авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 21 |

«Оглавление 3 ...»

-- [ Страница 5 ] --

Паводле рэформы з каляндара былі «выкінуты» 10 сутак: пасля чацвярга 4 кастрычніка 1582 года прадпісвалася лічыць пятніцай не 5, а адразу 15 кастрычніка. Каб пазбегнуць адставання, Луіджы Ліліа прапанаваў лічыць высакоснымі не ўсе векавыя гады, як гэта было ў юліянскім каляндары, а толькі тыя, колькасць соцен у якіх кратна чатыром. Новы каляндар пачаў называцца грыгарыянскім у гонар ініцыятара рэформы папы Грыгорыя ХІІІ [3, с. 99]. Грыгарыянскі каляндар з’яўляецца больш дакладным, чым юліянскі:

розніца ў адны суткі ўзнікае тут толькі за 3300 гадоў. Рэформа каляндара грунтавалася не на культавых меркаваннях, але на навуковых разліках, але новы каляндар зыходзіў з каталіцкага асяроддзя, і гэта зрабіла яго непажаданым на пратэстанцкіх і праваслаўных землях. Адной з афіцыйных прычын адмовы праваслаўных хрысціян прыняць грыгарыянскі каляндар абвяшчалася тое, што ў новым каляндары даволі часта хрысціянская Пасха супадае з яўрэйскай і адбываецца часам нават раней за яе, што як бы было забаронена «Апостальскімі правіламі». Але праваслаўная царква парушае тыя ж пастановы, пяць разоў ў 19-гадавым цыкле святкуючы Пасху не пасля першай вясенняй поўні, а пасля другой [4, с. 306].

Граматай Стэфана Баторыя ў 1583 г. грыгарыянскі каляндар уводзіўся на тэрыторыі Рэчы Паспалітай.

Прыняты ў каталіцкім асяроддзі, ён сустрэў рэзкі адпор праваслаўнага духавенства і насельніцтва, якія балюча паставіліся да спробы ламання традыцый. У 1580 – 1590-я гады новаўвядзенне выклікала сур’ёзныя «каляндарныя» канфлікты ў Полацку, Вільні, Львове. Вось як характарызуе абстаноўку на ўсходзе Беларусі Баркулабаўскі летапіс: «Року 1583 каляндар новы выдан… На тот же час было великое замешание промеж панами и промеж людьми духовными, также и людьми простыми было плачу великого, нарекания сильного, похвалки, посварки, забуйство, грабежы, заклинания, видячы яко новыя свята установляли, празники отме няли, купцом торги албо ярмарки поотменяли, праве было начало пристья антихристова, у таком великом замешанью» [2, с. 299]. Першыя сутыкненні праваслаўнага і каталіцкага насельніцтва ВКЛ з прычыны прыняцця новага каляндара былі ініцыяваны вышэйшымі праваслаўнымі іерархамі. Так, ад Канстанцінопальскага патрыярха Іерэмеі ІІ праваслаўнаму духавенству Руска-Літоўскаму і Армянскаму была даслана грамата, якая ўтрымлівала адказ на іх пісьмо аб ужыванні новага каляндара «с подтверждением не держаться нововведенного каляндаря, но праздновать дни св. Пасхи и другие праздники по указанию Пасхалии, установленной на первом Вселенском Никейском Соборе» [1, с. 278]. Гэта з’яўлялася своеасаблівым штуршком да «каляндарных» канфліктаў, якія разгарнуліся ў першыя дзесяцігоддзі пасля ўвядзення новага каляндара. Магчыма, калі б не ўпартае супраціўленне праваслаўных «вярхоў» новаму каляндару, прыняцце новага летазлічэння было б менш «балючым» для вернікаў.
Канфлікты, якія разгарнуліся пасля ўвядзення новага каляндара, вымусілі Стэфана Баторыя дазволіць праваслаўным жыхарам карыстацца старым каляндаром ў святкаванні святаў і забараніць прымушаць іх карыстацца грыгарыянскім каляндаром, каб «покой і згода» паміж рознымі верамі былі, паясняючы, што ўвядзенне новага каляндара было «для порядку справ Речи Посполитой» [1, с. 280].

История и социология Негледзячы на дазвол Стэфана Баторыя, і пасля яго «каляндарныя» канфлікты на тэрыторыі ВКЛ працягваліся. Так, у 1584 г. правасласлаўнае духавенства з Львова скардзілася аб нападзенні каталіцкага святарства і ўзброенай шляхты начале з львоўскім арцыбіскупам Янам-Дзімітрыем Салікоўскім на тамашнія праваслаўныя манастыры і цэрквы ў ноч перад Раством Хрыстовым «Во второк, у вилию, Божьего Нароженья, водле обходов религии Греческой, водле каляндаря старого 24 декабря, а водле нового календаря дня 3 енваря» [1, с. 289]. «Моцаю і гвалтам» былі выгнаны з алтароў праваслаўныя святары, вернікі разагнаны, а цэрквы і манастыры зачынены і апячатаны. Скаргі духавенства і вернікаў былі даведзены да метрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і Усяя Русі Анісіфера Дзевачкі. Гэта вымусіла мітрапаліта звярнуцца да Стэфана Баторыя з прозьбай аб абароне праваслаўных вернікаў ад уціскаў «католиков, еизуитов и жидов». Кароль зноў, ужо чацьвёртай па ліку граматай, заклікаў каталікоў не перашкаджаць праваслаўным жыхарам святкаваць святы па старому каляндару «абы во всем покой в том месте нашом захован был» [1, с. 315].

Адсутнасць адзінага каляндара выклікала блытаніцу ў летазліку ўжо ў XVI cт. Усе афіцыйныя дакументы датуюцца па грыгарыянскім каляндары, нават у інструкцыі паслам Рэчы Паспалітай да Маскоўскага цара Івана IV з паведамленнем аб смерці Стэфана Баторыя акцэнтуецца, што дата скону пазначана «водле новопоправленого календаря» [6, с. 14]. Але ў неафіцыйных дакументах праваслаўнага паходжання ўжываецца юліянскі каляндар, больш звыклы для летапісцаў. Адным з яскравых прыкладаў гэтага з’яўляецца Баркулабаўскі летапіс. Аўтар, праваслаўны святар, карыстаўся юліянскім каляндаром і толькі адзін раз ужыў грыгарыянскую дату: «Был сенод у Берестю року 1593 месяце октоврия 16. Так се деяло на день зьезду зложоно октобора по старому, а 16 по новому» [2, с. 305]. Далей апавядаючы пра Сінод, летапісец датуе падзеі зноў па юліянскаму летазліку. Хутчэй за ўсё, аўтар, атрымаўшы звесткі пра Сінод з афіцыйнай грыгарыянскай датай, яе і паставіў у пачатку дакумента, а далей датаваў падзеі па звыкламу для яго каляндару.

Змены ў летазліку назіраліся ў час вайны сярэдзіны XVII ст. З прыходам маскоўскіх войскаў вяртаўся і юліянскі каляндар. У XVIII ст. пры падзелах Рэчы Паспалітай, тая частка, якая адыходзіла да Расіі, перайшла на юліьянскі каляндар, а тая, што далучана была да Прусіі, засталася на грыгарыянскім летазліку.

З прыходам на нашы землі войск Напалеона ў пачатку ХІХ ст., на акупаванай імі тэрыторыі карысталіся грыгарыянскім каляндаром. Але з паступовым адыходам напалеонаўскіх войск і наступленнем рускіх зноў вяртаўся стары каляндар. Акупацыя ў 1915 г. значнай часткі Беларусі германскімі войскамі ў час Першай сусветнай вайны, прывяла да змены каляндара ў гэтых раёнах. Тут ён больш не мяняўся. Канчаткова на беларускіх землях грыгарыянскі каляндар ўсталяваўся з 24 студзеня 1918 г. згодна з Дэкрэтам савецкай ўлады «Аб увядзенні ў Расійскай рэспубліцы заходнееўрапейскага каляндара».

Такім чынам, на тэрыторыі Беларусі з 1582 г. «каляндарнае» пытанне было актуальным у кожным стагоддзі. Ужыванне розных каляндароў выклікае праблемы пры датаванні дакументаў, удакладненні і акрэсленні дат падзей. Даследчыку-гісторыку належыць улічваць не толькі перыяд узнікнення крыніцы, але таксама месца яго стварэння, аўтарства, прызначэнне і іншыя акалічнасці, каб быць упэўненым у дакладнасці ўжыванай даты. Гісторыя грыгарыянскага каляндара на нашых землях патрабуе далейшага дэтальнага вывучэння.

The article deals with the problems of introduction a acception of Grigorian’s calendar in Belarus.

Спіс літаратуры 1. Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией (АВАК ). – Т. 3. – СПб., 1848.

2. Баркулабовская летопись // Археографический ежегодник. – М., 1960. – С. 295 – 319.

3. Ермолаев, И.П. Историческая хронология / И.П. Ермолаев. – Казань, 1980.

4. Климишин, И.А. Календарь и хронология / И.А. Климишин. – М., 1985.

5. Марозава, С.В. Каляндарная праблема ў беларускім уніяцтве / С.В. Марозава // Шлях у навуку. – Мінск, 2000. – С. 135 – 138.

6. Сборник снимков с русского письма XII – XVII веков / под ред. И.Ф. Колесникова. – М., 1913. – С. 144.

Навуковы кіраўнік – С.Я. Сяльверстава, доктар гістарычных навук, прафесар.

УДК 312.993 (476.6) Т.В. НАУМОВИЧ ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ В статье проанализированы основные демографические показатели, а также уровень образования, современное положение женщин на рынке труда и в сфере управления. Рассматриваются проблемы женщин в сфере частного бизне са. Приводятся сравнения по гендерному признаку. Информация представлена в разрезе проблематики гендерного ра венства.

Численность населения Республики Беларусь по состоянию на 1 декабря 2008 года составила 9673,4 тыс. человек и по сравнению с соответствующей датой прошлого года cократилась на 18,2 тыс. чело век. Среди всего населения Республики Беларусь женщины составляют 53,3 %. Три из четырех белорусских 70 ISBN 978-985-515-158-7. Наука-2009: сборник научных статей. Ч. 1. – Гродно, женщин проживают в городах и городских поселках, одна – на селе. В целом по стране на 1000 мужчин приходится 1143 женщины: 1148 в городах и 1128 в сельской местности. В городах молодых женщин в возрасте 20 и 25 лет больше. В сельской местности на 1000 юношей приходится соответственно 805 и девушек этих лет. Причина этой диспропорции – отток последних в города для продолжения образования и трудоустройства. Статистика свидетельствует, что из общей численности студентов 922 тыс., а это 51 % – девушки. По педагогическим дисциплинам они составляют около 80 % учащихся, по экономике, коммуни кациям, праву и управлению, а также здравоохранению – 71 %.

Белорусские женщины живут дольше мужчин. В 2007 году продолжительность жизни в нашей стране составила 70,3 года, у мужчин – 64,5 лет, у женщин – 76,2 года. За последние 5 лет средняя продолжитель ность жизни увеличилась на 2 года. По состоянию на 01.04.2008 г. в нашей стране проживает 624 человека, достигших ста и более лет, из них подавляющее большинство (539 чел.) составляют женщины.

Более всего долгожителей насчитывается в Гродненской (172 чел.) и Минской (108 чел.) областях.

Брестская и Витебская области имеют равное количество лиц, перешагнувших столетний рубеж – по человеку. 12 человек из числа долгожителей достигли 110 и более лет.

Уровень образованности у женщин выше, нежели у мужчин. Так, из 1,135 млн детей, которые сегодня учатся в школах и других учреждениях среднего образования, 49 % – девочки. 59 % белорусских женщин имеют высшее, 73 % – среднее специальное образование. На современном этапе сфера образования является «женской». В системе образования трудится около 10 % активно занятого населения страны, из них 80,8 % женщин занимают пост директоров общеобразовательных учреждений и только 19,2 % мужчины. В на стоящее время мужчины доминируют в управлении системой высшего образования – 95,3 %, здесь, как и в других сферах, не в полной мере созданы условия, обеспечивающие конкурентоспособность, равные воз можности мужчин и женщин в деловой карьере. По мере роста ответственности работы удельный вес жен щин сокращается. Так, среди рядовых преподавателей женщины составляют 61,2 %, а среди ректоров только 4,7 %.

Высокий уровень образования, социальной активности позволяет женщинам выступать полноправны ми участниками процесса принятия решений, имеющих ключевое значение для развития общества и буду щих поколений. В резко изменившихся условиях социально-экономической и политической жизни возникла необходимость по-новому осмыслить положение женщины в обществе. По гендерному равенству Беларусь лидирует среди стран СНГ, занимая по этому показателю 52-е место среди 170 государств мира. Женщины формируют национальное богатство наравне с мужчинами: «слабый пол» составляет 52 % трудовых ресур сов.

Всего на начало 2008 года в организациях республики было занято 4126,6 тыс. человек, в т.ч.

2179,6 тыс. женщин (52,8 %) и 1947 тыс. мужчин (47,2 %). В общей численности занятых рабочих насчиты валось 2450,2 тыс. человек (59,4 %), служащих – 1676,4 тыс. (40,6 %). Самой многочисленной группой среди всех работающих являются лица в возрасте 30 – 49 лет (51,2 %). Удельный вес молодежи до 30 лет состав ляет 24,1 %. Средний возраст трудящихся женщин – 39,6 лет, мужчин – 40,1 лет.

Преимущественно «женскими» являются торговля и общественное питание, культура, образование и здравоохранение – удельный вес «сотрудниц» в этих отраслях составляет от 70 % до 86 %. Из государст венных служащих всех уровней управления женщин 66 % (как правило, занимают должности главных, ве дущих и других специалистов), зато среди руководителей (первых лиц) республиканских органов государ ственного управления и их заместителей – только 18 %.

Число безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, сократи лось по сравнению с июлем 2007 г. на 9,5 % – до 42,3 тыс. человек. При этом средний возраст безработных составляет 35 лет. Среди них женщин – 63 %, сельских жителей – 21 %, молодых людей до 30 лет – 40 %.

Средняя продолжительность безработицы в Беларуси на конец 2006 г. составляла 5,1 месяца против 5,8 ме сяца на конец 2005 г.

Каждый второй безработный, получивший финансовую поддержку для организации предприниматель ской деятельности, – женщина. В 2007 году 1296 белорусским женщинам службами занятости оказано фи нансовое содействие в организации предпринимательской деятельности, что составляет 45,7 % от общего количества безработных, получивших беспроцентные ссуды и субсидии. Такая форма содействия занятости доказала свою эффективность, тем более, что около 60 % безработных составляют женщины и им в два раза больше, чем мужчинам, требуется времени на то, чтобы трудоустроиться. Какими основными видами пред принимательской деятельности предпочитают заниматься представительницы прекрасного пола? Это рек ламный бизнес, салоны красоты, парикмахерские, туристические услуги, рестораны, швейное производство, малые предприятия по выпуску кожгалантерейной продукции, розничная торговля. Занятые сегодня в биз несе женщины – это высокого уровня бухгалтеры, архитекторы, косметологи, дизайнеры, визажисты.

Но все же развитие женского малого бизнеса встречает на своем пути целый ряд проблем. В отличие от мужчины, который работает вне дома и всегда имеет свой капитал, женщина на протяжении многих лет, кроме работы вне дома, в семье выполняет неоплачиваемую работу. Во-вторых, она часто видит путь к по лучению статуса, достатка, власти только через мужчину. Третья проблема – профессиональная сегрегация:

женщины работают на непрестижных и малооплачиваемых работах. В-четвертых, в стране существует скрытая женская самозанятость, которая не контролируется государством. Для женщин затруднен доступ к кредитам, им для открытия бизнеса часто не хватает стартового капитала. Крупные бизнесмены – это, как правило, мужчины, бывшие крупные чиновники, которые имели доступ к финансовым и материальным ре сурсам и информации.

История и социология Национальный план действий по обеспечению в стране гендерного равенства на 2008 – 2010 гг. утвер дил Совет Министров постановлением от 03.09.2008 г. № 1286. В соответствии с ним правительство плани рует «создать условия для наиболее полной реализации личностного потенциала как женщин, так и мужчин во всех сферах жизнедеятельности». В документе значительное место отведено повышению конкурентоспо собности женщин на рынке труда. Поставлена задача направить все усилия на »укрощение» женской безра ботицы, недопущение дискриминации в трудовой сфере. Для реализации принципов гендерного равенства, по мнению разработчиков документа, необходимо «усовершенствовать правовые нормы», обеспечив жен щинам «равные возможности в трудоустройстве, карьерном и профессиональном росте, повышении квали фикации и профподготовки», а также «содействовать сбалансированному распределению профессиональ ных и семейных обязанностей между женщинами и мужчинами, обеспечить условия для реального участия женщин в управлении».

Women are still under the influence of the values of the patriarchal system. Despite the increase of political, economic, so cial and cultural women's rights, men still dominate in all social institutions, stereotypes of social consciousness and values no wadays. A social problem is to change the stereotypes, the reality itself, to make the gender equality practical.

Список литературы 1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Сайт Министерства труда и соц. защиты Респ.

Беларусь. – Минск, 2008. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/news?id=439. – Дата доступа: 17.12. 2008.

2. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Сайт Министерства труда и соц. защиты Респ.

Беларусь. – Минск, 2008. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/news?id=425. – Дата доступа: 17.12. 2008.

3. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Сайт Министерства труда и соц. защиты Респ.

Беларусь. – Минск, 2008. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/news?id=370. – Дата доступа: 17.12. 2008.

4. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Сайт Министерства дравоохранения Респ. Бела русь. – Минск, 2008. – Режим доступа: http://minzdrav.by/med/tools/nn1.php?sn_nid=990. – Дата доступа: 15.12. 2008.

5. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Сайт Министерства статистики Респ. Беларусь. – Минск, 2009. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/news/news85.php – Дата доступа: 3.01. 2009.

Экономическая газета. – 2007 – 2008 [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://neg.by/publication/2008. – Дата 6.

доступа: 5.01. Научный руководитель – Э.А. Мазько, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и специальных социологических дисциплин.

УДК 476. А.А. НОСОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ТРУДОУСТРОЙСТВА РЕПАТРИАНТОВ НА ГРОДНЕНЩИНЕ (1944 1953 гг.) В статье рассматривается деятельность специальных пунктов и государственных учреждений, осуществлявших репатриацию;

вопросы, связанные с приемом и распределением репатриантов;

анализируется деятельность местных органов власти по их трудоустройству.

Беларусь пострадала в Великой Отечественной войне, как никакая другая из республик бывшего Со ветского Союза. Было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров (из 270), 9 200 деревень, раз рушено 100 465 предприятий [1, с. 432]. Но никакие материальные потери не могут сравниться с потерями людскими. Погиб каждый третий житель БССР. На каторжные работы в Германию были вывезены около 380 тыс. человек. К сожалению, для Беларуси в истории Великой Отечественной войны еще не поставлена точка. Одним из «белых пятен» можно считать вопрос обязательной репатриации советских граждан.

Цель статьи: показать, как проходила репатриация советских граждан из Германии на Гродненщине.

После освобождения территории БССР летом 1944 г. началась подготовка к дальнейшему продвиже нию советских войск на запад. Союзники открыли второй фронт в Европе. Поэтому в ходе наступления со ветских и англо-американских воинских частей на их пути стали встречаться огромные массы людей, уг нанных немецкими оккупационными властями для работы на потребности Германии, узников лагерей для гражданского населения и военнопленных. Нередко они создавали проблемы для операций регулярных войск. Между странами-союзницами с осени 1944 г. велась дипломатическая переписка по поводу судеб перемещенных лиц. На Крымской конференции 11 февраля 1945 г. были подписаны двусторонние соглаше ния между СССР и Англией, СССР и США [2, с. 285].

До подписания основных международных документов уже создавалось организованное русло для приема репатриантов. 24 августа 1944 г. ГКО СССР принял постановление «Об организации приема воз вращающихся на родину советских граждан…». 23 октября создано Управление Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации (упразднено 1 марта 1953 г.) [3, с. 6]. В свою очередь, в аппарате СНК БССР был образован отдел по делам репатриации граждан СССР. Руководил им И.П. Барков [3, с. 6], аналогичные отделы были созданы при всех облисполкомах [3, с. 184].

72 ISBN 978-985-515-158-7. Наука-2009: сборник научных статей. Ч. 1. – Гродно, Гродненская область была организована в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета БССР от 20 сентября 1944 г. и состояла из 15 районов: Лидского, Волковысского, Скидельского, По розовского, Сопоцкинского, Радуньского и др. [4, с. 136]. Вопросами репатриации в области непосредствен но занимался первый заместитель председателя Гродненского облисполкома, он же являлся председателем Областной Комиссии по делам репатриации, которая и руководила всей работой по приему и трудоустрой ству репатриируемых граждан [5, л. 54]. В «Докладной о работе Гродненского Областного Отдела по делам репатриации в 1945 г.» сообщалось: «В Гродненской области для приема и отправки репатриантов органи зован один Областной Приемно-Распределительный пункт (ПРП) в феврале 1945 г. в городе Гродно. Пять сборно-пересыльных пунктов, из них №№ 308, 311, 312 в гор. Гродно, 309 в гор. Волковыске и 313 в гор. Мостах. Два ПФП НКВД СССР – один в г. Гродно, один в гор. Волковыске» [6, л. 6].

Репатрианты проходили через пограничные контрольно-пропускные пункты на гродненском направ лении в поселках Беляны и Кузница, на Волковысском в поселке Бобровники, а затем направлялись на пограничные СПП НКО или проверочно-фильтрационные пункты (ПФП) НКВД БССР [3, с. 7].

Проверочно-фильтрационные пункты были организованы в соответствии с постановлением ГКО от августа и приказом НКВД СССР от 28 августа 1944 г. [3, с. 7]. Для Волковысского ПФП был приспособлен лагерь военнопленных со всем его оборудованием, пункт в г. Гродно занимал 3 каменных здания [7, л. 21].

Приказом народного комиссара внутренних дел СССР от 19 декабря 1945 г. № 001509 Волковысский ПФП был закрыт в связи с прекращением потока репатриантов [8, с. 462]. Гродненский ПФП работал до начала 1946 г., когда приказом народного комиссара внутренних дел СССР от 22 января 1946 г. был передан НКВД БССР [9, с. 594, 595].

Приграничные СПП формировались в соответствии с постановлением ГКО от 16 июня 1945 г., а также совместным постановлением СНК и ЦК КП(б)Б от 23 июня 1945 г. об организации сборно-пересыльных пунктов на 10 тысяч человек каждый [3, с. 7]. Уже в сентябре 1945 г. 313 лагерь в г. Мосты был закрыт [10, л. 31]. К концу 1945 г. был закрыт 311 пункт в г. Гродно [6, л. 6]. Остальные СПП работали до конца 1947 г. [11, л. 31]. И только 312 лагерь в г. Гродно просуществовал до 1953 г., когда он был передан Мини стерству Госбезопасности [12, л. 7].

В СПП и ПФП проводилась проверка репатриантов. Им оказывалась необходимая материальная по мощь, было налажено питание, медицинское обслуживание. Репатрианты, прошедшие проверку и следовали к прежнему месту жительства либо в спецлагеря и на спецпоселение. Направленные по месту жительства в Гродненскую область, поступали на областной ПРП (организован в соответствии с постановлением СНК БССР и ЦК КП(б)Б от 15 января 1945 г. [13, л. 43]). Он работал чуть больше года, и в соответствии с реше нием Исполкома Гродненского областного Совета депутатов трудящихся был закрыт с 1 мая 1946 г. [14, л. 2]. За весь период работы через пункт прошло 37 750 репатриированных советских граж дан [11, л. 31].

Организация трудоустройства репатриированных граждан. После освобождения г. Гродно от немец ко-фашистских захватчиков в июле 1944 г. город представлял собой жуткое зрелище. Похожая картина име ла место и в других населенных пунктах области. Экономическая ситуация требовала большого количества рабочих рук. Их нехватку предполагалось компенсировать и за счет репатриантов.

Архивные страницы сохранили немало свидетельств самоотверженного труда многих из них. К приме ру, репатрианты Е.Е. Залевская, Ф.Н. Венская, работавшие на кожзаводе № 5 г. Гродно, являлись стаханов цами, ежедневно выполняли производственную норму на 150 % и выше [6, л. 7 – 8]. Хаустович и Винень работали на табачно-ферментационном заводе. На протяжении 2-х лет выполняли производственную про грамму на 170 – 200 % и были занесены на Областную Доску Почета [15, л. 2]. Репатриированные граждане трудились также в других городах Гродненской области: на Сахарострое в г. Скиделе, райпромкомбинате г. Мосты и т.д. [6, л. 33]. Существовали и трудности с жилищно-бытовыми условиями, получением паспор тов, прописки [15, л. 28].

Подавляющее количество возвратившихся на родину репатриантов селились в сельской местно сти [6, л. 7]. Среди этой части репатриантов также было немало людей, активно участвовавших в общест венной жизни. Так, депутатом Даниловского сельсовета от жителей д. Лаша был избран репатриант Г.М. Лубовский [15, л. 13].

Особого внимания требовали дети без родителей, оказавшиеся за пределами Родины. Были трудности с размещением их в детдомах, устройстве в ФЗО и РУ [15, л. 1].

Таким образом, властями была проведена колоссальная работа, которая позволила организованно про вести репатриацию советских граждан. Репатриация в целом по СССР и, в частности, на территории Грод ненской области имела большое значение для решения экономических (рабочие руки для восстановления хозяйства), социальных и политических (СССР не отрекся от своих граждан, помог им вернуться на родину) задач.

The article is to consider activity of special organizations and the official bodies, which were responsible for the repatria tion of the soviet people from Germany after the II World War. The questions connected with the activity of local authorities on employment of repatriants are analyzed.

История и социология Список литературы 1. Пасэ, У.С. Вялікая Айчынная вайна 19411945 / У.С. Пасэ // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: Б.І. Сачанка (гал.

рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1994. Т. 2. Беліцк-Гімн. – С. 430 434.

2. Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 19411945 гг.: сб. д-тов / Мін. иностр.

дел СССР. М.: Политиздат, 1979. Т. 4: Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Велико британии (4 – 11 февр. 1945 г.). 1979. 326 с.

3. Белорусские остарбайтеры. Репатриация (1944 – 1951): Документы, материалы: в 3 кн. / сост.: Г.Д. Кнатько, В.И. Адамушко [и др.]. Минск: НАРБ, 1998. – Кн. 3, ч. 1. – 368 с.

4. Елизаров, С.А. Административно-территориальное деление западных областей БССР 1944-1953 гг. / С.А. Елизаров // Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў: зб. навук. арт. / Гродз. дзярж. ун-т;

рэдкал.: І.П. Крэнь, У.І. Навіцкі, В.А. Белазаровіч [і інш.]. Гродна, 2006. С. 135 139.

5. Национальный архив Республики Беарусь (НАРБ). Фонд 787. Оп. 1. Д. 25. Доклады областных отделов переселения и ре патриации о работе по приему и устройству репатриированных граждан 1.01 30.02.1946 г.

6. Государственный архив Гродненской области (ГАГО). Фонд 1171. Оп. 1а. Д. 39. Переписка по вопросам переселения и ре патриации граждан СССР 18.01 25.12.1946 г.

7. НАРБ. – Фонд 787. Оп. 1. Д. 1. Постановления Брестского и Гродненского обкомов, Волковысского и Пружанского райис полкомов об организации ПФП и сведения о состоянии пунктов 3.08.1944 9.12.1944 г.

8. Белорусские остарбайтеры. Репатриация (1944 – 1951): Документы, материалы: в 3 кн. / сост. Г.Д. Кнатько, В.И. Адамушко [и др.] Минск: НАРБ, 1998. – Кн. 3, ч. 2. – 310 с.

История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост.: И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. Минск: Амалфея, 2000. 672 с.

9.

10. Государственный архив общественных объединений Гродненской области (ГАОО ГО). Фонд 1. Оп. 1. Д. 25. К Протоколу № 57 от 1 8.09.1945 г. О размещении воинских частей и репатриированных граждан в г. Гродно.

11. ГАГО. Фонд 1171. Оп. 1. Д. 59. Переписка по вопросам переселения и репатриации советских граждан 16.01 22.10.1947 г.

12. ГАГО. Фонд 1171. Оп. 3а. Д. 55. Постановления и распоряжения Совета Министров БССР 12.01 4.04.1953 г.

13. ГАГО. Фонд 1171. Оп. 1а. Д. 13. Постановления Совета Народных Комиссаров БССР и ЦК КП(б) Белоруссии 6. 18.04.1945 г.

14. ГАГО. Фонд 1214. Оп. 2. Д. 14. Книга приказов отдела переселения и репатриации 1946 1948 гг.

15. ГАГО. Фонд 1171. Оп. 1а. Д. 72. Отчеты о трудовом и бытовом устройстве репатриированных граждан, прибывших в Гродненскую область 02.03.1948 18.08.1949 гг.

Научный руководитель – Э.С. Ярмусик, кандидат исторических наук, доцент.

УДК 94 (497.115):81. А.В. ПИГУЛЕВСКАЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАДИЯ КОСОВСКОГО КРИЗИСА (1998 – НАЧАЛО 1999 г.) В статье рассматривается ситуация в Косово в 1998 – начале 1999 г., которая носила характер преимущественно открытого вооруженного столкновения конфликтующих сторон (военных подразделений Сербии и боевиков Освободи тельной армии Косово) на территории Сербии. Освещается начальный период деятельности ОАК, а также планы и дей ствия ведущих государств Запада и международных организаций по мирному разрешению конфликта.

В 1998 г. началась выраженная радикализация сецессионистского движения албанцев Косово, в кото ром можно было выделить три основных течения:

а) политическое, действовавшее через Демократический союз Косово во главе с И. Руговой, который выступал за независимость края, но не отрицал возможности переговоров с руководством Сербии;

б) связанное с деятельностью «правительства в подполье», штаб-квартира которого находилась в г.

Ульме (Германия). Через него проходили деньги, которые направлялись в Косово из-за границы;

в) экстремистское, действовавшее в рамках Освободительной армии Косово (ОАК). ОАК – террори стическая организация на территории Сербии, Албании и Македонии, цели которой заключались в том, что бы создать и расширить «свободную территорию», где не действовала сербская власть, добиться признания своей борьбы как национально-освободительной и, заручившись поддержкой международных организаций, отделиться от Югославии [1, c. 42].

Вопрос о времени создания ОАК является довольно дискуссионным. Так, политический аналитик А.

Медведев относит основание ОАК к 1992 – 1993 гг. Однако назвать группу боевиков в 300 – 400 человек армией освобождения сложно [2, с. 135]. Однако большинство исследователей считает, что ОАК была соз дана в 1996 – 1997 гг. [3, с. 188;

4, с. 195;

5, с. 12].

Период 1996 – 1997 гг. был временем становления организации, вербовки сторонников и отправки их в Албанию на обучение, сбора средств и закупки оружия. Основные кадры боевиков набирались из офице ров бывшей албанской армии и спецслужб, из крайне радикальных националистов. Следует отметить, что до февраля 1999 г. ОАК не имела единого командования.

Этнополитический конфликт в Косово активизировался в январе 1998 г., когда боевики ОАК организо вали вооруженные столкновения с сербской полицией, взрывы в македонских городах Гостивар, Куманово, Прилип, убийства мирных жителей.

74 ISBN 978-985-515-158-7. Наука-2009: сборник научных статей. Ч. 1. – Гродно, 28 февраля 1998 г. между боевиками ОАК и подразделениями сербской армии произошел бой в районе Дреница, после которого в Косово началось наращивание сербской военной силы. Так, по оценкам наблю дателей, в крае было размещено около 15 тыс. полицейских, сотрудников антитеррористических подразде лений, а также примерно 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил СРЮ со 140 танками и 150 бронема шинами [3, с. 189].

5 марта 1998 г. в местечке Преказ произошло крупное столкновение сербских сил с боевиками ОАК, в результате которого погибли 59 албанцев, а 30 боевиков ОАК были арестованы [4, с. 199 – 200]. Именно с событий в Преказе началась военно-политическая фаза конфликта.

Мирные жители стали покидать места постоянного проживания. По данным Верховного комиссара ООН по проблемам беженцев, границу Албании ежедневно пересекали около 200 жителей Косово, а общее число переселившихся туда к июню 1998 г. достигло 10 – 12 тыс. чел. Беженцев из Косово также приняли соседние Черногория и Македония [3, с. 190].

К лету 1998 г. ОАК контролировала около 30 – 40 % территории края. В это время численность ОАК составляла, по разным оценкам, до 5 – 30 тыс. чел. [3, с. 189 – 190]. В этот период Запад и НАТО причисля ли ОАК к террористическим организациям.

Но уже в первой половине августа 1998 г. сербская сторона сумела уничтожить оставшиеся опорные пункты ОАК. 17 августа командование сербских войск и районные командиры ОАК согласились на прекра щение огня.

Новое качество косовского конфликта не оставалось без внимания ведущих международных политиче ских структур и государств. Следует отметить, что еще на заседании международной Контактной группы (КГ), в которую входили представители США, Великобритании, Германии, Франции и России, 9 марта г. было принято заявление с осуждением сепаратизма и терроризма, а также зарубежных сил, финансиро вавших, вооружавших и обучавших террористические группы в Косово.

Совет Безопасности ООН 31 марта принял резолюцию 1160, которая запрещала «продажу или постав ку в СРЮ вооружений и относящегося к ним военного имущества всех типов, такого как оружие и боепри пасы, военно-транспортные средства и техника, запасные части…» [6, с. 666].

В конце апреля в Риме состоялась очередная встреча КГ, на которой были приняты решения об усиле нии экономических санкций в отношении Белграда, о замораживании зарубежных авуаров правительств Сербии и Югославии, о запрете на новые иностранные инвестиции.

Таким образом, в середине 1998 г. начинается активное вмешательство международного сообщества во внутрисербский конфликт. При этом ограничительные, «наказательные» меры принимались только в отно шении Сербии.

В сентябре 1998 г. СБ ООН принял резолюцию 1199, которая требовала: а) «чтобы все стороны, груп пы и отдельные лица немедленно прекратили боевые действия и поддерживали в Косово состояние прекра щения огня»;

б) «чтобы СРЮ прекратила все действия сил безопасности и отдала приказ об их выводе»;

в) «начать предметный диалог между властями СРЮ и руководством косоваров без предварительных усло вий и при международном участии»;

г) «чтобы СРЮ обеспечила эффективный и непрерывный международ ный мониторинг в Косово» [4, с. 225 – 228].

Под угрозой бомбардировок Белграда со стороны НАТО Президент СРЮ С. Милошевич был вынуж ден подписать договор, который предусматривал отвод сербских сил из края, размещение на его территории 2 тыс. наблюдателей ОБСЕ, установление режима контроля косовского воздушного пространства авиацией НАТО.

Когда сербские войска и силы правопорядка были выведены из края, Запад не воспрепятствовал под разделениям ОАК вновь занять значительную часть территории Косово. Таким образом, руководство НАТО перешло к открытой поддержке и сотрудничеству с ОАК.

В январе 1999 г. ОАК попыталась расширить зону своего влияния, но в ответ на это в край была введе на 40-тысячная сербская армия. Начавшееся уничтожение складов оружия и опорных баз сепаратистов было названо западными СМИ этническими чистками.

Всего за период с 1 января 1998 г. по 20 марта 1999 г. боевики ОАК совершили 2230 нападений на мирных граждан и полицейских, в ходе которых 309 человек были убиты, 243 человека получили тяжелые ранения [3, с. 199].

24 марта 1999 г. началась вооруженная агрессия блока НАТО против суверенной СРЮ. Одной из при чин агрессии было названо нарушение прав человека и геноцид против косовских албанцев.

На наш взгляд, в Косово, как и в любом конфликте на национальной почве, вину за нарушение прав человека несут обе стороны, вовлеченные в конфликт и использующие все возможные средства для дости жения поставленных целей. Конечной целью ОАК было завоевание Косово независимости, что создавало угрозу территориальной целостности Сербии. Поэтому принятые жесткие меры югославских органов власти в крае против деятельности ОАК были в целом вынужденными. Тем не менее со стороны НАТО они расце нивались как геноцид.

Следует отметить, что противоправные действия ОАК подпадают под определение преступлений про тив человечества, что является чрезвычайно серьезным нарушением международного права.

История и социология В целом же происходившие события базировались на столкновении национально-политических инте ресов, направленных, с одной стороны, на создание независимого от СРЮ нового государственного образо вания, а с другой – на сохранение территориальной целостности союзного государства.

The article deals with the situation in Kosovo in 1998 – 1999 which can be characterized as obvious and armed conflict be tween sub-units of Serbia and members of the KLA. The author also examines the first period of the KLA activity and double standart policy in Kosovo pursued by the West.

Список литературы 1. Гуськова, Е.Ю. Кризис в Косово. История и современность / Е.Ю. Гуськова // Новая и новейшая история. – 1999. – № 5. – С. 26 – 51.

2. Медведев, А. Югославская драма: прошлое переплетено с будущим / А. Медведев // ЭКО. – 1999. – № 9. – С. 131 – 143.

3. Морозов, Ю.В. Балканы сегодня и завтра: военно-политические аспекты миротворчества / Ю.В. Морозов, В.В. Глушков, А.А. Шаравин. – М.: Институт политического и военного анализа, 2001. – 376 с.

4. Чуксин, Н. Косовский полигон / Н. Чуксин. – М.: ЭКСМО, 2003. – 416 с.

5. Замятина, Т. Тайная армия Косово стала явной / Т. Замятина, Н. Калинцев // Эхо планеты. – 1999. – № 15. – С. 12 – 13.

6. Гуськова, Е.Ю. История югославского кризиса (1990 – 2000) / Е.Ю. Гуськова. – М.: Русское право ;

Русский национальный фонд, 2001. – 720 с.

Научный руководитель – И.О. Змитрович, кандидат философских наук, доцент.

УДК 37.014(476.6) Т.Н. ПРОКОПЕНЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Статья посвящена реализации государственного стандарта в системе народного образования Мостовского райис полкома Гродненской области. Разработка и внедрение минимальных социальных стандартов – новое явление в жизни белорусского общества, поскольку речь о них ведется с 1999 года. Социальная защита населения, здравоохранение и образование – важнейшие направления социальной политики государства, обеспечивающие улучшение качества жизни людей в ключевых для жизнедеятельности общества сферах. Именно система образования и стандарты в ней ста ли объектом исследования автора, поскольку в ней заложен потенциал социально-экономического развития и нравст венного благополучия нации. Ибо цель национальной системы образования – формирование свободной, творческой, нравственной, интеллектуально и физически развитой личности. Используя материалы текущего архива Мостовского райисполкома, автор попытался осветить выполнение основных положений Закона Республики Беларусь «О государст венных минимальных стандартах» в городе Мосты и Мостовском районе.

Создание надежной социальной защиты каждого отдельного человека и общества в целом является первостепенной задачей, которая стоит перед всеми ветвями государственной власти. Еще в ноябре 1999 г.

был принят Закон Республики Беларусь «О государственных минимальных стандартах». Они представляют собой минимальный законодательный уровень гарантий социальной защиты, обеспечивающий удовлетво рение основных потребностей людей [1, с.10].

Существуют предусмотренные Законом 26 государственных минимальных социальных стандартов, ко торые на практике оборачиваются денежными выплатами и пособиями, перечнем бесплатных и общедос тупных социальных услуг, предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, соци ального обслуживания, коммунального хозяйства [2]. Однако время показало жизненную необходимость появления системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения страны, которая подразумевает применение новых принципов работы в области жилищно-коммунального хозяйства, транс порта, связи, торговли и бытового обслуживания и т.д. Эти изменения отражены в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 года «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики» [3].

Система государственных социальных стандартов сегодня включает в себя 44 норматива, из них в об ласти образования – 10 нормативов. Местными органами власти, в том числе и Мостовским районным ис полнительным комитетом, разработан паспорт внедрения системы социальных стандартов. Пять из этих стандартов основываются на решении Мостовского районного Совета депутатов «О бюджете Мостовского района» [5, с. 3 – 4].

76 ISBN 978-985-515-158-7. Наука-2009: сборник научных статей. Ч. 1. – Гродно, Таблица – Паспорт внедрения системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населе ния в области образования на территории Мостовского района по состоянию на 1 января 2008 года Норматив об служивания по постановлению Норматив, утвержденный вы Фактическое Наименование социального стандарта Совета Мини- шестоящими местными испол выполнение стров РБ от 30 нительными органами мая 2003 г.

№ Норматив обеспеченности детей до школьного возраста местами 85 % 85 % 105,0 % в учреждениях дошкольного образо вания Норматив охвата детей дошкольного 100 % 100 % 100 % возраста подготовкой к школе Норматив денежных средств на со- в размерах, установленных ре не менее 1710 3295,3 тысяч держание одного ребенка в учрежде- шением Мостовского районно тысяч рублей в рублей ниях, обеспечивающих получение го Совета депутатов «О бюдже год в год дошкольного образования те Мостовского района»

Норматив бюджетной обеспеченности в размерах, установленных ре расходов на обучение одного учаще- не менее шением Мостовского районно- 2746,0 тысяч гося в учреждениях, обеспечивающих тысяч рублей в го Совета депутатов «О бюдже- рублей в год получение общего среднего образова- год те Мостовского района»

ния Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание в размерах, установленных ре одного учащегося в учреждениях, не менее шением Мостовского районно обеспечивающих получение специ- тысяч рублей в – го Совета депутатов «О бюдже ального образования на уровнях об- год те Мостовского района»

щего базового и общего среднего об разования Норматив бюджетной обеспеченности в размерах, установленных ре расходов на обучение одного учаще- не менее шением Мостовского районно- – гося в учреждениях, обеспечивающих тысяч рублей в го Совета депутатов «О бюдже получение профессионально- год те Мостовского района»

технического образования Норматив бюджетной обеспеченности в размерах, установленных ре расходов на обучение и воспитание не менее шением Мостовского районно- 422,2 тысяч одного учащегося в учреждениях, тысяч рублей в го Совета депутатов «О бюдже- рублей в год обеспечивающих получение внешко- год те Мостовского района»

льного воспитания и обучения Норматив обеспеченности общей 8 м2 на одного І см. – 11, 8 м2 на одного учащегося площадью общеобразовательных учащегося ІІ см. – 16, учебных заведений - 1,62 м2 на Норматив обеспеченности учащихся І см. – 24, школ: одного учаще - 1,62 м2 на одного учащегося;

ІІ см. – 17, – спортивными плоскостными соору- гося;

- 0,5 м2 на одного учащегося І см. – 1, - 0,5 м2 на од жениями;

ІІ см. – 1, – зданиями спортивного назначения ного учащегося 1 компьютер на 30 учащихся 1,17 компью 1 компьютер на 30 учащихся Норматив обеспеченности учащихся или не менее 1 терных клас или не менее 1 компьютерного персональными компьютерами компьютерного сов на учре класса на учреждение класса на уч- ждение реждение Составленная автором таблица по материалам текущих архивов Мостовского районного исполнитель ного комитета и Мостовского районного Совета депутатов, позволяет утверждать, что вся система образо вания Мостовского района работает над качественным повышением организации образования, содержания учебного процесса и ресурсного обеспечения школ через технологизацию, информатизацию и развитие ва риативных форм обучения в соответствии с Программой развития на 2006 – 2010 годы [7, c. 2]. Реализация программы развития района призвана способствовать:

История и социология – расширению возможностей для обучения каждого ребенка в соответствии с его способностями, потреб ностями, возможностями. В районе функционирует 47 учреждений образования. Среди них 2 гимназии, учебно-педагогических комплексов «Детский сад-школа», 11 средних школ, 4 базовые школы, 2 дошколь ных центра развития ребенка, 6 яслей-садов, 9 детских садов [4, с. 9];

повышению роли дополнительного образования детей. Эту задачу решают 2 детско-юношеские спор тивные школы олимпийского резерва, эколого-биологический центр, районный центр внешкольной ра боты, учебно-производственный комбинат;

расширению сети служб коррекционно-педагогической, социально-психологической, медицинской по мощи. С этой целью в районе действуют центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр с детским приютом;

комната по месту жительства;

разработке инвариантных моделей содержания воспитания с учетом современной социокультурной си туации. Для реализации этой задачи были открыты 2 этношколы, 1 экошкола, 7 школ здоровья, 8 школ социальной ориентации, 4 школы культурно-нравственной ориентации, 3 школы патриотической на правленности;

развитию экспериментальной и инновационной деятельности. Работают 4 площадки на республикан ском уровне, 3 площадки – на областном;

расширению возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов – 97,5 % учащихся охвачены кружковой работой;

усилению поддержки детского и молодежного движения – членами БРСМ стали 65 % учащихся соот ветствующего возраста, членами БРПО – 94,7 % [7, с. 2].

Следует отметить, а это вытекает из приведенной таблицы, что два из перечисленных стандартов не выполняются за отсутствием в районе учреждений, обеспечивающих специальное образование (так как единственная государственная спецшкола – интернат для детей с трудностями в обучении была ликвидиро вана в 2007 году) и учреждений, обеспечивающих профессионально-техническое обучение. По всем осталь ным стандартам наблюдается положительная тенденция. Правда, в отдельных случаях наблюдается невы полнение тех или иных положений, хотя на общем положительном фоне они практически не заметны. Так, в ходе проверки выполнения в районе государственных социальных стандартов Комитетом государственного контроля Гродненской области было выявлено, что в гимназии № 1 и СШ № 2 города Мосты образователь ный процесс организован в две смены. Норматив обеспеченности общей площадью не выполняется для учащихся, обучающихся в первую смену. В соответствии с «Положением об общеобразовательном учреж дении», зарегистрированном в Национальном реестре правовых актов 26 июля 2007 г., в гимназии № функционируют только пятые гимназические классы. В связи с этим ежегодно будет происходить уменьше ние количества учащихся пятых классов, которые в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами должны обучаться в первую смену. С сентября 2008 – 2009 учебного года стандарты по обеспе ченности общей площадью учащихся гимназии будут выполнены. К сожалению, не выполняется стандарт по обеспеченности учащихся Зарудавской и Машталерской базовых школ зданиями спортивного назначе ния. Но в настоящее время эти учреждения образования являются малокомплектными. В соответствии с перспективной Программой развития системы образования района указанные школы будут закрыты в году, а поэтому строительство зданий спортивного назначения в этих школах не является целесообразным [6, с. 1].

Сложности возникали с обеспечением учащихся персональными компьютерами. Но, следует подчерк нуть, что вот уже несколько последних лет ситуация меняется в лучшую сторону. Так, на 1 января 2007 года норматив обеспечения персональными компьютерами учащихся составил один компьютер на 19 учащихся (вместо требуемого одного компьютера на 30 человек). И еще. Если в Гродненской области норматив ком пьютеризации школ выполнен на 80 %, то в районе социальные стандарты по обеспечению учебных заведе ний компьютерной техникой выполнены на 100 %. 13 средних школ района, гимназия № 1 г. Мосты, РЦВР, УПК имеют доступ к сети Интернет [7, с. 2]. В 60 % учреждений, которые обеспечивают базовое и среднее образование есть компьютерная техника для управленческой деятельности. Создана целостная система педагогического мониторинга в гимнази № 1 и СШ № 5 города Мосты. Компьютерная обработка результатов обученности осуществляется по каждому классу, отдельному ученику, учителю, отдельным дисциплинам. Увеличивается загрузка компьютерных классов (с 24,2 часов в неделю в 2006 году и до 40,2 – в 2007 году). Создан сайт отдела образования.

Вместе с тем, следует заметить, что не все школьные библиотеки оснащены компьютерной техникой.

Да и компьютерные классы школ используются не достаточно эффективно. Не внедрены в повседневное использование персональные компьютеры для управленческой деятельности [7, с. 2].

Происходят в сфере образования и качественные преобразования. В новых условиях преподаватель индивидуализирует работу с каждым учеником, развивая в нем способности и умение самостоятель но ориентироваться в расширяющемся мире знаний. И такая подготовка детей дает более высокий обучаю щий эффект. Об этом свидетельствует участие школьников района в областных олимпиадах (в 2006 году они заняли 8 призовых мест, в 2007 году – 10), а также поступление выпускников в высшие учебные заведе ния (48,2 % выпускников района 2007 года станут первокурсниками вузов, тогда как в 2006 году – 47,7 %).

В последние годы огромное значение придается внедрению сберегающих технологий в образовании, которые содействуют сохранению здоровья учащихся. Отдел и учреждения образования решают эту задачу весьма успешно.

Рациональное питание, которое соответствует возрастным физиологическим потребностям, является одним из важнейших факторов сохранения здоровья. Вопросы улучшения качества питания школьников и воспитанников постоянно находятся на контроле отдела образования и администра 78 ISBN 978-985-515-158-7. Наука-2009: сборник научных статей. Ч. 1. – Гродно, ции учреждений образования. Целенаправленно продолжается работа по снижению стоимости питания за счет пришкольных участков. План заготовок овощей городскими школами выполнен на 148,7 % в 2006/ учебном году (в 2005/2006 уч. году – 146,8 %). Это позволило сделать питание более разнообразным. Был выполнен план заготовок на одного человека и по району он составил 14,7 кг. На 2007/2008 учебный год увеличен план и составляет 24,2 кг. Горячим питанием в 2006/2007 уч. году было охвачено: по городу – 84 % (2005/2006 уч. год – 75,4 %), по селу – 100 % учеников (2005/2006 уч. год – 100 %);

по району этот показа тель составил 92 % (2005/2006 уч. году – 87,7 %) учащихся. Также отделом образования совместно с педколлективами школ была проведена большая оздоровительная кампания в летний период 2007 года.

Функционировало 22 оздоровительных лагеря, в которых отдыхали более 1500 детей (что составляет 107 % от планового задания), в том числе работал стационарный лагерь СДЮШОР № 1 г. Мосты, «Дашковцы», в котором в три смены отдыхали воспитанники спортивной школы, а в четвертую смену был организован отдых для детей, родители которых заняты в бюджетной сфере.

Во всех средних школах, за исключеним тех, которые обновляются в агрогородках, функционировали дневные лагеря, а также дневные лагеря были организованы в детских садах № 1, № 5. Впервые был открыт лагерь на базе Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. За счет бюджета бесплатно оздоровлено 40 детей – сирот в лагере ОАО «Мостовдрев» и дневных лагерях при школах, 16 детей – сирот оздоровлено за границей. На базе СШ № 3 г. Мосты был организован профильный лагерь, где отдыхали дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а также дети, находящиеся на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних. На базе МЧС был организован палаточный военно-патриотический лагерь «Огненный шторм». Учащиеся познакомились и приобрели определенные навыки и умения профессии «спасатель». На базе пограничной заставы «Рыбалы» в Свислочском районе был организован лагерь, где учащиеся совместно с пограничниками Гродненского погранотряда учились нести военную службу по защите границ нашей Родины. В республике и области, включая город Мосты и Мостовский район, решена очень важная задача: все пятилетние дети проходят подготовку к школе, из них 89 % – в дошкольных учреждениях, 11% – в иной форме. Следует сказать и о создании и развитии нового типа учебно воспитательного заведения – школа-детский сад, особенно важного для села. Количество этих заведений в Республике Беларусь увеличилось за последнее десятилетие с 98 до 663. В Мостовском районе на 1 сентября 2007 года их имелось 6 [4, с. 9]. Социальный стандарт по подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе выполняется в полном объеме: на базе учреждений города – 100 %, на базе сельских дошкольных учреждений – 98,6 %. (1,4 % охвачены другими формами обучения).

В районе ведется работа по сохранению и развитию дошкольных учреждений. На 1 сентября 2008 г. в них воспитывалось 1396 детей. Обеспеченность детей местами в ДДУ составляет 105 %. Набирают силу новые формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания (21 группа, из которых 1 – игровая площадка, 2 – вечернего пребывания, 18 – адаптационных). Дополнительными услугами охвачено 99,2 % детей, из них оздоровительными услугами охвачено 33,4 % детей, образовательными – 65,8 % детей.

Охват дополнительными услугами на платной основе организован в 19 детских садах (53 % воспитанников).

Таким образом, мы видим, что в жизни государства Республика Беларусь и белорусского общества очень велико значение системы образования. В ней заложен потенциал социально-экономического развития и нравственного благополучия нации. Доступность и высокое качество образования для всех слоев населения – один из приоритетов внутренней государственной политики в Республике Беларусь, включая и Мостовский район Гродненской области.

The article is dedicated to the realization of state standard in the system of public education in Mosty district, Grodno region. The working out and introduction of minimum social standards is a new phenomenon in the life of Belorussian people.

They have been speaking about since 1999. In this article the writer tries to deal with the realization of educational standard in Mosty and Mosty district, using the materials of current Archives of Mosty district. It is directed to High and specialized secondary educational establishments, the teacher and pupils of secondary schools, students of local lore.

Список литературы 1. Бенько, Т.Н. Социальные стандарты – основные показатели внутренней политики государства / Т.Н. Бенько // Беларуская думка. – 2006. – № 11. – С. 10 – 17.

2. О государственных минимальных стандартах: Закон Республики Беларусь, 11 ноября 1999 г., № 322-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 1. – 2/929.

3. О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики:

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 30 мая 2003 г., № 724 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 29. – 2/1396.

4. Мостовский район / отв. Т.Н. Мурина. – Гродно: ГОУПП «Гродненская типография», 2004. – 13 с.

5. Паспорт внедрения системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения на территории Мостовского района по состоянию на 1 января 2008 года // Текущий архив Мостовского райисполкома. – 8 с.

6. О рассмотрении акта проверки выполнения государственных социальных стандартов от 18.01.2008 г. // Текущий архив Мостов ского райисполкома. – 3 с.

7. Ціхановіч, В.С. Вынікі работы аддзела і ўстаноў адукацыі за 2006 – 2007 навучальны год і прыярытэтныя напрамкі дзейнасці па павышэнні якасці адукацыі ў 2007 – 2008 навучальным годзе: Даклад на жнівеньскай нарадзе педагагічных работнікаў / В.С. Ціхановіч // Зара над Нёманам. – 2007. – 28 жніўня. – С. 2.

Научный руководитель – И.П. Крень, кандидат исторических наук, профессор.

История и социология УДК 2-9(476):303.446.4(476) М.А. ПЯТРАЎСКАС ТРАНСФАРМАЦЫЯ РЭЛІГІЙНАГА СВЕТАПОГЛЯДУ БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА XVI ст. У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ Изменения в религиозном сознании жителей Великого княжества Литовского находят у белорусских историков разное объяснение. Конфессиональная трансформация в XVI в. проходила в общеевропейском контексте эпохи Ренес санса. Особенностью на белорусских землях была связь реформационных идей со светским рационалистическим нача лом и гуманистической культурой. Дискуссию в научных кругах вызывает вопрос о путях и перспективах возникнове ния национальной церкви в ВКЛ. Геополитические факторы ставили перед белорусским обществом необходимость ре лигиозно-культурной самоидентификации.

Новыя з’явы ў рэлігійным светапоглядзе грамадства Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) ў XVI ст.

зараджаліся пад уплывам шматлікіх унутраных і знешніх чыннікаў. Становішча ВКЛ на цывілізацыйным сумежжы праваслаўна-візантыйскага, каталіцка-раманскага і пратэстанцка-германскага культурных арэалаў [1] робіць актуальным даследаванне міжканфесійных узаемаадносін у гэтай краіне. Нацыянальна рэлігійны дуалізм, які быў уласцівы княству з моманту яго ўтварэння [2, с. 333], абумовіў складванне унікальнай для тых часоў прававой сістэмы, накіраванай на захаванне пэўнага парытэту розных канфесій.

Мадэль аднавернай (з дзяржаўнай праваслаўнай царквой) славянскай дзяржавы ВКЛ страціла магчымасці рэалізацыі яшчэ ў XIV ст. [2, с. 333]. Аднак існаванне дзвюх канкурэнтных галін хрысціянства не стала прычынай міжканфесійных раздораў, наадварот, менавіта на землях княства зараджаюцца праекты аб’яднання хрысціянскай царквы. Існуе погляд, што імкненне да царкоўнай уніі ў XV ст. было своеасаблівым прыстасаваннем часткі духоўных і свецкіх колаў да ўнутранай і знешняй палітыкі вярхоўнай улады [3, с. 491].

«Залаты век беларускага Адраджэння», «залаты век рэлігійнага плюралізму», «залаты век беларускай культуры» – такія азначэнні атрымала ў айчыннай гістарыяграфіі XVI стагоддзе, час канфесійнай трансфармацыі грамадства. Упершыню гэта стагоддзе назваў «залатым» знакаміты храніст, беларускі шляхціц Фёдар Еўлашэўскі: «У той час рознасць у веры не чыніла рознасці ў міласці прыяцельскай, таму той век здаецца мне залатым» [4]. У сучаснай беларускай гістарыяграфіі можна вылучыць дзве галоўныя тэндэнцыі ў вывучэнні канфесійнай гісторыі XVI ст. Першая з іх грунтуецца на рэканструкцыі гэтага стагоддзя як часу рэлігійнай талерантнасці, росквіту культуры, адукацыі, прававой думкі. Трансфармацыя рэлігійна-палітычных узаемаадносін у беларускім грамадстве прадстаўляецца як культурны працэс у агульнаеўрапейскім кантэксце. Пры другім падыходзе, які шмат у чым паўтарае пастулаты дарэвалюцыйнай расійскай, а потым савецкай гістарыяграфіі, перыяд XVI – пачатку XVII стст. характарызуецца як час «вайны пер’яў», бясконцага супрацьстаяння на канфесійнай глебе, выкліканага, у першую чаргу, палітыкай вярхоўнай улады ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Ад падобнага рэзкага супрацьпастаўлення ўлады і грамадства, з чаго б вынікаў гвалтоўны характар канфесійнай трансфармацыі, сучасная беларуская гістарыяграфія паступова адмаўляецца.

Верацярпімасць. З другой паловы XV і да сярэдзіны XVI ст. большасць гісторыкаў не вылучае пераломных момантаў у гісторыі праваслаўнай царквы: яе матэрыяльнае становішча далёка не ў першую чаргу залежала ад вярхоўнай улады. Таму палітычная барацьба вакол законапраектаў на карысць каталіцкай царквы (пачынаючы з часоў Ягайлы) не перакрэсліла традыцыю верацярпімасці на землях княства.

Рэлігійная талерантнасць беларускага грамадства мае глыбокія гістарычныя карані. На працягу стагоддзяў гэта з’ява эвалюцыянавала не проста як вынік развіцця на цывілізацыйным сумежжы, але як гістарычна і сацыяльна ўкаранёныя ў свядомасці шматлікіх пакаленняў структуры менталітэту. У XVI ст., калі многія іншыя еўрапейскія краіны танулі ў віхуры рэлігійных войн, трансфармацыя міжканфесійных узаемаадносін у ВКЛ адбывалася, галоўным чынам, мірнымі шляхамі. Беларускі гісторык А. Мальдзіс зазначыў, што «ў нас усе святыні маглі стаяць на адной плошчы, і не было ніякага супрацьстаяння. Яно пачалося толькі ў XVII ст., пад уплывам розных палітычных памкненняў, але ўсё ж Варфаламееўскіх ночаў не было» [1].

Рэфармацыя. Роля пратэстантызму ў развіцці беларускага грамадства – таксама прадмет цікавасці беларускіх навукоўцаў. З’яўленне пратэстантызму як новай палітычнай і духоўнай сілы дапоўніла і «ўскладніла манапольную дзвюх канфесійную царкоўна-хрысціянскую супольнасць» [3, с. 496]. На пытанне, чаму пратэстантызм хутка стаў «трэцяй» рэлігіяй беларускага грамадства, існуюць розныя адказы.

На думку адніх гісторыкаў (і гэта даволі абстрактная версія), рэфармацыйныя працэсы на беларускіх землях былі занадта цесна звязаны з польскай Рэфармацыяй [5].

Іншы падыход бачыць у пратэстантызме форму барацьбы ліцвінскіх эліт за палітычны суверэнітэт ВКЛ і процідзеяння працэсам фарміравання Рэчы Паспалітай. Незалежная ад вярхоўнай улады пратэстанцкая царква адпавядала гэтым мэтам [6, с. 58]. У такім рэчышчы новая царква можа разглядацца як магчымы, але не рэалізаваны варыянт нацыянальнай беларускай царквы. Папулярнасць рэфармацыйных ідэй не толькі сярод магнатаў, але і сярод шырокіх гарадскіх слаёў, талерантная палітыка вярхоўнай улады (пакаранне ў часы караля Баторыя ініцыятараў спалення кніг пратэстанцкай друкарні ў Вільні [3, с. 524]) дазваляюць гаварыць пра Рэфармацыю ў ВКЛ як з’яву агульнаеўрапейскага кантэксту, але не як вынік «польскага ўплыву».

Пэўная самабытнасць рэфармацыйнай плыні на землях ВКЛ відавочна пры вывучэнні т.зв.

нефармальнага хрысціянства. «Калі мы хочам разгледзець гісторыю Рэфармацыі ў Беларусі ці нават больш 80 ISBN 978-985-515-158-7. Наука-2009: сборник научных статей. Ч. 1. – Гродно, шырока — гісторыю хрысціянства ў Беларусі, нам давядзецца мець справу з падзеямі і асобамі, якія не называліся ні пратэстантамі, ні рэфарматамі. Давядзецца працаваць з фактамі свецкай гісторыі, якія не могуць быць зразумелыя па-за рамкамі Рэфармацыі...» [7]. З такой думкай нельга не пагадзіцца, прыгадаўшы спрэчкі пра канфесійную прыналежнасць Ф. Скарыны або выданне Бібліі на старабеларускай рэдакцыі царкоўнаславянскай мовы (па сутнасці, гэта з’ява Рэфармацыі, але яна мела месца яшчэ да абвяшчэння лютэраўскіх тэзісаў).

Рэфармацыя і Гуманізм. Рэнесансава-рэфарматарскія вытокі дзейнасці Ф. Скарыны, М. Гусоўскага і іншых прадстаўнікоў беларускага Адраджэння зараджаліся да «афіцыйнага» з’яўлення пратэстантанцкай царквы. На пачатку XVI ст. існавалі толькі два пераклады Бібліі на сучасныя славянскія мовы – чэшская і беларуская. Свабоднае вывучэнне Бібліі (на роднай мове) адпавядала прынцыпу духоўнай свабоды, а гэта, у сваю чаргу, «стварыла» чалавека з новым, адрозным ад сярэднявечнага, мысленнем. І гэты працэс адбыўся на беларускіх землях амаль «без спазненняў» у параўнанні з аналагічнымі працэсамі ў Заходняй Еўропе.

Беларускія гісторыкі звяртаюць увагу на непасрэдную сувязь Рэфармацыі ў ВКЛ з плынямі рэнесансава гуманістычнай культуры. У адрозненні ад краін Заходняй Еўропы, у грамадстве ВКЛ ідэі Адраджэння і пратэстанцкі рух адкрыта і рэзка не супрацьстаялі адно другому [6, с. 55]. Пратэстанцкая этыка выхоўвала асобу гуманістычнай эпохі, арыентавала не на рэлігійна-абстрактныя праблемы, а на рэальныя справы:

сям’ю, працу, самаўдасканаленне і інш. [8, с. 13]. А «сугучнасць» гуманістычных і рэфармацыйных ідэй дазваляюць некаторым даследчыкам сцвярджаць, што «практычна ўсе выдатныя дзеячы Беларусі XVI ст.

або непасрэдна з’яўляліся вернікамі пратэстанцкіх цэркваў, або знаходзіліся пад моцным уплывам рэфармацыйнай думкі» [9, с. 25]. У той жа час асветніцкая дзейнасць праваслаўных брацтваў і каталіцкіх ордэнаў не дазваляюць ахаратарызаваць беларускае Адраджэнне як выключна з’яву пратэстанцкай эпохі.

Беларускія гісторыкі закранулі таксама праблему захавання духоўнай ідэнтычнасці грамадства ў новых геапалітычных умовах XVI ст. [10, с. 22;

11, с. 84].

Такім чынам, трансфармацыя рэлігійнага светапогляду ў XVI ст. разглядаецца сучаснымі беларускімі даследчыкамі ў кантэксце рэнесансавай эпохі, гуманізацыі грамадства. Добра распрацаваная факталагічная база дазваляе гісторыкам рабіць розныя акцэнты ў асвятленні прынцыповых пытанняў. На сённяшні дзень айчынная гістарыяграфія пазбягае ідэалізацыі ў характарыстыцы «залатога веку».

Changes in the religious consciousness of the inhabitants of the Grand Duchy of Lithuania are at the Belarussian historians different explanation. Religion transformation in the XVI century took place in a European context Rennesans era. A feature on the Belarusian land was relationship of reformation ideas with the secular rationalistic beginning and humanistic culture. The debate in academic circles calls the question about the ways and prospects of a national church in the GDL. Geopolitical factors put to the belarussian society the need of religious and cultural self-identity.

Спіс літаратуры 1. Рэлігійная талерантнасць беларускага права [Электронны рэсурс] // Наша вера – 2008. – № 2. – Рэжым доступа:

http://media.catholic.by/nv/n44/index.htm. – Дата доступа: 12.10.2008.

2. Марозава, С.В. Трансфармацыя канфесійнай структуры Вялікага княства Літоўскага ў паслялюблінскае стагоддзе 1569 – 1667 гг.

/ С.В. Марозава // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Кн. VIII. – Беласток: Выдавецтва Універсітэту ў Беластоку, 2006. – С. 333 – 343.

3. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 2005. – Т. 2.: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага / Ю. Бохан [і інш.]. – 2008. – 688 с.

4. Падокшын, С. Беларусь: фрагменты гісторыі свабоды / C. Падокшын [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа:

http://knihi.com/frahmenty/frahmenty8.htm. – Дата доступа: 12.10.2008.

5. Лыч, Л. Залаты век Рэфармацыі: Рэфармацыя і мова / Л. Лыч [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа:

http://www.belreform.org/pikarda.php. – Дата доступа: 12.12.2008.

6. Іванова, Л.С. Рэфармацыйны рух на Беларусі (другая палова XVI – першая палова XVII cтст.) / Л.C. Іванова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 2. – С. 54 – 72.

7. Рэфарматы. Свае ці чужыя? // За свабоднае веравызнанне [Электронны рэсурс]. – 2004. – № 5. – Рэжым доступа:

http://www.forreligiousfreedom.info/index.php. – Дата доступа: 12.12.2008.

8. Падокшын, С.А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI – XVII стст. / С.А. Падокшын. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 151 с.

9. Бокун, А.І. Першакрыніцы да вывучэння памяркоўнай плыні Рэфармацыі ў ВКЛ XVI стагоддзя / А.І. Бокун // Весці НАН Беларусі. Сер. Гуманітарных навук. – 2007. – № 2. – С. 24 – 29.

10. Падокшын, С.А. Унія, дзяржаўнасць, культура (філасофска-гістарычны аналіз) / С.А. Падокшын. – Мінск: Беларуская навука, – 1998. – 111 с.

11. Салей, С.М. Канфесійнае пытанне ў Вялікім княстве Літоўскім у кантэксце міжнародных адносін у XVI ст. / С.М. Салей // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт. / рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2008. – С. 77 – 88.

12. Марозава, С.В. Берасцейская царкоўная унія 1596 г. у беларускай гістарыяграфіі / С.В. Марозава. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 132 с.

Навуковы кіраўнік – С.В. Марозава, доктар гістарычных навук, прафесар.

История и социология УДК 025. 173 (476.6) (1920-1939) П.В. СОРОКО ПОЛЬСКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В ГОРОДЕ ГРОДНО (1920 – 1939 гг.) В статье на примере трех периодических изданий раскрывается процесс развития польской правительственной прессы в городе Гродно в межвоенный период.

С восстановлением Второй Речи Посполитой в городе Гродно начало издаваться большое количество газет и журналов. Все они, являясь печатными органами различных политических партий и общественных объединений, по-своему отражали события социально-экономического, политического и культурного харак тера.

Все периодические издания, издававшиеся в городе Гродно в межвоенный период могут быть отнесе ны к двум основным группам: правительственные издания и независимые издания. К первой группе отно сятся такие газеты, как: «Dziennik Grodzienski» («Гродненская газета»), «Dziennik kresowy» («Газета окраины»), «Echo Grodzienskie» («Гродненское эхо»), «Dziennik Ludowy» («Народная газета») и другие пе риодические издания. Ключевыми изданиями второй группы являются такие газеты, как: «Glos Polski»

(«Польский голос»), «Glos prawdy ziemi Grodzienskiej» («Голос правды Гродненской земли»), «Gazeta Polska ziemi Grodzienskiej» («Польская газета Гродненской земли»), «Nacza Okolica» («Наша округа») и другие пе риодические издания [1;

2].

Важное место в развитии польской правительственной периодической печати в Гродно занимала газета «Dziennik Grodzienski» («Гродненская газета»). Она издавалась с 1918 по 1929 гг., с небольшим перерывом в 1921 году [3]. К сожалению, определить динамику развития «Dziennika Grodzienskiego» и проанализировать ее содержательную сторону в период с 1918 по 1921 гг. не представляется возможным по причине отсутствия в нашем распоряжении полной коллекции газет. «Dziennik Grodzienski» являлся самым значи тельным периодическим изданием в Белостокской области и был предназначен «освещать политическую, общественную и культурную жизнь города». Именно такими словами редакция газеты ежедневно обраща лась к своим читателям – жителям Гродненщины [5]. «Dziennik Grodzienski» активно сотрудничал с «Dzien nik Bialostocki» («Белостокской газетой»), что проявлялось главным образом в обмене материалами, имею щими обоюдозаинтересованную значимость.

Первая страница газеты «Dziennik Grodzienski» имела по-своему художественно-полиграфическому исполнению традиционный, повторяющийся вид. На ней, как правило, печатались новости культуры, ин формация о премьерах в гродненских кинотеатрах. Постоянной рубрикой газеты была «Гродненская хрони ка», где печаталась информация по наиболее актуальным вопросам общественно-политической жизни Гродно. Так, в данной рубрике газеты от 25 июля 1922 года была напечатана информация о протесте жите лей города против обращения Объединения государственных чиновников от 17 июля того же года. Сообща лось, что борьба жильцов с домовладельцами касается уплаты налога за аренду помещений. Редакцией газе ты было принято решение послать новый циркуляр, в дополнение к первому, чтобы как-то урегулировать непростую ситуацию [5]. В сентябре 1922 года газета разместила новую рубрику – «Хроника Белостока». Из содержания ее следует, что главное внимание в это время общественность города уделяла проведению ме стных выборов и организации работы избирательных комиссий. Примерно в это же время в газете появилась «Культурная колонка». В ней помещали новости (изменения в репертуаре, биографии известных артистов, юбилеи) из кинотеатра на улице Доминиканской, дом 26. С 12 сентября 1922 года читатели получили воз можность знакомиться с новой, торгово-промышленной рубрикой «Информатор». Сообщалось, что Поль ский торговый дом осуществляет экспорт и импорт всякого рода товаров, куплю и продажу корнеплодов, различного вида древесины и лесопродукции. Рубрика газеты «Обязанность» уделяла внимание проблемам выхода корреспонденции из г. Гродно. На основе изучения данной рубрики можно сделать вывод, что в го роде имелись факты попыток вывести телефонную связь из строя, повредить работу линии Белосток – Гродно, и тем самым нарушить работу редакции [5]. С 3 сентября 1922 года, в специальном номере газеты, посвященном академической молодежи, появилась еще одна рубрика «Письма в редакцию». В ней подни мались самые острые проблемы повседневной жизни. В номере за 17 декабря 1922 года редакция сообщала об изменении газетой своего названия на «Dziennik kresowy» («Газету окраины»), якобы «... из-за причин от Редакции независящих, с сохранением бывшей нумерации и приемом на себя всех обязанностей бывшего издания («Dziennika Grodzienskiego») [5].

В отличие от других газет «Dziennik kresowy» отличалась большим количеством цветных иллюстра ций. Имелось множество карикатур как на политические, так и на хозяйственные темы. Много сообщалось о социально-политической жизни столицы государства – Варшавы. Газета публично заверяла читателей в том, что будет стоять на принципах беспартийности и независимости, но, к сожалению, этого ей не удавалось.

Так, в номере от 22 февраля 1938 года была напечатана статья, посвященная проблеме «кресов восточных».

Ее автор, скрываясь за инициалами «N. K.», писал о Юзефе Пилсудском и англо-французских отношени ях [8]. На протяжении всего периода издания, «Dziennik kresowy» стремилась привлечь как можно большее количество своих читателей. Данное издание имело такие интересные рубрики, как «Литературное прило жение» и «Чисто женскую рубрику», которая занимала половину страницы и пользовалась у женской поло вины исключительной популярностью. В газете имелась также рубрика «Спорт», которая пропагандировала здоровый образ жизни. На примере газеты «Dziennik kresowy» отчетливо прослеживается, что для группы 82 ISBN 978-985-515-158-7. Наука-2009: сборник научных статей. Ч. 1. – Гродно, правительственных периодических изданий был свойственен процесс радикализации материалов, начав шийся после фашистского переворота в Германии в 1933 году. Все чаще в ней публикуются статьи предста вителей наиболее реакционных сил тогдашней Второй Речи Посполитой [9].

С октября 1920 по 1924 гг. в Гродно издавалась газета «Echo Grodzienskie» («Гродненское эхо»). Изда телем газеты было «Grodzienskie Tawarystwa Strazy Kresowej» («Гродненское общество стражи кресов»). В газете печатались политические новости, телеграммы, которые освещали события и факты с официальных позиций. Почти в каждом номере газеты публиковались материалы о так называемом «Деле кресов восточ ных». Так, в номере за 16 декабря 1920 года сообщалось, что министр Скульский ознакомил комиссию с распоряжением Совета Министров, принятым 7 ноября о ликвидации деятельности Окружного временного объединения прифронтовой территории и с распоряжением от 18 ноября о введении Временных трех окру гов второй инстанции на территории тогдашнего Белостокского воеводства. Из этого было видно, что пред принимались разные попытки с целью повышения статуса новой администрации в регионе. Газета имела листа, на первой странице находилась постоянная рубрика «Телеграммы». На второй – «Политические ве домости». В данной рубрике за 12 ноября 1922 года была напечатана статья под названием «Дело польского кредита из Франции». В ней сообщалось о том, что Польша в скором времени получит хорошую материаль ную помощь от Франции и сможет осуществить задуманные планы по отношению к новым территориям.

Отмечалась особая заслуга в этом деле генерала Сикорского. В рубрике «Новости с края» помещалась ин формация, отражавшая общественно-политическую жизнь Гродно. Так, практически во всех номерах газеты за ноябрь 1922 года освещается тема выборов в Сенат. На последней странице газеты в рубрике «Хроника», давалась развернутая информация о культурной жизни и о городских происшествиях.

В статье дана краткая характеристика некоторых польских правительственных периодических изданий в Гродно. Следует отметить, что польская правительственная периодика в городе успешно развивалась, жи во откликаясь на запросы общества и отражала на своих страницах все многообразие существовавших идейных позиций. В это время серьезная пресса мирно уживалась с бульварной, читателей которой интере совали главным образом сенсации и сплетни из жизни «городских высших сфер». Развитие правительствен ной прессы в 1920 – 1939 годах имеет многоаспектный характер. В ней присутствуют и явные противоречия, что было обусловлено прежде всего остротой экономического и социально-политического положения в ре гионе. Коротко это можно охарактеризовать строчками из одного гневного письма, полученного редакцией одной из гродненских официальных изданий: «Вы, господа, хотите, чтобы все было в Гродно по принципу «чтобы волки были сыты и овцы целы», но так, к сожалению, не бывает…» [8].

This article is about development of the Polish governmental press in Grodno during the intermilitary period reveals. The author uses material of the three periodicals.

Список литературы 1. Газеты Беларусі 1776 – 1975: рэтраспект. бібліяграф. паказ. / Л.М. Няхайчык, Ю.А. Ерашэвіч, В.Я. Бакуновіч. – Мiнск. : Нацыян.

кніж. палата Беларусі, 2003. – 316 с.

2. Говін, С.В. Друк Заходняй Беларусі (1921 – 1939) / С.В. Говін. – Мінск: Выдавецтва БДУ імя У.І. Леніна, 1974. – 96 с.

3. Государственный архив Гродненской области, далее ГАГО, ОНСЛ, Dziennik Grodzienski. – 1922. – № 128, 129, № 161, № 167, № 199, № 247, инв. № 2574.

4. ГАГО, ОНСЛ, Dziennik kresowy. – 1925. – № 8, инв. № 2579.

5. ГАГО, ОНСЛ, Dziennik kresowy. – 1928. – № 126, инв. № 2579.

6. ГАГО, ОНСЛ, Dziennik kresowy. – 1938. – № 51 – 52, инв. № 2579.

7. ГАГО, ОНСЛ, Dziennik kresowy. – 1939. – № 224, инв. № 2579.

8. ГАГО, ОНСЛ, Echo Grodzienskie. – 1920. – № 34, № 61, № 71, инв. № 2677.

9. ГАГО, ОНСЛ, Echo Grodzienskie. – 1921. – № 144 – 147, № 149 – 162, № 164, № 167 – 168, № 287 – 289, № 291 – 293, инв. № 2677.

10. ГАГО, ОНСЛ, Echa Grodzienskie. – 1924. – № 16.03.1924, № 17.03.1924, № 21.03 – 25.03.1924, инв. № 2677.

Научный руководитель – В.Н. Черепица, кандидат исторических наук, профессор.

УДК 316.344.34:378. Ю.А. ФЕДОСОВА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (на материалах г. Гродно) Автором, на основе проведенного социологического исследования, описываются информационные потребности студенческой молодежи г. Гродно. Изучен опыт получения информации и основные факторы, влияющие на этот выбор, уровень доверия к разным видам СМИ, степень удовлетворенности студентов объемами получаемой информации и за труднения, с которыми сталкивается молодежь при ее поиске.

В современном обществе информация оказывает все большее влияние на социальные, экономические, культурные процессы, особенно это сказывается на молодежи, как наиболее восприимчивой и наименее История и социология эмоционально устойчивой группе населения, которая, вместе с тем, оказывает заметное влияние на качест венное изменение социальной структуры общества.

Информационная ситуация сегодня определяется противоречивым единством «информационного взрыва» и «информационного голода». Эта проблема возникла под влиянием многих факторов, среди кото рых наиболее значимыми для формирования информационных потребностей молодежи оказались: противо речие между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке информации и сущест вующими мощными потоками и массивами хранящейся информации;

перепроизводство избыточной ин формации, которая затрудняет поиск ценной информации. Таким образом, информация превратилась в стра тегический ресурс, в продукт, равный по своей ценности другим жизненно важным результатам человече ской деятельности.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 21 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.