авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

«AZRBAYCAN RESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI YEN KTABLAR Annotasiyal ...»

-- [ Страница 5 ] --

A ry. R.liyev, S.Qasmov.- B.: Thsil, 2008.- 157, [3] s.

Kitaba mdni davran v rftar, xalqmza qar soyqrm, dini dyrlrimiz, bitkilr v heyvanlar almi v s. mvzular daxil edilmidir.

Abbasov, A.N. Oxu -4 [Mtn]: zif eidn uaqlar 983. Ч n drslik /Akif Abbasov;

elmi red. Y.Krimov;

A ry. R.liyev, S.Qasmov.- B.: Thsil, 2008. 159s.

Kitaba hrb tariximizdn, Dnya Azrbaycanllar, tarixdn gln sslr, silahl qvvlr gn v s. mvzular daxil edilmidir Abbasov, A.N. Oxu -5 [Mtn]: zif eidn uaqlar 984. Ч n drslik /Akif Abbasov;

elmi red. Y.Krimov;

A ry. X.Slimxanova, A.Hacyev.- B.: Thsil, 2008.- 167 s.

Kitaba dini dyrlrimiz, Azrbaycan tbiti, bitkilr v heyvanlar almi, xalqmza qar soyqrm, mdni davran v rftar v s.

mvzular daxil edilmidir.

Axundzad, M.X. Pedaqoji mlahiz v 985. Ч tcrblrim [Mtn]: metodiki vsait /Mirz A Xosrov Axundzad;

red. V.Quliyev;

trt.

P.Axundbyli.- kinci nr.- B.: Adilolu, 2008. 263 s.

Kitabda metodist baxlarla yana, savad tlimi metodlarndan v sullarndan, onlarn hmiyytindn, ibtidai sinif agirdlrinin yaz vrdiinin inkiaf etdirilmsi yollarndan, ifahi v yazl nitqin inkiafndan, eyni vaxtda iki sinifd ilmyin xsusiyytlrindn, agirdlrin aillri il laqlndirilmsindn bhs olunur.

Apoyev, B.F. Nizami Gncvinin pedaqoji 986. Ч grlri [Mtn]: monoqrafiya /Bayram Apoyev. A B.: Adilolu, 2008.- 242, [2] s.

Monoqrafiyada dahi Nizaminin thsil, tlim v trbiy haqqnda dyrli fikir v ideyalar yeni pedaqoji tfkkr v milli ideologiyamz baxmndan tdqiq v thlil edilmi, mvafiq mumildirmlr aparlmdr.

Baxova,.A. Mktbqdr mssislr v 987. Ч ibtidai siniflrd islam dyrlrindn istifad zr B iin tkili yollar [Mtn]: pedaq. elm. nam dr.

dis.: 13.00.01 /raft Baxova;

Azrb. Resp.

TN,. Thsil problemlri in-tu.- B., 2007.- 215 s.

Cfrov, M.. Azrbaycan Knd Tsrrfat 988. Ч Akademiyas 75 ild [Mtn] /Mmmdta.

C Cfrov;

elm. red. R.Mehdiyev.- B.: Adilolu, 2004.- 211, [1] s.

M.. Cfrov yeni kitabnda btn mnal mr boyu bilavasit bal olduu, tlblikdn redaktorlua qdr ucald "rf nian" ordenli Azrbaycan Knd Tsrrfat Akademiyasnn illik rfli tarixindn, kemkeli taleyindn, anl nnnlrindn, yetirdiyi mtxssislrdn shbt ar.

lsgrova, S.. mumthsil mktblrinin 989. Ч dbiyyat drslrind kompyuterdn istifadnin imkan v yollar [Mtn]: pedaq elm. nam.dr.:
13.00.02 /Sid lsgrova;

Azrb. Resp. TN, Thsil problemlri in-tu.- B., 2008.- 19, [3] s.

liyev, S.H. Pedaqoji tmayll ali mktblrd 990. Ч ictimai fnnlrin laqli tdrisinin imkanlar v yollar [Mtn]: pedaq. elm. nam dr. dis.: 13.00. /Sahib liyev;

Azrb. Resp. TN,. Thsil problemlri in-tu.- B., 2007.- 150 s.

liyev, T.. Tbit fnlrinin tdrisi prosesind 991. Ч mktblilrin ekoloji trbiysi [Mtn]: pedaqoji elm. nam dr. dis.: 13.00.02 /Tofiq liyev;

Azrb.

Resp. TN, Naxvan Dvlt un-ti.- Naxvan, 2007.- 168 s.

liyeva, A.B. Zoologiyann tdrisind agirdlrin 992. Ч fermer tsrrfat myin hazrladrlmasnn imkan v yollar [Mtn]: ped. elm. nam dr. dis.:

13.00.02 /Arif liyeva;

Arb. Resp. TN;

Gnc Dv. un-ti.- Gnc, 2008.- 177 s.

sgrova, R.. Mktbqdr yal uaqlarda 993. Ч rabitli nitqin inkiaf [Mtn]: monoqrafiya /Rfiq sgrova;

elm. red. Y..Krimov;

Azrb.

Resp.TN, Thsil problemlri in-tu.- B.: Hrbi nriyyat, 2006.- 158, [1] s.

Monoqrafiyada mktbqdr yal uaqlarn rabitli nitqinin inkiaf etdirilmsinin bir sra aspektlri aradrlr.

Hmidov, S.S. Baa trbiyilrin riyaziyyatdan 994. Ч metodiki hazrlnn saslar [Mtn]: 2110 №-li H ixtisas zr "Pedaqogika v psixologiya" (mktbqdr) fakltsi tlblri n drs vsaiti /Seyidaa Hmidov, S.C.Tayeva;

elmi red. Q.Qasmov;

ry. G.Plngov, B.Cbraylov;

ADPU.- B.: ADPU, 2004.- 119 s.

Vsaitd uaqlarda elementar riyazi tsvvrlrin formaladrlmasnn didaktik saslar v xsusi metodikas rh olunur.

Kazmov, M.S. Orta pe ixtisas thsilinin 995. Ч mzmununun tkmilldirilmsi istiqamtlri K (pedaqoji tmayll orta ixtisas mktblrinin materiallar sasnda) [Mtn]: pedaq elm. nam.

dr.: 13.00.01 /Mmmd Kazmov;

Azrb. Resp.

TN, Thsil problemlri in-tu.- B., 2008.- 25,[1] s.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 996. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2008.- Cild I: Mqayis nzriyysinin formalamas.- 361, [1] s.

Kitaba ilkin aradrmalar, mqayis fikri faliyytin sasdr, mqayisnin psixoloji saslar v s. mlumatlar daxil edilmidir.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 997. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2008.- Cild II: Pedaqoji prosesd mqayisd istifadnin zruriliyi.- 430, [1] s.

Kitabn bu cildind mktbd mqayis, mqayisnin nzri v mli problemlri ks olunmudur.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 998. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2008.- Cild III: 3-c siniflrd "Ana dili" drsliyinin mzmunu v tdrisin dair.- 426, [1] s.

Kitaba oktyabr inqilab, sovet ordusu, xalqmzn azadl, pionerlrin hyat v ilri, v s.

materiallarn planladrlmas v tdrisi daxil edilmidir.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 999. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2008.- Cild IV: 4-c siniflr n "Oxu" drsliklrinin mzmunu.- 430, [1] s.

Kitaba uaqlar midimizdir, qn qaylar, Azrbaycan-yurdum mnim, milli srvtlrimiz v s. mvzular daxil edilmidir Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1000. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2008.- Cild V: Milli pedaqogikann hyatdan urlara, oradan auditoriyalara v mktblr szlmsi.- 398, [1] s.

Kitaba nnvi pedaqogikann mvcud durumuna dair, bzi pedaqoji mfhumlar milli pedaqogika inda, milli pedaqogikaya az bznlr tutarl cavab kimi mvzular daxil edilmidir.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1001. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2008.- Cild VI: ctimai-siyasi problemlr pedaqoji mdaxil.- 339, [1] s.

Kitabn bu cildind partiya v dvlt sndlrindki fikirlr pedaqoji mnasibt, thsil haqqnda qanunun mddalarna mdaxil, siyasi msllr mdaxil v s. bu kimi mvzular z ksini tapmdr.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1002. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2008.- Cild VII: Milli pedaqogikada trbiy msllri - 492, [1] s.

Kitabn bu cildin trbiynin elmi-pedaqoji saslar, xsiyytin formalamasnda trbiynin rolu, faliyytd xsiyytin formalamas, milli pedaqogika trbiynin bzi masir problemlri v s.mvzular daxil edilmidir.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1003. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2009.- Cild VIII: Psixoloji inkiaf pedaqoji prosesin trkib hisssi kimi.- 353, [1] s.

Kitabda tlimd smrliliyin bzi psixoloji msllri, tlimd mnimsmnin psixoloji amillrdn asll, yeni tlim nzriyysinin formalamasnda psixoloji amillrin rolu v s.

mvzulardan geni shbt alr.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1004. Ч33(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2009.- Cild IX: Pedaqoji fikir tarixindn shiflr.- 438, [1] s.

Kitaba Azrbaycanda pedaqoji fikrin inkiaf, Azrbaycann grkmli pedaqoqlar, xarici lklrd pedaqoji fikirlrin inkiaf, mktb tarixi v digr mlumatlar daxil edilmidir.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1005. Ч421(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B., 2009. Cild X: Elmi-pedaqoji msllr milli pedaqogika inda.- 395, [1] s.

Kitabn bu cilddi be blmdn ibartdir. Burada pedaqoji elmin bzi metodoloji msllri, tlim haqqnda yeni nzriyy, pedaqoji prosesin bzi spesifik msllri v s. mvzular z ksini tapmdr.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1006. Ч421(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B., 2009. Cild XI: Pedaqoji prosesin bzi mumi msllri.- 421, [1] s.

Kitabda mktb v hyat, mumi thsilin mzmunu, drs cdvlinin trtibi v s. mvzular haqqnda geni mlumat verilmidir.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1007. Ч421(2А) cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2009.- Cild XII: Milli pedaqogikadan qidalanan orta thsil.- 591, [1] s.

Kitab be blm otuz fsildn ibartdir.

Buraya pedaqoji elmin nzri-metodoloji msllri, thsil v tlimin pedaqoji trkib hisslri, pedaqoji prosesin trkib hisssi, pedaqoji proses xidmt msllri daxil edilmidir Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1008. Ч481(2А) cildd Milli pedaqogikadan qidalanan ali thsil K pedaqogikasnn mzmunu /Nurddin Kazmov;

elmi red. F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.-B.:

[s.n.], 2009.- Cild XIII: Milli pedaqogikadan qidalanan ali thsil pedaqogikasnn mzmunu. 466 s.

Kitab iki hiss drd blmdn ibartdir. Buraya ali mktb pedaqogikasna dru, pedaqogikann nzri-metodoloji msllri, pedaqoji prosesin tkili msllri, pedaqoji prosesd trbiy msllri, ali mktbd pedaqoji proses xidmt mvzular daxil edilmidir.

Kazmov, N.M. Seilmi srlri [Mtn]: 1009. Ч33(2А).д cildd /Nurddin Kazmov;

elmi red.

K F.B.Sadqov;

trt. ed. A.N.Kazmov.- B.: [s.n.], 2009.- Cild XIV: Nurddin Kazmov haqqnda biblioqrafik mlumat.- 422, [1] s.

Kitabn bu cildind mllifin srlri, faliyyti, xsiyyti haqqnda mlumat verilmidir.

Krimov, Y.. Seilmi srlri [Mtn] Ktlvi 1010. Ч pedaqoji eksperimentlr /Yhya Krimov;

trt. ed.

K R.liyev, E.Krimova;

n sz. E.Krimova, S.Abbasova.- B.: Thsil, 2008.- Cild IV.- 390 s.

Kitabda pedaqoji eksperimentin mahiyyti, nvlri, xarakteri, hminin illik ibtidai tlim keilmsi, altyallarn mktb hazrlanmas il laqdar eksperimentlrin gedii v nticlri hat olunmudur.

Mehrabov, A.O. Thsil sahsind tdqiqatlarn 1011. Ч sas istiqamtlri [Mtn]: (2009-2013-c illr) M /Abdulla Mehrabov, Y.Krimov;

elmi red.

A.N.Abbasov;

Azrb. Resp. TN, Thsil problemlri in-tu.- B.:Yaz, 2009.- 55 s.

Kitabda thsilin konseptual problemlri, milli trbiy problemlri, mktbqdr thsilin problemlri, xsusi thsilin problemlri v s.

haqqnda mlumat verilmidir.

Mktb hazrlq qrupunda tsviri faliyytin 1012. Ч tdrisi metodikas [Mtn]: metodik vsait /trt.

M C.A.Orucova, S.A.Orucova;

red.

X..Mmmdova;

ry. M.H.Nzrov, M.A.badova;

Azrb. Resp. TN, Thsil problemlri institutu, Azrb. Beynlxalq un-ti. B.: Beynlxalq Universitet, 2006.- 50 s.

Metodik vsaitd tsviri faliyytin hr istiqamtind - rsmetm, yapma, v aplikasiya mqlrinin tkili, yani vasitlrin hazrlanmas izah olunmudur.

Nbiolu, M. Almaqd Smndrin pesi 1013. Ч [Mtn] /Musa Nbiolu;

red. R.Mmmdli.- B.:

N Elm v Thsil, 2009.- 187 s., [8] v. fotok.

Kitabda uzun illr mktb direktoru kimi smrli faliyyt gstrn Azrbaycan Yazlar Birliyinin zv, air-publisist Smndr Mmmdovun hyat v faliyytini ks etdirn yazlar toplanmdr.

Paayev, T.S. Tarix-diyarnaslq materiallar 1014. Ч sasnda gnc nslin vtnprvrlik trbiysi P [Mtn]: elmi-metodik vsait /Talb Paayev;

elmi red. A.Abbasov;

red..Cbraylov;

ry. V.Piriyev, O.Sultanov;

Azrb. Resp. TN, Thsil problemlri in-tu.- B.: Nrgiz, 2005.- 215 s.

T.Paayevin tqdim etdiyi, sr z mzmunu, mna drinliyi, metodik yeniliyi, fakt dolunluu, xsiyytlrin vtnprvrlik nmunlrinin iqlandrlmas v s. baxmndan dyrlidir.

Sadqov, F. Pedaqogika [Mtn]: tlim, thsil, 1015. Ч trbiy /Frahim Sadqov;

elmi red. F.Rstmov, S.Hseynov;

ry. A.Abbasov, O.Hsnli, F.Seyidov, S.mirxanov;

Azrb. Resp. TN, Bak Biznes universiteti.- B., 2006.- 556 s.

Kmki tdris vsaiti lkmizd hyata keiriln “Thsil slahatna” dair direktiv sndlrin tlblrin mvafiq olaraq tlimin, thsilin, trbiynin mahiyyti, mqsd v vziflri bard elmi rhlrin mzmununu znd ks etdirir.

Sadqova, T. Uaq baasnn byk qrupunda 1016. Ч fiziki mdniyyt mllri [Mtn]: metodik S vsait /Tran Sadqova;

elmi red. Y..Krimov;

ry. A.N.Abbasov, L.A.Cahangirova, Z..Vliyeva.- B.: Nrgiz, 2009.- 160 s.

Metodik vsaitd uaq baasnn byk qruplarnda fiziki mllr sisteml verilmidir.

Sfrli,.S. mumthsil orta mktblrd 1017. Ч riyaziyyatn corafiya il laqli yrnilmsinin S riyaziyyat tlimi keyfiyytinin yksldilmsin tsiri [Mtn]: pedaq. elm. nam dr. dis.: 13.00. /lqar Sfrli;

Azrb. Resp. TN, Sumqayt Dvlt un-ti.- Sumqayt, 2007.- 163 s.

Tbit gsind otaq bitkilri [Mtn]: metodik 1018. Ч vsait /trt. ed. C.Orucova;

ry. M.H.Nzrov, T T..liyev;

elmi red. L.K.Cfrova;

Azrb. Resp.

TN, Thsil problemlri in-tu, ABU.- B., 2007. 87, [1] s.

Tqdim olunan vsait tlblr yerli rait uyunlam oxlu sayda otaq bitkilri il, onlarn normal inkiaf v bymsi n sas amillrl (istilik, su, iq, hava v qidalandrc maddlr), bitkilr qulluq qaydalar il tan olmaa, bitki ziyanverici v xstliklri il mbariz sullarn yrnmy imkan verir.

Аманова, С.Б. Наследие [Текст]: пособие для 1019. 3- учителей 1-2 классов /Солмаз Аманова;

науч.

ред. Э. Керимова;

худож. Т.Мамишева.- Б.:

[б.и.], 2008.- 118 с.

Эта книга включает в себя примерный план занятий по внеклассному чтению, наглядные пособия, а также разработки уроков по "Наследию" на основе книги "Человек оставляет следы".

Балкунов, А.В. Теория и практика 1020. А2009/ проектирования содержания экономического образования в общеобразовательной школе [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00. /Александр Балкунов;

Кыргызский нац. ун-т им. Ж. Баласагына.- Бишкек, 2009.- 27, [4] с.

Гулиева, Н.А. Об основных теоретико 1021. 1- методических положениях музыкального воспитания и обучения в ДМШ (на материале учебных пособий для начальных классов) [Текст]: методические рекомендации для педагогов и учащихся детских музыкальных школ, гимназий искусств, музыкальных колледжей, музыкальных специальностей ВУЗов /Нармина Гулиева;

сост. Н.А.Гулиева;

науч. ред. Г.Абдуллазаде;

рец.

О.Г.Абаскулиев, Т.Ф.Кенгерлинская;

МО Азерб. Респ., Институт по проблемам образования, БМА им. Уз.Гаджибейли.- Б., 2008.- Часть I.- 35, [1] с.

Гулиева, Н.А. Об основных теоретико 1022. 1- методических положениях музыкального воспитания и обучения в ДМШ (на материале учебных пособий для начальных классов) [Текст]: методические рекомендации для педагогов и учащихся детских музыкальных школ, гимназий искусств, музыкальных колледжей, музыкальных специальностей ВУЗов /Нармина Гулиева;

сост. Н.А.Гулиева;

науч. ред. Г.Абдуллазаде;

рец.

О.Г.Абаскулиев, Н.Г.Римази;

МО Азерб. Респ., Институт по проблемам образования, БМА им.

Уз.Гаджибейли.- Б., 2008.- Часть II.- 27, [1] с.

Исмайлова, К.Ф. Пути изучения образцов 1023. Д- Азербайджанского устного народного творчества в школах с русским языком обучения [Текст]: дис. канд. пед. наук:

13.00.02 /Кёнюль Исмайлова;

МО Азерб. Респ., Ин-т по проблемам образования Азерб. Респ. Б., 2007.- 176 с.

Кадымова, Ж.Г. Проблемы музыкального 1024. Д- обучения и воспитания в Азербайджане на современном этапе и пути их решения [Текст]:

дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 /Жаля Кадымова;

АГПУ.- Б., 2006.- 260 с.

Кенгерлинская, Т.Ф. Интегративный 1025. Д- принцип построения системы специальной педагогической и исполнительской подготовки студентов [Текст]: дис. д-ра пед. наук: 13.00. /Тамилла Кенгерлинская;

МО Азерб. Респ., БМА им. Уз.Гаджибейли.- Б., 2007.- 307 с.

Мусаев, Д.М. Возможности применения 1026. Аз2009/ интерактивных методов при обучении истории Азербайджана в общеобразовательных школах [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00. /Даянат Мусаев;

МО Азерб. Респ., АГПУ.- Б., 2009.- 24, [2] с.

Шахтахтинская, Ф.Н. Интеллект [Текст] 1027. 3- /Фаида Шахтахтинская.- Б.: Тахсил, 2008.- с.

Книга Шахтахтинской Ф.Н."Интеллект" развивает логику, аналитическое мышление детей дошкольного возраста, тренирует внимание и память, расширяет представления ребенка об окружающем мире.

Green Book: For the renewal of public education 1028. - in Hungary [Text] /ed. K.Fazekas, J.Kollo, J.Uarga.- Budapest: ECOSTAT, 2009.- 306 s.

Bdn trbiysi. dman. Turizm Acalov, E.F. Bdn trbiysi v idman tarixi 1029. Ч [Mtn]: ali mktblr n drs vsaiti /Eldar A Acalov,.zizova, V.kbrov;

red.

M.A.Nsrullayev;

ry. D.D.Quliyev, B.S.Quliyev;

Azrb. Resp. TN;

Azrb. Resp. Gnclr v idman nazirliyi, Azrb. Dvlt Bdn trbiysi v idman akademiyas.- B.: Mllim, 2007.- 194, [2] s.

Bu vsait mhazir materiallar kilind trtib edilrk Bdn Trbiysi v dman Akademiyasnn v ali mktblrin bdn trbiys fakltlrinin tlblri cn nzrd tutulmudur. Vsait fnn zr mvafiq proqram sasnda trtib edilmidir.

Bak Futbol Federasiyas [Mtn]: mlumat kitab 1030. Ч515.78.я /trt. ed. Samir, M.Sleymanov;

red.

B M.Sleymanzad;

Azrb. Futbol tarixi v statistikas mrkzi.- B.: "Shr" qzetinin nri, 2005.- CBS 79, [1] s.

Kitaba Bak Futbol Federasiyasna, Azrbaycanda futbolun inkiaf tarixin, Bak klublarnn lk empionatlarndak xlarna, Bak Kuboku, Bak birinciliyi urunda yarlara dair mlumatlar daxil edilmidir.

Elxan, E.M. Zorxana mdniyyti [Mtn] /Elin 1031. Ч513 E Muxtar Elxan.- B.: Nurlan, 2008.- 69 s.

Kitabda Azrbaycan mdniyyti tarixinin zvi hisssi v unudulmaz abidlrindn biri saylan zorxanalqdan, zorxana sntindn, onun ibtidas, burada musiqi v oxuma il mayit olunan doqquz nnvi idman nv v glm yarlarndan shbt alr.

Sleymanzad, M. zim qalmasa da szm 1032. Ч51(2А).д qalacaq [Mtn] /Mzahir Sleymanzad;

red.

S M.Sleymanov;

msl. L.Mmmdova.- B.:

Nurlan, 2009.- 559, [1] s.

Kitaba SSR Jurnalistlr ttifaqnn xsusi mkafatna layiq grlm, mkdar mdniyyt iisi Mzahir Sleymanzadnin xatirlri, publisistik mqallri, ald v verdiyi msahiblr, sfr qeydlri, digr materiallar daxil edilmidir.

Аджалов, Э.Ф. История физической культуры 1033. 1- и спорта [Текст]: учебное пособие для вузов /Эльдар Аджалов, В.Акберов, Ш.Азизова;

ред.

М.А.Насруллаев;

рец. Б.С.Гулиев, Д.Д.Гулиев;

МО Азерб. Респ.;

Мин-во молодежи и спорта АР;

Азерб. Гос. акад. физической культуры и спорта.- Б.: Муаллим, 2007.- 246, [2] с.

В пособии изучаются общие закономерности возникновения и развития физической культуры и спорта с древнейших времён до настоящего периода.

Аджалов, Э.Ф. Социально- методологические 1034. 2- основы истории развития физической культуры и спорта [Текст]: учебник для высших учебных заведений: магистрская ступень обучения /Эльдар Аджалов, В.Акберов, Ш.Азизова;

ред. М.А.Насруллаев;

рец. Д.Г.Гулиев, С.Б.Ёлчиев;

МО Азерб. Респ.;

Мин-во молодежи и спорта АР;

Азерб. гос.

акад. физической культуры и спорта.- Б.:

Муаллим, 2008.- 459 с.

Данный курс вооружает магистров необходимыми знаниями в области истории возникновения и развития физических упражнений, игр и видов спорта, их социально-политического значения в современном обществе.

Багиров, Ч.Г. Значение памятников 1035. Д- архитектуры и искусства в контексте развития современного туризма в Азербайджане [Текст]: дис. канд. культурол. наук: 24.00. /Чингиз Багиров;

МО Азерб. Респ., Азерб. гос.

ун-т культуры и искусств.- Б., 2006.- 156 с.

Бакиев, З.А. Индивидуализация технико 1036. А2009/ тактической подготовки борцов на основе автоматизированного анализа соревнова тельной деятельности [Текст]: автореф. дис.

канд. пед. наук: 13.00.04 /Зафар Бакиев;

М-во по делам культуры и спорта Респ. Узбекистан;

Узбекский гос. ин-т физ. культ.- Ташкент, 2009.- 25, [1] с.

Баязитов, К.Ф. Оптимизация трениро 1037. А2009/ вочного процесса тяжелоатлетов высокой квалификации в годичном цикле [Текст]:

автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04.

/Камиль Баязитов;

М-во по Делам культуры и спорта Республики Узбекистан;

Узбекский гос. ин-т физ. культ.- Ташкент,2009.- 25, [1] с.

Гиннес. Мировые рекорды 2008 [Текст]:

1038. 3- рекорды, которые видно даже в темноте /гл.

ред. К.Глендей;

отв. за выпуск Д.Ботфилд;

Оригинальные фотографии Р.Брэдбери [и др.];

художники И.Булл, Т.Уэбб;

пер. на рус. яз.

П.Андриянов, О.Иоффе, М.Фадеева.- М.: АСТ:

Астрель, 2007.- 286, [2] с.

Издание этого года набрано "Мириад Про" (Myriad Pro)-пропорциональном и легко читаемом "гуманистическом" рубленом шрифте, разработанном в начале 1990-х гг.Робертом Слимбэхом и Кэрол Туомбли (оба США).

Гиннес. Мировые рекорды 2009 [Текст]:

1039. 3- иллюстрации в 3-х измерениях /гл. ред.

К.Глендей;

отв. за выпуск Д.Ботфилд;

художники Ян Булл, Д.Бёрдер, Р.Миллер;

оригинальные фотографии Р.Брэдбери [и др.];

пер с. англ. П.Андрианова, И.Павловой, М.Фадеевой.- М.: АСТ: Астрель, 2008.- 289 с.

В этой книге вы найдете сотни новых и обновленных достижений и множество потрясающих фотографий.

Гончарова, Н.Н. Автоматизированные 1040. А2009/ системы контроля физического состояния детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания [Текст]:

автореф. дис. канд. наук по физическому воспитанию и спорту: 24.00.02 /Наталья Гончарова;

Нац. ун-т физического воспитания и спорта Украины.- Киев, 2009.- 20 с.

Краснова, Г.М. Формирование 1041. А2009/ профессиональных знаний и умений по плаванию у студентов института физической культуры [Текст]: автореф. дис. канд. пед.

наук: 13.00.04 /Галина Краснова;

М-во по делам культуры и спорта Респ. Узбекистан;

Узбекский гос. ин-т физ. культ.- Ташкент, 2009.- 28, [1] с.

Пожарский, В.А. Шахматный учебник 1042. 2- [Текст]: книга для юнных шахматистов, их родителей и тренеров, а также для всех, кто стремится усовершенствовать свою игру - от начинающих до перворазрядников, желающих стать высококвалифицированными шахматистами /Виктор Пожарский;

предисл.

Н.Крогиуса.- Изд. 9-е.- Ростов-на-Дону:

Феникс, 2009.- 413, [3] с.

"Шахматный учебник" предназначен для желающих усовершенствовать свою игру (от начинающих до перворазрядников) и шахматных тренеров.

Русанова, О.М. Режимы тренировочных 1043. А2009/ нагрузок, направленные на развитие устойчивости реакций аэробного энергообеспечения у квалифицированных спортсменов в гребле академической [Текст]:

автореф. дис. канд. наук по физическому воспитанию и спорту: 24.00.01 /Ольга Русанова;

Нац. ун-т физического воспитания и спорта Украины.- Киев, 2009.- 22 с.

Тюх, И.А. Индивидуальные нормы 1044. А2009/ физической подготовленности младших школьников в процессе физического воспитания [Текст]: автореф. дис. канд. наук по физическому воспитанию и спорту:

24.00.02 /Ирина Тюх;

Нац. ун-т физического воспитания и спорта Украины.- Киев, 2009. 20с.

Яковлев, Г.А. Экономика и статистика 1045. 338.479. туризма [Текст]: учеб. пособие /Георгий /Yak Яковлев.- М.: РДЛ, 2006.- 368 с.

Новое учебное пособие рассчитано как для специалистов, так и для людей, интересующихся проблемами туризма.

Berdimuhamedow, G. Ahalteke Bedewi: Bizin 1046. Bd- buysanjumuz we hratymyz [Text] /Gurbanguly Berdimuhamedow.- Agabat: TDH, 2008.- 228 p.

Hotel & restaurant directory Pakistan 2007- 1047. - [Text].- Islamabad: Ministry of Tourism Economic Analysis Wing, 2008.- 333 s.

Pakistan travel trade directory 2007-08 [Text]. 1048. - Islamabad: Government of Pakistan, Ministry of Tourism Economic Analysis Wing, 2008.- 341 s.

Mtbuat Azrbaycan xalqnn mummilli lideri Heydr 1049. Ч liyevin anadan olmasnn 85 illiyi il laqdar T Trkdilli lklrin xbr agentliklri birliyi (TKA) Ba Mclisinin "Trkdilli lklrin laqlrinin inkiafnda xbr agentliklrinin mkdalnn rolu" mvzusunda VII iclas [Mtn]: Bak 29 aprel- 3 may 2008- ci il /red.

V.Musayev [v b.];

trc. N.Xdrov [v b.].- B.:

rq-Qrb, 2009.- 168 s., [8] v. fotok.

Birliyin tkilindn mqsd trk dnyas il bal xbrlrin birinci ldn, qrzsiz v obyektiv kild dnyaya atdrlmas iin kmk etmk, habel zv agentliklr arasnda mkdaln qurulmas qarlql tcrb mbadilsi imkanlarnn genilndirilmsidir.

liyev, A. Mirz Clil v Azrbaycan mtbuat 1050. Ч [Mtn]: "Molla Nsrddin"in 100 illiyi qarsnda /Azr liyev;

red. M.Teymurov.- B.: Elm, 2005. 280 s.

Kitabda grkmli publisist, byk dramaturq v nasir C.Mmmdquluzadnin Azrbaycan mtbuatndak rolu, onun dbi-estetik xtti, satirik mtbuatn inkiafnda rolu, dvrn ictimai siyasi v dbi hadislri fonunda thlil olunur.

Krimova, A.N. Azrbaycan televiziyasnn 1051. Ч632(2А) beynlxalq laqlri: bu gn v perspektivi K [Mtn]: Filol. elm. nam dr.dis.: 10.01.10 /Aynur Krimova;

Azrb. Resp. TN, BDU.- B., 2008. 139 s.

OANA craiyy Komitsinin iclas Qloballaan 1052. Ч612.4(0) dnyada informasiya ham n [Mtn]: Asiya v Q- Sakit Okean lklri Xbr Agentliklri Tkilat (OANA) craiyy Komitsinin 30-cu iclas Bak, 1-4 sentyabr 2008-ci il /ideya ml. v burax.

msul A.Aslanov;

red. D.smayilov, T.Nuriyeva;

inglis dilindn trc. ed. O.Muradov [v b.];

rus dilindn trc. ed. N.Xdrov.- B.: rq-Qrb, 2009.- 479, [32] s.

Tqdim olunan kitabda 2008-ci il sentyabrn 1-4 d Bakda Asiya v Sakit Okean lklri Xbr Agentliklri Tkilatnn - OANA-nn craiyy Komitsinin "Qloballaan dnyada informasiya ham cn" mvzusunda 30-cu iclas haqqnda geni mlumat verilir.

rifli, K.K. Azrbaycan lyazma kitab v 1053. Ч kitabxanalar [Mtn] /Kamandar rifli;

elmi red.

M.Z.Nasoylu;

AMEA, Mhmmd Fzuli adna lyazmalar institutu.- B.: Nurlan, 2009.- 190 s.

Kitabda orta sr yazl abidlri v mnblri sasnda Azrbaycan lyazma kitabnn yaranmas v inkiaf mrhllri aradrlm, lyazma abidlrind yol verilmi thriflr v onlar douran sbblr iqlandrlmdr.

Бабаев, З.К. Место Интернет-журналистики в 1054. Д- формировании информационного общества в Азербайджане [Текст]: дис. канд. филол. наук:

10.01.10 /Заур Бабаев;

МО Азерб. Респ., БГУ. Б., 2006.- 158 с.

Книга кирилловской печати [Текст]: ХVI 1055. 2- XVIII веков: каталог выставки: к 450- летию первого Московского печатного издания /сост.

Е.А.Емельянова;

М-во. культуры РФ;

Российская государственная библиотека.- М.:

Памятники исторической мысли, 2003.- 32 с.

Россия вместе с мировым культурным сообществом отмечает юбилей выхода в свет первой московской печатной книги. К этой знаменательной дате РГБ подготовила книжную выставку, представляющую книги кирилловской печати, издававшиеся в Москве на протяжении XVI-XVIII вв.

Корконосенко, С.Г. Основы журналистики 1056. 2- [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности "Журналистика" /Сергей Корконосенко;

рец.

Л.Е.Кройчик.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.:

Аспект Пресс, 2009.- 316, [4] с.

В учебнике дается комплексное представление об основных понятиях и терминах теории журналистики, происхождении и эволюции прессы, ее месте в социальной системе, культуре, политике.

Основы медиабизнеса [Текст]: учебное 1057. 2 - пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 030600 "Журналистика" /авт. Е.Л.Вартанова [и др.];

под ред. Е.Л.Вартановой;

науч. ред.

Н.В.Ткачева;

рец. А.В.Коротков, А.С.Пую. М.: Аспект Пресс, 2009.- 359, [1] с.

Данное учебное пособие впервые в российской учебной и научной литературе рассматривает СМИ как отрасль экономики, анализирует ее историю и движущие силы, основные тенденции развития и важнейшие сферы деятельности: финансовую политику, медиапланирование, медиамаркетинг, бизнес планирование.

Шариф, А.А. А годы уходят - все лучшие 1058. 2- годы, которых уже не вернуть... [Текст]:

автобиографическая повесть /Азад Шариф;

ред. Э.Алиева.- Б.: Апостроф, 2009.- 318, [2] с.

Книга публициста Азада Шарифа изобилует рассказами о встречах с интересными людьми.

Kitabxana ii Xlfova, S.A. XX srin 70-80-ci illrind 1059. Ч Azrbaycanda dvlt ktlvi kitabxana X bksinin inkiaf (Azrbaycan Respublikas ktlvi kitabxanalar bksinin materiallar sasnda) [Mtn]: tarix elm. nam. dr.: 05.25. /Sevda Xlfova;

Azrb. Resp. TN, BDU.- B., 2009.- 24, [2] s.

Vliyeva, A.K. M.F.Axundov adna Azrbaycan 1060. Ч Milli Kitabxanasnn biblioqrafik faliyyti (1970 V 2000-ci illr) [Mtn] /Arzu Vliyeva;

elmi red.

Z.H.liyev.- B.: Vektor NE, 2008.- 136, [2] s.

Kitabda Milli Kitabxanann 1970-2000-ci il dvrlrindki biblioqrafik faliyytini ks etdirn zngin tarixi tcrb z ksini tapmdr.

Hminin nzri v tcrbi hmiyyti ksb edn faktlar verilmidir.

Брофи, П. Оценка деятельности библиотек:

1061. 2- принципы и методы [Текст] /Питер Брофи;

науч. ред. пер. Я.Л.Шрайберг;

пер. с англ.

А.И.Земскова.- М.: Омега-Л, 2009.- 357 с.

В книге впервые представлен весь доступный объем исследований эволюции библиотечного обслуживания и оценки его эффективности.

Muzey ii Sadqzad, H.. Muzeylr vasitsil maddi 1062. Ч77(2А) mdniyyt nmunlrinin toplanmas, ilnmsi S v tblii problemlri (Azrbaycan muzeylrinin materiallar sasnda) [Mtn]: kulturologiya elm.

nam. dr. dis.: 24.00.03 /Hicran Sadqzad;

Azrb. Resp. TN, Azrb. Dvl. Mdniyyt v incsnt un-ti.- B., 2008.- 158 s.

Dililik Abdullayev,.Z. Masir Azrbaycan dili 1063. Ш [Mtn]: Sintaksis: drslik /lvst Abdullayev, A Y.Seyidov, A.Hsnov;

red. E.Hsnova,.hmdzad, burax. msul.Glliyev.- B.:

rq-Qrb, 2007.- 422, [2] s.

Drslik masir Azrbaycan dili kursunun sintaksis blmsini hat edir. Burada sintaksis v onun predmeti, sintaktik laqlr, sz birlmlri, sad v mrkkb cmllr, mrkkb sintaktik btvlr bard sistemli mlumat verilir.

Abdullayev, R. M. Trk dillrind leksik 1064. Ш163- semantik konversiya. (Ouz qrupu trk dillri A materiallar sasnda) [Mtn]: filol. elm. nam.

dr.dis.: 10.02.06 /Ruslan Abdullayev;

AMEA, Nsimi ad. Dililik in-tu.- B., 2008.- 152 s..

Almanca-azrbaycanca lt [Mtn]: lt 1065. Ш143. txminn 40000 sz v sz birlmsi daxil A edilmidir: A-Z /red..Qurbanl;

trt. ed.

R.Babayeva [v b.];

burax. msul.Glliyev. B.: rq-Qrb, 2007.-647, [1] s.

Ltd hyatn n mxtlif sahlrini (texnika, tbiyyt elmlri, incsnt, dbiyyat, ictimai elmlr v s.) ifad edn szlr toplanmdr.

Azrbaycan-in dillrind killi szlk [Mtn] 1066. Ш163. /trt. ed. R.Abbasov, N.Qhrmanova;

red. Sun A Yuy Dzyan;

rssam.ntiqam;

in Xalq Resp-nn Azrb. Resp. sfirliy;

Azrb.-in Dostluq v mkdalq cmiyyti.- B.: [s. n.], 2004.- 75 s.

killi szlkd Azrbaycan v in dillrind ilniln szlr daxil edilmidir.

Azrbaycan dbi dili tarixi [Mtn]: drd cildd 1067. Ш /S.Mehdiyeva [v b.];

red. S.Mehdiyeva;

AMEA, A Nsimi ad. Dililik institutu.- B.: rq-Qrb, 2007.- Cild III: XIX sr.- 334, [2] s.

Kitab Azrbaycan dbi dilinin XIX sr mrhlsind inkiaf tarixinin elmi tdqiqin hsr edilmidir.

Azrbaycan toponimlrinin ensiklopedik lti 1068. Ш163. [Mtn]: iki cildd /trt. R.liyeva [v b.];

red.

A R.liyeva;

AMEA, Nsimi ad. Dililik in-tu.- B.:

rq -Qrb,2007.- Cild I: A-K.- 299, [5] s kicildlik Azrbaycan toponimlrinin ensiklopedik ltind 12 min yaxn corafi adn izah verilmidir. Bu ltd glck tdqiqatlar dzgn istiqamtlndirmk n kndlrin adlar onlarn daxil olduqlar inzibati razi vahidlrinin adlar il birlikd kilir.

Azrbaycan toponimlrinin ensiklopedik lti 1069. Ш163. [Mtn]: iki cildd /trt. R.liyeva [v b.];

red.

A R.liyeva;

AMEA Nsimi ad. Dililik in-tu.- B.:

rq -Qrb,2007.- Cild II: Q-Z.- 303, [1] s Azrbaycanca-franszca lt [Mtn]: A- Z:

1070. Ш163. lt 25000- dn artq sz daxil edilmidir /red.

A R.Cabbarov.- B.: rq -Qrb, 2007.- 619, [5] s.

25000-dn artq ba sz olan bu ltd 70000 qdr sz birlmsi, frazeoloji v sabit sz birlmlri, atalar szlri, zrbi-msllr v nmun n cmllr verilmidir.

Bayramova, A. Leksik alnmalarn dilin 1071. Ш znginlmsind rolu [Mtn] /Amalya B Bayramova;

red. A.Axundov;

Azrb. Resp. TN, BDU.- B.: Nurlan, 2009.- 152 s.

Kitabda szlrin hans dildn alnmasn, hans zaman ksiyind dil glmsini, leksik alnmalarn struktur nvlrini, trkib hisslrinin etimon dildki xsusiyytlrini, htta leksik alnmann kediyi yolu, etimologiyasn v s.

hat edn materiallar toplanmdr.

Budaqov, B.. Grcstanda trkmnli 1072. Ш toponimlrin izahl lti [Mtn] /Budaq B Budaqov, Q..Qeybullayev;

elmi red.

B.Budaqov;

red. M.Nbiolu.- B.: Nurlan, 2008. 310, [2] s.

sr Grcstan razisind qdim trkmnli tayfalarn mskunlama tarixin v XVI-XX srlrd trkmnli toponimiyann mnyin hsr olunmudur.

Cabbarova, G.. kidilli ltlrd terminlrin 1073. Ш163. verilmsinin sul v vasitlri ("Azrbaycanca C ingilisc", "ngilisc-azrbaycanca" ltlr sasnda) [Mtn]: filol. elm. nam dr. dis.:

10.02.19 /Glnar Cabbarova;

AMEA, Nsimi ad.

Dililik in-tu.- B., 2007.- 139 s.

Cfrov, S.. Masir Azrbaycan dili [Mtn]:

1074. Ш Leksika /Slim Cfrov;

red. B.hmdov;

burax.

C msul.Glliyev.- 3-c nr.- B.: rq-Qrb, 2007.- 191, [1] s.

Drslik iki hissdn ibartdir. Birinci hissd "Leksikologiya" bhsind leksikologiyann mqsdi v vziflri, masir Azrbaycan dilinin lt trkibi, leksikas, idiom v ibarlri, leksikoqrafiyas v s. izah olunur. kinci hiss "Sz yaradcl" bhsidir ki, burada leksik, morfoloji v sintaktik yolla dzln sz yaradclndan, o cmldn ad, fel, zrf kililri v s. haqqnda geni mlumat verilir.

obanzad, B. Seilmi srlri [Mtn]: be 1075. Ш cildd /Bkir obanzad;

nr hazr. v n szn ml. M.Adilov;

red. A.Babayev.- B.: rq-Qrb, 2007.- Cild I.-333, [3] s.

srin I cildin 1920-ci illrd Bakda rb qrafikas il nr edilmi "Trk-tatar lisaniyyatna mdxl" v "Trk-tatar dialektolojisi", elc d arxivd makina latn ap v ski lyazmas halnda qalmaqda olan "Xtainin dili v bdii yaradcl haqqnda" srlri daxil edilmidir.

obanzad, B. Seilmi srlri [Mtn]: be 1076. Ш cildd /Bkir obanzad;

nr hazr. v n szn ml. M.Adilov;

red. A.Babayev.- B.: rq-Qrb, 2007.- Cild II.-365, [3] s.

Kitabn II cildin mllifin 1928-ci ild Amscidd ski lifbada nr etdirdiyi "Son dvr Krm-tatar dbiyyat tnqid tcrblri", arxivd makina latn ap v ski lyazmas halnda qalm "bn Mhnna v onun lti" kitablar, elc d dvri mtbuatda Azrbaycan v rus dillrind nr edilmi 27 elmi mqal v x daxil edilmidir.

obanzad, B. Seilmi srlri [Mtn]: be 1077. Ш cildd /Bkir obanzad;

nr hazr.

A.Ramazanov, T.Quliyev;

red. v n szn ml.

M.Adilov.- B.: rq-Qrb, 2007.- Cild III.-342 s.

Kitab trk dillrinin v dbiyyat tdrisi v tdqiqi metodlarnn yrnilmsin hsr olunmudur.

obanzad, B. Seilmi srlri [Mtn]: be 1078. Ш cildd /Bkir obanzad;

nr hazr. v n szn ml. M.Adilov;

red. V.Adilov.- B.: rq-Qrb, 2007.- Cild IV.- 198, [2] s.

Kitab Azrbaycan dilinin materiallar sasnda trk dilinin quruluu, fonetikas, leksikas, morfologiyas, sintaksisi v btn bunlarn tdris metodikas haqqnda yazlm ayr-ayr mqallrin toplusundan ibartdir.

Dililik ensiklopediyas [Mtn]: drs vsaiti 1079. Ш12.я /ml., red. v n sz. F.Y.Veyslli;

msl.

D K.M.Abdullayev, B.B.smaylov, M.M.Musaolu;

ry. F.H.Zeynalov, A.Y.Mmmdov;

Azrb.

Resp. TN, Dillr un-ti;

.- B.: Mtrcim, 2008. Cild II.- 526, [2] s.

Ensiklopediyann bu cildin dnya dililiyind sz sahibi olan alimlrin ad gstricilrini v zk szlri, habel ensiklopediyada adlar kiln dillrin siyahs, mhm mnb v qaynaqlar da daxil edilmidir.

Dmirizad,.M. Masir Azrbaycan dili 1080. Ш [Mtn]: Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya: drslik D /bdlzl Dmirizad;

red. A.Axundov;

burax.

msul.Glliyev.- B.: rq-Qrb, 2007.- 253, [3] s.

Drslik hissdn ibartdir. Birinci hissd "Masir Azrbaycan dbi dilinin fonetikas" bhsind fonetik qanunlar, vuru, intonasiya v s.

hecalarn nvlri haqqnda geni mlumat verilir.

kinci hiss "Masir Azrbaycan dilinin orfoepiyas" bhsidir. nc hissd is "Masir Azrbaycan dilinin orfoqrafiyas" bhsind Azrbaycan dilinin yazs v orfoqrafiyas haqqnda qsa mlumat verilir.

hmdov,.M. Azrbaycan dili tdrisinin bzi 1081. Ш msllri [Mtn] /hd hmdov;

trt. ed.

A.hmdov,.Abbasov;

elmi red. F.ahbazl. B.: Thsil, 2007.- 239, [1] s.

Kitabda mllifin iki byk sri v bzi mqallri daxil edilmidir.

hmdova, G.B. Temporalln mtnyaradc 1082. Ш143. xsusiyytlri (ingilis v Azrbaycan dillrinin materiallar sasnda) [Mtn]: filol. elm. nam dr.

dis.: 10.02.19 /Glnar hmdova;

AMEA, Nsimi ad. Dililik in-tu.- B., 2008.- 147 s.

liquliyev, R. Elmi faliyytd istifad olunan 1083. Ш sas terminlr [Mtn]: lt /Rasim liquliyev, S.krl, S.Kazmova;

elmi red. A.Axundov, S.Sadqova;

AMEA, nformasiya texnologiyalar in-tu.- B.,, 2009.- 201, [3] s.

Ltd elmi faliyytd istifad olunan sas terminlr geni izah verilir v ilk df Azrbaycan dilind oxuculara tqdim olunur.

liyev, Y. Azrbaycann qdim trk runik yazl 1084. Ш abidlri [Mtn] /Yadigar liyev;

elmi red.

N.Cfrov;

Azrbaycanda Atatrk mrkzi.- B.:

ADPU-nun mtbsi, 2008.- 120 s.

Kitabda ki rayonunun Dabulaq kndind mllif trfindn akar olunmu qdim trk runik yazlarndan bhs olunur, 1948-52-ci illrd Mingevird arxeoloji qazntlar zaman taplm Qafqaz Albaniyas dvrn aid yazl kitablrin (alban kitablrinin) habel azrbaycanllarn yaadqlar baqa razilrd-indiki Dastan v Grcstann bir hisssind yaradlm epiqrafik abidlrin qdim trk runik lifbas il yazya alnd sbut edilir, onlarn mtni, oxunuu v trcmsi verilmidir.

liyev, Y. Qdim trk lifbas [Mtn]: tarixi 1085. Ш mnyi, tkkl /Yadigar liyev;

elmi red.

N.Cfrov;

Azrb. Atatrk mrkzi.- B.: ADPU nun mtbsi, 2008.- 234 s.

Kitabda qdim trk lifbasnn mnyi, onun piktoqram v ideoqram balanc, tkkl v inkiaf mrhllri v bzi spesifik xsusiyytlri, habel lifba iarlri il xala simvollarnn genealoji v tipoloji uyunluqlar aradrlr.

liyeva, N. "German filologiyasna giri" 1086. Ш143.я kursundan mhazir mtnlri [Mtn]: drs vsaiti /Nrmin liyeva;

elmi red..Rcbli;

ry.

.V.Qasmova, F.N.Mehdiyev.- B.: Nurlan, 2009.- 105, [3] s.

Drslikd german filologiyas fnninin predmet v vziflri, dillrin tsnifi prinsiplri, mqyisli tarixi metod, german dillrinin yrnilmsi haqqnda qsa mlumat verildikdn sonra german qbillri haqqnda qdim mlumatlar nzrdn keirilir.

sdova, A. Azrbaycan dilind qrammatik 1087. Ш163. hallar [Mtn]: monoqrafiya /Adil sdova;

red.

M.Mmmdov;

AMEA, Nsimi ad. Dililik in tu.- B.: ELM v Thsil, 2009.- 131, [1] s.

Monoqrafiyada Azrbaycan dililiyind qrammatik hallar adlandrlan adlq, yiylik v tsirlik hallar sadc nnvi dar rivd deyil, geni miqyasda qrammatik v funksional semantik chtdn mqayisli kild aradrlr, hal kateqoriyas hm morfoloji, hm d morfoloji sintaktik kateqoriya kimi nzrdn keirilir.

1088. Ш143 sdova, M. ngilis v Azrbaycan dillrind 91 tamamlq budaq cmllri [Mtn] /Mhbbt sdova;

red. A.Axundov;

AMEA, Nsimi ad.

Dililik in-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 146 s.

Monoqrafiyada mxtlif sistemli ingilis v Azrbaycan dillrinin materiallar sasnda tamamlq budaq cmlli tabeli mrkkb cmllrin struktur-semantik v funksional xsusiyytlri nzrdn keirilir, onlarn struktur-semantik tiplrinin tsviri verilir, dillraras uyunluqlar v frqlr myyn edilir.

sgrov, N.. Azrbaycann makrotoponimlri 1089. Ш [Mtn]: drs vsaiti /Nbi sgrov;

elmi red.

M.obanov;

ry. Q.Mdiyev,.Kazmov;

Azrb. Resp. TN, ADPU.- B.: Elm v Thsil, 2009.- 486, [2] s.

Drs vsaiti Azrbaycan Respublikasnn hr v rayon adlarnn tarixi-corafi, linqvistik thlilin hsr edilmidir. Kitabda lkmizin razisindki btn hr v rayon adlar tarixi linqvistik istiqamtd aradrlm, yeni faktlarla znginldirilmidir.

Farsca-azrbaycanca lt [Mtn]: lt 1090. Ш txminn 35000 sz v sz birlmsi daxil F edilmidir /trt. ed. M.Nasoylu,.Barov, A.Ramazanov,.Abdullayeva;

red. v n sz.

M.Nasoylu.- B.: rq-Qrb, 2007.- 636 s.

Lt klassik fars dbi dili n sciyyvi olan bir sra szlri v danq dilind ox ilnn ayr-ayr sz v ifadlr daxil edilmidir. Bundan lav ada fars dbi dilind ilnn bir sra yeni szlr d, sasn nternet shiflrindn bhrlnmkl ilk df lt daxil edilmidir.

Hacyev, A. Linqvistik v metodik aradrmalar 1091. Ш [Mtn] /Asif Hacyev;

elmi red. T.Hacyev.- B.:

H Nurlan, 2009.- 191, [1] s.

Kitabda Azrbaycan dilinin tarixi v onun tdrisi metodikas il bal aparlan aradrmalarn nticsi kimi meydana xan mqallr toplanmdr.

Hacyev, E.. Mxtlif sistemli dillrd kmki 1092. Ш nitq hisslrinin funksional-semantik H xarakteristikas [Mtn]: filol. elm. d-ru dr.:

10.02.04;

10.02.01 /Edison Hacyev;

Azrb. Resp.

TN;

Azrb. Dillr un-ti.- B., 2009.- 41, [1] s.

Hacyeva, A.Y. Linqvistik tipologiyada tipoloji 1093. Ш modifikasiya problemi [Mtn]: monoqrafiya H /Aytn Haciyeva;

elmi red. A.Axundov, ry.

M.Mahmudov [v b.];

AMEA, Nsimi ad. Dililik in-tu.- B.: Nurlan, 2008.- 282, [1] s.

Monoqrafiya linqvistik tipologiya nzriyylrinin bir ox problemlrinin altqatn tkil edn mumnzri msllrin aradrlmasna hsr olunmudur.

Hseynzad, M.H. Masir Azrbaycan dili 1094. Ш [Mtn]: Morfologiya: drslik /Muxtar H Hseynzad;

red. T.Haciyev;

burax. msul.Glliyev.- B.: rq-Qrb, 2007.- 279, [1] s.

Bu drslikd morfologiyann mhm msllri sas nitq hisslri (isim, sift, say, vzlik, fel v zrf), kmki nitq hisslri (qoma, balayc, dat v modal szlr) v xsusi nitq hisslri (nida v yamslamalar) haqqnda geni mlumat verilir.

Xarici tlblrl rus v Azrbaycan dilinin 1095. Ш tdrisi [Mtn]: metodik tvsiylr /trt. ed.

X- N.Salamova;

elmi red. T.Quliyev;

ry.

N.Rzayeva, M.Cavadova;

Azrb. Resp. TN, Thsil problemlri in-tu;

.Hacbyli ad. BMA. B., 2009.- 20, [2] s.

Praktikumda rus blmlrind Azrbaycan dilinin tdrisi zaman "Sz yaradcl" blmsind tarixilik prinsipinin gzlnilmsi, hr tarixi dvrn leksikasna aydnlq gtirilmsi, mnimsmd snaqdan xm yeni tcrb metodunun formaladrlmasndan bhs olunur.

smaylolu, C. XI yzilliyin tarixi onomastik 1096. Ш leksikas [Mtn]: Mahmud Kaarlnn "Divan lt- it- trk" sri sasnda /Cahid smaylolu;

n sz ml. Q.Kazmov;

elmi red.

M.Mirzliyeva;

AMEA, Nsimi adna Dililik institutu.- B.: Elm, 2008.- 231 s.

Monoqrafiya XI yzilliyin tarixi onomastik leksikasna hsr edilmidir.srd hmin dvrn xs, tayfa v yer adlar byk trkoloq Mahmud Kaarlnn "Divan lat-it-trk" srindki faktlar sasnda tarixi-linqvistik aspektd rh v thlil olunur.

Kazmov, Q.. Seilmi srlri [Mtn]: 1097. Ш cildd: ali mktblr n drslik /Qznfr K Kazmov;

elmi red. N.Cfrov,.hmdov;

ry.

M.Mmmdov, M.Sfrov.- B.: Nurlan, 2008. Cild V: Masir Azrbaycan sintaksisi.- 499, [1] s.

Drslikd grkmli alimlrimizin tdqiq v aradrmalar il yana, sz birlmsi, cml v mtn problemlrinin yrnilmsin yeni bax sas gtrlm, mvzularn rhin nitqin aktualladrlmas imkanlarnn yrnilmsi mvqeyin diqqt yetirilmidir.

Kazmov, Q.. Seilmi srlri [Mtn]: 1098. Ш cildd /Qznfr Kazmov;

elmi red.

K R.C.Mhrrmova.- B.: Nurlan, 2009.- Cild VI:

Azrbaycan dilinin tarixi: n qdim dvrlrdn XIII sr qdr.- 582, [2] s.

Alt fsildn ibart olan bu kitabda ulu dilin tkkl v protodillr ayrlmas, protodillrin dialekt paralanmas sasnda dil aillrinin yaranmas, umer-trk varisliyi, e.. III-I minilliklrd protoazerbaycan dilinin inkiaf yolu Azrbaycanda etnik trkib v dil msllri v s.

mvzular geni kild tdqiq edilmidir Qmbrov, V.A. Masir ingilis dilind ismin 1099. Ш143. kmiyyt formalarnn kontekstual-funksional Q- thlili [Mtn]: filol. elm. nam. dr. dis.: 10.02. /Vaqif Qmbrov;

Azrb. Resp. TN, Azrb.

Dillr un-ti.- B., 2008.- 147 s.

Qnbrov, A.R. Masir Azrbaycan dilind 1100. Ш metafora [Mtn]: monoqrafiya /Aydn Qnbrov;

Q- red. M.Mmmdov, ry. R.Mhrrmova, B.Abdulla.- B.: Ozan, 2008.- 207 s.

Monoqrafiyada metaforann yaranmas yollar, dilin lt trkibinin znginlmsind rolu, metaforann bdii dilin obrazllq vasitlri sistemind yeri, frdi-uslubi metaforalar v s.

msllr sistemli kild aradrlmdr.

Quliyev, M.. rb v fars mnli Azrbaycan 1101. Ш xs adlarnn izahl lti [Mtn] /Mehrli Q- Quliyev;

red. A.sabyli;

nair Q.sabyli.- B.:

irvannr, 2009.- 145, [3] s.

Mllif bu kitab grkmli jurnalist, ictimai xadim, "Adlarmz" toplusunun mllifi, noyabr 1991-ci ild Dalq Qaraba razisind ermnilr trfindn vurulan vertolyotda hlak olmu Mirzyev Osman Mirz Hseyn olunun ziz xatirsin ithaf edir.

Quliyeva, A. Azrbaycan dili [Mtn]: nzriyy 1102. Ш v testlr: ali v orta ixtisas mktblrin qbul Q imtahanlarna mstqil hazrlaanlar v V-XI sinif agirdlri n vsait /Aida Quliyeva, M.Soltanov;

elmi red. A.Qurbanov;

ry.

.Tanrverdiyev, Z.Mmmdov.- B., 2009.- Hiss I.- 176 s.

Kitabda ali v orta ixtisas mktblrin qbul imtahanlarna mstqil hazrlaanlar v V-XI sinif agirdlri n vsait verilmidir.

Quliyeva, A. Mktblinin orfoqrafiya-orfoepiya 1103. Ш qrammatika lti [Mtn]: orta mumthsil Q- mktblrinin V-XI siniflri n vsait /Aida Quliyeva, M.Soltanov;

elmi red. Y.Krimov;

ry.

.Quliyev, B.Xlilov;

Azrb. Resp. TN, Thsil problemlri in-tu.- Tkmil. ikinci nri.- B., 2009.- 131 s.

Ltd 9500- yaxn szn yazl verilmi, qarsnda dbi tlffz formas, bundan sonra is hans niqt hisssi olmas gstrilmidir.

Quliyeva, Z.M. ngilis dilind samit 1104. Ш birlmlrinin kombinator thlili (Azrbaycan Q- dili il mqayisd) [Mtn]: filol. elm. nam. dr.

dis.: 10.02.04 /Zenfira Quliyeva;

Azrb. Resp.

TN, Dillr un-ti.- B., 2008.- 159 s., [116] s. k.

Mhrrmli, Q.M. Mediada ilnn alnma 1105. Ш szlr [Mtn]: izahl lt /Qulu Mhrrmli;

red.

M A.Axundov.- B.: Elm, 2008.- 254 s.

Ltd son 15-20 ild mtbuatda, televiziya v radio verililrind fal ilnn yeni alnma szlrin, hminin vaxtl dilimizin leksik fonduna daxil olmu v masir ictimai-siyasi, texnoloji raitd ilkliyini daha da artrm ifad v terminlrin izah verilmidir.

Mmmdov,.O. Axtarlar, yozumlar, anmlar 1106. Ш [Mtn] /smayl Mmmdov;

red. A.Axundov;

n M sz N.Cfrov;

trt. ed. F..brahimova;

AMEA, Nsimi ad. Dililik in-tu.- B.: Elm, 2006.- 204 s.

Kitabda mllifin dililiyin leksikologiya, onomalogiya, ltilik, slubiyyat, ifahi dbi dil, nitq mdniyyti, etimologiya kimi sahlrin aid tdqiqatlar, grkmli dili alimlrin elmi irsi haqda mqallri, dililik v dbiyyata aid srlr barsind yazd resenziyalar, dnyasn dyimi grkmli alimlr hsr edilmi xatirlr, anmlar, hminin mllifin z srlri bard tannm alimlrin rylri ksini tapmdr.

Mmmdov,.O. Azrbaycan dilinin etnoqrafik 1107. Ш leksikas [Mtn]: monoqrafiya /smayl M Mmmdov;

elmi red. A.Axundov;

AMEA,.Nsimi ad. Dililik in-tu.- B.: Elm v Thsil, 2009.- 271, [1] s.

Monoqrafiya Azrbaycan dilinin n qdim leksik lay olan etnoqrafik sz v ifadlrinin yaranmas v inkiaf tarixi, xalqmzn soykk, maddi v mnvi mdniyyt tarixin hsr olunur.

Mirzyev, E.S. Azrbaycan dili Lnkran v 1108. Ш Astara ivlrinin terminoloji leksikas [Mtn]:

M filol. elm. nam dr. dis.: 10.02.01 /Elman Mirzyev;

AMEA Nsimi ad. Dililik in-tu.- B., 2007.- 140 s.

Rcbli,.. Tal dilinin fonetikas [Mtn] 1109. Ш /blfz Rcbli;

elmi red. N.liyeva.- B.:

R Nurlan, 2009.- 187, [1] s.

Kitab tal dilinin fonetik quruluunun aradrlmasna hsr edilmidir.srd vvlc tal-xalqnn tarixi haqqnda qsa mlumat verilir, sonra tal dilinin tdqiq edilmsi tarixi nzrdn keirilir, tal lifbasnn trtibi prinsiplri gstrilir.

Seyidliyev, N.F. Azrbaycan dastan v nal 1110. Ш dilinin frazeologiyas [Mtn]: filol. elm. d-ru dr.:

S 10.02.01 /Nriman Seyidliyev;

AMEA, Nsimi ad. Dililik in-tu.- B., 2009.- 38 s.

irliyev, M.. Azrbaycan dialektologiyasnn 1111. Ш saslar [Mtn]: ali mktblr n drs vsaiti /Mmmdaa irliyev;

burax. msul.Glliyev.- B.: rq -Qrb, 2008.- 415, [1] s.

Kitabda Azrbaycan dialektlri v ivlrinin yrnilmsi sahsind grlm ilr elmi chtdn yekunladrlm v "Fonetika", "Morfologiya", "Sintaksis" v "Leksika" fsillrin ayrlmdr.

Veyslli, F.Y. Struktur diliiliyin saslar [Mtn] 1112. Ш10.я Studia Philogica: ali mktb tlblri n drs V vsaiti /Fxrddin Veyslli;

elmi red.

A.Y.Mmmdov;

ry. M.T.Qaybova, M.Musaolu.- B.: Mtrcim, 2009.- Cild III:

Semantika v praqmatika.- 266, [2] s.

Kitabda semantika v praqmatikann nzri v praktik problemlri rh olunur, mxtlif dillri materiallar sasnda iar-referens, propozisiya msllri aradrlr, anlam, mna v mzmun anlaylar dolun iqlandrlr.

Адмони, В.Г. Основы теории грамматики 1113. 2- [Текст] /Владимир Адмони;

под общ. ред.

В.М.Жирмунского, М.М.Гухман, С.Д.Кацнельсона.- Изд. 2-е, стер.- М.: URSS, 2004.- 103, [1] с.

Особое внимание уделяется многомерности грамматических явлений, и их развитию.

Подход автора, когда от обычной практики дается характеристика основных черт грамматического строя, а затем ставится вопрос о методике грамматического анализа.

Ахманова, О.С. Очерки по общей и русской 1114. 2- лексикологии [Текст] /Ольга Ахманова.- Изд.

2-е, стереотипное.- М.: Едиториал УРСС, 2004.- 294, [2] с.

В книге автор обобщает выводы и наблюдения, сделанные в целом ряде отечественных и зарубежных работ по языкознанию и дает их критическую оценку, аргументированно обосновывает свою позицию по многочисленным сложным вопросам лексикологии, таким как: проблема слова как основной языковой единицы и его положения в системе языка, лексико семантическая система языка, соотношение лексического и грамматического значения в слове и др.

Баширова, Ж.А. Частотные и корреляции 1115. Аз2009/ онные характеристики социальных глаголов и их признаков в английском языке [Текст]:

автореф. дис.канд. филол. наук: 10.02.04 /Жаля Баширова;

МО Азерб. Респ., Ун-т языков.- Б., 2009.- 41, [1] с.

Безуглая, Л.Р. Когнитивно-прагматические 1116. А2009/ характеристики имплицитных смыслов в немецкоязычном дискурсе [Текст]: автореф.

дис. д-ра филол. наук: 10.02.04 /Лилия Безуглая;

Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко.- Киев, 2009.- 40 с.

Беседы любителей русского слова:

1117. 1- православное духовенство о языке [Текст]:

материалы круглого стола. Санкт - Петербург 24 октября 2005 г. /под ред. С.И.Богданова, П.Е.Бухаркина, К.Копейкина [и др.];

МО и науки РФ, Рос. общество преподавателей русского языка и литературы;

Санкт Петербургский гос. ун-т.- СПб.: Осипов, 2006. 202 с.

В сборнике опубликованы материалы опроса представителей духовенства, филологов и всех тех, кто проявляет интерес к обсуждаемым вопросам, проведенного с целью узнать общественности о наиболее значимых проблемах, возникающих при обращении к современному состоянию русской речи и касающихся места и роли языка в жизни российского общества XX-XXI веков.

Булыко, А.Н. Фразеологический словарь 1118. 2- русского языка [Текст]: около фразеологизмов /Александр Булыко;

рец.

О.В.Борисенко.- Изд. 2-е.- Минск: Попурри, 2008.- 444, [4] с.

Дано толкование более чем 7000 фразеоло гизмов и устойчивых словосочетаний.

Велибекова, Л.Э. Развитие русской речи 1119. Аз2009/ студентов aзербайджанских групп неязыковых вузов в связи с изучением синтаксических синонимов [Текст]: автореф. дис. канд. пед.

наук: 13.00.02 /Лейла Велибекова;

МО Азерб.

Респ., Бак. Славянский ун-т.- Б., 2009.- 20 с.

Велиева, Н.Т. Лингводидактические основы 1120. Д- обучения Азербайджаноязычных студентов экономистов культуре профессионально ориентированной русской речи [Текст]: дис.

д-ра пед. наук: 13.00.02 /Наиля Велиева;

МО Азерб. Респ., Ин-т по проблемам образования АР- Б., 2006.- 289 с.

Глаголы движения в воде: Лексическая 1121. 2- типология [Текст] /ред. Т.А.Майсак, Е.В.Рахилина.- М.: ИНДРИК, 2007.- 752 с.

В сборнике представлены результаты системного лексико-типологического исследования, выполненного на широком языковом материале: на основе единой анкеты описана семантическая зона движения и нахождения в воде для более чем сорока языков, представляющих самые разные языковые семьи и ареалы- славянские, балтийские, романские, германские, уральские, тюркские, семитские, кавказские, африканские и др.

Голев, Н.Д. Антиномии русской орфографии 1122. 2- [Текст] /Н.Д.Голев.- Изд. 2-е, испр.- М.: URSS, 2004.- 158, [2] с.

В книге исследуется русская орфография исходя из принципов, сформировавшихся при описании естественных языков,- прежде всего принципа отражательности и принципа коммуникативной детерминированости.

Голубева-Монаткина, Н.И. Вопросы и 1123. 2- ответы диалогической речи [Текст]:

классификационное исследование /Наталия Голубева-Монаткина.- М.: URSS, 2004.- 199 с.

В книге приведены результаты исследования как гносеологических, информационных, иллокутивных, коммуникативных характеристик вопросительных и ответных предложений, так и предикативной оси.

Гулизаде, Г.И. Методика проведения 1124. Д- тестового контроля русской речи учащихся V IX классов школ с aзербайджанским языком обучения [Текст]: дис. канд. пед. наук:

13.00.02 /Гюльчин Гулизаде;

МО Азерб. Респ., БСУ.- Б., 2006.- 154 с.

Гусейнова, М.В. Методика взаимосвязанного 1125. Д- обучения основным видам речевой деятельности на русском языке учащихся V-IX классов школ с азербайджанским языком обучения [Текст]: дис. канд. пед. наук:

13.00.02 /Мехрибан Гусейнова;

МО Азерб.

Респ., БСУ.- Б., 2006.- 128 с.

Десницкая, А.В. Сравнительное языкознание 1126. 2- и история языков [Текст] /Агния Десницкая;

отв. ред. В.П.Нерознак.- Изд. 2-е, исп.- М.:

URSS, 2004.- 347, [5] с.

Книга посвящена вопросам индоевропейского сравнительного языкознания и исторической типологии индоевропейских языков.

Джафаров, М.М. Очерки по истории русского 1127. 2- словосложения [Текст]: монография /Микаил Магамед Джафаров;

науч. ред. Л.Г.Гулиева;

рец. С.А.Магеррамова, Э.А.Гейдарова.- Б.:

Mtrcim, 2009.- 244 с.

В книге прослеживается история русского словосложения начиная с XVII до конца XX века;

описывается состояние словосложения в переходный период развития литературного языка, анализируются процессы структурно семантического развития сложения и их компонентов в изучаемый период;

роль сложных слов в формировании обшенационального словаря русского языка.

Журавлев, В.К. Язык. Языкознание.

1128. 2- Языковеды [Текст] /Владимир Журавлев;

ред.

К.Г.Красухин.- Изд. 2-е, стер.- М.: URSS, 2004.- 205, [2] с.

Книга представляет собой рассказ языковеда о своей профессии, истории, проблемах и задачах языкознания, о выдающихся лингвистах, о роли языка и языкознания в развитии общества, развитии цивилизации.

Ибрагимов, У.З. Лексико-семантические и 1129. Аз2009/ функционально-стилистические особенности аббревиатур в периодике современной Франции (на материале газет "Le Monde", "Le Figaro", "Liberation") [Текст]: автореф. дис.

канд. филол. наук: 10.02.05 /Ульфат Ибрагимов;

МО Азерб. Респ., Азерб. Ун-т языков.- Б., 2009.- 37, [1] с.

Integrum: точные методы и гуманитарные 1130. 2- науки [Текст] /отв. ред.-сост. Г.Никипорец Такигава;

вступ. сл. В.В.Иванов;

предисл.

А.Я.Шайкевич.- М.: Летный сад, 2006.- 430 с.

Здесь читатель найдёт исчерпывающее описание и сравнение всех имеющихся электронных ресурсов, а также гуманитарные исследования, выполненные при помощи самого представительного из них - службы баз данных "Интегрум".

Искендерова, Н.А. Программно-частотный и 1131. Д- качественно-семантический анализ адекватности переводов и его применение к переводам на различных языках [Текст]: дис.

канд. филол. наук: 10.02.19;

05.13.01 /Назакет Искендерова;

МО Азерб. Респ., Ун-т языков. Б., 2007.- 221 с.

Колшанский, Г.В. Логика и структура языка 1132. 2- [Текст] /Геннадий Колшанский.- Изд. 2-е, стер.- М.: URSS, 2005.- 239, [1] с.

В книге исследуется проблема соотношения логических и грамматических категорий, излагается новая концепция логического анализа структуры языка, опирающаяся на положение о неразрывном единстве языка и мышления.

Комарова, А.И. Функциональная стилистика:

1133. 2- научная речь. Язык для специальных целей (LSP) [Текст] /Анна Комарова.- М.: URSS, 2004.- 192, [1] с.

В книге дается попытка рассмотреть названные вопросы на материале биологического LSP в связи с тезисом о функционально-стилистической неоднород ности регистра научной речи.

Кузнецов, П.С. Очерки по морфологии 1134. 2- праславянского языка [Текст] /Петр Кузнецов. Изд. 3-е, стереотипное.- М.: URSS;

КомКнига, 2006.- 143, [9] с.

Настоящие "Очерки" посвящены некоторым вопросам морфологии гипотетически реконструируемого, но некогда реально существовавшего общеславянского языка, являющегося источником как современных живых, так и известных по памятникам славянских языков и их диалектов.

Левицкий, Ю.А. Общее языкознание [Текст]:

1135. 2- учебное пособие /Юрий Левицкий.- Изд. 2-е. М.: URSS, 2005.- 264 с.

В этой книге уделяется внимание вопросам, связанным с лингвистикой речи. Кроме того, предпринимается попытка описания так называемых альтернативных грамматик, которые используются естественными носителями языка.

Логический анализ языка. Языковые 1136. 2- механизмы комизма [Текст] /отв. ред.

Н.Д.Арутюнова;

ред. кол. М.Л.Ковшова, Н.Ф.Спиридонова;

РАН, Ин-т языкознания. М.: Индрик, 2007.- 726, [2] с.

В книге содержится анализ языковых механизмов, вызывающих комический эффект, таких как каламбур, острота, насмешка, игра слов и др.

Ломтев, Т.П. Предложение и его 1137. 1- грамматические категории [Текст] /Тимофей Ломтев.- Изд. 2-е, стер.- М.: УРСС, 2004.- 196, [4] с.

Книга посвящена изучению аспектологии простого предложения, в которой рассматриваются состав грамматических категорий, свойственных простому предложению, и парадигматика предложений на основе указанных категорий.

Лопатин, В.В. Русский толковый словарь 1138. 3- [Текст]: более 35000 слов: около устойчивых словосочетаний /Владимир Лопатин, Л.Лопатина.-М.: Эксмо, 2004.- 921 с.

Словарь содержит более 35 000 слов и около 70 000 устойчивых словосочетаний, представляющих собой активную, наиболее употребительную лексику русского языка конца ХХ- начала ХХI века.

Магеррамова, С.А. Структурно- семанти 1139. 2- ческие особенности производных абстрактных существительных [Текст]: на материале русского и азербайджанского языков /Севиндж Магеррамова;

науч. ред. Э.С.Мамедова.-Б.: T Media, 2009.- 173 с.

В настоящей монографии проводится сравнительное исследование структурно семантических особенностей производных абстрактных существительных в русском и азербайджанском языках: разграничиваются понятия "словообразовательный анализ" и "словообразовательный синтез".

Макаев, Э.А. Общая теория сравнительного 1140. 2- языкознания [Текст] /Э.А.Макаев.- Изд. 2-е. М.: URSS, 2004.- 217, [2] с.

В издании рассматривается широкий круг теоретических проблем сравнительно исторического и индоевропейского языкознания.

Мамедов, Р.С. Фонетическая структура 1141. Аз2009/ русского и aзербайджанского слова [Текст]:

автореф. дис. д-ра филол. наук: 10.02. /Рамазан Мамедов;

МО Азерб. Респ., БСУ.- Б., 2009.- 41 с.

Межкультурный диалог на филологическом 1142. 3- пространстве [Текст]: материалы II Международной тюркологической научно практической конференции /отв. ред.

И.Халипаева.- Махачкала: ДГПУ, 2008.- 229 с.

Представленные в книге материалы конференции заинтересуют как специалистов, так и широкий круг общественности.

Никитина, Т.Г. Региональный словарь сленга 1143. 1- [Текст]: Псков и Псковская область /Татьяна Никитина, Е.И.Рогалева.- М.: ЭЛПИС, 2006. 380, [2] с.

В словарь включено около 2000 региональных жаргонизмов (топонимы и микротопонимы, прозвища известных в городе людей, названия изделий местной промышленности).

Обратный словарь русского языка [Текст]:

1144. 1- около 29000 слов /сост. А.Ф.Родкин.- СПб.:

Авалон;

Азбука-классика, 2006.- 415, [1] с.

Словарь содержит около 29000 слов. Они расположены в алфавитном порядке по конечным буквам.

Одинцов, В.В. Стилистика текста [Текст] 1145. 2- /Виктор Одинцов;

отв. ред. А.И.Горшковa. Изд. 3-е, стереотипное.- М.: КомКнига, 2006. 26, [3] с.

В настоящей книге рассматриваются основные понятия и категории стилистики речи, определяются стилеобразующие принципы текста и намечается методика его анализа.

Поливанов, Е.Д. Введение в языкознание 1146. 2- [Текст] /Евгений Поливанов.- Изд. 3-е, стер. М.: URSS, 2006.- 220, [4] с.

В публикуемой работе, впервые увидевшей свет в 1928 году, автору удалось в общедоступном виде изложить основные положения своей лингвистической концепции.

Постовалова, В.И. Историческая фонология и 1147. 2- ее основания [Текст]: опыт логико методологического анализа /Валентина Постовалова;

отв. ред. Б.А.Серебренников. Изд. 2-е, доп.- М.: URSS, 2006.- 229, [1] с.

В монографии рассматриваются исходные принципы, допущения, категории и понятия классического варианта исторической фонологии;

дается логическая характеристика единиц описания и основных процессов звуковых изменений.

Розина, Р.И. Семантическое развитие слова в 1148. 2- русском литературном языке и современном сленге [Текст]: глагол /Раиса Розина;

худож.

М.Гуров;

фото на пер. Р.Джонсон.- М.:

Азбуковник, 2005.- 301, [1] с.

Между описаниями литературного языка и некодифицированных подсистем обычно существует разрыв, связанный с использованием разных принципов анализа и различных метаязыков.

Рылов, Ю.А. Аспекты языковой картины 1149. 2- мира: итальянский и русский языки [Текст] /Юрий Рылов;

науч. ред. В.Б.Кашкин.- М.:

Гнозис, 2006.- 302, [1] с.

В первой части книги в поле зрения автора находятся проблемы семантических доминант, создаваемых в основном средствами грамматики, во второй - проблемы антропонимии как неотъемлемого компонента языковой картины мира.

Савицкий, В.М. Основы общей теории 1150. 2- идиоматики [Текст] /Владимир Савицкий.- М.:

Гнозис, 2006.- 206, [2] с.

В книге излагаются основные положения теории строения и функционирования идиом.

Область исследования выходит далеко за рамки фразеологического фонда языка.

Садыгова, С. Терминологические словосоче 1151. 1- тания в aзербайджанском литературном языке [Текст]: монография /Саялы Садыгова;

ред.

А.Ахундов;

НАНА, Ин-т языкознания им.

Насими.- Б.: Элм, 2007.- 158, [2] с.

В монографии исследуются специфические особенности терминологических словосочетаний азербайджанского языка, процесс их формирования, роль в системе языка, структура, а также даётся системное описание семантико-грамматических отношений между их компонентами.

Селиверстова, О.Н. Контрастивная 1152. 2- синтаксическая семантика [Текст]: опыт описания /Ольга Селиверстова;

отв. ред.

В.Н.Ярцева.- Изд. 2-е, стер.- М.: URSS, 2004. 150, [2] с.

В книге представлены три основных задачи:

дать более точное описание экзистенциальных и посессивных конструкций в русском и английском языках;

установить сходство и различие между русскими и английскими конструкциями.

Скобликова, Е.С. Согласование и управление 1153. 2- в русском языке [Текст] /Елена Скобликова. Изд. 2-е, стер.- М.: URSS;

КомКнига, 2005. 237, [3] с.

В книге рассматриваются различия в теоретической интерпретации управления и согласования как способов синтаксической организации слов в составе словосочетания и предложения.

Слово в лингвокультурологическом аспекте 1154. 3- [Текст]: коллективная монография /науч. ред.

и предисл. О.Н.Иванищева;

Федеральное агентство по образованию;

Мурманский гос.

пед. ун-т.- Мурманск: МГПУ, 2005.- Вып. 1. 135, [1] с.

Коллективная монография посвящена проблемам языка и культуры в аспекте потенциала слова как носителя информации о языковой картине мира.

Соболевский, А.И. Лекции по истории 1155. 2- русского языка [Текст] /Алексей Соболевский;

предисл. В.К.Журавлева, И.В.Журавлеваa. Изд. 5-е, стер.- М.: URSS, 2005.- 309, [5] с.

В основу книги легли лекции, которые читал А.И. Соболевский. В основном, в них делается упор на фонетику и морфологию: излагаются история гласных и согласных звуков, история форм склонения и спряжения.

Текст: аспекты изучения. Поэтика.

1156. 1- Прагматика. Семантика [Текст].- М.: УРСС, 2001.- 192 с.

В книге представлены статьи известнейших лингвистов и литературоведов, посвященные анализу связного текста и поведению в тексте единиц языковой системы, знакомящие читателя с результатами теоретических и экспериментальных исследований в области моделирования процессов понимания и построения текста на естественном языке.

Труды Отделения историко 1157. 2- филологических наук [Текст]: 2005: сборник /сост. А.Е.Петров;

отв. ред. А.П.Деревянко;

РАН, Отделение историко-филологических наук.- М.: Наука, 2005.- 548 с.

Издание содержит: теоретические проблемы истории и филологии;

комплексные исследования историко-культурного развития в Евразии;

общественный потенциал историко-филологических исследований.

Тюленев-Лисовик, Л.П. Принципы 1158. 2- самоорганизации и дескриптология [Текст] /Леонид Тюленев-Лисовик.- Киев: Феникс, 2008.- 318, [2] с.

Описываются принципы самоорганизации, полезные в процессах обучения, решения математических задач и изучения иностранного языка.

Шапиро, А.Б. Современный русский язык.

1159. 2- Пунктуация [Текст]: учеб. пособие для пед.

ин-тов /Абрам Шапиро.- Изд. 2-е, стер.- М.:

URSS, 2006.- 292, [4] с.

В настоящем пособии вопросы пунктуации излагаются на синтаксической основе и дают возможность вместе с усвоением пунктуационных правил углублять знания по синтаксису русского литературного языка.

Шахидов, А.Ш. Фонетическая структура 1160. Аз2009/ слога и силлабическая структура слова в русском и азербайджанском языках (на материале двусложных слов) [Текст]: автореф.

дис. канд. филол. наук: 10.02.03;

10.02. /Ахмед Шахидов;

МО Азерб. Респ., БСУ.- Б., 2009.- 20 с.

Шеворошкин, В.В. Звуковые цепи в языках 1161. 2- мира /Виталий Шеворошкин.- Изд. 2-е, испр. М.: URSS, 2004.- 179, [3] с.

В книге исследуются закономерности относительной дистрибуции слоговых и неслоговых элементов в звуковых цепях различных языков мира, а также закономерности дистрибуции элементов в определенных звукосочетаниях.

Шмелев, Д.Н. Проблемы семантического 1162. 2- анализа лексики [Текст] /Дмитрий Шмелев. Изд. 2-е, стер.- М.: URSS, 2006.- 278, [4] с.

В книге: обоснование общих теоретических положений, которые делают возможным взаимосвязанное и систематическое описание словарного состава языка.

Юрченко, В.С. Философия языка и 1163. 2- философия языкознания: лингвофилософские очерки [Текст] /Василий Юрченко.- Изд. 2-е. М.: URSS, КомКнига, 2005.- 366, [1] с.

Данное издание - это серия лингвофилософских очерков В.С. Юрченко, объединенных общей идеей осмысления основных категорий языка, языковых процессов и лингвистической методологии.

Языковое разнообразие в киберпространстве:

1164. 2- российский и зарубежный опыт [Текст]:

сборник аналитических материалов /сост.

Е.И.Кузьмин, Е.В.Плыс;

Комис. РФ по делам ЮНЕСКО, Российский ком. Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", Межрегиональный центр библ.

сотрудничества;

.- М.: МЦБС, 2008.- 218, [2] с.

В сборник включены аналитические материалы и статьи экспертов и специалистов из различных организаций, учреждений и компаний, которых обьединил интерес к проблеме сохранения языкового разнообразия в киберпространстве.

Abdoulla, K. Parlons Azerbaidjanais: langue et 1165. F- culture [Text] /Kamal Abdoulla, Michel Malherbe.- Paris: L`Harmattan, 2008.- 233 p.

Almanca-azrbaycanca lt [Mtn] /red.

1166. A- C.Cfrov.- B.: rq-Qrb, 2007.- 648 s.

Azrbaycanca-franszca lt [Mtn] /red.

1167. F- R.Cabbarov.- B.: rq-Qrb, 2007.- 624 s.

Farsca-azrbaycanca lt: Lt txminn 1168. - 35000 sz v sz birlmsi daxil edilmidir [Text] /M.Nasoylu.- Bak: rq-Qrb, 2007. 640 s.

Hajiyeva A. English Phrazeology (manual aid) 1169. I- [Text] /Aziza Hajiyeva, E.Najafov, A.Jafarov.- B.:

Elm v Thsil, 2009.- 228 p.

Kari, E.E. Degema - Engliish Dictionary with 1170. - English index [Text] /Ethelbert Emmanuel Kari. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies, 2008.- 233 p.

Proverbia et dicta [Text]: шестиязычный 1171. Bd- словарь пословиц, поговорок и крылатых слов /Н.А.Гончарова.- Минск: Конкурс, 2008.- 352 с.

Snmez, N. Ebru: Marporpapiere [Text] /Nedim 1172. A- Snmez.- Ravensburg: Maier, 1992.- 149 p.

Trk dilinin stnl: fars dili ile 1173. - karlatrma [Mtn] /Dr.Cevad Heyet.- Kayseri:

Bask Geit, 2002.- 199 s.

Алонцева, Н.В. Английский для студентов 1174. - факультета права и международных отношений = International Legal English for Students of Law and International Relations [Текст] /Н.В.Алонцева.- Минск: ТетраСистемс, 2009.- 400 с.

Амбражейчик, А. 2000 русских и 1175. - английских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний [Текст] /А.Амбражейчик.- Изд. 4-е.- Минск:

«Попурри», 2009.- 304 с.

Английский язык для делового общения 1176. - [Текст]: в 2 томах /Г.А.Дудкина, М.В.Павлова, З.Г.Рей, А.Т.Хвальнова.- Изд. 8-е, перераб.- М.:

Филоматис, 2008.- Том 1;

Части 1,2,3.- 688 с.

Английский язык для делового общения.

1177. - Новый курс [Текст]: в 2 томах /И.Ф.Жданова, О.Е.Кудрявцева, Н.С.Попова.- Изд. 8-е.- М.:

Филоматис, 2008.- Том 2;

Части 4,5,6.- 784 с.

Аянот, Н.А. Все правила современного 1178. F- французского языка [Текст].- Ростов: Удача, 2009.- 576 стр.

Байтукалов, Т. Быстрое изучение 1179. Bd- иностранного языка от английского языка до японского языка [Текст] /Тимур Байтукалов. М.: РИПОЛ, 2008.- 160 с.

Бжиская, Ю.В. Английский язык:

1180. - информационные системы и технологии [Текст] /Ю.В. Бжиская, Е.В.Краснова.- Ростов:

Феникс, 2008.- 248 с.

Большой немецко-русский и русско 1181. A- немецкий словарь [Текст]: 45000 слов и словосочетаний /сост. О.П.Васильев.- М.: ООО «Дом Славянской книги», 2008.- 896 с.

Борисова, А.Б. Греческий язык [Текст]: курс 1182. Bd- для начинающих: учебное пособие.- СПб:

КОРОНА принт, Бином-Пресс, 2009.- 432 с.

Бурмакина, Л.В. Английский язык [Текст]:

1183. - пособие для подготовки к централиз.

тестированию и экзамену /Л.В.Бурмакина. Минск: ТетраСистемс, 2009.- 304 с.

Гак, В.Г. Немецко-русский и русско-немецкий 1184. A- словарь [Текст] /В.Г.Гак, К.А.Ганшина.- М.:

Медиа;

Дрофа, 2008.- 1160 с.

Гамеза Л.М. Комплексны лексичны словник 1185. Bd- беларускай мовы [Текст]: синонимы, антонимы, амонимы, паронимы /Ларыса Гамеза.-Минск: Тетрасистемс, 2008.- 304 с.

Добровольская, Ю.А. Практический курс 1186. Bd- итальянского языка [Текст].- М.: Цитадель Трейд, 2008.- 496 с.

Драгункин, А.Н. Как произносить английские 1187. - слова, чтобы сказать именно то, что вы хотели..? [Текст] /Александр Драгункин. СПб.: АНДРА, 2008.- 80 с.

Дюканова, Н.М. Английский язык для 1188. - экономистов [Текст]: учеб. пособие.- М.:

ИНФРА-М, 2009.- 320 с.

Жданова, И.Ф. Русско-английский 1189. - экономический словарь /И.Ф.Жданова.- Изд. 8 е, стереотип. - М.: Рус. яз.;

Медиа, 2007.- 879 с.

Зорько, Г.Ф. Новый большой итальянско 1190. Bd- русский словарь [Текст] /Г.Ф.Зорько.- М.:

Медиа;

Дрофа, 2008.- 1230 с.

Ибрагимов, И.Д. Интенсивный курс арабского 1191. - языка [Текст]: в 3-х частях /И.Д.Ибрагимов. Изд. 2-е, испр. и доп..- М.: АСТ: Восток-Запад, 2007.- Часть 1.- 414 с.

Ибрагимов, И.Д. Интенсивный курс арабского 1192. - языка [Текст]: в 3-х частях тесты /И.Д.

Ибрагимов.- Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: АСТ Восток-Запад, 2007.- Часть 3.- 222 с.

Клочко, А.Д. Английский язык для работы с 1193. - компьютером [Текст] /А.Д. Клочко.- Ростов н/ Д: Феникс, 2008.- 445 с.

F Комарова, А.И. Английский язык через 1194. - культуры народов мира [Текст]: учебник /А.И.Комарова, И.Ю.Окс, В.В.Колосовская. М.: Высшая школа, 2008.- 470 с Комова, Т.А. Модальный глагол в языке и речи 1195. - [Текст]: на материале глагола shall и will в истории английского языка.- Изд. 2-е, испр. М.: Книжный дом « Либроком», 2009.- 144 с.

Королёва, Н.Е. Английский язык: сервис и 1196. - туризм = English For Tourism [Текст]: учебное пособие /Н.Е.Королёва, Э.З.Барсегян, А.М.Сербиновская.- Изд. 3-е.- Ростов н/Д:

Феникс, 2008.- 407 с.

Кузнецов, П.И. Учебник турецкого языка 1197. - [Текст]: начальный курс: в 2 частях /П.И.Кузнецов.- Изд. 6-е, испр.- М.: АСТ:

Восток - Запад;

Владимир: ВКТ, 2009. - Часть 1.- 473 с.

Кузнецов, П.И. Учебник турецкого языка 1198. - [Текст]: завершающий курс: в 2 частях /П.И.Кузнецов.- Изд. 6-е, испр.-М.: АСТ:

Восток - Запад;

Владимир: ВКТ, 2009.- Часть 2.- 510 с.

Кушникова, Г.К. English. Free Conversation 1199. - [Текст]: учеб. пособие /Г.К.Кушникова.- М.:

Флинта: Наука, 2009.- 40 с.

Литвинов, П.П. 3500 немецких слов. Техника 1200. А- запоминания [Текст] /П.Литвинов.- Изд. 5-е. М.: Айрис-пресс, 2008.- 256 с.

Литвинов, П.П. 2000 испанских слов. Техника 1201. Bd- запоминания [Текст] /П.Литвинов.- М.: Айрис пресс, 2008.- 176 с.

Литвинов, П.П. 3000 английских слов.

1202. - Техника запоминания: тематический словарь минимум [Текст] /П.П.Литвинов;

под ред.

Е.Л.Заниной.- Изд. 7-е.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 208 с.

Лысенко, А.Н. Английский язык. Начальный 1203. - этап обучения [Текст]: в 2 частях /А.Н.Лысенко, О.И.Кульчицкая, В.А.Левченко. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. Часть 2.- 357 с.

Мирошникова, Н.Н. English-Speaking 1204. - Coursebook for Adults [Текст]: учебное пособие /Н.Н.Мирошникова.- СПб.: Антология, 2008. 352 с.

Муравейская, М.С. Английский язык для 1205. - медиков [Текст]: учеб. пособие для студентов, аспирантов, врачей и научных сотрудников. изд. 9-е.- М.: Флинта: Наука, 2009.- 384 с.

Носков, С.А. Новый самоучитель немецкого 1206. A- языка [Текст] /Сергей Носков.-Москва: АСТ, 2008.- 400 с.

Радовель, В.А. Английский язык для 1207. - поступающих в вузы: грамматика, устные темы, диалоги [Текст]: учебное пособие /В.А.Радовель.- Ростов н /Д: Феникс, 2008. 448 с.

Радовель, В.А. Английский язык: основы 1208. - компьютерной грамотности [Текст]: учебное пособие /В.А.Радовель.- Изд. 8-е.- Ростов н/Д:

Феникс, 2009.- 219 с.

Розанова, Н.М. English for Economics [Текст]:

1209. - учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /Н.М.Розанова.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 2009.- 503 с.

Русско-греческий разговорник [Текст].- СПб:

1210. Bd- Полиграфуслуги, 2006.- 192 с.

Русско-итальянский разговорник [Текст]. 1211. Bd- СПб: Виктория плюс, 2008.- 208 с.

Русско-китайский разговорник [Текст]. 1212. Bd- СПб: Виктория плюс, 2008.- 208 с.

Семёнова, О.А. 2000 русских и 2000 немецких 1213. A- идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний [Текст]: словарь с пояснениями и примерами использования. Мн.: ООО «Попурри», 2003.- 256 с.

Сербиновская, А.М. Английский язык для 1214. - турбизнеса и сервиса = English for travel business and service [Текст]: учебник для вузов.- Изд. 2-е.- М.: Издательско - торговая корпорация « Дашков и К.», 2008.- 428 с.

Скульте, В.И. Английский язык для детей 1215. - [Текст]: в 2 частях /Валентина Скульте.- М.:

Айрис-пресс, 2008.- 448 с.

Туровер, Г.Я. Большой русско-испанский 1216. Bd- словарь [Текст]: более 200000 слов, словосочетаний выражений /Г.Я.Туровер, Х.Ногейра.- М.: Медиа;

Дрофа, 2008.- 832 с.

Халилова, Л.А. English for students of 1217. - economics [Текст]: учебник английского языка для студентов экономических специальностей /Л.А.Халилова.- Изд. 2-е.- М.: ФОРУМ, 2009. 384 с.

Цветкова, Т.К. English Grammar Guide [Текст]:

1218. - учеб. пособие.- М.: Проспект, 2009.- 168 с.

Чернышева, Н.Г. Wirtschaftsdeutsch: Markt, 1219. A- Unternehmerschaft, Handel = Деловой немецкий язык: Рынок, предпринимательство, торговля [Text]: учебник /Н.Г.Чернышева, Н.И.Лыгина, Р.С.Музалевская.- М.: ФОРУМ, 2008.- 352 с.

Шевелёва, С.А. English on Economics [Текст]:

1220. - учеб. пособие для студентов вузов /С.А.Шевелёва.- Изд. 3-е, перераб. и доп.- М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 439 с.

Шевцова, Г.В. Английский язык для 1221. - технических вузов [Текст]: учеб. пособие /Г.В.Шевцова, Л.Е.Москалец.- М.: Флинта:

Наука, 2009.- 392 с.

Folklor Bahadurqz, Y. Aq hmdin yaradcl 1222. Ш3(2=Аз) [Mtn]: monoqrafiya /Yaqut Bahadurqz;

elmi B red. H.smaylov;

AMEA, Folklor in-tu.- B.:

aolu, 2009.- 198, [2] s.

Kitabda XX sr irvan aq mhitinin grkmli nmayndsi, Byk Vtn mharibsi veteran, mkdar mdniyyt iisi, yarm srdn ox mddtd saz v sz il aq snti nnlrini byk sdaqtl yaatm, eirlri v bstlri il Azrbaycan aq sntinin inkiafnda byk rol oynam, mahnlar bu gn d mclislrin yara olan Aq hmdin mr yolu v yaradclndan bhs olunur.

Ш3 Drbndi, C. Aq deyir [Mtn] /Cavad 1223.

D49 Drbndi.-Tbriz: Azdi, 2008.- 712 s.

Kitabda aq sntinin mzmun baxmdan dyrli, lvan habel cazibli olduundan shbt alr.

Elxan, E.M. Nuhun daban [Mtn]: 1224. Ш Azrbaycan satir-fsansi /Elin Muxtar Elxan. E B.: Nurlan, 2008.- 200 s.

Kitabda nr olunan 10 Azrbaycan satir fsansi ilk dfdir ki, iq z grr.Onlarn btv mtnini yerldirmkl yana, bu qdim folklor dbiyyat nmunlrinin ada elmin n son naliyytlri mvqeindn tam yeni v qeyri nnvi rhlri verilir.

zimli,. Folklor cilas: poetik hrkt [Mtn]:

1225. Ш szn bdii ifad poetikas /blfz zimli;

red.

F.Mmmdli.- Naxvan: Mktb, 2008.- 124 s.

Kitabda poetik hrkt, ssin ssi, szn sz, ss v sz izlmi, kz slubu kimi onlarla yeni sz v ifadlr ildilmidir.

Hseynova, N.H. Qdim trk qhrmanlq 1226. Ш dastanlar tipologiyas: "Ural batr" sasnda H [Mtn]: monoqrafiya /Nzakt Hseynova;

elmi red. P..Xlilov;

Azrb. Resp. TN, BDU.- B.:

Apostrof, 2009.- 154, [2] s.

Monoqrafiyada "Ural batr" dastann mnyi, formalamas v tkaml, "bdi hyat", xeyir v rin zli-dbi mbarizsi, mifik qvv v vasitlr v s. sjetlr verilmidir.

Ltiflr [Mtn]: Boral folklorundan nmunlr 1227. Ш /topl. trt. ed. M.obanov;

red. R.Mmmdli.- B.:

L Araz, 2001.- 67 s.

Kitabda Azrbaycan folklorunun zngin bir qolu olan Boral folklorundan nmunlr-ltiflr toplanmdr.

Kun, N. Qdim Yunanstann miflri v fsanlri 1228. Ш3(Јун) [Mtn] /Nikolay Kun;

rus dilindn evir.

K O.Smdov [v b.];

n szn ml.

K.Abdullayev, R.Bdlov;

yunan dili zr msl.

S.Mehdiyeva;

red. uras K.Abdullayev [v b.];

Bak Slavyan universiteti.- B.: Kitab almi NPM, 2008.- 544 s.

Kitabda qdim Yunanstann miflri v fsanlri verilmidir.

Qafarova, S.H. Azrbaycan xalq lirik eirind 1229. Ш bdii slub xsusiyytlri [Mtn]: filol. elm. nam.

Q dr. dis.: 10.01.09 /Smngl Qafarova;

Azrb.

Resp. TN, Folklor in-tu.- B., 2006.- 123 s.

Mmmdov,.H. Azrbaycan folkloru [Mtn]:

1230. Ш ali mktb tlblri cn drs vsaiti /amxlil M Htm olu Mmmdov;Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.