авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 24 |

«Донецкий национальный университет Сборник научных трудов основан в 2003 году ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ...»

-- [ Страница 9 ] --

сталий розвиток та захист довкілля;

науково-технічна кооперація;

боротьба з тероризмом, організованою злочинністю.

Індикатором зростаючої ролі ОЧЕС є зростаючий перелік країн зі статусом спостерігачів, до яких відносяться Польща, Словаччина, Білорусь, Австрія, Хорватія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія, Єгипет, Ізраїль, Туніс і США.

У взаємовідносинах з Європейським Союзом ОЧЕС сподівається на запровадження з боку ЄС цілісного підходу щодо чорноморського регіону, як у випадку Барселонського процесу (Євро Середземноморське Партнерство) або програми «Північний вимір» [5, С. 225-226], зокрема інституціоналізації співробітництва [11].

Фактично, Чорноморський регіон має стратегічне значення для ЄС, яке лише посилюється в контексті розширення Союзу. Серед обєктивних причин такої аргументації – чисельність даного регіону, населення якого нараховує близько 190 млн. чол., а сам він представляє собою потенційний ринок для збуту товарів з ЄС та важливу об’єднуючу ланку у торгівлі європейських країн з Середньою Азією та Близьким Сходом. По-друге, через територію країн ОЧЕС пролягає важливий маршрут транспортування енергоресурсів до Європи [10]. З огляду на це, ЄС було започатковано програму Міждержавного транспортування нафти й газу до Європи (INOGATE), мета якої зводиться до поглиблення регіональної інтеграції нафто– і газопровідних систем та спрощення транспортування енергоносіїв, зменшення інвестиційних ризиків тощо.

З огляду на те, що ОЧЕС є стратегічним транспортним шляхом, що з’єднує Європу із Середньою Азією та Кавказьким регіоном, ЄС спонсорує спільні ініціативи, які охоплюють всі країни Чорного моря, як, наприклад, проект TRACECA (Транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія), мета якого полягає у розвитку транспортного коридору від Європи через Чорне море, Кавказ і Каспійське море до Cередньої Азії, створенні альтернативних шляхів для здійснення вантажних перевезень.

Природно, що зі вступом до ЄС Болгарії та Румунії, ЄС перетворився на найпотужнішого гравця у чорноморському регіоні. А, отже, й дві спільні стратегії, сформульовані ЄС у зовнішніх відносинах, були націлені на чорноморські країни – Україну та Росію, що підкреслює значення ОЧЕС для Союзу [3, С.

261].

Однією з визначальних рис зовнішніх відносин ЄС на сучасному етапі є пріоритетність міжрегіонального співробітництва, про що свідчать Угоди про Асоціацію з третіми країнами та двосторонні регіональні угоди, як, наприклад, угода з МЕРКОСУР, процес АСЕМ та Євро Середземноморське Партнерство. Однак, позиція Європейського Союзу стосовно ОЧЕС характеризується відсутністю конструктивних ініціатив у питаннях побудови міжрегіональних взаємин.Крім того, Європейська Комісія ігнорує пропозиції ОЧЕС щодо набуття стутасу спостерігача у процесі чорноморського економічного співробітництва.

Однак, слід відзначити загалом незначний ступінь залучення ЄС до системи ОЧЕС, винятком є хіба що співпраця у енергетичній та транспортній галузях. За рахунок цього формується ситуація, в якій ЄС наполягає на цільовій співпраці з ОЧЕС без встановлення інституційних зв’язків [8]. Так, у документі Європейської Комісії «Ширша Європа – Сусідство: нові рамки для відносин зі східними та південними сусідами” у частині, яка стосується регіональної співпраці, не було жодної згадки про ОЧЕС [6]. Лише 2004 року у комюніке Європейської Комісії щодо Європейської Політики Сусідства ОЧЕС визначався як один із ключових регіональних партнерів в рамках даної стратегії [7]. Окремі країни-члени ОЧЕС мають офіційні та усталені зв’язки з ЄС – від повного членства в Союзі до укладених Угод про Стабілізацію та Асоціацію, й Угод про Партнерство і Співробітництво, і підпадають під дію процесу Стабілізації та Асоціації, або ж європейської політики сусідства. Відак, країни-учасниці чорноморського економічного співробітництва відносяться до «ширшої Європи», однак ОЧЕС, як регіональне утворення, й досі не пов’язане із зазначеною концепцією.

Набільш суттєвими причинами відсутності ефективного міжрегіонального співробітництва ОЧЕС-ЄС видаються наступні:

По-перше, регіональна та інші політики ЄС перетинаються як у географічному сенсі, так і за сферами діяльності. Так, Греція, Болгарія та Румунія є повноправними членами ЄС, а стосовно балканських країн (Албанії та Сербії) ЄС виробив конкретну політику, що підпадає під дію угод про стабілізацію та асоціацію. Туреччина є країною-кандидатом на вступ до ЄС. Російська Федерація – важливий партнер ЄС з огляду на геополітичну роль та позиції в енергетичній галузі Європи. Україна, Молдова, Російська Федерація та кавказькі країни-учасниці ОЧЕС підпадають під новий вимір регіонального співробітництва ЄС – Східне партнерство, що є продовженням європейської політики сусідства.

По-друге, Європейська Комісія, як і багато країн ЄС, поділяє позицію, що ОЧЕС, перш ніж стати регіональним партнером ЄС, повинна вирішити низку проблем, які, серед інших, включають глибокі історичні, культурні, політичні розходження між країнами-учасницями, економічну та соціальну нестабільність.

По-третє, важко визначити дану організацію як регіон, оскільки майже всі чорноморські держави відносяться до різних регіонів залежно від географічних чи інституційних зв’язків. Ці індивідуальні відмінності між чорноморськими країнами, разом із фрагментованою політикою ЄС стосовно даного регіону, обмежують ефективну регіональну співпрацю. Як наслідок, існують протиріччя між зовнішньою політикою деяких країн ОЧЕС щодо імплементації регіональної співпраці, та спостерігається превалювання двосторонніх зв’язків окремих країн ОЧЕС із ЄС.

Крім того, процес вступу до ЄС для деяких держав ОЧЕС спричинив негативні наслідки в средині організації. Доволі часто країни-кандидати на членство в ЄС змушені застосовувати бар’єри та обмеження стосовно країн, які не є потенційними кандидатами на вступ, підриваючи тим самим регіональне співробітництво та гальмуючи економічну інтеграцію [8, С. 33].

По-четверте, ОЧЕС все ще бракує визначеності щодо чітких пріоритетів діяльності. В рамках організації створено 15 робочих груп, які не завжди є продуктивними, а окремі види діяльності не мають регіонального змісту.

Зрештою, у порівнянні з Радою держав Балтійського моря, ОЧЕС представляє собою велику географічну територію стратегічного та економічного значення. Найважливішими у стратегічному плані країнами є Російська Федерація, Україна та Туреччина. За таких обставин ЄС важко сформувати довгострокову політику щодо ОЧЕС, а тому зручніше застосовувати диверсифіковані підходи.

Висновки.Концепції регіональної співпраці ОЧЕС притаманний відхід від статичної, імпортозаміщуючої, протекціоністської політики. ОЧЕС відтак пропагує «відкритий регіоналізм», а країни-учасниці дедалі більше налаштовані на поглиблення зв’язків з іншими регіонами. Крім того, програма організації не обмежується суто економічною складовою співробітництва, а має на меті політичну стабілізацію у чорноморському регіоні.

Більшість країн ОЧЕС пов’язують розвиток міжрегіональної співпраці з процесом європейської інтеграції та віддають перевагу активізації відносин з ЄС. Попри численні міжрегіональні діалоги (ЄС АСЕАН, ЄС-МЕРКОСУР, ЄС-АКТ тощо), позиція ЄС стосовно поглиблення взаємовідносин з ОЧЕС залишається нечіткою. Однією з основних причин такого підходу є підпадання відносин ЄС із країнами ОЧЕС під інші регіональні політики Союзу (Процес стабілізації та асоціації, Ширша Європа, Східне партнерство).

Зовняшня політика країн ОЧЕС не відповідає реаліям розвитку регіональної співпраці, а для більшості кінцевою метою є приєднання до ЄС. Під цим кутом ОЧЕС могла б слугувати у якості буферу в питаннях європеської та північно-атлантичної інтеграції, невід’ємної ланки загальної Пан-європейської стратегії.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Гладій І.Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект: Монографія / І.Й. Гладій – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – С.544.

2. Семиноженко В.П., Данилишин Б.М. новий регіоналізм / В.П. Семиноженко, Б.М. Данилишин – К.:

Наук.думка, 2005. – 160 с.

3. Aydin M. Europe’s New Region: The Black Sea in the Wider Europe Neighbourhood / M. Aydin // Southeast European and Black Sea Studies. – 2005. – № 2 (Vol.5). – p. 282.

4. Aydin M. Europe’s Next Shores: The Black Sea Region after EU Enlargement / M. Aydin // Challiot Papers. – 2004. – № 53. – p. 30.

5. BSEC Economic Agenda for the Future: Towards a More Consolidated, Effective and Viable BSEC Partnership, approved by the 4th Meeting of the BSEC Council of Ministers, Moscow, 27 April 2001 // Romanian Journal of International Affairs. – 2001. №1-2 (Vol.7). – р. 354.

6. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Wider Europe Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, COM(2003) final, Brussels, 11.3.2003: [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0104:FIN:EN:PDF.

7. Communication from the Commission to the European Communities “European Neighbourhood Policy Strategy Paper”, COM(2004) 373 final, Brussels, 12 May 2004: [Electronic resource]. – Mode of access:

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf.

8. Gavras P. The Black Sea and the European Union: Developing Relations and Expanding Institutional Links / Р. Gavras // Southeast European and Black Sea Studies. – 2004. – №1 (Vol.4). – p. 28.

9. Hnggi H. Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives / Н. Hnggi // Paper prepared for the workshop Dollars, Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration in the Americas, Los Angeles, May 18, 2000, The Pacific Council on International Policy, Los Angeles - The Center for Applied Policy Research, Munich. – p. 10. Karagiannis E. Energy and Security in the Caucasus / Е. Karagiannis. – London: Routledge- Curzon, 2002. – 233 р.

11. Recommendation 77/2004 on Framework of Cooperation between the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation and the European Parliament. The Twenty-third Plenary Session of the General Assembly. Doc: GA23/LC23/REC76/04.

12. Tsardanidis C. The BSEC: From New Regionalism to Interregionalism? / С. Tsardanidis // Agora Without Frontiers. – 2005. – Vol.10 (4). – Р. 362-391.

РЕЗЮМЕ Наводиться теоретична інтерпретація розвитку ОЧЕС як складової «нового» регіоналізму.

Досліджуються рушійні сили, структурні зміни у чорноморському економічному співробітництві в контексті «нового» регіоналізму, аналізуються пріоритети міжрегіональної співпраці між ОЧЕС та ЄС.

РЕЗЮМЕ Рассматривается теоретическая интерпретация развития ОЧЭС как составляющей «нового»

регионализма. Исследуется движущие силы, структурные изменения в черноморском экономическом сотрудничестве в контексте «нового» регионализма, анализируются приоритеты межрегиональных взаимоотношений между ОЧЭС и ЕС.

SUMMARY The paper provides a theoretic interpretation of the BSEC as part of the “new”regionalism. It examines the Black Sea economic cooperation driving forces, structural changes in the context of the “new” regionalism, and analyses the priorities of the BSEC-EU interregional cooperation.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У СКЛАДІ ОЧЕС Тарлопов І. О., к.е.н.,доц., декан економічного факультету, Бердянський університет менеджменту і бізнесу.

Сучасний світ під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників переживає значні трансформації, головною рисою яких є – економічна взаємозалежність національних економік.

Одночасно вона є головною умовою подальшого розвитку міжнародних економічних відносин. Вільне пересування капіталу, робочої сили й товарів, які є результатом попереднього об’єднання вище зазначених ресурсів сприяють подальшому трансферту технологій, інтернаціоналізації системи управляння бізнесом й узгодження складних господарських рішень стають головними ознаками сучасної епохи. Активізація процесів інтернаціоналізації та регіоналізаціі покликані вирішувати проблеми, які заважають подальшому економічному розвитку, політичній стабільності та соціальній злагоді в країнах головними критеріями схожості яких є – територіальні й національні зв’язки. Отже, головною задачею об’єднання країн Чорноморського регіону є – покращення економічного розвитку країн, що входять в це регіональне угрупування, мінімізація розходжень у політичній практиці та нормативно правовій базі, із врахуванням різних економічних та політичних зобов’язань по відношенню до міжнародних організацій та глобальних, або регіоналах об’єднань. За таких умов співробітництво в межах ОЧЕС передбачає:

значну кооперацію, мобілізацію фінансових і матеріальних ресурсів та раціональне використання природних багатств. Отже, складні процеси, які відбуваються на міжнародній арені сучасного світу потребують більш ґрунтовних досліджень.

Мета дослідження – використовуючи джерела вторинної та первинної інформації визначити ступінь розвитку Чорноморського економічного співробітництва з погляду його позитивного впливу на економіку України, дослідити пріоритети подальшого розвитку ОЧЕС та визначити економічні вигоди від реалізації даного проекту для України. За таких умов об’єктом дослідження є – економічна співпраця країн, що входять до складу ОЧЕС, а предметом – аналіз їх стану та шляхів подальшого розвитку структури даного регіону. Для досягнення визначеної мети слід реалізувати такі задачі:

- проаналізувати сучасний стан ОЧЕС, розглянувши історію і правові основи його створення;

- надати оцінку фінансовим аспектам співробітництва в напрямку реалізації зовнішньо торговельних проектів та інвестицій;

- визначити вплив даних тенденцій на розвиток економіки України;

- дослідити пріоритетні напрямки розвитку ЧЕС та їх вплив на економічні процеси вітчизняної економіки;

- систематизувати результати дослідження та надати їх у вигляді висновків.

Підґрунтя для реалізації запланованих задач складає діалектичний метод пізнання процесів та явищ зовнішньоекономічної діяльності національних економік, які входять до складу ОЧЕС.

Інформаційну базу дослідження формують матеріали державного комітету статистики України, наукових конференцій, теоретичні здобутки й дослідження експертів, праці вітчизняних та іноземних учених.

Методологію дослідження формують методи аналізу й синтезу інформації об’єкту й предмету пізнання, системного аналізу для надання оцінки об’єкту дослідження, як системи, елементами якої є складові, що впливають на його функціонування та надають можливість подальшого розвитку.

Із часів стародавнього світу Чорне море традиційно сприяло об’єднанню етносів, які були мешканцями його узбережжя. Найактивнішою формою відносин була торгівля. Саме вона, сприяла подальшому розвитку економічних зв’язків на регіональному рівні та вирішенню проблем пов’язаних із екологією та безпекою. Поступово чорноморський регіон став розглядатись, як плацдарм для створення різного роду преференцій між країнами, які розміщені на його територіях. У контексті сучасності цей регіон набуває все більшої актуальності, як на європейському, так й світовому просторі, відображаючи економічні зусилля країн розміщених на Балканах, Закавказзі, Середньоземноморського басейну, © Тарлопов І.О., південної частини Росії, України, Дунаю, Каспію, Європи, Середньої Азії та ін. Як відповідь на вимоги сучасності була створена організація Чорноморської економічної співпраці. Декларація ОЧЕС визначила пріоритетні напрямки та механізм співпраці в сфері: торгівлі, промисловості, енергетики та транспорту, зв’язку, науки та техніки, сільського господарства, екології, туризму та ін. Таким чином членами ОЧЕС стали країни: Азербайджан, Албанія, Вірменія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна. Населення цих країн складає понад 350 млн. чоловік. На території регіону сконцентровано значна кількість ресурсів, потужна техніко-технологічна база, кваліфікована робоча сила.

Наступним етапом нашого дослідження є аналітична обробка інвестиційних потоків даного об’єднання, спрямованих в економіку України. Кількісні показники відзначені у табл. Таблиця 1.

Зовнішні прямі інвестиції України (млн. дол. США) [3] Роки До України Із України Приріст (± ) % 9047 198,6 8848,4 2, 16890 219,5 16670,5 1, 21607,3 243,3 21364 1, 29489,4 6196,1 23293,3 36526,6 6225 30301,6 Згідно даних таблиці 1 між експортом та імпортом ЗПІ спостерігаються значні розходження, при цьому у розрахунковому періоді зафіксоване позитивне сальдо: у 2005 р. – 8848,4 млн. дол. США, а у 2009 р. – 30301,6 млн. дол. США, відповідно у відсотковому значенні 2,2 і 17. За таких умов Україна є країною імпортером ЗПІ. Тобто вона отримує більші обсяги ЗПІ, ніж вкладає у розвиток інших країн.

Аналізуючи динаміку розходжень ЗПІ слід відзначити, що вона є позитивною: у 2005 р. – 947,0 млн. дол.

США та у 2009 р. – 36526,6 млн. дол. Динаміка відтоку ЗПІ також є позитивною: 2005 р. – 198,6 млн.

дол., а 2009 р. – 6225,0 млн. дол. В той же час обсяги притоку ЗПІ зростають більшими темпами ніж відтоку. Такий стан речей підтверджує наш попередній висновок, що Україна є у більшому ступені приймаючою країною, тобто країною – імпортером ЗПІ. Найбільший обсяг ЗПІ Україна отримала у р. – 30301,6 млн. дол., але найвищій рівень приросту спостерігається у 2008 р.;

у подальшому спостерігається уповільнення темпів: 2008 р – 21%, 2009 р. – 17%. (рис. 1) Джерело:розраховано за даними табл. Рис. 1. Співвідношення експорту і імпорту ЗПІ в Україні Таким чином, відзначились негативні наслідки світової фінансової кризи та політичної нестабільності нашої країни. Географічна структура інвестиційної діяльності ОЧЕС в економіку України надається у табл. 2.

Згідно даних таблиці 2 у період із 2005 – 2009 рр.. спостерігається позитивний приріст ЗПІ із країн ОЧЕС. Так обсяги ЗПІ із Греції збільшились в 7 р., із Болгарії майже в 1,5 р., із Росії понад 2 р., але найбільших кількісних значень набувають ЗПІ із Росії. У 2005 р. 980,8 проти 42,6 у Греції, відповідно у 2009 р. 2135,5 млн. дол. та 310 млн. дол. у Греції. Графічне зображення надходження ЗПІ відзначене на рисунку 2.

Таблиця Географічна структура ЗПІ ОЧЕС в Україну [3] Країна Роки 2005 2006 2007 2008 42,6 45 72 151,6 Греція - 15,5 17,5 17,6 20, Болгарія 546 925 980,4 - Румунія 980,8 1462,2 2097,4 2097,4 2135, Росія 1569,4 2447,7 3167,3 2266,6 2465, Разом по всіх країнах Джерело:розраховано за даними табл. Рис. 2 Обсяги надходжень ЗПІ в Україну за країнами ОЧЕС.

Порівняльний аналіз даних рис. 2 дає змогу зробити висновок, що найбільші обсяги ЗПІ в економіку України мають місце із боку Російської Федерації. На другому місці ЗПІ Греції, відповідно далі Болгарія та Румунія. Таким чином, головним стратегічним партнером серед країн ОЧЕС залишається Росія. Обсяги її інвестицій відзначаються найбільшою питомою вагою.

На наступному етапі нашого дослідження за допомогою даних таблиці 3, проаналізуємо експорт ЗПІ України в країни ОЧЕС.

Таблиця 3.

Зовнішні прямі інвестиції України в країни ОЧЕС [3] Країна Роки 2005 2006 2007 2008 102,5 93,2 148,6 110,5 128, Росія - - 12,8 13,8 Вірменія 2,2 2,9 28,0 31,8 26, Грузія - - 26,7 26,6 26, Молдова 104,7 96,1 216,1 182,7 181, Всього у всі країни Аналізуючи дані таблиці слід відзначити, що загальні обсяги ЗПІ України в країни ОЧЕС продовжують збільшуватись: 2005 р. – 104,7 млн., 2009 р. – 181,3 млн. (майже 1,8 р.). Відзначаючи, питому вагу кожної країни слід відзначити, що перше місце займає Росія. Майже 80% українських інвестицій отримує економіка цієї країни. На другому місці інвестиції в економіку Грузії та Молдови.

Джерело: Розраховано за даними табл. 3.

Рис 3. Питома вага країн ОЧЕС у загальному обсязі ЗПІ України.

Графічно результати нашого дослідження відображає рис. 3. Таким чином, Україна отримує значні обсяги інвестиційних ресурсів від Росії та вкладає їх у Російські інвестиційні проекти. Проте у 2007 та 2008 р. спостерігається негативні тенденції: зменшення обсягів ЗПІ в економіку Росії – 148,6 млн.

дол. та 110,5 млн. дол. Це пояснюється продажем активів та поверненням дочірніми компаніями позичкових ресурсів своїм головним компаніям. Згідно із українським законодавством такі операції відображаються, як скорочення інвестицій. Ці скорочення відбуваються на фоні збільшення обсягів експортно-імпортних операцій між двома країнами. При цьому у України із Росією залишається найбільший товарообіг: імпорт до України у 2008 р. – 19,4 млн. дол., у 2009 р. – 20,0 млн. дол.;

експорт у 2008 р. – 15,7 млн. дол. і у 2009 – 15,8 млн. дол. (див. табл. 4) Таблиця 4.

Показники імпортно-експортних операцій України з країнами ОЧЕС [3] Показник Експорт, тис. дол. Імпорт, тис. дол.

2007 2008 2009 2007 2008 631235,6 910572,51 111733,5 31096,5 75694,2 3311, Азербайджан 215161,5 263681,5 27942,6 35793,1 25456,2 6727, Вірменія 527732,6 655988,4 81397,9 100152 191582,6 19606, Грузія 911306,1 1178142 154571,6 168246,7 169569,7 1079, Молдова 12668324 15739124 158493,9 168337596 19414250 2001173, Росія 551017,3 1105978,1 115405,9 169587,1 239398,5 25724, Болгарія 220961,6 339036,6 21664,8 117290,5 171837,2 44104, Греція 628585,3 670802,7 69114,2 778860,2 1171079,9 66104, Румунія 348773,8 560455,6 32213,2 66321,5 87942,4 9267, Сербія 3650005 4633471,2 101787,5 972079,2 1950342,8 210779, Туреччина 20353103 26057252 874325,1 170777022 23497153 2387879, Країни ЧЕС 14953760 18747508 534139,5 168672884 19876552 2031898, Країни СНД 35306862 44804760 1408464,6 339449906 43373706 4419777, Всього Згідно даних табл. 4 видно, що обсяги експортних та імпортних операцій із країнами ОЧЕС в деяких періодах перевищують, або співпадають за сумами коштів із таких же операцій з країнами СНД.

По відношенню до загальних обсягів експортно-імпортних операцій торговельних партнерів України обсяги операцій із ОЧЕС приблизно складають 30% операцій із експорту та імпорту. Динаміка експортно-імпортних операцій ОЧЕС, країн СНД та загальних обсягів зі всіма респондентами України відзначена на рис. Джерело: розраховано за табл. 4.

Рис. 4. Динаміка обсягів експортно-імпортних операцій країн ОЧЕС та СНД.

Продовжуючи аналіз табл. 4 слід зробити висновок, що найактивнішими партнерами України по ОЧЕС є – Росія, Туреччина й Греція. Питома вага Росії в середньому складає майже 80%, Туреччини понад 16%, Греції майже 4% в обсязі експорту ОЧЕС до України. Щодо імпорту частка Росії понад 96%, Туреччина – 3,5% та Греція – 0,5%. Ці дані відображають обсяги постачань на початок розрахункового періоду.

Джерело: розраховано за даними табл. 4.

Рис. 5 Структура експортно-імпортних операцій України із основними партнерами ОЧЕС.

У подальшому досліджується негативні трансформації. Так частка Росії із експорту у 2007 р.

складала 80%, а у 2009 р. – 58%. Це пояснюється політичною нестабільністю у відносинах між Росією та Україною. Відповідно стала більшою частка Туреччини у 2007 р. – 16% відповідно у 2009 р. понад 35%.

Ці позитивні зміни пояснюється пожвавленням економічних інтересів Туреччини у АР Крим. Частка Греції у 2007 р. дорівнювала 4%, а у 2009 р. – 6%. Щодо імпорту зафіксовані наступні тенденції: у р. частка Росії відзначалась показником 96%, а у 2009 р. – 90%;

частка Туреччини у 2007 р. – 3,5%, а 2009 р. склав 8%;

питома вага Греції у 2007 р. – 0,5%, а у 2009 р. – 2%. Виявлені нами тенденції динаміки торговельних відносин України із основними партнерами ОЧЕС наочно відзначені на рис. 5.

Найпрогресивнішими відносинами із країнами учасниками ОЧЕС є партнерство із Туреччиною.

Специфіка географічного розміщення створює об’єктивні передумови для подальшого розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Якщо у 1992 обсяг двосторонньої торгівлі складав лише 120 млн. дол.

США, то за роки незалежності він досяг показника 3млрд. 159 млн. 120тис. дол. (2006р.) У січні-квітні 2009 р. показник експорту у вартісному вираженні складає 5 млрд. 683 млн. 136 тис. дол., що на 37,7% більше аналога попереднього року. Обсяги імпорту 2 млрд. 803 млн. 128 тис., що на 48,2% більше тогорічного показника.

Таким чином, ОЧЕС є одним із регіонів світу, що розвивається найбільш динамічно. За оцінками експертів загальна ємність ринку даного регіонального об’єднання складає 1,6 трлн. дол., торгівлі – млрд. дол. [4, c. 12]. ОЧЕС об’єднує країни, які відрізняються за розміром, економічним розвитком та військовою силою. Це сприяє виникненню певних диспропорцій. Так 83% ВВП ОЧЕС відводиться на Російську Федерацію, Туреччину та Грецію й лише 1% на Албанію,Вірменію, Азербайджан, Грузію, Молдову. [4,с.13]. Володіючи могутнім економічним потенціалом, ця регіональна організація поки що не стала центром інтенсивної кооперації. Її подальший розвиток неможливий за рахунок жорсткої конкуренції. Регіональним лідером прагнуть стати Росія, Україна, Туреччина й Румунія. Отже, країнам ОЧЕС необхідно визначити єдиний підхід у розвитку політичних, економічних та пріоритетних напрямків регіону. Враховуючи те, що деякі країни одночасно є членами інших економічних угрупувань, Україні надається унікальна можливість подальшої інтеграції у світове господарство на взаємовигідних засадах.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Макогон Ю.В. Украина не держит внешнего удара / Ю. В. Макогон // Межрегиональный бизнес – журнал «Удачный выбор». – 2008. – № 64.

2. Вінник С.Ф., Рашдорф З.Х. Безмитна торгівля в Україні. Процес становлення та розвитку К: Знання, 2004.

3. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стор. :

http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Сколотяный Ю. Черноморский дебют // Зеркало недели. -№46. -2007 г. - С.12-15.

5. Яковлєв Ю.П. Міжнародна торгівля К : Кондор. -2008. -380 с.

РЕЗЮМЕ Досліджується еволюція ОЧЕС. Визначаються пріоритети подальшого розвитку цієї організації та вигоди від реалізації даного проекту для України.

РЕЗЮМЕ Исследуется эволюция ОЧЭС. Определяются приоритеты дальнейшего развития данной организации и выгоды от реализации данного проекта для Украины.

SUMMARY The BSEC volution is explored. Priorities of further development of this organization and benefit from realization of this project for Ukraine are determined.

ИЗМЕНЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ЛИТВЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ Фрейтакас Э., Доцент, доктор социальных наук, доцент кафедры финансов и учета Вильнюсского университета.

Тересиене Д. Доктор социальных наук, лектор кафедры финансов и учета Вильнюсского университета.

Банковская система – основное звено в системе накопления и распределения финансовых ресурсов. От степени развития банковской системы и степени эффективности её деятельности в значительной мере зависит экономическая стабильность государства и перспективы его экономического развития в будущем. Нынешний мировой экономический кризис наглядно продемонстрировал взаимосвязь стабильности банковской системы и возможностей экономического роста страны. Все, подверженные кризису экономики мира, в настоящее время обеспокоены тем, как оживить банковский © ФрейтакасЭ., Тереснене Д., сектор, “расшевелить“ банковское кредитование, т.к. рост объёмов кредитования предпологает рост объёмов инвестиций и потребления, тем самым создавая предпосылки для стабильного роста экономики.

С другой стороны, нынешний мировой экономический кризис был предопределён именно черезмерной доступностью кредитных рессурсов, породившей перегрев экономик, рост различных “финансовых пузырей“, накопление “токсичного“ имущества в банковском секторе.

Исследованию взаимосвязей объёмов кредитования и экономического цикла, эфектов финансового акселератора и их воздействия на экономические процессы посещались работы N. Kiyotaki, J. Moore, B. Bernanke M.Gertler, S.Gilchrist и других.

Цель статьи – анализ изменений в банковской системе Литвы и оценка их влияние на экономику страны.

Задачи исследования:

• Проанализировать изменения в банковской системе Литвы в 1998–2008 годах.

• Оценить влияние банковского сектора на экономику Литовской Республики.

Период 1998 – 2008 выбран с целью оценить тенденции развития банковского сектора, которые начали определяться после банковского кризиса 1995–1996 годов в Литве и сформировались в период успешного экономического развития 2000–2007 годов и после интеграции страны в Европейский Союз в 2004 г.

Количество банков - показатель, который показывает степень банковской концентрации в банковском секторе. Он определяет обьем, стабильность рынка, условия конкуренции. Опираясь на информацию об измененнии количеста банков, можно оценить, какая модель рынка формируется в данном секторе экономики, предположить направления дальнейшего развития.

Таблица Количество банков в Литве 1998-2008 г.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Коммерческие банки 11 9 10 9 10 10 10 10 10 9 Отделения 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 иностранных банков (филиалы) Представительства 4 4 5 2 2 3 3 - - 2 иностранных банков Всего учреждений в 16 16 18 15 15 16 15 12 12 14 банковском секторе Источник : ежегодник статистики Банка Литвы, 1999–2008 г.

Как видим из приведённых данных, в исследуемый период существенных изменений в количестве банковских учреждений не произошло. Как и следовало ожидать, в данном секторе экономики функционирует небольшое число предприятий, количество которых стабильно.

Более интересную информацию представляют данные об изменениях в структуре банковского капитала и концентрации капитала в банковском секторе.

Таблица Структура капитала и динамика активов коммерческих банков ( % ) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Доля местных инвеститоров в 62,4 65,4 42,3 18,9 11,9 11,3 12, акционерном 14,2 10,0 12,4 14, капитале Доля иностранных инвеститоров в 37,6 34,6 57,7 81,1 88,1 88,7 87,3 85,8 90,0 87,6 85, акционерном капитале Доля крупнейших 86, банков в активах 70,9 80,9 78,0 74,0 71,1 67, банковского 67,1 69,0 67,6 65, сектора Источник: ежегодник статистики Банка Литвы, 1999–2008 г.г.

Изменения в структуре акционерного капитала коммерческих банков явно показывает основные перемены, произошедшие в банковском секторе в 2000–2002 г.г. и предопределившие дальнейшее развитие сектора. Банки, имевшие государственный капитал, были приватизированны, в банковском секторе стал преобладать скандинавский капитал, который в основном сконцентрирован в трёх крупнейших коммерческих банках Литвы.

В банковском секторе сформировалась олигополигополическая структура рынка. “Олигополия это такая структура рынка, в которой доминирует несколько крупных банков, поведение которых обусловленно взаимной зависимостью при установке цен и определении занимаемой доли рынка.

Большинство экономистов признают, что для банковского сектора олигополигополическая структура рынка типична. Преобладание на рынке нескольких крупных банков ограничивает возможности регулирования издержек и использования преимуществ экономии масштаба“ [2]. Особенности конкуренции в банковском секторе не только стимулирует развитие финансового сектора, но и создаёт угрозы для его стабильности. Ограниченные возможности пользования преимуществами конкуренции заставляет банки принимать более рискованные решения, ограничивает возможности адекватно реагировать на внешние изменения и поведение конкурентов. Особенности конкурентной борьбы в секторе наглядно характеризует динамика кредитования и чистой прибыли коммерческих банков.

Таблица Динамика объёмов кредитования и чистой прибыли коммерческих банков ( млн. LT) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Коммерч ескими банками 4800 5600 5519,1 6502,8 7933,2 12099,4 16897,7 25957,2 38614,1 56746,2 71440, предоста вленные кредиты Чистая прибыль в 88,6 112,2 52,7 - 22,5 146,8 233,7 299,3 354,0 667,0 1156,1 867, банковск ом секторе Источник: ежегодник статистики Банка Литвы, 1999–2008 г.г.

В исследуемый период объем предоставленных коммерческими банками кредитов вырос почти в 15 раз, а чистая прибыль коммерческих банков - почти в 10 раз, несмотря на то, что резльтаты 2008 года были гораздо хуже результатов лучшего за весь период 2007 года. Чистая прибыль за предоставленные ссуды составляет около 80 % всей чистой прибыли коммерческих банков, и является главной статьей доходов.

Динамика роста объёмов кредитования и чистой прибыли коммерческих банков свойственна “картине“ кредитного цикла. Кредитный цикл начинается оживлением на рынке ссудного капитала. В этот период растёт спрос на инвестиционные товары, растёт финансирование инвестиций за счёт заёмных средств. Рост инвестиций увеличивает прибыльность предприятий но, с другой стороны, снижает уровень ликвидности, увеличение финансового рычага усиливает подверженность бизнесса внешним рискам. Изменения в ожиданиях и оценке перспектив дальнейшего развития экономики участниками рынка, независимо от того, под воздействием внешних или внутренних факторов это происходит, влечёт за собой ужесточение условий кредитования из за снижения ликвидности и увеличения уровня рискованности предприятий [3]. Взаимосвязъ кредитного цикла и состояния экономики страны обусловленна уровнем воздействия финансового акселератора. Финансовый акселератор усиливает цикличность экономики, так как снижение процентных ставок в начале кредитного цикла влечёт за собой рост стоимости недвижимого и другого имущества, используемого для обеспечения кредитов, создаёт дополнительные стимулы и возможности для кредитования [4].

Рост процентных ставок по кредитам оказывает противоположное воздействие на экономику:

снижается стоимость закладывемого имущества, ужесточяются условия кредитования и т.д. В принципе возможны два сценария воздействия финансового акселератора на экономику: „классическое” циклическое развитие, сопровождаемое антикризисными мерами, позволяющими избежать резких падений и всплесков экономической активности, или циклическое развитие, сопровождаемое „перегревами” экономики, „бумами”и „пузырями” в разных секторах экономики.

Данные о состоянии экономик стран ЕС показывают, что действительны оба сценария экономического развития. Умеренное падение экономик на несколько процентов характерно для большинства „старых” членов ЕС, с другой стороны, падение деловой активности в Ирландии, Испании, Латвии, Литве и т.д. оценивается десятками процентов.

Конечно, в каждой из стран сложились свои предпосылки, условия, причины сегоднешнего состояния экономики, но для всех наиболее подверженных кризису экономиках характерны свои „перегревы” экономик, „бумы”, „пузыри”.

Сегодняшнее состояние экономики Литвы, когда прогнозируемое падение в 2009 году разными экспертами оценивается в 12–16 %, в значительной 4 превышали темпы роста ВНП. Как видно из данных графика 2, это было возможно только потому, что коммерческие банки имели возможность привлечь для кредитования финансовые ресурсы материнских банков. Практически с 2003 года они становяться основным источником кредитования.

Кредиты Млрд. LT Вклады в банках 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Рис. 2 Соотношение обёмов кредитования и вкладов в коммерческих банках Литвы в 1999–2008 г.г Источник: ежегодник статистики Банка Литвы, 1999–2008 г.г.

Ужесточение условий кредитования в 2008 году связано с мировым экономиченским кризисом.

Трудности в привлечении внешних источников финансирования и отсутствие внутренних резервов для кредитования привело к „кредитному голоду” и резкому сокращению экономики.

1. В 2001–2002 г.г. в банковском секторе Литвы сформировалась олигополическая структура рынка, когда в секторе преобладают 3 крупнейших банка.

2. Сложившаяся олигополическая структура рынка, в которой доминирует скандинавский капитал, привела к резкому скачку в объёмах кредитования.

3. В экономике страны сформировался кредитный цикл, воздействие которого на экономику усилилось воздействием финансового акселератора.

4. Ужесточение условий кредитования в 2008 году возникло в связи с мировым экономиченским кризисом. Трудности в привлечении внешних источников финансирования и отсутствие внутренних резервов для кредитования привело к „кредитному голоду” и резкому сокращению экономики.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Ежегодник статистики Банка Литвы, 1999–2008 г.г.

2. Canoy, M., van DIJK, M., LEEMEN, J., de MOOI, R, WEIGAND, J. (2001) Competition and Stability in Banking. CBP Netherlands Bureau for Econimic Policy Analysis. 30p. ISBN 90-5833-084- 3. Kiyotaki N., MOORE J. (2008) Liquidity, Business cycles, and Monetary Policy.

4. Bernanke B., Gertler M., GILCHRIST S. (1996) The Financial Accelerator and the Flight to Quality. The Review of Economics and Statistics 78, 1-15 p.

РЕЗЮМЕ Ступінь конкуренції в литовському банківському секторі достатній висока. Аналіз банківської діяльності в Литві, допоможе виявити основні особливості цього сектора економіки.

РЕЗЮМЕ Степень конкуренция в литовском банковском секторе достаточна висока. Анализ банковской деятельности в Литве, поможет выявить основне особенности этого сектора економики.

SUMMARY The competition in Lithuanian bank market is very intensive. The evaluation of Lithuanian bank market, the changes in competition help to exhibit the specifications of bank activity. That’s why competitions changes, bank financial results are important for the evaluating of bank positions in the market.

УГЛУБЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕС И ОЧЭС НА БАЗЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Тодоров Т.И., доц. д-р ХА им. Ценова, Свищов, България При подготовката и провеждането на първата среща на високо равнище на външните министри на страните членки на ЕС, ЕК и външните министри на страните от Черноморския регион (14.02.2008 г., Киев), дискусиите за по-нататъшното сътрудничество в региона и бъдещата му роля в цялостната стратегия за развитие на външните отношения и в частност в политиката на съседство на ЕС придобиха нови измерения. Тази среща може да се определи като повратен момент и дългоочаквано начало на новата политика на ЕС по отношение на Черноморския регион. Инициативата за Черноморска синергия, стартирала през 2007 г., също така е с огромно геостратегическо значение за ЕС и реални икономически изгоди за странните-членки на ОЧИС. Разработената и приета Многостранна оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн 2007-2013 г. (Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013”), финансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ENPI), също ще допринесе за засилено и устойчиво социално-икономическо развитие на Черноморския регион.

Сътрудничеството между ЕС и ОЧИС цели последователно и устойчиво развитие на взаимоотношенията на хоризонтално равнище, т.е. между партньорите в региона, както и обединяване на усилията по вертикала на местните икономически субекти с ЕС. Именно взаимодействието между двата протичащи процеса – единия, иницииран на регионално равнище посредством ОЧИС, и другия, базиран на новия подход на ЕС, е решаващо за бъдещото развитие на региона и за превръщането му в зона на стабилност и просперитет.

Стремежът към обединяване на усилията на регионалните партньори не е случаен – широкият спектър от области на регионално сътрудничество, координирани от ОЧИС, до голяма степен се припокрива от тематичните измерения на Черноморската синергия. Определянето на съвместни сфери на сътрудничество е в основата на диалога между двете организации. Насочването на вниманието към конкретни области способства за постигане на новите цели, определени от присъствието на ЕС в региона, което ще бъде от взаимна полза едновременно за населението на ОЧИС и на ЕС.

Феноменът “трансгранично сътрудничество”.В работния доклад за Европейската Инициатива INTERREG трансграничното сътрудничество (trans-border cooperation) е дефинирано като сътрудничество във всички области на живота между регионалните и местните власти, разположени по протежение на държавните граници на съседни страни. Предметът на трансграничното сътрудничество е широко обхващане на разнообразни проблеми - от всекидневието на местно ниво до международното право и от най-тесните инициативи и стратегии за регионално развитие чрез трансгранично коопериране до европейски инициативи и общи финансови програми.

Една от причините за възникването на трансграничното сътрудничество се обяснява с общия интерес по даден проблем, с предимството той да бъде решаван заедно и от двете страни, с взаимноизгодна полза на администрациите да съществува трансгранично тяло и избягване на ненужното припокриване на усилията.

В граничните региони хората се изправят лице в лице с исторически проблеми, с предизвикателства, свързани с опазването на околната среда, с икономически трудности, подсилени от политическите условия. Инициативите за трансгранично сътрудничество служат за намаляване на напрежението, за изграждане на позитивни навици и отношения, които могат да имат ползотворен и умножаващ се ефект и да решат конкретни проблеми, които не могат да бъдат отнесени само до националния контекст.

Трансграничното сътрудничество не може да бъде панацея за неволите на граничните райони, но то може да бъде значим фактор за решаване на проблемите на европейската интеграция и сигурността в началото на ХХІ век. Границите са неизменна част от човешкото поведение – те са продукт на нуждата от ред, контрол и защита на човешкия живот и отразяват нашите противоречиви желания за идентичност и различие. Те са неизбежен резултат от обхвата и пределите на властта и принудата, от социалната организация, от разделението на труда и поощряването на колективната идентичност в дадедна затворена територия. В нашата съвременност всички граници, трябва да бъдат достатъчно пропускливи, за да се даде възможност на оцеляването и промяната, както и на съществуването на трансграничен обмен и контакти. Държавните граници са продукт на войните, нашествията, насилието и митата. Границите са бариери, но те са и мостове. За хората живеещи в пограничните региони, те създават материални ресурси (законни и незаконни) и са важен източник на символизъм и идентичност.

© Тодоров Т.И., Спецификата на Европа се състои не само в разнообразието на културните и исторически реалности, но и в съществуването на многобройни държавни граници. След териториалното раздробяване на този регион през Средновековието, следва периодът на XIX и XX век, когато се създават националните държави. Държавните граници, които се очертани в Европа през последните три века (между Балтийските държави или между тези от Балканската зона), разделят често пъти региони, чиито жители принадлежат на една и съща етническа група. Икономическата дейност, динамиката на населението, търговията, всичко има тенденция да намалява своето развитие в граничните зони в сравнение с централните региони. Транспортните връзки често пъти минават по националните граници поради военни мотиви. Зоните на европейските граници се развиват като слабо развити периферийни региони с ограничени транспортни връзки.

След 1945 г. политическите идеологии и амбициите на военните блокове превърнаха някои страни в зони, чиито граници не могат да бъдат преминавани свободно. Политически, правни, административни, икономически, културни и социални системи, зони с налагания на данък, различни от всяка една страна на границата, превърнаха географските граници на държавите в значителни бариери.

В настоящия момент трансграничното сътрудничество на общите граници в Европа има голяма традиция. В някои страни, като Гърция, Испания, Португалия, трансграничното сътрудничество стана действителност през 80-те години благодарение на политическите промени, въвеждането на демократични политически системи и придобиване на статут на членки на ЕС. В страните на Централна и Източна Европа подобен процес бе регистриран след 1989 г. Мотивировката за това беше преди всичко желанието да се намерят методи за повишаване на жизненото равнище, установяване на мир, както и за преодоляване на съществуващите ограничения и фактори, водещи към сепарация на народите и институциите, включително и премахване на природните бариери чрез построяване на мостове и тунели.

Създаването на Европейския общ пазар и демократичните промени в Централна и Източна Европа, настъпили в края на 80-те години, отвориха още повече националните граници. През 1971 г. бе основана Асоциацията на европейските гранични региони (the Association of European Border Regions – AEBR). В същото време се появиха други подходящи моменти за сътрудничество, като инфраструктурни проекти, основни структури (мостове, тунели) между Франция и Великобритания, Дания и Швеция.

През 1989/1990 г. бе приета Стратегия и план за трансгранично развитие за Южна и Западна Европа, позната под названието INTERREG. Местните и регионални власти отговориха с готовност и създадоха трансгранични структури на регионално ниво там, където дотогава не съществуваха. По всички вътрешни и външни граници на ЕС, местните и регионалните дружества следваха модела на еврорегионите и на други подобни структури, поставяйки си задачи в дългосрочен план.

За да се разрешат трансграничните проблеми, Европейската Комисия предложи през 1980 г.

конкретни споразумения и модели. ЕС извърши хармонизиране на редица аспекти на законите, а правителствата на страните членки на ЕС подписаха Споразумение за трансгранично сътрудничество (European Outline Convention on Transfrontalier Co-operation.), като започнаха да прилагат точките от това споразумение в своите трансгранични отношения.

Граничните и трансграничните региони са своеобразни мостове в процеса на европейското обединение, което се прави в името на съвместното по-добро съществуване на населението на Европа, включително и на малцинствата. Съвсем не е за пренебрегване фактът, че около 32 % от населението на Европа живее в 40 % от пограничните територии, включени в разширения ЕС. Затова политиката на ЕС е насочена към развиване на трансграничното сътрудничество и с всевъзможни средства този процес се стимулира – приемат се специални законови мерки, учредяват се трансгранични неправителствени обединения, разработват се проекти по трансграничното сътрудничество, финансират се инициативи на съседните държави, с цел да се поощрява трансграничното сътрудничество и т.н.

Трансграничното сътрудничество е естествен процес, възникнал на основата на редица обективни предпоставки, благоприятстващи успешната реализация на неговите цели и приоритети. Те могат да бъдат различни по характер, посока и степен на въздействие, но най-общо могат да бъдат обединени в няколко еднородни групи:

1. Исторически предпоставки 2. Политически предпоставки 3. Икономически предпоставки 4. Административни предпоставки 5. Природни предпоставки 6. Етнически, демографски, религиозни и психологически предпоставки Безспорно Европа се характеризира със своите регионални различия. Нейните неповторими, регионални черти и структури трябва да бъдат взети предвид, запазени и доразвити в процеса на изграждане на общия европейския дом чрез интензивно трансгранично сътрудничество между всички територии. Изградени върху плановете на общините и съобразени с държавното планиране и европейските концепции за развитие, граничните и трансграничните региони са движещи сили на регионалното трансгранично развитие. За разрешаване на техните проблеми и за използване на възможностите по максимално добър начин крайно належащо е създаването на партньорства и субсидираност чрез подобрена координация и интензивно сътрудничество между хората, вземащи решения на местно, регионално, национално и европейско ниво. Ето защо необходимо е създаването на трансгранични мрежи на регионално и местно ниво, които не само да улесняват икономическото и инфраструктурното сътрудничество, но и да подпомагат социо-културното взаимодействие чрез премахване на бариерите. Например световната практика доказва по безспорен начин, че взаимното доверие се изгражда най-лесно чрез социалния сектор, образованието, изучаването на чужди езици, чрез решаването на всекидневните проблеми и взаимното културно разбиране.

Трансграничното сътрудничество в ОЧИС: състояние и проблеми.Страните-членки на ЕС отдават особено значение на Черноморския регион като част от Европейското икономическо пространство и като територия, предоставяща възможности за преки контакти с азиатските пазари.

Политиката на ОЧИС е насочена към преминаване от обикновено трансгранично икономическо сътрудничество към икономическа интеграция в рамките на организацията, като се подпомагат процесите в следните няколко основни направления:

• развитие на инфраструктурата на Черноморския регион в контекста на разработените амбициозни регионални и общоевропейски проекти: свързването на eнергийните системи на държавите членки, изграждането на Черноморска транспортна зона като част от общоевропейската транспортна мрежа, в т.ч. изграждането на паневропейските транспортни коридори, преминаващи през Черноморския регион - коридор № 9 “Север – Юг” (Балтийско море – Централна Русия – Азовско и Черно море), № “Изток – Запад” (Адриатическо море – Черно море – Централна Азия) и др.;

• преодоляване на вътрешната нехомогенност на пазарите на държавите – членки на ОЧИС, чрез развитие на трансграничната взаимна търговия между фирми от тези държави, а така също и чрез създаване на свободна търговска зона в Черноморския регион;

• насърчаване на дребния и средния бизнес чрез приетите в тази област принципи на съвместна дейност, конкретни проекти и колективна политика на държавите – членки на ОЧИС;

• развитие на туризма чрез разработените от държавите – членки на ОЧИС, конкретни мерки за действие и превръщане на Черноморския регион в привлекателен в екологично отношение регион;

• разширяване на инвестиционната дейност на Черноморската банка за търговия и развитие в горепосочените сфери на основата на сътрудничеството й със Световната банка, с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Европейската инвестиционна банка.

Нашата страна играе съществена роля за реализиране на редица идейни проекти в рамките на ОЧИС. Като по-важни приноси на България в качеството й на член на ЕС, за развитието на трансграничното сътрудничество в рамките на ОЧИС, могат да бъдат посочени следните по-важни моменти:

• усилията на България за непрекъснатото институционално укрепване на организацията, в т.ч. за запазване на постигнатата през годините институционална гъвкавост;

• участието на България в дейността на работните групи на ОЧИС. Така например страната бе координатор на работните групи по: опазване на околната среда (1998 – 2000), туризъм (2000 – 2002), земеделие и агроиндустрия (2005 – 2007), оказване на помощ при извънредни ситуации (2005 -2007) и т.н.;

• ангажиментите на България в провежданите ad hoc срещи, инициативи на отделни институции на ОЧИС и др. Така например страната бе домакин на няколко срещи и международни конференции през последните две – три години, които са проведени във Варна;

• участието на България в дейността на Парламентарната асамблея на ОЧИС. През първото шестмесечие на 2007 г. председателят на Народното събрание Г. Пирински, беше председател на ПАЧИС. През юни 2007 г. Варна беше домакин на ХХІХ сесия на ПАЧИС, където бяха дискутирани проблемите по задълбочаването на контактите между ОЧИС и ЕС, включително и параметрите на взаимодействието между ПАЧИС и Европейския парламент ;

• участието на България в Черноморската банка за търговия и развитие. Страната активно съдейства за реализацията на идеята ОЧИС да създаде своя банкаи притежава 13.5 % от уставния капитал на банката, като има свои представители в Съвета на управителите и в Съвета на директорите, както и вицепрезидент.

• ключовата роля на България за активизирането на сътрудничеството между държавите – членки на ОЧИС в сферата на енергетиката. В София е седалището на Черноморския регионален енергиен център;

• готовността на България, като пълноправен член на ЕС, да работи последователно и систематично за задълбочаване на сътрудничеството между ОЧИС и ЕС. В качеството си на една от трите страни–членки на Евросъюза, от общо 12 държави–членки на ОЧИС, България е призвана да насочва своите усилия към засилване на прагматизма в рамките на това сътрудничество, към преодоляване на възникващите проблеми между двете организации.

Чрез едновременното си членство в ОЧИС и ЕС България безспорно допринася за изпълнението на една от стратегическите цели на ЕС – по пътя на стимулирането на нормалните добросъседски трансгранични взаимоотношения между държавите от Черноморския регион, да се гарантира допълнителна стабилност и сигурност, които са жизнено необходими за икономическия и социален просперитет на техните народи.

ОЧИС осъществява контакти с различни по характер международни общности, правителствени и неправителствени организации - Европейския съюз, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Централноевропейската инициатива, Балтийския икономически съюз, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съветът за региоиално сътрудничество, МЕРКОСУР и др. Специални отношения ОЧИС поддържа с ООН и с нейната икономическа комисия за Европа, а през 1999 г. ОЧИС получи статут на наблюдател в Общото събрание на ООН.

От особено значение за ОЧИС и нейните държави-членки са контактите и конкретните форми на сътрудничество с ЕС, които имат голямо значение и за двете организации. Три държави от ЕС (Гърция, България и Румъния) са пълноправни членове на ОЧИС, а седем държави от ЕС (Австрия, Германия, Италия, Полша, Словакия, Франция и Чехия) имат статут на наблюдател в ОЧИС. Между Турция и ЕС от 1995 г. е в сила Митническият съюз, а от 03.10.2005 г. Турция започна преговори за присъединяване към ЕС. Между ОЧИС и ЕС е установен постоянен диалог на основата на приетата на 30.04.1999 г. в Тбилиси “Платформа за сътрудничество”. На нейна основа се работи и по актуализирането на формите на сътрудничество между двете общности, провеждат се консултации по конкретни съвместни програми и проекти от взаимен интерес в областта на инфраструктурата, енергетиката и пр.

Независимо от наличието на сериозни индикации за позитивно развитие на взаимоотношенията между ОЧИС и ЕС, в тази насока са налице и не малко проблеми. Така например сочи се, че те са пренебрегвани от ЕС за сметка на ангажиментите му към ЦЕИ, ПСЮЕ, Баренцовия и Балтийския съвет и др. В ЕС пък са налице мнения, че ОЧИС прилича на „пазар за приказване” без значими резултати от своята дейност и достатъчно ясно демонстрирано отношение към Съюза. Ето защо Гърция, България и Румъния като пълноправни членове на ЕС и на ОЧИС трябва да обединят своите усилия по посока на задълбочаване на това сътрудничество и превръщането му в ефективен инструмент за решаване на проблемите в такива регионални инициативи и програми, като например Трансграничния газов и петролен транспорт към Европа, Транспортния коридор “Европа-Кавказ-Азия” (ТРАСЕКА), Паневропейското транспортно пространство и Дунавско-Черноморските сили за бързо реагиране при екологични катастрофи.

Конкретно действие в това отношение е разработената нова програма на ЕС, наречена “Черноморска синергия”, която е част от европейската политика на съседство и има за цел да надгради над съществуващите в момента секторни програми на Общността в областта на демокрацията, свободното движение на хора, сигурността, енергетиката, транспорта, околната среда, морската политика и др. Тя се отнася за Украйна, Молдова, Турция и Русия, а на България и Румъния, като членки на ЕС, се отрежда ролята на възможно най-активните европейски държави в новата програма. Чрез тях на практика ЕС за пръв път има излаз на Черно море, т.е. до изключително важен за него регион от гледна точка на енергийната сигурност и снабдяването с енергийни източници.

Необходимостта от взаимодействие между ЕС и ОЧИС е продиктувана най-малко от следните три предпоставки:

- предприсъединителен процес на Турция в ЕС;

- европейска политика на съседство;

- стратегическо партньорство на ЕС с Руската федерация.

Черноморската синергия не е предложение за самостоятелна Стратегия за Черно море, а инициатива на ЕС за трансгранично сътрудничество, която се стреми да фокусира политическото внимание на регионално равнище и да засили протичащия процес на сътрудничество. Инициативата може да се разпростре и извън пределите на черноморския регион – в ареала на Каспийско море, Централна Азия и ЮИЕ.

Основните области на сътрудничество между ЕС и ОЧИС съгласно програмата за Черноморска синергия са следните:

1. Демокрация, спазване на човешките права и добро управление.

2. Сигурност и контрол на движението.

3. Неразрешени конфликти 4. Енергетика 5. Транспорт 6. Околна среда 7. Морска политика 8. Риболов и аквакултури 9. Търговия 10. Научни изследвания и образователни мрежи 11. Наука и технологии 12. Заетост и социална политика 13. Регионално сътрудничество ЕС води политика за засилване на Европейското партньорство чрез постепенно сключаване на всеобхватни споразумения за свободна търговия, премахване на съществуващи прегради пред трансграничния бизнес, обявяването на нови схеми за стипендии, както и чрез засилено сътрудничество между университетите, което създава нови регионални контакти. ЕС не се стреми към институционализация и създаване на бюрократични структури. Тази политика ще се реализира чрез взаимодействие с черноморските държави на двустранно трансгранично или регионално ниво. Приносът на ЕК ще продължи да се осъществява чрез секторните програми, управлявани от ЕК. Финансовата подкрепа от страна на ЕС се осигурява на национално, регионално и трансгранично ниво в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство, както и чрез Европейския фонд за регионално развитие. Важна роля играят също така ЕБВР и ЕИБ.

Друга конкретна стъпка, целяща интензифициране на взаимоотношенията между ЕС и ОЧИС, това е разработената и приета така наречена Многостранна оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн 2007-2013 г. (Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007 2013”), финансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ENPI). Основната цел на тази програма е да допринесе за засилено и устойчиво икономическо и социално развитие на Черноморския регион. В нея участват следните десет държави: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Република Молдова, Руската федерация, Турция, Украйна, Румъния и Гърция. Единствено условие е държавите-участнички да съфинансират проектите с поне 10 % от европейското финансиране.

По Многостранната оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн са допустими три вида проекти:

1. Интегрирани проекти с различни дейности в няколко държави, които заедно постигат дадена цел от трансгранично значение;

2. Симетрични проекти с еднакви дейности във всички участващи в проекта държави;

3. Единични проекти, изпълнявани глаено или изцяло в партнираща държава (държава извън ЕС), но имащи трансгранично значение.

В качеството на бенефициенти по проектите на тази програма трябва се да включват поне по един партньор от държава-член и един от партнираща държава извън ЕС. Участието на турски партньори е възможно само в тристранни проекти, включващи поне един партньор от държава-член и поне един партньор от Армения, Азербайджан, Грузия, Република Молдова, Украйна или Руската федерация.

Бюджетът на програмата за програмния период 2007-2013 г. възлиза на 18863479 евро (без средствата за Турция от Инструмента за предприсъединителна помощ).

Допустими партньори по проектите са местни и регионални власти и НПО, изпълняващи проекти с обществен интерес. Юридически лица, които не спадат към тези категории също могат да участват в проекти като „асоциирани партньори”, но те трябва да финансират дейностите си със собствени средства и нямат право на финансиране от Европейския инструмент за доброссъседство и партньорство.

Многостранната оперативна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн има три конкретни цели:

1. Подпомагане на икономическото и социално развитие в граничните области;

2. Съвместна работа за справяне с обичайните предизвикателства;

3. Насърчаване на местното пряко сътрудничество.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез изпълнение на следните три приоритета:

Приоритет 1: Подкрепа за базирани на общи ресурси трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие;

Приоритет 2: Разпространение на ресурси и знание за опазване и валоризация на околната среда;

Приоритет 3: Подкрепа за културни и образователни мрежи за установяване на обща културна среда в Черноморския басейн.

Ролята на международните финансови институции (МФИ) за развитието на Черноморския регион е значителна. Общо за периода 1998 – 2007 г. МФИ са инвестирали над 61 млрд. щ. дол. в държави – членки на ОЧИС (виж данните в следващата таблица). Сред МФИ основна роля има Световната банка, която за периода 1998 – 2007 г. е предоставила финансиране в размер на над млрд. щ. долара, основно за Турция, Русия, Украйна и Румъния. България се нарежда на пето място по получено финансиране за периода – 1.4 млрд. щ. дол. за държавите – членки на ОЧИС. На второ място е Еропейската банка за регионално развитие със 17 млрд. щ. дол. предоставено финансиране, като приоритет е даден на Русия, Украйна и Румъния. България се нарежда на четвърто място.

Международната финансова корпорация е предоставила финансиране в размер на 10 млрд. щ. дол., предпочела на първо място Русия, на второ –Турция, на трето – Украйна. България е на пето място по получено финансиране от Международната финансова корпорация.

Таблица Финансиране от МФИ за държавите–членки на ОЧИС (хил. щ. д.), 1998 – 2007 г.

Еропейска банка за Международна Страни регионално развитие Световна банка (WB)* финансова корпорация (EBRD)* (IFC)* Албания 326255 645080 Армения 96730 691490 Азербайджан 685552 1022820 България 1637109 1435500 Грузия 623209 586780 Гърция - - – Молдова 104317 369790 Румъния 2371393 2947020 Русия 7341691 8 10550 Сърбия 1253965 932370 Турция - 13843430 Украйна 3113526 3324650 Общо за държавите – 17553747 33900480 членки на ОЧИС Източник: Интернет страници на МФИ * Периодът на финансиране от EBRD е 1999-2007 г., а от WB и IFC e 1998–2007 г.

Страните-членки на ОЧИС имат нужда от активното участие на международните финансови институции в секторите: инфраструктура, енергетика, транспорт, финансиране на малките и средните предприятия. Ето защо включването на регионални проекти на страни-членки на ОЧИС в стратегиите на МФИ трябва да бъде обща политика на ЕС и на държавите-членки на ОЧИС. Това би било един сигурен източник за осигуряване на солиден финансов ресурс за успешно решване на задачите по трансграничното икономическото сътрудничество в Черноморския регион.

Партньорството между ЕС и ОЧИС е възможно най-добрата форма на сътрудничество. Като страна–членка на ЕС и едновременно на ОЧИС, България би следвало да допринася активно за повишаване значението на черноморското измерение в общата външна политика на ЕС и за формиране на цялостния подход към региона. Задълбоченото познаване на Черноморския регион позволява на страната да играе по-значителна роля при определянето стратегията на ЕС и параметрите за сътрудничество между двете организации.

Политиката на България е насочена към използване преимуществата на секторните политики, като многостранните й интереси предопределят и ключовата й роля в редица сфери на сътрудничеството.

Глобалните цели на тази политика могат да бъдат сведени до три основни приоритета:

- гарантиране на националната сигурност на страната и външната граница на ЕС чрез поддържане на стабилна европейска среда в региона;

- постигане на оптимални условия за развитието на българската икономика чрез разширяване на сътрудничеството в Черноморския регион на двустранна и регионална основа;

- реализация на проекти в секторите, които са дефинирани като приоритетни от страните в региона и имат цялостно въздействие върху ЕС.

Те могат да бъдат постигнати чрез засилване на енергийните партньорства в региона, насърчаване транспортните връзки между Черноморските държави, ефективна охрана и контрол на външните граници на ЕС. Тласък на развитието на региона като цяло бе даден след присъединяването на България и Румъния към ЕС, когато финансирането по регионалната политика на ЕС за пръв път стана достъпно за страни от Черноморския басейн.

Страната би могла да допринесе и за развитието на диалога между ЕС и ОЧИС на регионално равнище, като стане инициатор на редовни правителствени срещи между представители на ЕС и държави–членки на ОЧИС. България непрекъснато полага усилия за доближаване на Черноморския регион до ЕС. Тя има съществен принос за разпространението на стандартите и политиките на ЕС сред страните-членки на ОЧИС. Конкретните програми и инициативи, които определят приоритетните за нашата страна сфери на действие, повишават и нейната роля за постигане на целите на ЕС по отношение на страните от черноморския басейн.

С приемането на България и Румъния в своето семейство ЕС стана част от Чероморския регион и започна изработването на политика, която да дефинира основните предизвикателства и проблеми на регионално равнище. След комуникацията на ЕК в края на 2006 г. германското председателство изигра решаваща роля в тази насока, поставяйки Черноморския регион като един от приоритетите на “новата Ostpolitik”. Другите два нейни компонента бяха отношенията с Русия и с региона на Централна Азия.

Така се постави началото на формирането на Европейската политика за съседство и най-вече на нейното източно измерение. Настоящият период се характеризира със засилване на отношенията между ЕС и ОЧИС. С приемането на България и Румъния (членки на ОЧИС), в ЕС ситуацията се промени и на срещата по случай 15-годишнината от създаването на ОЧИС ЕК получи статут на наблюдател.

Задълбочаването на взаимоотношенията между ЕС и ОЧИС е факт, който е един от приоритетите и на двете международни организации, които са еднакво заинтересовани от този процес.

Започнал отначало чрез реализиране на проекти за двустранно трансгранично сътрудничество, днес този процес “набира скорост” и има нови, много по-мащабни размери, обхващащ нови сфери на социално икономическия живот, нови региони и т.н. Сътрудничеството между ЕС и ОЧИС по категоричен начин доказва своята жизнеспособност чрез постигането на по-висок жизнен стандарт на населението, по-добри икономически показатели на икономиката, по-добър политически климат и оптимални екологични параметри на компонентите на околната среда.

СПИСЪК НА ИЗТОЧНИЦИ:

1. Новите измерения на сътрудничеството в черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към ЕС. С., УНСС, УИ “Стопанство”, 2008. http://www.nbschool.eu/files/5.pdf 2. Предизвикателства пред ОЧИС. http://www.bta.bg/cgi-bin/site 3. http://www.evroportal.bg/.

4. Черноморската синергия – нова инициатива за регионално сътрудничество.

1. (http://www.mfa.bg/bg/files/pdf/spravka synergy.pdf 5. http://www.blacksea-cbc.net/ 6. http://www.gkconsult.info/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid= РЕЗЮМЕ Активізація ЄС в Чорноморському регіоні безумовно підсилює важливе значення Болгарії як безпосередньо в регіоні, так і в рамках ЄС. Разом з Північним і Середземноморським вимірюванням в політиці ЄС з'явилося і Чорноморське вимірювання, причому Болгарія грає ключову роль в тому, що нове вимірювання було включене до порядку денного ЄС.

РЕЗЮМЕ Активизация ЕС в Черноморском регионе определенно усиливает важное значение Болгарии как непосредственно в регионе, так и в рамках ЕС. Наряду с Северным и Средиземноморским измерением в политике ЕС появилось и Черноморское измерение, причем Болгария играет ключевую роль в том, что новое измерение было включено в повестку дня ЕС.

SUMMARY EU activization in the Black Sea region definitely strengthens great value of Bulgaria as directly in region, and within the limits of EU. Along with Northern and Mediterranean measurement in the politician of EU there was also a Black Sea measurement, and Bulgaria plays a key role that new measurement has been included in EU agenda.

ОСОБЕННОСТИ ПИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РФ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Чентуков Ю.И., к.э.н., доцент Директор по персоналу ОАО «ММК им. Ильича»

Постановка проблемы. Основой современной глобализации наряду с торговлей выступает международное движение и переплетение капиталов, расширяющее трансграничное сотрудничество уже и на сферу производства и структуру собственности. Иностранные инвестиции, особенно прямые, существенно корректируют экономический потенциал стран их приема и происхождения и одновременно в обход защитных таможенных барьеров распространяют международную конкуренцию внутрь нацио нальных хозяйств. Наконец, финансовый капитал в эпоху глобализации в своем международном движении приобретает автономность от промышленного и торгового, постоянно порождая как новые возможности и формы приложения, так и связанные с этим дисбалансы и риски.

Анализ последних исследований и публикаций. В научных публикациях отечественных и зарубежных ученных: Амоши А.И., Макогона Ю.В., Черниченко Г.А., Бланка А.И., Абалкина А.Г., © Чентуков Ю.И., Глазьева Ю.Н., Пахомова Ю.Н., Филипенко А.С., Шныркова А.И. и др. отмечено, что привлекая к себе иностранные инвестиции, правительства и деловые круги обычно рассчитывают на пополнение национального фонда накопления, импортзамещение, привнесение в страну передовых технологий и управленческого опыта и, наконец, открытие (в том числе через сбытовые сети партнеров) каналов экспорта продукции, производимой с участием иностранного капитала. Такое привлечение в большинстве стран является составной частью и продолжением их промышленной политики с льготами для приоритетных отраслей и ограничениями для проблемных и стратегических.

Выделение нерешенной проблемы. К сожалению, следует отметит, что нежелание украиского правительства говорить правду, называть происходящее в экономике страны, нежелание анализировать на выгодность для Украины присутствия ПИИ заставляет обращаться за исследованиями к статистичесим данным других стран. Так как, на данном этапе развития в вопросах привлечения и освоения ПИИ экономики Украины и РФ имеют один общий корень, автор решил целесообразным показать положительные и отицательные моменты присутствия ПИИ в экономике РФ.

Цель научной статьи. Проанализировать ПИИ в РФ, их структуру вложения, прибыльность, влияние на обшую экономическую ситуацию в стране и возможность инновационного развития РФ за счет ПИИ.

Результаты исследования. Как импортер и экспортер капитала и страна с обратимым режимом валюты Россия активно включилась в это международное движение практически во всех его современных формах. По мере роста масштабов привлечения и экспорта инвестиций улучшался инвестиционный имидж страны, соответственно повышался ее международный рейтинг. В последние годы в России динамика притока и оттока инвестиций опережала динамику экспорта и импорта товаров и услуг, что вполне соответствует основным мировым тенденциям. При этом, несмотря на отток капитала в форме прибылей или деинвестирования, постоянно росли объемы накопленных в стране иностранных инвестиций и собственных российских инвестиций за рубежом (см. табл.1).

Таблица 1.

Динамика иностранных инвестиций в РФ за 2000, 2006-2008гг [1] Наименование показателя 2000 2006 2007 11,0 53,7 55,1 81, ПРИТОК, млрд.дол США В % к ВВВ 4,2 7,0 5,6 6, В % к 2000 г 100,0 488,2 500,9 737, 15,1 31,1 51,9 74, ОТТОК, млрд.дол США В % к ВВВ 5,8 4,1 5,3 5, В % к 2000 г 100,0 206,0 343,7 494, Нетто приток (+) и отток (-) -4,2 +22,5 +3,2 +6, СПРАВОЧНО:

динамика импорта, % 100,0 278,6 365,0 444, динамика экспорта, % 100,0 233,5 290,0 336, Объем накопленных иностранных инвестиций в РФ возрос с 42.3 млрд. долл. на 1 января 2003 г.

до 178.5 млрд. долл. на 1 июля 2007 г. [2]. Инвесторов притягивают внушительные объемы ее внутреннего рынка, политическая стабильность, наличие дефицитных природных ресурсов. Ранее к этим факторам добавлялась также дешевизна труда и энергии, но ныне их роль вследствие повышения зарплат и цен существенно снизилась. По оценкам журнала "Эксперт", в последние годы рост зарплат в России вдвое превышал рост производительности труда. Одновременно росла самооценка претендентов на рабочие места, особенно в сфере менеджмента.

Согласно недавним опросам, 90% иностранных инвесторов объясняют свои вложения в Россию значительным объемом ее внутреннего рынка, 80% - высокими темпами роста, 52% - политической и макроэкономической стабильностью и только 25% респондентов называют важным фактором стоимость сырья, энергии и рабочей силы. Претензии к инвестиционному климату в России в основном носят неэкономический характер и касаются в первую очередь коррупции, административных барьеров, а также некачественного законодательства и проблем с правоприменением.

Влияние притока иностранного капитала на экономику страны определяется не только его объемами, но и структурой привлеченных средств, их местом в отечественном воспроизводственном процессе. Пока же прямые (производственные) иностранные инвестиции (ПИИ) составляют в общем притоке лишь небольшую долю при росте портфельных (спекулятивных) инвестиций и господстве "прочих" (см. табл. 2). Так называемые прочие инвестиции в основном состоят из торговых кредитов и имеют лишь косвенное отношение к накоплению капитала, и потому в их случае правильнее говорить о кредитовании, а не об инвестировании в экономику, тем более что значительная часть этих кредитов реализуется в торговле неинвестиционными товарами.

Таблица Структура ПИИ в экономику РФ [1] Показатель 2000 2003 2006 2007 прямые 40,4 22,8 24,4 24,8 23, портфельные 2,3 1,4 0,8 5,8 3, прочие 58,3 75,8 24,8 65,4 73, ПИИ к ВВП 1,7 1,6 1,7 1,4 1, Продолжая анализ, на этот раз уже на базе статистики ЮНКТАД, можно отметить, что прямые иностранные инвестиции в Россию носят более производительный характер, чем в среднем в мире. До 70% их объема в стране идет на накопление, а не тратится на поглощения и слияния (то есть на перераспределение собственности), тогда как в среднем в мире картина обратная.

В РФ вдвое чаще инвестиционные проекты с участием иностранного капитала начинались в форме нового строительства. В 2004-2006 гг. при общей доле страны в привлеченных мировых ПИИ в 1.9%, в объеме нового строительства она превысила 4% [3]. При этом из 172 крупнейших трансграничных поглощений с суммой активов более 1 млрд. долл., зафиксированных ЮНКТАД ПИИ достаточно быстро (на 89% в течение 2006 г.) осваивались в экономике и тратились преимущественно по своему прямому производственному назначению. Вложения в основные фонды и капремонт составили 12.8 млрд. долл.

(или 23.3% к итогу);

на оплату сырья, материалов, комплектующих, работ и услуг соответственно - 13. (24.5);

на аренду и обязательные платежи - 0.63 (1.9);

на погашение кредитов - 4.4 (7.9) и лишь 3.9 млрд.

долл. (или 7.3% к итогу) пошли на инвестиции в нефинансовые активы, покупку ценных бумаг и предоставление заемных средств[ 4] рис. 1.

13 млрд. дол. США оплата сырья, материалов, 12,8млрд. дол. США комплектующих, работ и вложения в основные услуг фонды и капремонт 3,9 млрд. дол. США 0,63 млрд. дол. США инвестиции в аренда и обязательные 4,4млрд. дол. США нефинансовые активы, платежи погашение кредитов покупку ценных бумаг и предоставление заемных средств Рис. 1. Структра осваивания ПИИ экономикой РФ Другая важная особенность России как принимающей страны - относительно узкий круг зару бежных государств-инвесторов, а также своеобразие их иерархии. В сумме накопленных к 2008 г. ПИИ 33.6% приходилось на Кипр, 28.3 - на Нидерланды, 25 - на Люксембург, 6.8 - на США, 4.9 - на Германию, 4.3 - на Великобританию, 3.6 - на Виргинские острова и 2% - на Швейцарию. Весомое представительство офшоров в этом перечне дает основание полагать: примерно 1/3 поступающих в Россию инвестиций реимпорт ранее выведенных отечественных активов (рис. 2) [5]. Это означает, что российская экономика пока мало подпитывается средствами новых стран-инвесторов, хотя во всемирном экспорте капитала доля таких стран приближается ныне к 1/10. В целом по сумме привлеченных прямых иностранных инвестиций в 2008 г. Россия занимала 13-е место в мире и 2-е место (после КНР) среди стран с переходной экономикой.

В части экспорта капитала дело обстоит пока существенно скромнее. Если не принимать во внимание несанкционированные утечки, эти операции применяются российским бизнесом в основном с целью создания зарубежных маркетинговых сетей, доступа к передовым технологиям, приобретения источников сырья и собственных перерабатывающих (дополняющих) мощностей за рубежом, в том числе через поглощения или альянсы с конкурентами. Поглощения и слияния финансируются главным образом за счет заемных средств и географически сосредоточены на рынках основных торговых партнеров страны. Наконец, эти операции пока не имеют, как это принято в мировой практике, страховой, кредитной или налоговой поддержки со стороны государства.

По данным ЮНКТАД, только прямые российские инвестиции за рубежом в 2004 г. достигали 13. млрд. долл., в 2005 г. - 12.8 и в 2006 г. -20.0 млрд. долл., что отвлекло соответственно 12.8, 9.2 и 10.2% фонда производственного накопления России. В накопленном счете это составило 120 млрд. долл., или 16.0% к ВВП в 2006 г., против 7.8% в 2000 г., что ставит Россию как инвестора на 15-е место в мире и на 3-е среди стран вне ОЭСР.[5] Виргинские ост-ва;

3, Великобритания;

4, Швейцария;

ФРГ;

4, Кипр;

33, США;

6, Люксембург;

Нидерланды;

28, Рис. 2. Страны экспортеры ПИИ в РФ Экспорт капитала, конечно же, отвлекает ресурсы из фонда накопления страны, однако он не обходим, ибо без должной зарубежной базы подработки, продвижения, маркетинга и обслуживания ныне невозможен не только промышленный, но даже современный углеводородный экспорт. К тому же доходы от российских инвестиций за рубежом заметно возросли - с 6.2 млрд. долл. в 2005 г. до 24.8 млрд.

в 2006 г. Хотя перевод прибылей по иностранным капиталовложениям в Россию (около 40 млрд. долл.) еще превышает зарубежные доходы отечественных инвесторов, но этот разрыв постепенно сокращается.

В целом иностранные инвестиции в Россию пока приносят их владельцам более высокую норму прибыли, чем российские за границей, правда, эта норма существенно колеблется по отдельным периодам.

Привлечение иностранных инвестиций в страну до последнего времени носило характер огульного зазывания без какой-либо политики и отраслевых приоритетов. Это совмещалось с процессами приватизации и, по существу, во главу угла ставилась компрадорская смычка национального, в том числе олигархического, капитала с иностранным, а не баланс преимуществ и рисков, который такие инвестиции несли экономике страны.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 24 |
 

Похожие работы:

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.