авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина Харьковское областное историко-археологическое общество Владимир Иванович Кадеев ...»

-- [ Страница 5 ] --

Лише під час роботи над дисертацією для мене стало зрозумілим, що В. І. Кадєєв не випадково додав до тематики курсових робіт культуру та мистецтво етрусків. Не зважаючи на те, що головною сферою його наукових інтересів була історія та археологія Північного Причорномор’я в античну добу, вчений цікавився й історією Західного Середземномор’я, напрацьовував матеріал із етруської проблематики. Саме Володимир Іванович надав мені можливість користуватися авторефератом дисертації радянського етрусколога О. І. Харсекіна, праці якого стали бібліографічною рідкістю. Йому ж я зобов’язаний першою в моєму житті книгою іноземних дослідників у оригіналі: збіркою праць італійських фахівців. Промовистим є й такий факт: книгу німецького етрусколога Г. Мюлештейна з історії етрусків мовою оригіналу в науковій бібліотеці університету замовляли лише В. І. Кадєєв у 1970 (відразу після виходу її з друку) та автор цих рядків у 2007 рр. Неоціненними були поради Володимира Івановича 142 Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания щодо зародження і розповсюдження чорної металургії, які допомогли мені прояснити цю проблему в етрусків.

Примітним у нашому спілкуванні було й те, що коли я надто захоплювався теорією певного дослідника, наприклад, О. Й. Немировського, Володимир Іванович завжди остуджував мене, намагаючись прищепити не лише повагу до авторитетів, а й критичне ставлення до їхньої наукової спадщини. Вид но було, що йому особисто більше імпонує зовні менш помітний доробок О. І. Харсекіна (його спроби дешифрувати етруські написи), а не широко розрекламована свого часу теорія етногенезу етрусків О. Й. Немировсь кого, слабким місцем якої якраз і була відсутність прогресу в інтерпретації етруської мови. На мій погляд, тут яскраво видно наукові принципи самого В. І. Кадєєва, прихильника чітко доведеного історичного факту на підставі всебічного критичного вивчення існуючих та впровадженні у науковий обіг нових історичних джерел. Такими він хотів бачити і своїх учнів, тому його критичні зауваження були завжди влучними, інколи дошкульними, але справедливими й обґрунтованими.

Коли у листопаді 2012 р.відбувся захист дисертації про соціально політичну організацію етрусків, моїм науковим керівником був уже І. П. Сергєєв. Володимир Іванович дізнався про успішний захист одним із перших і щиро привітав мене. Без його діяльної участі ця робота ніколи б не з’явилася. Невдовзі його не стало. В. І. Кадєєв був моїм першим науковим керівником, Ученим та Істориком, на якого варто бути схожим, простою і чуйною людиною.

=== Авторы Дьячков Сергей Владимирович — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, директор Харьковского университетского лицея.

Литовченко Сергей Дмитриевич — кандидат исторических наук, доцент кафе дры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального универ ситета имени В. Н. Каразина.

Мартемьянов Алексей Павлович — кандидат исторических наук, доцент кафе дры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального универ ситета имени В. Н. Каразина.

Молев Евгений Александрович — доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Нижегородского государственного педагогического университета (Нижний Новгород, Россия).

Монева Стела Георгиева — доктор, доцент кафедры древней и средневеко вой истории исторического факультета университета «Святые Кирилл и Мефодий»

(г. Велико Тырново, Болгария).

Попандопуло Зоя Харитоновна — заведующая отделом истории края Запорож ского областного краеведческого музея (Запорожье).

Посохов Сергей Иванович — доктор исторических наук, профессор, декан истори ческого факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Ручинская Оксана Анатольевна — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Сергеев Иван Павлович — доктор исторических наук, профессор кафедры исто рии древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Сорочан Сергей Борисович — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Чередниченко Андрей Геннадиевич — кандидат философских наук, докторант кафедры всеобщей истории и зарубежного регионоведения Белгородского госу дарственного национального исследовательского университета (Белгород, Россия).

Чернецкий Юрий Александрович —доктор социологических наук, профессор, кандидат экономических наук, заведующий отделом социологии Института соци ально-гуманитарных исследований (Харьков).

Шевченко Антонина Викторовна — старший научный сотрудник Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Севастополь) Янко Андрей Леонидович — кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии и социально-политических дисциплин Полтавского националь ного технического университети имени Юрия Кондратюка (Полтава).

Содержание В. И. Кадеев. Воспоминания Владимир Иванович Кадеев: жизнь и творчество (Дьячков С. В., Мартемьянов А. П. ).................................................... О работе над мемуарами В. И. Кадеева (Литовченко С. Д.)................... Кадеев В. И. Воспоминания........................................................................ Детские годы. Харьков 30-х годов.............................................................. Годы Великой Отечественной войны.......................................................... В освобожденном Харькове...................................................................... Машиностроительный техникум и завод № 75.......................................... Исторический факультет ХГУ в 50-е годы.................................................... На научном поприще в 60–70-е годы......................................................... Список научных трудов В. И. Кадеева........................................................ Литература о В. И. Кадееве......................................................................... Воспоминания о В. И. Кадееве Дьячков С. В. В. И. Кадеев: файлы памяти................................................. Молев Е. А. Владимир Иванович Кадеев в моей жизни.......................... Монева Стела. Профессор Владимир Иванович Кадеев — мой учитель и наставник в истории древнего мира........................... Попандопуло З. Х. Вспоминая Владимира Ивановича Кадеева.............. Посохов С. И. Кредо жизни проф. Кадеева:

«я требователен к другим, ну а к себе тем более…».......................... Ручинская О. А. Владимир Иванович Кадеев: памяти Учителя................ Сергеев И. П. С благодарностью и грустью................................................ Сорочан С. Б. Вместе по жизни................................................................... Чередниченко А. Г. О Владимире Ивановиче Кадееве............................... Чернецкий Юрий. Памяти Владимира Ивановича Кадеева..................... Уроки Ольвії................................................................. Севастопольська бухта................................................. Шевченко А. В. Взгляд из Херсонеса.......................................................... Янко А. Л. Спомин про Володимира Івановича Кадєєва.......................... Авторы.......................................................................................................... Науково-популярне видання Володимир Іванович Кадєєв. Спомини Рос. мовою Відповідальний за випуск С. В. Д’ячков, художній редактор С. Е. Кулинич, компютерна верстка Ю. І. Цитковська, коректор І. Л. Д’яченко Підписано до друку 29.10.2013. Формат 6090/16. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Calibri. Облік.-вид. арк. 10,0. Наклад 200 прим.

Свідоцтво ДК № 1748 від 15.04. ТОВ «НТМТ», пр. Леніна, 58, к. 108, м. Харків, Україна,

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.