авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |

«GRMATVEDBAS UN FINANU KOLEDA STUDENTU PTNIECISKO DARBU KRJUMS RGA 2012 ...»

-- [ Страница 2 ] --

KOPSAVIL KUMS Socil apdroinana saska ar likumu Par valsts socilo apdroinanu ir paskumu kopums, ko organiz valsts, lai apdrointu personas vai to apgdb esoo personu risku zaudt darba ienkumus sakar ar socili apdroints personas-vecumu, bezdarbu, nelaimes gadjumu darb vai saslimanu ar arodslimbu, invaliditti, slimbu, maternitti, papildu izdevumiem sakar ar brna kopanu,papildu izdevumiem sakar ar socili apdroints personas vai ts apgdb esos personas nvi.

Obligts socils apdroinanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligts maksjums specil budeta kont, kas dod tiesbas socili apdrointai personai saemt likum noteiktos socils apdroinanas pakalpojumus. Latvij jau kop 1996.gada ir veikta nozmga socils apdroinanas sistmas reforma, t.i., ir ieviesta jauna, uz socils apdroinanas iemaksm balstta sistma, kas darbojas pc solidarittes principa un garant aizsardzbu visu tradicionlo socilo risku gadjum.

Socil apdroinana ir paskumu kopums, ko organiz valsts, lai apdrointu personas vai ts apgdb esoo personu risku zaudt darba ienkumu sakar ar socili apdroints personas slimbu, invaliditti, maternitti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadjumu darb vai saslimanu ar arodslimbu, k ar papildu izdevumiem sakar ar brna kopanu un ar socili apdroints personas vai ts apgdb esos personas nvi. Socil apdroinana ir valsts socils drobas sistmas sastvdaa.

IEVADS Ms rpjamies par msu nkotni, td cenamies nodroint sev stabilitti un drobu.

obrd sabiedrb pastv paldzbas sistma iedzvotjiem, k ar iedzvotjiem ar pam vajadzbm: vientum mmim, daudzbrnu imenm, socil riska imenm, pensionriem un invaldiem. T ir socils aizsardzbas sistma, kuru ir izstrdjusi valsts. Socil apdroinana ir naudas pabalstu sistma gadjumos, kad cilvks paliek bez darba vai viam ir darba nespja, grtniecbas un dzemdbu, vecuma pensijas un invalidittes gadjum, k ar zaudjot apgdnieku. Lai labk saprastu valst pieemtos lmumus vai izstrdtos projektus, nepiecieams gt priekstatu par visu tmu kopum, jo ikvienam iedzvotjam ir jzina sava loma socils aizsardzbas sistm, k ar jsaprot mijiedarbbas principi kopum. Iespjams, tad katrs no mums izvrts savu vrtbu dotaj proces, jo visbiek iedzvotji ir pieradui vainot valsti situcij, kas radusies socils apdroinanas sistm, neminot saprast doto sistmu un ts darboans principus.

obrd izvlt kvalifikcijas darba tma ir oti aktula, jo bezdarba lmenis valst aug, turpins iedzvotju migrcija, dabiskais pieaugums ir negatvs, pieaug nu ekonomikas patsvars, ldz ar to socilais budets nepilds t, k tas btu nepiecieams, lai vartu pilnvrtgi funkciont socil sistma. Darb tiek veikti ptjumi par to, kas tiei ietekm socils apdroinanas iemaksas, k tas atspoguo socils apdroinanas sistmu kopum. Tiek apskatta nodoku administrana un to ietekme uz ekonomisko attstbu, k ar uz iedzvotju labkljbu, jo t ir atkarga no dzves lmea valst, kas, savukrt, ir atkargs no valsts nodarbintbas lmea.Kvalifikcijas darba mris ir izptt VSAOI uzskaiti un aprinanu finanu grmatvedb. Lai sasniegtu mri, ir jveic di uzdevumi:

Apkopot normatvos aktus, kas regul VSAOI;

1.

Iepazties ar normatviem dokumentiem, lai noskaidrotu VSAOI btbu;

2.

Apskatt VSAOI veidus un likmes;

3.

Izptt dokumentus un grmatvedbas kontus, kas saistti ar VSAOI uzskaiti;

4.

Izcelt galvenos faktorus, kas ietekm nodoku makstju skaitu;

5.

Iepazties ar VSAOI likmm Baltijas un cits Eiropas Savienbas valsts;

6.

Izstrdt secinjumus un prieklikumus.

7.

Darba sagatavoanai piemrotas metodes: kvantitatv ptjuma metode, teortisk ptjuma metode, rezulttu statistisk apstrde, literatras avotu analze.

Kvalifikcijas darbs sastv no 7 nodam. Pirmaj noda „Normatvie akti, kas regul valsts socils apdroinanas uzskaiti Latvij” tiek dots apraksts par normatviem aktiem, kas regul un uz kuriem balsts visa socils apdroinanas sistma. Otr nodaa „Valsts socil apdroinana” sniedz priekstatu par socils apdroinanas jdzienu un sistmu Latvij, iepazstina ar socils apdroinanas veidiem un likmm, tiek dots apraksts par iestdm, kas kontrol un administr valsts socils apdroinanas obligts iemaksas. aj noda ir iespja iepazties ar valsts socils apdroinanas obligto iemaksu sadaljumu budet. Tad seko tre nodaa „Nodoku makstju skaita ietekmjoie faktori”, kur ir izcelti, aprakstti un izanalizti galvenie nodoku makstju ietekmjoie faktori, k ar iespja iepazties ar statistikas datiem.

Ceturtaj noda „Valsts socils apdroinanas uzskaite grmatvedb” tiek piedvti vienkras un divkrs grmatvedbas uzskaites pamatprincipi. Piekt nodaa „VSAOI atskaites” sniedz informciju par atskaitm, kas atspoguo VSAOI. Sest nodaa „VSAOI Baltijas valsts” iepazstina ar socilo sistmu un socilo iemaksu likmm kaimivalsts.

Septtaj noda „VSAOI Eiropas Savienbas valsts” sum tiek dots priekstats par socilo sistmu un sistmas pamatprincipiem, k ar ir iespja saldzint darba devja un darba mja socils iemaksas dads ES valsts.

Lai darba saturs btu aktuls un saldzinoo datu atspoguoan prskatms, ptjuma periods ir izvlts 2000. – 2011.gads.

TMAS IZKLSTS Socilajai apdroinanai ir pakauti:

visi 15 gadu vecumu sasnieguie darba mji, personas, kuras kopj brnu vecum ldz 1,5 gadiem un saem vecku vai brna kopanas pabalstu, personas, kuras saem atldzbu par adoptjam brna aprpi, personas, kuras saem brna invalda kopanas pabalstu, personas, kuras saem bezdarbnieka pabalstu, personas, kuras saem maternittes vai slimbas pabalstu, nestrdjoi invaldi, personas, kuru laultais pilda diplomtisko un konsulro dienestu rvalsts un kuras uzturas attiecgaj rvalst k diplomtisko un konsulro dienestu pildoas personas laultais, personas, kuras atrodas attiecgaj rvalst dienestu pildoa karavra lault status, izemot gadjumu, kad karavrs piedals militraj opercij, militrajs mcbs, manevros vai atrodas komandjum, personas, kuras atrodas attiecgaj rvalst dienestu pildoa karavra lault status, izemot gadjumu, kad karavrs piedals militraj opercij, militrajs mcbs, manevros vai atrodas komandjum, panodarbintie, personas, kuras veic saimniecisko darbbu un par to maks patentmaksu.

Persona (darba mjs) ir socili apdrointa un tai ir jveic obligts iemaksas ar dienu, kad persona ieguvusi darba mja statusu.

Panodarbintais ir socili apdroints, ja faktiski ir veicis socils apdroinanas iemaksas.

Darba mjs strd ar minimlo darba algu.

2.5.tabula VSAOI aprins strdjoiem ar valsts noteikto minimlo darba algu Socil nodoka darba Socil nodoka darba Miniml darba alga devja daa mja daa 2010.gads 2011.gads 2010.gads 2011.gads 2010.gads 2011.gads Darba 180,00 200,00 43,36 48,18 16,20 22, mjs Darba mjs 180,00 200,00 33,98 40,32 12,71 18, pensionrs Piemrs:

Darba mjs strd ar darba algu Ls 300. 2.6.tabula VSAOI aprins darba mjiem ar noteiktu darba algu Ls Socil nodoka darba Socil nodoka darba Darba alga devja daa mja daa 2010.gads 2011.gads 2010.gads 2011.gads 2010.gads 2011.gads Darba 300,00 300,00 72,27 72,27 27,00 33, mjs Darba mjs 300,00 300,00 56,64 60,48 21,18 27, pensionrs NODOKU MAKSTJU SKAITA IETEKMJOIE FAKTORI Galvenie faktori, kas ietekm nodoku makstju skaitu Latvij: demogrfisk slodze, bezdarba lmenis, dabiskais pieaugums,migrcijas saldo.

Demogrfisk slodze – darbspjas vecumu nesasnieguo un prsnieguo personu skaita attiecba pret personu skaitu darbspjas vecum.

3.1.att. Demogrfisks slodzes lmenis (%) Bezdarba lmenis - Nodarbintbas valsts aentr reistrto bezdarbnieku (darbspjas vecuma (15 – 62 gadi)) patsvars ekonomiski aktvo iedzvotju darbspjas vecum skait, procentos. Bezdarbs ir socili ekonomiska pardba, kas raksturo katras valsts un ts iedzvotju labkljbu, td pieaugos bezdarba lmenis ir nopietns drauds sabiedrbai kopum. iemesla d ir svargi sekot ldzi nodarbintbas rdtjiem un regulri veikt prognozes turpmkajiem periodiem, lai vartu savlaicgi veikt paskumus bezdarba ierobeoanai.

3.2.att. Darba mekltju patsvars (%) Dabiskais pieaugums jeb ataudze – iedzvotju skaita izmaias dabisko procesu (dzimstbas un mirstbas) rezultt. Ja dzimstbas lmenis ir lielks k mirstbas, tad iedzvotju skaits pieaug un dabiskais pieaugums ir pozitvs, bet ja mirstba ir lielka par dzimstbu, tad dabiskais pieaugums ir negatvs. Ar o rdtju izsaka promils, aprinot par cik pieaudzis vai samazinjies iedzvotju skaits uz 1000 iedzvotjiem.

3.3.att. Iedzvotju dabiskais pieaugums Migrcijas saldo - starpba starp kd teritorij iebraukuo un no ts izbraukuo iedzvotju skaitu zinm laika period. Iedzvotju migrcija ir iedzvotju prcelans uz pastvgu dzvi vai doans sezonas (periodisk migrcija) vai ikdienas darb (svrstmigrcija).

Emigrcija ir piespiedu vai brvprtga iedzvotju izceoana no savas valsts. Imigrcija ir kdas valsts pilsou ieceoana cit valst ekonomisku, politisku, militru, reliisku vai citu iemeslu d.

3.4.att. Iedzvotju migrcijas saldo DIVKR IERAKSTA GRMATVEDBA Aprints darba algas un VSAOI uzskaites grmatojumi Aprinta darba alga D7210 (strdnieku algas) K5610 (norini par darba algu) Aprint VSAOI darba D5610 (norini par darba K5723 (norini par VSAOI) mja daa algu) Aprint VSAOI darba D7310 (socilais nodoklis) K5723 (norini par VSAOI) devja daa D5610 (norini par darba Izmaksta darba alga K26xx (norinu konts vai kase) algu) D5723 (norini par K2620 (norinu konts) Uz Valsts kasi VSAOI darba devja un prskaittas VSAOI darba mja daa) VSAOI BALTIJAS VALSTS. Socils apdroinanas sistma Igaunij aptver pensijas, dada veida pabalstus – mazturgajiem, mmim, bezdarbniekiem un cilvkiem ar fiziskiem trkumiem, apbedanas pabalstus, medicnisko aprpi u.c. Par to atbildga ir Igaunijas Socilo lietu ministrija. Visprjais nodoku slogs privtpersonm, tpat k juridiskm personm, Igaunij palaik ir tuvu ES vidjam lmenim. Socils apdroinanas obligts iemaksas (socilais nodoklis) tiek piemrotas ienkumiem, kas gti no algota darba vai veikts uzmjdarbbas. Socilo nodokli maks darba devjs par katru darbinieku, k ar panodarbintie uzmji, kas reistrti Igaunijas uzmumu reistr, un pavaldbas vai valsts par bezdarbniekiem, ieskaitot invaldus, k ar par jaundzimuo veckiem. Kopj VSAOI likme ir 39.2%, kas dalma k 4.8% darba mja daa un 34.4% darba devja daa.

Papildu socilajam nodoklim par katru darbinieku ik mnesi ir jmaks bezdarba apdroinanas iemaksa. Bezdarba apdroinanas iemaksas likme mains ik gadu, atkarb no situcijas darba tirg, k ar no Igaunijas bezdarba apdroinanas fonda Ttukassa uzkrt aktvu apjoma. 2010. un 2011. gad iemaksa ir 4,2% no ienkumiem. Divas tredaas no nodevas maks darba devjs, prjo – darbinieks. Tomr praks darba devjs atskaita iemaksu piln apmr no darbinieka algas, tdjdi paam darbiniekam nav nepiecieams veikt atseviu samaksu. Tpat ar katram darbiniekam ir jveic ikmnea obligts iemaksas pensiju fond.

Saska ar Igaunijas pensiju sistmu, darba mji iemaks 1% no savas algas pensiju fond pc viu izvles, kurai valsts pievieno 2% no socil nodoka iemumiem. Obligts iemaksas pensiju fond sauc par Igaunijas pensiju sistmas "otro lmeni";

"pirmais lmenis" ir neliela, visiem vienda pensija, ko valsts maks visiem, neatkargi no to iepriekjiem ienkumiem un iemaksm pensiju fondos, bet "treais lmenis" ir pensiju fondi, kuros iemaksas ir brvprtgas un neierobeota lieluma. Tomr, cnoties ar valsts budeta defictu, 2008. gada vasar valdba apturja savu dau no obligtajm iemaksm, sistma tika daji atjaunota 2010. un 2011. gad.

Ldz ar to obligts iemaksas tagad atiras atkarb no t, vai pats darbinieks veica iemaksas otraj lmen lejupsldes gados vai ne. Ir paredzts, ka sistma atjaunosies ts skotnj stvokl dau gadu laik. Ldzgi k socil nodoka un bezdarba apdroinanas iemaksas, obligts iemaksas "otraj lmen" darba devjs atskaita no darbinieka algas.

Ar Lietuv socils apdroinanas sistma attiecs uz visiem, kas strd saska ar darba lgumu. Socils apdroinanas iemaksas ir obligtas ar panodarbintm personm, sportistiem, mksliniekiem, kuri saem ienkumus saska ar autortiesbu lgumiem, personm, kas saisttas ar atseviu darbbu, lauksaimniekiem, notriem, tiesu izpildtjiem utt. Personm, kas strd saska ar darba lgumiem, pareizjs socils apdroinanas likmes ir 30,98 31,7% darba devja daa (atkarb no noteikts darbinieka riska grupas darba devja VSAOI daa ir robeas no 30.98% - 31.7%, piemra vajadzbm izmantota augstk (31.7%) likme) un 9% darba mja daa (tai skait 6% no obligt veselbas nodoka).

6.1.tabula Valsts socils apdroinanas obligts iemaksas 2011.gad Darba mja VSAOI Darba devja VSAOI VSAOI likme kop 11% (apdroinanai 24,09% (apdroinanai bezdarbam, bezdarbam, nelaimes nelaimes gadjumiem darb, Latvija 35,09% gadjumiem darb, maternittei un slimbm u.c.) maternittei un slimbm u.c.) 30,98% - 31,70% (30,8% – apdroinana pensijm, veselbas apdroinana, 9% (3% socil apdroinana bezdarbam, apdroinana;

6% veselbas Lietuva 40,7% negadjumiem darb, maternittei;

apdroinana) 0,18-0,9% - apdroinanas maing likme atkarb no negadjumu skaita darba viet) 34,4% (20% - socil apdroinana;

4,8% (apdroinana Igaunija 37,2% 13% - veselbas apdroinana;

bezdarbam) 1,4% - apdroinana bezdarbam) Apskatot tabulu 6.1., var redzt, ka kopj VSAOI likme Latvij ir viszemk, bet jpievr uzmanba tam, ka darba mja daa ir visaugstk. Saldzinot ar Igauniju iemaksa ir lielka pat par 56%, kas nopietni ietekm darba mja ienkumus. Savukrt darba devja iemaksas daa ir viszemk, saldzinot ar Igauniju, kurai is procents ir visaugstkais, likme ir par 30% mazka.

Lai atvieglotu un veicintu valsts socils apdroinanas obligts iemaksas, pastv ar iemaksu stimuli (sk. 6.2. tab.).

6.2.tabula Valsts socils apdroinanas obligts iemaksas stimuli VSAOI likme Stimuli darba mjam Stimuli darba devjam kop Latvija Nav Nav 35.09% Samazinta VSAOI likme par Samazinta VSAOI 3%(likmi samazina pirmaj gad, likme par 23,3%(likmi ja darba mjs uzsk darbu no samazina pirmaj gad, ja 01.08.2010-31.07.2012, saem algu personu pieem darb no Lietuva 14,4% ldz EUR 700/mn. un ir pirm 01.08.2010-31.07.2012, maks algu ldz EUR darba vieta) 700/mn. un darba mjam ir pirm darba vieta) Igaunija Nav Nav 37,2% K redzams tabul 6.2., valsts socils apdroinanas obligts iemaksas stimuli jeb atvieglojumi tiek piemroti tikai Lietuv.

Piemrs:

Lai vartu veikt prskatmku nodoku izmaksu saldzinjumu, emot vr augstk nordts likmes un katras valsts krtbu nodoku piemroan, pie nosacjuma, ka nolgt darbinieka bruto alga ir Ls 700, ir 2 apgdjamie (lai ar Igaunij papildu neapliekamais minimums par apgdb esoiem brniem piemrojams tikai, iesniedzot gada ienkumu deklarciju, objektivittes un saldzinmbas labad mintais atvieglojums ir iekauts aprin) un ir nodoku grmatia, nodoku aprins katr no valstm izskatsies di:

6.3.tabula Valsts socils apdroinanas obligto iemaksu aprins Latvij Darba mja daa Darba devja daa Kopjs Bruto Neapliekamais Atvieglojumi VSAOI IIN Neto VSAOI alga minimums (2x70 Ls) (11%) (25%) alga (24,09%) izmaksas 700 45 140 77 109.5 168. 513.5 868. 6.4.tabula Valsts socils apdroinanas obligto iemaksu aprins Lietuv Darba mja daa Darba devja daa Atvieglojumi Kopjs Bruto Neapliekamais IIN VSAOI Neto VSAOI (20 Ls+ alga minimums (15%) (9%) alga (31.7%) izmaksas Ls) 700 - 60 96 63 221. 541 921. 6.5.tabula Valsts socils apdroinanas obligto iemaksu aprins Igaunij Darba mja daa Darba devja daa Kopjs Bruto Neapliekamais Atvieglojumi VSAOI IIN Neto VSAOI alga minimums (4.8%) (21%) alga (34.4%) izmaksas 700 101 101 33.6 97.52 240. 568.88 940. Msdiens, kad darba devja resursi ir ierobeoti, plnojot pieemt darb jaunu darbinieku, aktuls vartu bt jautjums – kdas ir ar o darbinieku saistts darba devja izmaksas.

emot vr iepriek minto, k ar veiktos aprinus, secinms, ka katrai no apskattajm valstm ir savas darbaspka nodoku priekrocbas. Tpat katrai no valstm ir ar savi attiecgs jomas trkumi. Piemram, neapliekam minimuma nepiemroana darba mja ienkumiem Lietuv, kuri prsniedz 646 Ls, vai ar Latvijas augst VSAOI likme, ko maks darbinieks.

Latvijas priekrocba ir t, ka darba devjam, kas strd Latvij, kopjs izmaksas saldzinmos apstkos uz vienu darbinieku bs mazkas nek attiecgi Lietuvas vai Igaunijas darba devjam.

Tomr Igaunijas priekrocba ir t, ka pie ldzgiem nosacjumiem darba mja neto alga vislielk bs tiei aj valst. Darba mjs saldzinoos apstkos algota darba zi bs vispriecgkais, jo pc nodoku nomaksas saems visaugstko algu. Attiecb uz darbaspka nodoku piemroanas priekrocbm Lietuv jmin tas, ka Lietuvas prstvji var (un nereti to jau dara) Lietuvu poziciont k Baltijas trijnieka valsti, kur ir viszemk IIN likme – 15%, kas, protams, neiedziinoties jautjum pc btbas, ir maldgi iespaidgi saldzinjum ar Latvijas 25% un Igaunijas 21% IIN likmm.

VSAOI EIROPAS SAVIENBAS VALSTS. Lai atbalsttu investcijas cilvkresursos un nodrointu pieejamus un kvalitatvus publiskos pakalpojumus vis valsts teritorij, btiskas investcijas jiegulda nodarbintbas un socilo pakalpojumu infrastruktr. Saistb ar Lisabonas stratijas izpildi Latvijas socilekonomiskajai situcijai atbilstoi paskumi izriet no Latvijas Nacionls Lisabonas programmas 2005.-2008.gadam, tai skait, nodarbintbas veicinana, darba tirgus institciju un socilo pakalpojumu infrastruktras uzlaboana. Turklt pc 2000.gad noteikt ES attstbas stratisk mra par lielkas socils kohzijas nodroinanas tika izstrdta ES socils iekauanas stratija ar mri ievrojami samazint nabadzbu un socilo atstumtbu ES ldz 2010.gadam. Kopj socils iekauanas memorand un Nacionlaj ziojum par socils aizsardzbas un socils iekauanas stratiju 2006. 2008.gadam izvirzti galvenie uzdevumi socils iekauanas jom.

Regula Nr. 883/2004 un regula Nr. 987/2009 ir instrumenti, kas nodroina, ka personas, prvietojoties ES teritorij, nezaud tiesbas uz socilo drobu. Tomr katrai dalbvalstij ir savi nacionlie likumi un regulas tiek izmantotas, lai tos koordintu. No 2010.gada 1.maija mints regulas attiecas uz ES dalbvalstm, bet no 2011.gada 1.janvra ts attiecas ar uz treo valstu valsts piedergajiem, ja vien vii likumgi dzvo dalbvalsts teritorij un nav saistti tikai ar vienu dalbvalsti. Attiecb uz lguma valstm (Islande, Lihtenteina, Norvija, veice) turpina piemrot ldzinjos socils drobas nosacjumus - regulas Nr.1408/71 un regulas Nr.574/ nosacjumus.

Socils drobas noteikumi ES tiek balstti uz diem principiem:

Vienldzga attieksme. Citas dalbvalsts pilsonim tiek garanttas ts paas tiesbas un uz viu tiek attiecinti tie pai pienkumi k s konkrts valsts pilsoiem;

Periodu summana. Tiesbu saglabana to ieganas proces. Lai saglabtu tiesbas uz pabalstiem un pensijm, var tikt emti vr apdroinanas vai nodarbintbas periodi, kas uzkrti cit dalbvalst;

Noteikumu par dzvesvietu nepiemroana. Pabalsti, kas iegti saska ar dalbvalsts tiesbu aktiem, tiek maksti pabalstu samjam ar tad, ja persona vai vias imenes loceki dzvo kd cit dalbvalst;

Var tikt piemroti tikai vienas valsts tiesbu akti. is noteikums aizsarg migrjoo darbaspku no socils drobas iemaksu veikanas vairk nek vien ES dalbvalst, bet taj pa laik nodroina to, ka darba mji ir apdrointi kd no valstm.

Ja uzsk likumgi strdt kd no ES dalbvalstm, tad ir tiesbas iesaistties s valsts socils apdroinanas sistm. Tomr jatceras, ka veikts socils apdroinanas iemaksas vienmr paliek taj ES dalbvalst, kur ts ir veiktas!

7.1.att. Darba devja un darba mja VSAOI % saldzinjums dads ES valsts.

Attl 7.1. redzams, ka socilo iemaksu likmes, k ar to sadaljums starp darba devju un darba mju dads ES valsts ir oti atirgs. Tik attstt valst k Dnij, darba devjs vispr neveic socils iemaksas, savukrt darba mja likme ir 8%. Ir ar tdas valstis, kurs darba mjs veic lielkas iemaksas nek darba devjs, piemram, Slovnija, kur no darba mja ienkumiem ietur par 27% vairk nek no darba devja. Polij gan darba devja, gan darba mja socils iemaksas ir vienldzgas, t.i. 22%. Saldzinoi zemas socils iemaksas ir rij, ja saldzina ar Latviju, tad tur darba devjs maks par 55% mazk, savukrt, darba mjs par 63%.

Daudzs no ES valstm valsts socils apdroinanas obligts iemaksas ir izveidotas t, lai atvieglotu nodoku slogu strdjoiem, kuru ienkumi ir zemi, t.i. uzliekot lielku atbildbu par socilm iemaksm tiem, kuri ir vairk prtikui.

SECINJUMI UN PRIEKLIKUMI Secinjumi:

1. Latvij ar valsts socils apdroinanas obligtm iemaksm saskaras ikviena strdjoa persona.

2. VSAOI grmatvedb tiek uzskaittas preczi, prskatmi un skaidri saprotami, td uzlabojumi grmatvedbas uzskait nav nepiecieami.

3. Iedzvotju informcija par VSAOI un sociliem procesiem kopum ir oti virspusja, un nav pietiekamu zinanu par to, k tiek sadalta un novirzta nodoku makstju nauda, ldz ar to rodas negatva attieksme pret valsts prvaldi un visiem procesiem, kas tiek stenoti, lai sadaltu budetu.

4. Pc statistikas datiem redzams, ka pdjos gados rdtji socilo iemaksu iemumu daai ir pasliktinjuies (pensijas vecuma iedzvotju skaita pieaugums, darba mekltju pieaugums, emigrcijas pieaugums, k ar negatvais dabiskais pieaugums). Ldz ar to varam secint, ka ar turpmk laika posm strauji uzlabojumi aj jom nav gaidmi, jo ir nepiecieams ldzsvars sabiedrbas struktr starp nodarbinto un bez darba palikuo iedzvotju skaitu, kas autu valsts socils apdroinanas sistmai normli un pilnvrtgi funkciont.

5. Socil budeta uzkrjumi strauji samazins, ldz ar to situcijas uzlaboans tuvkajos gados ir neiespjama. Jau 2013.gad is uzkrjums vartu bt nulle.

6. Specil budeta deficts ar katru gadu palielins. Nesamazinot specil budeta izdevumus vai nepalielinot t iemumus, uzkrjumi nesps segt pakalpojumu izmaksas.

7. Pieaug socili aizsargjams sabiedrbas daa, kuras nodroinanai bs nepiecieami arvien lielki ldzeki.

8. Ar 2011.gada 1.janvri ir palielinjus valsts socils apdroinanas obligto iemaksu likmes, kas vartu atspoguoties uz nodoku makstju aktivitti.

9. Iedzvotji, ja ir iespja, izvlas doties strdt uz citm valstm, kur ekonomisk situcija ir stabila, pdj laik arvien biek paliekot uz pastvgu dzvoanu, ldz ar to izjaucot balansu sabiedrb (darbspjgo iedzvotju skaita samazinanu).

Uz doto brdi VSAOI sadaljums, starp darba mju un uzmju, neveicina darba 10.

devjus veikt obligts socils iemaksas valsts budet, jo ikviens uzmjs ir ieinterests samazint savus izdevumus, piedvjot darba mjam „aploku algu”. Darba mjam biei vien dotaj ekonomiskaj situcij nav citu variantu k pieemt o piedvjumu.

Starp kaimivalstm Latvijas socil nodoka likme kop ir vismazk, bet s likmes 11.

pielietojot piemr (tab. 5.3., 5.4., 5.5.) darba mjs Latvij saems vismazko atalgojumu.

Saldzinot VSAOI likmes dads ES valsts jsecina, ka sadaljums starp darba 12.

devja un darba mja dau ir oti atirgs. Latvij darba devja likme ir par 54% lielka, nek darba mjam, savukrt, daudzs ES valsts sadaljums ir gandrz uz pusm.

Prieklikumi:

Ir aktvk jinform iedzvotjus par izmaim socilaj jom sniedzot saprotamu, 1.

koncentrtu un prskatmu informciju, lai ikviens zintu savas tiesbas un pienkumus socilajos procesos, kas autu cilvkiem justies droiem un aizsargtiem sava valst pret socil riska gadjumiem.

Ir svargi iedziinties tiei Latvijas valsts socils attstbas posmos, izanalizt 2.

socils apdroinanas sistmu cits ES valsts, un izprast, kas no t btu pielietojams Latvij, lai uzlabotu valsts socils apdroinanas sistmu.

Ir jsteno daudz vairk nodarbintbas politikas paskumi, kas autu darba 3.

mekltjiem veiksmgk iekauties darba tirg, apmekljot kursus un apmcbas programmas, kas paredztas tiei viiem. K ar jaunu darbavietu radana, kas autu atkopties tautsaimniecbas nozarei.

Jpievr liela uzmanba ar jauns paaudzes stimulanai strdt Latvij, jo tiei 4.

paaudze ir oti svarga sabiedrbas attstbai Latvijas nkotn, k ar socils apdroinanas sistmas pilnvrtgai funkcionanai. Piemram, piedvjot bezmaksas izgltbu, kuras ieganas rezultt btu noteikts laika posms jstrd valsts lab, tdjdi iegstot pieredzi un konkurtspju darba tirg.

Latvij ir nepiecieamas krasas izmaias nodoku politik – nodoku likumdoan, 5.

iemaksu likms. Valsts socils apdroinanas obligto iemaksu likmju sadaljums starp darba devju un darba mju ir neadekvts, emot vr to, ka visus labumus saem darba mjs, darba devjam socils iemaksas ir jveic divkr apjom. Ldz ar to nebtu tik negatva attieksme, no darba devja puses, par obligto socilo iemaksu veikanu valsts budet.

Jizstrd sistma, kas btu labvlga jaunajm imenm – gan atvieglojumu 6.

piemroanas apmrs, gan pabalstu sistmas sakrtoana.

Jsakrto socilo nodoku sistma t, lai iedzvotjus ar zemkiem ienkumiem, 7.

nodoku slogs skartu mazk. Ir oti nepareizi, ka no darba mja ar minimlo atalgojumu ietur tiei tik pat lielas socils apdroinanas obligts iemaksas k no darba mja, kur saem trs reizes lielku atalgojumu vai pat vairk.

IZMANTOTS LITERATRAS SARAKSTS LR Saeima. Mikrouzmumu nodoka likums [tiesaiste]: likums spk ar 1.

01.09.2010., [skatts 2012.g. 15. janvris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par apdroinanu bezdarba gadjumam [tiesaiste]: likums spk ar 2.

01.01.2000., [skatts 2011.g. 15. septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par maternittes un slimbas apdroinanu [tiesaiste]: likums spk ar 3.

01.01.1997., [skatts 2011.g. 15. septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par nodokiem un nodevm [tiesaiste]: likums spk ar 01.04.1995., 4.

[skatts 2011.g. 15.septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par obligto socilo apdroinanu pret nelaimes gadjumiem darb un 5.

arodslimbm [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1997., [skatts 2011.g. 15.septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par socilo drobu [tiesaiste]: likums spk ar 05.10.1995., [skatts 6.

2011.g. 15.septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par valsts socilo apdroinanu [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1998., 7.

[skatts 2011.g. 15.septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par valsts pensijm [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1996., [skatts 8.

2011.g. 15.septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Valsts socilo pabalstu likums [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.2003., 9.

[skatts 2011.g. 15.septembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= 10. MK Noteikumu projekta „Noteikumi par valsts socils apdroinanas iemaksu likmes sadaljumu pa valsts socils apdroinanas veidiem 2011. gad” skotnjs ietekmes novrtjuma ziojums [tiesaiste]: [skatts 2012.g. 15. janvris] Pieejams: www.mk.gov.lv/doc/2005/LManot_161210_likmes.3520.doc 11. MK 20.11.2008. not. Nr.942 3.pielikums [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 28.decembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=184351&from=off 12. MK 20.11.2008. not. Nr.942 4.pielikums[tiesaiste]: [skatts 2011.g. 28.decembris] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=184351&from=off 13. Nodarbintbas valsts aentra [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 09.oktobris] Pieejams: http://www.nva.lv/ 14. Valsts iemumu dienests [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 25.oktobris] Pieejams: http://www.vid.gov.lv 15. VSAOI Baltijas valstu griezum, V.Liberte [tiesaiste]: [skatts 2011.g.

17.decembris]Pieejams:

www.knl.lv/raksti.../BDO_VSAOI_Baltijas_valstis_06_12_2010.ppt 16. ES struktrfondu nacionls programmas „Darba tirgus ptjumi” projekts „Labkljbas ministrijas ptjumi”. Optimla, nodarbintbu veicinoa nodoku un pabalstu sistma. Rga: Silca Printi, 2007. 121.lpp – 130.lpp.

17. irsons, Mris. Socil budeta deficts paliks nkamajai Saeimai. No: Dienas Bizness, Nr.85 (2010, 3.jn.), 8.lpp.

18. Labkljbas ministrijas Komunikcijas departaments. Ministrijs. No: Latvijas Vstnesis, Nr.74 (2010, 12.maijs), 36.lpp.

19. Labkljbas ministrijas Komunikcijas departaments. Ministrijs. No: Latvijas Vstnesis, Nr.83 (2010, 27.maijs), 56.lpp.

20. Leibus Inguna. Individul uzmja grmatvedba un nodoki. Rga: SIA „Lietis informcijas dienests”,2008.116.lpp – 127.lpp.

21. Neilande Jadviga. Tiesbu skola. No: Praktiskais Latvietis, Nr.5 (2011, 5./11.febr.), 7.lpp.

22. Paparde Inga. Latvij. No: Neatkarg Rta Avze Latvijai, Nr.71 (2010, 25.marts), 8.lpp.

23. LR Centrl statistikas prvalde [tiesaiste]: [skatts 2011.g.02.oktobris] Pieejams: http://www.csb.gov.lv/ [tiesaiste]:

24. http://balticexport.com/?article=igaunijas-nodoklu-sistema&lang=lv [skatts 2011.g. 21.decembris] 25. http://www.diena.lv/lat/politics/hot/19-latvijas-iedzivotaju-tuvaka-gada-laika-plano emigret [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 21.decembris] 26. gudrinieks.lv [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 28.decembris] Pieejams: http://www.gudrinieks.lv/referati/cits/pasaules-eogr-fijas-j-dzieni.html 27. http://www.mananauda.lv/vsaoi [tiesaiste]: [skatts 2012.g. 15.janvris] [tiesaiste]: [skatts 2011.g.

28. http://www.portalslv.lv/?menu=doc&id= 21.decembris] 29. http://www.social.lv/portal/nodarbinatiba/mikrobizness/1317-kas-tas-ir mikrouznemums [tiesaiste]: [skatts 2012.g. 15.janvris] 30. Valsts socils apdroinanas aentra [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 25.oktobris] Pieejams: http://www.vsaa.lv 31. http://www.vnlegal.lv/publikacijas.aspx [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 21.decembris] 32. uzdevumi.lv [tiesaiste]: [skatts 2011.g. 28.decembris] Pieejams: http://www.uzdevumi.lv/ExerciseRun/RunExercise?exerciseId=153d88ad-f8bd 4356-989b-cb687926fe52&parentType=VirtualSchool&parentId= ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАПАСОВ В ООО «SFEKS» И ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ Автор работы: Рута Красовска Руководитель работы: Людмила Белявска, Мg.oec.

ВВЕДЕНИЕ На производственных предприятиях, в силу особенностей хозяйственного процесса, возникают сложные ситуации и проблемы в учете и оценки запасов при процессном производстве готовой продукции Часто учет запасов ведется поверхностно, не обеспечено документальное сопровождение движения запасов, нет должного контроля сохранности материальных ценностей, а инвентаризации проводятся только один раз в год, при составлении годового отчета. Не проводятся списания и не рассчитан норматив списания естественных потерь.

Это ведет к снижению эффективности деятельности предприятия и искажению отчета финансовой деятельности предприятия.

Актуальность исследования обусловлена отсутствием в изучаемом обществе методики учета и калькуляции себестоимости готовой продукции собственного производства и несоответствием разработанного внутреннего положения по учету запасов специфике деятельности и нормам законодательства в данной области.

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью «Sfeks», которое осуществляет хозяйственную деятельность в Риге в сфере производства кондитерских изделий.

Предметом исследования являются исследование бухгалтерского учета запасов на производственном предприятии и формирование себестоимости готовой продукции.

Целью квалификационной работы является изучение учета запасов в ООО «Sfeks», формирования себестоимости готовой продукции и разработать положения по учету и оценке запасов на производственном предприятии.

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:

Изучить нормативные документы учета запасов и теоретические аспекты расчета себестоимости товаров собственного производства;

Изучить деятельность ООО «Sfeks», состав запасов и организацию бухгалтерского учета запасов;

Проанализировать методику учета запасов и дать оценку порядку ведения учета запасов в ООО «Sfeks» и соответствие ее нормативным актам и ЛСБУ;

Изучить формирование производственных расходов реализованной продукции в ООО «Sfeks»;

Исследовать учет операций по приобретению сырья и материалов, движению их в производство, учет готовой продукции и незавершенного производства;

Разработать проект положения по учету и оценке запасов в ООО «Sfeks»;

Предложить расчет производственных затрат по изготовлению готовой продукции и калькуляцию себестоимости готовой продукции;

Для решения вышеперечисленных задач автором разработана структура построения работы, которая состоит из введения, трех глав, выводов и предложений.

В первой главе, автор проводит обзор деятельности ООО «Sfeks», особенности производства, а также анализирует методику учета запасов и формирование производственных расходов реализованной продукции.

Во второй главе, изучается бухгалтерский учет приобретения запасов, учет готовой продукции собственного производства и учет незавершенного производства, а также документальное сопровождение операций.

В третьей главе проведено исследование заключительного цикла в учете производственных затрат по изготовлению готовой продукции, порядок проведения инвентаризации запасов и отражение результатов в финансовой отчетности ООО «Sfeks».

При разработке данной темы применены следующие методы отображения информации:

Метод описания и обобщения;

Графоаналитический метод для сопоставления показателей;

Табличный метод для наглядности отображения показателей;

Метод сравнения и группировки данных.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автор детально изучил требования нормативных актов в вопросах учета запасов, расчета и калькулирования себестоимости запасов собственного производства, закрепил теоретические знания в области управленческой и финансовой бухгалтерии на основе данных исследуемого объекта.

Практическая ценность работы состоит в том, что сделанные выводы и предложения, а также разработанное автором методическое положение по учету и оценке запасов дополняют методику ведения учета и могут быть использованы в бухгалтерском учете ООО «Sfeks» с целью устранения недостатков в учете запасов и более точного отражения остатков запасов в годовом отчете исследуемого общества.

В приложениях размещены копии внутренних документов и некоторые методические и внутренние документы общества с ограниченной ответственностью «Sfeks», имеющие отношение к исследуемой теме, а также бухгалтерская отчетность за 2009- 2010 год, ставшие доступными автору в период исследования.

Основными источниками информации при разработке квалификационной работы служили нормативные акты Латвийской Республики, методические пособия по бухгалтерскому учету по исследуемым вопросам, а также издания известных авторов в рамках изучаемой темы. В качестве дополнительного источника использовалась информация интернет ресурсов.

1. УЧЕТ, ОЦЕНКА ЗАПАСОВ, ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ООО «SFEKS» СОГЛАСНО НОРМАТИВНЫМ АКТАМ 1.1 Обзор деятельности и структура организации процесса ООО «Sfeks»

Общество с ограниченной ответственностью (OOO) «Sfeks» зарегистрировано в Коммерческом Регистре предприятий 25 ноября 2003 года, ведет свою деятельность на основании Устава, учредитель- резидент Латвии физическое лицо. Предприятие имеет структурное подразделение – производственный цех, помещения не являются собственностью предприятия, а взято в аренду у юридического лица на основании договора об аренде. Основной капитал составляет 2000 лат, полностью оплачен учредителем.

Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация кондитерских изделий, в ассортименте предлагаемых продуктов производства мармелад, зефир, пастила, орехи и сухофрукты в шоколадной глазури, и другие сладости. Главным компонентом для производства данных кондитерских изделий является натуральное плодово-ягодное пюре.

Во главе общества стоит учредитель, он же единственный член правления, выполняет функции директора и руководит обществом. В непосредственном подчинении директора находятся коммерческий директор, бухгалтер и мастера производства. Закупку сырья, движение сырья в производство и отпуск готовой продукции осуществляет также непосредственно директор.

Изучив организационную структуру ООО «Sfeks» и произведя обзор деятельности предприятия, автор сделал выводы, что директор предприятия в полной мере ведет контроль деятельности предприятия и владеет информацией всего происходящего на предприятии. По мнению автора, директору нужно начать перекладывать простейшие обязанности на плечи штатных сотрудников и большее внимание уделить вопросам стратегии развития общества и эффективности деятельности.

1.2. Состав запасов и особенности производственного процесса в их потреблении Для обеспечения жизнедеятельности предприятия руководство ООО «Sfeks»

постоянно должно контролировать не только все происходящие процессы производства и продаж, но и обеспечить наличие должного количества запасов.

Запасы – это часть оборотных средств компании, которые предполагается использовать в течение одного хозяйственного года или во время производственного цикла [19;

20]. Нормативные акты предъявляют строгие меры к учету движения запасов, оценке, контролю. Желательно контролировать запасы не только раз в год при составлении годового отчета, но и регулярно оценивать достаточность запасов и их оборачиваемость каждый месяц, так как это может способствовать приросту прибыли предприятия.

Основной доход несет реализация готовой продукции собственного производства.

Этот факт обязывает в постоянном наличии иметь определенное количество произведенной продукции готовой к продаже в полном ассортименте с учетом того, что спрос на тот или иной товар может возрасти или сократиться. Из этого следует, что количество и ассортимент готовой продукции на складе напрямую зависит от покупательского спроса.

По состоянию на 31.12.2010 года остатки запасов готовой продукции согласно акту инвентаризации представлены в виде двенадцати наименований кондитерских изделий:

конфеты, зефир, мармеладные кубики, сушеные абрикосы в какао глазури,сушеные бананы в какао глазури, сушеный чернослив в какао глазури. В мае 2011 года на предприятии «Sfeks» была запущена новая линия по производству печенья. В связи с этим в ассортимент выпускаемой продукции прибавилось восемь наименований различных видов печенья.

Важным аспектом является обеспечение на производстве необходимого количества сырья. Директор при закупках руководствуется расчетом требуемого количества и ассортимента производных продуктов согласно рецептуре и заказам.

Состав запасов сырья в ООО «Sfeks» соответствует узкой специализации производственного процесса по изготовлению продукции и включает необходимые компоненты и пищевые добавки.

Производственный цикл выпускаемой продукции на предприятии «Sfeks» зависит от рецептуры производства конкретного изделия. В связи с этим производственный процесс той или иной продукции включает в себя различные этапы переработки сырья для формирования готового продукта, из выданных в производство компонентов сырья к концу рабочей смены на склад готовой продукции поступает определенное количество готовых товаров.

Но для производства зефира или мармелада, сначала нужно произвести полуфабрикат, который становится компонентом производства некоторых изделий.

Например, из закупленных в летний сезон плодов и ягод варят плодово-ягодное пюре, а потом используют его в производстве мармелада и зефира. Производство некоторых видов продукции невозможно завершить в течение одного дня, например, производства пастилы, где из выданных со склада сырья компонентов сначала варят массу.

Приготовленная масса требует несколько часов для застывания. Поэтому полученную массу разливают в формы и оставляют до полного застывания и желирования до следующего дня. На этом производственном этапе возникает статья запасов незавершенное производство. На следующий день, полученную пастилу режут, обсыпают сахарной пудрой, фасуют и отправляют на склад готовой продукции.

Таким образом, производственный процесс в зависимости от производимой продукции длится от 4 -5 часов до двух дней.

Учет запасов в ООО «Sfeks» должен осуществляться согласно данному распределению статей запасов и их разнообразия в различных стадиях производства. Это требует от руководства ООО «Sfeks» своеобразного подхода к учету и контролю состояния запасов, постоянного мониторинга и проведения инвентаризаций.

1.3. Анализ методики ООО «Sfeks» в организации учета и оценке запасов и формировании производственных расходов по реализованной продукции Бухгалтерский учет ООО «Sfeks» представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем непрерывного и документального оформления всех хозяйственных операций.

Бухгалтерский учет на предприятии ведет бухгалтер, который принят на работу на основании трудового договора и является штатным сотрудником ООО «Sfeks».

Учет всех хозяйственных операций ведет бухгалтерия, первичные документы сдаются в бухгалтерию в срок, согласно разработанной в ООО «Sfeks» «Схемы оборота документов». В бухгалтерском учете используются как типовые, так и самостоятельно разработанные бланки первичных документов.

План счетов в ООО «Sfeks» представляет собой утвержденный руководителем систематизированный перечень счетов, предназначенный для постоянного использования.. Главная книга ведется в электронном виде и переносится на бумажный носитель раз в год после составления и утверждения руководителем годового отчета.

Бухгалтерский учет ООО «Sfeks» ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы 1C, система настроена для индивидуальных нужд общества и обеспечивает полный бухгалтерский учет, от учета первичных документов до расчета прибыли или убытков, составления отчетов и баланса предприятия, а также позволяет составлять ежемесячные отчеты для службы государственных доходов, при помощи бухгалтерской программы, руководитель предприятия ведет внутренний учет склада по сырью и готовой продукции собственного производства.

Годовой отчет предприятия как единое целое состоит из финансового отчета и сообщения руководства о развитии предприятия в отчетном году. Расчет прибыли и убытков производится методом оборотных затрат.

Для отражения стоимости запасов в бухгалтерском учете ООО «Sfeks» используются следующие балансовые счета: 2110 – «сырье и материалы»;

2130 – «Готовая продукция и товары для продажи»;

2170 – «Малоценный инвентарь и оборудование»;

Исследование показало, что ООО «Sfeks» не ведет учет запасов незавершенного производства. В методике бухгалтерского учета общества незавершенное производство не отражено, но в положении о порядке проведения инвентаризации есть ссылка на то, что в состав инвентаризируемых запасов наряду с сырьем и готовой продукцией входит незавершенное производство.

Учет запасов в ООО «Sfeks» ведется методом периодической инвентаризации.

Автор обнаружил несоответствие применяемого метода учета запасов в политике ООО «Sfeks» по учету запасов. Так, положение по учету запасов ООО «Sfeks»

предполагает учет запасов методом непрерывной инвентаризации, что не соответствует фактически применяемому методу, в методике ООО «Sfeks» нет отражения учета и оценки запасов собственного производства. В процессе исследования, автор разработал проект положения по учету запасов, и представил его для рассмотрения директору.

Проанализировав включенные в список производственных расходов статьи, выявлено, что в состав производственных расходов в расчете прибыли или убытков в году неверно внесены расходы на рекламу, но эти расходы не связаны с производством и должны быть отнесены в прочие расходы хозяйственной деятельности, а также нет разграничения износа основных средств производства и основных средств, которые не участвуют в производстве, износ отнесен на издержки производства. Все расходы в году отнесены в расходы производства, включая и помещения склада готовой продукции, бухгалтерии и администрации и площади общего пользования. А в 2010 году эти же расходы отнесены в статью административных расходов, однако должна быть рассчитана пропорция площадей используемых в производстве в процентном измерении, по отношению к общей площади арендуемых помещений, и только ту часть по аренде, относить, которая соответствует производственным помещениям на себестоимость производства продукции.

В процессе производства и хранения запасов в ООО «Sfeks» возникают естественные потери. В производстве естественные потери возникают в процессе сбоев и налаживания производственного оборудования, при повреждении тары сырья, в процессе обработки продукции сахарной пудрой и др., но в обществе не разработан и не утвержден норматив списаний естественных потерь, на данный факт было обращено внимание руководителя общества.

2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСОВ В ООО «SFEKS» И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ РЕАЛИЗОВАННОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 2.1. Учет операций и документальное сопровождение по приобретению запасов и движению в производство Основными сопроводительными документами приобретения запасов ООО «Sfeks»

является товарная накладная, выписанная поставщиком при отгрузке товаров, два экземпляра накладной вместе с товаром поступают в ООО «Sfeks».

Часто ООО «Sfeks» запасы приобретает в розницу в магазинах. Такие сделки оформлены чеком электронного кассового аппарата (ЭКА). В таком случае, чек является не только подтверждением оплаты за товар, но и также подтверждением состоявшейся сделки купли – продажи товаров В ООО «Sfeks» ответственность за сохранность приобретаемых запасов несет сам руководитель предприятия (он же единственный член правления и владелец). После проверки поступивший товар в присутствии руководителя отгружают на склад сырья, где запас хранится до использования его в производстве.

Автор отмечает, что процедуры описания производственного процесса и движения сырья с момента передачи его в производство для изготовления конечного продукта в исследуемом обществе нет, что, по мнению автора не позволяет вести точный бухгалтерский учет по процессу выпуска готовой продукции.

Учет сырья на складе ведется с использованием карточек аналитического учета, в электронном виде. В карточке отражено ежедневное движение: поступление на склад сырья и выбытие со склада, а также остаток в конце дня, который является остатком на начало следующего дня.Входящие товарные накладные бухгалтер ООО «Sfeks» получает у руководителя предприятия не позднее следующего рабочего дня,, чеки ЭКА, которые относятся к закупке сырья, в бухгалтерию поступают в качестве оправдательных документов к авансовому отчету руководителя предприятия обычно в конце каждого отчетного месяца.

Руководитель предприятия ежедневно планирует ассортимент и количество производства товаров для следующей рабочей смены производства и на основании рецептуры производит расчет необходимого количества и названий необходимых компонентов производства., и на основании данных расчетов руководитель выписывает внутреннюю накладную по движению запаса со склада в производственный цех,доступ на склад сырья другим лицам, кроме руководителя, запрещен.

В целом, в ООО «Sfeks» учет операций по движению сырья соответствует требованиям законодательства и руководитель обеспечивает постоянный контроль состояния и сохранности запасов сырья. Но в учетной методике не конкретизирован складской учет и движение запасов сырья в производство.

2.2. Учет готовой продукции собственного производства, отражение операций в бухгалтерском учете ООО «Sfeks»

Бухгалтерский учет готовых товаров в ООО «Sfeks» ведется на балансовом счете 2130 – «Готовая продукция и товары для продажи». Производство тех или иных продуктов в ООО «Sfeks» осуществляется согласно разработанной и утвержденной руководителем предприятия рецептуры производства и носит коммерческую тайну.

Производство готовой продукции в ООО «Sfeks» оформляется актом производства, на каждый выпускаемый продукт составляется отдельный акт, в котором указывают порядковый номер, число, фамилия и имя исполнителя, количество и сумма стоимости использованных в производстве в качестве сырья продуктов. Но в производственном акте не указаны трудовые часы, затраченные на производство готовой продукции. Расчет трудовых затрат руководитель ООО «Sfeks» считает коммерческой тайной и для этих целей ведет отдельный никому не доступный регистр.

Согласно применяемому методу периодических инвентаризаций поступление готовых продуктов собственного производства на склад готовой продукции сопровождается производственным актом без бухгалтерских проводок, но методика ООО «Sfeks» не содержит описание процесса производства и учет движения готовой продукции из производства для складского учета.

Автор обратил внимание, что коррекция остатка стоимости запасов готовой продукции в ООО «Sfeks» производится с применением счета 7190 – «Изменение стоимости приобретенных товаров», но поскольку счет 2130 «Готовая продукция и товары для продажи» в ООО «Sfeks» отражает стоимость запасов готовой продукции собственного производства, то для коррекции изменения остатка в конце года нужно делать с применением бухгалтерского счета 6610 – «Изменение стоимости готовой продукции». В разработанном автором проекте методики учета запасов ООО «Sfeks»

включено положение учета готовой продукции собственного производства с применением рекомендованных корректирующих счетов.

2.3. Учет операций по незавершенному производству и их документальное подтверждение Автор изучил технологический процесс производства в ООО «Sfeks» и констатирует, что производственный процесс предполагает производственные процессы которые могут быть начаты в один день, а завершены через определенное время, предполагая наличие остатков запаса сырья в незаконченном виде на конец месяца и соответственно на конец года.

Автор констатировал недостаток в документировании производственного процесса полуфабриката, нет документов в подтверждение того факта, что все компоненты процесса изготовления ягодного пюре для производства мармелада, зефира или процесса производства пастиллы использованы. Наблюдения подтвердили, с момента поступления сырья в производственный цех и до выхода из цеха готовой продукции проходит два дня,если процесс завершения продукта выпадает на следующий день нового отчетного периода, то в учете запасов возникает необходимость отражения остатка незавершенного производства.

В ООО «Sfeks» не ведется учет запасов незавершенного производства. Процедура создания продукции в незавершенном виде и методика учета не разработаны и не отражены в учетной политике общества. Автор предлагает акты незавершенного производства регистрировать в журнале регистрации актов производства с пометкой «незавершенное производство». Открыть карточки аналитического учета незавершенного производства по позициям:

«Незавершенное производство – пастила»

«Полуфабрикат – пюре из ягод»

Для бухгалтерского учета незавершенного производства автор предлагает использовать балансовый счет 2120 – «Незавершенное производство». для коррекции остатка «незавершенного производства» применять операционный счет 6620 – «Изменение стоимости незавершенного производства». В процессе исследования, автор разработал проект Положения по учету запасов с учетом незавершенного производства и представил руководству ООО «Sfeks» для утверждения.

2.4. Формирование себестоимости готовой продукции ООО «Sfeks» и учет расходов реализованной продукции Себестоимость единицы продукции – это сумма затрат, рассчитанная на одну единицу определенного вида продукта или услуги, для определения цены продажи.

Себестоимость приобретения в ООО «Sfeks» рассчитывается путем прибавления к стоимости приобретения расходов, связанных с доставкой и другими расходами, непосредственно связанными с данной закупкой. В ООО «Sfeks» производственная себестоимость рассчитывается путем суммирования расходов на сырье, основные материалы и вспомогательные материалы в соответствии с затратами на их приобретение и дополнительными затратами, непосредственно связанными с изготовлением изделия.

Запасы собственного производства в ООО «Sfeks» оцениваются по производственной себестоимости, которая включает в себя прямые расходы на материалы, прямые трудовые расходы и прочие прямые расходы, которые прямо можно отнести на объект калькуляции. Косвенные расходы нельзя прямо отнести на объект калькулирования,они должны быть распределены между центрами затрат согласно принятой политики на предприятии. Целью калькулирования себестоимости является расчет рентабельности продуктов производства и ценообразование.

Калькуляция полной производственной себестоимости основывается на принципе, что себестоимость объекта калькуляции включает в себя все прямые и косвенные производственные расходы, а также часть накладных общих затрат, обоснованно отнесенные на объект калькуляции согласно принятой политики, руководитель ООО «Sfeks» не представил информацию о формировании производственной себестоимости изготавливаемой продукции, ссылаясь на коммерческую тайну доступа к информации В процессе исследования автор выяснил, что в производстве пастилы применяется полуфабрикат – ягодное пюре, который автор включил в состав сырья по условной цене себестоимости данного полуфабриката. В расходы на прямой труд автором включены заработная плата работников производства и связанные с ней выплаты обязательных взносов социального страхования и пошлину риска предпринимательской деятельности.

Для расчета себестоимости продукции и единицы калькулирования, следует применить ставку распределения косвенных расходов с применением следующей формулы:

Ставка распределения = За базу распределения в каждом обществе принимают тот критерий, который соответствует специфике основной деятельности и более точному поглощению косвенных расходов на предметы затрат. Для ООО «Sfeks» целесообразным принять базой распределения косвенных расходов - общие прямые затраты, так как они имеют наибольший удельный вес общих затрат предприятия.

Согласно расчету прибыли или убытков, составленного методом оборотных затрат за 2010 год, расходы разделены на производственные расходы реализованной продукции, расходы по продаже, административные и прочие расходы хозяйственной деятельности в отчетном году. Однако, изучая состав производственных расходов реализованной продукции, автор обнаружил существенные ошибки,нарушен принцип постоянства.

Так в 2009 году в производственные расходы реализованной продукции в полном объеме были включены расходы по аренде помещений и расходы по коммунальным платежам, а в 2010 году эти расходы признаны коммерческими и отнесены в расходы на продажу, а износ основных средств в полном объеме отнесен в производственные затраты.

Поскольку основные средства в ООО «Sfeks» используются также и для административных нужд и для нужд продажи продукции, автор предлагает при распределении износа основных средств по вышеперечисленным статьям расходов, следует исчислять пропорцию в процентном отношении от стоимости приобретения основных средств по местам использования.

Расходы аренды и коммунальных услуг целесообразно распределить также в процентном отношении по местам центров затрат. В ООО «Sfeks» приблизительно 80% арендуемых площадей используется в производстве, 15% для нужд реализации товаров, а оставшиеся 5% для нужд администрации. Анализ подтвердил, в обществе не конкретизирована классификация доходов и расходов, что приводит к ошибкам при составлении расчета прибыли и убытков.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ В УЧЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ В конце каждого отчетного года, как заключительный цикл бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в ООО «Sfeks» проводится инвентаризация активов, требований и обязательств, согласно требованиям «Закона о годовых отчетах».

Результаты инвентаризации отражаются в финансовом отчете за данный отчетный период.За 2010 отчетный год проведение годовой инвентаризации было назначено на период с 27 по30 декабря. 27, 28, и 29 декабря комиссия проводила инвентаризацию основных средств, а 30 декабря – в последний рабочий день года, инвентаризацию остатков запасов и денежных средств.

Процедура подготовки проведения инвентаризации запасов включает формирование директором списка остатков сырья и готовых товаров на 31 декабря на основе аналитического учета. В процессе инвентаризации проводится пересчет всех имеющихся остатков запасов на складе, составляется опись, которая передается в бухгалтерию для составления сравнительной ведомости с данными аналитического учета. Результаты инвентаризации оформляются актом, содержащим подписи всех лиц инвентаризационной комиссии, акт утверждает руководитель предприятия и принимает решение по выявленным отклонениям.

Автор обращает внимание, что учет незавершенного производства в ООО «Sfeks» не ведется и на дату баланса остатков незавершенного производства не констатировано.

Главной задачей инвентаризации запасов является выявление расхождений фактического наличия запасов общества с данными бухгалтерского учета. По результатам проведенной инвентаризации запасов в обществе может быть выявлен излишек или недостача.

Исследование показало, что в ООО «Sfeks» списание естественных потерь не проводят, возможные потери включены в себестоимость производства и учтены в рецептуре, разработанной директором. Норматив списания естественных потерь рассчитывается в процентном отношении к нетто – обороту. Руководитель должен запланировать и утвердить распоряжением норму естественных потерь для следующего таксационного периода.

Списание естественной убыли запасов в рамках суммы нормативных потерь, не повышает облагаемую базу в годовой декларации подоходного налога с предприятия.

Сверхнормативные потери должны быть отражены в декларации и на их сумму повышен облагаемый доход с применение коэфицента 1,5.

Годовой отчет должен давать достоверное и ясное представление о средствах общества, его обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытках, поэтому учетная политика ООО «Sfeks» должна содержать положения, обеспечивающие достоверный финансовый отчет.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В процессе проведенного исследования по теме квалификационной работы на базе ООО «Sfeks», автор составил следующие выводы:

1. состав запасов и особенности их потребления в ООО «Sfeks», необходимые для обеспечения производственного процесса классифицируются:

Сырье для производства;

Незавершенное производство;

Готовая продукция собственного производства;

Малоценный и быстро изнашивающийся инвентарь.

2. Учетная политика по учету и оценке запасов не актуализирована, отсутствует положение по учету и оценке незавершенного производства, возникающего в процессе производственного цикла.

3. Бухгалтерский учет запасов в ООО «Sfeks» ведется методом периодической инвентаризации, применяется метод ФИФО для определения себестоимости запасов, следуя «Положению об организации бухгалтерского учета в ООО «Sfeks», однако, в «Положении по учету запасов» указан метод непрерывной инвентаризации.

4. Учет хозяйственных операций по движению сырья соответствует требованиям законодательства, и руководитель обеспечивает постоянный контроль состояния и сохранности запасов сырья, замечаний по документированию операций у автора нет.

5. ООО «Sfeks» некорректно применяет счет 7190 – «Изменение стоимости приобретенных запасов» при коррекции остатков готовой продукции. Следуя методу периодической инвентаризации, для коррекции остатков готовой продукции собственного производства необходимо использовать операционный счет 6610 – «Изменение стоимости запасов готовой продукции».

6. В Учетной политике ООО «Sfeks» нет описания создания запасов незавершенного производства, документирование процесса, не разработана методика учета незавершенного производства или полуфабрикатов и бухгалтерский учет данных запасов отсутствует. Автором составлен проект учетной политики по учету и оценке запасов в ООО «Sfeks» и представлен руководству для утверждения 7. Инвентаризация запасов сырья и готовой продукции проводится в соответствии требованиям норм законодательных актов Латвии, и внутреннему положению об инвентаризации.

8. Не разработано «Положение по нормированию и списанию в расходы естественных потерь», связанных со спецификой производства готовой продукции и хранению сырья и материалов.

9. Расчет прибыли или убытков в ООО «Sfeks» ведется методом оборотных затрат, однако не актуализирована классификация доходов и расходов, подлежащих отнесению их по статьям отчета.

Для улучшения бухгалтерского учета запасов и их оценки в ООО «Sfeks» автор вносит следующие предложения:

1. Актуализировать и утвердить «Положение о принципах составления финансовой отчетности», включающее в себя правила составления расчета прибыли или убытков, согласно ЛСБУ №1, учитывая специфику деятельности общества;

2. Разработать методику процедуры передачи запасов в производство и движение выпуска продукции и полуфабрикатов, с целью более точного учетного процесса и отражения остатков по незавершенному производству на дату баланса 3. Ввести в план счетов дополнительный балансовый счет 2120 – «Незавершенное производство» и применять для коррекции остатков готовой продукции счет – «Изменение стоимости запасов готовой продукции», для остатков незавершенного производства счет 6620 – «Изменение стоимости незавершенного производства», включая операционные счета в план счетов;

4. Применять в учете операций незавершенного производства документы: карточки аналитического учета, производственные акты, бухгалтерские справки по учету операций для незавершенного производства. Операции по передаче в производство полуфабрикатов до их завершения документировать внутренней накладной.

5. ООО «Sfeks» разработать «Положение о нормировании и списании естественной убыли», предусмотрев риски потерь сырья и материалов и брака на выходе продукции.

6. Утвердить проект «Положения по учету и оценке запасов ООО «Sfeks», разработанное автором и переданное руководству для рассмотрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ LR Augstk Padome. Gada prskatu likums [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993.

1.

[skatts 28.06.2001.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Augstk Padome. Par grmatvedbu [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993. [skatts 2.

15.07.2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LV Saeima. Komerclikums: likums spk ar 01.01.2002. [skatts 29.06.2011.].

3.

Pieejams http//www.ur.gov.lv/faili/Komerclikums_280508-3.html LR MK. Noteikumi par grmatvedbas krtoanu un organizciju [tiesaiste]: 2003. gada 4.

21. Oktobra noteikumi Nr.585. [Skatts 21.06 2011].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= Alsia R., Marinska K., Bojarenko J. Vadbas grmatvedba: teorija un prakse. Rga: SIA 5.

KIF „Biznesa komplekss”, 2011.239 lpp.

Grandne M., Martemjanova E., Mrne I., Soopa A. Finanu grmatvedba. Rga : RaKa, 6.

2004.169lpp Grigorjeva R., Jesemika A., Leibus I., Svarinska A. Finanu grmatvedba [tiesaiste].

7.

Rga: SIA Izgltbas soi, 2004.246. lpp.

Белявска Л. Основы бухгалтерского учета в соответствии с международными и 8.

национальными стандартами. Рига: SIA KIF „BIZNESA KOMPLEKSS”, 2006. 272стр.

Бояренко Ю., Тюрина А., Кюда М. Финансовая бухгалтерия теория примеры 9.

проводки [прямая ссылка]: SIA KIF „BIZNESA KOMPLEKSS” Рига 2010. 319стр Кюк У., Смирнова Е. Контроллинг. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2010. 108стр.

10.

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект [прямая 11.

ссылка]: Москва «Финансы и статистика», 2003. 415 стр.

Лысенок Н. Инвентаризация активов и обязательств [прямая ссылка]: Из: Бюллетень 12.

предпринимателя № 21, 2010. Стр. 26-34.

Степанова О. Правила учета запасов: что принимать во внимание [прямая ссылка]:

13.

Из: Бухгалтерия и экономика № 9, 2010. Стр. 19-24.

Неопубликованные финансовые отчеты ооо «sfeks»за периоды 2008-2010гг. Учетная 14.

политика ООО «Sfeks».

LR Saeima. Par uzmuma ienkuma nodokli: likums spk ar 01.04.1995. [skatts 15.

12.07.2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR MK. Likuma „Par uzmuma ienkuma nodokli” normu piemroanas noteikumi 16.

[tiesaiste]: 2006. Gada 4.jlija noteikumi Nr.556. [skatts 13.07. 2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id=139741&from=off УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ООО «ARKOLAT», КОНТРОЛЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ Автор работы: Елена Кураченко Руководитель работы: Людмила Белявска, Мg.oec.

ВВЕДЕНИЕ Денежные средства в хозяйственном процессе выполняют функции меры стоимости, средства обмена, накопления капитала.

В процессе хозяйственной деятельности общества постоянно ведут расчеты – c покупателями и поставщиками, с кредитными учреждениями, с бюджетом и налоговыми органами. При каждой хозяйственной операции происходит поступление либо расходование денежных средств. Выбор темы квалификационной работы был обусловлен значимостью организации учета и контроля денежных средств, актуальных для каждого коммерсанта.

Цель квалификационной работы – изучить учёт денежных средств наличных и безналичных по расчетному счету и процедуру инвентаризации.

Для достижения поставленной цели автор определил следующие задачи:

проанализировать учётную политику ООО «Arkolat» по операциям расчётного счёта в национальной и иностранной валюте, методику по учёту кассовых операций и контролю;

исследовать учёт движения наличных и безналичных денежных средств в ООО «Arkolat», особенности валютных операций и бухгалтерский контроль.

изучить процедуру инвентаризации денежных средств в ООО «Arkolat», отражение результатов инвентаризации в учёте общества;

В написании квалификационной работы автор использует аналитический метод, монографический метод и табличный.

Объект исследования- общество ООО «Arkolat», предмет исследования анализ организации учета наличных и безналичных денежных средств и контроль. Период исследования 2009-2010гг.

Квалификационная работа состоит из трех частей, выводов и предложений.

При разработке темы квалификационной работы автором изучены нормативные акты по бухгалтерскому учёту Латвийской Республики, периодические издания, учебные пособия по исследуемой теме, а также внутренние документы ООО «Arkolat», ставшие доступными автору в период исследования. В заключении автор составил выводы и предложения.

1. АНАЛИЗ МЕТОДИКИ SIA «ARKOLAT» ПО УЧЁТУ НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 1.1. Краткий обзор хозяйственной деятельности SIA «ARKOLAT»

SIA «Arkolat» зарегестрировано в регистре предприятий Латвийской Республики июня 1994 года. Статус предприятия – общество с ограниченной ответственностью..Уставной капитал имеет 10 долей по 9402 латов.

Главные направления деятельности SIA «Arkolat» - оптовая и розничная торговля посудой и другим товаром для ведения домашнего хозяйства. С июля 2004 года обществу «Arkolat» принадлежит сеть магазинов «Rito», которые занимаются розничной торговлей посуды и другой домашней кухонной утвари. Магазины «Rito» находятся во многих торговых центрах Риги, а также в Лиепае и Вентспилсе. В 2009 году общество «Arkolat»

приобрело акции родственного эстонского предприятия «OU ARKOGREN», также занимающегося оптовой и розничной торговлей посуды и другой домашней кухонной утвари.

SIA «Arkolat» постоянно развивается и стало известнейшим предприятием в Латвии, проедлагает своим клиентам более 20000 наименований товара из государств Европы, Южной Америки и Азии – Англия, Франция, Германия, Италия, Дания, Швеция, Польша, Бразилия, Япония, Китай, Таиланд, Малайзия.

Самые известные покупатели: торговые сети Rimi, SKY, Mego, K-Rauta, Kruza, Drogas, Elvi, Lido. Работу предприятия успешно оценили Ассоциация Латвийских торговцев и Рижская Дума. SIA «Arkolat» неоднократно признано лучшим в группе оптовой торговли и обслуживания.

1.2. Методика учёта кассовых операций и её оценка SIA «ARKOLAT»

Автором проведён анализ разработанных и утверждённых в обществе «Arkolat»

методических правил по организации бухгалтерского учёта в части операций с наличными и безналичными денежными средствами.Методика в части операций с наличными деньгами не соответствует фактическому порядку движения кассовых операций, применяемых в SIA «Arkolat»;

, слабый фактический бухгалтерский контроль. Автор приходит к выводу, что главным бухгалтером общества и финансовым директором не проведена объективная оценка учётной политики, принятой в обществе, что подтверждает формальный подход к утверждению внутреннего положения по бухгалтерскому учету кассовых операций, действующему бухгалтерскому контролю B методических указаниях отсутствует процедура бухгалтерского контроля по системе ЭКА. Учёт сделок в наличных по всем магазинам общества ведётся с помощью отдельного модуля компьютерной программы Microsoft Dynamics Axapta, куда данные с каждого отчёта Z поступают автоматически.

Автор обращает внимание также на отсутствие в методических указаниях положения о порядке расчётов электронными деньгами по пластиковым картам за покупки и услуги, отсутствие порядка учёта операций, бухгалтерскому контролю по ним.

1.3. Анализ учётной политики SIA «ARKOLAT» по операциям расчётного счёта в национальной и иностранной валюте Расчётные счета общества в национальной и иностранной валюте находятся в двух кредитных учреждениях: АS Swedbank и АS Nordea Bank. АS Swedbank открыты счета в латах, долларах, евро. АS Nordea Bank открыты счета в долларах и евро.

Методические указания по учёту движения безналичных денежных средств утверждаются каждый год, последнее издание от 03.01.2011 года утверждено членом правления.

Операции по банковским счетам - занесение в бухгалтерские регистры полученных и произведённых платежей – в обществе «Arkolat» производит главный бухгалтер и ответственный бухгалтер. Это закрепленно в должностной инструкции, утверждённой президентом общества.

При изучении методики и плана счетов общества, автор констатировал несоответствие между номерами счетов: в методике указан счёт «авансовые платежи за услуги» как номер 21910, в плане счетов – данный счёт имеет номер 21600.

Автор рекомендует обществу при составлении методики опиратся на действующий план счетов, и приводить в методических указаниях только фактические номера счетов.

Автор указывает на отсутствует положения по отражению в бухгалтерском учёте курсовых разниц, возникающих при совершении платежей в иностранной валюте - учёта доходов и убытков от изменения курса валют.

1.4. Методика процедуры инвентаризации кассовой наличности и денежных средств на расчётных счетах SIA «ARKOLAT»

В обществе для контроля и учёта денежных средств проводятся инвентаризации наличных денежных средств в ЭКА магазинов розничной торговли, сейфов магазинов, а также безналичных денежных средств на расчётных счетах общества кредитных учреждений, предусмотрены плановые инвентаризации – по ЭКА – ежеквартальные, на конец отчётного периода, а также при смене материально-ответственных лиц заведующих магазинов. Для усиления контроля над денежными средствами ЭКА и сейфов магазинов проводятся также внезапные инвентаризации, которыя проводится неожиданно для работников по инициативе руководства для проверки работы материально ответственных лиц.

Автор отмечает, что в части методических указаний по завершению инвентаризации и отражению результатов в учёте общества подробно рассмотрена процедура работы инвентаризационной комиссии по документальному оформлению инвентаризации, контролю над завершением инвентаризации и обобщению полученных данных после окончания инвентаризации.

Автор обращает внимание, что в учётной методике нет указания на конкретные номера счетов из плана счетов общества по списанию констатированных недостач в расходы или при отнесении недостач на материально-ответственное лицо, а также по оприходыванию излишков.

2. УЧЁТ НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В SIA «ARKOLAT»

2.1. Учёт наличных денежных средств и процедура бухгалтерского контроля операций В кассе общества (сейфы розничных магазинов) на дату баланса остаток наличных денежных средств составлял 2 004 латов. На расчётных счетах общества остаток безналичных денежных средств составлял 37 250 латов.

К денежным средствам общество Arkolat относит наличные деньги в кассе общества, безналичные денежные средства на банковских расчётных счетах кредитных учреждений A/S SWEDBANK и A/S NORDEA BANK, а также деньги в пути.

В каждом магазине розничной торговли общества имеется зарегестрированный ЭКА. Функциональные обязанности кассира выполняют продавцы магазинов, это оговорено в разработанной в обществе должностной инструкции продавца.

В обществе «Arkolat» разработана инструкция по инкассации наличных денежных средств по ЭКА, но полностью отсутствует методика по ведению и учёту операций по ЭКА. В действующем плане счетов по счетам, применяемым к учёту наличных и безналичных денежных средств, много неиспользуемых счетов бухгалтерского учёта, которые ранее были в обороте, но в данный отчётный период не используются.

Автор рекомендует актуализировать методику учета и разработать положение по операциям с использованием ЭКА и бухгалтерскому контролю за ними.

2.2 Учёт операций по расчётному счёту, документирование и бухгалтерский контроль Для хранения свободных денежных средств и осуществления хозяйственной деятельности путём безналичных расчётов, общество «Arkolat» оформило договор с двумя кредитными учреждениями на открытие и обслуживание расчётных счетов: А/О Swedbank и А/О Nordea Bank. А/О Swedbank открыты счета в латах, долларах, евро. А/О Nordea Bank открыты счета в долларах и евро.

Автор указывает, что вся информация о движении денежных средств на расчётном счёте отражается в банковской выписке. Выписка служит регистром аналитического учёта по каждому счету и является основанием для бухгалтерских записей по счёту 26ххх «Расчётные счета в банках». Автор обращает внимание на отсутствует описание плана счетов по применению счетов по операциям расчётного счёта. Следует пересмотреть план счетов и привести его в соответствие с применяемыми в бухгалтерском учёте операциями по расчётному счёту.

2.3 Особенности валютных операций SIA «ARKOLAT», учёт курсовых разниц В бухгалтерском учёте общества для учёта операций по расчётным счетам в национальной и иностранной валюте используются следующие активные субсчета по сч 26000 – денежные средства:

Для учёта курсовой разницы в бухгалтерском учёте SIA «Arkolat» используется два счёта:81500 – доходы от изменения курса валют,82500 – убытки от изменения курса валют Для учёта операций по конвертации валют в бухгалтерском учёте SIA «Arkolat»

используют 3 специальных счёта: 26710 – расчёты по конвертации валюты (промежуточный счёт для удобства отражения конвертации валюты, существует только на момент сделки и сальдо закрывается на сумму по конверсии на соответствующие операционные счета по доходам или расходам) 81700 – доходы от конвертации валют,82700 – убытки от конвертации валют Автор констатирует, что в разработанной методике по бухгалтерскому учёту отсутствует раздел по учёту операций в иностранной валюте, не включено положение о бухгалтерском контроле по операциям в иностранной валюте и описание к плану счетов в части применения счетов по валютным операциям, учет курсовых и конвертационных разниц, на что было обращено внимание руководства. Полученная в результате конвертации валюты прибыль или убытки отражаются в расчете прибыли или убытков соответствующего периода по нетто-стоимости как финансовый результат по статьям «Другие доходы от хозяйственной деятельности», «Другие расходы от хозяйственной деятельности».

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В УЧЁТЕ SIA «ARKOLAT»

В ходе проведения инвентаризации наличных и безналичных денежных средств в обществе проверяются остатки наличных денег в розничных магазинов общества, остатки безналичных денежных средств на расчётных счетах общества, денежных средств в пути.

Инвентаризация наличных денежных средств в обществе производится на основании письменного распоряжения президента, в котором указывается срок и место проведения инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии, материально- ответственное лицо, присутствующее при проведении инвентаризации. В комиссии по инвентаризации наличных денежных средств включены главный бухгалтер, ответственный бухгалтер и материально-ответственное лицо магазина – если инвентаризируют сейф магазина - то заведующая, если инвентаризируют ЭКА – то продавец-кассир.

Фактическое наличие денежных средств и документов в кассе подтверждается их полным полистным пересчетом. После завершения инвентаризации наличных денежных средств, комиссия оформляет инвентаризационные акты, отдельно для ЭКА и кассы сейфа магазина.

Обществом предусмотрены плановые инвентаризации – по ЭКА – ежеквартальные, годовая - на конец отчётного периода для составления баланса, а также при смене материально-ответственных лиц- заведующих магазинов.

Автор отмечает, что годовая инвентаризация наличных денежных средств в обществе по ЭКА и касс в сейфах магазинов проводится формально. Автор обращает внимание на полное отсутствие бухгалтерского контроля при проведении годовой инвентаризации наличных денежных средств общества.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Исходя из проведенных исследований по теме данной квалификационной работы, автор составил следующие выводы.

Для обработки бухгалтерской информации используется модульная компьютерная программы Microsoft Dynamics Axapta, обеспечивающая учёт денежных средств – наличных и безналичных.

Обществу принадлежит сеть розничных магазинов, в каждом имеется зарегестрированный ЭКА. Для проверки правильности учёта наличных и безналичных денежных средств и соответствия их фактических остатков с данными бухгалтерского учёта проводится инвентаризация.

Разработанная методика по операциям с наличными деньгами не соответствует фактическому порядку движения кассовых операций, описанию документирования операций, и фактическому бухгалтерскому контролю. Отсутствует положение об учёте и бухгалтерском контроле по операциям ЭКА.

В методике по организации бухгалтерского учёта отсутствует положение по процедуре бухгалтерского учёта операций с безналичными денежными средствами в иностранной валюте и отражению в учёте курсовых разниц, и результатов конвертации валют.

Положение по проведению инвентаризаций наличных и безналичных денежных средств разработано и утверждено. Проводится как плановая, так и внезапная инвентаризация наличных денежных средств. Однако заключительная годовая инвентаризация наличных денежных средств в магазинах общества проводится формально в обход принятому положению. Отклонений по результатам инвентаризации на 31.12.2010 года не констатировано.

На основе составленных выводов автор предлагает:

Руководству общества следует переработать учетную методику по учёту 1.

наличных и безналичных денежных средств с учётом принятого порядка движения денежных средств и документированию операций.

Разработать положение по ведению учёта и обеспечению систематического 2..

бухгалтерского контроля по кассовым операциям с применением ЭКА, операциям связанных с расчётами платёжными картами, операциям по расчётным валютным счетам, с отражением в нем учёта операций по курсовым и конверсионным разницам.

Дополнить положение об инвентаризации наличных и безналичных денежных 3..

средств отражением в учёте выявленных отклонений по результатам проведённой инвентаризации с указанием конкретных номеров счетов в проводках.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ LR 1992.gada 14.oktobra likums „Par grmatvedbu”.

1.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR 1992.gada 14.oktobra likums „Gada prskatu likums”.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |
 

Похожие работы:

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.