авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 22 |

«Донецкий национальный университет Donetsk National University Сборник научных трудов ...»

-- [ Страница 8 ] --

подоланні перенагромадження фінансових активів і кризи чекань інвесторів, зв'язаних з цим перенагромадженням.

Вивіз капіталу сприяє зростаючому взаємопроникненню національних економік, прискоренню звертання грошей, більш раціональному їхньому використанню, але поруч йдуть спекулятивні процеси. У капіталообмін утягуються країни, не цілком готові до фінансової участі, що наприклад недавно одержали можливість виходу на ринок, у яких підключення до глобального фінансового ринку може викликати системну кризу. Проте, сучасний режим валютних курсів дозволяє використовувати і фіксовані паритети;

і багато країн з недостатньо розвитий економікою, високим рівнем її відкритості або сильною залежністю від зовнішнього ринку прибігають до регулярних інтервенцій з метою підтримки стійкості національної грошової одиниці (у зв'язку з наявністю в населення великих засобів в іноземній валюті поза банками, яким воно не довіряє) приведе до небувалого росту "чорного" ринку. У цілому, у взаємозалежному світі, у глобальній світовій економіці повна валютна оборотність, прийнята як стандарт безліччю країн, уже перетворюється у важливий інструмент ефективного функціонування економічних механізмів у глобальному масштабі.

Дослідженню проблематики і розвитку процесу формування та розвитку тенденцій світового ринку капіталу присвячені роботи С. Хаймера, Ч. Кіндлебергєра, К. Акамацу, М. Портера, Дж. Даннінга, Д. Лук'яненка і В. Белошапки та ін. Істотний внесок у вивчення цих питань зробили наступні вчені-економісти: О. Гаврілюк, В. Гєєць, Ю. Пахомов, Мовсєсян, Б. Губський, М.

Дудченко, Б. Луців, Ю. Макогон, В. Новицький, І. Школа, О. Шнирков та інші.

Метою цієї роботи є дослідження основних напрямків та особливостей трансформаційних процесів на світовому ринку капіталу.

Проаналізувавши позиції розвинених країн та країн, що розвиваються по зовнішніх активах та зобов’язаннях за період 1970 - 2004 рр. можливо зробити такі висновки: по промислових країнах в цілому дисперсія по зовнішній нетто-позиції збільшилася за останні 25 років завдяки збільшенню кількості відносно великих дебіторів, особливо між 1975 та 1986 рр., і кількості кредиторів з активами вище 10% ВВП. Щодо країн, що розвиваються, зросла кількість країн з „великими” зовнішніми боргами (вище 40% ВВП) між 1970-ми та 1980-м роками, що стало причиною боргової кризи. В цілому, можливо зауважити, що очевидно збільшення дисперсію за зовнішніми нетто позиціями країн, особливо значне збільшення спостерігалося між 1970-ми та 1980-ми роками.Залежність між позицією по чистих іноземних активах з одного боку, та випуском продукції на душу населення, державним боргом та демографічними характеристиками з іншого боку, має достатньо тісний зв’язок. Достатній позитивний зв’язок між випуском на душу населення та позицією по чистих іноземних активах також спостерігається по групі країн, що розвиваються.

Як розвинені, так і країни, що розвиваються, демонструють наявність зворотного зв’язку між зростанням рівня державного боргу та зниженням позиції по чистих іноземних активах.

Аналіз впливу демографічної структури країн демонструють кореляцію між змінами у позиції по чистих іноземних активах та змінам в частках населення кожної вікової групи (0-14, 15 19,..., 60-64, 65+). Щодо розвинених країн, ми можемо бачити, що збільшення рівня молодого населення асоціюється з зниженням позиції по чистих іноземних активах, так як у випадку з групою у віку 30-49 років (проте ця кореляція слабка). Крім того, ми можемо спостерігати „подвійний ефект”: зростання як частки населення у віці 15-29 років, так і 50-64 роки асоціюється з поліпшенням позиції по чистих іноземних активах. Щодо країн, які розвиваються, впив © Голубов М.І., 2007.

демографічної структури тут більш типовий: зростання частки населення у віці 15-29 років асоціюється з зниженням позиції по чистих іноземних активах, у той же час частка населення у віці 30-49 років має позитивний ефект на цей показник.

середній показник зміни позиції по середній показник зміни позиції по 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 0, ЧІА ЧІА -0, 0, -0, -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 -0, -0, -0, -0, середній показник зм іни державного боргу середній показник зм іни державного боргу А. Розвинені країни Б. Країни, що розвиваються Рис. 1. Залежність між чистими іноземними активами та державним боргом (середня зміна, у 1990-2004 рр. у відношенні до 1980-1989 рр.) 0, 0,5 середній темп зміни позиції по 0, 0, темп зміни позиції по ЧІА 0, 0, 0, 0, 0, 0, ЧІА -0,1 0-14 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65+ 0-14 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65+ -0, -0,2 19 24 29 34 39 44 49 54 59 19 24 29 34 39 44 49 54 59 -0, -0, -0,3 -0, -0,4 -0, -0,5 -0, вікові групи населення вікові групи населення А. Розвинені країни Б. Країни, що розвиваються Рис. 2. Вплив демографічних змін на зміни позиції по чистих іноземних активах (середній темп зміни, 1998-2004 рр. до 1980-1989 рр.) Крім того, представлені діаграми свідчать про тісну кореляцію між даними щодо демографічної структури та випуску продукту на душу населення також, як і часові ряди та кросс секційний вимір, який з’ясовує взаємозв’язок між одною з цих змінних та чистими іноземним активами.

Результатом проведеного аналізу стала побудова причинно-наслідкових моделей впливу макроекономічних індикаторів на чисті позиції розвинених країн та країн, що розвиваються, по іноземних активах та торгівлю міжнародним (рис. 3 – 4).

По прогнозах Колумбійської програми з міжнародних інвестицій протягом 2006-2010 рр.

тенденції попередніх років оновлення під’йому інвестиційної активності на ринках, які формуються, зміняться – зростання притоку на ринки, які формуються в 2006 р. очікується на ріні тільки 2,8% в доларах США, у той час як зростання притоку на ринки розвинених країн світу прогнозується на рівні 36%.

На відміну від тенденцій попередніх років та широко розповсюджених очікуваннях концентрації нових ПІІ на ринках, які формуються, при загальному зростання присків ПІ в 2006 2010 рр. відносно 2005 р., прогнозується, що ПІІ будуть переважно дислоціюватись в розвинених країнах в наслідок зростанню угод по злиттях та поглинаннях.

Потоки ПІІ на ринки, які формуються, будуть складатимуть середньорічний рівень млрд. дол. в 2006-2010 рр., що значно вище рівня припливу, зареєстрованого в 2005 році.

Прогнози для країн, які розвиваються, переважно обумовлюються прогнозами уповільнення економічного росту після 2007 року. Фактичні процеси приватизації будуть завершені в багатьох провідних ринках, які формуються, розхолодять приток ПІІ також, як і зростаючий ризик для багатьох інвесторів на окремих ринках, які формуються. Причинами цього по прогнозах можуть стати зростання популізму та націоналізму в окремих країнах, посилення протекціонізму та послаблення економічної структури, фінансова та корпоративна уразливість, зовнішній дисбаланс, можливі флуктуації валютного курсу, волатильність споживчих цін.

За прогнозами загальний приток ПІІ в 2006 року очікується в 1,16 трлн. дол. США, що на 22% перевищить показник 2005 року, і вперше після 2000 року глобальний приток подолає відмітку 1 трлн. дол. Економічне зростання та його відстрочений вплив на потоки ПІІ буму ЗіП, який продовжується, закріпить цю експансію.

Після 2006 року, глобальні потоки ПІІ будуть продовжувати зростати, проте темп зростання буде більш повільним. У період з 2006 по 2010 рр. прогнозується зростання глобального притоку ПІІ на середньорічному рівні 8%. Зростання глобальних ПІІ перевищить темп росту світового випуску продукту, про на відміну від попередніх років очікується зменшення розриву з щорічним зростанням світової торгівлі.

Подальше зростання кількості угод з ЗіП будуть спричиняти зростання ризику в глобальних ПІІ, зокрема в розвинених країнах. В першій половині 2006 року було завершено підписання угод на 435 млрд.дол, що на 48% перевищує цей показник за аналогічний період 2005 року.

Концентрація таких угод локалізується на ринках розвинених країн на багато більше, ніж на ринках країн, що розвиваються.

В 2006-2010 роках прогнозується стійке зростання притоку ПІІ в США, які у недалекому майбутньому повинні стати головними реципієнтами ПІІ в світі (з 23% від глобального притоку).

Головними мотивами інвестиційної діяльності нерезидентів в США є ринкові можливості, сприятливе середовище підприємницької діяльності, торгівельне середовище та інфраструктура.

Найбільшого під’йому інвестиційної активності США, за прогнозами, досягнуть у 2008-2010 роках, коли економіка цієї країнами повністю відновиться від спаду.

Потоки ПІІ у періоді нашого прогнозу будуть визначатися декількома комбінаторними фокусами, більшість яких будуть мати позитивний вплив на потоки ПІІ. Глобальне економічне зростання у 2006 році сягне 5,2% (з урахуванням РРР (purchasing power parity)). Китай та Індія разом з США будуть залишатися основними локомотивами глобального економічного зростання.

Глобальна ліквідність також буде значною за історичними стандартами. У 2007-2010 роках очікується уповільнення щорічного росту світового ВВП, проте на досить високому рівні 4,8%, на фоні обмеження монетарної політики по країнах світу. Іншим чинником, який позитивно впливатиме на зростання ПІІ, є глобальна тенденція продовження процесу покращення бізнес середовища, деякі процеси регіональної інтеграції, технологічні зміни та розвиток досвіду конкурентної стратегії ціноутворення, посилення глобальної конкуренції, що буде стимулювати подальший розвиток компаній через поглинання пошук низько витратних країн призначення.

Стримуючими чинниками будуть: двоїсте відношення до ПІІ у деяких країнах та посилення геополітичної невизначеності.

РЕЗЮМЕ Метою цієї роботи є дослідження основних напрямків та особливостей трансформаційних процесів на світовому ринку капіталу РЕЗЮМЕ Целью этой работы есть исследования основных направлений и особенностей трансформационных процессов на мировом рынке капитала SUMMARY The purpose of this work is researches of the basic directions and features of transformation processes in the world market of the capital СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Перехідна економіка: Посібник / Б.Ф. Заблоцький – Київ Видавницький центр „Академія”, 2004 – 506 с. С. 8- 2. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.;

За ред.

В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591с. с. 3. Рогач О.І. Міжнародні інвестицій. – Київ, „Либідь”. – 4. Agmon T., Hirsch S. "Mutinational Corporations and the Developing Economics: Potential Cains in a World Imperfect Markets and Uncertainly". - Oxford Bulletin of Economics and Statistics (November 1979), pp.333-334.

5. World Investment Report 2004. - p. 1-25.

Поступила в редакцию 28.12.2006 года РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА Дроняева А., аспирант кафедры «Международная экономика» Донецкого национального университета Актуальность. На протяжении всего периода независимости Украины среди ученых и практиков, занятых изучением и прогнозированием широчайшего круга социально-экономических явлений, продолжается полемика о месте, роли, перспективах вхождения Украины в систему международных отношений. Совокупность явлений и процессов, послуживших толчком и фоном для развития истории современной украинской государственности, среди которых такие как:

распад СССР, слом биполярной социально-политической системы мира, внутренние трансформации Украины, определили высочайшую сложность и невозможность получения однозначного ответа на этот вопрос. Пятнадцать лет значительно изменили не только Украина, но и мир. Глобализация, новые информационные технологии, смещение центров мирового политического противостояния, нарастание подстегиваемого сырьевой зависимостью кризиса экономического развития, продолжают определять для Украины инвариантность формирования международных отношений. Поставленный первыми с момента обретения независимости шагами постулат построения децентрализованной, рыночной и открытой экономики, а также фактическая открытость отечественной экономики в ситуации деформированного внутреннего рынка и отсутствие конкурентоспособного и достаточного предложения внутренних производителей, в ещё большей степени определяет необходимость поиска возможных ответов на отмеченный вопрос.

Будучи подчиненным, в своем экономическом выражении, проблеме мирового перераспределения факторов производства, вопрос международного сотрудничества Украины напрямую связан с вхождением отечественной банковской системы в мировой банковский рынок.

Важность вопроса подчеркивается исключительной ролью банковской системы в экономике Украины, как единственно полноценного элемента той подсистемы финансов, которая отвечает за аккумуляцию и вложение свободных средств на макро уровне. Учитывая историю развития и текущее состояние других элементов, таких как страховой и фондовый сегменты, следует констатировать высокую вероятность сохранения подобной ситуации для украинской экономики и в среднесрочной перспективе.

Степень изученности проблемы. Актуальность проблем международного сотрудничества банковского сектора Украины предопределила высокий к ней интерес таких ученых как: А.

Гальчинский, В. Геец, Н. Гребенник, М. Долишний, А. Киреев, В. Кравец, Ю. Макогон, В.

Мищенко, А. Мокий, М. Савлук, Т. Смовженко, Г. Стеблий, А. Шнырков, С. Яременко и др.

Вместе с тем изменчивость внешнего и внутреннего банковского рынка и многообразие сфер практического проявления названной проблемы, сохраняют её высокую актуальность и требуют продолжения исследований.

Одним из направлений исследований является оценка истории, современного состояния и перспективных форм участия банков Украины в международном движении капитала.

Банковская система, как элемент финансового рынка современного государства – одна из основополагающих частей реализации финансового режима на всех уровнях экономической организации: от микро уровня до глобальных процессов распределения и перераспределения © Дроняева А., капитала. Финансовый же режим в условиях глобализации приобретает первостепенное значение среди других факторов достижения международного доминирования, подобных административному, военному и т.д. В конечном итоге доминирование – ключ к решению социальных, экономических и политических проблем внутри государства через изменение направления и уровня наполнения потоков международного движения факторов производства.

Существующие на сегодняшний день механизмы гармонизации международных отношений, к сожалению, исключают выводы о скором схождении цели доминирования на международных рынках со сцены международных отношений. В таком контексте вопрос о размерах и удельном весе иностранного капитала в национальной экономике и национального капитала за рубежом утрачивает свою актуальность в сравнении с тем, насколько принимающее в международном сотрудничестве государство сохраняет контроль над собственным рынком и доминирует на внешних с развитием международного сотрудничества.

Кратко и среднесрочная цели – максимум участия и привлечения капитала в развивающуюся экономику обязана подчинится стратегическим целям: подконтрольности участия государства в международном сотрудничестве его развитию (или адекватность интересам его граждан), управляемость процессами и эффективность результатов.

По разным оценкам, присутствие в украинской банковской системе иностранного капитала сегодня составляет порядка 18-19,5% или 1/5 банковского рынка. Несмотря на значительность этого показателя, в сравнении с другими странами, четкую относительную оценку его величины провести вместе с тем трудно. Так, в сравнении с Польшей это ничтожно мало. Уровень иностранного капитала в польской банковской системе составляет 70-80%. В сравнении с целым рядом стран, в которых введены обязательные 10% ограничения участия иностранцев в банковской системе государства, – значительно. Например, показатель по России не превышает 10%. Уровень взаимной интеграции банковских секторов стран большой семерки значительно превышает 10% рубеж, вместе с тем, не может служить показательным в связи с четкими и строгими национальными режимами стран-реципиентов в отношении принимаемого капитала.

Опыт каждой из стран уникален и свидетельствует как о положительном, так и негативном влиянии иностранных капиталов на местные рынки, разнообразии факторов движения капитала и т.д. К примеру, Польша, – страна, которая удалось привлечь относительно весомую долю иностранных инвестиций в банковский сектор, столкнулась с проблемой низкой управляемости банковской системы, основу которой составляет капитал не польского происхождения. В тоже время российская банковская система относительно прочная, до сих пор пока активно не выходила заемщиком на внешние рынки капитала, продолжая оставаться как относительно стабильной, так и сравнительно невостребованной иностранными инвесторами нишей для инвестирования.

Рассматривая ситуацию в банковской системе России, следует отметить, что её суммарные активы в номинальном выражении увеличены в 2005 году на 37%, корпоративные займы – на 31%, депозиты частных лиц – на 39%, а ссуды физическим лицам в течение трех минувших лет практически удвоены. Ситуация характерна не только для мелких, но и для крупнейших учреждений страны. Даже Сбербанк РФ, огромный и медлительный государственный сберегательный банк, добился значительного роста своих активов. В большинстве случаев такой рост позитивен. После нестабильных 90-х и краха валютного рынка в 1998 году, российская экономика сейчас стремится наверстать упущенное время. Активы банковской системы Российской Федерации по результатам 2004 года были эквивалентны 45% от ВВП в сравнении с 55-120% в Польше, Венгрии, Чехии и прибалтийских странах. С другой стороны подобный рост может иметь и негативные последствия. Стремясь к максимальной рыночной экспансии, банки разрабатывают все новые рыночные ниши, дефицит заемщика приводит к снижению качества ссуды, как по прибыльности, так и по показателям риска. Быстрый рост также требует от банков адекватного увеличения капитала. До недавнего времени источником роста капитала являлась исключительно прибыль, сейчас же, по оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, прибыли недостаточно для полного выполнения этой задачи. Банковский регулятивный капитал снизился практически на 3 процентных пункта за период с 1 кв. 2004 – 1 кв. 2005 годов. И, несмотря на то, что контрольный показатель соотношения регулятивного капитала к активов по прежнему превышает установленный Центральным банком страны минимум в 10%, все больше учреждений подходят к этому порогу и вынуждено обращаться к внешнему финансированию – иностранным инвесторам, которым предлагаются вложения в недвижимость, субординированные долги или даже в конкретные банки.

В 2006 году австрийский RZB, который ведет свою деятельность на российском рынке с года, выплатил 550 млн. долларов за Импэксбанк, российское финансовое учреждение, специализировавшееся на розничном обслуживании и кредитовании физических лиц. В результате сделки RZB получил 190 новых офисов по всей Российской Федерации плюс 350 точек продаж.

По мнению Н. Тессеймана, заместителя директора московского офиса ЕБРР, покупка Импэксбанка «стала первым существенным поглощением иностранным игроком в банковском секторе… До настоящего времени проводились незначительные сделки, поглощения шэл-банков или создание проектов с нуля. Происшедшее же способно изменить этот шаблон» [1, c. 18].

Ситуация, которая складывается в России, во многом характерна и для Украины, для банков которой также остается высоко нерешенной проблемы наращивания капитала вслед за интенсивным ростом активов и привлечения ресурсов, а также вопрос поиска ресурсов на внешних рынках в связи с их нехваткой внутри страны. Отличие лишь заключается в том, что если в России процессы прямого участия иностранных инвесторов в банковском капитале только начинаются, то Украина в этом вопросе уже ушла далеко вперед.

Так, согласно данным Национального банка Украины, в банковской системе Украины наблюдается устойчивый рост активов. Причем эти тенденции явно выражены как в абсолютных показателях, так и в сравнении с ВВП Украины (рис. 1). За 6 лет абсолютный показатель активов вырос в 5,8 раз, относительный по ВВП – более чем в 2 раза. Таким образом, следует отметить значительное опережение темпов роста активов банковской системы над темпами роста ВВП страны, что на протяжении последних пяти лет указывается Национальным банком Украины в качестве первейшей задачи для украинских банков.

Исходными условиями роста большинства коммерческих банков Украины (за исключением тех банков, которые были образованы в результате реорганизации спец банков СССР, к примеру, Проминвестбанк, Укрэксимбанк и т.п.) послужили сравнительно небольшие по современным мерках учредительные взносы и относительно благоприятная ситуация для роста бизнеса в начале 90-х годов. Либерализация экономических отношений наряду с хаотичным движением валютного рынка и открытием экономических границ государства привели к высокой популярности банковского бизнеса для внутренних, не находивших своего приложения в реальном секторе, инвестиций и относительно неплохим показателям роста, который достигался чаще всего как раз за счет упомянутой нестабильности отечественной денежной единицы.

60 52, Отношение активов к ВВП в целом по 50 банковской системе (%) 39,48 млн. грн.

30,01 30 23,44 24, % 105539 Общие активы, не скорректированные на 20 резервы по активным операциям), млн.

грн.

50785 10 (данные о размере активов даны по 0 состоянию на конец периода) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 март Рис. 1. Динамика активов банковской системы и их сравнение с ВВП в Украине по годам [2, 3, 4].

Экстенсивный рост за счет валютных спекуляций исчерпал себя уже во второй половине 90-х годов. Диверсификация и совершенствование продуктового ряда, универсализация бизнеса и совершенствование его технологического и методологического обеспечения, жесткая ценовая конкуренция – отличительные особенности следующего этапа. Ранее невостребованные ресурсы, нашли свое применение в кредитовании всех категорий заемщиков уже в 2000-х годах, что стало следствием как роста экономики, так и расширения потребления (рис. 2).

март 2006 165033 2005 156385 Кредитный портфель 2004 2003 73442 2002 46736 В том числе кредиты субъектам 2001 32097 5125 предпринимательства 2000 23637 0 50000 100000 150000 200000 % Рис. 2. Динамика кредитов, выданных банковской системой Украины по годам [4].

Современная украинская экономика находится в максимуме по потреблению кредитов за всю её историю и данный показатель будет рости при сохранении позитивной экономической динамики и с условием получения украинскими банками достаточных ресурсов для наращивания как собственного капитала, так и объема внешних займов. Важно отметить значительное отставание роста капитала от темпов увеличения кредитного портфеля. С 01.01.2002г. по 01.03.2006г. отношение суммарного регулятивного капитала банковской системы Украины к общему объему выданных ею кредитов превысило 30% (рис. 3). На протяжении последних трех лет динамика при этом устойчиво негативная.

25 21,78 21, 18, 20 16, % 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.03. Рис. 2. Отношение регулятивного капитала к кредитному портфелю в целом по банковской системе Украины [4].

С постепенным исчерпанием свободных ресурсов на внутреннем финансовом рынке, становился все более актуальным, стимулируя банки к выходу на зарубежные рынки как в позиции заемщика (евробонды, IPO, синдицированные и прямые займы) так и в качестве объектов для вложения зарубежного капитала. Так, украинские банки в 2005 году путем выпуска еврооблигаций привлекли от иностранных инвесторов более $650 млн., что почти в три раза больше по сравнению с 2004 годом, ТАС-Комерцбанк готовится к IPO, улучшая, с помощью Международной финансовой корпорации (IFC), внутренние системы корпоративного управления. Следует также отметить, что в настоящее время наблюдаются отчетливые процессы либо подготовки либо уже практической реализации каждого из отмеченных вариантов привлечения иностранного капитала.

Наиболее актуальными с точки зрения сохранения подконтрольности банковской системы государственным регулирующим органам являются формы участия иностранного капитала, сопряженные с прямой или косвенной покупкой отечественных банков иностранными организациями.

Знаковым для Украины в этом отношении событием стала покупка крупнейшего отечественного банка АППБ «Аваль». Сделка между мажоритарными акционерами АППБ «Аваль»

(Киев, Украина) и Raiffeisen International (г. Вена, Австрия) о продаже 93,5% акций банка, оцененных сторонами в 1 млрд. долларов США, состоялась 20 августа 2005 года и стала результатом переговоров, начатых в январе 2005 года. Ключевую роль в успешной реализации этого события сыграли намерения Raiffeisen International1 существенно нарастить свою долю на украинском финансовом рынке.

В большинстве банковских систем восточноевропейских стран западные финансовые институты уже имеют свои доли. Украина до поры до времени была объектом их усиленного мониторинга и оценки. Сделка с Авалем для многих способствовала снятию запрета на активную экспансию, что фактически подтверждается последующими действиями иностранных инвесторов в Украине, а именно следующими сделками:

- покупка 88,4% акций Укрсоцбанка Banca Intesa SpA за 1,16 млрд. долларов США;

- покупка 98% акций банка Мрия Банков Внешней Торговли РФ за 70 млн. долларов США;

- покупка 51% акций УкрСиббанка BNP Paribas. В декабре 2005 года АКИБ "УкрСиббанк" публично подтвердил подписание эксклюзивного соглашения о приобретении французским банком BNP Paribas 51% акций АКИБ "УкрСиббанк". Это приобретение проведено в рамках стратегии BNP Paribas, направленной на развитие розничного банковского бизнеса. Предполагается, что АКИБ "УкрСиббанк" сохранит свою стратегию развития как универсального банка с осуществлением полного спектра операций для физических и юридических лиц, а интенсивное развитие получат следующие направления: потребительское кредитование, лизинг и страхование.

Филиальная сеть АКИБ "УкрСиббанк" будет увеличена до 970 отделений. Передовые технологии BNP Paribas приведут к повышению уровеня и качества обслуживания розничных клиентов, увеличению продуктового ряда "УкрСиббанка";

- ВАБанк приобрел в качестве партнера финансовую группу TBIH, которая, согласно последним пресс-релизам банка собирается довести свою долю участия до 40%.

До 2005 года, за исключением создания на базе Киевского инвестиционного банка ЗАО «Альфа-банк», и покупки АО SEB Vilniaus Bankas банка «Ажио» (13 декабря 2004 г.

Национальный банк Украины постановлением N629 присвоил банку "АЖИО" статус банка с иностранным капиталом и дал Vilniaus bankas разрешение на приобретение пакета акций банка "АЖИО" до 100% его уставного фонда), остальные инвесторы создали свои подразделения с нуля либо делали незначительные вложения в пакеты акций, не дающих контроля над деятельностью украинских банков. До 2005 года фактором инвестирования на отечественный рынок для иностранных инвесторов являлось прежде всего обслуживание финансовых потоков собственных, неукраинских клиентов на украинском рынке. И лишь RZB и Альфа-банка изначально анонсировали своей целью выход на украинский розничный рынок и развитие универсальных банковских учреждений. Следует также обратить внимание и на то, что вплоть до 2005 года заинтересованность в развитии собственных дочерних предприятий в Украине проявляли не многие иностранные банки. Начиная с 1996 года, в Украине открылись подразделения Societe Generale* (Франция), CALYON Corporate and Investment Bank (Франция), Credit Swiss First Boston* (Швейцария), Bank Austria Creditanstalt AG (Австрия), Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Raiffeisen International – компания, объединяющая подразделения Raiffeisen Zentralbank Austria AG (RZB) в Центральной и Восточной Европе, акции компании котируются на Венской фондовой бирже.

70% акций Raiffeisen International принадлежит RZB, остальными владеют институциональные и частные инвесторы, среди которых Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития. До покупки АППБ «Аваль», RZB уже являлся центром лидирующей банковской сети в странах Центральной и Восточной Европы, объединявшим лизинговые и банковские учреждения, 970 отделений в 16 стран региона и обслуживавшим 5,7 млн. клиентов.

Банк Аваль был основан в марте 1992г., является крупнейшим банком Украины, обладавшим на момент продажи 1400 подразделениями и обслуживавшим 214 тыс. корпоративных и около 4 млн. частных клиентов [6].

(Австрия), ING Bank N.V. (Нидерланды), Citibank (США), ОАО “Альфа-банк” (Россия), Skandinaviska Enskilda Ваnкеn AB (косвенно, через дочернее предприятие АО SEB Vilniaus Bankas, Литва), Procreditbank (*банки прекратили свою деятельность в Украине). Сегодня же приобретение АППБ «Аваль» уже не единичный случай проявления интереса иностранных инвесторов к приобретению банковской дочки в Украине и доминирующим мотивом уже является развитие самостоятельного бизнеса в Украине. Можно с уверенностью отметить, что полоса покупок украинских банков иностранными финансовыми учреждениями еще не пройдена и следует ожидать входа на украинский рынок таких банков как Erste Bank (Австрия), OTP Bank (Венгрия), Societe Generale (Франция), Home Credit and Finance Bank, UnoCredito.

Общая динамика роста количества банков с полным или частичным участием иностранного капитала приведена в таблице 1.

Таблица Динамика количества банков с участием иностранного капитала в Украине [4] 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.03. Количество 153 152 157 158 160 165 действующих банков Из них с иностранным 22 21 20 19 19 23 капиталом в том числе со 100% 7 6 7 7 7 9 иностранным капиталом Вплоть до покупки АППБ «Аваль», сделок по продаже крупнейших украинский банков не было. Однако в 2005 году помимо Аваля о переговорах с иностранными инвесторами заявили ещё 2 крупнейших отечественных института – АКБ “Укрсоцбанк” и АКИБ “УкрСиббанк”. Оба банка с головными конторами в Киеве входят в 10 крупнейших банковских учреждений страны и обладают значительными нишами, как на рынке корпоративных продуктов, так и продуктов частным клиентам, каждый из банков обладает значительными региональными сетями.

25 января 2006 года Национальный банк Украины зарегистрировал в государственном реестре банков АКБ "Престиж". Совладельцами банка стали физические лица, ранее владевшие купленным австрийской группой Raiffeisen International АППБ «Аваль». Уже в мае 2006 года владельцами вновь созданного банка анонсированы планы по его скорой продаже. В то же самое время австрийская группа Raiffeisen International анонсировала планы по продаже АКБ "Райффайзенбанк Украина". И то и другое события, по мнению автора, свидетельствуют о подогреваемом ажиотаже на украинские приобретения, а также о том, что первостепенное значение при покупке акций банков уделяется уровню развития банка, как в плане технологической состоятельности, так и в плане охвата рынка. Следует предположить, что данные параметры имеют существенное значение для иностранных инвесторов в принятии решения о приобретении, поскольку возможность быстрой коммуникации управленческих технологий и наличие развитой инфраструктуры действительно трудно переоценить в случае любого приобретения, направленного на максимально быстрое развертывание бизнеса.

После продажи Укрсоцбанка в Украине не осталось, по сути, ни одного системного банка, готовящегося к продаже. Исходя из этого, можно предположить, что в такой ситуации интерес иностранных инвесторов будет обращен к оставшимся банкам первой группы (12 банков, в порядке убывания по показателю размера активов: Приватбанк, Аваль, Проминвестбанк, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Райффайзенбанк Украина, Надра, Брокбизнесбанк, Финансы и Кредит, Укрпромбанк), каждый из которых в той или иной мере может соответствовать названным выше критериям.

Согласно данным НБУ по состоянию на 01.01.2006г. суммарный объем активов банков первой группы составил 123501883 млн. грн. или 58% всех активов банковской системы Украины [5]. На долю находящихся в государственной собственности Укрэксимбанка и Ощадбанка приходится всего 17% активов банков первой группы.

Безусловно, в случае значительных изменений в структуре собственности новым владельцам понадобится время для адаптации на украинском рынке. К тому же уровень проникновения банковских услуг или другими словами их глубина, далека от общемировой и тем более европейской. Конкуренция будет происходить между отечественными и иностранными банками. Конкуренция за клиента, за право его обслуживания. Украинским банкам, хотят они этого или нет, придется отойти от практики, когда уровень развития банковских услуг, зачастую, диктовался самими банками, а не потребностями их клиентов, научится оперативно и профессионально реагировать на их запросы, предлагая новые качественные продукты. В итоге речь будет идти о качественной конкуренции, успех в которой будет зависеть, прежде всего, от технологической готовности. Усиление конкуренции наряду с невозможностью организации серьезных технологических модернизаций может оказать существенное негативное влияние на клиентскую базу этих банков, что коснется их прибыльности, и, в конечном итоге, благодаря нормативным ограничениям – последующих возможностях самостоятельного развития.

Выводы. Основываясь на изложенном, следует отметить как позитивные, так и отрицательные последствия открытия банковского рынка Украины для прямого участия в нем иностранного банковского капитала. Определяющее значение на значимость названных процессов для национальной экономики на наш взгляд будут играть результаты реформирования отечественного банковского бизнеса не только в среднесрочной, но и в краткосрочной перспективе.

Поэтому, поскольку участие Украины в процессах международного движения капитала подчинено прежде всего цели эффективного развития Украины, вопросы, связанные с организацией реформирования банковских учреждений с отечественным капиталом должны быть вынесены на общегосударственный уровень и получить свою практическую реализацию в стимулировании государством инновационных процессов.

РЕЗЮМЕ Стаття присвячена аналізу історії, сучасного стану та перспективних форм участі банківської системи України в міжнародному русі капіталу. У статті надано аналіз основних форм залучення іноземного капіталу в банківську систему України, перспектив розширення участі закордонних акціонерів у капіталі українських банків, сформульовані пропозиції, спрямовані на забезпечення ефективної для України участі в цих процесах.

РЕЗЮМЕ Статья посвящена анализу истории, современного состояния и перспективных форм участия банковской системы Украины в международном движении капитала. В статье представлен анализ основных форм привлечения иностранного капитала в банковскую систему Украины, перспектив расширения участия зарубежных акционеров в капитале украинских банков, сформулированы предложения, направленные на обеспечение эффективного для Украины участия в этих процессах.

SUMMARY The article is devoted to analyses of history, current situation and perspective forms for participation of the Ukrainian banking system in international capital market. There is an analysis of the general forms of foreign capital attraction into banking system of Ukraine, perspectives of broadening of participation of foreign shareholders in capital of Ukrainian banks in the Article. Propositions as for ensuring of effective participation of Ukraine in these processes have been formulated.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. A land of timited opportunities Russian banks worth having are few far between // The Economist (A survey of international banking, May 20th 2006) May20th-26th 2006.

2. http://www.bank.gov.ua/Macro/index.htm 3. http://www.bank.gov.ua/Macro/pok_96_2000.htm 4. Основные показатели деятельности банков Украины на 1 марта 2006 года // Вестник НБУ, апрель 2006, стр. 70.

5. http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Finance_b/2006/01.01.2006/aktivi.pdf Поступила в редакцию 25.12.2006 года ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА Загоруйко В.В., заместитель начальника ГНИ в Пролетарскомрайоне г. Донецка, соискатель кафедры «Международная экономика» ДонНУ Современное развитие мировой экономики характеризуется появлением новых тенденций и процессов, которые обуславливают существенные изменения, как в экономике отдельных стран, так и в мировом хозяйстве в целом. Наиболее глубоко современные процессы отразились на финансовой сфере, которая является одной из наиболее важных составляющих экономики любой страны мира. За последние годы финансовые рынки коренным образом изменили свою роль в архитектуре мировой экономики. Интернационализация и глобализация экономики, интенсификация мирохозяйственных связей обусловили стремительное развитие мирового финансового рынка, где каждый элемент имеет свою функциональную специфику, но при этом все они неразрывно связаны между собой.

Главными участниками мирового финансового рынка выступают международные валютно-финансовые и кредитные организации (МФВ, Группа Мирового банка, Европейский банк реконструкции и развития, Лондонский клуб кредиторов, Парижский клуб кредиторов), государства, национальные банки, коммерческие банки, крупные финансовые транснациональные корпорации и другие.

Целью написания статьи является комплексное исследование основных тенденций и механизмов функционирования Международного валютного фонда, определения путей развития финансового сотрудничества Украины с МВФ.

Объектом исследования являются процессы развития и взаимодействия национального и мирового финансового рынка с валютно-финансовыми организациями в условиях глобализации.

Предметом исследования – основные тенденции и механизмы структурной трансформации национальной экономики в соответствии с требованиями МФВ в контексте глобализации мирового финансового рынка.

При написании статьи в качестве теоретической базы были использованы научные труды отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на проблемах функционирования мирового финансового рынка, в частности Л. Абалкина, Д. Блейка, С. Боринца, М. Миллера, С.

Фишера, Д. Стиглица, Ю. Шишкова, З. Луцишин, О. Мозгового, В. Новицкого, А. Рогача, Е.

Савельева, А. Филипенко и других.

В апреле 2006 года Международный валютный фонд опубликовал очередной World Economic Outlook, который традиционно считается знаковой публикацией по основным проблемам мировой экономики и перспективам ее развития.

Доклад 2006 года называется «Глобализация и инфляция». Эксперты МВФ дают свою оценку экономическому росту США и ЕС, спекулируют по поводу жилищного рынка, оценивают перспективы развития рынка нефти и трендам в развитии основных товарных рынков. Прогноз МВФ относительно перспектив мировой экономики основан на предположении о замедлении темпов роста цен на нефть. В 2006 г. цена на нефть в долларах, по оценке МВФ, вырастет на 14,8%. А в 2007 г. — только на 2,9%.

По сравнению с сентябрем 2005 года МВФ улучшил перспективы мировой экономики.

По мнению экспертов, высокие темпы роста сохранятся, как минимум, до 2008 года. Из богатых стран США продолжает оставаться локомотивом роста. Спрос американских домашних хозяйств и бизнеса радуют инвесторов и производителей со всего мира (табл. 1).

В 2006-2007 гг. нас ожидается дальнейшее удорожание основных валют, что не может не сказаться на состоянии рынка жилья. Рост ставок по ипотечным кредитам заметно охладит пыл желающих в ближайшее время улучшить свое жилищное положение. Все больше экспертов указывает на явный перегрев рынка жилья не только в США, но и в Европе, в том числе в Центральной и Восточной. В 2006 году заметно снизились темпы роста цен на рынках недвижимости практически всех стран мира.

© Загоруйко В.В., 2007.

Таблица 1.

Перспективы мировой экономики в соответствии с прогнозом МВФ, % Показатель 2004 г. 2005 г. Текущий прогноз Рост мировой экономики 5,3 4,8 4,9 4, Развитые экономики 3,3 2,7 3 2, США 4,2 3,5 3,4 3, Зона евро 2,1 1,3 2 1, СНГ 8,4 6,5 6 6, ЕС 2,8 1,8 2,4 2, Китай 10,1 9,9 9,5 Объемы торговли (товары и услуги) 10,4 7,3 8 7, Цены на нефть 30,7 41,3 14,8 2, Потребительские цены в развитых 2 2,3 2,3 2, странах Потребительские цены в 5,7 5,4 5,4 4, развивающихся странах Ставки по депозитам в долл. США 1,8 3,8 5 5, Ставки по депозитам в евро 2,1 2,2 3 3, Украина активно сотрудничает с Международным валютным фондом, начиная с октября 1994 года путем получения кредитов с целью осуществления экономических реформ. Как известно, общая философия Международного валютного фонда является монетарной и отдает предпочтение рыночным отношениям в сравнении с вмешательством государства в экономику.

Поэтому основными рычагами стабилизационных программ МВФ есть кредитно-денежная, фискальная и валютная политика.

Опыт сотрудничества с МВФ свидетельствует о том, что улучшение платежного баланса в отдельных странах, где осуществлялись стабилизационные программы, не дало весомых результатов. Лишь в немногих странах существенно понизился уровень инфляции благодаря реализации стабилизационных программ.

Кроме того, в мировой практике есть случаи, когда отдельные страны избегали чрезмерной зависимости от МВФ и в тот же время благодаря реализации собственных программ выходили из кризиса и развивались высокими темпами (Малайзия).

Относительно же стран с транзитивной экономикой, в которых происходит затяжной финансовый кризис, МВФ, делает условия предоставления кредитов все более жесткими. Это приводит к тому, что влияние МВФ на такие страны существенно усиливается. При оценке влияния стабилизационных программ на национальные экономики МВФ использует такие методологические подходы:

оценка состояния экономики конкретной страны осуществляется путем сопоставления ее показателей до реализации мероприятий и после;

избираются две группы стран, близких по уровню экономического развития контрольная и анализируемая;

за этим подходом сравнивается действительное состояние экономики страны после внедрения стабилизационной программы МВФ по ее целям;

и последний подход предусматривает моделирование и следующее сравнение результатов стабилизационной программы МВФ и возможных последствий реализации совокупности национальных мероприятий по стабилизации экономики) в стране, где планируется внедрение стабилизационной программы.

Результаты финансирования МФВ. Так, снижение темпов инфляции, которое состоялось благодаря почти прекращению денежной эмиссии и низкого уровня монетизации экономики, привело к:

1. недостатку наличных средств, 2. кризису платежного баланса, 3. снижению совокупного спроса вследствие невыплаты задолженной заработной платы, задержек в выплате пенсий и других видов социальной помощи.

Введение денежно-кредитного ограничения сдерживало инвестиционную активность в стране, которая могла бы быть направленной на экономический рост. Это, в свою очередь, привело к свертыванию производственных мощностей и падения научно-технического потенциала Украины.

Несомненным фактом есть и то, что после вступления Украины в МВФ и Мировой банк, непременно возрастал еще один показатель - объем государственного долга: внешнего и внутреннего. Понятно, что чрезмерная внешняя задолженность международным финансовым организациям и частным банкам существенно ограничивает государственный суверенитет или, по крайней мере, возможности выявления экономической независимости страны.

За 2005 год общий долгосрочный долг Украины снизился на 1,2 млрд. долл. США, или на 7,2%, и на конец года составил 15,5 млрд. долл. США, в том числе (в 2004 г. 16,7 млрд. долл.

США, в 2003 г. 14,8 млрд. долл. США) (рис. 1) Совокупный государственный внешний долг Совокупный частный внешний долг 12000 10120 4297 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Рис. 1. Динамика соотношения государственного и частного внешнего долга Украины, млрд. долл. США Международные резервы НБУ в 2006 году составили 19471.47 млн. дол. США (прирост золотовалютных запасов составил 30,8%) в том числе:

- монетарное золото 265.27 млн. дол. США Резервная позиция в МВФ 1.00 млн. дол.

США (право страны-члена автоматически получить безусловный кредит в иностранной валюте в пределах 25% от ее квоты в МВФ);

.

- наличная иностранная валюта 14.52 млн. дол. США.

- другие резервы в иностранной валюте 19190.52 млн. дол. США.

- банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) возросли на 150.2 млн. дол. США и на 31/11/2006 составили 5710.8 млн. дол. США.

Наибольшим донором для Украины были и остаются Соединенные Штаты - на их долю приходится 3 млрд. долларов, выделенных в течение четырнадцати лет. Большие суммы грантов предоставляют ЕС, МВФ, Всемирный банк, Канада, Великобритания, ФРГ, Нидерланды, Швеция, Япония, а также другие страны и организации (рис.2).

Вторым после правительственных агентств США крупнейшим донором для Украины является Евросоюз. В рамках программы TACIS с начала ее работы в 1994 году на различные проекты почти во всех сферах народного хозяйства европейцы выделили 1,1 млрд. долларов.

Гемания, Япония, Другие кредиторы США Правительства (государственный Украины, в том долг) числе частные по 6% займам на международном Частный долг по рынке негарантирован капиталлов ным 22% государством кредитам 28% Долг перед МВФ 12% Страны СНГ ЕС, МБ, ЕБРР (государствен (государственн- ный долг) ый долг) 13% 19% Рис. 2. Структура внешнего долга Украины по основным кредиторам, % На третьем месте по объему вложенных в Украину средств - Канадское агентство международного развития, которое с 1991 года на реализацию более двухсот проектов выделило 261 млн. долларов. Эти деньги в основном были направлены на укрепление двусторонних политических, экономических и культурных связей. 73,3 млрд. гривен, или 14, млрд. долларов составил государственный (прямой и гарантированный) долг Украины на сентября 2006 года. Об этом сообщил департамент госдолга Министерства финансов. В январе сентябре 2006 г. долг уменьшился на 6,2%, тогда как за весь прошлый год — на 8,5% (в гривневом эквиваленте). Сокращение прямого внешнего долга составило 5,6%, а внутреннего — 8,4%. Это связано с тем, что до сентября государство не размещало облигации на первичном рынке.

На протяжении двух недель, с 12 по 25 октября 2006 года, делегация МВФ анализировала макроэкономическую ситуацию в Украине. В целом, пообщавшись с представителями власти, эксперты МВФ улучшили прогноз роста ВВП Украины на 2006 г. с 5% до 6% и в то же время ухудшили прогноз инфляции с 9,3% до 10% (табл. 2). По прогнозам Фонда, в 2007 г. Украину ожидают рост ВВП на уровне 4,5%, инфляция — на уровне 10%.

Таблица 2.

Прогноз ВВП Украины согласно расчетам МФВ Рост ВВП, % Год Прогноз МВФ Реальные показатели 2006 5,4 6,2 (январь-сентябрь) 2005 6 2, 2004 4,8 12, 2003 5 9, 2002 4,8 5, 2001 8,2 9, * Прогноз World Economic Outlook, сентябрь предыдущего года По данным МВФ, Госкомстата Национальному банку Украины посоветовали повысить норматив адекватности регулятивного капитала банков с нынешних 10 до 12%, раздвинуть рамки валютного коридора: вместо прогнозируемых 5-5,2 грн/$, позволить национальной валюте колебаться в пределах 4,95-5,25 грн/$. Рекомендация правительству: сохранить дефицит бюджета на уровне 2,5% от ВВП, отменить фиксированный валютный курс.

Таким образом, можно сделать вывод, что прогноз МВФ не всегда реалистичен, что доказывает несостоятельность проводимых исследований. Тем не менее, очевидно, что без прямого участия Международного валютного фонда невозможно развитие и становление рыночной экономики Украины. Необходимо выплатить все государственные долги и тогда, Украина сможет самостоятельно выбирать путь развития своей национальной экономики.

РЕЗЮМЕ В статье проводится комплексное исследование основных тенденций и механизмов функционирования Международного валютного фонда с целью определения путей развития финансового сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

РЕЗЮМЕ У статті проводиться комплексне дослідження основних тенденцій і механізмів функціонування Міжнародного валютного фонду з метою визначення шляхів розвитку фінансового співробітництва України з Міжнародним валютним фондом.

SUMMARY This article carries out complex research of the basic tendencies and mechanisms of functioning of the International currency fund with the purpose of definition of ways of development of financial cooperation of Ukraine with the International currency fund.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання-Прес. - 2002.-311с.

2. Луцишин З.О. Трансформация світової фінансової системи в умовах глобалізації. - К.:

Видавничий центр "ДрУк", 2002. - 320 с.

3. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г.Лук'яненко, Б.В.Губський, О.М.

Мозговий та ін.;

За ред. Д.Г.Лук'яненка. - К.: КНЕУ, 2003.-387 с.

4. Новицький B.C. Міжнародна економічна діяльність України. - К.: КНЕУ, 2003.-948 с.

5. Стиглиц Дж.Д. Глобализация: тревожные тенденции. Пер. с англ. Г.Г.Пирогов. - М.:

Нац. общ. науч. фонд, 2003. - 304 с.

6. http://www.bank.gov.ua/ - Національний банк України. Платіжний Баланс України.

Поступила в редакцию 21.12.2006 года ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОНДОВЫХ СИСТЕМ Кортунов Г.Г., соискатель кафедры «Международная экономика» ДонНУ Под влиянием современных технологий в мире происходят коренные структурные преобразования процессов ведения бизнеса. В значительной степени эти изменения коснулись и финансовой сферы, которая по своему характеру является одной из наиболее перспективных для электронной коммерции и допускает практически полную автоматизацию большинства процессов, характерных для финансового рынка.

С начала 90-х распространение интернет-технологий, а также систем автоматического ввода и обработки заявок при торговле ценными бумагами привело к созданию в США, а затем и в других странах электронно-коммуникационных сетей (ECN). Электронная. торговля" является одним из ключевых факторов роста мирового фондового рынка. Сейчас мало кто © Кортунов Г.Г., 2007.

сомневается' в том, что за интернет-технологиями стоит большое будущее, о чем ярко свидетельствуют объемы инвестиций в электронный бизнес, его впечатляющие обороты и рост капитализации. Некоторые эксперты вообще ставят под сомнение сам факт существования традиционных брокерских компаний в ближайшем будущем. Несмотря на значительный интерес, проявляемый в современной экономической науке к проблемам развития бирж и внебиржевых организаторов торговли, многие теоретические и методологические аспекты функционирования торговых систем практически не изучены. Торговую систему рассматривают в совокупности с организатором торговли, что принижает ее значение, так как эволюция развития организаторов торговли требует пересмотра самой сущности торговых систем.

Таким образом, актуальность исследования торговых систем обусловлена необходимостью: проведения анализа работы существующих торговых систем в мире на примере NASDAQ, определения тенденций развития торговых систем, выявления роли и места альтернативных торговых систем (ATS) и электронно-коммуникационных сетей (ECN) на фондовом рынке;

Объектом исследования выступают мировые торговые системы на рынке ценных бумаг.

Предметом исследования служат тенденции развития торговых систем и механизм проведения операций с финансовыми инструментами, которые они обеспечивают.

Цель написания статьи — проанализировать существующие на рынке ценных бумаг торговые системы на зарубежных торговых площадках, выявить перспективы и основные направления их развития.

При написании статьи в качестве теоретической базы были использованы научные труды отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на проблемах функционирования торговых систем, в частности В. Галанова, Б. Рубцова, Я. Миркина, О. Мозгового, В.

Оскольского, Л. Примостки, И. Вальтера, Р.Смита, Б. Стейла, У. Уата и других.

В последние годы наблюдается тенденция к концентрации биржевой торговли на фьючерсных рынках и в отдельных странах. В настоящее время она сосредоточена в основном в США, Японии и Великобритании.

После гигантского скачка в 70-е годы и до конца 80-х годов рост биржевых операций происходил за счет различных нетоварных активов и опционных сделок. Структурный кризис в сельском хозяйстве капиталистических стран оказывал сдерживающее воз-действие на развитие биржевой торговли сельскохозяйственными товарами. Ослабление инфляционных тенденций обусловило спад и в операциях с драгоценными металлами Еще более впечатляющим по сравнению с биржевой торговлей товарами оказался в этот период рост операций с различными нетоварными ценностями. Фьючерсные сделки с валютой начали осуществляться в США с 1972 г. Уже в 1976 - 1980 гг. их объем превысил в среднем млрд. долл., а в 1981 - 1985 гг. - 549 млрд. долл. Больших размеров достигли опционные сделки с валютой. Операции с финансовыми инструментами (ипотекой, государственными ценными бумагами, банковскими депозитами и т.п.), базой для которых служат процентные ставки, начались в США в 1975 г. В среднем за 1976 - 1980 гг. объем сделок с ними достиг 1440 млрд.

долл., а в 1981 - 1985 гг. - превысил 10,8 трлн. долл.

В связи с быстрым распространением операций с нетоварными ценностями не только заметно возросла роль фьючерсных бирж в мировой экономике, но и произошло определенное сокращение удельного веса, падающего на США. По некоторым оценкам, на рубеже 80 - 90-х годов произошло снижение доли США в совокупном мировом биржевом обороте до двух третей против 85 - 90 % в середине 80-х годов. Таким образом, можно с большой долей вероятности предсказать, что при относительной стабильности распределения биржевой торговли товарами по странам перераспределение сил будет происходить за счет нетоварных ценностей.

В последние десятилетия проявилась тенденция к уменьшению числа специализированных бирж, к их слиянию. Вместе с тем их известная нетоварная специализация сохраняется. Так, крупнейшие биржи металлов обычно не занимаются сельскохозяйственной продукцией. Там, где ведется торговля пищевыми товарами, обычно не совершаются сделки с базисным продовольствием или другой сельскохозяйственной продукцией. Правда, есть биржи-гиганты, на которых торгуют практически всеми товарами.

Формирование центров биржевой торговли обусловлено действием целого ряда факторов. Среди них важнейшими являются наличие достаточных финансовых ресурсов, развитие средств связи и другой инфраструктуры, удобство географического положения, благоприятное законодательство в части налогового и валютного регулирования. Крупнейшей товарной биржей мира является "Чикаго Борд оф Трэйд". На ней заключаются сделки с контрактами на пшеницу, кукурузу, овес, соевые бобы, серебро, золото, а также на государственные ценные бумаги, банковские депозиты. В 1989 году количество проданных на бирже фьючерсных контрактов превысило 112 млн., а опционных - 26 млн.

Однако за последнее время особую популярность приобретают электронные биржи.

Крупнейшей внебиржевой торговой системой США является NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) — автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров.

Это общенациональная компьютерная система, работу которой обеспечивают вычислительных центра, расположенных в Трамбулле (шт. Коннектикут) и Роквилле (шт.

Мэриленд). Пользователями системы являются брокерско-дилерские фирмы (3200 терминалов) и абоненты (200 000 терминалов в 50 странах мира), получающие с ее помощью информацию о состоянии рынка акций, имеющих котировку в NASDAQ.

Как уже отмечалось, по количеству акций (свыше 4000), входящих в котировку NASDAQ, она не имеет себе равных в мире. Чтобы попасть в NASDAQ, надо соответствовать ряду требований, аналогичных требованиям листинга НФБ, но не столь жестких.

Кроме того, у каждой акции должно быть, по крайней мере, 2 так называемых маркет мейкера — дилера, берущих на себя обязательство котировать данную акцию, т.е. объявлять твердые цены покупки и продажи данной акции. В среднем на каждую акцию NASDAQ приходится 11 маркет-мейкеров, общее их число составляет 470.

До появления NASDAQ внебиржевой рынок был чисто телефонным или существовал в форме "розовых листов" (pink sheets). В первом случае брокер, желавший выполнить поручение клиента на покупку той или иной ценной бумаги, не имевшей листинга на бирже, просто обзванивал нескольких маркет-мейкеров по данной бумаге и выбирал лучшую котировку;

во втором случае он знакомился с котировками, представленными в "розовых листах", а затем также созванивался с дилером.

Система NASDAQ значительно упростила и ускорила поиск лучшей цены. Маркет мейкеры вводят свои котировки в компьютер, что позволяет мгновенно оценивать ситуацию по той или иной ценной бумаге и выбирать лучшую котировку.

NASDAQ не является полностью автоматизированной системой — брокер, ознакомившись с котировками и получив заявку клиента, все равно созванивается с маркет мейкером и заключает с ним сделку.

Тем не менее, в рамках NASDAQ с 1984 г. действует система SOES (Small Order Execution System), благодаря которой небольшие заявки (до 1000 акций) исполняются автоматически.

Сведения об этих сделках также автоматически поступают в клиринговую палату — National Securities Clearing Corporation.

NASDAQ доступен пользователям нескольких уровней:

- 1-й уровень — чисто информационная система, дающая сведения о лучших ценах покупки и продажи;

- пользователи системы 2-го уровня имеют возможность ознакомиться с котировками всех маркет-мейкеров;

- система 3-го уровня доступна лишь маркет-мэйкерам, изменяющим свои котировки.

Более 2900 (из 4000) акций NASDAQ входит в Национальную рыночную систему — НРС (National Market System) — это акции наиболее солидных эмитентов. Разрыв между совершенной сделкой и сообщением о ней не должен превышать 90 с, па каждой ценной бумаге должно быть как минимум 4 маркет-мейкера. Сведения о сделках с акциями НРС поступают на так называемую Consolidated Tape — общенациональную информационную систему, отражающую ценовую информацию о совершаемых сделках на всех биржах США.

Национальная ассоциация фондовых дилеров исчисляет целый ряд индексов, представляющих как внебиржевой оборот в целом, так и ценные бумаги корпораций отдельных отраслей. Основным является индекс NASDAQ, в который включены в качестве компонентов акции около 3500 корпораций (кроме котируемых на биржах). Этот индекс является показателем, взвешенным по рыночной стоимости его составляющих. Впервые он был рассчитан в феврале 1971 года.

8 февраля 1971 г. началась торговля на первом в мире электронном рынке - National Association of Dealers Automated Quotation (NASDAQ).В 1994 г. среднегодовые обороты NASDAQ превысили обороты NYSE. В 1998 г. произошло слияние NASD и AMEX в единую Nasdaq Amex Market Group.Группа индексов NASDAQ представлена:

- NASDAQ Composite (часто называют просто NASDAQ) - сводный индекс, учитывающий поведение 4381 американских и зарубежных корпораций ('взвешивание по капитализации'), прошедших листинг в системе (общей капитализацией около 6000 млрд долл.). История площадки способствовала тому, что большинство этих компаний представители новой экономики, разработчики и изготовители компьютеров, программного обеспечения;

телекоммуникационные и биотехнологические компании. Еще одной особенностью можно считать наличие значительного числа иностранных компаний, больше чем на NYSE и AMEX вместе взятых.

- NASDAQ National Market Composite - аналог главного индекса NASDAQ по листингу National Market, части биржевой системы.

- NASDAQ-100 (QQQ) – одни из самых новых индексных ценных бумаг. Одна акция QQQ представляет 100 наиболее популярных и наиболее активных компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке NASDAQ. Особенностью этого индекса является не просто 'взвешивание по капитализации', но и внесения дополнительного ежеквартально уточняемого весового коэффициента по каждой акции (начиная с 1998 г.), который вносит в поведения индекса дополнительную непредсказуемость, хотя, по мнению разработчиков методики, является полезным.

Рисунок 1. показывает вес в QQQ различных индустрий. Акции, входящие в QQQ, кроме требования размера должны отвечать еще ряду дополнительных условий. Так акции компании обязаны торговаться на NASDAQ или другой известной бирже в течение как минимум двух лет. NASDAQ не вносит в свой индекс компанию, только что «вышедшую в люди», даже если ее величина подходит под соответствующие критерии. Еще одно требование: компания обязана быть нефинансовой, поскольку у NASDAQ существует особый индекс Financial-100.

Множеством отраслевых индексов, среди которых - Nasdaq Financial-100, Nasdaq Industrial, Nasdaq Transportation, Nasdaq Bank, Nasdaq Telecommunications, Nasdaq Insurance, Nasdaq Computer, Nasdaq Other Finance, Nasdaq Biotechnology. Эти индексы отражают положение в соответствующих отраслях американской экономики и интереса для off-shore пользователей не представляют. В методологию индексов они также не привносят ничего нового.

Рис. 1. Удельный вес в NASDAQ-100 различных отраслей по итогам 2005 года Фьючерсы и опционы на индексы NASDAQ торгуются в Чикаго на бирже Chicago Mercantile Exchange. Секрет успеха NASDAQ заключается в электронной модели рынка, которая используется в этой системе. В NASDAQ торги проводятся с помощью сложной компьютерной и телекоммуникационной сети, которая передает важнейшие сведения об инвестициях с быстротой молнии на более чем 350.000 компьютерных экранов во всем мире.

NASDAQ не имеет географических границ и позволяет практически неограниченному числу участников рынка торговать акциями различных компаний. Это выгодно и компаниям, поскольку они получают более широкий доступ к инвесторам, более ясную картину рынка и среду, которая способствует оперативному и непрерывному проведению торгов. nasdaq.com является одним из самых популярных финансовых сайтов в интернете. Семь миллионов просмотров в день – такова средняя статистика этого сайта, а значит, зарегистрированные здесь компании получают уникальный шанс повысить свою узнаваемость. Зайдя на nasdaq.com, инвесторы могут наблюдать, как ведут себя индексы NASDAQ, Dow Jones, и S&P 500, просматривать последние новости и комментарии по фондовым рынкам, а также узнавать цены на акции, взаимные фонды и опционы на крупнейших американских рынках. Поскольку сайт содержит большое количество услуг для инвесторов, пользователям предлагается посетить приведенные ниже ссылки, чтобы получить общее представление о сайте или просмотреть список предлагаемых услуг.

Ведущие фондовые биржи США используют отличные друг от друга системы буквенных символов ценных бумаг. На Нью-Йоркской и Американской фондовых биржах акциям присваиваются уникальные коды, содержащие от 1 до 3 букв. Nasdaq использует для акций четырехбуквенные символы. Однако в некоторых символах может появляться дополнительная буква, указывающая на то, что данная ценная бумага имеет особые характеристики. Например, BRKa – акции Berkshire Hathaway Inc класса А, торгующиеся на NYSE;

BIR_pa (BIRPRA;

BIR.PR.A.) - привилегированные акции серии А компании Berkshire Income Realty на AMEX;

RYVNX - акции фонда Rydex Venture 100 - и DROOY - АДР Durban Roodepoort Deep Ltd - на Nasdaq.

Сервис. Компании, зарегистрированные в системе NASDAQ, могут рассчитывать на безупречный сервис. У каждой компании в системе есть только одно контактное лицо:

NASDAQ -директор, который служит посредником между компанией и широким набором предлагаемых услуг. NASDAQ -директора осуществляют сервисную поддержку компаний на ежедневной основе и могут предоставить ценные консультации по вопросам, связанным с рынком, промышленностью и взаимоотношениями инвесторов.

Программы для руководителей компаний. Руководители компаний, зарегистрированных в системе NASDAQ, приглашаются для участия в разнообразных программах, цель которых – ознакомить топ-менеджеров с новой информацией и возможностями, предоставляемыми системой. Программы NASDAQ включают широкий спектр тем, например, – семинары по специфике промышленного сектора или форумы, посвященные взаимоотношениям инвесторов.

Цель этих мероприятий – предоставить компаниям инструментарий, необходимый им для того, чтобы быть открытыми акционерными компаниями.

NASDAQ Online – это уникальное средство планирования, разработанное специально для высшего руководящего состава компаний, зарегистрированных в системе NASDAQ. Данная услуга включает рыночные данные по всем компаниям, акции которых продаются в США, а также цены в реальном времени на акции NASDAQ. Кроме того, предоставляется ключевая информация о формах собственности, исследованиях, коэффициентах производительности и многое другое. Информация постоянно обновляется и содержится в едином источнике. Услуга NASDAQ Online предоставляется зарегистрированным компаниям бесплатно.

NASDAQ создает первый действительно глобальный фондовый рынок – цифровой, с интернет-доступом, открытый круглосуточно любому человеку в любой точке земного шара.

NASDAQ уже осваивает Японию, Европу, Гонконг и Канаду. Дальнейшие планы касаются Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Распространяясь по миру, NASDAQ стремится привлечь новый капитал.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) — не фондовая биржа в строгом смысле слова. Добиться, чтобы акции вашей компании были допущены на NASDAQ (пройти листинг) куда проще, чем на NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа);

кроме того, на этой площадке торгуются акции, как американских компаний, так и зарубежных (таких примерно 500 из пяти тысяч — например, российский Golden Telecom). Общая капитализация (совокупная стоимость всех акций) котирующихся на NASDAQ компаний достигает шести триллионов долларов.

Таблица 1.

Пятая буква в символах ценных бумаг, торгующихся на электронной бирже Nasdaq A Class A Акции класса А B Class B Акции класса В C Issuer qualifications В течение ограниченного периода времени эмитент может не exceptions соответствовать требованиям листинга D New Новая эмиссия акций (обычно осуществляется при проведении обратных сплитов) E Delinquent in required NASD считает эмитента виновным в нарушении правил подачи filings with the SEC документов в SEC F Foreign Акции иностранных компаний G First convertible bond Первые конвертируемые облигации H Second convertible bond, Вторые конвертируемые облигации, та же компания same company I Third convertible bond, Третьи конвертируемые облигации, та же компания same company J Voting Голосующие акции K Non-voting Неголосующие акции L Miscellaneous situations, Различные ситуации, связанные с обращением депозитарных such as depositary receipts, расписок, спекулятивных акций компаний с сомнительными stubs, additional warrants, финансовыми показателями, дополнительных варрантов и and units ценных бумаг инвестиционных фондов M Fourth class preferred stock Привилегированные акции четвертого класса N Third class preferred stock Привилегированные акции третьего класса O Second class preferred Привилегированные акции второго класса stock P First class preferred stock Привилегированные акции первого класса Q Bankruptcy Proceedings Ценные бумаги компании, проходящей по делу о банкротстве R Rights С правом на покупку акций из новых выпусков на льготных условиях.

S Shares of beneficial interest С правом получения доходов или иных преимуществ, предоставленным собственнику-бенефициару T With warrants or with rights С варрантами или с правом покупки акций из новых выпусков на льготных условиях U Units Ценные бумаги инвестиционных фондов V When-issued and when "Когда и если будут выпущены"* и "когда и если будут distributed размещены"* W Warrants Варранты** X Mutual Fund Акции взаимного фонда Y ADR (American Depositary Американские депозитарные расписки, АДР Receipt) Z Miscellaneous situations Различные ситуации, связанные с обращением депозитарных such as depositary receipts, расписок, спекулятивных акций компаний с сомнительными stubs, additional warrants, финансовыми показателями, дополнительных варрантов и and units. ценных бумаг инвестиционных фондов.

Информационно-технологический прогресс, либерализация регулирования рынка ценных бумаг, необходимость выдерживать натиск конкурентов заставляют организаторов торговли выходить за национальные рамки и предлагать свои услуги на иностранных рынках. Новые технологии торговли упрощают процедуры доступа на рынок, совершения сделок и ® обработки соответствующей информации, что связано не только с уменьшением временных, но также и материальных затрат. Торговля методом «открытого выкрика» все чаще заменяется электронными системами ввода приказов, так называемым непрерывным аукционом, что снижает значимость географического расположения рынка и открывает возможности работы с удаленных терминалов.

РЕЗЮМЕ В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты функционирования электронных фондовых торговых систем в мире на примере NASDAQ с целью анализа существующих на рынке ценных бумаг торговых систем на зарубежных торговых площадках, и выявления перспектив и основных направлений их развития.

РЕЗЮМЕ У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти функціонування електронних фондових торговельних систем у світі на прикладі NASDAQ з метою аналізу існуючих на ринку цінних паперів торговельних систем на закордонних торговельних площадках, і виявлення перспектив і основних напрямків їх розвитку.

SUMMARY The theoretic-methodological aspects of functioning of electronic share trading systems in the world on example NASDAQ with the purpose of the analysis of trading systems existing on a securities market on foreign trading platforms, and revealing of prospects and the basic directions of their development are considered in this article.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1.Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995.

2.Мозговий О.М. Організація неорганізованого ринку: Позабіржовий фондовий ринок України сьогодні й завтра // Фінанси України. - 1997. - № 1. - С. 71-79.

3.Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 263с.

4.Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М.: ФА, 2000, 312с.

5.Фондовые рынки США: основные понятия, механизм, терминология. Пер. с англ. — М.:

Церих-ПЭЛ, 1992.

Поступила в редакцию 25.12.2006 года МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Єрьоменко А.А., асистент ДонНУ У світогосподарському розвитку останніх десятиріч домінуючу позицію займає економіка, заснована на принципах вільного підприємництва, конкуренції та зовнішньоекономічної відкритості. Однією з передумов оптимального сполучення факторів виробництва, що забезпечує бажані економічні і соціальні результати, виступає їхнє вільне переміщення через кордони, міждержавний перелив у формі експорту та імпорту капіталу. У цих умовах формується багаторівнева рухома міждержавна система відносин, випливають нові економічні проблеми, що потребують управління цими процесами. Однак для розробки системи заходів цілеспрямованого впливу на них необхідне поглиблене дослідження природи руху капіталу, з'ясування мотивів, якими керуються інвестори під час просування інвестицій в iншi країни.

Дослідженню цих питань присвятили роботи такі закордонні і вітчизняні вчені, як Р.

Вернон, С. Гаймер, Ч. Кіндлебергер, Р. Лакруа, Р.Розорн, У.Фішер, У.Шарп, І.О.Бланк, Б.В. Губський, Ю.В. Макогон, В.В. Мельник, В.В. Козюк. Незважаючи на значну увагу з боку вчених-економістів на процеси вивозу капіталу за кордон, питання мотивації інвесторів залишаються відкритими для дискусії.

Метою даної статті є систематизація поглядів вчених-економістів з приводу складу мотивів інвестиційних процесів та співставлення основних мотивів інвестування (вкладення капіталів) у міжнародному русі капіталів.

Більшість дослідників пов'язує мотиви міжнародного руху капіталу з перевагами вкладення інвестицій в iншi країни, зокрема з низькою вартістю факторів виробництва, з необхідністю виходу на ринки країн або уникнення міжнародних торгових бар'єрів. Виявлено, що мотиваційна природа міжнародного руху капіталу ґрунтується на вільній конкуренції i намаганні одержати прибуток. Переважно інвестори здійснюють закордонне інвестування з метою отримання прибутків вищих, ніж від діяльності на внутрішньому ринку.

Експерти поділяють yci мотиви інвесторів на три групи: 1). захоплення зовнішніх джерел енергетичних pecypcів та сировини, 2). пошук ринків збуту продукції, 3). доступ до високотехнологічних виробництв.

Перша група мотивів обумовлена наявністю за кордоном багатих природних pecypcів, дешевої кваліфікованої робочої сили та розвиненої матеріальної інфраструктури - історично i тривалий час (майже до початку другої світової війни) була найважливішою умовою залучення іноземних інвесторів.

До другої групи мотиваційних чинників належать ємність ринку i темпи його зростання.

Для іноземного інвестора нові ринки дають змогу економити за рахунок масштабу виробництва i залишатись конкурентоспроможним й розширювати свою діяльність. До цієї групи доречно включити подолання імпортних бар’єрів та захоплення нових ринків збуту продукції, здобуття контролю над цими ринками, диверсифікацію форм конкурентної боротьби.

Третя група чинників уміщує раціоналізацію структури виробництва і вдосконалення управління економічними процесами. Іноземний інвестор, який прагне підвищити конкурентоспроможність своєї продукції, має скористатись з переваг у забезпеченості ресурсами, розвитку інфраструктури, організації i впровадженні нових технологій i сучасного менеджменту.

Узагальнюючи основні мотиви інвесторів щодо просування свого капіталу за кордон, можна зробити висновок, що основною рушійною силою таких процесів є турбота про постійну підтримку конкурентоспроможності власної продукції, виробництва та компанії загалом, а також постійний контроль i розширення ринків збуту продукції. Звідси сформуємо систему мотиваційних чинників та механізмів, що спонукають інвесторів до просування капіталу в iншi країни, яку представлено на cxeмі ( рис. 1.4).

© Єрьоменко А.А., Захоплення за Географічна Освоєння нових Участь у капіталі кордоном багатих експансія нових технологій природних ринків збуту ресурсів продукції Мотиваційні цілі інвестування Одержання прибутку, участь в управлінні, доступ до високотехнологічних виробництв і сучасного менеджменту Мотиваційні фактори інвестування Дешева та Дешева і Економія Розширення Використання якісна кваліфікован транспортни фіскальних ринків збуту а робоча пільг, сировина х витрат подолання сила імпортних бар’єрів Рис. 1.1 Взаємодія мотиваційних цілей і факторів міжнародного руху капіталу.

Наприкінці ХХ ст. міжнародний рух капіталу охопив більшість країн світу, став високодинамiчним у часі, структурованим у напрямах та обсягах вкладання. Сформувалась мережа посередників руху капіталів, система управління мобілізацією, трансформацією вкладеннями та поверненням їх. Отже, міжнародний рух капіталів набув рис міжнародного інвестиційного процесу. За таких умов фактори міжнародного руху капіталу доцільно розглядати у взаємозв'язку з інвестиційними мотиваційними чинниками, незалежно від суб’єкта або об'єкта інвестування.

Економічна сутність і значення інвестицій у забезпеченні динамічного розвитку світової економіки розглядалися багатьма вченими-економістами. Термін "інвестиції" походить від латинського "inwest", що означає "одягати", "вкладати", а дослівно з англійської мови (investment) і німецької (inwestition) – капітальні вкладення або інвестиції.

Перші погляди на сутність інвестицій, стимулювання інвестиційного процесу відображені у працях меркантилістів (Т. Мен, Ж. Кольбер), які дотримувалися принципів, що джерелом багатства та інвестицій є торговий капітал, який формується завдяки успішно проведеним зовнішньоторговельним операціям. У подальшому фізіократи (Ф. Кене, Ж. Тюрго) запропонували ідею, в основі якої було бачення землі як єдиного джерела багатства. Ф. Кене формулює поняття "інвестиції" як суму початкових авансів або капітальних вкладень з метою одержання доходів, визначає інвестиції як необхідні для виробництва витрати, що визначають вартість товарів. Належну увагу приділяв правильності авансування капіталу у сферу сільськогосподарського виробництва, що зробило його першим дослідником питань раціональності здійснення інвестицій в аграрний сектор економіки.

Зміст інвестицій розглядався в роботах класиків політичної економії. Так, А. Сміт виходить з того, що обсяги заощаджень дорівнюють інвестиційним запасам, оскільки накопичення грошових коштів без наступного їх використання є винятковим явищем. А непродуктивне споживання вчений розглядав як фактор, який гальмує інвестування. Вагомого значення проблемі державного регулювання інвестиційних процесів надав Дж. Кейнс, який вперше вказав на необхідність стимулювання інвестиційного процесу з боку держави шляхом формування ефективного попиту. Узявши як засадничу тезу, що визначальною складовою ефективного попиту є інвестиційний попит (виробниче споживання), він пропонує через грошово-кредитну та податково-бюджетну політику впливати на обсяги інвестицій, оскільки їх зростання сприятиме збільшенню зайнятості, споживчого платоспроможного попиту, а також національного доходу. Під інвестиціями Дж. Кейнс розуміє поточний приріст цінності капітального майна в результаті виробничої діяльності цього періоду, тобто, це та частина доходу за даний період, яка не була використана для споживання.

Інвестиції як об’єкт особливої уваги в економічній науці залишився проблемним питанням і в наш час. Так, за У. Шарпом, "інвестувати" у найширшому розумінні означає "розстатися з грішми сьогодні, щоб мати їх суму у майбутньому". Л. Гітман визначає інвестиції як спосіб розміщення капіталу, який повинен забезпечити збереження чи зростання його вартості й (або) принести невід’ємний доход. Однаковий зміст інвестицій знаходить своє відображення у працях українських економістів, зокрема І. Бланка, В. Федоренка, у термінологічному словнику Дж. Розенберга, в якому зазначено, що інвестиції – це вкладення (витрати) грошей, капіталу з метою подальшого його збільшення, одержання доходу, або те й інше. Подібним є визначення терміну у фінансово-економічному словнику: інвестиції являють собою вкладення в основний і оборотний капітал з метою одержання доходу.

Правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності в нашій державі визначаються Законом України "Про інвестиційну діяльність", в якому "інвестиціями є всі види майнових і інтелектуальних цінностей, вкладаємих в об'єкти підприємницької й інші види діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:

- грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери;Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 22 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.