авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
-- [ Страница 1 ] --

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «СЕМЬЯ - ЕДИНЕНИЕ - ОТЕЧЕСТВО»

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР

НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Материалы круглого стола 15 марта 2012 г.

МИНСК

«БОНЕМ»

2012

1

УДК 322(476)(082)

ББК 86.2(4 Беи) Я 43

Р 36

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО СТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: материалы круглого стола 15 марта 2012 г./ Национальная академия наук РБ, Белорусская Православная Церковь, МБФ «Семья — Единение — Отече ство». Минск, «Бонем», 2012 г. — 138 с.

978-985-6630-66-1 Книга содержит доклады участников круглого стола «Религиозный фактор национальной безопасности Республики Беларусь», состоявшегося в Минске 15 марта 2012 г. Его орга низаторами выступили: Национальная Академия наук Республики Беларусь, Белорусская Православная Церковь, МБФ «Семья – единение – Отечество». В работе круглого стола при няли участие ученые, преподаватели, священнослужители, общественные деятели.

Книга будет полезна специалистам, занимающимся проблемой обеспечения националь ной и, в частности, демографической безопасности, вопросами взаимодействия религиозных организаций и государства, противодействия проникновению и деятельности на нашей тер ритории деструктивных культов и сект.

УДК 322(476)(082) ББК 86.2(4 Беи) Я ISBN 978-985-6630-66-1 © Национальная Академия наук Республики Беларусь © Белорусская Православная Церковь © МБФ «Семья — Единение — Отечество»

© Оформление ЗАО « БОНЕМ», Сям’я – асяродак духоўнасці і гарманічнага развіцця грамадства Каваленя Аляксандр Аляксандравiч — акадэмiк-сакратар Аддзялення гуманiтарных навук i мастацтваў НАН Беларусi, доктар гiстарычных навук, прафесар.

Уступнае слова Шаноўныя ўдзельнікі “круглага стала”!

Паважаныя святыя айцы і госці!

Па даручэнні Бюро Аддзялення гуманітарных навук і мастац тваў НАН Беларусі дазвольце шчыра вітаць вас у навуковым хра ме беларускай навукі, адным з важных яе падраздзяленняў, – Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа!

Хачу падкрэсліць, што гэта з’ява не выпадковая. Вы ведаеце, што 2012 год аб’яўлены Годам кнігі, і менавіта наша Цэнтральная навуковая бібліятэка, якая заўсёды была актыўным правадніком навукова-гуманістычных ідэй, сёння значна актывізавала сваю дзейнасць, стаўшы сапраўдным цэнтрам арганізацыі навукова грамадскіх і духоўна-культурных мерапрыемстваў.

Наша сённяшняе мерапрыемства знакавае. Яно праходзіць у Дзень Канстытуцыі. Шаноўныя сябры, дазвольце сардэчна павіншаваць усіх вас з Днём Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і пажадаць творчай працы!
Паважаныя калегі!

Сённяшняе наша мерапрыемства – гэта не нейкая выпад ковая з’ява, а практычная рэалізацыя шматграннай праграмы супрацоўніцтва паміж Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і Беларускай Праваслаўнай Царквой, якая актыўна рэалізуецца ў шматлікіх сумесных праектах.

Хачу напомніць, што многія нашы сумесныя навукова духоўныя мерапрыемствы выклікалі не толькі шырокі грамадскі водгук, але і з’яўляюцца ўзорам іх змястоўнага правядзення, глыбінёй асвятлення і талерантным стаўленнем да самых вос трых грамадскіх праблем. Вялікі рэзананс выклікаў праведзены ў Нацыянальнай бібліатэцы Беларусі 23 кастрычніка 2008 года Міжнародны «круглы стол» «Хрышчэнне Русі ў лёсах народаў Расіі, Беларусі і Украіны», які быў прысвечаны 1020-годдзю Хрышчэння Русі. У яго рабоце прымаў удзел Свяцейшы Патрыярх Маскоўскі і ўсея Русі Алексій ІІ, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патры яршы Экзарх усея Беларусі Філарэт, Старшыня Прэзідыума На цыянальнай акадэміі навук Беларусі М. У. Мясніковіч, шматлікія вучоныя і грамадскія дзеячы.

Значнымі навукова-духоўнымі падзеямі сталі міжнародныя канферэнцыі «Беларусь: государство, религия, общество» і «Духовно-нравственное воспитание на основе отечественных культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей», якія былі праведзены вучонымі Аддзялення гуманітарных на вук і мастацтваў НАН Беларусі сумесна з кіраўніцтвам Белару скай Праваслаўнай Царквы і выкладчыкамі Мінскіх духоўных акадэміі і семінарыі ў Жыровічах. У рабоце канферэнцый пад сустаршынствам Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыярша га Экзарха усея Беларусі Філарэта і Старшыні Прызідыума На цыянальнай акадэміі навук Беларусі М. У. Мясніковіча, прымалі ўдзел шматлікія вучоныя, прадстаўнікі культуры, духавенства і шырокай грамадскасці. Пленнай і навукова змястоўнай з’явілася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сям’я і жанчына ў сучас ным свеце», якая адбылася 2-3 лютага 2012 года і сабрала звыш 400 удзельнікаў і гасцей.

За апошнія гады праведзена некалькі дзесяткаў вельмі знач ных навукова-грамадскіх і духоўна-культурных мерапрыемстваў, якія выклікалі вялікую цікавасць і станоўчы грамадскі рэзананс.

Думаю выкажу агульную думку, што абраны курс супрацоўніцтва неабходна падтрымліваць, напаўняць нашы сумесныя праекты навуковым зместам грамадска-духоўнага жыцця.

Паважаныя ўдзельнікі нашай сустрэчы!

Сёння ў гэтай зале сабраліся прадстаўнікі навуковай грамадскасці, Царквы, грамадскіх аб’яднанняў, каб абмеркаваць вельмі важную для нашай маладой дзяржавы праблему рэлігійнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

У насычанай праграме «круглага стала» абазначаны шэраг актуальных пытанняў, якія, я ўпэўнены, выклікаюць зацікаўленае абмеркаванне і адпаведны грамадскі рэзананс.

Хачу звярнуць вашу ўвагу на адну з акрэсленых праблем, якая, на мой погляд, з’яўляецца вызначальнай у забеспячэнні нацыя нальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Гэта праблема сям’і. Дзе ля справядлівасці патрэбна сказаць, што інстытут сям’і сёння ў Беларусі перажывае, калі не крытычны, то даволі складаны пе рыяд. Згодна інфармацыі, якая апублікавана на сайце «Рэлігія ў Беларусі», адзначаецца, што ў студзені 2012 года ў Рэспубліцы Беларусь было зарэгістравана звыш 3,5 тысяч шлюбаў, але за гэты ж час адбылося амаль 3,3 тысячы іх скасаванняў. Названы факт, бясспрэчна, не адлюстроўвае ўсю палітру стану белару скага сямейнага жыцця, тым не менш заслугоўвае нашай увагі. Я думаю, што ў выступленнях удзельнікаў «круглага стала» акрэс леная праблема прагучыць больш востра. Давайце паспрабуем для сябе адказаць на шматлікія пытанні, якія штодзённа ставіць жыццё. Для прыкладу:

Ці шкодна для маладой, яшчэ не сфарміраваўшайся асобы скажэнне векавых уяўленняў аб сям’і?

Як мы павінны ўспрымаць сусветную тэндэнцыю лібералізацыі адносін да сексуальных меншасцей?

Якім вырасце дзіця ў аднаполай сям’і?

Як павінны ацэньваць служыцелі Царквы і веруючыя лібералізацыю адносін да сексуальных меншасцей і аднаполай сям’і?

Чым пагражае грамадству легалізацыя аднаполых шлюбаў?

Шаноўныя ўдзельнікі «круглага стала»!

Мой адказ на пастаўленыя і многія іншыя пытанні, як і большасці нашай аўдыторыі, катэгарычна адмоўны. Але ці наша негатыўнае стаўленне здымае праблему. Давайце разам паспра буем шукаць навуковае вырашэнне акрэсленых і многіх іншых пытанняў. Акрэсленыя праблемы сёння ў нашым грамадстве яшчэ не так востра стаяць, тым не менш мы павінны быць гатовымі да іх вырашэння.

Зварот да гістарычнага вопыту дазваляе сцвярджаць, што чалавечае жыццё – гэта жыццё разам. Жыць чалавеку аднаму складана. З даўніх часоў людзі жылі разам: сем’ямі, плямёнамі, протадзяржаўнымі аб’яднаннямі. Агульнымі намаганнямі яны паспяхова пераадольвалі сацыяльныя і прыродныя наступствы, расцілі новыя пакаленні, перадаючы ім навыкі і вопыт культурных і духоўных традыцый. Звярніце ўвагу на той факт, што ў бурнай віхуры гістарычных падзей знікалі гарады, краіны, разбураліся і гінулі цывілізацыі. Толькі адзін сацыяльны інстытут, не гледзечы на ўсе супярэчнасці, тысячы войн і прыродных стыхій, вытрымаў выпрабаванні тысячагоддзяў. Гэтай сацыяльнай каштоўнасцю з’яўляецца сям’я. Яшчэ ў старажытным Рыме бліскучы аратар, філосаф і палітык Марк Туллій Цыцэрон (106-43 до н. э.) называў шлюбны саюз першай ступенькай чалавечага грамадства.

Сям’я – гэта галоўны асяродак духоўнасці, гармоніі, ка хання, які захоўвае і перадае ад пакалення да пакалення леп шы жыццёвы вопыт. Сям’я дае чалавеку сэнс жыцця, нараджа ючы самыя высакародныя духоўныя пачуцці. Шмат прыкладаў, калі людзі ахвяравалі сваім жыццём у імя сям’і. Гэта важнейшы і дзейсны інстытут захавання нацыянальных традыцый, які вало дае вялікім і эфектыўным выхаваўчым патэнцыялам. Сям’я дапа магае захоўваць абрады і традыцыі, якія склаліся з цягам часу, моўнае багацце народа, каб перадаваць іх ад бацькоў дзецям.

Сям’я з’яўляецца захавальніцай традыцый, якія ўяўляюць сабой часцей за ўсё няпісаныя законы ўзаемаадносін паміж людзьмі, што выпрацаваны грамадствам за многія стагоддзі нацыянальнай культурай. Гэта аснова духоўна-рэлігійных каштоўнасцей і абрадаў. Яна прызвана зберагаць і перадаваць дзецям асноўныя хрысціянскія запаведзі, выхоўваць у іх павагу да бацькоў і старэйшых, пачуццё ўдзячнасці да нацыянальных каштоўнасцей, уважлівыя адносіны да акружаючага асяроддзя.

Нездарма біблейская мудрасць павучае: «Всем сердцем почи тай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей.

Помни, что ты рожден от них;

и что можешь ты воздать им, как они тебе?».

А што мы бачым сёння? Я маю на ўвазе фіктыўныя сямей ныя саюзы? Я б назваў гэтую тэндэнцыю «каханнем з бракам”.

Не скажу, што гэта новае адкрыццё, але ў нашы дні гэта тэн дэнцыя набывае даволі шырокія памеры. Калі дзеля атрымання пэўных выгад заключаюцца фіктыўныя шлюбныя саюзы. Дарэ чы, у некаторых краінах дадзены феномен стаў даволі выгадным бізнесам.

Аб важнасці праблемы, якую мы сёння абмяркоўваем, яскрава сведчаць шматлікія форумы Інтэрнэта, дзе маладыя людзі ахвотна дзеляцца сваім шматлікім небяспечным «жыц цёвым вопытам», даюць самыя неверагодныя парады кахання.

Сёння Інтэрнэт-парталы проста трашчаць абмеркаваннем пра блем сексуальных адносін. У гэты працэс усё больш актыўна ўмешваюцца з рознымі антынавуковымі парадамі шарлатаны.

Сёння навукоўцам і прадстаўнікам духавенства неабходна больш актыўна, нават агрэсіўна насаджаць у СМІ пазітыўны во пыт выхавання падрастаючага пакалення, паказваць і адстойваць сапраўдныя духоўныя каштоўнасці, у тым ліку сям’і. Рабіць гэту справу патрэбна далікатна, але мэтанакіравана і пераканаўча.

У друку і на тэлебачанні важна пастаянна падкрэсліваць, што сярод многіх функцый сямейнага саюза адной з важнейшых заўсёды было падтрыманне і перадача нацыянальных, культур ных і духоўных традыцый беларускага народа.

Упэўнены, што навуковае разуменне і духоўная перакана насць асобы будуць садзейнічаць фарміраванню пазітыўных адносін да інстытута сям’і ў сучасным беларускім грамадстве.

Навукова-духоўны дуалізм будзе значнай рухаючай сілай пераа долення негатыўных тэндэнцый у сямейных адносінах.

Запрашаю ўсіх да канструктыўнага дыялогу.

Семья и религия Авсиевич Михаил Тимофеевич — профессор кафедры содержания и методов воспитания ГУО «Академия последипломного образования», кандидат философских наук, доцент.

Главное, что должны дать родители своим детям – это поло жительный пример семейной жизни.

В Программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 -2015 годы отмечается, что низкий уровень рождаемости в стране совпал к кризисом института семьи. Поч ти половина (44 процента) заключаемого брака распадается. В этих условиях одной из первостепенных задач демографической политики должно стать возрождение авторитета семьи, семей ных ценностей.

Остановимся на рассмотрении некоторых причин, приводя щих к распаду семьи или производящих глубокие перемены в семье. Следует выделить два типа причин. Первый — характер ный для передовых стран мирового сообщества, и второй — при чины, вытекающие из особенностей конкретной страны, в дан ном случае Беларуси.

Главная причина первого типа — это почти полное исчезно вение труда в семье, который имеет огромное воспитательное значение. Например, белорусские крестьянские дети только по дому были заняты в 85 видах работ. И это не считая общего труда с 5—6 лет в поле, огороде, саду. Во многих делах взрос лые не очень нуждались в помощи детей, а привлекали детей к труду сознательно. Раньше мать, как правило, всегда была дома и являлась центром внутрихозяйственной жизни семьи. Сегодня же члены семьи все трудятся вне дома. Семья начинает превра щаться из трудовой в потребительскую единицу. Современная служба быта и сеть магазинов всех профилей отнимает труд у семьи. Сегодня семья является больше местом отдыха, а не тру да. А окружение городов дачными поселками есть попытка со хранить то, чем семья нормально жила раньше, если, конечно, у некоторых семей не является источником жизни.

Вторая причина, тесно примыкающая к первой, — урбаниза ция жизни. Скопление населения в крупных городах приводит к процессу отмирания натурального хозяйства, на смену которому приходит товарное хозяйство. Все то, что семья раньше имела как продукт своего труда, теперь легко приобрести на стороне.

Все это требует изменения отношений родителей, воспитателей и учителей к детям.

Третья причина первого типа — изменение положения жен щины в современной жизни. Раньше полем деятельности ее была семья. Сегодня она занята на производстве, общественной и политической работой. Все это лишает семью света и тепла, согревающего ее. В связи с самостоятельностью женщины про исходит перемена в ее психологии, связанная с материальной независимостью от мужа, что дает ей право иначе строить вну трисемейные отношения. Эти причины породили явления много семейственности мужчины и так называемого «свободного мате ринства» женщины.

Теперь остановимся на причинах второго типа. Их много.

Выделим три главных.

Первая заключается в том, что, начиная с 1917 года резко из менилась экономическая основа жизни семьи, ролевые функции супругов, количественный состав семьи, но нет государственной системы подготовки будущего семьянина. Теоретической осно вой такого положения явился «Манифест Коммунистической партии», в котором говорится, что семья должна исчезнуть, а функции воспитания подрастающего поколения перейдут к го сударству [1, с. 17].

Чтобы снять вопросы, необходимо отметить, что в отноше нии советского государства к семье и браку можно выделить три периода.

В первый, ленинский, в соответствии с положениями Мани феста, был в 1918 г. принят новый кодекс актов гражданского состояния (далее КАГС), который рассматривал брак как согла шение между мужчиной и женщиной свободный от государ ственной власти. А. Коллонтай убеждает трудящихся, что «семья перестает быть нужной», а «свобода общения между полами не противоречит идеологии коммунизма» [2, с. 18]. Подобное за конодательство привело к росту разводов. И когда П. А. Сорокин в 1922 году опубликовал данные, что в Петрограде 92,2 % раз вода на 10 000 браков, В. И. Ленин в своей статье «О значении воинствующего материализма» назвал его крепостником и реак ционером [3, с. 31-33].

Второй период — 1925—1961 гг. Уничтожение семьи не со стоялось благодаря упорному стремлению населения России сохранить религиозно–моральные моменты семейного союза, а также деятельности государства (в 1925 году вводится новый КАГС, который фактически запретил разводы — накладывались большие алименты — и парторганизации начали заниматься во просами укрепления семьи).

Третий период начался с 1961 года, когда были приняты по правки к КАГС, смягчившие условия развода.

До революции функции мужа и жены были распределены следующим образом: муж был добытчиком, а жена — домохо зяйкой, воспитателем детей. Вовлечение женщины в производ ство после революции привело к тому, что жена тоже становится добытчиком, хотя и все остальные функции остались за ней, в то время как функции мужчины остались прежними. По данным социологов сегодня трудовой день женщины-матери в нашей ре спублике составляет в среднем 12 часов в сутки, а у мужчин, ко торые не помогают по дому (таких примерно 2/3) всего 8 часов.

Продолжительность жизни женщин составляет в среднем 75 лет, а у мужчин 63 года. Это приводит к старению нации и увеличе нию количества женщин над мужчинами. Специалисты считают, что именно труд способствует увеличению продолжительности жизни. Следовательно, если муж разделит домашний труд с же ной, то жить будет дольше и атмосфера в семье будет лучше.

Некоторые же ученые (как И. С. Кон) утверждают, что одна из причин разводов — сексуальная неудовлетворенность су пругов. Да, и такая причина существует. Однако давайте раз беремся, как она возникает. Если, придя с работы, муж садится к телевизору и смотрит фильм, у него возникают одни эмоции.

Тогда какие же эмоции возникают у жены, которая в это время готовит еду, стирает или же занимается детьми? Конечно, про тивоположные. Так что же, нам нужна сексуальная революция, как утверждает И. С. Кон и его сторонники? Нет! Нужна научная система нравственно–полового воспитания будущих семьянинов в семьях, дошкольных учреждениях и школах.

Нужно организовать изменение психологии в этом направ лении через всю систему пропаганды: радио, телевидение и прессу. Если муж и жена оба работают и вместе выполняют до машнюю работу, то у них будут и одинаковые желания. Дети обязательно должны вовлекаться в домашний труд, чтобы впо следствии у них самих складывались нормальные отношения в семьях. Развитие конфликтов в молодых семьях, как правило, начинается так. Муж, воспитанный в стиле добытчика, придя до мой раньше жены и не найдя ничего на плите и в холодильнике, как правило ждет жену, смотря телевизор. И если он встречает ее фразой: «Почему так долго, я есть хочу?!», то жена, конечно, вначале накормит его такими словами, что есть ему не захочет ся. А если бы он ее встретил фразой: «Ты, конечно, устала, но я приготовил ужин, покушай и иди отдыхать»?!

Вторая причина вытекает из полной психологической без грамотности нашего населения. Если раньше существовала большая семья, в которой все подчинялись указаниям отца или деда, то сегодня мы имеем семью, состоящую из супругов и их детей, и конфликты чаще всего возникают из–за непонимания особенностей психологии друг друга, вытекающих как из тем перамента, и условий воспитания. К сожалению, в нашей лите ратуре нет хорошего, практически полезного определения тем пераментов и особенностей поведения их носителей в быту. И для начала можно почитать И. Канта, том 6-ой его сочинений, с. 535—540. Для иллюстрации приведем три строчки из опреде ления холерика: «Он горяч, вспыхивает быстро, как солома, но при уступчивости других скоро остывает. В его гневе нет нена висти, и он любит другого тем сильнее, чем скорее тот ему усту пает. Любит, чтобы его громогласно хвалили». [4, с. 537-538].

Например, Кант утверждает, что «сангвиник устремляется туда, куда его не просят;

холерик не идет туда, куда его приглашают без соблюдения правил приличия;

меланхолик заботится о том, чтобы его вообще не приглашали» [4, с. 215]. Согласитесь, что ссора супругов может начаться из–за желания сангвиника пойти в гости и нежелания меланхолика, т. е. вытекающая из непони мания особенностей темперамента друг друга.

Третья причина коренится в очень низкой культуре населе ния, особенно этической. Кант утверждает, что самое обидное для мужчины «назвать его глупцом», но ведь самое любимое су ществительное жены, когда она ругает мужа — «дурак», а далее идет прилагательное. Для женщины, считает Кант, самое обид ное сказать, что она безобразна [4, с. 537-538]. К сожалению, мужчины тоже срываются до оскорблений, но встает вопрос, а какую же культуру отношений воспитывают в семье, школе, в средствах массовой пропаганды. Вот пример юмор М. Жванец кого: «Лично я уже давно говорю: нет нашей бабы лучше!… Сто граммов дал, на трамвае прокатил — твоя».

Четвертая причина заключается в том, что сегодня мно го смешанных браков, которые потенциально могут быть кон фликтными. Это — межпрофессиональные, межсоциальные;

между людьми, выросшими в городе и выходцами из деревни;

межнациональные браки. Ведь если, например, муж занимает ся на работе тяжелым физическим трудом, а жена — учитель, то понимание такого явления, как усталость, согласитесь, у них разное. Если сходятся представители интеллигенции и рабочего класса, то естественно, период привыкания к особенностям друг друга значительно сложнее.

В последнее время, когда многие в особенности молодые люди осознанно и серьезно возвращаются к религиозным тради циям своих народов, появилась такая разновидность смешанных браков, как межконфессиональные. Вопрос о влиянии веры на решение семейных проблем остается дискуссионным. Атеисты считают, что религия вредна во всех отношениях. Однако если посмотреть на это с научной точки зрения, то можно сделать и другой вывод. Например, в знаменитой молитве последних Оптинских старцев есть такие слова: «Научи меня, Господи, пря мо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая». Это не что иное, как психологическая установка, которую задают себя верующие, и она благотворно влияет на отношения в семье. И разве может быть плохим семья нином тот, кто практику своей жизни стремится строить на осно ве христианской заповеди о любви сообразно словам Апостола Павла: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не за видует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине» (1-е Послание к Коринфянам, гл.

13, стихи 4-6). Мнения о бесполезности религии для практиче ской жизни могут быть связаны с ложными трактовками учений и нехристианских традиционных конфессий. Например, 4-я сура 3-й стих Корана (священной книги мусульман) гласит: женитесь на тех женщинах, которые вам любы – на двух, на трех и на че тырех. А если боитесь, что не сможете быть справедливыми, то ни одной». А в 128-м стихе говорится «И никогда вы не в состоя нии быть справедливым между женщинами, хотя бы и хотели этого». То есть логически Коран не допускает многоженства, ибо Магомет отрицает в человеке возможность такой справедливо сти. Сам пророк был женат только на одной женщине, которая была старше его на 15 лет и после ее смерти он больше не же нился. Из книги «Арабские истории» М. 1994.

ЛИТЕРАТУРА 1. А. Колонтай Семья и коммунистическое государство. – Киев, 1919.

2. А. Коллонтай Проституция и меры борьбы с ней. – М., 1921.

3. В.И. Ленин ПСС, т. 45.

4. И. Кант Сочинения в 6-томах. Т.2, 6. – М., 1966.

Религиозное поле Беларуси:

особенности и тенденции развития Безнюк Дмитрий Константинович — доктор социологических наук, профессор Белорусского государственного университета.

Анализ современного отечественного религиозного поля часто сопровождается попыткой обозначить специфику, а че рез неё уникальность религиозной ситуации в Беларуси. В этой связи необходимо чётко уяснить, что основные характеристики религиозной ситуации в нашей республике должны быть пред ставлены в виде двух отличных друг от друга смысловых гори зонтах. Первый – характеристики, которые роднят Беларусь с западным миром, прежде всего, Европой;

и здесь речь может идти только о подобии отечественной ситуации, о соответствии её мировым тенденциям. Второй горизонт – характеристики, ко торые составляют специфику религиозного поля Беларуси, обо значают её своеобразие и задают социокультурный контекст при разработке её законодательного оформления. Приводимые ниже характеристики, предлагаемые как содержательные моменты отечественной религиозности, соответствуют такому подходу.

1. Конфессиональная структура Беларуси свидетельству ет о стандартной европейской ситуации, которая описывается двухуровневой моделью. Первый уровень – доминирующее хри стианство (с динамичным неопротестантским элементом), вто рой уровень – широкий спектр иных конфессий (с малым числом сторонников новых (нетрадиционных) религий). Беларусь может отличать лишь факт отказа от признания государственной ре лигии или постулирования (оформленного законодательно) осо бого отношения к какой-либо конфессии, что не характерно для многих европейских государств.

2. Уровень религиозности населения, его воцерковленности, также роднит Беларусь с Западом. В среде верующих, прежде всего это касается традиционных для данных регионов религий, можно констатировать преобладание так называемых «партику лярных верующих». У них наблюдается явный раскол (несоответ ствие) между индивидуальной верой и культовым поведением, между личной убежденностью (религиозной самоидентификаци ей) и конфессиональной компетентностью (догматическим, ка ноническим соответствием), т.е. признание себя верующим не ведет к положенной частоте участия в общих и индивидуальных культовых действиях (богослужениях, постах, молитвах и т.п.).

Теперь укажем на те характеристики, которые задают специ фику отечественной религиозной ситуации.

Во-первых, своеобразие религиозной ситуации в Беларуси «определяется прежде всего её геополитическим положением – на стыке западной и восточной цивилизаций, сосуществовани ем и поочерёдным доминированием католицизма и православия.

Государства, находившиеся в разные исторические периоды на этнической территории Беларуси, всегда характеризовались по ликонфессиональностью» [5, 7]. Религиозная пестрота – истори ческая, естественно сложившаяся черта нашей культуры.

Во-вторых, динамика религиозности в Беларуси отличается стремительностью и масштабностью процессов: обвальный рост числа верующих (и, соответственно, религиозных организаций) и уменьшение числа атеистов и неверующих произошли за ко роткий срок – с 1986 года по конец 1990-х годов. Объяснить это, видимо, можно только достаточно стремительными темпами от мены духовной монополии атеистической идеологии марксизма ленинизма в советском обществе и появлением реальной возмож ности каждому свободно определяться с отношением к религии.

В-третьих, немногим более половины зарегистрированных религиозных групп имеют собственные молитвенные здания. Та кая ситуация – ситуация дефицита культовых зданий – может порождать некоторую напряжённость как в отношениях рели гиозных групп (разных конфессий, прежде всего) между собой, так и в их отношениях со светскими властями (органами местной власти и др.). История Беларуси изобилует периодами передела культовых заданий между конфессиями, отчуждения церквей, костёлов, синагог в пользу светских структур, а то и просто их физического разрушения. Теперь же, на волне восстановления исторической справедливости, часто несколько конфессий пре тендуют на одно культовое сооружение или участок земли.

В-четвертых, следует указать на рост конфессиональной пе строты: если в 1986 году на территории Беларуси действовали религиозные группы 8 конфессий, то в конце 1990-х годов – конфессий (сегодня – 25 конфессий). Такое религиозное раз нообразие возникает двумя путями. Первый путь – признание и легализация ранее запрещённых советским режимом конфес сий (например, униатство и некоторые протестантские течения).

Второй путь – возникновение нетрадиционных (новых) религий, т.е. таких религиозных вероучений, которых у нас ранее не на блюдалось. Нетрадиционные религии привносят в практику ду ховной жизни нашей республики новые (чаще всего тревожные) явления, которые связаны с сущностными характеристиками проповедуемых учений:

– ярко выраженное антихристианство и неоязычество (что, прежде всего, направлено против традиционных ценностей на циональной нравственности и гуманизма);

– тоталитарный характер религиозных новообразований (жесточайшая дисциплина, насилие над индивидуальностью, беспрекословное подчинение обожествляемому лидеру и т.д.);

– агрессивные методы привлечения и удержания членов орга низации (активная психологическая обработка сознания челове ка, направленная на разрушение индивидуального, личностного начала, воспитание чувства зависимости и безальтернативности сознания и поведения);

– антисоциальная направленность вероучения (требование разрыва с семьей и близкими, уход с места учебы или работы, безвозмездный и изнурительный труд на благо общины и т.п.);

– претензии на исключительность, богоизбранность.

С распространением нетрадиционных религиозных учений появляется новая характеристика религиозности – квазирелиги озное сознание, которое способствует распространению лжена учных идей и новых «стандартов объективности». Содержание такого сознания формируется на базе так называемых парана ук, оккультных и спиритических схем, мистицизма и т.п. Такой «коктейль» сторонники неокультов выдают за реальную и дей ственную альтернативу существующих путей познания и преоб разования мира и человека.

Число адептов нетрадиционных религий не велико, но сама тенденция их появления и распространения не может не вызы вать тревоги.

В-пятых, как с формальной, так и с сущностной стороны ре лигиозные процессы в Беларуси можно охарактеризовать как со ставляющие одной из двух тенденций – возрожденческой и экс пансионистской. В рамках первой идут процессы возрождения традиционных религиозных основ нашего общества и культуры;

здесь налицо ситуация обращения к исторически сложившимся в нашем регионе образцам духовности как базе современного нормативно-ценностного порядка. Суть второй тенденции – вне дрение в нашу культуру новых религиозных образцов путём, по преимуществу, активного (и часто агрессивного) миссионер ства.

В-шестых, конфессиональная пестрота в Беларуси имеет достаточно ярко выраженную национально-этническую окра ску – заметными элементами национальной конфессиональ ной структуры являются поляки-католики, немцы-лютеране, русские-староверы, татары-мусульмане.

В-седьмых, можно указать на приверженность значительного числа членов элиты «демократической оппозиции» униатской и римо-католической религии, что в условиях доминирования пра вославной ориентации большинства населения может породить религиозно окрашенные мотивы политического действия, как с той, так и с другой стороны. Униатство, в частности, некото рыми политическими и культурными деятелями представляется как версия национальной религии белорусов: «Уния …срослась с белорусской душой, стала опорой формирования белорусской нации» [3, 162]. В перспективе же униатство, ориентированное в современной политической ситуации на белорусское «адрад жэнне» в западном варианте, видится как наилучшая и есте ственная перспектива христианства в Беларуси, т.к. «униатская церковь будет расти главным образом за счёт образованной и национально-сознательной молодёжи… Более того, униатство в идеальном смысле своего понятия есть прообраз будущего все ленского христианства…» [Там же, 164]. Однако следует иметь в виду и такую точку зрения: «Современные попытки возрождения униатства в Беларуси большинством населения воспринимаются как стремление к расколу белорусского общества, экспорт в Бе ларусь чуждой культурной традиции и организационной струк туры» [5, 9].

Две указанные группы характеристик религиозной ситуации в Беларуси имеют под собой следующие основания: масштаб ная секуляризация современной западной культуры (для харак теристик, которые роднят Беларусь с Европой) и специфика гео политического положения Беларуси и состояние постсоветского развития (для характеристик, описывающих особенность отече ственной религиозности).

Возможные варианты развития религиозного поля Беларуси (увеличение/уменьшение конфессиональной пестроты, увели чение/уменьшение религиозности населения, изменения в ха рактере и интенсивности межнофессионального взаимодействия и отношений между светскими и религиозными структурами и т.д.) обязательно будут осуществляться на фоне существова ния религии в условиях современного секулярного и глобали зирующегося мира, который заставляет смотреть на религию в двойной перспективе: либо она уходит с культурной (в т.ч. по литической) сцены в глубины человеческой психики, в сектор частных потребностей личности (что часто преподносится как одно из достижений демократии);

либо есть условия, позволяю щие говорить о возможности «второго средневековья» (в смысле востребованности религии не только как психологического или ритуально-культового комплекса).

Автор предлагает следующий тезис: Беларусь (если предста вить ее членом единого культурного и политического простран ства СНГ) играет с соперниками (центрами сил), которые имеют ярко выраженные религиозные признаки: протестантские США, исламский Восток, так или иначе христианская Европа. Бес пристрастный наблюдатель заметит, что действия этих игроков очень часто носят религиозно обоснованный характер – хотя для констатации этого факта надо приложить определенные усилия, а главное не быть уверенным в «окончательной победе» рацио нального и секулярного, что часто принимается современным человеком за очевидность. Мы зажаты в пространстве религиоз ных смыслов, которые производят многие видимые нерелигиоз ные практики.

В такой ситуации, нам, вероятно, следует озаботиться соб ственной религиозной физиономией, хотя бы для того, чтобы иметь возможность говорить на одном языке с соперниками, иметь способность понимать чужой говор, уметь предвидеть дей ствия другой стороны. Решение этой задачи – если угодно, поиск религиозной идентичности – для Беларуси есть проблема рекон струкции и проблема выбора.

Проблема реконструкции – это реанимирование (возрожде ние) определенной культурно-исторической традиции, вопло щенной в конкретной конфессии… Для Беларуси это всегда со пряжено с вхождением в конкретную политическую ситуацию:

православие – восточный (прорусский) блок;

католицизм – за падный мир;

униатство – образ самобытности с западным оттен ком. Современные исторические реконструкции отечественной религиозной истории напоминают не поле науки, а поле поли тических баталий, где решается судьба не столько объективного научного анализа проблемы, сколько выбора вектора дальней шего культурного и политического развития нации. Реконструк ция становится прогнозно-ориентированной программой, вос крешающей не только то, что было, но и взывающей к будущему.

Именно такое впечатление остается, когда знакомишься с рабо тами белорусских историков из разных ученых и политических лагерей. Дает себя знать разность методологии, различие в схе мах интерпретации фактов, политические и мировоззренческие симпатии, но объединяет их одно – стремление презентировать реконструкцию как мост между прошлым и будущим.

Ситуация реконструкции осложняется еще и тем, что у лю дей разное восприятие функциональности религии – ее могут понимать, использовать и переживать как:

• веру и культ в традиционном смысле;

• культурно-историческую традицию, признак принадлежно сти к конкретному обществу, этносу, культуре;

• особый вид знания (ситуация, когда человек добивается ин теллектуального комфорта, ищет такое знание, которое альтер нативно как классической науке, так и традиционной религии);

• психотерапевтический комплекс (средство достижения ду шевного комфорта);

• полусветскую-полусакральную идеологию, мотивирующий комплекс действий, выходящих за рамки религиозных действий (эксплуатация религиозных идей в другом поле).

Проблема выбора – это проблема образца, который может быть использован при эксплуатации религиозной матрицы в ходе различного рода практик (интеллектуальных, политических, экономических и т.п.). Эти образцы я уже упомянул выше – про тестантские США, исламский Восток, христианская Европа.

Во-первых, органичность религиозной модели – она форми ровалась естественным путем, без революционных разрывов, в тесной связи с местными политическими нормами и ценностями.

США не свойственны периоды резких изменений в религиозной сфере;

их и не могло быть – это государство начиналось как колония христиан-протестантов, для которых вера была первей шей потребностью. Верой они руководствовались как в личной, так и в общественной жизни: США можно рассматривать как протестантский политический проект, который со временем при обрел светско-либеральную окраску, но остался религиозным по сути. Нынешним поколениям американцев незачем напрягать усилия для освоения религиозного опыта своих предшествен ников – этот опыт везде: он не замалчивался, не признавался ошибочным или чуждым, им пропитана нормативно-ценностная матрица американской культуры.

Вторая особенность – тесная связь политики и религии: мож но без преувеличения утверждать, что политика США вдохнов ляется религиозными идеалами, материализует их в сфере по литических действий. Здесь следует заметить, что речь идет не о религии вообще, а о вполне конкретной религиозной идеологии – протестантском фундаментализме эсхатологической ориента ции. О роли и месте религии в этом контексте А. Дугин замечает, что религия необязательно должна выступать как культ или со вокупность догматов. «Часто в современном мире она проявля ется подспудно, как психологические предпосылки, как система культурных и бытовых штампов, как полусознательная геопо литическая интуиция. Чаще всего религия сегодня воздейству ет через культурный фон, через семейную психологию, через нормативы социальной этики. В этом отношении США – страна абсолютно протестантская, и этот «протестантизм» затрагивает не только открытых приверженцев конфессии, но и огромные слои людей иных религиозных убеждений или атеистов. Проте стантский дух легко обнаружить не только у пуритан, баптистов, квакеров, мормонов и т. д., но и в американском кришнаизме, и в секте Муна, и среди американских иезуитов, и просто в без религиозном американском обывателе. Все они в той или иной степени затронуты «протестантской идеологией», хотя культово и догматически это признается относительным меньшинством»

[1, 158]. Этот факт очевиден и в системе «политика – религия»

работает без сбоев. «Одним из важнейших факторов современ ной политической жизни в Соединенных Штатах Америки явля ется религия. Это находит свое отражение при формировании концепций внешней и внутренней политики США. Политическое участие американских граждан в политическом процессе США исторически обусловлено присутствием христианских вероуче ний, которые оказывают сильное воздействие на электоральные предпочтения американцев» [2].

Нам, достаточно секуляризированным гражданам постсо ветского пространства, это достаточно сложно принять за ре альность, но это так. Ситуация определяется и тем, что в США политический класс (активные субъекты политики) не является пропорциональным отражением общества. «Достаточно посмо треть на ничтожное число цветных среди политиков и высших администраторов. По традиции мажоритарным типом в аме риканской политике является «WASP» – «White Anglo-Saxon Protestant», «белый англосаксонский протестант». Следователь но, полноценный протестантский фундаментализм здесь намного более вероятен, нежели в иных слоях. …Республиканская партия США, одна из двух, обладающих де-факто политической моно полией, руководствуется протестантско-фундаменталистским мировоззрением открыто и последовательно, закономерно счи тая его осевой линией американской цивилизации, религиозно догматическим воплощением «Manifest Destiny», «проявленной судьбы» Штатов.

Геополитическое мышление, которое чрезвычайно разви то у политической элиты США, непротиворечиво совмещает в себе эсхатологический фундаментализм, идею «США как Нового Израиля, призванного пасти народы в конце истории», и идею свободной торговли, как максимальную рационализацию обще ственного устройства, основанного на приоритете «разумного эгоизма» и «атомарного индивидуума». Протестантское месси анство американской геополитики сочетается, таким образом, с предложением универсальной рыночной модели и либеральной системой ценностей» [1, 159-160].

Следует отметить, что когда речь идет о влиянии религии на политическую сферу, сегодня чаще всего говорят об исламском фундаментализме и терроризме, но веберовский подход – от религиозной догмы к мотиву нерелигиозного действия – требу ет включения в социологический анализ не только исламского фактора: весьма характерным является феномен американского протестантского фундаментализма.

Относительно Европы, в отличие от США, ситуация несколь ко иная: секулярность европейской политики вроде бы очевид на, но… Отдельное внимание следует уделить анализу такого обще европейского факта как Конституция Европейского Союза (Ев роконституция), принятие текста которой обнажило проблему взаимоотношений секулярного и религиозного компонентов ев ропейской политики и культуры.

29 октября 2004 года на Капитолийском холме в Риме главы государств и правительств 25 стран-членов Европейского Союза торжественно подписали «Конституционный Трактат» – оконча тельный текст европейской Конституции, в преамбуле которой была фраза: «Вдохновляясь культурным, религиозным и гума нистическим наследием Европы…» [6]. По поводу этой фразы генеральный секретарь Конференции католических епископов Европы А.Джордано заявил: «Мы очень разочарованы не тем, что написано в Конституции, а тем, что в ней не написано» [Там же]. Речь идет о позиции четырех стран (Италии, Испании, Ир ландии и Польши), мнение которых о необходимости заявить в Конституции Евросоюза о христианских корнях Европы было от вергнуто. Тот нейтралитет (продиктованный, безусловно, требо ваниями современной западной политкорректности), с которым было упомянуто лишь о «религиозном наследии», привел в не доумение христианских иерархов европейских церквей. Папа Римский Иоанн Павел II в своей проповеди отметил, что учиты вать христианские корни континента означает осознать духов ное наследие, необходимое для дальнейшего развития союза.

Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул так оценил ситуацию с окончательным вариантом текста Евроконституции:

«Рассматриваю подобную ситуацию как сугубо отрицательный фактор в жизни объединенной Европы. Из идеологических со ображений из Преамбулы Европейской Конституции оказались изъяты и христианская традиция, и христианское наследие на родов континента. Тем самым обрывается духовная нить, соеди няющая нации Европы, отвергается краеугольный камень ее са мобытности в контексте иных культур. Упоминание христианства в качестве исторической опоры европейской цивилизации, рав но как и древнегреческой и древнеримской традиции, является объективной констатацией исторической реальности, нисколько не покушаясь на понимание и оценку современными европей цами своей идентичности. Поэтому мы как европейцы обязаны, прежде всего, признать духовно-культурные, национально религиозные и иные истоки своего исторического бытия и лишь после этого вольны действовать в соответствии с собственным представлением о лучшем будущем. И Элладская, и Русская Православные Церкви решительно выступили за обязательность внесения упоминания о христианстве в преамбулу Конституции ЕС. Эта борьба будет продолжена, ибо европеец в наступившем столетии не должен по крайней мере оказаться лишенным памя ти о своей душе [4].

Вопрос о христианском наследии Европы, в современных условиях, превращается в сугубо политическую проблему, так как, на практике, оказывается связанным с эмиграционной по литикой ЕС, с проблемой ассимиляции (вернее, ее невозмож ности) неевропейских эмигрантов, с проблемой принятия в ЕС Турции (страны совсем нехристианской), с проблемой роста ксенофобии в Европе и оживлении в ней праворадикальных и националистических настроений. Даже Ю. Хабермас – класси ческий образец неверующей мыслящей Европы – полагает, что под напором мигрантов-иноверцев Европе все-таки надо будет самоопределиться и это самоопределение касается прежде все го «вспоминания» своей христианскости. Немецкий философ и социолог вынужден вводить в поле европейской и мировой по литики религию как реального игрока в силу нескольких при чин: «распространение больших мировых религий посредством миссионерства, их фундаменталистская радикализация и поли тическая интструментализация их потенциала насилия» [7, 1].

Эти причины вторгаются в секуляризированное культурное про странство Европы и порождают переворот в сознании корен ного европейца, усугубляемый функционированием СМИ: ре лигия начинает видеться не как частное дело индивида, а как публичный феномен, как фактор общественных практик, как мотив политических оценок и поступков. Европеец видит мас сы оседающих эмигрантов, не желающих ассимилироваться в мировоззренческо-плюралистичной среде «старушки Европы», эмигрантов, которые используют либеральное политкоррект ное законодательство Европы для создания своих религизно культурных анклавов (феномен добровольной гетоизации), эми грантов, которые не мыслят своих повседневных действий без религиозной мотивировки. Отметим, что в своем анализе скла дывающейся ситуации Ю. Хабермас мягок и еще уповает на то лерантность и взвешенную правоприменительную практику… Но хабермасовская логика так или иначе обязательно потребует корректировки жесткой реальностью, которую описал в своей скандальной книге «Германия – самоликвидация, или Как мы ставим нашу страну на карту» другой немец Т. Саррацин. Тезисы этого автора, в контексте нашего исследования, выступают не как частное мнение ксенофоба или националиста, а как призна ние публичности религиозного фактора в политике и культуре, как признание силы и веса религии (пусть и чужой, пришлой) в современной ситуации.

Третий игрок – исламский регион – безусловно не однороден и противоречив, но в рамках глобальных геополитических реф лексий его можно представить как единую политико-религиозную матрицу. Говорить о Востоке и не видеть ислама – непрости тельная оплошность. Даже если в действиях этого игрока про слеживается «чисто» экономический или иной прагматический момент, надо помнить о большой вероятности религиозной окра ски последствий этого момента или неосознанной религиозной мотивации оного. Здесь ситуация схожа с США с той лишь разни цей, что американцы на публике «стыдливо умалчивают» о ре лигиозных корнях своих действий, а субъекты Востока лишены подобного рода стыда.

В заключение отметим, что З. Бжезинский как-то заметил:

коммунизм побежден, на очереди – православие. Если продол жить эту логику (которая исходит из полярности мира, проти востояния блоков), то : во-первых (с позиции З. Бжезинского), православие, шире религия, оформляет некое блоковое про странство, является выражением идеологии противника, несет в себе явное или латентное политическое содержание. Т.о., заме чаем, религия – политический противник, значит игрок, значит она что-то значит;

во-вторых (с позиции противника Бжезинско го), православие, шире религия, может оцениваться как средство в противостоянии, как оружие. Разумно ли от него отказываться, в таком случае? Разумно ли сводить религию к сфере частных интересов граждан, к уродливо-усеченной проповеди «хороше го поведения», закрывая ей выход в публичную сферу?

ЛИТЕРАТУРА 1. Дугин А. Философия войны. М., 2004.

2. Ефременко Н.В. Религиозный фактор в эволюции поли тической системы США (XVII-начало XXI вв.). Режим доступа:

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/199279.html. Дата доступа:

19.11.2010.

3. Конон В. Вера и нация: христианство в судьбе белорусов // Нёман. 1994. № 5. С. 156- 4. Найдется ли в Европейской Конституции место христиан ству? Режим доступа: /http://www.mospat.ru/text/ news/id/6235.

html#. Дата доступа: 26.01.2006.

5. Посткоммунистическая Беларусь в процессе религиозных трансформаций: Сб. ст. / Под ред. проф. А.В.Данилова. Минск, 2002.

6. У Европы подрубают корни. Режим доступа: //http:// religion.ng.ru/printed/facts/ 2004-11-17/2_es.html. Дата доступа:

26.01. 7. Хабермас Ю. «Постсекулярное» общество – что это? // Российская философская газета. 2008, №4. С. Отечественная духовная культура как фактор национальной безопасности Республики Беларусь Грозов Владимир Всеволодович — председатель правления МБФ «Семья — Единение — Отечество», Лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», профессор Международной Кирилло-Мефодиевской Академии.

Краснов Юрий Эдуардович — cтарший научный сотрудник Белорусского государственного университета, руководитель департамента духовно-просветительских программ и проектов МБФ «Семья — Единение — Отечество», координатор Республиканской программы «Семья — Единение — Отечество».

I. Укрепление института семьи – стратегия государства и учреждений образования в условиях демографического кризиса и новых угроз семейному воспитанию. Необходимость введения учебного предмета «Основы отечественной духовной семейной культуры»

Процесс секуляризации, начатый в эпоху Нового времени, возможно, подходит к своему логическому концу, когда уже фундаментальные основы жизни, заложенные христианством, ставятся под вопрос. И это прежде всего вопрос о семье и ро дительском воспитании, правах детей и их обязанностях. Семья по учению христианства – малая, домашняя Церковь и Богом установленный институт. Дети должны почитать своих родите лей и быть им послушны (5-ая заповедь Божия). Именно в семье формируются первые навыки здорового телесно и духовно об раза жизни. В духовно здоровой семье прививаются трудовые навыки, уважение к авторитету старших, понимание смысла и значения жертвенности любви к ближнему, воспитывается чув ство боязни огорчить своего Творца, — страх Божий, который и является духовным иммунитетом общества. В семье верующей в Бога и воцерковленной нет места алкоголизму, наркотикам, раз врату и разводам.

Именно научно-технологический прогресс, несопрягаемый с нравственными сознанием, базирующемся на религиозных и прежде всего христианских идеалах, приводит к технологиям суррогатного материнства в коммерческих целях (биомедицин ские технологии) и трактовке пола как социального образования – гендера (постмодернизм как новейшее философское течение, «откровение», гуманитарная методология и технология декон струкции и реконфигурирования сознания).

К сожалению, приходится констатировать возникновение нового идеала — культа свободы как такового. Не свободы вы бора между добром и злом, а свободы от выбора добра, напри мер, свободы выбора сексуальной ориентации, стиля и образа жизни, фактически — свободы греха. Иногда добро, борющееся со злом, объявляется источником тоталитаризма и самим злом.

Сегодня мы видим попытки разрушения Богом установленно го института семьи, семейного воспитания, в частности упомяну той 5-ой заповеди Божией о почитании детьми своих родителей.

Складывается в единое целое связка из технологий: 1) репро дуктивных (ЭКО и суррогатное материнство);

ювенальных (воз можности отбора детей у более-менее благополучных родите лей для защиты их прав на свободу выбора и самовыражения);

гендерных (введение равенства 5 полов, свободы сексуальной ориентации и гендерной идентичности). Постепенно и уже на международном уровне узакониваются так называемые «одно полые браки», стремящиеся «завести» детей через репродук тивные технологии и практики усыновления как детей сирот, так и отобранных у «биологических» неблагополучных родителей.

Процесс набирает обороты и здесь нам уже скоро придется де лать судьбоносный выбор. Мы должны успеть подготовить имен но к правильному выбору нашу молодежь.

Фактически разрушение семейного воспитания, института се мьи, классической половой идентификации (мужчина-женщина) может привести к воплощению самых чудовищных сценари ев «борьбы всех против всех», воплощению нового эгоиста сверхчеловека, считающего саму идею опыта, культуры, нрав ственности, традиций – источником насилия, тоталитаризма и диктатуры (Бога на земле). Имя этого персонажа давно известно всем христианам. Здесь же хочется обратить внимание на то, что в случае разрушения тонкой ткани семейного воспитания – про цесс выхода ситуации (детей) из под контроля родителей может наступать очень быстро — в пределах жизни одного-двух поко лений, ибо будет прервана связь времен и лучшие нравственные традиции, опыт старших, достижения культуры будут очень бы стро потеряны.

Если мы допустим введение в нашей стране ювенальной юстиции по западному неолиберальному, фактически антихри стианскому, образцу, то будем вскоре наказаны. Чем же? Вопло щением евангельских, страшных и воистину пророческих слов:

«и восстанут дети на родителей, и умертвят их…» (Мф.10:21).

Приложим же все от нас зависящее, чтобы не сделать это про рочество реальностью сегодняшних дней.

С другой стороны, постепенное ослабление института много поколенной и многодетной семьи, потеря духовных нравствен ных идеалов жертвенного служения ближним, Богу и Отечеству, культ потребительства, развлечений, гедонизма привел к фор мированию образа жизни индивида без семьи, а если в семье, то с одним, максимум двумя детьми. На Западе становится даже модным бездетность (движение чайлд-фри). Многие люди вос питываются в неполных семьях или вообще без родителей, а в США около 2 млн. детей воспитываются в однополых браках.

Все это приводит к падению культуры семейной жизни, роди тельского служения. Зачастую наблюдаются случаи спекуляции на страданиях своих же детей, возник феномен сирот при жи вых родителях, неблагополучных семей, практика профилакти ческого изъятия детей от своих родителей. К месту и не к месту вспоминается семья как место насилия. Современные СМИ почти всегда показывают как настоящую любовь - измену, чувство «на стороне» от семьи. Складывается впечатление, что высокий идеал супружеской и человеческой верности, несения тягот и забот другого человека, жертвенности, терпения, взаимопони мания уже не привлекают деятелей искусства и идеологов.

Считаем, что рассматриваемые новейшие угрозы институ там семьи, семейного воспитания, родительства – идеология гендерного равноправия и однополых сожительств, ювенальная юстиция и технологии, репродуктивные технологии ЭКО и сур рогатного материнства, вместе с падением культуры и значения семейной жизни в современном обществе — грозят государству неминуемой демографической катастрофой уже в самой ближай шей перспективе.

С учетом всего вышесказанного, рекомендуем Министерству образования совместно с Белорусской Православной Церковью с участием МБФ «Семья – Единение – Отечество», Обществен ного Совета по нравственности Беларуси, Наблюдательного Со вета Республиканской духовно-просветительской программы «Семья – Единение – Отечество» (представители Министерств и ведомств, творческих союзов, эксперты) начать разработку и апробацию курсов «Основы отечественной духовной культуры»

и «Основы отечественной духовной семейной культуры» (или «Нравственные основы семейной жизни», «Этика и психология семейной жизни»), построенных на ценностях и принципах хри стианской культуры, а также высоких нравственных традициях всех ведущих мировых религий. Нравственный и духовный двух тысячелетний опыт восточно-христианской (византийской и рос сийской) и западно-европейской цивилизаций должен быть, по нашему мнению, заново собран, сконцентрирован и ретрансли рован молодому поколению, причем в живой, неназидательной форме активной мыслительной работы над ключевыми вопроса ми, проблемами современной жизни.

Курс может разрабатываться по отдельным темам и моду лям (возможно объявление конкурса на разработку содержания, форм, методов проведения такой работы с молодежью). Вести соответствующие беседы и/или работу с молодежью должны, по видимому, специально отобранные и подготовленные люди, про шедшие определенный нравственный и интеллектуальный ценз.

Отработка каждого модуля может осуществляться, в частности, через проведение лекций перед молодежью в рамках духовно просветительских мероприятий программы «Семья – Единение – Отечество» в различных регионах страны. Рекомендуем отра батывать каждый тематический модуль в форме бесед с мульти медийным обеспечением, наглядными и раздаточными материа лами, с использованием современных интерактивных методов обучения.

Также считаем целесообразным в рамках данных учебных курсов продумать возможность работы с детьми, подростками и молодежью в виде волонтерских движений, лагерей (на всех каникулах), военно-спортивных секций, различных форм и ви дов доброделания, активнее привлекать их к трудовым акциям и социальному служению, чтобы наши дети уже со школы учи лись жить и работать в непростой атмосфере ХХI века, учились не правам и либерально понимаемым «свободам от», а культуре «свободы для», культуре самоограничения, жертвенного высо кого служения Богу, Отечеству и ближним, чтобы наши дети учи лись понимать опасности современного мира, трудиться в нем, мыслить и жить, обретая уже на школьной и студенческой ска мье активную гражданскую (христианскую) позицию.

II. Сотрудничество учреждений образования с Белорусской Православной Церковью как основа стратегического совершен ствования работы с неблагополучной семьей по Декрету № 18 и недопущения реализации ювенальных западных неолибераль ных технологий защиты «прав детей» в ущерб правам родителей на их воспитание и целостности института семьи.

Ювенальная юстиция приобретает все более деструктивный характер, ставит права детей выше прав родителей и семьи в целом, вмешивается в семейное воспитание, массово отбирает детей на законных основаниях у благополучных родителей. Бе ларусь ратифицировала Конвенцию в 1990 году. «Перестройка»

и распад СССР привели к появлению постсоветского феномена детей-сирот при живых родителях (как правило, тунеядцев и ал коголиков). Президент страны А.Г.Лукашенко в середине первого десятилетия ХХI века взял проблему под свой личный контроль, издав Декрет от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных се мьях». Знакомство с Декретом, позволяет увидеть в его содержа нии также и влияние западной идеологии ювенальной юстиции.

Таким образом Беларусь оказывается сейчас перед развилкой:

формировать собственную систему работы с неблагополучными родителями с целью сохранения и укрепления института семьи и решения демографической проблем или поддаться влиянию международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ и вслед за Россией, другими странами начать экспериментально внедрять полную практику ювенальной юстиции.

Угроза внедрения ювенальных технологий по западному неолиберальному и фактически антихристианскому образцу заключается в насаждении представлений о том, что права и интересы детей стоят выше прав родителей и что можно ВНЕ СУДЕБНЫМ образом, БЕЗ ПРОЦЕДУРЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ, лишить «биологических» родителей их прав, «отобрав» у них их родных детей. Это может привести к практике произвола го сударственных чиновников, глубокому вмешательству их в дела семьи, процесс семейного воспитания. Отношение государства к институту семьи может приобрести надзорно-репрессивный ха рактер.

С другой стороны, опасность данных технологий может за ключаться в параллельном формировании в стране рынка «фостерных» услуг, где отобранные из семей дети являются своеобразным предложением для прозападного социального института «приемных» родителей. В пределе это может приве сти через узаконивание международного «усыновления» (фак тически запрещенного в Беларуси) к формированию мощного коррумпированного рынка благополучных детей, для их «про дажи» на запад (в том числе и для «усыновления» гомосексу альными парами»). Может сложиться самовоспроизводящаяся система спроса-предложения, работающая на массовые изъятия детей у более или менее благополучных семей. Качество рабо ты социальных работников (и их зарплата) не должно измерять ся количеством отобранных детей. Таким образом, глобальная опасность внедрения ювенальных прозападных технологий за ключена в постепенной потере обществом иммунитета и тонкого переключения социальных служб с неблагополучных на благо получные и, как правило, бедные семьи. При этом, практика Рос сии и Украины показывает, что предлоги и поводы могут даже изобретаться, конструироваться, приобретать характер ложных, бездоказательных обвинений, но приводить к отобранию детей у законных и вполне благополучных родителей.

С другой стороны, уже складывающаяся практика реали зации Декрета № 18 показывает, что государственные службы больше заинтересованы в возмещении расходов на ребенка, привлечении к труду нерадивых родителей, нежели в том, что бы воспитывать родителей как мать и отца. Постановка в СОП и отобрание детей сроком на 6 месяцев не решает проблемы в принципе, мать все же должна рядом с ребенком быть (хотя для некоторых это действительно является «холодным душом», за 2008 г. в Гродненской области было возвращено родителям 69% изъятых детей, т.е. они образумились!). Поэтому надо вести зна чительную профилактическую работу, а главное работать с не благополучными семьями с позиций духовно-нравственной под держки, воспитания и даже образования. Именно Православная Церковь, священники и активные прихожане-миссионеры могут помочь государству в деле восстановления духовно поврежден ных неблагополучных семей. Нужно не отбирать детей, а духов но окормлять их родителей. Подключение Церкви к этой работе может создать прозрачный механизм, не допускающий в прин ципе самой возможности ложных обвинений и злоупотреблений служебным положением.

Учитывая сложившуюся практику адресной работы государ ственных органов управления и учреждений образования РБ, направленную на борьбу с семейным неблагополучием, а также совместную работу государственных органов по улучшению по ложения детей в стране, в том числе детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, и, в то же время, принимая во внимание рост количества детей, ежегодно признаваемых нуж дающимися в государственной защите, оргкомитет Республикан ской духовно-просветительской программы «Семья – Единение – Отечество», Республиканское общественное объединение «Ро дители и учителя – за возрождение православного образования»

рекомендуют разрабатывать и реализовывать на местах проек ты создания «Центра духовно-нравственной поддержки семьи»

для работы с семьями, попавшими в критическую жизненную ситуацию, с целью сохранения целостности этих семей, оказа ния учреждениям образования содействия в решении проблем семейной реабилитации и уменьшения риска отобрания ребенка из семьи, а также противодействия девальвации семейного вос питания посредством технологии «ювенальной юстиции».

Наиважнейшей задачей данных Центров должна стать ор ганизация взаимодействия органов государственной власти, Православной Церкви и общественности для помощи неблаго получным семьям, находящимся в «социально опасном положе нии». Важно оказывать духовно-нравственную поддержку таким родителям (как правило, в Беларуси это – не бедные, а пью щие люди), чтобы помочь восстановить им себя как личность (муж, жена, мать, отец). Увеличение числа сохраненных семей, уменьшение числа изъятых («отобранных»!?) детей, духовное оздоровление неблагополучных родителей – цель работы таких Центров.

Мы считаем эту работу стратегически важной, а ее успех мо жет стать залогом построения отечественной системы работы с неблагополучными семьями. Это нужно делать с опорой на пра вославные ценности, традиции, принципы. Результаты работы таких Центров будут содействовать борьбе с угрозой неконтро лируемого перерождения уже сложившейся у нас практики со циальной работы с неблагополучной семьей в ювенальную тех нологию по западному неолиберальному образцу.

III. К вопросу о необходимости введения в школах Республи ки Беларусь курса «Основы отечественной духовной культуры»

Построение сильного суверенного национального государ ства Беларусь, идеологическим стержнем которого являют ся идеи социальной справедливости и патриотизма, сегодня, в условиях глобализации, немыслимо без возрождения и развития духовно-нравственного самосознания наших граждан. Это необ ходимо делать также и для решения проблемы демографической безопасности, что нашло свое отражение в новой редакции тек ста Концепции национальной безопасности (от 9 ноября г.) [Концепция национальной безопасности Республики Бела русь, 2010], в которой потенциальной угрозой национальной безопасности считается: «утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей и ориентиров, попыт ки разрушения национальных духовно-нравственных традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные ценности и традиции». В параграфе 32 в число внутренних ис точников угроз национальной безопасности включено: «измене ние шкалы жизненных ценностей молодого поколения в сторону ослабления патриотизма и традиционных нравственных цен ностей», а также «функционирование сектантских и псевдоре лигиозных групп». А в параграфе 33 одним из внутренних ис точников угроз национальной безопасности в демографической сфере считаются «негативные трансформации института семьи (высокий уровень разводов, увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство и иное)».

В принятом в 2010 г. «Кодексе Республики Беларусь об об разовании» (см. [Кодекс Республики Беларусь об образовании, 2010]) воспитание определяется как «целенаправленный про цесс формирования духовно-нравственной и эмоционально цен ностной сферы личности обучающегося». В статье 2 «Основы государственной политики в сфере образования» в параграфе 2.20 читаем: «обеспечение деятельности учреждений образова ния по осуществлению воспитания, в том числе по формирова нию у граждан духовно-нравственных ценностей, здорового об раза жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия». В этой же статье в пункте 4 говорится о том, что «учреждения образования в вопросах воспитания на основании письменных заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) во внеучебное время могут взаимодействовать с зарегистрированными религиозными ор ганизациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Порядок, условия, содержание и формы такого взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь по согласо ванию с Президентом Республики Беларусь». В статье 158 «Об щие требования к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего обра зования» факультативные занятия определяются как «занятия, направленные на повышение у обучающихся интереса к изучае мым учебным предметам, углубление их содержания, активиза цию познавательной деятельности, интеллектуальное, духовное и физическое развитие, подготовку к самостоятельному жизнен ному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению об разования».

Рассмотрим основные аргументы в пользу высказанного те зиса о повышении роли духовно-нравственного самосознания граждан для сохранения суверенитета страны и устойчиво го инновационного развития нашего общества в современных социально-культурно-исторических обстоятельствах:

1. В условиях общецивилизационного кризиса, перехода к постиндустриальному обществу, «основанному на знаниях», на самом деле возрастает роль не только «человеческого капита ла» как такового, но и духовно-нравственных факторов в про цессе производства качественных и полезных товаров, дости жения общественного благополучия, разрешения большинства глобальных проблем. Более того в «постэкономическом, пост финансовом» обществе повышение нравственности населения на проценты ведет к соответствующему снижению количества преступлений, наркоманов, алкоголиков, абортов, детей-сирот, осужденных, разводов и пр., а значит, к экономии бюджетных средств и ускорению развития страны. Таким образом, забота о нравственности молодого поколения сегодня неожиданно при обретает экономическое измерение.

2. Как показал финансово-экономический кризис — жад ность, стяжательство, желание заработать, не работая, корруп ция — явились источником глобального упадка всей мировой финансово-спекулятивной экономики.

3. Произошла смены парадигмы ведения современной войны – первым этапом ее становится применение информационно психологического оружия, разрушающего привлекательный образ своей Родины, ее истории, ее святыни и символы, в це лом идентификацию граждан со своей историей и культурой, национально-религиозной традицией. В армиях ведущих стран мира уже есть подразделения по ведению специальных психо логических операций на территории противника. Громыко Ю.В и Крупнов Ю.В. говорят о консциентально-идентификационном оружии и типе скрытых военно-политических спецопераций. Все это обуславливает необходимость обновления подходов к вос питанию и образованию, разработки новых стратегий патриоти ческого и духовно-нравственного воспитания. Тем самым будет закладываться краеугольный камень в систему преемственной передачи подрастающим поколениям ключевых представлений о нашей национальной идентичности.

4. Сегодня интеллектуально развитый человек, не имеющий моральных ценностей в качестве основы своей жизни, может быть опаснее обществу более, чем малообразованный человек (см. технологии «оранжевых революций»)! Поэтому нам надо уделить повышенное внимание ВОСПИТАНИЮ, может быть даже больше чем обучению. Нам нужно воспитать человека умного, но и порядочного, доброго и жертвенного, не запутавшегося в пороках. Именно такая молодежь в условиях вызовов ХХI века окажется способной на созидание государства и общества, бес корыстное служение и защиту родины, развитие науки и культу ры, в том числе на те самые инновационные прорывы, о которых так много говорится в последнее время.

5. В последние годы в Беларуси, России, странах СНГ по лучили распространение странные (наведенные и сконструиро ванные в недрах западных спецслужб?) молодежные субкуль туры нового типа – «эммо» и «готы» – культивирующие смерть, самоубийство, депрессию, вампиризм, являющиеся фактически периферией сатанизма, направленные на снижение популяции и вымирание населения (чьих стран?). Само появление этих странных субкультур может быть серьезным аргументом в поль зу усиления воспитательной работы в школе, разработки новых стратегий духовно-нравственного образования молодежи;

6. Повальное увлечение подростков и детей виртуальной реальностью Интернета и компьютерных игр приведет, скорее всего, к снижению, по причине малочтения, интеллектуально го и нравственного уровня современной молодежи. Этому нужно противопоставить введение курса «Основ национальной духов ной культуры».

7. Устойчивое развитие цивилизации востребует непотреби тельский облик личности, способной на некоторое самоограни чение, заботу о будущих поколениях и состоянии системы «Че ловек – Природа – Общество». Поскольку нужен работник не столько ученый-исследователь, сколько проектировщик новых форм жизни, нового качества жизни, «благотворных систем на научной и духовно-нравственной основе», постольку мы сталки ваемся с резким возрастанием роли духовных, нравственных и интеллектуальных качеств специалистов в их профессиональной деятельности, – если хотим видеть ее не как отработку зарплаты в рамках должностных инструкций, но как профессиональное, инициативное, бескорыстное служение на благо других людей.

8. Другими словами, все более становится очевидной повы шение роли нравственного переживания в целерезультативном и продуктивно-эффективном общественно-полезном мышлении.

Множество людей стало работать головой, стало много произ водиться фиктивно-демонстративной интеллектуальной продук ции, интеллектуальным трудом на потребу дня стали, потакая страстям человеческим, зарабатывать деньги и продвигать в массы продукцию шоу-бизнеса, детективно-развлекательного кино и литературы. Не так много людей, как кажется всем нам, постоянно думают над тем, чтобы реально улучшить не свою, а жизнь других людей. Отметим, что никогда ни в психологии, ни в логике, ни в социологии, ни в философии не утверждалась непо средственная связь нравственности и продуктивного мышления.

Как правило, мышление (познание) рассматривалось отдельно, нравственность и этика вообще выносились за скобки. Одна ко сегодня мы видим колоссальную и основополагающую роль участного и заботливого, а значит и нравственно-совестливого (!), отношения ко всему происходящему в деле запуска процесса обдумывания разного рода общественных проблемных ситуаций и разработки мыслительных стратегий их разрешения. Нрав ственная забота и соучастие в судьбе окружающих становятся началом творческих и нестандартных разрешений социальных, культурных, исторических противоречий, проблем.

9. В условиях глобализации нам надо решить еще одну важ ную проблему, носящую также и междисциплинарный характер – разумное сочетание в области образования – глобального вос питания (направленного на обслуживание, прежде всего, за дач обеспечения «устойчивого развития» цивилизации в целом и мирное сосуществование наций-государств) и национально патриотического (направленного на обеспечение задач иннова ционного и суверенного развития нашей Беларуси, процветание родины и Отечества). В противном случае мы будем и далее на блюдать утечку мозгов и непонимание отдельными представите лями молодежи смысла жизни на своей земле.

10. Также к этому можно добавить, что возможно новый научно-техно-промышленный уклад будет базироваться на уни верситетских научно-промышленно-образовательных школах проектно-разработческого и междисциплинарного типа (не чи сто научных, исследовательских), в которых на первый план вы йдет методологическая культура соорганизации разных знаний и типов деятельностей. С другой стороны, условием существо вания таких школ – в еще большей степени, чем в современной экономике (бизнесе)– становится слаженная «командная рабо та», но способность такой работы – в команде и для общего дела – предполагает развитые этико-солидаристские, нравственно жертвенные качества. В еще большей мере это коснется «науч ных» школ нового типа, ведь степень их влияния на благо своей страны будет колоссальной, а наиболее успешные будут фак тически авторитетными международными компаниями. Отметим, что стратегический и экономический потенциал долго склады вающихся, но успешных междисциплинарных больших коллек тивов (типа конструкторских бюро Туполева, Микояна, Сухого в советском самолетостроении) нельзя купить ни за какие деньги, а для их формирования нужны десятилетия. Фактически они вы ступают как своего рода сверхоружие, поэтому их проще всего просто разрушать методом организационного оружия (попутно перекупая ее отдельных членов). В таком случае, любовь к ро дине, отечественной культуре, национальным и религиозным традициям своих отцов и дедов, святыням белорусского наро да – становится «материальным» фактором особой сверхустой чивости национальных «научных» школ, белорусской экономи ки, политики, культуры и суверенного развития на собственных национально-религиозных основаниях. Добавим к этому также необходимый для командной работы коллективизм, соборность.

Они всегда были нашими лучшими качествами. На них также нужно делать ставку сегодня. В этом будет заключаться сила наших будущих «научных» школ проектно-программного типа.

Для культивирования этих качеств необходимо всемерно разви вать групповые, проектно-командные формы учения-обучения, только и способные развивать коммуникативно-мыслительные способности и этико-солидаристские, нравственно-жертвенные качества. Такие формы и методы обучения хорошо дополнят курс «Основы отечественной духовной культуры», станут зало гом того, чтобы не уезжали на постоянное место жительство за рубеж наши «умные головы», а объединялись бы в команды и работали на благо любимой родины, Отечества.

11. Тотальный и мировой кризис процессов социализации молодежи, кризис института семьи взывает к введению курса «Этика и психология семейной жизни», вопросы которого также могут быть отражены в рассматриваемом учебном предмете.

12. Необходимы дополнительные расследования, аналитика и научно-исследовательская работа по осмыслению новой фено менологии, которую получили наши соседи, проведя в ускорен ном темпе приватизацию в 90-х годах прошлого столетия. Так, например, только по содержанию ТВ-передачи канала ТВЦ (г.

Москва) Караулова А. можно выделить несколько широкомас штабных по своему воздействию на общество явлений, в основе которых лежит коррупция:

• рейдеровские захваты ключевых предприятий ВПК, зда ний творческих союзов исключительно с целью приватизации земли и площадей, на которых стоят эти здания (как правило, в результате таких захватов, предприятие становится банкротом и перепрофилируется);

• огромный рынок серых и фальшивых лекарств в России;

• свободная продажа в аптеках несколько лет назад «Тра мадола», наркотика сильнее героина (Россия получила за это время десятки тысяч трамадоловых наркоманов).

В дополнение к этому нельзя не отметить знаковый суд над Е.Бычковым в г. Нижнем Тагиле в октябре 2010 г. Городской суд встал на сторону обвинения и дал человеку, который четы ре года боролся с торговлей наркотиками в своем городе, 3,5 г.

лишения свободы, хотя на его сторону поднялись широкие слои общественности не только города, но и страны! И только об ластной суд в ситуации небывалого общественного резонанса и вмешательства Президента страны отменил это решение.

Выводы.

Мировоззрение, сознание, способности людей превращают ся в эпицентр (арену) как конкурентной борьбы разного рода политических и прочих субъектов, так и требуемого социально культурно-исторического цивилизационного прорыва.

Люди, потерявшие духовно-нравственные ориентиры ради корысти и прибыли в условиях обладания мощными ресурсами и скоростями информационного общества способны на колоссаль ные деструктивные действия против интересов всего общества, государства, нравственности, культуры. Или по другому. Фи нансовые, организационные, научно-технологические ресурсы нашего времени дали «злым людям» такие возможности и яви ли нам примеры такого разрушения, что стало очевидным – не наука и не технологии, а нравственные качества людей сегодня являются главным капиталом любой страны и в огромной степе ни предопределяют направление – злотворное или благотворное – развития социальной и инженерно-технологической сферы.

Роль духовно-нравственного сознания, морали, семейной культуры в современном глобализирующемся мире возрастает и становится реальным фактором процветания или упадка на родов и государств, ведущим фактором национальной и страте гической безопасности.

ЛИТЕРАТУРА Концепция национальной безопасности Республики Бела русь (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. №575). – 2010. — Режим доступа : http://mod.

mil.by/koncep.html. — Дата доступа : 11.12. Кодекс Республики Беларусь об образовании / принят па латой представителей 2 декабря 2010 года, одобрен советом республики 22 декабря 2010 года. – 2010. — режим доступа :

http://www.president.gov.by/press108386.html#doc — дата до ступа : 24.01. Уклад Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў вывучэнне канфесіянальнай гісторыі і духоўнай культуры беларускага народа на сучасным этапе Даніловіч Вячаслаў Вiктаравiч — кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Вядома, што гістарычнай навуцы належыць асаблівая роля ў тэарэтычным забеспячэнні дзяржаўнага, сацыяльнага і куль турнага развіцця любой краіны. Гэта навука мае выключна важ нае значэнне ў фарміраванні духоўна-маральных асноў як асоб нага грамадзяніна, так і цэлай нацыі;

аказвае моцны ўплыў на ход сучасных падзей на распрацоўку перспектыў грамадскага развіцця.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.