авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «СЕМЬЯ - ЕДИНЕНИЕ - ОТЕЧЕСТВО» РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Таму важнейшым прынцыпам гістарычнай навукі з’яўляецца аб’ектыўнасць і ўзважанасць у ацэнцы фактаў і падзей. Інакш можна прынесці вялікую шкоду грамадска-палітычнаму, сацыяльна-эканамічнаму и духоўна-культурнаму развіццю дзяр жавы. Плюралізм меркаванняў, навуковыя дыскусіі, якія па стаянна маюць месца ў гістарычнай навуцы, павіннны служыць адзінай мэце – спасціжэнню ісціны, а не распальванню грамадскіх страсцей, не раз’яднанню грамадства, а яго кансалідацыі.

Сёння беларуская гістарычная навука, на чале якой стаіць Інстытут гісторыі НАН Беларусі, на падставе аб’ектыўнага наву ковага вывучэння мінулага стварае трывалы падмурак разумен ня нацыянальнага, сацыяльнага і культурнага развіцця Беларусі ў мінулым і сучаснасці. Няма неабходнасці ідэалізаваць мінулае, аднак нельга забываць спадчыну папярэднікаў. Жыватворная сувязь паміж пакаленнямі нашага народа не павінна перары вацца. Гэта задача мае не толькі культурна-асветніцкае, але і палітычнае значэнне, бо народ, які не ведае сваёй гісторыі, не мае будучыні, а без народа не можа быць і дзяржавы.

Адной з найбольш актуальных і стрыжневых праблем ў айчын най гістарычнай навуцы з’яўляецца вывучэнне канфесіянальнай гісторыі і багатай духоўнай культуры беларускага народа.

У выніку плённай працы ў рамках дзяржаўных праграм на вуковых даследаванняў акадэмічныя вучоныя-гісторыкі разам з калегамі з ВНУ ўвялі ў навуковы абарот вялікі масіў раней невя домых архіўных дакументаў і матэрыялаў, якія адлюстроўваюць розныя падзеі канфесіянальнай гісторыі і багацце духоўнай культуры Беларусі.

Безумоўна, павелічэнню ўвагі да даследаваняў акадэмічнымі вучонымі канфесіянальнай гісторыі і духоўнай культуры бе ларускага народа паспрыяла падпісанне ў 2004 г. Праграмы супрацоўніцтва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з Белару скай Праваслаўнай Царквою.

За 2006 – 2011 гг. Інстытутам гісторыі НАН Беларусі ра зам з установамі адукацыі і мясцовымі органамі ўлады ў розных рэгіёнах краіны праведзены на высокім навукова-тэарэтычным і практычным узроўні больш 100 навуковых форумаў, на якіх, як правіла, абавязкова закраналіся тыя альбо іншыя аспекты канфесіянальнай гісторыі і духоўнай культуры беларускага на рода.

Увогуле сустрэчы вучоных-гісторыкаў з грамадскасцю краіны, правядзенне навуковых канферэнцый, прысвечаных даследа ванню мінулага асобных населеных пунктаў і рэгіёнаў Беларусі, распачатыя па ініцыятыве інстытута, сталі добрай і карыснай традыцыяй.На гэтых навуковых мерапрыемствах ўздымаецца велізарны пласт раней невядомых дакументаў і матэрыялаў, папулярызуецца мінулае і сённяшняе жыццё беларусаў. Такая форма навукова-асветнай работы атрымала шырокі грамадскі рэзананс і высокую ацэнку навуковай супольнасці. Правядзен не падобных мерапрыемстваў з’яўляецца непасрэднай, прак тычнай ідэалагічнай работай, якая накіравана на кансалідацыю беларускай нацыі, забеспячэнне гарманізацыі грамадскіх адносін, фарміраванне патрыятызму, грамадзянскай актыўнасці і адказнасці, захаванне культурна-гістарычнай пераемнасці і на цыянальнай свядомасці. Гэта неабходна для ўмацавання духоўна маральных і ідэалагічных асноў беларускага грамадства.

Першай этапнай падзеяй у шэрагу знакавых навуковых мерапрыемстваў інстытута, на якіх абмяркоўваліся актуальныя пытанні канфесіянальнай гісторыі і духоўнай культуры нашай краіны стала арганізаваная пры актыўнай падтрымцы Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі Міхаіла Уладзіміравіча Мясніковіча і Старшыні Канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь Рыгора Аляксеевіча Васілевіча Міжнародная навукова-тэарэтычная кан ферэнцыя «Новейшая история (1991 – 2006 гг.): государство, общество, личность», якая адбылася 29 верасня 2006 г. з удзе лам больш 150 вучоных.

Непасрэдна пытанням духоўна-культурнага жыцця бела рускага грамадства была прысвечана арганізаваная сумесна з Мінскай духоўнай акадэміяй імя свяціцеля Кірылы Тураўскага Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь: го сударство, религия, общество», якая адбылася 7 чэрвеня 2007 г.

і прайшла на высокім навуковым і арганізацыйным узроўні. У яе працы прынялі ўдзел Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патры яршы Экзарх усяе Беларусі, каля 120 навукоўцаў і святароў.

Зацікаўлены дыялог вучоных і царкоўных прадстаўнікоў атрымаў працяг 23 кастрычніка 2008 г. на арганізаваным ра зам з Беларускай Праваслаўнай Царквой Міжнародным круглым стале «1020-годдзе Хрышчэння Русі ў лёсах народаў Беларусі, Расіі і Украіны», у працы якога прынялі ўдзел Свяцейшы Патры ярх Маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II і Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэта, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі.

Пытанні духоўнай культуры і канфесіянальнай гісторыі беларускага грамадства знайшлі адлюстраванне і ў працы арганізаванай сумесна з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, Беларускай медыцынскай акадэміяй паслядыпломнай адукацыі Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Че ловек, общество, культура», якая адбылася 25 – 26 чэрвеня 2008 г.;

а таксама маштабнай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі», прысвечанай 70-годдзю ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР, якая адбылася 24 верасня 2009 г.

Вучонымі інстытута выдадзены дзясяткі манаграфій, зборнікаў навуковых артыкулаў, дакументаў і матэрыялаў, у якіх асвятля юцца розныя аспекты канфесіянальнай гісторыі і духоўнай куль туры Беларусі. Навейшыя напрацоўкі акадэмічных навукоўцаў гісторыкаў у гэтай сферы знайшлі практычнае ўкараненне ў падручніках, вучэбных і метадычных дапаможніках для ўстаноў адукацыі.

Сярод гэтых выданняў вялікі інтарэс навукоўцаў і грамадскасці выклікалі наступныя.

1-ы том унікальнага трохтомнага «Вялікага гістарычнага ат ласа Беларусі» (Мн., 2009), які ахоплівае перыяд ад з’яўлення чалавека на тэрыторыі Беларусі да 1569 г. і утрымлівае сярод іншых карты канфесіянальнага становішча на сярэдневяковы перыяд. Выхад у свет гэтага тома стаў падзеяй нацыянальнага маштабу, важкім крокам наперад не толькі ў развіцці гістарычнай картаграфіі, але і гістарычнай навукі ўвогуле, гэта супольнае дасягненне і плён творчага супрацоўніцтва вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Рэспубліканскага ўнітарнага прадпры емства «Белкартаграфія», Дзяржаўнага камітэта па мёмасці Рэспублікі Беларусь і Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Падрыхтаваны спецыяльна да 70-годдзя ўз’яднання Заход няй Беларусі з БССР зборнік дакументаў і матэрыялаў «Ты з За ходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…» у 2 кнігах (Мн., 2009), які з’яўляецца вынікам сумеснай працы вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі і архівістаў Беларусі і Расіі, у ім змеш чаны ўнікальныя архіўныя дакументы 1939 – 1956 гг., якія адлюстроўваюць падзеі ўз’яднання беларускага народа ў адзінай нацыянальнай дзяржаве, палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і культурныя пераўтварэнні.

Калектыўная манаграфія «Беларусь: Народ. Государство.

Время» (Мн., 2009), дзе ўпершыню ў гісторыі нашай краіны на аснове навейшых дасягненняў гістарычнай думкі, канцэп туальных метадалагічных падыходаў, а таксама нацыянальна дзяржаўнай ідэалогіі прадстаўлена гісторыя Беларусі са стара жытных часоў да сучаснасці, раскрыты месца і роля беларускага народа ў развіцці еўрапейскай цывілізацыі, гэта выданне стала пераможцам у намінацыі «Лепшае масава-палітычнае выданне»

нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі – 2010», а таксама атрымала дыплом пераможцы і гран-пры Міжнароднага конкурса «Навуковая кніга – 2010», які адбыўся ў Маскве.

Разлічаная на шырокае кола чытачоў, багата ілюстраваная кніга «Беларусь: страницы истории» (Мн.:, 2011), дзе на грун це нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіі ў сціслай, але змястоўнай форме прадстаўлена гісторыя Беларусі са старажытных часоў па 2010 г. уключна, гэта выданне прапанавана Міністэрству за межных спраў Рэспублікі Беларусь для распаўсюджвання праз беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы за мяжой.

Цікавымі і змястоўнымі атрымаліся зборнікі матэрыялаў міжнародных навуковых канферэнцый «Беларусь: государ ство, религия, общество» (Мн., 2008), «Октябрь 1917 года в судьбе мировой цивилизации (к 90-летию Октябрьской рево люции)» (Мн., 2008), «Інтэграцыйныя працэсы ў гісторыі краін усходняй Еўропы» (Мн., 2008), «Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя ўтварэння БССР)» (Мн., 2009), «Во сень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі» (Мн., 2010), якія змяшчаюць новыя і актуальныя навуковыя артыкулы па тэматы цы канфесіянальнай гісторыі і духоўнай культуры Беларусі.

У інстытуце створана і з 1 лістапада 2007 г. паспяхова функ цыянуе ўнікальная Археалагічная навукова-музейная экспазіцыя, якая яскрава сведчыць аб багатай гісторыка-культурнай спадчы не нашых продкаў і мае вельмі важнае значэнне ў патрыятычным выхаванні моладзі. Экспазіцыю наведалі каля 300 груп студэнтаў ВНУ, навучэнцаў школ, гімназій і каледжаў, а таксама члены Парламента Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі міністэрстваў і ведамстваў Беларусі, госці з 16 краін: Азербайджана, Арменіі, В’етнама, Германіі, Казахстана, Кыргызстана, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, Сербіі, Таджыкістана, Узбекістана, Украіны, Францыі, Швецыі.

У сучасных умовах кіраўніцтва і калектыў інстытута імкнуцца актыўна развіваць інавацыйны напрамак сваёй дзейнасці: укараняць вынікі навуковых даследаванняў у аду кацыю, папулярызаваць дасягненні гістарычнай навукі, пра пагандаваць гісторыка-культурную спадчыну беларускага на рода. З гэтай мэтай наладжаны трывалыя сувязі з мясцовымі органамі ўлады, установамі адукацыі, краязнаўцамі канкрэтных рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь. Дзейнасць вучоных-гісторыкаў накіроўваецца на сацыяльную інавацыйнасць, спалучэнне фун даментальных даследаванняў з практыкай, сувязь навукі з жыц цём грамадства.

Але мы не спыняемся на дасягнутым. Інстытут як галаўная арганізацыя разам з калегамі з ВНУ працягвае навуковыя даследаванні ў рамках выканання падпраграмы «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» ў рам ках Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011 – 2015 гг. «Гуманітарныя навукі як фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі». Вынікі гэтых даследаванняў дапамогуць у выпрацоўцы новых мадэляў функцыянавання бе ларускага грамадства і культуры ў сучасных умовах, дазволяць улічыць нацыянальныя і сацыяльна-дэмаграфічныя асаблівасці Беларусі, своеасаблівасць яе гісторыі і духоўна-культурных тра дыцый. У выніку даследаванняў будзе створана цэласная карціна гісторыі і культуры беларускай нацыі з акцэнтам на асаблівасцях яе грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і этнакуль турнага развіцця ў асобныя перыяды як інтэгральнага элемента сусветных цывілізацыйных працэсаў.

Плануецца падрыхтоўка і выданне комплексу фундамен тальных аб’ектыўных навуковых работ, сярод якіх важнейшае месца зойме шматтомная гісторыя Беларусі, дзе на аснове но вых канцэптуальных і метадалагічных распрацовак гістарычнай навукі, а таксама нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь будуць абагульнены найважнейшыя працэсы і падзеі айчыннай гісторыі, сучасныя дасягненні нашай краіны, гэта шматтомная праца будзе своеасаблівай нарматыўнай базай пры падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для навучальных устаноў, навуковым «компасам» пры далейшай распрацоўцы недаследаваных або малавывучаных актуальных праблем гісторыі Беларусі.

Такім чынам, вучонымі Інстытута гісторыі НАН Беларусі на сучасным этапе зроблены важкі ўклад у справу вывучэння канфесіянальнай гісторыі і духоўнай культуры беларускага на рода. Вынікі іх навуковых даследаванняў (многія з якіх не маюць аналагаў у айчыннай і замежнай гістарычнай навуцы) з’яўляюцца выключна важнымі для прагрэсіўнага сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага і духоўна-культурнага развіцця Рэспублікі Беларусь, бо ажыццяўляюцца на аб’ектыўнай навуковай аснове ў адпаведнасці з нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіяй Рэспублікі Беларусь, фарміруюць уласна беларускі погляд на гісторыю дзяржавы.

Пост и христианские традиции как компоненты Национальной безопасности Завальнюк Владислав Матвеевич — кандидат исторических наук, ксендз-магистр, настоятель Минского Костела Святого Симеона и Святой Елены.

Известно, что безопасность личная и имущественная явля ется залогом успешного развития семьи и детства при наличии стабильного, независимого государства.

Отсутствие безопасности равносильно отсутствию связи меж ду человеческими усилиями обеспечения благополучия семьи и ребенка.

Психологически (в подходе Фрома – Ричмана)[1,2] опас ность воспринимается как мотивация тревоги, следствием кото рой (в подходе Фрома – Ричмана)[1,2] является доминирующий механизм самозащиты [2], исключающий гармоническое разви тие социально активного человека.

Высокую степень социализации человека по отношению к государству можно определить как патриотизм, корни которого начинаются с «малой родины», а развитие и возмужание челове ка в Гражданина своего отечества может произойти только через духовное созревание, причем наиболее полное и апробирован ное национальной практикой духовной жизни. Путь воспитания проходит через церковный круг, сопутствующий ему, граждани ну, пожизненно, в отличие временных попыток преходящих, и как правило исчезающих, псевдоноваторов от СМИ, псевдонауч ных течений, не имеющих массового применения.

Отражением и развитием этого процесса духовного созре вания в педагогике и церковном воспитании является необхо димость всестороннего развития и практической подготовки не только современного созидающего гражданина труженика, но и защитника, патриота своего отечества.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования можно сформулировать как выявление средств и методов двуединого процесса массового, в первую очередь психологического оздоровления населения за счет ра ционального использования прогрессивных методов семейной терапии при доминирующем использовании духовной терапии, привносящей в этот процесс эмоции и восторг реального детства и отрочества в их динамике, при церковном воздействии через воздержание, молитву, исповедь, проповедь и покаяние.

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА Социализация (англ. socialization;

от лат. socialis — обще ственный) гражданина как Патриота предполагает усвоение ин дивидом опыта семьи, рода, города (малой родины) и страны как системы социальных связей и отношений, включая историю, эстетику, искусство и духовное насыщение этих отношений на циональных героев, эпос, искусство и драму, победы, обучение и послушание, праздники и голод, достаток и пост, здоровье и техногенные проблемы, ибо сказано Симонидом Киосским:

«Для полного счастья человека нужно иметь славное отече ство».

Эстетическое, художественное, эмоциональное представле ние Родины проникает в сознание ребенка с материнской речью у колыбели, которое сливается с любовью родителей, порожда ет ощущения своего собственного любимого места, стихийного, первородного патриотизма – малой родины (колыбель, комната, дом, семья, крестные и близкие, садик, школа, вуз, армия, граж данин и патриот).

Социализация изучается методами детской и социальной психологии, она предусматривает целенаправленное активное участие самого человека в освоении культуры отношений и фор мировании высоких социальных норм, ролей в практической ин дивидуальной и групповой работе.

Передача культурных навыков происходит через семью, школу, вуз, армию, заводской или другой коллектив, систему образования, обучения и воспитания.

Зададим себе вопрос: а что на этом уровне гражданской зрелости повторяет влияние своего собственного любимого ме ста первородного юношеского патриотизма, ощущения большой малой родины, когда контроль родителей и учителя должен пе реходит в самоконтроль? Юноша или девушка становятся субъ ектом социальных отношений, включая сложные случаи армей ских, профессиональных и юридических проблем.

Социальная практика показывает, что для утверждения сво его «Я» в мире взрослых реалий он (она), кроме практических навыков, получаемых в системе светского образовательного процесса, должен уже уметь:

- сознательно формировать и грамотно выражать собствен ные ожидания, желания, неудовлетворенности и намерения в той форме, которая должна быть понята и принята в обществе;

- общаться в позитивной, подкрепляющей и конструктивной манере;

- уметь воспринимать и выражать чувства взаимности;

- быть готовым к заключению различных контрактов на вза имной и односторонней основе;

- быть готовым к созданию семьи и достижению в ней ком промисса и консенсуса.

Поэтому модель поведенческой семейной терапии может включать такие стадии как:

-постановка цели воспитания, например, воспитание акку ратности, правдивости, терпеливости, послушания, культуры поведения и речи, правил гигиены;

-альтернативные пути ее достижения;

-программа пошагового движения к цели и практическое осуществление данной программы на семейном уровне.

Однако приведенные мероприятия носят внутрисемейный характер.

Очевидно, что культурно-исторический, духовный и эстети ческий уровень гражданина требует постоянного пожизненного внимания.

Индивидуализация выбора должна подкрепляться духов ной сопричастностью семьи с идеалами гуманитарного разви тия социума, порой и за пределами малой родины. Они далеко не полностью и системно могут быть удовлетворены местными средствами массовых коммуникаций в отрыве от искусства, ли тературы, включая их историю, религию как совокупное воздей ствие искусства и литературы.

Но, может быть, проблемы семейной терапии исчерпывают и удовлетворяют поставленным вопросам, благодаря новым и но вейшим формам психологического воздействия?

Может быть, они существенно дополнят тысячелетний опыт воспитания силами «Семейной Церкви»? Может ли быть, что крещение, молитва и исповедь, а также храм с его литургией и органом, ладаном, причащением и постом не только устарели, но и нездоровы, искажают мировоззрение поколений и дестаби лизируют общество?

Проблемы, с которыми сталкивается воспитатель (психолог, отец и мать) в семье, многомерны.

Они проявляются в познавательной (когнитивной) и эмоцио нальной сферах, переходя в методы социальной психологии.

Так известно, что психоаналитическая семейная терапия (отдельных членов семьи), популярная сегодня на западе в фор ме бесед у психотерапевта в США, Франции, Англии, становится заурядным актом, как, например, и посещение терапевта по по воду ОРЗ.

Однако семейная терапия шире метода психоанализа. По следний ориентирован на периодическое, по мере развития про блемы, наблюдение и психологическое воздействие на отдель ного индивида или отдельного ребенка в виде рекомендаций.

Прямого воздействия на внутрисемейные отношения не проис ходит.

В неопсихоаналитических подходах, таких как, например, эго-психология, теория объектных отношений, дианетика, в про блемах супружеских отношений внутриличностные конфликты рассматриваются как результат событий, уже произошедших не давно, в раннем детстве и даже в преднатальном периоде. Эти подходы могут определить и объяснить ситуацию или состояние, но не дать алгоритма дальнейшего действия.

То есть, недавний пациент не имеет измененного социума, поскольку его не было и до посещения терапевта. То есть, при сравнении терапевтического сеанса (откровенного разговора с врачом) и исповеди (откровенного разговора с духовным на ставником – духовником) последняя ситуация нередко более выигрышная, поскольку священник, пастырь, наставник не редко знает верующего в третьем колене, исповедует не только «сына», которого крестил, дал ему имя и записал в церковную книгу, но и мог знать семью верующего и ее историю, его сосе дей. У него (священника) есть совокупное, объективное мнение о семье и ее социальной истории.

Более того, мнение пастыря нередко драгоценно для семьи, что влияет на процесс воспитания в целом. Пастырь может найти и выход из сложной ситуации, причем средствами, намного пре вышающими возможности психолога и терапевта.

В общесемейном же подходе известен так называемый ми ланский, системный подход к семейной терапии. Он сложился в семидесятые годы на основе психоанализа. Семья рассматрива лась как саморегулирующаяся и постоянно развивающаяся си стема.

Действие человека рассматривалось как форма коммуни кации. Поведение организовывалось в виде взаимодействий, аспекты коммуникации считались более важными, нежели ее со держание.

Члены семьи рассматривались как элементы единой системы взаимодействий, поведение любого из них влияет на поведение всех, но не является причиной этого поведения.

Основной регулятор взаимодействий — уже выработанные правила семьи.

Задача терапевта заключается в определении возможности развиваться семье по этим правилам, не допуская или предупре ждая отклонения.

Терапевтическая работа складывается из отдельных этапов, как-то:

-обсуждение предварительной информации о семье психо терапевтами;

-выработка исходной гипотезы о функционировании семьи;

- проверка исходной гипотезы;

-командное обсуждение хода работы, выработка системной гипотезы;

- предъявление терапевтом позитивной стратегии, парадок сального предписания или ритуального поведения в семье.

То есть, этот подход предусматривает комплексный, но вре менный, реализуемый определенной командой терапевтов, вы бираемой как оптимум системной терапии при «ненавязчивом»

выдвижение гипотез воспитания.

Предусмотрена цикличность и нейтральность в работе с се мьей.

Этот принцип важен, поскольку считается, что даже патоло гическая семья должна сама себя изменить.

Таким образом метод становится противоречивым, поскольку заведомо предполагается тот предел изменений, выше которого они не могут быть, если не учесть варианта разделения семьи.

Это блокирует возможность перемен, поскольку причины па тологии могут быть скрыты в самой семье. Ошибка в лечении отдельного пациента тут переросла в ошибочную попытку воз действовать только на отдельную семью.

Сопоставляя и в этом случае возможности священника и пси хотерапевта, мы опять отдаем приоритет священнику, тем более в Италии.

При возможности объединение светских католических орга низаций (профессиональных, женских, молодежных, спортив ных и др.) под руководством Католической Церкви преследовало цель укрепления и расширения влияния католицизма в рамках «Католическое движение», где более половины христианско демократических депутатов наряду с чиновниками местных и общегосударственных органов управления, руководителями го сударственных предприятий и др. являлись членами «Католиче ского движения-действия».

Но, может быть, религиозные обряды настолько стары, что не несут нового знания, ослабляют познавательные (когнитив ные) факторы?

Когнитивная психология (англ. cognitive psychology) — одно из направлений психологии, возникшее в 1960-х, в котором психология реабилитировала понятие психики человека как предмета научного исследования, делая упор на анализ пове дения человека, расширяющего область своего познания мира и общества.

Современная когнитивная психология включает: восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, речь, развитие мышление и принятие решения, в целом, естественный и искусственный интеллект.

Основным методом когнитивной психологии является инфор мационный подход. В нем разрабатываются модели восприятия, внимания и кратковременной памяти, протекавшие в кратчай шем диапазоне времени.

Когнитивисты обращаются и к генетической психологии.

Ж.Пиаже (основатель Женевской школы генетической психоло гии) открыл ряд особенностей детских представлений о мире:

-неразделенность до определенного возраста мира и соб ственного Я;

-анимизм (одушевление мира), -понимание мира как созданного руками человека, то есть действий, в основе которых лежит определенная ум ственная позиция ребенка, названная эгоцентризмом Как считает Пиаже, «ребенок судит всегда обо всем со своей собственной, индивидуальной позиции».

Ему невозможно до определенного возраста стать на пози цию другого человека, поскольку он его просто либо не зна ет, либо не понимает его переживаний и мыслей, что подчинено «логике» его собственного восприятия.

Своеобразие детской логики:

- синкретизм (связывание всего со всем), - нечувствительность к противоречиям, - переход от частного к частному без обращения к общему, - непонимание относительности некоторых понятий и т. п.

Эгоцентризм проявляется также в эгоцентрической речи.

Этим подходом создана концепция стадиального развития интеллекта:

- стадия сенсомоторного интеллекта (0-2 г.), - стадию операционального мышления (2-7 лет), - стадию конкретных операций (7-12 лет) - и стадию формальных операций (примерно до 15 лет).

При этом умственные действия рассматриваются как ре зультат первоначально внешних действий.

Сравнивая методы этой школы, необходимо отметить, что священник, не знающий особенности детского возраста, может ошибиться в своих рекомендациях в конкретном случае, по скольку когнитивное направление специализировано на кон кретном вопросе познания, однако он гораздо более осведомлен о социальном окружении ребенка.

Оригинальны и плодотворны в этом плане работы русской (советской) школы психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин.).

Рассмотрение и критика психического развития ребенка вне социально-исторического контекста и понимание этого развития как спонтанного процесса, практически не зависящего от обу чения, привела к выводу о деятельностном подходе в развитии ребенка.

Этот подход дал такие новые методы в уже сложившихся на правлениях, как метод микроструктурного и микродинамическо го анализа, микрогенетический метод когнитивного диссонанса (англ. cognitive dissonance).

В этом методе переживание дискомфорта, возникающее из-за действий, идущих вразрез с собственными убеждениями.

Внутренняя проблема, внутриличностный конфликт может раз решиться, если изменить убеждения или интерпретацию ситуа ции.

Как не вспомнить церковную традицию исповеди, раскаяния и покаяния.

ДУХОВНОСТЬ И ПОСТ Духовность, Духовное, Дух, так называют поиск, практи ческую деятельность, опыт, посредством которых субъект осу ществляет в самом себе преобразования, необходимые для достижения истины, для самоопределения. Точнее, духовно практическую (не утилитарную) деятельность по самосозида нию, самоопределению, духовному росту человека. Без нее не возможны ни самосостояние человека, ни величие его.

Духовность есть условие движения к вершинной психологии, которая, согласно Л. С. Выготскому, определяет не глубины, а вершины личности. Движение к ним «снизу», лишь со стороны предметной деятельности или со стороны фрейдовского Оно, как бы ни была важна их роль в развитии человека, не только бес плодно, но и опасно.

Такое движение неотвратимо приводит к человеку-машине, к искусственному интеллекту, к искусственной интеллигенции.

Движение снизу обязательно должно быть дополнено движени ем «сверху», со стороны Духа.

Психологи и педагоги, которые поставят себе такую цель, должны будут погрузиться в духовный опыт человечества, чтобы расширить свое сознание и укрепить собственный дух.

Для этого полезно обратиться к следам, забытых наукой сло восочетаниям не как к странным метафорам, а как к предмету серьезных научных размышлений и исследований.

Христианская традиция в семейной терапии исходит из по нятия: Бог — источник духовной энергии человека.

Образ Божий в человеке — ядро и сущность личности, он принципиально неуничтожим и неисчерпаем, внутреннее при ближение к нему делает самого человека все более уникаль ным.

В основе всякого брака, который строится на правильных (духовных) основаниях, лежит встреча (знакомство как откро вение и любовь).

В семье существуют способы и механизмы постоянного об новления переживания встречи (индивидуальная и общецер ковная молитва, участие в литургической жизни Церкви), яв ляющиеся одновременно источником духовной энергичности и обновления межличностных отношений в семье.

Эти отношения рассматриваются как архитипичные и иерар хичные (лишенные полноты откровения, но преисполненные любви).

Семья укоренена в роде.

Главным материализующим началом семьи является дом как телесно-душевно-духовное пространство.

Созидается и держится дом постоянным предстательством хотя бы одного члена семьи перед Богом.

Различные атрибуты дома (от крыши до подвала) имеют в христианской традиции особые смысловые значения и нагруз ки.

Дом как материально-духовная совокупность данных атри бутов — есть потребность и цель каждого человека.

Путь конкретной семьи определяется ее судьбой (помыслом Божьим) и совокупным и свободным произволением всех ее чле нов.

Заметим, что народная медицина уже более двух тысячеле тий владеет вышедшими из религиозного поста и организуемого Церковью приемами длительного воздержания в форме «поста простого и поста чистого», а также многочисленными методами разгрузки организма на основе пищевой депривации.

При этом прерогатива массовости в форме всенародного по ста принадлежит, именно Вселенской Церкви, церковному кругу мероприятий, не говоря уже о высокоторжественной психологи ческой обстановке в Храме, во время поста во всех его формах.

Заметим, что в России 19-го и начала 20-го века, входившей в десятку наиболее развитых стран мира, практиковалось около 200 дней поста.

Из них в многодневные посты не только запрещалось злоу потребление спиртным и сквернословие, но и отменялись сва дебные мероприятия, не совершалось венчание, сопряженное с принятием спиртного.

Пост позволял не только очиститься организму, но и нако пить физическую силу для тяжелой полевой работы. Венчание не совершалось и на Великий (7-недельный, длился с 21 февраля по 9 апреля – до пахоты) и на Петров (от 1 до 5 недель, длился с 6 по 28 июня – до начала жатвы и косьбы) и на Успенский (2-не дельный, с 1 по 14 августа до времени сбора основного урожая и молотьбы) и на Рождественский (6-недельный, 15 ноября по декабря ) пост, а также на все Седьмицы – недельные посты.

Поражает, что задолго до научного анализа промежутки между постами, то есть времена наиболее здорового зачатия, совпадали с периодами наиболее «спокойного» Солнца».

Поражает методическая проработанность и здравосозида тельная целесообразность традиции Христианского Поста.

Она принята не только миллиардами верующих, но и при знана как наилучшая схема питания и подбор продуктов для выхода из поста, как это выявилось в работах по клинической разгрузочно-диетической терапии (РТД) в России, США, Фран ции, Англии.

Заметим, что французские и немецкие нутрициологи посчи тали за должное обучаться подготовительным методам поста в Горяченской (Якутия) клинике, продолжающей методы родона чальника РТД, русского ученого Николаева и Кокосова, и став шей известной по работам, связанным со специальной подготов кой российских космонавтов.

Вместе с тем поражает, обилие нерешенных задач в области питания и массового воздержания, во имя здоровья и очищения, в 21-ом веке при забвении многовековой целительной и воспи тательной силы Христианского Поста, которая, начиная от ра бот профессора Веньямина в его послании к Екатерине до работ профессора Кокосова в ленинградской школе РТД, насчитывает более 200 лет.

Переход же на массовое применение и переход к разгрузочно диетической профилактике (РДП) требует общего подхода к фи зиологическим аспектам воздержания (сдерживания аппетита) при непременном участи клинических специалистов в союзе и при духовной поддержке Вселенской Церкви как организатора массового оздоравливания Христианским постом.

При этом особое значение имеет ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие клинического пациента РДТ от верующего, воодушевленного для коллективного принятия Христианского Поста высокой ду ховностью.

Комплекс духовных и профилактических (медицинских и об учающих) мероприятий для ПРАКТИЧЕСКИ здоровых людей (в сочетании с методикой чистого поста и методов РТП) создают су щественный позитивный настрой. Он особенно высок в группах паломников, возрастающих в Белоруссии год от года. Об этом торжественном действии знают не только в окрестных деревнях, где проходит это торжественное движение с ночевками, ноч ными бдениями, разговорами с местными жителями о вечном и молитвой. В нем соучаствуют (встречая и провожая) взрослые, дети и престарелые члены семей. Люди ждут следующего года и паломнического времени, одни, чтобы идти, а другие, чтобы встречать и общаться. Зарождается небывалый, праздничный акцент в традиции народа. Творится гражданская традиция, ду ховное действо.

Этот эмоциональный компонент, позволяющий вместо дис тресса коечного пациента использовать продуктивность настроя высокого праздника, вносит необходимый компонент высокой духовности и, соответственно, высочайшего, редко достигаемого другими способами уровня не только очищения и оздоровления, но и гражданского чувства, без которого трудно увидеть себя членом гражданского сообщества, называемого Родиной.

Опрос медицинкого сопровождения и личные записи участ ников чистого поста (паломничества) по методам проведения совпадают с результатами т.н. голодных походов сторонников видового (малокалорийного, без мяса и рыбы) питания [Шата лова Г.А.].

В них, практически без исключения, подтверждается ради кальная разница эффектов между пассивным созерцанием боль ным некоторого лечебного процесса и, во втором случае, оздо ровительным эффектом даже краткосрочного, чистого поста.

Заметим, что в первом случае вылеченный коечный пациент, как правило, нуждающийся в периодическом посещении лечеб ного заведения, таковым и остается.

Во втором случае, УЧАСТНИК чистого поста, практически освоивший методы РДП, в том числе и в пределах лечебного за ведения или в храме, становится членом коллектива практиче ски здоровых единомышленников, не прерывающих трудовой деятельности.

Принципиальным отличием (и важным навыком) тут является ДВИГАТЕЛЬНАЯ активность и многодневное потребление чистой воды (родниковой) как исключительного лечебного питания, со пряженная с исключением стрессирующих факторов.

Важным показателем при этом (естественно после тщатель ного врачебного контроля) является закаливание организма.

Констатируется значительное повышение емкости легких, очищение организма от разного рода отложений, ослабляются следы перенесенных психических травм, нормализуется кровя ное давление - АД и состав крови, наблюдается возвышенное эмоциональное состояние.

Многолетние традиции паломничества и рост участников па ломничества во время поста, как правило, подтверждают высо кий уровень психологической и моральной устойчивости участ ников таких походов.

Поучительными являются навыки входа и выхода до и после отказа (депривации) от внешнего питания, кроме чистой воды.

Значительно повышается уровень общих знаний об организ ме, целительных методах и качествах своего собственного орга низма.

Проходит подлинная, уникальная, школа воздержания и оздоровления.

Проходит школа и понимания здорового образа жизни и здо рового питания. А это уже приоткрытая дверь в здоровое бу дущее не только одного индивида, но и целой семьи, так как, находясь в семье, такой человек: мать, отец или кто из детей – обязательно разумно и логично переубедит в правильности и полезности данного дела.

Если Вселенская Церковь и Минздрав совместно обратятся к народу, эффект послушания и исполнительности возрастет в разы.

Устойчивость и многолетнее обновление, омоложение и рас ширение контингента участников подтверждает жизненность и привлекательность этой формы поста.

Желаю всем не доброго здоровья, а ЗДОРОВОГО ДОЛГОЛЕ ТИЯ!

ЛИТЕРАТУРА 1. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

СПб.

2. Рабочий словарь психолога – консультанта В.Б. Шапарь, В.Е.Рассоха. Ростов- на -Дону. Феникс – 2005 – 205 с.

3. Большой психологический словарь под редакцией Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко. – СПб.: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2006.

Религиозная составляющая национальной безопасности Беларуси Земляков Леонид Евгеньевич — доктор политических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Шерис Александр Владимирович — аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Современные процессы глобализации, происходящие во всех сферах социального развития — от экономики и полити ки до религии, влияют как на изменение структуры межкон фессиональных отношений, так и на систему конфессиональ ной политики государства. Появление в процессе глобализации транснациональных конфессиональных сетей и институтов пред ставляет собой важнейший фактор, влияющий на национальную и конфессиональную безопасность, особенно тех стран, которые представляют собой поликультурную систему, находящуюся в сложных геополитических условиях. Религиозный «ренессанс»

последних десятилетий, изменения в конфессиональной струк туре страны, более активное вмешательство конфессиональных акторов в политические процессы требует постоянного осмысле ния роли религиозного фактора в политике обеспечения нацио нальной безопасности Республики Беларусь.

Проблема гарантирования безопасности в сфере религии яв ляется одной из острейших для современного мира. Отрицание или недооценка конфессиональных составляющих безопасности может привести к развитию кризисных явлений на националь ном и международном уровнях.

На современном этапе развития человечества одним из пу тей его выхода из глобального кризиса является создание ду ховных основ достижения стабильности и консолидации обще ства, переориентации сознания с утилитарных, потребительских на традиционные ценностные основы, которые базировались бы на признании самобытности и ценности как отдельного челове ка, так и этнической группы или нации. В этом контексте для бе лорусского общества, при наличии заметного влияния процессов глобализации, достаточно актуальной становится проблема со хранения религиозной, культурной и гражданской самоиденти фикации белорусского народа, которая опирается на традицион ные религиозные ценностные принципы. Именно традиционные ценности, функционируя как специфические смыслообразующие истоки существования человека и общества, приобретают зна чение важного фактора социально-политической стабильности государства и становятся ведущими критериями его стабильного развития.

Государство должно создавать для своих граждан достаточ ные возможности для удовлетворения традиционных потребно стей в условиях правового равенства всех социальных, нацио нальных, конфессиональных групп. В Конституции Республики Беларусь закреплено: «Каждый имеет право самостоятельно определять своё отношение к религии, единолично или совмест но с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещённых законом… Религии и вероисповедания равны перед законом. Взаимоотношения го сударства и религиозных организаций регулируются законом с учётом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа… Идеология политических партий, религиозных или иных об щественных объединений, социальных групп не может устанав ливаться в качестве обязательной для граждан».

В Концепции национальной безопасности Республики Бела русь определяется, что основными направлениями нейтрализа ции внутренних источников угроз и защиты от внешних угроз национальной безопасности «выступают сохранение роли го сударства как гаранта безопасности личности, комплексное со вершенствование процессов предупреждения и борьбы с пре ступностью, в первую очередь с коррупцией, терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях, сепаратизмом, расовой и религиозной нетерпимостью» (ст. 49).

Вместе с тем, несмотря на большую потребность концепту ального осмысления духовно-религиозных основ как факторов обеспечения национальной безопасности пока не осуществлено.

Необходимость этой проблемы вызвана весьма важными факто рами, которые характеризуют современное состояние белорус ского общества.

Кризис мировоззренческих основ содействует размыванию традиционных ценностей белорусского народа и обусловливает духовную маргинализацию определённой части населения стра ны. Это создаёт возможности навязывания массовому сознанию не присущих белорусскому народу ценностей — примитивных утилитарных смыслов потребления и стремления к вседозволен ности и наслаждениям как следствием влияния низкопробной массовой культуры, что обусловливает манипуляцию сознанием граждан в интересах отдельных политических групп либо неоре лигиозных псевдодуховных организаций. Поэтому в нынешних условиях очень важно становление новой системы морально духовных ценностей, нового мировоззрения, которое базирова лось бы на глубоких культурно-духовных традициях. Духовные, религиозные ценности — основа общества, его живые корни.

Если они есть — никакие кризисы не страшны, люди могут уве ренно смотреть в будущее. Невозможно преодолеть социально экономический кризис до тех пор, пока не найдём спасения от опустошения в умах и сердцах. Экономика и политика неразрыв но связаны с культурой, моралью, религией.

В основе духовно-национального возрождения лежат ценно сти, которые понятны и близки каждому человеку, независимо от его политических, религиозных и других взглядов и убеждений, положения в обществе. Именно такими могут и должны стать об щечеловеческие ценности, разработанные на протяжении всей истории цивилизации и освящены религией. Основными инсти туциями, которые формируют религиозные ценности, являются религиозные организации. Именно они как ценностноформиру ющие структуры являются важнейшими факторами обеспечения национальной безопасности в религиозной сфере.

Под религиозной составляющей национальной безопасно сти Беларуси следует понимать такое состояние религиозно церковной жизни нации (её государственно-конфессиональных, межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений), которые являются или при определённых условиях могут быть угрозой национальным интересам государства, стабильному раз витию общества и осуществлению неотъемлемых прав и свобод граждан. Именно состояние защищённости жизненно важных духовно-религиозных интересов белорусского общества (лично сти, групп верующих, государства) от внутренних угроз и внеш него вмешательства и система социально-политических принци пов, которые обеспечивают эту защищённость.

К основным объектам религиозной составляющей нацио нальной безопасности Беларуси следует отнести:

– личность, её религиозные права и свободы;

– религиозные организации и взаимоотношения между ними;

– государство, его национально-культурную самобытность, независимость и территориальную целостность.

Главным субъектом национальной безопасности в религиоз ной сфере является государство, которое вместе с религиозными организациями осуществляет целенаправленную политику, при званную обеспечить духовное единство белорусского народа, стабильность и динамизм прогрессивного развития общества.

Результатом такой государственной политики должна быть реализация национальных интересов в религиозной сфере:

укрепление суверенитета и независимости Беларуси, эффектив ное и социально ориентированное государственное регулирова ние религиозными процессами, свобода совести и реализация религиозных интересов отдельных людей и групп верующих, конструктивное разрешение межконфессиональных противоре чий, коллизий и недоразумений.

При этом наиважнейшими факторами национальной безопас ности в религиозной сфере являются:

– внутрирелигиозная стабильность (межконфессиональное согласие — способность к разрешению религиозных противоре чий прежде всего ненасильственными методами);

– внешнерелигиозная стабильность (укрепление междуна родного авторитета Беларуси как христианской страны, сохра нение её национально-культурной самобытности и независимо сти — наличие для этого эффективного механизма);

– полное удовлетворение религиозных потребностей, свобо ды совести и вероисповедания отдельных людей и групп верую щих;

– наличие комплексной стратегии общественно-политичес кого и духовного развития государства, в том числе в сфере обе спечения конфессиональной безопасности Беларуси.

В соответствии со ст. 45 Концепции национальной безопас ности Республики Беларусь объединения граждан, в том числе и религиозные организации, являются полноправными субъектами системы обеспечения национальной безопасности. Во внутри политической сфере эти субъекты предотвращают возможности возникновения противоречий, распрей, недоразумений в сфере межконфессиональных отношений, сотрудничая с соответствую щими государственными органами.

Современная насыщенность конфессионального простран ства и разнообразие его составляющих свидетельствуют о вы сокой степени религиозной свободы, достигнутой в Республике Беларусь за последние десятилетия. В Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2012 г. зарегистрировано 3374 религиоз ных организаций, принадлежащих к 25 конфессиям, тогда как на 01.01.1989 г. было только 768 религиозных организаций направлений [9, с. 192–193].

Белорусская православная церковь (БПЦ) насчитывает общин, Римско-католическая церковь (РКЦ) — 479, протестант ские церкви — 1025 (пятидесятники — 512, баптисты — 286, ад вентисты седьмого дня — 73). Кроме того, в Беларуси существует около 150 организаций харизматической направленности, а так же 36 иудейских религиозных институций и 25 мусульманских.

В Беларуси отмечается рост численности различных религи озных, псевдорелигиозных организаций и миссионерских дви жений, в том числе и религиозных организаций, выступающих под знаменем религии, которые смогли создать на территории нашей страны свою сетевую систему. В этой связи возникает во прос о необходимости определения легитимности деятельности существующих религиозных организаций на территории Белару си, разработки правового инструментария для законной органи зации эффективных мер по противодействию угрозе распростра нения радикальных идей в обществе. Также следует отметить, что, действительно, новые нетрадиционные религиозные обра зования, прежде всего неопротестантской, харизматической на правленности, заняли ведущее положение в жизни белорусского общества, но реалии нашего общества таковы, что уже сегод ня наблюдается тенденция к увеличению данных религиозных новообразований. Наряду с активным интересом, проявляемым к традиционным формам религии, можно заметить рост интере са и к многочисленным нетрадиционным формам религиозных организаций. В Беларуси сегодня представлено множество так называемых нетрадиционных религий — новейшие религиоз ные культы, возникшие в XX веке. Для этих культов характерно стремление сочетать в себе традиции известных мировых рели гий Востока и Запада и представлять себя в качестве «самой истинной» мировой религии. К этой группе культов относят ся имеющиеся в Беларуси Бахаи, Общество Сознания Кришны (кришнаиты), Трансцедентальная Медитация (ТМ), центр Шри Чинмоя, церковь Объединения (мунисты), Церковь Последнего Завета, Церковь Дианетики (Саентологии) и другие.

В развитии современного религиозного процесса в Респу блике Беларусь выделяются два основных направления. Первое направление — возрождение традиционных для страны религий.

Второе — становление новых (нетрадиционных) форм религи озной практики. Признание плюрализма как свободы не только межрелигиозной конкуренции, но и конкуренции с различными нерелигиозными соперниками, необходимо требует и того, что бы эта конкуренция не переходила законодательно утверждён ные границы. В Республике Беларусь можно отметить достаточ но высокий уровень потенциальной конфликтогенности, однако ставить вопрос о росте влияния экстремистских религиозных группировок на значительнее массы жителей страны на данный момент нет оснований.

Сложившаяся в настоящее время в Республике Беларусь об становка мировоззренческого плюрализма, достаточно устой чивого поликонфессионального равновесия, несмотря на об условленное культурно-историческими причинами влияние православия, делает неприемлемыми тезисы ряда социальных групп о необходимости сугубо «православной» политики, по скольку их практическая реализация может привести к дестаби лизации этноконфессиональной ситуации в целом.

Современная религиозная ситуация определяется тем, что во-первых, в стране сформировалось мировоззренчески плю ралистическое социокультурное пространство с преобладанием православной самоидентификации;

во-вторых, наличием вну триконфессиональных и межконфессиональных противоречий, распрей, недоразумений, определённым уровнем конфликтоген ности в этноконфессиональной сфере. Поликонфессиональность страны создаёт особые условия для взаимодействия различных религиозных идентичностей, что необходимо учитывать при соз дании системы конфессиональной безопасности, которая долж на включать в себя грамотную систему политического регули рования государственно-конфессиональных отношений с учётом разницы в системах вероисповеданий;

сложности функциониро вания поликонфессионального поля;

проблем сохранения рели гиозной идентичности;

механизмов сохранения межконфессио нального равновесия (толерантности, межконфессионального диалога).

Как показывают социологические исследования, доля ве рующих в республике возросла с 10–15% в 1988 году до 30% в 1990 году и в последние годы приближается к 60%.

Как фиксирует социологическое исследование «Конфессио нальная идентификация населения Беларуси» Центра социоло гических и политических исследований и географического фа культета Белорусского государственного университета в 2006 г.

(1500 человек в 70-ти точках), религиозными себя считают 59% жителей Республики Беларусь, квазирелигиозными — 5%, коле блющимися — 24%, неверующими — 12%. Эти данные незначи тельно отличаются как от результатов исследований российских и украинских ученых и практиков, согласно которым на славян ских территориях бывшего СССР уровень религиозности населе ния колеблется около отметки 60% [5, с. 48], так и от среднеми ровых. Согласно исследованиям группы Callup International, 66% населения мира заявило о своей религиозности и 25% назвали себя нерелигиозными [6, с. 1З]. Это означает, что около 60% населения Республики Беларусь в той или иной степени испы тывает религиозные потребности и вправе рассчитывать, что их удовлетворение будет предметом не только непосредственной заботы религиозных организаций, но и внимания и уважения со стороны органов государственной власти и местного самоуправ ления.

Другим показателем отношения населения к религии явля ется конфессиональная самоидентификация, которая может не совпадать с идентификацией по признаку веры-неверия. В со знании части опрошенных она выступает своеобразным замести телем этнокультурной идентификации.

В целом, по конфессиональной принадлежности опрошен ные в вышеупомянутом социологическом исследовании распре делились следующим образом: 72,6% отнесли себя к православ ным, 0,4% — к разным направлениям протестантизма, 9,3% — к католикам, т.е. в целом к христианской традиции отнесли себя более 82% опрошенных;

к мусульманам отнесли себя 0,5% [7,с.

32-33].

Доля православных (72,6%) вполне корреспондирует с до лей представителей славянских этносов в составе населения Республики Беларусь, а доля мусульман (0,5%) — с представи тельством тюркских и кавказских этнических групп.

Сейчас верующие более или менее равномерно распределе ны во всех группах населения по возрасту, образованию, за нятости. В современном белорусском обществе религиозность утратила характер маргинальности определенных обществен ных групп, а стала духовным качеством, присущим в примерно равной степени всем группам населения, в том числе и наиболее молодым, образованным, профессионально квалифицированным и социально активным.

Вместе с тем показатели степени религиозности (интенсив ности проявления религиозности и участия в религиозной жиз ни) значительно ниже показателя уровня религиозности. Это по зволяет заключить, что религиозность большей части верующих носит формальный, декларативный характер, не подкрепляется глубокими религиозными переживаниями, знанием догматиче ских основ и культовых предписаний своей религии, соответ ствующим уровнем религиозного поведения. В ней преобладает элемент традиционности, либо она выступает как ситуативная религиозность, которая не является проявлением глубокой и искренней веры в Бога, носит спонтанный характер, проявля ется лишь время от времени в определенных, преимуществен но неблагоприятных, жизненных обстоятельствах и в основном сводится к формальному соблюдению некоторых традиционных религиозных обрядов, следованию этноконфессиональным сте реотипам поведения.

Религиозная ситуация в Республике Беларусь находится в динамике, имеющей внутренние и внешние факторы. Среди внутренних факторов необходимо выделить явления, процессы, противоречия собственно религиозной сферы, учитывать воз никающие в ней движущиеся импульсы. Для Беларуси в целом — это исторически сложившееся конфессиональное простран ство, его изменения в связи с демографическими процессами, возрастание веса и влияния одних и ослабление других религий, повышение разнообразия составляющих религиозной ситуации, возникающие в связи с этим противоречия, поиск и формиро вание союзнических отношений в религиозной среде. Скорость изменений в этой сфере снизилась, но переход количественных изменений в качественные может привести к новым импульсам, особенно в приграничных регионах.

Среди внешних к религиозной ситуации факторов следует учитывать, в первую очередь, нормативную основу деятельно сти религиозных организаций в белорусском обществе и практи ку правоприменения. Со стороны государства создана довольно стройная система, основанная на концепции прав человека и правах религиозных организаций как производных от прав на свободу совести и свободу вероисповедания. Религиозные ор ганизации, особенно традиционных религий, принимают такие основания отношений с государством с оговорками, настаивают на своих особых правах и привилегиях. К внешним факторам религиозной ситуации можно отнести и межнациональные от ношения. Среди внешних факторов, влияющих на религиозную ситуацию в Беларуси, нередко называют и интересы геополити ческих противников, готовых поддерживать любые происходя щие процессы, если они препятствуют развитию белорусского общества.

В целом стабильная религиозная ситуация наполнена вну тренней динамикой и надежды на её дальнейшее плавное раз витие остаются пока надеждами, а не уверенными прогнозами.

Формирование религиозной ситуации в Беларуси происходит без организующей роли государства — скорее, оно само следу ет ходу развития ситуации. Белорусское государство не имеет ни выработанной и опубликованной концепции государственно конфессиональной политики, ни институтов, в обязанности ко торых входило бы систематическое изучение религиозной ситуа ции, ни сколько-нибудь эффективных инструментов влияния на неё. Вместе с тем религиозные организации занимают активную позицию по многим вопросам, и в этих условиях превосходство получают организации, соответствующие религиозной ориента ции большинства населения. В масштабах страны таким преиму щественным положением пользуются БПЦ и РКЦ.

Со времени провозглашения независимости Республики Бе ларусь одной из важнейших составляющих процесса обществен ных изменений стало утверждение религиозной свободы и ре лигиозных прав человека. Эти трансформации содействовали весьма заметному возрастанию конфессионального присутствия в общественно-политической жизни страны.

Проявление религиозного фактора в современной Беларуси можно рассматривать в следующих проекциях. Во-первых, как внутреннюю и внешнюю религиозность, проявляемую в персо нальном опыте и в поведении. Во-вторых, религия вступает в ка честве основания для культурно-цивилизационной идентифика ции, в качестве культурной традиции, не совпадающей с набором догматических постулатов того или иного религиозного течения.

Во многом данная форма определяет вектор политических пред почтений и практик, выходя за рамки смысловых значений ди хотомии светское/религиозное. В-третьих, речь идет о рассмо трении религиозных организаций как социально-политических институтов и субъектов политического целеполагания. Одновре менно следует констатировать противостояние и противоречие в религиозной сфере, что уменьшает уровень доверия населения к религии и религиозным организациям.

Достаточно опасной является политизация государственно конфессиональных отношений, когда политические силы, как те, что находятся у власти, так и оппозиционные, стремятся под держивать определённую церковь и игнорируют или даже ущем ляют интересы других, что приводит к возрастанию напряжён ности в религиозном сообществе.

Следует отметить, что в Беларуси сегодня происходит бур ный процесс создания новой модели религиозно-церковной жиз ни, особенностью которого является то, что этот процесс разви вается не только за счёт действий внутренних факторов, а и под влиянием активной миссионерской деятельности зарубежных религиозных организаций и центров. Интересы национальной безопасности Республики Беларусь требуют приостановить не контролируемый поток идеологической обработки белорусских граждан зарубежными служителями религиозных неокультов.

Зарубежные миссионеры довольно часто проявляют открытое неуважение к белорусским традициям и законам, не учитыва ют религиозную ситуацию в стране. Значительная часть зару бежных проповедников и миссионеров прибывает в Республику Беларусь под видом туристов, специалистов образования, куль туры, науки или бизнеса, а затем, нарушая действующее законо дательство, они начинают религиозную деятельность.

Учитывая сложность религиозной ситуации и несовершен ство законодательства в этой сфере, необходимо рассматривать деятельность некоторых зарубежных миссионеров в Беларуси как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Стрем ление навязывания чужих ценностей, далёких от националь ной культуры и традиций. Бесконтрольное пребывание в стра не некоторых зарубежных эмиссаров, их противоправная, а в отдельных случаях открыто враждебная в отношении Беларуси деятельность, становится дестабилизирующим фактором меж конфессиональной ситуации.

Развитие неокультовых организаций стало, с одной стороны, внешним индикатором демократического стиля упорядочива ния социума, а с другой — через усложнение внутренних транс формационных процессов обусловило ряд угроз национальной безопасности страны. В этом контексте следует выделить такие угрозы:

– создание и поддержка зарубежными религиозными цен трами деструктивных религиозных сообществ, деятельность которых направлена против существующего государственного строя, угрожает общественной морали сопровождается нару шениями общественного порядка, причиняет вред жизни и здо ровью населению Беларуси. Так Свидетели Иеговы запрещают членам организации переливание крови, что составляет угрозу их здоровью и жизни. Мормоны считают, что законы Бога явля ются более важными, чем законы человеческого общества, что является прямой угрозой государственному строю. Сатанисты нарушая нормы морали и закона, практикуют жертвоприноше ния животных, а иногда даже людей;

– потенциальная опасность, присущая многим зарубежным нетрадиционным для белорусов религиозных культов, предста вители которых в любой момент могут осуществить особенно опасные антисоциальные действия, спровоцировать массовые беспорядки и гибель людей. Примером могут служить действия сатанистов, «Аум Синрикё», апокалиптических сект в Германии, Японии, США, Франции и т.д;

– негативная роль, которую играют зарубежные религиозные сообщества на нашей территории в деле сохранения историко культурного наследия белорусского народа, формирования са модостаточности и моральности общества, повышения престижа отечественной культуры и образования, развития преемствен ности поколений и семейных отношений;

– криминальная деятельность некоторых зарубежных ре лигиозных представительств, которая заключается в широком использовании ими материальных и финансовых средств, полу ченных незаконным способом (ввезённые контрабандно на тер риторию Беларуси, переданные криминальным структурам для «отмывания», полученные от теневого бизнеса и т.д.), а также случаи применения религиозными лидерами противозаконных поступков (направление незадекларированных пожертвований на запрещённые законом цели, мошенничество, оказание мо рального и физического вреда и т.д.);

– значительная угроза жизни и здоровью граждан, которые являются адептами неорелигиозных групп зарубежного проис хождения, где широко применяется современный психотропный инструментарий для разрушения свободы человека и формиро вания в ней постоянной зависимости от культа с помощью гип ноза, экстрасенсорики, специальных химических препаратов и даже физического воздействия.

При разрешении данной проблемы следует учитывать евро пейский опыт. Европарламент рекомендует странам ЕС создать специальные парламентские комиссии для исследования дея тельности неокультов. Ряд стран уже создали такие комиссии (Австрия, Бельгия, Германия, Франция). Европарламент также принял рекомендации в отношении защиты прав и свобод граж дан ЕС от негативного влияния некоторых неокультов в способах обеспечения широким слоям общества доступа к информации о различных религиях, что содействует свободному выбору кон фессии и утверждению уважения к другим вероисповеданиям.

Следует отметить, что в Республике Беларусь на законот ворческом уровне делались определённые шаги в разрешении данных проблем. На наш взгляд, подобные законы необходи мы, однако при их подготовке следует прежде всего дать чёткое определение основных терминов, в частности таких как «тота литарная секта», «деструктивный культ». «негативное психоло гическое влияние» и т.д.

В целом, анализируя довольно непростую ситуацию в рели гиозной сфере, следует отметить, что сегодня необходимо осу ществить ряд шагов, направленных на преодоление отмечен ных ранее противоречий. В этом контексте государство должно разработать взвешенную и в то же время динамичную политику государственно-конфессиональных отношений, направленную на обоснование собственных национальных интересов и укре пление консолидации белорусского общества.

Существует весьма широкий и достаточно гибкий спектр механизмов взаимосвязи государства и религиозных организа ций, который либо определяется современной государственно конфессиональной политикой того или иного государства или исторически сложившимися отношениями, либо является ре зультатом социально-политических реформ и революций. Одна ко глобализационные процессы изменили современную картину мира и несколько пошатнули традиционно устоявшиеся модели государственно-конфессиональных отношений.

Политика в сфере конфессиональных отношений в Беларуси представляет собой весьма сложный процесс, обусловленный, с одной стороны, историческими реалиями системы взаимоотно шений церкви и государства (как в дореволюционной России, так и СССР), с другой стороны, функционирующей на настоящий момент моделью государственно-конфессиональных отношений, подкреплено законодательной системой.

Модель государственно-конфессиональных отношений Бе ларуси в течение ХХ столетия претерпела существенные изме нения: от наличия государственной церкви в период до г. (самодержавие, православие, народность) до крайней формы сепарационной модели секулярного государства отрицающего традиционную религию, но одновременно превратившего свою идеологию в квазирелигию. В постперестроечный период фор мируется модель светского государства, не стоящего на позици ях атеизма. На современном этапе наше государство юридически находится в рамках сепарационной модели, однако политически — в рамках кооперационной модели с учётом попыток включе ния в законодательство пункта о традиционных для Беларуси религиях. Вопрос о дифференцированном подходе к религии имеет, на наш взгляд, политический, многоуровневый харак тер. На первом уровне дифференциация реализуется по прин ципу отделения исторически привычных для Беларуси религий (христианства, ислама, иудаизма во всём их конфессиональном разнообразии) от «новых религиозных движений». На втором — признаётся особое место двух конфессий: православия и като лицизма, на третьем — только одной конфессии (православия) в системе белорусской государственности. Вопрос о месте право славия в конфессиональном поле Беларуси из плоскости теоре тического знания переходит в поле политического.

Государственно-конфессиональные отношения характери зуют достаточно сложную исторически обусловленную систему взаимоотношений государственных органов с целой совокупно стью конфессиональных объединений, представляющих собой не только традиционно существующие на данной территории организации, но и транснациональные религиозные сетевые структуры. Государственно-конфессиональные отношения регу лируются с помощью государственно-конфессиональной поли тики, которая представляет собой систему и способы регуляции взаимоотношений акторов данной политики (государства, рели гиозных организаций, граждан), направленных на урегулирова ние противоречий, распрей, недоразумений в конфессиональ ной сфере и поддержание целостности государства на основе согласования различных вероисповедных интересов.

Система реализации государственно-конфессиональной по литики представляет собой сложную биполярную коммуникаци онную систему, на одном полюсе которой находятся властные структуры, на другом — религиозные, и которая реализуется в политическом поле на нескольких уровнях — мегауровне (миро вая и региональная политика), макроуровне (национальная и ло кальная политика) и на микроуровне (индивидуальная деятель ность). В политическом поле государственно-конфессиональных отношений основными акторами являются: государство, религи озные объединения (конфессии), индивиды и так называемые интегральные акторы, представляющие собой как международ ные конфессиональные организации, так и сетевые сообщества и неинституционализированные группы. Все религиозные акто ры действуют в той или иной мере на всех уровнях политической системы. Акторы конфессиональной политики реализуют её че рез систему механизмов, представляющих собой «параллельные структуры», в виде законодательной базы и целого ряда парал лельных институтов, способствующих её грамотной реализации:

этнорелигиозные советы различного уровня, экспертные советы и т.д. Каждый уровень системы обеспечен своей законодатель ной базой (от Всеобщей декларации прав человека до подзакон ных актов) и своими механизмами реализации.

Грамотная государственно-конфессиональная политика, на правленная на сохранение конфессиональной безопасности, должна учитывать как исторические реалии формирования кон фигурации конфессионального пространства (конфессиональ ный состав и наличие или отсутствие доминирующих конфес сий), так и современные тенденции его функционирования и развития, что обеспечивает сохранение конфессиональной без опасности в системе национальной безопасности страны.

Государственно-конфессиональная политика в поликонфес сиональном белорусском обществе представляет собой весьма сложную систему, реализующуюся на нескольких уровнях и учитывающую как специфику политики конфессиональных ак торов на всех уровнях её реализации (макро и индивидуальный уровень глав конфессиональных образований), так и влияние глобализационных тенденций. усиливающих конфессиональную мозаичность страны, расширяющих конфессиональное инфор мационное пространство и создающих транснациональные рели гиозные сети. Она направлена на создание системы конфессио нальной безопасности, формирующейся с учётом исторических факторов, а также современных геополитических реалий и че ловеческого фактора.

На современном этапе понятие «конфессиональная безопас ность» трансформируется и переосмысливается.

Понятие «конфессиональная безопасность» в отличие от термина «религиозная безопасность» наиболее удачно подходит для использования в политическом дискурсе. Под конфессио нальной безопасностью понимается не столько система сохра нения контентного содержания любой конфессии и её культо вой оболочки (что не является прерогативой государственной политики), сколько предотвращение противоречий, распрей и конфликтов на конфессиональной почве (что входит в сферу государственной политики). Конфессиональная безопасность включает в себя наличие системы условий для полноценного раз вития различных конфессий в едином культурном пространстве, предотвращающей или по крайней мере, смягчающей противо речия, распрей, недоразумения, связанные с конфессиональной принадлежностью.

Понятие «конфессиональная безопасность» шире поня тия «государственно-конфессиональная безопасность», по скольку наряду с государственной безопасностью и системой государственно-конфессиональных отношений охватывает и межконфессиональные проблемы и личную безопасность, и со хранение религиозной идентичности на национальном и лич ностном уровнях. Хотя сама по себе религиозная идентичность не является результатом политической деятельности, политиче ский выбор не является её жёстким коррелятом, однако пробле ма религиозной идентичности непосредственно встраивается в систему конфессиональной безопасности, прежде всего на фоне глобализационных процессов.

Характеризуя конфессиональную политику и систему кон фессиональной безопасности в Республике Беларусь, следует отметить, что на неё оказывает влияние целый ряд факторов различного уровня: мега-, макро- и индивидуального. На мегау ровне на формирование конфессиональной безопасности в Ре спублике Беларусь оказывают влияние процессы глобализации, которые с начала 1990-х годов способствовали усилению и без того высокой религиозной мозаичности, прежде всего за счёт протестантских деноминаций, новых религиозных движений (НРД) и мистических групп. Часть конфессий восстанавливается в 1990-е годы через включение в транснациональные глобаль ные религиозные сети.

На макроуровне можно выделить общенациональную кон фессиональную политику и факторы, связанные со спецификой политики регионов.

На индивидуальном уровне как об определённых факторах мы можем говорить о влиянии отдельных личностей как на кон структивные процессы в области сохранения конфессиональ ной безопасности, так и на деструктивные. К конструктивным действиям мы можем отнести, во-первых, взвешенную и весьма осторожную конфессиональную политику глав государственных структур регионов, их внимание к конфессиональным проблемам.

Во-вторых, на личностном микроуровне определённым полити ческим фактором формирования конфессиональной безопасно сти является и общественная деятельность глав религиозных конфессий, учитывающих геополитическую сложность ситуации в Республике Беларусь, необходимость осторожных, грамотных, политически выдержанных решений в связи с нестандартными ситуациями возникающими в регионах.

Белорусская государственная конфессиональная политика до сих пор не имеет единой, принятой на государственном уров не, концепции, которая учитывала бы реальную динамику из менения конфессиональной ситуации, более тесное сближение религии и политики, её влияния на геополитическую ситуацию страны и одновременно включала бы в себя систему законода тельных актов, институтов и механизмов её осуществления.

Вместе с тем, очевидно, что одних государственных мер, нацеленных на утверждение свободы совести и вероиспо ведания, недостаточно для создания оптимальной системы государственно-конфессиональных отношений. К этому процес су должен быть подключён потенциал гражданского общества, академической науки, приоритеты духовных ценностей общече ловеческого масштаба.

Список цитированных источников 1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.: Амалфея, 2005. – с.

2. Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь: Закон Республики Бе ларусь от 14 ноября 2005 г. // Нац. реестр правовых актов Респ.

Беларусь. – 2005. – № 188, 2/1157.

3. Концепция национальной безопасности Республики Бела русь: Указ Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г № 575 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 276, 1/12080.

4. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организа циях». Закон Респ. Беларусь от 31 октября 2002 г. // Нац. реестр правовых актов. – 2002. – № 123, 2/886.

5. И.И. Пирожник, Л.Г. Новикова, Г.З. Озем, С.А. Морозова.

Беларусь после «религиозного бума»: что изменилось? Социоло гия. – 2006. – № 4. – С. 46–55.

6. Новое время. – 2005. – № 47. – С. 13.

7. Отчёт о научно-исследовательской работе «Провести ис следование территориальных особенностей конфессиональной структуры Беларуси и разработать электронный вариант геогра фического атласа «Конфессии и культовые сооружения Белару си» (заключительный) № 396/61. – Мн., 2007. – С. 32–33.

8. Котляров И.В. Республика Беларусь в конфессиональном измерении / И.В. Котляров, Л.Е. Земляков. – Мн.: МИУ, 2004. – 232 с.

9. Земляков Л.Е. Религиозные процессы в Беларуси. Про блемы государственно-правового регулирования / Л.Е. Земля ков. – Мн.: РИВШ БГУ, 2001. – 208 с.

Резюме Статья посвящена изучению роли религиозной составляю щей обеспечения национальной безопасности Республики Бела русь. В работе акцентируется внимание на исследовании дея тельности религиозных организаций в контексте обеспечения национальной безопасности в процессе формирования и раз вития современного белорусского общества. Комплексно и си стемно раскрыты место и роль конфессионального фактора в политике обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Особое место в статье отводится изучению особенно стей формирования политических механизмов взаимодействия государственных органов с религиозными организациями на со временном этапе.

Духовно-нравственное состояние общества и национальная безопасность Кадыров Михаил Анатольевич — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, первый заместитель генерального директора по науке РУП « Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию», лауреат Государственной премии Республики Беларусь.

Всегда ли являют наши слова силу и красоту православной веры, а не некие интеллектуальные конструкции? Очевидно, чаще преобладают последние.

На том этапе духовного поиска и, надеюсь, развития, на ко тором нахожусь я, мне более свойственно “строить интеллекту альные конструкции…”. Но убежден, что и они необходимы.

Итак, начну с уточнения понятия “Духовность”. Делаю это прежде всего потому, что в той среде, где мне приходится ра ботать, общаться, под духовностью, как правило, понимают душевность, культурность, доброжелательность человека, его способность к альтруизму и т.п. Имеются и вообще упрощенные понимания духовности. Так, для практичных американцев с ду ховностью все просто: духовность, как они повторяют вслед за Далай-Ламой – это “сохранение внутреннего спокойствия”, рав новесия с собой и с миром (inner peace & outer harmony). Таким образом, идеалом духовности для них мог бы послужить пушкин ский герой: “Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой”.

Далай-Лама говорит так: “Моя религия очень проста. Мне не нужны храмы. Мне не нужна какая-то особенная, сложная фило софия. Мое сердце – вот мой храм. Моя философия – доброта”.

Имеются и другие более сложные понимания духовности.

Если обратиться к учениям Плотина, Дионисия Ареопагита, Аль берта Великого, Фомы Аквинского, Спинозы, Гёте, Р. Штайне ра, то можно найти обоснование духовного характера познания, обоснование возможности подняться к божественному в процес се познания. Когда мы познаем мир, это не просто наше частное дело, познанием мы изменяем мир.

К светской духовности можно отнести любое богоискатель ство, которое может осуществляться, например, в рамках раз личных эзотерических и философских течений. Пути светской духовности различны, но объединяет их одно: они ведут (или пытаются вести) к Духу через познание.

Андрей Кураев говорит, что некрасиво поступают атеисты, когда пробуют украсть этот религиозный термин (духовность) и нагрузить его своим смыслом, зачистив его от тех значений, которые традиционно с ним сопрягались. Еще у апостола Павла говорится, что душевные люди не понимают духовных. В хри стианстве дух – это то, что влечет человека за горизонты соб ственно человеческой жизни. Это энергия Творца, не дающая человеку успокоиться в матрице очевидностей и влекущая его к Источнику жизни. Душевность – это то, что проявляет себя при отношениях по горизонтали: человек – человек. Это мир культу ры. Духовность открывает вертикаль: человек – творец.

Православная духовность – это воплощение во взглядах лич ности нравственного начала, утверждение в сознании человека веры в моральные Абсолюты. Духовность есть одухотворенность жизни человека высокими нравственными идеалами, наполнен ность ее христианскими добродетелями, постоянное совершен ствование себя. Такая духовность коренным образом преобразу ет человека и всю его жизнь. Духовность – это тот внутренний стержень, который формирует личность, тот внутренний тормоз, который останавливает человека перед нарушением норм нрав ственности, или то, что воодушевляет на подвиг, подвижниче ство, героизм. Преп. Серафим Саровский путь очищения от гре ха определял как “стяжение Святого Духа”, то есть обретение человеком “духовных сокровищ”, обретение им духовности.

Основа религиозной духовности – это вера в Бога и построе ние поведения определяется канонами веры, религиозной мора лью. Религиозная духовность определяется через понятия “свя той дух” и “душа”. Духовность, таким образом, базируется на сверхъестественном трансцендентном начале. Это, прежде всего, то откровение, данное в Священном Писании, Священном преда нии и различных богословских текстах. Кроме того, в сферу ду ховности входят те церковные ритуалы и таинства, участником которых может стать человек. Существуют и целые социальные институты – монастыри, в которых человек может приобщаться к вершинам конфессиональной духовности. При этом необходимо учитывать, что высокие истины, даваемые человеку в открове нии, в соответствии с утверждениями представителей конфес сиональной духовности, не могут быть постигнуты человеческим разумом, они являются предметом веры. Божественное откро вение не подлежит человеческой редакции, а только лишь кор ректным толкованиям и объяснениям.

Что касается духовности светской, то сегодня многие вообще отрицают её существование. Например, в толковом словаре Даля дается следующее определение: “Светский – земной, мирской, суетный или гражданский. Светской власти противополагается духовная”. Это и ему подобные определения дают многим людям основания утверждать, что духовность не может быть светской.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 

Похожие работы:

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.