авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«AZRBAYCAN PESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici ...»

-- [ Страница 4 ] --

неоклассицизм и великолепные особняки модерна, сталинский ампир, ультрасовременные архитектурные проекты.

Das Geschenk der Kunst-Die Staatlichen Museen und 691.

Ч774 ihre Sammler /The gift of Art-The National Museums in Berlin and Their collectors.- Berlin: Minerva, 2005.- p.

Goodnow K.J. Challenge and transformation: museum in 692.

Ч774 Cape Town and Sydney /Katherine J. Goodnow.- Paris:

UNESCO, 2006.- 221 p.

Dililik Allahverdiyeva G. Trk v Azrbaycan dillrind hquq 693.

Ш163 terminologiyasnn formalamas v inkiaf. Filologiya A57 elm. nam. dr.: 10.02.06 /Glnar Allahverdiyeva;

AMEA Nsimi adna Dililik nstitutu.- B., 2006.- 26 s.

Azrbaycan dilind fars szlri lti /Frhad Mzmli;

694.

Ш163 Ry...hmdova,..Qaralov;

Elmi red.

A99 B.A.hmdov.- B.: raq, 2004.- 200 s.

Dilimizd klli miqdarda fars mnli sz v ifadlr vardr ki, oxucu onun oxunun mnasn bilmir. Bu kitaba mracit edn hr bir xs bu szlrin dqiq mnasn, kkn bilck.

Azrbaycan dbiyyatnn tarixi poetikas: Poetik fikrin 695.

Ш401 tkaml /in rhbri v red..Alanl;

AMEA Nizami A99 adna dbiyyat nstitutu.- B.: Elm, 2006.- 496 s.

Kitabda poetik fikrin tkkl v inkiaf znmxsusluu ayr-ayr janrlarn tarixi tkaml fonunda yrnilir, poetik janrlarn formalamasn rtlndirn estetik amillr aradrlr.

Babayev A. Trksoyun birlik ssi: Monoqrafiya /Adil 696.

Ш163 Babayev;

Elmi red. A.Axundov.- B.: Thsil, 2006.- 364 s.

B13 Monoqrafiyada trk xalqlarnn tarixind vzsiz yeri olan Birinci Trkoloji Qurultay haqqnda trafl mlumat verilir. Kitabda qurultayn arlmas zrurti v tarixi raiti, onun gndliyi, qurultaylarn repressiyas haqqnda mllifin uzun illrdn bri mxtlif arxiv sndlri sasnda yazd maraql mlumatlar toplanmdr.

Cfrova B. ngilis v Azrbaycan dillrind felin 697.

Ш143 zamanlar sistemi (Mqayisli-tipoloji tdqiqat).

C50 Filologiya elm. dok. dr.: 10.02.19 /Bahar Cfrova;

AMEA Nsimi adna Dililik nstitutu.- B., 2006.- 34 s..

Cfrova S. Sindetik yolla balanan tyin budaq cmlli 698.

Ш143 tabeli mrkkb cmllrin intonasiya xsusiyytlri:

C50 (ngilis v Azrbaycan dillri materiallar sasnda).

Filologiya elm. nam. dr.: 10.02.04;

10.02.01 /Sfur Cfrova;

Azrbaycan Dillr Universiteti.- B., 2006.- s.Cfrova Z. Tarixi romanlarn dilind khnlmi szlr 699.

Ш163 /Ziyaft Cfrova;

Red. N.Mmmdli;

Ry.

C50 A.Mhrrmqz.- B.: Nurlan, 2006.- 98 s.

srd tarixi romanlarn dilind ilnmi khnlmi szlrdn, tarixilik baxmndan onlarn aradrlmasnn hmiyytindn, onomastik adlarda ifadsindn, bir qisminin zllm prosesi il bal dilimizin lt trkibin yenidn daxil olmasndan v dvltimizin mstqilliyi il bal ilklik qazanmasndan danlr.

obanov M. Azrbaycan dili (nitq mdniyyti): Ali 700.

Ш163 mktblr qeyri-filoloji fakltlri - ali hrbi mktblr 67 n drslik /Mdd obanov;

Red. N.Cfrov.- B.:

Thsil, 2006.- 412 s.

Ali hrbi mktblr n nzrd tutulmu bu drslikd nitq mdniyyti il bilavasit bagl olan problemlr, o cmldn fonetik, orfoepik, slubiyyt v nitq mdniyyti msllri il yana, dil v dnya dillri, Azrbaycan dbi dilinin tkkl tarixi v dvlt statusu, mli yazlar v onlara veriln tlblr [v s.] z geni ksini tapmdr.

kbrova T. ngilis v Azrbaycan dillrind tknvli 701.

Ш143 konstruksiyalarn struktur-semantik thlili. Filologiya 39 elm. nam. dr.: 10.02.04;

10.02.01 /Tnzal kbrova;

Azrbaycan Dillr Universiteti.- B., 2006.- 19 s.

rbov V. English for all: II hissd /Vahid rbov 702.

Ш143 (Trksoy), Ltif Sleymanova;

mumi red.

84 N.M.Yusifov.- B., 2005.- I hiss.- 542 s.

Drsliyin sas kursunda qrammatik materiallarn tqdimat masir tlabat v Azrbaycan dili il nisbi uyunladrma baxmndan qrammatik sistemin seimind ediln dyiikliklri nzr alnmasa, demk olar ki, Bonk sistemin uyunladrlmasna byk sylr gstrilmidir.

rbov V. English for all: II hissd /Vahid rbov 703.

Ш143 (Trksoy), Ltif Sleymanova;

mumi red.

84 N.M.Yusifov.- B., 2005.- II hiss.- 505 s.

Drsliyin sas kursunda qrammatik materiallarn tqdimat masir tlabat v Azrbaycan dili il nisbi uyunladrma baxmndan qrammatik sistemin seimind ediln dyiikliklr nzr alnmasa, demk olar ki, Bonk sistemin uyunladrlmasna byk sylr gstrilmidir.

sgrova A. "Ouznam"nin leksika v frazeologiyas:

704.

Ш163 Filologiya elm. nam. dr.: 10.02.01 /Afaq sgrova;

92 Naxvan Dvlt Universiteti.- Naxvan, 2006.- 22 s.

Frzliyev. "Kitabi-Dd Qorqud" dastannn dilinin 705.

Ш163 onomastik sistemi. Filologiya elm. nam. dr.: 10.02. F52 /jdr Frzliyev;

AMEA Nsimi adna Dililik nstitutu.- B., 2006.- 20 s.

Hacyeva M. Azrbaycan dili: Fonetika: Drs vsaiti 706.

Ш163 /Marif Hacyeva;

Elmi red. T.bdlhsnli;

Ry.

H14 L.Krimli, F.Kazmova, V.Mmmdov, E.Barzad.- B.:

qtisad Universiteti, 2006.- 146 s.

Vsaitd verilmi oxu mtnlri Azrbaycann v mumiyytl trk dnyasnn tarixi, corafiyas, mdniyyti, lifbas, dili, dini, dbi irsindn nmunlrl brabr br mdniyyti haqqnda da bir ne suallara cavab verir.

srafilova S. Azrbaycan dilind informatika 707.

Ш163 terminlrinin leksik-semantik thlili. Filologiya elm.

-85 nam. dr.: 10.02.01 /Sofiya srafilova;

AMEA Nsimi adna Dililik n-tu.- B., 2006.- 22 s.

Krimov Y. Dilimizi yrnk: Milli azlqlarn I sinif 708.

Ш163 agirdlri n drslik /Yhya Krimov;

Elmi red.

K58 N.Ncfov;

Ry. K.Krimov, M.Abdullayev.- B.:

Aspoliqraf, 2006.- 128 s.

Siz tqdim olunan bu drslik azsayl xalqlarn cm halnda yaadqlar regionlarda thsil alan uaqlarn traf alml olmalar, lt ehtiyatn znginldirmlri, doma dild, hminin tlim dilind srbst danmalar v oxuyub-yazmaa hazrlanmalar n trtib edilmidir.

Qazyeva S. ngilis v Azrbaycan dillrind neft 709.

Ш143 terminlrinin linqvistik thlili, onlarn formalamasnda Q-30 trcmnin rolu. Filologiya elm. nam. dr.: 10.02. /Sevil Qazyeva;

Bak Slavyan Universiteti.- B., 2006.- s.

Qaibova R. Azrbaycan dilind qoulma budaq cmlli 710.

Ш163 tabeli mrkkb cml. Filologiya elm. nam. dr.:

Q-18 10.02.01 /Rsmiyy Qaibova;

AMEA Nsimi adna Dililik nstitutu.- B., 2006.- 22 s.

Quliyev T. Altay dillrinin qohumluu mslsi /Teyyub 711.

Ш162 Quliyev;

Elmi red. M.. Mahmudov;

Ry.

Q-86 H.M.Zrbliyev, E.S.nanc.- B.: Nurlan, 2006.- 146 s.

Monoqrafiyada dillrin qohumluunun sas meyarlar myynldirilmi v bu baxmdan Altay dillri mqayisli yolla tdqiq edilmidi. Eyni zamanda bu dillrin qohumluq drcsi myynldirilmidir.

Quliyeva A. XIX sr dvri mtbuatnda ilnn 712.

Ш163 onomastik vahidlrin tarixi-linqvistik thlili: ("kini" Q86 qzetinin materiallar sasnda). Filologiya elm. nam.

dr.: 10.02.01 /Aida Quliyeva;

AMEA Nsimi adna Dililik nstitutu.- B., 2006.- 23 s.

Qurbanova M. Azrbaycan dili: Azrbaycan dilini 713.

Ш163 yrnmk istyn xarici vtndalar n drs vsaiti Q-89 /Mhbub Qurbanova, M.Abdullayeva;

Elmi red. Y.M.

Seyidov.- B.: Bak Universiteti Nriyyat, 2006.- 328 s.

Vsait Azrbaycan dilini yrnmk istyn xarici vtndalar n nzrd tutulub. Azrbaycan dilinin fonetikas, leksikologiyas v qrammatikasna aid nzri izahatlar sadldirilm formada verilir. ifahi nitqin inkiaf n dialoqlar azrb., rus v ing. dild verilib.

Mhrrmqz A. Azrbaycan dilinin leksik-semantik 714.

Ш163 sistemi: Metodik vsait /Aybniz Mhrrmqz;

Red.

M48 M.Hacyeva;

Azrbaycan Respublikasnn Thsil Problemlri nstitutu;

Azrbaycan Dvlt qtisad Universiteti.- B.: Thsil, 2006.- 36 s.

Metodik vsaitd rus blmlrind, xsusil d trkiyli tlblr Azrbaycan dilinin leksik-semantik sistemin daxil olan omonim, sinonim, antonim szlrin alanmasndan shbt alr.

Mhrrmqz A. Rus blmlrind Azrbaycan dilindn 715.

Ш163 praktikum /Aybniz Mhrrmqz;

Red. M.Mahmudov;

M48 Ry. A.Rzai, R.Vkilova;

Azrbaycan Respublikasnn Thsil Problemlri nstitutu, Azrbaycan Dvlt qtisad Universiteti.- B.: Thsil, 2006.- 32 s.

Praktikum rus blmlrind Azrbaycan dilinin tdrisi zaman "Sz yaradcl" blmsind tarixilik prinsipinin gzlnilmsindn, mnimsmd snaqdan xm yeni tcrb metodunun formalamasndan bhs edir.

Mhrrmov Z. Xatirlrd yaayan li mllim:

716.

Ш163 Xatirlr /Ziyddin Mhrrmov;

Red. A.Hacyev.- B.:

M48 Gn, 2006.- 124 s.

Bu kitabda Azrbaycan dilinin tdrisi metodikas sahsind tannm grkmli alim, tdqiqat, nair, oxsayl monoqrafiyalarn, drsliklrin, mxtsr v izahl ltlrin mllifi, pedaqoji elmlr doktoru, professor li Abbas olu Frcovun hyat faliyyti, onunla nsiyytd olan insanlarn, yaxn dost v tanlarnn xatirlri z ksini tapmdr. Burada hminin onun xeyirxah mllri, insanlara nmun ola bilck mnal mr yolu bard shbt almdr.

Mmmdov M. Azrbaycan dili ivlrind ismin 717.

Ш163 qrammatik kateqoriyalar. Filologiya elm. dok.: 10.02. M51 /Mhrrm Mmmdov;

Bak Dvlt Universiteti.- B., 2006.- 21 s.

Mzmli F. Azrbaycan dilind fars szlri lti 718.

Ш152 /Frhad Mzmli.-B.: “irag”, 2004.- 199 s.

M57 Vsait dilimizd ilnn fars mnli sz v ifadlrin dqiq mnasn, kkn bilmk, ondan yazda v ifahi nitqd srbst istifad etmk n nzrd tutulmudur.

Nasoylu М. Azrbaycan dili: Abituriyentlr n drs 719.

Ш163 vsaiti /Мhsn Nasoylu;

xt. red. N.Cfrov, N15 R.Quliyev;

Red. M.Zeynall;

ARAZ kurslar.- B: Araz, 2006.- 213 s.

Azrbaycan Respublikas TQDK-nn trtib etdiyi ali mktblr qbul proqram sasnda yazlmdr. Kitabn hazrlanmasnda orta mktblr n Azrbaycan dili drsliklrindn istifad olunmudur.

Rcbli. Qdim trk yazs abidlrinin dili:

720.

Ш163 Universitetlrin Filologiya fakltlri n drs vsaiti R47 /blfz Rcbli;

Elmi red. E..zizov;

Ry. M.D.

Novruzov,.D.Vliyev.- B.: Nurlan, 2006.- II hiss.- s.

Kitabda bu abidlrin yrnilmsi tarixi, onlarn dilinin fonetik quruluu, leksika msllri, morfoloji v sintaktik quruluu aradrlr.

Rcbli. Qdim trk yazs abidlrinin dili:

721.

Ш163 Universitetlrin Filologiya fakltlri n drs vsaiti R47 /blfz Rcbli;

Elmi red. E..zizov;

Ry. M.D.

Novruzov,.D.Vliyev.- B.: Nurlan, 2006.- I hiss.- s.

srd Gytrk v qdim Uyur lifbas il yazlm kitablrin dili aradrlr. Kitabda bu abidlrin yrnilmsi tarixi, onlarn dilinin fonetik quruluu, leksikas msllri, morfoloji v sintaktik quruluu aradrlr.

Rfibyli G. ngilis v Azrbaycan dillrind feli 722.

Ш143 trkiblr /Gnay Rfibyli;

Elmi red. A.Axundov;

Ry.

R50.Mmmdov, F.Cahangirov.- B.: Nurlan, 2005.- 144 s.

srd ingilis v Azrbaycan dillrind feli trkiblrdn bhs olunur. Hr iki dild msdr v feli sift trkiblri bard thlil aparlaraq mqayisli kild tdqiqata clb edilir. Aradrmada orijinaldan gtrlm bdii nmunlr trcm olunaraq, linqvistik thlil olunur.

Seyidov Y. srlri: On be cildd /Yusif Seyidov;

723.

Ш163 Hazrl. v mumi red. N. Cfrov.- B.: Bak Universiteti, S37 2006.- I cild.- 628 s.

Tqdim olunan srlrin oxu sovet hakimiyyti illrind yazlm v o dvrd ap olunmudur.

Sleymanova N. Tcvid /Nail Sleymanova;

Red.

724.

Ш161 K.rifov;

Ry. V.Mmmdliyev, H.S.Hsnli;

AMEA, S99 M.Fzuli adna lyazmalar n- tu.- B.: Nurlan, 2006.- s.

Kitabda mam Asimin Hfs rvaytin gr tsbit edilmi tcvid qaydalarndan bhs edilir, Qurani-Krimin oxunuunda mhm olan vqf v ibtida haqqnda mlumat verilir.

krl E. Kktrk dbi dilinin imlas. Filologiya elm.

725.

Ш163 nam. dr.: 10.02.06 /Eln krl;

AMEA, Nsimi ad.

95 Dililik nstitutu.- B., 2006.- 22 s.

Tapdqolu N. Adam rayonu v onun toponimiyas:

726.

Ш163 Ensiklopedik drgi /Nazim Tapdqolu, Aydn liyev;

T25 Elmi red. B.Budaqov;

Elmi mslhtilr T.Bnyadov, T.Hacyev, A.Quliyev;

Ry. T.Vliyev,.Gyayl v b.. B.: Thsil, 2006.- 444 s.

Bu kitabda Adam rayonunun btn oykonimlri v yzlrl oronimlri haqqnda mlumat verilmidir.

Tapdqolu N. Neftala rayonu v onun toponimiyas 727.

Ш163 /Nazim Tapdqolu;

Elmi red. B.Budaqov, T.Bnyadov;

T25 Elmi mslhtilr A.Quliyev, T.Hacyev;

Ryilr.bilov, N.Mmmdov.- B.: Thsil, 2006.- 134 s.

Kitabda Neftala rayonu il bal mxtlif kkl corafi adlarn mnalar, onlarn toponimik v linqvistik xsusiyytlri qsa rh olunur v bu adlarn ml glmsi, mxtlif tayfalarn, etnoslarn rayon razisind mskunlamas haqqnda tarixi faktlar, rvaytlr sasnda izahlar verilir. Neftalann tarixi corafiyas, etnik tarixi haqqnda mlumatlar veriln bu kitabda bzi oykonim, oronim v hidronimlrin xalq etimologiyasna saslanan, amma ciddi daxili mzmun ksb edn anlamlar da aqlanmdr.

Tklli M. Rus dilind trk szlri /Minaxanm Tklli;

728.

Ш163 Elmi red. N.Xudiyev;

Ry. N.Cfrov, C.Cfrov, T42 T.fndiyeva.- B.: Nurlar, 2006.- 272 s.

Kitabda rus dilindki trk szlrindn trafl bhs edilir.

Gstrilir ki, bu dildki trk szlrinin leksik-semantik znginliyi trk xalqlarnn erkn maddi-mnvi nailiyytlrini ks etdirir.

Vaqifqz L. Trk v Azrbaycan dillrind sadlm 729.

Ш163 /LamiyVaqifqz;

Elmi red. N.Mmmdli;

Ry.

V-17 S.Babayeva, A.Mhrrmqz;

Bak Dvlt Universiteti. B.: Nurlan, 2006.- 108 s.

srd trk v Azrbaycan dillrind sadlm prosesindn, bu cryann balanmas, dilin leksik qatna tsiri, lt trkibin, mumiyytl, sz yaradclna mnasibti aradrlr.

Vliyeva N. Azrbaycanca-ingilisc-rusca frazeoloji lgt 730.

Ш163 /Nigar Vliyeva;

Ba red. N.Q.Cfrov.- B.: Nurlan, V55 2006.- 460 s.

Lt txminn 60 000-dn artq sz v ifad daxil edilmidir. mumi 7000 sz v 53 000 ifad vardr.

Azrbaycan dilind 15 450 ifad. ngilis dilind 26 ifad. Rus dilind 19 000 ifad. Cmi 406.583 sz, sz birlmsi v cml klind frazeoloji vahidlr daxil edilmidir.

Агарунов М.Я. Язык горских евреев: Около 11 731.

Ш152 слов и словосочетаний: Еврейско-русский словарь:

Библиографический указатель /М.Я.Агарунов.- Б.:

Абилов, Зейналов и сыновья, 2005.- 373 с.

Настоящий многотомник представляет собой первое пособие для ознокомления с основами языка горских евреев. В 1-ю книгу входят "Горско-еврейско-русский словарь" и полный библиографический материал по перечисленным выше вопросам.

Англо-русский и русско-английский словарь П-К 732.

Ш143 /Авт.-сост. И.Н.Мизинина, А.И.Мизинина, И.В.

Жильцов.– Москва: Олма-Пресс Образование.- 2006. 572 с.

Словарь включает около 14 тысяч английских и около 12 тысяч русских слов и словосочетаний, отражающих основные понятия компьютерной лексики. Словарь дает возможность без труда пользоваться компьютером и расширяет запас терминов по информатике.

Англо-русский словарь по библиотечной и 733.

Ш143 информационной деятельности /Сост. и рук. проекта Дж. Ричардсон (США);

Под ред. Э.Р.Сукиасяна, В.В.Зверевича (Россия).- Спб.: Профессия, 2005- с.

Словарь включает употребляемые в библиотечной практике термины библиотечного дела, библиографии, информационной деятельности, вычислительной техники, документоведения, издательского дела.

Антелева Г.И. Краткий Турецко-русский словарь 734.

Ш163 “Новых слов” /Г.И Антелева.- Тбилиси: Мецниереба, 1998.- 96 с.

В словарь включены древние турецкие слова, вышедшие из употребления, лексические единицы из различных анатоллийских диалектов, а также новообразования, вводимые в современный турецкий язык.

Басс И. И. Проблемы современного японского 735.

Ш143 языкознания: Лингвистика текста /Ирина Басс;

Рец.

С.А. Быкова, Е.В.Стругова;

Санкт-Петербургский Гос. Университет Культуры и Искусства.- СПб:

СПбГУКИ, 2004.- 286 c.

Монография посвящена актуальным и дискуссионным проблемам лингвистики японского текста. Исследование осуществляется на основе большого языкового материала (художественные, научные, газетные тексты), данных, полученных от информантов. В монографии также анализируется современная японская теоретическая литература по проблемам лингвистики текста, что дает возможность российским ученым познакомиться с достижениями японских исследователей в этой области.

Булатов А.И., Пальчиков В.В. Англо-русский 736.

Ш143 словарь по нефти и газу. Ок. 24000 терминов, ок, сокращений /А.И.Булатов, В.В. Пальчиков.- М.:

“Руссо”, 2005.- 400 с.

В словаре приведены термины и выражения, относящиеся к добыче нефти и газа, бурению, промывке, креплению и цементированию нефтяных и газовых скважин, разработке нефтяных и газовых месторождений, подземной гидравлике, физике пласта.

Киреев Ю.П. Самоучитель японского языка:

737.

Ш175 Начальный курс /Ю.П.Киреев. – М.: 2005.- 251 с.

Данный самоучитель содержит достаточный для начинающих изучать японский язык объем грамматики и лексики.

Мамедова О.А. Русский язык: Учебное пособие для 738.

Ш141 студентов с азербайджанским языком обучения /О.А.

Мамедова, Г.Д. Рзаева, Н.А. Агаева;

Азербайджанский Университет Языков.- Б.:

Адильоглы, 2006.- 202 с.

В пособии предлагается систематизированный по темам материал, обеспечивающий расширение лексического запаса русского языка. Тематика пособия будет способствовать развитию навыка чтения с целью извлечения научно-популярной информации.

Миркин Я.М., Миркин В.Я. Англо-русский 739.

Ш143 толковый словарь по банковому делу, инвестициям и финансовым рынкам. Свыше 10 000 терминов /Я.М Миркин, В.Я. Миркин.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 424 с.

Толковый словарь охватывает комерческое и инвестиционное банковское дело, операции на финансовых рынках, рынок, корпоративное финансирование, государственные финансы, деятельность центрального банка, международные финансы.

Мусаева Т.А. Важная веха на пути развития 740.

Ш163 письменности азербайджанского народа: К 80-летию Первого Тюркологического съезда /Т.А.Мусаева, А.А. Мамедов;

НАН Азерб. Ин-т Истории им. А.А.

Бакиханова.- Б.: Тахсил, 2006.- 72 с.

В книге дан алфавитный список делегатов, резолюции а также доклады, содоклады, выступления, заслушанные на 1 Всесоюзном Тюркологическом съезде.

Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по 741.

Ш143 бизнесу /А.С. Никифорова.- Изд. 2-е, перераб и доп. М.: “Цитадель-трейд”, 2003.- 445 с.

Существенно переработанный и дополненный словарь содержит около 30000 терминов и словосочетаний, широко употребительных в современном немецком языке как в специальной литературе, так и практической деятельности лиц, работающих в сфере международного бизнеса.

Петроченков А.В. 1500 слов и ничего лишнего:

742.

Ш143 учебное пособие /А.В.Петроченков.- Москва: Добрая книга, 2006.- 224 с.

Словарь содержит более 5000 английских слов, которые очень похожи на подобные по значению слова русского языка. Это позволяет быстро и легко обогатить словарный запас тысячами слов, которые практически не требуют усилий для заучивания.

Полякова Т.Ю. Английский язык для диалога с 743.

Ш143 компьютером: Учебное пособие для технических вузов /Т. Ю.Полякова. - 3-е изд., стер.- М.: “Высшая школа”, 2006.- 190 с.

В пособии впервые предпринята попытка помочь пользователям персональных компьютеров овладеть английским языком, на котором осуществляется общение с ним.

Практический курс русского языка: Учебное 744.

Ш141 пособие для студентов азербайджанских групп педвузов /Т.Н. Алиева, Л.О.Везирова, Н.Н.Кязимова, С.К.Мамедова, С.А.Садыхова;

Азербайджанский Гос.

Педагогический Университет.- Б.: Адилоглу, 2006. 208 с.

Весь учебный материал определяется и объединяется текстом. Работе над текстом предшествуют предтекстовые задания. Цель пособия- предоставить материал для активного развития речевой деятельности в пределах разговорно-бытовой, общественно-политической, социально-культурной.

Родионов М.А. Португальский язык: Учебник для I 745.

Ш147 II курсов вузов.- М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005.- 543 с.

Основная задача учебника- обучить практическому владению португальским языком, основам грамматики, письму, а также привить навыки чтения и перевода на русский язык.

Розвадовской М.Ф. Польско-Русский словарь: Около 746.

Ш141 50 слов и выражений.- М.: Гос. Изд-вс Иностр. и Национальных Словарей, 1955.- 781 с.

Словарь полон значительным количеством новых слов и выражений, а также политической, экономической и технической терминологии.

Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных 747.

Ш141 собственных имен /Н.М. Тупиков.- М.: Рус. путь, 2004.- 890 с.

Этот словарь уникальный в своем роде, не переиздававшийся с 1903 года и давно ставший библиографической редкостью, содержит огромный корпус личных именований наших соотечественников почти за 800 лет русской истории.

Тюленев С.В. Теория перевода: Учеб. пособие для 748.

Ш107 студентов вузов, обучающихся по гуманитар.

специальностям /С. В.Тюленев.- М.: Гардарики, 2004.- 334 с.

Книга уникальна тем, что содержит систематическое изложение современных взглядов на основные проблемы перевода и науки о переводе.

Хартуков Е.М. Англо-русский словарь по нефтяному 749.

Ш143 бизнесу. - Москва: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2004.- 400 с.

Словарь содержит наиболее сложные для перевода технические термины и устойчивые словосочетания, широко используемые в самых различных сферах международного нефтяного бизнеса.

Худазаров Т.М. Самоучитель Азербайджанского 750.

Ш163 языка: Курс обучения разговорному азербайджанскому языку /Тельман Худазаров;

Ред.

азерб. языка Г.М. Худазарова;

Рец. М.Б. Мамедов. Б.: Муаллим, 2006.- 355 с.

Данное пособие предлагает упрощенное изучение и овладение азербайджанским языком с помошью лексических моделей, снабженных грамматическими пояснениями, изложенными на простом, легко воспринимаемом русском языке и оптимальными упражнениями для практического овладения языком, буквально, с первых уроков курса.

Alizade., Karayeva N. Rusa-Turke Tip Szlg= 751.

Ш163 русско-турецкий медицинский словарь /lgar Alizade, Nigar Karayeva.- Bak, “Qismet”, 2004.- 360 s.

Словарь содержит свыше 20 000 терминов по всем разделам медицины и смежных с ней естественных наук, а также по медицинской генетике, биохимии, иммунологии, медицинской технике.

Szlk, tip ve ilgili bilim dallar, tip genetigi, biokimya, immnoloji, tip teknolojisi blmlerini kapsayan 20 den fazla kelime iermektedir.

An illustrated dictionary of Japanese onomatopoeic 752.

Ш175 expressions /Gomi Tago.- Tokyo: Japan Times, 1989. s.p.

Azrbaycanca-Ruminca danq kitabas = Ghid de 753.

Ш147 conversative Azerbaidjan-Roman.- B.: Oskar, 2006.- s.

Kitaba bir-birinin dilind minimal sz ehtiyatna malik Azrbaycan v rumn vtndalarnn konkret situasiyalarda yarana bilck anlama problemini sadldirmk, qarlql nsiyyti asanladrmaq mqsdi gdr.

Bindi C. Dictionnaire pratique de la metrologie: mesure, 754.

Ш147 essai et calculs d’incertitudes /Christophe Bindi.- Afnor, 2006.- 379 p.

Brouwne A. Developing language and literacy 3-8 /Ann 755.

Ш10 Brouwne.– London;

Paul Chapman publ. 2001.– 280 p.

How to prepare for the toefl* test: test of English as a 756.

Ш143 foreign language. /Ed. Pamela J.Sharpe, Ph.D./New York:

Hauppauge, 2001. -704 p.

Kehler A. Coherence, reference, and the theory of 757.

Ш143 Grammar /Andrew Kehler.– California: CSLI publ., 2002.- 226 p.

Morris W. Harper dictionary of contemporary usage 758.

Ш143 /William and Mary Morris.– New York, Harper & Row publ., 1985.- 641 p.

Phillips D. Longman complete course for the computer 759.

Ш143 and paper tests /Deborah Phillips.- New York: Longman, 2001.- 674 p.

Practical japanese for daily life;

written by ikuo Seki 760.

Ш175 Communications research 21 English eduted by Catherine J.Seki.– Tokyo: First printing, 1991. -249p.

Radford A. English syntax: an introduction /Andrew 761.

Ш143 Radford.-New York: Cambridge Univ. press, 2004.- p.

Say it in Japanese: illustrated.- Tokyo: travel Buureau 762.

Ш175 inc., 1997.- 191 p.

Folklor Abdulla B. Folklorda say simvolikas /Bhlul Abdulla;

763.

Ш20 Red..Alanl;

AMEA, Nizami adna dbiyyat A14 nstitutu.- B.: Elm, 2006.- 148 s.

Aradrmada, sasn, trk folklor rnklri inda bu deyilnlrdn, elc d saylarn mitd, insan taleyind oynad funksiyasndan, semantic simvolikasndan sz alr.

Aq Ham Qubal. Allah sevdikc sevilirik biz /Aq 764.

Ш3 Ham Qubal.- B.: irvannr, 2005.- 152 s.

A94 eirlr v poeziya.

Aq Ham Qubal. Glmmmd irin olu, irin 765.

Ш3 Glmmmd olu /Aq Ham Qubal;

Nriyyat red.

А94 Anar sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 156 s.

irvan aq mktbinin yetirmsi A.H.Qubal ucqar da kndi Rngidarda mllimlikl brabr, yazb yaradr. Bu kitab bdahtn sz deyn el sntkarlarnn oxucularla yeddinci grdr.

Aqlar dnyas.- B., 2004.- 775 s.

766.

Ш3 Kitab btvlkd rb qrafikasnda azrbaycan dilind A94 verilib.

Azrbaycan dastanlar: 5 cildd /Trt. ed..Axundov, 767.

Ш3 M.H. Thmasib;

Red. H.Arasl;

AMEA Folklor n- tu. A99 B.: raq, 2005.- Cild I.- 424 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatnn n maraql v rngarng mvzularla zngin yanrlarndan olan dastanlarda elin hyat v mbarizsi, xalqn duyu v dnclri, istk v arzular lvan alarlaryla z trmnmn tapmdr.

Azrbaycan dastanlar: 5 cildd /Trt. ed..Axundov, 768.

Ш3 M.H. Thmasib;

Red. H.Arasl;

AMEA Folklor n- tu. A99 B.: raq, 2005.- Cild II.- 440 s.

Kitaba daxil edilmi dastanlar qhramanlq dastanlar il mhbbt dastanlarnn hdudunda dayanr.

Azrbaycan dastanlar: 5 cildd /Toplayan v trt. ed.

769.

Ш3.Axundov;

Red. N.Seyidov;

AMEA Folklor n- tu.- B.:

A99 raq, 2005.- Cild III.- 440 s.

Bu cildd srlrin snandan xaraq xalqmzn mnvi alminin, bdii tfkkrnn, estetik zvqnn znginlmsind mstsna rol oynam qhramann z arzusuna yalnz szn gc il yetdiyi dastan nmunlri toplanmdr.

Azrbaycan folkloru antologiyas: irvan folkloru 770.

Ш3 /Topl. S.Qniyev;

Trt. ed. H.smaylov, S.Qniyev;

Red.

A99 H.smaylov;

Ry. O.liyev, A.Xlil;

N. ms.

.lkbrli;

AMEA Folklor n-tu.- B.: Sda, 2005.- s.

Kitabn bu saynda Azrbaycann n qdim torpaqlarndan olan irvan mahalnn zngin v tkrarsiz folklor incilri toplanmdr.

Azrbaycan folkloru antologiyas: Zngzur folkloru 771.

Ш3 /Topl. V.Nbiolu, M.Kazmolu,.sgr;

Trt. ed.

A99.sgr, M.Kazmolu;

n sz. ml..sgr;

Red.

H.smaylov;

Ry. T.Frzliyev, O.liyev;

N. ms..

lkbrli;

AMEA Folklor n-tu.- B.: Sda, 2005.- 464 s.

Kitabda ap olunan folklor materiallar ana yurdumuzun bir paras olan Zngzur blgsindn toplanmdr.

Mifoloji v etnoqrafik mtnlr, yuxuyozmalar, ltiflr, atalar szlri, tapmacalar, uaq folkloru, bayatlar, aqlar v el eirlri [v s.] toplanmdr.

Ababa folkloru /Topl. trt. ed. H.smaylov, 772.

Ш3 T.Qurbanov;

n sz. ml. H.smaylov;

Red..Abbasl;

A99 Ry..lkbrli;

AMEA Dd-Qorqud adna Folklor Elmi-Mdni Mrkzi.- B.: Sda, 2003.- 476 s.

Kitabda Azrbaycann zli, bdi torpaqlarndan olan Ababa mahalnn zngin v tkrarsiz folklor incilri toplanmdr.

Azrbaycan folkloru antologiyas: rvan uxuru 773.

Ш3 folkloru /Topl. trt. ed., n szn, qeyd v izahlarn A99 ml. H.smaylov,.lkbrli;

Red..Abbasl;

Ry.

T.Bnyadov, Q.Namazov;

AMEA Folklor nstitutu.- B.:

Sda, 2004.- 471 s.

Kitabda Azrbaycann qdim vilaytlrindn biri olan rvan uxurunun zngin v tkrarsz folklor incilri toplanmdr. Mifoloji rvaytlr, inanclar, mrasim folkloru, fsan v rvaytlr, atalar szlri [v s.] toplanmdr.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr 774.

Ш3 /Elmi red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

A99 AMEA Folklor nstitutu.- B.: Sda, 2005.- XVIII kitab. 174 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr /Elmi 775.

Ш3 red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

AMEA A99 Folklor nstitutu.- B.: Sda, 2006.- XIX kitab.- 192 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr /Elmi 776.

Ш3 red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

AMEA A99 Folklor nstitutu.- B.: Sda, 2005.- XVII kitab.- 199 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr /Elmi 777.

Ш3 red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

AMEA A99 Folklor nstitutu.- B.: Sda, 2005.- XVI kitab.- 173 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr /Elmi 778.

Ш3 red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

AMEA A99 Folklor nstitutu.- B.: Sda, 2004.- XV kitab.- 180 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr /Elmi 779.

Ш3 red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

AMEA A99 Folklor nstitutu.- B.: Sda, 2003.- XIV kitab.- 182 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr /Elmi 780.

Ш3 red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

AMEA A99 Folklor n-tu.-B.: Sda, 2002.- XIII kitab.- 207 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair tdqiqlr /Elmi 781.

Ш3 red. H.smaylov;

Nrin msul.lkbrli;

AMEA A99 Folklor n-tu.- B.: Sda, 2002.- XII kitab.- 166 s.

Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna dair elmi aradrmalar, tdqiqlr daxildir.

Drzi S. Sinmin sz tonqal: Aq eirlri /Ssn Drzi;

782.

Ш3 Red. Mhmmd Nrimanolu.- B.: Adilolu, 2006.- D49 s.

Hsnqz A. ki dastan /Almaz Hsnqz;

Dnya 783.

Ш3 Azrbaycanllarnn laqlndirm uras;

Ana dili H63 fondu;

Elmi red. A.Nbiyev;

Ry. M.Qasml.- B.:

Azrnr, 2006.- 120 s.

Hikmtli iqtisadi fikirlr /Topl. v trt. ed..Krimov;

784.

Ш3 Red. X..Krimov.- B., 2006.-87 s.

H58 Kitabda nsildn-nsil ken iqtisadiyyatla bal mdrik iqtisadi fikirlr, nsihtlr, mhartl deyilmi all szlr, xalq msllri toplanmdr.

man N. Seilmi srlri /Novrs man;

Topl. trt. ed.

785.

Ш3.lskr;

Red. H. smaylov;

N. ms..lkbrli.- B.:

41 Sda, 2004.- 199 s.

Novrs mann 100 illiyi mnasibti il cap olunmu kitabda mllifin mxtlif mvzularda yazd eirlr janr xsusiyytlrin gr qrupladrlm v latn qrafikas sasnda lifba sras il dzlmdr.

Katruxlu A.S. Qafqaz trklrinin mhbbt dastanlar 786.

Ш3 /Aq-air Soltan Katruxlu.- B.: irvannr, 2006.- 320 s.

K29 Kitabda mhur Aq Soltann dastanlar toplanmdr.

Trk xalqlarna byk mhbbtl yazlm bu dastanlar Azrbaycan v Dastan bir-birin mnvi tellrl balamaqda vzsizdir.

Korolu. Hoydu dlilrim, hoydu: Grayllar, qomalar 787.

Ш3 /Top. trtib ed. v n szn ml..Sadq;

Red. v son K86 szn ml..R.Xlfi;

Rssam Q.Bulud.-B.: Azrnr, 2006.- 128 s.

Qazi S. tirdiyim yerlr /Qazi Salman;

Red.

788.

Ш3 A.Y.hmdli;

Ryi M. Hkimov.- B.: Nurlan, 2006. Q30 480 s.

Qniyev S. El airi Badam Mslm qz /Seyfddin 789.

Ш3 Qniyev;

Elmi red. M. Hkimov;

AMEA, Folklor Q47 nstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 109 s.

Kitabda XIX srin son rb v XX srin 60-c illrind mr srm el airi Badam Mslm qznn mr yoluna iq tutulmu, onun yaradcl geni kild thlil olunmudur. Uzun illr aparlan aradrmalar nticsind el airinin yaddalardan ld ediln eirlri oxuculara tqdim olunur.

Qniyev S. El airi Qobustanl Qara /Seyfddin Qniyev;

790.

Ш3 Elmi red. H.smaylov;

AMEA Folklor nstitutu.- B.:

Q-47 ADPU, 2005.- 114 s.

Kitabda XIX srin ikinci yars v XX srin 30-cu illrind yaam el airi Qara Hac Yusif olunun mr yolu, yaradclna iq tutulmudur.

Qniyev S. irvanl Aq Hacal /Seyfddin Qniyev;

791.

Ш3 Elmi red. H.smaylov;

Ry. M.Hkimov, E.Mmmdli, Q47 AMEA Folklor nstitutu.- B.: Nurlan, 2006.- 216 s.

Kitabda XX srd irvan aq mhitind yaayb-yaradan ustad sntkar Aq Hacal Hacyevin mr yolu, yaradcl ilk df tdqiqata clb edilmidir. An ld etdiyimiz srlri, elc d snt dostlar, domalar v prstikarlarnn yaddalarndan, arxivlrindn toplanlan xatirlri ilk df oxuculara tqdim edilir.

Qniyev S. irvanl Aq Soltan oca /Seyfddin 792.

Ш3 Qniyev;

Elmi red. H.smaylov;

AMEA Folklor Q-47 nstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 216 s.

Kitabda XIX srin son rbnd irvan mahalnda sazl szl bir ocaqda dnyaya gz am Aq Soltan v onun olu, qrx ildn ox irvan aq mhitinin inkiaf, tbliind xsusi xidmtlri olan Aq Frhadn mr yoluna ilk df iq tutulmu, sntkarlarn yaradcl thlil szgcindn keirilmi, eirlri oxuculara tqdim olunmudur.

Mhrrmov A. Yaadm-yazdm: Bayatlar /Akif 793.

Ш3 Mhrrmov;

Nr hazrl. R.ncyurd;

Rssam M48.Mmmdqz.- B.: Adilolu, 2006.- 226 s.

Aforizmlr v bayatlar kitab airin dnc v duyularnn vhdtini nmayi etdirn bu ycam kitab znmxsusluu il frqlnir.

Mmtaz S. El airlri /Salman Mmtaz;

Transliterasiya 794.

Ш3 v trtib edn, n sz, izah, rhlrin mllifi A.Mirz;

M99 Elmi red. H.smaylov;

AMEA Folklor nstitutu.- B.:

Sda, 2005.- 292 s.

Kitabda dvrn bir sra mxtlif slublarda yazb-yaradan sntkarlarnn yaradcl il bal mlumatlarla yana, Azrbaycan aq poeziyasnn XIII sr Molla Qasmdan balayan ifahi nmunlrinin txminn yeddi yz illik dvr ardcl kild ilnmdir.

Бабаева Э. О вечном /Элаза Бабаева;

Оформление и 795.

Ш3 компьютерный дизайн А.Г.Джафарова.- Б.: АОЗТ Джума, 2005.- 319 с Книга представляет собой, возможно, первую попытку в яркой форме запечатлеть духовную и эмоциональную эволюцию человека нашего времени.

Мудрость веков. Запад /ОЛМАмедиагрупп;

Авт. 796.

Ш3 сост. А.Ю. Кожевников, Т.Б. Борисовна.- СПб.: Нева, 2006.- 539 с.

В предлагаемой книге представлено около афоризмов знаменитых мыслителей и философов, известных ученых и общественных деятелей, писателей и музыкантов, художников и актеров, чьи мысли по праву входят в золотой фонд "Мудрости Запада".

Соколов В. Карнавал /Валерий Соколов;

Рисунки А.

797.

Ш3 В. Склонин;

Фото А.А.Козлов.- М.: Королёв, 2004. 120 с.

В книге смешались самые разные жанры и стили.

798. pek yolu uluslararsi halk edebiyyati sempozyumu Ш3 bildirileri.- Ankara: Kltr bakanlii, 1995.- 532 s.

dbiyyatnaslq "kini" qzetind dbiyyat msllri: Metodik 799.

Ш5 vsait /L.M.mamliyeva;

Red. T.H.Hseynov;

39 Azrbaycan Respublikas Thsil Problemlri nstitutu;

Bak Slavyan Universiteti.- B.: Kitab almi, 2006.- 30 s.

"kini" qzetind dbiyyat msllri" adlanan v filoloji fakltnin tlblri n nzrd tutulmu bu metodik vsaitd ilk Azrbaycan qzetinin mqal, mktub v eirlrl x etmi diblrin faliyyti iqlandrlmdr.

Abbasxanl T. Anadoludan Azrbaycana /Red.

800.

Ш5 E.sgndrzad;

n sz. ml. H.Buttanri, S.Yldz;

A13 Vektor Beynlxalq Elm Mrkzi.- B.:Vektor NE, 2004. 180 s.

"Anadoludan Azrbaycana" kitabnda mllifin qlmi Balkanlara qdr gedib atr. Onun Bolqarstan, Rumniya, Bosna [v s.] inclmlri var. Eyni zamanda Trkiyd Kbrsda yaayan airin kitab haqqnda T.Abbasxanlnn inclmlrini byk zvql oxucular trfindn oxunulur.

Abdulla B. Folklorda say simvolikas /Bhlul Abdulla;

801.

Ш20 Red..Alanl;

AMEA, Nizami adna dbiyyat A14 nstitutu.- B.: Elm, 2006.- 148 s.

Aradrmada, sasn, trk folklor rnklri inda bu deyilnlrdn, elc d saylarn mitd, insan taleyind oynad funksiyasndan, semantic simvolikasndan sz alr.

Aacanqz G. Grcstan mtbuatnda Azrbaycan 802.

Ш5 dbiyyat msllri (1950-2000-ci illr) /Gltkin A35 Aacanqz;

Elmi red. M.Qasml, Ryi V.Arzumanl. B.: Elm, 2006.- 172 s.

Monoqrafiyada Grcstan mtbuatnn milli dbiyyatmzn Boral qoluna, soydalarmzn min illrdn bri formaladrb, nsillrdn-nsillr trdy folklor nmunlrin, el airlri v aq yaradclna mnasibti mslsi z ksini tapmdr.

Aayeva K. Edqar Allan Ponun novatorluu. Filologiya 803.

Ш5 elm. nam. dr.: 10.01.03 /Knl Aayeva;

Azrbaycan A35 Dillr Universiteti.- B., 2006.- 20 s.

Akimova E. Mstqillik dvrnd Azrbaycanda dbi 804.

Ш401 tnqid: (90-c illr). Filologiya elm. nam. dr.: 10.01. A41 /Elnar Akimova;

AMEA, Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B., 2006.- 28 s.

Albalyev. Azrbaycan mit nallarnda ah obraz.

805.

Ш20 Filologiya elm. nam. dr.: 10.01.09. /akir Albalyev;

A51 AMEA, Folklor nstitutu.- B., 2006.- 26 s.

Azad R. Mhmmd Fzuli: Fikir- snt dnyas v 806.

Ш5 Trk "Divan"ndan semlr /R.Azad, A99 V.Feyzullazad;

Bdii v texniki red. X.ztrk.- B.:

Qismt, 2005.- 276 s.

Tqdim olunan kitabda fsun airin yaradcl masir elmi fikrin obyektiv tlblri inda bir daha nzrdn keirilir, Yaxn-rq ictimai bdii dncsini srlr boyu istiqamtlndirn sufizmin Fzulinin irfan dnyasndak ifad formalar [v s.] tsbitlndirilir. Semlr M.Fzuli srlrinin akd. Hmid Arasl trfindn trtib edilmi v 1996-c ild tshih olunmu tkrar nrindn gtrilmdr.

Bayramov A. Smd Vurun: milli v mumbri 807.

Ш5 /Adilxan Bayramov;

Elmi red. C.Abdullayev.- B.: Sda, B32 2006.- 316 s.

Kitabda ilk df olaraq Smd Vurun yaradclnda millilik v mumbrilik mvzusu sistemli kild v ada tlblr baxmndan yrnilir.

Bhct B. Sar An bayatlar /Bhlul Bhct;

Red.

808.

Ш20 hey. H.smaylov,.Abbasl, R.Xlilov, M.Teymurov;

B58 Transliterasiya, n sz. ml. R.Xlilov;

Elmi red.

.Abbasl;

N. ms..lkbrli;

AMEA Folklor nstitutu.- B.: Sda, 2006.- 98 s.

Kitab 30-cu illrin repressiya qurbanlarndan biri grkmli folklorumuz Bhlul Bhctin lyazma klind olan elmi sri sasnda trtib edilmidir Birov S. Sabir Rstmxanl: srhdsiz ruhumuzun 809.

Ш5 yolusu: Portret cizgilri /Sabir Birov;

Nair B60.Xuduolu;

Ry. A.mraholu;

Red. labbas.- B.:

Qanun, 2006.- 228 s.

Kitabda grkmli Azrbaycan yazs, publisisti, ziyals, ictimai xadimi, Millt vkili, Xalq airi Sabir Rstmxanlnn mr, yaradclq v mbariz yolu trafl nzrdn keirilir, onun Azrbaycann ada tarixi, dbiyyat v mdniyytindki yeri faktlarla gstrilir.

Cahangir. A sa, qara sa /sd Cahangir;

Red. v 810.

Ш5 son szn ml. A. mraholu.- B.: Nurlan, 2006.- 173 s.

C16 Kitabda yaz Anarn “A qo, qara qo” utopik v antiutopik nallarndan bhs olunur, glck haqqnda dnclrini “Krp” drgisinin suallarnda cavablandrr.

Cfr. aylar dniz qovuanda...: Portret cizgilri 811.

Ш5 /lsgr Cfr.- B.: Maarif, 2006.- 135 s.

C50 Bu kitab istedadl air, bacarql ictimaiyyti, Respublikann mkdar jurnalisti, "Qzl qlm" mkafat laureat Sahib liyevin hyat v yaradclndan bhs edir.

Cfrova A. Rafiq Yusifolu lirikasnn sntkarlq 812.

Ш5 xsusiyytlri /Aygn Cfrova;

Elmi red. Mhrrm С50 Qasml.- B.: irvannr, 2006.- 120 s.

Monoqrafiyada grkmli air, dbiyyatnas, publisist, Azrbaycan Respublikasnn mkdar mdniyyt iisi Rafiq Yusifolunun lirikas tdqiqat obyekti seilmidir.

Cmdl R. Fzulinin rbc divan. Filologiya elm.

813.

Ш5 nam. dr.: 10.01.03, 10.01.02 /Ruhngiz Cmdl;

C93 AMEA akad. Z.Bnyadov adna rqnaslq nstitutu. B., 2006.- 26 s.

Eminalyev E. Mmmd Araz /Eyvaz Eminalyev;

Elmi 814.

Ш5 red. K.. liyev;

Ry. v n sz. ml. S.H.Qniyev.- B.:

E56 Sda, 2006.- 130 s.

Monoqrafiyada Azrbaycann Xalq airi Mmmd Arazn hyat, zngin yaradclq yolu, snt axtarlar v sntkarlq xsusiyytlri nzrdn keirilir, poeziyasna mxsus frdi keyfiyytlr thlil edilir.

fndiyev P. Azrbaycan folklornasl: 1920-ci il 815.

Ш20 qdr /Paa fndiyev;

Elmi red. M.Hkimov;

34 Azrbaycan Dvlt Pedaqoji Universiteti.- B.: AP, 2006.- 475 s.

Azrbaycan folklornaslnn tarixi ox zngindir. Bu tarixi vaxtil orta srlrd bir mahnn, qoman, bayatn yazya alb mhv olmaqdan qurtaran bir hvskardan balayb, cild-cild kitablar yazan mhur alimlr ordusu yaranmdr.

hmdova A. Masir Azrbaycan uaq poeziyas 816.

Ш80 (1980-1990-c illr). Filologiya elm. nam. dr.: 10.01. 36 /Aygn hmdova;

AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B., 2006.- 26 s.

hmdova F. Mxdumqulunun snt almi /Firuz 817.

Ш hmdova;

Elmi red. v n szn mllifi P.Xlilov.- B.:

36 Elm, 2006.- 116 s.

Kitabda trkmn eirinin tarixi kklri, kediyi sas mrhllr myynldirilmidir. Xalq hikmtinin, klassik eirinin Mxdumqulu yaradclnda nn klind davam etdirilmsi v novatorlua meyl, bu istiqamtd aparlan forma axtarlar aradrlr.

liyev R. XX sr Azrbaycan poemasnn sntkarlq 818.

Ш xsusiyytlri. Filologiya elm. d-ru dr.: 10.01.01. /Rafiq 65 liyev;

AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B., 2006.- 46 s.

sdli M. Yusif Ziya Talbzadnin hyat v mhiti 819.

Ш5 (1877-1923) /Minaxanm sdli;

Elmi ms. v n szn 91 ml. K.Talbzad;

Elmi red. M.Sleymanl.- B.: Nurlan, 2005.- 190 s.

Kitabda milli tariximizin grkmli simalarndan biri Yusif Ziya Talbzadnin xsiyyti, hyat yolu, yaad ictimai-siyasi v elmi-mdni mhit haqqnda geni, sistemli bilgilr verilir, ilk df olaraq onun nsiyytd olduu tarixi xsiyytlrl mnasibtlri aqlanr v yaradclq irsi xronoloji ardcllqla tqdim edilir.

sgrli Z. Seyid zim irvani /sgrli Zaman;

Elmi red.

820.

Ш5 N.Mmmdov;

AMEA Nizami adna dbiyyat n-tu. 92 Bak : Elm, 2005. - 64 s.

Kitab Seyid zim irvaninin hyat v pedaqoji faliyytinin, lirikasnn, satirasnn, bdii nsr v publisistikasnn thlilin hsr olunub.

zimli. Sokrat daymonizmi v Mirz Clil realizmi:

821.

Ш5 "Clil Mmmdquluzad v mumdnya dbiyyat 99 qanunlar" silsilsindn /blfz zimli;

Elmi red.

M.Hacyeva.- Naxvan: cmi, 2006.- 96 s.

Monoqrafiyada daymonizmin antiq rq qaynandan, Sokrat daymonizmi il Mirz Clil yaradclnn ballndan bhs edilir.

Hacl V. "Glinlik paltar"-nn inda /Vkil Hacl;

822.

Ш5 Red..Mahmud.- B.: Nurlan, 2005.- 80 s.

H14 Kitab H.Mirlmovun "Glinlik paltar" romannn thlilin hsr olunub.

Hamov N. Altay Mmmdovun yaradclq yolu.

823.

Ш5 Filologiya elm. nam. dr.: 10.01.01 /Niyamddin H32 Hamov;

AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B., 2006.- 22 s.

Hseynova M. Azrbaycan xalq cmhuriyyti dvrnd 824.

Ш5 poeziya (1918-1920-ci illr). Filologiya elm. nam. dr.:

H98 10.01.01 /Maral Hseynova;

AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B., 2006.- 23 s.

Xyal S. Vaqif Smdolu: Yaradcl sasnda /Sona 825.

Ш5 Xyal;

Red. Y.Hmidqz B.: Yurd, 2006.- 176 s.

X-53 "Masirlrim" seriyasndan olan bu kitabda Xalq airi Vaqif Smdolunun mumi yaradcl, mllifin bax nqteyi-nzrindn aradrlm, burada airin srlri il yana haqqnda yazlm mqallrdn d istifad edilmidir.

XX sr Azrbaycan dbiyyat msllri: XX sr 826.

Ш5 Azrbaycan dbiyyat: Yeni bax v dbi-metodoloji 96 dyrlndirm meyarlar /Red. heyti B.Nbiyev,.Alanl, T.Krimli v b.;

AMEA, Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B.: Elm, 2006.- 428 s.

Kitabda XX sr dbiyyatnn, hminin klassik dbi irsin dvrldirilmsi v yenidn dyrlndirilmsinin nzri-metodoloji problemlri aradrlr, XX sr dbiyyatnn grkmli tdqiqats, akademik Mmmd Arifin irsi mxtlif aspektdn rh edilir.

saqz T. Snin kimi yaamaq istyirm /Tahir saqz;

827.

Ш5 Red. v nair H.A.Mansurzad.- Sumqayt, 2005.- 312 s.

74 Bu kitab tannm yaz Feyzi Mustafayevin hyat v yaradclndan bhs edir. Mllif F.Mustafayevin lmndn sonra dostlar il grm, onlarn yaz bard rk szlrini, xatirlrini dinlmi v hmin xatirlri qlmin gc il dil gtirmy almdr.

Qasml. Trk xalqlarnn dbi-mdni hyatnda 828.

Ш5 Nriman Nrimanovun rolu. Filologiya elm. nam. dr.:

(2Аз) 10.01.02 /mir Qasml;

AMEA akad. Z.M.Bnyadov Q-25 adna rqnaslq nstitutu.- B., 2006.- 22 s.

Mmmdli Elxan- 60 /Red. Hseyn smaylov, 829.

Ш20 Seyfddin Qniyev;

AMEA Folklor n-tu.- B.: Arda, M51 2006.- 335 s.

Bu kitab tannm folklornas alim Elxan Mmmdlinin anadan olmasnn 60 illiyin hsr olunur.

Mmmdova C. Hseyn Cavidin "Aft" sri.

830.

Ш5 Filologiya elm. nam. dr.: 10.01.01 /Cavid Mmmdova;

M51 Bak Dvlt Universiteti.- B., 2006.- 23 s.

Mnviyyatn ekologiyas: Publisistik dnclr toplusu 831.

Ш5 /Red..R.Xlfli.- B.: Sda, 2005.- 256 s.

M52 Bu kitabda yaz H.Mirlmovun "Mnviyyatn ekologiyas, yaxud iki od arasnda" publisistik dnclri v hmin qeydlr ks-sda kimi qlm alnm bir ox tannm snt adamlarnn, ziyallarn dbi-publisistik qeydlri toplanmdr.

Mrdova U. Rid by fndizad v folklor /Ulduz 832.

Ш20 Mrdova;

Elmi red. v ry..Abbasl.- B.: Kooperasiya, M95 2004.- 104 s.

Kitabda Azrbaycan ifahi xalq dbiyyatna yaradc kild yanaan, onlarn toplanb tdqiq olunmasnda byk xidmti olan grkmli Azrbaycan pedaqoqu, dramaturq, air v trcmi R.fndizadnin folklora mnasibti aradrlr.

Nbiolu S. Shnd: Monoqrafiya /Sabir Nbiolu;

Elmi 833.

Ш5 red. V.Sultanl;

Dnya Azrbaycanllarnn N49 laqlndirm uras;

Ana dili fondu.- B.: Nurlan, 2006. 112 s.

Kitabda Azrbaycann Gneyind yaayb-yaratm grkmli air Bulud Qaraorlu Shndin hyat v yaradclq yolu aradrlmdr.

Nbiyev B. Xzan vurmasn: Toplu /Bkir Nbiyev;

Elmi 834.

Ш5 red. N.Cabbarl;

AMEA Nizami adna dbiyyat N49 nstitutu.- B.: Elm, 2006.- 452 s.

"Xzan vurmasn" kitabna akademik Bkir Nbiyevin Azrbaycan dbiyyatnaslnn aktual problemlrin, ayr-ayr dbi simalarn yaradclna dair sasn son illrd qlm ald mqallri, mruzlri, hmkarlar haqqnda xatirlri, habel yol qeydlri daxil edilmidir.

Ncfov. Fzuli yaradclnda poetik fiqurlar.

835.

Ш5 Filologiya elm. nam. dr.: 10.01.01 /zizaa Ncfov;

N50 AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B., 2006.- s.

Paayeva M. Salman Mmtaz arxivinin tsviri /Mrziy 836.

Ш5 Paayeva, Zahid Hacyeva;

Red. M.Mmmdova;

P21 AMEA, Mhmmd Fzuli adna lyazmalar nstitutu. B.: Nurlan, 2005.- 240 s.

Azrbaycan dbiyyatnasl sahsind llmz xidmtlri olan, varln, doma xalqnn byklyn, mdriklyn bir daha sbut edn sndlrin toplanmasna v tdqiqn hsr etmi Salman Mmtazn xsi fonduna bir nzr.

Ramazanova A. Azrbaycann folklorunda qadn (ana) 837.

Ш20 yaradcl v onun poetikas. Filologiya еlm. nam. dr.:

R22 10.01.09 /Afaq Ramazanova;

AMEA Folklor nstitutu. B., 2006.- 27 s.

Sdiyev S. Balkan trklrinin dbiyyat. Filologiya elm.

838.

Ш5 nam. dr.: 10.01.02 /Sdi Sdiyev;

AMEA akad.

S16 Z.M.Bnyadov adna rqnaslq n-tu.- B., 2006.- 30 s.

Smdova V. XV-XVII srlr Trk tzkirlrinin 839.

Ш5 strukturu v spesifikas: (lyazma qaynaqlar sasnda).

S47 Filologiya elm. nam. dr.: 10.01.02 /Vsal Smdova;

AMEA akad. Z.M.Bnyadov adna rqnaslq n-tu. B., 2006.- 33 s.

Sz srraf: Hac Rza Srraf Tbrizinin vfatnn 840.

Ш5 illiyi mnasibtil Tbriz v Bak hrlrind keirilmi S80 elmi konfranslarn materiallar /Red. H.Abyev.- B.:

[lhuda], 2005.- 151 s.

Azrbaycan mrsiyy dbiyyatnn grkmli simalarndan olan Hac Rza Srraf Tbrizinin qzl v nvhlri hm randa, hm Azrbaycanda, hm Trkiy, hm d Dastanda geni oxunulur. Tbriz v Bakda airin lmnn 100 illiyi mnasibtil keiriln konfranslarda airin xatirsi bir daha anld.

Sleymanov. Azrbaycan-Trkstan dbi laqlri.

841.

Ш5 Filologiya e.n. a.dr.a.n tqdim edilmi dis-nn S99 avtoreferat: 10.01.01, 10.01.02 /rf Sleymanov;

AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu.- B., 2006.- s.

hriyar farsdilli dbiyyatnaslqda /Fars dil. trc.

842.

Ш5 edn S.Nabiolu;

n sz. ml. S.T.Qulamrza;

Elmi red.

(5Ира V.Sultanl;

Dnya Azrbaycanlarnn laqlndirm н=Аз) uras;

Ana dili fondu.- B.: Nurlan, 2006.- 184 s.

45 Oxuculara tqdim ediln bu kitabda fars dilli dbiyyatunaslqda ustadn sntin bslnn mlahizlr aqlanr. Sz yox ki, fars dilind yazlm ustad, onun ecazkar qlm mhsullarna bslnn sevgi v mhbbti Azrbaycan dilli oxuculara atdrmaq tbbsn alqlamaq tam daltli olard.

rq: Trcm toplusu /AMEA Nizami Gncvi adna 843.

Ш5 Azrbaycan dbiyyat Muzeyi;

Red. Rafael Hseynov. 53 B.: Nurlan, 2006.- 648 s.

Topluya mxtlif mzmunlu mtnlrin, sasn rq dillrindn trcmlri, elc d dnyann tannm rqnaslarnn Azrbaycanla bal xsusi maraq douran yazlarnn Qrb dillrindn trcmlri daxil edilmidir. Toplunun ikinci saynda dbi, flsfi, tarixi qaynaqlardan mtnlr, ada rq dbiyyatndan nmunlr, Qrb rqnaslarnn rq xalqlar mdniyytin dair tdqiqatlarndan trcmlr verilmidir.

krov S. Nriman Hsnzadnin yaradclq yolu:

844.

Ш5 Universitetlrd v mllimlr institutlarnda filologiya 95 fakltlrinin tlb v magistrlari trfindn, elc d n yeni dbiyyatn tdrisind, buraxl (diplom) ilrinin yazlmasnda istifad edil bilr /Sadiq krov;

Red.

X.H.Yusifov;

Ryi S.X.liyev.- B.: Ozan, 2004.- 176 s.

Kitabda mllif Nriman Hsnzadnin ilk gnclik illrindn tutmu, sonrak dbi, elmi, dramaturji yaradclna qdrki bir dvr aradrm v yazcnn dbiyyatmzda tutduu yeri myyn etmy calmdr.

Tyl A. Mehmet Akif Ersoy: Hyat v yaradcl 845.

Ш5 /Abdullah Tyl;

Anadolu trkcsindn Azrbaycan T99 trkcsin ev. A Bayramolu, D.Babazani;

Red.

M.Xlilova.- B.: Qismt, 2005.- 272 s.

Kitabda sntkarn ictimai-bdii faliyytinin myyn nqtlri onun xsi yaantlar il vhdtd alnaraq ycam kild tdqiq edilib.

Yana-yana yaadm /Red. v trt..R.Xlfli.- B.: Sda, 846.

Ш5 2006.- 192 s.

Y-28 Kitabda tannm dbiyytnas alim Yaqub smaylovun hyat v yaradcl haqqnda publisistik qeydlr, elmi mqallr, rylr, mlahizlr verilmidir.

Азаров Ю.А. Диалог поверх барьеров = Dialogue 847.

Ш5 over the barriers: Лит. жизнь зарубежья: Центры эмиграции, период. издания, взаимосвязи (1918-1940) /Ю. А. Азаров.- М.: Совпадение, 2005.- 335 с.

Задача настоящего исследования– показать процесс формирования литературных центров русского зарубежья. В книге представлена широкая панорама их творческой жизни и особенности литературного процесса.

Альфонсов В.Н. Слова и краски: Очерки из истории 848.

Ш5 творч. связей поэтов и художников /В. Н. Альфонсов. СПб.: САГА: Азбука-классика, 2006.- 310 с.

На конкретном материале автор прослеживает, как взаимодействуют во времени поэзия и живопись, творческие контакты между мастерами кисти и слова.

Ахмедова Ф. Краски жизни /Фируза Ахмедова;

Ред.

849.

Ш5 А. Гаджиев.- Б.:Элм,2006.-120 с.

Монография является одним из исследований, вышедших из под пера нового поколения. Автор остановила свое творческое внимание на русско азербайджанских литературных взаимосвязях двадцатого столетия, сконцентрировавшись на творческой деятельности известного поэта и общественного деятеля Расула Рзы.

Герайзаде Л. Сейсмический пояс: История и 850.

Д214 современность в литературе на рубеже двух веков /Л.Герайзаде;

Ред. С.Асадуллаев.- Б.: Элм, 2006.- с.

В книге исследуется творчество Чингиза Айтматова, анализируется проблематика повестей "Белый пароход", "Пегий пес бегущий краем моря" и романов " И дольше века длится день","Тавро Кассандры".

Книга рассчитана на студентов, преподавателей и специалистов в области филологии.

Иванов Г.В. 100 великих писателей /Г.В.Иванов, 851.

Ш5 Л.С.Калюжная.- М.: Вече, 2005.- 592 с.

Очередная книга серии "100 великих" посвящена писателям. В книгу включены новые для российских читателей факты, ставшие известными благодаря пришедшей к нам литературе русского зарубежья, новым критическим и мемуарным публикациям.

Кули-заде З.А. Проблемы Физуливедения /З.А.Кули 852.

Ш5 заде;

Ред. Н.Г.Араслы, С.Дж. Рзакулизаде.- Б.: Sda, 2006.- 160 с.

В представленной Вашему вниманию работе, не имея возможности взять на себя этот непосильный для нас труд, мы решили ограничиться изучением только мировоззренческого аспекта творчества Физули, исходя из непосредственного анализа его известного нам наследия.

Онегинская энциклопедия: A-Я.- М., 2004.- 801 с.

853.

Ш5 В издании объединены статьи разных жанров, рассматривающие реалии встречающиеся в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин".

Поэзия народов России. – М., 2005.- Т. 3, кн. 2.- 854.

Ш5 с.

В антологию включены поэтические произведения поэтов народов России, написанные по-русски или в переводах в конце ХХ-начале ХХI века.

С Шолоховым в России и Казахстане: Встречи, 855.

Ш5 беседы, воспоминания, переписка, редкие фотографии /Сост. Н.Ф. Корсунов.- Оренбург:

Оренбурская книга, 2005.- 336 с.

Эта книга не только дань уважения памяти выдающегося русского писателя, Нобелевского лауреата М.А.Шолохова, но и посильный вклад в богатейшую летопись культурных связей России и Казахстана.

Ф.И. Тютчев: Школьный энциклопедический 856.

Ш5 словарь /Сост. Г.В.Чагин.- М.: Просвещение, 2004. 439 с.

Энциклопедический словарь, посвященный 200 летию со дня рождения Ф.И. Тютчева, знакомит читателей со всеми сторонами творческого наследия поэта. В него включены статьи, рассказывающие о биографии Ф.И. Тютчева.

Фейзуллаева А. Азербайджанские писатели в 857.

Ш400 России: Роль контактных связей в историческом развитии национальной литературы /Аида Фейзуллаева;

Науч. ред. А.А. Гаджиев.- Б.: Элм, 2006.- 321 с В книге расматривается одна из особенностей азербайджанской просветительской литературы, представляется ее жанровое многообразие и разновидность, своеобразие композиционо-жанровых решений и прежде всего динамика жанра, прослеживается развитие и движение жанра от малой формы к эпическим произведениям, а также рассматриваются вопросы литературной критики.

Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе:

858.

Ш400 Учеб. пособие для вузов /М.Н. Эпштейн;

Ред. М. В.

Ломоносова, П. А. Николаев.- М.: Высш. шк., 2005. 494с.

Автор рассматривает соотношения постмодернизма с коммунизмом, модернизмом, экзистенциализмом, осмысливает основные литературные и теоретические программы постмодерна в творчестве ярких его представителей и отдельных направлений.

Eller J.R. Touponce W.F. Ray Bradbury: the life of 859.

Ш5 fiction /J.R. Eller, W.F. Touponce.- Kent: The Kent state Univ. press, 2004.- 570 p.

Fitz G.E. The rubaiyat of Omar Khayyam: bloom’s 860.

Ш5 modern critical interpretations /Gerald’s Edward) Fitz;

Ed. Harold Bloom.- Philadelphia: Chelser House, 2004. 252 p.

Keane R.N. Oscar Wilde: the man, his writings and his 861.

Ш5 world / Robert N. Keane.- New York: AMS Press, Inc., 2003.- 278 p.

Poe A.E. Histoires extraordinaires / Allan Edgar Poe;

862.

Ш5 Trad. de Charles Baudelairs.- Paris: Jean de Bonnot, -385 p.

Severson M.S. Masterpieces of French literature /Marilyn 863.

Ш5 S. Severson.- Westport: Greenwood press, 2004.- 186 p.

Bdii dbiyyat "Smndr" dbi mclisi /Trtibi v red. N.Yanar. 864.

Ш6 B.: Adilolu, 2005.- 240 s.

S47 Hr ks n maraql ola bilck bu topluya mclis zvlrinin son illrd yazd eirlri, hekay v mqallri toplanmdr.

Abbasolu F. mrmn trklk davas: Publisistik 865.

Ш6 dnclr /Frhad Abbasolu;

Ry. F.Xunbal;

Red.

A13 N.bdlrhmanl.- B.: Qanun, 2006.- 176 s.

Kitabda qeyrtli ziyal, Frhad Abbasolunun soykkmzl bal mlahizlri ksini tapmdr.

Abdullayev B. Mn hmi tnha olmuam: Mnsur 866.

Ш6 eirlr, hekaylr, povestlr v tssratlar /Beytulla A14 Abdullayev.- B.: Araz, 2006.- 297 s.

Aayev Q. Radiym mnim: eirlr /Qulam Aayev;

867.

Ш6 Nair Qm sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 64 s.

A Aayeva. Yol gedirm uzaqlara: eirlr /ahnaz 868.

Ш6 Aayeva.- B.: Nurlan, 2006.- 84 s.

A Axundov A. ahin: Roman /Asif Axundov;

Red.

869.

Ш6 N.axtaxtinskaya.- B: Nurlan, 2006.- 300 s.

A Akifqz E. Dalara sar: eirlr /Elvira Akifqz;

Red.v 870.

Ш6 n sz. ml. Azad Qaradrli;

Nair Q.sabyli.- B.:

A41 irvannr, 2006.- 64 s.

Aleyxem. Sd Teyve /olom Aleyxem;

Trcm ed.

871.

Ш6 H.Hacyev;

Red. N.Ncfov;

Rssam.Mmmdov.- B., A53 2006.- 271 s.

Almddova N. Robin Qud /Nigar Almddova;

Red.

872.

Ш6 S..Hacyeva.- B.: Adilolu, 2006.- 48 s.

H Ana! Ana! Ana!: Antologiya: eirlr toplusu /Red.

873.

Ш6 N.Mmmdli;

Topl. v trt. ed..Vkil;

n szn mll.

A69 N.Cfrov.- B.: Nurlan, 2006.- 528 s.

Kitabda Azrbaycan v dnya airlrinin poeziya nmunlri verilmidir.

Anar S. Glsydin, sni grsydim...: eirlr /Susn 874.

Ш6 Anar;

Red. H.Sadqova;

Nair Q.sabyli.- B.: irvannr, A70 2006.- 136 s.

Anar. Hekaylr, povestlr /Anar.- B.: Nurlan, 2003. 875.

Ш6 Cild I.- 578 s.

А70 Bu cildd mllifin ilk hekaylri, uaq hekaylri, 60-c illrin hekaylri toplanmdr.

Anar. Roman, povestlr /Anar.- B.: Nurlan, 2003.- Cild 876.

Ш6 II.- 515 s..

А Anar. Sizsiz: Roman-xatir;

Hyatm aryr: Povest 877.

Ш6 xatir;

Anlar, arlar, alar. Gec dnclri /Anar.- B.:

А70 Nurlan, 2004.- Cild III.- 689 s.

Anar. Son on ilin yazlar (1993-2003): eirlr /Anar.- B.:

878.

Ш6 Nurlan, 2004.- Cild IV.- 689 s.

А Anar. Pyeslr /Anar.- B.: Nurlan, 2005.- Cild V.- 690 s.

879.

Ш (2Аз) А Anar. Senarilri, trcmlri /Anar.- B.: Nurlan, 2006. 880.

Ш6 Cild VI.- 626 s.

А70 Bu cildd mllifin bdii, sndli, televiziya filmlrin yazd ssenarilr v trcmlri daxil olunub.

Araz M. "Mn zm bilirm niym, nym!" 881.

Ш6 /Mmmd Araz, Red..Mmmqz.- B.: inar-ap, (2Аз) 2006.- 582 s.

A Araz Paa. Dnizin gz yalar: Povest v hekaylr 882.

Ш6 /Paa Araz;

n szn ml. Q.Namazov.- B.: Sda, A86 2006.- 160 s.

Asiman A. Unutsaq unudularq: Lirik poema /Asif 883.

Ш6 Asiman;

Red..lyasl;

Msl. H.M.Hadi.- B.: Adilolu, A93 2006.- 108 s.

Kitabda 35 ildn ox Azrbaycan Opera-Balet Teatrnn solisti olmu Naxvan MR-nn mkdar artisti, mrhum H.B.Qubadovun mr v snt yolundan bhs edilir.

Aslanxanl M. Ad gnlri qardadr: Poema /Musa 884.

Ш6 Aslanxanl;

Red. v n szn ml. K.V.Nrimanolu. A93 B.: Sda, 2006.- 186 s.

"Ad gnlri qardadr" poemas Azrbaycan Respublikasnn Milli Qhrman Vzir Orucova hsr olunub.

Aslanqz M. Sevgi dastan: eirlr /Mehriban Aslanqz;

885.

Ш6 Red..Qoca. - B.: Yaz, 2006.- 160 s.

Ati N. Gl gnaha bataq: eirlr /Nurid Ati;

Red.

886.

Ш6 Tran Tofiq qz.- B.: Nurlan, 2006.- 280 s.

A Azayev. Gzlnilmz hadis: Povest v hekaylr 887.

Ш6 /lisfa Azayev.- B.: Qanun, 2006.- 280 s.

A99 srd insan hyatnn mnasn tkil edn saf v tmiz sevgi trnnm olunur.

Azayev. stintaq sirri: Hekaylr /lisfa Azayev;

Red.

888.

Ш6 M.mnli.- B.: raq, 2006.- 290 s.

A Bax P. Mn susa bilmirm: eirlr /Paa Bax;

Red.

889.

Ш6 A.Tagyev.- B.: irvannr, 2005.- 112 s.

B Balbelli. hid qbri stnd hid krp /li 890.

Ш6 Balbelli.- Gnc: lkin, 2005.- 142 s.

B28 Kitabda toplanm srlrin hr birind konkret dhtli hadislr real xslrin, ahidi olan adamlarn itirak fonunda, bzn d mllifin znn itirak sasnda tsvir edilmidir.

Batyev H. Vurammadm bu sevdan mn baa: eirlr 891.

Ш6 /Hsn Batyev;

Red..lyasl.- B.: Avrasiya Press, 2006. B29 85 s.

Bayramolu T. Sava rnglri: Povestlr v hekaylr 892.

Ш6 /Telman Bayramolu;

Red. Zahir zmt.- B.: Adilolu, B32 2005.- 158 s.

Bdlli H.. Cabavsz haraylar: eirlr /Hac rad Hac 893.

Ш6 Bdlli;

Red..lyasl.- B.: Adilolu, 2005.- 296 s.

(2Аз) B Bhramolu B. Qzllr: Anam Gilnin ziz xatirsin 894.

Ш6 ithaf edirm /Bariz Bhramolu;

Red. T.Krimli.- B.:

B58 Araz, 2006.- 120 s.

Brgadl H.M. Ulduzlar snmr, yaradan lmr:

895.

Ш6 eirlr, dnclr, qnatlr-75 /Hac Seyid Miri B60 Brgadl.- B.: aolu, 2006.- 668 s.

Bylrqz,. nsanln itdiyi mkan!!! /msiyy 896.

Ш6 Bylrqz;

Red. S. Adilova.- B.: Qanun, 2006.- 260 s..

B60 Kitabda mllifin 2003-c ildn bu gn qdr dvri mtbuatdak mqallri drc olunmudur.

Brhanddin Q. Divan /Qazi Brhanddin;

Trtib ed.

897.

Ш6.Sfrli;

Red. S.lizad.- B.: ndr, 2005.- 728 s.

B Can Azrbaycan /Trtibilr Frid Lman, Hac Zki 898.

Ш6 slam, Aq Ulduz Snmz;

Red. N.srafilqz.- B.:

C22 Qanun, 2006.- 252 s.

Cavid P. Gzlyir mni: erilr /Prvin Cavid.- B.:

899.

Ш6 Adilolu, 2005.- 124 s.

C Cbraylov F. Dnclr /Fazil Cbraylov.- B.: raq, 900.

Ш6 2006.- 256 s.

C Cfrov H.. lahi, frst ver. /Hac ltifat Cfrov;

Red.

901.

Ш6 F.Mehdi;

Rssam Thmin.- B.: Adilolu, 2006.- 116 s.

C alxanqaya N. Tiqana: eirlr /Nrgiz alxanqaya.- B.:

902.

Ш6 Adilolu, 2005.- 130 s.

oxeli Q. Kknarlara mktub: Hekaylr v kiik 903.

Ш6 romanlar /Qoderzi oxeli;

Grc dilindn trcm ed.

р Tofiq Mirz, Nriman bdlrhmanl;

Ry. F.Xubanl;

68 Red. labbas.- B.: Qanun, 2006.- 244 s.

Kitabda grc nsrinin istedadl nmayndsi, bnzrsiz kinorejissor Qoderzi oxelinin orijinaldan evrilmi hekaylri v kiik hcmli romanlar toplanmdr.

Dal. Hyat tranlri: eirlr /brahim Dal.- B.:

904.

Ш6 irvannr, 2006.- 112 s.

D Dazrli R. Qomalar /Rasim Dazrli.- B.: raq, 2005. 905.

Ш6 248 s.

D Dhnli V. Dnya dzln deyil: eirlr /Vaqif Dhnli;

906.

Ш6 Red. Anar sabyli;

Trtibi Glnar Tofiqqz.- B.:

D44 irvannr, 2006.- 144 s.

Dlidal N. A gecnin nal: eirlr /Namiq Dlidal;

907.

Ш6 Red..lkin.- B.: Adilolu, 2006.- 72 s.

D Dmiriolu N. Birinci kitab: Povest v hekaylr 908.

Ш6 /Natvan Dmiriolu.- B.: Thsil, 2006.- 180 s.

D Drlyzli H.V. mr dnclri: eirlr /Hac Vidadi 909.

Ш6 Drlyzli;

Red. N.yyub.- B.: Adilolu, 2006.- 112 s.

D Divani-Nizami (Gncli). Trkc (azrbaycanca) 910.

Ш6 qsidlr-qzllr: Xdiviyy nsxsi-Tehran nri N75 sasnda /Trtibi Elolu;

Hazrlayan v krn D.Soytrk, Hseyn rqi.- B.: Nurlar, 2006.- 64 s.

Bu kitab Nizaminin trkc yazm olduu qsid v qzllrini znd ehtiva edir v ilk df olaraq nr edilir.

Dnyamin. Nm bel yarand...: eirlr /Dnyamin 911.

Ш6 Mmmdov;

Red. sa Mmmdov.- B.: Adilolu, 2006. D97 164 s.

Elin R. Sndn sonra: srlri: Drd cildd /Elin 912.

Ш6 Rhil;

Red. R.Odat.- B.: Nurlan, 2006.- Cild I.- 576 s.

E Etibar. Dalarda nur amax: eirlr /skndr Etibar;

913.

Ш6 Nair Q.sabyli;

Red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006. E89 128 s.

bdlrhmanl N. Knl elisi, yaxud Don Xuan de 914.

Ш6 Persia-Oruc by Bayatn hekayti: Roman /Nriman 18 bdlrhmanl;

Nair.Xuduolu;

Ry. S. Birov;

Red.

.F. Uurlu, O.hmdov.- B.: Qanun, 2006.- 424 s.

Yaz N. bdlrhmanlnn bu roman Sfvi hkmdar I ah Abbasn 1599-1601-ci illrd Moskova arlna v Avropa lklrin gndrdiyi sfartin birinci katibi, zmansinin gzl thsil grm adamlarndan olan, Qrbd Don Xuan de Persia adyla tannan Oruc By Bayatn mr hekaytindn bhs olunur.

bdlrhmanl N. Yalqz: Roman-assosiasiya, 915.

Ш6 hekaylr /Nriman bdlrhmanl;

Nair.Xuduolu;

18 Red..Uurlu;

Bdii red. O.hmdov.- B.: Qanun, 2006.- 428 s.

cmi S. Szlr abidsi /Slahddin cmi;

Red..

916.

Ш6 lkbrli.- B: Arda, 2006.- 64 s.

fndiyev S. Ermnilr kimdir? Grclr kim? Bs biz 917.

Ш6 kimik?: Sndli povest /Sabir fndiyev.-B.: Sabah, 34 2006.- 108 s.

Kitab Azrbaycan razisi iddiasnda olan ermni v grc millti nsrlrinin iflasna hsr edilmi sndli povestdir.

fndiyev S. kinin glmli hvalatlar /Sabir 918.

Ш6 fndiyev.- B.: Sabah, 2006.- 164 s.

hmd. ki dnya: eirlr /li hmd.- B.: Kr, 919.

Ш6 1998.- 80 s.

hmd. Seilmi srlri: ki cildd /li hmd;

Red.

920.

Ш6 Abbas Abdullayev.- B.: Thsil, 2006.- Cild I: eirlr, 36 poemalar, mnzum roman.- 254 s.

hmd. Seilmi srlri: ki cildd /li hmd;

Red.

921.

Ш6 Abbas Abdullayev.- B.: Thsil, 2006.- Cild II: Hekaylr, 36 povest, roman.- 254 s.

hmd. Yadda dftrindn: Hekaylr /li hmd;

922.

Ш6 Red. A.Abdullayev.- B.: Thsil NPM, 2004.- 124 s.

hmd. Yarmq mr /li hmd;

Red.

923.

Ш6 A.Abdullayev;

Rssam T.Krimov.- B.: aolu, 2000. 96 186 s.

kbr M. ntizarn sonu: Povest v hekaylr /Minir 924.

Ш6 kbr;

Red. Anar sabyli;

Nair Qm sabyli.- B.:

39 irvannr, 2005.- 144 s.

liyev B. Ken gnlr: eirlr /Beytulla liyev.- B.:

925.

Ш6 Adilolu, 2005.- 128 s.

liyeva. Mnim anam: Xatirlr /fiq liyeva;

Red.

926.

Ш6 H.Krimova;

Ry. T.hmdov, Q.liyev.- B.: Gnclik, 65 2000.- 160 s.

Kitab Azrbaycann mkdar mllimsi fiq lirza qz liyevann mrhum anas zzt xanm haqqnda yazd dnclr toplusudur.

mirli. 15 pyes /li mirli.- B.: ndr, 2006.- 568 s.

927.

Ш6 Kitabda dramaturqun Azrbaycan teatrlarnn oxunda 73 tamaaya qoyulmu pyeslri drc olunmudur.

sgrova Z. Mirvari toy: Povest /Zhr sgrova;

Red.

928.

Ш6 T.mid;

Rssam. Mehdiyev.- B.: irvannr, 2006.- 92 s.

yyub N. General: Poemalar v mnzum dram /Nriman 929.

Ш6 yyub;

Red. Q. Ncfzad.- B.: Nrgiz, 2006.- 212 s.

98 Kitabda byk ndrimiz, Azrbaycan xalqnn fxri, dnya hrtli siyasti, mummilli liderimiz Heydr liyevin yaxn, siyastinin daha da vst almasnda v qlb almasnda xsusi xidmtlri olan, xalqmzn lyaqtli olu Bylr Eyyubovun hyat v faliyytin hsr olunmu "General" poemas v digr poemalar verilmidir.

Gvhr R. Mhbbtdn doan qss /Rafiq Gvhr;

930.

Ш6 Red. T.Qmqz.-B.: Adilolu, 2006.- 140 s.

G Gyayl V. Unutma mni: eirlr /Valeh Gyal;

Nair 931.

Ш6 Q.sabyli;

Red. R.Cfrli.- B.: irvannr, 2006.- 100 s.

G Gyli. Dolay yollar: eirlr /akir Gyli;

Rssam 932.

Ш6 Q. Sarvlli.- B.: irvannr, 2006.- 92 s.

G Gydrli N. Sn kimsn v ya 22 gn sfrd /Nizami 933.

Ш6 Gydrli;

Nair. Xuduolu;

Red. A.Eminov.- B.:

G85 Qanun, 2006.- 140 s.

Gnel. kimiz bir kitabda: eirlr /Gnel;

Red. S.Sarvan. 934.

Ш6 B.: Adilolu, 2006.- 48 s.

G Gntkin R.N. Yarpaq tkm /Rad Nuri Gntkin;

935.

Ш6 Red. T.Hacyev, R. zyrk;

Trc. K.liyeva;

Bilknd (5Т) Universiteti Blg lklri Kurs Proqramlar G95 Direktorluu.- B.: Nurlan, 2006.- 130 s.

Hac li. Bu da mnm lahi: eirlr /Hac li;

Red.

936.

Ш6 R.Qaraca.- B.: Qanun, 2006.- 152 s.

H Hac Rabil. Trkdi: Mmmdlilr nsli /Hac Rabil;

937.

Ш6 Nair Q.sabyli;

Red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006. H14 78 s.

Kitabda Sabirabad rayonunun Trkndu kndi v bu kndin byk bir nsli haqqnda shbt alr.

Hacxanl S. Geriy boylanan yollar: eirlr /Sbuhi 938.

Ш6 Hacxanl;

Red. Z.Elolu.- B.: Adilolu, 2006.- 46 s.

H Haqyol. Nur qaps: Eqnam /Haqyol;

Na..

939.

Ш6 Xuduolu.- B.: Qanun, 2006.-232 s.

H Hbib E. Mmlktim, mhbbtim: eirlr /Elman 940.

Ш6 Hbib;

Red. M.Qasmzad.- B.: Sabah, 2006.- 376 s H Hkim A. Zirvnin qanl fqi /Aqil Hkim;

Red.

941.

Ш6 M.Nrimanolu.- B.: Adilolu, 2006.- 80 s.

H55 Mllifin qlm ald bu kitabda doma kndinin dmndn mdafisind mrdlikl dayanan igidlrin rnk mrlrinin bzi mqamlar hid Srvrin hyatnn timsalnda verilmidir.

Hsnolu Z. Trtrl shbt: Poema /Zakir Hsnolu;

942.

Ш6 Red. A.Cmil.- B.: Adilolu, 2003.- 64 s.

H Hsnov S. Knl duyularm: eirlr /Sadq Hsnov;

943.

Ш6 Red. v n szn ml. Z.Ziyadolu;

Nair Q.sabyli. H63 B.: irvannr, 2006.- 292 s.

Hidayt. Burdan min atl kedi: Publisistik-tarixi qeydlr 944.

Ш6 /Hidayt;

Red. S.Nzrli;

Rssam A.Hseynov.- B.:

H72 Azrbaycan Milli Ensiklopediyas NPB, 2004.- 464 s.

srd tarixn zli trk torpaqlar olmu Qrbi Azrbaycanda azrbaycanl trklrin yaad ictimai siyasi rait, dbi-mdni mhit, rvan Dvlt Azrbaycan Dram Teatrnn faliyyti, grkmli azrbaycanl ictimai v dvlt xadimlrinin hyat, btvlkd azrbaycanllarn on illr boyu ermni siyastin qar apardqlar mrd v mtin mbariz qlm alnmdr.

Hseyn Y. mr aac var, dar aac var: eirlr /Yusif 945.

Ш6 Hseyn;

Red. A.Cmil;

n sz ml. M.Aslan.- B.:

H98 Adilolu, 2006.- 232 s.

Hseynbyli F. Gnahlarm zm bala: eirlr v 946.

Ш6 poemalar /Faiq Hseynbyli;

Red. Q.Ncfzad.- B.:

H98 Adilolu, 2006.- 200 s.

Xanayl Q. Dnya mnim sz qalamdr /Qlndr 947.

Ш6 Xanayl;

Red. A. Talbolu.- B.: Aspoliqraf LTD X-15 MMC, 2004.- 112 s.

Xalid Q.R. Qrbt hekaylri /Xalid Qaray Rfiq;

Red.

948.

Ш6 T.Hacyev, R.Qzyrk;

n sz K.liyeva.- B.: Nurlan, (5Т) 2006.- 84 s.

X- Xalid Q.R. Mmlkt hekaylri /Xalid Qaray Rfiq;

949.

Ш6 Red. T.Hacyev, R.zyrk.- B.: Nurlan, 2006.- 169 s.

(5Т) X- Xankiiyev H.. Dndrn, gldrn maraql 950.

Ш6 hekaytlr /Hac li Xankiiyev.- B.: inar-ap, 2006. X-28 191 s.

Xlfli.R. Hsrt krps: eirlr v poemalar /li Rza 951.

Ш6 Xlfli;

Red.. Qasmzad;

Ry. N.msizad, V.Yusifli;

Х48 Rssam A.Rstmov.- B.: Azrbaycan, 2004.- 256 s.

Xnal Z. Qaraba unutma: Hrbi vtnprvrlik 952.

Ш6 mahnlar v marlar /Zmin Xnal;

Red. T.Abbasl. X55 B.: Adilolu, 2006.- 52 s.

Xuraman. Knlm Qarabadad: Hekaylr, povest 953.

Ш6 /Xuraman;

Red. H. Musabyli.- B.: Nrgiz, 2006.- 290 s.

Х ldrm olu. Mnim rncbr atam: Xatir-roman /li 954.

Ш6 ldrm olu.- B., 2005.- 354 s.

lkin N. Qlbimd dil aan dnya: eirlr /Ncib lkin;

955.

Ш6 Red. S.Hseynolu.- B.: Azr, 2006.- 128 s.

manzad. Gedirm z payza: eirlr v poemalar 956.

Ш6 /smayl manzad;

Red. R. Kamal;

n sz ml.

41 V.Aslan.- B.: Adilolu, 2006.- 272 s.

ntiqamqz G. Gnl, ayl gnlrim: eirlr /Gnay 957.

Ш6 ntiqamqz;

Red. NHseyn;

Nriyyat red. Anar 57 sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 76 s.

sabyli Q. Bir qlbin mhbbt etiraflar: Hekayt 958.

Ш6 /Qm sabyli;

Red. Anar sabyli;

Rssam 74.Mehdiyev.- B.: irvannr, 2006.- 52 s.

saxanl H. Tzadlar /Hamlet saxanl;

Krn 959.

Ш6 Mhmmd dabi-Qaraxanl "Alq".- Tbriz: Akhtar 74 publication, 2005.- 110 s.

sayev. Bo barlar: Pyeslr /hmd sayev;

Nair 960.

Ш6 Q.sabyli;

Red. A.sabyli.-B.: irvannr, 2006.- 126 s.

smaylzad. Gzlyin, dnyaya qaytmam var...:

961.

Ш6 eirlrindn semlr, son eirlri v poemalar, povest, 82 srlri haqqnda yazlar v msahiblri /sa smaylzad;

Nair.Xuduolu;

Mslh. A.smaylzad;

Trtib ed. v nr hazrl. N.bdlrhmanl;

Red.

labbas.- B.: Qanun, 2006.- 520 s.

Kitabda grkmli Azrbaycan airi, publisist sa Mustafa olu smaylzadnin yaradclndan semlr, z v srlri haqqnda yazlar toplanmdr.

smaylzad M. Mn atdn da zn dysin 962.

Ш6 /Mzahim smaylzad;

Red. A.Cmil.- B.: Thsil, 2006. 82 304 s.

Bu kitaba yaznn mxtlif illrd yazd srlri daxil edilmidir. Aforizmlr, xalq hikmtlri, maraql xbrlr, ltiflr... Bu kitabda yaznn znmxsus trzd tsviri il qlm alnmdr.

Kavanl B. Payz iklri: eirlr /Bxtiyar Kavanl;

n 963.

Ш6 sz vzi ml. N. hmdli.- B.: Adilolu, 2006.- 140 s.

K Krimov Y. Bakirlr xiyaban: Roman /Yusif Krimov;

964.

Ш6 Red. Y.hmdov.- B.: Planet-Press, 2006.- 224 s.

K58 "Bakirlr xiyaban" roman-bestselleri yeniyetm qzn "Hrmk toruna" salb, mhvin sbb olmu mafioz qrupun izin dmk v qisas almaq mqsdi il gnc ana Kmalnin "panel" xmasndan v bana gln hvalatlardan bhs edir.

Krimov Y. im alan pncr: Hekaylr. Miniatrlr 965.

Ш6 /Yusif Krimov;

Red. C.libyov.- B.: Elm v hyat, K58 2003.- 220 s.

Yaznn ada hyat: Milli dirliimizi, ictimai fikrimizin csartli srayn mxtlif janrlardan olan srlrind bdii obrazlarla oxuculara tqdim edir.

Krimov Y. Zlmtin byaz rnglri: Roman-bestseller 966.

Ш6 /Yusif Krimov;

Red. Y.hmdov;

Rs..ahinqz.- B.:

K58 Qismt, 2005.- 264 s.

KrimovY. alarlar: Publisistika /Yusif Krimov;

Na.

967.

Ш6 O.liyev;

Red. Y.lizad.- B.: rgn, 2005.- 350 s.

K Ksmnli N. Qapamayn gzlrimi: eirlr /Nsrt 968.

Ш6 Ksmnli.- B.: Maarif, 2006.- 287 s.

K Kskn A. mrn son zngi: eirlr v kiik poema 969.

Ш6 /Adil Kskn;

Red. M. Cabirolu.- B.: aolu, 2006. K98 88 s.

Qacar M. Partiya: Komediya /Mrkz Qacar;

Red.

970.

Ш6 M.Mahmudov.-B.: Ulduz, 2006.- 89 s.

Q-14 sr masir dvrd cryan edn hadislrdn, yni partiya yaradb xarici dvltlrdn “Qrant” alaraq varlanmaq fikrin dm bir qrup xsin ifasna hsr edilmidir.

Qaraca R. "R" hrfi olmayan aylar: eirlr toplusu 971.

Ш6 /Rasim Qaraca.- B.: Adilolu, 2006.- 48 s.

Q- Qaraosmanolu, Y.Q. Yad adam: Roman /Yaqub Qdri 972.

Ш6 Qaraosmanolu;

Trcm edn K.liyeva;

Red.

(5Т) T.Hacyev, R.zyrk;

Bilknd Universiteti blg Q-24 lklri kurs proqramlar direktorluu.- B.: Nurlan, 2006. 202 s.

Qaya Y. Xocal ars /Yaar Qaya.- B.: Print, 2006.- 973.

Ш6 s.

Q- Qmrli E. Aacdln: eirlr, felyetonlar v povestlr 974.

Ш6 /Eidar Qmrli;

Red..Rhimova.- B.: Mllim, 2006. Q-46 300 s.

Qndllar Z. Dvlt al: Hekaylr, publisist qeydlr 975.

Ш6 /Zlfqar Qndllar.- B.: Adilolu, 2006.- 144 s.

Q- Qzlqulaqolu.H. midim sndir: eirlr /li 976.

Ш6 Hkim Qzlqulaqolu;

Red.Mzffr Q54 kr Mchul;

Nair Qm sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 200 s.

Qvsi Tbrizi lican. Elmi-tnqidi mtn /Q..Tbrizi;

977.

Ш6 Trtibi P.Krimov;

X.K. Glndam;

AMEA Mhmmd Q75 Fzuli adna lyazmalar nstitutu.- B.: Nurlan, 2006. Cild II.- 800 s.

XVII srin mqtdir Azrbaycan airi lican Qvsi Tbrizi "Divan" nn oxuculara tqdim ediln elmi-tnqidi mtni Bak, Tblisi, London, stanbul lyazma nsxlri sasnda trtib edilmidir. Divan zrind aparlm mtnunaslq ii v mtnin trtibi prinsiplri haqqnda mfssl mlumat kitabn I cildind verilmidir.

Qvsi T.. lican Qvsi Tbrizi "Divan"nn tekstoloji 978.

Ш6 tdqiqi: Qvsi "Divan"inin Tbriz nsxsi (fotofaksimile) Q75 /Q..Tbrizi;

P.Krimov;

Red. M.Adilov;

AMEA Mhmmd Fzuli adna lyazmalar nstitutu.- B.:

Nurlan, 2006.- Cild I.- 116+246 s.

Kitabn tqdim olunan I cildin XVII srin Azrbaycan airi Q.Tbrizinin ana dilind balad divannn tekstoloji tdqiqi v elmi-tnqidi mtninin trtib prinsiplri, elc d elmi-tnqidi mtn trtib edildikdn sonra ld edilm Tbriz nsxsinin fotofaksimilesi daxil edilmdir.

Quliyev A. Yaznn sava: Hekaylr v romanlar 979.

Ш6 /Aslan Quliyev;

Nair. Xuduolu;

Red.

Q-86 N.bdlrhmanl.- B.: Qanun, 2006.- 608 s Qurban T. rk szm, knl kzm /Tvkkl Qurban;

980.

Ш6 Red. v n szn mllifi Oruc Sda.- B.: irvannr, Q-89 2006.- 120 s.

Lansz B. Hardan olduumu soruma: eirlr /Bhmn 981.

Ш6 Lansz;

Red. M.Hkri.- B.: Nrgiz, 2005.- 448 s.

L Mhrrmov A. Qonaq el zamanna: eirlr /Akif 982.

Ш6 Mhrrmov;

Nr msul R.ncyurd.- B.: Adilolu, M48 2006.- 254 s.

Mxdumqulu F. eirlr /Fraqi Mxdumqulu;

Trtib 983.

Ш62 edni, n szn mllifi F.hmdova;

Trc. ed.

Трк F.liyev,.liyev, B.Adil,.Ziyatay,.Abbasov, M48 H.Abbaszad,.Krayl,.Krim, N.Gncvi.- B.: Elm, 2006.- 168 s.

Mmmdli E. Bir dnm /Elxan Mmmdli;

Red. Qalib 984.

Ш6 Saylov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 135 s.

M Mmmdolu X. Xatirlr saxlar mni: eirlr /Xanmir 985.

Ш6 Mmmdolu;

Red.. lyasl.- B.: Adilolu, 2005.- 62 s.

M Mmmdov V. arpaz bucaqlar arasnda: ki hekay, 986.

Ш6 trcmlr, publisistika, haqqnda yazlar /Vidadi M51 Mmmdov;

Nair.Xuduolu;

Red. A.Abdulla, A.Hsnli;

Topl. N.bdlrhmanl, A.Vidadiqz.- B.:

Qanun, 2006.- 408 s.

Kitabda unudulmaz insan, istedadl dbiyyat, bnzrsiz redaktor Vidadi Mmmdovun (1940-1988) iki hekaysi, bdii trcmlri, publisistik yazlar v haqqnda qlm dostlarnn yazdqlar xatirlr toplanmdr.

Mmmdyarl M. ryimi drd gyndir: eirlr 987.

Ш6 /Mmmdyar Mmmdyarl;

Red..lyasl.- B.: Adilolu, M51 2006.- 112 s.

Mmmdyarov H.M. "Hac Mhmmd" msidi:

988.

Ш6 eirlr /Hac Mhmmd Mmmdyarov;

Red.

M51 S.Mmmdov.- B.: Adilolu, 2005.- 236 s.

Mtin H. Biz ayrlanda /Hsn Mtin.- B.: Tfkkr, 989.

Ш6 2005.- 96 s.

M Mir Cfr. Cbh hekaylri: Hekaylr olmu hadislr 990.

Ш6 v sndlr sasnda yazlmdr /Mir Cfr.- B.: Sabah, M65 2001.- 40 s.

Mir Cfr. Krbla: Roman /Mir Cfr;

Red. T.Krimli, 991.

Ш6 Q.Qarann.- B.: Sabah, 2005.- 148 s.

M Mir Sabir. Sni sevn rkdir /Mir Sabir;

Red. v n 992.

Ш6 szn ml. R.Orxan;

Nair Q.sabyli.- B.: irvannr, M65 2005.- 294 s.

Mirzyeva G. Bir mr yolu /Glsfa Mirzyeva;

Red.

993.

Ш6 Z.liyev.- Bak.: irvannr, 2006.- 200 s.

M Munis G. Bnv ya: eirlr /Glar Munis;

Red.

994.

Ш6.R.Xlfli.- B.: Nurlar, 2006.- 160 s.

M Nayev K. Qmli illr kitab: eirlr /Kamil Nayev;

995.

Ш6 Red. Zahid Asf olu.- B.: irvannr, 2006.- 120 s.

N Ncmi N. El hkimi: Publisistika /Nur Ncmi;

Red.

996.

Ш6 N.hmdli.- B.: Adilolu, 2005.- 104 s.

N50 Bu kitabda z mllri il el irisind "el hkimi" adn qazanm, camaatna bal olan, Allahna, peynbrlrin sadiq olan, qayke bir ana-Fitat xala haqqnda danlr.

Nvvab M.M. Nsihtnam /Mir Mvsm Nvvab;

Nair 997.

Ш6 v red..Saylov.- B.: Araz, 2005.- 56 s.

N60 Bu kitabda XIX sr Azrbaycan dbiyyatnn inkiafnda myyn xidmtlri olmu Mir Mvsn Nvvabn "Nsihtnam" adl kitabndan seilmi paralar daxil edilmidir.

Nzmi. Kemi gnlr: Xatirlr, eirlr /li Nzmi;

998.

Ш6 Transliterasiya edib apa haz., n sz, lt v izahlarn N62 ml. E.Qasmova;

Red. X.Mmmdov;

AMEA Nizami adna dbiyyat nstitutu.-B.: Adilolu, 2006.- 176 s.

Nis B. Gndn yaan yalar: eirlr /Byim Nis;

999.

Ш6 Nair Q.sabyli;

Red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006. N73 148 s.

Nitqi H. Seilmi srlri /Hmid Nitqi;

Trtib ed. v n 1000.

Ш6 szn ml. S.Nbiolu;

Red. U.Rhimolu.- B.:

Иран Avrasiya Press, 2005.- 152 s.

N Nur M. Trs kimi… /Mqsd Nur;

Red. T.lianolu. 1001.

Ш6 B.: Adilolu, 2006.- 239 s.

N Nur Mhmmd A. Grsn gylrin sonu hayand:

1002.

Ш6 eirlr /Asif Nur Mhmmd;

Red. A.sabyli;

Nair N91 Q.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 240 s.

Nuray N. Sadt nalnn "zamansz atllar" /Nigar 1003.

Ш6 Nuray.-B.: Adilolu, 2006.- 228 s.

N91 Kitab zamann amanszl iind mbariz apara-apara sadtlrini yarmq dadm xsiyytlrdn bhs edir.

Oral H. Q. Qalb gednm: eirlr /Hseynli Qnbr 1004.

Ш6 Oral;

Red. M. Mftun.- B.: Hrbi nriyyat, 2006.- 112 s.

O Ordubadl K. Mn sevgi mhbusuyam: eirlr /Knl 1005.

Ш6 Ordubadl;

Red. N.bdlrhmanl.- B.: Qanun, 2006.- O-49 s.

Osmanl V. Tmsillr /Vaqif Osmanl;

Red. A.sabyli;

1006.

Ш6 Nair Q.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 116 s.

O- zdnrn R. Kirli lr: Seilmi hekaylri /Rasim 1007.

Ш6 zdnrn;

apa hazrl. R.Qaraca.- B.: Adilolu, 2006. (5Т) 148 s.

- Paayeva T. Yenidn doulsaydm: eirlr /Trkan 1008.

Ш6 Paayeva;

Red. A.sabyli.- B.: irvannr, 2006.- 24 s.

P Pirliolu S. Yaddalaqda yaayan insan /Sxavt 1009.

Ш6 Pirliolu;

Red. B.brahimov.- B., 2005.- 240 s.

P52 Kitada mllifin mxtlif illrd qlm ald oxaxli eirlri, onun haqqnda qohumlarn, dostlarn, i yoldalarnn v agirdlrinin kvrk xatirlri daxil edilmidir.

Rza R. Seilmi srlri: 5 cildd /Rsul Rza;

Trtib ed.

1010.

Ш6 Anar;Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.