авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |

«МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ НАцИОНАльНОгО фАРмАцЕвТИЧЕсКОгО УНИвЕРсИТЕТА. ...»

-- [ Страница 7 ] --

Павлівна, Дєдух Нінель Василівна, Ле ють антимікробну, протиза- ние проф. М.І. Ситенка онтьєва Фріда Соломонівна, Зупанець пальну, антиоксидантну, мемб Ігор Альбертович, Павлій Олександр раностабілізуючу та кардіопро Іванович, Жиляєва Галина Михайлів текторну активність на, Макуріна Валентина Іванівна, Ко тенко Олександр Михайлович ООО ОЗ «ГНЦЛС» Патент 16618, UA 29.08.1997 A61K 35/ 9 Спосіб одержання суми поліфе- Хворост Ольга Павлівна Комісаренко УкрФА нолів Микола Федотович, Сербін Анатолій на изобрете Гаврилович, Оспіщева Людмила Олек- ние сандрівна, Оболенцева Галина Володи мирівна, Рязанцев Едуард Якович УкрФА Патент 20932 А, 07.10.1997 А61К 31/05, Бойнік Віталій Володимирович, Ускова 10 Спосіб одержання фенольних Світлана Іванівна, Ковальов Володи сполук, які проявляють гепато- на изобрете- UA А61К 35/ мир Миколайович, Віхтинська Іраїда захисну властивість ние Леонідівна, Віхтинська Оксана Олек сандрівна 19059, UA 25.12.1997 С07С Український науко- Патент Чувурін Олександр Вікторович, Ната 11 -Фенілетиламід 2-оксисукци ров Валерій Володимирович, Сальні нанілової кислоти, який прояв- во-дослідний інсти- на изобрете- 235/74, кова Сталіна Іванівна, Мерзлікін Сер ляє анаболічну, імуномодулюю- тут фармакотерапії ние A61K 1/ ендокринних захво гій Іванович, Самохіна Лідія Іванівна, чу активність та інгібує клітин рювань, УкрФА Мороз Віра Василівна, Дроговоз Ва ну ланку аутоімунітету до інсу лерій Валентинович, Макуріна Вален лінпродукуючого апарату тина Іванівна, Дроговоз Світлана Ме фодіївна, Полторак Вікторія Віталі ївна, Бриндак Олег Іванович, Кири ченко Олександр Анатолійович, Блох Костянтин Олегович, Божко Тетя на Степанівна, Горбенко Наталія Іва нівна, Черних Валентина Франків на, Слишков Володимир Васильович, № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Тур Марина Юріївна, Панченко Ольга Миколаївна, Шевченко Людмила Євге нівна 12 2-Етокси-6,9-діаміноакридиній- Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець УкрФА Патент 19282, UA 25.12.1997 C02D 3-нітро-2-N-(3-нітрофеніл)ан- Ігор Альбертович, Дроговоз Світла- на изобрете- 219/10, транілат, що проявляє антимік- на Мефодіївна, Євдокімова Ольга ние A61K робну активність Станіславівна, Волкова Наталя Олек- 31/ сіївна, Жиляєва Галина Михайлівна, Дикий Ігор Леонідович, Карташов Владіслав Сєргєєвіч (RU), Купіц Єлєна Стєпановна (RU) 13 2-Етокси-6,9-діаміноакридиній- Ісаєв Сергій Григорович, Євдокімова УкрФА Патент 19283, UA 25.12.1997 С07D 2-аміно-4-нітробензоат, що Ольга Станіславівна, Зупанець Ігор на изобрете- 219/10, проявляє антимікробну актив- Альбертович, Волкова Наталія Олек- ние C07C ність сіївна, Дикий Ігор Леонідович, Речкі- 101/54, ман Ігор Едуардович, Валицька Тетяна А61К Леонідівна 31/ 14 2-Етокси-6,9-діаміноакридиній- Ісаєв Сергій Григорович, Євдокімова УкрФА Патент 19286, UA 25.12.1997 С07D 3-нітро-2-N(4-метилфеніл)ант- Ольга Станіславівна, Жиляєва Галина на изобрете- 219/10, ранілат, що проявляє антимік- Михайлівна, Зупанець Ігор Альберто- ние А61К робну активність вич, Волкова Наталя Олексіївна, Ди- 31/ кий Ігор Леонідович, Суров Юрій Ми колайович, Купиць Олена Степанівна, Трофімова Наталя Михайлівна Патент 19287, UA 25.12.1997 С07D Українець Ігор Васильович, Безуг- НФаУ, ООО ОЗ 15 Діетиламіноетиламіду 1-про піл-2-оксо-4-гідроксихінолін-3- лий Петро Авксентійович, Трескач «ГНЦЛС» на изобрете- 215/227, Володимир Йосипович, Слободзян карбонової кислоти гідрохло- ние A61K 31/ Сергій Володимирович, Туров Олек рид, що проявляє анестезуючу, сандр Всеволодович, Георгієвський протиаритмічну, антиоксидант Віктор Петрович, Гризодуб Олександр ну, антимікробну та фунгіцидну Іванович, Левін Михайло Григоро активність вич, Оболенцева Галина Володими рівна, Гладченко Світлана Василівна, № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Кривобок Віктор Іванович, Бутенко Ірина Григорівна, Лемешко Віктор Ва сильович, Падалко Володимир Ілліч, Нікітченко Юрій Вікторович, Скуб ко Тамара Порфирівна, Кобзар Ганна Іванівна, Сухінін Валерій Миколайо вич, Литовкіна Олена Георгієвна 16 3-(2,4-динітрофеніл)-гідразон Друговіна Валентина Василівна, Боло- УкрФА Деклараци- 20120 А, 25.12.1997 С07D 7-карбоксіізатину, який прояв- тов Валерій Васильович, Безуглий Пет- онный патент UA 209/34, ляє антимікробну активність ро Авксентійович, Дикий Ігор Леоні- на изобрете- А61К 31/ у  відношенні Staphilococcus дович, Дроговоз Світлана Мефодіївна, ние aureus та антигрибкову актив- Шевельова Наталія Юхимівна ність у  відношенні Сandida albicans 17 Спосіб одержання 3,4-(1-дегі- Хворост Ольга Павлівна, Комісарен- УкрФА Патент 23543 А, 02.06.1998 А61К 35/ дрогексаоксидифеноіл)-b-D- ко Микола Федотович, Сербін Ана- на изобрете- UA ксилози, що має антимікробну толій Гаврилович, Шевельова Hаталія ние дію Юхимівна, Яковлєва Лариса Василівна, Дикий Ігор Леонідович 18 п-Кабетоксифенілаконітімід, Мартинов Артур Вікторович, Сме- УкрФА, Науково- Патент 22189 A, 30.06.1998 А61К який виявляє активність віднос-лянська Майя Володимирівна, Пар- дослідний інститут на изобрете- UA 31/165, но вірусу везикулярного стома- хоменко Олексій Олександрович, мікробіології та іму- ние С08F 22/ титу та вірусу простого герпесуПанченко Людмила Олександрівна, нології ім. І.І. Меч Кучма Ірина Юріївна, Черних Вален- нікова тин Петрович, Шемчук Леонід Анто нович 19 Спосіб одержання елагової кис- Хворост Ольга Павлівна, Яковлева Ла- УкрФА Патент 23109 A, 30.06.1998 А61К 35/ лоти риса Василівна, Сербін Анатолій Гав- на изобрете- UA рилович ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 20 Спосіб одержання комплексу Кисличенко Вікторія Сергіївна, Кова- УкрФА, Патент 24032, UA 31.08.1998 А61К 35/ полісахаридів протиалергіч- льов Володимир Миколайович, Кри- ХФФ «Здоров'я» на изобрете ної дії та лікарський препарат воручко Олена Вікторівна, Яковлєва ние «ГЛЮКОРІБІН», який містить Лариса Василівна, Заболотний Вадим вказаний комплекс Олександрович, Супрун Ольга Всево лодівна, Зубченко Тамара Миколаївна, Серебрякова Ольга Володимирівна, Броніна Олена Аркадіївна 21 b -D-Глюкозамонійна сіль a-бро- Мартинов Артур Вікторович, Сме- УкрФА, Науково- Патент 23352 А, 31.08.1998 А61К мізовалеріанової кислоти, яка лянська Майя Володимирівна, Кучма дослідний інститут на изобрете- UA 31/205, має противірусну активність Ірина Юріївна, Черних Валентин Пет- мікробіології та іму- ние С07Н 5/ відносно вірусу везикулярного рович, Пархоменко Олексій Олександ- нології ім. І.І. Меч стоматиту, вірусу простого гер- рович нікова песу та коронавірусу 22 Препарат для лікування вираз- Яковлєва Лариса Василівна, Хворост УкрФА Патент 24760 А, 06.10.1998 А61К 35/ кових уражень слизистої обо- Ольга Павлівна, Сербін Анатолій Гав- на изобрете- UA лонки шлунково-кишкового рилович, Болотов Валерій Васильович, ние тракту «АЛЬТАН» Бондар Володимир Степанович, Кар пенко Оксана Яківлівна 23 Засіб для лікування гнійних ран Тихонов Олександр Іванович, Ярних УкрФА Патент 25669 A, 30.10.1998 А61К 35/64, «ЛІПОВІТ» Тетяна Григорівна, Живора Наталія на изобрете- UA А61К 9/ Василівна, Котенко Олександр Ми- ние хайлович, Яковлєва Лариса Василівна, Ткачова Оксана Віталіївна 24 Спосіб одержання гідрохлориду Українець Ігор Васильович, Безуглий УкрФА Патент 24967, UA 25.12.1998 С07D діетиламіно-етиламіду 1-про- Петро Овксентійович, Горохова Ольга на изобрете- 215/22, піл-2-оксо-4-гідроксихінолін- Вікторівна, Таран Світлана Григорівна, ние C07D 3-карбонової кислоти (хінокси- Тріскач Володимир Йосипович 215/227, каїну) C07D 215/56, A61K 31/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 25 Спосіб одержання ліпофільного Тихонов Олександр Іванович, Ярних УкрФА Деклараци- 25670 А, 25.12.1998 А61К 35/ екстракту обніжжя бджолиного Тетяна Григорівна, Котенко Олек- онный патент UA сандр Михайлович, Ковтун Юлія на изобрете Володимирівна, Тихонова Світлана ние Олександрівна 26 Засіб для пригнічення рухової Кисличенко Вікторія Сергіївна, Мар- УкрФА Деклараци- 28314 А, 16.10.2000 А61К 35/ активності сперматозоїдів кова Віра Михайлівна, Юрченко Гали- онный патент UA на Григорівна, Криворучко Олена Вік- на изобрете торівна ние 27 2-Етокси-6,9-діаміноакридинію Ісаєв Сергій Григорович, Ткач Андрій УкрФА Деклараци- 29047 А, 16.10.2000 С07D 2-N-(3-нітрофеніл)-антранілат, Олександрович, Зупанець Ігор Альбер- онный патент UA 219/08, який проявляє антимікробну, тович, Яременко Віталій Дмитрович, на изобрете- A61K протизапальну, мембраноста- Павлій Олександр Іванович, Волкова ние 31/ білізуючу, антиоксидантну Наталія Олексіївна, Дикий Ігор Леоні і кардіопротекторну активність дович, Тімофєєв Сергій Вікторович 28 Нітро- та галогенбензоати 9-амі- Ісаєв Сергій Григорович, Яременко Ві- УкрФА Деклараци- 30656 А, 15.12.2000 С07D ноакридинію, які проявляють талій Дмитрович, Павлій Олег Олек- онный патент UA 219/08, антимікробну активність сандрович, Ткач Андрій Олександро- на изобрете- A61K вич, Зупанець Ігор Альбертович, Вол- ние 31/ кова Наталія Олексіївна, Минько Люд мила Миколаївна, Дикий Ігор Леонідо вич, Кліменко Сергій Володимирович, Силаєва Людмила Федорівна 29 Спосіб одержання комплексу Ковальова Алла Михайлівна, Коміса- УкрФА, Товарис- Деклараци- 30879 А, 15.12.2000 А61К 38/43, біологічно активних речовин, ренко Андрій Миколайович, Яковлєва тво з обмеженою онный патент UA A61K 9/ що має гепатопротекторну дію, Лариса Василівна, Тимченко Микола відповідальністю на изобрете і  засіб для лікування захворю- Михайлович, Черних Валентин Петро- «ВЕГА» ние вань печінки, який вміщує да- вич, Ковальов Володимир Миколайо ний комплекс «ПІФЛАМІН» вич, Герасимова Ольга Олександрівна, Походенко Михайло Петрович, Стрі моухов Олександр Олександрович, Бу нятян Наталья Дмітрієвна (RU) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 30 Заміщені 3,5-дихлор-2-N- Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець Ігор УкрФА Деклараци- 31293 А, 15.
12.2000 C07F 13/ фенілантранілової кислоти, що Альбертович, Павлій Олег Олександ- онный патент UA проявляють протизапальну та рович, Яременко Віталій Дмитрович, на изобрете аналгетичну активність Павлій Олександр Іванович, Ткач Анд- ние рій Олександрович, Михайленко Ніна Миколаївна 31 п-Броманілід-5-бром-2-оксоін- Болотов Валерій Васильович, Ковальо- УкрФА Деклараци- 31653 А, 15.12.2000 С07D долін-3-гліоксилової кислоти, ва Світлана Володимирівна, Степанен- онный патент UA 209/34, який проявляє антимікроб- ко Володимир Іванович, Дикий Ігор на изобрете- A61K 31/ ну активність у  відношенні Леонідович ние Сorynebacterium diphtheriae 32 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Заре- УкрФА Деклараци- 32335 А, 15.12.2000 G01N 27/ іоноселективного електрода для ченський Михайло Анатолійович, Мо- онный патент UA визначення концентрації іонів роз Валерій Петрович на изобрете метоклопраміду ние 33 Спосіб одержання комплексно- Жуковіна Ольга Вікторівна, Зайцев УкрФА Деклараци- 32687 А, 15.02.2001 А61К 31/ го лікарського засобу на  основі Олександр Іванович, Жуковін Володи- онный патент UA синтетичних алюмосилікатів мир Іванович, Дикий Ігор Леонідович, на изобрете Чуєшов Владислав Іванович, Гейдеріх ние Ольга Григорівна, Тиманюк Валерія Миколаївна 34 Глюкозиламонієві солі заміще- Зупанець Ігор Альбертович, Ісаєв УкрФА Деклараци- 32990 А, 15.02.2001 С07D них 3-нітро-2-N-фенілантрані- Сергій Григорович, Яременко Віталій онный патент UA 63/08, лової кислоти, що проявляють Дмитрович, Павлій Олег Олександро- на изобрете- C07H 13/ протизапальну, аналгетичну та вич, Ткач Андрій Олександрович, Без- ние діуретичну активність дітко Наталія Володимирівна, Пропіс нова Вікторія Володимирівна 35 Спосіб одержання заміщених Ісаєв Сергій Григорович, Павлій Олек- УкрФА Деклараци- 33114 А, 15.02.2001 С07С 3-, 4-, 5-, 6-нітро-2-N-фенілант- сандр Іванович, Зупанець Ігор Альбер- онный патент UA 205/06, ранілових кислот тович, Яременко Віталій Дмитрович, на изобрете- С07С ние 229/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Павлій Олег Олександрович, Ткач Ан дрій Олександрович, Мінько Людмила Миколаївна 36 Лікарський засіб «РОТОКСАМ» Пімінов Олександр Фомич, Печенеж- НФАУ, ВАТ ХФЗ Деклараци- 44031 А, 15.01.2002 А61К у  формі мазі протизапальної, ська Любов Олександрівна, Бакаєв «Червона зірка» онный патент UA 5/78, А61К протимікробної, протиалергій- Андрій Павлович, Рабінович Неоніла на изобрете- 31/125, ної, капіляростабілізуючої дії Семенівна ние А61К 31/60, А61К 31/74, А61К 33/ 37 Антидіабетичний засіб «ДІА- Мерзлікін Сергій Іванович, Черних Ва- НФАУ, Мерзлікін Деклараци- 45735 А, 15.04.2002 С07D КАМФ», який проявляє цукроз- лентин Петрович, Полторак Вікторія Сергій Іванович онный патент UA 235/16, нижуючу, антидіабетогенну та Віталіївна, Гладких Олександр Івано- на изобрете- А61К 9/ антиоксидантну дію вич, Чуєшов Владислав Іванович, Паш- ние нев Петро Дмитрович 38 6,9-Діаміно-2-етоксіакридиній Ісаєв Сергій Григорович, Бризиць- НФАУ Деклараци- 45808 А, 15.04.2002 С07D 3,5-динітро-N-(2’-хлорфеніл) кий Олексій Аркадійович, Свєчнікова онный патент UA 219/08, антранілат, що проявляє ан- Олена Миколаївна, Павлій Олександр на изобрете- А61К тимікробну, протизапальну, Іванович, Зупанець Ігор Альбертович, ние 31/ анальгетичну активність Яременко Віталій Дмитрович, Шеве льова Наталія Юхимівна, Фурда Ігор Володимирович 39 N-Метиламід 4-ацетилоксані- Черних Валентин Петрович, Ковален- НФАУ Патент 46179, UA 15.05.2002 С07C лової кислоти, який проявляє ко Зоя Іванівна, Березнякова Алла Іл- на изобрете- 237/04, гемостатичну активність лівна, Черкасова Людмила Миколаївна, ние А61К Попов Сергій Борисович 31/ 40 Спосіб отримання іміду 4-хлор- Конєв Володимир Федорович, Маслєн- НФАУ Патент 46180, UA 15.05.2002 С07C бензолсульфонілсукцин-аміно- ніков Олександр Іванович, Полуляхова на изобрете- 311/20, вої кислоти Людмила Альбертівна, Рижих Вален- ние C07D тина Миколаївна, Столяров Володи- 207/ мир Дмитрович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 41 Похідні 4-метил-5-нітроакри- Шульга Іван Сергійович, Ісаєв Сергій НФАУ Патент 46181, UA 15.05.2002 С07D дину, який має антимікробну та Григорович, Дроговоз Світлана Ме- на изобрете- 219/06, жовчогонну активність фодіївна, Сарбаш Тетяна Федорівна, ние 219/10, Силаєва Людмила Федорівна, Центна- A61K рук Світлана Андріївна, Галинська Раї- 31/ са Георгіївна 42 Лікарський засіб «Оксаглюка- Павлій Олександр Іванович, Зупанець НФАУ Деклараци- 46412 А, 15.05.2002 С07Н 5/06, мін», який виявляє протиза- Ігор Альбертович, Черних Валентин онный патент UA А61К 31/ пальну, анальгетичну, антиа- Петрович, Петюнін Павло Олексійо- на изобрете лергічну, протишокову, рано- вич, Ісаєв Сергій Григорович, Болотов ние загоюючу, антибактеріальну, Валерій Васильович, Грінцов Євген Фе гастропротекторну та хондро- дорович, Яковлєва Лариса Василівна, протекторну активність Коваленко Володимир Миколайович 43 Лікарський збір, що має гіпо- Самура Борис Андрійович, Ковальов НФАУ Деклараци- 44678 А, 17.06.2002 А61К 35/ тензивну дію Володимир Миколайович, Краснікова онный патент UA Тетяна Олександрівна на изобрете ние 44 Спосіб одержання ліпофільного Король Вікторія Вікторівна, Ковальов УкрФА Деклараци- 46939 А, 17.06.2002 A61K 35/ екстракту лядвенцю рогатого, Сергій Володимирович, Ковальов онный патент UA що має ранозагоювальну дію Володимир Миколайович, Вороніна на изобрете Лариса Миколаївна, Набока Ольга ние Іванівна 45 Бензиліденгідразиди 3,3-ди-(П- Болотов Валерій Васильович, Миль- НФАУ Деклараци- 46954 А, 17.06.2002 C07D толіл)-2-оксоіндолін-5-оксамі- нікова Алла Петрівна, Друговіна Ва- онный патент UA 209/ нової кислоти, які проявляють лентина Василівна, Дроговоз Світлана на изобрете знеболюючу активність Мефодіївна, Вереїтинова Валентина ние Прокопівна 46 Спосіб лікування інфікованих Левітін Євген Якович, Онопрієнко Те- НФАУ Деклараци- 47059 А, 17.06.2002 A61 K9/06, ран тяна Олексіївна, Ведерникова Ірина онный патент UA А61 N2/ Олексіївна, Дикий Ігор Леонідович на изобрете ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 47 Лікарський засіб «РІБІФЛАН» Малоштан Людмила Миколаївна, Яце- НФАУ Деклараци- 47156 А, 17.06.2002 A61K 35/ гепатопротекторної та антиок- нко Олена Юріївна, Кисличенко Вік- онный патент UA сидантної дії торія Сергіївна, Криворучко Олена на изобрете Вікторівна ние 48 Карбоксиметиламіди заміще- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Деклараци- 47157 А, 17.06.2002 С07С них бензолсульфонілоксаміно- лентин Петрович, Лук’янчук Віктор онный патент UA 311/01, вих кислот, які мають антиокси- Дмитрович, Савченкова Лариса Ва- на изобрете- 311/02, дантну та протизапальну актив- силівна, Самура Борис Андрійович, ние 311/03, ність Бондар Вікторія Борисівна, Євтіфєєва 311/06, Ольга Анатоліївна 311/09, А61К 31/ 49 Інтраназальні краплі «ПРОПО- Сятиня Михайло Лукович, Тихонов НФАУ, Тихонов Деклараци- 47159 А, 17.06.2002 A61K 9/08, РИНОЛ» Олександр Іванович, Толочко Вален- Олександр Іванович онный патент UA 35/ тин Михайлович, Ярних Тетяна Гри- на изобрете горівна, Соколова Людмила Володими- ние рівна, Тихонова Світлана Олександрів на, Зупанець Ігор Альбертович 50 Вушні краплі «ПРОПОТИТ» Тихонов Олександр Іванович, Сятиня НФАУ, Тихонов Деклараци- 47160 А, 17.06.2002 A61K 9/08, Михайло Лукович, Ярних Тетяна Гри- Олександр Іванович онный патент UA 35/ горівна, Зуйкіна Світлана Сергіївна, на изобрете Тихонова Світлана Олександрівна ние 51 Спосіб визначення імовірності Горбунов Леонід Володимирович, Ка- НФАУ Деклараци- 47158 А, 17.06.2002 А61 N 1/ кристалоутворення в  кріоза- бачний Володимир Іванович, Горбуно- онный патент UA хисному середовищі ва Наталія Іванівна на изобрете ние 52 Бромдецилат 2-діетиламіно- Болотов Валерій Васильович, Мильні- НФАУ Патент 48003, UA 15.08.2002 С07D етиламіду 3,3-ді-(p-толіл)-5-ніт- кова Алла Петрівна, Спєсівцева Зінаїда на изобрете- 209/34, ро-2-оксоіндолін-1-оцтової кис- Степанівна, Дика Олена Михайлівна ние A61K31/ лоти, який проявляє антимік робну активність у  відношенні до Рreudomonas aeruginosа № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 53 4-Антипіриламід 3,3-дифеніл- Болотов Валерій Васильович, Друго- НФАУ Патент 48004, UA 15.08.2002 С07D 2-оксоіндолін-5-карбонової вина Валентина Василівна, Дроговоз на изобрете- 209/34, кислоти, який має діуретичну Світлана Мефодіївна, Вереїтинова Ва- ние A61K активність лентина Прокопівна 31/ 54 Метилові ефіри 3,5-дибром-4- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48005, UA 15.08.2002 С07С амінобензолсульфонілоксамі- лентин Петрович, Снітковський Євген на изобрете- 143/82, нової кислоти, які проявляють Львович, Дроговоз Світлана Мефодіїв- ние А61К 31/ аналгетичну та протизапальну на, Зупанець Ігор Альбертович активність 55 Метилові ефіри гетерилоксамі- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48006, UA 15.08.2002 С07D нових кислот, які проявляють лентин Петрович, Снітковський Євген на изобрете- 277/46, протизапальну, аналгетичну та Львович, Дроговоз Світлана Мефодіїв- ние 285/12, жарознижуючу активність на, Яковлєва Лариса Василівна, Зупа- А61К 31/41, нець Ігор Альбертович 31/ 56 Гідра зиди-4(N-R-окс амідо- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48007, UA 15.08.2002 С07С сульфоніл)-оксанілової кис- лентин Петрович, Дроговоз Світлана на изобрете- 143/825, лоти, які проявляють гіпоглі- Мефодіївна, Савченко Віктор Мико- ние А61К 31/ кемічну та діуретичну актив- лайович, Зупанець Ігор Альбертович ності 57 Гідрохлорид -діетиламіно- Черних Валентин Петрович, Банний НФАУ Патент 48008, UA 15.08.2002 С07D етиламіду 6-карбетокси-бензо- Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, тіазоліл-2-оксамінової кислоти, торівна, Дроговоз Світлана Мефодіїв- ние А61К який проявляє антиалергійну, на, Яковлєва Лариса Василівна, Зупа- 31/ аналгетичну та протизапальну нець Ігор Альбертович активність 58 N-(Н-Гептил)-N-(4-фенілтіа- Безуглий Петро Овксентійович, Трес- НФАУ Патент 48009, UA 15.

08.2002 С07D золіл-2)діамід малонової кис- кач Володимир Йосипович, Гарна На- на изобрете- 277/46, лоти, який проявляє нейролеп- талія Василівна, Самура Борис Андрі- ние А61К тичну активність йович, Гладченко Світлана Василівна, 31/ Георгіянц Вікторія Акопівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 59 N-Заміщені N-(4-фенілтіазо- Безуглий Петро Овксентійович, Трес- НФАУ Патент 48010, UA 15.08.2002 С07D ліл-2)діаміди малонової кисло- кач Володимир Йосипович, Гарна На- на изобрете- 277/46, ти, які проявляють нейролеп- талія Василівна, Самура Борис Андрій- ние А61К тичну активність ович, Гладченко Світлана Василівна, 31/ Маслєнніков Олександр Іванович 60 Циклогексиламід b-(2-бензи- Черних Валентин Петрович, Чувурін НФАУ Патент 48011, UA 15.08.2002 С07D мідазоліл)-пропіонової кисло- Олександр Вікторович, Страшний на изобрете- 235/16, ти, який проявляє протизапаль- Владислав Володимирович, Дрого- ние А61К ну активність воз Валерій Валентинович, Яковлєва 31/ Лариса Василівна, Макуріна Вален тина Іванівна, Шаповалов Василь Ан дрійович 61 N-Імід-п-(бензилоксамідосуль- Черних Валентин Петрович, Чувурін НФАУ Патент 48012, UA 15.08.2002 С07С фоніл) сукцинанілової кислоти, Олександр Вікторович, Страшний на изобрете- 103/375, який проявляє аналгетичну ак- Владислав Володимирович, Дрого- ние А61К 31/ тивність воз Валерій Валентинович, Голубен ко Юрій Олександрович, Яковлєва Лариса Василівна, Чечерська Лариса Федотівна 62 -Диметиламінопропіламід тіа- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48013, UA 15.08.2002 C07D золіл-2-оксамінової кислоти, лентин Петрович, Снітковський Євген на изобрете- 277/46, який проявляє протизапальну Львович, Дроговоз Світлана Мефодіїв- ние A61K та ранозагоюючу активність на, Зупанець Ігор Альбертович, Яков- 31/ лєва Лариса Василівна 63 b-Фенілетиламіди 4-(R-бензамі- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48014, UA 15.08.2002 C07C до)-бензолсульфонілоксамі- лентин Петрович, Дроговоз Світлана на изобрете- 143/80, нових кислот, які проявляють Мефодіївна, Дейнека Галина Кузьмівна, ние A61K 31/ антиалергійну та аналгетичну Савченко Віктор Миколайович, Зупа активність нець Ігор Альбертович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 64 3-(2-Нітросукцинанілоїлгідра- Черних Валентин Петрович, Чувурін НФАУ Патент 48015, UA 15.08.2002 С07D зон) ізатину, який проявляє Олександр Вікторович, Страшний на изобрете- 209/34, протизапальну активність Владислав Володимирович, Дроговоз ние A61K 31/ Валерій Валентинович, Яковлєва Ла риса Василівна, Беднарчук Валентина Франківна, Самохіна Лідія Іванівна, Кононенко Галина Григорівна 65 2-Метиланілід b-(2-бензимі- Черних Валентин Петрович, Страш- НФАУ Патент 48016, UA 15.08.2002 С07D дазоліл)-пропіонової кислоти, ний Владислав Володимирович, Чу- на изобрете- 235/16, який проявляє цукрознижуючу вурін Олександр Вікторович, Дрого- ние A61K активність воз Валерій Валентинович, Самохіна 31/ Лідія Іванівна, Кононенко Галина Григорівна, Вороніна Лариса Мико лаївна, Беднарчук Валентина Фран ківна 66 h-Метилбензолсукцина-міноїл- Черних Валентин Петрович, Страш- НФАУ Патент 48017, UA 15.08.2002 С07С 83/10, гідроксамова кислота, яка про- ний Владислав Володимирович, Чу- на изобрете- 03/34, являє аналгетичну активність вурін Олександр Вікторович, Дрого- ние А61К31/ воз Валерій Валентинович, Голубен ко Юрій Олександрович, Яковлєва Лариса Василівна, Чечерська Лари са Федотівна, Макуріна Валентина Іванівна 67 N-(2-оксіетил)-N-(бензтіазо- Безуглий Петро Овксентійович, Трес- НФАУ Патент 48018, UA 15.08.2002 C07D ліл-2)-діамід малонової кисло- кач Володимир Йосипович, Грудько на изобрете- 277/82, ти, який проявляє гіпотензив- Володимир Олексійович, Самура Бо- ние A61K ну та стимулюючу дихання ак- рис Андрійович, Гладченко Світлана 31/ тивність Василівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 48019, UA 15.08.2002 С07С Патент Черних Валентин Петрович, Страш- НФАУ 68 2-Нітросукцинанілоїлгідразон 109/18, на изобрете ний Владислав Володимирович, Чу 4-нітробензойного альдегіду, А61К 31/ ние вурін Олександр Вікторович, Вороні який проявляє цукрознижуючу на Лариса Миколаївна, Чечерська активність Лариса Федотівна, Круглянська На талія Володимирівна, Раченко Раїса Дмитрівна, Сироватський Олександр Іванович 48020, UA 15.08.2002 С07С Патент Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ 69 Ди-(1-карбокси-3-метилтіо 143/82, на изобрете лентин Петрович, Дроговоз Світлана пропілоксамоїл)-с ульфаніл А61К31/ ние Мефодіївна, Зупанець Ігор Альберто амід, який проявляє антиалер вич, Сарбаш Ірина Дмитрівна гійну та гепатозахисну актив ність 48021, UA 15.08.2002 С07С Патент Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ 70 Бензиламід 4-(-д-иметиламін 143/82, на изобрете лентин Петрович, Снітковський Євген опропілоксамідо)-бензолсуль А61К31/ ние Львович, Дроговоз Світлана Мефодіїв фонілоксамінової кислоти, який на, Зупанець Ігор Альбертович, Яков проявляє аналгетичну та анти лєва Лариса Василівна гіпоксичну активність 48022, UA 15.08.2002 С07С Патент 71 Спосіб отримання етилового Безуглий Петро Овксентійович, Трес- НФАУ 103/ на изобрете ефіру 2-карбоксифеніламіду ма- кач Володимир Йосипович, Українець ние Ігор Васильович лонової кислоти 48023, UA 15.08.2002 С07D Патент Черних Валентин Петрович, Страшний НФАУ 72 N-Імід п-(циклогексилоксамі 207/404, на изобрете Владислав Володимирович, Чувурін досульфоніл)-сукцинанілової A61K 31/ ние Олександр Вікторович, Голубенко кислоти, який проявляє проти Юрій Олександрович, Яковлєва Лариса запальну активність Василівна, Зупанець Ігор Альбертович, Чечерська Лариса Федотівна, Шапова лов Василь Андрійович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 73 1-Карбокси-3-метилтіопропіла- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48024, UA 15.08.2002 С07С мід p-(бутилуреїдосульфоніл)- лентин Петрович, Дроговоз Світлана на изобрете- 143/833, оксанілової кислоти, який про- Мефодіївна, Зупанець Ігор Альберто- ние А61К 31/ являє антиалергійну та гепато- вич, Сарбаш Ірина Дмитрівна захисну активність 74 e-Карбоксіаміламід 4-амінобен-Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48025, UA 15.08.2002 С07С золсульфонілокса-мінової кис- лентин Петрович, Халєєва Лариса на изобрете- 143/82, лоти, який проявляє гемоста- Дмитрівна, Каліман Валентина Олек- ние А61К 31/ тичну та аналгетичну актив- сіївна, Дейнека Галина Кузьмівна, Сав ність ченко Віктор Миколайович 75 e-Карбоксіаміламід 2-нітро Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48026, UA 15.08.2002 С07С бензолсульфонілоксамінової лентин Петрович, Халєєва Лариса на изобрете- 143/82, кислоти, який проявляє анти- Дмитрівна, Каліман Валентина Олек- ние А61К 31/ алергійну та гемостатичну ак- сіївна, Дейнека Галина Кузьмівна, Сав тивність ченко Віктор Миколайович 76 3-Оксипропіламід 4-гідроксихі-Безуглий Петро Овксентійович, Украї- НФАУ Патент 48028, UA 15.08.2002 С07D нолон-2-карбонової-3-кислоти, нець Ігор Васильович, Трескач Володи- на изобрете- 215/22, який має аналептичну актив- мир Йосипович, Самура Борис Андрі- ние А61К 31/ ність йович, Шапоренко Сергій Вікторович 77 Ариліденгідразиди 2-хлор-3 Ісаєв Сергій Григорович, Шульга Іван НФАУ Патент 48029, UA 15.08.2002 С07С карбоксіоксанілової кислоти, Сергійович, Березнякова Алла Іллівна, на изобрете- 119/10, які мають протизапальну ак- Кривельова Неллі Олександрівна, Ки- ние А61К 31/ тивність щенко Ніна Олександрівна, Конопель ченко Ірина Вікторівна 78 Спосіб отримання препарату Тихонов Олександр Іванович, Кабач- НФАУ Патент 48030, UA 15.08.2002 А61К 37/ з  -фруктофуранозидазною ак- ний Володимир Іванович, Чернобай на изобрете тивністю Володимир Тимофійович, Оболєн- ние цева Галина Володимирівна, Нікіті на Наталія Сергіївна, Щепак Олена Станіславівна, Котенко Олександр Ми хайлович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации НФАУ Патент 48031, UA 15.08.2002 А61К 35/ 79 Спосіб отримання засобів, які Ковальов Володимир Миколайович, мають гіпоглікемічну актив- Сєдова Алевтина Борисівна, Дих- на изобрете тярьов Володимир Іванович, Ситнік ність ние Олексій Григорович НФАУ Патент 48032, UA 15.08.2002 С07D 80 Гідрохлорид b-діетиламіное- Банний Іван Прокопович, Черних Ва тиламіду 6-метоксибензотіа- лентин Петрович, Конєв Володимир на изобрете- 277/82, золіл-2-оксамінової кислоти, Федорович, Рижих Валентина Мико- ние А61К який проявляє антиалергійну, лаївна, Дроговоз Світлана Мефодіївна, 31/ аналгетичну та жарознижуючу Савченко Віктор Миколайович, Зупа нець Ігор Альбертович активність НФАУ Патент Українець Ігор Васильович, Безуглий 48034, UA 15.08.2002 С07D 81 Спосіб отримання 3-аміно-2 Петро Овксентійович, Трескач Воло карбетоксиметилхіназолін- на изобрете- 239/88, димир Йосипович, Масленіков Олек 4(3Н)-ону ние А61К сандр Іванович, Слободзян Сергій Во- 31/ лодимирович НФАУ Патент 48035, UA 15.08.2002 С07С 82 2-Або (4-окси-1-)-антрахінон- Ільїна Тетяна Василівна, Журавльов Ми сукцинамінові кислоти, які про- кола Семенович, Ковальов Володимир на изобрете- 235/00, являють гепатозахисну актив- Миколайович, Дроговоз Світлана Ме- ние А61К фодіївна, Карамишев Анатолій Мико ність 31/ лайович, Сальникова Сталіна Іванівна НФАУ Патент 48036, UA 15.08.2002 С07С 83 b-Фенілетиламіди нітробенза- Банний Іван Прокопович, Черних Ва мідобензолсульфонілоксаміно- лентин Петрович, Конєв Володимир на изобрете- 311/18, вих кислот, які проявляють ан- Федорович, Рижих Валентина Мико- ние А61К 31/ тиалергійну та цукрознижуючу лаївна, Дейнека Галина Кузьмівна, Сав ченко Віктор Миколайович активність НФАУ Патент 48037, UA 15.08.2002 С07D 84 Етиловий ефір 4-(1,5-дифеніл- Черних Валентин Петрович, Поля на изобрете- 231/06, піразолініл-3)-оксанілової кис- ков Віктор Костянтинович, Шевчен лоти, який проявляє антимік- ко Олексій Єгорович, Коваленко Зоя ние А61К Іванівна, Дикий Ігор Леонідович, Вол робну активність 31/ кова Наталія Олексіївна, Березнякова Алла Іллівна, Черкасова Людмила Ми колаївна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 48038, UA 15.

08.2002 С07С НФАУ Патент 85 Гідразид 2-хлор-3-карбоксіок- Ісаєв Сергій Григорович, Шульга Іван 243/34, на изобрете санілової кислоти, який має Сергійович, Березнякова Алла Іллівна, А61К 31/ ние Жиляєва Галина Михайлівна, Коно протизапальну активність пельченко Ірина Вікторівна 48039, UA 15.08.2002 С07С НФАУ Патент 86 3,4-Диметиланілід 2-хлор-3- Ісаєв Сергій Григорович, Шульга Іван 237/00, на изобрете нітробензойної кислоти, який Сергійович, Дроговоз Світлана Ме А61К ние має антиоксидантну та жовчо- фодіївна, Сарбаш Тетяна Федорівна, 31/ Кищенко Ніна Олександрівна, Сарбаш гінну активність Ірина Дмитрівна 48040, UA 15.08.2002 С07С НФАУ Патент 87 3,5-Дихлор-4-аміно б енз ол- Конєв Володимир Федорович, Банний 311/ на изобрете сульфонілсукцинамінова кис- Іван Прокопович, Полуляхова Люд А01N 41/ ние лота, яка має ростостимулюючу мила Альбертівна, Маслєнніков Олек активність стосовно олійних сандр Іванович, Рижих Валентина Ми колаївна, Щербак Петро Дмитрович, культур Зленко Надія Дмитрівна 48041, UA 15.08.2002 С07С 50/18, НФАУ Патент 88 Засіб очищення 1,2-дигідрок- Журавльов Микола Семенович, Ільїна 46/ на изобрете сіантрахінону Тетяна Василівна, Георгієвський Віктор ние Петрович, Ковальов Володимир Мико лайович 48042, UA 15.08.2002 С07D НФАУ Патент 89 Гідрохлориди заміщених 6- хлор- Гайдукевич Олександр Миколайович, 219/ на изобрете 9-(карбоксифеніламіно)-акри- Кравченко Олександр Олександрович, А61К ние динів, які проявляють проти- Риженко Ірина Михайлівна, Дроговоз 21/ запальну та аналгезуючу актив- Світлана Мефодіївна ність 48043, UA 15.08.2002 С07С НФАУ Патент 90 Аніліди 4-ацетилоксанілової Черних Валентин Петрович, Ковален 235/00, на изобрете кислоти, які проявляють анти- ко Зоя Іванівна, Макуріна Валентина А61К 31/ ние Іванівна, Гредескул Вікторія Михай мікробну активність лівна, Дикий Ігор Леонідович, Волкова Наталія Олексіївна, Березнякова Алла Іллівна, Черкасова Людмила Миколаїв на, Кузнєцова Валентина Михайлівна, Холупяк Ірина Юріївна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 91 Заміщені аніліди 2-тіазоліламі- Кабачний Володимир Іванович, Тома- НФАУ Патент 48044, UA 15.08.2002 С07D ду цитраконової кислоти, які ровська Тетяна Олександрівна, Мас- на изобрете- 277/46, проявляють цитопротекторну лєнніков Олександр Іванович, Порох- ние А61К активність няк Людмила Андріївна, Маркова Віра 31/ Михайлівна 92 Діамонійна сіль 3,5-дихлор-4- Черних Валентин Петрович, Конєв НФАУ Патент 48045, UA 15.08.2002 С07С амінобензолсульфонілсукцина- Володимир Федорович, Банний Іван на изобрете- 303/38, мінової кислоти, яка проявляє Прокопович, Маслєнніков Олександр ние 307/06, ростостимулюючу активність Іванович, Полуляхова Людмила Аль- 311/ у відношенні ячменю бертівна, Єрьоміна Зінаїда Григорів- А01N 41/ на, Щербак Петро Дмитрович, Зленко Надія Дмитрівна 93 4-Заміщені бензолсульфонілок- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФАУ Патент 48046, UA 15.08.2002 С07D самінати 2-етокси-6,9-діаміно- лентин Петрович, Конєв Володимир на изобрете- 219/10, акридину, які проявляють анти- Федорович, Гайдукевич Олександр ние А61К мікробну активність Миколайович, Рижих Валентина Ми- 31/ колаївна, Дикий Ігор Леонідович, Дика Олена Михайлівна 94 Гідроксіамід 2-(1,3,4-тіадіа- Кабачний Володимир Іванович, Яков- НФАУ Патент 48047, UA 15.08.2002 С07D золіл)-сукцинамінової кислоти, лєва Лариса Василівна, Білецька Ольга на изобрете- 285/12, який проявляє протизапальну Володимирівна, Васильєв Сергій Іва- ние А61К 31/ та аналгетичну активність нович, Соколовська Тетяна Іванівна 95 N-(5-нітротіазоліл-2)-амід ма- Кабачний Володимир Іванович, Ва- НФАУ Патент 48048, UA 15.08.2002 С07D леїнової кислоти, який прояв- сильєв Сергій Іванович, Яковлєва Лари- на изобрете- 277/58, ляє протизапальну активність са Василівна, Білєцька Ольга Володими- ние А61К рівна, Соколовська Тетяна Іванівна 31/ 96 N-(4-фенілтіазоліл-2)-сукцина- Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФАУ Патент 48050, UA 15.08.2002 С07D моїлгідроксамова кислота, яка них Валентин Петрович, Яковлєва Ла- на изобрете- 277/46, проявляє протизапальну актив- риса Василівна, Білецька Ольга Воло- ние А61К ність димирівна 31/ № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 97 Етиловий ефір 2-тіазоліламі- Кабачний Володимир Іванович, Тома- НФАУ Патент 48051, UA 15.08.2002 С07D ду цитраконової кислоти, який ровська Тетяна Олександрівна, Мас- на изобрете- 277/46, проявляє цитопротекторну ак- лєнніков Олександр Іванович, Порох- ние А61К тивність няк Людмила Андріївна, Маркова Віра 31/ Михайлівна, Савченко Віктор Мико лайович 98 5-R-2-(тіадіазоліл)-аміди сук- Черних Валентин Петрович, Кабачний НФАУ Патент 48052, UA 15.08.2002 С07D цинілгідроксамової кислоти, які Володимир Іванович, Шаповалова Вік- на изобрете- 285/135, проявляють протизапальну ак- торія Олексіївна, Білецька Ольга Воло- ние А61К 31/ тивність димирівна, Яковлєва Лариса Василівна 99 Спосіб отримання аміду Безуглий Петро Овксентійович, Трес- НФАУ Патент 48053, UA 15.08.2002 С07D 4-гідроксихінолон-2-карбоно- кач Володимир Йосипович, Українець на изобрете- 215/22, вої-3-кислоти Ігор Васильович, Смирнов Михайло ние А61К 31/ Миколайович 100 Діетиламіноетиламіду-5-метил- Черних Валентин Петрович, Кабачний НФАУ Патент 48054, UA 15.08.2002 С07D 2-(1,3,4-тіадіазоліл)-сукцина- Володимир Іванович, Шаповалова Вік- на изобрете- 285/135, мінової кислоти гідрохлорид, торія Олексіївна, Білецька Ольга Воло- ние А61К 31/ який проявляє аналгетичну ак- димирівна, Яковлєва Лариса Василівна тивність 101 Етаноламід 2-тіазоліламіду цит- Кабачний Володимир Іванович, То- НФАУ Патент 48055, UA 15.08.2002 С07D раконової кислоти, який прояв- маровська Тетяна Олександрівна, на изобрете- 277/46, ляє аналгетичну активність Яковлєва Лариса Василівна, Дроговоз ние А61К Світлана Мефодіївна, Макаренко Оль- 31/ га Миколаївна 102 n-Хлоранілід 2-тіазоліламіду Кабачний Володимир Іванович, То- НФАУ Патент 48056, UA 15.08.2002 С07D цитраконової кислоти, який маровська Тетяна Олександрівна, Су- на изобрете- 277/46, проявляє аналгетичну актив- хинін Валерій Миколайович, Яковлєва ние А61К ність Лариса Василівна, Дроговоз Світлана 31/ Мефодіївна, Макаренко Ольга Мико лаївна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации Патент 48057, UA 15.08.2002 С07D Кабачний Володимир Іванович, Бож- НФАУ 103 5-Алкіл-2-(1,3,4-тіадіазоліл) на изобрете- 285/135, ков Анатолій Іванович, Яковлєва Ла аміди-a-метил--діетиламіно ние А61К 31/ риса Василівна, Білецька Ольга Воло бутиламіду бурштинової кис димирівна лоти, які мають протизапальну активність Патент 48058, UA 15.08.2002 С07D Шаповалова Вікторія Олексіївна, Кабач- НФАУ 104 5-Нітротіазоліл-2-амід буршти на изобрете- 277/58, ний Володимир Іванович, Черних Вален нової кислоти, який проявляє ние А61К тин Петрович, Білецька Ольга Володи протизапальну та аналгетичну 31/ мирівна, Яковлєва Лариса Василівна активність Патент 48059, UA 15.08.2002 С07D Черних Валентин Петрович, Тимофєєв НФАУ 105 N-Заміщені аміди 2Н-1,2,4-бен на изобрете- 285/24, Сергій Вікторович, Гридасов Віктор зотіадіазин-1,1-діоксид-3-оц ние А61К 31/ Іванович, Вороніна Лариса Василівна, тової кислоти, які проявляють Полякова Ольга Іванівна цукрознижуючу активність Патент 48060, UA 15.08.2002 С07D Кабачний Володимир Іванович, Брин- НФАУ 106 5-Н-пропіл-2-(1,3,4-тіадіазо на изобрете- 235/14, дак Олег Іванович, Яковлєва Лариса ліл) амід--бензимідазолілпро ние 285/12, Василівна, Білецька Ольга Володими піонової кислоти, який прояв А61К рівна ляє протизапальну та аналге 31/ тичну активність Патент 48061, UA 15.08.2002 С07С 107 Пропіламід 1-антрахінонсукци- Ільїна Тетяна Василівна, Журавльов НФАУ на изобрете- 233/133, намінової кислоти, який прояв- Микола Семенович, Ковальов Володи ние А61К 31/ ляє жовчогінну активність мир Миколайович, Дроговоз Світла на Мефодіївна, Сальникова Сталіна Іванівна Патент 48062, UA 15.08.2002 С07D Кабачний Володимир Іванович, Бож- НФАУ 108 Діетиламіноетиламід 5-феніл на изобрете- 285/135, ков Анатолій Іванович, Яковлєва Ла 2-(1,3,4-тіадіазоліл) сукцинамі ние А61К 31/ риса Василівна, Білецька Ольга Воло нової кислоти, який проявляє димирівна протизапальну активність Патент 48063, UA 15.08.2002 С07D Черних Валентин Петрович, Тимофєєв НФАУ 109 Амід 2Н-1,2,4-бензотіадіазин на изобрете- 285/24, Сергій Вікторович, Гридасов Віктор 1,1-діоксид-3-оцтової кислоти, ние А61К 31/ Іванович, Березнякова Алла Іллівна, який проявляє протизапальну Тищенко Ірина Юріївна, Маковецька активність Ганна Станіславівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 110 Етиловий ефір 2-сульфамоїл- Черних Валентин Петрович, Тимофєєв НФАУ Патент 48064, UA 15.08.2002 С07С малонанілової кислоти, який Сергій Вікторович, Гридасов Віктор на изобрете- 311/39, проявляє протизапальну актив- Іванович, Березнякова Алла Іллівна, ние А61К 31/ ність Тищенко Ірина Юріївна, Маковецька Ганна Станіславівна 111 Гідроксіамід N-(тіазоліл-2)-сук- Кабачний Володимир Іванович, Мас- НФАУ Патент 48065, UA 15.08.2002 С цинамінової кислоти, який про- лєнніков Олександр Іванович, Яков- на изобрете- D277/46, являє аналгетичну активність лєва Лариса Василівна, Білецька Ольга ние А61К Володимирівна, Соколовська Тетяна 31/ Іванівна 112 a-Метил--діетиламінобутил- Кабачний Володимир Іванович, Брин- НФАУ Патент 48066, UA 15.08.2002 С07D амід-2-(1,3,4-тіадіазоліл) сукци- дак Олег Іванович, Яковлєва Лариса на изобрете- 285/135, намінової кислоти, який прояв- Василівна, Білецька Ольга Володими- ние А61К 31/ ляє протизапальну активність рівна 113 Метиловий ефір 2-тіазоліламі- Кабачний Володимир Іванович, То- НФАУ Патент 48067, UA 15.
08.2002 С07D ду цитраконової кислоти, який маровська Тетяна Олександрівна, на изобрете- 277/46, проявляє аналгетичну актив- Яковлєва Лариса Василівна, Дроговоз ние А61К ність Світлана Мефодіївна, Макаренко Оль- 31/ га Миколаївна 114 Аніліди 2-тіазоліламіду цитра- Кабачний Володимир Іванович, То- НФАУ Патент 48068, UA 15.08.2002 С07D конової кислоти, які проявля- маровська Тетяна Олександрівна, на изобрете- 277/46, ють аналгетичну активність Яковлєва Лариса Василівна, Дроговоз ние А61К Світлана Мефодіївна, Макаренко Оль- 31/ га Миколаївна, Георгієвський Віктор Петрович, Хованська Наталія Петрівна 115 2-Етокси-6,9-діаміноакридиній Ісаєв Сергій Григорович, Волкова На- НФАУ Патент 48069, UA 15.08.2002 С07D 2-хлор-3,5-диніт ро б ензоат, талія Олексіївна, Дикий Ігор Леонідо- на изобрете- 219/10, який проявляє антимікробну та вич, Євдокімова Ольга Станіславівна, ние А61К протизапальну активність Жиляєва Галина Михайлівна, Рубцов 31/ Микола Михайлович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 48070, UA 15.08.2002 С07D Патент Ісаєв Сергій Григорович, Волкова На- НФАУ 116 N-(м-Толіл)-3-нітроантранілат 219/10, на изобрете талія Олексіївна, Дикий Ігор Леоні 2-етокси-6,9-діаміноакридинію, А61К ние дович, Жиляєва Галина Михайлівна, який проявляє антимікробну та 31/ Євдокімова Ольга Станіславівна, Круг протизапальну активність лянська Наталія Володимирівна 48071, UA 15.08.2002 С07D Патент Українець Ігор Васильович, Безуглий НФАУ 117 Спосіб отримання 3-алкілза 215/20, на изобрете Петро Овксентійович, Трескач Воло міщених 4-гідроксихінолін-2 ние димир Йосипович, Туров Олександр онів Всеволодович 48072, UA 15.08.2002 С07D Патент Українець Ігор Васильович, Безуглий НФАУ 118 Спосіб отримання 2-гідро 487/04, на изобрете Петро Овксентійович, Трескач Воло ксипіразоло[5,1-в]-хіназолін (C07D ние димир Йосипович 9(1Н)-ону 487/ 231: 239:00) 48073, UA 15.08.2002 С07D Патент Ісаєв Сергій Григорович, Волкова На- НФАУ 119 N-Ацетилантранілати 2-еток 219/10, на изобрете талія Олексіївна, Зупанець Ігор Аль си-6,9-діаміноакридинію, які А61К ние бертович, Дикий Ігор Леонідович, Єв проявляють антимікробну ак 31/ докімова Ольга Станіславівна, Речкі тивність ман Ігор Едуардович, Клєпікова Ольга Володимирівна, Макуха Валерій Дмит рович 48074, UA 15.08.2002 С07D Патент Ісаєв Сергій Григорович, Євдокімова НФАУ 120 Нітро-N-фенілантранілати 219/10, на изобрете Ольга Станіславівна, Волкова Наталія 2-етокси-6,9-діаміноакридинію, А61К ние Олексіївна, Зупанець Ігор Альберто які проявляють антимікробну 31/ вич, Дикий Ігор Леонідович, Клєпікова активність Ольга Володимирівна, Хименко Павло Леонідович 121 4-Нітробензолсульфогідразид Безуглий Петро Овксентійович, Украї- НФАУ Патент 48075, UA 15.08.2002 С07С 2-карбоксималонанілової кис- нець Ігор Васильович, Трескач Воло- на изобрете- 311/49, лоти, який має антидіуретичну димир Йосипович, Георгіянц Вікторія ние А61К 31/ та нейролептичну активність Акопівна, Гладченко Світлана Василівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 122 Спосіб отримання засобу, який Ковальов Володимир Миколайович, НФАУ Патент 48076, UA 15.08.2002 А61К 35/ має антиаритмічну дію Березнякова Алла Іллівна, Шестко Іри- на изобрете на Едуардівна, Матвієнко Сергій Яко- ние вич 123 7-Карбокси-2-оксо-2,3-дегідро- Друговина Валентина Василівна, Боло- НФАУ Патент 48077, UA 15.08.2002 C07D індоліліден-3-гідразиди оксамі- тов Валерій Васильович, Безуглий Пет- на изобрете- 209/34, нової кислоти, які мають анал- ро Овксентійович, Дроговоз Світла- ние А61К 31/ гетичну активність на Мефодіївна, Вереїтинова Валентина Прокопівна 124 2-Етокси-6,9-діаміноакридиній Ісаєв Сергій Григорович, Волкова На- НФАУ Патент 48078, UA 15.08.2002 C07D 2-хлор-4-нітробензоат, який талія Олексіївна, Дроговоз Світлана на изобрете- 219/10, проявляє бактеріостатичну ак- Мефодіївна, Жиляєва Галина Михай- ние А61К тивність лівна, Євдокимова Ольга Станіславів- 31/ на, Дикий Ігор Леонідович, Сарбаш Тетяна Федорівна, Карташов Влади слав Сергійович, Купиць Олена Сте панівна 125 Нітрозаміщені N-фенілант- Ісаєв Сергій Григорович, Дроговоз НФАУ Патент 48079, UA 15.08.2002 С07D ранілати 2-етокси-6,9-діаміно- Світлана Мефодіївна, Волкова Наталія на изобрете- 219/10, акридинів, які проявляють бак- Олексіївна, Зупанець Ігор Альберто- ние А61К теріостатичну активність вич, Євдокимова Ольга Станіславівна, 31/ Жиляєва Галина Михайлівна, Суров Юрій Миколайович, Купиць Олена Степанівна 126 Спосіб одержання 2-гідрокси- Українець Ігор Васильович, Безуглий НФАУ Патент 48081, UA 15.08.2002 C07D піразоло[5,1-в]-хіназолін- Петро Овксентійович, Трескач Воло- на изобрете- 487/04, 9(1Н)-ону димир Йосипович, Туров Олександр ние (C07D Всеволодович, Слободзян Сергій Воло- 487/ димирович 231: 239:00) № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 127 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Заре- НФАУ Деклараци- 48652 А, 15.08.2002 G01N 27/ іоноселективного електроду для ченський Михайло Анатолійович, Ах- онный патент UA визначення концентрації іонів медов Елшан Юніс-огли, Клименко на изобрете трамадолу Ліна Юріївна ние 128 6,9-Діаміно-2-етоксіакридинію Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець НФАУ Деклараци- 48689 А, 15.08.2002 C07D Ігор Альбертович, Ярцева Леся Всево- онный патент UA 219/ 3,5-динітро-N-(4-етоксифеніл) лодівна, Яременко Віталій Дмитрович, на изобрете- A61К антранілат, що проявляє ан Свєчнікова Олена Миколаївна, Павлій ние 31/ тимікробну, протизапальну, Олександр Іванович, Ханін Вадим Ан анальгетичну, діуретичну ак дрійович, Дикий Ігор Леонідович, Мі тивність та потенціюючу дію сюрьова Світлана Вікторівна, Костіна у  відношенні до бензилпені Тетяна Анатоліївна циліну натрієвої солі 129 6,9-Діаміно-2-етоксіакридинію Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець НФАУ Деклараци- 50388 А, 15.10.2002 C07D 3,5-динітро-N-(3’-хлорфеніл) Ігор Альбертович, Кобзар Наталія онный патент UA 219/ антранілат, що виявляє ан- Петрівна, Яременко Віталій Дмит- на изобрете- A61K тимікробну, протигрибкову, рович, Філімонова Наталія Ігорівна, ние 31/ протизапальну, анальгетичну, Павлій Олександр Іванович, Алєк діуретичну активність та по- сєєва Любов Михайлівна, Свєчніко тенціюючу дію у  відношенні до ва Олена Миколаївна, Пропіснова бензилпеніциліну натрієвої солі Вікторія Володимирівна, Ханін Ва дим Андрійович 130 Спосіб обробки твердих лі- Дем’яненко Дмитро Вікторович, Єго- НФАУ Деклараци- 50467 А, 15.10.2002 А61 L2/ карських форм іонізуючим вип- ров Іван Артемович, Дем’яненко Вік- онный патент UA ромінюванням тор Григорович на изобрете ние 131 Спосіб одержання магнетиту Левітін Євген Якович, Рой Ірина НФАУ Деклараци- 52044 А, 16.12.2002 C01G 49/ Дмитрівна, Онопрієнко Тетяна Олек- онный патент UA сіївна, Тульський Геннадій Георгійо- на изобрете вич, Тищенко Руслан Олексійович ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 132 Фармацевтична композиція Єгоров Іван Артемович, Гризодуб Ва- НФАУ Деклараци- 52115 А, 16.12.2002 A61K 6/02, «НАФТАТРИН» у формі стома- силь Іванович, Маслій Юлія Сергіївна онный патент UA 9/ тологічних лікувальних дисків на изобрете ние 133 Спосіб одержання екстракту ко- Дем’яненко Дмитро Вікторович, Єго- НФАУ Деклараци- 53891 А, 17.02.2003 A61K 35/ реня валеріани ров Іван Артемович, Дем’яненко Вік- онный патент UA тор Григорович на изобрете ние 134 Противиразковий засіб «ПРО- Яковлєва Лариса Василівна Тихонов НФАУ Деклараци- 54169 А, 17.02.2003 A61K 35/ ПОЛТИН» Олександр Іванович, Ярних Тетяна онный патент UA A61K 9/ Григорівна, Чікіткіна Валентина Ва- на изобрете силівна, Данькевич Оксана Степанівна ние 135 Ентеросорбент «ГРАЦЕОЛ» Яковлєва Лариса Василівна, Бондарєв НФАУ Деклараци- 54205 А, 17.02.2003 A61K 31/ Євген Вікторович, Рибачук Дмитро Ва- онный патент UA A61K 9/ сильович на изобрете ние 136 Нестероїдний протизапальний Дмитрієвський Дмитро Іванович, Кот- НФАУ Деклараци- 54687 А, 17.02.2003 A61K 31/ засіб «ЕМУЛЬСІЯ АНАЛЬБЕ- віцька Алла Анатоліївна, Кабачний Во- онный патент UA A61K 9/ НУ» лодимир Іванович, Левітін Євген Яко- на изобрете вич, Яковлєва Лариса Василівна ние 137 Збір лікарських рослин, що має Самура Борис Андрійович, Крутченко НФАУ Деклараци- 54953 А, 17.02.2003 A61K 35/ гіпотензивну дію Оксана Юріївна, Самура Борис Бори- онный патент UA сович, Таран Андрій Вікторович на изобрете ние 138 8-Оксихінолінію галогенбензоа- Яременко Віталій Дмитрович, Ісаєв НФАУ Деклараци- 55263 А, 17.02.2003 C07D 63/ ти, що виявляють протизапаль- Сергій Григорович, Павлій Олександр онный патент UA C07D ну та антимікробну активність Іванович, Свєчнікова Олена Миколаїв- на изобрете- 215/ на, Попов Сергій Борисович, Філімо- ние нова Наталія Леонідівна, Бевз Наталія Юріївна, Ханін Вадим Андрійович, Друговіна Валентина Василівна, Злен ко Віктор Володимирович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 139 Спосіб одержання етилового Болотов Валерій Васильович, Ковальо- НФАУ Деклараци- 55085 А, 17.03.2003 C07C 69/ ефіру 2-оксоіндолін-3-гліокси- ва Світлана Володимирівна, Колісник онный патент UA лової кислоти Сергій Вікторович на изобрете ние 140 D-(+)-Глюкозиламонієва сіль Павлій Олександр Іванович, Брунь НФАУ Деклараци- 55973 А, 15.04.2003 C07C Лідія Володимирівна, Ісаєв Сергій Гри- онный патент UA 205/ 4-хлор-N-(4-карбоксифеніл) горович, Зупанець Ігор Альбертович, на изобрете- A61K антранілової кислоти, яка вияв Яковлєва Лариса Василівна ние 31/ ляє протизапальну, анальгетич ну активність 141 Спосіб отримання протимік- Хворост Ольга Павлівна, Гречін Пав- НФАУ Деклараци- 56771 А, 15.
05.2003 A61K 35/ робного, кровоспинного та ци- ло Вікторович, Мироненко Людмила онный патент UA тотоксичного засобу Григорівна, Гладух Євген Володими- на изобрете рович, Сербін Анатолій Гаврилович, ние Маркова Віра Михайлівна, Малоштан Людмила Миколаївна, Ждамарова Ла риса Анатоліївна 142 4-Хлор-N-(2-карбоксифеніл)- Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець Ігор НФАУ Деклараци- 56772 А, 10.06.2003 C07C антранілова кислота, яка вияв- Альбертович, Брунь Лідія Володими- онный патент UA 229/ ляє протизапальну, анальгетич- рівна, Павлій Олег Олександрович, на изобрете- A61K ну активність Павлій Олександр Іванович, Ханін Ва- ние 31/ дим Андрійович 143 (±)-Цис-3-(2-бензимидазолил)-- Мерзликин Сергей Иванович, Сидо- НФаУ, Мерзликин  Патент 2205826, 10.06.2003 С07D 1,2,2-триметилцикло-пентан- ренко Сергей Васильевич, Черных Сергей Иванович на изобрете- UA 235/16, карбоновая кислота, проявляю- Валентин Петрович, Болотов Вале- ние A61K щая сахароснижающее и  анти- рий Васильевич, Бондарь Владимир 31/4184, диабетогенное действие Степанович, Яременко Федор Геор- A61P 3/ гиевич № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 144 Спосіб одержання комплексу Ковальова Алла Михайлівна, Комі- НФаУ, ТОВ «Вега» Патент 30879, UA 16.06.2003 А61К 35/78, біологічно активних речовин, саренко Андрій Миколайович, Яков- на изобрете- А61К 9/20, що має гепатопротекторну дію, лєва Лариса Василівна, Тимченко ние А61Р 1/ і  засіб для лікування захворю- Микола Михайлович, Черних Вален вань печінки, який вміщує да- тин Петрович, Ковальов Володимир ний комплекс «ПІФЛАМІН» Миколайович, Герасимова Ольга Олександрівна, Походенко Михай ло Петрович, Стрімоухов Олександр Олександрович, Бунятян Наталья Дмітрієвна (RU) 145 Нітро- та хлорзаміщені N- Зупанець Ігор Альбертович, Ісаєв Сер- НФаУ Деклараци- 57492 А, 16.06.2003 С07С (карбоксифеніл) антранілової гій Григорович, Брунь Лідія Володи- онный патент UA 229/ кислоти, що виявляють проти- мирівна, Павлій Олег Олександрович, на изобрете- А61К запальну, репаративну та аналь- Павлій Олександр Іванович ние 31/ гетичну активність 146 Аренсульфогідразиди N-(1,3,4- Черних Валентин Петрович, Кабач- НФаУ Патент 57887, UA 15.07.2003 С07D тіадіазоліл-2)-сукцинамінової ний Володимир Іванович, Васіна на изобрете- 285/12, кислоти, які проявляють цук- Вікторія Олексіївна, Голубенко Юрій ние А61К 31/ рознижуючу активність Олександрович, Вороніна Лариса Миколаївна 147 Спосіб отримання алкілових Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ Патент 57888, UA 15.07.2003 С07D ефірів 2-тіазоліламіду буршти- них Валентин Петрович, Голубенко на изобрете- 277/ нової кислоти Юрій Олександрович ние 148 Натрієва сіль 5-етил-2-(1,3,4- Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ Патент 57889, UA 15.07.2003 С07D тіадіазоліл)аміду малеїнової них Валентин Петрович, Сопєльнік на изобрете- 285/12, кислоти, яка проявляє жовчо- Олена Михайлівна, Дроговоз Світлана ние А61К гінну активність Мефодіївна, Савченко Людмила Гри- 31/ горівна, Філліппова Лариса Іванівна, Порохняк Людмила Андріївна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 57890, UA 15.07.2003 С07D Патент Черних Валентин Петрович, Грицен- НФаУ 149 Аренсульфогідразиди фурфу на изобрете ко Іван Семенович, Аркуша Анатолій риліденгідразиду бурштинової 307/75, ние Олексійович, Дроговоз Світлана Ме кислоти, які проявляють проти- А61К 31/ фодіївна, Рогожин Борис Анатолійович запальну активність 57891, UA 15.07.2003 С07D Патент Черних Валентин Петрович, Гриценко НФаУ 150 N-(4-Метоксибензолсульфамі на изобрете Іван Семенович, Порохняк Людми до-сукциніміднатрій, який про- 207/404, ние ла Андріївна, Дроговоз Світлана Ме являє анальгезуючу, антиокси- А61К 31/ фодіївна, Натаров Валерій Володими дантну та гепатозахисну актив рович, Чупринова Світлана Іванівна, ність Рогожин Борис Анатолійович, Бриндак Олег Іванович 57892, UA 15.07.2003 С07D Патент Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФаУ 151 g-Діметиламінопропіламід 5-бу на изобрете лентин Петрович, Снітковський Єв тил-1,3,4-тіадіазоліл-2-оксамі- 285/12, ние геній Львович, Дроговоз Світлана Ме нової кислоти, який проявляє А61К 31/ фодіївна, Зупанець Ігор Альбертович, анальгетичну, протизапальну, Кузнєцова Ніна Львівна діуретичну та гіпоглікемічну ак тивність 57893, UA 15.07.2003 С07D Патент 152 Похідні пірамідину, які прояв- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФаУ на изобрете ляють протизапальну, анальге- лентин Петрович, Снітковський Єв- 239/69, ние тичну та діуретичну активність геній Львович, Дроговоз Світлана Ме- А61К фодіївна, Зупанець Ігор Альбертович, 31/ Маслєнніков Олександр Іванович 57894, UA 15.07.2003 С07D Патент 153 b-Діме тиламіное тиламід-4- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФаУ на изобрете уреїдос ульфонілоксанілової лентин Петрович, Снітковський Єв- 143/82, ние кислоти, який проявляє проти- геній Львович, Дроговоз Світлана Ме- A61K 31/ запальну та анальгетичну ак- фодіївна, Вороніна Лариса Миколаївна, Зупанець Ігор Альбертович тивність 57895, UA 15.07.2003 С07D Патент 154 N’-4-Оксифеніламід-N-2-(5-ізо- Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ на изобрете пропіл-1,3,4-тіадіазоліл)-діа- них Валентин Петрович, Дроговоз 285/12, А ние мід бурштинової кислоти, який Світлана Мефодіївна, Порохняк Люд- К31/ проявляє гепатозахисну та діу- мила Андріївна ретичну активність № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 155 5-Етил-2-(1,3,4-тіадіазоліл)- Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ Патент 57896, UA 15.07.2003 С07D амід b-(бензимідазоліл-2)-про- них Валентин Петрович, Богуцька на изобрете- 417/12, піонової кислоти, який прояв- Олена Євгенівна, Дроговоз Світлана ние А61К ляє діуретичну активність Мефодіївна 31/ 156 3-Оксифеніламід 5-ізопропіл- Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ Патент 57897, UA 15.07.2003 С07D 2-(1,3,4-тіадіазоліл)-сукцинамі- них Валентин Петрович, Порохняк на изобрете- 285/12, нової кислоти, який проявляє Людмила Андріївна, Дроговоз Світла- ние А61К 31/ діуретичну, антиоксидантну та на Мефодіївна, Хворостинка Володи протизапальну активність мир Миколайович 157 Етиловий ефір 5-феніл-2-(1,3,4- Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ Патент 57898, UA 15.07.2003 С07D тіадіазоліл)-оксамінової кисло- них Валентин Петрович, Уманський на изобрете- 285/12, ти, який проявляє гепатозахис- Віталій Еммануїлович, Порохняк Люд- ние А61К 31/ ну, антиоксидантну та протиза- мила Андріївна, Богуцька Олена Єв пальну активність генівна, Хворостинка Володимир Ми колайович 158 Заміщені гідразиди 6-метилбен- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57899, UA 15.07.2003 С07D зотіазоліл-2-оксамінової кис- Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, лоти, які мають анальгетичну, торівна, Дроговоз Світлана Мефодіїв- ние A61K жарознижуючу та діуретичну на, Березнякова Алла Іллівна, Зупанець 31/ активність Ігор Альбертович 159 Пропіонілгідразид 6-метил- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57900, UA 15.07.2003 С07D бензотіазоліл-2-оксамінової Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, кислоти, який проявляє ге- торівна, Березнякова Алла Іллівна, Бу- ние А61К мостатичну та протизапальну сигіна Ірина Едуардівна 31/ активність 160 Гідразиди бензотіазоліл-2-окса- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57901, UA 15.07.2003 С07D мінових кислот, які проявляють Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, протизапальну та анальгетичну торівна, Дроговоз Світлана Мефодіїв- ние A61K активність на, Березнякова Алла Іллівна, Зупанець 31/ Ігор Альбертович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 161 6-Етоксикарбонілбензо-тіазо- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57902, UA 15.07.2003 С07D ліл-2-оксамінова кислота чи її Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, похідні, які мають місцевоанес- торівна, Березнякова Алла Іллівна, Ма- ние А61К тезуючу активність салітін Микола Павлович 31/ 162 3-Метокси-4-оксибензиліден- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57903, UA 15.07.2003 С07D гідразид 6-метилбензотіазоліл- Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, 2-оксамінової кислоти, який торівна, Березнякова Алла Іллівна, Ма- ние А61К проявляє місцевоанестезуючу салітін Микола Павлович 31/ та протизапальну активність НФаУ Патент 57904, UA 15.07.2003 С07D 163 Натрієва сіль 5-сульфаміл-2- Кабачний Володимир Іванович, Чер на изобрете- 285/12, (1,3,4-тіадіазоліл)-сукцинамі- них Валентин Петрович, Дроговоз ние А61К 31/ нової кислоти, яка проявляє Світлана Мефодіївна, Яковлєва Лариса діуретичну, протизапальну, ан- Василівна, Богуцька Олена Євгенівна, тиоксидантну та гепатозахисну Порохняк Людмила Андріївна, Ткалич активність Людмила Василівна, Білецька Ольга Володимирівна, Воскресенська Ольга Олександрівна, Георгієвський Віктор Петрович, Хованська Наталія Петрівна 164 Похідні 6-заміщеної бензотіазо- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57905, UA 15.07.2003 С07D ліл-2-оксамінової кислоти, які Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, проявляють місцевоанестезую- торівна, Березнякова Алла Іллівна, Ма- ние А61К чу та діуретичну активність салітін Микола Павлович 31/ 165 Моноетаноламід N-(6-метокси- Черних Валентин Петрович, Кочінова НФаУ Патент 57906, UA 15.07.2003 С07D бензотіазоліл-2)-сукцинаміно- Ольга Федорівна, Кабачний Володи- на изобрете- 277/82, вої кислоти, який проявляє ге- мир Іванович, Чичерська Лариса Фе- ние А61К патозахисну активність дотівна, Порохняк Людмила Андріївна 31/ 166 Метиламід 6-карбетоксибензо- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57907, UA 15.07.2003 С07D тіазоліл-2-оксамінової кислоти, Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, який має місцевоанестезуючу, торівна, Березнякова Алла Іллівна, Ма- ние А61К діуретичну та аналгезуючу ак- салітін Микола Павлович 31/ тивність № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 167 b-Диметиламіноетиламід 5- Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФаУ Патент 57908, UA 15. 07.2003 С07D етил-1,3,4-тіадіазоліл-2-окса- лентин Петрович, Снітковський Єв- на изобрете- 285/12, мінової кислоти, який прояв- геній Львович, Дроговоз Світлана Ме- ние A61K 31/ ляє спазмолітичну та анальге- фодіївна, Галенко-Ярошевський Павло тичну активність Олександрович, Зупанець Ігор Альбер тович, Тихонов Арнольд Васильович, Пасечніков Федір Григорович 168 Гідрохлорид b-діетиламіноети- Черних Валентин Петрович, Банний НФаУ Патент 57909, UA 15.07.2003 С07D ламіду 6-бромбензотіазоліл-2- Іван Прокопович, Зубкова Ірина Вік- на изобрете- 277/82, оксамінової кислоти, який про- торівна, Дроговоз Світлана Мефодіїв- ние A61K являє антиалергічну та жароз- на, Яковлєва Лариса Василівна, Зупа- 31/ нижуючу активність нець Ігор Альбертович 169 П-заміщені бензолсульфогідра- Черних Валентин Петрович, Грицен- НФаУ Патент 57910, UA 15.07.2003 С07С зиди карбонової кислоти, які ко Іван Семенович, Князь Олена Ми- на изобрете- 143/825, проявляють гемостатичну ак- хайлівна, Лакін Капітон Михайло- ние А61К 31/ тивність вич, Муляр Олександр Георгійович, Березнякова Алла Іллівна, Масалітін Микола Павлович, Ставнічук Світла на Володимирівна, Рядних Олена Ки рилівна 170 Гідроксіамід 4-бромбензолсуль- Черних Валентин Петрович, Гриценко НФаУ Патент 57911, UA 15.07.2003 С07С фогідразиду малонової кислоти, Іван Семенович, Князь Олена Михай- на изобрете- 143/825, який проявляє протизапальну лівна, Березнякова Алла Іллівна, Ряд- ние А61К 31/ та діуретичну активність них Олена Кирилівна 171 4-Метилбензолсульфогідразид Черних Валентин Петрович, Грицен- НФаУ Патент 57912, UA 15.07.2003 С07С малеїнової кислоти, який має ко Іван Семенович, Ставнічук Світла- на изобрете- 143/825, антикоагулянтну активність на Володимирівна, Гредескул Вікторія ние А61К 31/ Михайлівна, Березнякова Алла Іллів на, Рядних Олена Кирилівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 57913, UA 15.07.2003 C07D Патент Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ 172 4-(П-бромфеніл)тіазоліл-2-сук на изобрете них Валентин Петрович, Порохняк цинамінова кислота, яка прояв- 277/46, ние Людмила Андріївна ляє гепатозахисну та протиза- A61K пальну активність 31/ 57914, UA 15.07.2003 С07С Патент Черних Валентин Петрович, Гриценко НФаУ 173 Аренсульфогідразиди малоно на изобрете Іван Семенович, Князь Олена Михай вої кислоти, які проявляють діу- 143/825, ние лівна, Березнякова Алла Іллівна, Ряд ретичну активність А61К 31/ них Олена Кирилівна 57915, UA 15.07.2003 С07D Патент Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ 174 3-Метоксифеніламід-5-ізопро на изобрете них Валентин Петрович, Порохняк піл-2-(1,3,4-тіадіазоліл) сукци- 285/ ние Людмила Андріївна, Лар’яновська намінової кислоти, який прояв Юлія Борисівна, Дзюба Ірина Петрівна ляє антиоксидантну та гепато захисну активність 57916, UA 15.07.2003 С07D Патент Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ 175 Циклогексиламід 5-феніл-2 на изобрете них Валентин Петрович, Порохняк (1,3,4-тіадіазоліл)-сукцианміно- 285/12, ние Людмила Андріївна, Маслєнніков вої кислоти, який проявляє ан- А61К 31/ Олександр Іванович тиоксидантну активність 57918, UA 15.07.2003 С07D Патент Кабачний Володимир Іванович, Чер- НФаУ 176 Ефіри N-(тіазоліл-2)-сукцина на изобрете них Валентин Петрович, Пастушенков мінової кислоти, які проявля- 277/46, ние Леонід Васильович, Лесіовська Олена ють актопротекторну актив- А61К Євгенівна ність 31/ 57919, UA 15.07.2003 С07D Патент Банний Іван Прокопович, Черних Ва- НФаУ 177 6-R-Бензотіазоліл-2-оксамінати на изобрете лентин Петрович, Гайдукевич Олек 2-етокси-6,9-діаміноакридинію, 219/10, ние сандр Миколайович, Зубкова Ірина які проявляють антимікробну 277/82, Вікторівна, Захарова Тамара Іванівна, активність А61К Силаєва Людмила Федорівна 31/425, 31/ 58820 А, 15.08.2003 А61К 35/ Деклараци Гісцева Ольга Аркадіївна, Ковальов НФаУ 178 Лікарський засіб з  капіляроз онный патент UA Володимир Миколайович, Краснікова міцнювальною, мембраноста на изобрете Тетяна Олександрівна, Яковлєва Лари білізувальною та кровоспинною ние са Василівна, Котелевець Наталія Воло дією димирівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 179 Геріатричний лікарський засіб Широва Юлія Вікторівна, Дем’яненко НФаУ Деклараци- 58880 А, 15.08.2003 А61К 35/ «ГІНОГРАН» Віктор Григорович, Деримедвідь Люд- онный патент UA мила Віталіївна, Дроговоз Світлана на изобрете Мефодіївна ние 180 Протипроменевий лікарський Тихонов Олександр Іванович, Андреє- НФаУ, Тихонов Деклараци- 58886 А, 15.08.2003 А61К 9/12, засіб у формі плівкоутворюючо- ва Інна Вікторівна Олександр Іванович онный патент UA А61К 35/ го аерозолю на изобрете ние 181 Лікарський засіб «ПРОПО- Тихонов Олександр Іванович, Макаро- НФаУ, Тихонов Деклараци- 59680 А, 15.09.2003 А61К 9/14, ЦИД» у формі присипки з про- ва Ольга Євгенівна Олександр Іванович онный патент UA А61К 35/ тизапальною та репаративною на изобрете дією і спосіб його одержання ние 182 Спосіб одержання поліфеноль- Кисличенко Вікторія Сергіївна, Адель НФаУ Деклараци- 59681 А, 15.09.2003 A61K 35/ ного комплексу «ФЛАВІТИН» Ахмад Халіль Абуюсеф (JO), Кузнецо- онный патент UA з  протизапальною, анальгетич- ва Вікторія Юріївна, Вороніна Лариса на изобрете ною, противиразковою та анти- Миколаївна, Король Вікторія Вікторів- ние оксидантною активністю на, Набока Ольга Іванівна 183 Фармацевтична композиція Тихонов Олександр Іванович, Ярних НФаУ, Тихонов Деклараци- 59683 А, 15.09.2003 A61K 9/02, у  формі супозиторіїв «ПОЛЕН- Тетяна Григорівна, Щебликіна Людми- Олександр Іванович онный патент UA A61K 35/ ФЕН» з протизапальною та анд- ла Іванівна, Черних Юлія Валентинівна на изобрете рогенною дією ние 184 Магнетитова мазь багатоспря- Левітін Євген Якович, Онопрієнко Те- НФаУ Деклараци- 59838 А, 15.09.2003 А61К 9/06, мованої дії на  гідрофільній ос- тяна Олексіївна, Ведерникова Ірина онный патент UA А61N 2/ нові Олексіївна, Дмитрієвський Дмитро на изобрете Іванович, Дикий Ігор Леонідович ние 185 Лікарський засіб з  кардіопро- Деримедвідь Людмила Віталіївна, Дро- НФаУ Деклараци- 59908 А, 15.09.2003 А61К 38/43, текторною, ангіопротекторною говоз Світлана Мефодіївна, Куценко онный патент UA А61К 35/ та імунокорегуючою активністю Тетяна Олександрівна на изобрете ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 186 Установка для заморожування Горбунов Леонід Володимирович, Ка- НФаУ Деклараци- 60161 А, 15.09.2003 F25D 3/ біологічних об’єктів та спосіб бачний Володимир Іванович, Антонен- онный патент UA ініціації кристалоутворення ко Тетяна Сергіївна, Горбунова Наталія на изобрете в кріозахисному середовищі Іванівна, Томаровська Тетяна Олексан- ние дрівна 187 Мазь «ПРОЛІДОКСИД» для Тихонов Олександр Іванович, Черних НФаУ Деклараци- 60849 А, 15.10.2003 A61K 9/06, місцевого лікування ран та Валентин Петрович, Ярних Тетяна Гри- онный патент UA A61K 35/ опіків горівна, Яковлєва Лариса Василівна, на изобрете Кальф-Каліф Святослав Сергійович, ние Ткачова Оксана Віталіївна, Хохленкова Наталія Вікторівна 188 Похідні ортогалогенбензойної Бризицький Олексій Аркадійович, Ісаєв НФаУ Деклараци- 61313 А, 17.11.2003 C07С кислоти, які проявляють проти- Сергій Григорович, Древаль Євген Ми- онный патент UA 237/00, запальну, анальгетичну, жовчо- колайович, Свєчнікова Олена Мико- на изобрете- A61K гінну, антиоксидантну та фун- лаївна, Дроговоз Світлана Мефодіївна, ние 31/ гістатичну активність Шевельова Наталія Юхимівна, Тіманюк Володимир Олександрович, Алєксєєва Любов Михайлівна, Єрьоміна Зінаїда Григорівна, Ханін Вадим Андрійович 189 Спосіб комплексної оцінки ток- Архипчук Віктор Володимирович, Інститут колоїдної Деклараци- 61648 А, 17.11.2003 G01N сичності лікарських препаратів Гончарук Владислав Володимирович, хімії та хімії води, онный патент UA 33/15, Черних Валентин Петрович, Гриценко НФаУ на изобрете- G01N 33/ Іван Семенович, Малоштан Людмила ние Миколаївна 190 D-(+)-Глюкозиламонієва сіль Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець Ігор НФаУ Деклараци- 62088 А, 15.12.2003 С07С 5-бром-N-(2-карбоксифеніл)- Альбертович, Брунь Лідія Володими- онный патент UA 229/58, антранілової кислоти, яка вияв- рівна, Павлій Олег Олександрович, на изобрете- А61К ляє протизапальну, аналгетич- Павлій Олександр Іванович, Яковлєва ние 31/ ну активність Лариса Василівна, Ханін Вадим Анд рійович, Іванова Катерина Олександ рівна, Зайченко Ганна Володимирівна № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 191 D-(+)-Глюкозиламонієва сіль Брунь Лідія Володимирівна, Зупанець НФАУ Деклараци- 62112 А, 15.12.2003 С07С Ігор Альбертович, Ісаєв Сергій Григо- 229/58, онный патент UA 5-нітро-N-(4-карбоксифеніл) рович, Павлій Олег Олександрович, на изобрете- А61К антранілової кислоти, що прояв Ханін Вадим Андрійович ние ляє протизапальну, репаративну 31/ та анальгетичну активність 192 Фармацевтична композиція Тихонов Олександр Іванович, Ярних НФаУ Деклараци- 62577 А, 15.12.2003 А61К Тетяна Григорівна, Яковлєва Лариса адаптогенної дії «ПОЛЛЕНТАР» 35/78б онный патент UA Василівна, Міщенко Оксана Яківна, Ле- на изобрете- А61К 9/ лека Марія Василівна, Данькевич Окса- ние на Степанівна 193 Гепатопротекторний лікарський Дем’яненко Віктор Григорович, Бодрі НФаУ Деклараци- 63301 А, 15.01.2004 А61К 35/ Хамам Саліх (SD), Деримедвідь Люд засіб «СИЛІЦЕТИН» (варіанти) онный патент UA мила Віталіївна, Дроговоз Світлана на изобрете Мефодіївна, Кисличенко Вікторія Сер- ние гіївна, Дем’яненко Дмитро Вікторович 194 Спосіб моделювання отиту Тихонов Олександр Іванович, Дикий НФаУ Деклараци- 63611 А, 15.01.2004 А61F 9/ Ігор Леонідович, Тихонова Світлана онный патент UA Іванівна, Зуйкіна Світлана Сергіївна, на изобрете Філімонова Наталія Ігорівна, Сілаєва ние Людмила Федорівна 195 4-Амінобензолсульфоніл-окса- Банний Іван Прокопович, Черних Ва-НФаУ Деклараци- 63679 А, 15. 01.2004 С07D лентин Петрович, Сілаєва Людмила мінат 9-метиламіно-акридинію, онный патент 219/10, UA Федорівна, Баюрка Сергій Васильович який має протигрибкову актив- на изобрете- А61К ність ние 31/ 64074 А, 16.02.2004 А61К 35/78, Деклараци 196 Кардіопротекторний антиокси- Бікбулатова Тамара Нігматівна, Шала- НВЦ «Борщагівсь онный патент дантний засіб «ЕЛГАЦИН» май Анатолій Севастянович, Безпалько кий ХФЗ», НФаУ А61К 9/ UA на изобрете Людмила Василівна, Сова Євген Олек ние сандрович, Черних Валентин Петрович, Яковлєва Лариса Василівна, Хворост Ольга Павлівна, Сахарова Тетяна Се менівна, Малиновська Світлана Ана толіївна, Гладух Євген Володимирович, Івахненко Олександр Костянтинович № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 197 Спосіб одержання ліпофільного Ковальова-Загравська Ірина Вікторів- НФаУ Деклараци- 64075 А, 16.02.2004 A61K 9/06, екстракту грінделії розчепіреної на, Ковальов Володимир Миколайо- онный патент UA A61K 35/ з  протимікробною та репара- вич, Журавель Ірина Олександрівна, на изобрете тивною активністю і лікарський Дикий Ігор Леонідович, Вороніна Ла- ние засіб, що містить даний ліпо- риса Миколаївна, Набока Ольга Іванів фільний екстракт на, Гладух Євген Володимирович 198 Фармацевтична композиція Чуєшов Владислав Іванович, Гриценко НФаУ Деклараци- 64483 А, 16.02.2004 А61К «ТРОФЕПАРИН» для лікуван- Віта Іванівна, Рубан Олена Анатоліїв- онный патент UA 31/725, ня трофічних виразок на, Кузнєцова Валентина Михайлівна, на изобрете- А61К Рибак Вікторія Анатоліївна ние 31/505, А61К 9/ 199 Спосіб одержання (±)-цис-3- Мерзлікін Сергій Іванович, Черних НФаУ, Мерзлікін Деклараци- 65046 А, 15.03.2004 С07D Валентин Петрович, Болотов Валерій Сергій Іванович онный патент UA 235/16, (2-бензимідазоліл)-1,2,2-три Васильович, Бондар Володимир Степа- на изобрете- А61К метилциклопентанкар-бонової нович ние 31/19, А61К кислоти 31/ 200 Засіб для лікування гнійних ран Тихонов Олександр Іванович, Ярних НФаУ Патент 25669, UA 15.04.2004 А61К 35/64, «ЛІПОВІТ» Тетяна Григорівна, Живора Наталія на изобрете- А61К 31/ Василівна, Котенко Олександр Ми- ние хайлович, Яковлєва Лариса Василівна, Ткачова Оксана Віталіївна 201 Фармацевтична композиція Тихонов Олександр Іванович, Ярних НФаУ, Тихонов Патент 65646, UA 15.04.2004 A61K 9/02, у формі супозиторіїв «ПРОПО- Тетяна Григорівна, Черних Валентин Олександр Іванович на изобрете- A61K 35/ ФЕН» Петрович, Зупанець Ігор Альбертович, ние (2007.01) Колесніков Дмитро Дмитрович, Аза ренко Юлія Миколаївна 202 Ультразвуковий спосіб орієнту- Кабанов Анатолій Єгорович, Тіманюк НФаУ Деклараци- 65682 А, 15.04.2004 C30B 33/00, вання металевих монокристалів Володимир Олександрович, Клочко онный патент UA G01B 17/ Аркадій Вікторович на изобрете ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 203 Гастропротекторний засіб Куценко Тетяна Олександрівна, Дрого- НФаУ Деклараци- 65695 А, 15.04.2004 А61Р 1/ воз Світлана Мефодіївна, Деримедвідь онный патент UA Людмила Віталіївна на изобрете ние 204 Збір лікaрських рослин «ХВО- Самура Борис Андрійович, Довженок НФаУ Деклараци- 65871 А, 15.04.2004 А61Р 13/ ЛАПЕН», що має діуретичну Ірина Аркадіївна, Самура Борис Бори- онный патент UA дію сович, Бишенко Валерій Васильович на изобрете ние 205 Хлор- та нітрозаміщені N -феніл- Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець Ігор НФаУ Деклараци- 65875 А, 15.04.2004 С07С антранілової кислоти, що про- Альбертович, Брунь Лідія Володими- онный патент UA 229/58, являють протизапальну, аналь- рівна, Павлій Олег Олександрович на изобрете- А61К гетичну активність ние 31/ 206 Засіб для лікування захворю- Українець Ігор Васильович, Дмит- НФаУ Деклараци- 65914 А, 15.04.2004 А61К 31/47, вань, пов’язаних з  гіперфунк- риєвський Дмитро Іванович, Кравчен- онный патент UA А61К 9/ цією щитовидної залози ко Віра Миколаївна, Вороніна Лариса на изобрете Миколаївна, Таран Світлана Григорів- ние на, Барковська Оксана Яківна 207 Лікарський засіб у  формі сто- Тихонов Олександр Іванович, Козир НФаУ Деклараци- 65915 А, 15.04.2004 А61К 9/06, матологічного гелю «ПРОПОС- Галина Романівна, Дикий Ігор Леонідо- онный патент UA А61К 35/ ТОМ» вич, Яковлєва Лариса Василівна на изобрете ние 208 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Заре- НФаУ Деклараци- 65965 А, 15.04.2004 G01N іонселективного електроду для ченський Михайло Анатолійович, Коб- онный патент UA 27/ визначення концентрації іонів зар Геннадій Леонідович на изобрете декаметоксину ние 209 Мембрана твердоконтактного Болотов Валерій Васильович, Ткаченко НФаУ Деклараци- 66050 А, 15.04.2004 G01N іонселективного електроду для В’ячеслав Георгійович, Зареченський онный патент UA 27/ визначення концентрації іонів Михайло Анатолійович на изобрете у водно-спиртових розчинах ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 210 Фармацевтична композиція Березнякова Алла Іллівна, Тюпка Те- НФаУ Деклараци- 66131 А, 15.04.2004 А61К 9/60, у формі мазі «ДИМЕКСЕРОМ» тяна Іванівна, Чуєшов Владислав Іва- онный патент UA А61К 33/ нович, Криклива Ірина Олександрівна, на изобрете Рубан Олена Анатоліївна ние 211 Засіб з антирадикальною та ан- Черних Валентин Петрович, Гриценко НФаУ Деклараци- 66132 А, 15.04.2004 С07С тиокислювальною активністю Іван Семенович, Березнякова Алла Іл- онный патент UA 235/00, лівна, Кононенко Надія Миколаївна на изобрете- А61К 31/ ние 212 Циклогексиламід 2-(1,3-бензо- Черних Валентин Петрович, Березня- НФаУ Деклараци- 66133 А, 15.04.2004 А61К тіазоліл)амід сукцинової кис- кова Марина Євгеніївна, Березнякова онный патент UA 31/165, лоти, який проявляє антигіпок- Алла Іллівна, Кабачний Володимир на изобрете- А61К 31/ сичну, протизапальну і  діуре- Іванович, Крижна Світлана Іванівна ние тичну активність та нормалізує енергетичний обмін 213 Фармацевтична композиція Гладух Євгеній Володимирович, Хво- НФаУ Деклараци- 66162 А, 15.04.2004 А61К 35/78, з  антимікробною, зокрема про- рост Ольга Павлівна, Малоштан Люд- онный патент UA А61К 9/06, тидифтерійною, цитотоксич- мила Миколаївна, Сербін Анатолій на изобрете- А61К 9/12, ною, гемостатичною дією Гаврилович ние А61К 9/ 214 2-Хлоранілід 4,6-дихлор-2-кар- Ісаєв Сергій Григорович, Зупанець Ігор НФаУ Деклараци- 66272 А, 15.04.2004 С07С боксисукцинанілової кислоти, Альбертович, Брунь Лідія Володими- онный патент UA 309/78, який проявляє нейролептичну, рівна, Павлій Олег Олександрович, на изобрете- А61К антигіпоксичну, протизапальну, Єрьоміна Зінаїда Григорівна, Подорож- ние 31/ анальгетичну та діуретичну ак- на Людмила Миколаївна, Марусенко тивність Наталія Анатоліївна 215 Контрацептивний засіб з  анти- Хворост Ольга Павлівна, Гладух Євген НФаУ Деклараци- 66635 А, 17.05.2004 А61К 35/ мікробною дією Володимирович, Малоштан Людмила онный патент UA Миколаївна на изобрете ние 216 Лікарський засіб «ПРОФЕЗОЛЬ Тихонов Олександр Іванович, Тихо- НФаУ, Тихонов Патент 66796, UA 15.06.2004 А61К 9/12, ПІННИЙ» для лікування про- нова Світлана Олександрівна, Батрак Олександр Іванович на изобрете- А61К 35/ меневих уражень шкіри Олена Анатоліївна ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 217 Антимікробний засіб Дикий Ігор Леонідович, Дубініна На- НФаУ Деклараци- 67578 А, 15.06.2004 А61К 31/19, талія Владиславівна, Філімонова На- онный патент UA А61К 31/24, талія Ігорівна на изобрете- С07С 55/ ние 218 Спосіб оцінки технологій ви- Архипчук Віктор Володимирович, Гон- Інститут колоїдної Деклараци- 67137 А, 15.06.2004 G01N 33/ робництва лікарських препа- чарук Владислав Володимирович, Чер- хімії та хімії води, онный патент UA ратів методами біотестування них Валентин Петрович, Малоштан НФаУ на изобрете Людмила Миколаївна, Гриценко Іван ние Семенович 219 Фармацевтична композиція для Спіридонов Володимир Миколайович, НФаУ Деклараци- 63249 А, 15.07.2004 А61К 35/78, лікування і  профілактики ве- Черних Валентин Петрович, Яковлєва онный патент UA А61К 9/ нозних патологій Лариса Василівна, Чуєшов Владислав на изобрете Іванович, Спіридонов Сергій Володи- ние мирович, Цубанова Наталя Анатоліїв на, Беліков Володимир Володимиро вич, Кобзар Ганна Іванівна 220 4-Броманілід 4,6-дихлор-2-кар- Ісаєв Сергій Григорович, Яременко Ві- НФаУ Деклараци- 69625 А, 15.09.2004 С07C боксисукцинанілової кислоти, талій Дмитрович, Павлій Олександр онный патент UA 229/58, який виявляє нейролептичну, Іванович, Зупанець Ігор Альберто- на изобрете- C07C антигіпоксичну, протизапальну, вич, Брунь Лідія Володимирівна, Со- ние 233/88, анальгетичну та діуретичну ак- куренко Ірина Анатоліївна, Боряк A61K 31/ тивність Людмила Іванівна, Алексєєва Любов Михайлівна, Ільїна Тетяна Василівна, Мартинюк Тетяна Віталіївна, Карпова Світлана Павлівна, Ковтун Юлія Во лодимирівна 221 Спосіб одержання комплексу Черних Валентин Петрович, Павлій НФаУ Деклараци- 69626 А, 15.09.2004 А61К 35/ поліфенольних сполук з проти- Олександр Іванович, Яковлєва Лариса онный патент UA запальною та антиоксидантною Василівна, Дабабніе Муін (JO), Беркало на изобрете дією Наталія Миколаївна ние № Вид охранного № Дата Название изобретения  ФИО авторов Патентообладатель (и) МПК п/п документа Патента публикации 222 D-(+)-Глюкозамонієва сіль Ісаєв Сергій Григорович, Яременко Ві- НФаУ Деклараци- 69685 А, 15.09.2004 А61К 31/03, 2-хлоранілід-4,6-дихлор-2-кар- талій Дмитрович, Павлій Олександр онный патент UA А61К 31/70, боксисукцинанілової кислоти, Іванович, Зупанець Ігор Альбертович, на изобрете- А61К яка проявляє нейролептичну, Боряк Людмила Іванівна, Брунь Лідія ние 31/ антигіпоксичну, протизапальну, Володимирівна, Друговіна Валентина анальгетичну та діуретичну ак- Василівна, Ханін Вадим Андрійович тивність 223 3,5-Дихлор-2-[(3-(2-нітрофеніл)- Яременко Віталій Дмитрович, Ісаєв НФаУ Деклараци- 70684 А, 15.10.

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.