авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |

«GRMATVEDBAS UN FINANU KOLEDA STUDENTU PTNIECISKO DARBU KRJUMS RGA 2012 ...»

-- [ Страница 4 ] --

Darbinieka kompetences ir konkrta darbinieka spjas pielietot zinanas, pieredzi, prasmes un iemaas noteiktu uzdevumu sekmgai risinanai (nevis paas zinanas un pieredze). Darbinieku kompetences veido un liel mr ietekm:

personiskie motvi: vajadzbas, intereses, attieksmes un vrtbas;

personbas rakstura pabas: pakontrole, spja strdt stresa apstkos, prasme pieemt lmumus un risint problmas;

profesionl izgltba un zinanas;

tehnisks prasmes un iemaas.[7;

35].

Darbinieka kompetences tiek iedaltas:

ciets kompetencs;

mksts kompetencs.

Tiei mksts kompetences, kuras veido emocionl intelience, proti – indivda spja tikt gal ar saviem pamatstresiem, tos apzinoties un apvaldot, k ar prasme komunict un ietekmt apkrtjos, ir visgrtk novrtjamas un nosakmas gan atlases procedrs, gan ar iekjs novrtanas intervijs. Pie mksts kompetences pieder visas ts pabas, intereses un attieksmes, kas izriet no msu personbas. Ts ir grti nosakmas un mainmas, faktiski ts ir relatvi stabilas, veidojas agr brnb, formjoties personbas pamatattieksmei pret pasauli, un sagd vislielks grtbas personla atlases specilistiem, jo ar godgums, lojalitte un uzticba pieder pie s kompetences sastvdam.

Savukrt cieto kompetenci veido zinanas, prasmes un iemaas, kuras indivds dzves un karjeras laik iemcs un apgst. s kompetences sastvdaas ir viegli pierdmas un apstiprinmas ar diplomiem, sertifiktiem un licencm. Te pieder: izgltbas apliecinjumi, valodas prasmes, datorprasmes un citas apgstamas un novrtjamas spjas. Ar s kompetences sastvdaas faktiski ir neiespjami simult;

pretji mksts kompetences sastvdam amata kandidts, piemram, nevar notlot, ka vi prot strdt ar Excel, vai nu vi to prbaudes laik prot vai n, savukrt lojalitti vai godgumu iespjams paust vrdos, estos, skatien, tau relu un drou pierdjumu tam sniedz tikai ilgstoa sadarbba ar o cilvku.[1;

86] Personb apvienojoties labkajm mkstajm kompetencm, kuras indivdam jau ir izveidojus, un cietajm kompetencm, kuras indivds sekmgi iegst dzves laik, vi var kt par izcilu darbinieku, kura darbba ir sekmga un attiecgi tiks novrtta.

Analizjot aptaujas un intervijas rezulttus ar Viakas novada pavaldbas prieksdtju, var secint, ka lielkajai daai pavaldbas darbinieku pc prieksdtja vrtjuma ir augsts kompetenu lmenis. Viakas novada pavaldb darbinieku kompetences tiek paaugstintas, piedaloties dados kursos un seminros, kas tiek rkoti Rg. Var secint, ka lielk daa Viakas novada pavaldbas darbinieku di paaugstina savas kompetences un ce savu profesionlo lmeni (skat. attlu). 73,3 % respondentu savas kompetences paaugstina paizgltojoties, 33,3 % apmekljot lekcijas un ievrojami mazk – 6,7 % trenjas darba viet.
66,70% 73,30% kursi seminri lekcijas kouings 6,70% pazgltoans 33,30% 80% Viakas novada pavaldbas darbinieku kompetenu paaugstinana No iepriek mint var secint, ka cilvki ir svargkais organizcijas stratiskais resurss, kas rada un attsta organizcijas vrtbas. Tie vada un kontrol organizcijas materilos un finanu resursus, tiem jbt sadarbbas partneriem kopjo mru sasniegan ar organizcijas vadbu. Cilvkresursi ir viengais resurss, kur var paaugstint kvalifikciju, tdjdi sekmjot organizcijas attstbu.

Kompetence ir spju, prasmju un zinanu kopums, kas nepiecieams darba uzdevumu veikanai konkrtos apstkos atbilstoi noteiktajiem kvalittes standartiem. Ir divu veidu kompetences: mksts kompetences, kuras veido emocionl intelience – spja tikt gal ar saviem pamatstresiem, k ar prasme komunict un ietekmt apkrtjos, un ciets kompetences, kuras veido zinanas, prasmes un iemaas, kuras tiek iegtas dzves un karjeras laik.

IZMANTOT LITERATRA UN INFORMCIJAS AVOTI Boitmane I. Personla atlase un novrtana. Rga: SIA „Lietis informcijas dienests”, 1.

2008. 186 lpp.

Cilvkresursu attstbas politika.

2.

http://mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/cresattpolitika/?print, [skatts 24.02.3012.] Cilvkresursi.

3.

[skatts http://www.nva.gov.lv/docs/1_43d60608b1b7e4.05556165.ppt#367,2,cilvekresursi 03.02.2012.] Cilvkresursu vadbas un attstbas politika – socili atbildg uzmum.

4.

http://www.nva.gov.lvdocs/1-43d606c811b7e4.05556165.ppt#366,3,Cilvkresursu vadbas un attstbas politika socili atbildg uzmum [skatts 03.02.2012.] Cilvkresursu vadana.

5.

http://omega.rtu.lv/rki/projekts/mac-mater/2_1_n/w-cilv-resurs.pdf [skatts 03.02.2012.] Darba izpildes plnoanas un vrtanas rokasgrmata.

6.

www.mk.gov.lv/file/files/ESfondi/dipn_rokasgramata_15032011.docx [skatts 17.02.2012.] Dombrovska L. R. Cilvkresursu kapitla vadba. Rga: Apgds Zvaigzne ABC, 2009. 7.

lpp.

Dubkvis L. Organizcijas kultra. Rga: Apgds „Jumava”, 2009. 182 lpp.

8.

Eenvalde I. Prmaiu vadba. Rga 9.

Eenvalde I. Personla praktisk vadba. Rga: SIA „Merkrijs LAT”, 2004. 308 lpp.

10.

Forands I. Personlvadba. Rga: SIA „Turbas mcbu centrs”, 69 lpp.

11.

Kehre M. Personlmenedments uzmum. Rga: „Biznesa augstskola Turba”, 2004. 12.

lpp.

Kompetences – pankumu atslga darba snieguma objektvam vrtjumam.

13.

http://cilvekresursi.lv/2010/05/09/kompetences-panakumu-atslega-darba-snieguma-objektivam vertejumam/ [skatts 17.02.2010.] Kompetences valsts prvald.

14.

http://www.mk.gov.lv/valsts-parvaldes-politika/cresattpolitika/?print [skatts 20.02.2012.] Kompetenu pieejas ievieanas pieredze publiskaj sektor.

15.

http://www.google.lv/search?hl=lv&source=hp&q=kompeten%C4%Du+pieeja&gbv=2&cq=ko mpeten%C4%8Du+pieeja&aq=f&aql=&gs_sm=12&gs_upl= 910101125187512.61810 [skatts 20.02.2012.] Personla darbbas vrtanas pamatnostdnes publiskaj prvald.

16.

http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/103-122-VESTURE-Slaidina.pdf [skatts 03.02.2012.] Personla novrtana.

17.

http://wiki.venta.lv/mediawiki/index.php/Person%C4%811a_nov%C4%93rt%C4%93%C5%A [skatts 17.02.2012.] Personla sertifikcija – kompetences garants.

18.

http://psi.lv/upload-file/PSI_personala_sertifik.pdf [skatts 17.02.2012.] Pikeringa P. Personla vadba. Rga: „Ja Rozes apgds” SIA, 2002.125 lpp.

19.

Spensers L., Jr, Phd Spensere S. Darba kompetences. Izcila darba snieguma veidoana.

20.

Jelgava: SIA „Jelgavas tipogrfija”, 2011. 400 lpp.

Viakas novada pavaldbas nolikums.

21.

http://vilaka.lv/uploads/docs/vilakas_novada_pasvaldibas_nolikumsII.pdf, [skatts 20.03.2012.] Viakas novads.

22.

http://vilaka.lv/index.php?page=pagastu-parvaldes [skatts 20.03.2012.] Vintia K. Cilvkresursu plnoanas un novrtanas metodes mazam un vidjam 23.

uzmumam. Latvijas Darba devju konfedercija, 2010. 59 lpp.

http://biznesaplans.anazana.com/lv/index/index-5815 [skatts 20.02.2012.] http://manspersonals.blogspot.com/2012/01/cilvekresursu-vadiba.html [skatts 13.02.2012.] http://temidsolutions.com/uznemumiem/pakalpojums-cilvekresursu-atlase [skatts 03.02.2012.] http://www.lideri.lv/_rict_text/docs/gramata_1-17lpp.pdf [skatts 14.02.2012.] Симонова А. Разработка системы оценки персонала, 24.

http://www.iteam.ru/publications/human/section_47/article_3098/, [skatts 20.02.2012.] УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В SIA «TESLA»

Автор работы: Ирина Мельникова Руководитель работы: Людмила Белявска, Мg.oec.

ВВЕДЕНИЕ Учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности становится одной из наиболее актуальных для каждого общества, в связи с тем, что современный этап экономического состояния Латвии характеризуется дефицитом денежных средств в экономике и неплатежеспособностью многих обществ.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности должен осуществляться в соответствии с нормативными актами и разработанной методикой бухгалтерского учета общества. Выбранные методы учета и оценки дебиторской и кредиторской обеспечивают реальное отражение стоимости их в балансе.

Целью квалификационной работы является изучение учета дебиторской и кредиторской задолженности в SIA «TESLA», проанализировать эффективность расчетов и на основе исследования разработать проект методики по учету и оценке дебиторской и кредиторской задолженности.

Для достижения поставленной цели выдвинуты задачи:

Изучить нормативные документы и проанализировать методику учета дебиторской и кредиторской задолженности в SIA «TESLA»;

Исследовать учет операций по движению дебиторской и кредиторской задолженности и документальное сопровождение;

Исследовать процедуру инвентаризации средств в расчетах на дату баланса;

провести анализ эффективности расчетов с дебиторами и кредиторами в SIA «TESLA»;

На основе проведенного исследования составить выводы и внести предложения;

Объектом исследования квалификационной работы явлись общество с ограниченной ответственностью SIA «TESLA», которое осуществляет хозяйственную деятельность в Риге в сфере оказания электромонтажных услуг.

Предмет исследования - бухгалтерский учет и оценка дебиторской и кредиторской задолженности в SIA «TESLA»,период исследования 2008 - 2010 годы и текущий период 2011 года. Разработана структура построения работы, которая состоит из введения, трех глав, выводов и предложений.

При разработке данной темы автор использовал следующие методы: метод описания и обобщения;

табличный метод;

метод сравнения и группировки данных на основе финансового анализа.

Основными источниками информации служили нормативные акты Латвийской Республики, методические пособия по бухгалтерскому учету по исследуемым вопросам, а также учебные издания латвийских авторов: Бояренко Ю., Тюрина А., Кюда М., Белявской Л., Алсиня Р., Маринска К., Лудборж А., Саксонова С и другие. При разработке темы использованы сайты интернет-ресурсов в рамках изучаемой темы, внутренние бухгалтерские документы SIA «TESLA» и неопубликованные финансовые отчеты за анализируемые периоды.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В SIA «TESLA» СОГЛАСНО НОРМАТИВНЫМ АКТАМ 1.1 Обзор деятельности и структура SIA „TESLA” Общество с ограниченной ответственностью SIA «TESLA» зарегистрировано в Коммерческом Регистре предприятий 10 мая 2007 года, основной капитал составляет лат, полностью оплачен учредителем. Основным видом деятельности предприятия является оказание электромонтажных услуг и работ, на предприятии трудоустроено человек. Во главе общества стоит учредитель, он же единственный член правления, который выполняет функции директора и руководит обществом, решает кадровые вопросы,контролирует денежные средства предприятия, определяет объемы производства и закупку материалов, контролирует наличие их остатков и контроль сохранности материальных ценностей на складе.

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы «ACCOR profi». По мнению автора, в настоящее время директору следует перераспределить выполняемые им обязанности среди штатных сотрудников и большее внимание уделить вопросам стратегии развития общества и эффективности деятельности, чтобы стабильно удержать свое место на рынке услуг.

1.2 Анализ учетной методики SIA «TESLA» по учету и оценке дебиторской и кредиторской задолженности Система бухгалтерского учета включает в себя аналитическую информацию бухгалтерского учета, обобщенную на счетах бухгалтерского учета и отраженную в финансовой отчетности предприятия, что оговорено в учетной политике SIA «TESLA».

Все первичные документы сдаются в бухгалтерию, согласно разработанной «Схемы оборота документов» В учетной политике включены отдельные разделы по учету и оценке дебиторов и по учету и оценке кредиторов, разработано и утверждено Положение о проведении инвентаризаций Обеспечено сохранение всей информации бухгалтерского учета на жестких носителях информации, а также наряду с электронной версией и в бумажной форме документов и учетных регистров. Согласно разработанным на предприятии «Правилам внутреннего порядка о хранении бухгалтерских документов и регистров», все документы распределяются по определенным регистрам и комплектуются в хронологическом порядке и до сдачи в архив хранятся в бухгалтерии предприятия.

В учетной политике не приведены критерии оценки дебиторской задолженности при признании задолженности сомнительной к возврату, практически общество применяет метод оценки каждого отдельного счета должника. SIA «TESLA» на счете 2380 «Расчеты по требованиям к персоналу и краткосрочные ссуды персоналу» учитывают расчеты с работниками за выданные авансом суммы наличных денег и их расходование на хозяйственные нужды и командировочные расходы. Положение о расходах на командировки по полученному авансу носит общий характер и отсутствует срок предоставления авансового отчета командировочным лицом, учетная методика не предусматривает сверку остатка на конец года. В учетной политике не разработано положение об учете операций и сверке задолженности по налогам со службой госдоходов на дату баланса. В учетной методике SIA «TESLA» отсутствует детальная информация об инвентаризации и подтверждении затрат на дату баланса по «Расходам будущих периодов», а также об информации понесенных затрат по экономическому содержанию и признании расходов в приложении к годовому отчету.

В учетной политике SIA «TESLA» по учету кредиторской задолженности оговаривается классификация обязательств: краткосрочные и долгосрочные, но отсутствует положение по учету займов, и не содержит детализированного положения по авансам оплаченным и авансам полученным.

При оценке учетной методики по расчетам с бюджетом констатировано, отсутствует методика по учету налогов, сверки расчетов со службой госдоходов на дату баланса.

2.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В SIA «TESLA»

2.1.Состав и классификация дебиторских и кредиторских долгов SIA «TESLA»

Исходя из изучения состава и классификации дебиторской задолженности в SIA «TESLA», признание, оценка и учет дебиторской задолженности и отражение ее в бухгалтерском учете SIA «TESLA производится по нетто- стоимости, которая рассчитана путем вычитания из учетной стоимости долгов остатка образованных для ненадежных долгов накоплений В SIA «TESLA» операции по движению расчетов с заказчиками происходят согласно счетов - фактур, актов о выполнении работ, накладных за материалы и оборудование, общая сумма дебиторского долга на 31 12 2010 года составила 76 латов. Крупными заказчиками монтажных работ являются SIA «L.E.O.»,SIA «Brze-M», SIA «ALFA-ELEKTRO», «Evolution Latvija» SIA, SIA «Modus bve» и другие, объем монтажных работ в денежном выражении составлял от 5 тыс. латов до 59 тыс. латов. На счете 2410 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы по страховке автотранспорта и спецтехнику, а также расходы по топографическим работам, уплаченные вперед, общая сумма на дату баланса составила 431 лат.

Основными кредиторами по счету 5310 на 31 12 2010 года числились обязательства: SIA «BALTIJAS ELEKTRO SABIEDRBA» на 13 тыс. латов, SIA «EK SISTMAS» – на 4 тыс. латов, SIA «ENERGOKOMPLEKSS» на сумму 4 тыс. латов, SIA « SLO LATVIJA» на 2 тыс. латов, SIA «Tesla Projekts» - на 1,5 тыс. латов.

По счету.5210 «Авансы, полученные от заказчиков» на дату баланса числился аванс, перечисленный SIA «EVOLUTION LATVIJA» в размере 50% за электромонтажные работы в сумме 7296 латов,долг перед персоналом (счет 5550) составил 561 лат, это обязательства общества перед подотчетным лицом по хозяйственным расходам, перенесенный в результате переклассификации конечного остатка по авансовому отчету со счета2380.

Другие обязательства на дату баланса составили: задолженность перед бюджетом по НДС (счет 5721) - 7 021 латов, по подоходному налогу с населения 97 латов, а также начисленный подоходный налог с предприятий - 794 латов, по обязательным взносам на государственное социальное страхование» 135 латов, невыплаченные дивиденды предыдущего года составили 17 627 латов.

2.2. Учет расчетов с заказчиками и документальное сопровождение операций В SIA «TESLA» документом, подтверждающим выполненные услуги или работы, является счёт-фактура, акт выполненных работ. Расчёты между поставщиком и заказчиком производятся в безналичной форме. Сроки оплаты аванса и оплаты за выполненные работы, оговоренны в договорах. Бухгалтерские проводки сомнений у автора не вызывают. С целью привлечения покупателей и стимулирования сроков оплаты ими дебиторской задолженности, продавец использует систему скидок: SKONTO, BONUS, RABAT. Исследуемое общество SIA «TESLA» не предоставляет заказчикам торговые скидки, следуя внутренней политики.

2.3. Учет операций по расчетам с поставщиками в SIA TESLA Счета к оплате поставщикам за услуги представляют собой информацию о том, что товары получены или услуга оказана, но оплата за них не произведена. На счете «Расчеты с поставщиками – физическими лицами» выделяются расчеты с латвийскими физическими лицами – резидентами, которые продали предприятию товар или оказали услугу или выполнили работу вне рамок трудовых отношений. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками обязательно должна быть подтверждена следующими документами: первичными оправдательными бухгалтерскими документами;

соответствующими записями в бухгалтерских регистрах.

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» юридическими лицами в SIA «TESLA»

учитываются на счетах 5310 в латах и 5312 для расчетов в иностранной валюте. Автор отмечает, что учет расчетов с поставщиками и по авансам полученным от заказчиков, организован согласно требованиям нормативных актов, операции, отраженные в учете документально подтверждены, но в учетной политике SIA «TESLA» отсутствует положение учета операций по полученным авансам, порядку расчетов и оценке их на дату баланса, 2.4. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами в SIA TESLA В учете прочих дебиторов SIA «TESLA» числятся остатки по расчетам с прочими дебиторами на балансовом счете 2350 в сумме 16 латов, данная сумма дебиторской задолженности объясняется уточненными расчетами за услуги ТЕЛЕ-2, согласно акту сверки полученных к оплате счетов за услуги за декабрь.

На 31 12 2010 в остатке счета 2390 числится сумма 13 латов в результате переплаты пошлины риска за отчетный.Расчеты SIA «TESLA» с бюджетом представляют собой расчеты по ежемесячно рассчитываемым и уплачиваемым налогам.

В составе прочих кредиторов в балансе SIA «TESLA» отражена задолженность по заработной плате 5610 и задолженность персоналу, возникшая ввиду регулирования счета «Расчеты с подотчетными лицами», по которому возникло кредитовое сальдо на дату баланса. В учетной методике SIA «TESLA» приведены операции по отражению расходов будущих периодов, но отсутствует описание инвентаризации по этим расходам на дату баланса.

2.5.Учет сомнительных и безнадежных дебиторов SIA «TESLA»

В балансе дебиторская задолженность отражается по нетто стоимости в соответствии с требованиями нормативных актов. При оценке дебиторской задолженности, следуя принципу «осмотрительности» необходимо на сомнительные к возврату долги создавать накопления.

Надежные дебиторы – это нетто стоимость дебиторских долгов, и только они отражаются в балансе. Сомнительные дебиторы в балансе не отражаются. Закон «О подоходном налоге с предприятий» определяет порядок увеличения или уменьшение накоплений на облагаемый доход по сомнительным дебиторским долгам. На дату баланса за 2010 год дебиторская задолженность признана SIA «TESLA» реальной к возврату, но в утвержденной методике SIA «TESLA» следует уточнить принятый для оценки метод создания накоплений, и конкретизировать условия, при которых дебиторский долг признается сомнительным к возврату или безнадежным, а также привести корректные бухгалтерские проводки, следуя выбранному методу оценки и плану счетов.

3.ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СРЕДСТВ В РАСЧЕТАХ, АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТОВ 3.1.Процедура инвентаризации расчетов на дату баланса в SIA „TESLA” Дебиторы являются одной из «самых слабых» статей баланса, поэтому при проведении инвентаризации счетов дебиторов (оформляя акты сопоставления состояния задолженности) Безнадежной можно считать задолженность, нереальную для взыскания, они списываются за счет прибыли предприятия. В состав долгов дебиторов включают также задержанные суммы авансовых платежей и при годовой инвентаризации их оценка также производится относительно надежности возврата. В исследуемом обществе SIA «TESLA» отсутствует положение об оценке авансовых расчетов на дату баланса.

. В методике SIA «TESLA» не уточнен порядок сверки задолженности по налогам и пошлинам со службой госдоходов, на что было обращено внимание руководства по внесению дополнений в Учетную политику.

Истечение срока долгов по расчетам с кредиторами в соответствии с требованиями Гражданского закона – 10 лет. В применяемом положении SIA «TESLA» об инвентаризации отсутствует процедура инвентаризации кредиторской задолженности и порядок сверки задолженности с кредиторами.

Инвентаризация расчетов с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.

SIA «TESLA» сверку производит с СГД один раз в год по состоянию на 31декабря, проверяется своевременность расчетов с бюджетом по исчисленным налогам, выявляется задолженность перед бюджетом и дату ее образования.

Сверка расчетов с рабочими и служащими в SIA «TESLA» осуществляется ежемесячно., предоставляется расчетный листок с расшифровкой, в котором указываются все начисления и удержания с заработной платы, а также сумма, подлежащая к выдаче 3.2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают большое влияние на финансовое состояние предприятия., анализ предусматривает, сравнение объема этих задолженностей и их оборачиваемость.

На основании проведенного анализа, констатировано, что дебиторская и кредиторская задолженность в SIA «TESLA» достаточно эффективно управляются руководством, обеспечена согласованность в поступлении и платежах денежных средств.

В 2010 году достигнута активность в деятельности SIA «TESLA», что послужило росту оборота, увеличению дебиторской задолженности, а также и увеличению кредиторской задолженности, связанной с приобретением производственного оснащения для выполнения монтажных и строительных работ в результате заключения новых контрактов и расширением заказов. Причем новые заказы на работы становятся достаточно объемные от 25-80 тысяч латов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ На основании проведенного исследования, автор составил следующие выводы:

1) Отсутствует положение по учету расчетов с прочими дебиторами в части дополнения положения о расходах на командировки, условиями расчетов командировочного лица и уточнить срок предоставления авансового отчета подотчетным лицом;

2) В методике отсутствует учет операций по расчетам с бюджетом и сверкой задолженности по налогам со службой госдоходов на дату баланса;

3) Отсутствует методика по «Займам предоставленным и полученным по лизингу».

4) В учетной методике приведены операции по движению расходов будущих периодов, но отсутствует описание инвентаризации расходов на дату баланса, а также в приложении к годовому отчету не приведена расшифровка содержания счетов «Расходы будущих периодов», «Доходы будущих периодов»;

5) Сверка расчетов по налогам с СГД на дату баланса произведена, но отсутствует данная процедура в Учетной методике.

Положение по инвентаризации не содержит:

1) Критерии оценки дебиторской задолженности в признании сомнительной к возврату задолженности и безнадежной, а также метод создания накоплений;

2) Отсутствует процедура инвентаризации авансов перечисленных и полученных по сверке остатков на дату баланса;

Учет операций по дебиторской задолженности и ее движением, соответствует требованиям нормативных актов. Операции в учете оприходованы согласно утвержденному плану счетов в бухгалтерских регистрах и отклонений при исследовании автором не выявлено. Дебиторский и кредиторский долг по расчетам с заказчиками и поставщиками на 31 12 2010 года подтвержден актами сверки, задолженность признана реальной к возврату;

Анализ управления руководством дебиторской и кредиторской задолженности за 2009-2010 год свидетельствует об эффективном управлении долгами, приток денежных средств по дебиторской задолженности в 2010 году опережал потребность в оттоке средств по платежам с кредиторами на 28 дней;

В 2010 году достигнута активность в деятельности, в результате увеличилась сумма дебиторской задолженности, а также констатирован рост кредиторской задолженности в части авансов полученных, связанных с заключением новых контрактов по заказам объем которых достигает от 25-80 тысяч латов.

Рекомендации руководству SIA «TESLA» для улучшения бухгалтерского учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности:

1. Дополнить положение по учету расчетов с прочими дебиторами условиями расчетов командировочного лица и уточнить срок предоставления авансового отчета подотчетным лицом;

2. Дополнить учетную методику операциями по расчетам с бюджетом и сверкой задолженности по налогам со службой госдоходов на дату баланса;

3. Разработать методику по «Займам предоставленным обществом и займом полученным по лизингу», предусмотрев порядок оформления займа, сроки расчетов, проценты по займу, учетом операций и оплате процентов, а также процедурой классификации кредиторской задолженности на дату баланса;

4. Дополнить правила проведения годовой инвентаризаций, в части критерий оценки дебиторской задолженности по сомнительным и безнадежным дебиторам с указанием конкретных процедур и уточнить применяемый метод накоплений;

5. Дополнить методику процедурой инвентаризации авансов перечисленных и полученных, предусматривая сверку остатков на дату баланса;

6..Дополнить учетную методику процедурой подтверждения остатков по «Расходам будущих периодов» на дату баланса и о раскрытии информации в годовом отчете;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. LR Augstk Padome. Gada prskatu likums [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993.

[skatts 20.11.2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Augstk Padome. Par grmatvedbu [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993. [skatts 2.

08.12 2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par pievienots vrtbas nodokli [tiesaiste]: likums spk ar 01.05.1995.

3.

[skatts 10.11.2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par uzmuma ienkuma nodokli [tiesaiste]: likums spk ar 01.04.1995.

4.

[skatts 27.11.2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR MK. Noteikumi par grmatvedbas krtoanu un organizciju [tiesaiste]. 2003.gada 5.

21.oktobra noteikumi Nr.585. [skatts 30/11/.2011.].

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR MK. Gada prskatu likuma piemroanas noteikumi Nr.488 2011.gada 21.jnij 6.

Alsia R., Marinska K., Bojarenko J. Vadbas grmatvedba: teorija un prakse. Rga: SIA 7.

KIF"BIZNESA KOMPLEKSS", 2011. 244. lpp.

Grigorjeva R., Jesemika A., Leibus I., Svarinska A.. Finanu grmatvedba. Rga: SIA 8.

Izgltbas soi, 2004. 246.lpp.

Ludbors A. Apgrozm kapitla vadana nelielos uzmumos. Rga: SIA „Lietis 9.

informcijas dienests”, 2007. 288.lpp.

Mlderis G. Inventarizcijas. Rga: Biznesa augstskola Turba, 2005. 80.lpp.

10.

Saksonova S. Uzmuma finanu vadbas praktisks metodes. Rga: Merkrijs Lat, 2006.

11.

225.lpp.

Бояренко Ю., Тюрина А., Кюда М.. Финансовая бухгалтерия: теория, примеры, 12.

проводки. Rga: SIA KIF"BIZNESA KOMPLEKSS", 2010. 320.стр.

Янушка М. Формирование и обновление учетной политики предприятия. Rga:

13.

Merkrijs Lat, 2007. 157.стр.

Корпоративный менеджмент. Коэффициент кредиторской задолженности. [skatts 14.

10.05.2011.].

Pieejams http://www.cfin.ru/encycl/payables_turnover.shtml Корпоративный менеджмент. Практические приёмы анализа дебиторской 15.

задолженности организации. [skatts 10.09.2011.] Pieejams: http://www.cfin.ru/management/finance/payments/debit_debt.shtml Бояренко Ю. Сомнительные и безнадежные дебиторы, их оценка и учет на дату 16.

баланса. «Бухгалтерия & Экономика» № 1., 2010.68. – 73. стр.

Неопубликованные финансовые отчеты SIA «TESLA» за периоды 2008-2010 гг.

17.

Учетная политика SIA «TESLA»

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАПАСОВ В ООО «BALTIK POLIS»

Автор работы: Наталья Музычук Руководитель работы: Ангелина Тюрина, Mg.oec АННОТАЦИЯ Целью работы является изучение особенностей учета запасов в ООО «Baltik Polis», формирования себестоимости товара и описание методов учета запасов в обществе.

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:

Изучить нормативные документы организации учета запасов и методы учета запасов;

Изучить деятельность ООО «Baltik Polis», состав запасов и организацию бухгалтерского учета запасов;

Проанализировать методику учета запасов и дать оценку порядку ведения учета запасов в ООО «Baltik Polis» и соответствие ее нормативным актам и ЛСБУ;

Изучить формирование себистоимости закупаемого товара в ООО «Baltik Polis»;

Исследовать учет операций по приобретению и движению запасов;

На основе проведенного исследования составить выводы и внести предложения.

Работа состоит из введения, трех частей, выводов и предложений.

В первой части «Учет и оценка запасов согласно нормативных актов» описаны методы учета движения запасов, методы оценки запасов, оценка запасов на дату баланса согласно нормативных актов.

Во второй части «Бухгалтерский учет движения запасов в ООО «Baltik Polis»

проведено исследование бухгалтерского учета и документальное сопровождение операций по приобретению запасов, движению запасов на складах. Произведен анализ оборачиваемости запасов в обществе.

Третья часть работы «Инвентаризация запасов в ООО «Baltik Polis» посвящена инвентаризации запасов, учету результатов, отражение и раскрытие информации в годовом отчете.

В заключении, на основании проведенного исследования, автором сделаны выводы и предложения в рамках названной темы работы.

Объем квалификационной работы 54 страницы, 1 рисунок, 1 график, 10 примеров 1 таблица и 12 приложений. В разработке темы квалификационной работы использованы 20 источников информации.

Работа написана на русском языке.

ANOTCIJA Darba mris ir krjumu uzskaites, preu paizmaksas veidoanas izpte SIA „Baltik Polis” un krjumu uzskaites un novrtanas sabiedrb metou aprakstana.

Izvirzt mra sasnieganai ir jveic sekojoi uzdevumi:

Krjumu uzskaites organizcijas normatvo dokumentu un krjumu uzskaites metou izpte;

SIA „Baltik Polis” darbbas, krjumu sastva un krjumu uzskaites grmatvedbas uzskaites organizcijas izpte;

Jizanaliz krjumu uzskaites metodika un jnovrt krjumu uzskaites krtba SIA „Baltik Polis”, k ar to atbilstbas normatvajiem aktiem un Latvijas grmatvedbas uzskaites standartiem;

Jizpta ieprkamo preu paizmaksas veidoana SIA „Baltik Polis”;

Jizpta krjumu iegdes un prvietoanas operciju uzskaite;

Pamatojoties uz veikto ptjumu, jizdara secinjumi un jizvirza prieklikumi.

Darbs sastv no ievada, trs dam secinjumiem un prieklikumiem.

Pirmaj da ir apraksttas krjumu prvietoanas uzskaites metodes, krjumu novrtanas metodes, krjumu novrtana bilances datum atbilstoi normatvajiem aktiem.

Otraj da ir veikta grmatvedbas uzskaites un krjumu iegdes, prvietoanas noliktavs operciju dokumentrs uzturanas izpte. Veikta krjumu apgrozbas sabiedrb izpte.

Darba tre daa ir veltta krjumu inventarizcijai, rezulttu uzskaitei, informcijas gada prskat atspoguoanai un atifranai.

Noslgum, pamatojoties uz veikto ptjumu, autors ir izdarjis secinjumu un izvirzjis prieklikumus noteikts darba tmas ietvaros.

Kvalifikcijas darba apjoms... lapas, 1 zmjums, 1 grafiks, 10 piemri, 1 tabula un pielikumi. Kvalifikcijas darba tmas izstrd ir izmantoti 20. informcijas avoti.

Darbs ir uzrakstts krievu valod.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ЗАПАСОВ В ООО «BALTIK POLIS»

Характеристека деятельности общества.

ООО «Baltik Polis» зарегистрировано в марте 1998 года. Уставной капитал с 01.10.2010 года составляет 61 800 лат. Уставной капитал состоит из 618 долей, номинальная стоимость одной доли составляет 100 лат. Статус предприятия – общество с ограниченной ответственностью. Общество ведет свою деятельность на основании Устава. Учредителями являются два физических лица, резиденты ЛР, каждое из которых имеет равные доли в размере 30 900 лат. Таким образом, участники общества имеют одинаковые права и одинаковое влияние на капитал.

ООО «Baltik Polis» с момента регистрации является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), а также, в соответствии со статусом (SIA), является плательщиком подоходного налога с предприятий.

Видом коммерческой деятельности общества является оптовая торговля чаем, кофе и другими продуктоми питания. Импорт и экспорт чая, кофе.

На предприятии имеются две структурные единицы: офисное помещение (оно же является и юридическим адресом) и складское помещение. Помещение склада не является собственностью предприятия, оно арендуется. Помещение склада зарегистрировано в финансовой инспекции как структурная еденица. На складе хранится товар для продажи.

Там же оформляются товарно- транспортные накладные по приему и продаже товара.

Так как кофе является акцизным товаром, то часть товара находится на таможенном складе, до тех пор, пока не уплатятся таможенная ввозная пошлина и акцизный налог.

Оформленнием таможенных документов, деклараций и расчетом налогов, занимаются сотрудники таможни.

Документальное оформление движения запасов на таможенном складе.

ООО « Baltik Polis» торгует кофе, который импортирует из-за граници, а кофе в Латвийской Республике является акцизным товаром. Для этого общество арендует место на таможенном складе у ООО "Transimpeks Terminal", куда товар поступает после ввоза в страну. ООО "Transimpeks Terminal" с 1997 года является держателем таможенного склада в Риге с возможностью обслуживания и правом хранения акцизных, продовольственных грузов и других групп товаров, а так же является экспедитором и таможенным брокером в Латвии, оказывает складские услуги, оптимизирущие отгрузку, обработку и хранение товара на складах, на базе высококачественных складских площадей, оснащенных современным оборудованием и складской техникой. Использование автоматизированных систем управления складами обеспечивает точность выполнения заказов, контроль и ведение документооборота, реальную информацию о движении товаров и грузов, упрощенный учет и инвентаризацию товаров.

На таможенном складе товар находится до уплаты акцизного налога и таможенной пошлины.

Целью процедуры таможенного складирования, является обеспечение хранения товаров. Данная процедура предусматривает хранение:

а) иностранных товаров – без взимания с них таможенных пошлин ;

б) товаров преднозначенных для экспорта.

Общество ведет учет запасов на таможенном складе по методу непрерывной инвентаризации запасов. Этот метед подразумевает непрерывное отражение движения запасов на балансовых счетах, т.е. любое движение запасов тут же отражается на дебете и кредите соответствующих счетов учета запаса.

При ввозе товара на территорию Латвийской Республики общество обязано заплатить налог на природные ресурсы. Так как товар ввезен в упаковке. К документам на ввозимый товар поставщик прикладывает упаковочный лист (Packing list) (приложение 7). В упаковочном листе приводится список позиций груза (сборного груза) с указанием номеров мест, в которые они упакованы, и весом каждого места. Упаковочный лист – грузо-сопроводительный документ. Является дополнением к инвойсу.

Налог на природные ресурсы включается в стоимость приобретенных запасов. Автор исследуя документацию по ввозу товара констатировал, что общество «Baltik Polis» не платило налог на природные ресурсы, тем самым занижает себестоимость товара и снижает налог на добавочную стоимость (НДС).

Поставщики из третьих стран Таможенный склад Латвия Оптовый склад Экспорт в ЕС продаж Рис.1.1 Схема движения запасов на таможенном складе На рисунке видно, что товар ООО « Baltik Polis» получает от поставщика из третьей страны, производителя кофе фbрмы « S.L.N.COFFEE PRIVATE LIMITED» находящейся в Индии, с этой фирмой у общества заключен контракт на поставку кофе. Привезенный товар из третьих стран всегда поступает на таможенный склад. Затем необходимая часть товара растомаживается : платится таможенная ввозная пошлина, акцизный налог и поступает на оптовый склад для продажи Латвийскм покупателям. Часть товара идет на экспорт. За экспортный товар не платится таможенная пошлина и акцизный налог.

Общество ведет учет запасов на таможенном складе по методу непрерывной инвентаризации запасов. Этот метед подразумевает непрерывное отражение движения запасов на балансовых счетах, т.е. любое движение запасов тут же отражается на дебете и кредите соответствующих счетов учета запаса.

При ввозе товара на территорию Латвийской Республики общество обязано заплатить налог на природные ресурсы. Так как товар ввезен в упаковке. К документам на ввозимый товар поставщик прикладывает упаковочный лист (Packing list) (приложение 7). В упаковочном листе приводится список позиций груза (сборного груза) с указанием номеров мест, в которые они упакованы, и весом каждого места. Упаковочный лист – грузо-сопроводительный документ. Является дополнением к инвойсу.

Налог на природные ресурсы включается в стоимость приобретенных запасов. Автор исследуя документацию по ввозу товара констатировал, что общество «Baltik Polis» не платило налог на природные ресурсы, тем самым занижает себестоимость товара и снижает налог на добавочную стоимость (НДС).

Анализ оборачиваемости запасов в обществе Основные показатели финансовой деятельности ООО «Baltik Polis» с 2008 по 2010 годы, необходимые для расчета коэффициента.

Основные показатели 2008 год 2009 год 2010 год Производственная 1 379 307 773 246 360 себестоимость реализованной продукции Всего запасы 207 973 49 859 103 Сумма баланса 428 884 213 961 217 2008 год.

1379307 / 207973 = 6.63(коэффициент) 360 / 6.63 = 54 дня 2009 год.

773246 / 49859 = 15.5(коэффициент) 360 / 15.5 = 23 дня 2010 год.

360808 / 103356 = 3.49(коэффициент) 360 / 3.49 = 103 дня Анализ оборачиваемость запасов дни 60 2008 2009 годы 1.2 Анализ оборачиваемости запасов в днях Представленный автором график показывает динамику оборота: в каком году общество успешнее продавало свой товар и товар не находился долго на складах. На графике видно, что самым успешным по обороту запасов был 2009 год. Запасы в году по отношению к нетто обороту были большие, это говорит о том,что заказывали больше товара, чем могли продать.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ В ООО «BALTIK POLIS»

Проведение инвентаризации запасов на таможенном складе В конце каждого отчетного года, как заключительный цикл бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в ООО «Baltik Polis» проводится инвентаризация активов, требований и обязательств, согласно требованиям «Закона о годовых отчетах».

Результаты инвентаризации отражаются в финансовом отчете за данный отчетный период.

Инвентаризацию в ООО «Baltik Polis» проводят согласно разработанному в обществе положению о порядке проведения инвентаризации. Инвентаризация призвана подтвердить достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности, ей подлежит всё имущество организации, независимо от его местонахождения, и все виды финансовых обязательств.

Инвентаризации подлежат запасы, не находящиеся на складе общества, но числящиеся в бухгалтерском учёте. Это запасы хранящиеся на таможенном складе.

ВЫВОДЫ В процессе проведенного исследования выдвинутых задач по теме квалификационной работы на базе ООО «Baltik Polis», автор составил следующие выводы:

Запасы - существенная часть активов общества, продажа товаров единственный 1.

источник выручки. Специфика деятельности общества – продажа товаров, которые облагаются акцизным налогом.

Учет запасов осуществляется на акцизном складе и на складе продаж.

2.

На дату баланса запасы оцениваются по стоимости приобретения 3.

(себестоимости), пересчитываются в латы по установленному Банком Латвии курсу соответствующей иностранной валюты, если мерой стоимости в оправдательном документе является иностранная валюта.

Все хозяйственные сделки подтверждаются документами и оцениваются в 4.

денежном выражении и с соблюдением хронологии, и проведены по учетным регистрам предприятия.

На оправдательных документах о хозяйственных сделках указана бухгалтерская 5.

проводка, суммы в иностранной валюте пересчитываются в латы по установленному Банком Латвии курсу, действующему на день совершения сделки.

Учет ведется методом двойной записи, согласно утвержденному плану счетов 6.

общества.

Общество ведет учет запасов на таможенном складе по методу непрерывной 7.

инвентаризации запасов. Этот метед подразумевает непрерывное отражение движения запасов на балансовых счетах, т.е. любое движение запасов тут же отражается на дебете и кредите соответствующих счетов учета запаса.

Для учета остатков на таможенном складе в обществе разработаны учетные 8.

карточки по каждой декларации отдельно. В карточке указан номер декларации, наименование товара, цена, колличество поступивших и выбывших упаковок, дата.

При ввозе товара на территорию Латвийской Республики общество обязано 9.

заплатить налог на природные ресурсы. Так как товар ввезен в упаковке. К документам на ввозимый товар поставщик прикладывает упаковочный лист.

Общество налог на природные ресурсы не платит.

10. Учет хозяйственных операций по движению товара на таможенном складе соответствует требованиям законодательства, и руководитель обеспечивает постоянный контроль состояния и сохранности товара, замечаний по документированию операций у автора нет.

11. Учет запасов в обществе на складе продаж ведется с помощью компьютерной программы «AVS». Которая обеспечивает контроль запасов и учет их движения, ведутся карточки учета и движения товара.

12. Бухгалтерский учет в обществе ведется на бухгалтерской программе 1С.

13. Учёт движения запасов, на оптовом складе, в обществе ведется методом периодической инвентаризации.

14. В процессе продажи и хранения запасов в ООО «Baltik Polis» возникают естественные потери. В обществе естественные потери возникают при возврате товара от покупателей, так же покупатели возвращяют просроченный товар, товар с поврежденой упаковкой. В обществе не разработан и не утвержден норматив списаний естественных потерь.

15. Складской учет движения запасов в ООО «Baltik Polis» организован в соответствии с требованиями законодательства, отражено в учете и сопровождается необходимыми документами.

16. Финансовый успех компании, показатель ее ликвидности и платежеспособности напрямую зависит от того, насколько быстро средства, вложенные в запасы, превращаются в деньги. Коэффициент оборачиваемости сравнительно низок был в 2010 году-103 дня;

2008-54 дня средний коэффициент;

2009-23 дня самый высокий показатель.

17. Инвентаризация запасов проводится в соответствии требованиям норм законодательных актов Латвийской Республике и внутреннему положению об инвентаризации.

18. Стоимость запасов в обществе определяется по методу ФИФО.

19. Остатки запасов по результатам инвентаризации отражены в балансе ООО «Baltik Polis» согласно принятому методу учета запасов.

20. Недостатком учета запасов в ООО «Baltik Polis» является отсутствие методики по учету списания естественных потерь стоимости запасов, и положения о нормативных потерях естественной убыли.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Для улучшения бухгалтерского учета запасов и их оценки в ООО «Baltik Polis» автор вносит следующие предложения:

2. Было предложенно руководству общества, заключить договор с одной из фирм:

«Zaais punkts» или «Zaa josta», для расчета налога на природные ресурсы,эти фирмы занимаются переработкой отходов и предлагают клиентам вести систему по охозяйствованию.

3. Необходимо разработать «Положения по списанию естественных потерь».

Руководителю предложенно утвердить распоряжением норму естественных потерь для следующего таксационного периода.

4. Для этих нужд открыть в плане счетов общества следующие счета:

a. 7450 – «Списание естественных потерь в пределах нормы», b. 7460 – «Списание сверхнормативных естественных потерь».

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ LR Augstk Padome. Gada prskatu likums [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993.

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Augstk Padome. Par grmatvedbu [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993.

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LV Saeima. Komerclikums: likums spk ar 01.01.2002.

Pieejams http//www.ur.gov.lv/faili/Komerclikums_280508-3.html LR Saeima. Par uzmuma ienkuma nodokli: likums spk ar 01.04.1995.

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. "Dabas resursu nodoka likums" likums spka ar 29.12.2005.

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR MK. Likuma „Par uzmuma ienkuma nodokli” normu piemroanas noteikumi [tiesaiste]: 2006. Gada 4.jlija noteikumi Nr.556.

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id=139741&from=off LR MK. Noteikumi par grmatvedbas krtoanu un organizciju [tiesaiste]: 2003. gada 21.

Oktobra noteikumi Nr.585.

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR MK Noteikumi Nr.662 "Akczes preu aprites krtba" 01.09.2005.

Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id=115573&from=off Grmatvedbas padomes 2004.gada 5.februra lmums: Latvijas grmatvedbas standarts Nr.1 „Finanu prskata sagatavoanas pamatnostdnes” Pieejams http://www.likumi.lv/doc.php?id= 10 Grmatvedbas padomes 2010. gada 08.septembra lmums [tiesaiste]: Latvijas grmatvedbas standarts Nr.11 „Krjumi” Pieejams http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=221422&laidiens_id= 11 VID Metodiskais materils "Attaisnojuma dokuments darjumos ar precm" 12.07.2010.

Pieejams: http://www.vgk.lv/lv/downloads/18803/ 12 Alsia R., Marinska K., Bojarenko J. Vadbas grmatvedba: teorija un prakse. Rga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011.239 lpp.

13 Белявска Л. Основы бухгалтерского учета в соответствии с международными и национальными стандартами. Рига: SIA KIF „BIZNESA KOMPLEKSS”, 2006. 272стр.

14 Бояренко Ю., Тюрина А., Кюда М. Финансовая бухгалтерия теория примеры проводки [прямая ссылка]: SIA KIF „BIZNESA KOMPLEKSS” Рига 2010. 319стр.

15 Белявска Л. Экспресс–анализ оценки деятельности общества [прямая ссылка]: Из:

Бухгалтерия и экономика № 2, 2010. Стр. 63-74.

16 Лысенок Н. Инвентаризация активов и обязательств [прямая ссылка]: Из: Бюллетень предпринимателя № 21, 2010. Стр. 26-34.

17 Степанова О. Правила учета запасов: что принимать во внимание [прямая ссылка]: Из:

Бухгалтерия и экономика № 9, 2010. Стр. 19-24.

18 Смирнова И. Налог на природные ресурсы: новое в законе. [прямая ссылка]: Из:

Бухгалтерия и экономика № 01, 2009. Стр. 41-52.

19 Оправдательный документ в сделках с товарами [прямая ссылка]: Из: Бухгалтерия и экономика № 7-8, 2010. Стр. 24-41.

20 Неопубликованные финансовые отчеты ООО «Baltik Polis»за периоды 2008-2010гг.

KOKMATERILU DARJUMU UZSKAITE SIA „KOKA NAMS” Darba autors: Signe Neimane-Kleinberga Darba vadtja: Maija uda, Mg.oec.

KOPSAVILKUMS Mei ir viens no lielkajm nacionlajm bagtbm Latvij, kas ar nosaka daudzu uzmjdarbbas veidu attstbu Latvij. Lai nodrointu godgu kokkurenci starp uzmumiem un pareizu apakoksnes un kokmaterilu uzskaiti ir pieemti vesela rinda normatvo dokumentu, kas reglament mea nozari un kokapstrdes uzmumu darjumus ar kokmateriliem. aj darb autors ir apskatjis o noramtvo dokumentu piemroanu uz SIA „KOKA NAMS” bzes.

IEVADS Latvij saldzinot ar ts kopjo platbu, 50.3 % no visas teritorijas aizem mei. Saldzinot ar Eiropas Savienbas valstm, msu valsts ir pieskaitma pie ar meiem bagtm valstm.

Latvijas valstij pieder 50.2 %, bet prjie 49.8 % privtajam sektoram, kur ietilpst gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Kokiem augot veidojas koksnes pieaugums. Katru gadu kds daudzums no s koksnes tiek izcirsts galvenaj cirt, veicot izaugus koksnes raas ieganu, k ar t tiek iegta sanitrs un kopanas cirtes rezultt.Kokmaterilu nozar ir specifiska attaisnojuma dokumentu un nodoku uzskaite, kas ir ar par iemeslu, lai atteiktos no aj nozar piedvtajm grmatveu vakancm.

Darba mris ir apskatt kokmaterilu uzskaites specifiku atbilstoi Latvijas normatvajiem dokumentiem, lai sniegtu prieklikumus SIA „ Koka nams” kokmaterilu darjumu uzskaites pilnveidoanai.

Lai sptu izpildt sava mra sasnieganu, ir jveic di uzdevumi:

Iegt informciju k grmatvedbas uzskait tiek atspoguotas meaudzes – bioloiskie aktvi;

Uzzint k tiek veikta kokmaterilu krjumu uzskaite, to uzmrana, krjumu veidi;

Izprast kokmaterilu inventarizcijas procesu;

Izanalizt kokmaterilu un ar tiem saistto pakalpojumu iemumu un izdevumu klasifikciju SIA „ Koka nams” grmatvedb;

Apskatt attaisnojuma dokumentu noformanas patnbas;

Iegt informciju, k notiek nodoku uzskaite kokmaterilu darjumiem;

Apskatt valsts iestdm iesniedzamos prskatus, kas nepiecieami par darjumiem ar kokmateriliem Izdart secinjumus un sniegt prieklikumus SIA „ Koka nams” kokmaterilu darjumu uzskaites pilnveidoanai.

Darba izstrdes proces, iegta informcija no SIA „ Koka nams” grmatvedbas, par bioloisko aktvu uzskaiti, jo to neatrun normatvajos dokumentos. Noskaidrots bioloisko aktvu apjoms, to eogrfisk atraans vieta un vrtjums naudas izteiksm, k ar t atspoguoana bilanc.

Krjumu uzmranai izmanto vienu no metodm, kas ir noteikta Latvijas nacionlaj standart „ Apao kokmaterilu uzmrana”. Darba gait apzints, kuri ir tie kokmaterilu veidi, kuriem veic uzkrjumus krjumu noliktavs.

Iegta informcija, kur tiek realizti kokmaterili, kda ir attiecba no realizcijas pa Latviju un citm ES dalbvalstm.

Tpat ptts, kdas ir nodoku uzskaites nianses. Pdjo triju gadu laik veikts izmaias likumdoan, to ietekme grmatveu ikdienas darb.

Darba izstrdei ir izmantoti Latvijas Republikas normatvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi, Valsts Iemumu dienesta metodiskie materili, grmatvedbas standarti.

Iegta informcija no interneta resursiem, periodikas un rokasgrmatas mea nozarei.

Darba izstrdei izmantotas das ptjumu metodes:

Apraksto jeb monogrfisk metode;

Tabulu metode;

Grafisk metode.

TMAS IZKLSTS Bioloiskie aktvi saska ar Gada prskata likumu ( turpmk GP) ir dzvnieki un augi, kurus sabiedrba tur, lai iegtu lauksaimniecbas produktus prdoanai vai papildu bioloiskos aktvus. Lauksaimniecba iepriekmint likuma izpratn ir mesaimniecba, zivsaimniecba vai cita tda pamatdarbba, kas ietver dzvnieku vai augu bioloisks prveides – to auganas, deenercijas, raoanas un vairoans procesa – prvaldbu.

Pamatojoties uz GP likuma 55.5 pantu, bioloiskos aktvus grmatvedbas uzskait novrt patiesaj vrtb (atskaitot prdoanas izmaksas), ja tiek ievrots viens no zemk mintajiem nosacjumiem:

bioloisko aktvu objektam ir aktvs tirgus un pastvgi pieejamas tirgus cenas;

bioloisko aktvu objektam iespjams ar citm atztm metodm noteikt ticamu patieso vrtbu t pareizj atraans viet un stvokl.

SIA „ Koka nams”, k jau iepriek noskaidrojm, nodarbojas ar kokmaterilu iepirkanu un realizciju. Sav paum ldz 2008. gadam iegdjies nekustamos paumus, kuru sastv bija ar meaudzes. Ldz iepriekmintajam gadam, s meaudzes netika uzrdtas atsevi bilances posten – bioloiskie aktvi, bet k ilgtermia ieguldjumi.

Saska ar GP likuma 20.2 pantu, mes no mea zemes ir jatdala un juzrda k atsevii aktvu postei.

2008. gad uzmuma vadba nolma maint grmatvedbas politiku meaudzm. Saska ar izmainto uzskaites politiku meaudzes tika prvrttas k bioloiskie aktvi. Prvrtjums tika balstts uz aktualiztajiem Valsts Meu Dienesta datiem. Meaudzes tika uzskaittas iegdes vrtb, kas bija 1 045 215.00 latu.

Patiess vrtbas novrtanai tika pielietota metode, kur aprinta bioloisko aktvu neto naudas plsmas tagadnes vrtba, pielietojot diskonta likmi, pamatojoties uz mesaimniecbas jom kvalifictu un apmctu darbinieku, kuriem ir ilggadja pieredze mea paumu iegd un apsaimniekoan, sldzienu par meaudu patieso vrtbu. 2008. gad diskonta likme tika noteikta 8 %.

Starpbu starp uzskaites vrtbu un prvrtan noteikto vrtbu atzst k prskata perioda iemumus vai izdevumus atbilstoi tam, vai prvrtanas rezultt vrtba palielinta vai samazinta un to uzrda peas un zaudjumu aprina posten neto apgrozjums vai prdots produkcijas raoanas izmaksas. Bioloiskie aktvi, kuru izstrde nav iespjama gada laik, gada prskat ir uzrdti bilanc krjumu sastv - ciranas tiesbas vai pamatldzeku sastv – bioloiskie aktvi.

Prvrtanas proces tika apzints kopjais crtams krjas daudzums nkamajiem pieciem gadiem, t.i., crtams krjas daudzums ldz 2013. gadam. T k mea paniekiem ir jsagatavo mea apsaimniekoanas plns par katru meaudzi, tad nebija grti apzint crtams krjas daudzumu katrai meaudzei atsevii. Uz 2008. gada beigm uzmuma paum bija meaudzes, 2010. gada beigs to skaits sasniedza 71.

Meaudu atraans vietas pc eogrfisk stvoka, galvenokrt, ir Latvijas austrumu pus. Aptuveni 56 % no kopjs krjas atrodas Krslavas, Gulbenes, Valkas, Alksnes un Limbau novad. Katra no iepriek mintajiem novadiem ir aptuveni 11% no krjas.

Pc novrtanas rezulttiem tika konstatts, ka kopjais bioloisko aktvu apjoms ir 233576 m3, kuru izstrde pc apsaimniekoanas plniem ir sekojoa:

2009. gad crtams krjas apjoms – 28265 m3;

2010.-2013. gad – 9754 m atlikus nkotnes krja – 195557 m3.

Piesaisttie specilisti bioloisko aktvu vrtbu vienam kubam noteica k 19.70 Ls, kas atbilda t bra tirgus cenm, 2008. gad. Saska ar iegto vrtjumu, bija iespja noteikt kopjo bioloisko aktvu vrtbu.

2.1. tabula SIA " Koka nams" iegdts ciranas tiesbas 2008. gad nopirktie m Cirsmas kods Gads Daudzumsm3 cena LVL summa LVL Cirsma 1 2008 106 450,000 20,40 2 171 456, Cirsma 2 2008 35 120,000 19,17 673 126, Cirsma 3 2008 75 259,000 17,41 1 310 340, Cirsma 4 2008 45 160,000 21,30 961 895, Cirsma 5 2008 25 160,000 21,48 540 464, Kop 287 149,000 19,70 5 657 281, Cenas noteikanai tika izmantoti dati no 2008. gada grmatvedbas datiem (sk. 2.1. tab).

Tika apzintas visas nopirkts ciranas tiesbas (iegdtas no citiem uzmumiem (izemot meitas uzmumus), fiziskm personm), to kopjais crtams krjas daudzums un vrtba par kdu ts nopirktas. Pc informcijas ieganas, tika izteikta viena kuba vrtba iepirktajm ciranas tiesbm. Iegt cena tika noteikta k paties vrtba uzmuma bioloiskajiem aktviem.

2009. gada crtams krjas vrtba naudas izteiksm – 556643.20 Ls. T k meaudzes iegdes vrtb tika uzrdtas pamatldzeku sastva – bioloiskie aktvi, tad o apjomu – m3 prgrmatoja uz krjumu kontu - ciranas tiesbas, t samazinot pamatldzeku sastv esoos bioloiskos aktvus.

Saska ar MK. not. 488, kas stjs spk 2011. gada vasar, ie krjumi sastdot Gada prskatu par 2011. gadu ir jdefin k prdoanai turti ilgtermia ieguldjumi, kurus, savukrt, ja nerealiz gada laik, jprgrmato uz ilgtermia ieguldjumu sastvu – bioloiskie aktvi.

Bioloiskajiem aktviem, kas netiek izstrdti gada laik, nosaka nkotnes vrtbu, vrtjum iegto cenu par vienu kubu diskontjot ar diskonta likmi – 8% (sk. 2.2. tab.) 2.2. tabula Cenas aprinana nkotnes crtamajai krjai izmantojot diskontanas metodi Gads 2009 2010 2011 2012 Naudas vrtba 19,70 18,24 16,89 15,64 14, (Ls/m3) 19.70 19.70 19.70 19. Aprins X (1+8%)^1 (1+8%)^2 (1+8%)^3 (1+8%)^ Pc tabulas varam secint, ka krju, kura paredzta izstrdei 2010. gad, vrtba aprinma izmantojot cenu 18.24 Ls, 2011 – 16.89 Ls. Krju, kuru paredzta izstrdt vlk k pc pieciem gadiem, viena kuba vrtbu nosaka zemkaj vrtb, saska ar veiktajm grmatvedbas politikas izmaim un pieaicinto specilistu vrtjumam, t tika pieemta k 1.80 Ls/m3. T k nav argumentu par rcbas pareizbu vai nepareizbu, tad nav iemesla du cenu apstrdt.

2.3.tabula Crtams krjas sadaljums laika periodam 2009.-2013. gads Atlikus Kop Periods 2009 2010 2011 2012 krja Apjoms, 28265 639 2789 2455 3871 195557 m Vrtba, 556821.00 11655.80 47105.00 38392.50 56052.40 352002.60 1062029. Ls (19.70* (18.24* (16.89* (15.64* (14.48* (1.80* Aprins x 28265) 639) 2789) 2455) 3871) 195557) 2.3.tabul ir redzams, kd vrtb ir novrtti visi bioloiskie aktvi. Pc s informcijas ir jveic korekcijas bilances kontos, jo kopj aktvu vrtba pc prvrtanas neatbilst skotnjai uzskaites vrtbai. 2009. gada krjumu vrtbu prgrmato uz krjumu kontu, bet atlikuo kori (sk. 2.1. attls) Konts: Bioloiskie aktvi (12.xxx) Kredts Debets S.s. 1045215, 2. 16814, 1. 556821, D.a. 16814,30 K.a. 556821, S.b. 505208, Konts: Vrtbas izmaias Konts: Ciranas tiesbas (66.xxx) (21.xxx) Kredts Kredts Debets Debets 2. 16814,30 1. 556821, 2.1. att. SIA „ Koka nams” bioloisko aktvu konta (12.xxx) koriana Prgrmatojot 2009. gada aktvu apjomu (1.) uz krjumu kontu – ciranas tiesbas, atlikus vrtba ir 488 394.00 Ls (S.s.-1.). Sasummjot aprinto krjumu vrtbu pc prvrtanas, tai vajadztu bt 505 208.30 Ls (S.b.) (sk.2.3.tabulu;

2010.g.+2011.g.+2012.g.+2013.g.+atlikus krja latos). Ldz ar to secinm, ka krjumu prvrtanas rezultt vrtba ir clusies un starpba ir jgrmato k iemumi no krjumu izmaim- 16 814.30 Ls (2.). Sastdot gada prskatu par 2008. gadu, uzmums os iemumus - bioloisko aktvu vrtbas izmaias (6. grupas konts) atspoguoja pie Neto apgrozjuma. Sastdot 2009. gada prskatu netika korits aktvu postenis, kas saists ar bioloiskajiem aktviem un ciranas tiesbm, lai gan tas ir jdara katru gadu.

2010. gad bioloisko aktvu apjomu, kas bija iegrmatots par 2010. gadu (11 655.80 Ls – sk. 2.3.tabula) un 2011. gadu (47 150.00 Ls), tika prgrmatots uz krjumu kontu, bet bioloisko aktvu kontu palielinot par apjomu, kas attiecas par periodu no 2014.-2015. gadam.

Saska ar Mea likuma 29. pantu mea inventarizcija visiem to paniekiem ir jveic vismaz vienu reizi 20 gados.

SIA „ Koka nams” krjumus veido iepirktie kokmaterili – paprmalka, malka, zbai, skbai.

Uzmumam ir desmit kokmaterilu noliktavas, kurs tiek iepirkts kokmaterils no piegdtjiem Latvij un Eirop. Noliktavas atrodas Liepj, Ventspili, Rg, Sald, Daugavpil, Smilten, Rzekn, Gulben un Skult.

Katr noliktav ir nozmts darbinieks, kur reistr visus ienkoos un izejoos dokumentus, kas saists ar kokmaterilu tirdzniecbu. Uzmum ir izveidota vienota veida un stila excel formta tabula, kur tiek reistrtas visas ienkos kokmaterilu kravas un realiztie kokmaterili. uzskaite tiek organizta atbilstoi pc MK. Not. Nr. 744 „ Noteikumi par koku un apakoku kokmaterilu uzskaiti”.

Uzmums savs noliktavs, galvenokrt, ieprk malku un paprmalku. Kokmaterilu uzmrana notiek atbilstoi Latvijas nacionlajam standartam LVS 82:2003 „ Apao kokmaterilu uzmrana”, kura lietoana ir obligta vism aj jom iesaisttajm pusm.

Kokmaterilu tilpuma noteikanai uzmums izmanto grupveida tilpuma noteikanas metodi, kas pc savas btbas ir ekonomiskk un vieglk veicama. o metodi, galvenokrt, ar izmanto paprmalkas un malkas uzmranai, kas ir viegli izmantojama uzmrot kokmaterilus pirms izkrauanas no automanas. Pieaujam tilpuma novirze ir +/- 10%.

Uzmranas process (99 % gadjumu uzmrana notiek kokmateriliem esot automan) skas ar to, ka tiek uzmrts krautnes garums, krautnes platums un krautnes augstums.

Mrvienba tiek izmantoti metri (m). Sareizinot iepriek iegtos skaitus, ir noteikts kokmaterilu steru daudzums. Pielietojam formula:

Vkr = L*P*H, kur (3.1.) L – krautnes garums;

P – krautnes platums;

H – krautnes augstums.[10;

41] aj daudzum ietilpst miza, spraugas, sniega daudzums, cirsmu atliekas. Lai noteiktu kubu daudzumu (pc s mrvienbas tiek veikta apmaksa), aprintajam steru daudzumam piemro koeficientu.

3.4.tabula Vidjie tilpguma koeficienti daiem kokmaterilu veidiem [10;

43] Tilpguma koeficients Koku suga Garums, m B,A 3 0,45-0, Paprmalka E,P 3 0,52-0, 3 0,50-0, Malka Visas 2 0,60-0, 1 0,68-0, Tilpguma koeficienta izvle ir saretkais un strdgkais jautjums (sk.3.4.tab.). To ietekm apao kokmaterila veids, suga, garums, caurmrs, lkumainba, krvuma kvalitte, mizas, cirsmu atlieku un ledus daudzums.[10;

42] Visas darbbas, kas tiek reistrtas katr noliktav tiek iegrmatotas grmatvedbas sistm. Sistmas dati vienu reizi mnes tiek saldzinti ar noliktavu tabulu datiem. Nav pieaujamas nobdes, krjumu atlikumam tabul ir jsakrt ar grmatvedbas datiem un otrdi.

Relais kokmaterilu daudzums tiek saldzints ne retk k vienu reizi gad.

Uzmuma grmatvedba krjumu paizmaksai izmanto FIFO metodi („pirmais iek pirmais r”), uzskaitei izmantojot neprtraukto inventarizcijas metodi, kas auj sekot ldzi krjumu atlikumam. Krjumi tiek uzskaitti iegdes cens, tm pieskaitot transporta izmaksas.

Kokmaterili tiek realizti dadiem uzmumiem Latvij un Eirop, tad var atirties nosttais daudzums no pieemt daudzuma. Tas izskaidrojams ar tilpuma koeficienta piemroanas amplitdu. Uzmuma grmatvedbas uzskait tiek emti vr kokmaterilu samja uzmrtais tilpums, ldz ar to, lai nebtu atirbas ar noliktavu uzskaiti, ar tabuls tiek veiktas korekcijas.

Realizjot kdu no noliktavas grdm (krautnm), mdz bt situcijas, ka tiek realizts tds daudzums, kas nemaz nav uzskait vai glui pretji – reli aizvesti visi kokmaterili, bet pc uzskaites datiem ir vl atlikum. s starpbas (+ vai -) uz teko inventarizcijas akta pamata grmatvedbas sistm tiek noraksttas izdevumos vai iemumos. Inventarizcij piedals nozares atbildg persona, noliktavas atbildg persona un persona no grmatvedbas.

Daudzu gadu laik, uzmums ir apzinjis sadarbbas partnerus, kuriem piegdjot kokmaterilus, uzmrtais apjoms ir btiski atirgs no nostt daudzuma. Lai gan ir noteikta procentul novirze, ir reizes, kad t tomr par daiem procentiem ir augstka.

Inventarizcijas beigs konstatjot prpalikumu vai iztrkumu, tiek veikti di grmatojumi (sk. 3.5. tab.).

3.5. tabula SIA „ Koka nams” grmatojums pc inventarizcijas procesa beigm Prpalikums Iztrkums Kredts Kredts Debets Debets 21xxx 66xxx 71xxx 21xxx Rgas un Saldus noliktavs no iepirktajiem izejmateriliem tiek raota gatav produkcija – skaldta malka. Ts paizmaksu veido:

Iepirkt materila vrtba;

vanas izmaksas;

Prstrdes izmaksas;

Transportanas izmaksas.

Kokmaterilu tirdzniecb izmanto ar mazumtirdzniecbas tklu, kas scis savu attstbu 2011. gada vasar. Mazumtirdzniecbas tkl tiek realizti kokmaterili – di, kas iepirkti no meitas uzmuma.

Uzmuma noliktavs iepirktie materili, galvenokrt, tiek realizti uz Skandinvijas valstm, izmantojot jras ceu.

No 2009. gada skuma, uzmuma noliktavs ir iepirkts 620 683.91 m3 (sk. 3.2.attls), no kuriem 36 % jeb 226 473.85 m3 ir iepirkti 2011. gad. Mazkais iepirkuma apjoms bija 2010.

gad, kad iepirkuma apjoms nesasniedza 200 000.00 m3.

K jau iepriek minju, uzmuma noliktavs tiek iepirkts, galvenokrt (99 %), malka un paprmalka. 79 % no ievest materila sastda paprmalka (sk. 3.3.attls).

3.3.att. Iepirkto kokmaterilu apjoms pa krjumu veidiem SIA „ Koka nams” noliktavs 2009.-2011. gads;

m Uzmums ieprkot zbaus, savs noliktavs ieved tikai aptuveni 1%, prjo apjomu realiz jau taj brd, kad ir nopirkts no piegdtja. Zbaus realiz ar autotransportu, kur vienas kravas apjoms neprsniedz 35 m3, t iemesla d ar neveido uzkrjumus. Savukrt malku un paprmalku, k jau iepriek minju, realiz prvietojot ar kui. Lai piepildtu vienu kui, ir nepiecieami aptuveni 2500.00 m3 malkas vai paprmalkas. o krjumu realizcijas tiek plnotas laicgi, vismaz trs mneus iepriek, lai sptu iepirkt nepiecieamo krjumu daudzumu.

Realizcija uz kua notiek trs noliktavs – Rg, Ventspil un Liepj. iemesla d, ar krjumu daudzums eit ir lielkais. Ja nepiecieams, tad ts tiek papildintas prvietojot kokmaterilus no mazajm noliktavm, kas savukrt palielina vrtbu materilam.

Zbai tiek realizti iepirkanas brd. Uzmums ieprkot zbaus, neveic to uzmranu, bet uzmrjuma rezulttu gaida no ztavas, uz kuru realizts. Zbau uzmrana notiek pc individuls metodes, t.i., tilpums tiek noteikts katram zbaim atsevii. T k is process ir sarets un drgs, tad to uztic ztavm, kuras ieprk o materilu. Apmaksa klientam notiek pc ztavas uzmrjuma. dos darjumos SIA „ Koka nams” ir vairk k starpnieks. Zbai tiek iepirkti un realizti ar meitas uzmumam, kur o materilu prstrd, iegstot dus.

SIA „ Koka nams” ir FSC sertifikta samjs – FSC piegdes des sertifikts. da sertifikta samjs apliecina, ka visa prstrdes procesa laik tiek atsevii uzskaitta un uzglabta sertifict koksne no nesertificts koksnes. is sertifikts apliecina, ka sertifikta panieka piegdtais produkts pilngi vai daji ir raots no kokmateriliem, kas iegti FSC sertifict me. Tas tiek izsniegts mea apsaimniekotjiem, meistrdes un koksnes prstrdes uzmumiem. Piegdes des sertifikta neatemama sastvdaa ir produktu maranas un FSC tirdzniecbas zmes lietoanas noteikumi. Bez sertifikta uzmumam nav tiesbu mart savus produktus ar FSC zmi ar gadjumos, ja kokmaterili tiek iegti FSC sertifict me.[13] Ieprkot sertifictu koksni, svargi, lai uz attaisnojuma dokumentiem btu nordts piegdtja sertifikta numurs. da numura esambu ir iespjams prbaudt starptautiskaj FSC mjas lap http://info.fsc.org/. Realizjot kokmaterilus, svargi zint, vai t ir sertificta koksne, jo sertifictu koksni drkst realizt k nesertifictu, bet nesertifictu k sertifictu ir aizliegts.

Pdjo pusotru gadu (kop 2010. gada vasaras) sertificts koksnes uzskaite nav aktula, jo s koksnes piegdtjam sertifikts uz laiku ir anults. Ldz 2010. gada vasarai koksne noliktavs tika uzglabta un dokumentu uzskaite notika atsevii.

Iemumi ir saimnieciskie labumi, ko uzmums guvis savas saimniecisks darbbas rezultt. Tos no preu prdoanas un pakalpojumu snieganas neatkargi no maksjuma datuma un rina izrakstanas datuma uzskaita tad, kad ir izpildti attiecgie iemumu uzskaites nosacjumi.[1],[4] Saska ar MK not. 488. 26. punktu, iemumu uzskaitei jievro di nosacjumi :

preces (attiecgos gadjumos – paumtiesbas uz precm), viss risks par to bojanos vai bojeju un visi varbtjie ieguvumi no m precm (ienkumi un vrtbas pieaugums) ir nodoti pircjam;

sabiedrba spj ticami novrtt iemumu un izmaksu summas, kas radus vai radsies saistb ar preu prdoanas darjumiem;

sagaidms, ka samaksa par precm tiks saemta;

Savukrt, balstoties uz iepriek piemintajiem MK not., iemumus no pilnb izpildtiem pakalpojumu snieganas lgumiem novrt un uzskaita katram lgumam atsevii saska ar lguma nosacjumu izpildi, bet ja pakalpojumi uz prskata gada beigm nav pabeigti, bet ir ticami nosakmi t finansilais guvums, uzskaita emot vra izpildes pakpi saska ar noslgto lgumu. Ticams finansilais guvums ir nosakms, ja ievroti zemk esoie nosacjumi:

ir ticami novrtta lguma izpildes pakpe bilances datum, k ar ar o lgumu saistto iemumu un izmaksu summas – gan ts, kas jau radus, gan ar ts, kas vl radsies laikposm ldz lguma pilngai izpildei;

sagaidms, ka samaksa saistb ar o lgumu tiks saemta.

SIA „ Koka nams” galvenie iemumi ir no kokmaterilu tirdzniecbas un kokmaterilu transporta pakalpojumiem. Grmatvedbas konta pln iepriek mintie iemumi tiek iedalti pc to specifikcijas (sk.4.4.attls).

Katram darjumam, kuru iegrmato piesaista nozari, izmaksu centru. Tas tiek darts, lai sptu apzint, kdi iemumi ir katr nozar, tpat katras nozares izmaksu centr. Uzmum ir izdaltas das nozares:

Koki;

Di;

Veikals;

Malka;

Auto.

Iemumu kontu iedaljums Iemumi no Iemumi no Prjie iemumi kokmaterilu kokmaterilu prdoanas pakalpojumu snieganas Iemumi no Ar PVN Ar PVN apliekamm apliekamm malkas nozares personm personm Iemumi no Ar PVN Ar PVN neapliekamm neapliekamm mazumtirdzniecb personm personm as Pakalpojumu Realizcija uz ES sniegana ES Eksports uz prjie treajm valstm Piemaksas par kokmaterilu prdoanu prjie 4.4.att. SIA „ Koka nams” iemumu kontu iedaljums kontu pln Izmaksu centrs tiek noteikts pc t atraans vietas. Koku nozar ietilpst uzmuma noliktavas, kurs tiek iepirkts izejmaterils. Du nozarei netiek veidots izmaksu centrs, jo di tiek iepirkti no meitas uzmuma, SIA „ Koka nams” neveic to prstrdi.

Nozare „ veikals” ir jauna nozare, jo t skusi savu darbbu tikai 2011. gada vasar.

Uzmums o nozari plno attstt, tpc jau no pirmskumiem k izmaksu centru norda veikala atraans vietu.

K jau autors minj noda „Krjumi”, uzmumam ir divas noliktavas, kur tiek raota gatav produkcija – malka, tpc to izmaksu centri ir ar to atraans vietas – Rga un Saldus.

Iemumu kontu izveidei liela loma bija ar atskaiu sagatavoanai iesnieganai Valsts institcijm.

Skot ar 2011. gada 1. oktobri, ir veiktas izmaias attaisnojuma dokumenta noforman, kas attiecas uz PVN aprinanu un t nordanu. Skk par o tmu aprakstu noda par nodokiem un atskaiu sagatavoanu.

Veicot realizciju kokmateriliem vai ar tiem saisttajiem pakalpojumiem, grmatojums tiek veikts saska ar 4.6. tabul redzamo grmatojumu.

4.6. tabula SIA „Koka nams” kokmaterilu realizcijas grmatojums Kredts Debets 23.100- debitoru saistbas 62.2xx – iemumi no Kokmaterilu realizcija 71.xxx – izdevumi izejvielu realizcijas iepirkanai 21.xxx – krjumi, izejvielas 62.4xx – iemumi no Kokmaterilu 23.100- debitoru saistbas kokmaterilu pakalpojumu pakalpojumu realizcija snieganas Saldzinot laika periodu no 2009. gada ldz 2011. gadam, iemumu apjoms kopum ir palielinjies (sk. 4.7.tabula).

Iemumi no kokmaterilu tirdzniecbas ir augui, saldzinot 2009. gadu ar 2011. gadu, kad t apjoms ir pieaudzis par 156.54 %, savukrt iemumi no kokmaterilu pakalpojumu snieganas ir sarukui par aptuveni 8%. Prjie iemumi, kuros ietilpst malkas un mazumtirdzniecbas nozares, iemumu apjoms ir tikai audzis. No 2011. gada jnija mnea, kad tika atvrts pirmais mazumtirdzniecbas veikals, t iemumi katru mnesi bijui vidji 500.00 Ls, gada beigs uzmuma peu papildinot par aptuveni 63 000.00 Ls. Gatavs produkcijas realizcija 2010. gad palielinjusies par 100 857.00 Ls, bet 2011. gad, saldzinot ar 2010. gadu, t iemumu apjoms palielinjies par 237 398.00 Ls jeb 55%, bet saldzot ar 2009.

gadu, t iemumu apjoms audzis par aptuveni 103 % jeb 338 255.00 Ls.

4.7.tabula SIA "Koka nams" iemumu kopsavilkums 2009.-2011. gads, Ls Iemumu konts/gads 2009 2010 Iemumi no kokmaterilu tirdzniecbas 24 375 421 58 326 601 62 532 Iemumi no kokmaterilu 3 48 355 4 050 988 3 566 pakalpojumu snieganas Prjie iemumi 329 389 430 246 730 2009. gad, kad bijusi zemk realizcija pdjo trs gadu laik, lielkie iemumi iegti realizjot uz ES, kas par 34 % jeb 3 376 025.00 latiem, bija lielka k realizcija Latvij. 2010.

gad realizcija uz ES bija vislielk, saldzot 2009.-2011. gadu, bet 2011. gad t apjoms ir krities par aptuveni 2 784 611.00 latiem. Pc zemk redzams tabulas var secint, ka realizcija uz treajm valstm ar katru gadu aug lielka, lai gan saldzot ar realizciju uz ES un Latviju, t apjoms ir niecgs, 2011. gad sastdot nepilnus 4% no kopjiem iemumiem, kas saistti ar kokmateriliem.

Skot ar 2011. gada 1. janvri fiziskm un juridiskm personm jreistrjas Valsts iemumu dienest ar Pievienots vrtbas nodokli (turpmk PVN) apliekamo personu reistr, ja apliekamo darjumu kopsumma iepriekjo divpadsmit mneu laik ir prsniegusi 35 (trsdesmit piecus tkstous) latus, ldz iepriekmintajam datumam summa bija 10 (desmit tkstoi) latu. aj moment btu jem vr ar tas, ja is reistrcijas slieksnis ir sasniegts vai prsniegts ar vienu darjumu, persona var nereistrties aj reistr, ja turpmko 12 mneu laik vairs nav paredzti citi darjumi. ai personai valsts budet btu jsamaks nodoklis tikai par to dau, kas prsniedz reistrans slieksni.

Darjumos ar kokmateriliem ir noteikta paa krtba aprinot PVN („reversais PVN”).

iem darjumiem ir piemrojama standartlikme – 22 %, bet likum ir atruntas pozcijas, kurm ir piemrojama samazint – 12 % likme (sk. 5.7.attls).

Samazints PVN likmes piemroana koksnes kurinm piegdm iedzvotjiem Zskaidu vai Briketm, Malkas Koksnes apakokiem, eldai vai granulm un koksnes pagau, zaru, skaidm atlikumiem tml. veidiem agaru saiiem vai tml. veidiem 5.7.att. Samazints PVN likmes piemroana koksnes kurinm piegdm fiziskm personm Likum ir atruntas pozcijas, kuriem kokmaterilu veidiem (sk. 5.8.attls) tiek piemrots „reversais PVN”, un ar 2011. gada 1. oktobri ir ar nordti kokmaterilu pakalpojumu veidi (sk.

5.8.attls), kuriem piemrojams iepriek mintais nodoklis. Iepriek ie pakalpojumi tika iekauti MK not. Nr. 1026, kas zaudja spku 2011. gada 30. septembr.

„ Revers PVN” piemroana Pakalpojumiem, kas saistti Kokmateriliem ar kokmateriliem ar kokmaterilu sagatavoanu saisttie nocirstiem un atzarotiem, pakalpojumi (taj skait ciranas tiesbu sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzien saeltiem vai pieirana, augoa koka un apakoka nesaeltiem apakokiem, kuri sastv no viena uzmrana, vrtana, nozana, elementa bez mkslgiem savienojumiem un atzaroana un krautu veidoana);

kuru garums ir lielks par vienu metru, bet kokmaterilu apstrdes un prstrdes tievgaa diametrs — vismaz trs centimetri;

pakalpojumi (taj skait zana, garinana, mizoana, frzana, jebkur garum saztiem, veltiem vai velana, virpoana, slpana, neveltiem zmateriliem, kuri sastv no vana, lmana, lakoana un viena elementa bez mkslgiem eldoana);

savienojumiem un ir biezki par seiem milimetriem;

kokmaterilu marana, brana, iroana, pakoana;

kokmaterilu misks apstrdes pakalpojumi (taj skait kokmaterilu antiseptana);

kokmaterilu iekrauana, izkrauanas, prkrauana, glabana, transportana;

ar kokmaterilu piegdi saisttie tirgus izptes (mrketinga) un starpniecbas pakalpojumi.

5.8.att. Kokmaterilu un ar tiem saistto pakalpojumu veidi, kam piemro „ reverso PVN” Realizjot kokmaterilus vai sniedzot pakalpojumus, kas saistti ar komateriliem, tiek izrakstts nodoku rins.

Par nodoka rinu uzskata tdu dokumentu, kur iekauti PVN likuma 8. panta 5. 1 punkt mint informcija:

1) rina izrakstanas datums;

2) rina vienas vai vairku sriju krtas numurs, kas unikli identific rinu;

3) preu piegdtja vai pakalpojumu sniedzja nosaukums (fiziskajai personai (turpmk FP) — vrds, uzvrds, personas kods) un juridisk adrese (fiziskajai personai — deklart dzvesvieta);

4) preu piegdtja vai pakalpojumu sniedzja reistrcijas numurs Valsts iemumu dienesta ar pievienots vrtbas nodokli apliekamo personu reistr;

5) preu vai pakalpojumu samja nosaukums (fiziskajai personai — vrds, uzvrds, personas kods) un juridisk adrese (fiziskajai personai — deklart dzvesvieta);

6) preu vai pakalpojumu samja reistrcijas numurs Valsts iemumu dienesta ar pievienots vrtbas nodokli apliekamo personu reistr vai citas dalbvalsts ar pievienots vrtbas nodokli apliekamo personu reistr, ja tds ir;

7) preu piegdes vai pakalpojuma snieganas datums, ja tas atiras no rina izrakstanas datuma, vai datums, kad saemta atldzba avans, ja is datums ir zinms un atiras no rina izrakstanas datuma;

8) piegdto preu vai sniegt pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mrvienba;

9) piegdto preu vai sniegt pakalpojuma cena (vienas vienbas vrtba bez nodoka);

10) piemrots atlaides, ja ts nav atskaittas no vienas vienbas vrtbas;

11) piemrot nodoka likme;

12) aprint nodoka summa;

13) darjuma kopsumma bez nodoka;

Saska ar PVN likum veiktajm izmaim, kas stjs spk 2011. gada 1. oktobr, darjumiem, kuriem piemro PVN likuma 13. 2 panta pao krtbu, nodoka rin nenorda:

piemroto nodoka likmi;

nodoka summu.

Izrakstot rinu par kokmateriliem vai sniegtajiem pakalpojumiem, nodoku rin neaprina PVN, ja abi darjuma partneri ir ar PVN apliekamas personas, jo par PVN samaksu budet ir atbildgs kokmaterilu vai pakalpojumu samjs.

Savukrt, saemot rinu par kokmaterilu iegdi, uzmumam japrina PVN veicot datu ievadi grmatvedbas sistm, ja kokmaterili iegdti vai pakalpojumi saemti no ar PVN apliekamas personas.

Iegdjoties kokmaterilus vai saemot pakalpojumus no ar PVN neapliekamas personas, PVN netiek aprints un darjumam nevar piemrot 13. 2 panta krtbu.

Ldz 2011. gada 30. septembrim, ja apliekam persona (ar PVN apliekama persona) piegdja kokmaterilus vai sniedza pakalpojumus (kas saistti ar kokmateriliem) citai apliekamai personai, nodokli valsts budet maksja samjs ( k jau autors noskaidroja, tas nav mainjies ar pc 30.09.2011) d krtb (ja nav mazumtirdzniecba):

samaksja kokmaterilu piegdtjam saemto kokmaterilu vrtbu, bet nodoka rin nordto nodokli nemaksja;

samaksja kokmaterilu pakalpojumu sniedzjam par saemto pakalpojumu, bet nodoku rin nordto nodokli nemaksja;

piemrojot „reverso PVN” rin bija jnorda atsauce uz likuma pantu un piemrojamo PVN likmi:„PVN 22% saska ar PVN likuma 13.2 pantu” darjumu iegrmatoana ldz 30.09.2011 (sk. 5.9.tabula un 5.10.tabula):

5.9.tabula Kokmaterilu un ar tiem saistto pakalpojumu grmatojumi (iegde) grmatvedbas sistm Periodisk Neprtraukt S inventarizcijas inventarizcijas Darjumaveids umma metode metode (LVL) Kredts Kredts Debets Debets Iegdti kokmaterili 1000.00 71.xxx 53.100 21.30x 53. Iegrmatots PVN 22% 220.00 23.111 57.21x 23.111 57.21x Apmakstsdarjums 1000.00 53.100 26.200 53.100 26. Saemts transporta pakalpojums (prvadti 150.00 71.210 53.100 71.210 53. zbai) Iegrmatots PVN 22% par 33.00 23.111 57.21x 23.111 57.21x transporta pakalpojumiem Samaksts par pakalpojumu 150.00 53.100 26.200 53.100 26. SECINJUMI UN PRIEKLIKUMI Autors kvalifikcijas darba izstrdes laik nonca pie sekojoiem secinjumiem:

Normatvajos aktos nav sniegta pietiekami precza informcija, k atspoguot un 1.

uzskaitt bioloisko aktvus – meaudzes.

Kokmaterilu krjumu uzskaite uzmuma noliktavs norit atbilstoi normatvajiem 2.

aktiem.

Kokmaterilu krjumu uzmranai tiek pielietota vienkrk metode – grupveida 3.

uzmranas metode, kas neprasa daudz laika un papildus izdevumus.

Kokmaterilu inventarizcija notiek biei – saldzinot grmatvedbas datus ar 4.

kokmaterilu noliktavu uzskaites tabulm un relo.

Kokmaterilu krjumu paizmaksas noteikanai tiek izmantota FIFO metode (pirmais 5.

iek – pirm r).

SIA „Koka nams” uzskait tiek izmantota neprtraukt inventarizcijas metode, kas 6.

auj jebkur brd noteikt relo krjumu apjomu.

Uzmuma noliktavu uzskaite netiek skotnji iegrmatota grmatvedbas 7.

programm, to vispirms izdari noliktavu darbinieki excel darba lap, pc tam grmatvei programm.

Realizjot kokmaterilus, SIA „ Koka nams” grmatvedbas konta pln paredzti 8.

konti atbilstoi sadarbbas partnera statusam.

2011. gada 1. oktobr veicot grozjumus PVN likum, btiskas izmaias nodoka 9.

aprinan un uzskait darjumos ar kokmateriliem.

10. Normatvajos aktos ir veiktas izmaias atskaiu sagatavoanai un iesnieganai VID par darjumiem ar kokmateriliem 11. Veicot apmaksas fiziskm personm par kokmaterilu vai meaudzes iegdi, izmaksas brd jietur IIN.

12. Pdjos trs gadus uzmums savu darbbu veicis ar pozitvu peas lielumu.

13. SIA „ Koka nams” ir sarucis naudas ldzeku atlikums, pieauguas debitoru un kreditoru saistbas.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.