, , ,

<<

 >>  ()

................................................................................. 5

I.

.

12

. 20

II.

2.1.

. 20 2.2. . 22 2.3. . 23 2.3.1.

. 23 2.3.2.

. 2.3.3. .. 2.3.4.

2.3.5. .. III.

. 3.1. . 3.2. 3.3. .. 3.4. . IV.

4.1. .. 4.2.

.., V.

..

3 5.1. . 5.2.

...

5.3..., 5.4.

, 5.5.

.

,.

.. VI.

, . VII.

, 7.1.

.,.,.,.., 7.2.

, . ..,.,,.

. .

,,,,,.,.,..

5, -.,,, ,, .

(. ),.

,. - , - .,.. , , , , .

-,.

, -, -,,.,, 1975 ,,, , ( ) -,

(.

), , , -, , , , )2. -,, 2004,... -,.,.,..,, , , , . -,..

, -, ,,. , -, 5.

, , - , , , , , - ( , , -,, , , , , (pedagogika., :,. : spo eczna), . /.. :.., 2007. . 291341.

., :,. : /.. :.., 2007. . 292293.

1 Oko, W. Nowy s ownik pedagogiczny / W. Oko n. Warszawa: Wydawnictwo,.

Akademickie i Profesjonalne ak, 2004. S. 268269, 298303, 463469. /., Oko, W. S ownik pedagogiczny / W. Oko. Warszawa: PWN, 1975. S. 21214.. // i. 2008. 10. . 6.

7,,, )6.,.

7.,...,. -,..., (.,. -.,.,..),.

- VI .,. -.

,, (.,. -,.,.,.-.,..),,, -,,,.

,,,,,,..

-, ( ),, -,.

,. VII , ,.,,,,, -.,,, -,,.,,.,,.

, /.,. // i. 2008. 10. . 6..,. /.. : -.

i, 2003;

/ :.,... :., 2001.

,. /.. :., 1992.

9.: Oko, W. Wprowadzenie do dydaktyki oglnej / W. Oko. Warszawa:.: Niemierko, B. Kszta cenie szkolne. Podr cznik skutecznej dydaktyki / Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne ak, 2003.. Niemierko. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2007.

9 14.,,.,., .,,,,.

., -.

.,,,,. -.

, :

;

- 230023,,.,., 22, ;

;

, ;

-, e-mail: pedagogika@mail.grsu.grodno.by.

. ( ),,,.

. (I. Borecka).

. 13..

, -.: Nowak, M. Wiedza pedagogiczna mi dzy faktami i umiej tno ci dzia ania a celowo ci /. Nowak // Ruch pedagogiczny. 2007. nr 5-6.

.: Piekarska, A. Mobbing niebezpieczna bomba w szkole /. Piekarska // Psychologia w szkole. 2008. nr 3.

11 Smoli ska-Theiss, B. Janusz Korczak pedagogiczne transgresje /. Smoli ska- Marzec, M. Pokaza o mnie geniuszem... /. Marzec // Psychologia w szkole. Theiss // Pedagogika spo eczna. 2007. 1. S. 7. 2008. nr 2;

Karpi ska, A. (red.) Edukacja g bszego poziomu w dialogu i Dymara, B. (red.) Dziecko w wiecie marze. Krakw, 1996;

Gostynska, D. perspektywie. Bia ystok: TransHumana, 2005.

Terapia Wielkiego ady / D. Gostynska. Krakw, 1985;

Kruczewski, T. Ksi ka Wojciszke, B. Psychologia oceniania: mechanizmy, pu apki, rodki zaradcze / jako narz d-zie terapeutyczne /. Kruczewski // Wychowanie na co dzie. 1997. . Wojciszke // Ewolucja a jako kszta cenia w szkole wy szej. Warszawa:

nr 1-2. S. 1213;

Opowie ci terapeutw Komentuje Hanna Olechowicz. Wydawnictwo Szko y Wy ej Psychologii Spo ecznej, 2004.

Warszawa, 1997 i in. Bogaj, M. Plany yciowe m odzie y po wej ciu Polski do Unii Europejskiej /,. : /. ;

..... Bogaj // Karpi ska A. (red.) Edukacja g bszego poziomu w dialogu i :, 2007. 99. perspektywie. Bia ystok: TransHumana, 2005.

11 I,,.,,,,.,,., -.

.,, (warto ci).

, -,,,, -,,, -.. -,

-,., -,,,,. -,.

, -, -,,.

,,. - (obiektywistycznej),,.., : -.,, ;

;

,,.. :,, -. ,, (relacjonalizm) ,,.,,, -,,,..

(an- dragogika) (pedeutologia).,. (E. Spranger),, -. (M. Rokeach),. (J. Homplewicz). (R. Jedli ski).

Izdebska, J. Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje / (, ), J. Izdebska. Bia ystok: TransHumana, 2000.

Przetacznik-Girowska, M. Psychologia wychowawcza /. Przetacznik-Girowska, Z. W odarski. Warszawa: PWN, 1994. T. I, II.

21 Oko, W. S ownik pedagogiczny / W. Oko. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Kotusiewicz, A. (red.) My l pedeutologiczna i dzia anie nauczyciela. Bia ystok:

PWN, 2004. ransHumana, 2000. T. I, II.

13 (,,, ), ( - ), (.), (,,, -, -.

.), (,, - (pedagogika resocja,, ), (,, - lizacyjna), ), (, ), (,,,.

, ), (,, ).

( pedagogika : ) (J. Homplewicz);

spo eczna, ), ) (M. Rokeach);

, ),,,,., (E. Spranger)23.,,, -,.

, -,., -,,.

.,

.. - ,.,. -,, -,..

, ,,. -,,, - ;

.,,,.

., - .,.

., (los), .,,,., -. ..

. Gadacz, T. Wychowanie do warto ci /. Gadacz // Znak. 1993. nr 9;

,.,., Kunowski, S. Warto ci w procesie wychowania / S. Kunowski. Krakw, 2003.

.,.,...

Adamski, F. Cz owiek, wychowanie, kultura / F. Adamski. Krakw, 1993;

Denek, K. Warto ci i cele edukacji szkolnej /. Denek. Pozna -Toru, 1994;

obocki, M.

Teoria wychowania w zarysie /. obocki. Krakw, 2003;

Sztumski, J.

Spo ecze stwo i warto ci / J. Sztumski. Katowice, 1992;

Stro emski, W. W kr gu Kunowski, S. Podstawy wsp czesnej pedagogiki / S. Kunowski. Warszawa, warto ci / W. Stro emski. Krakw, 1992. 2001.

15 -.,,,.., ..

. -,..,.

(B. Milerski),.,.,., -.

..., -.. (18151888). (Jan Bosko) .

, 1934,,,.. , - ( ) -,.

,,, .

(Franciszka Salezego).. ,. -.,,.. ,., -.

,, -,. (rozum). -.,., -..,,,. -,,,.,, -,,,. -,.

,,,.,,,.,. obocki, M. Teoria wychowania w zarysie /. obocki. Krakw, 2003.

Kwieci ski, Z. Pedagogika / Z. Kwieci ski,. liwerski (red.). Warszawa:

obocki, M. Teoria wychowania w zarysie /. obocki. Krakw, 2003. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. T. I, II 17. (A. Gruschka), 1988.,, : . . ( , ) - , - ( ).., - .

:, ), -,, -. ;

),,,.,.,.,, -..

.,,,,, -,,.. -,. -.

,,, -..,.,., -.,.

. -., .., -. (W. Oko ),,.,.,,..,.,..

, Przetacznik-Girowska, M. Psychologia wychowawcza /. Przetacznik-Girowska,. Z. W odarski. Warszawa: PWN, 1994. T. I, II;

Kunowski, S. Podstawy wsp czesnej pedagogiki / S. Kunowski. Warszawa, 2001;

obocki, M. Teoria,, wychowania w zary-sie /. obocki. Krakw, 2003;

Schornebech, H. Kocham, ciebie takim jakim jeste /. Schornebech. Krakw, 1994;

Jaworska, T.

Wprowadzenie do pedagogiki. Wybr tekstw /. Jaworska, R. Leppert (red). Krakow: Impuls, 2001;

liwerski, B. Wsp -czesne teorie i nurty wychowania /.

Drozd, A. Mity i utopie pedagogiczne /. Drozd. Krakw, 2000. liwerski. Krakw: Impuls, 2004;

Dudzikowska M. Wychowanie. Poj cia. Procesy.

Schornebech, H. Kocham ciebie takim jakim jeste /. Schornebech. Krakw, Konteksty /. Dudzikowska,. Szczepniak-Walczak (red.). Gda sk: Gda skie 1994. Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007. Tom I.

19 II ( ),,.

( ) persona, - pr sopon ( ).

,, . -,,, -,,.. .

(19051950). - (18911956).,,,, : (1) ;

., ;

D. Bicitenstein, 1937, ;

Ch. Renouvier, (2) ( : 1926,.). );

(3) ,.

,,,,,,,., , ;

-,, ( ).,,,. 2.1. :.,.

, ( ), , , , .

.

( ).,,., ,,,, :, , ( ) . ,

33.

.

32 Pedagogika. Podr cznik akademicki: red. naukowa Z. Kwieci ski, B. liwerski. .: Bartnik, C.S. Personalizm / C.S. Bartnik. Lublin, 1995;

Matwijw, B. Samo Warszawa: PWN, 2004. Cz. III. Rozdzia III;

Nowak, M. Podstawy pedagogiki kszta towanie si cz owieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku / otwartej /. Nowak. Lublin, 1999. S. 278295, 469471;

Rybicki, R.. Matwijw. Krakw, 1994;

Psychologia humanistyczna a wychowanie. Wprowadzenie do pedagogiki chrze cija skiej / R. Rybicki. Cz stochowa, 1997. M. obocki (red.). Lublin, 1994.

21 , - ), ( ), -.,. ( ), Ch. Renouviera (18181903), , -.,,, ( ) ( ) ( ) - ..,., : , .

.,.,.,.,.,.., ,,, .,.,,.

,., :,, ,. ( ;

), ,, .,,., 34.

2.2.

2.3.

, 2.3.1.

(, ).

. ,, ( ),,, ( ).

,,,,, .

,.

,.

Pedagogika. Podr cznik akademicki;

red. naukowa Z. Kwieci ski, B. liwerski. ( Warszawa: PWN, 2004. Cz. III. Rozdzia III.

23 :) - , ). :, ;

,., -.

. ? ,,,, ,,,. -,,..

:, -,.

,.

-

. , . : -,.,, : -,.

( );

,, -,. ( -.

),,, -,,,. ( ) -,,, - .

, 2.3.2.

( ).

,. .

,. . (Wrzburg, 1939).,, :

.

, ;

2.3.3.

,, ;

. 25,,.,., ( ) .,, ,., -,,.

,,., -,, -..,,, -,.,, -.

, ,.,,., -.

-,.

,.

2.3.5.

, ( ).,..

,,,,,, . :,,,.

. ( ),.

,,,.

. .

*** 2.3.4.

. ,.

.

Pedagogika. Podr cznik akademicki;

red. naukowa Z. Kwieci ski, B. liwerski. Warszawa: PWN, 2004. Cz. III. Rozdzia III.

27,.

.

:

( ), ;

( ) ;

( );

,,, ;

;

, ;

,,, ;

,. ;

,, ;

,,,,, ;

,,.

29 III.

,,.

.

XX.,,,.

.

,,,,,,,,,.

,,,.,.

.,,,.

, : ,,,.

, , ,.

.

, ,, , ),, , , .

.,.

,,..

,.

3.1.

1.

, X X XX.,,.

XX. 2.,,.

31 3. ),,, : - ;

),,, - ;

),., ;

) 4.. ;

), -.

. 5. -,,,.

.

3.2.

6. ,.

.,,,.

.,, 7.

,,,.,,,,,.

,,,.

.

,.

,,,,, :

,.

,,,,,,.

.

,., :).,, ;

) ;

). (19021987).

;

),, ;

: 1) 36 Sobczak, J. Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu Drugiej Hellmann, J. Szko u Nowe / J. Hellmann // Wychowanie Nowoczesne. 1928. Rzeczpospolitej (1928 1939) / J. Sobczak. Bydgoszcz: WSP, 1998. S. 3536. nr 16. S. 56.

33 ( 1940.);

2) ( 1951.);

, 3) ( 1957.).,, -.

. .

,.,.,,., (ofiaruj ca.

pomoc)., , ,,,. -.,,, -.

,. 1..

. 2., - .,.

. 3.

(,,.

) - 4.

, , -,,. - -,.

. ( ) - 5. ,,.

,.

, .

,..

. 3.3.,.

(. positivisme) ,... 35 -, XIX XX. (unaukowieniem my lenia o edukacji).,,. XIX., ( -,., ), : 1), ;

2) ;

3) -,,.,,, -.

.,,, -.,. -,, -.,, ( ).,.,,, -, XIX,,.

,, . - .

,,,.,, -,..

, 3.4..,.

. -. .

- 38, (1844 1924).. (G.S. Hall),,,, , - , ,

, -. , ,, - .,...,.

., : .,, (. pais, paidos , logos , ) liwerski, B. Pedagogika dziecka /. liwerski. Gda sk: GWP, 2007.

37 ;

, 39.

,,,,.,, -,,.

.. -. - (. ), -.,. ,.

, . -, -.,.

,.

,,.

***.,.,.

,.,.

,,,.

.

Tarnowski, J. Janusz Korczak dzisiaj / J. Tarnowski. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1990. S. 59.

Saner, H. Kinder sind auch menschen. Formen der Erziehung angesichts der natrlichen Dissidenz des Kindes und der Jdee der Menschen rechte /. Saner. Bern, 1998.

39 IV.

. (Z. Kosyrz),. (W. Prokopiuk),. (B. liwerski), -.

-,, , -.,. - I , 2004,.. (W. Hory ). (J. Maciejewski),,.,., -,. - Erziehungswissenschaften.,,,,, .., - : (hebegogia) -, (androgogia) .,, -,.., -,,, -.

.,.,,,,,,..

, ( 4.1.

) (, ).

(. paideuts , l gos , ).

- Oko, W. Nowy s ownik pedagogiczny / W. Oko. Warszawa, 2004. S. 303.

, - Nauczyciel androgog na pocz tku XXI wieku;

red. W. Horynia, J. Maciewskiego. ,, - Wroc aw, 2004. S. 2324.

41 -.

(G. Piramowicz) - ;

. (B. Trentowski). :) - ;

. (F. Jezierski) ;

) ;

) ;

) ;

. (J. Dawid) ;

) ;

) - ;

. (M. Grzegorzewska) ;

) ;

.

;

) ;

) (J. Legowicz) ;

;

) -. (J. Wo oszyn)..

,,,, - ( ). (J. Mirski), -,. - 1932., -, :

.,. (A. Kotusiewicz) - ;

. :. ;

, .

;

;

, ;

-.

;

, ;

, ;

;

, ;

, ;

;

Kosyrz, Z. Osobowo wychowawcy / Z. Kosyrz. Warszawa, 2005;

obocki, M.

;

Wybrane problemy wychowania (nadal aktualne) /. obocki. Lublin, 2004;

My l . pedeutologiczna i dzia anie nauczyciela;

red. A. Kotusiewicz. Bia ystok, 2000. T. II;

Nauczyciel androlog na pocz tku XXI wieku;

red. W. Horynia, J.

Maciewskiego. Wroc aw, 2004;

Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym;

My l pedeutologiczna i dzia anie nauczyciela;

red. A. Kotusiewicz. Bia ystok, pod red. G. Ko -Sieniuch, A. Cichockiego. Bia ystok, 2000;

liwerski, B.

2000. T. II. S. 337347. Pedagogika /. liwerski // Podstawy nauk o wychowaniu. Gda sk, 2006. T. I.

43,,. ;

), 4.2., ;

), ;

) -,,,.,.;

),.. ;

) -,. -.

, -.,, - (- ).

. -,,., - (,.),,.,., -, - (.).

, , ,.. ( ) -.

,,,. -. (B. Godlewska);

,,, -.

,, - (A. Szarkowska);

.

- (M. Litman);

,. -. (W. Panek).

. (T. Tomaszewski),, .. (H. Kwiatkowska), -,., -.,, : ), , ( ;

) 45.: V. My l pedeutologiczna i dzia anie nauczyciela;

red. A. Kotusiewicz. Bia ystok, Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym;

pod red. G. Ko -Sieniuch, 2000. T. II. S. 225256.

A. Cichockiego. Bia ystok, 2000. S. 225229. Kwiatkowska, H. Pedeutologia /. Kwiatkowska. Warszawa, 2008.

45 - , ), ( - ( ), ),,, -,,.

.,,,.,, -,.. -..

,. ( ) -.

,.

- (,. ). ( ) -.

-.,,..., ( ). -, (,, -.

) -,.,. .

.. -. (, - ),. (wewn trzna moc).

. -.

,., -.,, -.

. -.

,,.,.,,, - Kwiatkowska, H. Pedeutologia /. Kwiatkowska. Warszawa, 2008. S. 2446.

47 action research.,,,.,. -.,. action research, -.,., -,, :) ;

. action research ) ;

) -,, ;

).

.,,,.,,, -,,,. ..

***, , , action research.,.

,,,.

,. action research. (badanie dzia ania)..

,,,., .

Kwiatkowska, H. Pedeutologia /. Kwiatkowska. Warszawa, 2008. S. 101 187.

49 V, .

* 5.1.

,, -

, -,.

. .

- 1. (. competentia .,, ),,. (M. Nowak) -,. :,,, -.

,,...

(J. Rutkowiak) 2. , 8090-. -.

3. ( -,.

). (T. Hejnicka- 4. ,, Bezwi ska)..

- 5.

. ,. -,,.

,. 6. ,,, (, - ;

,,.)..

7. ,, *..

;

Nowak, M. Od filozofii cz owieka do filozofii wychowania /. Nowak // Ewolucja to samo ci pedagogiki / pod red. H. Kwiatkowskej. Warszawa, 1994. S. 120121.

Rutkowiak, J. Wielo j zykw pedagogiki a problem jej to samo ci / J. Rutkowiak. Warszawa, 1994.

.

Hejnicka-Bezwi ska, T. Konsekwencje badawcze wynikaj ce z uznania dyskursw 8. edukacyjnych przedmiotem pedagogiki /. Hejnicka-Bezwi ska // Metodologia peda gogiki zorientowanej humanistycznie / pod red. D. Kubinowskiego, M. Nowaka. Krakw, 2006. S. 8395.

51, - (, )55.

,,,.,,, :,, (. 1).

,.

1 .

(- ),.,, -.....

, - (Kwolik (Kowalikowa (Strykowski (Kabat (Zaj c M., P.), 2003 J.), 2006 W.), 2005 M.), Zawisza.

2002 W.), - + + + + + + +, + + +.

+ +, + + + +.

+ +,. (W. Strykowski) - + : 1) ;

2) + + +.,, +, +,, + - +, - + - + +. +,,.

+ 5.2 + + + + + + + + +. + + + + +., :) (,, );

) ) 54 Strykowski, W. Szko a wsp czesna i zachodz ce w niej procesy / W. Strykowski, Kwolik, P. Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania pocz tkowego w zrefor J. Strykowska, J. Pielachowski // Kompetencje nauczyciela szko y wsp czesnej. mowanej szkole podstawowej (szkic teoretyczny) /. Kwolik // Kompetencje nau Pozna, 2003. S. 23. czycieli w reformowanej szkole / pod red. Michalewskiej. atowice, 2003. S. 25.

53.,,.,.,, (M. Su wi o, 2007) -.,. -, (A. Ni egorodcew, 2005) -.,. -,. (T. Jasi ski, 2005). ,.

. (W. Cynarski, 2007),.,,.,.,.

(T. Giza, 2007)..

(M. Zaj c, 2007),, on-line,., (J. Ropski, 2006). -,..

, , ., -,.

,,..

, 5.3. :,,,.

,,,.,. -,. (merytoryczne)57 (rzeczowe).

, ( ).

, -,. -.

, Strykowski, W. Szko a wsp czesna i zachodz ce w niej procesy / W. Strykowski,., J. Strykowska, J. Pielachowski // Kompetencje nauczyciela szko y wsp czesnej. Pozna, 2003..

Merytoryczny (.) ,,.

55 ,.. :), ;

), ;

,, - ) - ;

). -, ;

),, - ;

). ,, -,, ;

,,,, ),, , -.

,,,.

,,, -.

,.

,. ,,,,,.

. -,.,,,,,...

.,.., -,, -,, -,.

,, ,.,, Kwolik, P. Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania pocz tkowego w zrefor - mowanej szkole podstawowej (szkic teoretyczny) /. Kwolik // Kompetencje nau, czycieli w reformowanej szkole / pod red. Michalewskiej. atowice, 2003. S. 25.

, - Kabat, M. Nauczyciel nowej jako ci /. Kabat // W poszukiwaniu wyznaczni kw kompetencji nauczyciela XXI wieku / pod red. E. Kozio, E. Koby ecka. .

Zielona Gra, 2002. S. 92.

57 5.4.

.

. (, ;

) e- learning...

(Windows/Linux), -,, ;

e-learning;

;

, WYSIWYG ;

( );

( -,,, ;

PDF, ZIP, RAR, );

;

,,..

- ;

, ;

.

,, ( );

e-learning ;

;

;

.

;

;

;

e-learning;

.

.

;

;

;

;

. :,,,,,, ;

,.

, ;

Zaj c, M. O potrzebie okre lenia kompetencji nauczycieli podejmuj cych kszta ;

cenie online /. Zaj c, W. Zawisza // E-mentor. 2006. 2 (14). S. 2428.

59 ;

5.5.

,.

. :

.,, ;

;

, :, ;

;

- ;

, ;

.

;

, -, :

- ;

;

, - ;

;

;

, ;

. ;

, - ;

, -, : ;

;

;

,.

;

,, - :

;

,, ;

;

, Sielatycki, M. Model kompetencji dyrektora szko y /. Sielatycki // Dyrektor ;

szko y. 2006. 10. S. 1116.

61, -.

;

, -, ;

:

. ;

;

- : ;

-, ;

;

, ;

;

,. - ;

;

, ;

.

;

;

, :

,,. ;

,, ;

: ;

, - ;

,,,, ;

;

,, ;

;

,.

.

:

, ;

( ),, - :

;

;

, ;

;

63 VI ;

, ;

,, ;

XX,,..

:.

-,,, -. ;

, -,..

, :,, ;

.

-.

,, - 1..

, ;

,,,, ;

,,..

, 2.

,..

-,.,, -,,,,, -, ( )..

3..

,.

65 4..,.

,,.,,, -.

,,. - ( ) , -,,, -.

,,.

.,., -, ,, -,..

,,..,,,.

, -,.

. ( - ).., -,,,,, -.

.,,, -,.

,, (,,.

,,.). -,,,,, liwerski, B. Wsp czesne teorie i nurty wychowania /. liwerski. Krakw:, Oficyjna Wydawnicza Impuls, 2004.

67, ;

. ;

, ;

), - , ;

, - ,. -,. -, -,,.

, , 1995,.

,,,..,.,,.. ( - ), -, ,, -,..

, :

(,, ;

, ). , ;

.

, -. :

1) R ne drogi poznawania kultury przez dzieci / pod red. K. Ferenz. Wroc aw,, ;

1996;

Tischner, J. My lenie wed ug warto ci / J. Tischner. Krakw, 2001;

Urli ska, 2) M. (red.). Edukacja a to samo etniczna. Toru, 1995;

Nikitorowicz, J. M odzie pogranicza kulturowego Bia orusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej:

to samo, plany yciowe, warto ci, TransHumana / J. Nikitorowicz. Bia ystok, 2000;

Suhodolski, B. Wychowanie mimo wszystko /. Suhodolski. Warszawa: Swida, H. M odzie a warto ci /. Swida. Warszawa, 1979.

WsiP, 1990;

R nica, to samo, edukacja. Szkice z pogranicza, praca zbiorowa / pod Popers, N. Interkulturelles Lerner im Schuleraustausch, Hessishe Stiftung Friedens red. T. Szkudlarka. Krakw: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1995. und Konfliktforschung / N. Popers. Frankfurt a.Main, 1987.

69,,.

;

,, 3) -,,.

. 3.

-,, -.

. -,, -,..

-, -,. -.,.

,.

-,,,,.,..

( ),, -, ( ),,, ( ).,, -.

.

1. - Hubik, S. Postmoderni kultura, Uvod do problematiky / S. Hubik. Olomoue, 1991;

Jaworska, H. Kluby o rodki ycia kulturalnego /. Jaworska. Warszawa,, 1983;

To samo osobowa a to samo ci spo eczne. Bia ystok, 2001;

Sadowski, A.

. Narody wielkie i ma e /. Sadowski. Krakw, 1999;

Witkowski, L. To samo i - zmiana / L. Witkowski. Toru, 1988.

,. /.

.. :., 1995. 256.

2., - : /. [.];

....:., 1997. 88.

66 Thomas, A. Interkulturelles Lernen im Schuleraustausch /. Thomas. Universitat,. /.. :.

. , 2003. 116.

Regensburg, 1988.

71 VII,,,,.

- 7.1.

. 1878 ( 1879).

.,, -.

. 1899. 1905 -,.

.., (1907.) (1909.)., XIX.

XX,.,.

, , , . 1912. -,..

.. -,, -.

., :

. - ,. ;

1926. - ;

. 19351936 , - ;

. (, - );

. - (. : (19201921.), ) (1929.), (1930.),.

(1939.). -., , (1911.), -, (1923.), XIXX (1925.). (1906,.

.), (1906.), , -.

(1922.), (1931.)., ,,.., . 1942, 73, -,.. :, ), ;

;

), -,,,,, -.

;

),. ;

), -,. ;

) -,,,,..

;

) - , ;

) .

.,,, :

,, 1) (, ;

.,,. -,.);

. - 2) ( , - ) ;

,. - 3) (, - );

,. 4) (,,,.);

, 5) ( );

. 6) ;

., - 7),, ;

,,, - 8).

.. -.

, XIX,, -,,., - ( )... - ,.,., Sobczak, J. Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu Drugiej.. : Rzeczypospolitej (1928 1939) / J. Sobczak. Bydgoszcz, 1998. S. 3536.

75,.,,,,.

,,

,.,, ,,,, .

, ?

, ?.

, - ,,,,, 72..,.,. (S. Wo oszyn),. -,, , -.,.,,,,, .,,,. -.,,.,, -,,,,..

,, -,,....,,,, ,,,. -,.,,, -,,,,,..,,.

;

, 7.2.

, 74.

,, ,,.

.,,. (. ,,. ).. Korczak, J. Pisma wybrane / J. Korczak. Warszawa, 1984. . 1. S. 98.

.

Wo oszyn, S. Korczak / S. Wo oszyn. Warszawa, 1982. S. 61.

Korczak, J. Pisma wybrane / J. Korczak. Warszawa, 1984. . 1. S. 169170.

77 (s d kole ski). ( ), ( ), (, - ).,.,..

. -.,..

. ***.,, (Rada.

samo ndowa). - (,,,. -.),.

-.,. - (1912.) (1919.),,.

...

(sejm dzieci cy), -.. -,, -,..,. (A. Lewin),.

- (J. Tarnowski),. (J. Bi czycka),.

, - (M. opatkowa),. (B. liwerski).,.,....

.,,. -.,, -, (redagowanie gazetek)...

. -.

,... (plebiscyt yczliwo ci i niech ci)..

( ), ( ) ( ).

.

.

79 1. Adamski, F. Cz owiek, wychowanie, kultura / F. Adamski. Krakw, 1993.

.

2. Bartnik, C.S. Personalizm / C.S. Bartnik. Lublin, 1995.

3. Bogaj, M. Plany yciowe m odzie y po wej ciu Polski do Unii, Europejskiej /. Bogaj // Karpi ska A. (red.) Edukacja g bszego, poziomu w dialogu i perspektywie. Bia ystok: TransHumana, 2005.

., 4. Borecka, I. Biblioterapia. Forma terapii pedagogicznej /.

I. Borecka. Wa brzych, 2008.

5. Borecka, I. Magiczna ksi zka Marii Konopnickiej / I. Borecka. Wroc aw: Wydawnictwo Wac aw Baginski, 1998.

, 6. Brzezi ska, A. Spo eczna psychologia rozwoju /. Brzezi ska. ,, Warszawa: Scholar, 2000.

,,. 7. Dauzenroth, E. Janusz Korczak. ycie dla dzieci /. Dauzenroth. Krakw, 2005.

, - 8. bicki, K. J.Korczak z bliska /. D bicki. Warszawa, 1985.

. 9. Denek, K. Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej /. Denek. , - Toru : A. Marsza ek, 1999.

, - 10. Denek, K. Warto ci i cele edukacji szkolnej /. Denek. . - Pozna -Toru, 1994.

,, 11. Drozd, A. Mity i utopie pedagogiczne /. Drozd. Krakw,, 2000.

. 12. Dudzikowska, M. Wychowanie. Poj cia. Procesy. Konteksty /. Dudzikowska,. Szczepniak-Walczak (red.). Gda sk: Gda skie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007. Tom I.

., 13. Dyczewski, L. Rodzina twrc i przekazicielem kultury / L. Dyczewski. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003.

. 14. Dymara, B. (red.) Dziecko w wiecie marze. Krakw, 1996.

, 15. Edukacja. 2000. 4. Warszawa: Instytut Bada.

Pedagogicznych.

, 16. Gadacz, T. Wychowanie do warto ci /. Gadacz // Znak. .

1993. nr 9.

17. Gordon, T. Wychowanie bez pora ek w szkole /. Gordon. Warszawa: Instytut wydawniczy PAX, 1955.

18. Gostynska, D. Terapia Wielkiego ady / D. Gostynska. Krakw, 1985.

19. Grzesiak, J. Statystyka w metodologii bada pedagogicznych / J. Grzesiak. Pozna Kalicz: Wydawnictwo Uniwersytetu Pozna skiego, 1996.

81 20. Hejnicka-Bezwi ska, T. Konsekwencje badawcze wynikaj ce z 38. Kultury narodowe na pograniczach. Bia ystok: TransHumana, uznania dyskursw edukacyjnych przedmiotem pedagogiki /. Hejnicka- 2000.

Bezwi ska // Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie / 39. Kunikowski, J. Rozwj teorii i praktyki edukacyjnej / pod red. D. Kubinowskiego, M. Nowaka. Krakw, 2006. S. 8395. J. Kunikowski, R. Rosa. Siedlce: Wydawnicnwo Akademii Podlaskiej, 21. Hellmann, J. Szko u Nowe / J. Hellmann // Wychowanie 2006.

Nowoczesne. 1928. nr 16. 40. Kunowski, S. Podstawy wsp czesnej pedagogiki / S. Kunowski. 22. Hubik, S. Postmoderni kultura, Uvod do problematiky / Warszawa, 2001.

S. Hubik. Olomoue, 1991. 41. Kunowski, S. Warto ci w procesie wychowania / S. Kunowski. 23. Izdebska, J. Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i Krakw, 2003.

nadzieje / J. Izdebska. Bia ystok: TransHumana, 2000. 42. Kwiatkowska, H. Pedeutologia /. Kwiatkowska. Warszawa, 24. Jaworska, H. Kluby o rodki ycia kulturalnego /. Jaworska. 2008.

Warszawa, 1983. 43. Kwieci ski, Z. Pedagogika / Z. Kwieci ski,. liwerski (red.). 25. Jaworska, T. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybr tekstw / Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

. Jaworska, R. Leppert (red). Krakow: Impuls, 2001. 44. Kwolik, P. Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania 26. Kabat, M. Nauczyciel nowej jako ci /. Kabat // W pocz tkowego w zreformowanej szkole podstawowej (szkic teoretyczny) / poszukiwaniu wyznacznikw kompetencji nauczyciela XXI wieku / pod. Kwolik // Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole / pod red.

red. E. Kozio, E. Koby ecka. Zielona Gra, 2002. Michalewskiej. atowice, 2003.

27. Karpi ska, A Edukacja g bszego poziomu w dialogu i 45. Lewin, A. Tryptyk pedagogiczny Korczak, Makarenko, Frainet / perspektywie /. Karpi ska. Bia ystok: TransHumana, 2002.. Lewin. Warszawa: PWN, 1986.

28. Klimaszewska, A. J zyk wsp czesnej pedagogiki / 46. Lewowicki, T. Indywidualizacja kszta cenia /. Lewowicki. . Klimaszewska. Siedlce: Wydawnicnwo Akademii Podlaskiej, 2008. Warszawa: PWN, 1977.

Cz. 2. 47. obocki, M. Wychowanie moralne w zarysie /. obocki. 29. Klim-Klimaszewska, A. Ci i zmiana w pedagogice XXI Krakw: Impuls, 2002.

wieku /. Klim-Klimaszewska. Siedlce: Wydawnicnwo Akademii 48. obocki, M. Teoria wychowania w zarysie /. obocki. Podlaskiej, 2008. Cz. 3. Krakw, 2003.

30. Korczak, J. Pisma wybrane / J. Korczak. Warszawa, 1984. 49. obocki, M. Wybrane problemy wychowania (nadal aktualne) /. 1. S. 98.. obocki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Sk odowskiej, 31. Korczak, J. Listy i rozmy lania palesty skie / J Korczak. 2004.

Warszawa, 1999. 50. Marzec, M. Pokaza o mnie geniuszem... /. Marzec // 32. Korczak, J. Pami tnik. Pisma wybrane / J. Korczak. Warszawa, Psychologia w szkole. 2008. nr 2.

1978. T. IV. 51. Matwijw, B. Samokszta towanie si cz owieka w pedago 33. Korczak, J. Pisma wybrane / J. Korczak. Warszawa, 1984. gicznych koncepcjach XX wieku /. Matwijw. Krakw, 1994.

. 1. 52. Miles, B. Analiza danych jako ciowych /. Miles. Bia ystok:

34. Korczak, J. Wybr pism pedagogicznych / J. Korczak. TransHumana, 2000.

Warszawa, PWN, 1958. 53. My l pedeutologiczna i dzia anie nauczyciela;

red.

35. Kosyrz, Z. Osobowo wychowawcy / Z. Kosyrz. Warszawa, A. Kotusiewicz. Bia ystok, 2000. T. II.

2005. 54. Nalaskowski, A. Niepokj o szko /. Nalaskowski. Krakow:

36. Kotusiewicz, A. (red.) My l pedeutologiczna i dzia anie Impuls, 1995.

nauczyciela. Bia ystok: ransHumana, 2000. T. I, II. 55. Nauczyciel androgog na pocz tku XXI wieku;

red. W. Horynia, 37. Kruczewski, T. Ksi ka jako narz dzie terapeutyczne / J. Maciewskiego. Wroc aw, 2004.

. Kruczewski // Wychowanie na co dzie. 1997. nr 1-2.

83 56. Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym. Praca 73. Piekarska, A. Mobbing niebezpieczna bomba w szkole / zbiorowa;

od red. G. Ko -Sieniuch, A. Cichockiego. Bia ystok, 2000.. Piekarska // Psychologia w szkole. 2008. nr 3.

57. Niemiec, J. Osi gni cia uczniw i szko y / J. Niemiec. 74. Pomyka o, W. O m dro ci, wiatopogl dzie i osobowo ci / Warszawa: PWN, 1998. W. Pomyka o. Warszawa: Wydawnictwo Wy szej Szko y Spo eczno 58. Niemierko, B. Kszta cenie szkolne. Podr cznik skutecznej Ekonomicznej, 2000.

dydaktyki /. Niemierko. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i 75. Popers, N. Interkulturelles Lerner im Schuleraustausch, Hessishe Profesjonalne, 2007. Stiftung Friedens-und Konfliktforschung / N. Popers. Frankfurt a.Main, 59. Niemierko, B. Pomiar wynikw kszta cenia /. Niemierko. 1987.

Warszawa: WsiPo, 1999. 76. Przetacznik-Girowska, M. Psychologia wychowawcza / 60. Nikitorowicz, J. Kultury narodowe na pograniczach /. Przetacznik-Girowska, Z. W odarski. Warszawa: PWN, 1994. J. Nikitorowicz. Bia ystok: TransHumana, 2006. T. I, II.

61. Nikitorowicz, J. M odzie pogranicza kulturowego Bia orusi, 77. Psychologia humanistyczna a wychowanie. Lublin, 1994.

Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej: to samo, plany yciowe, 78. Pyrzyk, J. Prekursorzy pedagogiki opieku czej: J.H. Pesta ozzi, warto ci, TransHumana / J. Nikitorowicz. Bia ystok: TransHumana, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki / J. Pyrzyk. Pozna, 2003.

2000. 79. R ne drogi poznawania kultury przez dzieci;

pod red. K. Ferenz. 62. ikitorowicz, J. Region. To samo. Edukacja / J. Nikitorowicz. Wroc aw, 1996.

Bia ystok: TransHumana, 2005. 80. R nica, to samo, edukacja. Szkice z pogranicza, praca 63. Nowak, M. Od filozofii cz owieka do filozofii wychowania / zbiorowa;

pod red. T. Szkudlarka. Krakw: Oficyna Wydawnicza. Nowak // Ewolucja to samo ci pedagogiki / pod red. H. Kwiatkowski. Impuls, 1995.

Warszawa, 1994. S. 120121. 81. Rubacha, K. Metodologia bada nad edukacj /. Rubacha. 64. Nowak, M. Od filozofii cz owieka do filozofii wychowania / Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne ak, 2008.

. Nowak // Ewolucja to samo ci pedagogiki / red. H. Kwiatkowska. 82. Rutkowiak, J. Wielo j zykw pedagogiki a problem jej Warszawa, 1994. to samo ci / J. Rutkowiak. Warszawa, 1994.

65. Nowak, M. Podstawy pedagogiki otwartej /. Nowak. Lublin, 83. Rybicki, R. Wprowadzenie do pedagogiki chrze cija skiej / 1999. R. Rybicki. Cz stochowa, 1997.

66. Nowak, M. Wiedza pedagogiczna mi dzy faktami i 84. Sadowski, A. Narody wielkie i ma e /. Sadowski. Krakw, umiej tno ci dzia ania a celowo ci /. Nowak // Ruch pedagogiczny. 1999.

2007. nr 5. 85. Saner, H. Kinder sind auch menschen. Formen der Erziehung 67. Oko, W. Nowy s ownik pedagogiczny / W.Okon. Warszawa: angesichts der natrlichen Dissidenz des Kindes und der Jdee der Wydawnictwo Akademickie ak, 2004. Menschen rechte /. Saner. Bern, 1998.

68. Oko, W. S ownik pedagogiczny / W. Oko. Warszawa: PWN, 86. Schornebech, H. Kocham ciebie takim jakim jeste / 1975.. Schornebech. Krakw, 1994.

69. Oko, W. S ownik pedagogiczny / W. Oko. Warszawa: 87. Shaughnessy, J. John i inni. Metody badawcze w psychologii / Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. J. Shaughnessy. Gda sk: Gda skie wydawnictwo psychologiczne, 70. Oko, W. Wprowadzenie do dydaktyki oglnej / W. Oko. 2002.

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne ak, 2003. 88. Sielatycki, M. Model kompetencji dyrektora szko y /.

71. Opowie ci terapeutw Komentuje Hanna Olechowicz. Warszawa, Sielatycki // Dyrektor szko y. 2006. 10.

1997. 89. Smoli ska-Theiss, B. Janusz Korczak pedagogiczne trans 72. Pedagogika. Podr cznik akademicki;

red. naukowa gresje /. Smoli ska-Theiss // Pedagogika spo eczna. 2007. 1.

Z. Kwieci ski, B. liwerski. Warszawa: PWN, 2004.

85 90. Sobczak, J. Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu 109. Zacharuk, T. J zyk wsp czesnej pedagogiki. /. Zacharuk. Drugiej Rzeczpospolitej (1928 1939) / J. Sobczak. Bydgoszcz: WSP, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. Cz. 1.

1998. 110. Zaj c, M. O potrzebie okre lenia kompetencji nauczycieli 91. Stro emski, W. W kr gu warto ci / W. Stro emski. Krakw, podejmuj cych kszta cenie online /. Zaj c, W. Zawisza // E-mentor. 1992. 2006. 2 (14).

92. Strykowski, W. Szko a wsp czesna i zachodz ce w niej 111.,. : /. ;

.

procesy / W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski // Kompetencje... :, 2007.

nauczyciela szko y wsp czesnej. Pozna, 2003. 112.,.

93. Suhodolski, B. Wychowanie mimo wszystko /. Suhodolski. /.. : Warszawa: WsiP, 1990., 2007.

94. Swida, H. M odzie a warto ci /. Swida. Warszawa, 1979. 113.,. /.. 95. liwerski, B. Pedagogika dziecka /. liwerski. Gda sk: : i, 2003.

GWP, 2007. 114. /., 96. liwerski, B. Wsp czesne teorie i nurty wychowania /.. :., 2001.

. liwerski. Krakw: Impuls, 2004. 115.,. /.. 97. Sztumski, J. Spo ecze stwo i warto ci / J. Sztumski. Katowice, :.. , 2003.

1992. 116.,.

98. Tarnowski, J. Janusz Korczak dzisiaj / J. Tarnowski. /.. :.

Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1990., 1995.

99. Thomas, A. Interkulturelles Lernen im Schuleraustausch / 117.,. /. Thomas. Universitat Regensburg, 1988... :., 1992.

100. Tischner, J. My lenie wed ug warto ci / J. Tischner. Krakw, 118. : 2001. /. [.];

... :

101. To samo osobowa a to samo ci spo eczne. Bia ystok,., 1997.

2001. 119.,. 102. Urlinska, M. Edukacja a to samo etniczna /. Urlinska. Toru, 1995. /.,. // 103. Witkowski, L. To samo i zmiana / L. Witkowski. Toru, i. 2008. 10.

1988. 120.,. :

104. Wojciszke, B. Psychologia oceniania: mechanizmy, pu apki, /.. :.., 2007.

rodki zaradcze /. Wojciszke // Ewolucja a jako kszta cenia w szkole wy szej. Warszawa: Wydawnictwo Szko y Wy ej Psychologii Spo ecznej, 2004.

105. Wo oszyn, S. Korczak / S. Wo oszyn. Warszawa, 1982.

106. Wrblewska, W. Aspiracje edukacyjne studentw / W. Wrblewska. Bia ystok: TransHumana, 2001.

107. Wygotski, L.S. Wybrane prace psychologiczne / L.S. Wygot ski. Warszawa: PWN, 1971.

108. Zacharuk, T. Konflikt pokole czy r nic cywilizacyjnych? /. Zacharuk. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. Cz. 1.

87.. . 14. . 16. .. 13,. 22. . . 77.. 78.. . 11. . 15, 16, 17. 53,. 10. 5,. 43, 49. . . 70. . 19.. 10, 11. 17, 20, 23,. 75. 52,. 42. 44, 45, 46, 47,. 19. . . 14. .8. 9,. 42. 7,. 53. . 44. 10, 15, 71. 7, 8. 40,. 10. 13, 41, 42,. 18. 42,. 24. . 22. . .8. 14, 15,. . 5, 19. . 14. 7, 89. 42. 20,. 19. . 19. 13, 14,.6. . 44. . 14, 16, 17, 19, 21, 42. . 78. . 11. . 16. .9. . 21. . 19.. 19. . 40, 47. . 17. 7,. 42. . 20. . 13,.9. . 53. . 67. 51,. 15. 51,. 11, 49. . 20, 49. . 5, 15,. 6, 8, 12, 19, 29, 39, 40. 17, 19, 20, 23, 27, 36, 37, 40, 42, 65,.. 9,. 44. 37,. 22. . 11. 68,. 53. . 22... 42. . . 40. . 12, 19. 91. 8, 15,. . . . . 31,. 13, 14,. . 40,. . . 42,.

. 44 :.

. 67 :.

. 18,. . . . 28.09.09. 60 84/16.

. 5, 19...

... 5,46..-.. 5,58..

. :

. . . 53

. 7 02330/0133257 30.04.2004.

02330/0494172 03.04.2009.

., 15, 230023,.

93 :

.,,. ;

.,,,..

.

..

,.

: /.. :, 2009. 91.

ISBN 978-985-515 (,, ).

,,,,.

. 1;

. 120.

..

ISBN 978-985-515- ., 2009 , 95

 
 >>  ()

<

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .