, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

. . 5 51-4 (7 - ...

-- [ 5 ] --

, tp 1^4N. 2= 11N . . , (14,7 /.) (12,7 .) . / , , , . 56, , . , , 1 5 . 3 , . , , . ,. , , .

, ( . 51) , , . , . , , , , ( . 3 56 , ) . .(W^ 6 /.) 3^ 7,8N . ;

, , . , , , , , ( ). , , .

. . 5, 6 , ( ) . , , : , (cp^9,5N)Ha , ( . 56). , ( 9 .) . / , 8 ., [10] * / , ^ ( . 5, 54, 5 ).. 3 5 , , , . 3 .

17. , , , ( ), , , , ( ), * , . , , , . -?

, , .

* , 2 . , , , . , , , ' .

, ;

, , . , *, -, .

, , . , [30], , , 1 , , . , , !

. , ;

, , , .

( ), , , ?

1 ,, (1) :

, ,

. "- d y t o *.

, .

(191) . (191) , . :

1 ( 33 sv3dsv2dxV2, ' I d z / (. \z"J| J ' d d y ) )+ d 2 _ _ cfip d z d z v - -J s -2 in.

dx , , (192), , 2 s, .

oin p , 0 ;

d \ __ 3 % 'iv 3 dz dxs 2 ) ' ' az 2 dy (193) I d z (* \- d z (193) ,Z= h0( ) z h, , . dv 3 )j dz \ d 3v Ai 2 2 dxz fto _ d~ (194) dz = 0.

7 z (194) , . :

h.

dz _ dh dz + ! ) ] * = ! / dz dz " du dh. dz h 0 dz dh d h , , .

, , (194) h 1 dz(\ ) * 2 '1 * J J dz !

h × (195) A & )dz = J Sx 5 .

X , :

h Judz, (1 (197) dz.

(195), , _ (&isx d *s~ -s U \(A ? _ ( A df \ \dx2d 1 d y ya d 2dx) + d y y d Jh z d )KJ * (198) - U )- 3- .

z~h , :

(1 , , ' = - - ( -)= - . , (198) / dS_ ' .. ҄ d3S..

dsS d3S - ' 3 3 2 (. , . lT = l W {20*.:

.

(192) (196) (197). , , , , (1 2 Z= h0 z= h 9 ) - , (192) ^ " Sx Sy , j s* = - aW i _-4 (2 S y ~~ j = -^ . (204), : (203). (204) , - 'Sx 'S (201) , 4 * * \ 5 /3 (5 3 2 , ,.

*' 2 2 fiyi J I \ 3 3 2 ~2 curl (205) ~ ~ (205) F ( ) , F . , F ( ) (205). . * ?

_ * ~ , , (204) (197 ) :

, , , C v ( h h0) ~, , (205) F ( ) . (205) di / * 0 4, curl ~y ~~ ~ di 2*^~. (206) - . , curl , q(, ), " . , .

. . (192) S+ | = (207) , (191);

(193). (194) . ( , .:

' ' /, dv dv \,. f ( \1, ^B b 1 \ d s J 2 J Lz ( ^dz/J ^ J 2 y * - d.

ho h -$ = ho (208) , , , , , . , , (208), { 1 \ d* ( * S % d JL\dz '' # 2 ) ' J \ 2 dz ) h 2 j* u d z, = hQ (2 1 0 ) = I vdz.

(209), / &s, dssr ' 2 j lim 2 - _ dv 1 _ (211) lim ,'d - 4 z (200). (199), , . , d' v lim ( dz] lim - \[,) = 0.

h \ zd z] , , , , , (191) ( ).

, , (201). (203) (212) = (213) Sv= (213) (201), :

ii, 0 d , *^ * i 3 4 (206') dxi ' ^ 1 i ' , , .

,

^ (206) , , :

= 0, (2 1 4 ) 1 .

^ , , , (206) (206/), (214) . , , curl , .

, , , . 5 . 7 , , X, :

{.*,)= + (- Tm [1 _*-'**+**].

.J in (215) (215), in , , 0 , . , , . (215), , , \ 2 ). 2- ' α ?

,,, ~ 0 - ra0 2= ln^r7 -, T in = In 7 -7 , , . . 5 . . 5 b 7 7 , OY, , .

curl (*, ), (, ). (215) (202), :

. 9(x,y) = d = (T0- T a ) 2-^ + '.

- ia (216) , curl (206) (206') , , , ( I 7~&:

7 z Tz ~ I I.I.I i [ . 57. , .

( ), b (), curl (), d c u n () (). , ( . ), Hocibio .

). , d ( ) , , , .

. 5 (216), 7 , (, )= curl , 5 d 7 . 7 q ( ), , :, ( ) , OY. , , , , , . , , curl . , , , . 5 curl ( ) 7 ( ), . . 5 , , (204) (213), , ( ) .

5 5 , , . 7 7 , , , :].

, .

^'^ { ! ^ 1 , , , .

, , , , (214), . , , ' , !". 5 . 7 ( , ), = 0 (215), . 5 .

. , , , , , , , ( ), , .

, . , , . , , , , , + ' , .

, , . , .

, 5 5 , , . 7 7 B fp , ea (curl 0). , ( ) , curl = 0, * , ;

;

, , , , .

1. 8 2 , , , , , , , . , , , , .

, , - , . , , , , , . - , , , ( , ), , .

, , - , , , , ,, , , ^ , 6' . . , , , .

, , , , ,, , .

, , , , :

1 . - - , .

2 , . .

, 3 . . . , , , , , , , .

4 . , ' , , , . , , , * , .

5 , . . , , ". , , , .

6. - , . ,- , , , , , .

7 . . , : ) , . . , ;

) ( . ) ,.

, , , .

8. , ,. .

. , 9 , .

.

1. , 0 , , , .

11. , ?

, , , , , , ' .

1. 2 , , , .

1. 3 , . , , , .

, , ' , ., . _ 1. 4 ( ), ".

1. 5 , , . . . .

1. , 6 , , , . , , , ^ . , . .

:

I. - .

" ,. , , . , , : 1) ;

2) 3 ;

) ;

4) ;

5) 6) ;

, 7 ;

) , , , .

, III. , .

, , , .

. 5 8 , . . 58. , .

, ( 5. ), . 8 , , , , , .

, , , , , , , . , , , $ 15?

, . , , . .

, , , . 1 , , , , . 2 ', 2 * ~- 2 ~ ^ ^ (217) , 17'= / , ( ), ( 5, = - (218) (Sy 0= o, )y= (Sy)y _ t = 0, = 0 Sx Sy . "(, , (51) (52).

(217), (218), , . , , , - .

, , 1 . . , , , , , . . , , . . , , , . , - , . . , , , .

, , , , , .

, , .

, , . , ( [22]) , ;

.

.1 K r i i m m e l . H a n d b u c h d e r O z e a n o g ra p h ie. S tu ttg a rt, 1911.

2. D e f a n t A. D ie A q u a to ria le G e g e n s tro m. Sitz. B e ric h te d e r P re u ss. A kad.

d. W iss. P h y s.-M a th. K lasse, XX V III. 1935.

3. S c h u m a c h e r A. M o ria tsk a rte n d e r O b e rfla c b e n s tro m u n g e n im N o ra tla n tis c h e n O z ea n. A n n a le n d e r H y d r. u n d M arit. M e t. 1940.

4. T h o r a d e H. D e r A q u a to ria le G e g e n s tro m in A tla n tis c h e n O z e a n u n d s e in e E n ts te h u n g. A n n a le n d e r H y d r. u n d M arit. M e t., LX IX, H e ft V II. 1941.

5. S v e r d r u p H. U. T h e C u rre n ts of th e P a c ific O c e a n a n d th e ir b e a rin g o n th e c lim a te s of th e C o a sts. S c ie n c e, v o l. 91, 2360. M a rc h 22. 1940.

6. Schott G. D ie A q u a to ria le S tro m u n g e n d e s W e s tlic h e n S tille n O zean s.

A n n a le n d e r H y d r. u n d M arit. M e t., H e ft V, 1939.

7. S v e r d r u p H. U. (a n d o th e rs). T h e O c ea n s, th e ir P h y s ic s, C h e m istry a n d G e n e ra l B io lo g y. N.Y. P re n tic e H all. 1942.

8. H. H. . .- . . . , 1935.

9. . . . . 1941.

10. D f a n t A. Z ur D y n a m ik d e s A q u a to ria le n G e g e n s tro m e s. A n n a le n d e r H y d r. u n d M a rit. M et., LXIX, H e ft V III. 1941.

11. M o n t g o m e r y R. B. a n d P a l m e n E. C o n trib u tio n to th e q u e stio n of t h e e q u a to ria l c o u n te r c u rre n t. J o u rn. M a rin e R es., v o l. 3, p. 112 133. 1940.

12. S v e r d r u p H. U. O c e a n ic c irc u la tio n. P ro c e e d, of th e F ifth In te rn. C o n g r e s s A p p lie d M e c h an ics. N.-Y. J. W illey. 1939.

13. E k m a n V. W. O n th e iu flu e n ce of th e e a rth s ro ta tio n o n o c e a n c u rre n ts.

A rk. f. M at. A str. o c h F y s ik. k. S v e n. V et. A kad. S to c k h o lm, v o l. 2, 11. 1905.

14. E k m a n V. W. B e itra g e zur T h e o rie d e r M e e re ss tro m u n g e n. A n n a le n d e r H y d r. u n d M arit. M et., 34 1906. ( . ". , X X X I, . 4. 1915.

15. S v e r d r u p . U. T h e c irc u la tio n of th e P acific. P ro c. of th e F ifth P acific S c ie n c e C o n g re ss, vo l. III. U n iv. of T o ro n to P re ss. C a n ad a, 1934.

16. E k w a n V. W. K o n n e n V e rd iin s tu n g u n d N ie d e rs c h la g im M e e re m erk Iich e K o m p e n sa tio n ss tro m e v e ru rsa c h e n ? A n n a le n d e r H y d r. u n d M arit. M et., vol.

54. 1926.

17. C i o l d s b r o u g h G. R. O c ea n c u rre n ts p ro d u c e d b y E v a p o ra tio n a n d P r e c ip itatio n. P ro c e e d in g s of th e R o y a l S o c iety of L o n d o n. 1933.

18. K o e n u m a K- O n th e H y d ro g ra p h y of th e S o u th -w e s te rn P a rt of th e N o rth P acific a n d th e K u ro sio. P a rt 111. M em. of th e Im p. M a rin e O b serv. K obe, v o l. V II, 1, 1939.

19. D e f a n t A. S c h ic h tu n g u n d Z irk u latio n b e s A tla n tisc h e n O z e a n s. M e te o r W e rk e ". B d. V I, Teil I, 1936.

20. M o n t g o m e r y R. B. C irc u la tio n in u p p e r la y e r s o f S o u th e rn n o rth A tla n tic d e d u c e d w ith u s e of is e n tro p ic A n alisis. P a p. in P h y s. O c e a n o g r. a n d M e t. W o o d s H o le O c e a n o g r. Inst., vol., V I, 2. 1938.

21. R o s s b y C. G. D y n a m ic s of s te a d y o c e a n c u rre n ts in th e lig h t of e x p e ri m e n ta l fluid m e c h a n ic s. P a p. in P h y s. O c e a n o g r. a n d M et. W o o d s H o le O c e a n o g r, In st., vo l. V, 1. 1936.

22. . . . , , ., 1. 1941.

23. . . . , X IX, 2. 1945.

24. . . ..

, , ., 6. 1946.

25. E k m a n V. W. O b e r H o riz o n ta lz irk u la tio n b e i W in d e rz e u g te n M e e re s s tro m u n g e n. A rk. f. M at. A str. och. F y s., vol. 17, 26. S to c k h o lm, 1923.

26. S v e r d r u p H. U., S o u l e F. ., F l e m i n g J. A. a n d E n n i s . C O b s e rv a tio n s a n d R e su lts in P h y s ic a l O c e a n o g ra p h y. O c e a n o g ra p h y I A. S c ie n ti fic R e su lts of C ru ise V II of th e C a rn e g ie 1928 1929. C a rn e g ie Institu tio n, W a s h in g to n, 1944.

27. . . . ...

1933.

28. . . :

. ,. 1. 1947.

29. W e r e n s k i o l d W. M e a n M o n th ly A ir tra n s p o rt o v e r th e N o rth Pacific O c e a n. G e o fy sisk e P u b l., vol. 11, 9. O slo, 1924. \ 30. . . !, . , . 14, 8 1946.

. . . . . J1. . ...

6 /II 1948 . 26/ 1948 .

. Na 93. - -9 3. ' - . 1 . . 54 000..

.- . . 12,9. . . 9,75. 5000. .

. . 1948 . -07857 8 . 203 2- - . , ., . 6.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .