, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

w pawet.net C. A. 1981 ...

-- [ 5 ] --

156. Barycz tf. Spojrzenia w przeszlosc pol skg-wloskq. WroclawW arszaw aKrakow, 1965.

157. Barycz H. Uniwersytet Jagiello nsk i w zyciu narodu polskiego. WroclawW arszaw a Krakow, 1964.

158. Biblia. Brzesc, 1563.

159. Bienkowska B. Kopernik i heliocent ryzni w polskiej kulturze umyslowej do konca XVIII w. W roclawW arszaw aKrakow, 1971.

160. Biidny S. urzgdzie miecza uzywajq cym. W arszaw a, 1932.

161. Budny S. Przedm owa i przypisy do Nowego Testamentu z 1574 r. Merczyng H.

Szymon Budny jako krytyk tekstw biblijnych.

Krakow, 1913.

162. Czechowic M. Rozmowy chrystyanskie.

1575.

163. Czerkawski Jan. Arystotelizm na wyd ziale sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w X V IX VII w. N auczanie filozofii w Polsce w X V X V III wieku. Zbir studiw pod redak cj$ Lecha Szczuckiego. W roclawW arsz aw a K rakow, 1978.

164. Domahski J. E razm i filozofia. Studium koncepcji filozofii E razm a z Rotterdamu.

W arszaw a, 1973.

165. Drukarze dawnej Polski od X V do X V III wieku. Zesz. 5: Wielkie Ksistw o Litew skie. Wroclaw Krakow, 1959.

166. Jarra E. Andrew Wolan Sixteenth Cen tury Polish Calvinist Writer and Philosopher of L aw. Studies in Polish and Comparative Law. London, 1945.

167. Jurginis J. R e n e sa n sa s ir Hunianiz m as lietuvoje. Vilnius, 1965.

168. Ketnpfi A. Frycz a Wolan. Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia. WroclawW a rsz a w a K rako w Gdansk, 1974.

169. Kosrtian M. Tolerancja wyznaniowa na Litwie do X V III w. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 1973, t. XVIII.

170. Kot S. Szym on Budny. Der gr sste Hretiker Litauens im 16 Jahrhundert. Wie ner Archiv fr Geschichte des Slaventum s und Osteuropas. Bd. II. G raz K ln,1956.

171. Krotkich a wgzlowatych powlesci ktre po grecku zowig apophtegm ata ksiggi IV przez B ien ia sza Budnego. Wydrukowano w Lubczu u Piotra B lastu sa. 1614, t^ ^ v w v w w sJ 172. K 'vartalnik historyczny, R. XL. Lwow, 1926.

173. Literatura arianska w Polsce XVI w.

VVyd. L. Szczucki i J. Tazbir. W arszaw a, 1959.

174. Luksaite J. A. Volano paziuros i visuo menes kilmg, Struktur^ ir teises f un k c j a s. , , . 2 (27). , 1969.

175. Luksaite J. Lietuvos publicistai val stisciu klasimu XVI a p ab aig o je XVII a pir moje puseje. Vilnius, 1976.

176. M arka T ulliusa Cicerona ksigi przyjazni przelozone przez B ien iasza Budnego.

Drukowano w Wilnie u J a n a K arcan a. Nakla dem tegoz autora. Roku 1603.

177. M arka Tulliusa Cicerona k sifg i starosci teraz nowo z lacinskiego na polski jzyk z pilnosciq przelozone wydane przez B ieniasza Budnego w Wilnie w drukarni J a n a K arcan a, roku 1595.

178. M arka T ulliusa Cicerona powinnos ciach wszech stanow ludzi przez S tan islaw a K oszutskiego przelozone i dostatecznymi przy piskami objasnione. Wilno, 1766 (1593).

179. Merczyng H. Szymon Budny jako kry tyk tekstw biblijnych. Krakow, 1913.

180. Ochmahski J. Michalon Litwin i jeg o traktat zwyczajach tatarow, litwinow i mosk wianw z polowy XVI wieku. Kwartalnik Historyczny. Rocznik L X X X III, Nr. 4. W arsza wa, 1976.

181. Ogonowski Z. Socynianizm a Oswiece nie. W arszaw a, 1966.

182. wolnosci Rzeczypospolitej albo szla checkiej od pana Andrzeja W olana sekretarza J. J. M. pisana, a dopiero nowo z lacinskiego jfz y k a na polski przelozona od S ta n isla w a Du bingowicza (1606). Biblioteka Polska, serya na R. 1859, zeszyt 11, 12, 13. W Krakowie, 1859.

183. Palacz R. N auczane filozofii na Uni wersytece Krakowskirn w X V w. Glowne ten dencje i kierunki. Nauczanie filozofii w Pol sce w X V XVIII wieku.

184. Pam iftnik zjazdu naukowego im.

J. Kochanowskiego. Krakow, 1931.

185. Plelkaitis R. Feodalizm o laikotarpio filosofija Lietuvoje. Vilnius, 1975.

186. Sajkowski A. Od Sierotki do Rybenki.

W k rfgu radziwiowskiego mecenatu. Poznan, 1965.

187. Vilniaus universiteto istorija. 1579 1803. Vilnius, 1976.

188. Votano Andrea. De principe et propriis eius virtutibus. Dantisci, 1608.

189. Volani Andreae. De vita beata sive summo hominis bono. D ialogus. Vilnae, 1596.

pawet.net ................................................................... I. ,

( ) II. ( ) III. 3 ?

( .

, )..................................... IV. , , ( )..................................... V. , ( ) V I. , ( )..................................... V II. ( )............................................. ............................................................ ............................................................ pawet.net C. A.

44 . .: , 1981. 215 . ( ).

25 .

, - () (. 1490 . 1551). - , XV IXVII . , - , . , . , . , . .

, .

10501-008 87. 004(01 )-81,0 81 1 . . H. . : . . . . . . . . . . 02 04.80. 17.10.80. 02461. 7090*/2- . Ne 3. , . . .

. . 7,9. .-. : 8,26. 80 000 . 9340.

25 .

. 117071. , -71.

, 15.

, (.), . , 18.

pawet.net

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 
 >>  ()

<

 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .