авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 10 |

«ISSN 1563-0366 Индекс 75882; 25882 ...»

-- [ Страница 5 ] --

ндірістік меншікті ке маынадаы тсінігі бойынша ол тек ндіріс пен саудаа ана атысты емес, ауылшаруашылы ндірісіне, азба ндірісіне жне ндірістік німдерге немесе табии німдерге де атысты. Сондытан ндірістік меншік объектілерін біріктіретін белгі оларды ндірістік олданылуы. Инновация оларды енгізу экономикалы тиімді болатын интеллектуальды меншік объектісі ретінде аныталан. За шыарушы сонымен атар зге де тиімді салдарын, яни оларды енгізуді леуметтік жне экологиялы маызын анытаан. ндірістік меншік объектілеріні барлыы енгізушілік абілетіне ие болмайды, мысалы, дараландыру ралы инновация болуы ммкін емес.

Инновациялы ызметпен айналысумен байланысты дербестік рынока жааша бейімделу, жааны іздеу баыттарын айындау, жаа идеяларды жетік мегеру, оларды іске асыру, инвестиция салу шін объектілерді тадау, аржыландыру кздерін табу, инвесторлармен тиімді инновациялы шарттарды жасаумен байланысты болады. Сондытан инноватор бгінгі кнгі сраныс емес, болашата болатын сранысты да болжауы ажет.

Инновация мемлекетті экономикалы тиімді дамуыны баыты ретінде инновациялы рдіске атысушыларды ытарын орау негізінде экономиканы жааша німмен, ндіріспен амтамасыз ету. Инновациялы ызмет интеллектуалды ызметті бір баыты ретінде лі де болса ыты амтамасыз ету негіздерін жетілдіруді ажет етеді. Ол алдымен инноваторларды ытарын орауа баытталуы.

1. Рассудовский В. Интеллектуальная собственность и инновационное предпринимательство // Российская юстиция. 1994. - №12. -С.10-13.

2. Амирханова И.В., Романкова В.А. Правовое обеспечение индивидуального предпринимательства: проблемы теории и практики: учебное пособие. Алматы: аза университеті, 2003.- 209 с.

3. Медынский В.Г., Скамай Л.Г. Инновационное предпринимательство: учеб. пособие для вузов. -Москва: ЮНИТИ ДАНА, 2002. - 589 с.

4. Каудыров Т.Е. Право интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан // Актуальные вопросы коммерческого законодательства в Республике Казахстан и практика его применения: Материалы семинаров. Т.1. – Алматы: Эдилет-Пресс. -1996. – С. 290-307.

*** In this article the author rasmatrivaet value innovation institute civil law system.

*** В данной статье автор расматривает значение инновационного института в системе гражданского права Г.Б. Малдиева АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ДНИЕ ЖЗІ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕ ДЕЛДАЛДЫТЫ ШАРТТАРДЫ ЫТЫ РЕТТЕУ Нарыты атынастарды жаа талаптарына сйкес, шаруашылы атынастарыны субъектілері ксіпкерлік ызметті жзеге асыру барысында кптеген крделі мселелерге (мысалы: ыты 76 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). амтамасыз ету, коммерциялы операцияларды жргізу сияты) тап болды. Бл мселелерді шешуде коммерциялы делдалды орны ерекше. Коммерциялы делдалды ызметі: біріншіден делдалды ызметімен жасалатын ызмет болса;
екіншіден тауарды ндіруші мен оны ттынушыа жеткізу арасындаы операция;

шіншіден тауарды жеткізуші мен ттынушы тараптарды байланыстыратын шартты пайда болуына жрдемдесуші ызмет;

тртіншіден белгілі бір аы шін сатушы мен сатып алушы арасында сауда шартын жасауа жрдемдесуші ызмет [1, 41 б.]. Бізді пікірімізше, бл делдалдыты аталан белгілерді барлыына тн жне бір тотама келуге ммкіндік беретін белгісін атап крсетуге болады. Ол белгі ттынушы мен нім ндірушіні арасындаы негізгі шартты жасалуына жрдемдесуші ызмет, байланыс тсілі.

Шаруашылы атынастар делдалдыпен немесе тікелей болуы ммкін. Тікелей атынас ндіруші мен ттынушыны арасында пайда болатын атынас, ал делдалды атынаса делдал атыса отырып, шаруашылы атынасты брыныдан да крделендіре тсетіндігі жнінде алым М.К.

Слейменов айтып ткен [2, 35 б.]. Делдалды ызмет крсету шарттарына жне кез келген шінші тла атысатын атынастара тн ерекшелік бндаы атынастарды крделлене тсетіндігі, оны стіне бнда ішкі жне сырты атынастар алыптасады. Бндаы ішкі атынастар ызмет крсетуші мен ызметті ттынушылар арасында наты жасалан шарта немесе сол шарт бойынша жзеге асатын операцияа атысты туындаса, сырты атынас ызмет крсетуші мен шінші тла арасында туындайды [2, 301б.]. Бндаы шінші тла атысатын шартты атынасты ш трлі кезеге бліп крсетуге болады: шартты жасау кезеі, шартты орындау ммілесі, аяталан мміле. Делдалды ызмет крсету шарттарындаы маызды мселелерді бірі, осы атынаса атысушы тараптарды натылау керек. Ол шін алдымен «ызметті крсетуші» мен «ызметті ттынушы» тараптара атысты «клиент» жне «делдал» ымдарын олданан дрыс, ал делдал ымын олдананда атынаса шінші тланы атысатындыы бірден байалады [2, 301б.]. Осындай шінші тла атысатын делдалды ызмет крсету шарттары детте, комиссионер мен комитент, тапсырысшы мен сенім білдірілген кіл, клиент пен экспедитор арасында туындайды. Клиент шінші шінші тланы жеке басы маызды емес, ол шін маызды нрсе, делдалмен жасаан ммілені тиісінше орындаланы [2, 302б.].

Тжірбие жзінде делдалды тапсырма шарты, комиссия шарты, клік экспедициясы жне жай делдалды, темелі ызмет крсету шарты, агенттік сияты шарттармен жзеге асады. азастан Республикасы Азаматты кодексте тапсырма, комиссия, клік экспедиция шарттары крініс тапан, ал агенттік шарт пен жай делдалды шарттары крініс таппаан. Алайда тжірибе жзінде за састыын пайдалана отырып, бл шарттарды жасауа тиым салынбаан.

Жалпы тжірибе жзінде делдалдыты тсінігі ш трлі маынада тсіндіріледі :

1) Сзбе-сз маынада делдалды- іскерлік бірлестігіні ртрлі атысушыларыны аралы буыны;

2) Экономикалы маынада делдалды-шінші тланы атысуымен экономикалы ызмет субъектілері арасында байланыс орнату механизмі [3, 23 б.];

3) Зады маынада делдалды-делдалды з атынан жне з есебінен немесе з атынан жне тараптарды біреуіні есебінен жасалатын, тараптарды арасында азаматты ыты атынастарды тудыруа баытталан шаруашылы ммілелері [3, 22 б.].

Жоарыда берілген делдалды ызметке атысты анытамалара арай отырып, делдалды анытамасын беруге жне делдалдыа тн белгілерді атап крсетуге болады:

а) делдалды міндеттемелік, траты атынастарды жиынтыы;

баса тлалара ызмет крсету ретінде крініс табады;

) ол азаматты мліктік айналымда пайда болады;

б) делдалды мбебапты ызметі ксіпкерлік саладаы ттынушылара шарт жасасуа кмек крсетуге баытталан;

в) коммерциялы делдалды ксіпкерлік ызмет болып табылады, коммерциялы делдал ксіпкер ретінде толы туелсіздікке ие болады:

г) делдал заа сйкес рекеттерді (ммілелерді) жзеге асырады;

д) делдалды ызмет барлы уаытта аылы сипата ие.

Экономикалы теория коммерциялы делдалдыты ш трлі артышылыын атап крсетеді:

жадайлы артышылы, яни тауарларды ндірістік жиынтылыын ттынуа ммкіндік туызу;

кеістіктік артышылы, яни ндіріс пен ттынуды кеістіктік алшатыынан келетін шыындарды тмендеуі;

уаытты артышылы, яни ндіріс пен ттынуды уаытты алшатыынануаыттты немдеу [4, 286 б.]. Бл артышылыты барлыы экономикалы трыдан беріліп отыр.

Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). Енді бір зерттеуші аламдарды пікірінше зады маынада делдал делдалды шартыны негізінде з атынан з есебінен клиент пен шінші тла арасында шаруашылы байланыс орнату шін тек наты рекеттер жасайды. Оан оса ол мміле жасауа ылы емес, тек сол ммілені жасату шін екі тарапты табыстырып кмекші рол ана атаратындыын айтады [3, 22 б.].

Ал алымдарды бірі керісінше, делдал екі тарапты арасында байланыс орнату шін кез келген рекетті з атынан клиент есебінен жзеге асырады жне ол рекет тараптар шін белгілі бір ыты салдар туызуы да, туызбауы да ммкін. Бл ым бойынша делдалдыта делдал тек наты ркеттермен оса, мміле, клиент мддесі шін басада зады рекеттер жасайтындыын крсетіп, делдалдыа зады маынада ке тсінік береді [4, 22 б.].

1994 жылы 27 желтосанда абылданан Азаматты кодексті 163 бабында «коммерциялы делдал» термині алаш олданылды. Біра кодексте делдалдар, делдалды, делдалды ммілелерді анытамасы наты берілмеген.

Сатандыру ызметі туралы азастан Республикасыны 2000 ж. 18 желтосандаы Заы «сатандыру агенті», «сатандыру брокерлері» ымдарын ашып, оларды ызметтерін ыты реттеді. Бл за бойынша сатандыру агенті деп- зіне берілген кілеттігіне сйкес сатандыру йымдарыны атынан жне соны тапсырумен сатандыру шартын жасау шін делдалды ызметті жзеге асыратын жеке жне зады тла, ал сатандыру брокері- сатанушыларды мдделерін амтамасыз ету шін сатандыру атынастарында з атынан сатандыру жне айта сатандыру шарттарын жасауа байланысты делдалды ызметтерді жзеге асыратын зады тланы айтады.

За бойынша сатандыру агенті болу шін оан мынандай талаптар ойылады: біріншіден, жеке тланы зада белгіленген тртіппен телмеген немесе алынбаан соттылыы болса, ол сатандыру агенті бола алмайды. Екіншіден, сатандыру агенті з ызметінде сатандыру шартын жасасуа ыын куландыратын зге де жатты крсетуге;

сатандыру йымыны лицензиясыны кшірмесі мен сатандыру йымы немесе барлы сатандыру йымдары туралы апарат беруге;

алан сатандыру шарты бойынша сатандыру талаптарымен таныстыруа міндетті. «Сатандыру агенті тапсырма шарты немесе сенімхатты негізінде рекет етсе, ал сатандыру брокері- комиссия шартыны негізінде комиссионер ретінде рекет етеді». Бдан, сатандыру брокері сатандыруа атысты делдалды ызметі жзеге асырады. Сондытан сатандыру агентіне араанда, сатандыру брокерлеріні ызмет ауымы ке, себебі олар з атынан рекет етеді.

1995 жылы 7 суірде абылданан «азастан Республикасы тауар биржасы» туралы зада олданылан «биржалы делдалды», «биржалы делдалдар» ымдарына тоталар болса, биржалы делдалдар дегеніміз- биржада клиент есебінен, з атынан рекет ететін брокерлік фирмалар, брокерлік конторлар, туелсіз брокерлер.

Жоарыда аталан сатандыру ызметі мен биржалы сауда ызметтерін реттеуші занаманы салыстыра отырып, делдалды ызметті екі салада да кеінен олданыланын креміз. Делдалды ызмет крсету шарттары, делдалды шарттар немесе оларды ксіби ортада делдалды ммілелер деп те атайды. Кейбір алымдар клиентті мддесін амтамасыз ету шін делдалдарды атысуымен жзеге асатын барлы шарттарды шаруашылы делдалды ызмет крсету шарттары деп атайды [5, 51 б.]. Бл шарттарда делдал наты ызметтермен оса, заи ызметтерді крсетеді, з атынан клиент есебінен, не клиент атынан клиент есебінен, з атынан з есебінен барлы уаытта клиент мддесі шін рекет етеді. Ондай шарттара: тапсырма, комиссия, жай серіктестік шарты, банктік ызмет крсету шарттары, клік экспедициясы сияты шарттар жатады. Егер тла клиентті тапсырмасымен контрагентті тауып ана оймай, мысалы з атынан біра клиент мддесі шін онымен мміле жасайды сондытан экономикалы немесе ыты маынада болсын делдалды атынастары орнайтындыы сзсіз. Шаруашылы делдалды шарттарда р уаытта да екі атынас орнайды. Клиент пен делдал арасындаы ішкі атынас жне шінші тлалармен сырты атынас.

Дедалды делдалды ызметті жзеге асыру нтижесінде пайда болады. Тжірибе жзінде делдалды ызметті пайда болу негізін райтын шарттар комиссия шартымен атар бірнеше трі кездеседі. Олар: тапсырма, басаны мддесіне тапсырмасыз рекет жасау, аылы ызмет крсету, клік экспедициясы, ашалай талапты беріп аржыландыру, агенттік шарт, коммерциялы концессия сияты шарттармен жзеге асады. Десекте, жалпы делдалды шарттарыны наты тізімі жо.

азастан Республикасы азаматты задарында аталандарды ішінде агенттік шарттан басасы орын алан. Ал, басаны мддесіне тапсырмасыз рекет жасау шартыны делдалды шарттара жататындыы немесе оны делдалдыа жатпайтындыы жнінде даулы мселе бар. Кейбір алымдар бл шартты делдалды шарта жатызбайды жне оан ш трлі негізді атап крсетеді.

«Біріншіден, делдал деп аталатын тла бастапыда біреуді мддесі шін рекет етіп отырандыын жне делдалды ызмет крсетіп отырандыын білмейді, екіншіден сыйаы алу міндетті емес, шіншіден басаны мддесіне тапсырмасыз рекет етуші тараптарды арасында азаматты атынас 78 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). орнатуа тырыспайды жне ол оны зіне немесе млкіне келетін зияннын алдын алады. Сондытан занама бойынша да басаны мддесіне тапсырмасыз рекет ету міндеттемесіне ксіпкерлік сипат бермейді, делдалды шарт ретінде арастырмайды» [6, 18 б.]. Алайда, бл шартты делдалды шарта жатпайтындыы жнінде занаманы зінде ешнрсе атап крсетілмеген. Сондытан азастан Республикасы Азаматты кодексінде крсетілген тапсырма шарты мен басаны мддесі шін рекет етуді салыстырмалы арастыруды зі жеткілікті. азастан Республикасы Азаматты кодексіні 846-бабына сйкес, «тапсырма шарты дегеніміз - тапсырма шарты бойынша бiр тарап (сенiм бiлдiрiлген кiл) екiншi тарапты (сенiм бiлдiрушiнi) атынан жне соны есебiнен белгiлi бiр зады iс-рекет жасауа мiндеттенедi. Сенім білдіруші жасалатын рекеттерді алдын- ала анытап, оан сенімхат береді. АК-ті 850-бабына сйкес, егер за актiлерiнде немесе шартта кзделген болса, сенiм бiлдiрушi сенiм бiлдiрiлген кiлге сыйаы тлеуге мiндеттi. Егер тапсырма шарты тараптарды екеуiнi немесе оларды бiрiнi ксiпкерлiк ызметтi жзеге асыруына байланысты болса, шартта згеше кзделмесе, сенiм бiлдiргiшi сенiм бiлдiрiлген кiлге сыйаы тлеуге мiндеттi. Егер шартта немесе за актiлерiнде шартты орындауды телуi крсетiлсе, бiра сыйаыны млшерi крсетiлмесе, онда ол осыан сас ызметтер шін детте абылданан баа ескеріле отырып айындалады. Ал, Р АК-ны 855-бабына сйкес, басаны мддесiне iс-рекет жасау талаптары:

мдделi тланы тапсырмасынсыз, зге де нсауынсыз немесе алдын ала уде берiлген келiсiмiнсiз оны жеке басына немесе млкiне зиян келтiрiлуiн болдырмау, оны мiндеттемесiн орындау немесе оны зге де заа арсы емес мдделерi (басаны мддесi шiн iс-рекет жасау) масатындаы iс рекеттер iстi мн-жайлары бойынша ажеттi аморлыпен жне сатыпен, мдделi тланы айын олжасына немесе пайдасына жне iс жзiндегi немесе ытимал ниеттерiне сйенiп жасалуы тиiс». Бл жерде айын крсетіліп отырандай, басаны мддесі шін рекет жасау алдын –ала белгіленген рекет емес, сондытан зиянын алдын алу боландытан, алдын-ала кімні мддесі шін рекет етуде белгісіз болады.

Делдалды шарттара дилерлік шарт та жатады. Дилерлік шарт елімізді негізгі азаматты занамасында крсетілмеген. Алайда дилер ымы тжірибе жзінде барлыымыза таныс ым.

сіресе дилер ымы еліміздегі баалы ааздар рыногын реттейтін задарда жиі кездеседі [7;

94 б].

Дилер де, комиссионер де шартта з атынан тседі, сондытан мміле бойынша ыты салдар клиентте емес, комиссионер мен дилерде туындайды. Бл екеуі де жасаан ммілелері жнінде клиентке есеп беруге міндетті [8, 119 б.]. Алайда дилер сатушыдан алан млікке комиссионер сияты иелену ыын ана емес меншік ыын алады. Комиссионер барлы уаытта клиент есебінен рекет етеді, ал диллер з аражаты жне туекелімен рекет етеді [9, 9 б.]. Дилерлік атынастара комиссия шартына атысты ережелерді олдануа ммкіндік бермейді. Дилерлік шартпен сатушыны дилерге тауарды жай сатуы ана арастырылып оймайды, сонымен атар дилерді бл тауарларды тпкілікті ттынушылара белгілі-бір аныталан жадайда (белгілі-бір баада, кепілдік мерзімімен, кеес беру жне басада ызмет крсету) таратуа міндеттенеді. Дилер тауарды алушы туралы мліметті хабарлауа міндеттенеді, йткені сатушы з німіні тарауын баылауа ммкіндік алып осы мліметтерге сйкес з ызметін йымдастырады. Сонымен сатушы шін соы экономикалы нтиже дилерді осы таратуынан кейін пайда болады. Комиссия шарты бойынша комитентті экономикалы мддесі з атынан жеке шаруашылы субъектісі ретінде комитентті мддесі шін мміле жасайтын комиссионерді рекеті арылы анааттандырылады.

Бл шарттарды ерекшелігі мынада болып табылады, Мнда тпкілікті сатып алушы ттынушымен жне сатушы арасында тікелей заи жне шаруашылы байланыс бекітілмейді (дилер жеке экономикалы субъект болып табылады жне ттынушымен жасалатын ммілелер бойынша ытар мен міндеттерді жеке иеленеді), ал комитент жне шінші тла арасындаы комиссия шартын орындау атынасына комиссионер атысады (комиссионерде осы ммілелер бойынша зі ытар мен міндеттерді иеленеді). Біра сатушы мен комитент мтылатын нтиже з німін сату немесе тауарды белгілі бір жадайда, аталан тлалар шін белгілі бір ыты жне экономикалы салдармен иеленуі дилер жне комиссионерді ызметіні нтижесінде пайда болады.

Басаша айтанда дилер де, комиссионер де делдал деп саналады. Комиссионермен немесе дилермен табылан комиссионерді клиенті немесе дилерді контрагентпен тікелей байланысыны жотыы комиссия шарты немесе дилерлік шарттан пайда болатын атынасты делдалды шарта жатызбауа негіз бола алмайды.

1995 жылы 7 суірде абылданан «Тауар биржалары туралы» азастан Республикасы Президентіні за кші бар жарлыында «делдал», «делдалды ызмет» термині олданылан, біра оны тсінігі берілмеген. Ал керісінше, 11 маусым 1991 жылы аза Советтік Социалистік Республиксыны «азаСРО тауар биржалары мен баалы ааздары туралы» заында биржалы делдалдарды ымын береді.

Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). Мысалы: дилер дегеніміз - баалы ааздар нарыында з есебінен рекет ететін делдалды ызметті жзеге асырушы жеке жне зады тла;

брокер- баалы ааздар нарыында клиент есебінен рекет ететін жеке жне зады тла;

маклер дегеніміз - клиент есебінен, биржада делдалды ызмет атарушы биржаны лауазымды тласы.

Делдалды ызмет теіз тасымалдау шартында да олданылады. «Сауда масатында теізде жзу туралы» 2002 ж. 17 атардаы N 284-ІІ азастан Республикасыны Заында теіз делдалдыында орын алатын «теіз агентігі шарты», «теіз делдалды шарты», «клік экспедициясы» ымдары олданылып, ымдары ашылан. Бл заны 150-бабына сйкес, «Теiз агенттiгiн жргiзу шарты теiз агентi мен кеме иесi арасында жасалан клiк экспедициясыны шарты болып табылады. Теiз агенттiгiн жргiзу шарты бойынша теiз агентi сыйаы алып жне кеме иесiнi есебiнен жк тасымалдауа байланысты, шартта белгiленген ызмет крсетудi орындауа немесе орындауды йымдастыруа мiндеттенедi». Осы Заны 149-бабына сйкес, клiк экспедициясыны шарты азастан Республикасыны Азаматты кодексiне, осы Заа жне азастан Республикасыны кiметi бекiтетiн клiктегi экспедиторлы ызметтi жзеге асыру Ережелерiне сйкес жасалады.

Клiк экспедициясыны шарты бойынша бiр тарап (экспедитор) сыйаы алып жне екiншi тарапты (клиенттi, жктi жнелтушiнi немесе алушыны) есебiнен экспедиция шартында белгiленген, жк тасымалдауа байланысты ызметтердi орындауа немесе орындауды йымдастыруа, соны iшiнде клиенттi атынан немесе з атынан жк тасымалдау шартын жасасуа мiндеттенедi. Экспедиторды жк жнелтудегі крсеттетін ызметі маызды болып табылады. Себебі, экспедиторлар суда, уеде, рлыта жк жнелту, оларды тарифтары мен жеілдіктіктері, тасымалдаушыларды жмыс тртібі, тауарды буып-тю жніндегі арнайы ызметтерді жетік мегерген маман болып саналады.

Брын экспедиторлар з атынан немесе тапсырысшы атынан рекет ететін агент сияты ызмет крсетсе, ал азір тжірибеде орын алып отырандай, ол баса да жк тасымалдау, жк жнелту, жкті буып-тю, жкті сатандыру, жкті тиеу, жкті тсіру сияты міндеттерді атарады.

Экспедитор барлы жадайда делдал ретінде рекет етпеуі де ммкін. Оны делдалды ызметі тек жкті тасымалдау кезінде крсетілетін біратар экспедиторлы ызметтерді крсетуді йымдастыру кезінде орын алады. Ал егер де экспедиторды зі жк тасымалдаушы болса, онда ол клиентпен атынаса тсуші жалыз тла. Сондытан клиентті де ызытыратын негізгі мселе жкті жкті абылдап алушыа дер кезінде жетуі. Ол шін экспедитор андай ызмет жасайды, алай міндетті орындайды, ол зіні мселесі [10,б.157].

Ал заны 151-бабы бойынша Теiз делдалдыыны шарты бойынша, делдал (теiз брокерi) сенiм бiлдiрушiнi тапсыруы бойынша оны атынан жне соны есебiнен кемелердi сатып алу-сату, кемелердi жалдап алу, сйретіп жзу шарттарын, сондай-а теiздегi сатандыру шарттарын жасасан кезде теiз делдалдыыны шартында белгiленген сыйаы шiн делдалды ызметтер крсетуге мiндеттенедi. Теiз брокерi, егер тараптар оан укiлеттiк берсе, шарттар жасасан кезде екi тарапты кiлi болуа ылы. Бл орайда теiз брокерi тараптарды райсысына зiнi екiншi тарапа да кiлдiк жасайтынын хабарлауа жне делдалды ызметтердi крсеткен кезде екi тарапты да мдделерiн кздеп рекет жасауа мiндеттi». Кріп отыранымыздай, теіз тасмалдау ызметіндегі делдалды шарттарда теіз агентігі шарты бл- клік экспедиция шартымен жзеге асса, ал теіз делдалды шарты- тапсырма шарты негізінде жзеге асатын теіз брокерімен жасалатын шарт.

Кейбір алымдарды пікірінше, делдалды ызмет крсету ашалай талапты беріп аржыландыру (факторинг) шартынан да туындайды [11, 143 б.]. Бл шарт бізді елімізде жаадан даму стінде, сондытан да лі экономикалы тратылы сипатын ала ойан жо. алым К.И. Скловскийді пікірінше: «Комиссия шарты пен факторинг шартыны састыы комиссия шартыны делькредере жадайларына байланысты факторинг туындап отыр жне клиентті болашата несиелендіруге уде беріп аржылы ызмет крсетіп отыр» [12, 464 б.].

Кптеген дамыан батыс елдерінде фактор-компаниялар клиенттерге есеп айырысуа атысты кптеген факторингтік ызметтер крсетеді. Оларды ызметтері 1988 жылы Оттава конференциясында абылданан «Халыаралы факторинг туралы конвенциямен» реттеледі.

азастан занамасында бл атынастар азастан Республикасы Азаматты кодексіні 37 тарауымен реттеледі. Мнда «ашалай талапты берiп аржыландыру (факторинг) шарты деп ашалай талапты берiп аржыландыру шарты бойынша бiр тарап (аржы агентi) ашаны баса тарапты (клиенттi) билiгiне бередi немесе беруге мiндеттенедi, ал клиент аржы агентiне клиенттi (кредит берушiнi) осы шiншi тламен (борышормен) атынастарынан туындайтын зiнi ашалай талабын аржы агентiне бередi немесе беруге мiндеттенедi». Борышора ашалай талабын клиент аржы агентіне сонымен бірге клиентті аржы агенті алдындаы міндеттемелерін атаруын амтамасыз ету масатында да беруi ммкiн. Оан оса, ашалай талапты беріп аржыландыру 80 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). шарты бойынша аржы агентіні мiндеттемелерi клиент шiн бухгалтерлiк есеп жргiзудi жне берудi нысанасы болып табылатын ашалай талаптара (ашалай талаптар бойынша шоттар ашу) атысты жаттар сынуды, сондай-а клиентке осы талаптара байланысты зге де аржылы ызмет крсетуді амтуы ммкiн. Бл шарттаы ызмет крсетуші тарап-аржы агенті деп аталады.

рине, бл атынастар азастанда енді дамып келе жатандытан, тжірибе жзінде жиі олданыста орын ала оймаандытан, несиелік, валюталы туекелге жз пайыз кепілдік бере отырып, з тауарына уатылы тлем алан сатушы, тауар жеткізушілермен дер кезінде есеп айырысып, соан тиісінше жеілдіктер алуы ммкін, бл з кезегінде сатушыларды бсекелестігін ныайтады деген сз.

Делдалды ызметтерді трлеріне атысты даулы мселелерді бірі - дистрибьюторлы (коммерциялы концессионерлерді) ызметі делдалдыа жата ма, жатпай ма деген орынды сра туындайды. Алдымен экономикалы жаынан дистрибьюторлы ызметті сауда делдалдыына жатызады. Шындыында дистрибьюторлы ызмет андай да бір тапсырманы негізінде рекет етпейді, керісіше з туекелімен дербес рекет жасайды десекте, тауар ндірушілер дистрибьюторларды кмегімен ндірген тауарларын немі ттынушыыа жеткізуге кмектесе отырып, аталан байланыс тйінінде коммерциялы делдал ролін атаратыны сзсіз.

Дистрибьюторлар ызметі тауар айналымындаы тауар ндірушілермен немі тыыз байланысты.

Тжірибеде дистрибьюторлы ызметі комиссиялы саудамен кп шатастырады. Алайда дистрибутор, дистрибьютор - distributor - дистрибьюторлы ызметті жзеге асырушы ксіпкер немесе фирма. Бл делдалдыты бір трі. Дайын тауарды кптеп(оптом) тауар ндірушіден алып, одан рі ксіпкерлік масатта сататын жеке немесе зады тла. Кп жадайда дистрибьюторлар зі сататын тауара ерекше ытарды иеленеді. з атынан, з есебінен ркет етеді, біра немі тауар ндірушіні шаруашылы мддесін ескере отырып рекет етеді. Жай делдал немесе комиссионерден дистрибьюторды айырмашылыы ол тауарды иесі болып саналандытан, келетін зияндара з туекелімен рекет етеді, здігінен бааны таайындайды, сату жадайын зі дербес анытайды, сатып алынан тауарды сату баасы арасындаы тскен айырма арылы пайда тсіреді (комиссионер комиссионды сыйаы алады). Сонымен дистрибьюторлы ызмет- ралдарды жне «нау-хау»

(соны ішінде бадарламамен амтамасыз ету) сатып алу, оларды орнату, жндеу, йрету, олдану туралы кеес беру барысында крсетілетін делдалды жне маркетингтік ызметтерді жиынтыы.

Кбінде дистрибьюторлар тауар ндірушілермен белгілі бір тауарды немі саудада сатып отыру туралы за мерзімді шарт жасайды. Шындыында дистрибьтор мен тауар ндірушіні арасында жасалатын шарт бойынша, дистрибьтор белгілі бір тауар белгісі бар тауарды немі зіні тауар сату орындары арылы сатып отыру жнінде жасалатын шарт.

Шарт бойынша дистрибьютерге біратар міндеттер жктеледі. Мысалы: тауар ндірушіден немі тауарды алып тру, тауарды белгілі бір ауматаы айналым озалысын сатау немесе кеейту, тауарды жарнамалау т.с.с.. Бнда атап тер бір жадай, за трысынан аланда дистрибьютор туелсіз болып саналанымен, кей жадайларда тауар ндірушілер здеріні талаптарын оя отырып, белгілі бір нсаулар береді. сіресе халыаралы дегейде дистрибьютор тауар ндірушіні тауарды белгісі белгілі бір аумата олданады. Ал шарт бойынша тауар ндірушіні мынандай міндеттері бар: дистрибьюторды тауарды сату шін ммкіндік жасайтын жйелі орындарын ру, тиісті жиынты бойынша дистрибьютларды тауармен амтамасыз ету, тиісті апарат пен жарнама материалдарымен амтамасыз ету, барлы дистрибьюторлара бірдей жадай мен талап ою. Оан оса, егер де тауар ндіруші тауарды жеткізіп беруге ммкіндігі болмаса, дистрибьюторлар тауар ндірушілерге сату-сатып алу шарттарын жасауа міндеттей алмайды, алайда оан атысты келтірілген зиянды теттіре алады. Сауда делдалдарына араанда дистрибьюторлар тауарды сату барысында дербес шыынды здері ктереді (ерекше жадайда тауар ндірушіні нсауымен шыын шекпесе). Дистрибьюторлы шарттаы ерекше ереже болып саналатын жадай мынау: біріншіден тауар ндіруші дистрибьютор сататын тауарды бл аумата зі сатпауа міндеттенеді, ал екіншіден дистрибьютор тауар ндірушіні баса бсекелестеріні тауарын сатпауа міндеттенеді.

Сондытанда дистрибьюторлы шарт крделі шарттарды бірі болып саналады. Себебі онда сатып алу-сату шартыны, жарнамалау, сервистік ызмет крсету, тауар белгісін олдануа атысты интеллектуалды меншік (лицензиялы шарт) атынастарыны ережелері олданылады. Оан оса дистрибьютор тауарды сатан, сатпаанына арамастан, тауар ндірушімен есеп айырысуа міндетті.

Шарт за мерзімді сипаттаы шарт болып саналады.

Ал Агенттік шарт Ресей, АШ, Франция, Италия,лыбритания т.с.с. кптеген дамыан мемлекеттерді задарында крініс тапан.

Агенттік шарт Ресейді азаматты кодексінде тек 1996 жылы ана енгізілген. Ресей АК-ні бабына сйкес, «Агенттік шарты бойынша агент екінші тарапты тапсырмасымен сыйаы шін з Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). атынан немесе тапсырысшы атынан жне соны есебінен бірнеше зады рекеттер жасауа міндеттенеді». Агенттік шарт негізінен англо-американды жне континентальды ы жйесінен белгілі боландай, тапсырма шарты мен комиссия шартыны ережелерін амтиды Бл туралы алымдар былай дейді: «Аылшын- американ ыындаы агенттік шарт жалпы ыта олданылып жрген агенттік шарт лгісін олданады, ол бойынша комиссия шарты мен тапсырма шарты агенттік шарта баынысты институт ретінде танылады» [14, 330 б.].

Ал бізді елді занамасында бл шарт крсетілмегендіктен, ол шін не тапсырма шарты немесе комиссия шарты жасалады. Ресейді жаа азаматты кодексі абылданана дейін де ол тапсырма немесе комиссия шартымен реттелді. Алайда жаа кодекстері абылданан со, агенттік шарты жеке шарт ретінде атап крсетті. Оан мынандай ережелер себеп болса керек: біріншіден тапсырма шартыны пні-наты зады рекеттер жасау, комиссия шартыны пні-мміле жасау ызметі, ал агенттік шартыны пні- зады жне наты ызметтер крсетеді( жарнама компанияларыны маркетингтік зертеу жргізуі, серіктестер табу т.б.) [15, 65 б.]. лі кнге дейін зады рекеттер мен наты рекеттерді араатынасы ажыратылан жо. Зады рекетер сипатына байланысты мміле жасау, сотта кілдік жасау сияты т.б. рекеттерді амтиды.

Дние жзінде агенттік шарты екі лгісі алыптасан. Ол агенттік шартты Ресейлік жне лыбритания мен АШ алыптасан агенттік шартты лгілері. Ресей Федерациясыны Азаматты кодексіні 1005 бабына сйкес, агенттік шарт дегеніміз- бір тарап (агент) сыйаы шін екінші тарапты (принципал) атынан немесе з атынан бір немесе бірнеше зады жне наты рекеттер жасауа міндеттенеді [15, 65 б.]. Кеес дуірінде агенттік келісім тек сыры сауда ммілесі ретінде ана танылып, пні ретінде тек зады рекеттер жасау ана танылан [15, 32 б.]. азіргі Ресей занамалары бойынша агенттік шарт тек зады рекеттер ана емес наты рекеттер де жасай алады.

Оан оса, шарт екі тарапты аылы, консенсуальды, жеке сенімділік сипаты жо, мерзімі крсетіліп те, крсетілмей де жасалатын шарт. Оан оса, агенттік шарт комиссия шартыны да, тапсырма шартыны да модельін олданыла алады. Агент з атынан клиент есебінен рекет етсе, комиссия шартын, клиент атынан клиент есебінен рекет еткенде тапсырма шартыны моделін пайдаланады.

лыбритания жне АШ задары бойынша агенттік шартты арастыран кезде алдымен бл мемлекеттерді осы атынастарды реттейтін занамаларына тоталан жн. лыбританияда жылы абылданан «Факторлар туралы», 1925 ж.«Меншік туралы», 1967 ж. «Жалан кілдік», 1971ж.

«Сенімхат туралы» задары абылданды. Алайда лі кнге дейін прецеденттік ы блардан брын аызды орына ие болып отыр [16, 3 б.]. АШ-да агенттік шарт федералды дегейде («Автоклік агенттері туралы», «Блшектік дилерлік келісім туралы» 1982ж. задары) ана емес жекелеген шататтарды (Аризона Джоржи шататтарыны мнайнімдері, ликерлер, автоклік, ауылшаруашылыы жне рлыс рылылары туралы нормативтік ыты актілері) дегейінде реттейді [17, 66 б.]. Бл мемлекеттерде агенттік шартты реттеуді жекелеген ерекшелігі бола тра, агенттік шартты реттеуде «жалпы ыта» олданылатын агенттік шарт ымын олданады. Агент мміле жасауды жзеге асыратын делдал, ал оны жасаан ммілесі принципал шін жасалан мміле болып табылады. Бл бойынша агенттік шарт( «the contract of agency») дегеніміз- бір тараптан агент екніші тарапты тапсырмасы жне соны есебінен рекеттер жасау шін жасалат келісім. Агент болып жеке жне зады тла танылады [18, 280 б.]. Бл жерде айта кететін таы бір мселе, жеке тла агент боланда оны толы рекет абілетттігі («active capacity») болуы міндетті емес, кмілетке толмаан агентке ойылатын жалыз талап зі жасаан рекеттерді салдарын тсінуі керек [18, 280 б.]. Бнада агентті толы рекет абілеттілігіні болмауы, оны принципал алдындаы кейбір жауаптылытардан босатады [18, 280 б.]. Ал зады тла агент болуы шін оны рылтай жарысы бойынша оан кілдікке рсат берілген жне арнайы ы абілететттікке ие тек ммілелер ана жасай алады. алым Ансон Вильем агенттік атынастар бес трлі жадайда алыптасуы ммкіндігін былай крсетеді: екі жадайда принципал шінші тлалара атысты жауапкер де, талапкерде бола алады, жеке талап ояда да алады, ал соы ш жадайда талап оюа болады, алайда оны жеке зі оя алмайды [19, 373 б.]. Екінші жадайа атысты мынандай талаптар орындалуы керек: 1) з рекеттерін жасаан кезде агент болашата болатын принципал шін агент ретінде рекет етіп жатан болу керек;

2)принципал наты бар тла болуы керек;

3)принципал шартты жеке зі жасай алатын абілетті тла болуы керек;

4)абылдау нысаны ондаы принципалды агентті рекеттін абылдааны не абылдамааны айын крініп труы тиіс [19, б.]. Ал шінші презюмерлік кілеттілік кезінде мынандай ш трлі маызды мселе ескерілуі тиіс:

біріншіден бндай кілеттілік принципалды зінде болуы керек немесе ондай кілеттілікті агентке принципал зі хабарлап беруі тиіс, екіншіден шінші тла агентте бндай кілеттілікті бар екендігін білуі тиіс, шіншіден бндай кілеттілікті жотыы жнінде шінші тла білмеуі тиіс [19, 373 б.]. Бндай жадайлар кбіне олданылмайды, тек агент кілеттігінен шыып рекет еткенде 82 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). олданылуы ммкін. ажетті жадайларда бір тла екінші тла атысты агент ретінде рекет етуі ммкін. Алайда оан принципалды келісімі керек емес. Бны «ажетті кілдік» деп атайды. ажетті кілдік кезінде ш трлі жадай саталуы тиіс: дл осы жадайдан шыу осы рекетті жасау арылы ана ммкін болса, агент з принципалымен байланысуа ммкіндігі болмаса, агент з принципалыны мддесі шін адал рекет етуі керек.

Жалпы аланда, сауда атынастары сіресе крші мемлекттер арасында арынды дамитындытан, оларды азаматтты ыты занамасын зерттеу мемлекет ажеттілігі. азастан Республикасы мен Ресей Федерациясыны азаматты занамаларында онша алшаты болмаандытан, сырты делдалды атынастарда аса кп айшылы туындамайды. Ал керісінше, азіргі экономикалы дамуда тауарды импорты мен экспорты беделге ие болып отыранда, алпауыт кршіміз ытай мемлекетіні азаматты занамасын зерттеу аса ажеттілікті талап етіп отыр.

Жалпы орыта келе, коммерциялы делдалды ызмет тауарлар мен ызметтерді ндіруді дегейіне лкен серін тигізеді жне лтты экономиканы дамуына жне лемдік нарыта оны бсекелестік абілеттігін арттыруа кп лесін осатындыына таы бір рет кіл аударымыз келеді.

Сондытан, тжірбие жзінде «комиссионер делдал» сатандыру брокері, сатандыру брокері, баалы ааздар нарыыны ксіпой атысушысы брокер, клік экспедитор,дилер, маклер,кеден брокері, агент жне т.б. трлерде крінеді. Комиссия шартыны негізінде ана емес баса да азаматты шарттарды негізінде туындайтын делдалды ызметтерге ылыми зерттеу жргізу з ндылыын ешашан жоймайды.

1. Корельский В.Ф., Гаврилов Р.В. Биржевой словарь: В 2-х т. - М., 2000. – 2 том- 41 с.

2. Сулейменов М.К. Структура договорно-хозяйственных связей. - Алматы, 1980. – 35 с.

3. Скороходов С.И. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его применения в предпринимательской деятельности. Дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.03. – Томск, 2003. – 250 с.

4. Егоров А.В. Понятие и признаки посредничества в гражданском праве // ИГ Юрист. - 2002. - № 1. – С.248.

5. Сулейменов М.К. Хозяйственно-посреднические договоры услуг // Советское государство и право. – 1973г. - №3. – С.51.

6. Секерин А. Посреднические договоры. - М.,2000. – 170 с.

7. Шмитгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. - М.: Юрид. Лит., 1993. – 387 с.

8. Скороходов С.В. Правовая природа посредничества // ЭЖ-Юрист. - № 18. – С.2-3.

9. Сидорова А.И. Посредническая деятельность на рынке ценных бумаг. Автореф. канд. юрид. наук: 12.00.03.- М.,1999.

– 29 с.

10. Шмитгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. - М.: Юрид. Лит., 1993. – 387 с.

11. Скловский К.И. Договоры об уступке требования факторинга в судебной практике /В кн.. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие. - М.:Дело,1999. – 520 с.

12. Тынель А.,Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгого права. - Минск, 1999. – 407 с.

13. Германское право / Пер. с нем. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. - 413 б.

14. Эннекцерус Л.Т. Курс германского гражданского права. Т.1 Полутом 2, - М.,1950. – 520 с.

15. Витрянский В.В. Гражданский кодекс о договоре // Вестник ВАС РФ. 1995. - №10. – С.65-68.

16. Рябиков С.Ю. Законодательство Великобритании, ФРГ и Франции о торговом представительстве(об агентских договорах). - М.,1984. – 210 с.

17. Горе Аннга Г. Агентский договор.- М.,1978. –184 с.

18. Ласк Г. Гражданское право США. - М.,1961. – 280 с.

19. Ансон Вильем Рейнел. Договорное право. - М.: Юридическая литература, 1984. – 373 с.

С.М. Муратбекова ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ На сегодняшний день формирующаяся в Кыргызстане социальная реальность остается весьма противоречивой и неопределенной. Постоянно в ней переплетаются старое и новое, поскольку, несмотря на масштабность трансформаций, которые переживает страна, ей не уйти от своей истории, национальной психологии, от усвоенных традиций и стереотипов. Со сменой экономического курса, с приходом к власти других политических сил люди, занимающиеся социальной политикой, всякий раз вынуждены смещать акценты в стратегии и тактике, сталкиваясь с изменениям ресурсной, финансовой базы. И как результат – довольно, непоследовательный курс, являющийся отражением общей ситуации в Кыргызстане и представляющий собой реальную картину социальной политики.

Тем не менее основная сложность стоящих перед Кыргызстаном задач определяется среди прочего и тем, что ни построение рыночной инфраструктуры, ни принятие новых законов, не создадут сами по себе современное и развитое общество с сильной социальной защищенностью людей без изменения Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). социальных ориентиров, без становления системы ценностей, основой, базой которой всегда являлась семья. Приоритетом государственной политики должна стать семья как основа всякого общества.

Это, прежде всего, связано с осознанием непреходящей ценности института семьи как государственной опоры, основы духовности и нравственности. Семья принадлежит к тем социальным институтам, которые придают обществу стабильность и способность восполнять население в каждом последующем поколении [1, с. 3]. В то же время она является малой группой, которую в силу ее необычайной сплоченности образно называют ячейкой общества. На протяжении всей своей жизни человек входит в различные группы. Но все же семья занимает уникальное положение в жизни каждого. Уникальность ее положения в жизни человека и общества всегда привлекала внимание исследователей, начиная с античных философов и кончая современными специалистами в различных областях гуманитарного знания, включая социальную работу. Это внимание стало еще более пристальным в последние десятилетия, когда специалисты заговорили о кризисе современной семьи, поставившим под вопрос ее способность эффективно выполнять свои основные функции [1, с. 240].

Потребности развития общества вызывают необходимость в управлении его различными сферами, которое осуществляется государством. Деятельность государства, направленная на управление этими сферами, называется политикой. Данная политика, осуществляемая государством, бывает внешней и внутренней, хотя и та, и другая решают, в конечном счете, одну и ту же задачу – сохранение существующей системы общественных отношений. Основными направлениями внешней политики любого государства являются защита его интересов на международной арене, развитие взаимовыгодного сотрудничества с различными странами мира, а также решение глобальных проблем, которое требует координации усилий всего мирового сообщества. Что касается внутренней политики, то она охватывает основные направления деятельности государства на той территории, где оно осуществляет свою власть с помощью установленной им системы права, т.е. социальных норм (или законов), обязательных для всех граждан. Одним из направлений деятельности государства является социальная политика, представляющая собой управление социальной сферой общества. Как и любая другая деятельность, политика государства преследует определенные цели. Выбор этих целей определяется конкретной ситуацией, имеющей место в экономике и социальной сфере общества. Поскольку эффективная социальная политика играет стабилизирующую роль в обществе, особенно тщательным выбор целей должен быть в так называемый переходный период, когда коренные преобразования в экономике с необходимостью приводят к ухудшению положения значительной части населения (особенно в регионах Кыргызстана). Именно такой период переживает в настоящее время Кыргызстан, в социальной сфере которой сложилась довольно сложная ситуация, обусловленная в значительной степени падением производства и сокращением бюджетных возможностей. Граждане вынуждены выживать в таких ситуациях. Понимая, что эффективная социальная политика является необходимым условием продолжения в Кыргызстане реформ, государство должно провозгласить своей важнейшей целью стабилизацию уровня жизни граждан с последующим его повышением по мере развития экономики.

Кыргызстан, в соответствии со ст. 1 Конституции, являясь «…правовым, социальным государством» [2], на одно из первых мест выдвигает реальную заботу о членах общества.

Необходимо отметить, что пока что каких-либо ощутимых позитивных сдвигов в сторону обеспечения наилучших интересов семьи, к сожалению, не наблюдается. Для того чтобы признать приоритетным направлением дальнейшей цивилизации и укрепления человеческого общества по отношению к гражданам Кыргызской Республики, необходимо возрождение первоосновы человеческого общества — семьи. Согласно научного определения, «семья — это основанная на браке и/или кровном родстве малая группа, члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными обязанностями по отношению друг к другу» [3, с. 345;

4, с. 123;

5, с. 6]. Семьей также называется «социальный институт, то есть устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, деторождение и первичная социализация детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания, особенно по отношению к детям и лицам пожилого возраста» [1, с. 3].

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики (п. 1 ст. 36), семья находится под преимущественной охраной закона. Так, например, брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины, при этом супруги полностью равноправны в семейных отношениях.

Государство в той или иной мере пытается проявлять заботу о семье путем создания и развития сети детских учреждений, организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным 84 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). семьям, а также других видов пособий и помощи семье. Но этого недостаточно.

Конституционно–правовая защита семьи исходит из конституционной обязанности государства по признанию, соблюдению и защите прав граждан (ст. 16 Конституция КР), а также гарантированности государственной защиты прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом (ст. 16, 18, 40 Конституции КР). Анализ Конституции КР позволяет выделить следующие субъекты защиты:

1) органы государственной власти (п. 1 ст. 16, 20, 33, 36, 39, 40);

2) объединения и организации (ст. 4, 34, 35, 43);

3) личность (человек, гражданин) (ст. 4, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 31 и другие).

Действующее законодательство конкретизирует и уточняет перечень органов, должностных лиц и организаций, призванных обеспечивать защиту интересов семьи. Особое место отводится государственным органам и органам местного самоуправления.

Проблема конституционно–правовой защиты семьи в настоящее время актуальна как никогда.

Стратегической, рассчитанной на перспективу, целью деятельности социального государства, всей системы социальной защиты населения является реальное снижение процента бедности и улучшение качества жизни в тех группах населения, которые в силу своего физического состояния и по другим объективным причинам не могут самостоятельно решать проблемы личного или семейного жизнеобеспечения. Достижение этой цели должно строиться по двум главным направлениям [6, с.

63]. Первое - повышение реальных доходов населения за счет организации предоставления мер социальной поддержки, а именно: выплаты субсидий, пособий, компенсаций, предоставление установленных законом льгот и т. д. Второе направление - развитие и совершенствование системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов, семей с детьми. Кроме того, одним из условий успешного функционирования семьи и воспитания ребенка, снижения социальной напряженности в обществе должно являться развитие сферы социальной поддержки и социального обслуживания семьи и детей. Таким образом, конституционно–правовая защита семьи в Кыргызской Республике должна быть реализована в виде комплекса мероприятий государственных институтов власти и общественных организаций, направленных на защиту материнства, отцовства и детства. При этом основным направлением оптимизации системы конституционно–правовой защиты семьи должно являться усовершенствование инструментов и механизмов права. Защита семьи зачастую рассматривается как совокупность соответствующих действий компетентных органов, должностных лиц и самих граждан. К особенностям защиты семьи относится обязательность деятельности для государства в лице соответствующих органов, а также необходимость совершения совокупности действий, осуществляемых с помощью законодательно установленных приемов, форм и способов.

Способы защиты семейных прав могут в одних случаях применяться только судом (признание брака недействительным и т. д.), в других случаях законом устанавливается административный порядок их реализации, т.е. отделом по поддержке семьи и детей, органом загса и т. д.

Также необходимо конституционно–правовую защиту семьи обеспечить правовым регулированием семейных отношений, необходимость которого вызвана важностью семьи в вопросах количественного и качественного состава населения страны. Таким образом, состояние семьи не может быть безразлично для общества, и государство вырабатывает и осуществляет определённую политику в отношении семьи. Причем на данный момент семейная политика воспринимается не как самостоятельное направление деятельности органов власти, а как некая нереализованная часть социальной политики, как ее общая направленность. В частности, неразвита правовая база семейной политики. Законодательство, прежде всего, Семейный кодекс Кыргызской Республики [7 ], регулирует брачно-семейные отношения членов семьи. Отношения семьи и государства функционируют в основном стихийно, что существенно ограничивает права семьи, нередко приводит к монополизму государства и его институтов. Более того, какой-либо четкой позиции государства в этом вопросе нет.

Причина тому неосознанность данной проблемы государством и отсутствие до сегодняшнего дня конкретной концепции развития взаимоотношений семьи и государства. Существует только отдельные направления, которые в основном направлены на конкретные категории граждан.

Итак, на сегодняшний день основными современными направлениями семейной политики в Кыргызской Республике, на наш взгляд, должны явиться следующие: развитие сферы различных видов социальной помощи и социальных услуг с акцентом на усиление адресности;

организация социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;

профилактика социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних;

реализация целевых программ по улучшению положения детей;

проведение мероприятий, ориентированных на повышение статуса семьи и материнства. На основании вышеизложенного можно сформулировать ряд предложений по разработке и совершенствованию государственной семейной политики в Кыргызстане. При разработке государственной семейной политики Кыргызской Республики важно, чтобы государство руководствовалось следующими мотивами:

Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). Во-первых, усилия органов государственной власти и управления объективно должны быть нацелены на совершенствование государственной политики, целью которой является «сохранения народа» и ценностей семьи.

Во-вторых, необходимо понимание и осознание важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса;

В-третьих, важно принятие специальных мер их социальной поддержки в период социально экономической трансформации общества. Должны быть предприняты все возможные меры по защите семей от разрушающих факторов как со стороны граждан, так и со стороны государства. При этом для развития семей необходимо обеспечивать материальную и социальную помощь семьям, которая в настоящее время находится на недостаточно высоком уровне. Кроме того, необходимо разработать правовые механизмы защиты от неблагоприятных факторов окружающей действительности, отсутствие которых затрудняет реализацию норм Кодекс Кыргызской Республики «О детях»[7] от «информации, наносящей вред его здоровью, нравственности и духовному развитию, в том числе от продукции, пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение». Наконец, необходимо укрепление авторитета и поддержка института семьи, сохранение базовых семейных ценностей как один из важнейших вопросов, который должен объединять интересы государства, общества и бизнеса. Более того, к субъектам государственной семейной политики должны относиться не только органы законодательной и исполнительной власти всех уровней, но и работодатели, общественные объединения, политические партии, профессиональные союзы, зарубежные организации, а также юридические и физические лица. Их деятельность может быть эффективной только в том случае, если семейная политика органически входит в социальную политику государства, будучи взаимосвязана со всеми другими ее направлениями на стадиях выработки, принятия и реализации решений. Содержание государственной социальной политики зависит от социально-экономического положения в стране, которая только начинает выходить из кризиса. В настоящее время необходимо обеспечить преодоление негативных тенденций и стабилизацию положения семьи, а также создание предпосылок для улучшения ее жизнедеятельности в будущем, поскольку детальную оценку социально-экономической ситуации, которая сложилась в условиях стабилизации и подъема, сегодня дать невозможно. Таким образом, при своевременном решении обозначенных выше задач семья в действительности будет являться одной из важных основ для развития государственности и общества.

1. Агапов Е.П. Семьеведение: учебное пособие // Е.П. Агапов, О.А. Нор-Аревян. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»;

Ростов на-Дону: Наука-Спектр, 2010. - С. 3.

2. Конституция Кыргызской Республики. Принята на референдуме (всенародным голосованием) Кыргызской Республики 27 июня 2010 года.

3. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. - М.: 2000. - С. 345.

4. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1996. - С. 123;

5. Муратбекова С.М., Ибраимов Р.Т.

Семенное право. Учебное пособие, рекомендованное МОиН КР. – Бишкек: 2010. - С. 6.

6. Снежко О.А. Конституционно-правовая защита семьи // Государство и право. 2008. - № 2. - С. 7. Семейный кодекс Кыргызской Республики. Принята 26 июля 2003 года. (В редакции Закона КР от 3 мая 2011 года).

8. Кодекс КР «О детях». Принят Жогорку Кенешем КР 6 августа 2006 года.

*** Бл ылыми маалада отбасы конституциялы-ыты объект ретінде зерттелген, ырыз Республикасыны мемлекеттік негізгі саясаты жне оны дамуыны жолдары аралан **** In present scientific article explored family like an object of constitutional-legal secure, analyzed the main ways state family policy of The Kirgiz Republic and ways of its realization.

М.Ш. Шамилов РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ ПОСЛЕ ЕГО ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С началом присоединения Кыргызстана к России начинается необратимый процесс разрушения кыргызского традиционного общества, не вписывавшегося в новые политико-экономические и правовые отношения, которые выстраивались на новых формах и отношениях собственности.

Кыргызский этнос вступает главным образом под давлением внешних обстоятельств в радикальный и противоречивый процесс модернизации, который был продолжен уже в советское время. Как справедливо пишет Г.Т. Ботоканова: «Включение Кыргызстана в состав Российской империи в 86 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). одночасье ввергло кыргызский народ в пучину событий мирового масштаба и ввело практически новую точку отсчета в его дальнейшей культурно-исторической судьбе» [1].

После вхождения в состав России в марте 1865 года северных кыргызов, населяющих побережье озера Иссык-Куль, на пространстве от Аральского моря до озера Иссык-Куль была образована Туркестанская область [2]. В связи с принятием временного положения об управлении Туркестанской областью [3] и одновременно с изменением общественно-политического строя кыргызов изменению подверглись и судоустройство, судопроизводство.

Положение об управлении Туркестанским краем 1886 г. [4] (ст.ст. 210, 255, 256) санкционировали «местное» право и обычаи. Ст. 1338 Свода законов гражданских гласила: «Раздел имуществ, оставшихся после магометан (мусульман), производится по их закону». В ст. 210 Положения об управлении Туркестанским краем указывалось, что оседлые туземцы и кочевники имеют отдельные народные суды, разрешающие подсудные им дела на основании существующих в каждой из означенных частей населения обычаев. Как общие, так и мировые суды были обязаны руководствоваться местными обычаями в делах об опеке и попечительстве, о порядке наследования и др. На основании временного положения об управлении Туркестанской областью местным (туземным) населением области управлял военный губернатор, который утверждал на должность и смещал с должности управляющих местным населением: бийев, казийев и сартовских [5] аксакалов (ст. 31 Временного положения). Все дела, если в деле не был замешан русский, рассматривались существующими в крае местными судами (суды биев и казийев). Управляющих туземным населением, как и судей, избирали из числа местного населения. Управляющий туземным населением принимал жалобы, наблюдал за правильным и безотлагательным разбирательством этих жалоб (ст. Временного положения). Дела кыргызов разбирались между собою биями, которые собирались по распоряжению управляющего туземным населением. Дела сартов между собою по проступкам решались народным судом казийем, но их приговоры утверждались военным губернатором. Военный губернатор имел право изменить решение казыев в тех случаях, когда они несообразны с понятием о человеколюбии (ст. 37 Временного положения). Дела между кыргызами и сартами рассматривали комиссии, состоящие из депутатов с обеих сторон под председательством коменданта и с участием казийя (ст. 42 Временного положения). Присоединение Кыргызстана к России объективно сыграло прогрессивную роль. В крае началось разложение патриархально-феодальных отношений, стали развиваться элементы более передового по сравнению с феодализмом капиталистического способа производства[6].

В дореволюционном Кыргызстане действовали обычное право и мусульманское право, а с присоединением Центральной Азии к России получило распространение законодательство Российской империи. В этой связи сфера действия обычного и мусульманского права ограничивалась. Вместе с тем экономические и политические интересы Российской империи обусловили признание норм мусульманского и обычного права в области гражданско-правовых, семейно-брачных и наследственных отношений [7]. Согласно российскому законодательству, применение обычного права предусматривалось при рассмотрении некоторых гражданских дел, когда сторонами выступали представители коренного населения. Применение обычного права ограничивалось рядом законодательных оговорок. Так, если так называемые народные суды уполномочивались разрешать подсудные им дела на основании «существующих в каждой из означенных частей населения обычаев», то общероссийским судам (общим и мировым судам) предоставлялось право только руководствоваться «местными» обычаями в делах «об опеке и попечительстве, …о порядке наследования и т.д.» при условии, что обе стороны являлись лицами коренного населения. Ссылка на обычное право, «существующее в каждой из означенных частей населения», подчеркивала локальный характер такого права. Однако имперское законодательство не содержало положений, которые регулировали бы коллизии норм «каждой из означенных частей населения обычаев».

В 1867 году в состав России вошли северная часть нынешнего Кыргызстана и значительная территория по Сыр-Дарье, а южная часть Кыргызстана вплоть до 1876 года оставалась под властью Кокандского ханства[8]. С вхождением Средней Азии в состав России была создана Туркестанская область, преобразованная затем в Туркестанское генерал-губернаторство. Согласно проекту Положения об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинской областями от 11 июля 1867 года Туркестанское генерал-губернаторство состояло из названных выше областей – Семиреченской и Сыр-Дарьинской. Иссык-Кульский и Токмакский уезды входили в Семиреченскую область, а Таласская долина и Чаткал в составе Олуя-Атинского уезда вошли в Сыр-Дарьинскую область [9].

Новое административное деление края определялось задачами управления, а не экономическими и национальными интересами его населения. Тем не менее, по сравнению с господствовавшей прежде Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). патриархально-феодальной раздробленностью, новое административно политическое устройство характеризовалось прогрессивными тенденциями. В конце ХIХ и начале ХХ века патриархально феодальные отношения и различные формы патриархально-родового быта хотя и не были разрушены до конца, но явно распадались [10].

Согласно Временному положению в Кыргызстане стала действовать следующая система судебных органов:

1) суд, действующий на основании общих законов империи (мировые суды);

2) суд, действующий и санкционирующий на нормах обычаев и шариата (народный суд).

Что касается гражданско-правовых споров кыргызов с русскими или кыргызов с представителями других оседлых народов, то, как показывают архивные материалы, они рассматривались мировым судом на основании общих законов империи. Временное положение не запрещало рассмотрение гражданских дел кыргызов между собою уездным мировым судом, если на то имелось обоюдное согласие сторон. При рассмотрении таких дел судья руководствовался местными обычаями и общими гражданскими законами империи (Судебным Уставом 1864 года и др.). По Уставу гражданского судопроизводства 1864 года исковое заявление мировым судьям могло подаваться не только в письменной форме, но и устно, причем словесные исковые просьбы должны были приниматься не только от безграмотных, но также и от грамотных. Устная просьба заносилась в протокол, зачитывалась истцу и подписывалась им. Таким образом, лица, участвующие в деле, могли заявлять и иные ходатайства, но за двумя исключениями, когда требовалось соблюдение письменной формы, – апелляционная жалоба и заявление об отмене решения [11].

Согласно ст. 140 Устава гражданского судопроизводства, провозглашение мировым судьей резолюции решения считалось одновременно и объявлением решения, даже если оно не было еще изложено в окончательной форме. Объявляя резолюцию судебного решения, мировой судья обязан был разъяснить сторонам их право на обжалование решения, срок на обжалование и последствия его пропуска, что должно было быть удостоверено на самом решении. Мировым судьей объявление резолюции могло откладываться по сложным делам не более, чем на три дня. Для изложения решения в окончательной форме устанавливался семидневный срок. Органами, приводящими в исполнение судебные решения, по Уставу являлись судебные приставы, состоящие при окружных судах и при мировых съездах. Решения земских начальников и городских судей в пределах земских участков приводились в исполнение полицией. Ст. 926 Устава допускала возможность взыскателям, желающим привести решение в исполнение, обратиться в суд, постановивший решение, с устной или письменной просьбой о выдаче ему исполнительного листа.

Судебные приставы в своей деятельности полностью находились под контролем суда, при котором они состояли. Обжаловались все действия судебного пристава по исполнению решений в округе, в котором оно исполнялось. Жалобы на неправильное исполнение решений и все споры по исполнению, за исключением касающихся толкования решения, подлежали рассмотрению судом в сокращенном порядке[12]. В соответствии с Уставом жалобы рассматривались «по сообщении копии противной стороне и вызова ее в заседание» [13] и разрешались частным определением, которое подлежало дальнейшему обжалованию в порядке частного производства без приостанавления исполнения обжалованного определения. Дела решались мировыми судьями единолично в порядке упрощенного судопроизводства. Мировые судьи, а их было несколько в каждом уезде и городе, назначались и смещались Министерством юстиции после согласования со степным генерал губернатором. Приговор или решение мирового судьи можно было обжаловать в уездный съезд мировых судей в апелляционном либо, в конце концов, в кассационном порядке в Сенат[14].

Судопроизводство мировых судей во всех стадиях разбирательства дела было упорядочено по законодательству и явилось прогрессивным шагом, по сравнению с народными судами Туркестанского генерал-губернаторства, по форме и по стилю судопроизводства. Однако, как свидетельствует архивные материалы[15], во многих случаях в практике мировых судов появлялись значительные трудности, связанные с обращением коренных жителей за судебным разбирательством.

Это было обусловлено тем, что большинство коренного населения не было знакомо с правилами российского судопроизводства, не владели русским языком и были безграмотны. Все это вместе было причиной снижения числа обращений коренных жителей за судебной защитой к мировым судам.

Влияние общероссийского законодательства проявилось, прежде всего, в том, что была проведена четкая грань между гражданским и уголовным правом, между соответствующими отраслями процессуального права. В этой связи большой интерес как с точки зрения теории, так и практики вызывают вопросы подведомственности и подсудности гражданских дел тем или иным судебным учреждениям, процессуального положения сторон и проблема соотношения источников процессуального права, которыми судьи руководствовались в своей деятельности. Влияние 88 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). российского законодательства, обусловленное тем, что с возникновением развитого судопроизводства, капиталистической системы хозяйства, распространявшейся и в Центральной Азии, включая Кыргызстан, в целом благоприятным образом повлияло на социально-экономические отношения в регионе.

С вхождением Кыргызстана в состав Российской империи наибольшему вытеснению были подвержены уголовно-правовые и гражданско-правовые нормы местного населения, ибо они не могли оставаться в руках феодально-байской верхушки, лишенной верховной власти. Теперь функция принуждения в основном перешла к представляющим интересы метрополии имперским властям.

Согласно российскому законодательству, применение обычного права предусматривалось при рассмотрении некоторых гражданских дел, когда сторонами выступали представители местного населения. Ссылка на обычное право, «существующее в каждой из означенных частей населения», подчеркивала локальный характер такого права. Однако общероссийское законодательство не содержало положений, которые регулировали бы коллизии норм обычаев каждой из означенных частей населения.

1. Ботоканова Г.Т. Философемы в творчестве Молдо Кылыча. – Бишкек, 2004. – С. 7576.

2. Собрание узаконений и распоряжений правительства. Первое полугодие. – СПб., 1865. – Собр. №20. – Ст. 125. – С.

168.

3. Временное положение об управлении Туркестанской областью: Собрание узаконений и распоряжений правительства.

Второе полугодие. – СПб., 1865. – Собр. №77. – Ст. 497. – С. 550.

4. Туркестанские ведомости. – 1909. – № 61;

Судебная часть в Туркестанском крае. – СПб., 1898. – С. 104.

5. В литературе того времени и в официальных документах царского правительства узбеки, а также таджики Ферганской долины назывались сартами. См.: Джамгерчинов Б. Добровольное вхождение Киргизии в состав России. – Фрунзе: Киргосиздат, 1963. – С. 303–314.

6. Плоских В.М. Очерки патриархально-феодальных отношений в Южной Киргизии (50-70-е годы ХIХ века). – Фрунзе, 1968. – С. 21–22.

7. Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1987. – С. 35.

8. История Киргизской ССР. – Фрунзе: Кыргызстан, 1968. – Т. 1. – С. 332–362.

9. Текст Положения, введенного в действие в 1868 г. // Материалы по истории политического строя Казахстана. – Алма Ата, 1969. – Т. 1. – С. 282, 316.

10. Сатыбеков С.С. Гражданское судопроизводство Киргизской ССР. – Фрунзе: Илим, 1987. – С. 36–50.

11. Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Судебная реформа. – Т. 7. Ред. Б.В Виленский. – М., 1991. – С. 28.

12. Боровиковский А. Устав гражданского судопроизводства с объяснениями. – СПб.: Типография А. С. Суворина, 1899. – С. 786.

13. Туркестанские ведомости. – 1909. – № 61;

Судебная часть в Туркестанском крае. – СПб., 1898. – С. 128.

14. История Государства и права России. Учебник для вузов / Под ред. С.А. Чибиряева. – М.: Былина, 2002. – С. 118.

15. Рукописный фонд Института философии и права АН Республики Казахстана. Инв. №11. – С. 448;

Инв. №12. – С.

506.

*** В статье речь идет о радикальных реформах в гражданском судопроизводстве в Кыргызстане после его вхождения в состав Российской империи.

*** The article discusses radical reforms in civic legal proceedings in Kyrgyzstan after its entry into Russian empire.

И.Ш. Токмамбетова ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА КАК ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДОВАНИЯ Гражданский кодекс Республики Казахстан определяет предпринимательство как «инициативную деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, направленную на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы и услуги), основанной на частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения государственного предприятия (государственное предпринимательство)[1]». Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя. На сегодня предприниматель является главным действующим лицом рынка, стержнем любой экономической системы, построенной на принципах конкуренции. Кроме того, что предприниматель производит самые различные товары и доводит их до конечного потребителя, предприниматель организует и товарный оборот, оказывает разнообразные услуги гражданам, строит дороги, заводы и дома, приводит в движение финансовые и фондовые рынки, участвует в создании инновационных проектов, новых технологий, инвестирует свои капиталы почти во все отрасли Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). отечественной экономики, увеличивает интеллектуальный потенциал страны, в конце концов, предприниматель платит основную массу налогов и помогает государству поддерживать стабильность в обществе.

Следует отметить, что понятие «имущество» используется в гражданском законодательстве немного в ином значении, чем в экономике [2]. Если в экономической науке под имуществом подразумевается собственность со своими производными экономическими формами, то гражданское право использует этот термин, чтобы обозначить конкретные вещи либо как совокупность имущественных прав и обязанностей субъекта (например, при наследовании), или совокупность материальных объектов гражданских прав.

Объектом права, в соответствие со статьей 119 ГК РК, предприятие впервые признаётся как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что до признания отечественным законодательством предприятия как объекта гражданских прав в сфере гражданского и торгового права достаточно долго существовала дилемма – «считать предприятие объектом» права или же признать за ним качество «особого субъекта» [3].

Принадлежащее предпринимателю имущество всегда составляло и составляет материальную основу любой предпринимательской деятельности. В состав имущества могут входить здания, сооружения, оборудование, машины, земельные участки, вещи, используемые в производственном процессе и в коммерческой деятельности, деньги, ценные бумаги, различные имущественные права, в том числе нематериальные объекты (промышленные образцы, товарные знаки, «ноу-хау», фирменные наименования).

В цивилистической науке юридическое лицо является участником товарного обмена и участвует в различных организационных отношениях. В таком случае следует разобраться, а можно ли тогда соотнести понятия юридическое лицо и предприятие? Пожалуй, ни одному институту западные цивилисты не уделяли столько внимания, как предприятию, и доказательством этого является широкое использование в нормативных актах административного, финансового, налогового и трудового права термина «предприятие». В западной литературе[3] господствующей является точка зрения на предприятие как на место соединения различных участков производства: природных ресурсов, труда и капитала. Предприятие рассматривается как определенный имущественный комплекс, совокупность материальных и нематериальных объектов. В составе предприятия - товарно материальные ценности (здания, сооружения, оборудование, продукция, сырье, топливо, полуфабрикаты, кассовая наличность), права и обязанности (включая права на изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, «ноу-хау», авторские права, требования к третьим лицам и обязательства, связанные с деятельностью предприятия), а также такие нематериальные элементы, как репутация предприятия в газетах клиентов, перспективы его деятельности, именуемые в западной юридической литературе, как «шансы» предприятия. Весь указанный имущественный комплекс обычно отделен от имущества владельца предприятия – коммерсанта (предпринимателя).

Предприятие ведет самостоятельную бухгалтерскую отчетность, где отражены как состояние имущества, так и все операции и действия с ним. Предприятие обычно имеет фирменное наименование – собственное, которое может не совпадать с именем владельца предприятия.

Обособление предприятия от остального имущества владельца предприятия многими западными исследователями было принято за появление нового субъекта права, а владелец (собственник) предприятия рассматривается как «первый слуга предприятия» [3]. Нельзя не вспомнить, что и в советском законодательстве (закон СССР «О предприятии в СССР» п. 1 ст. 2) индивидуальное (семейное) предприятие признавалось юридическим лицом, модель же государственного предприятия, как субъекта гражданского права автоматически переносилась в сферу частного предпринимательства.

В мировой практике подобный эксперимент закончился неудачей: так правосубъектность предприятий признает законодательство Панамы, Коста-Рики и Лихтенштейна[4], но это не было принято более развитыми промышленными странами, и поэтому традиционным стало рассматривать предприятие, в качестве особого объекта права. Кроме предприятия, к объектам прав отнесено и предпринимательское дело, как имущественный комплекс, используемый в предпринимательской деятельности. В свою очередь, законодательное закрепление предприятия и предпринимательского дела в качестве объектов гражданских прав сказалось в целом и на отношениях наследования.

Сложность регулирования указанных отношений состоит в том, что нет единого правового режима в отношении указанных объектов, в особенности, если эти объекты составляют наследственное имущество. Актуальным на сегодня является необходимость выявления особенностей предприятия и предпринимательского дела в отличие от иных объектов с целью определения и особенностей законодательного регулирования наследования таких объектов.

90 азУ хабаршысы. За сериясы. №3 (59). Правовой режим любых вещей составляют экономические и физические свойства этих вещей, которые, в свою очередь, влияют на правоотношения по поводу указанных вещей. Так, российский ученый С.С. Алексеев определяет правовой режим как «глубокое содержательное правовое явление, связывающее воедино целостный комплекс правовых средств в соответствии со способами правового регулирования» [6].

Ведущий казахстанский ученый М.К. Сулейменов предлагает понимать под правовым режимом не только установленный законодательством «порядок … использования, допускаемые способы», «пределы распоряжения», ну и как поведение людей и их коллективов по поводу определенного имущества» [7].

Напомним, что в соответствии со статьей 119 ГК РК в имущественный комплекс входят все виды имущества, предназначенные для предпринимательской деятельности, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, право на земельный участок, право требования, долги, а также права на обозначение, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование, товарные знаки) и другие исключительные права. По своему составу предприятие относится к сложной вещи. Предпринимательское дело как совокупность имущества также имеет отношение к сложной вещи. Особенности правового режима сложной вещи состоят в том, что она юридически расценивается как единая вещь, и все сделки по поводу сложной вещи охватывают все ее части.

Понятие сложной вещи близко к понятию неделимой вещи, и сложная вещь юридически является неделимой. Это требует применения в отношении сложной вещи режима неделимой вещи, но вместе с этим сложная вещь состоит физически из нескольких вещей, которые, как отдельные части вещи, могут быть самостоятельными объектами права. Применение к предприятию и предпринимательскому делу юридической классификации вещей на делимые и неделимые связано с юридическими последствиями, которые могут иметь место при разделе наследственного имущества.

Предприятие и предпринимательское дело схожи, как объекты гражданских прав, но отождествлять их нельзя по ряду существенных различий [8]. Общим для указанных объектов является сфера применения, то есть предприятие и предпринимательское дело используется в предпринимательской деятельности.

Однако субъектный состав по использованию этих объектов является основным различием между ними. Если предприятие может использоваться в предпринимательской деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, то предпринимательское дело связано со сферой только индивидуального предпринимательства (ст. 15 Закона Республики Казахстан «Об индивидуальном предпринимательстве»). Различается также и правовой режим предприятия и предпринимательского дела, особенно в интересующем нас аспекте – наследовании подобных объектов.

Состав имущества предприятия не может быть неизменным или фиксированным. Предприятие всегда рассматривается и определяется как динамичный объект[8], этим оно отличается от других объектов недвижимости. Все приобретения и отчуждения в процессе производственной деятельности предприятия отражаются на балансе, где учитываются капитальные и финансовые вложения, основные средства и нематериальные активы, сырье, материалы, готовая продукция и товары, незавершенное производство и расходы будущих периодов. Сюда же входят фонды и резервы, расчеты с дебиторами и кредиторами, а также другие статьи.

Объектом наследования могут выступать индивидуально-частные предприятия, поскольку в иных случаях наследуется определенная доля или пай. Частное предприятие может быть как и небольшим производством, цехом, мастерской, так и крупномасштабным имущественным комплексом. Обычно владельцем такого предприятия может быть гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Частное предприятие позволяет своему владельцу получать все прибыли от собственного дела, распоряжаться ими по своему усмотрению, оплачивать налоги с собственного дохода, получать кредит под собственные ресурсы, а главное, начать собственное дело на небольшом капитале [9].

В индивидуально-частном предприятии имущество предприятия обособлено от личности учредителя, который сохраняет право собственности на предприятии в целом. Такое разграничение имеет практическое значение, заключающееся в том, что после смерти наследодателя и передачи предприятия наследникам, долги предприятия не переходят лично на наследника, а остаются долгами предприятия. Этим долги предприятия отличаются от личных долгов наследодателя, которые переходят по наследству.

В состав имущества предприятия, переходящего по наследству, наряду с материальным имуществом и денежными средствами могут входить также права на интеллектуальную собственность. Данные права в денежном выражении учитываются на балансе предприятия в Вестник КазНУ. Серия юридическая. № 3 (59). качестве нематериальных активов. Речь идет об авторском договоре, договоре о переуступке права, лицензионном соглашении. Далее, при наследовании предприятия происходит смена собственника учредителя предприятия, но эта смена собственника не отражается на действительности сделок, заключенных предприятием с контрагентами, в том числе контрактов предприятия с работниками.

Предпринимательское дело, как и предприятие, может включать в себя здания, сооружения, земельный участок и имущественные права. Закономерно возникает вопрос о возможности применения к предпринимательскому делу норм о сделках с предприятием. Следует полагать, что правовой режим предпринимательского дела зависит от состава имущественного комплекса, куда может входить простая совокупность оборудования, иного имущества и имущественных прав, зависящих от вида и объекта предпринимательской деятельности. Последнее влияет на статичность или динамику предпринимательского дела как объекта гражданских прав [8, с. 26].

Предпринимательское дело может рассматриваться как предприятие, если соответствует определению такового по ст. 119 ГК РК. Отсутствие прямого указания закона о применении единого правового режима к таким объектам позволяет индивидуальному предпринимателю самостоятельно определять и применять нормы.

Различия между предпринимательским делом и предприятием проявляется в сроках реализации прав кредиторов и в последствиях нарушения их прав, в случае перехода предприятия и предпринимательского дела другому законному владельцу [8].

Если же предприятие, как имущественный комплекс, является имуществом коммерческой организации, то право собственности признается за юридическим лицом. Учредители, участники коммерческих юридических лиц сохраняют в отношении такого имущества только обязательственные права:

1. Право участвовать в управлении делами юридического лица, голосовать, избирать и быть избранными в органы управления;

2. Право получать информацию о деятельности организации, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией;

3. Право участия в распределении прибыли;

4. Право на ликвидационную квоту (ст. 1 ст. 61 ГК).

Кроме указанных прав, за участниками коммерческих, юридических лиц закрепляются и обязанности (ст. 61 ГК РК):

1. Отвечать своим имуществом по обязательствам юридического лица (полностью, в размере вклада и т.д.);

2. Вносить вклады в установленном порядке, размерах и сроке;

3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности юридического лица, а также иные обязанности, предусмотренные учредительными документами.

Заметим, что часть перечисленных прав носит имущественный характер, а часть неимущественный. Действующее гражданское законодательство Республики Казахстан определило в общих чертах порядок наследования этих прав и обязанностей в случае смерти участника коммерческой организации [10].

Предприятие или предпринимательское дело может быть собственностью как отдельного гражданина, так и общим имуществом супругов или членов семьи. Сложности, на наш взгляд, могут возникнуть в связи с принятием предприятия или предпринимательского дела в качестве объекта наследственных прав, когда наследников несколько или когда наследники не желают заниматься делами предприятия. При разделе наследственного имущества как предприятия, так и предпринимательского дела, следует исходить из экономической целесообразности раздела имущественного комплекса. Поэтому законодательно следует закрепить возможность наследования всего имущественного комплекса как единого хозяйственного комплекса, учитывая, что в настоящее время законодательно не решен вопрос о виде общей собственности на такое имущество. При нежелании же наследников заниматься делами предприятия, чтобы не допустить развала налаженного производства с рабочими местами, с производственными связями, разумным является закрепление за указанными объектами статуса неделимого объекта с правами получения прибыли от деятельности предприятия.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 10 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.