àâòîðåôåðàòû äèññåðòàöèé ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÎÁÈß, ÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÇÄÀÍÈß

<< ÃËÀÂÍÀß
ÀÃÐÎÈÍÆÅÍÅÐÈß
ÀÑÒÐÎÍÎÌÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÁÈÎËÎÃÈß
ÇÅÌËß
ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÑÒÎÐÈß
ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
ÌÅÄÈÖÈÍÀ
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß
ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ
ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
ÐÀÄÈÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈß
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
ÔÈÇÈÊÀ
ÔÈÇÈÎËÎÃÈß
ÔÈËÎËÎÃÈß
ÔÈËÎÑÎÔÈß
ÕÈÌÈß
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ßÇÛÊÎÇÍÀÍÈÅ
ÐÀÇÍÎÅ
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

.

18

-

2011 :

2

-

2012 :

.. 16..

.– :, 2006. – 81.

.

110401 – 111201– 06-518 26 2006.).

, 111201 – « »

110401 – « », 03.00.15 – « » 06.02.01 – «,, ».

.

, –.

.,,,,,.

,.

:

.,.-.,,. ;

.,.-.,, ;

.,.-..,, ;

.,.-. ;

.,.,.,.,., ;

,.,.

© –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 18.............................. 18.1.............................. 18.1.1........................ 18.1.2. –............................. 18.1.3...... 18.1.4.

............... 18.2................... 18.2.1.,...... 18.2.2.,............................. 18.2.3.,..... 18.2.4.,... 18.3...................... 18.4.,................................. 18.5.

............ 18.6. 18.7............................................. 18.8.

.............................. 18.8.1........................... 18.8.2......... 18.8.3........... 18.8.4.......................................................................................................... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 18.

« »

.-...

....., :,,,.

.

« »

.. (18 19 ).

,,,,.,.

,.

,, ( 18.1.).,.

. ( ),... ( 18.1.1.).

.

–., 18.1.2.)..,. ( 18.1.3.).

,.

, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

« », « », « ».

. 4 :,,,.

,,. (,.).

,,.. IQ. IQ,.

,,. 18.2...

., ( ).

. –.

.,.

..

,.,, ?

.,.

,., ) ;

Y XYY., – ( ) ( 0, ).

.

., ( 18.3.).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

.,,., ( 18.4.).

( 18.5.).

,.

, ( 18.6.).

, –...

–.

..,,.,,,, ( 18.7.).,.

,,..,,.,, 18.8.,.

« », (. 70-71).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 18.1.

.,., –,,,.

.

, 1869.

: ».

,,..

300,,,,,,,,.,,,..,,,,., (.

),,..

,. 1883... 35,.,,.. 20,, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru...

.. XX..

IX XX. 1906. « »,,,,.

, ( reflexus – )., ( ).

, ( ) –.,,.

,,.

–, :,,..,,,,.

,,.

–.,,.

,,.

,.

.

., 1913, ( behaviour – ),.,.. « » –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru..,,.,,,.,, ( ),..

[13], 1960,..

« » (Fuller J.L, Thompson W.R. «Behaviour genetics», 1960).

,,.,. 60-.

,,,.

XX...

...

18.1.1...

.,,.

...

, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

(, ).,,,,,.,,,,.

,.

..,.

( ).

, « ».,.

..

( ) ( )...

,,,,,,,,..,,.

..

.

.

. –,,,,,, –,..,,,. –,,, [2].

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,,,.

,,.

.,.,,.

,.

.

,.,, ;

,,.

,.

, –.., –.,,.

18.1.2. –,.

,.,,,. –,. –,,,,,..,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru. –,, –.

, « ».,.,,.

.

,,.,.

,,,,, ),.

–. –,.

.

18.1.3.

50- –.

.

, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru..

. : 1) ;

2),, 3).

, :

– ;

–, ( ), ;

–, ;

–.

,, – ).

( ),. :

–, ;

– ;

–.

,,.

,. 1982. :,, (,, ), ( - ),,., [5].

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,,..,,,,.

.

,.

,.

.. (.: stress – )–, (,,,,,.).,,.....

, 2-.

18.1.4.

,, 4 :

,,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru..

..,.,,,.,.,.

.,.

,,,,.

.

, :.

..,. h2=46-68%.

,,..,,,.

.

..,,,., –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

,,,. 6-., F1.

(F1 ).,. F1 3. 3-, F1. F,.,..,,, F1 [10].

,,..,.

,,.

(IQ).

(IQ)..,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 6 16 IQ, 16.

(45%), 20%,,,. IQ ( 42% 13,5 57% 16, ), (37% 30% ).

,,, IQ,. :, 80%.. « » 30%.

70%,.

IQ.

IQ.

,.

,.

,.“ ”,,,.

,,.

.

18.2.

.,.

18.2.1.,,,,. :,.,,, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

,, –.,,,.

.

., Rhabditis in ermis ( « » « »).

,« »,,,., [18].

. – Bacillus larvae.,,,., « »,.,,.

., ;

–,, ;

.

,, ;

, –.

u,, r–,, uu rr. UU RR., Uu UU, Rr –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru RR.,. 4 (UR, Ur, uR, r). (uu rr) (. 18.1).

. 18.1.

[13].

,.

.,,, –. ( ).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru., sevenless (sev):

. – small-optic-lobes (sol) 50%.

. sol 14.

5,8 5,2., 1597.

, [8].

.

cinnabar vermilion (cinnabar –, a vermilion –, ).

.,, vermilion cinnabar.

,. (. 1):

(%), 12, vermilion cinnabar vermilion vermilion cinnabar cinnabar vermilion cinnabar vermilion cinnabar 200 302 200 61,0 80,1 54,0 73,,%.. 2.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru (%),, vermilion cinnabar.

vermilion vermilion cinnabar cinnabar, vermilion cinnabar vermilion cinnabar 0-5 12,9 48,3 0 13, 5-10 32,3 65,5 21,1 39, 10-15 35,5 79,3 36,8 43, 15-20 35,5 82,8 42,1 52, 20-25 38,7 86,2 47,4 56, 25-30 38,7 89,7 47,4 56, vermilion, cinnabar.,, cinnabar vermil ion [19].

, yellow.

, yellow.,, yellow.

yellow,.

, yellow.

.

.. 2, – dunce rutabaga.

dunce (dnc) – ",. dnc ( ) –.

,, « »..,,.

rutabaga (rut). ;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.,, [8].

,. – –,.

choreia – ;

,. –.

.

,.

.

.

.,,,.

15 65., 4..

,,, « » « ».

(corpus striatum).

, 1830..,,.

.

7000 ;

1:25000,.

..

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru., ob., (ob//ob),,,.

,,.

.,.

,,.

.,,,.

,,,,.,,,,.,.

,,,,.

,..

,.

18.2.2.,.,,., –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.,,.,,, (. 18.2) [20].

(. 18.2, ) (F1).

(F2). F1,,, F1,,– (. 18.3).

. 18.2. –.

.,,,.

,,,.

.,,.,,,,..,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

. 18.3.. () – ( );

() – ( ) [20, 19].

,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

.

: 1) 2) ( ).

,.,. F1,,.,.

( ), –,.

–,., F1.

( )( ) ( )( ),.

,, 13-.,,,.,,.,.

,.

, 10.,. 5, 11.

11., 11, –., –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru, : 1), ;

2) ;

,. 10 907,.. 90 1.).

.

F..,, –., (, ).

F1, F2 F1.

.

,.,.,,. –, ;

.

.3,,,.,.

,,,,.

,..,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

,,,,.

, - - 13 15.

11., - 1 1 ),,,,,.

.

,.,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 18.2.3.,,,.,,,,,,,,,..

(. 18.4),,.

.,, 1.,.

. 18.4.

.

–,,, ),.

–.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,,,.

,,, (. 18.5).,,, I II, III –.

. 18.5.

,.

,,,, [13].

(,, ).,,,,,, ( ),,,.,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.. [17],,,.

, 10%-.

57 L 70% 10%-.

, DBA/2,, (.

18.6).

. 18.6.

).

(•) ) 17].

. 57 L,. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru. DBA/2,,.

BALB/C.

57 L, BALB/C,.,, –.

.

57 L BALB/C,,.

.,..

, ( 57 L/6 DBA/2),,., DBA.,.,,,.

,,,,.,,,,,.

,,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru, (.. 18.7).

. 18.7.

[12].

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 18.2.4.,,.

:,.,.,,.,(.,, ), ( ).,, ( ),.

., Habrobracon..,.

,,., (.

,, – ;

. « »).

( ), ( ;

). ( ), :

. [10].

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

,,,,.

( ) IQ 30-65,.

;

, ;

.

;

, ;

50-, 97-.

,.

3-4 ( -2 );

– 30-60 ( – 25 ).

- ;

;

;

;

;

.

( 2000-4000) –.

– 2-35% (Xq28).

25.

,.

(. 4).

.

,.

, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru..

,,.

–,.

– – 21-.

600-700.,,.. IQ 20-60. IQ 40-50.

, ;

. ;

.

.

,,.

,.

20 1: 1800, – 1:30 (. 18.8).

,.,.. 18...

,. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,, [19].

. 18.8.

[1].

. 18.9. (2n=48), 22,, [19].

,, Y- ( XYY, ).

(0,1-0,2%).

,, 3,5%.., –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.,,,, ( ) IQ [7].

–,,, ;

..,,.

, « » [17].

).. XXX. ;

.. 119 12.

,, 1:700 ( – 1:1000).

.

–.,.

.,,, 10, 93 ( 21 ) 21.

20 ( 5,8 30,9, 15,9 ) IQ,., –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,,.,,.

.

,.

18.3.

,.

.

,,.

,,.

–.,..,.,.

..,..

.,.

,.,,.

., :.,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

,,,,,.

.,.

,.

,.,.

,,.

,..

,, –,.,,.

:

1), 2), 3).. « " "». (,,,, ).,.

(,,, ).,. –, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru. ( »).

,,.,., 1939-1942, ( ).

,,.,,,.

,,,..

,.,.

«, » [13].

.,, –.,,.,.

,.,., ( ).

–,.

., –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

.. ( ).

.

,.

, –.

..,,,.

,,,.

..

, ) ).,,,,,.,.,., ).,,, [13].

, ( ).,,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

. (. 18.10).

. 18.10..

(,,, ).

, " " (, –,,– ).

,,.

( ),,.

. « » (,.).

, " " –., –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

18.4.,., Mus musculus, [11].

–. –.

, –.,,,.,,,, « »,. « »

.. « »,.

.,. 3376. : ( 7 ).

(r = +0,92).. 5, – 20.,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru F1.,.

.,, [10].

,.

,,,.

,,, ( ).

. 18.11.

).

– ;

–.

.,. 65. (. 18.11).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.,, [10].

.,,,.

.,. 1 ) 3,5 1,1, 86% 5%.

,, ;

.

.

.,,,.,.

« ».

.

(.

5).,,,.., 80- 20%, 30% –, 40%, 10%.

,,.

;

,,. –,, ;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru. :,.,.

, [19], -,. (,,.

);

..

. -.

..

. -...

. ( ).

..

... -.

..

... -.

..

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

,,.

.

,,,,,, )...

..

.,.,.

( ), ( ).

,.

.

.,,..,, [3].

,,.,.,,. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

, 72%,,.

, (500 ),, 650 [3].

18.5.,.

,,.

,.

., ( ),.

,.

.,.

,.,.,.

.,,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

.,,.

.

,.

,., 2-, – 2,5-3-.

,. »–..

,.,, –,.

,.

, (Taeniopygia guttata) (Lonchura striata),,,.

..

.

.,,,.

,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

,., ( ),,,.

., 3-4.

.

., (, )..

( ).,.

.

,.

.

–,, –, –.

.

18.6.

,,,.

.

, « »

(, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.),.

., (, ).

.,,,.,,,,...,..,.

.

,.

.,,.

,.

,,.

, [3].

.

(h 2), ( 0,2 0,9)..

0,21, – 0,4-0,7, – 0,50.

0,9.

,..

, 5-10,.,.

1-2.,..

,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

.

,, ),.,,,.

,.

,.

,,..,,,. « »,.,.,.

.,,,,. « »,,.

,,,.,,. (h2) 0,2 0,9.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 18.7.

,,,.

..

–.

.,,,,,. ( ),.

..

50- [M. Bastock, 1956,. : 8].,,.

.. 18.12.

-,, « », () dis, sonans (, ) cacophony ) [8].

, (. 18.12). « ». « » –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 55 20-30 30-40 160.

., yellow ),.

, yellow,, yellow.,, yellow,,.

,.

,.

.

,,,,, « »,,.

,.« »

« »,.,,,.

..,, « ». "cacophony" (. 18.12, ). "dissonans", (. 18.12, ). clock ) " ". 55 40, 80.

" ".

, fruitless )– fru..

:

1), 2) –, 3). 18.13).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,,. fru,.

fru., fru «sex-appeal» (.« »).

fru, (« »).,., :..

. 18.13. " " ( ), fru., [8].

fru.

,, 91., fru,.

.,,.,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.,, ( ),.

C57BL/6 96, DBA/2 – 1.

. F1 C57BL/ 12 ;

,.

( 18.2.2.) –.

[20, 19].

, – 6.

,.( ).

.

, « ».,.,.,,,.

IQ –.

,..,,, ( ),.,, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

.,.,.., ( )..,,.

.

.

.

18.8.

–,.

,.,,.

,.

,.

,..

,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 4 :,,.

,,,,,..

,., -.,,.,,,.

.,..

,,,,.

,,,,.

. 18.14. () ( ) [3].

(,, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru, ),.

..,,.

. –,., 4-16°.

, (. 18.14, ) (. 19.14, ).,,.

..

,, –, –.

),.

,.,..,.,,.

.

,,.

,,,,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

.,.

.. 10-. 70% 15, 15%, 15%. 25,.

.

,,.

.,,,,.

,,.,,.

,.,.,, 18 %, 1.

.

,.

,,..,.,, 74,6 %, – 16,7 %, 46,2 3,7 %,.

.

,,,.

30-35.,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,,.

, ( 20 30 ).,,.,,..

, Bos primigenius ),.

( Bos taurus) Bovinae, (,,,,, ) XVII.. ( 60°.), 700 600. 500, 400 I II III IV.. 18.15. ( ) ( ) [3].

(,,, ). 50- [3].

.

..,, –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru., ( ).

(.18.15).,.

,,.

.

.,,,.,.,.

., –.

,,, 2-3,.,,.

[3].

,,.

..,.

,.

,,.,,.

,. ( ).,,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

.,.

,.

.

,.

.

,.

.

., Bar [4].

( ) 30-50., 100.

,. –.

,, ( ),,.

.

,,,,,,,,,.

:,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 1. (, ) :

( ), –,.

6 48.,( ).

,...

2. ( ),.,,.,..

..

:.,,.

3. (, ),,,.

,. (.: «distress» –, ).

( ).

.

, –. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,.

–.

–.

.

,,,,.

,,,.,,,.

..

.,,..

,,.., [9].

( ).

.

,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru, :

– ;

– ;

– ( );

– ;

– ;

– ;

–.

,,.

18.8.1.

,,.

« »(.).

2000.

».,. 30%.

,.,,..

,.,,., « »,.

.

.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 4 :

1) ;

2) ;

3) 4)..

,.

...

,..,,,.

.,.,,.,,.,.

18.8.2.

.

(,, ).

,,.. : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru,,,,. 10%.

.,, 3-5%.

(135-225. ).

:

(PSS), (MHS), (PSE).

,.

,, –, (PSS).

.,,,.

.

.,, 1964. PSE ( :,, ) DFD- (,, ).

PSE,.,. DFD,.

,,,.,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.,..

HAL., HALn, HALn/ HALn.

..

,, HALN,, – HALN/HALN – HALN/HALn., 15 HALn ( 1).

50-100 %.

.

0 96 %., 93-96 %.,, 60%.

(, ), (HALN/HALN) n. HAL.

–.,,.

., (HALn).

,, – 1,1,1- -2- -2- –,,.. « »,, [6,. 347].

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru.

. (,, ) ( ). 42%.

.

,, ( ).,,.

. 0,4 0,13 –.

–. 0,4.

. 5-18%,, – 1%.

–,,,,.

18.8.3.

,.

.,.,,. (h2=0,34).

..

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 18.8.4.

.

.

,.

.

.,,.

. -,..,,.

:.,..

.

,.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 1. ?

1.1. ?

1.1.1. ?

1.1.2. ( )?

1.1.3. ?

1.2. ?

1.3. ?

1.3.1. ?

1.3.2. ( ) ?

1.3.3. ?

1.3.4. ?

1.3.4.1. ?

1.3.4.2. ?

2. ?

2.1., ?

2.1.1.

- ?

2.1.2. ?

2.1.3., ?

2.1.4.

?

2.2..

2.2.1. ?

cinnabar vermilion 2.2.2.

?

2.2.3. ?

2.2.4., (, ob ), ?

2.3.,.

2.3.1.

?

2.4., 2.4.1. ?

2.4.2. ?

2.5..

2.5.1. ?

2.5.2. ?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 2.5.3. (XYY)?

2.5.4. (44 )?

2.5.5. (44 0)?

3. ( ) ?

4., ?

4.1.

?

5. ?

6. ?

7. ?

7.1.,, ?

8. ?

8.1. 4 ? ?

8.2.,,, ?

9.

?

/.,.,.

– 2-. –.:, 1996. –384.

/.,.,...., 110401 –. –.:, 2006.

–408.

/.,.,.,.

–.:, 1991, – 446.

/.,.,.

– :, 2007 –628.

, :« », 1988, 2000.

.,.,.

. –.:, 1983. –118.

:

./. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru., –.: "SocioLogos", 1995. –232.

. –.:

, 1985. –216.

. : -.:

, 1981. - 480.:

. :. –.:

"SocioLogos", 1995. –.. –.:, 2002.

.,. :.. – :« », 2003. –253.

.,.,..– :, 1999. –383.

.

. –.:, 1986. –270.

. // :. –.:, 1981.

..

. –.:, 2003. – 96.

.,.,..–.: « », 1998. –742.

.,.,.,. –.:, 1988. –107.

.. 8-. :.–.: « », 2002. –640.

–« »).

.,.

. –.:, 1987. –192.

-.,.,..

. –.:, 1999. –447.

. //.

2001.-N5. –.28.

./.., –.:, 1988. –333.

. - :, 1978. - 255.

. –.:, 1981.

–359.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 1...–.:, 1997. – 280.

2.. –.:

, 1986. –831.

3..,.,.. –.:, 1977. –304.

4..,.,.

Drosophila melanogaster //« ». – :, 2004, –. 65-66.

5..,..

: http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/vv/news/ /priroda/ /2000/pr_10_00.htm.

6..,.,.,.. –.:, 1991. – 446.

7..,.

. //.. :.

. –.:, 1987. –.178-201.

8...

.– :. 2002. –459.

9...– :, 1993. –288.

10.. //..:

, 1966. –. 281-301.

11.. Mus musculus L........

.:, 1983. 150.

12.. :. –.:, 1993. –208.

13. -. :,..:, 1988. –520.

14. 14...– :« », 1973. –256.

15. 15..

). – :« », 1979. –120.

16.. –.:, 1987. –446.

17..,..3..

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru. –.:, 1990..3. – 366. ( 8.. –. 47-141).

18..,.. –.:, 1989. –528.

19..,.. –.:

, 1984. –566.

20. Scott J.P., Fuller J.L. Genetics and social behaviour of the dog. – Chicago;

University of Chicago Press, 1965. (. : [19]).

.

www.labogen.ru 1.

2.

3.

4.

5.

7,.

8.

9.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18 ).

19.

20.

21.

22.

23.

.

26.

27.

28.

,,.,.;

160 (2011), ( 2002 ).

», « ». 2007- –, 2011 –.

1978 1983 –.. (. ). 1983.

Mus musculus»

–« » « »(. www.labogen.ru).

1983 1990.... 1990. « » « ».

1990 1999. –.,... 1995-.

. 1999 2002. –. 2000 « »(.

www.labogen.ru).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 16.

..

.– :, 2006. – 81.. www.labogen.ru

 

Ïîõîæèå ðàáîòû:Çàãðóçêà...
 
© 2013 www.libed.ru - «Áåñïëàòíàÿ áèáëèîòåêà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé»

Ìàòåðèàëû ýòîãî ñàéòà ðàçìåùåíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, âñå ïðàâà ïðèíàäëåæàò èõ àâòîðàì.
Åñëè Âû íå ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî Âàø ìàòåðèàë ðàçìåù¸í íà ýòîì ñàéòå, ïîæàëóéñòà, íàïèøèòå íàì, ìû â òå÷åíèè 1-2 ðàáî÷èõ äíåé óäàëèì åãî.