, , ,

<<

 >>  ()

.

1 (107) 2012

. .

621.186.4

..

. . - . .

, - : .

, -,, -, -, . . -.,,,, - 1-.

q() -., q(+D) D..

-,.

1 (107) q(T + DT ) S= q(T ). (1).

4) K (1) ,,.

, l T + DT - T0 S= (2) l, T - T l , l K = 1. (6) l l.

, (2) 2- - (1), - (), - [1], l., l=const S, 2(n +1) 1 l=l, (2) e (T + DT ) - T i =1 i S= 4 4 2(n +1) 1 1, T - T (7) T + DT - T S= = S 0.

j=1 e j (3) T - T ei i, S0 T, T DT, T - Ti (, T DT );

ej j,, S - Tj=Ti+DTi ( DT).

( ),, l S = S 2(n +1) 1 (4) l.

j =1 e j S = 0= S K 2(n +1) 1 1. (8) S - i =1 e i -, - (6) S0/S. K1. -. l.

S K = =. (5),, l S K., 1) K 1,. q0 (T + DT ) q(T + DT) q(T )..

q0 (T ), T1=T TT.,, - : T1Tn, 2- TiTi+1, ( i - ),,, . , i.. 2- 2) K=1, S=S0,.. ( -, - )..

, ej j- 3) K 1,, q0 (T + DT ) q(T + DT) T DT, ei 180 q(T ).

q0 (T ) i-, 1, 1, 1, 10 1, 1 (107) 20 50 1, 100 1, 1, 1, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 , %. 1. K 1 1 1 e - 2 + (n - k + 1) e - k, = n m K 2(n +1) 1 1 1 1 1 1, 2(n +1) 1 1 (9) e - 2 + (n - k + 1) e - -, k - e 2 ej 2 n m i i j k T, k T+DT, 2(n +1) 1 - en , ej em .

j = K 2(n +1) 1 1, (9), - e i i ( T+. +DT).

,, - K - V2O3.

, [2], - Tn=150K en=0,7 em=0,2 ..

,, - - , K, - 4,85.

(, ei=0,7),,, (,, ej=0,018). - - K -. K,, 106. . 10 %. (8) -, -. 1.

-.. 1,, - 50, 1,,.. e=e(T) -,.. K 1,08.,, - - 1.,.. /.., -. 5-.,. . :, 1979. 415.

1 (107) 8 % 37 %. 2., - /.. [.] //, 97-83. , 1983. 19.

,.

,, - -, (), , ,.

,,, -- , . .

- : martynov@remmeh.ru 17.10.2011.

. ..,..

.. 621. . . .. .. , .

( ).

, : , , .

- -, I1 s, . - [1, 2, 3].

M,, k1(I1), k2(I1U0), k3, k4(U0), Qr(s2), Qx(s2), s Qz(s2), Ps(s2) U1. -, - M. I. ,, - v1 v2 182,. :

. 1. 1 (107) - (. 2). U1 (1), (3). 2. - (2), (4). n- (. 1) - (. 2).

, =kU2m(s), (1) M [4] (. 2) n- I2=U2i(s), (2) :

() Qr s2 s U m(s) = H2 = n = + () () () () Un U2 + Z1 P s2 s2 + k1Qr s2 s + k 2Qx s2 s2 + 2QZ s 2 n (Z ) n = () b0n + b1n (Zn ) + b2nR + b3nR (5), Qrn1 s21 sn n + + n n k n1Qrn (s21 ) sn1 + k2n1Qxn1(s21 ) s21 + 21QZn1(s21 ) n n n n n b0n=Z22nb1+Z21n(1+2(r0nr2n+x0nx2n)Y20n)+ () Qrn2 s22 sn n +.(3) ( ) sn2 + k2n2Qxn2 (s22 ) s22 + 22QZn2 (s22 ) +2(r1nr2n+x1nx2n), (6) k n2Qrn2 s n n n n n b1=1+Z21nY20n+2(r1nr0n+x1nx0n)Y20n, (7) () () () ()+ P s2 s2 + Z02Qz s2 + k3sQr s2 + k4s2Qx s2 b2n=2r2nb1n+2(r1n+Z21nY20nr0n), i(s) = (8) ( ) s + k1Qr (s ) s + k2Qx (s ) s + QZ (s2 ) Z1 P s 2 2 2 22 b3=2x2nb1n+2(x1n+Z21nY20nx0n). (9) () () () - 2 2 2 2 Z21n=r21n+x21n, (10) Pn1 sn1 sn1 + Z0n1Qzn1 sn1 + k3n1Qrn1 sn1 sn + () () kn1Qrn sn1 sn1 + k2n1Qxn1 s21 s Z22n=r22n+x22n, (11) n n () + + k4n1Qxn1 sn1 s 2 Y20n=1/(r20n+x20n). (12) n + n1QZn1(sn1) 2 :

P (s2 ) s2 + Z0n2Qzn2 (s22 ) + k3n2Qrn2 (s22 ) sn - + n2 n2 n2 n n kn2Qrn2 (sn2 ) sn2 + k2n2Qxn2 (sn2 ) sn I 2 2 2 n HIn = = I2 + n (Z ) () + k4n2Qxn2 sn2 s n n = (4) (Z )2 + a2nR + a3nR , + n2QZn2 (s22 ) (13) a 0n + a1n n n n n . U1 , U0 , a0n=1+Z22nY20n+2(r0nr2n+x0nx2n)Y20n, (14) I1 , s, sv1, sv2 a1n=Y20n, (15), k=pm1/(2f1), p , m1 , f1 a2n=2(r0n+r2n)Y20n, (16) [1].

. 1 a3n=2(x0n+x2n)Y20n. (17), 1 (107) . 3.. 4.. 5.

1 , 2 1 , 2 - a0 1,000000208 1,00000141 1,002280384 13 13 a1 0, 2,719510 2,5006810 2, 10- 106 3,97747104 2, a 7 8 2,9631410 1,6461810 0, a3 9, b0 0,043754494 1,998019129 7,249495928 0, b1 1 1 1 0, 1, b2 0,418275 2,82335625 4, b3 0,008 0,144 2,764937 0, b0r 0,209137522 1,411679124 2,311908015 5107 5107 1,98222104 1, b1r b2r 1,000000209 1,000001412 1,000915971 9 8 b3r 410 7,210 5, b0x 0,003999994 0,071999984 1,386040725 0, 1,4816107 8,2309109 4,9273104 0, b1x 8 1, b2x 0, 6,19710 2, b3x 1 1 1,001362 0, ( )2 + H (5), (13) X = + b1xn Z Un 2 0 xn b Zn Rn n n H In Xn . (n1) + b2 xn R + b3 xn X ,(20) : n n (Zn)2=(Rn)2+(Xn)2, (18) b0xn=a0nx1n+x2n+x0nY20n(Zn)2, (21) ( ) H2 b R = b1rn Z Un 0 rn + +b b1xn=a1nx1n+x0nY20n, (22) n n 2 H In + b2rn R + b3 rn -1X ,(19) 184 b2xn=a2nx1n+2x0nr2nY20n, (23) n n 1 (107). 6.. 7. 1 - 1 -,, 2 , 3 2 , 3 ,, 4 4 b3xn=1+a3nx1n+2x0nx2nY20n, (24), b0m=a0nr1n+r2n+x0nY20nZ22n, (25), b1m=a1nr1n+r0nY20n, (26), b2m=1+a2nr1n+2r0nr2nY20n, (27).

b3m=a3nr1n+2r0nx2nY20n. (28) - 1.,.., - - :. .. /... ,, 2010. 176.

- 2. : : /.. [.]. :

-, 2010. 44.

=kU21H2U1H2U2H2U3H2U4m(s), (29) 3.,.. : /.., I=kU21H2I1H2I2H2I3H2I4i(s), (30)..,... :

, 2010. 106.

H2U1,H2U2,H 2U3,H2U4, H2I1,H2I2,H2I3,H2I4 4. :

. 3.. 1 /.. [ ]. . :, ,, 2003. 456.

,.

, -, (), 200-1000 5-200-1000,.

, 63-117-1900, 43.010-35, 100/3-1, 3- 250 (3431-013-55280707-2008),.

, CENTRILIFT (. 3). -, (5) (28).

,. 1. 4,. 5.

(. 6, 7), (), - . .

- : lenandr02@yandex.ru - 15.12.2011.

. - ..,..,..,..

. . 621... ..

1 (107) .. , .

.

, : , .

, -., U1 f1,. ( ) ( (. 1), ). - -, (1) , (. 1) [1, 2].

& &. 1 U1, I1 ( -., U1 2 %.

25 %);

U 2K = U1, I2K = &1 & & & & & U1 DU, I b I,, & &, ;

2 =, w2 = b M U1 I1, & DU = w DU S S, (1).

(. 1):

;

, Q ( ) & & U 2K = U1 = U1 Exp ja U1,, ;

S , ( ) I2K = I1 = U1 Z -1Expj a U1 - j , & & (2) M, M, w , Z M, M, M:

s, U1 aU1 . :

S=M M M M M = Exp(ja A, ) B Exp(ja B, ) & & = & = C Exp(ja, ) D Exp (ja D, ). (1) & C D S. 1 186 - 1 (107). 2. :. 3. :

1 U1=U1(b M);

2 U1=U1(b I);

1 I1 = I1(s);

2 I1 = I1(s);

3 U1 =U1(b M);

4 3 U1 =U1(b I);

5 +BS CS U1 I1b 1sin(aB,S aC,S j). (6),, :

S1 = U1 &1 = P1 + jQ1.

& &I (7) h Cos j :

h = P2/ P1, (8) (9) cosj1=cosArcTg (Q1/P1).

(2) (9). 4. :, 1 M =M(s);

2 M =M(s);

., 3 .

U1Cos(a U1 ) U1 = ( ) A Cos a A, + a U1 + :

05-160, -250, ) + BZ-1Cos(aB, + aU1 - j ),(3) -63/3-1 1069, - 3x16, 1755, 3x16, 50, ( ) A Sin(a A, ) + B Z -1Sin a B, - j 32-117-1000, Tga U1 = (aB, - j ).(4) A Cos(a A, ) + B Z -1Cos -5-1700. S (1) :

& & & S1 = U1 I1 = P1+jQ1 0,354 + j9,978 10-3 1,995 + j0, - M = 8,001 10-4 + j0,031 2,787 + j0,097.

:

P1=AS CS U12 cos (aA,S aC,S )+ (12) (24) (. 24).

+AS DS U1 I1b 1cos(aA,S aD,S +j)+ (. 2) . BS DS I12 b 21 cos (a,S aD,S )+ b I b M.

0,8 9 % 11 % +BS CS U1 I1b 1cos(aB,S aC,S j), (5). 5. 2.

Q1=AS CS U12 sin (aA,S aC,)+..

+AS DS U1 I1b 1sin(aA,S aD,S +j)+ 3 4 (. 2) , BS DS I12 b 21 sin (a,S aD,S )+.

- 1 (. 4)., 1.,.. :. .. /... 1 (107), -, 2010. 176.

- - 2... ( : /.., 2. 4) -..,... :

, 2010. 106.

,., . .

,.

-,, -.

,. s = 1.,, - ,. -.

,., (), - .

- : e-mail: lenandr.02@yandex.ru - 19.12.2011.

. ..,..,..,..

621.311/ [] :. 140211 . 140200 /..

[.] ;

. :

-, 2011. 158. ISBN 978-5-8149-1041-7.

.

,.,,.

.

621.3/,.. [] /... :, 2010. 115. ISBN 978-5-91559-049-5.

...

.

,.

,.

. 658.56/ [] :. /... -... ;

.... :

- -, 2010. 155. ISBN 978-5-321-01729-,.

.. 621.316. . .

.. . .

1 (107)

, - , .

, : , , .

16.516.11.6091 08 2011 .

() [1].

. - [4, 5] - 2.4 -, , -, 2006. ., : -.

;

- 0,1 / [6] 0,35 / T ( 0,4 );

r = (l )+ (l )+ (l ) + q v ;

(1) t x x y y z z, ;

(1) qv -, ;

r ;

..

l .

- . - :

( ) T T T l lx + l ly + l l z + q s + a T - T = 0 (2)., - x y z, qs S, a ,,,.

[2, 3]. (1) (2) 1 (107) 2 T T T lz W = 0.5 l x - 2q v TdV + + ly y x z V [ )] ( (3) [ )2 ]dS ( + q S T + 0.5a T - Tdy S,.

Ansys. 1., Elcut.,,, Q= 20,, Elcut 5.6.

,, :

T 1 + + + (b1 + b2 ) = A 1 SCP SA b b T + TB 1 + 1 + T0 2 + = DPA + SCP SCP SA 1 (2b1 + b3 ) TB + 21 + 3 + = S SCP B. 2.,, = DP + T + (T + T ) + b1 + T + b3 Q= 20 C 1 0 3 B A SCP SCP SB 1 (b + b2 ) TC = + 1 + 2 + 1 DPA, DPB, DPC DP0 ( SC SCP ) ;

TA, TB, TC, T0 T b b T = DPC + + TB 1 + 1 + T0 2 +, ;

S, SB, SCP SCP SC SC, S0 1 (2b2 + b3 ) T0 + 22 + 3 + = ( );

S, S SCP SC, SC, S0, S0, SC0 0 ;

F = DP + T + (T + T ) + b2 + T + b3 ;

d2 C 2 B 3 0 A ;

kv SCP SCP S0 ;

SA + SB + SC + S0 ;

v . i = A, B, C, 0;

a,i, a,i S = a,i . , di S = c + ;

1, 2, 3, b1, b2, b3, ci, T,i = Ti - DPici i i di ;

,i a,i + a,i T,i - T P a .i = 0,0749 T d2.i Math k v (Pv )0,6 4,i - 4 CAD.

a.i = 4,56 10- a.i = 0,044 (4) ( ) 190 d2.i 0,4 T,i - T,,, -2 3120 , , , 1,% 2,% 3,% , / 1 2 3 1 95,41 101,26 15,27 15,27 5, 2 93,04 97,57 12,06 12,06 4, 20 3 85,80 85,80 91,85 95,73 10,37 10,37 4, 1 (107) 4 91,10 94,59 9,29 9,29 3, 5 90,58 93,79 8,51 8,51 3, 1 81,17 85,88 0,09 16,08 5, 2 78,62 82,15 4,44 12,27 4, -20 3 85,80 72,07 77,43 80,42 6,70 10,37 3, 4 76,71 79,37 8,11 9,19 3, 5 76,21 78,65 9,10 8,36 3,. -.

3 4. - 3,1 % 5,77 %, -. 8. -. -,,, 4.

: 1 - (

20 ). 10/0,4. 2 -.

, (Q=Q). 3 2 335 135.,,. NEC 7700TH 2 %. (, ). TESTO 416, 4 1,5 %.

,. (.. - 7,2 %, - 1,2C.

9.) : a=0,00403 1/;

- 1., /, e=0,8;

..,.. [.] //,, -. 2009. 1(77). . 106108.

kv=0,5;

: IA=100, I=200, 2. I=100, I0=300. /.., . .. [.] //. 2009. -2 3 120 1 95 - 3(83). . 176179.

3.,.. Q = 20 Q = 20 4. 1 2. /.. 4,..,.. // 1, 2 3 4,. 2008. 1(64). . 8487.

d1, d2 d3. 4.,.. d1 d2 (. 1), 16%, - /..,.. //, :..... . :

, , 2011. . 4655.

5....

1 (107),, (), /.. // : :.. -.. . :

-, 2011. 2. . 1420.

.

6.,.., :.

, (), /..,... :

, 1986. 86.

.

: PrivetOmsk@mail.ru, - 26.12.2011.

- ..,..,..,...

. . 62-8 : 62-187.4: .. ..

- - , .

- , , : , .

, - () [1].

, - (. 1).

,,,,, . 192. 1. - 1 (107). 2. -, ), ;

2) ( ), ( ).

- (. 2, j 0 =2p/z , Da , Dw ),. 3. 1, 1 2, 23 (), 34 [2]. ( ), 45 (), (), -, 56 () ()., - 67 .

-,, - - (), -.

F. (), - (), :

. 1) (), - ;

f F. 2) f N., F ;

f,,, -.

, m F = f , z . m , z :

. -, ;

, .

: 1), ( -.

1 (107) . 4. - w N w(Ni +1) w (Ni +0,75) f F w (Ni +0,5) 1 f w (Ni +0,25) w (Ni ). 5. t0 t1 t ' t2 t3 t a [3] N f, f fc ( a b. 3), Da=j0/2+nj0, n ' t0 t1 t1 t2 t. t. 6. Dw ( b ) N w [3]:

Dw = 2Da 0 e m = 4pe m, Da0 , w N Dw Dw = - , (2p).

4w N ( 12- Dw = 2e m j0 - ), - [1], em - Da=2p Dw Dw = 2j0 e m.

.

- Dw - ( 23- ).

Da=j0/2+nj0.

. , [4, 5] ( ).

- (. 4, -.

):,, Da ;

- 194 Dw.

1 (107). 7. - k,, -, :

f, - Df i

t Ni.

N [6] (. 5, N),. Df i Df , Ni Ni+1, 1. Ni :

N min = t Df .

m m = N i + ( N i +1 - N i ) = N i +, N i (1) k k m Ti+1, N=Ni+1;

k Ti Ti+1,, - 5tc., () 1 Ni Ni+1 N ( m 1 5tck.

k) Ni Ni+1. - : f i k Ti t , ( Ni) f i+1 ( Ni1) Ni Ni+1, tc=1/wc f,, w (. 6) [5].

, wc . w(t) a(t), f ( m), - :

Da 1) ;

Da. 2) ( Df. ), a(t), - . 1 Ni, ( ;

) 3) w=w1+et Ni+1=Ni1, e0,8emax, a(t).

(1) Ni.

Ni Ni+1, 0,1tc - k=0,1tc/Ti=0,1tcf/Ni Ti. Ni Ni+1=Ni1, Ni Ni+1 [5]:

j0 f 1 , 2.1.2/ t = e N i2. - K Ti=Ni/f - .

1 (107) t:

j f2 t t f = 0 3.

K= = (2) 1.,.. e Ti Ni Ni - t n - : /... :

Ti+1 , 2005. 190.

2.,.. 2j 0 /.. tn = n.. . :, 1982. 168.

e Ni 3.,.. mn Ti+1, (2) /..,..,.. // 2j 0 f tn. 2011. 1. . 99103.

mn = = n = 2K n. 4.,.. e N i Ti - :

Dmn, -. /..,..,.. :

Ti -, 2010. 104.

Ti+1, 5.,.. - ( ) Dm n = 2 K n +1 - n. /..,.. //.. 2010. 1. . 4448.

- 6.,.. fi+1 /..,... . :

, 2006. 50200601819.

( ) 1 2K n +1 - n.

. 7,,, , (), - , .

,. , - .

Dw,. ,

-. : footballmaster@rambler.ru.

- 26.09.2011.

..,..,..

621.3/,... Microwave Office [] :. /... . :

-, 2009. 158. ISBN 5-98003-163-4.

Microware Office . .. , .

,,.

. . 621... .. .. . . 1 (107)

, . . , .

: , , .

16.516.11.6091 08 2011 .

-, -.

, -. 110/35/6 -, -. 1.,., 35.

1, - 404, 441, 551,, 651,,., -

(. 1). -, : (. - 40000/110), - ( 35),, :, -,.

-. 6300/35,, -, -. 0,3.

[1]. . , -. , -. 2.

. (. 3),,.,. - ;

35, -.

. - :

11 0 110 1 1 (107) 3 5 3 5 Q 6 6 ѻ

Q 1 1 Q 2 2 Q3 Q4 Q9 Q10 Q15 Q16 Q21 Q

W3 W4 W5 W6 W7 W W1 W Q5 Q11 Q17 Q F1 F Q6 Q7 Q12 Q13 Q18 Q19 Q24 Q TV1 TV 3 4 5 6 7 8 9 Q8 Q14 Q20 Q 5 00 4(4 04) 5 04 1(44 1) 5 75 1(5 51 ) 5 151 (6 51 ) :

1. W1 W8 120 ;

2. = 0,0052 / .

. 1. 2 0,00161 0,00154 e r1 L1 r7 L i10 i 20,21 0,055 3,98 7400 202,72 i1 i e L2 r8 L r 20,21 3,98 0,055 7400 202,72 i2 i e L r3 r9 L 20,21 3,98 0,055 7400 202,72 i3 i i4 i5 i r5 r r 13,459 13,459 13,459 L4 L5 L 0,0276 0,0276 0,0276 . . 2. - ;

,, - ;

, 198 ;

;

1 2 3 1 (107). 3. 50 125 - - :

.

- di = - 11i1 + 12 i 2 + 17i 7 + 18 i 8 + dt + 12121 + 13232, 4- [2].

- di = - 21i1 - 22 i 2 + 27 i 7 - 28 i 8 +. 47.

dt + 22121 + 23232, :

di = 31i1 + 32i 2 - 33 i 3 + 34 i 4 + 37i 7 + i1 + i 2 + i3 = 0, dt i - i - i - i = 0, + 38 i 8 + 32121 + 33232, 2 5 8 10 i3 - i 6 - i 9 - i10 = 0, di 4 = i + i + i - i + i + 41 1 42 2 43 3 44 4 47 i 4 + i 5 + i 6 = 0, dt (2) + i + i + i + i = 0, 4 2121 + 43232, 48 7 8 di di1 di = 51i1 + 52 i 2 - 55 i 5 + 56 i 6 + 57 i 7 + - uc2 - i 2r2 - L 2 2 = e1 - e2, i1r1 + L1 dt dt dt + 58 i 8 + 52121 + 53232, di2 di + uc2 - uc3 - i3r3 - L3 3 = e2 - e3, di i 2r2 + L 2 = 61i1 + 62 i 2 - 65 i 5 - 66 i 6 + 67 i 7 + dt dt dt + 68 i 8 + 62121 + 632 di1 di i r + L + i7r7 + L7 - i 8r8 - 11 di 7 1 1 dt dt = i2 - i4 - i6, di di dt 2 2 - L 8 8 - i 2r2 - L 2 2 = e1 - e2, di 1 1 1 1 1 8= dt dt i1 - i2 + i3 + i4 + i5 + i6, dt di2 di8 3 3 3 3 3 i 2r2 + L 2 + i8r8 + L8 - i 9r9 dt dt i7=2, i8=3, 21=12, 32=23.

di di - L 9 9 - i3r3 - L3 3 = e2 - e3, (1) dt dt 1,26 U (0,73U) (. 5).

di1 di i1r1 + L1 + i 4r4 + L 4 - i 5r5 - 1,29 U (0,74U) (. 6), dt dt di di - L 5 5 - i 2r2 - L 2 2 = e1 - e2,.

. dt dt ( di2 di i 2r2 + L 2 + i 5r5 + L 5 - i 6r6 - ) 1,22 U (2,11U).

U. (. 7) dt dt di di - L 6 6 - i3r3 - L3 3 = e2 - e3.

,. dt dt 5 [3].

1 (107) . 4. ( ). 5. ( ). 6. ( ) . 200. 7. ( ) -,..

. ,, 1. :.,. 3.. 1 /.. [.]. 4-. . :

-, 2006. 463.

, - 2.,.. MathCAD 12 /... ., -. :, 2006. 544.

uC. max 3.,.. K max = u 1 635 /.. // 1 (107) L max. 2002. 3 . 2325.

1,5 U 35.

,. .

,, -, ,. .

,, Kmax 1,5U, . - RC -.

,. -, (), . .

,, , (),, -.

- : energoowa@rambler.ru,, 21.12.2011.

,, - ..,..,..,..,, -..

,.. : /... . :

, 2010. 184. :. ISBN 978-5-9221-1103-4.

,,,.. -,,.

,.. : /... . :, 2010. 247. ISBN 978-5-222-16097-8.

..

: 110302 ;

140607 .

. ,.. - :

/... . : Academia, 2012. 80. - ISBN 978-5-7695-7625-6.

20 -,..

.. 621.316... .. 1 (107).. . .

, , , .

, : , .

, 16.516.11.6091.

.

[1] - IC ;

a1,a2,a3 1 BA, BB BC ;

m0 ( ()) - ;

gA, gB gC , -,. -- 1 2 ( 3 4) -, () IA, IB, IC, [2]:

9, 10 11, gA=(hcosg+xsing)/(h2+x2);

(. 1). :

h1 (h2) gB=(hcosg+(xd)sing)/(h2+(xd)2);

12, 1 2, 9, 10, 11, gC=(hcosg+(x2d)sing)/(h2+(x2d)2). (2) hmin [2];

x1 (x2) 1 [3], (2) 13,, ;

1 (2) IA0=IB0=IC0=I0., 12 -,, 1, (1) 1 (2). h1 (h2), x1 (x2) g1 (g2) g B1 =0,4 g 1 g 1 =0,6 g 1, (3), 1 (2) - ,,, - . ., B,. 2, [3] g 2 =0,4 g 2 g 2 =0,6 g 2.

(4) B =BAcosa1+ BBcos2+ BCcosa3= 1, (1) =m0(gAIA+ gBIB + gCIC)/2p, IA, IB, IC, 3. :

BA, BB BC B = B 1 + B, 202 1, I, I, (5) A B 1 (107). 1. B 1 =m0 g 1 (IA0,4IB 0,6IC)/2p, (6) x1=0 ( 1 ).

B =m0 g 1 ( 0,6IA0,4IB +IC)ej46,83/2p, 4 1,5 h1 2 h1 d 2=0. h 1/d= 2 1,5 h min= (7) 3 =0,909d [2], g1=arctg((1,4 h1 +0,4d2h1)/ h1 d).

B 1 , 2, (4) g 2 = 1;

B , =0,4 g 2 g 2 =0,6 g 2 1,2 h2 + I 3, +1,6 h2 d2=0, h2= 1,6d 2 1,2 =1,155d, 5 6 7.

3 46,83 2=arctg((1,6 h2 +4d2h2)/1,2 h2 d).

, - 4 2 S=p D 4 /, - (5,6,7), B=0 - 4 (D4 ., 4), 4= dS.

I2, B2= S =1,1m0 g 1 ej36,6/p. 36,6 . 4 (6) (1) (3)., B, [4, 5] e4=W4dy/dt=W4d(4sinwt)/dt= I, g 1 B 2 / g 2, =wW44coswt=2pf W4S sin(wt+900), f A B , -, W4 2 4. B 2 - 4. E4 (1) (4) E4 =(2pf W4S 2 )ej90 = B 2 (8) =m0 g 2 ( 0,6IA0,4IB +IC)/2p.

=(2pf W4S 2 )ej90 =K1 2. (9) 46,83, (7), E4 4 p/2.

6.

1 (3) x1 6. E4 5 g1. g B1 =0,4 g 1 (2) I 3 g1=arctg((1,4 h1 +1,4 x1 h1+0,4d2h10,8dx1h1)/ j46,83 (10) I=E4 Kye /Z =K2KyE4, 2 2 3 /(1,4 h1 x10,4d2x1+1,8 x1 d1,4 x 1 + + h1 d)), Z 5, Z3 3 1 r7 7.

g C1 =0,6 g A1 1=arctg((1,6 h1 +1,6 x1 h1+2,4d2h1 3 2, I B . 2 2 3 2,4dx1h1)/(1,6 h1 x12,4d2x1+4,4 x1 d1,6 x 1 +2 h1 d)). 3, (7)., [6],,, 2 ( 0,5 l3 ) 2 + ( 0,5D.3 ) = 3 , (11) I = 4 3 2 x1 d 2 m 0W + + - + 1,5 1 1 d 3 x1 h + x 1 h1 d + 1,5 h1 - 2h1 d 2 = 2 4 l3 3;

D.3 ,, ;

W3 . 3 1 2, IA2, IB2, IC2 -., (5,6,7) IA, IB, IC IA2=I2ej0, IB2=I2ej120,.

(10) (11), (9) B = 1 (107) = g 1 B 2 / g 2, IC2=I2ej120. (5) =1,1m0g 1 I2ej36,6 /p.

A y - 1,, 7 (r7=0) 8.

4 ( 0,5 l3 ) 2 + ( 0,5D 3 ) 2 g A1 Z IA1, IB1, IC1 =. (12).,, m 0W3W4 fp 2 D 4 g 2 ,., (5) IA, IB, IC IA1=I1e j0, IB1=I1ej120, IC1=I1e j120.

(12) ., (12), 5 3 4,..

Ky, r 5 r (11). r= 1.. 2383095, 7 02 3/08.

=E4 Ky /I. r7=r r.3. 6 - B B 2, ja = /.,..,.., ..,.. ;

= B B 2. B B 2,. 2008137903/09 ;

. 22.09.2008;

. 27.02.2010. 2.. =(K1K2Kyg 1 B 2 )/K3g 2 =K 2. (13) :, 2002. 928.

A 3... /.., 1 B = B 1 + B = B 1 +.. //. 1987. 4. . 1113.

4.,.. / + B 2 =2,2m0g 1 I2/2p,... . :., 1973. 752.

A 5.,.. /...,... . :, [1]. 1984. 552.

- 6.,.., /... . :, 1 (- 1973. 448.

),, 1 2 -, IA, IB, IC. 1 - , -.

, , =K, K -, K =1,2. -...

,., ,, , -...

,., (5,6,7) IA, IB, IC -

IA0=IB0=IC0=I0. (5) =0,.

1...

- : acbizh@mail.ru. - 16.12.2011.

. 1 - ..,..,..,, -..

.. 621... . . ..

.. 1 (107) , .

. .

:, , .

;

rm, xm, 1, 21, 22, 23 & ;

U 1 , (), -.

. :

-, -, -, y s, y r1, y r2, y r3, is, ir1,,,,, - ir2, ir3, ixms, irms,., - Me Mn, s r. 1 : rm, r1, r21, r22, r23;

s={A,B,C}, r={a,b,c}. xm=w1Lm, x1=w1L1, x21=w1L21, x22=w1L22, x23=w1L23 -,. ;

Lm, L1, L21, L22, L23 ,,, . . 1. 1 (107) . 2.. 3. Mn = b1w2 (4) [1, 2], (1)(4).

w1 , w* dYA, = -r1i A + Um sin w1t;

dt w , dY 1 w1w* L 21(i b1 - i c1 ) + L m (i xmB - i xmC );

a g = -r21i a1 dt 3, p , J dY * 1 w1w L 22 (i b2 - i c2 ) + L m (i xmB - i xmC );

a = -r22i a2 -, b1 . dt 3 dYa3 1 w1w* L 23 (i b3 - i c3 ) + L m (i xmB - i xmC );

= -r23i a3 - B, C dt 3 b, c.

di A = -rm (i A - i xmA + i a1 + i a 2 + i a3 ) - r1i A + Um sin w1t;

L dt dw* p (Me - Mn );

= (1) (1)(4) Jw dt, dg = w1w* ;

[1, 2].

dt (1)-(4) (. 2, 3). 1 1 -32-117- YA = L1i A + L mi xmA - 2 L mi xmB - 2 L mi xmC ;

: r1=1.359722, x1=3.027433515, rm= 1 1 =413.3696259, x m=58.47850363, r21=2.356210282, Ya1 = L 21i a1 + L mi xmA - L mi xmB - L mi xmC ;

2 2 (2) x21=5.636317755, r22=19.64839744, x22=13.45779688, 1 Ya 2 = L 22i a 2 + L mi xmA - L mi xmB - L mi xmC ;

r 23 =1.997984871, x 23 =4.927932819, U m =816.497, 2 2 w1=314.159, J=0.455, p=1, b1=0.000803234, . 1 Ya 3 = L 23Ia 3 + L mI xmA - 2 L mIxmB - 2 L mi xmC ;

[3].

,, Me = - pLm[(i xmA - i a1 - i a2 - i a3 )( 23 )(i b1 + i b2 + i b3 -+ c1 - ic2 - ic3 ) + i - - + (i xmB - i b1 - i b2 - i b3 )(i c1 + ic2 + i c3 - i a1 - i a2 - i a3 )(3) 206 + (i xmC - ic1 - ic2 - ic3 )(ia1 + ia 2 + i a3 - i b1 - i b2 - i b3 )];

.

,.

, 1.,.., :.. .. /... , 1980. 40.

.

2.,.., :. /... ,, :

-, 1984. 84.

, 3.,.. : /..,.

..,... :

1 (107),, 2010. 106 c.

.

, : lenandr02@yandex.ru, (), - 19.12.2011.

. ..,..,..,..,, -..

.. 621... . .

. .

.

, , : .

, , - - 500900,,,., -, ( ), -,.,,, - [1]., - ;

.

. - -,,,., -.. (),,. - ;

-,,.

1 (107) 1 2 3 4 5 , , , , , /() 3/() , / , 0,63 8 750 1,02 13, , 8- , 0,5 12 720 1,05 10, , 12- , 0,63 13 996 1,02 8, , 13- , 0,5 16 1500 1,3 6, , 16- , 0,4 13, 5,955,1 7001200 0,951, 0,4 5,5 800 1,02 16, , Atlas Copco, 0,63 1,89,6 2501300 0,951,09 10,914, Holman, Broom and Wade, BID 0,380,56 2,236,8 5001200 0,81,08 15,440, , -, -,, -,,,.,,.

0,40,63.,, -.

(,, ), -,, 10 % [2]., - 30 % - [5, 6].

, - -,., -, - - [7, 8]. (., : ).. 1 - ;

, ;

;

-.

. ., - - -, [9, 12]..,. -, 208 [3, 4]. -.

- 22,5, -, -.

. -, -, -. 0, ( 60 ;

38 ), - 300 /. - 2025 %.

(, ) 1 (107) 16001700 /.,,, -, ( 90 ;

68 ) -. 25002600 /. -, -.

, - [13] - -- -.

,,. 1.,.., - - [] /..,... . :, 1982. 199.

- 2.,.. [] /... , -. :, 1971. 128.

- 3.,.. - - [] /... . :, 1966. 160.

. 4.,.. - [] /..,..,... . :, 1970. 120.

- 5.,... - [] /..,..,.. //. 1972. 8. . 1516.

, 6.,.., 30 % - [] :.. -. /... , 1985. 44.

,. 7.,..

- [] /..,..,.. // -. 2009. 1. , -. 1922.

. 8.,.. 0,2 [] /..,.. - //. 2011. 2. 10 %.. 2025.

, 0,8, 9.. 2097576, 7 F 01 L 9/02, S/D 25/00, F 01 B 25/02. [] /,..,..,..,..,, 0,80,85, -..;

-. 95114234/06 ;

.

0,60,7. S/D - 08.08.1995 ;

. 27.11.1997. 2.

0,1 - 10.. 2151302,, 7 F 01 L 9/ . 02, F 01 B 25/02, F 03 1/08. 70 %, 2030 %. [] /..,..,..,.. ;

a -. 98107039/06 ;

0,30,4. a 0,2 -. 13.04.1998 ;

. 20.06.2000. 2.

22,5. a 0,6 - 11.. 2206791, 7 F 04 39/10, 53/10.

710 % - [] /.., 510 %...,..,..;

-. 2001122558/06 ;

. 09.08. 2001 ;

. 20.06.2003. 2.

, 12.,.., (), [] /..,.. // .

, :...-.. :

1 (107), (),, 2006. . 253258.

. 13.,.. .

, [] /..,..,.. , //. 2011. 6. .

. 612.

: kalekinvc@mail.ru, - 06.12.2011.

..,..,.., ...

. . 628.8:534.8 :. . .. .

, .

, : , ,.

- (),,.

(- ).,, - - :.,,,, - (, - ) [1, 2].

,., - :, . -, -. ( ),, ( ).. -,,,,.

.., 210 -, 1 (107). 1..

1 ;

2 ;

3 ;

4 ( );

5, 11 ;

6 ;

7, 14 ;

8 ;

9 ;

10 ( );

12 ;

13 .

., - 4, - 3, - 5. -, (. 1).

. 2., 5 9, : (- 7 14, );

13. , - ;

. -..

- - -,, -... -, - 12. - 8,,, -.

( ) 3.,, - 9, 11 10.

, -. 9,, 8, -.,. - 9, - 12,.

. 4. 6,. 1 -, . ,,, -.. 6. 2, 3, 5, 9, 11 4, 10.

1., 6 2, 3 5, . (, - ) 4. ( ) 1 (107) . 2.. 3.. -. -,,,,, -,.

, -,.,. 12.

-. 7 14. 1. K. T. Feldman. Review of literature on Rijke thermoacoustic - phenomena. // Journal of Sound and Vibration. 1968. Vol. 7. . No. 1. P. 8389.

. 2. Swift G.W. Thermoacoustics: A unifying perspective for so. 2 - me engines and refrigerators. // Published by the Acoustical Socie - ty of America through the American Institute of Physics. 2002. - 300 P.

,. 3 ,.

-, - ,.

212 - : karvi@mail.ru.

, -, (), - .

, : litunov@rambler.ru .

, 09.12.2011.

, (), - ..,..,..

. . 656.62.052... 1 (107) . .

, , : ,.

,, (),.

. -, ( ). [1, 2].,. - (, - ).. 1. T,s-,.,, (), (),. 1.

., 1-2-3-4 (. 1) - Q - . . 1. () () :

, , , Q ,, Q ,, Q , 1 (107) . 2. :

1 ;

2 ;

3 ;

4 ;

5 ;

6 ();

7 ( );

8 ,. - 1 1-2-3-4 (. 1),, (. 1 ). 1 (,. 1). 1, - (. 2), -, 1,, 2.. - - 1 (,. 1), - 2,. 8.. [1, 2],. 8 ,,,. -.

,,,. 2., - . (. 2 ).

6 4. - 24 1, 1. (. 2 ).

. 3 - 7 1, - 6 7,,., - 5, 1,,,, - 1, -.

( -. ). - 214 - : ( 646),

. 3. 1 (107). 4. , , 3 , / 646 1000 80 6,2 0,8 7, 352 130 18 5,7 0,75 2, ( 352). -, +31, +25,, +23..

. 3 4, 646 62,5, 12, 11,1 ;

1.,.. 352 27,6, 6,4, /.. // 4.. 2011. 2. . 3841.

, 2.,..

,. 1. /.. //,. 1 -. 2011. 3. . 3738.

,, -, . ,.

. 1, - : karvi@mail.ru,, -, .

. : karvi@mail.ru,, 09.12.2011.

, - ..,..

. .. 621.1.016.4 : 001.891... .. 1 (107) ... . , , .

- . , . .

,, : ,, , .

..

, -, -,, .

,. - :

., d Du Nu TW, = = f(, Re, M,, ), (2), - d Nu0 Tf u,,. Nu ;

- Nu0 ;

d0 , ;

, -, - Re ;

M () ;

, -, - T W , ;

, - Tf ,., ;

-,.. [1], Du - u,,,,,.

. [2] : [3, 4], 0. . . 2n dK = (1), u T ( h) w. dK ,, /(2):

;

mi , 2/;

m= & (3), w , /. Ft, 216, - mi i-, ;

d, % 1 (107) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 g/g 1 2 3. 1. da g g0 :

1 10 / ();

2 12 /;

3 4 / F , 2;

C f0 C f St0 =, St 0 = t , c. (8).

2 :

6. Cf : a = a0 + a, St = (4), a0 = St0 Cp r u0, a = S t0 Cp r u, (9) Cf . 7. - :

:

da = a /a0. (10) a = Stc p ru, (5) MS Exel cp - 2003. 1.

, /(C);

r , /3;

, u , /c. Cf.

- : (0,12 ) - 80 %.

r u2, 1 (. 1) tw = C f (6), g /g0 = 0,2 10 / 14 %, a -, - [4].. 1. -, D p(t) g(t) j . 2. D p0.

g0 D p 0, g. 3. u = u0 + u ( - 1.,.. [] / ), u0 = g0/ft, u = g /ft, ft . ,,. . :, 1977. 256.

, 2. 2.,..

4. [] /..,.., :... . ;

. :, 1966. 350.

3.. 98060, 7 F 24 D 3/00.

2Dp0 2 Dp [] /..,.., C f = C f0 + C f, C f0 = Cf = ( ), (7), r 2u u0 + u 2.. ;

ru . 2010120371/06 ;

. 31.05.2010 ;

5.. 27.09.2010 ;

. 27 (II.). 10.

, 4.,.., [] /..,.. //. 2010. 2(9). ...,..

. 108115.

1 (107), ,..

, : tggi@rambler.ru, (), - 04.08.2011.

...,.. ..,..,..

..

621.56/... . . ..

. . .

, : , .

, - :

, ;

. - ;

- .

(),. : :

, - ,, ;

, ;

, ;

( 3%, 15% - :

) [1];

. ;

, - - ;

- [2].

;

,, ;

,, 218. T=3040.

1 (107). 1. :

1 ;

2 ;

3 ;

4 ;

5 ;

6 ;

7 ;

8 ;

9 ;

10, 11, 12, 13 . 2. i lgP, (. 1, 2).

,, -., 5,, -.. [3].,. (. 1) -,.. -, -, . .,,.

, -,. -. 1,.. [4]. -. 1 (107) . 3. (N) (Vw) (F). 4. (P) (Vw) (F) -,.

,. - -,. - -.., -,. ( - ). -. ( - ) [5]..,. -.

, - Vw., - . F, - N, -, P (. 3, 4). [6].

, -,,. (. 3, 4), - -. 220 - :,, , ( ), I t1 t 11, 13, 9 . II t1 t 10, 12, 9 III , t1 t 11, 12, 9 , t1 .

, tw1 , ts1, ts2 ., t 1 (107), t - -,.,,, -,. -.,,. -, -- [9].

,. -, E. :

m E = i + A Qkw ap = i =1, Qk m ;

Qkw , A , -,, /, ;

;

Qk ,.

,. - :.

Dtmin. - - E ();

. Dt max -, Dt min .

;

, a - ;

Dtmin. - ;

t ,. - -.

,. 1.,.. -, -.,, . /... ., 1967. 131.

. 2.,.. /... . :, 1980. 622.

[7]. - 3.,.. (. -. - ) /... -. :, 1987. 26.

. - 4.,.. :

REFPROP [8]. -.. .. /... ., 1982. 16.

5., [] :. 150800 , /.. 1 (107), [.]. :

-, 2005. 392.

, 6.. 101158, U1 101158 RU .

F25B1/00. /..,,..,..,. ;

.. -. 101158 ;

. 15.06. 10 ;

. 10.01.2011, .

01. 2.

, 7.,.., (), /.. // ,.. :. 2010. .

2. [ ]. : http: http://, zpu-journal.ru/e-zpu/2010/2/Sidorov_Systematic_Approach/ (, (), : 16.01.2012).

8. REFPROP .

8. Copyright NIST. [ ]. :

http://www.nist.gov/srd/new.cfm ( : 16.01.2012). : hein@list.ru 9.,.. 09.12.2011.

- : ..,..,..,..

. :

-, 2010. 216.

2012/ .

2012 2013 ,,.

,. :

,,, 2013.

06.02.2012. 02.04.2012. 2013. :

;

;

;

/.

,.

:

;

- ;

( -);

2013 ( 1.01.2013 15.06.2013);

;

, ;

50% ;

;

2.50025.000.

:

;

;

,.: http://www.goethe.de/ins/ru/lp/ kul/usw/de7862772.htm;

. ;

;

;

;

,.

: http://www.goethe.de/ ins/ru/lp/kul/usw/dj12/ruindex.htm : http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/231494.php ( : 10.02.2012).

. . 532.529.2:537. 1 (107) , , , , , .

: , , ,.

1..,,,,, 106 ( )1 [1]. - enE L pu enE 0 L ;

u = (2).

, r 2 :, -, [2].

enE0 L uL Re = ~ ~ Gr, (3) ( rn ) n -, enE0 L,,,.

Gr = (4).

rn - Gr., - (1),,. -, -.

2..

,,,.,. -..,. 1., T1,, j g b Dt L Gr = (1),. n, T2 Dt ..,. . . l.

.

l = 2l,, l 2l .,. u, L, 0, -, - -.

pu 2 2,, nE0 L n j + n j = (u n- ) + (J n- ) + b- - x y y x y x 1 (107) 2n 2 n- = D- +w-b n n ;

+ (11) + ii x 2 y n j + n j = (u ne ) + (J ne ) + be e e x y y x y x 2n 2 ne = De -b n n ;

e. 1. + (12) + ei e x 2 y -, - l.

a= (13), ;

1 - 2 x c.,,,, - j x 2 + jy 2 ;

j= [3]:

j x = j- x + jex - j+ x ;

jy = j- y + jey - j- y, (14) u J + = 0;

(5) :

x y j - D n- ;

u + b- j- x = e n 2u 2u () (u J) = n - x u2 + 2+ x x y x y j e(n - + ne - n + ) j - D n- ;

p v + b- j- y = e n - + (6) (15) ;

y y rx r x (J2 ) = n J + J 2 j - D ne ;

(u J) + u + be jex = e ne e 2 x y x y x x e(n- + ne - n+ ) j p - + j - D ne ;

(7) ;

u + be jey = e ne ry r y (16) e y y j - D n+ ;

u - b+ 2T 2T j+ x = e n+ (u T ) + (J T ) = a + + x + x 2 x y x y j - D n + v - b+ j j+ y = e n+ e(b+ n+ + b- n- + be ne ) j + (17).

+ y + y (8) y ;

Cp r x (5) (12) :

= 0, 0 y L : = 1;

u = J = 0:

2j 2j e (n- + ne - n+ );

+ = (9) 2 j x y ee 0 Ge k = k= n nu ;

n+ k = 0 ;

j k = -jc ;

;

n e . n+, n j n+ n- ne n:

= = = = 0 ;

(18) j j x x x x (u n+ ) + (J n+ ) - b+ n+ + n+ = x = L;

0 y L : = 2;

u = J = 0;

x y y x y x + 2n n- = ne = 0 ;

n+ = n nu ;

j = 0 ;

(19) n+ = D+ + + + w - bii n+ n- - bei n+ ne ;

(10) x 2 y 224 = 0;

0 x L :

u J T j n+ n- ne m0, n = = = = = = = ;

(20).

y y y y y y y + n = L;

0 x L : (19) T :

= ;

u = J = 0;

y a+ b+ = + j n+ n- ne nnu = b+ n ;

;

1 + a+ = = = = (21).

y y y y j e(j -u ) + e e . 1 (107) 1k i (18), 4pee 0 x a g a + = + exp, k Ta (27). -.

ga (18) (19), - (5) (12). (18) (19) (18) (21), - (13) (17), (22) (27) -. (18) (21),,,.

. (20) , (21) . (18), (19), (21) x, y ;

, - u x;

u y;

.

t ;

(18), p ;

j T ;

, u = J = 0, E x = -, : a ;

x f ;

j ;

ne be j j q ;

= ne k k (22), ;

x De x e De n ;

w ;

2 b ii - j e3 py j = ;

x k sin(py ) 8 phj1 k b ei ;

- j (23) 8 p(2me ) 2 ;

m0 ;

q(x ) exp - j1 r ;

k x k 3he ;

a ;

cp ;

e j e l ;

x= ;

(24) b ;

4pee0 x k j1 k D ;

e - 4p k (2me j1 )12 J(x) T j ;

k y= k. (25) e0 ;

he x k s ;

j0 ;

nnu s ;

(18), ui ;

g ;

a- r . ga ;

b- = n= nnu = b - n ;

;

;

h ;

1,66 10 - 27 m 1 + a- k ;

me ;

j e(s - j )+ e e e .

1 k :

4 pee0 x g- k a- = exp + ;

k Tk (26), ga ;

e ;

c ;

;

k ;

a ;

/.. // ;

1 (107) .. . :, 1995. . 1. . 9496.

, ,, 1.,. .

/.. . :, 1972. 295.

: 644050,.,., 11.

2.,.. /..,... 12.12.2011.

. :, 1989. 174.

..

3.,.. . . 531.. .

. .

- , .

,

, .

, , : , .

, -, -.,..

-,,..

,, -, -.. -, -, -, . -,..

-,,. - -.. - -,.

- 226..

. 1. P ;

P. ;

E , ;

R , 1 (107). 2. P ;

P ;

. 3., P ;

- P : FA : FN (,, ), F , [1]..

, = FT R. (4).. 3, :

:

(5) P = P P. = E I I R = FT = FA cosY, (1) = I (E IR) = I E, Y = 180(180j)b = jb. (6). 1, F :

,.

, F FT = sin( j - b) (7).

cos b,.. 2, :

. (. 3), FR - - = sin( j - b) (8).

.,, cos b,, j = 180. -,. 3,.,,,,, [2].

, ( ), 0.

, FB,, - FBU F..

. F FB = (1), cos b I :

R sin j = I , (9) b = arcsin( ), (2) L .

F F A = FB =, (3). cos b :

F ;

= (10), S .

R F ;

:

1 (107) R .

pd :

F = (17), F = v I , (11) P ;

v - d .

., 9, : (), v I ,.

= I (12).

R - 1.,.. : /.. //. 2009. 2. . 1920.

(13) = M. 2.. 84557, G 01 15/00.

/ 12..,..,..,.., :..,.. ;

.

.. -. 2009110722/22 ;

. 24.03.2009 ;

.

10.07.2009,. 19. 3.

I = R (14).

v , 14 -, (),, - :.

, FR sin( j - b)R I = (15)..

v cos b,,,,, - -.

, - : nechver@mail.ru :

07.12.2011.

(16) F = P S, ..,..,..

620.9/,.. [] :. /..,... . :, 2010. 227. ISBN 978-5-406-00278-0.

,,,,,,..

,.. : /... . :, 2011. 208. ISBN 978-5-406-00353-4.

. ,,,,.

...

, ,, (230101) .

. .

621.316.

1 (107) ,.

. , .

:, , .

, 16.516.11.6091.

.

. - -, [1] KW, (), -., [5], TA, TV (. 1). - -, (1) Q1, - ;

:

2,.

Dtt1, Dtt2, II, (1),, - t1 t2 , j1 j2;

I TV,,, ;

I, ;

. ) - 1 (. 1).

[2]. I j1 (. 2).

, [3] - I.

( 12 1, I1 ), I I, j, [4] ( 520 ). I,, -. -, - I,, - I,.

-. 2.. t n . . 1. 1 (107) ) ). 2. ) I, I1 I, ;

) tn, j1, Dt - tn1 tn ( j2), (2).

Dt t1, Dt = tn1 tn. (2) t2. :

, Dtt1, Dtt2, II,, (4) I,, : (II, );

Dtt1, Dtt2, II,, (3) ) ( 1) (. 1) j1 I,1 (. 4).

(Dtt1 II, j1 Dt ).

(. 2) - (2).

, - (. 4),, - (. j1 t, ;

, t2, I,1 ) - I,):

2 c Dtt1, Dtt2, II, (5) (. 1) I, I j2 (. 3). ;

- ), Dt . I.

, I2 - (. 5) I - I,2., I, -, 2 (. 1)

I,,. j2., - I, - I,, I,. t1 t2 (Dtt2 . 3. ), 230 Dt (. 5):

) 1 (107) ). 3. ) I, I1 I, ;

) ) ). 4 ) I I,1 ;

) . Dtt1, Dtt2, I I, (6) ;

;

- ;

1 2 , [6] -. 6, : Q w;

( ;

;

- );

;

C 1 (107) ) ). 5. ) I I,2 ;

). 6. ;

1, 2 ;

I, (I,) 3, (t1), (t2) (I,) , I I,,.

t1 t2 3 I,, ;

1, 2 ( );

, , t.

. 2. w . . 2, : - I,, -.

t1 1 t2., . 1. w (t=0,02 ) - (f=50 ), 232 3, I.

( -, ) 49,850,2,, - . - ( ).

1, 2. - ( ).,,..

Dt ., 1 (107)., (t1)., t1 ( - 1,.. 1), Dtt1 -, 1.

. 1 - t1= t+t, t , 1.,.. :

Q.. /... . :. 1976. 560.

3. - 2.. 2244994, 7 02 3/38.

( / 2,. 1), -.. ;

Dtt2 2. 2003120761/ 09 ;

. 07.07.2003 ;

. 20.01.2005,.. - 3.,.. / 2 -... . :, 1970. 520.

t1= t+t, t , 4.,.. - :...

Q. 2 /... 4-.,.. . :

,.., 1985. 536.

Q - 5.,.. : /.... 3-.,. . :, 2009. 432.

, - 6.,.. Q - / : II,;

:. III..-.. , 30 03 2011. . 3637.

Dtt1;

Dtt2;

, 4.,,, - .

. j, - : nki@ngs.ru 08.06.2011.

. - ..

681.5/,.. :. 210106 .. 210100 /..,... 3-.,.. . [.] :, 2010. 218 c. ISBN 978-5-8114-1034-7.

. .,,.

,..

. .

621.316.. . ..

1 (107). .

. .

, : , , .

16.516.11.6091 2011 .

. - w1 ( - ),, I1 = 3 w 1 l1 U = In1 l1, (3) (). :

, - ( 1 [/];

-0107.080 - I1 [/];

l1 (), - []) 150 (4) . IS = In ++ I2 + I1,, [1, 2], - -. IS I1 = (In ++ I2 + I1) (5) [3], - (In ++ I2 + I1.1) = I1 I1. (. 1).

w1 l1. l1.2,, () () (6) [4]. wn,, w2 I1 = I1.1 + I1. [5] :

(5):

In = j3wn E = In, In = 3wn ln U =In ln, (7)......................................................................................., IS I1 = I1 I1.1 = I1. I2=j3 w2 E = I2, I2 = 3w2 l2 U=I2 l . (1) 3 w 1 l1 U, n, 2 n-, :

[/];

In, I2 n-, 3w C1 lC1.2 U ICS - I1 IC1. [/];

ln,..., l2 n-, = = = l1. (8) []. 3w C1 U 3w C1 U 3w C1 U w1 : I1,,,.. 234 (2) I1=In++I2+I1I1.2 = In++I2+I1.1. :

1 (107). 1. w1. 2., ( ), ( ).. 3 [6]. Q1, Q2, , Qn, K 1, 2, , n- k- ;

1, 2, , n, k 1, 2, , n- ;

1.1, 1.2, , 1.n 2.1, 2.2, , 2.n 1, 2, , n- ;

1.1, 1.2, , 1.n, 1.k 2.1, 2.2, , 2.n 1, 2, , n- ;

1, 2, , n 1, 2, , n-, 1, 2, , n 1, 2, , n- ;

1, 2, , n 1, 2, , n- ;

;

.

.. 3., ( ). I1 lC1. ICS - I1 IC1.2 = = = l1. (9)., I1 I1 I [3]. -, w1. IS, I1, I2, , In.

-, w1 1.1, 1.2, , 1.n 1.k. : I1, I2, , In IS.

, ( ) 1, 2, , n, ;

k, 1.1, 1.2, - , 1.n, 1, 2, , n.

.., - 1- -. . ,. I2, , In, . (. 2), 1.1 -. (10) I1.1=I1I1=In++I2+I1.1I10,. - ( 1,, 2.1, 1 1.. 99120522 ;

. 28.09.99 ;

.

2.1 - 10.10.2001,. 28. 4.

(7): 4.,.. :

1 (107). /... . :. 1976. 560.

(11) I1.1=I1.1=ISI1=I1I1.1=I1.2 5.,.. 610 /..,... . :

1, 2001. 104.

I1.2 I1 - 6.,.. : / (12) L1 = I1.2/ I1= L1.2 :. III.

.-.. -, 30 03 2011. 1 -. 3031.

.

. 1. -,.,, 2. - .

,.

.

,,, 1.,.. .

/..,,..,... . :, 1983. , 208.

2.,.. .

/... . :.., 1989. 87. : nki@ngs.ru.

3.. 2174690, 7 G01R 31/08, 21.12.2011.

3/38. ..,..,..,..

/..,..,.. ;

620.9/,... - :. /.. ;

.....,... : ;

. :

-, 2010. 702 c. ISBN 978-5-91059-054-9. -978-5-383-00509-5.

(, );

;

;

.,.

620.9/-,.., ( ) : /... , 2010. 572 c. ISBN 978-5-904154-11-0.

.,..,,,, . .

,,. -,,.

. .

621.316... .. ..

. . 1 (107) , (). , ., , , . - , .

, :, , .

, 16.516.11.6091.

.

. -, - :

(). t = t0 - kT T dt, (1), t = t0 - kE Edt, (2) [1].

t = t0 - k dt, (3),. t = t0 - k dt, (4),. t = t0 - k dt, (5),.

, - k, k, k, k ,. -,,,,.

. -,. - -,. t = t 0 - kT T dt - kE Edt,, (6) - kB Bdt - k dt - kM Mdt.

[1] :

();

();

();

- ();

-, ();

t = t0 - kT T tT - kE E t E (). () . - kB B t B - k t [1], ( ) - k t , (7), ().

t, t, t, t, t, t0, -,,,,.

t (,,,,, ) (t, t, t, t, t). (),,., 1 (107),,.

. :

;

,,,.

1. 27905.188 ( 50575).

. 1... . 19900101. . :

-, 1989. 36.

2.,.. QB [2], - /..,.. // Q1 Q2.. 1 -, G1, G2 - : III..-..

;

Q1, Q3, ;

30 03 2011. , 2011 . 3031.

QB ;

Q5 Q8, ;

W1, W2 , ;

1 TV1 ;

;

,,,,, ,,, .

: nki@ngs.ru,, ;

;

,,,, - .

: smm@land.ru,,,,, ;

;

;

.

: valera1111@ya.ru ;

.

,.

, -,, ,,.

,., ,, - QB, - .

: nki@ngs.ru, QB Q - 20.12.2011.

..,..,..,..,..

621.31/,.. [] : /..,... 2-.,. . :, 2010. 255. ISBN 978-5-93037-219-9.

( 1000 ) ( 1000 ) :,, . ,.

658/,.. [] :. /.. ;

. :

-, 2010. 82. ISBN 978-5-8149-1023-3.

-,,,,,.

.. 620. .. ..

1 (107)

- . . . .

, , : , , , .

,. -.

, - -. -,, -, -.. : - ?

- -., - [1]. [2]. ( -, )., D = S + ., (1),,. S -,./, . (2), - S= ;

,, (3). = F,,, - ,./;

- ,.;

700. 1, -,./2;

F , 2;

:

Q, 1/;

F = 1 (107) (9), K Dt Y, Q , - , /;

,.

. , Q = V (h/ -h//), (10), (./) (/) (/3) (/);

V ( ), 3/;

(4).=. h, V = u, (11). ,,./ , /./3;

3/;

u , h , /.,, 3/ 3/3;

h, h (5) = q Q,, /3, q , / 3/;

h = / t/;

h = // t//, (12) Q C , C ,.

,, ;

, , /(2 );

. Dt ,, ;

y .,,.

, -,, ( ), 2 % [3]:

, Dt = Dt d + Dt =. (4) (13), = (t - t ) + (t - t ) (6).= +., t x, t x ,. , ;

.

Dt , Dt -, ;

, .

.

(t - tx ) - (t - t ) :

:

G (h - h ) (t - tx ) (t - tx ) Q= 4,5 1, (7), = 0,4;

= 0,6;

(t - t ) (t - t ) h . = = 0, G (h " - h ' ) Dt = [a (t - t ) - t ] + t . (14) B = Bq (8), h d = / (t/ t//) / t/, :

Gx , /;

hx, hx Dt = dx + / t//. (15), /;

h , (10) (12), (15) 240. (9) - 2 - 4a x fx :

t . = (22).

B u (C t - C t ) 2 F = (21) (22) (16).

(d + t ) Y.

() - :,.

Q = V (C t - C t ) = G (h - h ) ;

(17), 1 (107) V (C t - C t ) G = =, h - h B u (C t - C t ) (18). = h - h .

(18) (8), - - -, -,, :.

t= B u (C t - C t ) q =700 ;

tx=7 ;

tx= 75 ;

.=2,5./;

.= B = =58 /(2);

h=1500 /;

=2400./2;

(19).

h = 1,0 1/;

= 1,0 1/ (2), (3), (16), (19) -, 174.

(1) :

= B u (C t - C t ),, t. . ( + P ) P [ -.

(d x + t ) Y, (20), P. h Bq - ], h,., t. .

,, [4]. - - t (20) 10 , - 15 %., -, t: 1,15, 1,75.

a t + t + fx = 0, (21), a x =C 2 P. h Bq K Y ;

= 2C d x P h q K Y ;

.

. t x = C P h q K d x 2 Y - - ( + P ) P h (C dx + C t ). 1. /.. [.] :.... . :, 1989. 336.

2. () /..

(21) [.] :... . :, 2004. : 618.

, 3.,.., , /... . :

, 1970. 568.

.

4.,.. / 1 (107),... . :, 1984. 248.

, , -.

, - : amparamonov@mail.ru . 09.12.2011.

, - ..,..,..

. . 621.316... . . ..

. 240 2 .

, , , , : .

16.516.11.6091 2011 .

D t i - D t D t = 100 % - (1) D t [16]. D Pi - D P D = 100 % (2) D P (. 1) Dt, D . . [710] [14] ;

Dt, D t t (Dt=tt), (DP) - (ak) 0,6 /. ;

i j j = 1 /2.

j = 3 /2. Dt, DP,., (. 1), 242 : (ak3, ak4, ak6), , [6] () , /2 (k v v )0,71719 a k 2 = 7, 1 v a, d 0,28281 (. ) v a, - a k1 = 1,7507 d V d 1 (107) (.) 2 - (Dt)0,3 a k 3 = 1,61053 a, t=t d0.25 (. ) Dt 0,288 k 0, a k 4 = 4,83 a, =(+)/ T274d0, 0, k v ( vk )0,6 (. ) a k 5 = 25,884 a, V =t+ T298 d 0, 0, Dt P a k 6 = 0,0749 4 a, T d 4 k v (vP)0,6 (. ) a k 7 = 0,044 a, V (Td)0, k ) . ). 1. () () j = 1 /2 :

Dt1/Dt DP1/DP;

Dt2/Dt DP2/DP;

Dt5/Dt DP5/DP;

Dt7/Dt DP7/DP.

1 (107) ) ). 2. () () j = 1 /2 :

Dt3/Dt DP3/DP;

Dt4/Dt DP4/DP;

Dt6/Dt DP6/DP ) ). 3. () () j = 1 /2 :

Dt1/Dt DP1/DP;

Dt2/Dt DP2/DP;

Dt3/Dt DP3/DP;

Dt4/Dt DP4/DP;

Dt5/Dt DP5/DP;

Dt6/Dt DP6/DP;

. Dt7/Dt DP7/DP.

(ak1, ak2, ak5,. 13 ak7),.. v 0. j = 1 /2,. 4 6 j = 3 /2., v=0.6 /,. 1 4 [11], 244 [14].,. 2, 5 %.

.. 3 6 Dt - a4. -., a. 2. a7.,.1 .. 2,,,, j = 1 /2 1 %.. 1 (107) D -. -.

j = 1 /2. 6, D 500 2,.

(. 2) 60 %. Dt -., Dt. -, 1,7. 0,6 /,, v=3 /, Dt 0,9. a j = 3 /2 - ( 1% - ), Dt D - (a1, a2,. Dt D. 6 a5, a7)., (. 4, 5).,. 3/ 5/ 4 6 D 16 2 a2.

240 2 5 %., j = 3 /2 v = 0,6 / -. 3 6.. 3, DP4 / DP DP6 / DP DP5/DP DP7/DP. 240 3 /2 (. 6).

DP5/DP 240 2 500 2 DP7/DP DP4/DP DP6/ a1, a2, a4, a7 (.1) DP., - ) . ). 4. () () j = 3 /2 :

Dt1/Dt DP1/DP;

Dt2/Dt DP2/DP;

Dt5/Dt DP5/DP;

Dt7/Dt DP7/DP 1 (107) ) ). 5 () () j = 3 /2 :

Dt3/Dt DP3/DP;

Dt4/Dt DP4/DP;

Dt6/Dt DP6/DP ) ). 6. () () j = 3 /2 :

Dt1/Dt DP1/DP;

Dt2/Dt DP2/DP;

Dt3/Dt DP3/DP;

Dt4/Dt DP4/DP;

Dt5/Dt DP5/DP;

Dt6/Dt DP6/DP;

. Dt7/Dt DP7/DP., - v= 0,6 / (. 6). - =0,6 /. -, DP4/DP DP6/DP.,, 246,,.. 621... 1 (107)

: , , , . Elcut, .

, :, .

, - ), -.

,,.. - - () (, ),, -,,,, -.,.,,, -.

- (), - (. 1): 1 ,,., - uB;

2 ();

3 ;

4 , - ( ) ( 3 4,,, - );

5 ., ;

6 ,,, -..

- 100 %..,, -, (), ()., - :

. dy. u = ()..

dt.,,,, KU1,,, [1], Du 0 (. 1)., 248, (-, 1 (107) , R, I, *U.m, , 1, 2, , T = -40 C 0 0.778 900 0.01500 9.034e-6 1.241e-6 1.241e-6 2 0.778 900 0.01499 9.035e-6 9.793e-7 1.543e-6 17. 4 0.778 900 0.01491 9.035e-6 7.930e-7 1.857e-6 33. 6 0.778 900 0.01457 9.035e-6 6.840e-7 2.177e-6 46. 8 0.778 900 0.01413 9.033e-6 6.200e-7 2.434e-6 56. , T = 0 C 0 0.940 1200 0.01499 9.034e-6 1.241e-6 1.241e-6 2 0.940 1200 0.01497 9.034e-6 9.790e-7 1.544e-6 17. 4 0.940 1200 0.01488 9.035e-6 7.928e-7 1.859e-6 33. 6 0.940 1200 0.01455 9.035e-6 6.837e-7 2.178e-6 46. 8 0.940 1200 0.01411 9.034e-6 6.196e-7 2.435e-6 57. , T = 150 C 0 1.546 2000 0.01497 9.035e-6 1.240e-6 1.240e-6 2 1.546 2000 0.01494 9.034e-6 9.790e-7 1.545e-6 17. 4 1.546 2000 0.01484 9.035e-6 7.924e-7 1.86e-6 33. 6 1.546 2000 0.01456 9.035e-6 6.837e-7 2.178e-6 47. 8 1.546 2000 0.01412 9.033e-6 6.196e-7 2.435e-6 57. T = -40 C 4 0.778 900 0.01500 9.092e-6 7.982e-7 1.869e-6 33. T = 0 C 4 0.940 1200 0.01500 9.109e-6 7.993e-7 1.874e-6 33. T =150 C 4 1.546 2000 0.01500 9.130e-6 8.007e-7 1.880e-6 33. R ;

m ;

I ;

y ;

y 1 1- ;

y 2 2- ;

U.m = w (y2 y1) . . 4.. 5. R = 0,778, m = 900 (T = 40 C) R = 0,940, m = 1200 (T = 0 C) R X u u u u R. 6. R = 1,546, m = 2000 (T = 150 C) 1 (107). 7. :

. - 1 ;

2 - ;

3 ;

4 ;

Elcut, 5 40 +150 4 103 % 1, . /.. [.]. :

-, 9 103 % 1. 2010. 84.

, 4.,.. :.

... /..,.,... 3-. . : , 2001. ,, 368.

, 5.,.. - :.. - /..,... 3-.,. -.. . :.., 1986 352.

.

,,, .

1.,. : [..] /,.,. 5-.,. . :, 1998. , 704.

.

2.,. - :.. /. - : aleks-c@rambler.ru,.. . :, 1986. 229.

3. - 24.10.2011.

ELCUT : ..,..

621.3/ :. /.. [.] ;

... [.]. . [.]:, 2011. 388 c. SBN 978-5-8114-1157-3.

,,.

,,,,,.

621.31/ . ANSYS :. /.. [.] ;

. :

-, 2010. 59 c. ISBN 978-5-8149-0983.

, - ANSYS. ANSYS,.

.. 621.. . . . 1 (107). . .. . .

.. .

, . ,

. , .

, : , , .

.. -, [1] ().

-, () (),.

, -,. -, -,.,.,. -,,, -.,.,,, - , , . - , , ..

. ,, -,,,,,,,,.., - oe,,..

, -, 252,, - 1 (107). 1., - -,, -.

. , - ,,,,,.

-,,,.. -, -.

. -..,.,,,.

-. 1.

: 1) -- ;

2). ;

3), ;

4), -.

, -, -.

,., 14.

: - - :

,, - 15,, 1 3.

- 100,., - 3 . ,, -.

- :

. 1) 25, 2000,,, 12 ;

,, 2) RS 107;

, 3).

-,, 817,,., 1 (107) . 3..

- bx - a + b, x -1,. 2. h( x ) = ax, x 1, (2) bx + a - b, x 1,, -., 8 a, b , a = -, b = -.

- R=1, 7 817. 817 14.,. 3 5,.

5167, - 4- 2-., 5167:. : 3..15,.: 18,. 0: 0,05,. 1: U-0,05 ( U=5 ): 60 ( ( U=15 ): 20 )., :

-40..+85.,, S1 -,.,,,..,,,,. 1, - . 2.,,. : .

,, x1 = a(y1 - x1 - h(x1), &., y1 = x1 - y1 + z1 + g(( x 2 - x1) - (y 2 - y1) + (z 2 - z1)), &,, z1 = -b y1, &,,, x 2 = a(y 2 - x 2 - h( x 2 )), & (1),..,,., y 2 = x 2 - y 2 + z 2 + g(( x1 - x 2 ) - (y 1 - y 2 ) + (z1 - z 2 )), &, . ,.

z 2 = -by 2, & -,.

,, X1,2 = (U C1 )1,2 ;

Y1,2 = (UC 2 )1,2 ;

Z1,2 = (iL )1,2 ;

, -.,, C2 R C1 C a= = 9,0;

b = = 22;

g = = 0, 1. 254 C2 L C2.

1 (107). 4. 13. 5. 30. 6. -,,., -,,, -, .,,.,, 1986., -.

-,,, :,, -. -,.

, -,, 1960, .,,, XIX.,,.

, -.,, -..,, -,. . -,.,,.,. -,,, [2].

-, -,,,.,., (). -, - 1 (107) -.

. : , , - 1.,...

, -.. /... :

-,, 2003. 152.

. 6, - 2.,.. /... :

,, 2002. 72.

,,, ;

, (), . 1 n.

, 3.1. -

, - U..

, ,.

,, , .

,,. - -418 f = U/(U0 R1 C2). . -.

, 2., - .

, -319,. - -.

, - . ,..

. : 644050,.,., 11.

,, - - - 20.12.2011.

- ..,..,..,..,,, -..,..,...

,.. /..,..,... . :, 2012. 304. ISBN 978-5-8041-0578-6.

, () (), ().,, +. . ,..,,. -,,, - 256.

..

621.. . .. .. , 1 (107)

, , , , . ANSYS CFX.

, - , : , , .

- () CFX.

,,, -,,,, ( ), [17.]. - [9, 10]. Laminar, k-e k-w, - [8, 9].

[8]. [8] -- ANSYS CFX : ), 3D-;

) - ;

) ;

) -.

- 0.2 0.7, - 1 002 371 1 211 270., - :

: 2000Re4000 - (, j=45 j=135;

,, Re5000 j=0 j=90 - );

j=0 - ;

;

h = (Nu /Nu )/(x / ( /x ) 1. - - CHT Solids Particle, - Solids, IAPWS [9]). . ,, q1 q. -,.. - - (f = const, d = var), L, D, n t. Nu x, ANSYS Workbench 11.0 1 (107) = 0 = 45 = 180 = 0 = 180 . . 1. (Re = 5000) - - (, ) (- - 258 ). :

1 (107). 2. Nu Re. 3. Re, -, (. 1). - [2, 6, 7.].

: . 2, 3, 4 D=48, d=6, D/d=8, ;

D=48, =8, d=4,6,, D/d=10,4,, j=0, 45, 180;

D=48, = 6, d=6., D/d= 8,, j = 0 45;

, D=48, = 8, d=4,9, D/d= 9,8,, j = 0 180.,,, -,, :,, , -.., -.

- [5, 7, 11, 12.]., (. 5, 6). . ,, -, Re,. -,,., ( ) -,. -,.. -. 1 (107) . 4 Re. 5.. 6. j = 0 (Re = 1500) j = 180 (Re = 1500) - G (), /;

., - (), ;

- (), ;

. q , /2;

- q1 , /2;

, - q2 ,.. 6, /2;

t , ;

n .

.,., - 1.,.. /..,..,... . :

-, 1989. 366 c.

;

- 2.,.. /...,..,... . :

, -, 1975. 495.

- 3.,.. - /..,... . :

,, 1982. 312.

- 4.,... /..,..,... . :

, 1998. 408.

5.,.. . /..,..,... . :

, 1990. 208.

- ;

6.,... 2.

Nu ;

. 1 /..,.. ;

... . :

Re ;

, 1987. 559 c.

x ;

7.,.. j , ;

/... . :

f , 2;

, 1980. 240 c.

d , ;

8... L , ;

260 - D , ;

: yusha@omgtu.ru /.,.. //, . 3(103). 2011. . 186190.

9. ANSYS CFX-Solver Theory Guide ANSYS CFX Release 11.0 / ANSYS, Inc. // Southpointe 275 Technology Drive. Ca .

nonsburg: PA 15317, 2006. 312 p.

: e_sukhov@list.ru 10.,.., /... . :

-..., 2010. 495.

11..

/.. [.] ;

.... . :

: sukhovan.n@gmail.com, 1986. 200.

, 12. Ito, H. Friction Factors for Turbulent Flow in Curved Pipes / 1 (107),, J. Basic Eng., Ser. D, vol. 81. 1959.

-.

, : mva@webservis.ru,, 08.12.2011.

. ..,..,..,...

James Dyson Award ( ) James Dyson Award ,, 18., -,.

James Dyson Award (, ),, :,,,,,,,,,,,,,,,,..

.

:, -.

:

:

10000 ( );

10000, ;

James Dyson Award.

:

2000 ;

James Dyson Award.

:

James Dyson Award :

1000 James Dyson Award :

James Dyson Award :, 2 :, 2 :, 30, Dyson:, 20 :, 18 :, 8 : http://www.jamesdysonaward.org : http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/231495.php ( : 10.02.2012).

.

 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .