авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

«GRMATVEDBAS UN FINANU KOLEDA STUDENTU PTNIECISKO DARBU KRJUMS RGA 2012 ...»

-- [ Страница 5 ] --

14. SIA „ Koka nams” likvidittes rdtji atbilsts teortiskajai pietiekambai, kas nosaka spju stermia saistbu seganai.

Uz iepriek minto secinjumu pamata, autors izvirza sekojous prieklikumus SIA „ Koka nams” vadbai:

1. Uzmum izstrdt bioloisko aktvu uzskaites politiku, kuru nevajadztu maint vismaz daus gadus.

2. Atskaiu un prskatu iesnieganai valsts iestdm maksimli pielgot grmatvedbas programmu, kas autu ietaupt laiku.

3. Optimizt noliktavas uzskaites krtbu, izmantojot grmatvedbas programmu. obrd da uzskaite tiek veikta dubult.

4. Apmct noliktavu darbiniekus darbam ar grmatvedbas programmu – noliktavas moduli.

IZMANTOT LITERATRA LR Augstk padome. Gada prskatu likums. Spk ar 01.01.1993. [skatts 26.12.2011.].

1.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Mea likums. Spk ar 17.03.2000. [skatts 07.01.2012.].

2.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Augstk padome. Par iedzvotju ienkuma nodokli. Spk ar 01.01.1994. [skatts 3.

30.12.2011.].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par koku un apao kokmaterilu uzskaiti darjumos. Spk ar 01.07.2005.

4.

[skatts 26.12.2011].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par pievienots vrtbas nodokli. Spk ar 01.05.1995. [skatts 27.12.2011.].

5.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Ministru Kabinets. Noteikumi Nr. 488Gada prskata likuma piemroanas noteikumi.

6.

Spk ar 01.07.2011. [skatts 30.12.2011.].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Ministru Kabinets. Noteikumi Nr. 744 Noteikumi par koku un apao kokmaterilu 7.

uzskaiti. Spk ar 10.11.2007. [skatts 30.12.2011.].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Ministru Kabinets. Noteikumi Nr. 1028 Pievienots vrtbas nodoka piemroanas 8.

krtba darjumiem ar kokmateriliem.Zaudjis spku ar 01.10.2011. [skatts 02.01.2012].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= Grmatvedbas padomes 2004. gada 5. februra lmums: Latvijas grmatvedbas standarts 9.

Nr. 1 „Finanu prskata sagatavoanas pamatnostdnes” [skatts 28.12.2011.].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=84251&from=off Grmatvedbas padomes 2005. gada 7. decembra lmums: Latvijas grmatvedbas 10.

standarts Nr. 6 „Iemumi” [skatts 28.12.2011.].
Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=123551&from=off Grmatvedbas padomes 2010. gada 8. septembra lmums: Latvijas grmatvedbas 11.

standarts Nr. 11 „Krjumi” [skatts 22.10.2011.].

Pieejams: http://www.vestnesis.l VID metodiskais materils Par nodoku piemroanu fizisko personu veikatjiem 12.

darjumiem ar kokmateriliem [skatts 14.11.2011].

Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat/aktuali?doc= Lpi Leonards, Liepa Imants. Apao kokmaterilu uzmrana. Jelgava: Latgales druka.

13.

2007. 104.lpp.

Alsia Rasma, Zolotuhina Karina, Bojarenko Jlija. Vadbas grmatvedbas pamati. Rga:

14.

RaKa. 2000. 123.-140. Lpp.

Saudzgas mesaimniecbas zme [skatts 05.01.2012].

15.

Pieejams: http://www.fsc.lv/index.html KRJUMU UZSKAITE MAZUMTIRDZNIECB SIA “S.B.” Darba autors: Signe Rozenfelde Darba vadtjs: Ingrda Jespere, Dipl.sc.ing KOPSAVILKUMS Darb ptti krjumu jdziena, uzskaites, paizmaksas aprinanas, inventarizcijas un krjumu aprites analzes teortiskie jautjumi normatvajos aktos un specilaj literatr, praktiski izptta krjumu uzskaite un aprites kontrole SIA “S.B.”.

SIA “S.B.”. galvenais darbbas veids ir mazumtirdzniecba, tai ir etri lielveikali Rg.

Veikalu sortiment galvenokrt ir prtikas preces, k ar saimniecbas preces, nelielu dau preu sortimenta veido ar aprbi, rotalietas u.c. neprtikas preces. Veikalu sortiment ir apmram 000 sortimenta vienbu. Ir fastas gabalpreces, kas ir martas ar svtrkodiem – das preces tiek saemtas un prdotas gabalos identificjot ts pc svtrkoda uz preces. Ir preces, kas tiek saemtas no piegdtja nefastas vai ar lielos fasjumos – galvenokrt svaigs preces, t.i. gaa, zivis, desas, kpinjumi. das preces tiek nosvrtas, fastas un martas veikal. Viss tirdzniecbas viets ir nodaas, kas nodarbojas ar kulinrijas produkcijas raoanu, ir gaas un zivju cehi.

Darbs sastv no trs nodam. Darba teortisko dau veido pirm nodaa. Taj tiek apskatts krjumu jdziens, uzskaite un aprites analze finanu grmatvedb, to reglamentjo normatv bze, k ar to skaidrojumi specilaj literatr. Darba otr un tre nodaa ir praktisk daa.

Otraj noda ir visprgs ieskats SIA “S.B.” darbbas veidos un struktr. Treaj noda veikta krjumu uzskaites un aprites analzes izpte sabiedrb SIA “S.B.”. Darba izstrdes gait gts atzias formultas secinjumos un prieklikumos.

IEVADS Krjumi ir viens no komercdarbbas rdtjiem. Sabiedrbs, kuru pamatdarbbas veids ir mazumtirdzniecba, lielu dau un biei vien pat lielko dau krjumu veido preces prdoanai un notiek strauja o preu aprite.

Mazumtirdzniecb ievrojamu vietu ieem sabiedrbas – veikalu tkli, kas nozm, ka preces tiek prdotas vairks tirdzniecbas viets, kas parasti ir ldzgas gan veikala dizaina, gan ar preu sortimenta, cenu un preu izkrtojuma zi. Biei vien sortiments dos veikalos ir plas un tas nozm, ka nepiecieama precza un operatva krjumu uzskaite un kontrole.

SIA “S.B.” ir viena no dm komercsabiedrbm – tai ir etras tirdzniecbas vietas, katr no tm notiek ne tikai iepirkto preu prdoana, bet ar raoana. Tas nozm, ka krjumi ir ar raoanas izejvielas un notiek preu prstrde. Veikalos ir ap 20 tkstoi sortimenta vienbu. Lai kontroltu un analiztu tik lielu preu sortimentu, nepiecieama precza krjumu kustbas uzskaite un iespja opertvi apskatt un analizt datus par krjumu kustbu.

Darba mris ir analizt krjumu aprites ciklu mazumtirdzniecb un krjumu aprites kontroli sabiedrbs ar lielu preu sortimentu un izstrdt prieklikumus uzskaites uzlaboanai.

Darba mra sasnieganai ir izvirzti di uzdevumi:

1. 1Padziinti izptt krjumu jdzienu, uzskaiti un aprites analzi normatvajos aktos un specilj literatr.

2. Iepazties ar SIA “S.B.” struktru un darbbas veidiem.

3. Izptt krjumu uzskaiti un aprites kontroli SIA “S.B.”.

4. Izdart secinjumus un izstrdt prieklikumus krjumu uzskaites uzlaboanai.

Darba mra sasnieganai tiks izmantotas monogrfisks jeb aprakstos metodes, k ar statistisks analzes (saldzinana, grupana) un grafisks metodes.

Darba pirmaj da tiek sniegts visprgs ieskats krjumu uzskait finanu grmatvedb mazumtirdzniecb. Tiek izmantoti dadi normatvie akti, kas reglament krjumu uzskaiti, k ar ar krjumu kustbu saistto dokumentu noformanas krtbu un nodoku aprinanas krtbu. Tiek izmantota specil literatra, kur sniegts skaidrojums krjumu kustbas atspoguoanai grmatvedbas reistros k ar periodik pieejam informcija.

Darba prakstiskaj da ir apkopotas SIA “S.B.” izmantots krjumu uzskaites metodes, to aprites analzes un kontroles iespjas sabiedrb. Ptot un analizjot krjumu uzskaites metodiku SIA “S.B.” tiek izmantoti sabiedrbas izstrdtie iekjie rkojumi, nolikumi u.c. dokumenti.

Darb tiek ptts k un vai sabiedrb esoo krjumu vrtba un ts izmaias ietekm sabiedrbas kopjo finansilo situciju, vai mazumtirdzniecb krjumu vrtba ir nemaings lielums vai tai piemt noteikts cikliskums vai sezonalitte. K ar vai vienas sabiedrbas krjumos ieguldto ldzeku vrtbas izmaias atspoguo ekonommisko situciju valst kopum vai plak mrog.

Aprinos un tabuls izmantoti nepublicti SIA “S.B.” dati par periodu no 2009.gada ldz 2011.gadam, k ar dati no gada prkata par 2010.gadu.

KRJUMU UZSKAITE UN APRITES KONTROLE SIA „S.B.” „Krjumi ir aktvi, kas:

paredzti prdoanai sabiedrbas parasts darbbas gait;

atrodas raoanas vai prstrdes proces pirms to prdoanas;

materilu vai izejvielu veid tiks izmantoti raoanas proces vai pakalpojumu sniegan.” Tie var bt gan iepirkti izejmaterili un preces, gan pa sabiedrb raoti materili, pusfabrikti vai gatavi izstrdjumi. Mazumtirdzniecb lielu krjumu dau veido gatavs iepirkts preces, kas paredztas tlkai prdoanai. Ja prece tiek prveidota pirms prdoanas, tas nozm, ka veikal ir ar raoana un krjumi var bt ar izejvielas un pusfabrikti SIA “S.B.” krjumu uzskaitei tiek izmantota datorprogramma Microsoft Dynamic NAV vai Navision – grmatvedbas uzskaites programma, kuras viens no moduiem ir noliktavas uzskaite. Ar programmu paldzbu tiek veikta datu ievadana analtisks uzskaites reistros par konkrtu darjumu partneri vai materilo vrtbu vienbu, k ar no pirmdokumentiem sinttisks uzskaites urnlos.

PREU DATU BZES VEIDOANA T k sabiedrbas galvenais darbbas veids ir mazumtirdzniecba, krjumi (pirkts izejvielas, materili, preces prdoanai un gatav produkcija prdoanai) veido btisku uzmuma aktvu dau. Lielk daa no tiem ir gatavs preces prdoanai, bet ir ar izejvielas..

SIA „S.B.” finanu grmatvedb pirkto krjumu uzskaitei noteikta neprtraukts inventarizcijas metode. Krjumu atlikumi finanu grmatvedb tiek aprinti pc ierakstu izdaranas krjumu uzskaites bilances kontos. Lai to nodrointu, uzmum materilo vrtbu analtiskajai uzskaitei par katru krjumu pozciju tiek lietota datorprogramma Microsoft Dynamics NAV, jeb Navision. Saska ar SIA „S.B.” grmatvedbas politiku krjumu novrtanai uzmum tiek lietota FIFO metode.

Katrai preces sortimenta vienbai uzskaites programm Navision tiek izveidots analtiskais konts jeb preces kartia. Taj tiek veidoti ieraksti par preces kustbu un iespjams noteikt ar preces vrtbu izvlt datum. Preces karti tiek nordts preces kods (unikls numurs uzskaites programm), svtrkods (vienai precei var bt viens vai vairki svtrkodi), nosaukums, prdoanas mrvienba u.c. preces specifiskie parametri, k ar grmatvedbas uzskaitei nepiecieamie dati – PVN likme, iepirkuma cena, prdoanas cena. da kartias uzbve auj operatvi izsekot katras preces kustbai un atlikumam noteikt datum vai period.

Datu bz tiek veidotas preu kartias ar tm precm, kas tiek raotas SIA „S.B.”.

Papildus tiek nordta preces izejmaterilu specifikcija, jeb IMS. Katrai izejvielai ir iespjams nordt zudumu procentu. d gadjum, veidojot izejmaterilu specifikciju, taj tiek nordts nepiecieamais preces neto svars un programma automtiski aprina bruto svaru. Programma aprina ar izejvielu kopjo svaru un paizmaksas summu.

Darbu ar precm veic SIA „S.B.” Iepirkumu daas specilisti un ar raoanas daas darbinieki ar to atirbu, ka iepirkumu cenu saskaoana ar piegdtju aj gadjum ir izejvielu cenu saskaoana, un gatav produkta paizmaksas aprinana.

T k sortiments ir liels, tad preces nepiecieams grupt. im nolkam tiek izmantotas preu kategorijas, kas katra tiek dalta grups. Katras preces karti tiek nordta preces kategorija un grupa un ldz ar to ar preu ierakstus iespjams analizt dalot tos pa preu kategorijm un grupm. Ikdienas darb tas tiek izmantots ar veidojot dadus prskatus par preu kustbu un to analzi. Pavisam datu bz tiek izmantotas 38 preu kategorijas.

Visas preces nosacti var iedalt etrs grups pa preu veidiem:

svaigs un saldts preces (10. – 29.kategorija), iepakot prtika (31. – 35.kategorija), dzrieni (alkoholiskie un bezalkoholiskie) un tabakas izstrdjumi (40. – 44.kategorija), neprtikas preces (50. – 99.kategorija).

1.attls (autore) ds preu daljums ir lietdergs, jo auj sagrupt preces ar ldzgiem parametriem vai rdtjiem, kas vien preu grup ir ldzgi, bet atirgi starp dadm preu grupm un analizt os rdtjus vienas kategorijas vai grupas ietvaros. Piemram, krjumu aprites koeficients, normatvo zudumu procents, uzcenojums vai pea svaigo preu grup ir viens, bet neprtikas preu grup cits, savukrt vienas kategorijas precm, tam jbt ldzgam.

2.attls (autore) 3.attls (autore) PREU KUSTBAS REISTRANA Ierakstus par preu kustbu noliktavs (veikalos) veic veikalu darbinieki.

Preu kustbas shma Gatavie raojumi un Iepirkana Prdoana preces prdoanai D21300 K53100 D71220 K Raoana Zudumi Normatvie Inventarizcijas D71230 K21300 D71240 K Visus preu pavaddokumentus reistr noliktavas uzskaites programm Navision.

Veicot preu kustbas grmatojumus uzskaites programm, par katru grmatojumu tiek izveidots ieraksts preces karti. Preces un to kustba tiek uzskaittas pa struktrvienbm un nodam un preu kustbas grmatoanas laik datorprogramma prbauda struktrvienbu.

PREU PIEEMANA Preces veikala noliktav pieem pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu – preu pavadzmi-rinu (turpmk tekst PPR) noliktavas przinis vai noliktavas przia vietnieks (tiesbas parakstt PPR). Preces tiek pieemtas izmantojot rokas skanerus, noskanjot preces svtrkodu un ievadot saskaitto daudzumu, kas atbilst PPR uzrdtajam. Tad noliktavas darbinieks nolasa datus no skanera (preces un saemtais daudzums) noliktavas uzskaites datorprogramm Navision, kur tiek izveidots preu saemanas rins ar preu iepirkuma cenm, kdas ir spk tekoaj dien. Pc tam noliktavas przinis vai noliktavas przia vietnieks saldzina vai datorprogramm izveidotaj rin un piegdtja izraksttaj PPR sakrt saemto preu kopj summa (bez PVN), PVN summa un kopj summa apmaksai (ieskaitot PVN). Ja summas sakrt, tad pavadzme tiek grmatota. Ldz ar saemanas pavadzmes nogrmatoanu datorprogramm tiek izveidoti ieraksti katras saemts preces karti – preu grmatas ieraksts (saemtais preces skaits) un vrtbu ieraksts (saemts preces vrtba aj iepirkuma dokument) k ar virsgrmatas ieraksts – kopj iegdto preu vrtba, pievienots vrtbas nodoka summa un pavadzmes kopj summa.

Ja prece tiek atgriezta piegdtjam, tad veikala darbinieks sagatavo iepirkuma kredtrinu programm, kur norda preces, ko paredzts atdot un to skaitu. Kad kredtrins – preu pavadzme rins ir izdrukts un preces prbaudtas, to paraksta veikala noliktavas darbinieks un piegdtja prstvis. Pc tam kredtrins tiek grmatots datorprogramm.

Preu iekjo prvietoanu uzmum noform ar iekjo attaisnojuma dokumentu prvietoanas pavadzmi, ko grmato uzskaites programm pa struktrvienbm divos lmeos, pirmais grmato preces nosttjs, kad nosttjs ir nogrmatojis, tad otrais grmato samjs.

To izveido veikal, no kura preces tiek nosttas, kad preces no veikala tiek izvestas, tiek nogrmatota nostana un prece tiek uzskaitta k prece ce. Kad prece tiek saemta otr veikal, tiek prbaudtas prece un to skaits un tiek grmatota preu saemana.

PREU PRDOANA Preu prdoana tirdzniecbas viets notiek izmantojot elektroniskos kases apartus (turpmk tekst EKA). Veicot prdoanu, tiek skants preces svtrkods, pc kura uzskaites datorprogramm Navision, tiek atrasta preces prdoanas cena. Kad prdoanas darjums ir pabeigts un noformts ar kases eku, EKA tiek saglabta informcija par darjumu.

Katras dienas beigs informcija no elektroniskajiem kases apartiem tiek nostta uz noliktavas uzskaites datorprogrammu Navision, kur automtiski tiek izveidotas un nogrmatotas kases un preu pavadzmes. Datorprogramma automtiski samazina krjumu atlikumus par realizto preu daudzumu, aprina un uzskaita paizmaksu katrai preces vienbai un izveido ierakstus katras preces analtiskaj kont jeb preces karti. Kases pavadzms pards dienas realizcija – prdots preces realizcijas cens, bet preu pavadzms prdots preces iegdes vrtb.

T k prdoanas ierakstu grmatoana notiek automtiski, ir iespjamas situcijas, ka nogrmatojot prdoanu, kdas preces atlikums programm ir negatvs. Programm Navision ir iespjams ieslgt vai izslgt kontroli, kas neauj nogrmatot negatvu ierakstu, ja nav pietiekams atlikums.

Preu prdoana var tikt veikta ar ar PPR, ja norins par preci tiek veikts ar bankas prskaitjumu. d gadjum programm Navision noliktavas vadtjs sagatavo prdoanas rinu, izsniedz preces klientam. Kad preces nodotas un PPR parakstts, tas tiek nogrmatots programm Navision. Tpat k aprakstts iepriek, tiek samazinti krjumu atlikumi un izveidoti ieraksti preu kartis.

PREU NORAKSTANA (Normatvie zudumi) Preu norakstanas procents ir noteikts, pamatojoties uz rkojumu par plnoto preu zudumu normatvu, saska ar MK Noteikumiem Nr.556, kas nosaka, ka attiecb uz izdevumiem, kas nav ekonomiski saistti ar uzmuma saimniecisko darbbu, apliekamais ienkums ir jpalielina par preu zudumu un norakstto preu vrtbu summu, kas prsniedz uzmuma plnoto zudumu normatvus takscijas periodam. Ir noteikts kopjais uzmuma normatvo zudumu procents, kas nosacti ir sadalts pa preu kategorijm – ir preu kategorijas, kurs ir lielks vai mazks zudumu procents un ir preu kategorijas, kurs preu norakstana netiek plnota. Preu norakstanas aktus sagatavo struktrvienbu prdoanas vadtji. Tie tiek sagatavoti noliktavas uzskaites programm Navision – tiek ierakstts preces kods un norakstmo preu daudzums.

Kad visas preces ir ieraksttas, norakstanas aktu izdruk, to paraksta materili atbildgs personas un nogrmato. Programm tiek izveidoti negatvie ieraksti preu analtiskajos kontos un samazints atlikums. Veidojot ierakstus norakstanas akt, preces paizmaksa tiek ielikta no preces kartias. Pc norakstanas akta nogrmatoanas negatvie ieraksti tiek attiecinti pret pozitvajiem ierakstiem pc FIFO metodes un paizmaksa negatvajos ierakstos tiek korita atbilstoi pozitvajiem ierakstiem, pret kuriem tie tiek attiecinti. Ja nepiecieams, lietotjs var nordt (izvlties no iespjamajiem) pozitvo ierakstu, pret kuru jveic attiecinana. d gadjum paizmaksas korekcija bs mazka vai nebs nemaz. Preci nevar norakstt vairk k ir atlikum. Preu norakstanu kontrol veikala vadtjs.

PREU INVENTARIZCIJA Inventarizcija ir nepiecieams prieknosacjums finanu prskata sagatavoanai.

Trs mneus pirms vai mnesi pc prskata perioda beigm tiek veikta visu krjumu atlikumu inventarizcija un ts faktiskie rezultti saldzinti ar grmatvedb uzskaittajiem atlikumiem. Iekjs kontroles nolkos biek nek reizi prskata gad tiek veiktas atseviu preu grupu inventarizcijas. Ja grmatvedbas atlikumos, saldzinot ar faktiskajiem atlikumiem, ir novirzes, ts ir jiegrmato atbilstoi iztrkumu vai prpalikumu raans iemesliem.

Sabiedrbas vadtjs ir atbildgs par inventarizciju veikanu un ar rakstisku rkojumu nosaka inventarizcijas komisijas vadtju un inventarizcijas skuma un pabeiganas termiu.

Preu krjumu inventarizcijas komisijas personlsastvu veido un organiz veikala vadtji ar rakstisku rkojumu.

Inventarizcija tiek veikta atbildgo personu kltbtn. Uz gada slguma inventarizciju tiek uzaicinti zvrinti revidenti, lai novrttu gada slguma inventarizcijas gaitu.

Ldz inventarizcijas dienai visi attaisnojuma dokumenti (par materili lietisko vrtbu saemanu un nodoanu) tiek apstrdti un nogrmatoti izdarot attiecgos ierakstus uzskaites reistros un aprinti preu atlikumi.

Pirms materili lietiski vrtbu faktisk stvoka prbaudes skans inventarizcijas komisija iepazstas ar inventarizjamo objektu un inventarizcijas instrukciju, prbauda, vai visas svranas un mranas ierces ir preczas un lietoanas krtb, prbauda, vai visi dokumenti ir reistrti attiecgajos reistros. Ja tas nav izdarts, paredz laiku minto darbbu veikanai un inventarizciju sk tikai pc tam, kad s darbbas ir veiktas.

Sabiedrbas preu krjumu uzskaitei tiek izmantota datorsistma un preu krjumi tiek inventarizti ar rokas skeneru paldzbu, kuros tiek nolasts preces svtru kods un ievadts saskaitto vienbas daudzums.

Visu pirkto krjumu inventarizcij preu skaitanu veic specializta uzmuma darbinieki (tiek noslgts lgums par inventarizcijas veikanu). Pirms inventarizcijas tiek izstrdts tirdzniecbas vietas plns, visi plaukti, kuros atrodas skaitanai paredztas preces, tiek numurti. Preces tiek sakrtotas pc svtrkodiem (preces ar viendiem svtrkodiem, tiek novietotas vienkopus). Kad preces tiek saskaittas, rokas skener tiek ieskants preces svtru kods un ievadts skaits. Par katru saskaitto plauktu ir iespjams sagatavot izdruku un saskaittos daudzumus prbaudt.

Noliktavas uzskaites programm Navision tiek atvrts inventarizcijas urnls, kur tiek aprinti preu atlikumi pc grmatvedbas uzskaites datiem. Kad pabeigta preu skaitana, informcija no rokas skeneriem tiek ielasta inventarizcijas urnl.

Inventarizcijas urnl ir iespjams saldzint preu atlikumu pc grmatvedbas datiem un faktiski saskaitto, sakrtot pc starpbas lieluma (gan vienbu, gan vrtbas). Preces, kur starpbas ir lielas, tiek atkrtoti prskaittas, lai prliecintos, ka inventarizcij saskaittie daudzumi ir pareizi.

Kad inventarizcijas komisijas vadtjs apstiprina, ka visi saskaittie daudzumi ir pareizi, inventarizcijas urnlu nogrmato. Pc tam tiek izdrukts inventarizcijas akts. Inventarizcijas aktu paraksta visi inventarizcijas komisijas loceki un materili atbildgs personas.

Ja nepiecieams, d veid var veikt inventarizciju ar daai preu, piemram, vienai preu kategorijai vai grupai.

Pc attiecg objekta inventarizcijas pabeiganas veikala vadtji uzmuma vadtjam iesniedz sagatavotus inventarizcijas aktus kop ar attiecgajiem skaidrojumiem, prieklikumiem un citiem dokumentiem, kas iegti un sagatavoti inventarizcijas gait.

Uzmuma vadtjs vai galven grmatvede izskata iesniegtos inventarizcijas dokumentus un prbauda, vai:

ir iesniegti inventarizcijas saraksti attiecb uz visiem rkojum noteiktiem inventarizcijas objektiem, inventarizcijas akti noformti atbilstoi noteiktajai krtbai, inventarizcijas rezultti iegti atbilstoi inventarizcijas instrukcijai, iesniegtie paskaidrojumi un prieklikumi ir pamatoti, visi inventarizcijas aktos nordtie aprini ir pareizi.

Grmatvedb pc inventarizcijas akta datu starpbu iegrmato.

Ja inventarizcija faktiski notikusi pc prskata gada, tad prskata gada slgum inventarizcijas rezulttus iegrmato t, lai attiecgais grmatvedbas ieraksts tiktu ietverts attiecg gada finanu prskatos.

PAIZMAKSAS KOREKCIJA SIA „S.B.” preu paizmaksa tiek aprinta pc FIFO metodes, tas nozm, ka krjumi tiek norakstti pc principa „pirmais iek, pirmais r”. T k vien negatvaj ierakst (prdoana, norakstana, raoana, inventarizcija utt.) var bt preu daudzums no vairkiem pozitviem ierakstiem (iepirkums, raoana, inventarizcija utt.), finanu uzskaites programm Navision krjumu novrtanai tiek aprinta ar krjumos esoo preu vidj vrtba, kas tiek pardta preces karti. Grmatojot preu kustbas ierakstus preu urnlos (norakstana, inventarizcija, prdoana utt.) preces ierakst tiek pardta un grmatota preu Vienbas paizmaksu. o lielumu programma aprina dalot visu atlikum esoo preces summu ar atlikuo daudzumu. Katru nakti programma veic paizmaksas korekciju, t.i. prrina preces vrtbu negatvajos ierakstos pc FIFO metodes un preu vienbas paizmaksu no atlikum esoo preu vrtbas. Ja preces vienbas paizmaksa ir mainjusies, t tiek nomainta preces karti.

1. tabul var izsekot preces paizmaksas prrinam. Piemram, 5.rind tiek prdotas preces, kuru skotnj cena negatvaj ierakst ir Ls 1.86, jo t ir vienbas paizmaksa, kas tiek aprinta dalot atlikuo krjumu vrtbu ar daudzumu, t.i. 26 Ls : 14 gab. = 1.86 Ls. Savukrt pc paizmaksas korekcijas cena tiek prrinta, jo pc FIFO metodes aj gadjum tika norakstta prece, kuras vrtba pozitvaj ierakst (iepirkums) bija Ls 1.00 (atlikums tiek norakstts no 1.rindas iepirkuma).

1.Tabula (autore) ai sistmai ir trkums, ka vienbas paizmaksa netiek mainta preces karti, ja kaut kdu iemeslu d preces atlikums programm ir negatvs, piemram, nav nogrmatots iepirkuma dokuments vai sajauktas ldzgas preces. d gadjum negatvais ieraksts netiek korits, jo nav pozitva ieraksta, pret kuru attiecint negatvo ierakstu. Negatvais ieraksts tiek korits tikai tad, kad ir izveidots kds jauns pozitvais ieraksts. da situcija attlota 2.tabul 5.rind – atlikums 13.08.2011. ir 1 gab., bet 14.08.2011. tiek prdoti 3 gab. K rezultt atlikums ir -2 gab.

is ieraksts tiks korits tikai tad, kad tiks nogrmatots nkamais pozitvais ieraksts – aj gadjum 15.08.2011. iepirkums.

2.Tabula (autore) Lai krjumu uzskaite btu precza, jizvairs no negatviem preu atlikumiem, tie regulti jkontrol un jveic atbilstoas korekcijas. K ar jizmanto iespja veidojot negatvos ierakstus attiecint tos pret konkrtiem pozitvajiem ierakstiem.

PREU PAIZMAKSAS GRMATOANA VIRSGRMAT T k preu kustbas ierakstu ir daudz, tad virsgrmat netiek grmatots katrs preu kustbas ieraksts, bet par katru mnesi tie tiek apkopoti pc kontjumu grupm un reizi mnes tiek grmatotas krjumu vrtbas izmaias. Datorprogramm tiek summti visi preu kustbas vrtbu ieraksti no preu kartim un nogrmatoti attiecgajos virsgrmatas kontos pa struktrvienbm (veikaliem) un nodam. Lai sadaltu preu ierakstus pa kontjumu grupm, tiek izmantoti uzstdjumi datorprogramm – dai no tiem tiek nordti preu kartis, citi tiek pievienoti preu ierakstam atbilstoi veicamajai darbbai.

PREU KUSTBAS KONTROLE Tirdzniecbas sabiedrbs un jo pai sabiedrbs ar lielu preu sortimentu krjumi veido ievrojamu aktvu dau un ir nepiecieama to aprites un atlikumu neprtraukta kontrole.

Sabiedrbs, kur ir liels preu sortiments, krjumu uzskaite nav iedomjama bez datorprogrammas k ar bez specili veidotiem analzes rkiem. SIA „S.B.” preu kustba tiek uzskaitta finanu uzskaites programm Navision, kur iespjams izsekot katras preces vienbas kustbai no jebkura ieraksta ldz virsgrmatas kontam. Papildus ai uzskaitei tiek izmantots specili veidots analzes rks – datu kubs, jo liela uzmanba tiek pievrsta preu atlikumiem, apritei, rentabilittei utt. Tas ir prskatu veidoanas rks, ar kuru paldzbu iespjams ikdien operatvi iegt un novrtt informciju par uzmuma krjumos esoajm precm - to kustbu, atlikumu, iegto peu u.tml. Katru dienu dati par preu kustbu tiek prstti no datorprogrammas Navision uz datu kubu, kur katrs lietotjs, kuram tas ir pieejams, var izveidot nepiecieamos prskatus par krjumu stvokli un kustbu viam nepiecieam form, os datus iespjams sagrupt un analizt dads kombincijs pa dadiem periodiem, struktrvienbm u.tml..

Ja ar programmas Navision prskatiem strd galvenokrt sabiedrbas finanu daas darbinieki, tad datu kubu izmanto galvenokrt iepirkumu daas darbinieki k ar veikalu darbinieki. ds analzes rks ir rti izmantojams, jo ir daudz iespju kombint datus un veidot prskatus k ar aplkot datus gan tabulu, gan grafiku veid.

Piemram, krjumu vrtbas izmaias laika period iespjams aplkot tabulas veid vai saldzint to vrtbas izmaias grafik (4. attls).

Krjumu vrtbas izmaias pa mneiem 4.attls Izmantojot os datus ir iespjams aprint, piemram, krjumu vidjo atlikumu. To aprina pc formulas:

Kr. vidjais atlikums = (krjumi perioda skum + krjumi perioda beigs) : periodu skaits.

o rdtju var izmantot tlkos aprinos, lai iegtu rdtjus uzmuma darbbas analzei.

Viens no diem rdtjiem ir krjumu aprites koeficients, ko aprina pc formulas:

Kr. aprites koeficients = Prdots produkcijas raoanas izmaksas : Krjumu vidjais atlikums.

Uzmuma SIA “S.B.” krjumu vidjais atlikums un krjumu aprites koeficients pdjos trijos gados ir redzams 3.tabul 3.Tabula (autore) Krjumu vidjais atlikums un krjumu aprites koeficients Gads 2009 2010 Vidjais atlikums 1048869.558 912756.2533 938266. Krjumu aprites koeficients 14.6508694 15.40421075 16. Krjumu aprites koeficients parda, cik reizes ir notikusi krjumos ieguldts naudas aprite.

Zems krjumu apgrozjums parda, ka krjumos ieguldt nauda nenes ienkumus, k ar rada papildus izdevumus o krjumu uzglaban. Krjumu aprites koeficients, uzmum 2010.gad ir zemks nek vidji nozar (30.6), bet augstks nek uzmum 2009.gad, un ar 2011.gad is rdtjs ir uzlabojies. o koeficientu var izmantot tlkos aprinos un analz, piemram, aprinot Krjumu vienas dienas aprites koeficientu, kas rda, cik reizes krjumos ieguldtie ldzeki aprit gada laik.

ie rdtji parda gan visprjs tendences ekonomik valst un nozar, k ar sabiedrb.

Jo operatvk vadbai ir pieejama da veida informcija, jo efektvk un trk iespjams veikt nepiecieamos paskumus, lai nodrointu veiksmgu uzmjdarbbu.

T piemram, aplkojot krjumu vrtbas izmaias pa mneiem (skat. 4.attlu) un prdoto preu paizmaksu pa mneiem (skat. 5.attlu) pdjos trijos gados, uzskatmi redzama mazumtirdzniecbas specifika, ka prdoanas apjomi jtami pieaug decembr ar saldzinoi lielu kritumu janvr. Tad vrojams neliels kpums ldz vasaras mneiem un pc tam atkal apgrozjums krtas. dinamika ar nelielm izmaim saglabjas katru gadu.

Tpat s abas tabulas atspoguo ar visprjo ekonomisko situciju valst – ekonomisks krzes laik ir samazinjusies prdoto preu paizmaksa un pdjo divu gadu pirmajos mneos t ir zemka nek 2009.gada aj pa period, tomr gada otraj pus t tomr nedaudz prsniedz iepriekj gada rdtjus. Un redzama ar uzmuma tendence samazint krjumu atlikumu ldz ar apgrozjuma samazinanos.

Prdoto preu paizmaksa 5.attls SECINJUMI UN PRIEKLIKUMI Secinjumi 1. Krjumi ir uzmuma aktvi, kas paredzti prdoanai vai izmantonai raoan.

Krjumu cikls mazumtirdzniecb ir saemana - prstrde - norakstana.

2. Krjumu uzskaite mazumtirdzniecb btiski neatiras no krjumu uzskaites vispr.

Krjumu uzskait var lietot vienu no divm uzskaites metodm – periodisks inventarizcijas metodi vai neprtraukts inventarizcijas metodi. Uzskaites metodi sabiedrb nosaka ts vadtjs. Viena metode jlieto vismaz divus gadus pc krtas.

3. Krjumu novrtanu veic to iegdes vai raoanas paizmaks pc vienas no metodm – k vidjo svrto cenu vai „pirmais iek pirmais r” (FIFO). Krjumu novrtanas metodi nosaka sabiedrbas vadtjs. Krjumu atzanai un novrtanai jveic krjumu inventarizcija vismaz vienu reizi prskata gad.

4. Krjumu uzskaite ir definta Latvijas grmatvedbas standart Nr. 11 “Krjumi”* (* rekomendjos). Krjumu uzskait ir jievro vairki LR Likumi, MK Noteikumi un citi normatvie akti. Ir atsevias preu grupas, kuru tirdzniecbai nepiecieamas specilas ataujas.

Jievro normatvo aktu prasbas, kas attiecas uz dokumentu noformanas krtbu, kas saistti ar preu kustbu.

5. SIA “S.B.” krjumu uzskaitei tiek izmantota datorprogramma Microsoft Dynamic NAV, kur tiek reistrta preu kustba (katra darbba atsevia ieraksta veid) katras sortimenta vienbas analtiskaj kont (preces karti) un iespjams izsekot no katra ieraksta ldz virsgrmatas kontam. Dai grmatojumi, piemram prdoana, notiek automtiski un var izveidoties situcija, ka kdai precei atlikums programm ir negatvs un nav iespjams noteikt krjumu atlikuo vrtbu.

6. Preu kustbas grmatojumus programm veic veikalu darbinieki. ie ieraksti tiek apkopoti pa operciju veidiem un struktrvienbm un atspoguoti grmatvedbas kontos. T k dokumentu plsma ir liela un preu pirmdokumentu grmatoanu veic vairki darbinieki, ir iespjamas situcijas, ka kds no dokumentiem netiek savlaicgi nogrmatots.

7. Veidojot programm negatvu preces ierakstu, aj ierakst tiek ielikta preces vidj paizmaksa no preces kartias, kas pc ieraksta nogrmatoanas tiek korita pc FIFO metodes, attiecinot to pret pirmo atvrto pozitvo ierakstu. Ja precei biei mains iepirkuma cena, s korekcijas var bt lielas.

8. Uzmjdarbb ieguldtajiem ldzekiem jnes pea. Mazumtirdzniecb galvenais peu gstoais ieguldjums ir krjumi, jeb preces prdoanai. Ldz ar to ir svargi kontrolt cik tri ie krjumi tiek apgrozti un kdu peu dod uzmumam. SIA “S.B.” ir rpgi izstrdti analzes rki, ar kuriem iespjams iegt dadu veidu prskatus par krjumu apriti. Daudz un biei tiek izmantoti prskati, kuros tiek pardta krjumu kustba pa noteiktm preu grupm, bet ne vienmr nepiecieam uzmanba tiek veltta atseviu preu grupu analzei.

Prieklikumi 1. Izstrdt vienu normatvo aktu krjumu uzskaitei, kas btu saistos (obligts) vism sabiedrbm.

2. SIA „S.B.” lielka uzmanba jpievr atlikumu kontrolei, jnovr negatvu atlikumu raans cloi, lai samazintu nepareizas paizmaksas veidoanos preu ierakstos.

3. Sabiedrbs ar lielu preu sortimentu un dokumentu plsmu, kur krjumu grmatoanu veic vairki darbinieki, jbt preczi izstrdtai krjumu un dokumentu aprites shmai k ar noteiktai konkrtu darbinieku atbildbai. SIA „S.B.” ir izstrdtas das shmas, bet nepiecieama lielka kontrole to izpild un preczka atbildbas noteikana darbiniekiem.

4. Veidojot negatvus preu ierakstus (norakstana, atgrieana, inventarizcija utt.) izmantot attiecinanu no konkrtiem pozitviem ierakstiem.

5. Veidojot un analizjot prskatus pa preu grupm, jpievr lielka uzmanba atsevim precm ar zemkajiem rdtjiem grup, piemram, peas procentu, jo iespjams, ka visas grupas rdtjus pasliktina vienas preces rdtji, piemram, iepirkuma un prdoanas cenu neatbilstba.

LITERATRAS SARAKSTS LR Augstk Padome. Likums “Par grmatvedbu” [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993.

1.

[skatts 2011. g. 27.decembr].

Pieejams: http//www.likumi.lv/doc.php?id= LR Augstk Padome Gada prskatu likums [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993.

2.

[skatts 2011. g. 27.decembr].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima Likums "Par nodokiem un nodevm" [tiesaiste]: likums spk ar 01.04.1995.

3.

[skatts 2011. g. 20.decembr].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946&from=off LR Saeima Likums “Par uzmumu ienkuma nodokli” [tiesaiste]: likums spk ar 4.

01.04.1995. [skatts 2011. g. 27.decembr].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima Likums "Par pievienots vrtbas nodokli" [tiesaiste]: likums spk ar 5.

01.05.1995. [skatts 2011. g. 27.decembr].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= MK noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grmatvedbas krtoanu un organizciju" 6.

[tiesaiste]: noteikumi spk ar 30.10.2003. [skatts 2011. g. 27.decembr] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= MK noteikumi Nr.556 "Likuma "Par uzmumu ienkuma nodokli" normu piemroanas 7.

noteikumi" [tiesaiste]: noteikumi spk ar 14.07.2006. [skatts 2011.g. 27.decembr] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= MK noteikumi Nr.662 "Akczes preu aprites krtba" " [tiesaiste]: noteikumi spk ar 8.

30.08.2005. [skatts 2011. g. 20.decembr] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= MK Noteikumi Nr.488 Gada prskatu likuma piemroanas noteikumi [tiesaiste] 9.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=232353&from=off 10. FM Nordjumi par inventarizcijm 06.09.1993. [tiesaiste] Pieejams: http://www.rdzmpk.lv/likums/noteik832.htm 11. Uzmuma gada prskats Pieejams: https://www.lursoft.lv/gada-parskati/skai-baltija 12. Lursoft statistika, [skatts 2011. g. 27.oktobr]:

Pieejams:http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Uznemumu-pelna-pa-gadiem&id= 13. Grmatvedbas padomes 2010. gada 8.septembra lmums: Latvijas grmatvedbas standarts Nr.11 Krjumi [tiesaiste] Pieejams:http://www.fm.gov.lv/gramatvediba/lgs/LGS_Krajumi_230909_GP_apstipr.doc 14. Starptautiskais grmatvedbas standarts Nr.2 [tiesaiste] Pieejams:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:LV :PDF 15. Centrls statistikas datu bz [Tiesaiste] Pieejams: http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp 16. Bojarenko J., Beavska L., Tjurina A. Finanu grmatvedba: teorija un prakse I daa. Rga:

SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2009. 129. – 173.lpp.

17. Grandne M., Martemjanova E., Mrne I., Mearaupe V., Soopa A. Finanu grmatvedba.

Rga: Izdevniecba RaKa, 2004. 75.-83.lpp.

18. Mlderis G. Inventarizcijas. Rga: Biznesa augstskola Turba, 2005.

19. Matule I. Krjumu uzskaite un novrtana. urnls Bilance, 30.06. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ALVO 1»

Автор работы: Ирина Скрибинь Руководитель работы: Юлия Бояренко, Мg.sc.oec.

АННОТАЦИЯ.

Работа состоит из введения, двух частей, выводов и предложений, списка литературы. В первой части рассмотрены теоретические аспекты финансового анализа предприятия. Во второй части представлено практическое применение финансового анализа в оценке хозяйственной деятельности ООО «ALVO 1», а также сделаны выводы о деятельности ООО «ALVO 1» и его финансовом состоянии, разработаны предложения по улучшению финансовой устойчивости общества.

Работа разработана, основываясь на законодательной базе Латвийской Республики, а также в разработке данной работы была использована научная и методическая литература по финансовому анализу и бухгалтерские документы ООО «ALVO 1»

ВВЕДЕНИЕ Благополучное финансовое положение предприятия – это важное условие его непрерывного и эффективного функционирования. Для его достижения необходимо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта, высокую ликвидность баланса, финансовую независимость и высокую результативность хозяйствования.

Для нормального функционирования предприятия, обеспечения своевременности расчетов с поставщиками, покупателями, другими субъектами хозяйствования, банками и работниками предприятие располагает определенными финансовыми ресурсами.

Финансовый потенциал предприятия формируется таким образом, чтобы обеспечить неуклонный рост выпуска продукции, товарооборота, доходов, прибыли, других показателей хозяйственной деятельности.

Сложное нынешнее экономическое положение Латвии сопровождается для многих предприятий попаданием в зону хозяйственной неопределенности и повышенного риска.

Большинство предприятий впервые встало перед необходимостью объективной оценки финансового состояния, платежеспособности и надежности своих партнеров. Поэтому в настоящее время все большую роль приобретает анализ и оценка финансового состояния предприятия. Это связано с тем, что предприятия несут полную ответственность за результаты своей производственно–хозяйственной деятельности перед совладельцами (акционерами), работниками, банком и кредиторами, а также перед государством. В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость.

Поэтому, выбранная тема квалификационной работы «Анализ финансового состояния ООО «ALVO 1» особенно актуальна на сегодняшний день, так как финансовый анализ – это один из эффективных способов всесторонне и объективно оценить финансовое положение предприятия в условиях возрастающей конкуренции и непостоянства внешней среды. Таким образом, своевременный анализ финансового положения предприятия является дополнительным фактором конкурентоспособности.

Целью настоящей работы является исследование финансового состояния ООО «ALVO 1» и разработка предложений по его улучшению.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть бухгалтерскую отчетность как основу для финансового анализа;

2. Охарактеризовать значение финансового анализа для деятельности предприятия;

3. Ознакомиться с методами финансового анализа;

4. Ознакомиться с хозяйственной деятельностью ООО «ALVO 1»

5. Дать анализ динамики и структуры баланса и расчета прибыли или убытков;

6. Рассчитать показатели ликвидности общества и провести их оценку;

7. Оценить деловую активность ООО «ALVO 1»;

8. Провести анализ финансовой устойчивости общества.

Объектом исследования квалификационной работы является бухгалтерские документы и годовые отчёты Общества с ограниченной ответственностью « ALVO 1». Период исследования-2009-2010 годы.

Работа состоит из введения, двух частей, выводов и предложений, списка литературы. В первой части рассмотрены теоретические аспекты финансового анализа предприятия. Во второй части представлено практическое применение финансового анализа в оценке хозяйственной деятельности ООО «ALVO 1», а также сделаны выводы о деятельности ООО «ALVO 1» и его финансовом состоянии и разработаны предложения по улучшению финансовой устойчивости общества.

Работа разработана, основываясь на законодательную базу Латвийской Республики, а также в работе была использована научная и методическая литература по финансовому анализу и бухгалтерские документы по составлению годового отчёта и сам годовой отчёт ООО «ALVO 1».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА Бухгалтерская отчетность как основа финансового анализа Основными источниками информации для анализа финансового состояния предприятия являются данные финансовой отчетности. Ведь для того, чтобы принять решение необходимо проанализировать обеспеченность финансовыми ресурсами целесообразность и эффективность их размещения и использования, платежеспособность предприятия, его финансовые взаимоотношения с партнерами. Оценка этих показателей, нужна для эффективного управления фирмой. С их помощью руководители осуществляют планирование, контроль, улучшают и совершенствуют направление своей деятельности.

Финансовая отчетность является по существу «лицом» фирмы. Она представляет собой систему показателей, которые характеризуют итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Завершающим циклом работы бухгалтерии в течении года является подготовка годового отчёта. Это финансовый документ, который содержит данные о годовых результатах деятельности. Доступная, достоверная, квалифицированная бухгалтерская отчетность — немаловажный фактор коммерческой и финансовой репутации любой фирмы.

Бухгалтерская отчетность служит источником для финансового анализа, который необходим для правильной оценки финансового состояния фирмы. Анализ финансового положения основывается на полном понимании бухгалтерского учета, а также на специальных приемах анализа. С его помощью изучаются вопросы для получения обоснованных выводов. Вовремя полученные выводы могут стать толчком руководству к необходимым действиям, в случае кризисного или предкризисного финансового состояния фирмы.

Данная работа посвящена изучению бухгалтерской отчетности предприятия в Латвии и финансовому анализу по данным этой отчетности на примере ООО ” ALVO 1”.

Источником информации для проведения финансового анализа являются финансовый отчет.

Методика анализа финансовой отчетности основывается на знании и понимании:

экономической природы статей отчетности;

содержания основных аналитических взаимосвязей отчетных форм;

Отчетность — это заключительный элемент метода бухгалтерского учета, когда подводятся итоги и оцениваются все аспекты деятельности предприятия. Все элементы бухгалтерского отчета тесно связаны между собой и представляют собой единое целое, то есть систему финансовых показателей, характеризующих условия и результаты работы предприятия за отчетный период.

Годовой отчёт - это отчет о хозяйственной деятельности предприятия за год. Это документ, содержащий данные о годовых результатах работы предприятия.

Годовой отчет рассматривается учредителями (акционерами) предприятия на годовом собрании и предоставляется в налоговую инспекцию.

Годовой отчёт, как единую совокупность составляют:

Финансовый отчёт Сообщение руководства о развитии предприятия в отчётном году.

Финансовый отчёт состоит из:

Баланса Расчёта прибыли или убытков Отчёта о денежном потоке Отчёта об изменении собственного капитала Приложения.

Финансовый отчет является структурированным отражением финансового положения предприятия и произведенных сделок. Финансовый отчет составляется так, чтобы обеспечить пользователям финансового отчета такую информацию о финансовом положении, результатах деятельности и денежном потоке предприятия, которая полезна для принятия решений экономического характера.

Сущность, цель и задачи финансового анализа Финансовый анализ является частью общего анализа, который состоит из двух взаимосвязанных разделов: финансового и управленческого анализа. Разделение анализа на финансовый анализ и управленческий обусловлено сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета. Однако такое деление является условным.

Финансовый анализ подразделяется на внешний анализ и внутренний. Внешний финансовый анализ основывается на публикуемой отчетности, а внутренний анализ – на всей системе имеющейся информации о деятельности предприятия. С этой точки зрения внешний финансовый анализ является составной частью внутреннего анализа, рамки и возможности которого шире.

Субъектами внешнего анализа выступают владельцы предприятий, инвесторы, кредиторы, администрация, правительственные учреждения и т.п.

Субъектами внутреннего финансового анализа являются администрация предприятия, собственники, аудиторы, консультанты.

Основное различие между внутренним и внешним финансовым анализом заключается в разнообразии целей и задач, решаемых различными субъектами анализа.

Процесс проведения финансового анализа зависит от поставленной цели. Он может использоваться для предварительной проверки при выборе направления инвестирования, при рассмотрении вариантов слияния предприятий, при оценке деятельности руководства предприятия, при прогнозировании финансовых результатов, при обосновании и выдачи кредитов, при выявлении проблем управления производственной деятельностью и т.п.

Разнообразие целей финансового анализа определяет специфику задач, решаемых важнейшими пользователями информации. Финансовый анализ проводится, прежде всего,, администрацией предприятия, которая занимается текущей деятельностью, отвечает за долгосрочные перспективы развития, за эффективность производства, прибыльность деятельности предприятия на кратко- и долгосрочный периоды, эффективность использования капитала, трудовых и других видов ресурсов. Интерес администрации к финансовому состоянию затрагивает все сферы деятельности предприятия. В ходе проведения анализа администрация использует всю достоверную информацию, все средства и методы для осуществления контроля за деятельностью предприятия. Одним из таких методов является финансовый анализ. Финансовый анализ охватывает изменения в тенденциях основных расчетных показателей и основных зависимостей. Он основан на непрерывном наблюдении за существенными взаимосвязями и своевременном обнаружении недостатков, появляющихся в результате происходящих изменений.

Финансовый анализ представляет собой метод оценки текущего и перспективного финансового состояния предприятия на основе изучения финансовой информации с использованием аналитических инструментов и методов для определения существенных связей и характеристик, необходимых для принятия управленческих решений.

Роль финансового анализа в современных условиях не только усиливается, но и качественно изменяется. Это связано с тем, что:

финансовый анализ превратился в главный метод оценки любого хозяйствующего субъекта;

с его помощью можно принять оптимальные управленческие решения в области инвестирования, кредитования, взаимосвязей предприятия с партнерами;

финансовый анализ является одним из инструментов исследования рынка и конкурентоспособности. Предприятия осуществляют свою деятельность на рынке самостоятельно в условиях конкуренции. Предприятия, неспособные обеспечить высокую конкурентоспособность, становятся банкротами. Чтобы этого не случилось, они должны постоянно следить за хозяйственной ситуацией на рынке;

финансовый анализ может играть более значительную роль как один из самостоятельных видов услуг аудиторских фирм. Ознакомление с финансовым состоянием клиента имеет важное значение не только в период проведения проверки, но и на стадии заключения договора, когда аудитор выступает в качестве партнера предприятия. Предварительный обзор финансового состояния и использование методов финансового анализа в ходе проведения аудиторской проверки ведет к снижению риска аудиторской фирмы.

Таким образом, финансовый анализ, как часть экономического анализа, представляет систему определенных знаний, связанную с исследованием финансового положения предприятия и финансовых результатов, складывающихся под влиянием объективных и субъективных факторов, на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Целью анализа финансового состояния предприятия – повышение эффективности его работы на основе системного изучения деятельности и обобщения ее результатов.

[7,68] Цель финансового анализа достигается в результате решения определенного взаимосвязанного набора аналитических задач:

оценивает структуру имущества и источников их формирования;

выявляет степень сбалансированности между движением материальных и финансовых ресурсов;

оценивает структуру и потоки собственного и заемного капитала в процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение максимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости, обеспечение платежеспособности и т.п.;

оценивает правильное использование денежных средств для поддержания эффективной структуры капитала;

оценивает влияние факторов на финансовые результаты деятельности и эффективность использования активов;

осуществляет контроль за движением финансовых потоков, соблюдением нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов, целесообразностью осуществления затрат.

Главными отличительными чертами финансового анализа являются:

Оперативность выражается в незамедлительном использовании полученных аналитических данных и выводов для улучшения финансовой деятельности, Конкретность заключается во всестороннем изучении отчетных данных финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, Систематичность предполагает, что финансовый анализ должен производиться не от случая к случаю, а постоянно, по определенному плану и формам, Объективность обеспечивается подбором необходимого аналитического материала, его сопоставимостью, критическим и беспристрастным его изучением.

[9,11] Методы финансового анализа Финансовый анализ, используя специфические методы и приемы, позволяет определить параметры, дающие возможность объективно оценивать финансовое состояние предприятия. Результаты анализа позволяют заинтересованным лицам и предприятиям принимать управленческие решения на основе оценки текущего финансового положения, деятельности предприятия за предшествующие годы и проекции финансового состояния на перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового положения.

Среди основных методов финансового анализа можно выделить следующие:

предварительное чтение бухгалтерской (финансовой) отчетности;

горизонтальный анализ;

вертикальный анализ;

трендовый анализ;

метод финансовых коэффициентов;

факторный анализ;

сравнительный анализ.

Предварительное ознакомление с отчетностью предприятия позволяет изучить абсолютные величины, сделать выводы об основных источниках привлечения средств, направлениях их вложения, основных источниках полученной прибыли, применяемых методах учета и изменениях в них, организационной структуре предприятия и т.д.

При горизонтальном (временном) анализе абсолютные показатели дополняются относительными, как правило, темпами роста или снижения.

Вертикальный (структурный) анализ дает представление о структуре итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат.

Трендовый анализ является разновидностью горизонтального анализа, он используется в тех случаях, когда сравнение показателей производится более чем за три года. При этом долгосрочные сравнения обычно проводятся с использованием индексов.

Каждая позиция отчетности сравнивается с рядом предыдущих периодов для определения тренда. Тренд - основная тенденция показателя.

Сравнительный анализ применяется для проведения внутрихозяйственных и межхозяйственных сравнений по отдельным финансовым показателям. Его цель заключается в выявлении сходства и различий однородных объектов.

Факторный анализ применяется для изучения и измерения воздействия факторов на величину результативного показателя. Факторный анализ может быть прямым, когда результативный показатель расчленяется на составные части, и обратным, когда отдельные элементы соединяются в общий результативный показатель.

Использование всех методов финансового анализа позволяет более точно оценить финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятии, спрогнозировать ее на перспективу и принять наиболее обоснованное управленческое решение.

Метод финансовых коэффициентов основан на существовании определенных соотношений между отдельными статьями отчетности. Коэффициенты позволяют определить круг сведений, который важен для пользователей информации о финансовом состоянии предприятия с точки зрения принятия решений.

Система финансовых показателей (коэффициентов)– это удобный способ обобщить большое количество финансовых данных и сравнить результаты деятельности различных предприятий. Сами по себе финансовые коэффициенты помогают менеджменту сфокусировать внимание на слабых и сильных сторонах деятельности организации и правильно поставить вопросы. В свою очередь финансовые коэффициенты разделяются на несколько групп [9,106]:

показатели платежеспособности (ликвидности);

показатели прибыльности;

показатели оборачиваемости;

показатели финансовой устойчивости;

показатели рентабельности.

Показатели прибыльности и рентабельности рассматриваются по отдельности. Это связано с тем, что в первом случае анализируется эффективность текущей (основной) деятельности предприятия, то есть сопоставляются доходы и затраты, связанные с их получением. Во втором случае речь идет об эффективности использования капитала (активов) в целом.

Показатели ликвидности позволяют судить будут ли предприятию доступны деньги для выполнения краткосрочных обязательств и способно ли предприятие своевременно выполнять финансовые обязательства.

Показатели финансовой устойчивости (показатели структуры капитала ) отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования предприятия, т.е. характеризуют степень его финансовой независимости от кредиторов.

Это является важной характеристикой устойчивости предприятия.

Показатели рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия.

Показатели деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства.

Как один из инструментов финансового анализа можно использовать тест на банкротство предприятия, который возможно произвести с помощью коэффициента Альтмана.

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО „ALVO 1” Оценка состава и структуры бухгалтерского баланса ООО „ALVO1” Анализ финансово-экономического состояния ООО „ALVO1” начинается с общей характеристики состава и структуры актива и пассива баланса.

По данным аналитической таблицы можно сделать следующие выводы:

Общая стоимость активов снизилась за отчетный период на 2,49%( 100-97,51), что, конечно же, свидетельствует о спаде хозяйственной деятельности общества, но спад -незначительный.

Уменьшение стоимости активов на 4680 латов сопровождается внутренними изменениями: уменьшились долгосрочные вложения на 15518 латов,что составило 23,36%, и одновременно, увеличилась доля оборотных средств на 10838 латов, и их удельный вес на конец 2010 года составил 72,24% в составе активов. Прирост составил 7,55 пункта.

Уменьшение стоимости долгосрочных вложений в большей степени произошло вследствие уменьшения стоимости основных средств в результате годовой амортизации на 23,49%, незначительное изменение нематериальных вложений на общую тенденцию снижения особенно не повлияло.

При общем снижении активов фирмы основное финансирование было направлено на пополнение оборотных средств. Наиболее значительное увеличение произошло по статье «Запасы». Её прирост составил 120,13% (220,13-100).Это самый высокий показатель динамики относительно других активов. Увеличение запасов свидетельствует о стремлении предприятия расширить производство и выйти на более высокий уровень развития. Но в тоже время произошло одновременное уменьшение и дебиторской задолженности (на 13,9 % ) и денежных средств (на 38,99 %), что может свидетельствовать о снижении хозяйственной активности фирмы.

В целом, в структуре баланса активы достаточно благоприятно представлены как в начале отчетного года, так в конце. Долгосрочные вложения в структуре баланса занимали 35,31% на начало отчетного года и 27,75% в конце отчетного года. Оборотные средства -64,69% на начало отчетного года и 72,24% на конец отчетного года. Структура распределения активов в пользу оборотных средств, причем прослеживается тенденция к улучшению. Это положительный фактор.

Судя по данным актива за 2010 год, в данный период для рассматриваемого предприятия наметилась тенденция снижения хозяйственного потенциала фирмы.

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных средств, т.е. пассив показывает, откуда взялись средства, кому обязано за них предприятие.

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, каким капиталом располагает предприятие и куда он вложен.Результаты проведённого анализа показали следующее:

Активы ООО„ALVO1” в 2010 году были образованы за счет источников заемного капитала на 92,45 %, в то время как, в 2009 году активы покрывались заемным капиталом на 87,98%.Столь значительное распределение пассивов в сторону заемного капитала является отрицательным фактором для развития фирмы, причем тенденция -к ухудшению ситуации.

Снижение стоимости активов произошло главным образом за счет уменьшения собственного капитала. Собственный капитал фирмы снизился на 8387 в абсолютной сумме, или на 44,08%(100-55,92). В структуре пассивов наблюдается снижение собственного капитала по сравнению с прошлым годом на 44,08% в виду изъятия прибыли предыдущих лет на погашение убытков отчетного года.

Анализ заемных средств показал, что общество в 2010 году привлекало долгосрочные заемные средства для своего развития. В основном это были долгосрочные займы от кредитных учреждений, которые составили за отчетный период 40885, что на 8,2%(100-91,80) меньше чем в предыдущий период. Т.е. с одной стороны, ООО „ALVO1” привлекает инвестиции для роста потенциала хозяйственной деятельности (в частности за 2010 год было приобретено основных средств и нематериальных вложений на сумму 6718 лат), а с другой стороны, предприятие рассчитывается со своими кредиторами, погашая займы.

При анализе краткосрочных кредиторов следует, что долги поставщикам увеличились на 24218 лат или почти на 34 %, что вызвано значительным ростом запасов на предприятии. Удельный вес долгов поставщикам в структуре пассивов на конец 2010 года составил более 52%.

Налоги и прочие кредиторы в структуре баланса имеют незначительный удельный вес как в начале отчетного периода, так и в конце. Причем, за отчетный период долги по налогам снизились на 50,66% (100-49,34), погашались займы: краткосрочные займы от кредитных учреждений уменьшились на 38,7%(100-61,3), а прочие займы -более чем на 77% (100-22,15=77,85).

В целом, рост краткосрочной кредиторской задолженности на 8,34% (108,34-100) объясняется ростом запасов, в результате чего и образовались долги поставщикам.

Анализ динамики и структуры расчета прибыли или убытков Информационной базой для анализа результатов деятельности предприятия является расчет прибыли или убытков. Анализ отчета о прибылях и убытках предполагает последовательное изучение всех статей отчета. Анализ начинается с изучения выручки как доходов по обычным видам деятельности и соответствующим им расходов себестоимости проданной продукции;

особое внимание уделяется тенденциям изменения этих показателей. Различные виды операционных и прочих доходов и расходов рассматриваются как факторы, влияющие на показатели прибыли (убытка).

Конечная цель анализа состоит в том, чтобы объяснить причины изменения и качество чистой прибыли или причины возникновения убытков.

К стандартным методам анализа отчетности относятся горизонтальный и вертикальный анализ формирования финансовых результатов, который выполняется в аналитических таблицах с помощью относительных показателей динамики, показателей структуры и динамики структуры. Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках это анализ структуры формирования финансовых результатов в сравнении с предыдущим периодом. Горизонтальный анализ направлен на изучение темпов роста (прироста) показателей, который объясняет причины изменений в их структуре.

Горизонтальный (динамический) анализ – это сопоставление финансовых показателей каждой позиции отчетности с предыдущим периодом. Он позволяет выявить различные отклонения, требующие изучения.

Вертикальный анализ позволяет проанализировать структуру, динамику изменения всех статей затрат и прибылей в общей выручке. Ценность данного анализа заключается в возможности исследования во временном аспекте изменений результатов деятельности.

Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках позволяет получить наглядное представление о том, какую долю составляют те или иные доходы и расходы предприятия в общей сумме доходов и расходов, что позволяет судить о степени их влияния на деятельность предприятия.

Горизонтальный анализ расчета прибыли или убытков показал следующее:

Нетто-оборот в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом, прирост составил 24510 лат или 5,46%. Следовательно, ООО ”ALVO1„ расширяет свою деятельность. Это положительный момент. Как видно из таблицы, себестоимость проданной продукции и оказанных услуг в 2010 году снизилась на 28082 лата или на 6,15%.Это тоже положительная тенденция. И как результат, увеличение валовой прибыли на 52592 лата.

Расходы на продажу в 2010 году увеличились 3522 лата, т.е. почти на 26%.Изменение расходов на продажу происходит пропорционально изменению нетто оборота.

Сокращение административных расходов произошло на 4952 лата или на 13,25%.

Прочие хозяйственные доходы в отчетном году уменьшились по сравнению с предыдущим более, чем на 80%,что в абсолютных цифрах составило 58657 лат. Прочие хозяйственные расходы, наоборот, увеличились на 56,90%.

В 2009 году прибыль до налогов составила 1903 лата. В 2010 году рост расходов и снижение доходов привели к тому, что уже до налогообложения образовались убытки, которые составили 8071 лат.

Подоходный налог с предприятий в 2009 году составил 4307 лат, а в 2010 году произошло его уменьшение до 1457 лат.

И 2009 год и 2010 год ООО ”ALVO1„ закончило с убытками. Причем, в 2010 году убытки увеличились на 5651 лат или на 206,54 %.Увеличение убытков при росте нетто оборота обусловлено высокой себестоимостью и ростом расходов.

По горизонтальному анализу мы только определили количественное изменение показателей. Для того, что определить, как изменилась структура показателей за 2009 год необходимо провести вертикальный анализ.

Для проведения вертикального анализа сначала необходимо определить структуру показателей. Так как выручка распределяется на затраты на производство продукции (себестоимость), на коммерческие и управленческие расходы, а также на прочие расходы, на оплату налогов и в итоге на предприятии остается нераспределенная (чистая) прибыль, исходя из вышесказанного мы структуру показателей будем определять как удельный вес показателя к нетто- обороту.

Определив структуру показателей расчета прибыли или убытков, возможно проанализировать и определить положительные и отрицательные тенденции.

Вертикальный анализ расчета прибыли или убытков показал, что в 2009 году расходы на проданную продукцию и оказанные услуги составили 101,68% от общего нетто-оборота, т.е. себестоимость проданной продукции и оказанных услуг превысила годовой нетто-оборот фирмы на 1,68 %.В 2010 году ситуация меняется. Фирма уменьшает расходы на проданную продукцию и оказанные услуги, они составили 90,48% от общего объема продаж.

Вертикальный анализ помогает разобраться в том, какие показатели оказали наиболее существенное влияние на прибыль. В данном случае на увеличение валовой прибыли повлияло снижение на 11,2 процента доли себестоимости продукции в нетто обороте компании. Здесь могло сказаться как снижение затрат на сырье и материалы, так и повышение торговой наценки.

Расходы на продажу в 2010 году возросли, их доля в нетто-обороте увеличилась в 2010 году на 0,59% по сравнению с предыдущим годом, что можно объяснить ростом объемов продаж. Т.е., рост (уменьшение) объема продаж прямо пропорционально росту (уменьшение) доли расходов на продажу.

Доля административных расходов в 2009 году составила 8,33%. В 2010 году доля этих расходов незначительно уменьшилась до 6,85%. Снижение удельного веса административных расходов в годовом нетто-обороте на 1,48% является положительной тенденцией.

В 2010 году произошло значительное снижение прочих хозяйственных доходов.

Если в 2009 году их доля в нетто-обороте составляла 16,31%, то в 2010 году их доля снизилась до 3,08%. В тоже время произошло увеличение доли прочих хозяйственных расходов – на 1,03%.Одновременное уменьшение доли прочих хозяйственных доходов и увеличение прочих хозяйственных расходов привело, что прибыль до уплаты налогов в 2009 году составила 1903 лат, а в 2010 году уже были убытки в размере 8071 лат.

Процентные платежи и процентные доходы как в 2009году, так и в 2010 году были незначительными и существенного влияния на операционную прибыль они не оказали.

Доля прибыли до внеочередных расходов и доходов, операционная прибыль, в году составила 0,42 %. Затем доля операционной прибыль снизилась, достигнув в году отрицательного значения -1,71%.

И в 2009 году и в 2010 году фирма понесла убытки. В 2009 году убытки составили 2736 лат, в 2010 году их размер увеличился до 8387 лат. Если в 2009 году доля убытков в годовом нетто-обороте составила 0,61%, то в 2010 году доля убытков увеличилась до 1,77%.

Таким образом, исходя из вертикального и горизонтального анализа, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в нетто-обороте занимает себестоимость проданных товаров и оказанных услуг. В 2009 году себестоимость товаров превысила объемы продаж. В 2010 году руководство фирмы, стараясь как-то стабилизировать ситуацию, увеличивает объемы реализации и одновременно снижает себестоимость проданных товаров и оказанных услуг. Уменьшение удельного веса себестоимости в выручке от продаж является хорошей тенденцией в хозяйственной деятельности общества. За счет снижения удельного веса себестоимости в нетто-обороте увеличился соответственно и удельный вес валовой прибыли на 11,19%.

Но даже снижение удельного веса себестоимости не привело к уменьшению убытков в 2010 году. Рост расходов на продажу, одновременное уменьшение прочих хозяйственных доходов и увеличение прочих хозяйственных расходов привело к увеличению убытков. В итоге в 2010 году убытки увеличились и составили 8387 лат.

Автор считает эту ситуацию довольно опасной.

Что бы лучше разобраться в сложившейся ситуации, перейдем к дальнейшему анализу.

Показатели финансовой устойчивости При анализе финансового состояния предприятия необходимо определить его финансовую устойчивость. Финансовую устойчивость характеризуют степень обеспечения запасов собственными и заемными источниками и соотношение собственных и заемных источников.

Следует помнить, что финансовая устойчивость общества отображает эффективность управления собственными и заемными средствами, поскольку неуправляемые финансовые риски приводят к неплатежеспособности и впоследствии к банкротству.

Для определения финансовой устойчивости используются данные баланса, на основании которого рассматриваются абсолютные и относительные показатели.

При анализе финансовой устойчивости общества можно установить четыре типа устойчивости.

1.Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами. Это говорит о высокой платежеспособности и о том, что общество не зависит от кредиторов. На практике такое явление встречается довольно редко, и это нельзя считать положительной тенденцией, потому что фирма в своей хозяйственной деятельности не использует заемные источники финансирования.

2.Нормалная финансовая устойчивость когда собственные оборотные средства плюс долгосрочные заемные средства полностью покрывают запасы. Это означает, что общество разумно использует собственные и заемные источники. При этом текущие активы должны превышать кредиторскую задолженность, что обеспечивает нормальную платежеспособность.

3.Неустойчивое финансовое состояние наблюдается тогда, когда источником покрытия запасов являются собственные оборотные средства плюс долгосрочные и краткосрочные заемные средства. В этом случае нарушается платежеспособность и у общества возникает необходимость привлечения источников.

4.Кризисное финансовое состояние- это наличие просроченных задолженностей и отсутствие у предприятия возможности погасить их в срок. Усугубление такого положения грозит объявлением неплатежеспособности.

Оценивая финансовую устойчивость, можно сказать, что ООО „ALVO1” на конец отчетного периода находится в неустойчивом финансовом состоянии (3-й тип финансовой устойчивости), т.к.

общество имеет недостаток собственных оборотных средств как на начало так и на конец отчетного периода.На начало периода он составил 43813 лат, но к концу периода произошло незначительное сокращение недостатка собственных оборотных средств. Абсолютное отклонение составило – 6749 или 15,4%. Это говорит о неустойчивом финансовом положении фирмы, так как источником финансирования запасов, в основном, является краткосрочная кредиторская задолженность.

долгосрочные заемные средства привлекались как в 2009 так и в 2010 году. Их величина составила 58752 в 2009 году, 53935 в 2010 году. Однако, и в 2009 и годах отмечается недостаток и этих средств для формирования запасов, а именно – 7798 в 2009 году и 33180 в 2010 году. Абсолютное отклонение к 2009 году 25382 или 325,49%.

наличие собственных оборотных средств, долгосрочной кредиторской задолженности и краткосрочных займов в сумме обеспечили покрытие недостатка собственных оборотных средств и явились источником формирования запасов. К концу 2010 года общество имеет излишек основных источников + 82498, хотя по сравнению с 2009 годом он меньше на 16,65%.Это свидетельствует о том, что у общества есть возможности для улучшения ситуации.

При неустойчивом финансовом состоянии для покрытия запасов и затрат используются собственные и привлеченные средства долгосрочного и краткосрочного характера. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется неравенством:

СОС+ДП З СОС+ДП+КП, (3.9) где КП – краткосрочные кредиты и займы.

Для ООО „ALVO1” данное соотношение показывает, что сумма запасов и затрат превышает сумму собственных оборотных и долгосрочных заемных источников, но меньше суммы собственных оборотных, долгосрочных и краткосрочных заемных источников.

Для анализа финансовой устойчивости, кроме абсолютных показателей, используются также и относительные. Относительные показатели – это система финансовых коэффициентов, которые дополняют оценку финансовой устойчивости фирмы.

Информационной базой для расчета коэффициентов являются данные бухгалтерского баланса. Произведён расчет финансовых коэффициентов, применяемых при оценке финансовой устойчивости, и их сравнение с установленными базисными величинами.

1. Коэффициент автономии (или финансовой независимости) показывает долю собственных средств в общей сумме средств фирмы. Характеризует независимость от заемных средств.

На предприятии коэффициент собственности и в 2009, и в 2010 году ниже рекомендуемой нормы, т.е. 0,5, следовательно, предприятие имеет заемных средств больше, чем собственных, что говорит о его финансовой зависимости. Тем более уменьшение коэффициента автономии в рассматриваемом периоде на 0, свидетельствует о том, что ситуация в 2010 году по сравнению с 2009 годом ухудшилась.

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (или коэффициент финансового риска), который показывает, сколько заемных средств приходится на 1 лат вложенных в активы собственных средств.

Оба показателя у ООО „ALVO 1” значительно превышают критическое значение, что позволяет сделать вывод о финансовой неустойчивости фирмы. Общество находится в зоне повышенного риска, зависит от внешних кредиторов в проведении хозяйственной деятельности. В 2010 году значение коэффициента увеличилось на 4,92 по сравнению с 2009 годом, что говорит об ухудшении ситуации. Тенденция увеличения заёмных средств может в будущем еще более усилить зависимость предприятия от привлечённых средств.

3. Коэффициент мобильности (маневренности) собственных средств показывает способность общества поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных источников в случае необходимости.

Значение коэффициента маневренности и в 2009 и 2010 году для ООО „ALVO1” было отрицательным, что свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств у общества и наблюдается тенденция к ухудшению ситуации.

4. Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными оборотными средствами характеризует наличие у общества собственных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости.

ООО „ALVO1” имеет недостаток собственных средств: значительный на начало периода-коэффициент -0,36 и незначительное улучшение ситуации на конец периода коэффициент недостатка собственных оборотных средств уменьшился до -0,28.

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансовой устойчивости показал, что ООО „ALVO1” на конец отчетного периода находится в неустойчивом финансовом состоянии, о чем свидетельствуют приведенные выше абсолютные показатели финансовой устойчивости. Ни один рассчитанный относительный коэффициент финансовой устойчивости у ООО „ALVO1” не соответствует установленным базисным величинам. ООО „ALVO1” находится в неустойчивом финансовом состоянии, причем прослеживается тенденция к ухудшению ситуации.

Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена путем:

обоснованного снижения суммы запасов (реализация ненужных и излишних материально-производственных запасов) и затрат;

ускорения оборачиваемости капитала в оборотных активах;

увеличение доли источников собственных средств в оборотные активы;

оптимизация расчетов с дебиторами и кредиторами.

Показатели ликвидности Общая платежеспособность предприятия - это способность полностью покрывать долго – и краткосрочные обязательства имеющимися оборотными активами.

Различают текущую и долгосрочную платежеспособность. Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам характеризует текущую платежеспособность.

Информационной базой для оценки платежеспособности и ликвидности предприятия является бухгалтерский баланс.

У анализируемого общества имеющиеся оборотные средства превышают краткосрочные обязательства на 14939 ( 121711-106772) на начало 2010 года и на (132549-115678) на конец периода. Это хороший показатель, который говорит о том, что предприятие может рассчитаться по текущим долгам.

Для погашения текущих обязательств могут использоваться разнообразные виды активов, которые различаются оборачиваемостью, т.е. временем, которое необходимо для превращения их в денежную наличность. Поэтому в зависимости от того, какие виды оборотных активов принимаются во внимание, ликвидность оценивается при помощи различных коэффициентов.

ООО „ALVO1”находится в неустойчивом финансовом состоянии:

1. Коэффициент текущей ликвидности соответствует оптимальному значению как в прошлом году, так и в отчетном. Это означает, что доля оборотных средств в общей сумме активов была всегда больше, чем доля краткосрочных кредиторов в общей сумме пассивов.

2. В 2009 году коэффициент срочной ликвидности незначительно ниже оптимального значения, но в 2010 году наблюдалась тенденция к его снижению. Но при расчете данного коэффициента не учитывалась та часть запасов, которая является ликвидной и пользуется спросом. Т.е. при более точном расчете значение данного коэффициента будет выше.

3. Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2 раза меньше допустимого в 2009 году и в 4 раза меньше допустимого – в 2010 году. Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием платежеспособности фирмы. В году данный коэффициент снизился по сравнению с предыдущим за счет оттока денежных средств и увеличения краткосрочных кредиторов.

Два из трех показателей ликвидности не удовлетворяют нормативным значениям.

Это свидетельствует о высокой доле медленно реализуемых элементов (дебиторской задолженности и запасов)в структуре текущих оборотных средств. Все это подтверждает высокую степень риска в деятельности предприятия с точки зрения невозврата долгов и низкого уровня платежеспособности.

Низкие значения рассчитанных коэффициентов указывают на необходимость постоянной работы по увеличению чистых оборотных средств – с одной стороны, и снижению обязательств – с другой.

Рычагами оптимизации ликвидности могут быть:

увеличение собственных средств за счет повышения прибыльности деятельности и дальнейшего направления чистой прибыли на увеличение собственных средств финансирования, совершенствование работы по управлению оборотным капиталом, к примеру, оптимизировать работу с дебиторами, - усовершенствовать эффективность работы с должниками, поменять политику отношений с дебиторами, повысить эффективность продвижения и сбыта готовой продукции и т.д.

Оценка деловой активности предприятия Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и эффективность текущей основной деятельности.

Для оценки деловой активности фирмы необходимо рассмотреть соотношение темпов роста прибыли, нетто-оборота и активов. Оптимально следующее их соотношение:

Т1Т2Т3100%. Данное соотношение означает: во-первых, прибыль увеличивается более высокими темпами, чем объем продаж продукции, что свидетельствует об относительном снижении издержек производства и обращения;

во-вторых, объем продаж возрастает более высокими темпами, чем активы (капитал) предприятия, то есть ресурсы предприятия используются более эффективно;

и наконец, в-третьих, экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим периодом.

Рассмотренное соотношение в мировой практике получило название "золотое правило экономики предприятия".

В нашем случае оно составляет: Т1 Т2 Т3 100%, -424,1 105,5 97,5 100%.

В 2010 году у ООО „ALVO1” образовались убытки, нетто-оборот увеличился по сравнению с предыдущим годом, но общая сумма активов уменьшилась за отчетный период. Причиной отклонения от оптимального соотношения в данном случае является достаточно неэффективное использование ресурсов фирмы, отток денежных средств на погашение ранее взятых займов и значительное вложение финансовых ресурсов в приобретение нового оборудования, что не дает быстрой отдачи.

Оценку деловой активности дополняют расчеты различных показателей, характеризующих эффективность использования материальных и финансовых ресурсов.

Коэффициент оборачиваемости – это финансовый коэффициент. показывающий интенсивность использования (скорость оборота) определенных активов или обязательств.

Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями деловой активности предприятия.

Анализ деловой активности предприятия осуществляется путем расчета следующих показателей:

коэффициента оборачиваемости активов, коэффициента оборачиваемости оборотных активов коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности коэффициента длительности оборотов дебиторской и кредиторской задолженностей коэффициента оборачиваемости материальных запасов коэффициента оборачиваемости основных средств (фондоотдачи) коэффициента оборачиваемости собственного капитала.

Экономическое объяснение показателей оборачиваемости такова: оборачиваемость в оборотах указывает среднее число оборотов средств, вложенных в активы данного вида, в анализируемый период.

Скорость оборачиваемости оборотных средств в отчетном году значительно уменьшилась Оборотные средства управлялись менее эффективно, чем в прошлом году.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.