, , ,

<<

 >>  ()
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

Zpracovn a vydn publikace bylo umonno dky finann podpoe, udlen roku 2009 Mini sterstvem kolstv, mldee a tlovchovy v rmci Rozvojovho programu. 7 projektu Filozofick fakulty Univerzity Palackho v ...

-- [ 4 ] --

, , , , . , .

Rossica Olomucensia XlVIII.

XXI 7 9 2011 .

Rossica olomucensia Vol. XlViii pokyny pRo autoRy asopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. OlOmOuc Rossica Olomucensia - asopis pro ruskou a slovanskou filologii je pokraov nm roenky Rossica Olomucensia vydvan olomouckmi rusisty od r. 1968. aso pis je recenzovanm periodikem. Vychz dvakrt ron. Od r. 2009 m i svoji elek tronickou verzi.

Uveejuje pvodn vdeck a odborn studie s filologickou problematikou. V tom to smyslu jsou pijmny pouze pspvky, kter nebyly dosud publikovny a nejsou pijaty k publikaci v jinm asopise, co dokldaj autoi svm prohlenm.

Obsah asopisu m nsledujc strukturu: vdeck a odborn stati, recenze, zprvy a kronika.

Poskytnut pspvky mus respektovat ne uveden formln pokyny. V ppad jejich nedodren se pspvky vrac autorm k pravm a doplnnm.

Vechny pspvky prochzej nezvislm, objektivnm, anonymnm recenznm zenm.

Pspvky je mono zaslat bhem celho roku. Uzvrka je vdy k poslednmu dni msce kvtna a jna pslunho roku.

Texty pspvk zaslejte na adresu:

Rossica Olomucensia, katedra slavistiky, Filozofick fakulta Univerzity Palackho v Olomouci, kkovskho 10, CZ771 85.

Email: l.voboril@centrum.cz Soubor v elektronick podob mus bt uloen pod pjmenm autora (bez diakriti ky, latinkou) s koncovkou.doc nebo rtf (nap. novak.rtf, vychodil.doc).

Struktura a prava pspvku:

jmno autora bez titul v poad jmno, (jmno oteck), pjmen.

Stt a msto, v nm autor pspvku psob.

nzev pspvku.

Abstrakt v anglitin v rozsahu cca 400 a 600 znak s mezerami. Uvd se za slovem Abstract:

klov slova v anglitin cca 10 15 slov, oddluj se pomlkami. Uvd se za slovy key Words:

Text pspvku zkladn text font Times new Roman, vel. 12 pt, dkovn 1,5, zarovnn vlevo, okraje 2,5 (nahoe, dole, vlevo i vpravo). neformtovat formto vn se v pevodu do szecho editoru ru. Entrem oddlovat pouze odstavce, od stavce neodret ani neoddlovat mezerami. nestrnkovat (strnky vyznait ppad n pouze na titn text run). Mezititulky neoddlovat mezerami.

Cel text a vechny dal sousti se p fontem Times new Roman, vel. 12 pt.

Maximln rozsah 18 000 znak vetn mezer (vetn jmna, nzvu, abstraktu, klovch slov, vlastnho textu, poznmek, seznamu pouit a excerpovan literatury).

klov slova v textu (bez uvozovek) a pklady (bez uvozovek) se uvdj kurz vou. Pro zvraznn pouvejte tun psmo. Podtrhvn nen ppustn. Citace se uvdj uvozovkami (Cituji, , Citation), specifickmi pro kad ja zyk. Odkazy na citovanou i pouitou literaturu se uvdj v hranatch zvorkch s uvedenm pjmen autora, roku a sla strany: [novk 1997: 65]. Poznmky pod arou pouvejte pouze pro doplujc informace, nikoli jako odkaz na literaturu.

Pouit literatura. Pklady uvdn jednotlivch titul (zkladn formy) v sez namu literatury:

kniha, monografie, uebnice:

CRySTAl, D. (2001): Language and the Internet. Cambridge: Cambridge Uni versity Press.

lnek v asopise:

GREGOR, j. (2006): Verbonominln spojen MT + abstraktum a jejich ekvi valenty v rutin (z hlediska lingvodidaktickho). Opera slavica XVI, 2006,. 4, s.

1126.

Pspvek ve sbornku:

jAnk, P. (1989): Mluva v severozpadoeskm pohrani. In: F. Dane j.

Bachmannov S. mejrkov M. krmov (eds.): esk jazyk na pelomu tisci let. Praha: Academia, s. 239249.

Autoi odpovdaj za jazykovou a gramatickou sprvnost textu. Pspvky v rozpo ru s uvedenmi pravidly, neschvlen recenznm zenm i neodpovdajc zsadm etiky nebudou k publikovn pijaty.

Text Pokyn pro autory v ruskm jazyce je uveejnn na internetov strnce katedry slavistiky: www.rusistika.upol.cz v oddle Rossica Olomucensia.

Tme na na Vai spoluprci!Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 
 >>  ()

:...
 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .