авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

«ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 5 ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА УДК 616 001.17 008.9 092.9:546.172.6 ...»

-- [ Страница 7 ] --

15. Clinical trial of a novel non thermal LED array for reversal of photoaging: clinical, histologic, and surfase profilometric results / R. A. Weiss, D. H. McDaniel, R. G. Geronemus, M. A. Weiss // Lasers in Surgery and Medicine. – 2005. – Vol. 36. – P. 85–91.

16. Молекулярно клеточные механизмы лазерной и антиоксидантной коррекции заживления ран / М. П. Толстых, П. И. Толстых, В. Г. Ширинский [и др.] // Лазерная медицина. – 2006. – Т.

10, № 2. – С. 40–46.

17. Гевондян В. С. Изучение влияния низкоинтенсивного оптического излучения на гумораль ный иммунитет / Н. М. Гевондян, С. А. Ермилов // Биомед. радиоэлектроника. – 1999. – № 5. – С. 32–35.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ОНКОЛОГІЯ С.М. Пушкар, В.З. Гертман, Л.В. Білогурова ВПЛИВ МОНОХРОМАТИЧНОГО ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРОЦЕСІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ Досліджено вплив фототерапії на рівень ендогенної інтоксикації у 35 хворих на рак грудної залози (РГЗ) при проведенні ад’ювантної променевої терапії. Досліджена ефективність двох дов жин хвиль (червоне і синє світло), а також їх комбінації. Рівень ендогенної інтоксикації визна чали за вмістом в крові хворих середньомолекулярних пептидів. Проведення фототерапії за всіма запропонованими схемами справляло позитивну дію на стан ендогенної інтоксикації у хворих на РГЗ під час курсу променевої терапії, особливо ефективною була дія синього світла, а також його комбінації з червоним.

Ключові слова: фототерапія, променева терапія, ендогенна інтоксикація.

S.N. Pushkar, V.Z. Gertman, L.V. Belogurova INFLUENCE OF MONOCHROMATIC OPTICAL RADIATION ON LEVEL OF ENDOGENOUS INTOXICATION OF PATIENTS BY BREAST CANCER IN THE PROCESS OF RADIAL THERAPY It was researched influence of electrophototherapy on the level of endogenous intoxication at 35 patients by the breast cancer during the leadthrough of radial therapy. Efficiency of two lengths of waves (red and dark blue light), and also their combinations is investigation. The level of endoge nous intoxication was determined on maintenance in blood of patients of the midmolecular peptides.

The leadthrough of electrophototherapy on all of the offered charts rendered the positive operating on the state of endogenous intoxication at patients during the course of radial therapy, especially effective was influence of dark blue light, and also his combinations with red.
Key words: electrophototherapy, radial therapy, endogenous intoxication.

Поступила 28.03. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ОНКОЛОГІЯ УДК 616.348 006.6 033.2:616.36] 073. В.І. Русин, А.В. Русин, С.М. Чобей, А.Ю. Куценко ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РАДІОНУКЛІДНА ДІАГНОСТИКА МЕТАСТАТИЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ПУХЛИНАХ ОБОДОВОЇ КИШКИ За допомогою радіосцинтиграфії обстежено 33 хворих на обструктивний рак ободової кишки з метастазами у печінку. Отримані дані співставлені з інтраопераційними знахідками. Серед обстежених множинні метастази у печінку мали 9 хворих, а по одинокі – 24. При цьому тільки двоє пацієнтів мали повністю уражену частку печін ки, де накопичення радіофармакологічного препарату у відповідній частці практич но не відбувалося.

Ключові слова: радіосцинтиграфія, обструктивний рак ободової кишки, метаста зи у печінку.

Використання радіонуклідних методів руктивний рак ободової кишки з метаста діагностики в онкологічній практиці визна зами у печінку. Дані, отримані на сцинти чається об’ємом поставлених задач [1]. Для грамах, співставлялися з інтраопераційни успішного лікування онкологічних хворих ми знахідками.

повинні бути вирішені наступні задачі: Сцинтиграфію виконували після внут • пухлина є або її нема (рання діагности рішньовенного введення (у ліктьову вену) ка пухлин);

розчину Тс99m – технефіту (з розрахунку • злоякісна або доброякісна пухлина (ди 1,1 МБк/кг). Дослідження проводили на ференційна діагностика пухлин);

сканері МВ 8200 (Угорщина) та сцинтиля • визначення стадії захворювання за сис торній гамма камері МВ 9100 (Угорщина) темою TNM: визначення розміру пухлини через 10–30 хв після ін’єкції РФП у гори (T0 4), метастазів у регіонарні лімфатичні зонтальному положенні пацієнта лежачи на вузли (N0 3) та метастазів в інші органи спині. Пацієнта кладуть так, щоб у поле зо (М0 1);

ру детектора гамма камери потрапили вся • оцінка функціонального стану інших печінка, частина ділянки серця та кишка.

органів і систем, контроль за ефективністю Коліматор встановлюють паралельно пло проведеного лікування, рання діагностика щині тіла у прямій, боковій та задній проек рецидивів метастазів пухлини. ціях. Після цього на гепатикосцинтиграмі Багато з перерахованих задач вирішу проводять розмітку анатомічних орієнти ється методом радіонуклідної діагностики, рів: у передній прямій проекції мечеподіб пов’язаною з візуалізацією пухлини [2–4]. ного відростка і точок реберних дуг справа і Метод заснований на отриманні зображення зліва в місці пересічення їх середньоклю печінки й селезінки шляхом реєстрації за чичними лініями. При цьому зображення допомогою гамма камери чи сканера гамма нормальної печінки має характерну форму, випромінювання від радіофармакологічно що нагадує прямокутний трикутник. Інтен го препарату (РФП), який вибірково нако сивність зображення збільшується від пери пичується в клітинах ретикулоендотеліаль ферії до центра, ліва частина в нормі нако ної системи цього органа. пичує РФП у шість разів менше за праву Метою даного дослідження було визна частину. Отримані дані оцінюються візуаль чити можливості радіонуклідної діагнос но, а при наявності системи обробки даних – тики у виявленні метастатичних уражень кількісно.

печінки у хворих на обструктивний рак обо Метод ангіосцинтиграфії печінки засно дової кишки. ваний на візуалізації судинної сітки печін Матеріал і методи. За допомогою радіо ки при проходженні болюсу РФП та після сцинтиграфії обстежено 33 хворих на обст його перерозподілу. Для дослідження вико ©.І. Русин, А.В. Русин, С.М. Чобей, А.Ю. Куценко, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ОНКОЛОГІЯ ристовують Тс99m пертехнатат в дозі 300 МБк. ли повністю уражену частку печінки, де нако Препарат вводиться внутрішньовенно і одно пичення РФП у відповідній частці практич часно включається гамма камера. Режим но не відбувалося. Функціональний резерв реєстрації – покадровий із тривалістю кадра печінки у цих хворих був трохи вище 50 %.

2 с, кількість кадрів – 120. Після підсумову З приводу часу напіввиведення препарату із вання кадрів вибирають зони інтересу на зоб печінки при множинних або поодиноких ме раженні судинної системи печінки і будують тастазах достовірної різниці не відмічали, криві «активність–час». Через 15–20 хв піс хоча кліренс крові був достовірно нижчим ля введення судинного індикатора вико при множинних метастатичних ураженнях нують «відстрочені» знімки печінки в перед печінки. У трьох хворих з поодинокими ній, боковій та задній проекціях і визна метастазами у печінку менше 3 см в діаметрі чають ділянки гіпер чи гіпофіксації РФП. при сцинтиграфії прямих радіологічних Аналіз кривих «активність–час» дозво ознак метастазування не виявлено. Метаста ляє додатково отримати досить важливі зи виявлені під час операційного втручання.

критерії: Сцинтиграфія печінки, поряд з іншими • кліренс крові (період напівочищення методами обстеження, дає можливість крові починаючи з 4, 5, 6 ї хвилини);

отримати важливу інформацію про метаста • час максимального накопичення РФП тичне ураження печінки, її залишковий у печінці (Тмакс. печ.);

функціональний резерв (рис. 1).

• час напіввиведення препарату із печін Пухлинне ураження печінки супровод ки (Т1/2 вивед. печ.). жувалося збільшенням органа, яке залежа Метод автоматичного аналізу сцинти ло від розмірів і локалізації пухлини. Сцин грам печінки передбачає обробку даних на тиграфічні прояви вогнищевої патології ви основі трьох систем ознак, що характери являлися зниженням або повною відсутніс зують перепади яскравості (інтенсивність тю включення радіонукліда. Великі утвори накопичення РФП і його розподіл), неодно (від 5 см та більше) виявляються найбільш рідність розподілу елементів зображення легко, тому що при крайовому положенні ви (зв’язні ділянки), тонку текстуру – квази кликають деформацію органа і виглядають, періодичність малюнка. Перші дві системи як локальний дефект наповнення (рис. 2).

ознак (на основі гістограм яскравості і зв’яз Принципи діагностики злоякісних пух них ділянок) отримують в результаті кван лин основані або на накопиченні РФП в нор тування цифрового зображення печінки на мальних навколопухлинних тканинах і від ізоактивні зони. Третя система (текстурні сутності накопичення у пухлині, або на ви ознаки) призначена безпосередньо для ро користанні РФП, який вибірково накопи боти з напівтоновим зображенням. Вико чується в пухлині і в невеликій кількості в ристання методу автоматичного аналізу за здоровій тканині навколо пухлини [3, 5].

вказаними трьома системами дозволяє з У першому випадку на сцинтиграмі в точністю до 91,7 % класифікувати зобра один орган відмічається функціонуюча його ження печінки як норму, дифузні чи вогни частина, яка накопичує РФП, а сама пухли щеві ураження. на містить «холодний» вузол без РФП. Це і Результати та їх обговорення. Серед 33 об є негативним скануванням, і вважати його стежених пацієнтів множинні метастази у абсолютно надійним не можна.

печінку мали 9 хворих, поодинокі – 24 (таб Будь які патологічні процеси, що спри лиця). При цьому тільки двоє пацієнтів ма яють зниженню функції паренхіми (запаль Кількість і локалізація метастатичних уражень печінки ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ОНКОЛОГІЯ Пряма передня Бокова права Пряма задня Рис. 1. Сцинтиграфія пацієнта Д.

в трьох проекціях. Метаста тичне ураження по задній по верхні печінки Пряма передня Бокова права Пряма задня Рис. 2. Сцинтиграфія пацієнта Я. в трьох проекціях. Множинні крайові метастази обструктивного раку обо дової кишки у печінку ний процес, кісти, доброякісні пухлини, ці. Цим пояснюється відносно великий від рубцеві зміни та ін.) перешкоджають нако соток хибнопозитивних результатів нега пиченню радіонукліда у відповідній ділян тивного сканування [6, 7].

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ОНКОЛОГІЯ Більш надійними слід вважати методи ристанні гамма камер з більшою розділю радіонуклідної діагностики, в основі яких вальною властивістю, а також таких сучас лежить принцип селективного (вибірково них приладів, як однофотонний емісійний го) накопичення РФП в пухлині, так звано комп’ютерний томограф (SPECT) і пози го тумор тропного РФП. тронний емісійний томограф (PET) [2].

Пухлини, що розташовані по нижньо Виявлення метастазів у печінці до опе задній поверхні, виявляються кращими за рації у хворих на обструктивний рак ободо ті, що розташовані на бокові і задній поверх вої кишки дає можливість розпочати їх лі нях. Картина великовогнищевого уражен кування шляхом селективного підведення ня печінки виникала при злитті дрібних поліхіміотерапевтичних препаратів ще до множинних метастазів в одне вогнище. операції. При метастатичних ураженнях, Чергування ділянок пониженого вклю розташованих в одній частці печінки, існує чення ізотопу спостерігалось при множин можливість до операції виконати селектив них метастазах, розташованих по всій по ну внутрішньоартеріальну поліхіміотерапію верхні органа (рис. 3). з емболізацією артерії, яка кровопостачає Пряма передня Бокова права Пряма задня Рис. 3. Сцинтиграфія хворої Г. в трьох проекціях.

Множинні метастази обструктивного раку ободової кишки по всій поверхні печінки Необхідно відмітити, що пухлини ма метастатичну пухлину, напередодні опера лих розмірів ( 3 см) часто залишаються не ції, коли симультанно видаляється пухлина помітними при візуальному аналізі. товстої кишки і метастаз печінки.

Підвищення якості діагностичної ін Слід відмітити, що радіосцинтиграфія формації можна досягти шляхом комбіно не дає уяву про сегментність метастатич ваного використання осередків для пози ного ураження печінки, а дає інформацію тивного і негативного сканування. Пухлини тільки про наявність метастазів печінки, що менших розмірів можна виявити при вико мають діаметр більше 3 см.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ОНКОЛОГІЯ Визначення залишкового функціональ більше 3 см, проте не визначає при цьому ного резерву регламентує об’єм операцій анатомічне розташування останніх.

ного втручання на печінці. 2. Дані залишкового функціонального Висновки резерву печінки, отримані при радіоізотоп 1. Радіосцинтиграфія печінки дає мож ному скануванні, впливають на об’єм резек ливість візуалізації метастазів діаметром ції органа.

Список літератури 1. Справочник по онкологии [Справочное издание] / С. А. Шалимов, Ю. А. Гринев, А. Ф. Во зианов [и др.]. – 2 е изд. – К. : Здоров’я, 2008. – 576 с.

2. Русин В. І. Діагностико лікувальний алгоритм хворих на обструктивний рак ободової киш ки / В. І. Русин, С. М. Чобей // Наук. вісник УжНУ, серія «Медицина». – 2009. – № 37. – 10 с.

3. Таразов П. Г. Роль методов интервенционной радиологии в лечении больных с метастазами колоректального рака в печень / П. Г. Таразов // Практ. онкология. – 2005. – № 2. – С. 119–126.

4. Товстокишкова непрохідність пухлинного ґенезу / В. І. Русин, С. М. Чобей, А. В. Русин [та ін.]. – Ужгород: Говерла, 2010. – 299 с.

5. Chun Ki Kim. Radionuclide imaging of hepatic tumors / Ki Kim Chun, Daniel F. Worsley // Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. – 2004. – Vol. 1. – P. 18.

6. Liver resection for multiple colorectal metastases / G. Ercolani, G. L. Grazi, M. Ravaioli [et al.] // Arch. Surg. – 2002. – Vol. 137. – P. 1187–1192.

7. The utility of SPECT for 99mTc MAA hepatic arterial perfusion Scintigraphy / H. A. Ziess man, L. Richard, J. E. Juni [et. al] / AJR. – 1985. – Vol. 145. – P. 747–751.

В.И. Русин, А.В. Русин, С.М. Чобей, А.Ю. Куценко РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С помощью радиосцинтиграфии обследовано 33 больных обструктивным раком ободочной кишки с метастазами в печень. Полученные данные сопоставляли с интраоперациоными находка ми. Среди обследованных множественные метастазы в печень имели 9 больных, а единичные – 24. При этом только двое пациентов имели полностью поражённую долю печени, где накопления радиофармпрепарата в соответствующей доле практически не происходило.

Ключевые слова: радиосцинтиграфия, обструктивный рак ободочной кишки, метастазы в печень.

V.I. Rusin, A.V. Rusin, S.M. Chobey, A.Yu. Kutsenko RADIONUCLIDE DIAGNOSTICS OF METASTATIC LIVER LESION IN CASE OF COLON TUMORS The thirty three patients with obstructive colon cancer and liver metastasises were examined by means of a radionuclide scintigraphy. The receiving data were compared with the intraoperative finds. Among the examined patients multiple metastasises in liver were diagnosed in 9 cases, and single in 24 patients. Thus only two patients had completely affected the whole liver lobe, where radionuclide accumulation was practically absent.

Key words: radionuclide scintigraphy, obstructive colon cancer, liver metastasises.

Поступила 15.03. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ХІРУРГІЯ ХІРУРГІЯ УДК 616.25 002.3 036.11 02:616.36 002.3] 07 В.В. Бойко, В.В. Макаров, А.В. Токарев, Д.В. Минухин, К.Н. Смоляник, А.Ф. Асамбаев*, Ю.П. Костя*, Ю.А. Бачерикова Харьковский национальный медицинский университет * ГУ «Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины», г. Харьков ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ ПРИ ПРОРЫВАХ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ НЕПАРАЗИТАРНЫХ АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ Описаны наблюдения случаев острой эмпиемы плевры, причиной которой были про рывы абсцессов печени в плевральную полость. Приведены особенности клиниче ского течения, диагностики, лечебной тактики таких случаев.

Ключевые слова: поражения плевры и лёгких, признаки прорыва абсцесса печени, особенности диагностики и лечебная тактика.

Непаразитарные абсцессы печени, по ния, диагностики и лечебной тактики у данным отечественных и зарубежных авто больных с острой эмпиемой плевры, обу ров, встречаются у 0,5–5,2 % пациентов, словленной прорывом абсцесса печени в находящихся в хирургических стационарах плевральную полость.

[1, 2]. В литературе представлены единич В клинике Института общей и неотлож ные наблюдения прорывов абсцессов дан ной хирургии с 1990 по 2002 г. находилось ной этиологии в плевральную полость [2, 3], на лечении 6 пациентов (2 женщины и 4 муж а сведения, касающиеся своевременной диа чины) с острой эмпиемой плевры, причиной гностики, лечебной тактики, противоречи которой был прорыв в плевральную полость вы [4, 5]. непаразитарных абсцессов печени. Возраст Диагностика острой и хронической больных – от 24 до 68 лет. У трёх больных эмпиемы во многом схожа. Развитие новых отмечался прорыв абсцесса в свободную медицинских технологий позволяет выяв плевральную полость, ещё у трёх – в ограни лять объёмы поражения лёгкого, опреде ченную полость плевры с вовлечением лёг лять нарушения, прогнозировать и выяв кого. Все больные были переведены в кли лять осложения во всех органах [6, 7]. нику института из других стационаров.

Лечение острой эмпиемы плевры вклю Из шести больных первоначально оши чает мероприятия общего характера и хи бочно диагностировали пневмонию у одного рургические вмешательства. Под мероприя пациента, рак печени с метастазами в лёг тиями общего характера следует понимать кое – у одного, абсцесс правого лёгкого был антибактериальную, дезинтоксикацион заподозрен у двух, два самостоятельных ную, иммуностимулирущую, общеукреп заболевания (абсцесс печени, плеврит) диа ляющую терапию. Наряду с традиционны гностировали у двух пациентов, взаимо ми методами терапии, активно использую связь между этими заболеваниями была тся новые, высокоэффективные методы установлена только в клинике института.

афферентного воздействия на воспалитель Все больные были оперированы, двум была ный процесс [6–8]. выполнена реторакотомия.

Целью данного исследования было вы У всех больных абсцессы локализова явление особенностей клинического тече лись в правой доле печени. У четырёх па © В.В. Бойко, В.В. Макаров, А.В. Токарев и др., ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ХІРУРГІЯ циентов отмечался единичный абсцесс льно диагностическое значение имеет мок диам. от 3 до 5 см, в двух случаях – множест рота типа «малинового желе».

венные абсцессы диам. от 1,2 до 1,8 см. Во время пункции обнаруживали в плев Основной диагностической ошибкой ральной полости коричневатый гной без при прорывах печёночных гнойников в запаха, что и наводило на мысль о его печё плевральную полость является то, что раз ночном происхождении. У большинства вивающуюся при этом эмпиему плевры при больных (у пяти из шести) гной был без рез нимают за самостоятельное заболевание, не кого запаха. При посеве последнего в четы связанное с процессом в печени (даже тогда, рёх случаях обнаружен рост бактерий, а в когда диагностируют одновременно абсцесс двух он оказался стерильным.

печени и гнойный плеврит). Во время и пос При выполнении торакотомии и реви ле операции вскрытия эмпиемной полости зии плевральной полости отмечали наличие у больных с установленным ранее диагно в диафрагме макро (в двух случаях ) или зом абсцесса печени между этими заболева микроперфораций (четыре наблюдения).

ниями не усматривали причинной связи (у При макроперфорации диаметр перфора двух больных), была выявлена только после тивного отверстия составлял 1,2–1,5 см, реторакотомии. при микроперфорации 0,2–0,3 см. В одном В других случаях симптомы тяжёлой случае наблюдались множественные (три) эмпиемы плевры были затушёваны призна перфоративные отверстия в диафрагме раз ками абсцесса печени, вследствие чего мером 0,2–0,3 см в диаметре. При анализе основное заболевание диагностировалось в историй болезней двух больных, у которых поздние сроки. Между тем из шести боль перфоративные отверстия не были диагнос ных у четырёх в той или иной стадии обсле тированы во время первой операции из за дования находили увеличение и болезнен того, что в этих случаях наблюдались мик ность печени, на фоне которых возникала роперфорации на фоне массивного спаеч картина острой эмпиемы. При исследова ного процесса в плевральной полости, отме нии нами выявлен ряд признаков, которые чен недостаточный диафрагмолизис.

дают основание заподозрить наличие двух Перфорации абсцессов печени в лёгкое без заболеваний. скопления значительного количества гноя в Кашель, как постоянный признак этого плевре наблюдались у трёх пациентов. Они, осложнения, из шести наблюдаемых у пяти очевидно, возникали в том случае, если гной сопровождался кровохарканьем. При этом из печени прокладывал себе путь в грудную густая мокрота через некоторое время при клетку и лёгкое по предварительно спаяв нимала форму и цвет малинового желе и шимся между собой тканям (капсулы пече напоминала «шоколадный гной», извлекае ни, диафрагмы и висцеральной плевры).

мый из печени. В начальных стадиях вовлечения лёг Наряду с указанными ранее симпто ких в процесс в центре воспалительного ин мами, отмечены и такие, как болезненность фильтрата возникали очаги распада лёгоч в правом подреберье (у пяти из шести), уве ной ткани и образовывалась полость (у двух личение печени (у шести), лихорадка с озно больных), однако это трактовали как само бами и лейкоцитоз в крови (у шести). У че стоятельные абсцессы лёгких. В других слу тырёх больных признаки поражения пече чаях гной прокладывал себе путь в бронх че ни и лёгких сопровождалась расстройством рез воспалительный инфильтрат лёгкого без стула, у пяти рентгенологически выявля формирования в нём значительной полости.

лись затемнения с нечёткими контурами в Такая картина наблюдалась у двух боль нижней доле правого лёгкого, а также высо ных;

возникшие, длительно не рассасываю кое стояние и ригидность правого купола щиеся уплотнения в лёгочной ткани у од диафрагмы. В одном случае под правым ку ного больного принимали за рак лёгкого, у полом диафрагмы была обнаружена полость второго – за пневмонию.

с горизонтальным уровнем, которую перво Из шести больных с прорвавшимися в начально ошибочно трактовали как ретро плевральную полость абсцессами печени позицию толстой кишки. четыре были выписаны. У двух из них бы Таким образом, при кровохарканьи ло выполнено вскрытие печёночных абсцес сочетание признаков поражения лёгких и сов локальным доступом с дренированием печени должно навести на мысль о возмож полости абсцесса двупросветной трубкой. У ности прорыва печёночного абсцесса в плев двух больных с множественными абсцесса ральную полость. Важное дифференциа ми печени проводилась антибактериальная ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ХІРУРГІЯ терапия с положительным эффектом. Одно 2. Выявление мокроты типа «малино го из них выписали с субфебрильной тем вого желе», получение при плевральной пературой, хотя лейкоцитоз и СОЭ нормали пункции коричневатого гноя, высокое стоя зовались. Умерло два больных: у одного ние правого купола диафрагмы у пациентов смерть наступила от интоксикации, у вто с правосторонними гнойными поражения рого причиной смерти была острая сердеч ми лёгких и плевры являются признаками но лёгочная недостаточность. прорыва абсцесса печени в плевральную по Выводы лость.

1. При правосторонних гнойных пора 3. Больным с гнойными поражениями жениях плевры и лёгких необходимо пом лёгких и плевры, возникшими вследствие нить о возможности внутригрудного про прорыва абсцесса печени, показано ургент рыва абсцесса печени и проводить обследо ное оперативное лечение с индивидуальным вание с учётом этого фактора. выбором объёма последнего.

Список литературы 1. Хирургия печени и желчевыводящих путей / А. А. Шалимов, С. А. Шалимов, М. Е. Ничи тайло, Б. В. Доманский. – К. : Здоров’я, 1993. – 512 с.

2. Martin E. C. Percutaneous drainage in the management of hepatic abscesses / E. C. Martin, K. B. Karlson, A. Cooperman // Surg. Clin. N. Amer. – 1981. – Vol. 61, № 1. – P. 157–167.

3. Еолян Р. О. Абсцессы печени и их лечение / Р. О. Еолян. – М., 1949. – 186 с.

4. Бойко В. В. Лечение хронической эмпиемы плевры у тяжелых и ослабленных больных / В. В. Бойко, Р. В. Кравченко, В. В. Кравченко // Харк. хірург. школа. – 2003. – № 2. – С. 6–8.

5. Линник М. І. Діагностика та комплексне лікування емпієм плеври : автореф. дис. … канд.

мед. наук : спец. 14.01.03 / М. І. Линник. – К., 2004. – 16 с.

6. Прищепо М. И. Лечение эмпиемы плевры : учеб. пособие / М. И. Прищепо, В. С. Мазурин, Э. А. Гукасян. – М. : МОНИКИ, 2008. – 26 с.

7. Эмпиема плевры: современные подходы к диагностике и лечению / Б. В. Радионов, И. А. Ка лабуха, О. В. Хмель [и др.] // Доктор. – 2004. – № 2. – С. 38–42.

8. Ходош Э. М. Клинико методические аспекты применения плевральной пункции / Э. М. Хо дош, А. Е. Бобейко, В. В. Ефимов // Укр. терап. журн. – 2000. – № 1. – С. 73–78.

В.В. Бойко, В.В. Макаров, А.В. Токарєв, Д.В. Мінухін, К.М. Смоляник, А.Ф. Асамбаєв, Ю.П. Костя, Ю.А. Бачерикова ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ЕМПІЄМИ ПЛЕВРИ ПРИ ПРОРИВАННЯХ ДО ПЛЕВРАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ НЕПАРАЗИТАРНИХ АБСЦЕСІВ ПЕЧІНКИ Описані спостереження випадків гострої емпієми плеври, причиною якої було проривання абсцесів печінки до плевральної порожнини. Наведені особливості клінічного перебігу, діагностики, лікувальної тактики цих випадків.

Ключові слова: ураження плеври і легень, ознаки проривання абсцесів печінки, діагностика та лікувальна тактика.

V.V. Boiko, V.V. Makarov, A.V. Tokarеv, D.V. Mіnuhіn, K.N. Smolyanik, A.F. Asambaеv, Yu.P. Kostya, Yu.A. Bacherikova DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE EMPYEMA AT A BREAKTHROUGH IN THE PLEURAL CAVITY NEPARASITOGENIC LIVER ABSCESSES This paper describes the observation of acute pleural empyema reasons that have been breakthroughs liver abscesses in the pleural cavity. Shows the clinical features, diagnosis, treatment tactics of this cases.

Key words: acute empyema, liver abscess, especially diagnosis and treatment tactics.

Поступила 10.03. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) УРОЛОГІЯ УРОЛОГІЯ УДК 616.62 008.222 07:612.017. В.Н. Лесовой, И.А. Гарагатый, С.М. Колупаев, Л.С. Колупаева Харьковский национальный медицинский университет Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В МОЧЕ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ Изучены уровни провоспалительных цитокинов ИЛ 1, ИЛ 8, TNF в моче больных с гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП). У 25,9 % больных выявлено повышен ное содержание ИЛ 8, что может свидетельствовать о присутствии воспалительного компонента в генезе заболевания у этих пациентов. Определение уровня ИЛ 8 целе сообразно включать в алгоритм обследования больных с ГАМП для выбора опти мальной, патогенетически обоснованной терапии.

Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, диагностика, цитокины, воспа ление.

Гиперактивный мочевой пузырь В последнее время как в отечественной, (ГАМП) – синдром, характеризующийся ур так и в зарубежной литературе большое вни гентностью, в сочетании или без ургентного мание уделяется изучению цитокинов – недержания мочи, часто с учащённым мо биологически активных веществ белковой чеиспусканием и ноктурией при отсутствии природы, выполняющих медиаторные фун каких либо местных патологических и кции в развитии ряда патологических про метаболических факторов [1, 2]. цессов, в том числе воспаления [6, 7]. Не Согласно мировой статистике, симптомы которые цитокины, в частности интерлей ГАМП присутствуют у 50–100 млн человек, кин 1 (ИЛ 1), интерлейкин 8 (ИЛ 8), фактор некроза опухоли (TNF ), имеют что превышает распространённость таких заболеваний, как бронхиальная астма, остео доказанную провоспалительную актив пороз, диабет, болезнь Альцгеймера [3]. ность, повышение их концентрации в крови Этиология ГАМП в настоящее время до и биологических жидкостях является мар конца не изучена. Рядом авторов при изуче кёром воспалительного процесса [8, 9].

нии биоптатов мочевого пузыря, взятых у Целью настоящей работы было изучение пациентов с ГАМП, были выявлены приз уровня названных цитокинов в моче боль наки воспаления [4, 5]. Следовательно, у ных ГАМП.

части больных с симптомами ГАМП воспа Материал и методы. Работа выполнена лительные изменения детрузора при отсут в Харьковском областном клиническом ствии инфекции мочевого тракта могут центре урологии и нефрологии. В исследо являться патогенетическим звеном развития вание были включены 27 женщин с ГАМП данного заболевания. Проведение биопсии в возрасте от 55 до71 года, средний возраст мочевого пузыря всем пациентам с ГАМП 61,5 года (опытная группа), и 15 женщин, не нецелесообразно ввиду инвазивности проце имевших урологической патологии, в том дуры и малой репрезентативности: получен числе симптомов нижнего мочевого тракта, ные при биопсии образцы ткани, взятые с не в возрасте от 51 до 84 лет, средний возраст которых участков, не могут отразить состоя 63,9 года (контрольная группа). Все паци ние стенки мочевого пузыря в целом. ентки были в состоянии менопаузы, дли © В.Н. Лесовой, И.А. Гарагатый, С.М. Колупаев, Л.С. Колупаева, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) УРОЛОГІЯ тельность которой составляла от 7 до 32 лет. Цифровые данные статистически обра Всем пациентам было проведено комплекс ботали.

ное урологическое (клинический и бакте Результаты и их обсуждение. Исследо риологический анализы мочи, УЗИ органов вание показало, что содержание ИЛ 1 у мочевыделительной системы с определе больных с ГАМП не превышало верхнюю нием объёма остаточной мочи) и гинеколо границу диапазона концентрации этого по гическое обследование. В исследование не казателя, наблюдавшегося в контрольной включали больных с наличием органиче группе. Разность между средними значе ской патологии мочевого тракта и объёмом ниями концентрации ИЛ 1 в исследуемых остаточной мочи более 30 мл. У всех пациен группах не была достоверной (таблица).

Содержание цитокинов ИЛ 1, ИЛ 8 и TNF в моче пациентов с гиперактивным мочевым пузырем Примечание. * р 0,05;

достоверно по сравнению с показателем контрольной группы.

Повышение уровня ТNF относительно тов отсутствовали признаки генитального пролапса, инфекции мочевыводящих пу значений контрольной группы наблюдалось тей, а также патология нервной системы, у двух (7,4 %) пациентов с ГАМП. У этих же которая могла бы свидетельствовать о ней пациентов имело место повышение кон рогенном характере расстройств мочеиспус центрации ИЛ 8. Среднее значение концен трации ТNF в группе пациентов с ГАМП кания. Исключались пациенты, перенес шие оперативные вмешательства на тазо достоверно не отличалось от такового в вых органах в последние 6 месяцев, а также контрольной группе.

получавшие в течение последнего месяца Средний уровень ИЛ 8 в моче пациентов препараты, влияющие на функцию нижних с ГАМП был достоверно выше (р0,05) ана мочевых путей. логичного показателя контрольной группы.

Выраженность симптоматики ГАМП Концентрация ИЛ 8=0–12,5 пкг/мл была у определяли на основании данных дневни 20 (74,1 %) пациентов. При дальнейшем ков мочеиспускания, которые больные за анализе выявлено, что концентрация дан полняли в течение трёх суток. Оценивали ного цитокина превысила максимальное суточное количество мочеиспусканий, ко значение контрольной группы у 7 (25,9 %) личество ночных мочеиспусканий, эпизо пациентов. При этом у 4 (14,8 %) пациентов дов недержания мочи, ургентных позывов с ГАМП имело место более чем трёхкратное с оценкой их степени по шкале IUSS [10]. превышение верхней границы контроль Больные с ГАМП предъявляли жалобы ного диапазона для данного показателя.

на учащённое мочеиспускание (от 9 до 13 раз Выводы в сутки), ноктурию (от 2 до 4 раз за ночь), Высокие уровни провоспалительных ци ургентные позывы, степень которых по токинов в моче у ряда больных с гиперактив шкале IUSS в среднем составляла 2,3±0,7. ным мочевым пузырём свидетельствуют о У 12 (44,4 %) пациентов имело место ур присутствии воспалительного компонента в гентное недержание мочи. генезе заболевания. Повышение концентра Концентрацию цитокинов – ИЛ 1, ИЛ ции ИЛ 8 в моче может являться маркёром 8, TNF определяли в моче, полученной латентного воспаления мочевого пузыря у па при самостоятельном утреннем мочеиспус циентов с симптомами гиперактивного моче кании. Концентрацию интерлейкинов опре вого пузыря. Определение уровня данного ин деляли методом иммуноферментного анали терлейкина целесообразно включать в алго за с использованием реактивов фирмы ритм обследования больных с гиперактивным «Вектор Бест» (Россия) на иммунофермент мочевым пузырём для выбора оптимальной, ном анализаторе Тесоn (Австрия). патогенетически обоснованной терапии.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) УРОЛОГІЯ Список литературы 1. Чабанов П. В. Гіпереактивний сечовий міхур, актуальність проблеми, методи діагностики та лікування / П. В. Чабанов // Урологія. – 2008. – № 1–2–3–4. – С. 33–41.

2. The standartization of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardi zation Sub committee of the International Continence Society / P. Abrams, L. Cardozo, M. Fall, D. Griffiths [et al.] // Neurourol. Urodyn. – 2002. – V. 21. – P. 167–178.

3. How widespread are the symptoms of overactive bladder and how are they managed? A popula tion based prevalence study / I. Milson, P. Abrams, L. Cardoza [et al.] // BJU Int. – 2001. – Vol. 87. – P. 760–766.

4. Histologic features in the urinary bladder wall affected from neurogenic overactivity – a com parison of inflammation, oedema and fibrosis with and without injection of botulinum toxin type A / E. Comperat, A. Reitz, A. Delcourt [et al.] // Eur Urol. – 2006. – Vol. 50. – P. 1058–1064.

5. Apostolidis A. Histological changes in the urothelium and suburothelium of human overactive bladder following intradetrusor injections of botulinum neurotoxin type. A for the treatment of neu rogenic or idiopathic detrusor overactivity / A. Apostolidis, T. S. Jacques, A. Freeman // Eur. Urol. – 2008. – Vol. 53. – P. 1245–1253.

6. Возианов А. Ф. Цитокины: биологические и противоопухолевые свойства / А. К. Бутенко, К. П. Зак. – К. : Наук. думка, 1998. – 313 с.

7. Демьянов А. В. Диагностическая ценность исследования уровней цитокинов в клинической практике / А. Ю. Котов, А. С. Симбирцев // Цитокины и воспаление. – 2003. – Т. 2, № 3. – С. 20–33.

8. Афанасьєв С. В. Цитокіни та їх баланс у хворих на хронічний післяопераційний панкреатит / С. В. Афанасьєв // Харк. хірург. шк. – 2004. – № 4. – С. 40–42.

9. Human detrusor smooth muscle cells release interleukin 6, interleukin 8, and RANTES in re sponse to proinflammatory cytokines interleukin 1beta and tumor necrosis factor alpha / K. Bouche louche, S. Alvarez, T. Horn, J. Nordling [et al.] // Urology. – 2006 Jan. – Vol. 67 (1). – P. 214–219.

10. A validiated patient reported measure of urinary urgency severity in overactive bladder for use in clinical trials / A. Nixon, S. Colman, L. Sabonjian [et al.] // J. Urology. – 2005. – Vol. 174. – P. 604–607.

В.М. Лісовий, І.А. Гарагатий, С.М. Колупаєв, Л.С. Колупаєва ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У СЕЧІ ХВОРИХ НА ГІПЕРАКТИВНИЙ СЕЧОВИЙ МІХУР Вивчено рівні прозапальних цитокінів ІЛ 1, IЛ 8, TNF в сечі хворих на гіперактивний сечовий міхур (ГАСМ). У 25,9 % хворих встановлено підвищений вміст IЛ 8, що може свідчити про присутність запального компонента в генезі захворювання у цих пацієнтів. Визначення рівня IЛ 8 слід включати до алгоритму обстеження хворих на ГАСМ з метою вибору оптимальної, пато генетично обгрунтованої терапії.

Ключові слова: гіперактивний сечовий міхур, діагностика, цитокіни, запалення.

V.N. Lesovoy, I.A. Garagatiy, S.M. Kolupayev, L.S. Kolupaieva DIAGNOSTIC VALUE OF THE EVALUATION URINARY LEVELS OF THE PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN PATIENTS WITH OVERACTIVE BLADDER The urinary levels of proinflammatory cytokines IL 1, IL 8 and TNF in patients with overac tive bladder (OAB) were evaluated. The increase in IL 8 concentration was found in 25.9 % patients.

The presens of inflammatory component in the pathogenesis of this disease can be suggested. The evaluation of urinary levels of IL 8 should be included in diagnostic algorithm of OAB in order to choose the optimal, pathogenetic therapy.

Key words: overactive bladder, diagnostics, cytokines, inflammation.

Поступила 18.01. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ГІНЕКОЛОГІЯ ГІНЕКОЛОГІЯ УДК 618.13 002 08 Н.А. Щербина, Н.В. Капустник* Харьковский национальный медицинский университет *КУЗ «Специализированный городской клинический родильный дом № 5 г. Харькова»

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ Изучено состояние цитокинового статуса у больных с хроническими воспалительны ми заболеваниями придатков матки. Доказано иммуномодулирующее влияние ме дицинского озона на снижение частоты развития побочных эффектов антибактериа льной терапии, сокращение сроков пребывания больных в стационаре, а также уменьшение частоты рецидивов заболевания.

Ключевые слова: хронический сальпингоофорит, цитокины, медицинский озон.

Изучение воспалительных заболеваний резервов женского организма [4–7]. Однако органов малого таза является актуальной вопросы иммунопатогенеза хронических медицинской проблемой, что связано с их воспалительных заболеваний органов мало распространённостью, длительным про го таза остаются дискутабельными и до кон грессирующим течением, высокой частотой ца не исследованными. Это вызывает не развития полиорганных осложнений, при обходимость разработки новых патогенети водящих к снижению репродуктивного здо чески обоснованных подходов к терапии ровья женщин, их социально психологиче данной патологии с учётом сопутствующих ской дезадаптации и значительному ухуд иммунных нарушений [6, 7].

шению качества жизни [1–4]. В лечении ХВЗПМ, ввиду сложного их В последние годы выявлено изменение патогенеза, наряду с антибактериальной те этиологической структуры воспалительных рапией, используют средства для детокси заболеваний внутренних половых органов, кации, антиоксиданты, нестероидные про следствием чего является снижение эффек тивовоспалительные препараты, иммуно тивности антибактериальной терапии, рост корригирующие средства, витамины и числа стёртых, хронических и рецидивирую адаптогены [1–3]. В связи с этим пациенты щих форм заболевания, особенно у лиц мо нередко испытывают большую лекарствен лодого и репродуктивного возраста [1, 2, 4]. ную нагрузку, что сопровождается повы Известно, что тяжесть течения и исход шенной вероятностью аллергических реак хронических воспалительных заболеваний ций, вторичными нарушениями иммунной придатков матки (ХВЗПМ) коррелируют с системы, дисбиозами.

наличием у больных иммунной дисфунк При ХВЗПМ традиционно применяют ции [5, 6]. Изучению роли иммунных нару различные физические факторы, санатор шений у женщин с данной патологией по но курортное лечение. Тем не менее актуа священы многочисленные исследования. льной продолжает оставаться задача поиска Установлено, что одним из ключевых зве немедикаментозных способов лечения ньев патогенеза хронических воспалитель ХВЗПМ, обладающих комплексным воз ных заболеваний гениталий являются вто действием на организм пациентки и предус ричные иммунодефицитные состояния, матривающих коррекцию наиболее значи приводящие к снижению адаптационных мых звеньев патогенеза [1–8].

© Н.А. Щербина, Н.В. Капустник, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ГІНЕКОЛОГІЯ Ряд авторов отмечает выраженный по работоспособности, отсутствие аппетита.

ложительный эффект озонотерапии при ле При исследовании посевов из цервикаль чении воспалительных процессов различ ного канала и брюшной полости у пациен ной локализации, в том числе и в гинеколо ток основной группы в 75 % случаев была гической сфере [2, 3, 8]. Это позволило нам выявлена различная условно патогенная и cчитать патогенетически обоснованным со сапрофитная микрофлора.

четанное использование озонотерапии при Иммунологические исследования пока лечении ХВЗПМ. зали, что у больных с ХВЗПМ уровень ИЛ Целью данной работы было повышение превышал таковой в контрольной группе в эффективности лечения больных с ХВЗПМ 6 раз при определении его в сыворотке кро с помощью комплексной озонотерапии. ви и в 7,3 раза – в перитонеальной жидкос Материал и методы. Обследовано 80 бо ти. Концентрация ИЛ 8 в сыворотке крови льных с хроническим сальпингоофоритом, больных и здоровых достоверно не различа возрастом 17–42 года, средний возраст лась. В перитонеальной жидкости концент (27,7±0,54) года. Группу контроля состави рация ИЛ 8 в 4,5 раза превышала таковую ли 20 здоровых женщин, не имевших в ана здоровых лиц. По всей видимости, это свя мнезе патологии репродуктивной системы зано с необходимостью постоянного привле или других хронических заболеваний, вли чения массива иммунокомпетентных кле яющих на состояние иммунного статуса. ток в очаг воспаления. Снижение данного Проведено общеклиническое обследова показателя в сыворотке крови имеет ком ние, бактериоскопическое и бактериологи пенсаторный характер, и его высокие кон ческое исследование отделяемого из влага центрации не играют особой роли на систем лища, цервикального канала, уретры и пе ном уровне. Изменения ИЛ 4 носят одно ритонеальной жидкости. Выполнена ДНК направленный характер: уровень ИЛ 4 в сы диагностика возбудителя методом ПЦР, воротке крови пациенток основной группы титр антител выявлен методом ИФА. Имму снижен как в перитонеальной жидкости, нологические исследования в сыворотке так и в сыворотке крови.

крови и перитонеальной жидкости концент Полученные данные свидетельствуют о рации цитокинов (ИЛ 1, ИЛ 4, ИЛ 8) прове роли иммунных нарушений в развитии дены с помощью иммуноферментной тест ХВЗПМ. Характерным нарушением иммун системы с набором реактивов производства ной организации является дисбаланс Т кле «Протеиновый контур» (Санкт Петербург). точного звена иммунитета из за нарушений Забор жидкости осуществляли в день поступ взаимодействия Th 1 и Th 2 субпопуляций.

ления на стационарное лечение и на 10 е сут Об этом свидетельствуют изменения пока ки после проведения комплексной терапии зателей цитокинового статуса. Такие изме с использованием медицинского озона. нения, по видимому, являются типичной Результаты и их обсуждение. Стацио реакцией организма на воспаление и харак нарное лечение по поводу воспалительных теризуют иммунологическую дисфункцию процессов придатков матки ранее проходи как один из основных критериев развития ли 61 % женщин, давность течения хрони ХВЗПМ и определения степени их тяжести.

ческого аднексита составляла от 3 мес до Всем пациенткам основной группы про 7 лет. Структура гинекологической патоло водилась комплексная антибактериальная гии: бесплодие – у 15 % пациенток, опера (цефалоспорины, фторхинолоны, полусин тивные вмешательства по поводу внематоч тетические защищённые пенициллины, ной беременности, апоплексии яичника, производные имидазольного ряда, линкоза воспалительных образований придатков миды, аминогликозиды), дезинтоксикаци матки в анамнезе – у 34 %, нарушения ова онная, неспецифическая противовоспали риально менструального цикла – у 30 %, тельная терапия, а также физиотерапия. В патология шейки – у 27 % больных. Все па качестве иммуномодулятора был выбран циентки предъявляли жалобы на тазовые медицинский озон. Озонотерапия выбрана боли различной степени выраженности, из за безопасности, выраженного иммуно патологические выделения из половых модулирующего эффекта. Лечебные пунк органов, диспареунию, дизурию, задержку ции озонированного физиологического газов и вздутие живота. У каждой пятой па раствора получали 45 пациенток основной циентки были проявления интоксикацион группы, 35 пациенток составили группу ного синдрома: общая слабость, недомога сравнения. Включение озонотерапии в ком ние, повышенная утомляемость, снижение плекс стандартной терапии хронического ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ГІНЕКОЛОГІЯ сальпингоофорита приводило к существен бочных эффектов антибактериальной тера ной положительной динамике клиниче пии и сократить сроки пребывания больных ского течения заболевания и снижению час в стационаре, а также значительно умень тоты рецидивов. Все 45 пациенток отмечали шило частоту рецидивов заболевания.

улучшение общего самочувствия, купиро вание болевого синдрома, нормализацию Выводы сна, аппетита и настроения (в отличие от 1. Установлено, что уровень провоспали женщин группы сравнения). В основной тельных и противовоспалительных цитоки группе быстрее происходила нормализация нов в сыворотке крови и перитонеальной иммунологического профиля больных. жидкости может служить показателем раз Применение комплексного лечения позво вития хронических воспалительных заболе лило нормализовать цитокиновый профиль ваний придатков матки.

больных за счёт достоверного снижения 2. Комплексное лечение, включающее уровня провоспалительных (ИЛ 1, ИЛ 8) и антибактериальную терапию и озонотера повышения уровня противовоспалитель пию, способствует нормализации иммун ных (ИЛ 4) цитокинов в отличие от тради ного статуса, что в свою очередь обеспечи ционной терапии. Применение озонотера вает эффективность лечения и профилак пии позволило снизить частоту развития по тику рецидивов заболевания.

Список литературы 1. Стрижаков А. Н. Современные подходы к лечению больных острым сальпингоофоритом с неосложненным течением / А. Н. Стрижаков, А. И. Давыдов // Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2005. – Т. 4, № 2. – С. 30–33.

2. Сидорова И. С. Принципы лечения хронического воспалительного процесса придатков мат ки / И. С. Сидорова, Н. А. Шешукова, Е. И. Боровкова // Акушерство и гинекология. – 2003. – № 5. – С. 61–65.

3. Кулаков В. И. Современные принципы антибактериальной терапии в акушерстве, гинеко логии и неонатологии / В. И. Кулаков // Акушерство и гинекология. – 2002. – № 4. – С. 3–6.

4. Вовк И. Б. Захворювання, що передаються статевим шляхом / И. Б. Вовк, И. М. Новик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. – № 2. – С. 110–114.

5. Краснопольский В. И. Основные причины развития и клинические особенности форми рования осложненных форм гнойного воспаления у акушерских и гинекологических больных / В. И. Краснопольский, С. Н. Буянова, Н. А. Щукина // Рос. вестник акушера гинеколога. – 2003. – № 3. – С. 58–61.

6. Применение медицинского озона в клинике акушерства и гинекологии / А. М. Абубакиро ва, Т. А. Федорова, Т. С. Фотеева [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2002. – № 1. – С. 54–57.

7. Стрижаков А. Н. Патогенетическое обоснование иммунокоррегирующей терапии больных острым воспалением придатков матки / А. Н. Стрижаков, А. И. Давыдов, Ж. А. Каграманова // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2005. – Т. 4, № 2. – С. 34–37.

8. Immunological reconstitution and correlation of circulating serum inflammatory mediators/ cytokines with the incidence of acute graft versus host disease / A. Abu Ghosh, S. Goldman, V. Slone [et al.] // Bone Marrow Transplant. – 1999. – Vol. 24 (5). – P. 535–544.

М.О. Щербина, Н.В. Капустник КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИДАТКІВ МАТКИ Вивчено стан цитокінового статусу у хворих з хронічними запальними захворюваннями при датків матки. Доказано імуномоделюючий вплив медичного озону на зниження частоти розвитку побічних ефектів антибактеріальної терапії, скорочення строків перебування хворих у стаціо нарі, а також зменшення частоти рецидивів захворювання.

Ключові слова: хронічний сальпінгоофорит, цитокіни, медичний озон.

N.A. Shcherbina, N.V. Kapustnyk COMPLEX TREATMENT OF UTERINE APPENDAGES INFLAMMATORY DISEASES The state of cytokine status in patients with uterine appendages chronic inflammatory diseases was investigated. An immunomodulation action of medical ozone was proved, together with decrease of antibacterial therapy adverse effects frequency, shortening of hospitalization period, reduction of disease exacerbations frequency.

Key words: chronic salpingoovaritis, cytokines, medical ozone.

Поступила 24.06. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) СТОМАТОЛОГІЯ СТОМАТОЛОГІЯ УДК 616.314 А.Ю. Никонов Харьковский национальный медицинский университет ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБОВ И ЗУБНЫХ РЯДОВ Проведено исследование электропроводимости биологически активных точек «состоя ние лимфатического меридиана» и «аллергия головы» методами В. Накатани и Р. Фолля у пациентов с проявлениями непереносимости металлических ортопедиче ских стоматологических конструкций. Протестированы такие конструкционные мате риалы зубных протезов, как нержавеющая сталь 20Х18Н9Т, кобальтохромовый сплав «Виталиум», никель хромовый сплав «Вирон 88». Выявлено, что при использовании сплава «Виталиум» риск развития явлений индивидуальной гиперчувствительности к стоматологическим конструкционным сплавам металлов наименьший.

Ключевые слова: конструкционные материалы зубных протезов, электропунк турная диагностика, электропроводимость, гиперчувствительность.

В практике ортопедической стоматоло ных протезов [5, 6]. Сравнительная оценка гии одними из осложнений являются пато методов диагностики непереносимости ме логические реакции организма, связанные таллических включений в полости показа с развитием у пациента симптомокомплекса ла высокую эффективность методов риодо непереносимости к металлическим спла рака (V. Nakatani, S. Amer, 1956) [7] и элект вам. При возникновении данного вида ропунктуры по Фоллю [8], в то время как осложнений, относящихся к группе «ятро рН метрия смешанной слюны, измерения генных», врач ортопед стоматолог, выпол электропотенциалов зубных протезов, а няя все необходимые диагностические и ле также аллергических проб, проводимых с чебные ортопедические мероприятия, мо образцами сплавов металлов, имеют низкую жет столкнуться с проблемой выбора того информативность [1].

или иного конструкционного сплава метал Целью данной работы явилась оптимиза лов [1–4]. Это требует унифицированных ция результатов индивидуального подбора подходов к выбору методов и средств орто стоматологических сплавов металлов в пре педического лечения у пациентов с риском дупреждении развития непереносимости развития такого осложнения, как повышен ортопедических несъёмных конструкций.

ная чувствительность к конструкционным Материал и методы. Обследованы 73 па сплавам металлов. циента (30 мужчин и 43 женщины) в возрас В настоящее время методы, основанные те от 23 до 70 лет. Из числа обследованных на исследовании электрофизиологических были сформированы две группы: 1 я (конт параметров так называемых биологически рольная) – 31 пациент, не пользующиеся активных точек, широко используются не ортопедическими металлическими конст только в диагностике состояния организма рукциями;

2 я (опытная) – 42 пациента с человека в целом и его отдельных систем, проявлениями непереносимости металли но и для выявления непереносимости зуб ческих сплавов, имеющие штампованно © А.Ю. Никонов, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) СТОМАТОЛОГІЯ паянные металлические ортопедические поражениях (расположена в дистальном конструкции с нитрид титановым покры отделе пястной кости III пальца на границе тием, металлокерамические и металло между тыльной и ладонной поверхностя пластмассовые конструкции. ми). Процедура измерения электропроводи Индивидуальный подбор конструкцион мости по Фоллю также состояла из двух эта ных сплавов металлов у пациентов 2 й груп пов: вначале измеряли исходное состояние пы с диагнозом непереносимость проводили биологически активных точек, затем через после снятия ортопедических конструкций, 24 часа проводили измерения в тех же точ обследования и лечения сопутствующей ках при контакте с образцами конструк патологии у специалистов соответствую ционных стоматологических сплавов.

щего профиля. Использовали каппы, содержащие тес Электропунктурное тестирование мето тируемый конструкционный сплав метал дом риодорака по V. Nakatani осуществляли лов (нержавеющая сталь 20Х18Н9Т, ко в два этапа: I – при исходном состоянии зуб бальтохромовый «Виталиум» и никель хро ных рядов пациентов;

II – через 24 часа пос мовый «Вирон 88») в камере, расположен ле фиксации каппы с используемым спла ной в области вестибулярной поверхности вом металла, с помощью цифрового измери альвеолярного отростка. Каппы изготавли тельного прибора «Гармония» (НПО «ЭИТ вали из виниловых заготовок «Софтрэй» по ЕВРАЗИЯ»), путём измерения электропро общепринятой методике, но с заранее сфор водимости поверхности тела человека вбли мированной камерой. Камеру для исследо зи репрезентативных точек 12 парных ме вания образца металла изготавливали сле ридианов с последующей обработкой полу дующим образом: на вестибулярной поверх ченных данных. Определяли относительную ности альвеолярного отростка гипсовой мо электропроводимость кожи вблизи репре дели нижней челюсти фиксировали клеем зентативных биологически активных ком образец металла, на который в дальнейшем понентов (Р9, G15, E42, RP3, C7, JG5(JG4), помещали заготовку «Софтрэй» с последую V65(V64), R3(R4), MC7, TR4, VB40, F2(F3) щей установкой модели в вакуумный фор каждого из 12 парных меридианов под воз мирователь.

действием постоянного тока. В скобках ука Результаты экспериментов обработали заны дополнительные точки, используемые методами вариационной статистики с оцен в случае повреждения кожного покрова в кой достоверности различий по Стьюденту– местах нахождения основных репрезента Фишеру.

тивных точек. Результаты и их обсуждение. У паци Электроаккупунктурное тестирование ентов 2 й группы более детально изучали по Р. Фоллю проводили с помощью прибора An. Vitae и An. Morbi, что позволило выя «Мини Эксперт ДТ» (Иммедис Фолль), со вить сопутствующую патологию, провести пряжённого с компьютером. Измерения анализ клинических аспектов претензий и осуществляли в основном в двух точках: жалоб у пациентов с развившимся симпто точке «состояния лимфатического мери мом непереносимости после ортопедиче диана» (расположена в дистальном отделе ского лечения несъёмными ортопедически пястной кости I пальца с лучевой стороны), ми конструкциями (табл. 1).

точке «аллергия головы», отражающей Как видно из табл. 1, у 39 (92,85 %) па аллергизацию всего организма, а также со циентов из 42 отмечено наличие сопутст стояние лимфодинамики при сосудистых вующей патологии органов и систем;

Таблица 1. Результаты обследования пациентов опытной группы (n=42) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) СТОМАТОЛОГІЯ (85,71 %) пациентов указывали на обостре В зависимости от показателей электро ние имеющихся хронических заболеваний проводимости тестируемые металлические после наложения протезов и развитие «не ортопедические конструкции по степени не переносимости конструкционных материа переносимости можно расположить следую лов», ухудшение общего самочувствия в ви щим образом: КХС «Виталиум» НХС «Ви де быстрой утомляемости, слабости, появле рон 88» нержавеющая сталь 20Х18Н9Т.

ние раздражительности. Как видим, при использовании КХС «Вита Среди материалов, вызывавших у па лиум» на следующий день после снятия кап циентов «непереносимость», наибольшие пы данные риодорака таблиц повысились показатели отмечены у нержавеющей ста практически до «фонового» уровня. Влия ли – 18 (42,85 %) человек, и никель хромо ние нержавеющей стали 20Х18Н9Т на вых сплавов – 9 (21,42 %) человек (табл. 2). электропроводимость биологически актив Таблица 2. Конструкционные материалы зубных протезов у пациентов опытной группы Таким образом, результаты обследова ных точек лимфотока челюстей и аллергии ния не только указывают на доминирующую полости рта оценивается уменьшением по роль сопутствующей патологии (92,85 %) в казателей относительно «фонового» уровня развитии непереносимости конструкцион соответственно на 50,94 и 88,61 %. При ных металлов, но и демонстрируют форми использовании НХС «Вирон 88» электро рование порочных кругов (сопутствующая проводимость в указанных биологически патология способствует возникновению активных точках снижается по сравнению «непереносимости», которая, в свою оче с исходными данными соответственно на редь, ухудшает течение соматических забо 26,23 и 48,43 %. Таким образом, анализ по леваний). Развитие «непереносимости» при казывает достаточную чувствительность использовании комбинированных конст методов электропунктурной диагностики рукций (металл + керамика) резко затруд при выявлении непереносимости металли няет проведение дифференциальной диа ческих ортопедических конструкций. Дан гностики и соответственно тактики лечения. ные методы позволяют определить предрас Результаты исследования электропро положенность организма пациента к инди водимости в соответствующих биологичес видуальной гиперчувствительности к сто ки активных точках приведены в табл. 3. матологическим сплавам, выявить несов Таблица 3. Средние значения электропроводимости в соответствующих биологически активных точках (БАТ) при тестировании различными конструкционными материалами, (M±m) (Омм) Примечание. р1 – различия с исходными данными;

р2 – различия с контролем.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) СТОМАТОЛОГІЯ местимость определённых металлов с орга методы позволяют оценить биосовмести низмом пациента, провести подбор наи мость различных стоматологических конст более совместимых материалов, учитывая рукционных металлов с организмом па роль сопутствующей патологии. циента и могут служить методом выбора Проведенное исследование позволило при индивидуальном их подборе.

разработать двухступенчатый алгоритм диа 2. Отсутствие у пациентов в группе рис гностических исследований для пациентов с ка случаев гиперчувствительности к конст риском развития гиперчувствительности к рукционным сплавам металлов после орто стоматологическим сплавам металлов: педического лечения свидетельствует о це • электропунктурная диагностика непе лесообразности применения индивидуаль реносимости конструкционных стоматоло ного их подбора у таких больных. Появле гических сплавов металлов с целью индиви ние рецидивов у пациентов в группе непере дуального подбора;

носимости даже после индивидуального • изготовление протезов с учётом инди подбора материалов предположительно видуального подбора конструкционных ма указывает на сложность металлотоксиче териалов. ского воздействия ионизированных элемен Выводы тов сплава на тканевые белки, провоцирую 1. Электропунктурная диагностика по щего иммунный ответ.

методам Nakatani и Фолля обладает высо 3. На основании проводимых исследова кой чувствительностью в отношении риска ний предложен и апробирован научно обо развития явлений индивидуальной гипер снованный алгоритм поэтапной диагнос чувствительности к стоматологическим тики гиперчувствительности к конструк конструкционным сплавам металлов. Эти ционным сплавам металлов.

Список литературы 1. Бердникова Н. П. Сравнительная оценка методов диагностики непереносимости металли ческих включений в полости рта : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. мед. наук : спец.

14.00.21 / Н. П. Бердникова. – М., 2002. – 16 с.

2. Кордіяк А. Ю. Клінічні особливості лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.00.21 / А. Ю. Кордіяк. – К., 2008. – 29 с.

3. Никонов А. Ю. Биофизические методы в исследовании особенностей метаболической актив ности у больных с непереносимостью стоматологических ортопедических металлоконструкций / А. Ю. Никонов, В. И. Жуков, О. В. Зайцева // Вісник проблем біології і медицини. – 2009. – Вип. 1. – С. 200–204.

4. Walter W. Indikationsentscheidung und Qualitaetssicherung: aus der Arbeit eines Zahnaet zlichen Qualitaetszirkels / W. Walter, J. Weinder // Quintessenz. – 1995. – Bd. 46. – P. 691–695.

5. Применение электроаккупунктуры по методике Р. Фолля для диагностики в стоматологии / И. Ю. Лебеденко, Ю. Л. Анисимов, Н. С. Куликов [и др.] // Новое в стоматологии. – 1994. – № 1. – С. 51–55.

6. Марков Б. П. Диагностика непереносимости металлических включений в полости рта / Б. П. Марков, И. Ю. Лебеденко, Ю. А. Джириков // Проблемы нейростоматологии и стоматоло гии. – 1998. – № 3. – С. 69–74.

7. Возможности компьютеризированной электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в терапии методами рефлексотерапии и гомеопатии : метод. рекомендации / О. Г. Яновский, К. М. Карлыев, Н. А. Королёва [и др.]. – М., 1999. – 27 с.

8. Худогов Г. И. Метод электроаккупунктурной диагностики в стоматологии / Г. И. Худогов, Т. И. Немцева // Рос. мед. журн. – 1998. – № 2. – С. 27–29.

А.Ю. Ніконов ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДБОРУ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СПЛАВІВ МЕТАЛІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ЗУБІВ І ЗУБНИХ РЯДІВ Проведено дослідження електропровідності біологічно активних точок «стани лімфатичного меридіана» і «алергія голови» за методами В. Накатані та Р. Фолля у пацієнтів з проявами непере носності металевих ортопедичних стоматологічних конструкцій. Протестовані такі конструк ційні матеріали зубних протезів, як нержавіюча сталь 20Х18Н9Т, кобальтохромовий сплав «Віта ліум», нікель хромовий сплав «Вірон 88». Виявлено, що при використанні сплаву «Віталіум»

ризик розвитку явищ індивідуальної гіперчутливості до стоматологічних конструкційних спла вів металів найменший.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) СТОМАТОЛОГІЯ Ключові слова: конструкційні матеріали зубних протезів, електропунктурна діагностика, електропровідність, гіперчутливість.

A.Yu. Nikonov PROGNOSIS FOR INDIVIDUAL MATCHING OF STOMATOLOGIC CONSTRUCTIVE METALLIC ALLOYS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH DEFECTS OF TEETH AND DENTITIONS It was investigated electroconductivity of biologically active points «states of lymphatic meridi an» and «allergy of head» by methods of V. Nakatani and R. Foll in patients with manifestations of metallic toxicosis by dentures. It was tested following constructive materials: stainless steel 20X19N9T, cobaltic chromic alloy «Vitalium», nickelic chromic alloy «Viron 88». It was detected under using «Vitalium» alloy individual hypersensitiveness phenomenon development risk to sto matologic constructive metallic alloys is minimum.

Key words: constructive materials of prothesis denture, electropuncturial diagnosis, electrocon duction, hypersensibility.

Поступила 20.12. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ЮВІЛЕЙ ЮВІЛЕЙ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ ЧАЙКОВСЬКИЙ.

ДО 60 РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 29 червня 2011 року виповнюється 60 років від дня народ ження мого шановного вчителя, прекрасної людини, великого вченого, члена кореспондента НАМН України, професора кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Чайковського Юрія Богда новича. Його ім’я широко відомо не лише в наукових колах нашої країни, а й далеко за її межами.

Життєвий шлях Юрія Богдановича починався в місті Києві. Тут він у 1968 р. закінчив середню школу із золотою медаллю і поступив до Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця. Він мав високі досягнення у навчанні, і саме в той час у Юрія Богдановича з’явився ве ликий інтерес до науки, він активно брав участь у студент ських наукових гуртках на кафедрах фармакології та патоло гічної анатомії, доповідав на студентських наукових конфе ренціях України та зарубіжжя. Після закінчення Київського медичного інституту ім’я Ю.Б. Чайковського було занесено до «Золотої книги пошани».

Великий вплив на формування Юрія Богдановича як науковця мала його рідна тітка – Ірина Йосипівна Чайковська – видатний вчений анатом.

Визначну роль у подальшому науковому житті Юрія Богдановича відіграли всебічно еру довані, цікаві особистості, великі вчені морфологи професори І.Є. Кефелі і А.К. Коломійцев, під керівництвом яких він у 1977 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Мікроваскуляризація сідничого нерва за умов його де та регенерації». Дисертаційна робота була виконана на кафедрі нормальної анатомії Київського медичного інституту. У цій роботі були визначені нові наукові дані щодо відповідності у розташуванні нервових, судинних і сполучнотканинних елементів у ділянці регенераційної невроми та залежність структури судинного сплетення невроми від величини травми і типу шовного матеріалу, що викорис товується для з’єднання відрізків нерва. Також були з’ясовані нейровазальні та нейро десмальні зв’язки периферійного нерва під час його вторинної дегенерації та наступного відновлення. Доведена суттєва роль судин регенерованого епіневрію в процесах формування і перебудови гемомікроциркуляторного русла сідничого нерва, після травми. Безперечно, ця дисертаційна робота мала важливе клінічне значення при впровадженні нових матеріалів для нейрорафії та при розробці нових операцій на нервових стовбурах.

Починаючи з 1981 р. Юрій Богданович працював на кафедрі оперативної хірургії та топо графічної анатомії Київського інституту вдосконалення лікарів, спочатку на посаді асистен та, потім на посадах старшого викладача та доцента.

Працював він плідно, результати цієї праці відображені у багатьох наукових роботах, зокрема дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Реге нерація периферійного нерва за умов його ауто та алопластики» (1989 р.). У цій роботі до сліджені особливості реакцій структурних компонентів периферійного нерва при застосу ванні різних видів нейропластики, доведена можливість збереження життєздатності клітин периферійної нейроглії за умов кріоконсервації, при температурі рідкого азоту. Юрій Богда нович визначив, що інгібітори протеолітичних ферментів, інгібітори лейкотрієнів та інші про © Н.О. Мельник, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ЮВІЛЕЙ тизапальні препарати стимулюють регенерацію периферійних нервів;

запропонував нові ме тоди мікрохірургічної ауто й алонейропластики, які полягали у направленому впливі на реак тивні зміни тканин у ділянці травми та забезпечували активізацію регенеративних процесів.

З того часу Юрій Богданович не зупинявся на досягнутому і продовжував плідно працю вати з такими вченими, як А.К. Коломійцев, В.П. Яценко, Г.І. Когут, М.Ф. Дрюк, Ю.М. Зур наджи та інші. Продовжуючи наукову роботу в галузі експериментальної морфології та ней рогістології, Ю.Б. Чайковський став визначним ученим гістологом.

Коло інтересів Юрія Богдановича не обмежується дослідженнями нервової тканини, він є автором серії робіт історичного та публіцистичного напрямів, а також книги для школярів середнього та старшого шкільного віку «Розгадки таємниць людини». Юрій Богданович Чай ковський глибоко шанує визначних вчених анатомів і гістологів та приділяє багато уваги вивченню історії морфології. Зокрема, йому належить відкриття важливих фактів життя анатома Ф.А. Стефаніса, він вивчав біографії гістологів О.Г. Черняхівського, М.І. Зазибіна.

Любов до художнього слова, до історії передалась йому від батька – відомого літературо знавця і видавця Богдана Йосиповича Чайковського.

З 1992 р. Юрій Богданович Чайковський очолює кафедру гістології та ембріології Націо нального медичного університету ім. О.О. Богомольця. Під його керівництвом на кафедрі продовжують розвиватися наукові напрямки, які були засновані чл. кор. АМН СРСР, проф.

М.І. Зазибіним, проф. К.С. Кабаком.

Ю.Б. Чайковський – член Міжнародної академії патології, Міжнародної організації ви вчення мозку, президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топогра фоанатомів України.

Окрім фундаментальних досліджень нервової системи, Юрій Богданович проводить науко ві дослідження імунної системи за умов патологічних станів нервової системи, вивчення роз витку хронічного гастриту і гастродуоденіту за умов хронічної інфекції носоглотки та струк турних механізмів саногенезу гнійних і негнійних ран шкіри при застосуванні сорбентів.

Творчий доробок Ю.Б. Чайковського складає понад 450 наукових праць, 23 патенти та 5 мо нографій. Він бере активну участь в організації національних конгресів і конференцій морфо логів. Його наукова діяльність відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки у 1996 р., Премією Академії медичних наук України у 2001 р. Йому присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України, він є членом кореспондентом НАМН України.

Юрій Богданович проводить надзвичайно велику навчально методичну роботу. Він є спів автором підручника «Гістологія людини». Світ побачили написані у співавторстві підруч ники «Анатомія людини», «Терапевтична стоматологія дитячого віку». Разом із співробіт никами кафедри та у співавторстві з колегами зі Львова, Івано Франківська, Тернополя, Донецька протягом останніх 19 років Ю.Б. Чайковський створив навчальні посібники й атлас, які здобули широке визнання серед викладачів і студентів. Він є співавтором між народної гістологічної та ембріологічної номенклатури. Вільно володіє англійською мовою і є членом наукової редакційної ради та одним із перекладачів 29 го видання «Ілюстрованого медичного словника Дорланда». За його редакцією побачив світ переклад відомого у світі атласу з анатомії людини Ф. Неттера.

Юрій Богданович виконував велику адміністративну роботу – протягом 1994–2000 рр. був проректором з міжнародних зв’язків Національного медичного університету ім. О.О. Бого мольця, а в 2000–2011 рр. – начальник атестаційного відділу ВАК України. Він є членом спеціалізованої вченої ради з морфологічних спеціальностей у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.

Юрій Богданович – прекрасний учитель і наставник, ним підготовлені три доктори і 14 кан дидатів наук. Учні Юрія Богдановича відзначають його ерудицію, організаторські здібності, інтелігентність, людяність.

Все життя Юрій Богданович працює з людьми і для людей, працює за покликанням, має великий талант, є видатним морфологом, чудовим педагогом та чуйною людиною.

Я вдячна долі і пишаюсь тим, що є ученицею Юрія Богдановича. Від усього серця вітаю його з днем народження і бажаю йому довгих років життя, міцного здоров’я, щастя, сімейного благо получчя, натхнення, невичерпної енергії для реалізації подальших наукових досягнень.

Н.О. Мельник Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО ТИХОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (1911–1988) 17 июня с. г. исполняется 100 лет со дня рождения хирурга Татьяны Ивановны Тихоновой. Она родилась в с. Кабаличи Бежецкого района Брянской области в крестьянской семье.

После окончания Московского медицинского профилактиче ского техникума в 1930 г. поступила в Харьковский медицин ский институт. Будучи старостой курса, активно участвовала в общественной жизни, работала в научном кружке на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1935 г.

поступает в аспирантуру на ту же кафедру.

В 1937 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Турецкое седло у детей (топографо анатомическое исследование)» и становится ассистентом кафедры. Одновре менно она является научным сотрудником Института охраны материнства и детства, а в свободное время совершенствует хирургические навыки в 5 й детской хирургической клинике.

С первых месяцев Великой Отечественной войны Т.И. Тихо нова мобилизована на фронт в качестве главного хирурга эвако госпиталей. В октябре 1943 г. направлена главным хирургом Черногорской больницы Красноярского края, где она оказывала хирургическую помощь раненым, местным жителям.

В 1945 г. после окончания войны Татьяна Ивановна возвращается в Харьковский меди цинский институт в качестве ассистента кафедры общей хирургии лечебного факультета. В 1952 г. её избирают доцентом этой же кафедры. В 1956 г. она защищает докторскую диссер тацию «Влияние вагосимпатической блокады на течение язвенной болезни». В 1956–1958 гг.

становится вторым профессором кафедры госпитальной хирургии, затем возвращается на кафедру общей хирургии в качестве заведующей.

В 1959 г. Т.И. Тихонову назначают заведующей кафедрой госпитальной хирургии лечеб ного факультета. За шесть лет пребывания в этой должности ей удаётся собрать вокруг себя замечательный творческий коллектив хирургов педагогов. Среди них В.Т. Зайцев, Г.И. Ду денко, И.Г. Митасов, А.В. Береснев, Ф.С. Ткач и др. Благодаря творческой активности, современному подходу к научным исследованиям сотрудники кафедры успешно решали актуальные вопросы лечения острых заболеваний органов брюшной полости, особенно ге риатрической группы больных.

С 1965 г. Т.И. Тихонова вновь заведует кафедрой общей хирургии лечебного факультета, на которой она остается до конца своей академической деятельности – до 1975 г., посвятив в общей сложности 21 год своей хирургической и педагогической деятельности этой кафедре.

Научная тематика в этот период посвящена диагностике и лечению острых заболеваний органов брюшной полости, патологии желудка, поджелудочной железы, жёлчного пузыря и внепечёночных протоков.

Т.И. Тихонову отличали широкий научный кругозор, увлеченность работой, она внед ряла в работу клиники всё современное и прогрессивное. Под её руководством совершенство вались методики оперативных вмешательств при повторных операциях на жёлчных путях, при высоких поражениях раком желудка и органов грудной полости. Научная работа «Функ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО циональное изменение коры надпочечников при некоторых острых заболеваниях органов брюшной полости» была отмечена премией Харьковским научным медицинским обществом им. Н.П. Тринклера.

Профессор Т.И. Тихонова является автором 80 научных работ, среди них монография «Острые панкреатиты». Она подготовила 9 кандидатов медицинских наук.

Результаты работы возглавляемых ею кафедр неоднократно освещались в работе всесоюз ных и республиканских съездов и конференций хирургов. В 1960 г. Татьяна Ивановна была делегатом Международного симпозиума по пластической хирургии в Чехословакии.

За время работы в Харьковском медицинском институте проф. Т.И. Тихонова несколько лет была деканом лечебного факультета, в 1960–1962 гг. – проректором института по науч ной работе. Вела большую общественную работу. На протяжении многих лет была председа телем институтского общества «Знание» и женского совета института, членом правления и председателем ревизионной комиссии Харьковского хирургического общества, в 1972 г. её избрали почётным членом общества.

Т.И. Тихонова была награждена медалью «За трудовую доблесть», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета УССР, юбилейными медалями.

Т.И. Тихонова была высококвалифицированным специалистом, прекрасным педагогом, в ней сочетались принципиальность и требовательность руководителя, скромность и добро желательность.

Скончалась проф. Т.И. Тихонова внезапно в 1988 г. от острого нарушения мозгового кровообращения.

В.А. Сипливый, А.Г. Гузь Харьковский национальный медицинский университет ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51) Авторам журнала Требования к оформлению статей 1. Журнал принимает к публикации оригинальные и обзорные статьи по различным проблемам клинической и экспериментальной медицины.

2. Объем оригинальной статьи — не менее 5 и до 12 страниц текста, обзорных — до 15 страниц.

3. Статья подается в редакцию в двух распечатанных экземплярах и на диске в виде текстового файла.

4. Текстовый файл на диске должен иметь формат редактора Word или.rtf. Имя файла (латин скими буквами) должно соответствовать фамилии первого автора. Весь материал статьи должен со держаться в одном файле.

5. Текст статьи должен быть распечатан шрифтом Times New Roman (или другим), кегль 14, меж строчный интервал — полуторный. Одна страница распечатанного текста должна вмещать 60– 65 знаков в строке, 28–30 строк на странице.

6. Рукопись подписывается всеми авторами.

7. На титульном листе работы должна находиться отметка руководителя учреждения, в котором выполнена работа, о разрешении на публикацию (заверяется печатью). К статье прилагается офици альное направление от руководителя учреждения.

8. Оригинальные статьи пишутся по следующей схеме:

УДК Название статьи Авторы (И.О. Фамилия) Университет (институт, академия) Вступление (заголовком не выделяется) Материал и методы исследований Результаты исследований Обсуждение результатов исследований Выводы Перспективность исследования Список литературы — не менее 7 источников (в порядке упоминания в тексте;

если авторов более четырех — указываются три фамилии, а потом «и др.», если четыре — то все четыре фамилии;

обязательно дается название журнальной статьи) Резюме с названием и фамилией автора, а также ключевые слова обязательно на трех язы ках — украинском, русском, английском.

9. Статья может быть написана на украинском или русском языке.

10. Текст статьи может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, диаграммами лю бой степени сложности, фотографиями микропрепаратов. Таблицы должны иметь вертикальную ори ентацию и создаваться с помощью мастера таблиц (опция «Таблица — вставить таблицу» редактора Word), заголовок и номер (если их не менее двух). Формулы создаются с помощью редактора формул MS Equation, графики и диаграммы — с помощью MS Graph, MS Excel). Фотографии и другие растровые изображения представлять в оригинале и/или отдельными файлами TIFF, Photoshop EPS с разрешением не менее 300 dpi.

11. Текст статьи и все относящиеся к статье материалы должны быть тщательно выверены;

ци таты, таблицы, иллюстрации, формулы, сведения о дозировках должны быть завизированы автора ми на полях.

12. Дополнительно авторам необходимо сообщить о себе следующие сведения: фамилию, имя, отчество, место работы, должность, научную степень, ученое звание, тему выполненной (выполняе мой) научной работы, домашний адрес и контактные телефоны, e mail (распечатываются на отдель ном листе и вносятся в файл).

Все статьи, представленные в редакцию, проходят рецензирование и редактирование. Редакция оставляет за собой право сокращать и корректировать текст статьи в части, не затрагивающей содер жания работы. При необходимости статья может быть возвращена авторам для доработки или отве тов на возникшие вопросы.

Журнал не принимает материалы, ранее опубликованные или поданные для публикации в дру гие печатные издания.

Адрес редакции: Украина, 61022, г. Харьков, пр. Ленина, 4, ХНМУ, учебно лабораторный кор пус, кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, к. 48.

Тел.: (057) 707 73 00.

e mail: ekm.kharkiv@mail.ru ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2011. № 2 (51)

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.