, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

GRMATVEDBAS UN FINANU KOLEDA STUDENTU PTNIECISKO DARBU KRJUMS RGA 2012 ...

-- [ 7 ] --

Telebanka elektronisks norinu veids, kas dod iespju katru dienu, 24 stundas diennakt rkoties ar saviem naudas ldzekiem, k ar veikt informcijas apmaiu ar banku. Ir daudz priekrocbu, tpc Internetbanka ir oti populrs norinu veids k Latvij, t ar vis pasaul.

Ar SIA Saviei maksjuma opercijas bezskaidr naud prsvar veic ar internetbankas starpniecbu.

Maksjumu kartes. Latvijas iedzvotji arvien biek par ikdienas pirkumiem norins ar maksjumu kartm, to skaits strauji pieaug un nkotn bs oti maz maksjumu, kas veikti skaidr naud. Latvij maksjumu kartes tiek lietotas daudz aktvk un plak k cits Austrumeiropas valsts.

SIA Saviei Swedbank POS Terminla pakalpojumus izmanto no 2008.gada, un var teikt, ka norinu kartes ir diezgan izdevgas gan pircjiem, gan prdevjiem, gan bankm. POS terminla pakalpojumus pircji izmanto arvien vairk, par ko liecina skaidras naudas un POS terminla iemumu diagramma SIA Saviei skot no 2008.gada. Bezskaidras naudas iemumiem ir arvien pieaugoa tendence (skat.4.att.).

Pircji, izmantojot norinu kartes, ieprkas vairk, iegdjas vairk preu nek tad, ja ar tm btu jnorins skaidr naud, jo uzreiz nevar konstatt cik vl paliek naudas nkoiem pirkumiem. Tpc, tas ir izdevgi prdevjam.

SIA Saviei skaidras naudas un POS terminla iemumu attiecbas Latos un %, period no 2008.gada ldz 2011.gada 4. attls (autore).

Kpc ir izdevgi norinties ar karti?

Norinoties ar maksjuma karti, vienlaikus saemat kases eku un transakcijas eka kopiju. ie eki ir labkais veids, k rti prskaitt izdevumus un ienkumus, ttad kontrolt savu un imenes budetu;

Precza informcija par ikdienas triiem auj labk plnot pirkumus, un tas, savukrt, auj ietaupt naudu. Mintie eki atbrvo no sajtas, ka nezint, kur palikusi nauda un ko gan tdu esat nopircis? Karte sniedz drobas sajtu, jo nav jsarg maci un nav jbaids to pazaudt. Karte aizem daudz mazk vietas, to var nst garnadiem grti pieejams viets. Pat ja karti pazaudjat, ir iespjams nekavjoties griezties sav bank vai BankServis, lai kartes darbbu apturtu.

Karte auj izvairties no prpratumiem ieprkoties. Gandrz ikvienam no mums ncies saskarties ar sknaudas trkumu veikalos, dakrt radus domstarpbas par izdoto atlikumu.

Karte auj pilnb izvairties no dm situcijm.

Karte dod iespju vienmr emt ldzi visu naudu. Tas auj justies droi un prliecinti gandrz ikvien situcij, kad nezint iespjamo triu apjomu. Js esat pasargts no t, ka kdam pirkumam pietrks naudas.
SIA Saviei neizmanto debetkaru priekrocbas, k ar bezskaidras naudas norinus uzmuma saimniecisks darbbas nodroinanai. rti btu izmakst darbiniekiem algas prskaitot uz darbinieka nordto norinu kontu, t mazinot skaidras naudas izmantoanu. Tpat rti btu ar norini par degvielu, ko uzmums iegdjas uzmuma auto nepiecieambai sagdjot un prvadjot preces struktrvienbm.

Tau SIA Saviei izdevumi krietni pieaug jo prdevjs bankai maks lielu komisijas maksu par iem POS terminla pakalpojumiem. Diagramm (5.att.) pardta SEB Bankai un Swedbankai samakst komisijas maksa par POS terminla pakalpojumiem 2008.- 2011.g.

5.attls (autore) NAUDAS PLSMA Naudas plsma ir naudas un ts ekvivalentu pieaugums vai samazinjums prskata period.

Informcija par naudas plsmu jatspoguo atsevii par katru no trim uzmuma darbbas virzieniem:

pamatdarbbu;

ieguldjumu darbbu;

finanu darbbu.

Naudas plsmas atspoguoanai uzmum var izmantot:

Tieo metodi, Netieo metodi, Darb autore sastdjusi naudas plsmu par 2010.g. k pc ties, t neties metodes.

SIA Saviei saska ar Gada prskata likumu atauts nesagatavot naudas plsmas prskatu.

NAUDAS LDZEKU INVENTARIZCIJA SIA Saviei ir viena panieka uzmums, kur paniece ir ar abu struktrvienbu veikalu vadtja un kasiere. Skaidrs naudas un bezskaidrs naudas inventarizcijas tiek veiktas tikai vienu reizi gad, tas ir pc likuma prasbm, sldzot prskata gadu. Tad ar tiek saldzinti inventarizcijas rezultti ar uzskaites datiem grmatvedb. Tiek saldzinti kontu atlikumi skaidrs naudas kont kase, k ar tiek saldzinti bezskaidras naudas konti Swedbanka un SEB Banka. Bezskaidras naudas norinu konti gan tiek ldzinti un prbaudti regulri grmatvedb darba gait, saldzinot kontu izrakstu ierakstus ar attaisnojoajiem dokumentiem.

Tau pc autores domm, skaidras naudas kontrole inventarizcija, gan SIA galvenaj kas, gan ar abu struktrvienbu veikalu EKA kass btu nepiecieama biek.

SECINJUMI Tirdzniecbas uzmuma pastvanas un sekmgas attstbas viens no galvenajiem 1.

prieknoteikumiem ir savlaicga, patiesa un precza skaidrs naudas ldzeku uzskaite un glabana. T vienlaikus nodroina gan kontroli, gan auj plnot uzmuma tlko saimniecisko attstbu.

SIA Saviei skaidras un bezskaidras naudas iemumu un izdevumu uzskaiti veic 2.

grmatvedbas datorprogramm Zalktis SIA Saviei par naudas uzskaiti un grmatvedbas krtoanu ir atbildgs vadtjs 3.

(un kasieris vienlaicgi viena persona). Kases operciju uzskaite ne vienmr notiek savlaicgi. Norini par pirkumiem un pamatdokumenti par naudas izlietojumu grmatvedb dareiz nonk, pirms t ir informta par naudas saemanu. Kases operciju dokumentana daji ir formla.

Kases iemumi skaidr naud ir dominjoie, tau bezskaidras naudas iemumi 4.

Swedbankas POS terminl pamazm palielins: 2008.gad no1.8% ldz 2011.gad 11.9% Iemumiem skaidr naud ir oti svargi nodroint drobu. SIA Saviei naudas 5.

inkascija uz galveno kasi notiek katru dienu, tau veikali nav nodrointi ar seifiem, kur vartu vairkas reizes ievietot dienas laik ietirgoto naudas apgrozjuma dau.

Naudas operciju veikanai SIA Saviei galvenaj kas tiek izrakstti kases 6.

iemumu orderi. Tie ir noformti atbilstoi likumdoanai un atirgi numurti skot no gada skuma.

Skaidras naudas saemana (par prdotajm precm) tiek reistrta elektroniskajos 7.

kases apartos (EKA), kuri ir atbilstoi reistrti un pc noslgtajiem lgumiem apkalpoti specilajos servisa dienestos.

SIA Saviei strd tikai ar Latvijas Valsts latiem. Mnea beigs sagatavo 8.

kopsavilkumu, kur tiek pardti visi mnea laik izdartie grmatojumi uzmuma kas.

SIA Saviei bezskaidras naudas noriniem ir atvrti divi bankas konti: AS SEB 9.

Banka (izveidots konts 2620), AS Swedbanka (izveidots konts 2621).

Norinoties ar saviem darjuma partneriem bezskaidr naud ar bankas 10.

starpniecbu, SIA Saviei grmatvedb veic darjuma izpildes pareizbas prbaudi un ierakstu grmatvedbas kontos izdara pamatojoties uz bankas konta izrakstu, maksjuma operciju veikanai izmantojot internetbankas starpniecbu.

No 2008.gada SIA Saviei izmanto AS Swedbankas POS Terminla 11.

pakalpojumus, kuru popularitte pamazm pieaug.

Pircjiem ar kartm norinties ir izdevgi un droi. Tau SIA Saviei par POS 12.

terminla pakalpojumiem maks lielu komisijas maksu, kas pieaug proporcionli prdoto preu apgrozjumam caur POS terminlu. Saldzinot 2008.gadu ar 2011.gadu, tad SIA samakst pakalpojumu summa ir pieaugusi 4.9 reizes.

Debetkartes ir oti rtas uzmuma grmatvedbai- noriniem. Dieml SIA 13.

Saviei neizmanto debetkaru priekrocbas noriniem par degvielas iegdi, darbiniekiem saemot darba algu.

SIA Saviei pc Gada prskatu likums atbilst kritrijiem, pc kuriem atauts 14.

nesagatavot naudas plsmas prskatu.

Skaidrs naudas un bezskaidrs naudas inventarizcijas SIA Saviei tiek veiktas 15.

tikai vienu reizi gad, sldzot prskata gadu. Tiek saldzinti inventarizcijas rezultti ar uzskaites datiem grmatvedb: kontu atlikumi skaidrs naudas kont kase, un bezskaidrs naudas norinu kontos Swedbanka un SEB Banka.

Kont 2315 Nauda ce, kur tiek uzskaitti visi POS Terminla iemumi.

16.

Saldzinot to ar Swedbankas konta izrakstu, ir vrojamas iemumiem novirzes laika zi:

trs, etras pat piecas dienas apgrozjuma iemumi bankas konta izrakst tiek fiksti ar nokavanos. SIA Saviei tas nav izdevgi, jo savi maksjumi jveic ar etru piecu dienu kavanos.

PRIEKLIKUMI SIA Saviei vadbai vrst uzmanbu uz kases operciju norinu dokumentu 1.

savlaicgu veanu, lai kases opercijas netiktu veiktas pirms attaisnojuma dokumentu saemanas.

Vadbai nodroint naudas ldzeku drou uzglabanu SIA veikalu telps, uzstdot 2.

seifus Bankm, pai Swedbankai, btu nepiecieams samazint terminla pakalpojumu 3.

komisijas maksu.

Bankm vajadztu noteikt skus termius POS terminla iemumu ienkanai 4.

sabiedrbu bankas kontos.

SIA Saviei noriniem par degvielas iegdi ieviest debetkartes.

5.

Skaidras naudas kontrole inventarizcija, gan SIA galvenaj kas, gan abu 6.

struktrvienbu veikalu EKA kass, btu veicamas biek, vismaz reizi mnes.

IZMANTOTS LITERATRAS UN INFORMCIJAS AVOTU SARAKSTS LR Augstk Padome. Par grmatvedbu [tiesaiste]: likums spk ar 01.01.1993. [skatts 1.

2011.g. 30.sept.].

Pieejams: http//www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par uzmumu ienkuma nodokli [tiesaiste]: likums spk ar 01.04.1995.

2.

[skatts 2011.g.27.sept.].

Pieejams: http//www.likumi.lv/doc.php?id=24094.

LR Augstk Padome. Likums "Gada prskatu likums"[tiesaiste] (Ziotjs, 44, 3.

12.11.1992.) [stjas spk 01.01.1993.] [skatts 2011.g.14.sept.]ar grozjumiem.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66461.

02.02.1995. likums "Par nodokiem un nodevm"[tiesaiste]("LV", 26 (309), 18.02.1995.;

4.

Ziotjs, 7, 13.04.1995.) [stjas spk 01.04.1995.] [skatts 2011.g.06.decembr] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= LR Augstk Padome. Par iedzvotju ienkuma nodokli [tiesaiste]: likums spk ar 5.

01.01.1994. [skatts 2011.g. 22.okt.].

Pieejams: http//www.likumi.lv/doc.php?id= LR Saeima. Par pievienots vrtbas nodokli [tiesaiste]: likums spk ar 01.05.1995.

6.

[skatts 2011.g.15.okt.].

Pieejams: http//www.likumi.lv/doc.php?id= 07.12.1984. likums "Latvijas Administratvo prkpumu kodekss" (Ziotjs, 51, 7.

20.12.1984.) [stjas spk 01.07.1985.] ar grozjumiem, kas izsludinti ldz 22.12.2011.[skatts 2012.g.07.janvr].

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648#top Nr.585 "Noteikumi par grmatvedbas krtoanu un 8. MK noteikumi organizciju"[tiesaiste]("LV", 151 (2916), 29.10.2003.) [stjas spk 30.10.2003.] ar grozjumiem:[skatts 2011.14.sept.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=80418.

MK noteikumi Nr.584 "Kases operciju uzskaites noteikumi"[tiesaiste] ("LV", 9.

(2915), 28.10.2003.) [stjas spk 29.10.2003.] ar grozjumiem:[skatts 2011.08.dec.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= MK noteikumi Nr.282 "Nodoku un citu maksjumu reistranas elektronisko ieru un 10.

iekrtu lietoanas krtba" [tiesaiste] [skatts 2011.12.sept.] ("LV", 72 (3648), 05.05.2007.) [stjas spk 06.05.2007.] ar grozjumiem.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=156703.

MK noteikumi Nr.237[tiesaiste] [skatts 2011.08.dec.] "Skaidr naud veikto darjumu 11.

deklaranas noteikumi" ("LV", 61 (3637), 13.04.2007.) [stjas spk 14.04.2007.] ar grozjumiem.

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= 20.03.2007. MK noteikumi Nr.188 "Krtba, kd individulie komersanti, individulie 12.

uzmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecbas, citas fizisks personas, kas veic saimniecisko darbbu, krto grmatvedbu vienkr ieraksta sistm" ("LV", 50 (3626), 23.03.2007.) [stjas spk 24.03.2007.;

zauds spku 01.07.2013.] ar grozjumiem:[tiesaiste] [skatts 2011.08.dec.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id= Apste I. Uzmuma gada prskats. Rga: Lietis Apmcbas Centrs, 2003.266 lpp.

13.

Bojarenko J., Beavska L., Tjurina A. Finanu grmatvedba: Teorija un prakse, I daa.

14.

Rga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 272 lpp.

Bojarenko J., Tjurina A., uda M., Pokromovia I., Jespere I. Finanu grmatvedba:

15.

Teorija un prakse, II daa. Rga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.

Januka M. Viss par pamatldzeku uzskaiti. Rga: Merkrijs LAT, 1993. 223 lpp.

16.

Ludbors A. Finanu grmatvedba tirdzniecb. Rga: Lietis informcijas dienests, 17.

2003. 282 lpp.

Centrls statistikas prvaldes nolikums [tiesaiste] [skatts 2011.07.sept.].

18.

Pieejams: http:/www.csb.lv/par-mums.

Centrls statistikas prvalde[tiesaiste] [skatts 2011.07.sept.] 19.

Pieejams: http:/www.csb.lv/dokumenti.

VID metodiskais materils [tiesaiste] [skatts 2011.09.sept.].Pamatldzeku uzskaite un 20.

nolietojuma aprinanas krtba finanu grmatvedb un uzmumu ienkuma nodoka aprinanas vajadzbm.

Pieejams:http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materili/uin/met_uin_pl_ uzsk_gr_nod(2009).doc.

Maksjumu kartes.[tiesaiste] [skatts 2011.15.sept.] 21.

Pieejams: http://www.firstdata.lv/lat/cards/kartes/myths/ Subatnieks K. Naudas plsmas izmantoana uzmuma finanu analz. [tiesaiste] [skatts 22.

2011.08.dec.] Pieejams: http://www3.acadlib.lv/greydoc/Subatnieks_disertacija/Subatnieks.pdf neidere R. Naudas norini ietekm grmatvea darbu. No: Bilance. Nr.6(210), 2009.

23.

23.lpp.

Kalnia A. Par darjumiem skaidr naud. No: Bilance. Nr.11/12 (239/240) 2010. 13.lpp.

24.

Loce I. Jaunas prasbas EKA lietoan. No: Grmatvedba & Ekonomika. Nr.7-8 (111/112) 25.

2010. 6.lpp.

Lukavica I. Naudas plsmas prskata sagatavoanas metodes. No: Grmatvedba & 26.

Ekonomika Nr. 4 (120) 2011.51-56.lpp.

Zaiceva J. Vai uzmumam ir vajadzga kase? No: Grmatvedba & Ekonomika Nr.16 (40) 27.

2006.35-42.lpp.

SIA Saviei nepublictie finanu prskati laika posm no 2001.g. ldz 28.

2011.g.septembrim.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .