, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

...

-- [ 3 ] --

C. m ela n o s ta ch ya B i eb. ex W ild. . . ( ., 2 0 0 2 ;

MW : .

, . - . , 3. VI I 2 0 0 1, , . ).

C. mo n t a na L. - . . , ? , ( , 1 9 5 2 :1 0 2 0 ;

, 1 9 9 4 ;

MW, T VB G:

).

C. mu r ica t a L. - . . , , , , ( , 1 9 5 2 :9 0 9 ;

T VB G: ;

LE : . , . ).

C. nig ra ( L.) R eic h ar d - . .

? C. o b t u sa ta L ilj. - . . ( , 1 9 6 4 :7 1 1 ).

C. o ms ki a na Me i ns h. ( C. ela ta s ub sp. o ms k i a n a ( Me i n s h.) J a la s) - . .

C. o rn it ho po da W il ld. - . . , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 2 3 ;

, 1 9 6 9 ;

, 1 9 8 8 , 1 9 9 4 ;

L E : . ;

MW, T VB G : ;

L E CB ).

C. pa l le sce n s L. - . .

C. pa n icea L. - . .

C. pa nic u la t a L. - . . , , , ( H , 1 9 5 2 :9 1 0 ;

, 1 9 6 4 :7 1 7 ;

, 1 9 8 4 ;

, 1 9 8 1 :1 0 2, 1 9 9 5 :1 5 9 ;

, 2 0 0 0 :2 2 5 ;

, , 2 0 0 1 ;

, 2 0 0 4 :8 1 ;

L E CB : . ).

C. pa u cif lo ra L i g ht f. - . .

C. x p a n ne wi t zi a na F i g er t. ( C. r o s tr a ta x C. ve s icar ia) - . . ( , , 1 9 9 2 :9 5 ).

C. pa up erc u la Mic h x. ( C. ir r i g ua ( W a h le nb.) S mi t h e x Ho p p e) - . . , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 2 3 ;

, , 1 9 7 6 :4 5 ;

, 1 9 9 9 ;

., 2 0 0 3 ;

LE ;

MW ;

T VB G ;

).

C. p ed i fo r mi s C. A. M e y. - . . ( LE ;

L E CB ;

MW ;

T VB G ).
C. pi lo sa Sco p. - . . ( , 2 0 0 0 :2 2 9 ;

L E ;

L E CB ;

MW ;

T VB G).

C. p il ul if e ra L. - . . , , , , ( , 1 9 9 4 ;

MW, T VB G :

).

C. pra e co x S c hr eb. - . . ( LE ;

LE CB ;

M W ;

T VB G).

C. ps eu do cy pe ru s L. - . .

? . r ar i flo r a ( W a h le nb. ) S m. . . ( , 2 0 0 4 ).

C. re mo t a L. - . . , ( , 1 9 3 9 :8 ;

, , 2 0 0 0 ;

, 2 0 0 0 :2 2 6 ;

, 2 0 0 4 :8 1 ;

M W : . , , 2 3. VI I 1 9 9 9, , . , . ).

C. rh izi na B l yt t e x L i n d b l. ( C. p ed i fo r mi s s ub s p. r hi zo id e s ( B l yt t e x M ei n s h.) L i nd b. f.) - .

.

C. rhy nc ho phy sa C. A. Me y. - . . , , , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 1 3 ;

, 1 9 6 5 ;

, , 1 9 7 6 :4 5 ;

T VB G).

C. r ipa ria C ur t. - . .

C. ro st ra t a S to ke s - . .

C. se ro t i na Mr a t ( C. o ed er i a uc t.) - . . , , , ? ( , 1 8 9 5, 1 8 9 5 3- 1 8 9 6 ;

, 1 9 9 0 ;

T VB G;

LE ).

C. st en o p h yl la W a h le nb. . . ( , , 2 0 0 5 ;

MW, T VB G :

. , . - . , 1 0.VI I 2 0 0 4, , . ).

C. sy lv a t ica H ud s. - . .

C. t e n uif lo ra W a hl e nb. - . . , ( , 1 8 9 7 :2 9 3 ;

H , 1 9 5 2 :9 0 4 ;

, 1 9 9 3 :3 6 ;

, 2 0 0 4 :8 1 ).

? C. to me n to sa L. - . . , , ( , 1 9 6 4 :7 2 5, 2 0 0 6 ).

? C. u mb r o sa Ho s t - . . ( , , 2 0 0 1 ;

, 2 0 0 4 :8 1 ).

C. v a g i na t a T a u sc h - . .

C. v e si ca r ia L. - . .

C. v ul pi na L. - . .

? C. wi l uic a Me i n s h. ( C. j un cel la s ub sp. wi l ui ca ( Mei n s h.) E go r. - . . , , ( , 1 9 6 4 :7 3 0 ;

, 2 0 0 0 :2 3 3 ).

? C l a d i u m P. B r. 4 8 9 - - ? C. ma r i sc u s ( L.) P o hl - . - . . ( , 1 9 6 4 :7 0 8 ;

., 1 9 8 6 ;

, , 1 9 9 5 ;

., 1 9 9 8 ;

, 2 0 0 0 : 2 1 5 ).

C y p e r u s L. 4 5 9 - C. a l te rn i fo l iu s L. . . ( , , 2 0 0 5 ;

T VB G, MW :

. , 8. 2 0 0 4, ).

C. f u sc us L. - . . , ( , 1 9 5 0 ;

, 1 9 6 6 ;

, 1 9 7 9 :1 1 9 ;

, 1 9 9 5 :1 4 8 ;

, 2 0 0 0 :2 1 5 ;

MW : . , 2 5.VI I I 1 9 3 6, .

).

E l e o c h a r i s R. B r. 4 6 9 - , E. a cic u la ri s ( L.) Ro e m. & S c h ul t. - . .

E. a ust ria ca Ha ye k ( E. ma mi lla ta s ub sp. a u str ia ca ( Ha ye k ) S tr a nd h.) . . , ( , , 1 9 9 3 :9 8 ;

, 2 0 0 0 :2 1 4 ;

I B I W : . , 1 4.VI I 1 9 9 2, . ;

. , . , 8. VI I 2 0 0 3, . ).

? E. in ter si ta Z i n ser l. ( E. p al u s tr i s s ub sp. i nt er si ta ( Z i n ser l.) T zv el.) .

. , , , ( , 1 9 6 4 :7 0 5 ;

, 2 0 0 0 :2 1 4 ).

? E. li nd b er g ii ( Str a nd h.) T zvel. ( E. p a l us tr i s s ub sp. l i nd b er g ii ( Str a nd h.) T zvel. ) . . ( , 2 0 0 0 :2 1 4 ).

E. ma mi lla t a Li nd b. f. - . . , , , , , ( I B I W ;

MW ;

T VB G;

LE ).

E. o v a t a ( Ro t h) Ro e m. & Sc h u lt. - . .

E. pa l u st r i s ( L.) Ro e m. & Sc h u lt. - . .

E. q ui n q uef lo ra ( F. X. Har t m.) O. Sc h war z - . . , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :8 8 8 ;

, 1 9 9 1 ;

LE ;

LE CB ;

T V B G).

E. u nig lu mi s ( Li n k) S c h ul t. - . . , , , ( T VB G ;

LE ;

LE CB ).

E r i o p h o r u m L. 4 6 6 - E. g ra ci le Ko c h - . .

E. la t if o li u m Ho p p e - . .

E. po ly st a ch io n L. - . .

E. v a g ina t u m L. - . .

P y c r e u s B ea u v. 4 5 9 - P. f la v es ce ns ( L.) B e au v. e x R eic h e nb. - . . ( H , 1 9 5 2 :8 8 1 ;

, 1 9 8 1 : 9 2, 1 9 9 5 :1 4 8 ;

, 2 0 0 0 :2 1 5 ;

, 2 0 0 4 :8 1 ).

R h y n c h o s p o r a Vahl 4 9 2 - R. a l ba ( L.) V a hl - . .

? S c h o e n u s L. 477- ? S. f e r r u g i n e u s L. . . , ?, ( , 1 9 6 9 : 2 3 ;

, 1 9 9 3 :3 9, 1 9 9 7 ;

, 2 0 0 0 : 2 1 5 ;

, 2 0 0 6 ).

S c i r p u s L. 4 6 8 - S. la c ust ri s L. - . .

S. ra d ica ns Sc h k u h r - . .

S. sy lv a t ic u s L. - . .

S. t a ber ne mo nt a ni C. C.G me l. - . . ( , 1 9 7 9 :1 1 9 ;

, 1990).

HY DR O CH AR I T ACE AE J u ss. 8 5 - 9 8 - E l o d e a Mic h x. 8 7 - E. ca na d en s is Mi c h x. - . .

H y d r o c h a r i s L. 9 8 - H. mo rs u s - ra na e L. - . .

S t r a t i o t e s L. 9 3 - S. a lo i de s L. - . , .

V a l l i s n e r i a L. 8 9 - V. spiralis L. . . ? (, 2006;

: ).

I RI D ACE AE J u s s. 1 2 5 9 - 1 3 1 7 - , G l a d i o l u s L. 1 3 1 1 - G. x co lv il le i S we et ( G. h yb r id u s ho r t., G. c u lto ru m ho r t.) . . , ( , , 2 0 0 5 ;

MW, T VB G: ).

G. i mb ri ca t u s L. - . . , , , , , , ( , 1 9 1 3 ;

, 1 9 5 2 :8 4 1 ;

, , 1 9 8 3 ;

, , 1 9 8 9 ;

, 1 9 9 6 ;

, , 1 9 9 8 ;

L E ;

L E CB ;

MW ;

T VB G).

I r i s L. 1 2 6 4 - , I. g erma n ica L. ( I. x h y b rid a ho r t.) . . , , ( , , 2005).

I. p se uda co r us L. - . , .

I. s i bir ica L. -. . , , , , , , , , , ( , 1 9 2 7 ;

, 1 9 5 2 ;

., 2 0 0 1 ;

T VB G;

M W ;

LE ;

LE CB ).

T r i t o n i a Ker 1 3 0 6 - T. x c ro co s ma ef lo ra Le mo i ne . . ( , , 2 0 0 5 ;

MW :

. , 8. 2 0 0 4, ).

J UN C ACE AE J u s s. 9 3 0 - 9 3 8 - J u n c u s L. 9 3 6 - J. a l pi no a rt ic ula t u s C h ai x ( J. alp i n u s Vi ll.) - . .

( ., 1 9 8 8 ).

J. a mb ig uu s G u s s. ( J. r an ar i u s So n g. & P er r ier e x B i llo t) - . , . ( I B I W : . ).

J. a rt i cu la t us L. - . .

J. a t ra t u s Kr o c k. - . . ( H , 1 9 5 2 : 8 4 9 ;

1 9 6 1 :1 4 6 - 1 4 7, 1995: 176).

J. b uf o n i us L. - . .

J. co mp r e ss u s J acq. - . .

J. co ng lo mera t u s L. - . .

J. ef f us u s L. - . .

J. f il if o r mi s L. - . .

J. g e ra rd ii Lo i se l. - . . , , ( H , 1 9 9 9 ;

, 2 0 0 0 :2 0 7 ;

T VB G).).

J. i nf le x u s L. - . . ( , 1 9 9 4 ;

MW, T VB G: ).

? J. j uzep cz u k ii V. Kr e cz. & Go n t sc h. ( J. b u fo ni u s s ub sp. j u zep c z u ki i ( V. Kr ecz.

& Go nt sc h.) So - . . ( , 1 9 6 4 :6 9 6 ;

, 2 0 0 0 :2 0 7 ).

? J. mi n u t ul u s V. Kr ec z. & Go n ts c h. - . . ( , 1 9 9 5 :1 7 3 ).

J. na st a nt u s V. Kr ec z. & Go nt sc h. - . . , , , , ( , 1 9 9 5 : 1 7 4 ;

T VB G: ;

L E : . , . , . ).

J. no d ulo s u s W ah le nb. ( J. alp i no ar t ic u la t us s u b sp. no d ulo s u s ( W a hle n b.) Ha me t - Ah ti) .

. ( , 2 0 0 0 : ;

, 2 0 0 6 ).

? J. r anar i u s N ee s e x So n g. & P er r. ( J. b u fo n i us s ub sp. r a nar i us ( Ne es e x So n g. & P er r.) H ii t. - . . , ( , 2 0 0 0 :2 0 8 ).

J. st y g i u s L. - . . ? , , , , ( , 1 8 9 7 :2 9 3 ;

, 1 9 0 1 :I V ;

H , 1 9 3 9 :1 2, 1 9 5 2 :8 4 5, 1 9 6 0 :2 9 3 ;

, 1 9 8 1 :1 1 8 ;

., 1 9 9 8 ;

;

., 2 0 0 3 , 2 0 0 5 ;

MW : . , .;

T VB G: ;

LE : . , .

).

J. te n ui s W i lld. ( J. ma c er S. F. Gr a y) - . .

L u z u l a DC. 9 3 7 - ? L. c a mp e st r i s ( L.) D C. - . . ( , 1 8 9 5 -1 8 9 6 ;

, 1 9 5 2 :8 5 3 ;

, 1 9 8 1 : 1 1 9 ;

, 2 0 0 0 :2 0 9 ).

L. mu lt if lo ra ( E hr h. ) L ej. - . .

L. lu z ulo id e s ( La m.) Da nd y & W i l mo t t - . . , , , , ( , 1 8 9 5 ;

, 1 9 5 2 :8 5 1 ;

MW ;

T VB G;

).

L. pa l li d ula Ki r s c h ner ( L. p al le sc e ns a uc t.) - . .

L. pi lo sa ( L.) W i lld. - . .

J UN C AGI N AC E AE Ri c h. 6 6 - 6 9 - T r i g l o c h i n L. 6 6 - T. ma r it imu m L. - . . , ( H , 1 9 9 9 ;

., 2 0 0 3 ).

T. pa l u st r e L. - . .

LE MN AC E AE S. F. Gr a y 7 9 4 - 7 9 6 - L e m n a L. 7 9 5 - L. g ib b a L. - . . , , ( , 1 9 9 4 ;

, , 2 0 0 0 ;

MW, T VB G: ;

I B I W : . ).

L. mi no r L. - . .

L. mi n u t a H u mb., B o np l. & K u n t h . . ( I B I W : ., .

, 2.VI I I 1 9 9 5, . ).

L. t ri s ulca L. - . .

L. t ur io ni f er a La nd o lt ( L. mi no r p.p.) . . ( , , 2 0 0 0 :9 8 ;

IBIW).

S p i r o d e l a Schl eid. 7 9 4 - S. po ly rh iza ( L.) Sc hl ei d. - . .

LI L I ACE AE J u s s. s. l. 9 4 2 - 1 1 5 6 - AL L I AC E AE J. Ag ar d h - A l l i u m L. 1 0 4 9 - A. a ng u lo s u m L. - . . , , ( , 1 9 2 7 ;

L E ;

L E CB ).

A. cep a L. . . , , , ( , , 2 0 0 5 ;

T VB G: ).

A. o l era c eu m L. - . .

A. ro tu n d u m L. ( A. wa ld s te in i i a u ct.) . . , . ( , 1 8 6 9 ;

, 2 0 0 0 :1 9 2 ;

, 2 0 0 4 :8 1 ;

, 2 0 0 5 :4 9 ;

LE : . , , 1 5.VI 1 9 2 1, . ).

A. sa ti vu m L. . , , . ( T VB G: ).

A. sc ho e no p ra s u m L. - . . , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :8 3 2 ;

;

1 9 8 8 ;

T VB G ;

LE ).

A MA R Y L LI DA C E A E J. S t -H il. - N a r c i s s u s L. 1 2 0 1 N. p o e tic u s L. ( N. a n g u s tifo liu s C ur t.) . . , , .

A S P A R A GA CE A E J us s. - A s p a r a g u s L. 1 1 1 3 - A. o f f ic ina li s L. - . .

A. p lu mo su s B a k. C. . ( MW : . , 1. 2 0 0 5, ).

S P H ODE LA CE A E J u ss. - C h l o r o p h y t u m Ker - Ga wl. 9 9 0 - C. co mo su m ( T h u nb.) J ack u e s . . ( ., 2 0 0 6 ;

T VB G, MW :

. , 6. 2 0 0 4, ).

CO NV AL L AR I AC E AE Ho r a n - C o n v a l l a r i a L. 1 1 2 8 - C. ma j a l is L. - . .

M a i a n t h e m u m W i g g. 1 1 1 9 - M. bif o l iu m ( L.) F. W. Sc h mi d t - . .

P o l y g o n a t u m Hi ll 1 1 2 3 - P. mu l t if lo r u m ( L.) Al l. - . .

P. o do ra t u m ( Mi ll. ) Dr uc e - . , .

HE ME R OC A L LI DA CE A E R.B r. H e m e r o c a l l i s L. 1 0 1 9 - H. fu lva L. . . , , , , ( T VB G: , . ).

LI L I ACE AE J u s s. s. str. - G a g e a Sali sb. 1 0 4 8 - ? G. er u be sce n s ( B e s s.) Sc h u lt. & S c h ul t. f. - . . . , ( , 1 9 2 4 ;

, 1 9 5 2 :8 3 1 ;

, 1 9 6 4 :6 5 7 : , , , 2 0 0 6 : , ).

G. l ut ea ( L.) Ker - Ga wl. - . . .

G. mi n i ma ( L.) Ke r - G a wl. - . . .

? G. p r aec io sa Klo k. . . . ( , 2 0 0 6 ).

G. r ub ic u nda Me i n sc h. ( G. er ub e sc e ns a uc t. no n ( B e ss.) Sc h u lt. & Sc h u lt. f.) - . .

. ( , 1 9 9 3 :4 5 ;

, 1 9 9 7 ;

, 2 0 0 0 :1 8 5 ;

LE : . , , 5.V 1 9 2 7, . ;

MW : . , , 2 1. V 1 9 1 7, .

, 2 1 9 5 ).

L i l i u m L. 1 0 7 2 - L. m a rta g o n L. - . . ,, , , . ( , 1 9 2 4 ).

ME LA N THI A C E A E B a t s ch - V e r a t r u m L. 9 6 0 - V. lo b el ia n u m B er n h. - . . ? ( ., ., 1 9 2 9 ;

H , 1 9 5 2 :1 0 2 4 ;

, 1 9 6 1 : 1 5 0, 1 9 9 5 : 1 8 2 ;

, 1 9 9 3 :4 6, 1 9 9 7 ;

, 2 0 0 4 ;

: . ).

T RI L L I AC E AE L i nd l. - P a r i s L. 1 1 3 7 - P. q ua dri f o l ia L. - . . .

N AJ AD AC E AE J u s s. 6 4 - C a u l i n i a W illd. 6 4 - C. f l e xi li s W i lld. - . . , ( , 1 8 9 5, 1 9 0 1 :I V;

, 1 9 1 2 :4 3 -4 4 ;

1!

, 1 9 5 2 :1 0 1 8 ;

L E : . ).

C. t e nu i ss i ma ( A. B r. ex M a g n us ) T zve l. - . . , ( , 1 8 9 5, 1!

1 9 0 1 :I V ;

, 1 8 9 7 ;

, 1 9 5 2 :1 0 1 8 ;

, 1 9 7 9 ;

, 1 9 8 8 ;

I B I W ;

LE : . , . , . , . ).

N a j a s L. 6 4 - N. ma j o r Al l. - . . ( , , 2 0 0 0 :9 8 ;

, 2 0 0 4 :7 8 ;

LE, ?

I B I W : ., , 3. VI I I 1 9 9 5, . ).

? N. mar i na L. . . , ( , 1 9 6 4 :6 4 9 ;

, 2 0 0 0 :1 7 1 ;

, 2 0 0 4 :7 8 ).

OR C HI D AC E AE J u ss. 1 3 8 9 - 1 8 5 4 - , C a l y p s o Sal i sb. 1 5 5 9 - C. b ul bo sa ( L.) Oa ke s - . . , , , ( , 1 9 3 9 :1 9, 1 9 5 2 :8 5 9 ;

0!

LE : . . , . . , .. , .. , ).

C e p h a l a n t h e r a Ri ch. 1 4 8 1 - C. lo ng if o l ia ( L.) Fr i ts c h - . . , , ( , 1 9 5 2 :8 6 6 ;

0!

, 1 9 8 8 ;

LE CB : . , LE : . , . , MW : . . , .

).

C. r u bra ( L.) Ri c h. - . . ( , , 1 9 8 4 ).

0!

C o e l o g l o s s u m C. Har t m. 1 4 0 3 - C. v ir id e ( L.) C. H ar t m. - . . , , , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :8 7 0 ;

, 1 9 8 4 ;

, 1 9 8 9 ;

, 2 0 0 0 ;

L E ;

LE CB ;

MW ;

T VB G).

C o r a l l o r h i z a Rup p. e x Ga g neb i n 1 5 4 8 - C. t r if i da C ha te l. - . . , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :8 6 1 ;

, , 1 9 7 6 ;

1 9 9 4 ;

LE CB ).

C y p r i p e d i u m L. 1 3 9 1 - C. ca lceo lu s L. - . , ( , 2 0 0 0 ;

, , 2!

2005).

C. g ut t a t u m S w. - . . ( , 1 9 6 1 ;

, 1 9 6 4 :6 2 7 ;

, 2 0 0 4 :8 2 ;

LE : . , . , 1 5 1 ).

D a c t y l o r h i z a Nevs k i 1 3 9 6 - D. ba lt ica ( Kl i n ge) Or lo va ( D. lo n gi f o li a ( L. Ne u m.) Ave r. no m. a mb i g.) - . .

2!

D. cr ue nt a ( O. F. M uel. ) So - . . , , , , ( , 1 9 5 2 :8 7 7 ;

, 1 9 9 1 ;

, 2 0 0 0 ;

T VB G, MW : ).

D. e l d e s ( Gr i seb. ) Av e r. ( D. mac u la ta s ub sp. e lo d e s ( Gr i seb.) So, D. ma c ul ata var. elo d es ( Gr i seb. ) Aver.) - . . , , , , ( , 2 0 0 0 :4 9 ;

, 2 0 0 0 :2 0 2 ;

, 2 0 0 4 :8 2 ;

, 2 0 0 6 ).

D. f uc hs ii ( Dr u ce) So - . .

D. i nca rna t a ( L.) So - . - .

D. h eb r id e ns i s ( W i l mo t t ) Av er. ( D. f u c h si i s ub s p. me ye r i ( Re ic h e nb. f.) T o ur na y, D. me ye r i ( Re ic he nb. f.) So, D. f uc h s ii var. me yer i ( Re ic he nb. f. ) So ) . . ( , 2 0 0 0 :2 0 2 : , ;

, 2 0 0 6 ).

D. ma c ula t a ( L.) So - . .

? D. maj al i s ( R ei c he n b.) P. P. F. Hu n t & S u m mer h a ye s - . .

( , 1 9 9 5 : 2 0 4.).

D. t ra u nst ei ne ri ( Sa u t.) So - . .

4!

E p i p a c t i s Zi n n 1 4 8 2 - E. a t ro r ub e ns ( Ho f f m. e x B er n h. ) B e s s. - . - . , , , , ( , 1 9 5 2 :8 6 6 ;

, 1 9 9 1 ;

, 2 0 0 0 ;

., 2 0 0 1 ;

L E ;

LE CB ;

MW ;

T VB G).

. atr o r ub e n s x E. p al u s tr i s ( , 2 0 0 3 :3 4 ;

MW : . , , 1 7. VI I 2 0 0 1, .).

E. he ll ebo ri ne ( L.) Cr a nt z - . .

E. pa l u st r i s ( L.) Cr a nt z - . .

E p i p o g i u m J.G. G me l. e x B o r k h. 1 4 8 4 - E. a p hy ll u m S w. - . . , , ? , , , , , ? ( , 1 8 6 6 ;

1!

, 1 8 9 5 ;

, 1 9 5 2 ;

, , 1 9 7 6 ;

, , 1 9 8 2 ;

, 1 9 8 8 ;

, 2 0 0 0 ;

., 2 0 0 2 ;

: . ).

G o o d y e r a R. B r. 1 5 0 4 - G. re pe n s ( L.) R. B r. - . .

G y m n a d e n i a R. B r. 1 4 0 5 - G. co no p sea ( L.) R. B r - . .

G. d e n si f lo r a ( W a h le nb. ) A. Di etr. . . , ? ( ., 2 0 0 2 ;

MW, T VB G: , . .).

? G. o d o r o ti s si ma ( L. ) Ri ch. . . , ( , 1 9 6 4 :6 8 4 ).

H a m m a r b y a O. Ku n tze 1 5 5 2 - H. pa l u do sa ( L.) O. K u nt ze - . . , , , , ( , 1 9 5 2 :8 5 9 ;

, , 1 9 7 6 ;

, 2 0 0 4 : 8 2 ;

., 2 0 0 5 ;

MW, T VB G: .).

H e r m i n i u m Hi ll 1 4 0 2 - H. mo no r ch i s ( L.) R. B r - . . , , , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 : 1 9 5 ;

, 1 9 5 2 :8 6 9 ;

, 1 9 8 9 ;

, 1 9 9 4 ;

, 2 0 0 0 L E ;

L E CB ;

MW ;

T VB G).

L i p a r i s Ric h. 1 5 5 6 - L. lo es el ii ( L.) R ic h. - . ˸ . , ( , 1 9 5 2 :8 6 0 ;

, 2 0 0 0 ;

T VB G: ;

1!

LE : . ).

L i s t e r a R. B r. 1 4 9 4 - L. co r da t a ( L.) R. B r. - . . , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :8 6 3 ;

, . 1 9 7 6 ;

1 9 8 4, 1 9 8 9 ;

, 2 0 0 0 ;

LE ;

L E CB : .

;

LE ;

LE CB ;

M W ;

T VB G).

L. o v a t a ( L.) R. B r. - . .

M a l a x i s So l a nd. e x S w. 1 5 5 2 - M. mo no p hy llo s ( L.) S w. - . .

N e o t t i a G uet t. 1 4 9 5 - N. ni du s - a v i s ( L.) Ri c h. - . .

N e o t t i a n t h e ( Reic he nb. ) Sc h lec h t. 1 4 0 5 - N. c uc u lla t a ( L.) S c hl ec ht. - . . , , , ( , 1 9 5 2 :8 7 3 ;

3!

, 2 0 0 0 ;

MW, L E : . ) ;

O p h r y s L. 1 3 9 4 - O. in se ct if era L. - . , . , , , ( , 1!

1 9 6 9 ;

, 1 9 8 8 ;

, 1 9 9 0 ;

1 9 8 9, 1 9 9 1 ;

MH A: . ;

:

. ).

O r c h i s L. 1 3 9 6 - ? O. mas c ul a ( L.) L. - . . ( , 2 0 0 2 ,, 2 0 0 4 :8 2 ).

O. mi lit a ri s L. - . . , ( , 1 9 5 2 :8 7 4 ;

., 1 9 8 6 ;

3!

, 1 9 8 8, 1 9 8 9 ;

L E ;

LE CB ;

MW ;

T VB G).

O. ust u la t a L. - . . , , , ( , 1 9 5 2 :8 7 5 ;

, 3!

1 9 8 9, 1 9 9 1 ;

L E ;

L E CB ;

MW ;

T VB G).

O. pa l u st r i s J acq. . . ( MH A: . . , 2 0 -2 2. VI.1 9 7 5, ..

!

).

P l a t a n t h e r a Ric h. 1 4 1 0 - P. b if o l ia ( L. ) Ric h. - . .

P. ch lo ra nt ha ( C u s t.) Re ic he nb. - . . , , , , , , , ( , 1 9 5 2 ;

., 2 0 0 1 ;

, 2 0 0 4 :8 2 ).

P O ACE AE B ar n h ar t ( G R AMI N E AE J us s. no m. al ter n.) 1 0 1 - 4 5 1 - , A e g i l o p s L. 4 0 8 - A. c ylin d r ica Ho st - . . , , ( , 1 9 5 2 :1 0 2 4 ;

T VB G ;

MW : ;

LE : . ).

A g r o p y r o n Gaer t n. 4 0 8 - A. cr i sta tum ( L.) B e a u v. ( i nc l. A. p ec tin a tu m ( B ieb.) B e a u v., A. i mb rica tu m Ro e m. & Sc h u lt.) - . .

A g r o s t i s L. 2 4 2 - ? A. alp i n a Sco p. . . : ( , 2 0 0 6 ).

A. x b j o er k ma n ii W id n. ( A. g i ga nt ea x A. te n u is ) - . . K ( , , 2 0 0 3 :1 2 8 ).

A. ca ni na L. - . .

A. ca pi lla ri s L. ( A. te n ui s S ib t h., A. v u l gar i s W it h.) - . , .

A. c la v a t a T r in. - . . ( , , 1 9 7 6 ;

, 1 9 8 0 ;

, 1 9 9 4 ;

MW, T VB G : .).

A. x fo u il lad e i Fo ur n. ( A. c a ni na x A. te n u i s ) - . . .

A. g ig a nt ea Ro t h - . .

? A. x mu r b ec k ii Fo u il l. ( A. sto lo ni f er a x A. cap i llar i s) - . . ( T VB G: ).

A. st o lo nif era L. - . .

A. v in ea l is Sc hr eb. ( A. s yr ei st s c hi ko wi i P. S mir n.) . . , , ?

( , 1 9 3 4 :2 1, 2 3 ;

, 1 9 9 4 ;

, 2 0 0 4 ;

MW : . , ;

LE : .

, . ;

T VB G: ).

A l o p e c u r u s L. 2 2 5 - A. a e q ua l is So b o l. - . .

A. a r und ina ce u s P o ir. - . . , , , , , . ( MW : .

;

T VB G: ).

A. g e ni cu la t us L. - . .

A. x ha u s s k ne c ht ia n u s S ch ur ( A. ge ni c ula t u s x A. aeq ua li s) - . .

A. myo su ro id e s H ud s. - . . , ( , 1 9 9 9 ;

T VB G ;

MW : ).

A. pra t e n si s L. - . .

A n i s a n t h a C. Ko c h 3 8 9 - A. s te ri li s ( L.) Ne v s ki - . . , ( , 1 9 9 9 ;

T VB G;

MW : ).

A. tec to rum ( L.) Ne v s k i - . .

A n t h o x a n t h u m L. 2 0 5 - A. o do ra t u m L. - . . .

A p e r a Ad a ns. 2 5 1 - A. sp ica - v e nt i ( L.) B e au v. - . .

A r r h e n a t h e r u m B eau v. 2 7 5 - A. ela ti u s ( L.) J. & C. P r es l - . , .

A v e n a L. 2 7 3 - A. cu lt ifo rm i s ( Mal z.) Mal z. ( A. fa tu a s ub sp. cu lt ifo r mi s Mal z.) - . c . , ( , 1 9 3 0 ;

, 1 9 5 2 :9 5 7 ;

M , 1 9 6 4 :7 8 8 ).

A. fa tu a L. - . , .

A. g eo rg ica Z uc ca g ni ( A. sa tiva p.p.) - . . ( M , 1 9 6 4 :7 9 0 ).

A. sa ti va L. - . .

( , 1 8 9 5 ;

A. st r ig o sa Sc hr eb. - . . , , , , 1 9 3 0 ;

, 1 9 5 2 :9 5 6 ;

M , 1 9 6 4 :7 8 9 ;

LE : . ;

MW : .

, . ).

A v e n e l l a Dr ej. 2 7 0 - A. f le x uo sa ( L.) Dr e j. ( Ler c h e n fe ld ia f le x uo sa ( L.) Sc h ur ) - . , . , , , , , , , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 5 6 ;

, 1 9 9 1 ;

L E ;

T VB G).

B e c k m a n n i a Ho st 3 0 3 - B. er uc if o r mi s ( L.) Ho s t - . . , , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 5 8 ;

, 1 9 6 6 :1 3 4 ;

, 2 0 0 0 :2 6 3 ;

., 2 0 0 2 ;

: . ;

LE : . ;

L E C B : . ;

T VB G ;

MW : . , . , .).

B r a c h y p o d i u m B e a u v. 3 9 3 - B. pi n na t u m ( L.) B e a u v. - . .

B. sy lv a t ic u m ( H ud s.) B ea u v. - . . , ( , 1 9 3 9 :8 ;

, 1 9 9 5 :1 4 0 ;

, 2 0 0 0 :2 3 4 ;

MW : . , . ;

LE : [ . ] ).

B r i z a L. 3 6 7 - B. me d ia L. - . .

B r o m o p s i s Fo ur r. 3 8 9 - B. be ne ke ni i ( La n g e) Ho l ub - . . , , , , , ( , 1 9 6 1 :1 0 0, 1 9 8 1 :8 6, 1 9 9 5 :1 3 7 ;

, 1 9 6 4 : 7 6 9, 2 0 0 6 ;

, 2 0 0 0 :2 3 9 ;

, 2 0 0 4 :7 8 ;

L E : , . ).

B. in er mi s ( L e ys s.) Ho l ub - . B. rip a ria ( Re h m.) Ho l u b - . . , , , , , , , , , , , , ( , 1 9 8 0 :1 4 3 6 ;

T VB G).

B r o m u s L. 3 8 9 - B. a rv e ns i s L. - . .

B. d a n th o n ia e T r i n. . . ( MH A: - , , 2 0.VI I I 1 9 3 4, . ).

B. ja p o n i cu s T h u nb. - . . , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 8 4 ;

T V B G).

B. mo lli s L. - . .

B. se ca l in u s L. - . .

B. sq u a r ro su s L. - . .

C a l a m a g r o s t i s Ad a n s. 2 4 7 - C. x a c ut i fo l ia ( S c hr ad. ) Re ic he nb. ( C. ar u nd i na cea x C. ep i g eio s ) - . . ( T VB G: ).

C. a r u nd ina cea ( L.) Ro th - . .

C. ca ne sc en s ( W eb.) Ro th - . .

C. e pig eio s ( L.) Ro t h - . .

? C. mei n s ha u s e nii ( T zve l.) Vi lj aso o - . . ( , , 2 0 0 1 :1 2 2 ).

C. neg l ect a ( E hr h.) Gae r t n. - . .

C. p ur p urea ( T r i n. ) T r in. ( C. la n g sd o r f ii a u ct., C. p hr a g mi to id e s C. Ha r t m., C. e la ta B l yt t) . . , , , , ( H , 1 9 5 2 :9 5 2 ;

I B I W ;

M W ;

T VB G).

? C. x r i g e ns L i nd gr. ( C. ca n e sce n s x C. e p ig eio s) . . ( , 2 0 0 3 :8 4 ;

2 0 0 4 :7 9 ).

C. x v il n e ns i s B es s. ( C. ne g lec ta x C. c a ne s ce ns ) - . . , ( H , 1 9 5 2 :9 5 2 ;

M , 1 9 6 4 :7 9 6 ).

C a t a b r o s a B eau v. 3 4 7 - C. a qua t ica ( L.) B e a u v. - . .

C e r a t o c h l o a B eau v. 3 8 9 - C. ca r in a ta ( Ho o k. & Ar n.) T u ti n - . . ( , 1 9 9 9 ;

T VB G, MW : .

, . - . 3. 1 9 8 8, ).

C i n n a L. 2 4 1 - C. la t if o lia ( T r ev.) Gr i s eb. - . . , , , , , , , , , , , ( , 1 8 9 5 ;

, 1 9 5 2 :9 4 6 ;

, 1 9 6 5 ;

., 2 0 0 1 ;

T VB G;

LE ).

? C o l e a n t h u s Seid e l. 2 2 8 ? . sub ti li s ( T r at t.) S eid e l . . ( , 1 9 8 1 : 6 8 ;

., 1 9 9 8 ;

, 2 0 0 0 :2 6 2 ).

? C o r y n e p h o r u s B eau v. 2 6 9 - ? C. ca ne s ce n s ( L.) B ea u v. - . . , , ( , 1 9 6 4 :7 9 3 ;

, , 1 9 7 6 ;

, 1 9 8 1 :7 2 ;

, 2 0 0 0 :2 4 7 ).

C y n o s u r u s L. 3 7 3 - C. c ri st a t us L. - . .

D a c t y l i s L. 3 7 2 - D. g lo me ra t a L. - . .

? D. p o l yg a ma Ho r v t. ( D. g lo mer ata s ub sp. lo b a ta ( Dr ej.) L i nd b. f. ) - .

. ( , 2 0 0 0 :2 6 1 ).

D e s c h a m p s i a B eau v. 2 7 0 - D. c es pi t o sa ( L.) B e a u v. - . .

D i g i t a r i a Hall. 1 1 6 - D. a eg yp tia ca ( Re tz.) W illd. - . . , ( H , 1 9 9 9 ;

M W, T VB G: ).

D. i sch a emu m ( Sc hr eb.) Mu e hl. - . . ( H , 1 9 5 2 :1 0 2 4 ;

MW : .

, , , 2 6.VI I 1 9 2 4, . ).

E c h i n o c h l o a B eau v. 1 6 6 - E. cr u sg a l li ( L.) B e a u v. - . , .

E. o ry zo id e s ( Ar d.) F r it sc h - . . , ( , 1 9 9 9 ;

, , 2 0 0 0 ;

T V B G;

MW : ).

E. sp i ra l is Va s i n g. ( E. cru sg a l li s ub sp. sp ira li s ( Va si n g.) T zve l.) - . . , ( , 2 0 0 0 :2 6 1 ;

T V B G: ).

E l y m u s L. 4 1 1 - E. ca n in u s ( L.) L. - . .

E. f ib ro su s ( Sc hr e n k) T zvel. - . . , ( , 1 9 3 0 ;

, 1 9 5 2 :9 8 9 ;

M , 1 9 6 4 :7 7 5 ;

, , 2 0 0 1 ;

, 2 0 0 4 :7 9 ;

L E : .

;

MW : . ).

E l y t r i g i a Desv. 4 1 1 - E. re pe ns ( L.) Ne v s ki - . .

E r a g r o s t i s N. M. W o l f 3 4 1 - E. min o r Ho st - . . , , , ( M , 1 9 8 0 :1 4 3 6 ;

., 2 0 0 2 ;

MW, T VB G : . , .).

E. p i lo sa ( L.) B e a u v. - . . ( , 1 9 9 9 ;

T VB G, M W : . , . -. , 2 5.I 1 9 8 8, ).

E r e m o p y r u m ( Led eb.) J a u b. & Sp ac h 4 0 5 - E. o r ien ta le ( L.) J a ub. & Sp a c h. . . ( MW : . ).

E. tr it ic eu m ( G aer t n.) N ev s k i - . . ( , 1 9 6 4 :7 7 9 ;

, 1 9 9 9 ;

MW, LE : . ;

MW, T VB G: ).

F e s t u c a L. 3 8 5 - F. a lt i s si ma Al l. - . . , , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 8 0 ;

, , 1 9 7 6 ;

, 1 9 9 9 ;

L E ;

L E CB ;

MW ;

T VB G).

F. a r und i na cea Sc hr eb. - . .

F. f i li f o r mi s P o ur r. - . . ( , 1 9 9 1 ;

MW, L E : . ;

MW, T VB G :

).

F. g ig a nt ea ( L.) Vi ll. - . .

? F. h et er o ma la P o ur r. ( F. r ub r a s ub sp. m ul ti f lo r a ( Ho f f m.) J ir as.) - .

. ( , 2 0 0 0 :2 5 4 ).

F. ma cut re n si s Z ap a. - . . , , , , , , , , , ( , 1 9 2 7 ;

, 1 9 8 6 , ;

T VB G ;

M H A;

LE ).

F. o v i na L. - . .

F. p o le s ica Zap a. - . . ? ( H , 1 9 5 2 :9 8 0 ;

, 1 9 9 5 :1 3 4 ;

, 1 9 9 7 ;

, 2 0 0 0 :2 5 5 ;

, 2 0 0 4 ;

, 2 0 0 6 : , , ).

F. p ra t e ns i s H ud s. - . .

F. p seu d o v in a Hac k. e x W ie sb. - . . ( , , 2 0 0 4 ;

T VB G, MW : . , . -. , 2 8.VI 2 0 0 1, , .

).

F. r ub ra L. - . .

F. t ra ch yp h yl la ( Ha c k.) Kr aj i na, no n H ac k. e x Dr uce - . . , , , , , , , , , , , , , , , ( , 1 9 2 2 ;

, 1 9 8 6 , ;

LE ;

MW ;

T VB G ).

F. u n i far ia D u mo r t. ( F. r ub r a s ub sp. j u nc ea ( Ha ck. ) K. R ic h t.) - . . , ( , 2 0 0 0 :2 5 4 ;

, , 2 0 0 1 ;

T VB G, M W : , . , . ).

F. va l es ia ca Ga ud i n - . . , ( H , 1 9 5 2 :9 7 8 ;

, 2 0 0 4 :7 9 ;

MW : . ).

G l y c e r i a R. B r. 3 8 3 - G. f l uit a n s ( L. ) R. B r. - . .

G. lit hua n ica ( Go r s k i) Go r s k i - . . , , , , , , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 7 5 ;

, 1 9 8 6 ;

T VB G;

LE ;

MW ).

G. ma x i ma ( C. Har t m.) Ho l mb. - . .

G. ne mo ra li s ( Uec h tr. ) Uec h tr. - . . , ( , 1 9 9 4 ;

MW ;

LE : .

, 5 2 1 6 ;

MW, T VB G: ).

G. no t a t a C h e va ll. ( G. p lic ata ( Fr ie s) Fr ie s ) - . , .

G. x p ed i cel la ta T o wn. ( G. f l ui ta n s x G. no ta ta ) - . . ( , , 2 0 0 0 :9 7 ;

, 2 0 0 4 :7 9 ;

I B I W ;

T VB G).

? G. st ria ta ( L a m.) H i tc hc. . . ( , 2 0 0 2 :4 3 ;

2 0 0 4 :7 9 ).

H e l i c t o t r i c h o n Bes s. 2 7 3 - H. pra t e ns e ( L.) B e ss. - . . ( M , 1 9 6 4 : 7 8 7 ;

, 1 9 8 1 :7 4, 1 9 9 5 :1 2 2 ;

, 1 9 9 8 ;

, 2 0 0 0 :2 4 3 ).

H. p u be sce n s ( H ud s. ) P i lg. - . .

H i e r o c h l o R. B r. 2 0 6 - ? H. ar c ti ca C. P r e sl ( H. o d o r at a s ub sp. ar c tic a ( C. P r es l) T z ve l. - . .

, , ( , 1 9 9 3 :6 0, 1 9 9 7 ;

, 2 0 0 0 :2 4 4 ).

? H.au s tr al i s ( Sc hr a t.) R o e m. & Sc h u lt. - . . , ( , 2 0 0 0 :2 4 4 ).

H. h ir ta ( Sc hr a n k ) B o r b. ( H. o d o r a ta s ub sp. hir ta ( Sc hr a n k) T z ve l.) - . .

( , 1 9 9 8 :7 6 : ;

, 2 0 0 0 :2 4 4 ;

M H A: . [ ], . , 2 2.V 1 9 7 9, . ).

H. o do ra t a ( L.) B ea u v. - . .

H o l c u s L. 2 5 7 - H. la n a tu s L. - . . ( , 1 9 5 2 :1 0 2 4 ;

M , 1 9 6 4 :7 9 3 ;

, 2 0 0 0 :2 4 7 ;

L E : . , , 1.I X 1 9 2 7, . ).

H. mo l li s L. - . . , , , , , , , , ( , 1 9 8 8 :2 7 9 ;

T VB G, MW ).

H o r d e u m L. 4 1 0 - H. b o g d a n ii W i le n s k y ( H. se ca l in u m a uc t.) . . ( , 1 9 2 7 : ).

H. b re vi su b u la tu m ( T r i n.) Li n k ( H. seca li n u m var. b re vi su b u la t u m T r in.) .

. ( , 1 9 2 7 ;

, 1 9 6 4 :7 8 4 : . ).

H. d i s tich o n L. - . .

H. g la u cu m S te ud e l . . ( , 1 9 7 9 ;

L E : . ).

H. ju b a tu m L. - . . , .

H. l ep o r in u m Li n k ( H. mu r in u m H ud s. s ub sp. l ep o r i n u m ( L i n k) Ar c a n g.) . . ( T VB G, MW : ).

H. mu rin u m L. s. str. - . . , , ( , 1 9 7 9 ;

, 1 9 9 9 ;

MW, T VB G: , . ).

H. vu lg a r e L. - . .

K o e l e r i a P er s. 3 4 6 - K. cr i sta ta ( L.) P er s. - . . , ( , 1 9 5 2 :9 6 1 ;

, 1 9 6 1 :8 5 ;

M , 1 9 6 4 :7 9 3 ;

., 1 9 9 8 ;

, 2 0 0 0 :2 4 6 ;

MW : . ).

K. d ela v ig n ei C zer n. e x Do mi n - . . , , ( , 1 9 5 2 :9 6 2 ;

, 1 9 8 6 , ;

MW ;

T VB G : ).

K. g la u ca ( Sp r e n g.) D C. - . . , ( , 1 9 2 7 ;

, 1 9 5 2 :9 6 1 ;

, 1 9 6 2 ;

M , 1 9 6 4 : 7 9 1 ;

., 1 9 6 9 ;

, 1 9 8 1 :7 5 ;

., 1 9 9 8 ;

, , 2 0 0 1 ;

., 2 0 0 3 ;

LE : . ;

T VB G : , .

;

I B I W : . ).

K. g ra n di s B e s s. e x Go r s ki - . . , , , , , ( , 1 9 3 8, 1 9 5 2 :9 6 1, 1 9 5 6 :7 7 ;

T VB G ;

L E CB ;

).

L e e r s i a Sw. 1 9 4 - L. o ry zo i de s ( L.) S w. - . . , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :1 0 2 4 ;

, 1 9 7 9 :1 1 6 ;

, 1 9 8 6 ;

, 2 0 0 3 :8 2 ;

LE ;

MW ;

T VB G;

M H A).

L e y m u s Hochst. 4011 - , L. ra ce mo su s ( La m. ) T zve l. . . ( T VB G: ).

L o l i u m L. 3 9 5 - L. mu l tif lo ru m L a m. - . .

L. p e re nn e L. - . .

L. re mo tu m S c hr a n k - . .

L. temu len tu m L. - . .

M e l i c a L. 3 5 5 - M. nut a n s L. - . .

M. pict a C. Ko c h . . ( MW : . , , 1 6. VI 1 9 6 2, . ).

M i l i u m L 2 1 5 - M. ef f us u m L. - . .

M o l i n i a Sc hr a n k 3 4 0 - M. ca erul ea ( L. ) Mo e n c h - . .

N a r d u s L. 3 8 5 - N. st r ict a L. - . .

P a n i c u m L. 1 6 6 - P. m il ia ceu m L. - . .

P. ru d e ra le ( Ki ta g.) C h an g ( P. m il ia ceu m s ub s p. r ud er al e ( K it a g.) T zve l.) . .

, ( MW, T VB G: ).

P h a l a r i s L. 2 0 4 - P. ca n a rien s i s L. - . . , , , , , , , , ( T VB G).

P h a l a r o i d e s N. M. W o l f 2 0 4 - P. a r un di na c ea ( L. ) Ra u sc he r t - . .

P h l e u m L. 2 2 3 - P. a ren a r iu m L. - . . ( H , 1 9 9 9 ;

T VB G, MW : . , . - . , 1 9. VI 1 9 9 0, ).

P. no d o s u m L. - . . ( , 2 0 0 0 :2 6 4 ).

P. ph leo id es ( L.) K ar st. - . . , , , , , , , , , , , ( , 1 9 3 8, 1 9 3 9, 1 9 5 2 :9 4 3 ;

T VB G;

LE ;

L E CB ;

MW ).

P. p ra t e ns e L. - . .

P h r a g m i t e s Ad a ns. 3 3 3 - P. a lt i ss im us ( B e nt h.) Nab i ll e - . . , , , , , ( , 1 9 9 9 ;

., 2 0 0 1 ).

P. a u st ra li s ( C a v.) T r i n. ex S te ud. - . .

P o a L. 3 7 8 - P. an g u s ti fo lia L. - . .

P. a n n ua L. - . .

P. b u lb o sa L. - . . ( , 1 9 2 7 ;

H , 1 9 5 2 :1 0 2 4 ;

MW, LE : .

, . ).

P. c ha ix ii Yi ll. - . . , , , , ( , 1 9 5 2 :9 6 9 ;

T VB G).

P. co mp re s sa L. - . .

P. co mp r e ss a x P. p r ate n si s. K ( T VB G: ).

P. n e mo ra l is L. - . .

P. pa lu st ri s L. - . .

P. p ra t e ns i s L. - . .

P. re mo t a Fo r se ll. - . .

P. s ub co e r ule a S vi t h - . .

P. s up ina S c hr ad. ( P. a n n u a s ub sp. su p in a ( Sc h r ad.) H u s n. ) - . . ( , , 1 9 7 6 ).

P. t riv ia l i s L. - . .

P. t ur fo s a L it v. - . .

P u c c i n e l l i a P ar l. 3 8 4 - , P. d i sta n s ( J acq.) P ar l. - . .

P. g ig a n tea ( Gr o ss h. ) Gr o s s h. - . . , ( H , 1 9 9 9 ;

T VB G, MW :

, . ;

L E : . ).

P. h a u p tia n a V. Kr ec z. - . . , ( , 1 9 8 0 : 1 4 3 8 ;

MW : .

).

S c o l o c h l o a Lin k 3 8 1 - S. f e st uca cea ( W il ld.) L in k - . . ( I B I W ;

MW ;

T VB G;

LE ).

S e c a l e L. 4 0 7 - S. ce rea le L. - . .

S. s eg eta le ( Z h u k.) Ro s he v. - . . ( , 1 9 9 9 ;

, , 2 0 0 0 ;

MW : . , . - . , 1 2. VI 1 9 9 0, ).

? S e s l e r i a Sco p. 3 2 4 - ? S. caer u le a ( L.) Ar d. - . . , ( , 2 0 0 0 :2 6 3 ;

, 2 0 0 6 ).

S e t a r i a Bea u v. 1 7 1 - S. ita li ca ( L.) B ea u v. - . . , , , ( , , 2 0 0 5 ;

MW, T VB G: ).

S. p um ila ( P o ir.) S c h ul t. ( S. g la u ca a u ct.) - . , .

S. p ycn o co ma ( St e ud.) He nr ar d e x Na ka i ( S. vi rid i s s ub sp. p ycn o co ma ( St e ud.) T zve l.) . . , , , , ( H , 1 9 9 9 ;

MW, T VB G: , . ).

S. ve rt ici lla ta ( L.) B ea u v. . . ( , , 2 0 0 5 ;

T VB G, MW :

. , 6.I 2 0 0 4, ).

S. v i rid is ( L.) B ea u v. - . .

S. we in ma n n ii Ro e m. & Sc h u lt. ( S. vi rid i s s ub sp. we in ma n n ii ( Ro e m. & Sc h u lt.) T z ve l.) . . , , , , ( , , 2 0 0 5 ;

MW, T VB G: , .

).

S i e g l i n g i a B er nh. 3 3 5 - S. d ec um b en s ( L.) B er n h. - . . , , , , , , , , , ( , 1 9 3 9 :7 ;

, 1 9 8 6 ;

T VB G;

MW : . , ).

S o r g h u m Mo e nc h 1 3 4 - ? S. h alep e n se ( L.) P er s. - . . , ( , 2 0 0 6 ).

S. sa c ch a ra tu m ( L.) Mo en c h - . . , , , , , ( H , 1 9 9 9 ;

MW, T VB G: ).

S. su d a n en s e ( P ip er ) St a p f - . . , , , ( H , 1 9 9 9 ;

MW, T VB G :

.).

S t i p a L. 2 0 9 - S. les s in g ia n a T r i n. & R up r. - . . ( M , 1 9 8 8 :2 8 0 ;

: .

, , VI I 1 9 8 2, . ).

T a e n i a t h e r u m Nev s k i 4 1 0 - T. c rin itu m ( Sc hr eb.) N ev s k i - . . ( , 1 9 9 9 ;

T VB G, MW : .

, . - . , 3.VI I 1 9 9 0, ).

T r i s e t u m P er s. 2 7 1 - T. f la v e sce n s ( L.) B ea u v. - . . , , , , , , , ( T VB G).

T. s i bir ic u m R up r. - . . , , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 5 6 ;

, , 1 9 7 6 :3 8 ;

T VB G).

T r i t i c u m L. 4 0 8 - T. a e s tivu m L. - . .

T. d u ru m De s f. . . , ( T VB G : ;

M H A: . ).

Z e a L. 1 0 2 - Z. ma y s L. - . .

Z i z a n i a L. 1 0 9 - Z. a q u a t ica L. ( Z. p a lu s tr i s L.) . . , ( ., 2 0 0 3 ;

T VB G : , . ).

Z. la ti f o l ia ( Gr i seb.) Stap f - . . , , , , ? ( , 1 9 7 5 ;

, 1 9 7 9 :1 1 6 ;

, 1 9 8 6 ;

., 2 0 0 3 ;

I B I W : .

;

MW ;

T VB G : ).

P OT AM OG E T ON AC E AE D u mo r t. 5 5 - 6 3 - P o t a m o g e t o n L. 5 8 - P. a c ut if o li u s L i n k - . .

P. a l pi n us B alb. - . .

P. x b ab i n gto n ii A. B e n n. ( P. l uce n s x P. p r ael o n g u s) - . . ( ., 1 9 9 3 ;

, , 2 0 0 0 :9 9 ;

, , 2 0 0 1 :1 2 3 ;

, , 2 0 0 3 :9 7 ;

, 2 0 0 4 :4 ;

L E : . ;

I B I W : ., . , 2. VI I I 1 9 9 5, . ).

P. b erc ht o l d ii Fi eb. ( P. p u si ll u s a uct. no n L.) - . .

? P. x cad b ur ya e D a nd y & G. T a ylo r ( P. cr i sp us x P. l uc e ns) . . ( , , 2 0 0 3 :9 3 ).

P. x co g n at u s As c her s. & Gr a eb n. ( P. p er fo li at u s x P. p r a elo n g u s) . . , , ( , 2 0 0 0 :1 7 6 ;

, , 2 0 0 3 :9 6 ;

, 2 0 0 4 :7 8 ;

, 2006).

P. co mp re s su s L. - . .

P. x co o p er i ( Fr yer ) Fr yer ( P. cr i sp u s x P. p er fo lia t u s) . . , ( , , 2 0 0 3 :9 6 ).

P. co r iace u s ( No lt e) Fr y er ( P. luc e ns va r. co r i ac eu s No lt e) . . ( , 1 9 9 7 :6 9 ).

P. cr is p u s L. - . .

P. x d ecip ie n s No l te ( P. luc e n s x P. p er fo li at u s) . . ( ., 2 0 0 4 :7 4 : ;

I B I W : . , . , 2 6.VI I 1 9 9 6, . , . ).

? P. x fal ca t us Fr ye r ( P. gr a mi n i fo l i u s x P. p er f o lia t u s) . . , ( , 1 9 9 7 :7 3 -7 4 ;

, , 2 0 0 3 :9 5 ).

P. f i lif o r mi s P er s. - . . ( H , 1 9 5 2 :1 0 1 0 ;

M , 1 9 5 2 :6 4 4 ;

3- , 1 9 7 9 :1 1 3 ;

, 2 0 0 4 :7 8 ).

P. x f l ui ta n s Ro t h ( P. l u ce ns x P. na ta n s) - . . , ( , 2 0 0 6 ).

? P. x fr a nco n ic u s Fi s c h. ( P. tr ic ho id e s x P. b er c hto ld i i) . .

( , , 2 0 0 3 :9 3 ).

P. f ri si i R up r. - . . , , , , , , ( , 1 9 7 9 :1 1 3 : ., 1 9 8 8 ;

, 2 0 0 4 ;

I B I W : . , . , . , . ).

P. g ra mi ne u s L. - . .

? P. gr a mi n i fo li u s ( Fr ie s ) Fr ye r . . , ( , 1 9 9 7 :6 6 ;

, , 2 0 0 3 :9 6 ).

? P. he n ni n g ii A. B e n n. . . ( , , 2 0 0 1 :1 2 3 ;

, , 2 0 0 3 :9 3 ).

P. het er o p h yl l us Sc hr e b. ( P. gr a mi n e us L. p. p.) - P. . , , , ( , 1 9 9 7 :6 7 ;

., 2 0 0 3 ;

I B I W ;

).

P. i nt er ru pt u s K it. - . . ( , 1 9 6 4 :6 4 4 ).

? P. x in vo l ut u s ( Fr ye r ) H. & G. Gr o ve s ( P. co r ia ce u s x P. p er fo lia tu s) .

. , ( , 1 9 9 7 :7 3, 2 0 0 4 ;

, , 2 0 0 3 :9 5 ).

? P. x la nceo la ti fo li u s ( T isel i u s) C.D. P r e sto n ( P. gr a mi n e u s x P. p o l yg o n i fo l i us P o ur r.) . . , ( , 1 9 9 7 :7 5 -7 6 ).

P. la cu na t u s Ha g str. ( P. p u s il l us a u ct. no n L.) . . ( ., 1 9 9 7 :

1 5 6 ;

, 2 0 0 0 :1 7 7 ;

I B I W : . . , , 2 7.VI 1 9 9 5, . , . ).

P. lo n gi fo li u s G a y ( P. l uc e ns var. lo n gi fo li u s ( Ga y) C h a m. & Sc h lec h t. ) - . .

( , , 2 0 0 0 :9 9 ;

, , 2 0 0 3 :9 7 ;

L E, I B I W : .

).

P. lo n gi fo li u s x P. p r ael o n g u s , ( I B I W : . ).

P. l uce n s L. - . .

P. x me i n s ha u se ni i J u z. ( P. f il i fo r mi s x P. v a gi n at u s T ur cz.) - . . ( ., 1 9 9 7 :1 5 6 ;

, 1 9 9 9 :1 0 0 ;

I B I W : . , . ).

P. na t a n s L. - . .

? P. x ner i ce u s Ha g str. ( P. alp i n us x P. gr a mi n e u s) . . ( , 1 9 9 7 :7 5 ).

? P. x ner vi g er W o l f g. ( P. alp in u s x P. lu c en s) . . , ( , , 2 0 0 3 :9 5 ).

P. x ni te n s W eb. ( P. h eter o p h yl l u s x P. p er f o lia t u s) - . . ( ., 1 9 8 8 ;

., 1 9 9 7 :1 5 6 ;

, 2 0 0 0 :1 7 6 ).

? P. no d o s u s P o ir. . . , , ( 1 9 8 1 :3 7 2, 1 9 8 5 :8 4 ;

, 2 0 0 0 :1 7 6 ;

, 2 0 0 2 ;

, , 2 0 0 1 ).

P. o bt u sif o li u s Mer t. & Ko c h - . . , , , , , , , ( H , 1 9 5 2 :1 0 1 1 ;

M , 1 9 6 4 :6 4 4 ;

, 1 9 7 9 :1 1 3 ;

., 1 9 8 8 ;

I B I W ;

LE ).

P. x o li va ce u s B a a g e ex G. Fi s c h ( P. a lp i n u s x P. cr i sp u s) - . . , , ( , 2 0 0 6 ).

P. p ect i na t u s L. - . .

P. p erf o l ia t u s L. - . .

P. pra elo ng u s W ul f. - . . , , , , , , , ( , 1 9 2 6 ;

H , 1 9 5 2 :1 0 1 5 ;

M , 1 9 6 4 :6 4 5 ;

, 1 9 7 9 :1 1 4 ;

I B I W : . ;

LE : . , . ).

P. x p r us s ic u s H a gs tr. ( P. alp i n u s x P. p er fo lia t u s) . . ( , , 2 0 0 3 :9 6 ;

I B I W : . , . , . ).

? P. x p s e ud o fr i e si i D and y & G. T a ylo r ( P. fr ie s ii x P. ac u ti f o l iu s) .

. ( , 2 0 0 6 ).

P. x p se ud o lo n gi fo li u s P ap c h. . . ( I B I W : ., , 1 3.I X 1 9 9 8, . ).

P. pu s il lu s L. ( P. p ano r mit a n us B i v. -B er n., P. gr ac il i s Fr i es) - . . , , , , , , ( H , 1 9 5 2 :1 0 1 2 ;

, 1 9 7 9 :1 1 3 ;

., 1 9 8 8 ;

I B I W : . ;

L E ).

P. r ut i l us W o l f g. - . . , , , ( , 1 9 2 6 ;

H , 1 9 5 2 :1 0 1 2 ;

, 1 9 6 4 :6 4 5 ;

., 1 9 8 8 ;

I B I W ;

L E : . , .

, . ).

P. x sa lic i fo l i u s W o l f g. ( P. l uce n s x P. p er fo lia t u s) . . ( , 1 9 9 9 :1 0 2 :. ;

, 2 0 0 4 :7 8 ).

? P. x s hr eb er i G. Fr is ch. ( P. na ta n s x P. no d o s u s) . . ( , , 2 0 0 2 ;

, , 2 0 0 3 :9 5 ;

, 2 0 0 4 :7 8 ).

P. x sp ar ga n ii fo li u s L a es t. e x Fr i es ( P. gr a mi n eu s x P. na ta n s) - . .

( , , 1 9 5 7 ;

., 1 9 8 8 ;

., 1 9 9 7 ;

, 2 0 0 0 :1 7 6 ;

, , 2 0 0 3 :9 5 ;

, 2 0 0 4 :7 8 ).

? P. st ur r o c k ii F ieb. ( P. p u si ll u s a uc t. p.p.) . . ( , 2 0 0 0 :1 7 7 ).

P. t r ic ho i de s C ha m. & Sc h lec h t. - . . , , , ( , 1 9 7 9 :1 1 3 ;

., 1 9 9 7 ;

I B I W : . ).

P. x v il n e ns i s Ga li n is ( P. gr a mi n e u s x P. p r aelo n g u s) . . ( , 1 9 9 7 :7 5 ;

, , 2 0 0 0 :9 9 ;

I B I W : ., . , , 2.VI I I 1 9 9 5 : . ).

P. wo l f ga n g ii K i hl m. ( P. gr a mi n e us p.p.) . . ( , 1 9 9 7 :6 8 ).

P. x z iz ii Mer t. & Ko c h ( P. gr a mi ne u s x P. l uce n s) - . . , , ( ., 1 9 8 8 ;

., 1 9 9 3 ;

, 1 9 9 7 :7 4 -7 5 ;

, 2 0 0 0 : 1 7 6 ;

, 2 0 0 4 :4 ;

I B I W : . ;

L E : . , . , . ).

S CHE U CH Z E RI ACE AE R ud o lp h i 6 7 - S c h e u c h z e r i a L. 6 7 - S. pa l u st r is L. - . .

SP ARG ANI AC E AE R ud o lp hi 5 4 - S p a r g a n i u m L. 5 4 - S. a ng u st i f o li u m M ic h x. ( S. a f f i ne Sc h n izl. ) - . . , , , . .

3- ( , 1 9 2 6 ;

, 1 9 5 2 :9 9 6 ;

, 1 9 7 9 :1 1 2 ;

., 2 0 0 2 ;

I B I W ;

).

S. e me r su m Re h m. ( S. s i mp le x a uc t. no n H ud s.) - . .

S. e rect u m L. ( S. r a mo s u m H ud s. no m. il le g it.) - . .

S. g lo me ra t u m ( L ae st. ex B e ur l.) L. N e u m. - . . , , , , , , ( , 1 8 9 7 ;

, , 1 9 7 6 ;

, 1 9 7 9 ;

, 1 9 8 6 , ;

I B I W ;

LE : . , . , . ).

S. g ra mi ne u m Geo r g i ( S. fr i es ii B e ur l.) - . . , , , , ( , 1 9 5 2 :9 9 6 ;

, 1 9 9 9 ;

LE : . , . , . ).

S. mi cr o car p u m ( Ne u m.) Ra u n k. ( S. er e ct u m s ub sp. micr o car p u m ( Ne u m.) Do mi n ) .

. , ( , 1 9 2 6 ;

, 1 9 6 4 :6 9 1 ;

, 1 9 9 3 :5 8, 1 9 9 7 : ;

, 2 0 0 0 :2 7 4 : , ;

, , . , .

2 0 0 3 :1 2 7 ;

IBIW:

).

S. mi ni mu m W a llr. - . .

T YP HAC E AE J u s s. 4 9 - T y p h a L. 4 9 - T. a ng u st if o l ia L. - . . , , , , , ( , 1 9 5 2 :9 9 8 ;

, 1 9 7 9 : , 1 9 8 6 ).

? T. elata B o r ea u ( T. l at i fo l ia v ar. el ata ( B o r e a u) Kr o n f. ) . . , ( , 2 0 0 0 :2 7 5 ).

T. x gl a uca Go r d o n ( T. an g u s ti fo lia x T. la ti fo li a) . . ( , 2 0 0 6 ).

? T. inter me d i a S c h ur . . ( , 2 0 0 6 ).

T. la t if o lia L. - . .

. la x m a n ni i Lep ec h. - . . ( , 2 0 0 0 :2 7 6 ;

., 2 0 0 2 ;

T VB G, MW : . , , 2 3.I X 2 0 0 0, ).

Z AN NI CH E L LI AC E AE D u mo r t. 6 2 - Z a n n i c h e l i a L. 6 2 - Z. pa l u st r i s L. - . . , , , , ? ( , 1 8 9 7 :2 9 6 ;

, 1 9 5 2 :1 0 1 7 ;

, 1 9 7 9 :1 1 4 1 1 5 ;

, 2 0 0 4 ;

L E : . , . , .

, . ).

MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES) , AC E R ACE AE J u s s. 4 7 1 9 - 4 7 2 0 - A c e r L. 4 7 2 0 - A. ca mp es t re L. . . , ( , 1 9 8 6 ;

, , 2 0 0 5 :2 3 5 ;

;

T VB G).

A. g in n a la Ma x i m. . . , , ( , , 2 0 0 5 ;

MW, T VB G :

).

A. neg u nd o L. . .

A. pla t a no i de s L. - . .

A. ta ta ri cum L. . . , , , , , , , , , ( , 1 9 8 8 ;

, , 2 0 0 5 :1 9 0 ;

T VB G ;

).

AD OX AC E AE T r au t v. 8 5 2 6 - A d o x a L. 8 5 2 6 - A. mo s cha t el li na L. - . .

A MA R A NT HA CE A E J us s. 2 2 8 9 - 2 3 4 2 - A m a r a n t h u s L. 2 2 9 9 - A. a lb u s L. - . .

A. b li to id es S. W at s. - . .

A. b li tu m L. ( A. liv id u s L.) - . . , , , , , ( LE : .

;

T VB G: ;

M W : . ).

A. ca u d a tu s L. . . , ( , , 2 0 0 5 ;

MW, T VB G: ).

A. cru en tu s L. ( A. p a n i cu la tu s a u ct.) - . . , , , , , , , ( , 1 9 9 9 ;

MW, T V B G: ).

A. p o wel li i S. W a t s. . . ( ., 2 0 0 6 ;

T VB G: ).

A. re t ro f l ex u s L. - . .

A. r et ro f le xu s x A. cru e n tu s. ( T VB G: ).

, AP I AC E AE Li nd l. ( U MB E L LI FE R AE J u s s.) 5 8 9 3 - 6149 A e g o p o d i u m L. 6 0 3 4 - A. po da g ra ria L. - . .

A e t h u s a L. 6 0 4 8 - A. cyn a p iu m L. - . . , , , ( , 1 9 8 7, 1 9 9 9 ;

MW, T VB G;

).

A n e t h u m L. 6 0 6 3 - A. g ra veo l en s L. - . .

A n g e l i c a L. 6 0 8 2 - A. a r cha ng e li ca L. - . , , , , , ( , 1 9 9 1 ;

MW ;

T VB G).

A. pa l ust ri s ( B o i s s.) Ho f f m. - . . ( , 1 9 9 0 ;

, 1 9 9 5 :

3 8 8 ;

MW : , 2 2. V I I 1 9 2 6, . . ).

A. sy lv e st ri s L. - . .

A n t h r i s c u s P er s. 5 9 3 8 - A. ce re fo l iu m L. - . . ( , 1 9 2 7 ;

MW : . , 1 4.VI I I 1 9 1 7, .

).

A. sy lv e st ri s ( L.) Ho f f m. - . .

A s t r a n t i a L. 5 9 2 0 - ? A. ma jo r L. - . . , ( , 1 9 8 8 ;

., 1 9 9 4 ;

, , 2 0 0 5 :1 4 4, 2 5 3, 2 6 4 ;

: . , . ).

A p i u m L. 6 0 0 4 - A. g ra veo l en s L. . . ( , , 2 0 0 5 ;

MW, T V B G: ).

C a r u m L. 6 0 2 0 - C. ca rv i L. - . .

C a u c a l i s L. 5 9 5 2 - C. p la tyca rp o s L. ( C. d a u co id e s L.) - . . K ( , 1 9 5 2 : 1 0 2 1 ;

, 1 9 6 4 :3 7 9 ;

M W : . , . - . , 1 9. VI 1 9 1 7, . ).

C e n o l o p h i u m Ko c h 6 0 7 3 - C. d en u da t u m ( Ho r ne m.) T ut i n - . . , , ? , , , , , , , , ( , 1 9 1 3 :3 9 ;

, 1 9 2 7 ;

, 1 9 3 8, 1 9 5 2 :4 2 7 ;

, , 1 9 8 5 ;

, 1 9 8 6 ;

, 2 0 0 0 :5 1 3 ;

MW ;

T VB G;

LE ).

C e r v a r i a Gaer t n. 6 1 1 6 - C. riv in ii G aer t n. - . . ( , 1 9 5 2 : 4 3 1 ;

M , 1 9 6 4 : 3 9 2 ;

, 1 9 9 5 : 3 9 0 ).

C h a e r o p h y l l u m L. 5 9 3 5 - C. a ro ma t ic u m L. - . .

C. a u reu m L. ( C. t emu l o id e s B o i ss.) - . . , , ( H , 1 9 9 9 ;

MW, T VB G: ).

C. b ul bo su m L. - . . , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 :

4 1 3 ;

., 1 9 7 1 ;

, 1 9 8 6 , , 1 9 9 1 ;

, 2 0 0 0 :5 0 8 ;

T VB G;

LE ;

MW ).

C. h i rsu tu m L. - . . ( , , 2 0 0 0 ;

, 2 0 0 4 :9 2 ;

MW, T VB G : . , , 2 6.VI 1 9 9 2, . ).

C. p r es co t ti i D C. - . . K, ( H , 1 9 5 2 : 4 1 3 ;

M , 1 9 6 4 : 3 7 9 ;

., 1 9 9 8 ;

I B I W : . ;

MW, T VB G: ;

MW : . ).

C i c u t a L. 6 0 1 1 - C. v i ro sa L. - . .

C o n i o s e l i n u m Ho f f m. 6 0 8 1 - C. t a t a r ic u m Ho f f m. - . . , , , , , , , , , , , , , ( , 1 9 5 2 : 4 2 8 ;

, 1 9 9 1 ;

I B I W ;

MW ;

T VB G;

LE ).

C o n i u m L. 5 9 7 0 - C. ma c ula t u m L. - . .

C o r i a n d r u m L. 5 9 5 3 - C. sa ti vu m L. - . . , , , , , , , , , , , , ( T VB G;

MW ;

L E ).

D a u c u s L. 6 1 4 2 - D. ca ro t a L. - . .

D. sa t ivu s ( Ho f f m.) Ro e hl. - . . ( T VB G).

E r y n g i u m L. 5 9 2 3 - E. ca mp e st re L. . . ( LE : , [ 1 - XI X .], . ).

E. p la num L. - . . , , ( , 1 8 7 9 ;

, 1 9 5 2 :

1 0 2 1 ;

, 1 9 7 9 ;

MW, T VB G: . , ).

F a l c a r i a Fab r. 6 0 1 8 - F. vu lg a ri s B er n h. - . . ( , 1 9 5 2 : 1 0 2 2 ;

T VB G : ;

MW : .

).

r a c l e u m L. 6 1 2 2 - H e H. ma n teg a z zia n u m So m m. & Le v. . . ( T VB G: . .

, , 9.I X 2 0 0 5, ).

H. s ib ir ic u m L. - . .

H. so s no wsk yi Ma nd e n. - . .

K a d e n i a L a vr o va & V. T ic ho mir o v 6 0 6 9 - K. d u bia ( Sc h k u hr ) L avr o v a & V. T ic ho mi r o v ( C n id i u m d ub i u m ( Sc h k u hr ) T hel l.) - .

, - . , , , ? , , ( , 1 9 2 7 ;

, 1 9 5 2 : 4 2 5 ;

, 1 9 8 1 :2 7 0, 1 9 9 5 :3 8 7 ;

, , 2 0 0 1 ;

., 2 0 0 2 ;

T VB G ;

LE ).

L a s e r p i t i u m L. 6 1 3 6 - L. la t if o l iu m L. - . . , , , ( , 1 9 5 2 : 4 3 3 ;

, 1 9 9 1 ;

, , 2 0 0 1 ;

T VB G;

LE ;

LE CB ).

? L. p r u te ni c u m L. - . . , ( M , 1 9 6 4 : 3 9 4 ;

, 1 9 9 5 :3 9 2 ).

L e v i s t i c u m Hill 6 0 8 3 - L. o ffi cin a le Ko c h - . . , , ( , 1 9 8 7 ).

M y r r h i s Mil l. 5 9 4 2 - M. o d o ra ta ( L.) Sco p. . . ( , 1 9 0 2 :5 4 ;

, , 2 0 0 3 :1 3 0 ).

O e n a n t h e L. 6 0 4 6 - O. a q ua t i ca ( L. ) P o ir. - . .

O r e o s e l i n u m H il l 6 1 1 6 ? O. ni gr u m Del ar b e ( P euc ed a n u m o r eo se li u m ( L.) Mo e nc h) - . . , , ( , 1 9 5 2 :4 3 1 ;

, 1 9 6 1 : 3 6 6 ;

M , 1 9 6 4 :3 9 2 ;

, 1 9 8 1 :2 7 1 ;

, 1 9 9 3 :7 8 ;

, 1 9 9 5 ;

, 2 0 0 0 :5 1 4 ).

P a s t i n a c a L. 6 1 2 0 - P. sa ti va L. ( i nc l. P. s yl ves t ri s Mi ll.) - . .

P e t r o s e l i n u m A.W. Hi ll 6 0 0 6 P. c ri sp u m ( M il l.) A.W. Hi ll . . , , , , , , , , ( , , 2 0 0 5 ).

P i m p i n e l l a L. 6 0 3 3 - ? P. hir ci n a M il l. ( P. s ax i fr a g a var. hi r ci n a ( Mil l.) DC.) . . ( ., 2 0 0 4 :7 5 ;

, 2 0 0 4 :9 3 ).

? P.maj o r ( L.) H ud s. - . . , ( , 1 9 8 1 :2 6 9 ;

, 1 9 9 8 ;

, 2 0 0 0 :5 1 1 ).

P. n i gr a Mi ll. ( P. sa xi f r ag a s ub sp. ni g r a ( Mi ll. ) T zve l.) . . , ( , 2 0 0 0 :5 1 2 ;

L E : . , . , . ).

P. sa x if ra g a L. - . .

S a n i c u l a L. 5 9 1 8 - S. e uro pa ea L. - . .

S e l i n u m L. 6 0 7 0 - S. ca rv if o lia ( L.) L. - . .

S e s e l i L. 6 0 4 2 - ? S. a n n u u m L. . . ( , 1 9 6 4 :3 8 6 ).

S. li ba no t i s ( L.) Ko c h ( L ib a no ti s i n ter med i a R u p r.) - . .

S i l a u m Mill. 6 0 6 5 - S. si la u s ( L.) S c hi nz & T hel l. - . . ( M , 1 9 8 0 : 1 4 3 8 ;

MW :

. , . - . , , 2 6.VI I I 1 9 7 9, .

).

S i u m L. 6 0 3 8 - S. la t if o li u m L. - . .

T h y s e l i n u m Ra f i n. 6 1 1 6 - T. pa l ust re ( L.) Ra f i n. ( Ca le st a ni a p al u str i s ( L. ) K. -P o l., P e uced a n u m p al u str e ( L.) Mo e nc h ).

- . .Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .