARALLELS AND RELATIONSHIPS IN THE CULTURE OF AZERBAIJAN AND TURKMENISTAN DURING THE SELJUK PERIOD................................................................................. D. KAUSHIK (INDIA) INDO-TURKMEN RELATIONS: A PERSPECTIVE FOR THE NEW MILLENNIUM...................................... M. HAIDAR (INDIA) GLIMPSES OF INDO-TURKMENISTAN RELATIONS IN THE PAST AND PROSPECTS FOR FUTURE... F. TURKMEN (TURKEY) THE TURKOMAN AND TURKISH VARIATIONS OF THE FOLK STORY KEREM AND ASLI AND THE IDEOLOGICAL SYSTEM REFLECTIONS................... D. LUMINICA (MOLDOVA) FOLKLORE TIES AS A FACTOR FOR RAPPROCHEMENT OF PEOPLES AND CULTURES..................... L. V. SHORINA (MOLDOVA) BESSARABIA AT A CROSSROAD OF CULTURES........................................................................................... T. V. ZAYKOVSKAYA (MOLDOVA) THE DIALOGUE OF CULTURES THE DIALOGUE OF LANGUAGES...................................................... VI. THE HISTORICAL INHERITANCE, ITS PERCEPTION AND UTILISATION IN THE CONTEMPORARY EDUCATION O. F. AKIMUSHKIN (ST.-PETERSBURG) THE TURKMEN AND TURKMENIAS SCIENTIFIC HISTORIOGRAPHY:

THE HISTORY OF ITS DEVELOPMENT............................................................................................................. A. A. KOLESNIKOV (ASHGABAT) THE FIRST RUSSIAN RESEARCHERS OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF TURKMENISTAN.........................................

....... N. RAKHIMOV (ASHGABAT) THE EARLY EVIDENCE ON THE TURKMEN IN RUSSIAN HISTORICAL SOURCES............................... M. B. ORAZOV (ASHGABAT) INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION AND PROSPECTS OF THE UNIVERSITY EDUCATION IN TURKMENISTAN............................................. I. BOSTAN (TURKEY) THE TURKMEN AND SEA NAVIGATION.......................................................................................................... S. NAQVI (INDIA) THE SOCIO-CULTURAL CONTRIBUTION OF THE QUTB SHAHIS OF TURKMENISTAN TO DECCAN........................................................................... R. L. HANGLOO (INDIA) MUHAMMAD BAIRAM BEG KHAN TURKOMAN...................................................................................... A. REHMANI (PAKISTAN) BAIRAM KHAN THE REAL BUILDER OF MUGHAL EMPIRE....................................................................... A. KALANTARYAN (ARMENIA) THE MAUSOLEUM OF TURKOMAN EMIR PIR KHUSSEIN IN THE VILLAGE OF ARTAVAND............. V. GRIGORYAN (ARMENIA) ARMENIAN SOURCES ON THE TURKMEN-ARMENIAN RELATIONS IN THE 15TH CENTURY............. P. CHOBANYAN (ARMENIA) THE ROLE OF TURKMENISTAN IN THE RUSSIAN-INDIAN TRADE AND THE ARMENIAN MERCHANTS IN THE LATE 18TH EARLY 19TH CENTURIES............................. R. G. NEPESOWA (ASHGABAT) PEDAGOGIC DOCTRINE BY SAPARMURAT TURKMENBASHI.................................................................. O. MAMETNUROV (ASHGABAT) THE NATIONAL MUSEUM OF TURKMENISTAN AND THE CULTURAL HERITAGE OF TURKMENISTAN............................................................................... V. R. ODEKOV (ASHGABAT) THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TERMINOLOGY IN TEACHING STUDENTS AT INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION...................................................... G. F. KOROBKOVA (ST.-PETERSBURG) A DILIGENCE FOSTERED THROUGHOUT MILLENNIA (an experimental simulation of working procedures by means of using ancient tools).......................... CH. YAZLYEV (ASHGABAT) THE ROLE OF THE ELDERS IN THE TURKMEN SOCIETY........................................................................... B.-R. LOGASHOVA (MOSCOW) THE PROBLEM OF THE ETHNICAL HISTORY OF TURKMEN..................................................................... I. AMANLYEV (ASHGABAT) THE MIGRATION OF TURKMEN TO THE WEST IN THE 11TH13TH CENTURIES AND ITS HISTORICAL CONSEQUENCES.......................................................................................................... P. G. GEISS (AUSTRIA) COMMUNAL AND POLITICAL COMMITMENTS IN PRETSARIST TRANSCASPIA:

SOME REMARKS ON ACEPHALOUS TURKMAN TRIBALISM..................................................................... YU. KHALACHOGLU (TURKEY) SOURCES ON THE HISTORY OF THE TURKMEN-OSMAN STATE............................................................. R. GENCH (TURKEY) THE KARAKHANIDS AND TURKMEN.............................................................................................................. E. MERGIL (TURKEY) SELJUK TURKMEN STATE (Middle ages)........................................................................................................ K. YA. KOPRAMAN (TURKEY) TURKMEN STATES IN EGYPT............................................................................................................................ A. SARLI (IRAN) THE COMPANIONINARMS OF TURKMEN SHAHS......................................................................................... N. S. GORELOV (ST.-PETERSBURG) TURCOMANS IN MEDIEVAL WESTERN EUROPEAN SOURCES................................................................ V. P. LEONOV (ST.-PETERSBURG) THE BOOKS ABOUT TURKMENIA IN THE LIBRARY OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES............ G. P. VASILYEVA (MOSCOW) REMAINS OF THE EARLY FORMS OF FAMILY AND FAMILY RITES AT THE TURKMEN IN THE END OF 19TH BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES............................... V. I. ANIKIN (MOLDOVA) ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMICAL LINKS BETWEEN BESSARABIA AND TURKESTAN IN THE LATE 19TH EARLY 20TH CENTURIES (by the example of the astrakhan fur production)....... VII. DIVERSITY OF CULTURAL HERITAGE:

THE WORLD OF ARTS AND ARTISTIC CULTURE G. VASOVA (ASHGABAT) TRADITIONS OF DRAMATIZED PERFORMANCES AND FOLK ENSEMBLES OF THE MODERN TURKMENISTAN.................................................................... R. KH. ISMAILOV (ASHGABAT) THE PRECONDITIONS OF THE ORIGIN AND FORMATION OF THE NATIONAL THEATRE IN TURKMENISTAN...................................................................................... V. A. SVOBODOV (ST.-PETERSBURG) MEDIEVAL MUSICAL INSTRUMENTS OF TURKMENISTAN AND THE QUESTIONS OF THEIR RECONSTRUCTION.................................................................................. R. ALLAYAROV (ASHGABAT) TURKMEN MUSICAL HERITAGE AND MUSICAL ENVIRONMENT OF MODERN TURKMENISTAN............................................................... D. ZH. ZHUMABEKOVA (KAZAKHSTAN) THE VIOLIN-WORKS OF COMPOSERS OF KAZAKHSTAN AND TURKMENISTAN:

AT THE JOINT OF CENTURIES............................................................................................................................ S. TURAL (TURKEY) THE TURKMEN DESTANS: THE ORIGINS AND DISSEMINATION.............................................................. K. VELIEV (AZERBAIJAN) KITABY-DEDE KORKUD AS A VALUABLE SOURCE OF AZERBAIJAN AND TURKMEN PEOPLES................................................................................................... I. VELIEV (AZERBAIJAN) ON THE HISTORICO-ETHNICAL PARALLELS IN THE TURKMEN-AZERBAIJANIAN ARTISTIC THOUGHT......................................................................... A. G. SHAMILOV (AZERBAIJAN) TURKMEN POET TILIMKHAN............................................................................................................................. R. G. MURADOV (ASHGABAT) OBJECTS AND THE SPACE OF THE TURKMEN FOLK ARCHITECTURE................................................... O. A. KHADZHIEVA (ASHGABAT) THE DECOR IN ARCHITECTURE OF TURKMENISTAN AND THE TRADITIONS OF THE FOLK ARCHITECTURE............................................................................... M. MAMEDOV (ASHGABAT) SOURCES AND EVOLUTION OF ARCHITECTURAL TRADITIONS OF TURKMENISTAN...................... N. BYASHIMOVA (ASHGABAT) STRATA OF THE CULTURAL HERITAGE AND THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC CULTURE IN TURKMENISTAN....................................... K. KURAEVA (ASHGABAT) PERSONALITIES AND THE HISTORY OF THE PEOPLE IN THE ART OF INDEPENDENT TURKMENISTAN......................................................................................... E. TSAREVA (ST.-PETERSBURG) ART OF CARPET-MAKING AND TURKOMAN CULTURAL HERITAGE..................................................... T. K. DURDYEVA (ASHGABAT) THE STUDY OF TURKMEN CARPETWEAVING.............................................................................................. P. HOFFMEISTER (GERMANY) CLASSICAL TURKMEN CARPETWEAVING. 30 YEARS OF COLLECTING IN THE WEST...................... J. ALLEN, C. CARRIERE (USA) PERSPECTIVE IN ANCIENT TURKOMAN CHUVALS..................................................................................... R. PINNER (GREAT BRITAIN) THE TURKMEN ENSI............................................................................................................................................ M. TISCHER (GERMANY) A COMPARISON BETWEEN THE TURKMEN TENT ENTRANCE AND EUROPEAN MEDIEVAL PORTAL ARCHITECTURE............................................................................. T. COLE (USA), S. OZEN (TURKEY) TURKMEN EMBROIDERY THE WOMANS ART....................................................................................... H. SIENKNECHT (GERMANY) URKMEN YOLAMIS CONTRIBUTION TO THEIR TRIBAL ORIGIN...................................................... N. TRKMEN (TURKEY) TRACES OF THE CENTRAL ASIAN SALUR CARPET TRADITION IN ANATOLIA.................................... H. RUDOLPH (GERMANY) TURKMEN CLOTHING AND SILVER JEWELLERY: FORM, MEANING, HISTORY................................... A. TADZHEV (ASHGABAT) WOMENS TARO-SHAPED HEAD-DRESSES ON MARGIANA FIGURINES FROM MERV....................... M. M. KURBANOVA (ASHGABAT) THE TURKMEN APPLIED ART............................................................................................................................ G. G. AGAEVA (ASHGABAT) TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE TURKMEN CINEMATOGRAPHY IN THE AGE OF INDEPENDENCE AND NEUTRALITY...................................................................................

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 ||
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .