ŕâňîđĺôĺđŕňű äčńńĺđňŕöčé ÁĹŃĎËŔŇÍŔß ÁČÁËČÎŇĹĘŔ ĐÎŃŃČČ

ĘÎÍÔĹĐĹÍÖČČ, ĘÍČĂČ, ĎÎŃÎÁČß, ÍŔÓ×ÍŰĹ ČÇÄŔÍČß

<< ĂËŔÂÍŔß
ŔĂĐÎČÍĆĹÍĹĐČß
ŔŃŇĐÎÍÎĚČß
ÁĹÇÎĎŔŃÍÎŃŇÜ
ÁČÎËÎĂČß
ÇĹĚËß
ČÍÔÎĐĚŔŇČĘŔ
ČŃĘÓŃŃŇÂÎÂĹÄĹÍČĹ
ČŃŇÎĐČß
ĘÓËÜŇÓĐÎËÎĂČß
ĚŔŘČÍÎŃŇĐÎĹÍČĹ
ĚĹÄČÖČÍŔ
ĚĹŇŔËËÓĐĂČß
ĚĹŐŔÍČĘŔ
ĎĹÄŔĂÎĂČĘŔ
ĎÎËČŇČĘŔ
ĎĐČÁÎĐÎŃŇĐÎĹÍČĹ
ĎĐÎÄÎÂÎËÜŃŇÂČĹ
ĎŃČŐÎËÎĂČß
ĐŔÄČÎŇĹŐÍČĘŔ
ŃĹËÜŃĘÎĹ ŐÎÇßÉŃŇÂÎ
ŃÎÖČÎËÎĂČß
ŃŇĐÎČŇĹËÜŃŇÂÎ
ŇĹŐÍČ×ĹŃĘČĹ ÍŔÓĘČ
ŇĐŔÍŃĎÎĐŇ
ÔŔĐĚŔÖĹÂŇČĘŔ
ÔČÇČĘŔ
ÔČÇČÎËÎĂČß
ÔČËÎËÎĂČß
ÔČËÎŃÎÔČß
ŐČĚČß
ÝĘÎÍÎĚČĘŔ
ÝËĹĘŇĐÎŇĹŐÍČĘŔ
ÝÍĹĐĂĹŇČĘŔ
ŢĐČŃĎĐÓÄĹÍÖČß
ßÇŰĘÎÇÍŔÍČĹ
ĐŔÇÍÎĹ
ĘÎÍŇŔĘŇŰ

Ńîäĺđćŕíčĺ

‡ ‡ ‡‚‡

‚‡‚ ‚

‡„,

„ ‡‡‡,

‡ ‡ ‚‡ „‰‡‚ Đeäŕęöčîííŕ˙ ńňŕňü˙. 4 7 Ť ‚ ‡‚‡„ ‰‡ ‡‡ ‡‚‰ ‡ ‚ ‚ ‡‚„ 2002 „‰‡ ‡‡‰‡ ˇ‚‚‡ ‡‚ ‚, „‰ ‚„ ‡‚‡„ ‡‰ ‚ ‰‡ ‰„ ‡ ‚ -. 8 ‘. ‡ …. ‡ †‰‚„‡ ‡‚ ‚‰. ‰ ‰ ‰„ ‰ ‡, ’‡ ‡, ‡ ‡ ‚ ‰ ‚ ‚, ‡ ‡‰‡‚, ˇ‚ - ‡, ‚‰ ˇ‚, -. 12 „‡ ‡‚ ‰‡„ ‡ˇ‚‡. ‡ 300 „ ‚„ „ ‡ Ť ‚ ‰‡, ‡‚ ˇ‡ ‰ ‡‡ ‚„ ‡, ‚ ‚‚, ‡ ‚ ‡- „‰ ‡ ‡‡ ‡ ‡, ‡‡ - ˇ –‰. Ź ‡ ˇ. 16 ‡‚‰, 1920 „‰‡ ”‚‡‡ ‡, ‡ „‡ ‰ ‡‚‡ ‚ ‡‰ ‚ ˇ‡- ‡‚ Ź“”, ‡ˇ‡ Ź‡ ‡ ‡‡ ‡- ‚ ‚‡ ‡ —‚ˇ‰‡, ‰ ‚‰ ‚. 20 „ ‡, ‚„ ‡‚ ‚ ˇ‡ ‚ ‡‰‚,, “‡‡ ‡ ‚ ‚ ‘‡ „, ‚ ‰ ‡;

‡‰‚‡ „‰‚ ‰ ‚„‰‡ ‰‚ ‰‚‡.

‚‡ ‡„ ‡ ‚ ˇ‡‚‡‡ ‡- ‡„ ‡„ ‰‚-. 22 ‰‚‡‡ ‰ ‡ „ ‚„ „ ˇ- „ ‡ ‚ Ť‡‡ ‰ ‡ ‡ „ ‡‚‰ ‚†‚. ˇ‡ ‰‚‚‡, ‡‡, ‚ ˇ ‚ ‰ ‚-Ź„ ‡ ‚ ‡„‡, ‚ ‰‚‚ ‰‰ ‡ ‚ ‡ ‚ ‡‚ ˇ‡ ‚ ‚‡, ‡„ ‡ ‰‡ ‡ ‡ ‚‡, ‰„‚ ‰‚. 30 ‚.

‚ ‡‚ ‚ ‡‚ Ź ‰ ‰ ‰‚ ‚ ‡‡ ‚ K‡‡ IV (‚‡ K‡‚‡ ‚- ‚‡ ‚‡ ‡‰‡‡ ˇ –ˇ ‡, ‡-- ‰ ‡ˇ ‡‚. 34 ‡ ‡‡ ‡‡‡ ‡‡ ‡ ‡. Ź ‡ ‡ ‡‡, ‰‡‡ ‚ 14 ‚‡‡ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‡ ‡ ‰‡ ‡‰ ‚‰‡ ‡‰‡„ ˇ‡ ‚. Ź‡) ‡‚ˇ‡, ‰‚‚‡‚ ‚ ‡ ‚ ‰ ‚ –‰ II (‰, ‡‡ ‚ ‡- “ ‡„ ť„‡‡ K‡ ‚ ˇ ‚. 36 ‚ ‡„ ‡ ˇ 16-17 ‚‚). - ˇ ‡‡ ‚†ˇ‚ „ ‰‚‡ „‡ - Ćóđíaë Ceđäöe Eâđoďű âűxoäčň řĺńňü đaç â ăoä č ďđeä ‡-‰‚‡ ‰- cňaâë˙eň ęađňčíű áűňa â ×eřcęoé Đecďóáëčęe. Ěíeíč˙, ‡‡ …‡ I ‰‡‡‚ ‰„‡ ‡‚, - âűcęaçűâaeěűe â cňaňü˙x, oňđaćaţň ňo÷ęó çđeíč˙ čx a⠒. …. Źˇ„‡ ˇ ‰ ňođoâ č íe ˙âë˙ţňc˙ oá˙çaňeëüío oôčöčaëüíoé ďoçčöčeé ˇ ‚‰‡ - ÷eřcęoăo ďđaâčňeëücňâa. Oďóáëčęoâaííűe â ćóđíaëe ‚ ‡„, ěaňeđčaëű íe äoëćíű ďeđeďe÷aňűâaňüc˙ áeç đaçđeřeíč˙ ‚. ˇ ‚‰ ‰‡ ‡‡ - čçäaňeë˙. Ďo âoďđocaě ďoäďčcęč oáđaůaéňecü â đeäaęöčţ ‚ ‡ ‡„ ćóđíaëa.

18 ‚‡ 1707 „‰‡, Čçäaňeëü: Čçäaňeëücňâo ŤTHEOť, â coňđóäíč÷ecňâe ‚‡, ‰‡‚ ‚ ‡ c Ěčíčcňeđcňâoě číocňđaííűx äeë ×eřcęoé Đecďóáëčęč.

‡ ‡ ‰- ‰‡. Aäđec đeäaęöčč:

„‡ ‡„ - J. Poppera 18, 530 06 Pardubice, ×eřcęa˙ Đecďóáëčęa Ăëaâíűé đeäaęňođ: Ďaâeë Řěčä ‡. ‡ Źˇ„, Xóäoćecňâeííűé đeäaęňođ: Kađeë Íeäâeä ’„ ‚ 18 ‚ ‡ ‚ Ďđeäceäaňeëü đeäaęöčoííoăo coâeňa: Çóçŕíŕ Îďëĺňŕëîâŕ, äčđĺęňîđ Đĺäŕęöčîííî-čçäŕňĺëüńęîăî îňäĺëŕ ĚČÄ ×Đ ‰‡ ‡„ - č ďđĺäńňŕâčňĺëü ďî ďĺ÷ŕňč ěčíčńňđŕ číîńňđŕííűő äĺë ×ëeíű đeäaęöčoííoăo coâeňa: Ëčáóřĺ Áŕóöîâŕ, Ďŕâĺë ‡. Ź ‡‡ 19 ‚‡ „ ˇ‡ Ôčřĺđ, Âëŕäčěčđ Ăóëĺö, Đîáĺđň ßíŕń, Ěčëŕí Ęíčćŕę, ‡ cole polytechnique „‡- Ěŕđňčí Ęđŕôë, Ĺâŕ Îöčńęîâŕ, Ňîěŕř Ďî˙đ, ßí Řčëüďîő, Ďĺňđ Âŕăíĺđ, Ďĺňđ Âîëüô, Ěŕđĺę Ńęîëčë ‚‡ …. Ďeđeâoä: đaáoňíčęč Čícňčňóňa cëaâčcňčęč Ôčëocoôcęoăo ‚ ‚- ôaęóëüňeňa Óíčâeđcčňeňa čě. Ěacađčęa â Áđío ‚ ‡„ ‡ ‡ Ëčňîăđŕôč˙ č îôńĺňíŕ˙ ďĺ÷ŕňü – ŤÂ×Ňť Ńĺçĺěčöĺ ‡ ‚†‰‡ ‚ ‚ - ISSN 1211– Číňĺđíĺň: http://www.theo.cz ‰ ‡‡ ˇ‚‡ Ź‡‡‚ ‡‚ E-mail čçäŕňĺë˙: pavelsmid@theo.cz ‡ ‡ „ ‚„ „, ‡ ‡ ‡ ˇ. ‡ ‚ ‡„ ‡ ‡ ‡‚‡ ‚‡‚ ‚ ‡‡, - ‰‡‚‡, ‰ ‡ ‡‰‡, ‚„, ‰ ‚ ‚ ‡, „‰‡, ‡ ‚ ‰‡„‡ - ‡ ‰, ‡ ‡ ‡ ˇ‡ ‡ ˇ‡, ‰„ ‰„‡, —‡„ ‡ ‚ ‡„ ‰‡„‡ ˇ, —‡ - „. —‡ ‰ ‚, ‰. ‰„ „‡ ‰ -. ‡ ‡ ‚‚ ‡ ‡‚ ‡- ˇ‚‡ ‚ ‚‡ ‚‡. ‚. › ‡ˇ‰‡ ‡‡, ‡, ˇ‡ ‰‡, ‡ ˇ‚‡ ‚†‚„. - ‡ ‡ ‡„,,. ‡ ‡ ‡, ‡ ‚‡ ‰‚, … ‡, ‡‡ ‰ ‡ ‡ ‚.

‡‰‡ ‡ ‡ ‡‡ ‚ ‰‚‡‰‡ K‡ ‰‚ ‚ ‡‚, ‡‡- ‡ ‚†, „‰‡ ‡ —‡- ‚‡‚ ‚. Ź ‚ ‡ ˇ ‡. - „‡ Google ‡ ‡ ‰‡ ‰‡ 21 ‡, ‰ ‡ —‡ ‡ ‚‡ ‚. —‚ ‰‡ ‰ ‚ 1410 „‰ ‰ ‡„ ‡ ‚‰ ‡, ‡„,, ‚ ‰‡‚ ‚‡ ‡-, ‰,, ‡ ‡, ‡, ‡, ›‚‡ ˇ‡, ‡‚.

‚ ‡ „ ‚†‰.

—‡ Ź‰ ‡ horologium ‚ ˇ‡‡ - ‡ ‡‚ ‰ ‡ ˇ ‡ ‡, ‡‚ ˇ ‡‚‡‡ ‡ ‚ ‚ „‰‡ 1416 ‚‚ ˇ ‡ ˇ‚‰ ‡‡ ‡‡‡ ‡ „ˇ ‰‰. ‡. ‰ ‡‰ ‡‰‡ †‰‚ ˇ‡ ‡„ ‰‚‡‰‡ ‰ ‚. Ź„ ‡ ‡ ‡ ‰‚ „ ‰ ‡‚ ˇ.

Ź ‰‚‡ 12 ‡‚, ‚ ‡‰ ‡.

‡ ‡ ‡‚, ‡ ‡‚‡‡ ‡ˇ, ‰‡‚a ˇ ‚ ‚ ‚ ˇ‡ ‡„ ‡, ‚‡„ „‰‡ ‡ ‡. a ˇ‡‡ ‡‡ —‡ ‡ ˇ‚‰ ‡ ‡‡ „, ‡ ˇ‡ ‰‡.

‡ ‚ -ˇ„ ‡‡ ‚‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ˇ, ˇ ˇ ‡, ‚ ‡ ‡ Ť ‡‰ ‡. Ź ‡ ‚, ‰‡, ‡ ˇ‡ ‡‰‡ ‰ ‚ 4 ‰ ‡‡, ˇ‡ ‰‚ …. –„‡‡ ‡ ‡‡ 1868 „.

– ‡‚ ‰ ‡‡ ‡ —‡ ‡‰ ‚ ‡„ ‡ ‡ ‚, ‰‡ „ ‡ (...) ˇ „, ˇ„ ‰‡‡ „, ‰‡ ‡.

‡ … ‡ ‡‡ ‚ 1589 „‰. ‡ ‚‚ ‚ ‡‚ ‡ ‰‡: ‰ „‰‡„ ’‡ ‚ 17 ‚.

„„ ‰‡‚ ˇ ‚ ‡„ „ ‚ Ź. — ‚‡‡ ‡. ‚„ ‡ ‚ ‚ˇ‡‡ Ź Ť. K‡,, ‰ ‡‡‚‡ „ ‰‚‡‰ ‚ ‰, ‡‰‡ ‚ ‚, „‚ K.

‡ K ‡‡ K „ ‡ ‡‰ ‡ –ˇ. ‚ ‚ ‚- ‡ —‡ ‚ ‚ 1410 „‰ †‰‡‚ ˇ ‡ ‡ ˇ‡ ‡ ‚ ‚ ‚‚‡‡ ‡‚, ‡‡ ‡ ‡‡ ‰„‡ ‡‡‚‡. ‚ „- ‡ ‚‰‡ ‚. › ‰ Ź ‡ ‡‚‡ —, ‚‡‡ K ‰ ‚ 1473 „‰. ‚„ ‰‡‡. ‚ ‡ ‰„ ‚ ‡ˇ‡, ‚ ‡, ˇ ‚„‰ K‡ ‡ ‚‡ ‚. ‡, ‰‚. ‡ˇ‰‡, ‡ ˇ‡, ‚- ‚, ‡‰ ‡ ‡. ‡‡‚‡ ‰ ‰‚‚ „ ‡ ‚, ‡ ‰. ‡. — ‚‰ ‚ ‡‚ ‰ ‡ ‡ ‡ ‰ ‚ ‰ ‡ ˇ‡ ‰‡‡, ‰ˇ‡‚ K.

, ‡ ‡‚‡ ‡. — ‡ ‚‚ ‡‡. —‡ ‚ ‡‚‡ ‚ Ź, „ ‚- ‡‡ˇ ‡.

‡‡, ‚ „‰‡ ‡ ‚ ‚ ’‡ ‡ ‡‡‡ —‡. Ź ˇ —‡„ ‰‡. ‰‡‚ ‡‚ ‡‡ ‡ ‰ ‰. ˇ ‡‰ ‡ ‰ ‚ ‡ ‡ ‡‡ —‡ ‰‚, - ‚‚‡ ‡. ˇ ‡ ‡‚ ‡„ ‚. ˇ ‡ „‚ Ź‡‚ ‚ ˇ‡‡ ‚- ˇ „, ‰ ‡ ‡‡ˇ ‡ - ‡-ˇ ˇ‡ ‰ ˇ ‚‰ ‡. —- ‡‡‡ —‡„ ‰‡. ť ‡ ˇ „‡ ‚ ‰ ‰ ‚‡ ‰ ‡‰ ‚ 12 ‡., ‡ ‚. ‡ ‡ ‡‡ ‡‚‰‚, ‰‚ ‡ ‚ ‡‰ ‡,,, ‰ ‡ „ ‚ ‰- ‰ „ ‡ ‡. ‰‚„ - ‚ ‡ ‡‡ ‚‰‡ „ ‡‡ ‚ ‰ ‰ ‚„‰‡ - ‡: ‚ ‡‚, ‚ ‡ ‰‰„. Ť‚‰ ‚ ‚ ‚ ’‡ —‡ ‡‚‡ ‡ ‰.

ˇ - ‡‚ ‚ ‚‰. ‰‡ ‚‡ „ ‡ ‡ —.

‚ „ˇ‡ ‚ ‡- ‚, ‡„ ‡ ‡ ‰ ˇ„ ‡ „ ‰‚„ ‡„- ‡‡ „‡‡ ‡ - ‰. K‚‡ „ ‰‚, ‚ ‚, — ‡ ˇ‰ ‰. ˇ - ˇ‰ ˇ ‡„ -. ‰ ‚‡, ‡‚ ‡- ‚.

„‡ ‡ ‡. “- ‘„‡ ‡ „ ‡‚‚ „ ‰‰‚‡ ‚ ‡‚. ‰ „ ‚„ ‚‡, ‚ ‡‡ ‰‚ ‡, ‡‚ ‚ ˇ ‚ „. — ‡ ‚ ‡ ˇ‡‡ ‚‡ ‡ ‰‡„‡ ˇ‡. —ˇ‚ - ‚. K‡‡‡ ‡ „‡ ‚ ˇ‡, ˇ ‚- ‚‡ ‡‰„ ‡‚, ˇ‚, ˇ ‚‡ ‚, „‚, ‚, - ‡ ‚‡ ‚ ‡. Ť‡ ‡ K‡‰‡. Ź ˇ‡ — ‚„‰‚‡, ‡ ‰‡, „‰ ‰‚ ‚ ‡ ‰‡‚ ‡‚ ‚‚. †‡ ‡ ‡ ‡ ‚, ‰„‡‰‚‡, ‡ ˇ „‰‡ ‚‰‡ ‚‰‡. Ť‡ ‰‡‚‡ „‚ ‰ ‡ ‡‚‡, ‚. ‚ ‡ ‡‡ Memento mori ! ›, ‡. ‡ ‰‡ ‰, ‚, ‚ „‡‚ ‡, ‡, ‚‡‡. ‡ ‡ —‡ ‰.

„ ‡‚ ‚ ‚„ ‡, ‡ ‡ ‰ ‚‚, „‰‡ ‚ ‚‡ ˇ. ‰ ‚ ‚ ‡ˇ ˇ ‡ ‚‡ ‡ ˇ‚ ‰. Ź ˇ ‚‡ ‡, ‚ ‡‚ ‡‡ ‰ ‡ ‚ ‚ ‡‚‡ ‰‚ ‡‰ ‡, ‚ ‡ ˇ ‡‚.

— ‡ ‡‡ ‚‡ „ ‰‡. —‡ ‚ ‰‡ „‰‡ ‰‡ ‡‚ ‡ ‡. ‚, ˇ „ ‰‚ ‡ ‚ ‰„ ‡„ ‡ ‰‡, ‰‡‚ „ ‰‡ „. Ź ‡‚ ‡ ‚‰ ‡, ‡ ‰„ ‚ ‡ˇ‡. ť‡ ‡ „‰‡, ‰‡, ‰‚‰‡. ‘‡, ‡ ‡ ‚‰, ˇ ‰. Ź ‡ 1945 „‰‡ —‡ ‚‰‡ ‰‚‡ ‡„ ‚ ‚ ‡ ‡, ˇ‚‡‚‡ †‰„„ ˇ„‡ Ź‡‚ ‡„.

„ ‰‡ ‡‡‚‡, ‡‚, ‡‰ „‡ ˇ‰‚. ‡ ‰‚‡‰ ‚ ‡ ‡ ˇ ‰‡‡, ˇ „ ‚ˇ ‡ ‚‡, „‰‡ „. Ź„‰‡ ‚ ‚ ‚„ ‚‰‡ ‰‚ ‡ 12 ‡‚ „ ‡ ‡‡‰ ‚ 6 Ź —‡‰‡ (18841968) ‡‚, ‰‡ ‚‡ ‡ ‡, ‡ ˇ‡, „‰ ‰‡‡„ ‡„‡. Ź, ‰ ‡‚‚ ‚„‰‡ ‰‡‚ ‡‡, ‡ ‚, ‡‡ ‡. ‡„, ‡ ‡ ‰ ‚„ ‡, ‡‡ ‰‚‡ ‰‡ ˇ‚‡ ‚ ‡ „‡ ‡.

, ‡„, ˇ‚‡ ‚, ‚ ‚ ‚‰ ‰ —‡ „ ‚ ‡ -‚‡, „‰ ‡‰ „‰‡‚ ‚„ ‡ ‡ ‡‡ ‰‡.

ˇ‚‡ ‘: ‡‚ ‰‡, “, CzechTourism K‡ ˇ‡, ‰ Hainz ‚‰‚ ‡‚ ‡‚, ‰„‚ ‡‚„ ‡‡ ‡ ‡‚ Ť ‚ ‡‚‡„ ‰‡ Ź ‡‡ ˇ ‚- ‚‡ Ź‡‡‚ Ź. “ ‚‡ 50. —‡ ‰‡ ‚, Ź ‡‡ ‡ˇ ‡‚‚‡ ‚ ‡ ‡ ‚‡ ‡‚ ‚ ‚ ˇ‡ ‡ ‡‚ ‡‚‡ ˇˇ‡ ‡‚ ‰‚ ‡ 1869 „‰, ‚‡. „ ‡„ „‰‡ ‡‚ ‡‰ ‚ 1924 „‰ ‚ ‡„ „‰„ ‡- Ť ‚ ‚‡ ‰ … › ‚‡ ‡‚ ‡ ˇ‡ ˇ „- ‡‚.

‰ ‚, ˇ „ ‰‡ ‡ - ‚‡ ‰‚ ‚ ‡‚‚‡ ‚‰- ‚ ‚‡ ‡‚. ‚ ‰ ‚ 1936 „‰. Ź ‰ ‚ ‚‰ ‰ „‰ 50, ‡ˇ ‚- ‚ ‡‚‡ ˇ ˇ‰ ‚ ‰‡‚ ‡ ‚‡‡‡ ‚- ›‰‡‰ ‘- ‡‚ ‚ ‡„. › ‡‚ ‡‡ „. Ź ‰ „‰ ‡ˇ ‰‚ ‡ ‰ ‡‚ - ‚‡ ‡‚‚‡ ‡ ‡ ‰‡ 1618 „. ‚‡ ‚‡ ‚ ‡„ ‡ˇ ‡- ‚ ‡‡ ‘„‡ Ź‡‰ - ‚ ˇˇ ‚ ‡„, –‡‚‡ ‡‡ ‡‚‡ ‚‡ ‚, ‡, „, ‡ ‡ ˇ‡ ‡‚‡.

‘„‡ ‡‚‡ ‡‡ ‡ˇ ‚‡ - — ‡‡ ‚‡ ‰ ‚ ‡‡„ „ ‚ ‡„ —‰ˇ „ „, ‡ ‡ ‡ ‚‚‡. ‚ ‰ ‡ ‰‚ Ź 1911 „‰ ‚ ‡ ‡ˇ ‚‚‚‡ „‡ ‡„ „‰„ ‡‚‡, „‰, ‚‡‡ ˇ ‡ ‡‚ „‰„ ‡‚‡‡ …- ˇ‰ ‡„ ‡ “„, ‰‡ ‡ ‡ ‡ ‚‡ ‡‚. Ź ‰- ‚ ‰‚ ‰‡ ‡.

„‰ ‡ ‡‡ ‡ ‡‡ ‰‚‡ ‚ ‡ ‘ ‚ ‰‚. Ź „‰ ‡‰ ‡„ „‰„ ‡- ‚ ‡‚ ‚‡‡ ‡ ‚ ‡„ ‡‚„ ‰‡ ‚, ‡ ‡ ‡‡‡ ˇˇ‡ ‚ ‘ ‡‚‰ 1966 „‰‡ ‡‡ –‡‚‡ ‡ ‡‡„ ‡‚‡ ‚ ‡„ Ź ‡ ‚‚‡ ‡‚‚‡ ‡‚ ‰‚ ‡ ‡ ‚ ‡ ‚-‡ „‡‡ ‰‚‡ ‚ ‚‚ ‡‚‡‡.

‚ ‰‡‰ ‡‡ˇ ‡, ˇ ‰‚‡‰. ’‡ ‡‡‰‡, ‡‡ ‡- ‚ ‚ ‡‰ ‡ ‚ ‚‰ ‚ 1966 „‰ ‚ ‡ ‰‚ ‰ ‡ ‘, ˇ - ‚‰ ‚„ ‚‰‚‰‡.

‚‰ —‰ ‡‚ ‡‰ ‡ ‚ ‡‚ ‚ ˇˇ- ‰ ‡‚ ‰,. ‡. ‡„ ‡‚‡ ‡‡‡ ‡ „‡ ‰- 19 ‚‡ ‰ ‰‚‡‰‡ „‰‚ 20 ‚‡.

Ź ‡‡ ‚, ‡ ‡‚. ‰‡ ‚ˇ‚ ‡‰ ť‡ ‚ ‡ ‡‚ ‚ ‡„ –ˇ ‚ ‡ ‰‚ ‰ ‡ ‡ ˇˇ ‚ ‘ ‰„‚ ‰‚‡‰‡ ‡ ˇ‡ ‡ ‡‚‡‚, ‡ ‰ ť‡ ‚‰ ‡ ‡‚‰- ‡‡ ˇˇ ‡‚‡. ‰ ‚ ‡„‰‡‰ ˇ ‰ ‚ ˇ, ‚ ‰ ‰‚‡ „‡. Ź ‡ „‰‡ ‚ ‰ ‰‡‚‡ ˇ ‰‡‡ ‡‚ ‡‚‡‚ ‚ ‘- ‡ ‡‚‚‡. —‰‚ ‡ˇ- ‚‡ „ ‡‚ ‡‡‚, ‚ ˇ ‡ ˇ ‡„ ‡ ˇ‡ „‡, ‡‡ ‚‡‰ ‡ ‡‚ ‚‰‚ ‰‚ ‚ ‡ ‡ ‡ˇ. ‡ ‡‚ ‰‚ ‡ˇ - ‡ ‡ ‰ ‡‚‡‚ ‚‡ ‡‚‚‡ ‰- „ ‡‡„ ‡‚‡, Gema Art Group ˇ ‚.

‡ ‡ ‡‚ ‚‡ ‚‡ „ ‰ Źˇ‚ „ ‡‚ ‚ ‡ ťˇ. ‡‰ ‚ ť‡ ‡ ‰„‚ ‡‚‡‚ ˇ‰‚‡ ‰‚‡ „‚ ‡ˇ ‰ ‚ ‚ ‡„‰‡‰. —„‰ ‡‚‡‚, ‰ ‡‡ ˇˇ ‡ ‰ ‚ ‰‡‚ ‰ ‚‡ ‚ ‡„‰‡‰, „‰ ‡ ‚ ť‡ ‡‡ ‡‚‡ ‡‡ ‡ ˇˇ ‡‚ ‚ ‡„‰‡‰.

‡ˇ ‡ ‚„ ‡‡ ‚ 2003 „‰, „‰‡, ‡‚„ ‡‰.

‚ „‰‡, ‰‡ ˇˇ K ‡‚‡‚ ‚ ‰ „‰ ťˇ ‚ ť‡ (‡‚ ‰), ‚ ‡‚‡ ť‡ ‡‡ ˇˇ ‡‚‡ ‚ ‡„‰‡‰ (‚) K‡ ‰‚ ‚‚‰, ‡ ‡‚‚‡ ”‚‡ ‚ ‡‰ˇ Ť ‚ ‡‚‡„ ‰‡ ‚‡‡ ˇ ‡‚‡‚ ‡ ‡ ‚ ‡‡ ‚ 1954 „‰ ‚ ‡ ‚ ‡„. –‰ ‚‚ „ ˇ„ ‡‚‰ ‰‚‚‡ ‡‚ ‡ ‚ ‰ ‚‰ „‰‡ 20 ‚‡. Ź 2000 „‰ ‚ „ ‰ ‚ ť

‡‚‚‡ ‡ ‚‡. › ‰‚ ‚ –ˇ, ‰‡„‡ ‰‡ ‚ ‚ ˇ‡‚‡ ‡ ‚‡ ‡‚‚‡ ‡‚ ˇˇ Ť‰‡ Ź„ ‡„ ‡‚‡ ‚‡ ‡ ‡‡„ „ ‚ ‡„ 8 K‡, ‡‰‡‚ ‡‚‰ (‡‚„ 2002 „.) ‰‚. Ź‰‚, ˇˇ,, „‡ ‰„. ‚‰ ‰ ‚ 2005 „‰, ‚‡ ‡ ‰. ‡, ‡‡ ˇ‡ ‚ ‡ ‡‚‚‡ ‰ (‚ ‡ K‡‡ ‡ ”‚ ‚ „‰ ‡‰ˇ. ‡‡„ ‡, ‰ „ ” ‡‚ ‡- ‚„, ‚ ‡„, ), ‚‡‚ ‡ ‡‚‡ „‰ ‚‰‡ ‡ ‰‡ ‚ ‰ 1900 „‰‡, „‰‡ „ ‡ ‚ –ˇ ˇ - ‰‡ ‰ ‡ ‚ ‚‡ 58 ‚ 4 - ‰‚ (Ź ‡ ‰‡ „‰‡‚ ‡‚‚ ‚. ‚‰ ‡‚), 2 „‰ ‡‚‡. —- ‰‡ ‚ ‡‚„ ‡ ‚- (‚ ‡‰ ‡ ‚ ‚ ‡ ‚‡‡ „ –),, ‡, ’‰‚, ‚ ‡‡ ‡- ‡:

‡ ‡‚, ‰‡‚ ‚ ‡, „‰ ‰ ‡ ˇ‡ ‡‚ ‡„‡, ‡ ‡ ‡‰ ‡ 19 ‚ ‚ „ „‰‡ ‡„ Ź ‡ (‡‡ ‡ ˇˇ‡ „‡ ‚‡. ‡ ‚ ‡„).

‡ ‰ ‰‡ ˇ‡„- ‡‚ ‚ ‰‡ ‚ ‡‚„ - ‡ ‡‚‰ „ ‡‚‡ ‚. ‚‡ ‰ K„‡ 1555 „‰‡ ‰‡ ‰ ‡‚‡ ‡‡„ ‰ „ ‡ „ Ť‡ ‰ ‚ ‡„, - ‚‰. ˇ ‡ ‰‚, ‡‡ ‡‡- ‡ ‡‚‰ 1890 „‰‡ ‰- ‡‚ ‰‚, „, „‡ ‡‚‰ ‚ ‘, „‡ 30-‡‚ ‚. „‡‚‚ „ ‚ ‡‚„ 2002 „‰‡ ˇ- ‚ ‡‚„ 2002 „‰‡ ‚‰‡ ‰‡ ˇ ‡ ‚‰.

‡ ‡ 4-‚ ‚. ‚ „ ˇ‡ ‡ –ˇ. Ź ‡ „ ‡- ‡‰‡ ‡‚, ˇ‡ ‡ ‚ ˇ ‚‰ ‡‰‡ ‡ ‡‚, ˇˇ „ ‰‡ ‰- ‡ ‡‡, ‡ „ ‰ ‡‡‡ ˇˇ‡ - Czechia, ‡‡‡ ‡ˇ‡ ‰‡ ˇˇ‡ ‚ ‡„, ‡ ‡ ‡‡ ˇ‚, ‚‰ ‡‰‡‚ ‡‡ ‡ ‚‰, ‡ ‚ ˇ. Ź ‡ 2005 „‰‡ ‡‚‡ ‡ˇ ‚ ‰ ˇ‡„‰‡ ‡‡‚ ‚ ‚ ‡‚‰ ‚ ˇ ‚ … ‰ ‡„. ˇ ‡ ˇ‚ ‡‚‡- ‰ ‡‚ ‡‡. ‡ ‚‡ ‰, ‡ ‡ ‡ „‡‡ ‡- ‰ ˇ 1200 ˇ- „ „ ‚‰‡. Ź‚‰ „, ‚ ‡‚ ‡‚ ‰‚ ‡ ‚ ‡ ‰ ‡ ‡‡ ‡‚. –‡‚- ‡‚‡ ˇ‡ ‚‡ ˇ ‡‰ ‡ -, ‰ ‡ˇ ‡„‚: ‡‡‡ ˇ‰‡. ‰ ‚ ‡- „‡‡ › ‰‚, ‡ - ‚ ‰‚ ‡ ‡‡ ‚ ‡ ‚‰ ˇ‰‡ ‰ ‡ ‡‚. ‰‡ ˇ„ ‡- ‰‡ ‡‚ ‚ 2009 „‰, ‚‡ ‰‚, ‡, - ‰ ‡‚‚‡ ‡ ‡‚ ˇ‰ ‰ ‡„ ‰.

Ź‡‡‚ Ź, ‰ ‚ ‚ ‡‚„ ‰ ‡, ‚ 1932 „‰ ‚ ‡ ‚‡ ‡‚ ‡‡‚ ‡‡ ‰ ‚‡: ‡‡ ‚‡ ‡‚ ‡‡‚ ˇ‡. ‡ ‚, ‡‰ „ ‡, ‚‰ ‰‚‡ ‡ ‚ ‰‚‡. „ ‰ ‰‚ ‡‡ ‰ ‡ ‰.

‡ ‚ ‡‡ ‡‚ ‘: ‡‡ ‡‚, ‡ ‡‚‚‡ ”‚‡ ‚ ‡‰ˇ, —‰ˇ „ „ ‚‚‡ “ ‚‰ ‡‡ ‡‡ ‡‰ ‡ˇ, ˇ‰ ˇ „ ‡‚‡ ˇ ‡. ˇ ‡ ‡‡ ‡‚ ‚ ‡ ‡‚ ‡, ‡‰ ‰ ‡ ‡ 2025 „‡‰‚. “‡ ˇ‡ ‡ˇ ‚‡ ‰‡ ‚ ‰ ‚ „‡‡ ‡. ‡ ‰ ‡‚‰ ‚ ‚ ˇ ‡ ˇ 2000 ˇ‚ ‡‡‚ ‡‚„ ‡ ‡‡, „,, ‡ˇ, ‡ ‡‚.

—‡ ‰ ‡ ‚ ‰ ‰‚ ˇ ‰‚ ‚, ‰‡ ‰ ‚‡ “ ‚. Ź „ ‡, ‡‚‡ ‚‡ ˇ‡ ‰‡, ‡‡‡ ‰‡, “ ‡‚‚‡: ‡‡ ‡‚ ‡‡‚.

„ ‰ ‡‡ ‡ (‡‚) ‡‚‡ ‡ Ź 2003 „‰ ‡ ‡‚‚‡ ‡ ‰- (‡‡‚), ‡ ‡‚‚‡ ”‚‡ ‚ ‡‰ˇ ‰‚ ˇ ‡‰‡ ˇ‚ ‡ ‚ ˇ„ ‡. ˇ ‚ ‰‚ ‡ ‰ ‡‡ ‡ BELFOR ‡‚‡‡. “‡ ˇ ‰„ ‡ –ˇ‡ ‡‡„‡ ‰- ˇ 1881 „‰‡, ‚ ‡‡‡ ˇ K, ˇ„‡ ‡ˇ „ ‰- ‡, ‚‰ ‰ ‡‡„ ‡‚‰‡, ‡, ‚ ‚. „ ˇ ‰„. - ‡‡. – ‰„ ‡, ‡‡‚ ‰‚‡ ‰„, ‡‰‡ ‰„ ˇ ‚ 1895 „‰.

‚ ‡ ‚. – ‚, ‡ „ ”‡ ‰ ˇ‡ ‡ ˇ ‰, ‰ ‚„, ‡‡‚ - ‡‰ ˇ - ‡ ‡ (. ‡. ‡‡‚ ‡- ‚‰ ‰„ „‰‡, ‡ ‰ ‡ Ź‡ ), ‡ - ‡‰-Ź‡‚ ‰ …‚ ‰ ‡‚ ‡ ‰„, ‡„ ‰‚ ‡ ˇ‡‰‡ ‡ˇ - „‰‡. ‚‡‡ ‚ ‚ ‚ ‡- ‚‰ ‡: ˇ‡‡ ‡ ‰- ‡‡ ‰ „‡ ‚ K‚. „ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‡ ‡‡‚ ‚ ˇ‡.

‰‚‡ ‡‰ ‚, ‡ ˇ ‡‡‚ - ‚ ‚ ‚ ‚‚ ‰ ‡ˇ ‡‡ ‡‡ ‰„ ‰‚ ‚ (. ‡.. ‡‰ „). ”‰ ‚ ‰, ‚ ‡‚ ‡ ˇ‰‡, ‡‡, ‡‰ „. ‰‡ ‡‡ ‡‚ Ť‡‡‰ ‚ ‰„ ‡ ‚‡ ‰‡‚ „‰‡ ‰ - ‚, ‡ ‚‡, -, „ ˇ‡ ‚ ˇ ‰ ‚‡.

‡‡‚ ‰ Ťˇ‡‡‚ ‡ ˇ‚‡„ —‰ ‡: ‡ Ź‚ ‚ ‰. –‡ ‰ ‰‡, ‚‚‰ ‚ ‡‡ ť ‰ „‡‰‡„ ˇ‰ ‡‡‚ ‡, ‰‡„ ‚ 1998 „‰. Ź ‡ ‚ ‡ ˇˇ‡ „‡‡ 12 ‡‚‡ 20 ‡‚ ‚, „‡‚ ˇ‡ ‡‚ ‡ˇ‚ ‰„ Ňóđčçě —‡ ˇ‡ ‡ Ź‡ -K‚ K ‚‚‡ ‰ ‡ ‚‰.

„‡‡ ’ ‡„‡ ‡‡ ‡‚ ‚ ‚- ‡ ‰„‡ ‚† ‚‚‡‡ ‡ ‡ ‰- 19 ‚‡ ‡‚‚‡‡ ‚‰‡ „‡, ‡‰‡ ‡‚ ‡ ‡ ˇ‡ ‚ ‰ˇ- „‰‡ ‡‚ ‚‡„. ‡ ‰„‡ „ ‡‡ ‰‚‚‡‡ ‰‡ - ‰„‡, ‰ ‚ ‡ „‡ „ ‡, ‰ ‚‰ Ź‡‚, —‡‡‚, ‡ ‡‚ „ ‡. ‰„ ‚ ˇ‰ Ź‡, ‡‚‰‡,, ˇ‡.

‚ „ ‡‚‡ ‡ ‚‡ ‚†‡ ‰, ‰‡ ‡- ˇ‡ ‡ ‡ ‡‡‚„ ‡ ˇ‰ ‡, ‡ ‡: ‰- ‡ „ ‡ ‰‡ „‰ ‚‰ ‡‡‚ ˇ‚ Ťˇ‡‡‚ ‡, ‚ (‡ ‰ ‰‡ ‰‚ ‡ ‚‡‚‡ ) ‡ ‰‚, ‡ ‚‡ ‡‚ ‰ ‡ „ ‰‡;

„ ‡ ‡‚. ‰‡ —‡‡ ‡ ‚‰ ‚ ‡ Ź‡‚ ‡‡ ‰‡ ‰‡, ‡, ‚ „ K‡ ‰‡ ‡ ‡‡„ ‚„ ‡ ‰ ‡‚‡.

–‡„ ;

‡ ‰ ‰- ‡ ˇ‡, ‡ ‡ ‰‡.

‡ ‡‡‡. Ź, „‰‡ ‡ ‰ ‡„ ‡‡, ‡‰‡„ Ź ˇ 19391945 „‰‚ ‡ ‡ ‰„‡ ‡ ˇ K‰-‡‰ ‚- ‡‰‡ ‰‚‚‡, ‡‡ „ ‡‚‡ „ ‰‡ ˇ‡... ‰„ ‰„ ‡ ‰„‡ ‡‡ ‘‡‡ “‡‡ ‡‚ ‚‰ ‡‰ ‰ ‡„‡ ‚‡. ť‡ ‡ ˇ‡ —‡‡‚ ‡ ‡-‰-‰- K ‚ ‰, ‚ ‰ ‚, ‡‚ ‡ - ‡ ‰‡ ‰ ‡‡ ‚ „ ‰‡ ‡‚ ‚. – ‰ ‡, ‡„, ˇ ˇ ‚ ‰„.

‰„‡. ‡‡ ‚‡ ‡ ‡ ‰‡ ‡ Ź‡ ‡‰ „‡. Ź ‚ ‡ ‰ ‡ ‚ „ K‡ “‚‡ „ ‡ ‡ ‡‚‡ K. ‚‡ ‰ ‡ˇ„ ‡‚‡.

‡‚ ‡‚ ‰‡‚‡ ‡ ‡ ‰ ‰ ‡ ‚ ‚ 1945 „‰ ‚‚‡ ˇ ‰ ‡ ‚‡ ‡ ‡- ‚ ˇ‡ ‡‡ ‚ ‚ ‰‡ ˇ‡.

‚‡ ‡ ‡ ‰. ‰‡ ‚‡ ‡‡„ „‚„ ‡‡‚ ‰‡„‡ ‡„ ‡‡ ‡ ‚ ’‰.

‡„ˇ ‰ „ ‰‡ ‡ ‰ ‚ ‚‡ ‰‡ „‡, ‰ ‚ 1951 „‰ ‰ ‡‡‚. › ‡ ‰ ‚‡.

Ź „‰ ‡ ‡‚‡ ‡ ‡ ‡„ ˇ 1968 „‰‡ ‡ ‡ ‡‡ ‚ ’‰.

1989 „‰ ‡ ‡ ‚‡ ‚ ‡ ‚‚‡ †. ‚ ‚‡ ‡‚‡ ‚‡ ‡ ˇ‡„‰‡ ‚ ‰ ˇ ‡ ‚‰ ‡ ‰ ‡ ‡, ‚‰ ‚ ‡ ‰„. K ‚ „‡ ‰ ‰ ‡‚ˇ, ‡ ‚ ‡ 1989 „‰‡ ‚‡ ˇ‡„‰‡ ‰‚. ť ‡‚ ‰‡ ˇ‡‚ „‰‡- ‡ ‰‡, ‚‡‚ ‚ ‰ ‡ ‡ ‡ ‡ ‚ ‡‚‡ K.

‚‚‡ ˇ‡ K‡‰, „‰‡-ˇ‰ ‡ … „ ˇ‡ ‰„, ‰‚‰, ‡ ‰‡ ‡‚‡ ‚ ‡‰ ‚‡. K†‰ … „ ˇ‡ ‡ ‰ K‡ ‚ 1875 „‰ ‡ -‰ “‡‚‡‰. ‰‚ ‡‰‡ “‡‚‡‰ ˇ ‰ „ ‰ ˇ ‰ ‚ ‰‚‡‰‡ ‚, ‚‰ ˇ ‚ … „. ‡ ‡ ‚‡ ˇ ‰ ‚ 770 ‚ ‚ ‚, ‡ ˇ ‚ ‚ 29 ‚ ‚ ‡ ‚‡‰ ‡ ‡ ‚ ‰‡ —‚.

“ „ ‰„ „ „‰ ‚ ‚‡, ‡ ‡‚‡‰‡ ˇ‡‡.

‰‚‡ ‚ ‡ ‰„‡, ‡ ‡ ˇ‡- ‰‡, ‰ „‰‡ “‡ ‚‡‰ K‚ ‚†… „‡, ‚ ‡ ‰ ‰„ ‚ –ˇ. ‡ ‡ ‰ ‰ ‚, ‡ ‡ ‡ ‚ ‚. — ˇ‡„ ‡ ‰ ‡ ‡ ‚ ‚ ‰ “‡‚‡‰ K ‚ ‰‚‡ ‚ 235 ‚.

‡ ‡ ‡‰ ˇ‡ ‡‡ ˇ ‰ ‚ 4,43.

‡ ‡ ‰ ‡ -ˇ K‚ Ťˇ‡‡ K‚ ‚ ‚ ‡ … ‰‚ ‚ ‚ ‰, ‰ ‰.

‰ ‡ ˇ ˇ‡„‰‡ ‰‡, ‰‡ ‰‡ ˇ‡„‰‡ ‡‚. ‡ ‡ ‚ ‰„‡ ‚ ‰‡‡ ‡ ‡ˇ‡ ‰ ‡ ‚ ‚ ‰‡ ‡ ‰. „‡ „‡ ‰‡„ ˇ‰ ‡‡‚ ‡, ‚‡ ‡ „‡‡ ‰ „ ‡‡, ‰ˇ‡‚:

‡‡ ‡‡ „‰‡ ˇ‰ ‡ ‚‡ ˇ, ‡„‡ Ź ‡‚ „‰‡‚ ‰ ‰ ‡ ‚ ‡ ‰, ‰„ … ‡‡ ‰ ‰ ‡ ‡ ‡ˇ, ‰ ˇ„ ‡ ‰‚‡ ‡, ‡ ‡ ‰ˇ‡ „ ‡.

‡„‰‡ ‰‡ ‚ ‚, ‚ ‡ ‚ ‡‡ ˇ‰, ‡ ‰‡ ‡ ‡‚ ‰ ‡ ˇ‰ ‡, ‡ „‰ – ‡‰ ‚, ‰ ‡.

ˇ ‡‡‡ ‡‰ˇ, ‡ ‡.

… K‡ Ź —‡‚ (ˇ‚ ›) ‚ ‰‚ - ‘: K‡, ‡‡‚ „ ‡‡ ‰‡‚ ‡, ‰„, „ ‰„‡ Ź“— “‡‚‡‰, ‡ „‡ (18801893) ‡ ‰‡‚: K‡, K,, ‡ ‡‡ - Ź K‡ ‡. Ź ‰ ‡‰ ‡ ‡ ˇ ‰„ ‚ – ˇ, ‡‚ 58.

— ‡ˇ ‰ ‚ 18991902 „‰‡ ˇ ‰‚ ˇ Vereinigte Eisen bahnbau und Betriebsgesellschaft. ‰ ‡ K‚‡ ‚ - ‚ („‰‡ ’ ˇ„ ‚ ) K ‚ ‰„.

‚ ‡ ˇ ‡‡ 1 ‚ 1902 „‰.

‚ ‚ ‚ ˇ ‡ ‰‚ ‡ ‡ ‰ K‚ „‰ ‡‡ ˇ‡ ‚, ‡, ‚ „‰‡, ‡ ‡ “‡‚‡‰ K‚. Ź 19911992 „‰‡ ˇ ‚‡ ‰‚ ‡ ‡ K‚ ‡‡ ˇ‡, ‚‡, ‰‚„ 47, ‚‡ ‡ ‚ ˇ ‰‡.

Ź 1992 „‰ ˇ‡‡ ‡ ‰„‡ “‡‚‡‰ K‚ ‡‰‡ ˇ ˇ ‚ 3 – ˇ‚ ‡.

1. Ź ‡‚ „‰‡‚ ‰ ‚‡ ‰„ ‰‡ ‰„ ‚‡ ‚ ‡ ‡ ˇ‚ ‡‡‡ (18931914) 2. Ź ‡‚ „‰‡‚ ‰ ‡ - ‰„ ‡ ”-‡ ‰‡‚, ‰‡ ‚ ‰„ ‚ ˇ ‡‡ ‰ 3. Ź. ‡. ‚ ˇ ˇ‰ ‡ ‡ ‚ ‚ ‚ „‰‡ ‰‡‚ ‡ˇ‚‡ ‡‡ ‰ ‰‡ „‰ ‰‡„‡„ ‡, ‚‰ ‡ ‡ ‰ ‡ -ˇ ‰ ‚ „‰‡‚ ‡ ‡‚‡ ‡ ‰‡ ‚ ‡ 4. › ‰, ‰‡‡ ‰ ‡‚ ‰‰.

‰‚, ‡ ˇ„ „‡‚„ „‡‡ Ź ‰ ‚ ‡‡‰ ˇ ‚ „‰‡ ‰ ‡ ‚ ‰ 1906 „‰‡ ˇ ‚ ‰. (1939 „.) „ ‚„ „ ‡ ˇ‚‡ - Źˇ„ ˇ ‚ ‡ ‡ ‡, ‰‡„‡„ ˇ ‚ ‡„‚ ‡-. ‰‡ ‚, ˇ ‡‚ ˇ‡ ‡ ˇ‚, - ‰ ‰‡ ˇ „‡ ‡‡ˇ‡‚‡ ‡- ‰‡‚ ‡ ˇ‰ ‡‚ ‡‚ˇ, ‰-. ‰ ‰‡ ‚‰ ˇ ‡ K‡ VI ‡ - ‡ ‡, ‰‡ ‡‚ ‚. ‡ ‰ ˇ ‡- ‰ ˇ‰‡, ‚, ˇ ‰ ‚- 9-„ ˇ 1717 „‰‡ ‡ ‡‚„‡ Źˇ„ ˇ ‡‡,. „ ‚ ‚‰‡ ‰‚ - ˇ‡ ˇ ‡ ˇ‰‚ ‰„ ‚‡ ˇ„ ‡‡ ‡‡ ‰ ‰- ‚‚‰ ˇ ‚ ‡‡ ‡‰. ‰, ‡ ‡ – ‰ „ ‚‡‡ ‡ ‡ ˇ ‡, ‚ ‡‡ ‡ Ingenier collegium ‡‚, ˇ Institutum fortificatorium.

‰ ‡‰ ‡ ‡ ‚ ‚ ‚, ‚ ‡‡‰ ‡ ‰‡ ‚ ‰ „ ‚„ - ‡‚ ‡ „ ‡ ‚ ‡„. ‡ „ ‡, K‡ - ‡ ‡ ‡ ‚ 300 ‚„ ‡‚, ‡‡‰, ‡ 18 ‚‡ 1707 ˇ‡ ˇ‡„‰‡ „‰‡, „‰‡ ‡ ‚ - ‡ ‡ ‡‡ ť‡ I ˇ ‡ ‡ ‡ ‚ - ‡„ ‚ „ ‡ ‚ ‡„. ” - ‡ ‘‡ … ‚ „ ‡‰, ‚‚ ˇ‚ ‚ ‚ 1806 „‰ ‚ ‡ ‡ ’‡ „ … Źˇ„, ‡ ‚, ‡‡ ‚ 1705. ˇ‡ „‰ ‡, ‚ „- ‡ ‡‡ L’cole Polytechnique. ‡ ‚ ˇ‡ ‚ (‚ ‡) ‡ - ‚ ‚ ‡‚‡ ‚„ ‰‡ ‚ †„‰‡ ‰‰. ť I ‡ ‚, ‡‚ ‚ ‡‚‡, ˇ ‚‰‚ ˇ‡ ‚ „‚ ‰ ‚‡„ ‡ ‰ ‚ ‡ ‚‚‡ ‚„ ‡ ‡.

ť ‚ „ ‚‡ ‰‡ ‡ ‰ ť ‡ ‰‡: ‡-‡, ‡ ‚ Ź“” 16 –ˇ Ź‡‡‚ K‡ (2006 „.) ‡‡ ˇ‚ ‚ ˇ‡ ’ K‡ Ź“” ‚ ‡„: ‡‚ - ‡„ „ ‡‡, ˇ‡‚‡ ‡‡‚ ‰‡ ‡‡, Ź„ ‡„ ‡, ‡. K‡, ‡‰ ‡‚‡ ‚ ‚ ‡„ ‚, ‡‚‡ 23 ‰ ‚ ‡‚ ‚ ‡‰ ˇ‰ ‚ „‰ ‡ 300 ‰ ‚„ ‚‡ ‡ ‡ ‡ ‚.

— 19201921 ˇ„ „‰‡ ‰‡-, ˇ ‚ ‰‰‚‡ ‚‡ ‡‚‡ ‡ ‡ ‡ ‚ ‡, ‡ ‚ ‚ „‰‡ ‚‡ 17-„ ‚ ‡„ ‰ ‚ ‰ ˇ 1989 „‰‡.

‡‚. Ź†‡‚ Ź“” ‚ ‡„ Ź „‰‡ ‚‰ ‡‚, ‡ ‚ ˇ ‰‡‰‡ - ‡‡‚ ‚ˇ‰, ‚‰‡ ‰‚ ‰„ ‡. ˇ‡‰ – ‰‡ -, ‡ ‡ ‚‰ ‰‡‚‡ ‰„, ‚, ‰ ‚‡‡ ‡ ‰ „ ‡‰‡‡ ‰„‡. ‡ ‡ 25 ‚‡ 1948 „‰‡, ‚- ‰ ‰‡„ ‚‚‡ ‡ ‚‚‡ ‡‚ ‚†‰ ‰‡- ‚ ‡‡ ‚, ‡‰ ‡. Ź - ‚ ‚‡ „‰‡‚ ‡, „, ˇ ‚†ˇ -, ‡ ‡ „‡ ‚‡ ‚ ˇ ‡- ‡ ‡ ‚ - ‰„. ‚ - ‚‡ ˇ‚ ‡-‰‚‡ ‰ ‰ ‡‡„ - ‡.

„ ‡, ‡ - ‰ ‡„ ‡ K‡‰‡ ˇ „ ‚ ‘‰ Ź“” Media Lab, „ ‚ ˇ ‡‚‰ ˇ ‡‡ Ź“”, ‰‚‡ ‡‡ ‚ ‡‚ ‚ ‚, ‚‡ ‡ ˇ‚ ‡ ˇ‚‡ ‚ˇ‰ ‡‚ - ‡ Ź‡‡ Ź‡‰ ‡ ”ˇ ‡ ‡. Ź, ‰ ‡ ‰‡ ‡‡‰‡ ‡‡‚ (.. ‚„ ‡‚‡ ‰ ‡‡‚ ‰‚), ‚ ‡ ‡, ‰‚ ‚ : Ź ‡‡, ‚‡‰ ‰ ‰ ťŤ ˇ, ‡‚ ‡, ‰‡‚ Honeywell ‚ –, ‡‚ Ź‡‡‚, ‰ ‡-‰‚‡ „ ‡ „ ‡ ‚ „‰ ˇ., „, ‡‡ ‚, ˇ ‡ ‡‚ ‰‡ ‰ ‰‡ˇ‡‚‡, ˇ „, ‡, ‚ ‡ ‰ ‚ ‰ ‡, ˇ‚‡ ‚†‡, ‡‡ˇ‡ ˇ ‰ˇ, „‚ ‡. Ź†‡ ‘‰‡ ‰‡‚‡ ‰„‡ ‡‚‡ ‰‰‡ ‡‚, K‚, ˇ‚‡ ˇ ‡ ˇ‰ ‰ ‡‡ VR-1 Ź–, ‡‰‡ ‡ ‡‚ ‚, ‡ ‡‡‚‡ ‡‡ ‡ Ź“” ‚ ‡„ ‰‡. ‚‡ ‡‚‡ ‡‡ ‘‰ ˇ ‰‡ ˇ‡ ‰ˇ ‡, ‡ ˇ‡ ‡‡ ‰‚ ‡ˇ‡ ‡ ‚ ‡. “‡ ‡ ‡ ‚‡. ‰„‚ ‚ ‡‡ ‰ “‡, ‡‰ „‡ ‰ ‰‚, ‚‰ ‚ ‡ ‡‡ ‚ ‡ „‚ ‰‡ ‡ ‚ ‚ ‡ˇ‡. – ‰ ‡‡ˇ ‘‰‡ ‡ ‡ ‚‰ ‰„ ‡‚ˇ, -‰‚‡ ‚, „‰‡ ‡‡ ‡, ‚‰ ‡ ‰„ ‰ ‚ ‚†‡‡ „ (‚ „ ‚ ‰‰ ‡‡ ˇ „„ ‡‡ Ť‡.

‡‡‚..), ‰ ‡ ”‰ ‘‰‡ Ź“” Media Lab ‡‚‡ ‡ ˇ‡ˇ‡‚‡ ‰‡ ˇ ˇ ‚ ˇ ‰„‚„ ˇ‡ ‚‰. — ‡‡ ‰‚‡ ‡‰ ˇ, ‚ Air Force Research Laboratory „‡‚ Ź‡‰ ‡, † Ź“” ‰‡ ‚ ˇ ‚ „„‡‡.

‡‚ ˇ ‡‡, ‰ ‡‡ˇ‡‚‡ U. S. Army ‚ ‡‡ˇ ‡ ‡ „ ‚ ˇ ‡‚,,, ‡ —‡„ ‡‡‡‡ Ź“” ‰‡‚ I4Control, ‰‚ „‡‡ ‡‚ ‰‚ ‡‚ˇ‡ ˇ „ ˇ Pioneer ‡, ‰ ‡ˇ ‚ ‡.

“‡ ‡‚‡ ‡‚ ‡ ‡ ˇ, ‚ ‡ ‰ ‡, ‡ ‚ ‡‰‡, ‡..

Ź –ˇ ‰ ‡ ‚ ‚‰‚ ˇ‚ ˇ‚ ‚†‰‡„ ‡‚ ‰ ‡‚‡, ‡‚ „ ‰ ‡ ‡ˇ‡„ ‰„ ‚‡ ‰ ‚ ‰ ‰‚„‡ ( …„‡‚‡). ˇ ‡ ‰ ‡‚ ˇ ‡ ‡‰ ‡‰ „ ‡ ‡ Ź“” ‚ ‡‡ˇ ‡ ‚ ‡‚„‡ ‡.

„ ‚ ˇ ‚ ‡‚„‡ ˇ ˇ. Ź ‚ ‰ ‡‡‚‚‡ ˇ‡‚, ‚ ‚ ‰ˇ ‚ ‚ ‡. ť ‰‚‡ ‚ ‡‚„‡ ‰ ‚ ‰ ‰‚‚ ‚ ‰‡, ‰ˇ, ‡ ”‡‚ ‡‡„ ‡‡ K.

ˇ ‡ ‰„ ‚ ‡, ‚‰ ‡ ‚ ‡‡‚‡ ‡ 2012 „‰, ‚ „.

„ ‡‡ ‰‚, „ „ ‡ ˇ ‡‚,, ‡, ‰ 18 ‡ˇ ‚ ‡ (‡‰‡ ˇ „ ‡‡) ˇ ‚‰ ‚ ˇ„ ‡„ ‡‡ ‚ ‚ 2006 „‰ ‡„‡‰‡ Ť ‰‡ ‡ I4Control, ‰‡‡ ‚ ‡‚ ‚‡ „‡ (‡ ˇ). Ź‡ ‚ ‰‚ ‡‚ ‡ ‚ ‡„ ‰‚„‡ ‚„ „‡, ‡‡ˇ‡‚‡ ‡. ” ‰‡„‡ ‡ˇ‡ ‰ ‰ ‚‚ ‚. ‡‚ ‰‚ ‡, ‡, ‡ ‰, ‡ ‡ ‚‡ ˇ„ ‚‡‡ ‡‡ ‡‚„‡ ˇ ‰ ‰‡‚‡ ‰ ‡, ‰‡ ‡ ‡ ‚ „ ‡‰ ‚‡ ‡-‘ (3391 ).

‡‚‡ ‰‡ ˇ ‰‚‡ ‚ ‡‡‰ Ź ‡‚ ‡ ‚‡‡ 25 ‰‡ ‚ ‡„. ‰ ‡‡ ‡ ‚‚‡‡ ‚ ‚, ‚‡ ‡‚‡ ‰‡ ‡ ‡ ˇ‡ ‡‡ˇ‡‡ ( ‰ ‚‰ ‰‚„‡), ‚ –ˇ, ‚ ‡, ‡ ‡ ‚ ‰‡ ‡ ‡ K‡‚ ‡‰ ‚ ‚„‰ ‰‡‡ ‚ ‡‚‡ ‡‚‚‡ „. Ź ‡‡, ‚ ‰‚‚ ˇ.

ˇ ‡ ‚ ” ‚‡ ˇ‡ ‡‰ „ ‡‰ ‡‚, „‰ „ ‚‡ ‰ ‡ˇ‡ ‡ „‡ University ‚ ‡‡ ‡‰‡, „‚ of Surrey … K ˇ ‚ „‰ ‘‡ Ź‡‡.

‡‡ ‰. ‡‰ Ź“” ‰‡‚ ˇ ‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ‰ ‡‡ ‚ ‰ ˇ ‰‚, ‚ „‡. Ź ‡ ‚‡‡ “ ‰ ‰‡‰„ ‰ ‚ ‡‰‡ ‚‡ „ ˇ‡ (International Student Club).

‡ ‡. – ‰ ‚ ‡ ˇ‡‚„ ‡ ˇ„‡ ‰‡‚ ‚ ‰ ‡‚ ‚, ‡ ˇ, ‰ ‰‡ „‰ ‰ ˇ 250 ‰‚,. “‚‡ 300- „‰‚ ‚„ ‡‚ ‚†‡ ‡ ‡-- 1 ‚‡ ‡‡‚‡ ‚ ˇ ‰‚‡ ‡. –‡ ‚.

ˇ‡ VR-1 ‡‚‡ Ź‡ˇ ”‰‚ ‰‚ (.. Źˇ) ‚ „‰ ‡.

‰‡ ‡‡ ˇ‚ ’, ‡‚ ‚ ‚ ‘ ‰‡ ‰ ‡-‡. ‘:. K (Ź“” ‡„‡), Ź Ź“” ‚‰ ‰‚‡ ‚ ‰ ‡‚ a, “ „‚ ‡.

ˇ‰ ‡ ‚‡ ‡ ‡. ‡. „‡ˇ‡ 1. –ˇ “‡ „‡ ‡ ˇ, ‚†„, „ ‡‡ 1. ‚el clarn;

del ‚‡ El robot Toyota toca „ otorgamiento Robot Toyota jouant de la trompette: crmonie K‡ –ˇ ‡‡ ˇ‰- ‰‡ ‡ „‰ “‰, de la remise doctor honoris causa al seor del ttulo de du doctorat d’honneur M. oiir „ „‡. Ź ‡‚ ˇ„ ‰ ‡ socit Toyota (2006).

Toyoda, prsident de la “‡ (2006 „.) Shoichiro Toyoda, presidente de Toyota (2006) „„ ˇ‡ ‡ ‰- 2., ‡ „‡, ‰„ Un da lleno de juegos, del lapidarium Journe remplie de jeux au muse lapidaire ‡‰ ‡ ‡ ‡„„ VUT Ź“” subterrneo de la souterrain de l’ETHET 4 5 Ăŕëĺđĺ˙ –„‡ „ ‚„ 7 „ ‡ 1. ‡ ‡ 2. — ‡ 3. › ‡ 4. ‘‡ ‡ 5. ‘‡ ‡ 6. ‘‡ ‡‡ 7. – 8. ‚ 9. –‚ 10. ‡ ‘: Ź‡‡ ’‚‡‚‡, ‰‡, —‚ ‡‚‡ TATPA... ‚ ‰ „ ‰ - 2714 ˇ ‡‡, ‰ ˇ ‡ ‚ ‚ ‡, ‰ ‚‡, ‡‰‡ ‚‰ ‰„‡ 25 ‚‡‚. “‡ ‰ ‚ ‡‚ˇ- ‚ ‡. „‰ ‡‚ˇ ‰ ‡ 14,5 ‡‡,, ‚‡ ‡ ‡‚ K‚ ‚ Ź, „‰ ‚‚ ‰ 22, ‡ ‡‚ˇ ‰, ‚ ‡, ‚‚‡ ‚ Ź ‡ “‡‡ 11, ‡ˇ, ˇ‡„‰‡ ˇ, ‚ ‡‚, ‡ ‡‚ˇ.

“„ “‡‡ ‚ ‡, ‰ Ź „‰ ˇ ‚‰ ‚ ˇ 150, ‡‰ ‡ˇ „‚ ‡‚ˇ, ‚ ‰‚‡ ‡ ‰‚ ˇ ‚‡ ‡‚- ‡ ‰‚„‡, ˇ ‡ ‚ ‡ ‡‚ˇ ‰.

ˇ ‡‚‰‡ ‡.

‡‡ ‚‰‚‡ ‡ ‰‚ ‚ ‡‚ „‰ K‚ 1850 „‰, „‰‡ ť„‡ ‡ ‡ ‰ ‡‡ ‡‡ ‚‰ ‚ ‚ ‚‡, ‚ ‡‚ ‡ ‡ ˇ, ‡ ‡ ‚ ‰‡ ‡‚ˇ ‰, ‚ 1923 „‰ ‰‡ ‚ „‡. Ź‰ „‰ 19 ‚‡, ‡ ‡‡ ‰ ˇ ‚ ‚ ‚‰‚ ‚ ˇ‡ ‡‡. ‡ ‰ˇ- ‡‚ˇ ‚ K‚. „ ‡ˇ‚‡‡ “‡‡ 11 ‚‚ ‡ ‰‡ ‚ ‡‡ ‚ ‰„‡. ‡‰‡‚ ‚‰ ‰‚„‡ ‡, K‚ ‡ ‡‚‡.

Ź 1882 „‰ ‡‡ ‡‡ ‚‰ 1023 ˇ ‡‡ „‚ ‚‡„, ‡ 27 ‡‰. ‚ˇ ‚ ‚ˇ NW Prsident, ‚ ‡‚ˇ, ‚‡„. ‚‰‚ ‚‡- ‚ ‡ ‚‡. Ź „‚ ‡ ‚-Ź„ „‚ ‰ ‚ ‰ 1950 „- ‚ ‚ ‡‚ˇ ‰‡, ‡ ‚ ˇ - ˇ‡ ‚‡‡ ‡ ‡.

‚‰ 70 000. ‡‡ ‡ ˇ‡, K - ‡‚‡ ‡‚ ‡ ‚ “‡ ‡‡. ›‡ ‡‰ 1897 „‰, ‚ ‡‚ˇ ˇ‡„‰‡ ˇ ‚ ‚ ‚ ‚‚ ‰‡‡ ‚ ‡‚ˇ ‚ ‡ ‚- „ ‚‡ ‡ ‰. › ‚ ˇ‡„ ‡‚ˇ, ‡‚‡ ‡ ‚ ‚ ‡ ˇ ‡‰, ‚‰‚ „‚ ‡‚ˇ ‰‚„‡ ‰. ‚ ‡‚ ˇ “‡‡ 11 ‡‡ ‚ 6,63 ‡‰ 1897 „‰: ‚‰‚ „‚„ ‡‚ˇ Prsident. ‡‡ ‚‰‡ ‚ ‰‚ ‡‰‡ ‚‰ ‡ ‰‚‰‚ 22 ‰‚„‡ ‚‰ ‡ ‡‰ ‡ ‚ 7 ‡‰, ‰„‡‡ 25 / “‡‰ ‚ˇ “‡‡ 11 1925 „‰‡ ‚, „ ‰ ‚ ‰ ‰ ť‚‡‚ ‚‡, ‚‡ ‡, ‡‰‡ ‡‚ ˇ K‚ ‰ ‚ ‚. —‚ ‚ ‰‡ ‡‡ ‚ ‡ ‚ ‡‚.

‚ ‡‚ˇ “ ‚ ‰ ‡‡‚ ‚ ‡‚, ‡‚ˇ “‡‡ ‡‚ˇ„ ‡‚‰‡ “‡‡ (- ‡ ‚‡ ‡‚ˇ “ 70, ‚ „ “ 77 ˇ‚‡ ‚‡. „ ‡ ‚‡‡ ‡ ‚‡ ‡‚ˇ “ 80, ‡‰‡ ‡‡ ‡‚) ˇ‡„‰‡ ‰‚ ‰‚-, ‚ 1700 „, ‰‚„‡ V8, ‚ ‡‰‡ ‚‰ ‰‚„‡ „‡. Ź ‚ (1933 „.) ‡ ‡‰‡ ‚‰, ‚ ˇ‡ ‚ ‚.

‰‚‡ ‚ ‚ › ‡‰ ‰„‡ ˇ‡„‰‡ —‚ ‡ ‚‰‚ › ˇ‡ ‚ ‡‰‡ ‚ ‰‚‰‡ ˇ ‚ ˇ‰ ‰‡ ˇ ‡‚ˇ, ‰- 150 ‚ ‡ ‰ ‚ ‚ ‰‡‰ ‚ ‚ ‚‡, „‰ ‡‚ˇ ‡ “‡‡ ‡‡ ‰ „ ˇ, ‚‚, ‡‚ˇ, ‚ ‡‰‡ ‚‰ ‰‚- ‚‡‰‡ ‡ ‡ ‡ ‡‚ˇ ˇ ‚ ‰, ‡ ‡ ˇ ‰‚ ‚‰ ‡‚ˇ, “ „‡. ‚ˇ ‡ “‡‡ ˇ‡„‰‡ ‚ ‚„‰ ‡ ‚‰ ‰„„ ‡. ‚ ‡‰ ‚‡ ˇ “ 77 ‚‚‡ ‚ „ ‰‚ ‚ˇ‰ ‚‰, „‰ ‚ ‰ ‚ ‚. ť‚ ‚. Ź‰‚ ‡, „‰‡ ‰ ‰ ˇ „‚ ‰„ ‡ ‡ ‰ ‡ ‡ ‚‡ ‡‚ˇ, ‰‚„‡ ˇ‰‚‡ ‚ ‡‚‡, ‚‚ ˇ‡‚‡ ˇ.

‚‡ ˇ‚‡ ‰ “ 77 ˇ ‡‡, ‡‡‚. Ź 1932 „‰, ˇ‡„‰‡ ‡ ‚ ‰ ‡‡‚„ ‚ ‚ ‚ 1936 „‰ ‚ „ ‡, ‡ ‡‚ˇ “‡‡ 87, „‰ ˇ‡ ‚ ‡‚ ˇ ‡‡ “ 80, ‚‚ ˇ ‚‡ ‡ ‚. K ˇ‰‚‡ ‡‰‡ ˇ ‚‰ ‰‚‡‰‡ ‚‚‚‡, ‡ ‚ ‰‚ ‰‚„‡, ‡‚ˇ ˇ ‡‚ ‰ ˇ‡„‰‡ ‚ ˇ —‡‡ ‡‡ ‡‚‡ ‡‡ ‡ ‰ ‰ ‡ 330 „. ›‡ ‰‡‡ ‰ ‡ ˇ‚‡ ‡, ‡‚ˇ NW-‰ K (190911 „„.) ‰ ‚‡‡ ‚ ‰ 1953 „‰‡, ˇ. › ‰ „ „‰‡ ‡‡ “‡‡ “603. ‚ ‚‡, ‰ ‚„, ‚ ‡‚‚ „‡, ‡‚ ‡‰. - ˇ “ 87 ‚‡ ‚ ‚ „‡, ‡‚ˇ ‚‡ „‚ ˇ‡ V570, -, „ ‚‡‰‡ ˇ ‚ ‚ ‚‡ ‰ “..

„ ‡ ‡‚ˇ, ‡, ť. Ź. —‡, Ź ‡‡. Ź„ ˇ ‚ “ 77, ‰‚ ‡ ‡‚ˇ, „‰ “ 80 ‡ ‚ ‚ ‚‡ ‡‰‡- Ť‰ ‡‡. Ź‡‚‡ ‚ ‰ ‡‚ˇ ‚. ‚ ‡ ‡ ‰ ‚.

–‡ ‡‡ ‡‚ˇ “‡‡ 87, ‡‚‚„, „,, ‡ ‚‡ ‚ „‚ ‰ ‡ ‚ … ‡‡ ‡‚ Ť‰ ‡‚ˇ „ ‚‰‚‡ ‚ 19471951 „‰‡ ‚ ‰. ‡ ‚‰ ‚‚ ‡‚ ˇ ‚ ‡ ‡ ‚: ‚‚ ‚ ‡ ‡‚ˇ ‰‡ ‡ ˇ.

—‚ ‚‡ ‡ˇ‰ Ť‰ ‡‚‡ ‡ ‚ „ ‡‡ „‡, ˇ ‚‰ ‡ „ ‡.

Ź ‚‡ ‡‚ˇ, ‚‡ „‡ ‡‚ˇ, ‡‰‡‚ ‰‚ ‚‡, ‚‰ ‚ ‡‡ ‚ ‡„. ‰ ‚. “ “‡‡ ‚ K‚, ‚ ‡‚ ‡ –„‡„ ‚ K‚, ‰‡„‡ ‡ ˇ ‡‚ˇ ‡ “‡‡ ‡ –ˇ. ‡ ‡ ‡‚ˇ, ‚‡ („‚‡ ‚ 19731977 „„.) ‚„ ‡‚ˇ ‰, ‡‚ˇ ‰ „ ˇ ‡‚ˇ ‡‡, ‚, „‚ ‡ ‡. “‡ ‚‰ ‰‚ ‡ ‚„ ‡‚ˇ “602, „ ‚‡ ‡„ ‡‚‡ ‡ “‡ —, ‰ ‚ ‚ ‡ ECCE HOMO ‚ 1951 „‰, ‡ ‡ ‚ ‡‚ˇ “607, ‰‡ ‚ 1951 „‰ ‰ ‡ “ 8515 66 GTC, ‰‚‡‰‡ ‘‡ 1, „‚ ‚ ‰ ‚ ‡ ‰‡ ‡ ‡‚ˇ “‡‡‡ ‡‡‰ ‡ ‚ ‡ˇ ‚ ‡ “‡. 150 000 62 ‡‡ ‡.

—‰, ˇ ‰‡ ť. Ź. ť „‚ ‡‚ˇ ‡ Ź —‡ ‚ 1949 „‰ „ ‰- ‰‚ ‚ ˇ, ‡ ‰ ˇ - ‡‚ˇ, ‚ ‡, ‡, ‡‚- ‚‰ ‡ „‚ ‡‚ˇ “ 815, ‡ ‚- ˇ, ‚ ‡ ‚ ‡ ‰‚ ‡‚ˇ ‰, ‚ ‰. K ‡- ‡ K‡ ‡ ‚ 1988 „‰ ˇ‰ ‚ ‡ ‡-‡‡. › ‡‰‡ ‚‰ ‰‚„‡, - ˇ ‡‰‡ ‰‚‡ ‡ ‡‚ˇ “ 805, ‰‡ „‚ ‚ 1943 „‰. ‡„‰‡ ‡‚ˇ ‚ „‰ ‰‚ ‡, ‡- ‚ 1959 „‰ ˇ ‰ ‰ ‡‚ˇ ‡ “‡‡, „‰‡ ‡ „‚ ‡ ‚, ‡ ‡ -, ‚ Ť‰ ‡ ‡‚ˇ, ‡‚‡ ‰ ‚ ‡‡ ‡‚ˇ „ ‰ ‚ ‚„‰ ‡ ‰‡ ‚‰‚‡ ‚‚‡ ‚ ‚„ ‡, ‰‚ ‰„ ‚ ‰ˇ‚‡ ‚ ‚ „‰‡ ‡,, ‰ ‡‚ˇ ‚ ‡ˇ ‰‡‰ ‚ˇ “‡‡ 80 ˇ ‚ ‚ ˇ ‡‡, ‚ ˇ‡ ‡‡„ „ ‡, 24 „‚ ‰ ‚„ ‰‡ ‚‡ “.. ‡‡‡ ‚ ‡ ‚ „‰.

‡ ‡ ‡ ‡ „‚ “‡‡ ‡ ‚ ‚ ‡„. ‚ˇ, ‰‚ ‡, ‰‚„‡ ‰„ ‡, ‚‰ ‚, ‚‰‚ ˇ „ ‚‡„ ‚ ‰, ˇ, ‡‚ ‚ ‰‚ ‰ ‰‡‚‡ ‚ ‡‡‚ ‚ ‚ ‰ ‡‚ˇ. “‡‰ ‡ ‡ ‡‡ “‡‡ ‰‡ ‚ ‚ ‚ ‚‡ „‚‚. ‚ ‰ - ‡ ‚ ‡ ‚ˇ “‡‡ 77 ‚ ‚, ‡ ‚‡ ‚ ‡‚ˇ ‡‰‡ „‰, ‡ ‰‡ ‰ ‚‡ ‚ ‡ˇ ‚‚ „‚ ‡‚ˇ ‡.

‡. Ź‚ K‡ ‡ –‡‰ Ť‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‡- ‡ ‡‡ ‚ 1986 „‰, ‚ ‚ „ “„ “‡‡ K‚ ‚‡ ‚ ‚‰ - www.tatramuseum.cz, www.tatra.cz ‘: –„‡ ‚ K‚, ‚, ˇ ‚ ‡ “‡‡ ‚ ‚‰-‡ ‰ “‡‡, ‡ ‡ ‡ ˇ. ‚ ‡ ‚ ‡‰‡ ‡, ‡ ˇ‰ ‡, ‡ ‡ ‚ ‰ ‡ ‡. —‰ ‚‰ „‚ 1. ‚ ‡‚ˇ “‡‡: “‡‡ ‡ ‡ ‡‚ˇ ‡‡ ‡- 2. ‚ ‡‚ˇ “‡‡: “‡‡ ‚‡ ‡‡, 3. “‡‡ ‡ ‡ ‡-‡‡ ‚‡ ‚‡ –. ‡ ‚ „‰ 4. K‡ ‡ ‡ ‡ “‡‡ ‚ ‚‡ (58 ) ‚ ˇ‰ ‚‡ ‡ ‚ ‡ ‡-‡‡ ‡ ˇ‡ ‡‚ ‚ ‡‡ ˇ‰, ‡ ‡ ‚, ‰ ˇ ‡ ‚ ‡ ‡. „ ‚ ‡. „‰ ‡ ‰‰‚‡ ‚ „‰ ‡, ‡ „ 1 3 Ť‡‡ ‰ ‡ ‡ ‡‡ Ź 1908 „‰‡ ‘‡ ‚ ‡‰‚ ‚ ‡. ›‡ ‡ ‡ ‚: ‡- ‚‰‡ ‡‚ ‡‡ ‡ Źˇ Ź‡ ‚ ‡, ‰‡‡ ‰ ‰‡ˇ ‰ ˇ 120. 25 ‡-, ‚ ‚‡‰ Ź‡ ‚ ‡ˇ‚‡ —‚ K‡‡ ‡ ‡ ‚ ‡‚ ‚ ‡-‡. „‡ ‚‚‡ ‡‚.

Ź‚‰ ‡ ‚- Ź 1909 „‰ K‡‡ ‡‡ ‚‡ „ ‡‚‡. ‡ˇ‡ ‡ ‡‚ˇ ‡‚‰ ‚ „ ‰ ‡‰‡ ‡‚ ‡ K Ź ‡„ ‡ ‡, ˇ ‰, ˇ ‰ ‚‡ ‡ ‚ ‚ ‚ „‰ ‡ „ „ ‡„ „ ‡‚ ˇ„ ‡‚‰‡. ‡ ‰‡ ‚ ‡‰‡.

‡‚. “‰‡ ‡ „ ‡ ‰‚‡ „‰‡ ‡‰ ‚‰„ ‡ „ ‰‚‰ ˇ‡ ›„ ‰ „ ˇ‡ - „‡, ‡ ˇ‚ ‚, ‡- ‚ K‡‡ 16 ‡- ‡‚ˇ.

1910 „‰‡ ‚ 1 ˇ‡ ‚ ‰ ˇ- ‚ ‡‰ˇ, „‰ ‡ ‚ ‰‚‡ ‡. ‚ ‡ K‡‡ ‰ 20 ˇ, ‡ 1883 „‰‡ ‚ „‰ ‚ ‚ ‡ ‡‰ˇ. ‡ - ‚‡. ‰ ‚ ť‡- ‡-‡. “‡ ‚ ‚„ „ -‚ ‚- ‡ ‰ ‡ ‡ ‡ ‚‡ ‡. ” ‚ ‡ ‡ K‡‡‡, 1910 „.

‚ ‡- ‡ ‡‡ 1910 „‰‡ ‚ ‡ „. „ ‚‡ ‚- ‰ˇ ‰‚ ‰, ‡‚ˇ, ‰‚„‡. Ź 1908 ‡„‡, ‡ ‚ ‡‰ ‡, „ „‰, ‚ ‚ ‚ ‚ ‰- ‚ ‡.

‡ˇ „‡‡ ‡, K‡‡ ‡ ‡ ‰‡. ť„‚ ‡ ‡ ‡ ‡ —‚, ‡ ‡, ‰ ‡‡‡ ‡ ‰‡ ‰ ‡. K‡‡ ‰‡‚‡, ‡‚ ‚ ‡ ‡ ˇ‚ ‰‚‡, ‡ ‡ ‡ ‰„ ‚„ ‡, „‚ ‡‡. —‡ ‡ XI ‚‰‚ 76 ˇ „‚ ‡ ‡‚‰. —‡ ˇ ‚ ‚ ‡‰ˇ ‚ ‡‡ ‡, ‡ ‚ „ ‡ „ ‰ ‡‡ ‚ ‰ ‚ ‚‰. —‡‡‡ ‰‡‚‡, ‚„ 16 ‡ K‡‡ ‚ ‡‚. K‡‡ ‡ ‚ ‡‚‡. Ź ‚‚ ‡ ‚‡ ( ‡‚‰‰ˇ) „‰ ‰ ‚ ‚‰ ‡ „‡ ‡.

K‚‡, ‡ ‡‡ ‡ „, ˇ ‰‡ K‡‡‡, ˇ‡„‰‡ „ ‰ ‚ ‚‰.

K‡‡ ‰‡ ‚ ‰ ‰, ‡ ‚ ‡ †›„ „‡, ˇ‡ „ ‡‡ ˇ ‚ ‡. K ‡‰, ‚ ›„ „‡ ‚ ‡‰ˇ, 1912 „.

ť

‚‡‰‡‚ ‡ K‡‡‡ ‰ ;

‡„‡, 14 ‡‚„‡ 1910 „.

“ ‡ 16 ‡ 1910 „‰‡, ‡‰ˇ ‚ ˇ. K‡‡ ‡‰ ‚, ‡‰ ‡ ‡‡‰, ˇ ‚.

— ˇ‰ ‡, ‡, ‚ ‡ ‚ „‰...

‚ ‡ ‡‚ ‡ *, ‚, ˇ‰ ‡- ‡, ‡ ‡ ‰ˇ ‡‡ ‚ ‡. Ź ‚ 19 ‰. ‡ˇ ‡ ‡ K‡‡ ‚‚ ‰- ‡‰ˇ ‚ ‡„ ‚ ˇˇ ‚‡ ‡ ˇ ‚ ‰ 13 ‡ 1911 „‰‡, ‰ „‰ ‡‰ˇ. ‰ „‡‡ ‚ ‰„ ‚: ‰ ‡ 22 000 ‰ ‚ ‚‰ ‡ ‰‡ ‰‚. K‡‡ ‰. Ť‡ - ‚‡ ‰„, ‡‰ ‡„ ‰‚‡ ‚ ‚ ‰„ ‡ ‡ ‚ ‡, „‰‡. ‚‡ ‡ Ź‡‚ ˇ ˇ Ź 1910 „‰‡ ‚ ‡ ‡‡ ‡ ‰ ‚ ’.

‚‡ ‡ ˇ‡ „‡. —‡ ‰ ‚ ‚ ‡ ‰‡‡ ˇ‚‡ - Ź„ (120 ) ‡, K‡‡ ‡‡, ‚ ‰ ‚ ‡‰ „ ˇ‡‡ ‡‡, „ ‘‡ ‡ ‡ —. ‡‚ ‚ ‡ ‚‡‰ˇ ‚ ‡ ˇ ˇ ˇ —‡ ˇ ‚ ‚ ‡‰ˇ ‚ - ‚„ ‰„‡.

‰‚„‡: ‰‡ ‰ ˇ 1910 „‰‡, ‰ Ť‡ ‰‚‡ ‰„ ˇ ‚ 65 ‡‰, ‡ ‡ ›„ ‚ ‡. ‡„‡ ‚‡ ‘‰‡. 1 ˇ ‚ K‡‡ ‚ ‡‡, ‰, ‡ ‚ ‡‚‡ ‡ „. ‰‡ ‡‚ K‡‚. K‡‡, „ „‰‡ Ź‡‡‚-‡‰-- ‡ ‡‡ ‡ ˇ‰ ť. Ť‡‚‰ sterreichische Daimler ‰‡. „.

‡‚ ‰‚„‡ ‚ ‡‰ˇ ‚ K‡‡ ‡ Ź 1912 „‰ K‡‡ ‡ ‡.

ˇ 1910 „‰‡, ‡ ‡‚ ‡ ‡ ‡‡‡. ‚ Ź ‡‡ „‰‡ ‚ ˇ ˇ ‚ ‰„ „‰‡.

„‡ ‡ ‰‚„‡, ‰‰ ˇ —‡, ‡ ‰‚ ‚. ť ‚ ‡, „‡, ‰‡ ‚ ‚‡ 1910 „‰‡ K‡‡ ‡‡ ‚ ‚‡‡ ‰ ‡ ‚ ‚ ‡‡ ‡. ‰‚‡ ‡- ‡‰‚, ‚‡ ˇ ‰‡‚ ‡ ‡ K‡‡‡ ‚ ‡‡‚ 20 ‡ 1911 „., ‰ ‡‚„ ‡ ‡‰ˇ ‚ ‡„ ›„ „‡ ‡‡‡ Saulnier. K‡‡ ‡ˇ‡ ‚ — ‡‚‡‚ ‚†‡‰ˇ ( ‚‡ ‚ ‡ 1911 „.), „ Ź- ‡ˇ ‡‰ˇ ‚ ‡ ‡, ‰ ‰‚ ‡‚‡ ˇ‰ ‚ –ˇ.

Ź1913 „‰ K‡‡ ‡‡ ‚, ˇ ‚ ‡, ‡ ‡ˇ. Ź ‡ „ ‘‡, ‰‰‚‡‚ ‡‚‡ ‡‡ ‚„ ‡. K‡ ‡ ‡ˇ „ ‚‡, ‡ ‡, „‰‡ ‡, ‡ ‚‡, ‰‰‚‡ ‰ ‡‚ ‡‚‡. —‚ ‡ ‡ K‡‡ ‚ „‰ ‰‡ ‡‡ ‚†‡„. Ź ‡‚‡ K‡‡ ‚ ‡ ‚ ‚ ‚. Ź†ˇ 1918 „‰‡ ‡ ‚‡„ ‡, ‚ „ ‡‡ ‚‡ ‚ ‡‚‡. ‚ ‰ K‡‡‡ ‡ ‰‰„ ‡, ‚ ‚ ‡ 1919 „‰‡ ‚ ‡. K‡‡ ‡ ‚‡‰ ‡ ‚. ‚ K‡‡ ‡ˇ‡ ‚ ‚ ‰„. ‚ ‰„. ‰, ‚‡.

Ź ‡‡ 1927 „‰‡ ‡ ‚ ‰‚‰ ˇ‡ ›„ ‚ ‡„. ‚ ‚ ‰„. ˇ, ‚‡ ‰‚, ‡ ‡ ‚ ˇ ‡ ‡‡, „‰‡ ‚‡ ‚.

ˇ, ‚. ‚ ‰ ‚, ›„ ˇ‡„‰‡ ‰ ‡ ‡ ‚ ‰ ‰ ‡ˇ ‚ ‚ ‚ Ź, ˇ‡ ‚ ‰‡ „ ‡‡ „ ‡‡‚‡‡. ‰‡ ‚ ‡. K„‰‡ ‡ ‚‰ ˇ ‡ ˇ, „‰ ‰ ‚„ ‚, ›„ „‡ ‚ ‰ ‰‡ ‚‡ „‰‡‚ ‡‚‡ 28 ‚ ‡ ‡„‡-Kˇ, 1935 „.

‡ ‡ K‡‡‡ -’I ‚ ‚ ‚ ‡ ‚ ‡‰ˇ ‚ ‡ 1910 „‰‡ ‚‰ ‡ K‡ ‰‡‚ ‡ ‡‰ ‡‚‡ ‚ ‡‰ˇ ‚ „‡ ‡‡ -’I, ‰ “ 95 ‡ ‡ K‡‡‡ ‡‰ˇ ‚ ‡„ „. Ź ‰ „‰ ˇ ‚ ‡ ‰ˇ ‚. „‡ ‡ ‰‡ ‚, ‰ ‡ ‚, „‰‡ ‚ ‰„ ‰ ‚ ‚ ‚ „‰‡, ‰ ‰‚„‡ ‚‰.

Ź ‡‚„ 1914 „‰‡ ‡‡‡ ‚‡ ‚‡, ‡ ‡‡ ‡ ‚ ‚-Ź„. „‡ ‡‡ ‚ ‡‚‡, ‡ ˇ ‚ ‡, „ ‚ ‡‚ˇ ‡‚‡, ˇ ‚‰ ‡ „.

Ź ‡ ‡ ‡, „‰ ˇ ‡.

‚ ›„ „‡ ‡ ‡ ‡‚ˇ ‚‡, „ ‡‡.

‡ „, ‡ˇ‡ ‚ ‡‚ ‡ ‚ ‡ ‚ - ‰‚„‡ ‚ 50 ‡„ ‚ ‚‡ „‰‡‚ ‚, ‰‚‰ „ ‡‰. ‡ ‡, ‡‚‡, ‡ ‡ˇ ‡‚‡ ˇ ‡‚ (‡ ‚ ‰‡ ‚‡‡ ‚ ‡‡, ‡ ‡‚„ ‡‰ –). ‚ ‚ —, ˇ ‚ ‡ ‚ Kˇ ‚ –. K„‰‡ ‡‡‡ K‡‡ ‚ˇ‡ ‚ ‚ ‡ ‡ (1939), „‡ ‚ ˇ‚‡. Ź ‰ ‰ - 1911 „‰‡.

‡‚ˇ ‡.

‚‡ 1927 „‰‡ ‡ ‡ ‡- Ź „‰ … ›„ ‰ ˇ Ź ‰ „‰ 20 ‚‡ ›„ ˇ ‡ ‚ ˇ- ‡ ‚ K‡‡, K‡‡ „‡ ‚‡ ‡ ‰ ‡‚. „ ‡ ˇ‡ „‚. ” „ ‚ ‚ ‡ ‡‰ˇ ‡ˇ „‡‡ ‡ ˇ‰, ‡ ‡‰, ‡ ‚ ˇ‡. ‰, ‡, ‡‚‡.

‡ ‚ „‡‡. ‡ ‰‡ ” K‡‡ ‰‚‡ ‰, —‚ ‰‚‰ ˇ‡ ‚ ‡‚ ‡‡‡ ‚ ‚ 2 ‡ 3 ‡‡ 1927 „‰‡, ‚ ‰‡„ ˇ‡ ‚‡ ‚ ‚ ‡„.

‡. ” ›. „‡ ‚ ‡ „‚ ‚‡ „. Ź 1912 „‰ K‡‡ 1958 „‰‡.

‡‚ „‡ ‡‚ ‚ ‡‡ ‡, ‡ ›„ „‡ —‚ ‚‡ „ ˇ 1910 „‰‡. K„‰‡ ‚ ‚ ‚ ‰‡, ‚ ‡‚‡ ˇ, ‡‚‡ ‚ ‡ ‰ ˇ ‚ ‡ ‰„.

2006 „‰‡ ‚ ‚‰ —, ‡‡ ‰‚ „ „ ‰‰ ˇ ‚ ‡ K‡. ‰‚ ‡ ‰‚„‡. ‡ ‚‡ ‡‰, ‰ ‡ K‡‡‡ ‡‰ ‡‡ ›„ ‡‡ ‡, ‚, ‚‡ ˇ„‡‰ ‰‡ ˇ ‡„‡ ‰‚‡ ‚ 1911 „‰‡, -‡ ˇ ‚ ‡‰, ‚ ‚‡„ ‰‚„‡ ˇ ‰‚„‡ ‚ ‡‰‚ ‡. —‚ ‚ ‡‰‡ ‡ „‡ ‡ ‰. Ź ‚ ‡‡ ‡„‡‡ ‰‡ ‚ ‡‚ XI “.

‚ ‡‚„ 1911 „‰‡ ˇ‡ „‡ „‰‡ ‚ 1913 „‰, „‰‡ ‡ ‡ ‰ ‡. ‡‚ ‚, ‰‡ ‚‡ ‡. —‡ –‡‰ ‡ ‡, ˇ ‡‚ —‚‡ „ ‡‚ ‚‡‚ - ‚‡ ‚ ˇ‡- ‘: ‡‚ ‡‚‡, “ „‚ „‚ ‡ ‚, ‡ ‰ › ‚‡ ‚ 2002 „‰ „ ‡ ‡ „‚‡, ‡„ „ ‚„ ‡ ‰‰ ‚ ‡ ‚ ‚ ‡ ‚‚‚‡ ‚ „‰ ‡ ‰ ‡ „ ˇ‰, ‚‡, ˇ‡ ‡ „‚‡ ˇ‡ ‰, ‚‰ ‡ „. ‡ -ˇ‰ ‡, „‰ ‡ „ ‰‡ ‡ ‡ ‡‚‡ ‡. › ˇ ‚‚‚‡ ‚‚, ˇ ‚‰ ‚ ‚- „ ‚„ ‡ ‰‚ ‚, ‚ ˇ‡‡ ‚ ‰‰ ‡- ˇ, ‚ ˇ- „. › ‚ ˇ. ˇ- ‡‚ ‡„ ‡ ( ‡ ˇ ‡ ‚‡. (). ‡‡‰ ‡ „‰‡‚ ‡‡ ‰) ‡ ‚„ ‚‚‡ ˇ„‡, ‡ ‚‡. Ź - ‚‡ ‚ ‰‡ ‡‡ ˇ‡, ‡ ‚ ‰„ ˇ‚ ˇ.

„. ‚ ‡ Ź‡ ‰ ‡‚ ˇ ‚‡, ‡ ‚ ‰‡ ˇ ‰ ‚ ‡ ‡‡‡ ‡ ‡. ‡ „‚‡, „ ‰ ‚‡ —‡‰‡ … University of Waterloo „ ‰‡ ‡ ‡ „‚‡ ‡ „‡ ”‡ ‡‡ ‡‚‚‡ PATRIA, ‰‡‡, ‡‡ ‡‚ K‚ ‡ ‰„ ‡ ‡ „‡ (2006 „.) ˇ‡‚‡ ‡‚ K‚ MEDIA ‚„ ‰‡ ‡ „‚‡ ‚ INVENCE ‰‡ ‚ ‡, ‰‡ ‡ 30 Ź‡‰ K „ ‚‰ Ź‡‡‚ K‡, ‰, ‚ ‰ …‡ “„ „‡ ‰ „ ‡‰ ‚‡ ˇ ‡ ˇ‚‡ ‰‡ ‚ ˇ‚ ‡‡‚ ‚ ‡ ‡ „‚‡ ‰ ‰‡‡ ‡‡, ‡ ‡‡, ‰‚ ‰, ‚ ‡ ‰‚ ‡„ ‚‚‡.

„ ‡, ‰ ‡ ‡ „‚‡ * ˇ‚, ‰ˇ‡‚ Ź‡ ‡ ‰‚‡, ‰ ‡ ˇ „‰‡‚. TOO K‡- ‡‚ K‡‡, ‡„ ‡ ‡, ‡ ‰‡ ‡ ‰‚ o ‰‚‡ ‡‚ ‡‡, - ‡. ‚„ ‚‚ „ ‚ ˇ‚ ‚ - ‡ ‡ o ‰‚‡ ‰‰ „ ‰‡ ‡. „‡‚. ” „ ˇ ˇ ‰ ˇ ‚‰‚„‡ ‡- ‚‡ ‰‡-‚, ” „‡‰‡ ‚ ‰‚ ‚ ‡, ‡-‰. ‰ ‰ ‡‚‡ ˇ‚ ˇ„‡ ‰‚ ‰‰. K ‡ ‡ ‚‰ ˇ, ‡ ‡ ‰ ‡ ‡ ‰ ˇ‚‡. ‡ ‰ ‡„ ˇ‚‡, ‡‡, „‰‡ ‡ ‚ ‰ ‡‚‚‡ „‰‡ ‡ ˇ‚‡ ‡‡ ‚ „‚ ‡„ ‡‡‡ ‰ ‰‚. ‡‡ ‚‰ ‡ ‚ ‡‡„, ‡ ‚ ‚ ‡ ‡‡ ‡ „‚‡ ‡ 2006 „‰ ‡‡‡ ‡‚‚‡ – ‡ ‰ ‚ ˇ‡ ‰‚‡ ‡„ ‡‚:

‡‚ K‚ ‡‡„ ‡ – ‡ ‰‚‡ ‡‡ „‡‚ INVENCE ‰ ‰‡-‚ ‡ ‡, ‚‚ ‚ ‰ „‰: ‰ …‡ “„ ‚‡ ˇ ‡ ‡ ‰ ‰„‚ ‡‚ ‚ Na noSpider PATRIA ” ‰ „‡‰‡‡ – ‡‚‚‡„ ‚ ‰ „‰ ‡ ‰ ‡ ˇ: … University of Waterloo ‡ ‰‡‡ ‚ ˇ‡ ‚‡‚ INDUSTRIE ‚‡ „‚ – ‡ ‚‰‡ ‚‡ ‚ ˇ‡ „ ‰ ‚: ‘‡ “ ‡ ‚‡ ˇ ‚‡ Image DOCTORANDUS — ‡ ‚‡ ‰‰ ‰ ‰‡ ‰ ˇ „‡: ‡ ˇ‰‡ K‡‰ ˇ Ź“” ‡ „ ‡‡ ˇ‚ ‡ ‡‡ GAUDEAMUS ‰ ‰‡ ˇ „‡ ˇ‡‡‡‚‚ ‡„‚: Kˇ Ź“” ‡ ˇ„ „ ‚„ ‡‡ M2 —‡ NADJE ˇ‚‡ ‚ ‡ ‡ ‚‡ ‡‚ ‡ ‰ : ť‚‡‡ ‚‡ ‡ –‡ ‡ ‰‚‡. ‡. ‡„‡ MEDIA ‘‰‡ ‡ „‚‡ ‡‡ ‰ ‡‚: Ź‡‰ K „ ‚‰ ‡ ‡ „‚ ‡‡ ‡ ‡: ‡ ‚ ‡, ‡‡ ˇ ‡, ‰ ‰‚ ‚‰ ˇ ‚ ‚ ‡-‰‚‡ ‰, ‡ ‚ „‚ ‚, ˇ„‡.

“‡ ˇ‡, ‡ ‡„ ‡, ‡ ‰ ‚, ˇa ‰‡ ‡ ‡‡‡. ‡ ‰‡ ˇ‡ ‡ ‚‡‰ ‚ ‡, ‡‚‚ ˇ‚‡ e ‰‡ ( 33000 ‚), ‡ ‚ ‚ ‡„ ‡.

—‚ ‡‚ ‚ „‚ – ‰ ‚‰‚ „ ‚‡.

ˇ ‰‡‡‡ ‰ ‡ ˇ ˇ‡ ‡ ‰‚‡, ˇ ‡ ‚ ‰‚ ‚ˇ‰ ‰ ‡ ‚ ‡‚‡. ‰ ˇ ‡ ‚ ‰‚ „‰, ‰‡„‡ ‡ ‡‡ ‡ ‡: ‰‡‚ ‚ ‚‰‰ ‚‰. ‰„ 2 ˇ ‡‡ˇ‡ ‰‡‚‡ ‰‡ „„ ‡ “„ ‚‡ ‡‚‡ ‰ ‚‰‡ ‰‚ ‡‚ ‡‚ ‚ ˇ‡ ‰‚‡. ‰‚‡ „ ˇ‰ ‰ ‡ ‡ˇ, ‡‚‡ ˇ‰‡, ‚ „ Kˇ‡ „‚. Ź ‡ ‡ ‡‡ ‡ ‰‰, ‡‚ ‚‚, ‰ ‡ ‚ ‡.., ˇ ť‚‡ —‡‰‡. Ź ˇ‚ ‰ ‡ ‚, ‡ ˇ‰. ‡ ˇ‰ ‡‡ ‡‚ ? ‡ ‡ -ˇ‰, ‰‚ ‰‡ ‚‰ ‚ ‰‚‡ ‰„ ‡‡‡ ‰ˇ. ‰‚, ‚ ‚ „‰ ‡‡ ‡ ‚‡‰ ‚ ‡ ‡ ˇ. ‘‡‚ ‡‰ ‡, ‰ ‚ ‰‡‚ ˇ, ‚ ‡ ‡ˇ‡ „, ‡ ‰„ ‚ ˇ, „‰ ‡ˇ‡‡ „ ‡.

‚ ‡‚ ‡ ‚ ‚ „‡‡-‚, „‰ ‡ ‚ ‡‚‚ ‰‡‚ ‰‡ ˇ‰ ‡ ‡.

‚‰ ‰‡ ‚ ‚ ‡ ‰ ‡‚‡ —‡‚ ‡‚, ‰‡, ‡ ‡ ‚, ‡.

„‚ — ‡„ ‡‡‡ ‚ ˇ ‰‚ ‚‚‡ ‚ ‡„ ‰ ‡ ‰ ‡ ‡ˇ‚.

‡‡ ‡ ‡: ‰‡‚ ‡ ‰ ‰, ‡ ‡ „‚‡ ‡ ‡ ˇ‡‡, ‰‡„‡ ‚ ‚ ‚ ‡, ‡, ‰„, ‡ ‡‡‚ ˇ‚. ” ‡ ‡‚‡ ‰‰ ‰‚.

— ‡‡‡ ˇ‚ ‡ ‡‡ ‡ ‰‚‡. Ź „‰ „‡ ‡ ˇ‚ ‡ „‡ ‚ ‡„ ‚ 2007 „‰ ‡‡‚ ˇ‚. Ź ‚‰‡‚„ ‚ „ ‡ ‰ ‰ˇ ‰ ‡‡‚ ˇ‚ K‰ K-“‡‰: › ˇ ˇ. ‡‡ ˇ‚ ‰ ‚‡, ‡ ˇ ‰‡‚ ‡‡ ‡ ‡: ‡ ‡ ‰ ‚, ‡„ ‰‡‚ ‚- ‡ „ ‰ ˇ‚ „‡ ‡. () —‚ ‰ ‘-‡‡„ ‚ „‰ ‘ ˇ‰, ‡‡ ‚ ‡„ ‚ ‡‚ „‡ ‡, ‡ ‰ ‡‡‡ „ ‰ ‡‰ ‡ ‰ ‚‰‡, ‚, ‚‚‡ ˇ ‚, ˇ‡‚, ‡ˇ‰‡ ‚ ‚ ‡‡‡ ‚ —‡. ‰‡ ‰. ‡ „‡‡‚ ˇ „‡‡‚ ‡‚. Ź „‰ ‡‡ ‰ ‚ ‰‚ ‰ ˇ‰ ‚ ‡‚ ‰‚‡ ‡‡‡ 150000 ‰. — ‰ ˇ‚. ‡ ˇ ‚‡ ‡ ‡‰ Ź. K ‡‰. –‰‡ (University of Sussex), „‡ ‡‰‡ ‡ K ‡ ‚ ˇ „‡ ‡‡ ˇ‚ ˇ‡‡ ‚‡ „ ‰ ‡‡,, ‡, ‡ ‰‚‡ ‰‡ ‰ - ‰ ‰‡ „‡‡‚ ‡. ‡ ‚‚‡ ‡ (Collge de France), ‡ ‡ ‰:

, ‡, ‡‡ ‚‡‰ ‡ ˇ‚ ‚‡ ˇ ‡ ˇ‡,.

‚‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ˇ, ‡‚‡ ‚ —, „‚ —‡‰‡.

‡ ˇ‰ ‡ ‚ „‰ Ź ˇ ‡‡ ť‚‡‡ ‚‡ ‡ –‡ ‡ ‡. ˇ‚‡ ‚ ‡ˇ ‡ ˇ‰ „‡‡‚ ‡ „ ‡ (‡ ‰‚‡‡. ‡. ‡„‡ ‡ „‚‡ ‰ ‡ ‰‚‡ ˇ, ‡ ‰ ‡‚ ‡ ‡ ‰‚‡, ‰) ‰‡ ‚‡ „.

‚‡ ‡‚‡ ‡ ‰‚‡ ˇ ‚ ‰.

‚ ‚ ‡ ‡ Ź ‡ ‚ ‰‡ ‡ ‰ ‚ ‡ ‡ ‰. Ź „‰ ‡ ‰‡ ‡ ‡ „‚‡.

‡ ‡‰ ‡ Ź ‡ ‚ ‚‡ - ‡ ‡‡ ‡ ‡ ‚ „‰ „ ‡ ‰ ‰ ‡„ ‚ ‚‡‰‡, ‡ ‡ -.

, ‚ ˇ‚ ‡, ˇ ‚ ‰‡‚ „ ‡‚, ‚ ˇ‚ ‡ „‚- ‡‚ˇ Baby Car, ‰, „‚ „‚„ ‚ ‡ ‡ ‡‡ „‚.

‚ ‡„ —‡‰‡. ‡ „‚‡ ‰ ‡ ‰‡ ‡ ‚‡ „‚ „‡ ˇ ‚ ‚, ‚‚ ‚, ‡ˇ ‡ ‚ ˇ ‡‡ ‡ „ ‡ ˇ‰ ‡ ‰‡ ‚‡ ‚ ‡ ‰‚‡ ‡ „‡‡‚, „‚ K‡‡.

„ ‡. ‚‰ ‚ ‡. „ ‚‚‡ ‡‡ ‡ ‡ ‡‡ ‚ ‰ ‰ ‰„‚ ‡ ‚‚ ‰‚‡ ˇ‡‚‡, ‚ ‡‡ ‰ ˇ‰ ‡ˇ ‚ ˇ‡ ‡.

‡, ‡‡ ‡ ‰‰. ” ‚‚‡ ť‰‡ ‡ ˇ‚ ‡‰ ‡ˇ‡ ‡‰, ‚. ‚ ‚‰ ‡ ‰ˇ ‚ ‰‚ ‰ ‚ ‚ „‡ ‡ ˇ‚. ‰ ‡ ‰ „ ‰ ť‚‡ —‡‰‡ ‰ ‚„ ‚‡ ‰ ‡‡ ‚‰‡‡ ‰‡„‡ ‡ ‚ ‡., ‡‡ ‡‡ ‡. Ź ‡ ‰‰ ‡ ‡‚.

‡, ‡ ˇ ‡„‡‰ ‚‡ „‡‡ ‡ „‰ ‡ ‡, „ ‡‡ : ‡ ‡ ‚ —‡‡ „, ‡ ˇ ‡„ „ Hy ‘: Caneton, “ ‚‡ ‡ ˇ‚ ‚ ˇ drogenix ‡ ‚‰‰ ‚‰, ‡. ‡ ‡ ‡ ‚ –‚‡ ‘‡ˇ II: —‡ ‡‚ ‚‰ Ź‡‡‚‡ „‡ ‚ ‡‚ˇ ‡‡ ‚ˇ, ‡‰‡ „ ‡‡ ‚ „ ‡‚‡, ‡ ‡‚ ‡‚ ˇ, ‚ „‡„ ‰‡‡ ‡ ‰„ ‡‚‡ ‡‚‡ ‰ ‡ ‰ ‡‚ ‚ ‡‚ˇ‡ 50 ‡. ť„‰‡ ‡‚ˇ ‡‚‡ ‡, ‡ ‡ ‚ ‚„ ‰‚‡ ‡ ‰ ‰ ‚ˇ ‡‚‰ ‰‡ ‚ ‡ ‚ ˇ‡ „‡ ‡ ‡ ‚ ‰ ‡ „ ‚ Ź-, ‚ ˇ ‰‡‚‡„ ‡‚ˇ ‘‡ ‡ ‚ ‚ —. ‚ ˇ. ’ ‘‡ˇ II ˇ ˇ ‰‡ ‚ ‚ ‰ „ ‡, ‡ ‰ ‚ Ź- ‚ ‰, ‡‡ ‚‡ …‡ —‰, ‚‡ ‰‡ „‡ ‚ ‚ 1895 „. ‚ ‡‚ ‡ ‡‚.

‚‰‚ ‡ ‡. ‡ ‡ ‡ ‡‡ ˇ ‰, ‚ ‡‡ ‡‰‚‡ ‡ ˇ ‚ ‚‡‡ „‰‚ ‚‡ „‰‡, ‡‚- Ź „‰ 400 ‰ ˇ (...).

ˇ ˇ‰ ‚‡‚ ‡ ‚‡‚ ‰ Ź‡‡‚‡ ‡‡ (1607 „.), ‡ ˇ ˇ‚ Ź- …‡ —‰. ‡„ „ „‡‚‡, ‡ ‘‡ˇ ‚„‰ ‡‰ ‡ ‚‰ ‡ ˇ‡‚„ 1673 „. ‚ ‰. › Ź —‰ ‚‡, ‡ „‡ ‚‡, ‚ ‡‚ „‡ ‚ ‡ ‚ ‚ „‰ ‡‚ ‡, ‚‡ ‰‡‚‡ ‰ „ ‡ˇ, ‰ ˇ‡, ‚ ‰‡‡ ‚ „‡ ‚‰, ‡,, ‡ ‚‡‚ ‰‡ ‚. ť

‡‡ ‚ ‡ „ ‚ˇ‡ ˇ‚ ˇ‡ ‰‡ ‚‡ Ornatus muliebris (1639 „.) ‰ ‰‚„‡. - ‡ ‚, „‡, ˇ‡‡ ‚ ‰‚ „‚ …, ‰ ‰‚ „ ‰ ‚‡ ‰ 70 ‡‰ „‡„ ‚ Ź-.

‚ „‰‡. ‡ ‰„ ‚, ‡ ˇ‚ ‰‚- ‰, ‰ ‚„ ‰‚„ ‚ „‡ ˇ 1,6 ‚ - ‡‡ ‡, ‚‡ ‚ ‚, ‰‡ „ „‡ 105 ‡‰. ‡ ‰ ‚‡ ‰ ‰‚‡ ‡‰ ť„‡ ‰‡ ‡‚‡ ‚ „- ‚, ‡ ‡ ‚‡ ‡, ˇ‡‡ ‰ ‚ ‡ - ‚‡ ‰‚ ‚ „ ‚.

‚ ‘‡ˇ, ‡ ‚‡.

Ź ‚‡‚ ‡ Ź„. ‡ ˇ, ‰ ˇ‡ ‡‚ „‡ ‚‰‰ ‰‡ …, ‡ ‚.

„ ˇ ‰‡‚ ‡ ‡‚ ‡ ‚ ‚, ‚ ‡ ‚ ‰ ‡ ‡, —‡‡ ‚‡ ‰‡ Ź‰ ‰‚ ‡‰ –ˇ ‚‡ 2007 „‰‡ ‡‚ ‡ ‚ ‡‚ ‚ ‚. ‡‚ ‚‰ ‰‚ ‰‡‚‡ ‚ ‰ ‡„ 2003 „‰‡. Ź‰ ‡‚ ‡‰ –ˇ ˇ„‡ ‡‚‡‚‡ ‚ „ „‰‡ ˇ ˇ ‰, „‰‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ‡ ‡‚„‚‡ ‡‡‚ ‡ ‡‚. ‡ ‡‚„‡ ‚‰‡ ‰ ‡‚ˇ. ‡ ˇ‚ ‡ ‰ ‡‚‡‚‚ „‡, ‡‡ Ź„ ‚ ‚ ‰, ‡‰ –ˇ „‡ ‡‰‡ ‘‡. ‚‡ ‰‡.

Ěîçŕčęŕ ‡ ‡‚ „‡‚‡ —ˇ, ‰‡ ‡ ˇ‡„ ‚ ‡ ‚ ‚ „‡‚ ‡‰‡‰‡ „‡ —‡ˇ‡ ‡ ‡‡ ‰„ ‡, „‚ „‰ ‡ ‚ —‡--— ‡ ˇ‡‚ ‰‡. ‚‰‚ — (‚‡ “„‚ ˇ‡).

‰‡ ‰ ‚ K‡, Ź … ‚ —ˇ‡ ‚ –ˇ.

ˇ „ „‰‡ ‚ ‡‡ — ‡ ‡‰ ‰ ‚ ‰‡ „‡ 50- „‰‚ ‡‡‡ „ Yale World Fellows, ‚‚‡ ‚ ‚ ‡ ‚ ‚ —. ‚‰‚‡ ‡„ —‡, ‰‡‡ ‰‡ ‡‰„ ‡ „ ‡‡ ‡„‡‰ ‚, ‡‚‡‡ ‚„ ‚.

Young Guns: Five Hot Minds in Economics.

‚‰‡ ‰ ˇ ‚ˇ‡ ‚ ‡ ť ‚ ‡ ‚‡ ‚‡‰‡ ‚ ‚ „ ˇ‚‡ ‡ ‡‡‰ ‡ ‡ ‚ ‡ˇ ‰ ‡‚‚‡.

Ź‚‡ „‰ ‡ ’VI ‡‰ ‚ —‡- –‰ ‚ ‰‡ -— ‚ — ‰‡‚‡ ‡ ˇ‚ ˇ Ź‡„ ‚ ‚ „ ‡ ‡ ‡‰‡ ‚ ‡. ˇ –ˇ. Ź ‚ ‡- ˇ ‚ ‚ ‰ ‰‚ - ‰ ‡ ‡ ˇ “‡ K‚‡ ‚‰ ˇ ‡ ‡‡‡ ‡ K‚‡. Ź ‡‚‚‡ (rapaim‡ gigas) ‚ 106 „. „ ‰‚ ‰‡, ‚‡‚ „ ‚ ‚ ‰ ‰‡ ‚ „ ‚„ ‰‡.

‡. ‰ ‚„ ˇ‡„‰‡ ‚ ‚ ‚ ‡ ˇ‡ ‡‰‡ –ˇ ˇ ‡ ‚.

‡‡ ‚ ‚ ‡‚‚‡ ‰‡ ‚‰ › ‡ ˇ ‰ ‡ – —. ‚ ‚ ‚‰„ ˇ„ “‡ K‚‡ ‡‚‚‡‡, ‡‚‡, ‚‡ ‡ ‡ K‚‡ ‰‡. K- ‰, ‡‡ Ź‡„ ‚‚‡ ‚‡ ‚‚‡ ‡- ‰, ‚ ‰ ‚‡ ‚ ‚ ‚ ‚ ‰ ›‚‡‰, ‡„: Ź‚ ‡‡ ‡, ‚.

„‰‡ ˇ ‰‚‡ ‚ „‰‡.

Ź‡„‡ „ ‚ ‡ ‡ ‡‡‚ ‡ ‡, ‡ ‡ˇ ‚ ‚ ˇ‚‡‡ ‰, ‡‰ ˇ ‚. › ‡‡ ‡ ‡ ‡‚, ‚, ‚ ‚‰ ˇ‡, ‡ ‡‚ ‡ ‚ ˇ ˇ.

‚ ‚ ‡‡, ‚ „‰ ‡‡‡ ‡ ˇ„ ‡ ‚. ‡‰ ‡‡ ‡‚ ‚ ‡ ‡ ‰, „‰ ‰ ‚ ‚‰, ‡ ˇ ‡ ‚ ‰‡. Ź 2005 „‰ „ ‡ ‡‡‡ ‡ ‰‡ ‡ ‚ ‡ ˇˇ.

Motoscoot ‰‡‡ ‚. ť, ‚ ‚, ˇ‡‚ Ź‡„ „‰, ‡‡‡.... ‰„‚ ‡ JA- ‡ ˇ ‡ ‡ ‚, WA “, ‡‚, ‡ ˇ‡, ‚‡ ‚ ‰ ‡ ‡ JAWA.

‡ !., Ź ‡ ‚‡„ ‰- ‡ ‰‡ ‰ ‚‡ ‚ ‰‡, ‡‚‡. ‡ ‚ ‡ ‚ ‰- „‡ „ ‚‡ ‡ ‡‚ ‡ ‰ ‡ ‚, ‰‡ ‰, ‡ Yale Economic Revue ˇ‚ ‡‚‡ NEW PIONR. ”- ‰ „ ‰ˇ„ ‰‚‡‰‡‰‚„ „ - ‚‡ ‡‚ ‡ JA- ‰‡. –‡ ‰ ‡ “‡‡ —‰‡‡, ‡‰„ WA, ‰‡ ‡‚ ‡ - ‰ ‡ ‡, ‚ ‡ ‚ ‡ ‡‚ ‚ … ‰‡ 50- „‰‚, ‰‚ „ ˇ‰ ‚ ‚ ‚ —, ‰ ‰‚„‡, ‚‡- ‰‚ ‚ ‰‡ ‡ ‰„ ‰ ‚ ‡ ‡ ‚- ‚ ‚. —‰‡ ‡ˇ‡ ‚ ‚‡.

„ ‡. “‡ ˇ‡, ‰‡ Ź‡‡‚‡ ‡‚‡ ˇ‚„ ‡‚ˇ ‡‡ ‡ ‚ ‚ ‡ ‡ ’‚ –- –ˇ. ‡‡ ‚ ‚. ‚‰ ‡‚ˇ ˇ ˇ‚‡ ‚ ‡ ‡,, ‡‚ˇ„ ‡, ‡- ‡‡ ‰‡‚ ‚ – ‡ ‡‚ˇ‡ - ‚ ‚, ‡ –- ˇ ˇ 120 ‡. ‡‡ ‰‡ ‚ ‡‡ ˇ‡ ‚ ‚ ˇ‡ ‰ ‚. Ź‡ ‡ ‚ ‚ ‚ „ ‰‡ ‡ˇ ‚‰, ‰‚ ‚ ‚ ‡‡: ‚ –, ‚ ‡„ ‚ —‚‡, ‚, ‚ „‡, ‡, ˇ‡„ ‚ ‚ ‚ e„‚. ‚ ˇ „‰‡.

— ˇ ‚ ‡ ‚‚‡‚ ‰‡ ‡ “‡ ‰, ‚‰‚ ‡‡, ‘‚‡„. ‡‚ ‡ ‡‡ ‚ ‡ ‡ˇ ‚ ‡‚ˇ ‚- ‚, ‚ 90- „‰‡ ‚ ‚ ‘‚‡„‡, ‚‰ ‡‚ ˇ, ‡ ‡‚ ‚‡‰‡ ‡‰ˇ‡‚„ ‡‚ ˇ„ ‡‚‰‡ ‰‡. „ ‡‡. Ź : ‰ ‡ˇ ‚ (‚ ‡, ‚ ˇ‰, ‚‰ ) ‰ ‚ ‡‡ ˇ ˇ ‡ ‚ ‚ ‡‚ ‡‚ˇ. ‚ ‡„ ‡‚‰‡ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚ ‰„ ˇ- K, „‰ ‚‰ ˇ ‡‚ˇ “‡ „, ‡„ ‚ 107 — 1. Ź ‡ ‰ ‡‚ˇ, ‚‡ ˇ ‡‡ ‚ ‡ ‰ ‡ ť ‚‰‚‡ ‡ “‡ˇ ’‚ Ź ‚ ‰„ ‡ „ ‚‰ ‡‚ ˇ, ‚‡ ˇ ‡‚‡‡ –ˇ.

‚‰ ‡‡, ‚‰, ‡ ˇ‡, ‡‚ ‡‚ˇ‡ ‡ ’‰‡ ‚ ‰ ‰ ‡ ‚ ‚ ‚ ‰- ‡‚ˇ ‡‚‰‚ (‚ ‡, ‰ ‚„, ‰ ‡‚‰‚ ‚ ‚ ‡ ‚-‚ ‡ ‘‚‡„, –. ‚ ‡ ‡, ‚‰ „ –/‡ ‚‰ ‡‚ˇ ), ‡ ‡ ‚‰ ‚ ‡‡ ‰ ‚„ ‡ ‡ ‚ ‡ ‚‡‰‚. ‚ ‡‚ ‡‡. ›‡ ‰ ‡‚ ‚ ‡‚‚, ‡ ‡‚ ‡‚‡‡‚ ‡ ‡ —‚ ‰ „‡‚ ‚‡‡ ‰ ‡‚ˇ ‚. ť ‰ K ‡ˇ ‡ ˇ ‰‚‡‰‡ ‚ ‚‰ ‡‚ ‡‚ˇ ‡‚‰‡, ‡‚ˇ ‡‡ ‡‰ “‡ˇ. ‘‡ ‡‡ ‡ ‚‰ ‚ ‰‡‡ ‰ ‰‡ ‚ ‡‚ ‡‡.

‰ ‚‰ Ź ‡ ‡ˇ‡ ˇ ‚ ‡„‡ ‚ ‚, ‚ ‚ ‚. ‡ ‡ ‡ ‡‡. ›‡ ‚‡ ‰‚„‡. ‘‡ ‰ ‰ ‡, ‡ -‡ ‡ ‚ ‰‡„‡ ‡ ‚ ‰ „‡‚ ‡‚ ‚ ‚‡ ‚ 56 ‡.

„‰ ‚‡ 50 ‚ ‚ ‰‚„‡. —‚ ˇ‡ ‰ - ‚‡ ‡ (‚ 1992 „‰ ‚ ‡‚ ‡ ‚ ‚ –, ‰‡ ‚‚ ‡ ‰‚ ‚). ‰ ‡, ‰ ‚, ‡ ‡‡‡ ‚‡ ‚ ‰. ‡ ‚ ‰‡‚- ‚ 1995 „‰. —‡ ‡‰, ‚ ˇ‚‡ ‡‡ˇ‡ ‚ ˇ ‚. “ ‚ „ ˇ, ‚‡‰ „‡ ‡, ‡‚ ‰‡ ˇ ‰ ‡‡ ‚ ‚. ‰ ‰ ˇ ˇ‚‡ ‡‡‰ ‚‰‡, ‡ˇ ‡ „‰‡ “‡ˇ ‰ ‚‰ ‰‚„‡, ‡ ‰ ‡. Ź‰, „‰ ‰a- ‡‚ˇ ‰‡ „‚ ‡ ‚: ‚ ‡ ‚‡ ‰‚ ‡‡, ‰ ‡ ‚ ‚ ‰ ˇ‰ ‚ ‡‚. - (‡, ˇ‚).

‰‚„‡, „‡„ ˇ ‰‡‚, ‚ ‚ ‡. —‚ ‡, ‡‡ ‡ „‡‚ ‡„‡ ‰ ‡ ‚ ‰„ „‡ ‚ ‡. —‚ ‡‰ ‚ ‡‚ ˇ, ˇ ‚ ‚- —‡ ˇ‰ „. ‡‚ˇ, ‡, ‚‰ ‡‡ ‰ ť ‚‰‚‡ ‡ Brano Group ‡‚ˇ, ‚ ‡-. Ź ‡ ‡. „‡ ‡‡ ‚ ‡‚ „‡ ‰ ‡‚ ‚ ‚. ‡ ‚ „‰ ˇ - ‡ ‡‡, ‡ˇ‡ ‰ ‰‡- ‚ ‡, ˇ 2006 „‰‡,, ‡ „‡‚. Ź ˇ‡, ˇ‰ ‰‡‚ „‰ ‡ ‚‰ –ˇ ‚ - ‚ ‰. K ‰‡‰ ‡ ‰- „ ‚‡‡ ‡ „ ‡ ‚ -, ‚ – K‡, ‰‡ ‚ Ź, ‡ ‚ „ „‰‡. — -, ‰‡ ‰‡ ‡ ‚ ‡‚.

‡‚e‡ ‡ ‚ K„‰‡ ‚ 1995 „‰ ‡ ‰‡ ‡ ‡‡, „‰ ˇ, ‚ ‚ ‚. ‡‚ ‡‚ 420 ‡‡ ‚ ‡‚ ˇ„ e- ‚, ˇ ‡‚, ‚‡‰ „‡ ‰ ‚‡, ‡ „‰ „ ‡ ‡- ‚‡ ‰‡ ‡ ‰ ‡ Brano Group, ‡ ‰ ‡ 2006 „‰‡ ‚, „‡‚‡ ‚ 2400 ‚. ‘‡ ‰‚ ‡‡.

‡ Ernst & Young ‚ ‰ ‚‡ ‚ - ‡ˇ ‚ ‰ ‡ ˇ ‡ ‡ ‚ ˇ. ‡ ‚‡ ‰‚, ‰„ ‡‚ ‡ ‚ ‰ ‚ ‚ ‡ ‰‡„ ˇ‚‡, ‡„‡‚ ‡‡ ‚-‰‡ ˇ- ‡‰ ‡ ‡‚‡ ‡ ‰ ‡‚ˇ - ( - ). —„‰ –, ‚ - ‡ ‡ ‚‰, ‡ ‚‰‚‡ ’‚ ‡‡,,, ‡, – ‰‰‡ ‚‰‚‡ ‰‡ ‡, ‰‚ ‡‚ ˇ‡ ‚ ‡‡ ‰‚, ‡„ ‚, ‚ „‰ ˇ, ‡ ‡ ‡ ‡‡ ‰‡. ‡ ‰ ‚ ‚... ‡‚‡‡ ‰ 95% ˇ ‡, ‚‡ ‡‚e‡ 4 ‡‰‡.

‡ ‡ ‡‚ Kˇ ‚‡ ‰‚ e‚‡. ‘: ‡‚ ‡ “‡ˇ ‰ ‚ ˇ‡‚‡- Brano Group, “

 

<

 
Š 2013 www.libed.ru - ŤÁĺńďëŕňíŕ˙ áčáëčîňĺęŕ íŕó÷íî-ďđŕęňč÷ĺńęčő ęîíôĺđĺíöčéť

Ěŕňĺđčŕëű ýňîăî ńŕéňŕ đŕçěĺůĺíű äë˙ îçíŕęîěëĺíč˙, âńĺ ďđŕâŕ ďđčíŕäëĺćŕň čő ŕâňîđŕě.
Ĺńëč Âű íĺ ńîăëŕńíű ń ňĺě, ÷ňî Âŕř ěŕňĺđčŕë đŕçěĺů¸í íŕ ýňîě ńŕéňĺ, ďîćŕëóéńňŕ, íŕďčřčňĺ íŕě, ěű â ňĺ÷ĺíčč 1-2 đŕáî÷čő äíĺé óäŕëčě ĺăî.