авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |

«ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 5 ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА УДК 616 001.17 008.9 092.9:546.172.6 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Відомо, що одним із основних чинників лінії Вістар, котрі знаходились у фазі стабі розвитку серцево судинних ускладнень є льного росту (7–8 міс), з початковою масою артеріальна гіпертензія (АГ), яка домінує в тіла 200–230 г, середня маса (220,1±15,1) г.

загальній структурі захворювань осіб усіх Експерименти проводили у відповідності до категорій, потерпілих від Чорнобильської Європейської конвенції щодо захисту хре катастрофи [1, 2 ]. Серед органів і систем, бетних тварин, які використовуються в екс які впливають на регуляцію артеріального периментальних та інших наукових цілях тиску (АТ), важлива роль належить нир (Страсбург, 1986). Загальне гамма опромі кам. Внаслідок анатомо фізіологічних особ нення здійснювали з використанням уста новки «Рокус» (Росія), джерело – 60Co, по ливостей нирки є надзвичайно уразливим тужність експозиційної дози 4,310 4 А/кг, органом, що страждає від дії ряду чинників зовнішнього середовища, у тому числі від дози 0,5;

1,0;

2,0 та 5,0 Гр. Через 3 місяці піс іонізуючого випромінювання і нефроток ля іонізуючого випромінювання моделювали сичних металів, зокрема кадмію і свинцю. нирково ішемічну АГ. Щурів оперували під Нефросклероз, який розвивається при цьо етаміналовим наркозом в умовах антисепти му, стає одним з найважливіших віддале ки. Після лапаротомії ліву нирку стискали них наслідків загального опромінення шляхом накладання гумового кільця, що ви організму і дії важких металів [3]. Очевидно кликало локальну ішемію тканин з подаль тому одне з перших місць серед симптома шим розвитком синдрому стійкої АГ [4, 5].

тичних гіпертензій в Україні займає нирко Визначали виживання і стан нирок щу ва АГ. У зв’язку з цим використання ішемі рів без опромінення та при дії різних доз ра зації нирки як моделі для подальшого вив діації окремо і в сполученні з солями важких чення закономірностей розвитку АГ під металів та нирковою ішемією. Для корект дією радіації та солей важких металів є ності порівняння використовували контро актуальною задачею. льні групи тварин, які не підлягали опромі Метою дослідження було визначення ненню і/або ішемізації нирки, і/або наванта стану нирок і показників виживання щурів женню солями важких металів. Солі важких при дії іонізуючого випромінювання в дозах металів вводили у вигляді одноразової внут 0,5–5,0 Гр та солей кадмію і свинцю в кон рішньочеревної ін’єкції хлориду кадмію в центрації 1/10 LD50 при моделюванні нирко 1 мл розчину 0,9% вого NaCІ в концентрації вої ішемії.
1/10 LD50 (LD50=67 мг/кг) [6] й ацетату свин Матеріал і методи. Дослідження викона цю 1/10 LD50 (LD50=100 мг/кг) [7] також в но на 166 білих статевозрілих щурах самцях 1 мл розчину 0,9% вого NaCІ з наступним © С.С. Островська, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 12 денним відновним періодом. Ін’єкції про В усіх випадках у щурів цієї групи, що ви водили на 33 тю добу після ішемізації лівої жили, нирка збільшувалася в розмірі на 70– нирки ( пік розвитку АГ) [8] без опромінення 80 %, особливо її кіркова зона. Відбувалося щурів і після опромінення в дозі 0,5 Гр. Для розширення ниркової миски навколо внут порівняння брали тварин, яким замість солей рішніх відділів мозкового шару, у тому чис металів у ті ж терміни вводили 0,9% вий роз лі навколо сосочка, що свідчить про наяв чин NaCl. Тварин виводили з дослідів на 45 ту ність перешкод для відтоку сечі, нагромад добу від початку опромінення. Отримані дані ження її в нирковій мисці і підвищення у статистично обробили. Відмінності вважали зв’язку з цим внутрішньониркового гідро статистично значущими при р0,05. статичного тиску, що характерно для гідро Результати та їх обговорення. Аналіз нефротичної трансформації органа [3]. Під стану нирок щурів 1 ї контрольної групи без вищення гідростатичного тиску супровод опромінення, ішемії і навантаження соля жувалося збільшенням розмірів ниркових ми важких металів через 45 діб після лапа тілець, довжини і діаметра канальців, особ ротомії показав, що на момент виведення з ливо в проксимальних відділах нефронів, у експерименту в нирках тварин були відсут результаті чого знижувалася щільність роз ні деструктивно дистрофічні зміни в парен ташування ниркових тілець. Морфологічні хімі, судинах мікроциркуляторного русла зміни характеризувалися збільшенням ма (МЦР) і стромі. Клубочковий апарат був мо си паренхіми, що являє собою структурний номорфним. Форма і розмір більшості клу еквівалент посиленого функціонального на бочків відповідали нормі. Визначався ажур вантаження, у тому числі активності реаб ний малюнок капілярних петель, тонко сорбційних процесів у проксимальних ка окреслені мембрани клітин. Щільність роз нальцях [3]. Відзначалися ознаки склерозу ташування ниркових тілець, їхній клітин дрібних артерій, мав місце гіаліноз принос ний склад і ступінь кровонаповнення капі них артеріол у деяких клубочках, а також лярних петель були без ознак порушень. у міжчасточкових артеріях, бічних і пери Морфологічні показники функціональної феричних гілках, що відходять від них.

активності проксимальних і дистальних ка В експериментальній групі щурів з іше нальців свідчили про нормальний перебіг мізованою (лівою) ниркою, попередньо процесів реабсорбції сечі в органах [9]. опромінених у дозі 0,5 Гр, через 15 діб після У тварин з ішемізованою (лівою) нир операції смертність склала 14,3 % (4 твари кою, які не піддавалися опроміненню і на ни із 28), через 45 діб – 39,3 % (11 із 28), вантаженню солями важких металів (2 га табл. 2. В останньому випадку показник ві контрольна група), через 15 діб після лапа рогідно (p0,05) відрізнявся від аналогіч ротомії смертність склала 10 % (2 особини Таблиця 2. Показники смертності лабора із 20), через 45 діб – 20 % (4 із 20), табл. 1.

торних щурів з опроміненням і нирковою Таблиця 1. Показники смертності лабора ішемією на різних етапах експерименту торних щурів без опромінення і наванта ження солями важких металів на різних етапах експерименту Примітка. p0,05–0,001 (за критерієм Фішера) порівняно з аналогічним періодом: 1 в 1 й контрольній групі;

2 в 2 й контрольній групі;

Примітка. * p0,20, порівняно з аналогіч після опромінення в дозі 0,5 Гр;

4 після опромі ним періодом в 1 й контрольній групі (за крите рієм Фішера). нення в дозі 1,0 Гр.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ного показника в 1 й контрольній групі, що шенням дози радіації зростала смертність.

може свідчити про негативну сумісну дію Зокрема, у проміжку між опроміненням і ниркової ішемії і опромінення навіть у дозі операцією моделювання ниркової ішемії в 0,5 Гр на летальність тварин. групах загинули: при дозі опромінення У всіх тварин, що залишилися живими, 1,0 Гр 1 тварина із 13 (7,7 %);

при 2,0 Гр 2 із через 45 діб після операції нирка збільшува 17 (11,8 %);

при 5,0 Гр 11 із 32 (34,4 %). Кое лася більш ніж у два рази і являла собою мі фіцієнт кореляції між дозою опромінення і хур, заповнений рідиною. На зрізах його летальністю тварин дорівнював r= 0, стінки були у вигляді більш менш вузького (p0,01). Приєднання ішемії нирки до опро обідка, утвореного елементами стиснутого мінення ще більше підвищило показники кіркового шару. Мозковий шар, у тому чис смертності тварин, особливо при опромінен лі сосочок, піддавався повній редукції. У ні в дозі 2,0 і 5,0 Гр. Через 15 діб після стисненому кірковому шарі елементи па операції моделювання ниркової ішемії вони ренхіми і інтерстицію мали різко змінений дорівнювали: при дозі опромінення 1,0 Гр вигляд. Визначалися ниркові тільця з роз 25,0 % (3 тварини із 12);

при 2,0 Гр 66,7 % тягнутими капсулами і розширеним інтра (10 із 15);

при 5,0 Гр 71,4 % (15 із 21), табл. 2.

капсулярним простором. Домінували поро Кореляція між летальністю тварин і дозою жні капсули, що залишилися на місці ціл опромінення на тлі ниркової ішемії стано ком загиблих ниркових тілець, обмежені вила r= 0,53 (p0,001). У щурів, що зали збереженою базальною мембраною загиб шилися живими і були опромінені в дозах лого епітелію зовнішнього листка капсули, 1,0 і 2,0 Гр, через 15 діб після операції у а також капсули, де залишалися тільки стиснутій нирці виявлялися гнійне роз фрагменти без клітинного мезангія (строма плавлення й ішемічний некроз паренхіми клубочка). У середині деяких капсул визна кіркового і мозкового шарів. У щурів, опро чалися клубочки на різних стадіях зморщу мінених у дозі 5,0 Гр, в нирці навколо нир вання. кової миски виявлявся інфаркт мозкового Ще менше було ниркових тілець, в яких шару, що свідчило про припинення артері визначалися більш менш збережені струк ального кровопостачання. На межі кірко турні елементи. В них приносні артеріоли вого і мозкового шару розташовувався лей знаходились у стані вираженого склерозу, коцитарний вал, кіркова речовина різко були розтягнуті, заповнені сладжованими зменшувалася в об’ємі, в ній спостерігався еритроцитами або мали цілком запустілі ка некроз усіх структурних елементів і потов пілярні петлі, оточені колагенізованим ме щена колагенізована капсула, що також зангієм. Між ушкодженими нефронами ви свідчило про вимикання органа з функції.

являвся ущільнений склерозований інтер Дослідження впливу одноразової ін’єк стицій, що свідчило про посилену колагено ції солей важких металів виявило наступне.

синтетичну функцію фібробластів строми, Через добу після ін’єкції хлориду кад яка характерна для стану вираженої гіпок мію в групі неопромінених щурів загинула сії і, як правило, поєднується з редукцією одна тварина із 10. На розтині в загиблої капілярного кровотоку. На відміну від не тварини були виявлені вогнища множин опроміненої нирки чітко виявлялися два них крововиливів у всіх паренхіматозних провідних патогенетичних фактори, що ста органах, у тому числі в нирках. Через добу ли причиною загибелі її паренхіми, – гідро після введення ацетату свинцю і в контроль статичний тиск і виражена гіпоксія. Розви ній групі після введення 0,9% вого розчину ток гіпоксії здебільшого обумовлений вира NaCl усі тварини (по 10 в кожній групі) за женим склерозом інтраглобулярних арте лишалися живими.

ріол і дрібних, у тому числі міжчасткових, Через 12 діб (через 45 діб після операції) артерій. На провідну роль гіпоксії в деграда загальна смертність у всіх названих групах ції нефронів указують також виявлені в була практично однаковою (p0,80 за кри терієм 2) і складала 20–30 %. Крім того, ці деяких випадках досить великі вогнища ішемічного інфаркту паренхіми у стані за показники були статистично порівнянними міщення сполучною тканиною як свідчення з показниками тварин 1 ї та 2 ї контроль повної блокади артеріокапілярного крово них груп у такий само термін спостережен току в цілих сегментах кіркового шару. ня (p0,20 при всіх порівняннях за крите В експериментальних групах щурів з рієм Фішера).

ішемізованою (лівою) ниркою, попередньо Аналіз стану нирок у щурів, опромінених опромінених у дозі 1,0;

2,0;

5,0 Гр, зі збіль у дозі 0,5 Гр, після одноразової ін’єкції солей ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА важких металів в концентрації 1/10 LD50 на процесу і його слабкої функціональної 33 тю добу після моделювання ниркової активності.

ішемії показав наступне. Висновки Через добу в групі опромінених щурів, 1. У неопромінених щурів без впливу яким вводили хлорид кадмію, загинуло важких металів однобічна ішемізація нир три тварини, після введення ацетату свин ки через 45 діб викликає збільшення розмі цю – одна. У всіх загиблих щурів на розтині рів органа на 70–80 %, гіпертрофію нефро виявлялися вогнища множинних кровови нів, ініціює розвиток артеріолосклерозу як ливів у всіх паренхіматозних органах, у то морфологічного субстрату АГ. Смертність му числі в нирках і мозку. Протягом наступ тварин на віддалених термінах дослідження ної доби в групі опромінених щурів, яким складає 20 %.

вводили хлорид кадмію, загинуло ще дві 2. Після опромінення щурів у дозах 0,5– тварини. Загальна смертність до кінця 5,0 Гр в ішемізованій нирці посилюються експерименту (через 45 діб після ішемізації пропорційно дозі склероз артерій різного нирки і 12 діб після введення хлориду кад калібру і редукція капілярної мережі. По мію) склала 50 %, що перевищувало анало рушення мікроциркуляції супроводжуєть гічний показник у щурів 1 ї (p0,05) і 2 ї ся припиненням внутрішньоклітинної ре (р=0,116) контрольних груп. У щурів, що генерації ендотелію капілярів і нефроепі вижили, у стиснутій нирці виявлялися про телію, деградацією нефронів з подальшою сторий некроз мозкового шару і вогнища редукцією мозкової і кіркової речовини.

ішемічного некрозу структурних елементів Нирка збільшується за розміром у два рази, у деформованій кірковій зоні, що свідчить що характеризує термінальну стадію гідро про вимикання органа з функції. У цілому нефрозу: при опроміненні в дозі 0,5 Гр через характер і вираженість уражень структур 45 діб, в дозах 1,0;

2,0 і 5,0 Гр – через 15 діб них елементів щурів після введення солі після ішемізації нирки. Смертність щурів кадмію практично відповідав таким у щу зростає відповідно з 39 до 71 %.

рів, що були опромінені в дозі 5,0 Гр через 3. Поєднана дія опромінення в дозі 0,5 Гр 15 діб після моделювання ниркової ішемії. солей кадмію або свинцю в концентрації До моменту виведення з експерименту опро 1/10 LD50, подібно збільшенню дози радіа мінених тварин, яким вводили ацетат свин ції, в ішемізованій нирці посилює порушен цю, загинуло три щури, загальна смертність ня структури судин мікроциркуляторного у цій групі склала 40 %. Стиснена нирка тро русла і некроз паренхіми. За сукупністю хи збільшувалася в розмірі. В ділянках кір змін, що мають місце в обох нирках, нефро кового шару, де спостерігалися збережені де токсичний ефект кадмію виражений біль формовані клубочки з практично відсутніми шою мірою, ніж свинцю. Поєднана дія дози капілярами, залишався тільки мезангій з 0,5 Гр і одноразова ін’єкція хлориду кадмію пікнотичними ядрами, канальцева система порівнянна з ефектом дози 5,0 Гр, така ж нефронів знаходилась у стані редукції. дія радіації і свинцю – з ефектом дози 1,0– Виявлялися також вогнища лейкоци 2,0 Гр. Загибель щурів при дії хлориду кад тарно макрофагальної інфільтрації, що мію становила 50 %, при дії ацетату свин свідчить про наявність в органі запального цю – 40 %.

Список літератури 1. Алексанин С. С. Клинико эпидемиологические особенности формирования соматической патологии у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС / С. С. Алексанин // Вестн.

Рос. воен. мед. академии. – 2008. – № 3. – Приложение 2, ч. 2. – С. 21–22.

2. Хвороби системи кровообігу / І. М. Хомазюк, Е. В. Курсіна, Ж. М. Златогорська [та ін.] // Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції / за ред. О. Ф. Возіанова, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. – К., 2007. – С. 224–249.

3. Нефрологія / Л. А Пиріг, О. І. Дядик, Ж. Д. Семідоцька [та ін.]. – К. : Здоров’я, 1995. – 277 с.

4. Руднев М. И. Влияние экспериментальной почечной гипертензии на течение беременности и на морфологические изменения в органах беременных животных и их плодов / М. И. Руднев, Т. Д. Задорожная // Бюл. эксперим. биол. и мед. – 1971. – № 9. – С. 100–102.

5. Фефер М. И. К вопросу патогенеза экспериментальной (почечной) гипертонии у крыс / М. И. Фефер // Состояние и регуляция вегетативных функций в здоровых организмах человека и животных: сб. научн. работ. – Владимир, 1975. – Ч. 2. – С. 196–198.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 6. Свинец и другие тяжелые металлы во внешней среде после Чернобыльской катастрофы (к экологической ситуации на Украине) / И. М. Трахтенберг, В. М. Шестопалов, М. В. Набокова [и др.] // Гигиена и санитария. – 1997. – № 1. – С. 94–98.

7. Иваницкая Н. Ф. Сочетанное действие металлов и радиации / Н. Ф. Иваницкая // Тяжелые металлы во внешней среде: Соврем. гигиен. и токсикол. аспекты. – Минск: Навука і тэхніка, 1994. – С. 163–197.

8. Островська С. С. Особливості гемодинаміки у щурів після опромінення і моделювання нир кової ішемії / С. С. Островська // Експерим. та клін. фізіологія і біохімія. – 2006. – № 3. – С. 11–15.

9. Мельман Е. П. Морфология почки / Е. П. Мельман, Б. В. Шутка. – К. : Здоров’я, 1988. – С. 115–118.

С.С. Островская ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СОЛЕЙ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК И ВЫЖИВАНИЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОЧЕЧНОЙ ИШЕМИИ На крысах самцах проведены исследования по моделированию почечной ишемии путём сжа тия левой почки. Изучали выживание животных и состояние почек с помощью морфологических методов без влияния радиации, после облучения разными дозами, с ишемизацией почки и облу чением в дозе 0,5 Гр, а также при нагрузке животных солями кадмия или свинца отдельно и при применении дозы 0,5 Гр с ишемизованной почкой. Показано, что гибель крыс и альтеративные процессы в почке изменяются в зависимости от дозы облучения и сроков наблюдения.

Ключевые слова: почки, ишемия, ионизирующее излучение, кадмий, свинец, сочетанные эффекты.

S.S. Ostrovska INFLUENCE OF IONIZING RADIATION AND SALTS OF HEAVY METALS ON THE SURVIVAL PROCESS AND CONDITION OF RATS’ KIDNEYS IN MODELLING RENAL ISCHEMIA The male rats underwent researches with modelling of renal ischemia by means of compression of one kidney with a rubber ring. The animals’ survival process and kidney condition were studied with the help of morphological methods without radiation influence after irradiation with the doses;

with kidney ischemization in combination with irradiation with the dose of 0,5 Gr as well as with the animals’ charge with salts of cadmium and lead separately and with the use of the dose of 0,5 Gr with the ischemized kidney. It is proved that the rats’ death and alternative processes in the kidney change with regarg to the irradiation process and terms of observation.

Key words: kidneys, ischemia, ionizing radiation, cadmium, lead, combined effects.

Поступила 10.03. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА УДК 612.014.482 615. С.Н. Пушкарь, В.З. Гертман*, Л.В. Белогурова* Харьковская медицинская акадмеия последипломного образования МЗ Украины *ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева АМН Украины», г. Харьков ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ФОТОТЕРАПИИ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА НА РАДИАЦИОННО ИНДУЦИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА В эксперименте исследована эффективность влияния двух длин волн (красный и синий свет) на состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантной системы и некоторые морфофункциональные показатели заживления лучевых язв.

Проведение фототерапии по предложенным схемам приводило к нормализации процессов ПОЛ, восстановлению активности АО ферментов в сыворотке крови животных, а также к ускорению процессов репарации и эпителизации лучевых язв.

Ключевые слова: фототерапия, ионизирующая радиация, лучевые язвы, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система.

Использование с лечебной целью элект Материал и методы. Исследования про ромагнитных волн солнечного (оптического) ведены на 154 крысах самцах линии Вистар диапазона носит название «фототерапия», с массой тела 180–200 г. Животные были или «светолечение». Сохранились рекомен разделены на четыре группы: интактные дации Гиппократа (Афоризмы), где отмеча (n=10);

контрольные (n=60) – крысы с ло ется «благотворное и болеутоляющее дейст кальным рентгеновским облучением участ вие солнечной теплоты на раны всякого рода, ка бедра и две опытные по 42 в каждой: од особенно на открытые переломы» [1]. на – крысы с локальным рентгеновским Источником усиленного стимулирован облучением участка бедра и обработкой его ного излучения оптического диапазона красным светом (max=660 нм);

другая – являются лазерные аппараты и сверхъяр крысы с локальным рентгеновским облуче кие светодиоды. В последнее время многие нием участка бедра и обработкой его синим учёные придерживаются мнения, что кли светом (max=470 нм). Наблюдения проводи ническая эффективность светодиодов тож ли на 3, 7, 14, 21, 30, 45 и 60 е сутки. Забор дественна лазеротерапии [2–5]. крови и ткани для гистологических иссле Литературные данные свидетельствуют, дований осуществляли в те же сроки. Поток что воздействие квантами света различного ионизирующего излучения в дозе 80 Гр на диапазона (от фиолетового до красного, правляли на предварительно эпилирован 430–630 нм) вызывает комплекс адапта ный участок бедра лапы крысы. Животных ционных и компенсаторных реакций как облучали на рентгенотерапевтическом ап местно, так и в целостном организме, на парате ТУР 60. В процессе локального об правленных на восстановление гомеостаза лучения трубку рентген аппарата приводи [6, 7]. Преимущества и основные достоинст ли в соприкосновение с конечностью живот ва сверхъярких светодиодов – безопасность ного таким образом, чтобы отверстие свин для пациента, отсутствие негативных по цовой диафрагмы совпадало с эпилирован бочных эффектов, малая стоимость [8, 9]. ным участком бедра. Площадь облучения составляла около 400 мм2. Избранная мо Целью работы явилось изучение лечеб но профилактического действия разных ви дель позволяла изучать как местный луче дов монохроматического оптического излу вой патоморфоз, так и системные метаболи чения на некоторые стороны гомеостаза при ческие эффекты. Фотодиодное воздействие воздействии на организм ионизирующей изучали с помощью фотонного матричного радиации. устройства Коробова «Барва Флекс», состо © С.Н. Пушкарь, В.З. Гертман, Л.В. Белогурова, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ящего из нескольких отдельных матриц раз Из табл. 1 видно, что локальное рентге ных цветов в рамках оптического спектра. новское облучение в дозе 80 Гр вызывало по Отдельная фотонная матрица представляет вышение уровня показателей ПОЛ у живот собой гибкую пластину, содержащую 24 све ных контрольной группы практически в тодиода соответствующего цвета. Мощность течение всего периода наблюдений (2 мес).

излучения каждого светодиода – 5 мВт [10]. Уже на 3 и сутки после облучения у живот Влияние фототерапии на общеорганиз ных отмечали достоверное повышение уров менном уровне изучали по показателям ня начального продукта свободнорадикаль основных продуктов перекисного окисле ного каскада (ДК) на 32 % (р0,05). На 7 е – ния липидов (ПОЛ) – малонового диальде 14 е сутки наблюдений рос уровень и конеч гида (МДА) [11] и диеновых коньюгат (ДК) ного продукта – МДА, он был в 1,5–2 раза [12], и основных эндогенных антиоксидант выше нормы. В последующем фиксировали ных детоксикационных ферментов, обез достоверное превышение нормальных по вреживающих активные формы кислоро казателей со стороны одного или обоих про да, – каталазы (К) [13] и супероксиддисму дуктов ПОЛ вплоть до 60 х суток, когда со тазы (СОД) [14]. Кроме того, исследовали держание как ДК, так и МДА сохранялось морфофункциональные показатели [15]. на повышенном уровне (на 40–60 % выше Всех животных содержали в одинако нормы, р0,05). Следует отметить, что мак вых стандартных условиях (корм и вода ad симальные значения этих показателей наб libitum). При работе с ними соблюдали тре людали на 7 е–14 е сутки, что совпадало с на бования «Европейской конвенции о защите чалом интенсивного развития лучевого пора позвоночных животных, изпользуемых в жения кожи – формированием у подопыт экспериментальных и других научных ных животных дерматитов и лучевых язв.

целях» (Страсбург, 1986) [16]. В течение 2 й недели в зоне локального Результаты и их обсуждение. Динамика облучения кожи бедра крыс контрольной изменений основных показателей состоя группы отмечался сначала отёк, некроз кол ния ПОЛ в сыворотке крови эксперимен лагеновых волокон в нижних отделах рети тальных животных приведена в табл. 1. кулярного слоя. В гиподерме и мышечном Таблица 1. Влияние монохроматического света на показатели ПОЛ в сыворотке крови крыс с локальным рентгеновским облучением в дозе 80 Гр (x±Sx) Примечание.* различия достоверны относительно показателей интактной группы;

# относительно показателей контрольной группы.

Здесь и в табл. 2.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА слое некроз сопровождался признаками на нормализацию ПОЛ свидетельствовало флегмонозного воспаления. Прогрессирова также то, что показатели ПОЛ в этой фото ние постлучевого патоморфоза приводило к группе были достоверно ниже, чем в конт полностью сформированной лучевой язве, рольной группе животных с локальным на поверхности которой располагается облучением как в ранний период развития гнойно некротическая корочка толщиной местного лучевого повреждения (первые две 0,2 см. Кожа полностью лишена придатков. недели), так и в поздний (30 е и 60 е сутки).

Под некротической корочкой у некоторых Применение синей фотоматрицы не так животных определялся некроз дермы глу однозначно влияло на содержание продук биной до 1,5 см, а также некроз гиподермы тов ПОЛ в сыворотке крови подопытных и мышечной ткани (рис. 1). животных. В первые две недели исследова ния регистрировали более резкие колебания показателей по сравнению с фотогруппой c красным светом. На 3 и сутки наблюдали умеренное повышение уровня ДК (на 34 % выше нормы, р0,05). Уровень МДА возрас тал позднее – на 7 е сутки и более чем в два раза превышал норму (р0,01). Также зна чения этого показателя достоверно превы шали аналогичные в группе с красным све том (р0,05). На 14 е сутки этот показатель оставался повышенным относительно нор мы в 1,5 раза (р0,05). Уровень ДК всё это время был в пределах нормы или несколько Рис. 1. Лучевая язва кожи бедра крыс на 14 е сут ниже неё. Только с 21 х суток и уже до кон ки после локального облучения. Глубокий фибри ноидный некроз мягких тканей кожи, гиподермы ца наблюдений в данной группе фиксирова и мышечной ткани. Резкий отёк верхних слоёв ли стабильную нормализацию содержания дермы. Окрашивание гематоксилин эозином, всех изучаемых продуктов ПОЛ.

Очевидно, патологические изменения в Динамика активности основных фер коже и подлежащих тканях сопровожда ментов АОС в сыворотке крови приведена в лись выбросом в кровь продуктов клеточ табл. 2.

ного разрушения, в частности продуктов Как видно из табл. 2, локальное облуче ПОЛ. Однако уже на 60 е сутки, когда у под ние в дозе 80 Гр вызывало у животных кон опытных животных наступало видимое трольной группы стойкое и достоверное заживление лучевого дефекта, высокий снижение активности антиоксидантних уровень активности процессов ПОЛ мог сви ферментов (на 20–40 % относительно нор детельствовать о достаточно стойких нару мы) начиная с третьих суток и в дальней шениях общего метаболизма вследствие шем, в течение всего первого месяца иссле локального лучевого поражения. дований. На 30 е сутки была зафиксирована Фотомодуляция красным светом в зоне временная нормализация активности АО локального рентгеновского воздействия ферментов. В более поздний период (45 е – приводила к заметному сокращению перио 60 е сутки) появлялись разнонаправленные да пероксидации у облучённых животных. колебания ферментативной активности, Только в ранний период после локаль при этом уровень активности каталазы по ного облучения (3 и – 7 е сутки) отмечали вышался (на 45 е сутки на 45 % выше нор повышение сначала ДК приблизительно в мы, р0,05), а СОД снижался (на 20 % на 1,5 раза сверх нормы (р0,05), а затем МДА, 60 е сутки, р0,05).

которое фиксировали только в конце 1 й не Фотомодуляция красным светом участ дели наблюдений. На 7 е сутки, в период ка облучённой кожи вызывала фазные первых манифестаций лучевого поврежде изменения АО ферментативной активности ния кожи, регистрировали умеренное (на в организме. На 3 и сутки активность 30 %, р0,05) повышение МДА в сыворот АО ферментов оставалась в норме, а к 7 м ке. В дальнейшем, практически на протя суткам возникала тенденция к повышению жении всего оставшегося периода наблюде активности СОД (р0,05) и резкий подъём ний, уровень продуктов ПОЛ в фотогруппе активности каталазы (в 2,8 раза выше нор с красным светом оставался в пределах нор мы, р0,001). После периода временной мы. О позитивном влиянии красного света нормализации (14 е сутки) снова появля ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА Таблица 2. Влияние монохроматического света на показатели АО системы в сыворотке крови крыс с локальным рентгеновским облучением в дозе 80 Гр (x±Sx) красный свет, в первый месяц наблюдений.

лись резкие колебания активности АО фер Фотомодуляция обеспечивала поддержку ментов. На 21 е сутки было зафиксировано нормального уровня АО активности в тече резкое достоверное снижение (почти в 2 ра ние двух недель, причем на 7 е сутки также за) активности СОД на фоне повышения отмечали резкий подъём (почти в 3 раза, (приблизительно в 1,5 раза, р0,05) актив р0,001) наиболее мобильного АО фермен ности каталазы. И в дальнейшем фаза нор та – каталазы. На 21 й день в этой группе, мализации (30 е сутки) сменялась фазой по как и группе, принимавшей красный свет, вышения активности АО ферментов – ката фиксировали истощение активности СОД лазы на 45 е сутки (на 36 % выше нормы, (снижение показателя в 2 раза, р0,01) и р0,05) и СОД на 60 е сутки (на 26 %, подъём активности каталазы (на 42 % выше р0,05). Практически в течение всего перио нормы, р0,05). Однако в более поздний пе да исследований уровень активности ис риод (30 й день) уровень активности СОД то следуемых ферментов был достоверно выше же повышался и даже превышал нормаль аналогичных показателей контрольной ные значения (р0,05). В последующем, группы животных с локальным облучением.

вплоть до конца наблюдений, в этой группе При применении синего света динамика наблюдали стабильную нормализацию ак активности АО ферментов была в целом тивности исследуемых ферментов. Следова аналогична таковой в группе, применявшей ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА тельно, при фотостимуляции синим светом уровень активности АО ферментов почти весь период наблюдений также был досто верно выше, чем у контрольных животных с локальным облучением.

Положительная динамика восстановле ния показателей ПОЛ и АО факторов явля лась не только позитивным общесистемным эффектом фототерапии, но и была тесно свя зана с особенностями воздействия света на постлучевой патоморфоз. Уже на 7 е сутки после локального рентгеновского облуче Рис. 2. Кожа бедра крыс на 14 е сутки после облу ния и фототерапии как красным, так и си чения и фототерапии красным светом. Почти ним светом, наряду с развитием альтератив полная резорбция гнойно некротических масс, ных процессов во всех слоях облучённой зо выраженная лимфоидная инфильтрация лучево ны кожи, определялись признаки репара го повреждения. Окрашивание гематоксилин эозином, тивных процессов в соединительной ткани.

На 14 е сутки (пике деструктивных процес Таким образом, фототерапия красным и сов с развитием гнойно некротической лу синим светом на зону, подвергшуюся рент чевой язвы в контрольной группе) в группе геновскому облучению в большой дозе, и крыс, получивших фототерапию на фоне окружающие этот участок здоровые ткани признаков продолжающихся деструктив предотвращала интенсификацию ПОЛ и со ных процессов в глубине мягких тканей, действовала сохранению и даже росту ак особенно в мышечном слое, некротические тивности ферментов антиоксидантной за массы практически утилизировались, а ко щиты, что способствует нормализации про личество капилляров в дерме увеличива оксидантно антиоксидантного баланса – лось до 18,5±1,3 в поле зрения. Отмечалась одного из важнейших составляющих гомео активизирование иммунной реакции с уве стаза организма.

личением количества лимфоцитов как в Положительная динамика нормализа дерме, так и в гиподерме (146–300)±4,2 в ции процессов ПОЛ и восстановления ак поле зрения), рис. 2.

тивности АО ферментов в сыворотке крови Использование как синего, так и красно животных после фототерапии свидетельст го света стимулировало антиоксидантную вовала об определённой связи с процессами активность в организме, в частности, за счёт репарации и эпителизации лучевой язвы, основных АО ферментов. Практически весь начальные признаки которых имели место период исследования у животных, которых на ранних сроках светолечения.

лечили, активность АО ферментов поддер Следовательно, воздействие квантов живалась на нормальном уровне или же зна света в видимом диапазоне (красный свет – чительно росла, при этом достоверно превы 660 нм, синий – 470 нм) на локальный учас шая соответствующие показатели у неле ток кожи вызывает общесистемный ответ во ченных крыс контрольной группы с локаль всём объёме циркулирующей крови.

ным облучением [17, 18]. Очевидно, именно Это свойство фототерапии – нормализа такая активизация АО системы обеспечива цию проантиоксидантного гомеостаза – важ ла нормализацию свободнорадикальных но принимать во внимание при разработке процессов у животных с меcтными лучевы методов коррекции и профилактики пост ми повреждениями, получивших фотомоду лучевых осложнений при лучевой терапии.

ляцию.

Список литературы 1. Гиппократ. Избранные книги «О воздухах, водах и местностях» / Гиппократ. – М. : Сварог, 1994. – 736 с.

2. Владимиров Ю. А. Фотобиологические основы терапевтического применения лазерного облучения / Ю. А. Владимиров, А. Н. Осипов, Г. И. Клебанов // Биохимия. – 2004. – Т. 69, № 1. – С. 103–113.

3. Лазеротерапия: клиническая эффективность и молекулярно клеточные механизмы / Г. И. Клебанов, М. В. Крейнина, М. Г. Мархолия [и др.] // Сб. тр. Восьмой междунар. научн.

практ. конф. по квантовой медицине, 17–22 ноября 2001, Блэд, Словения. – М. : Ассоциация квантовой медицины и ЗАО «Милта – ПКП ГИТ», 2002. – С. 53–66.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 4. Владимиров Ю. А. Фотохимические реакции, лежащие в основе биостимулирующего дейст вия излучения лазеров и светодиодов / Ю. А. Владимиров, А. Н. Осипов, Т. В. Жидкова // Приме нение лазеров в медицине и биологии : матер. ХХХV Междунар. научн. практ. конф., 25–28 мая 2011 г., г. Харьков. – Харьков, 2011. – С. 166–167.

5. Коробов В. А. Лейкоцитарная реакция периферической крови и стенок брюшной полости здоровых экспериментальных животных на действие монохроматического и немонохроматиче ского излучения с длиной волны 1,0 мкм / В. А. Коробов, Т. А. Лесная // Применение лазеров в медицине и биологии: матер. ХХХV Междунар. научн. практ. конф., 25–28 мая 2011 г., г. Харь ков. – Харьков, 2011. – С. 228–229.

6. Кару Т. Й. Клеточные механизмы низкоинтенсивной лазерной терапии / Т. Й. Кару // Лазерная медицина. – 2001. – Т. 5, № 1. – С. 7–15.

7. Готовский Ю. В. Цветовая светотерапия / Ю. В. Готовский, Л. Б. Косарева, Ю. Ф. Перов. – М. : ИМЕДИС, 2009. – 464 с.

8. Weiss R. A. Clinical trial of a nove non thermal LED array for reversal of photoaging: clinical, histologic, and surface profilometric results / R. A. Weiss, D. H. R. Geronemus // Lasers Surg. Med. – 2005. – Vol. 36. – P. 85–91.

9. Clinical experience with light emitting diode (LED) photomodulation / R. A. Weiss, D. H. McDa niel, R. Geronemus [et al.] // Dermatol. Surgery. – 2005. – Vol. 31. – P. 1199–1205.

10. Коробов А. М. Фототерапевтические аппараты Коробова серии «Барва» / А. М. Коробов, В. А. Коробов, Т. А. Лесная. – Харьков : Контраст, 2008. – 176 с.

11. Львовская Е. И. Спектрофотометрическое определение конечных продуктов перекисного окисления липидов / Е. И. Львовская, И. А. Волчегорский // Вопр. мед. химии. – 1991. – № 2. – С. 37–39.

12. Карпищенко А. И. Медицинская лабораторная диагностика (программы и алгоритмы) под ред. проф. А. И. Карпищенко. – СПб : Интермедика, 1997. С. 48–52.

13. Королюк М. Н. Метод определения активности каталазы / М. Н. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова // Лаб. дело. – 1988. – № 1. – С. 16–18.

14. Костюк В. А. Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддисму тазы, основанный на реакции окисления кверцетина / В. А. Костюк, А. И. Потапович, Ж. В. Ко валева // Лаб. дело. – 1990. – № 2. – С. 88–91.

15. Саркисов Д. С. Микроскопическая техника : Руководство / под ред. Д. С. Саркисова и Ю. Л. Петрова. – М. : Медицина, 1991. – 544 с.

16. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe. – Strasbourg, 1986. – 53 р.

17. Барабой В. А. Перекисное окисление и радиация / В. А. Барабой, В. Э. Орел, И. М. Карнаук;

под ред. акад. Д. М. Гродзинского. – К. : Наук. думка, 1991. – 255 с.

18. Адейшвили Сыромятникова М. К. Состояние липопероксидации у больных раком легкого при проведении лучевой терапии / М. К. Адейшвили Сыромятникова, Л. Г. Диголь, Ю. В. Загоруй ко // Применение лазеров в медицине и биологии : матер. XXXI Междунар. научн. практ. конф., 20–23 мая 2009 г., г. Харьков. – Харьков, 2009. – С. 9–10.

С.М. Пушкар, В.З. Гертман, Л.В. Білогурова ЛІКУВАЛЬНО ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ ФОТОТЕРАПІЇ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ НА РАДІАЦІЙНО ІНДУКОВАНІ ПОРУШЕННЯ ГОМЕОСТАЗУ В експерименті досліджена ефективність впливу двох довжин хвиль (червоне і синє світло) на стан перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), антиоксидантної системи і деякі морфофункціо нальні показники загоєння променевих виразок. Проведення фототерапії по запропонованих схе мах приводило до нормалізації процесів ПОЛ і відновлення активності АО ферментів у сироватці крові тварин, а також до прискорення процесів репарації і епітелізації променевих виразок.

Ключові слова: фототерапія, іонізуюча радіація, променеві виразки, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна система.

S.N. Pushkar, V.Z. Gertman, L.V. Belogurova THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC EFFECT OF PHOTOTHERAPY IN THE OPTICAL RANGE ON THE RADIATION INDUCED DISORDERS OF HOMEOSTASIS The experiment studied the effectiveness of the influence of two wavelengths (red and blue light) on the state of lipid peroxidation (LPO), antioxidant system and some morphological indices of healing radiation ulcers. Conduct of phototherapy on the proposed scheme leads to a positive dynamic of the normalization of LPO processes and restore the activity of AO enzymes in the serum of animals as well as to accelerate the process of repair and epithelization of radiation ulcers.

Key words: phototherapy, ionizing radiation, radiation ulcers, lipid peroxidation, antioxidant system.

Поступила 31.03. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА УДК 616.36+616.89 008.44.13:541. А.А. Бабанін, Г.М. Захарова, О.Л. Товажнянська*, О.Л. Малєв, В.Б. Каліберденко Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського, м. Сімферополь *Харківський національний медичний університет ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ ПРИ АЛКОГОЛЬНО ЕНДОТОКСИНОВОМУ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ В експерименті на щурах вивчено рівень біохімічних маркерів окисного стресу при алкогольно ендотоксиновій інтоксикації. Показано, що додаткове введення ендо токсину на тлі попередньої алкогольної інтоксикації супроводжувалося збільшен ням сироваткового вмісту продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів. При цьому окисній модифікації піддавалися не лише ліпіди, але й білки. Це свідчить про те, що під дією вільних радикалів у першу чергу змінюється структура білкових молекул. Це пов’язане з впливом вільних радикалів на внутрішньоклітинні струк тури. Ендотоксин, крім прямої токсичної дії, додатково стимулює вироблення віль них радикалів, що призводить до збільшення токсичного ефекту.

Ключові слова: алкоголь, алкогольна хвороба печінки, ендотоксин.

Відомо, що гостре алкогольне отруєння, У зв’язку з тим, що печінка є органом особливо хронічна алкогольна інтоксика мішенню, де перетинається взаємодія ета ція, сприяє підвищенню кишкової проник нолу й ендотоксину, практичний інтерес ності [1, 2]. У свою чергу це збільшує аб викликає вивчення токсичної дії ендоток сорбцію ендотоксину з тонкого кишечника, сину на печінкові клітини в умовах алкого що відіграє важливу роль у розвитку ендо льних інтоксикацій для патолого анатоміч токсинемії, що спостерігається при алко ної та судово медичної практики.

гольному ураженні печінки [3, 4]. Перехрес У численних наукових працях висвіт на толерантність між гострою алкогольною люються в основному імунологічні та пато інтоксикацією й ендотоксинемією призво генетичні механізми впливу ендотоксину на дить до продукування печінкою цитоток тканину печінки, проте морфологічний суб сичних цитокінів і супероксидних аніонів, страт, особливо при спільному впливі алко а спільне введення етанолу і ендотоксину голю й ендотоксину, дотепер вивчений не призводить до більшого ураження печінки, достатньо. Дослідження біохімічних показ що визначається збільшенням вмісту в кро ників вільнорадикальних процесів при ві маркерів цитолізу – АлАТ, АсАТ. У фі поєднаному впливі алкоголю й ендотоксину зіологічних умовах ендотоксин, що надхо є важливим, своєчасним і перспективним.

дить з кишечника, є облігатним стимулом Матеріал і методи. Дослідження прове імунної системи й бере участь у складних дено на 80 нелінійних статевозрілих щурах процесах гомеостазу. Але за певних патоло обох статей з масою від 200 до 250 г, розді гічних умов (при порушенні кровопоста лених на чотири групи по 20 у кожній. Тва чання, оперативних втручаннях, пухлинах, ринам 1 ї групи після попереднього 30 до серцево судинній недостатності, портальній бового внутрішньошлункового введення гіпертензії будь якої етіології;

пригніченні 40% вого водяного розчину етанолу в кіль функції кишкового кровотоку, запальних кості 0,015 моль 96% вого етанолу на 1 г ма процесах у кишечнику, підшлунковій за си тіла (по В.А. Кононяченко) [6] протягом лозі, печінці, при цукровому діабеті, шоку, семи діб робили інтраперитонеальні ін’єкції наркозі) виникає системна ендотоксинемія препарату ендотоксину (ЕТ) кишкової па кишкового походження, в основі якої ле лички (фірми Sigma USA ДО 235) з розра жить порушення механізмів нейтралізації хунку 0,1 мг на 1 кг маси тіла (по H.B. Chae).

ендотоксину. Тваринам 2 ї групи на тлі попередньої 90 до © А.А. Бабанін, Г.М. Захарова, О.Л. Товажнянська та ін., ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА бової алкоголізації вводили препарат ЕТ чалося деяке зниження показників окисної при аналогічних умовах досвіду й у тій же модифікації білків, особливо в 3 й групі: в дозі. Щурам 3 ї групи вводили препарат ЕТ 5,2 і 5,15 разів відповідно порівняно з нор на тлі попередньої 180 добової алкоголіза мою (рис. 1).

ції. Четверту групу склали інтактні тварини Пік значень пептидів середньої маси, за (контроль). фіксований у щурів 2 ї групи, склав 0,59± Тварин утримували в стандартних умо 0,05, що перевищує норму в 2,27 раза. Най вах і на стандартному раціоні харчування. менше значення пептидів середньої маси у В роботі були використані «Науково прак порівнянні з контролем визначалося у тва тичні рекомендації з утримання лаборатор рин 1 ї групи – 0,49±0,02, що вище норми них тварин та роботи з ними» [7]. Сироватку в 1,88 раза. У тварин 3 ї групи у порівнянні крові для біохімічних досліджень одержу з 2 ю вміст пептидів середньої маси був тро вали із цільної крові центрифугуванням при хи зниженим і складав 0,57±0,058 (рис. 2).

50 с1 протягом 30 хв. Спонтанну окисну мо Вміст кон’югованих дієнів у щурів усіх дифікацію білків сироватки крові прово трьох експериментальних груп був підви дили по методу R.L. Levin в модифікації щеним у середньому в 2,8 раза. Тенденція О.Є. Дубиніної [8, 9]. Молекули середньої до збільшення простежувалась і за рівнем маси визначали по методу Н.І. Габріелян у вмісту дієнкетонів у щурів цих груп. Так, модифікації Д.Л. Брасюк [10, 11]. Вміст вміст дієнкетонів у щурів 1 ї групи підвищу кон’югованих дієнів і дієнкетонів визнача вався в 1,44 раза відносно контролю, 2 ї ли по методиці І.Д. Стальної в модифікації групи – в 1,48 раза, 3 ї – в 1,53 раза (рис. 3).

К.С. Казакова та Л.Л. Сидорової. Вміст ма Також був визначений надлишковий лонового діальдегіду (МДА) визначали за до вміст вторинних продуктів ліпоперокси помогою діагностичних наборів ТБК Агат по дації МДА в усіх експериментальних групах методиці M. Mihara. порівняно з контролем: він залишався на од Результати та їх обговорення. Аналіз ному рівні і перевищував норму в 1,68 раза отриманих біохімічних показників показав (рис. 4).

підвищення в сироватці крові вмісту марке Отже, при зловживанні алкоголем досить рів окисного стресу – продуктів окисної мо швидко з’являються ультраструктурні дифікації білків і ліпопероксидації. Окисна ушкодження епітеліальних клітин слизува модифікація білків була найбільш вира тої оболонки кишечника, підвищується жена у щурів 1 ї групи: перевищувала нор проникність стінок кишечника для макро му в 5,3 раза.У щурів 2 ї і 3 ї груп відмі молекул та розвивається «синдром негерме 1 2 3 Рис. 1. Вміст продуктів окисної модифікації білків при ураженні ендотоксином (ЕТ) на тлі алкоголізації різних строків:

1 – інтактні;

2 ЕТ+алкоголь(А) 30 діб;

3 – ЕТ+А 90 діб;

4 – ЕТ+А 180 днів 1 2 3 Рис. 2. Вміст пептидів середньої маси при ураженні ендотоксином на тлі алкоголізації різних строків. 1–4 – ті самі, що і на рис. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА а 1 2 3 б 1 2 3 Рис. 3. Вміст коньюгованих дієнів (а) і дієнкетонів (б) при ураженні ендотоксином на тлі алкоголіза ції різних строків. 1–4 – ті самі, що і на рис. 1 2 3 Рис. 4. Вміст малонового діальдегіду при ураженні ендотоксином на тлі алкоголізації різних строків.

1–4 – ті самі, що і на рис. тичної кишки», що призводить до розвитку збільшенням сироваткового вмісту як пер ендотоксинемії. винних, так і вторинних продуктів вільно Слід відмітити, що при гострому алко радикального окиснення ліпідів. Вміст ко гольному ексцесі безпосередньо ушкоджу н’югованих дієнів при поєднаній дії алко ється кишечник і розвивається дисбакте голю і ендотоксину в усіх експерименталь ріоз, що веде до збільшення загальної кіль них групах підвищується у середньому в кості грамнегативних бактерій. При цьому 2,8 раза в порівнянні з контролем, вміст алкоголь руйнує кишкову паличку й інші перевищує норму в 1,7 раза.

грамнегативні анаероби кишечника, чим 2. На тлі попередньої алкогольної інток різко збільшує продукцію ендотоксину. сикації після введення ендотоксину в сиро Таким чином, алкогольна інтоксикація ватці крові відзначається також збільшення викликає підвищення вмісту ендотоксину продуктів окисної модифікації білків. В і збільшує його вплив, що призводить до експериментальних групах їхній вміст був активації процесів перекисного окисненння більш ніж у 5 разів вище, ніж в контрольній молекул білків і ліпідів. Це, у свою чергу, групі, так само стабільно високим залишав пов’язане з підвищенням вироблення віль ся вміст пептидів середньої маси, що свідчи них радикалів при комбінованому впливі ло про змінювання структури білкових алкоголю й ендотоксину. молекул під дією вільних радикалів.

3. Ендотоксин, крім прямої токсичної Висновки дії, додатково стимулює вироблення віль 1. Поєднана дія алкоголю і ендотоксину них радикалів, що призводить до збільшен супроводжується статистично вірогідним ня токсичного ефекту.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА Список литератури 1. Григорьев П. Я. Алкогольная болезнь печени / П. Я. Григорьев, И. Н. Яковенко // Московск.

мед. журн. – 1998. – № 5. – С. 13 – 15.

2. Pathogenesis of alcoholic liver disease recent advances / A. A. Nanji, G. L. Su, M. Laposata, S. W. French // Alcohol. Clin. Exp. Res. – 2002. – Vol. 26, № 5. – P. 731–736.

3. Маколкин В. И. Патогенез и эволюция поражения внутренних органов при хроническом алкоголизме / В. И. Маколкин // Терап. архив. – 1987. – № 2. – С. 3–6.

4. Серов В. В. Морфологическая диагностика заболеваний печени / В. В. Серов, К. И. Лап пиш. – М. : Медицина, 1989. – 336 с.

5. The role of gut derived bacterial toxins and free radicals in alcohol induced liver injury / R. G. Thu rman, B. U. Bradford, Y. Iimuro [et al.] // J. Gastroenterol. Hepatol. – 1998. – № 13. – P. 39–50.

6. Клинико экспериментальные исследования реакции сердечно сосудистой системы на алко голь в зависимости от режима его употребления / В. А. Кононяченко, В. А. Фролов, В. С. Дворни ков, В. М. Могилевский // Кардиология. – 1983. – № 7. – С. 102–103.

7. Кожемякін Ю. М. Науково практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю. М. Кожемякін. – К., 2002. – 155 с.

8. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод её определения / Е. Е. Дубинина, С. О. Бурмистров, Д. А. Ходов, И. Г. Поротов // Вопр. мед. химии. – 1995. – № 1. – С. 24–26.

9. Дубинина Е. Е. Окислительная модификация белков плазмы крови больных психическими расстройствами (депрессия, деперсонализация) / Е. Е. Дубинина, М. Г. Морозова, Н. В. Леонова // Вопр. мед. химии. – 2000. –№ 4. – С. 1–11.

10. Габриэлян Н. И. Опыт использования показателя средних молекул в крови для диагностики нефрологических заболеваний у детей / Н. И. Габриэлян, В. И. Липатова // Лаб. дело. – 1984. – № 3. – С. 138–140.

11. Брасюк Д. Л. Модификация метода определения молекул средней массы / Д. Л. Брасюк // Клин. лаб. диагностика. – 1995. – № 1. – С. 18.

А.А. Бабанин, А.Н. Захарова, Е.Л. Товажнянская, А.Л. Малев, В.Б. Калиберденко ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ ПРИ АЛКОГОЛЬНО ЭНДОТОКСИНОВОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕЧЕНИ В эксперименте на крысах изучен уровень биохимических маркеров окислительного стресса при алкогольно эндотоксиновой интоксикации. Показано, что дополнительное введение эндо токсина на фоне предыдущей алкогольной интоксикации сопровождалось увеличением сыворо точного содержимого продуктов свободнорадикального окисления липидов. При этом окисли тельной модификации подвергались не только липиды, но и белки. Это свидетельствует о том, что под действием свободных радикалов в первую очередь изменяется структура белковых мо лекул. Это связано с влиянием свободных радикалов на внутриклеточные структуры. Эндоток син, кроме прямого токсического действия, дополнительно стимулирует выработку свободных радикалов, которая приводит к увеличению токсического эффекта.

Ключевые слова: алкоголь, алкогольная болезнь печени, эндотоксин.

A.A. Babanin, A.N. Zakharova, O.L. Tovazhnyanska, A.L. Malev, V.B. Kaliberdenko OXIDIZING MODIFICATION OF PROTEINS AND LIPIDS AT ALCHOL ENDOTOCSIC LIVER DAMAGE In work level of biochemical markers of oxidising stress is experimentally studied at alcohol endo toxic intoxications. Additional introduction of an endotoxin, against the previous drunkenness, was accompanied by augmentation of serumal contents of products of is free radical oxidation of lipids.

Thus were exposed to oxidising updating not only lipids, but also proteins. It means that under the influence of free radicals the structure of albuminous molecules first of all changes. It is bound to influence of free radicals on intracellular structures. The endotoxin, except direct toxic action, in addi tion stimulates development of free radicals which leads to augmentation of toxic effect.

Key words: alcohol, alcoholic illness of liver, endotoxin.

Поступила 14.02. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА УДК 616 008.3:616.127 002.4 092. Н.А. Чиж, А.Г. Бабаева, С.Е. Гальченко, Б.П. Сандомирский Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕКРОЗА МИОКАРДА КРИОХИРУРГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ Изучена зависимость показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) от пара метров криовоздействия на сердце. Выявлено, что спектральные параметры ВСР зависят от длительности криовоздействия на миокард и могут иметь диагностическое значение в определении величины зоны некроза миокарда.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, модель некроза миокарда, криовоздействие.

Заболеваемость инфарктом миокарда в вотных регистрировали на аппаратно прог Украине составляет около 50 тыс. случаев раммном комплексе «Поли Спектр» (Ней в год [1]. Это обстоятельство заставляет вра рософт, Россия) до операции, непосредст чей и исследователей искать новые пути и венно после операции и на 1, 7, 14 и 30 е сут подходы к ранней диагностике и терапии ки после операции. По ЭКГ определяли час данного заболевания. тоту сердечных сокращений (ЧСС) в минуту В качестве интегрального критерия и показатели сердечного ритма: VLF – мощ функционального состояния организма в ность в диапазоне очень низких частот диагностическом аспекте может выступать (0,0033–0,04 Гц);

LF – мощность в диапазо вариабельность сердечного ритма (ВСР). Ха не низких частот (0,04–0,15 Гц);

HF – мощ рактеристика ВСР позволяет оценить сово ность в диапазоне высоких частот (0,15– купную мощность энергетического спектра 0,40 Гц) и SDNN – стандартное отклонение нейрогуморальной регуляции, индивидуа RR интервалов.

льные и типологические особенности фи Животных разделили на три группы:

зиологических реакций на изменяющиеся 1 я – интактные, показатели ЭКГ которых условия внутренней и внешней среды [2]. снимали под эфирным наркозом (1 я конт Цель работы заключалась в исследова рольная – 5 крыс);

2 я – крысы после тора нии ВСР на модели некроза миокарда, вы котомии, выполненной под эфирным нарко полненной криохирургическим способом. зом (2 я контрольная), – 5 крыс. Животные Материал и методы. Эксперименты вы 3 й группы после криодеструкции миокар полнены в соответствии с положениями да разделены на три подгруппы (по 5 в каж «Европейской Конвенции о защите позво дой), которые отличались длительностью ночных животных, которые используются криовоздействия на сердце в течение: под для экспериментальных и других научных группа А – 10 с, подгруппа Б – 15 с, под целей» (Страсбург, 1986). группа В – 30 с.

Работа проведена на 45 нелинейных Статистическую обработку результатов крысах самках массой 180–250 г, содержа проводили параметрическим методом Стью щихся в стандартных условиях вивария. дента–Фишера с использованием t критерия Моделирование некроза миокарда у живот и непараметрическим методом МANOVA.

ных проводили криохирургическим спосо Результаты и их обсуждение. В норме бом под эфирным масочным наркозом на основное модулирующее действие на сер спонтанном дыхании в положении на спи дечный ритм оказывает вегетативная нерв не. Криовоздействие на сердце осуществля ная система. Центральная нервная система ли с помощью автономного азотного инстру контролирует относительные уровни актив мента с диам. аппликатора 3 мм. ЭКГ жи ности симпатического и парасимпати © Н.А. Чиж, А.Г. Бабаева, С.Е. Гальченко, Б.П. Сандомирский, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ческого отделов обычно по механизму По оценке спектрограммы и показате обратной связи [3]. Кроме того, в формиро лей спектрального анализа в опытных под вании картины ВСР, помимо вегетативных группах и в группе после торакотомии было экстракардиальных влияний, существен выявлено, что общая мощность спектра ней ную роль играет электрофизиологическая рогуморальной модуляции резко снижена активность собственно миокарда и проводя (в 2 раза) относительно 1 й контрольной щей системы сердца. группы.

В норме ЧСС у ненаркотизированных Существуют две гипотезы функциони крыс составляла 480 в 1 мин. Введение жи рования сердца в меняющихся условиях.

вотных в наркоз приводило к снижению По одной из них экстремальные состояния этого показателя (таблица), что согласуется приводят к функциональной изоляции с данными [4]. сердца от внешних нервных влияний, при Операционная травма является силь которой насосная функция сердца поддер ным фактором, приводит к стрессовой пере живается за счёт собственного водителя стройке кровообращения и развитию пато ритма [7, 8]. По другой гипотезе в условиях логических сдвигов внутренней среды орга неэффективного функционирования пери низма. Между тяжестью операционной ферических аппаратов вегетативной нерв травмы и ответными реакциями системы ной системы происходит, наоборот, центра нейрогуморального регулирования установ лизация управления сердечным ритмом [9].

лена прямая зависимость [3]. В работе [10] показано, что снижение ВСР После проведения оперативных вмеша происходит и при переходе на интракар тельств отмечали линейную зависимость в диальный уровень регуляции, и при центра снижении ЧСС, связанной с тяжестью опе лизации управления сердечной деятельнос рационной травмы. С первых суток наблю ти [10].

дения происходило восстановление показа Транзиторное снижение ВСР после не теля ЧСС во всех опытных подгруппах, и в кроза миокарда является прогностическим дальнейшем он достоверно не отличался от признаком реакции нервной системы на такового в 1 й контрольной группе (таблица). острую фазу некроза миокарда. Предпола Исследования стандартного отклонения гается, что выраженное подавление ВСР (SDNN), которое является интегральным является следствием уменьшения чувстви показателем ВСР в целом, показали, что тельности клеток синусового узла к нейро после торакотомиии оно практически не модулирующим воздействиям. Спектраль изменялось на протяжении всего срока наб ный анализ ВСР у пациентов, перенесших людений относительно такового в 1 й конт острый инфаркт миокарда, выявил сниже рольной группе (таблица). ние общей и индивидуальных мощностей По данным [5], в острой фазе инфаркта спектральных компонентов [5].

миокарда снижение показателя SDNN свя У наркотизированных крыс баланс отде зано с развитием дисфункции левого желу лов вегетативной нервной системы при дочка. модуляции синусового ритма характери В наших исследованиях после проведе зовался преобладанием активности симпа ния криодеструкции миокарда в подгруп тического отдела (таблица).

пах Б и В отмечали снижение стандартного Состояние нейрогуморальной регуля отклонения большее, чем в 1 й контрольной ции у животных после проведения торако группе. К концу срока наблюдения в опыт томии (2 я контрольная группа) в модуля ных подгруппах стандартное отклонение ции сердечного ритма характеризовалось повышалось в зависимости от длительности низким уровнем вагальных, симпатических криовоздействия. и гуморально метаболических влияний.

После введения животного в наркоз в 1 й Воздействие низких температур на миокард контрольной группе ритмограмма ВСР со приводило к уменьшению вклада гумораль ответствовала 3 му классу по Жимайтите но метаболической составляющей в спектр [6]. Данный вариант ритмограммы и струк и усилению влияния вегетативной регуля тура ВСР указывали на стабилизацию рит ции на синусовый ритм, что может свиде ма сердца с переходом его регуляции с реф тельствовать об активации регуляторного лекторного, вегетативного уровня руко влияния со стороны центральной нервной водства на более низкий – гуморально ме системы. После криодеструкции миокарда таболический, который не способен быстро отмечали выравнивание симпатовагального обеспечивать гомеостаз (таблица). баланса за счёт усиления влияния парасим ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА Динамика ЧСС и показатели вариабельности сердечного ритма крыс после криовоздействия Примечание. р0,05;

1 различие достоверно относительно 1 й контрольной группы;

2 различие достоверно относительно 2 й контрольной группы того же срока наблюдения.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА патического звена нервной системы. Воз также осталась на уровне возникновения можно, происходит активация (серотонин, операционной травмы. Вероятнее всего, гистамин и холинергических) механизмов, большая зона очага крионекроза миокарда, что приводит к повышению мощности в а следовательно, массивная гибель кардио диапазоне низких частот (HF) [11]. миоцитов оказывала заметное влияние как Изменения ВСР у животных опытных на регуляторные системы сердечного ритма подгрупп имели достоверные отличия от та в целом, так и на соотношение мощностей ковых у крыс обеих конрольных групп, где спектральных компонентов.

превалировало влияние симпатической Таким образом, полученные результаты нервной системы. свидетельствуют о снижении после крио В клинике у пациентов ВСР снижается деструкции миокарда ВСР, тонуса симпати вскоре после острого инфаркта миокарда и ческого отдела автономной нервной систе начинает восстанавливаться в течение не мы, а также об увеличении парасимпатиче скольких недель. Восстановление достигает ских влияний на сердце у наркотизирован максимума (но не возвращается к исход ных крыс.

ному) через 6–12 месяцев после острого ин фаркта миокарда [12]. Выводы В работе [13] показано, что скорость 1. После криодеструкции миокарда на восстановления ВСР после острого инфаркта блюдается снижение мощности спектра, а миокарда у экспериментальных животных в процессе ремоделирования миокарда на коррелирует с риском возникновения в чиная с 7 суток отмечается восстановление дальнейшем повторных инфарктов миокар этого показателя.

да и случаями внезапной смерти [13]. 2. Спектральные параметры вариабель Анализ спектра сердечного ритма у жи ности сердечного ритма зависят от длитель вотных показал, что к концу 30 х суток ности криовоздействия на миокард и могут мощность спектра в группе с торакотомией иметь диагностическое значение в опреде возрастала в 3,3 раза относительно группы лении величины зоны некроза миокарда.

интактных крыс. Возрастание мощности 3. Криодеструкция миокарда приводит спектра наблюдалась и в опытных подгруп к усилению влияния парасимпатического пах (А, Б) после формирования субэпикар звена нервной системы.

диального некроза миокарда, вызванного криовоздействием на сердце. При этом было Перспективы последующих исследова отмечено, что чем больше экспозиция ний в данном направлении: анализ ВСР мо криоинструмента с миокардом, тем менее жет быть использован на модели некроза мио выражен рост мощности спектра. Однако карда для доклинических испытаний препа это не относилось к животных подгруппы В, ратов кардиотропного действия, в частности которым моделировали трансмуральный их влияния на ремоделирование миокарда.

некроз миокарда. По истечении всего срока наблюдения общий спектр в этой подгруппе Выражаем благодарность докт. мед.

не увеличился, а даже уменьшился на 17 % наук., проф. Н.И. Яблучанскому и канд.

относительно раннего послеоперационного биол. наук. А.В. Шило за консультативную периода. Мера симпатовагального баланса помощь при написании статьи.

Список литературы 1. Бабушкина А. В. Инфаркт миокарда: от фундаментальных исследований – к практическим достижениям (по материалам X Национального конгресса кардиологов Украины) / А. В. Бабуш кина // Укр. мед. часопис. – 2009. – Т. 53, № 5. – С. 10–13.

2. Вариабельность сердечного ритма в современной клинике / [Яблучанский Н. И., Кантор Б. Я., Мартыненко А. В., Питык А. И.]. – Харьков : Основа, 2001. – 189 с.

3. Баевский P. M. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе / P. M. Баев ский, О. И. Кириллов, С. З. Клецкин. – М.: Наука, 1984. – 221 с.

4. Сальников Е. В. Вариабельность сердечного ритма у бодрствующих и наркотизированных крыс при воздействии адреноблокаторов / Е. В. Сальников, М. М. Фатеев, А. В. Сидоров // Бюл.

эксперим. биологии и медицины. – 2007. – Т. 144, № 10. – С. 372–375.

5. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического метода / В. М. Ми хайлов. – Иваново, 2000. – 200 с.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 6. Жимайтите Д. И. Взаимодействие парасимпатических и симпатических отделов вегета тивной нервной системы в регуляции сердечного ритма / Д. И. Жимайтите, Г. А. Воронецкас, Е. Н. Соколов // Физиология человека. – 1985. – Т. 11, № 3. – С. 448–456.

7. Сметнев А. С. Вариабельность ритма сердца, желудочковые аритмии и риск внезапной смерти / А. С. Сметнев, О. И. Жаринов, В. Н. Чубучный // Кардиология. – 1995. – Т. 35, № 4. С. 49–52.

8. Brennan M. Do existing measures of poincare plot geometry reflect nonlinear features of heart rate variability / M. Brennan, M. Palaniswami, P. Kamen // IEEE Trans. Biomed. Eng. – 2001. – Vol. 48, № 11. – P. 1342–1347.

9. Linear and non linear analyses of heart rate variability: a minireview / P. Mansier, J. Clairam bault, N. Charlotte [et al.] // Cardiovasc.Res. – 1996. – Vol. 31, № 3. – P. 371–375.

10. Ескунов П. Н. Структурно функциональные изменения гистогематического барьера мио карда крыс в постишемическом периоде / П. Н. Ескунов, В. В. Семченко // Морфология. – 2003. – Т. 123, № 2. С. 60–64.

11. Баевский Р. М. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине / Р. М. Ба евский // Физиология человека. – 2002. – Т. 28, № 2.–С. 70–82.

12. Predictive power of increased heart rate versus depressed left ventricular ejection fraction and heart rate variability for risk stratification after myocardial infarction / X. Copie, K. Hnatkova, A. Staunton [et al.] // J. Am. Coil. Cardiol. – 1996. – Vol. 27. – P. 270–276.

13. Sustained augmentation of parasympathetic tone with angiotensin converting enzyme inhibi tor in patients with congestive heart failure / P. F Binkley, G. J. Haas, R. C. Starling [et al.] // J. Am.

Coil. Cardiol. – 1993. – V. 21. – P. 655–661.

М.О. Чиж, А.Г. Бабаєва, С.Є. Гальченко, Б.П. Сандомирський ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ НЕКРОЗУ МІОКАРДА КРІОХІРУРГІЧНИМ СПОСОБОМ Вивчена залежність показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) від параметрів кріодії на серце. Виявлено, що спектральні параметри ВСР залежать від тривалості кріодії на міокард і можуть мати діагностичне значення у визначенні величини зони некрозу міокарда.

Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, модель некрозу міокарда, кріодія.

N.A. Chizh, A.G. Babaeva, S.Ye. Galchenko, B.P. Sandomirskіy HEART RATE VARIABILITY WHEN MODELLING MYOCARDIAL NECROSIS BY SURGICAL METHOD In the article the dependency of the indices of heart rate variability (HRV) on the parameters of cryoeffect on heart has been studied. Spectral HRV parameters have been revealed to depend on the duration of cryoeffect on myocardium and may be of diagnostic value in determining the dimensions of myocardium necrosis zone.

Key words: heart rhythm variability, myocardium necrosis model, cryoeffect.

Поступила 9.02. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА УДК 57.034: Г.М. Тимченко Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна ХРОНОБІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ Розглянутий стан адаптаційних можливостей організму школярів різних вікових груп з різними біоритмологічними типами працездатності. Виявлено нормальну адапта цію серцево судинної системи в осіб з ранковим біоритмологічним типом та мобілі зацію адаптаційних можливостей серцево судинної системи до умов життєдіяль ності у осіб з вечірнім біоритмологічним типом. Вторинна адаптація системи крово обігу до дії умов життєдіяльності зумовлена зміною природного ранкового біоритму працездатності на вечірній і аритмічний.

Ключові слова: біоритмологічний тип, адаптаційні можливості, хронобіологічний статус.

Біологічні ритми, будучи компонентами популяції, 22 – харківської);

41 особи серед складної системи регуляції фізіологічних нього (10–14 років) шкільного віку (21 – процесів, перебудовуються раніше за функ київської популяції, 20 – харківської) та ціональні порушення, тим самим свідчать осіб старшого (15–16 років) шкільного віку про більш ранні зміни в стані здоров’я під (15 – київської популяції, 27 – харківської).

ростаючого покоління. Поряд з цим існує Вимірювали ріст і масу тіла, частоту сер феномен високої частоти зустрічальності цевих скорочень і артеріальний тиск за стан хворих дітей – кількість хронічних захво дартними методиками. Адаптаційні мож рювань, за даними МОЗ України, збільшу ливості серцево судинної системи визначали ється з 41 до 64 % під час навчання в школі, за допомогою адаптаційного потенціалу за у зв’язку з чим досить актуальним є вивчен Баєвським [5, 6]. Методом психологічного ня причин даного феномена [1, 2]. спостереження за Остбергом [7] в кожній Виходячи з концепції про первинну не віковій групі виділяли школярів з ранковим, достатність сформованості або виснаження вечірнім та аритмічним (змішаним) біорит фізіологічних механізмів регуляції при роз мологічним типом працездатності. Отримані витку патологій та захворювань, погіршене дані статистично обробили [8].

здоров’я та знижену соціальну дієздатність Результати та їх обговорення. Дослід сучасних школярів слід поставити в безпо ження показали, що аритмічний біоритмо середню залежність від невідповідності логічний тип є домінуючим в обстежених рівня соціального навантаження стану їх групах осіб у порівнянні з ранковим і вечір циркадної системи [3, 4]. Тому дослідження нім біоритмологічними типами, які є більш причин погіршення стану здоров’я дітей та природними для людини.

підлітків під час навчання в школі слід по В групі школярів молодшого шкільного чинати з урахування циркадної періодики віку переважали особи з ранковим циркад фізіологічних функцій організму, а під ним (47 %) і аритмічним (47 %) ритмом, тримку ритмічної природи людини новим і тоді як осіб з вечірнім циркадним ритмом ефективним способом збереження і зміц було 6 %. В групі школярів середнього нення здоров’я школярів. шкільного віку домінували особи з аритміч Метою роботи було виявлення стану ним циркадним ритмом (60 %) над особами адаптаційних фізіологічних можливостей з ранковим (20 %) і вечірнім (20 %). В групі школярів в залежності від біоритмологіч школярів старшого шкільного віку кіль ного типу працездатності. кість осіб з аритмічним циркадним ритмом Матеріал і методи. Досліджували стан складала 64 %, з ранковим – 10 % і вечір адаптаційних можливостей 130 школярів нім – 26 %.

міст Харкова та Києва: 47 осіб молодшого Розподіл циркадних ритмів з віком серед (7–9 років) шкільного віку (25 – київської київських і харківських школярів (рис. 1) © Г.М. Тимченко, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА Рис. 1. Розподіл біоритмологічних типів в групах харківських і київських школярів молодшого, середнього та старшого шкільного віку показав вірогідну зміну циркадного ритму (29 %) відносно харківської (10 %). Серед на вечірній у київській групі, причому в школярів старшого віку відмічається віро київській популяції осіб з вечірнім циркад гідне (р0,05) переважання кількості осіб з ним ритмом у молодшому шкільному віці аритмічним біоритмологічним типом у хар взагалі не було. Тобто біоритмологічні типи ківській популяції (64 %) відносно київсь відрізняються в різних популяційних гру кої (47 %) та вірогідне переважання кіль пах в залежності від різних умов життя і кості осіб з вечірнім біоритмологічним ти географічного проживання пом у київській популяції (53 %) відносно У молодшій віковій групі відмічається харківської (16 %).

вірогідна (р0,05) перевага кількості осіб Вікові особливості розподілу адаптацій аритмічного біоритмологічного типу серед ного потенціалу в осіб з різними біоритмоло школярів київської популяції (56 %) від гічними типами працездатності (рис. 2) по носно харківської (36 %). В групі школярів казали наявність задовільної адаптації у середнього віку відмічається вірогідне осіб з ранковим і аритмічним біоритмоло (р0,05) переважання осіб з вечірнім біорит гічними типами у молодшому та середньому мологічними типом у київській популяції шкільному віці у більш ніж 50 % випадків Рис. 2. Розподіл адаптаційного потенціалу у школярів молодшого, середнього і старшого шкільного віку ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА і наявність напруги механізмів адаптації у адаптаційних можливостей у школярів більш ніж 70 % випадків у старшому шкіль київської та харківської популяцій (рис. 3).

ному віці. Особам з вечірнім біоритмологіч Виходячи з того, що кількість осіб з ним типом властива задовільна адаптація аритмічним біоритмологічним типом зрос більш ніж у 67 % випадків у середньому і тає вдвічі при переході від молодшого до старшому шкільному віці. Виявлені особли середнього шкільного віку, слід вважати, вості динаміки біоритмологічного типу з ві що саме у віці 9–13 років відбувається адап ком (вірогідне зменшення кількості учнів таційна перебудова функціональних мож ранкового біоритмологічного типу у серед ливостей організму, яка забезпечує форму ньому і старшому шкільному віці) вказують вання нового біоритму реагування на дію на напругу адаптаційних можливостей орга зовнішніх чинників, а саме аритмічного біо нізму вже у молодшому шкільному віці. ритмологічного типу.

а б Рис. 3. Розподіл адаптаційного потенціалу у школярів молодшого, середнього і старшого шкільного віку київської (а) та харківської (б) популяцій Слід відзначити наявність нерівномір Висновки ного розподілу біоритмологічних типів з ві Виявлена різниця в роботі серцево су ком і відповідно нерівномірний розподіл їх динної системи у осіб з різним біоритмоло ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА гічним типом працездатності свідчить про здоров’я школярів під час навчання слід вторинну адаптацію системи кровообігу до приділяти увагу їх біоритмологічним особ дії екзогенних факторів, що зумовлено по ливостям, урахуванню особливостей денної явою нових хронобіологічних статусів су працездатності фізіологічних функцій, часних школярів з певними фізіологічними оцінці режимів «сон – пильнування» та характеристиками. Тому при оцінці стану «праця – відпочинок».

Список літератури 1. Хронофизиология, хронофармакология и хронотерапия / Н. А. Агаджанян, В. И. Петров, И. В. Радиш, С. И. Краюшкин. – Волгоград : ВолГМУ, 2005. – 336 с.

2. Мезенцев С. А. Хронобиологический подход, как метод объективного прогнозирования адаптации человека / С. А. Мезенцев, В. Г. Кузьминых // Матер. ХІ Междунар. симпозиума «Эко лого физиологические проблемы адаптации», М., 24–28 января 2003 г. – М. : Рос. ун т дружбы народов, 2003. – С. 355–356.

3. Хетагурова Л. Г. Патофизиология десинхронозов / Л. Г. Хетагурова // Владикавказск.

мед. биол. вестник. – 2005. – Т. 5, № 9–10. – С. 32–41.

4. Куинджи Н. Н. Хронобиологические основы здорового образа жизни школьников / Н. Н. Куинджи // Вестник РАМН. – 1993. – № 6. – С. 38–42.

5. Баевский P. M. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболе ваний / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М. : Медицина, 1997. – 236 с.

6. Апанасенко Г. Л. О возможности количественной оценки здоровья человека / Г. Л. Апана сенко // Гигиена и санитария. – 1985. – № 6. – С. 55–58.

7. Тимченко А. Н. Основы биоритмологии / А. Н. Тимченко. – Харьков : ХНУ ім. В. Н. Кара зіна, 2005. – 109 с.

8. Атраментова Л. О. Статистичні методи в біології / Л. О. Атраментова, О. М. Утєвська. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – 288 с.

А. Н. Тимченко ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ Рссмотрено состояние адаптационных возможностей школьников различных возрастных групп с разными биоритмологическими типами работоспособности. Выявлены нормальная адап тация сердечно сосудистой системы у лиц с утренним биоритмологическим типом и мобилизация адаптационных возможностей сердечно сосудистой системы к условиям жизнедеятельности у лиц с вечерним биоритмологическим типом. Вторичная адаптация системы кровообращения к условиям жизнедеятельности обусловлена изменением естественного утреннего биоритмологи ческого типа работоспособности на вечерний и аритмический.

Ключевые слова: биоритмологический тип, адаптационные возможности, хронобиологи ческий статус.

A.M. Timchenko CHRONOBIOLOGICAL STATUS OF MODERN PUPILS In article the condition of adaptable possibilities of an organism of pupils with different biorytmo logic working capacity types is considered. Normal adaptation of cardiovascular system at persons with morning biorytmological type and mobilization of adaptable possibilities cardiovascular sys tems to conditions of ability to live at persons with evening biorytmological type is revealed. Secondary adaptation of blood circulation to ability to live conditions is caused by change of a natural morning biorhythm of working capacity on evening and arrhythmic.

Key words: biorytmological types, adaptable potentialities, chronobiological status.

Поступила 26.01. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА УДК 616 005.98 092.9 085.276 085.31:547.857. Г.О. Сирова, Є.Р. Грабовецька, Л.Г. Шаповал, Є.П. Бойко Харківський національний медичний університет ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ ДІЇ КОМПОЗИЦІЙ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ТА ІБУПРОФЕНУ З КОФЕЇНОМ В експерименті на щурах вивчено антиексудативну активність комбінації нестероїд них протизапальних засобів із кофеїном. Показано, що кофеїн потенціює антиексу дативну активність диклофенаку натрію та ібупрофену. Встановлено, що композиція кофеїну з ібупрофеном має більш інтенсивну антиексудативну дію, ніж композиція кофеїну з диклофенаком натрію.

Ключові слова: нестероїдні протизапальні засоби, кофеїн, антиексудативна активність.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.