авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ...»

-- [ Страница 10 ] --

передачу електронних документів за межі під- Упровадження сучасних інформаційних те приємства. хнологій в аудит на вітчизняному ринку значно Дослідження програмних продуктів, які за- гірший. Для порівняння у Російській Федерації безпечують комплексну автоматизацію торгове- сьогодні представлено близько десятка різнови льного процесу, показало, що найбільш поши- дів програмних комплексів та їх версій, серед реною на українському ринку є програмна сис- основних такі продукти, як АudіtХР «Комплекс тема «Спрут». Дана система дозволяє вести Аудит» компанії «Гольдберг-Софт», «Экспрес централізоване управління каталогом товарів, сАудит: ПРОФ» консалтингової групи «Термі умовами замовлення і закупівлі;

ціноутворен- ка», «ІТ Аудит: Аудитор» компанія «Мастер ням;

маркетинговими акціями;

підтримує побу- Софт», «АudіtNЕT Рrоfеssіоnаl» компанія дову складної господарської і географічно роз- «АudіtNЕT», «АudіtMоdеrn» аудиторсько поділеної структури торгової мережі;

автомати- консалтингової групи «Інтегрований Бізнес зацію замовлення товарів у постачальників;

під- Сервіс».

тримує контроль дотримання умов постачання;

В Україні представлено всього три програ управління взаєморозрахунками з контрагента- мних продукти для автоматизації аудиторських ми;

забезпечує автоматизовані інвентаризації;

послуг, а саме: адаптований російський програ автоматизацію обробки і виробництва товарів мний комплекс «ІТ Аудит: Аудитор» та вітчиз під власними торговими марками;

управління няні програми «Івахненков & Катеньов Аудит» і торговельним устаткуванням і вагами;

управ- «Турбо Аудит». Найбільш пристосованим до ління розміщенням товарів на полицях;

побудо- перевірок товарних операцій на торговельному ву дисконтних і бонусних систем, систем лоя- підприємстві є програмний комплекс «ІТ Аудит:

льності;

інтеграцію з банківськими і платіжни- Аудитор», який забезпечує перевірку товарних ми системами, з широким спектром касового операцій за наступними напрямами: перевірка устаткування, з системами відео спостереження. застосування задекларованих в обліковій полі Система «Спрут» має гнучку аналітичну плат- тиці способів ведення бухгалтерського і подат форму (оперативна, консолідована, аналітика кового обліку товарних операцій;
перевірка товарного руху, закупівель, запасів, торгівлі (аж правильності організації обліку товарних опе до чека), клієнтів, постачальників, АВС-аналіз) рацій;

перевірка правильності проведення і об тощо. А також має модуль територіально- ліку результатів інвентаризації товарів;

перевір розподіленого електронного документообігу. ка операцій з надходження товарів;

перевірка Застосування програмної системи «Спрут» за- операцій з вибуття товарів. Програмний ком безпечить значне скорочення витрат пов’язаних плекс «ІT Аudіt: Аудитор» побудований у ви з документуванням товарних операцій, які ста- гляді окремих модулів, що дозволяє доповнюва новлять значну частку витрат підприємств роз- ти його функціональні можливості, шляхом ро дрібної торгівлі. зробки власних методик внутрішнього аудиту, Зростання і укрупнення підприємств та адаптованих до об’єкта перевірки.

створення складних організаційних структур Програмний комплекс дозволяє переносити роздрібної торгівлі підвищує вимоги до управ- (імпортувати) дані з найбільш поширеного в лінської інформації. Тому необхідно сформува- Україні обліково-фінансового програмного за ти механізми отримання своєчасної і повної ін- безпечення (зокрема, з систем бухгалтерського формації, які дозволять відображати зміни зов- обліку «1С: Бухгалтерія», «Парус», «Галакти нішніх умов, якість виконання поставлених ке- ка») та найбільш поширених форматів зберіган рівництвом завдань, своєчасно виявляти відхи- ня даних (dbf, хml, хls, tхt). Ще однією перева лення від планів і служити джерелом для фор- гою програми є її вартість: ліцензія на 1 робоче мування прозорої системи внутрішнього конт- місце, в залежності від кількості модулів, коли ролю. Один з таких механізмів – ефективно ор- вається в межах від 2900 грн. до 3500 грн. Крім ганізований відділ внутрішнього аудиту, який є підвищення якості проведення аудиту і знижен незалежним структурним підрозділом інформа- ня його трудомісткості, впровадження програми ційної системи управління та заснований на «ІT Аudіt: Аудитор» дозволяє підвищити ефек специфіці діяльності торговельних підприємств. тивність планування внутрішнього аудиту, по Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ліпшити контроль за ходом його проведення, - підвищити цілісність та достовірність інфор повніше систематизувати методичну роботу. мації, завдяки встановленню відповідних по Для максимальної зручності, в системі зберіга- вноважень на роботу в інформаційній систе ється методична і нормативно-довідкова база, мі для кожного працівника, відповідно до йо яка щомісячно оновлюється, що дозволяє ауди- го кваліфікації та посади;

торам значно скоротити час на виявлення по- - трансформувати дані в інформацію, яка до рушень і полегшити сам процес проведення пе- зволить менеджерам виконувати планові, ви ревірки, а також розробити внутрішньофірмові конавчі й контрольні функції.

стандарти на проведення перевірок відділом ЛІТЕРАТУРА внутрішнього аудиту.

1. Информационные технологии в торговле Висновки. В процесі діяльності підпри [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

ємств роздрібної торгівлі виникає необхідність http://www.pilot.ru/main/press/public/it_cnews.

в розробці та застосуванні комплексу різних ін 2. Петрович Й. М. Формування стратегії розвитку формаційних технологій, які будуть направлені інформаційного потенціалу системи управління на вироблення єдиної корпоративної політики підприємством [Електронний ресурс] / Й. М. Пе розвитку торговельного підприємства. Викорис- трович. – Режим доступу : http://ena.lp.

тання сучасних інформаційних технологій на пі- edu.ua:8080/bitstream/ntb/10143/1/33.pdf.

дприємствах роздрібної торгівлі допомагає нала- 3. Бондар М. І. Концептуальні підходи до вдоскона годити інформаційні потоки усередині торгове- лення бухгалтерських програмних продуктів / М.

І. Бондар // Інформаційні технології у змісті осві льного підприємства та поза ним та дозволяє:

ти та практичній діяльності фахівців з обліку і - підвищити і підтримувати конкурентні пере аудиту: проблеми методології та організації : тези ваги;

доп. наук.-практ. конф. Київ, 18 лют. 2010 р. – К. :

- визначити стратегію розвитку торговельного КНЕУ, 2010. – С. 27–30.

підприємства;

4. Податковий кодекс України [Електронний ре - збільшити на 20–25% продуктивність праці сурс]. – Режим доступу : httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа.

облікового персоналу;

5. Пижик О. Є. Переваги електронної звітності : зб.

- зосередити функції управління в центрах ух- тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 14 трав валення рішень і за рахунок цього досягати ня, 2010 р. / О. Є. Пижик // Роль і місце бухгал узгодженості дій в обліку, контролі, регулю- терського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики. – К. : КНЕУ, ванні і економічному аналізі на всіх рівнях 2010. – С. 118–121.

управління;

УДК 658.012.32: Польова Н. М.

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В даній статті проаналізовано методи аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємств та запропонована методика аналізу та оцінки стану інноваційної діяльності та варіанти шляхів поліпшення, в залежності від отриманих характеристик складових інноваційної діяльності.

Ключові слова: інноваційна діяльність, методика оцінки, метод експертних оцінок.

В данной статье проанализированы методы анализа и оценки инновационной деятельности предприятий и предложена методика анализа и оценки состояния инновационной деятельности и варианты путей улучшения, в зависимости от полученных характеристик составляющих инноваци онной деятельности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, методика оценки, метод экспертных оценок.

This paper analyzes the methods of analysis and evaluation of innovative activity of enterprises and the technique of analysis and evaluation of innovative activities and options for ways to improve, depending on the characteristics of the obtained components of innovation.

Key words: innovation, assessment methodology, the method of expert estimates.

Постановка проблеми. В процесі управ- інноваційної діяльності та оцінка здатності під ління інноваційним розвитком підприємства в приємства отримати інновації (аналіз іннова ринкових умовах, які характеризуються неста- ційного потенціалу). Актуальність дослідження більністю, важливого значення набуває оцінка зумовлена тим, що для вирішення аналітичних Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки завдань існує достатньо велика кількість мето- ним показником, виразом суті ряду параметрів в дів оцінки інноваційної діяльності підприємст- одному числі. Найбільшого поширення набула ва. Найбільш поширені з них – графічні методи, середня арифметична величина, оскільки вона регресійно-кореляційні методи, аналіз динаміч- достатньо об'єктивно визначається, середня за них рядів, метод розпізнавання образів, моде- гального зведеного статистичного ряду легко лювання, метод експертних оцінок. Кожному з виводиться з середніх елементарних рядів, що цих методів властиві як переваги, так і недоліки, створюють зведений ряд, вона в дуже невели які необхідно враховувати особливо при аналізі кому ступені схильна до коливань при застосу тенденцій розвитку об’єкту дослідження. Інно- ванні вибіркових даних і, що важливо, її розра ваційна діяльність визначається великою кількі- хунок достатньо простий і швидко здійснюва стю неоднорідних чинників, що є серйозною пе- ний. Використання індексів обумовлене тим, що решкодою для отримання узагальненої оцінки. вони одночасно характеризують і порядок вели Аналіз публікацій. Дослідженнями іннова- чин членів ряду, і динаміку змін [4].

ційних процесів та шляхом їх розвитку займа- Якщо розглядати зміни індивідуальних ін лися такі відомі вчені-економісти, як В. А. Вер- дексів, що характеризують різні складові інно ба, А. В. Гриньов, І. В. Новікова. ваційної діяльності, очевидно, що тенденції бу Метою даної статті є дослідження та ви- дуть різні, можливі достатньо великі розбіжнос значення основних підходів та методик оцінки ті. При цьому необхідно пам’ятати, що різні інноваційної діяльності підприємств. чинники неоднаково впливають на інноваційну Виклад основного матеріалу. Для оцінки діяльність. Але завдання полягає не в дослі інноваційної діяльності підприємства існує до- дженні динаміки окремих чинників, що впли статньо велика кількість підходів: так, деякі еко- вають на інноваційну діяльність, а у визначенні номісти та науковці пропонують для оцінки ви- загальних тенденцій зміни інноваційної діяль користовувати проблемно-орієнтований підхід, ності, які можуть бути охарактеризовані через згідно з яким забезпечується вибір критеріїв, зведений індекс.

показників та процедур оцінки інноваційної дія- Запропонована методика оцінки інновацій льності відповідно до заздалегідь визначеного ної діяльності підприємства буде складатися з кінцевого або проміжного результату іннова- наступних етапів.

ційного розвитку підприємства, інші наголо- 1) Створення експертної групи з 6–10 осіб, шують на тому, що оцінку інноваційної діяль- досить компетентних спеціалістів-професіона ності слід здійснювати з урахуванням впливу лів щодо діяльності підприємства.

зовнішнього середовища та наявних стратегіч- До складу групи можуть входити як праців них можливостей підприємства. Причому доці- ники даного підприємства, так і зовнішні експе льно здійснювати аналіз як внутрішнього стану, рти, що є фахівцями в області впровадження ін так і зовнішніх чинників з урахуванням наявно- новацій, розробки інноваційних проектів, фі го потенціалу конкурентів [1]. нансування інноваційної діяльності. Рівень ком У літературі описана велика кількість мето- петентності експертів повинен враховуватися на дів та прийомів: статистичний, елімінування, етапі формування групи, а всіх експертів необ бальний метод, метод відстаней, метод моделю- хідно вважати однаково компетентними.

вання рядів, графоаналітичний метод, метод ек- Точний критерій вибору числа необхідних спертних оцінок. експертів в даний час відсутній, тому вважаємо, Аналіз перелічених існуючих методик вка- що у кожному конкретному випадку повинна зує на їх деяку обмеженість.

Кожному з цих ме- враховуватися специфіка експертизи, що прово тодів властиві як переваги, так і недоліки, які диться. Очевидно, що зменшення числа експер необхідно враховувати особливо при аналізі те- тів веде до зниження точності оцінки, оскільки нденцій розвитку об’єкту дослідження. Іннова- на групову оцінку зайвий вплив робить оцінка ційна діяльність визначається великою кількіс- кожного з експертів. Разом з тим при дуже ве тю неоднорідних чинників, що є серйозною пе- ликому числі експертів стає складніше виявити решкодою для отримання узагальненої оцінки. їх узгоджену думку через зменшення ролі тих Оскільки визначення стану інноваційної ді- думок, які хоча і відрізняються від думки біль яльності не піддається повній математичній фо- шості, проте далеко не завжди виявляються по рмалізації, найбільш прийнятним, є метод екс- милковими.

пертних оцінок (в т. ч. метод бальної оцінки, а Групою експертів здійснюється відбір і ана найбільш раціональним в процесі аналізу – ме- ліз показників, здебільшого з тих, що впливають тод відносних показників-індексів і метод сере- на інноваційну діяльність оцінюваного підпри дніх величин). Вибір даного підходу обумовле- ємства. Перелік основних показників представ ний тим, що середня величина є узагальнюваль- лений в табл. 1.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Таблиця 1.

Показники оцінки інноваційної діяльності підприємства.

Показники інноваційного потенціалу Науково-технічний Виробничий потенціал Фінансовий потенціал Кадровий потенціал потенціал 1. Кількість нових роз робок 2. Рівень забезпечення 1. Рівень професійної пі- інноваційної діяльності 1. Якість товару дготовки науково-дослідним об 1. Наявність капіталу 2. Технологія ладнанням 2. Досвід практичної дія 2. Загальні витрати 3. Матеріально-технічна льності 3. Витрати на НДДКР забезпеченість 3. Прибутковість 3. Кваліфікація персона- 4. Кількість впровадже 4. Рентабельність 4. Мобільність виробни лу них розробок (власних, цтва 5. Фінансова стабіль 4. Забезпеченість під- зовнішніх) ність 5. Рівень виробничих ви приємства кадрами най- 5. Кількість дослідних 6. Отримані кредити трат вищої кваліфікації зразків, розроблених 6. Рівень прогресивності 7. Інвестиційні кошти 5. Стимулювання виник- власними силами під 8. Фінансування держави технологічного облад нення ідей приємства (іншими під нання 6. Перепідготовка кадрів приємствами на замов лення даного підприємс тва), або математичних моделей Починаючи з 2003 р. в Україні введено нову статистичну звітність, що характеризує резуль- Матриця, тати обстеження технологічних інновацій про мислових підприємств та їхню інноваційну ак тивність. При відборі показників та підрахунках де Vij – бали, якими оцінений i-й фактор j-м екс можна використовувати деякі дані статистичної пертом i 1.6, j 1.6.

звітності для підрахунку показників.

Визначивши власні числа матриці, одержи Показники оцінки групуються залежно від того, до якої складової вони відносяться – до мо власний вектор, який дає змогу ви ресурсної, чи до процедурної. Кожний показник та група показників мають коефіцієнти вагомості: значити, які із факторів 1–6 найбільш важливі - показники повинні відбивати сутність інно- для поліпшення виробничого потенціалу:

ваційної діяльності підприємства і надавати V1 – оцінка якості товару;

їй точну кількісну і якісну оцінку;

V2 – оцінка рівня технології підприємства;

- вони повинні бути комплексними і багатоас- V3 – оцінка матеріально-технічного забезпечення;

пектними, такими, що дозволяють отримати V4 – оцінка рівня мобільності виробництва (при широку і різносторонню характеристику ста- дискретних виробництвах;

ну інноваційної діяльності підприємства;

V5 – оцінка рівня виробничих витрат;

- показники повинні забезпечувати достовір- V6 – оцінка рівня прогресивності технологічного ність, повноту і своєчасність отримання по- обладнання.

чаткової інформації для їх обчислення;

Вектор V може бути визначений при дові - показники повинні враховувати можливі змі льній кількості факторів та експертів, причому ни умов і завдань інноваційної діяльності пі якщо матриця виявиться прямокутною, то з до дприємства;

показники повинні бути помогою принципу домінування її можна при пов’язані з системою статистичної звітності, вести до квадратної.

що діє.

Для факторів, які об’єднані в групу «Фінан Для ефективної роботи експертів до табл. совий потенціал», аналогічно складаємо матри внесені тільки основні фактори, які впливають цю експертних оцінок на кожний з показників інноваційного потенціа лу, але при потребі з допомогою пакетів при кладних програм на МF Excel можна зробити розрахунок для матриць любого розміру.

Визначаємо власні числа та власний вектор Група експертів в кількості 6 осіб оцінила у 10-бальній шкалі фактори, які впливають на ви-, де i 1.6 ;

компоненти якого дають робничий потенціал. оцінку:

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки f1 – наявність капіталу;

новаційного потенціалу: виробничого, фінансо f2 – загальним витратам;

вого, кадрового та науково-технічного. За 4 по f3 – рентабельності;

передніх роки зроблена виборка прибутку – Y, f4 – ролі одержаних кредитів;

для кожного року визначений відповідний век f5 – інвестиційним вкладам;

тор та його абсолютне значення: Х необхідно f6 – фінансування держави. було визначити оцінки моделі: Y = АХ + U, або = 0 + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4,, де i 1. Аналогічно за вектором де X1 – абсолютне значення вектора виробничо визначимо вагомі показники кадрового потенці алу. V, i 1. го потенціалу, X 1 (1) Оцінки експертів науково-технічного поте- i i нціалу складають матрицю X2 = абсолютне значення вектора фінансового f потенціалу: X 2 ;

i i, i 1.5 дають власний вектор якої X3 = абсолютне значення вектора кадрового по оцінку k тенціалу: X 3 w1 – кількості нових розробок;

;

i w2 – рівню забезпечення інноваційної діяльності i науково-дослідним обладнанням;

X4 = абсолютне значення вектора науково w3 – витратам на НДДКР;

технічного потенціалу: X 4 Wi i w4 – кількість впроваджених розробок (власних, – очікувані прибутки;

зовнішніх);

j – очікувані параметри моделі, де j 0.4.

w5 – кількості дослідних зразків (або математи чних моделей). Всі ці значення обчислені для кожного із Нами був проведений аналіз, який із мето- досліджуваних років.

дів оцінки факторів дає точніший результат: Враховуючи, що модель містить лагові традиційний, коли визначається середнє зна- змінні і об’єм виборки малий, необхідно засто чення оцінки експертів по кожному фактору сувати відповідний оператор регресійного ана лізу для обчислення параметрів А = (0, 1, 2, 3, 4).

Після обчислення параметрів є можливість змінюючи певний фактор, наприклад, фінансо вий, дати прогноз одержання прибутку, що є важливим показником для інвесторів.

Наприклад, замінивши X2 на X0 і не зміню ючи інші X1, X3, X4 ми можемо обчислити інтер де i 1.6, j 1.6, вальний прогноз прибутку чи запропонований нами метод системного ана 0 – t(i) 0 0 + t(i), (2) лізу – визначення власних чисел та власного ве- 2 1 1 – де пр(i) = u (1 + x 0(x x) x0), ктора кожної матриці.

t – табличне значення t-критерію при n-m ступе Компоненти вектора, (ми розгля- нях свободи, де n – об’єм вибірки, m – кількість незалежних змінних моделі;

0 = X0 є точкова оцінка прогнозу.

дали n 1.6 ), який містить оцінки виробничого Отже, інтервальний прогноз окремого зна потенціалу, дають можливість із точністю до чення визначається так:

0,05 оцінити значимість кожного фактора і такі результати більш надійні для прийняття рішень 0=tu 1 X 0 ( x1 x)1 x0 00+tu 1 X 0 ( x1 x) 1 x0 (3) 1 як по виробництву так і для інвесторів. u = u, де u – залишки моделі.

За статистичними даними 10 підприємств Комплексний аналіз інноваційної діяльності Черкаської області за 1 рік, застосувавши регре дозволить дати об’єктивну оцінку її результа сійний аналіз, ми перевірили, чи існує відхи там. Аналізу повинні підлягати наступні види лення середньої оцінки експертів від очікуваної.

діяльності:

Дисперсії оцінок виявилися значними, а оцінки - науково-технічна діяльність підприємства, отримані запропонованим методом мали неве щодо виконання встановлених програм і роз лику дисперсію (відхилення). Отримані резуль робок, направлених на створення нової тех тати по кожному із підприємств, ми використа ніки;

ли для дослідження впливу на прибутковість ін Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки - виробничо-господарська діяльність, що Тому рішення, направлені на поліпшення включає виготовлення, наладку і випробу- інноваційної діяльності, орієнтовані на майбут вання дослідних і експериментальних зраз- нє і служать основою для оперативних дій, ків, а також роботи з впровадження НДР ДКР освоєння інноваційних програм та проектів.

у виробництво;

У інноваційній діяльності промислового пі - рівень технічного оснащення процесів ство- дприємства найбільш важливими, на наш по рення і освоєння нової техніки, характеру гляд, є три основні напрями:

наукової обґрунтованості технології науко- - впровадження ресурсозберігаючих техноло вих досліджень і розробок;

гій (процес-інновації);

- діяльність, направлена на забезпечення осно- - диференціація продукції на основі пропозиції вних процесів всіма видами ресурсів (матері- нової продукції (поліпшуючі і модернізуючи альними, трудовими і фінансовими) і на продукт-інновації);

створення раціональної системи організації, - створення нових ринків на основі пропозиції планування і управління НДР і ДКР;

радикально нової продукції (радикальні про - діяльність, направлена на вирішення завдань дукт- і процес-інновації).

соціального характеру при здійсненні інно- Відповідно до запропонованої методики ваційної діяльності. аналізу стану інноваційної діяльності можливі Проведення комплексного аналізу іннова- різні варіанти шляхів поліпшення, в залежності ційної діяльності є основою стратегічного та ді- від отриманих характеристик складових іннова євого економічного управління підприємством з ційної діяльності. Можливі стани результатів метою досягнення конкурентних переваг, спри- аналізу і найбільш відповідні до них рішення ятиме обґрунтуванню найбільш ефективних на- представлені в табл. 2.

прямків інноваційної діяльності.

Таблиця 2.

Типологія підприємств за рівнем розвитку інноваційної діяльності.

Стан показників Тактичні рішення Тип підприємства інноваційної діяльності та рекомендації Нормальний рівень Підтримка діючого рівня показ- Лідер у застосуванні нових техно (високий рівень показників);

ників. логій.

високі інноваційні можливості 1. Тимчасове залучення сторонніх спеціалістів.

2. Придбання науково-технічних Допустимий рівень Послідовник у застосуванні нових (недостатньо високий рівень пока- розробок.

технологій. Лідер у застосуванні зників);

3. Участь у спільних інноваційних покращуючих технологій.

середні інноваційні можливості проектах.

4. Модернізація та вдосконалення виробничої бази.

1. Вдосконалення організації ін новаційної діяльності.

2. Оновлення виробничої бази.

Передкризовий рівень 3. Виділення наукових підрозділів Послідовник у застосуванні по (низький рівень показників);

в окремий бізнес. кращуючих технологій.

низькі інноваційні можливості 4. Придбання ліцензій.

5. Залучення сторонніх високо кваліфікованих спеціалістів.

Кризовий рівень Послідовник у застосуванні по Реструктуризація підприємства.

(дуже низький рівень показників);

кращуючих технологій.

низькі інноваційні можливості Критичний рівень Заходи з фінансового оздоровлен (критичний рівень показників);

Підприємство не має розвитку.

ня підприємства.

нульові інноваційні можливості Проаналізувавши динаміку інноваційної ді- зується як «нормальний рівень», це означає, що яльності підприємства відповідно до пропоно- підприємство може сміливо розпочати стратегі ваної методики, маємо зробити наступні висно- чне планування діяльності;

має достатній (щодо конкурентів) рівень всіх її складових для реалі вки.

Якщо виставлені бали були високі і стан ін- зації будь-якого з напрямків досягнення конку новаційної діяльності підприємства характери- рентних переваг. Залежно від специфіки галузі, Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки товару і ринку керівництво підприємства вирі- Разом з тим, на наш погляд, підсумком ме шує, який з напрямів дійсно буде істотною кон- тодики буде визначення типу підприємства за курентною перевагою. можливостями розвитку інноваційної діяльності.

Якщо оцінювані показники вказують на Переваги даної методики полягають в «допустимий рівень» інноваційної діяльності об’єктивності, обумовленій вибором показників внаслідок, наприклад, низького рівня кадрових і визначенням ступеня їх впливу на інноваційну показників, то найбільш вірогідною можливістю діяльність;

у можливості єдиної оцінки різнорі поліпшення ситуації буде залучення фахівців дних показників, що змінюються у різних на високої кваліфікації. прямах і з різною інтенсивністю;

у відносній Недостатній рівень виробничих показників простоті розрахунків і наочності їх уявлення.

при «допустимому рівні» інноваційної діяльно- Запропонована методика оцінки є важли сті характеризує значне фізичне і моральне ста- вою, оскільки допомагає підприємству визначи ріння виробничої бази підприємства, оновлення ти рівень її інноваційної діяльності. Результати якої пов’язане з необхідністю залучення знач- експертної оцінки дають можливість вибирати них фінансових коштів. При цьому, якщо від- варіанти розвитку, найбільш прийнятні з точки ставання виробничих показників незначне, то зору можливостей підприємства в існуючих рин дану проблему частково можна вирішити за до- кових умовах варіантів інноваційного розвитку.

помогою проведення модернізації і вдоскона ЛІТЕРАТУРА лення виробничого устаткування.

1. Верба В. А. Методичні рекомендації з оцінки ін Визначення стану інноваційної діяльності новаційного потенціалу підприємства / В. А. Ве як «передкризовий рівень» характерно у тому рба, І. В. Новікова // Проблеми науки. – 2003. – випадку, коли має місце відставання більше по № 3. – С. 22–31.

ловини показників інноваційної діяльності, що 2. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промисло відносяться до різних груп. Для усунення такого вих підприємств: концепція, методологія, страте відставання можуть бути використані наступні гічне управління / А. В. Гриньов. – Харків :

шляхи поліпшення стану інноваційної діяльнос- ІНЖЕК, 2003. – 308 с.

ті, такі як вдосконалення організації інновацій- 3. Гриньов А. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / А. В. Гриньов // Проблеми науки. – ної діяльності, оновлення виробничої бази, ви 2003. – № 12. – С. 12–17.

ділення наукових підрозділів в окремий бізнес, 4. Гречан А. П. Інноваційний потенціал підприємст придбання ліцензій і тому подібне.

ва та його основні складові / А. П. Гречан, Г. П.

Кризовий рівень стану інноваційної діяль Петренко // Вісник КНУТД. – 2005. – № 4(24). – ності може бути не тільки внаслідок неефектив С. 19–23.

ного управління і організації інноваційних про- 5. Заболоцький Б. Ф. Економіка і організація інно цесів, а також, через непотрібність на ринку но- ваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заболо вих товарів, що випускаються підприємством. цький. – Львів : Новий світ, 2007. – 465 с.

Виявлення даної проблеми пов’язане з активним 6. Иванова Н. Национальные инновационные сис проведенням маркетингових досліджень на по- темы / Н. Иванова // Вопросы экономики. – 2001. – № 7. – С. 59–61.

чаткових стадіях інноваційного процесу, на ета 7. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розви пі відбору запропонованих до розробки ідей.

тком. Проблеми, концепції, методи : навчальний Маркетинг має вирішальне значення не тільки і посібник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Універси навіть не стільки в організації і розробці ефек тетська книга, 2003. – 278 с.

тивних форм і методів розповсюдження і збуту 8. Ковалев Г. Д. Инновационные коммуникации / інноваційної продукції, скільки в аналізі адеква- Г. Д. Ковалев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 288 с.

тності напрямів інноваційних проектів існую- 9. Краснокутська Н. В. Потенціал підприємства:

чим потребам споживачів. формування та оцінка : навч. посіб. / Н. В. Крас Разом з тим, при слабкій інноваційній дія- нокутська. – К. : ЦУЛ, 2005. – 352 с.

льності підприємство повинне направляти зу- 10. Рудина О. В. Інноваційний потенціал та оцінка його стану на підприємстві / О. В. Рудина // Еко силля на пошук ресурсів інноваційної діяльності номіка розвитку. – 2004. – № 1. – С. 56–60.

в зовнішньому середовищі за допомогою здійс 11. Шандиба Н. В. Моделирование управления, обес нення інтеграції і співпраці з іншими організа печивающего устойчивое развитие экономики ціями і підприємствами.

предприятия / Н. В. Шандиба // Вестник ХНТУ. – При критичних значеннях виставлених екс 2005. – № 1(21). – С. 118–121.

пертами балів (найнижчі значення) для поліп- 12. Шовкун І. А. Моделі інноваційного розвитку: мі шення стану інноваційної діяльності підприємс- жнародний досвід та уроки для України / І. А.

тва необхідні заходи щодо фінансового оздоро- Шовкун // Проблеми науки. – 2002. – № 8. – С.

влення, переглянути можливості усунення не- 112–115.

доліків, після цього зробити повторну оцінку.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки УДК 330.131.7:657. Сейдаметова Л. Д., Абдуллаев Р. А.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В роботі розглянуті основні складові економічної безпеки як на макро-, так і на мікрорівнях.

Проведено порівняльний аналіз підходів у забезпеченні економічної безпеки компанії. Розглянуто си стему бухгалтерського обліку як ключового елемента в забезпеченні економічної безпеки підприєм ства.

Ключові слова: економічна безпека, компанія, система бухгалтерського обліку.

В работе рассмотрены основные составляющие экономической безопасности, как на макро-, так и на микроуровнях. Проведен сравнительный анализ подходов в обеспечении экономической безопасности компании. Рассмотрена система бухгалтерского учета как ключевого элемента в обеспечении экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, компания, система бухгалтерского учета.

This paper describes the main components of the economic security of both the macro and micro levels.

A comparative analysis of approaches to ensure the economic security of the company. A system of account ing as a key element in ensuring the economic security of the enterprise.

Key words: economic security, the company’s accounting system.

Постановка проблемы. Создание конку- Анализ литературы. Развитие теорий эко рентоспособной национальной экономической номической и национальной безопасности раз системы, способной обеспечить стабильный работаны в трудах таких ученых, как Л. И.

экономический рост и инвестиционную актив- Абалкин, Ю. И. Аболенцев, С. Ю. Глазьев, В. К.

ность, является составной частью современной Сенчагов, В. Ф. Солтаганов. Проблемам управ парадигмы долгосрочного развития украинской ления экономической безопасностью предпри экономики. Можно выделить следующие ос- ятий посвящены работы В. В. Гребенникова, A.

новные факторы экономического роста: A. Звягина, C. Л. Меламедова. Различные во - экономическая ситуация в мире;

просы обеспечения экономической безопасно - экономическая ситуация внутри националь- сти предприятий затрагивали в своих работах ной экономической системы;

М. Н. Власенко, B. C. Гусев, Н. В. Матвеев, - использование научно-технического потен- П. В. Миляев, Т. В. Момот, Т. В. Журко, И. Г.

циала государства;

Чалый и др.

- внедрение новых технологий производства и Целью данной работы является исследова управления;

ние проблемы обеспечения экономической - охват национальной экономической системы безопасности предприятия через построение процессами глобализации. системы бухгалтерского учета, которая направ Экономическая ситуация в стране напря- лена на предоставление достоверной и полной мую зависит от способности соответствующих информации, как для внешних, так и внутрен государственных органов обеспечить как эко- них пользователей.

номическую безопасность самой национальной Изложение основного материала. Для оп экономической системы в целом, так и ее хозяй- ределения места экономической безопасности ствующих субъектов, в частности. В то же вре- хозяйствующего субъекта в системе националь мя субъекты хозяйствования, регионы страны, ной безопасности необходимо уточнить состав предприятия различных отраслей экономики ные элементы национальной безопасности. Как должны прилагать собственные усилия для обес- отмечает Л. И. Абалкин, в основе национальной печения своей экономической безопасности. безопасности лежит экономическая безопас Экономическая безопасность – одна из со- ность, так как экономика играет базисную роль ставляющих общего понятия «безопасность». в развитии общества. При этом: «… экономиче Любой ущерб рано или поздно может получить ская безопасность – это совокупность условий и свою денежную оценку, то есть может быть вы- факторов, обеспечивающих независимость на делена экономическая составляющая ущерба. циональной экономики, ее стабильность и ус Следовательно, можно отметить, что экономи- тойчивость к постоянному обновлению и само ческая безопасность, это наиболее универсаль- совершенствованию» [1, с. 13].

ная и часто взаимодействующая с другими со- Как известно, любой учет обусловлен подо ставляющая понятия «безопасность». плекой хозяйствующих субъектов. Экономика Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки государства основана и оперирует категориями, прогнозировать и закладывать заранее. Основ которые воплощены в простейшую учетную ные уровни рисков специалисты объединяют в систему «плюс/минус». Данный алгоритм явля- следующие сегменты: ценовые риски;

организа ется основой не только в учетной системе субъ- ционные риски;

естественные риски;

юридиче ектов предпринимательской деятельности на ские риски;

регуляторные риски [2, с. 18].

микроуровне, он же фактический является ос- Поэтому правильная идентификация эко новой государственной макроэкономической номической природы функционирования пред политики. Как отмечает И. Чалый «… даже в приятия, обоснование уровней рисков бизнес сфере фискального регулирования экономиче- процессов – залог построения эффективной сис ская обоснованность является одним из прин- темы бухгалтерского учета и отчетности, а так ципов построения национальной системы нало- же принятия правильных управленческих реше гообложения» [2, с. 13]. ний. При принятии правильных управленческих В концепции экономической безопасности решений, как отмечают Т. В. Журко и М. Н.

отдельную роль отводят финансовой безопасно- Власенко, необходимо проводить экономиче сти, которая рассматривается с точки зрения скую оценку эффекта от создания системы эко обеспечения защиты финансовых интересов номической безопасности и рассматривать раз субъектов хозяйственной деятельности на всех личные подходы при ее внедрении. При этом уровнях финансовых отношений граждан и авторы выделяют следующие подходы:

компаний как внутри, так и вне национальной - стоимостной;

экономической системы, а также их защиты от - затратный;

негативных макроэкономических и политиче- - комбинированный [5, с. 3].

ских факторов [3, с. 2]. Целесообразность применения того или Таким образом, критериями для обеспече- иного подхода обусловлена занимаемым местом ния уровня финансовой безопасности, а, следо- на рынке данной корпорации и его миссией.

вательно, и экономической безопасности можно В табл. 1 представлен сравнительный ана считать: стабильность, сбалансированность раз- лиз подходов к созданию системы экономиче вития финансовой, денежно-кредитной, валют- ской безопасности компании.

ной, бюджетной, налоговой, расчетной, инве- Таким образом, система мер экономической стиционной и фондовой системы государства. безопасности предприятия должна быть по На микроуровне в отношении каждого хо- строена на основании следующих принципов:

зяйствующего субъекта статьей 4 Закона Ук- - комплексность – согласованность средств, раины «О бухгалтерском учете и финансовой форм и методов при построении целостной отчетности» представлен один из важнейших системы экономической безопасности, кото постулатов – принцип превалирования сущно- рая затрагивает все области функционирова сти над формой [4], который обязывает рас- ния хозяйствующего субъекта;

сматривать бизнес-процесс с точки зрения эко- - научность – определение перечня, содержа номической сути, и поэтому совершенствование ния, последовательности, величины мер за системы экономической безопасности обуслов- щиты, направленного на обеспечение задан лено следующими причинами: ного уровня безопасности;

- принятие новой стратегии компании и появ- - экономическая целесообразность – принцип ление новых рисков;

реализации мер безопасности, при котором - системные изменения, происходящие в ком- их стоимость не превышает совокупный пании;

убыток хозяйствующего субъекта;

- осуществление в рамках разработанной новой - эшелонированность – создание последова стратегии крупных корпоративных проектов;

тельных рубежей защиты (зон защиты), при - информационное обеспечение бизнес- этом более важная из зон должна находиться процессов компании;

внутри другой, менее важной зоне;

- внедрение новых корпоративных систем - достаточность – созданный уровень безопас управления и систем электронных финансо- ности равен или превышает пороговые зна вых расчетов. чения показателей, определяющих уровень Таким образом, одним из ключевых эле- функционирования компании как безопас ментов при совершенствовании экономической ный, но не стремящийся к созданию уровня безопасности компании является учет вероятно- «абсолютной» защиты;

сти риска бизнес-процесса. - превентивность – осуществление мер безо Риск – это одна из квинтэссенций бизнес- пасности, которые действуют на предупреж процесса. Безопасность любого бизнес-процесса дение возможных угроз (прогнозирование зависит от уровня риска, который необходимо риска);

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки - реализуемость – осуществление мер безопас- вой или угрожающей ситуации;

ности к конкретному объекту в конкретных - непрерывность и системность – постоянный условиях;

и системный анализ функционирования хо - адаптивность – способы и формы поведения, зяйствующего субъекта и мониторинг его позволяющие приспособится к новой, риско- экономической безопасности.

Таблица 1.

Сравнительный анализ подходов к созданию системы экономической безопасности компании.

Цель Порядок Положительные Отрицательные Подход применения применения аспекты аспекты Типовые решения Проект превентивно ори Применяется когда (стоимость кото- Большой расход финансо ентированный, нацелен компания имеет рых известна) по вых потоков на обеспече на предотвращение по аналогии с подоб хорошие финансо- ние экономической безо тенциального ущерба.

вые возможности ными объектами и пасности. Сложность рас Проект нацелен на реше (обладает доста- оценивается дос- четов значений базовых ние комплексной задачи.

тигнутый уровень точным количест- показателей экономиче Стоимостный Возможность планирова вом ликвидных безопасности по ской безопасности. Отсут ния затрат и источников финансов) и сво- ключевым показа- ствие корреляции между финансирования. Варьи телям. Проводится дится к определе- некоторыми базовыми по рование базовыми пока нию стоимости расчет показателей казателями. Сложность зателями. Достаточная безопасности системы экономи- прогнозирования наступ система защиты. Плани ческой безопасно- функционирования ления негативных послед рование и привлечение сти и обоснованию объекта и опреде- ствий и затрат на их реше новых финансовых ресур ляется перечень экономической це- ние. Потребность в высо сов. Качественное орга лесообразности ее мероприятий для коквалифицированных низационно-экономиче внедрения. достижения по- кадрах.

ское управление.

ставленной цели.

Создание минимально возможных условий для экономической безопасно сти. Проект нацелен на решение отдельных вопро Применяется при сов безопасности, а не строгой ограни- Необходимо опре Затратный комплекса проблем.

ченности бюджета делить угрозу эко- Самые низкие расходы на Сложность варьирования для создания эко- номической безо- безопасность.

базовыми показателями.

номической безо- пасности.

Ограниченность финанси пасности.

рования и его нестабиль ность. Организационно технико-экономическое обеспечение проекта стро го ограничено.

Меньшие расходы на экономи- Наличие большого коли обеспечение ческой безопасности по чества слабых мест.

Комбинированный Применяется на сравнению со стоимост- Сложность прогнозиро этапе становления ным подходом. Более вы- вания во времени.

Минимизация наи бизнес-процесса сокий уровень безопас- Высокая вероятность по (при расширении более вероятных ности по сравнению с за- терь. Наличие резерва бизнеса или же при угроз.

тратным методом. Воз- для компенсирования смене сферы дея можность перераспреде- возможного ущерба.

тельности).

ления бюджета при соз- Сложность управления дании системы экономи- системой безопасности.

ческой безопасности.

Обобщено авторами на основе работ [1;

5].

Как отмечено в работе Т. В. Журко и М. Н. угроз независимо от источника их происхожде Власенко [5], обеспечение комплексной безо- ния. На рис. 1 представлена система мер обес пасности предприятий достигается системой печения экономической безопасности хозяйст мер, направленных на предупреждение, выявле- вующего субъекта через призму построения ние, обнаружение, локализацию и ликвидацию системы бухгалтерского учета.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Система мер обеспечения экономической безопасности Прогнозирование угроз и их Обнаружение угроз и их лока выявление лизация Оценка ущерба Ликвидация угрозы Эффективная система бухгалтерского учета Рис. 1. Система мер обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

Прогнозирование угроз и их выявление Оценка возможна только при проведении возможны при проведении мониторинга финан- анализа финансовой отчетности предприятия, сово-хозяйственной деятельности компании, а которая должна быть составлена на основе дос оценка предполагает расчет возможных потерь товерных данных бухгалтерского учета пред в случаях наступления форс-мажорных обстоя- приятия.

тельств и непринятия мер необходимой защиты, Система бухгалтерского учета в Украине то есть она предполагает прогнозирование воз- представлена тремя видами бухгалтерского уче можных угроз и конкретных действий по их ли- та: финансовым, налоговым и управленческим квидации. (рис. 2).

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ Управленческий учет Финансовый учет Налоговый учет Основывается на внутренних регламентах субъектов пред Основывается на нормативной базе Украины принимательской деятельности Предоставляется информацию Предоставляется информацию внешним поль внутренним пользователям зователям Разрабатываются менеджерами Отчеты четко регламентированы Являются основой для разработки стратегии Являются основой для разра государства ботки стратегии предприятия ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Рис. 2. Система бухгалтерского учета предприятия.

Таким образом, обеспечение экономической но, что целью ведения бухгалтерского учета и безопасности хозяйствующих субъектов осно- составления финансовой отчетности является вывается на целях бухгалтерского учета, изло- предоставление пользователям для принятия женных в Законе Украины «О бухгалтерском решений полной, достоверной и непредвзятой учета и финансовой отчетности», где обозначе- информации о финансовом состоянии, резуль Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки татах деятельности и движении денежных вать средства в экономику Украины, но они не средств предприятия. уверены в том, что информация, изложенная в Кроме того, немаловажную роль играет та- отчетности, которая будет составлена в соответ кой постулат как полнота освещения, то есть ствии с действующими национальными стан финансовая отчетность должна содержать всю дартами будет достоверной и полной.

информацию о фактических и потенциальных И. Чалый отмечает: «… к сожалению, учет последствиях хозяйственных операций и собы- ная политика компании иногда становится объ тий, способных повлиять на решения, прини- ектом сознательных спекуляций менеджмента.

маемые на ее основе [2]. Субъективные воззрения руководителей компа Кроме финансового и налогового учета на ний, умноженные на учетные вариации главбу предприятии система бухгалтерского учета хов, могут дать самые неожиданные результаты представлена еще и управленческим учетом, ко- в отчетности….» [2, с. 20]. Поэтому очень часто торый основывается на профессионализме ме- финансовая отчетность субъекта хозяйствова неджеров: «… субъективное суждение основы- ния – это продукт прямолинейного управленче вается на грамотном анализе – это профессио- ского таргетирования, нежели результат стрем нальное суждение» [6, с. 41], и, как следствие, ления обеспечить пользователей достоверной и построение управленческого учета на предпри- полной информацией о финансово-хозяйствен ятии – это большая половина успеха бизнес- ной деятельности предприятия, а это в свою оче процесса компании. редь приводит не только к разрушению эконо В 2000 г. Украина начала переход бухгал- мической безопасности субъекта хозяйствова терского учета на международные стандарты ния в частности, но и к разрушению экономиче МСБУ-МСФО (ISA-IFRS). Согласно Закону Ук- ской безопасности всей национальной экономи раины «О бухгалтерском учете и финансовой ческой системы в целом, поскольку невозможно отчетности», национальные стандарты бухгал- спрогнозировать поведение макроэкономиче терского учета не должны противоречить меж- ских показателей и выработать стратегию раз дународным, однако, международные стандар- вития государства на ближайшую перспективу.

ты были приняты лишь за основу, вследствие Высказанное нами мнение не противоречит чего украинская система бухгалтерского учета мнению П. Миллера, профессора бухгалтерско не может считаться соответствующей междуна- го учета в университете Колорадо Спрингс: «Я родным стандартам, поскольку финансовая от- точно не знаю, но думаю, что украинские ком четность может считаться соответствующей пании сталкиваются с очень высокой ценой на МСБУ-МСФО (ISA-IFRS) только в тех случаях, капитал на глобальном рынке, поскольку их ме когда она будет соответствовать всем требова- неджеры не ощущают, что значит быть заслу ниям международных стандартов без каких бы живающими доверия…, в результате которых то ни было ограничений. инвесторы считают слишком рискованными ин Однако, на сегодняшний день, после приня- вестиции в украинские компании…» [7, с. 55].

тия Налогового Кодекса Украины сложилась Исходя из вышеизложенного, можно выде ситуация, когда с одной стороны произошло лить основные составляющие экономической приближение бухгалтерского и налогового уче- безопасности компании и угрозы хозяйственной тов, а с другой – национальные стандарты бух- деятельности (табл. 2).

галтерского учета пересматриваются в угоду Выводы.

положениям Налогового Кодекса Украины, что 1. Экономическая безопасность нацио полностью противоречит статье 3 п. 2 Закона нальной экономической системы напрямую за Украины «О бухгалтерском учета и финансовой висит от всех ее составляющих, как на макро, отчетности», который гласит, что бухгалтерский так и на микро уровнях, а также она зависит и учет является обязательным видом учета, кото- от степени защиты ее элементов и оптимального рый ведется предприятием. соотношений действий государства, общества и Финансовая, налоговая, статистическая и экономики.

другие виды отчетности, использующие денеж- 2. Экономическая безопасность предпри ный измеритель, основываются на данных бух- ятия зависит от таких составляющих, как уро галтерского учета [4], что в свою очередь при- вень постановки управленческого учета пред вело к тому, что сегодняшние изменения, про- приятия;

уровень открытости предприятия веденные в национальных стандартах бухгал- внешним пользователям через предоставленную терского учета, привели к тому, что они еще бо- ими финансовую и налоговую отчетность;

фис лее стали отличаться от международных, а это кальная политика государства;

кадровый потен привело к тому, что они не понятны иностран- циал предприятия;

уровень охвата процессом ным инвесторам, которые хотели бы инвестиро- глобализации;

риски бизнес-процесса.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Таблица 2.

Составляющие экономической безопасности компании и угрозы хозяйственной деятельности.* Составляющие экономиче Угрозы хозяйственной деятельности ской безопасности компании Неэффективное планирование и управление активами компании.

Неэффективное построение системы бухгалтерского учета компании.

Несоответствие рыночной конъюнктуре финансовая, маркетинговая и на логовые стратегии.

Не оптимальная организационная структура компании, ценовая и кадровая Финансовая безопасность политика.

Не до конца учтенный финансовый риск.

Плохо организованный контроль над денежными потоками компании.

Просроченная дебиторская задолженность.

Обстоятельства не преодолимой силы.

Внедрение конкурентами новых технологий и техники производства.

Технико-технологическая Ошибки при определении технико-технологической политики компании.

Отсутствие оперативного анализа новой техники и технологий.

безопасность Ущерб от позднего введения инноваций в производственный процесс.

Не эффективное нормативно-правовое регулирование.

Правовая безопасность Низкая квалификация персонала.

Плохая организация юридического сопровождения деятельности компании.

Отсутствие полной и достоверной информации о деятельности компаний соответствующей отрасли (продукции и инновациях, вводимых компани ям, а также о системе стимулирования работников и т. п.) Информационная безопас Подрыв репутации компании путем распространения негативной инфор ность мации о хозяйствующем субъекте.

Промышленный шпионаж.

Хакерская атака на компьютеры компании.

Нечистоплотная игра конкурентов, с целью нанесения ущерба имуществу Организационная безопас- и финансово-экономическому состоянию хозяйствующего субъекта, а так же рейдерскому захвату компании.

ность Утрата конкурентных преимуществ на рынке.

*Составлено авторами.

ЛИТЕРАТУРА доступа : http://www.nibu.factor.ua/info/Zak_basa/ 1. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность Рос- Z996/.

сии: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Во- 5. Журко Т. В. Оценка эффективности обеспечения просы экономики. – 1994. – № 12. – С. 4–13. безопасности деятельности хозяйствующего субъ 2. Чалый И. Строительный учет для профи / И. Ча- екта / Т. В. Журко, М. Н. Власенко // Аудит и фи лый. – Харьков : Фактор, 2006. – 424 с. нансовый анализ. – 2008. – № 5. – С. 89–100.

3. Миляев П. В. Экономическая безопасность ком- 6. Грачева Р. Учет и отчетность по МСФО: для кого, мерческого банка в системе национальной безо- зачем и почему / Р. Грачева // Дебет-кредит. – пасности государства / П. В. Миляев // Аудит и 2006. – № 20. – С. 41–43.

финансовый анализ. – 2010. – № 2. – С. 96–101. 7. Miller Paul B. W. Quality Financial Reporting / Paul 4. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финан- B. W. Miller, Paul R. Bahnson, McGraw-Hill. – New совой отчетности» [Электронный ресурс]. – Режим York, 2002. – XXIV+335 p.

УДК 657:004.738. Чумак О. В.

СТВОРЕННЯ І РОЗМІЩЕННЯ WEB-САЙТУ:

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕДУР Охарактеризовано природу веб-сайтів для визнання і обґрунтування під час визначення його як об’єкту обліку. Наведено основні засади визнання веб-сайту як об’єкту обліку та методичних при йомів відображення в обліку витрат на його створення і розміщення.

Ключові слова: веб-сайт, домен, хостинг, програмний засіб, мережа Інтернет.

Охарактеризована природа веб-сайтов для признания и обоснования во время определения его как объекта учета. Приведены основные принципы признания веб-сайта как объекту учета и мето дических приемов отображения в учете расходов на его создание и размещение.

Ключевые слова: веб-сайт, домен, хостинг, программное средство, сеть, Интернет.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки This article characterizes the nature of web-sites for recognition and validation during their determina tion as an accountability object. The article shows principal basis of web-sites definition as an accountabil ity object and methods of reflecting in accounting of charges for its creation and installation.

Key words: web-site, domen, hosting, programmatic means, Internet.

Постановка проблеми. На сьогодні стало унікальною адресою в мережі Інтернет разом з абсолютно очевидним, що організацію обліко- інформаційними ресурсами, що перебувають у вих процесів на підприємстві здійснює нова ге- розпорядженні певного суб’єкта й забезпечують нерація працівників облікових служб, у яких доступ юридичних і фізичних осіб до цих інфо формування знань і вмінь відбувається не стіль- рмаційних ресурсів через мережу Інтернет. Від ки за загальноприйнятими законами вищої осві- повідно, постає перед бухгалтером питання чи є ти, скільки вимогами гіпердинамічного зовніш- веб-сайт цілісною системою, як об’єкту обліку, нього середовища. Тому основним завданням чи варто розділити його на декілька складових.

вишів є навчити фахівця отримавши інформа- Згідно з положеннями ч. 1 ст. 433 ЦК та ст.

цію її оцінити, проаналізувати та обґрунтувати з 8 Закону про авторське право, веб-сайт нале метою правильного визнання об’єктів бухгал- жить до об’єктів права інтелектуальної власнос терського обліку. ті (авторського права) як графічні, аудіовізуаль Оскільки різновиди процесів, які відбува- ні твори та комп’ютерні програми з базою да ються у вітчизняній економіці, останнім часом них до них.

випереджають розробку мінфіном методики їх З економічної сторони, сайт безперечно є обліку, перед науковцями постає безліч пробле- активом, що забезпечує отримання в майбут мних питань, що актуалізують процедури їх ви- ньому економічної вигоди, оскільки забезпечує рішення. Зокрема, досить новим та дискусійним розробку ефективної концепції розвитку бізне для бухгалтерів на сьогодні є визнання об’єктом су, через його становлення із застосуванням Ін обліку веб-сайтів, які обслуговують підприємс- тернет технологій для широкого подання про тво. Адже сама категорія є новою для економіки дукції і послуг компанії. Розробка веб-сайту не підприємств, та відповідно для облікової служ- просто є візитною карткою, а й важливим інфо би. рмаційним ресурсом, дієвим маркетинговим ін Проте, Інтернет забезпечує можливості і струментом, засобом інтерактивного зв’язку з переваги для бізнесу, відповідно власники інве- клієнтами та партнерами.

стують у забезпечення таких можливостей, а в Перш ніж визначати принципи організації обліковій політиці виникає об’єкт, який спожи- обліку, варто звернутися до існуючих видів сай ває такі інвестиції. Тому розробка рекомендацій тів, веб-сайти різняться за своїм призначенням:

щодо організації основних облікових процедур - комерційні, призначені для здійснення тор за такими об’єктами є вкрай нагальною, як для говельних операцій, оформлення замовлень, науки так і для практики. забезпечення прямого зв’язку зі споживачем Аналіз літератури. На сьогодні, питаннями та інших комерційних операцій (наприклад, створення веб-сайтів та проблемам їх бухгал- Amazon.com, eBay.com);

терського і податкового обліку займається не - інформативні сайти, надають різну інформа багато вчених, проте в літературі приділено пе- цію користувачам Інтернету і навіть поста вної уваги даним обліковим аспектам, зокрема: чають їм деякі цифрові продукти, наприклад, І. Хмелевським, С. Ф. Легенчук, Н. М. Королюк послуги з розсилки і передплати, заванта та іншими. Однак, в цих роботах в неповній мірі ження деяких програм з сайту тощо;

висвітленні питання пов’язанні з проблемати- - комунікативні сайти сприяють розвитку мар кою визнання витрат під час створення і розмі- кетингу і підвищення іміджу підприємства.

щення веб-сайтів та відображення даних облі- Наприклад, сайти, призначені для набору но кових процедур. вих співробітників і спілкування з працівни Мета статті полягає у висвітленні питань ками, що перебувають у штаті підприємства, визнання та обліку витрат на створення і розмі- на комунікативні сайти може бути винесено щення веб-сайтів. річну звітність підприємства, і акціонери Виклад основного матеріалу. Оскільки ви- можуть голосувати на них у режимі он-лайн знання в обліку даного виду активу передбачає з різних питань.

його вивчення з трьох основних сторін: техніч- Оскільки в Україні на сьогодні відсутні чіт ної, правової та економічної, розглянемо споча- кі стандарти в сфері веб-сайтів, це призводить тку природу веб-сайтів за цими складовими. до диференціації цін на створення та оформлен З технічної сторони веб-сайт визначається ня різних видів сайтів. Вартість послуг щодо як сукупність програмних та апаратних засобів з створення сайту в м. Харкові в середньому ко Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ливається від 1000 грн. до 15000 грн. Остаточна веб-сайта працівниками самого підприємства у ціна залежить від категорії сайту, терміну на йо- зв’язку з виконанням ними трудового договору – го створення, веб-дизайну, об’єму його напов- майнові права інтелектуальної власності на ви нення, отримання виключного права тощо. Від- користання такого об’єкта належать працівни повідно, зазначені суми повинні знайти еконо- кам спільно з роботодавцем, якщо знову ж таки мічно обґрунтоване відображення в системі бу- інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 429).

хгалтерського обліку. Відповідно до ст. 428 ЦКУ веб-сайт, майно Створення сайту починається з розробки ві права інтелектуальної власності на який пе дизайну, його структури, принципу роботи, роз- ребувають у спільній власності декількох осіб, ташуванню інформації, підбору необхідного має використовуватися ними за погодженням програмного забезпечення. Після створення ди- один з одним. Інакше, якщо сайт використову зайну, створюється і реєструється доменне ім’я, ватиметься без такого погодження, насамперед з після чого відбувається розміщення в Інтернеті, автором (розробником), останній може висуну забезпечення доступу користувача до серверу ти проти підприємства позов про порушення на якому розташовано сайт. майнових прав і відшкодування шкоди [10].

Створення веб-сайта здійснюється за двома Отже, при укладенні договору зі сторонньою основними варіантами: із залученням розробни- організацією створення веб-сайта, необхідно ків зі сторони та власними силами. Також мож- простежити за включенням пункту, який перед на придбати вже готовий проект, скориставшись бачає передачу підприємству-замовнику виклю пропозиціями магазину готових сайтів чи взяти чних майнових прав на використання цього сай його в оренду. Виходячи із використаного мето- та. При цьому, набувач авторських прав для за ду, визначається формування облікової політики свідчення авторства повинен зареєструвати своє щодо веб-сайту та визнання його об’єктом облі- авторське право у відповідних державних ре ку. єстрах та отримати реєстраційне свідоцтво.

Облік витрат на створення web-сайта зале- На даний момент практично відсутні праці жить від того, чи отримує організація права на та нормативні акти, які б цілісно представляли ці об’єкти інтелектуальної власності (програму) систему організації бухгалтерського обліку що чи ні. Згідно зі ст. 16 Закону України «Про ав- до операцій виключно з веб-сайтом, тому доре торське право та суміжні права», веб-сайт нале- чно звернутися до змісту міжнародних стандар жить до об’єктів права інтелектуальної власнос- тів. Зарубіжна практика використовує положен ті, тому в більшості випадків виключне майнове ня SIC-32 «Нематеріальні активи – витрати на право на нього належить роботодавцю при веб-сайт», які інтерпретовано постійним коміте створенні веб-сайту власними силами. том щодо роз’яснень Загалом SIC-32 включає Будь-який сайт це сукупність апаратних і наступні етапи, досвід застосування яких має програмних засобів разом з інформаційними ре- бути корисним для впровадження у вітчизняну сурсами, тобто певний симбіоз комп’ютерної систему обліку:

програми, технічних пристроїв (серверів), за 1) погодження та планування технічного за допомогою яких виконується ця програма та вдання;

зберігаються інформаційні ресурси, власне ін- 2) розробка веб-сайта, яка включає в себе ро формаційних ресурсів (відомостей, даних, гра- зробку дизайну, графіки, додатків, інфраструк фічних матеріалів, аудіовізуальних творів тощо) тури;

і художнього оформлення (дизайну). Тобто у 3) установка системи управління;

самому веб-сайті право інтелектуальної власно- 4) реєстрація доменного імені веб-сайта;

сті для підприємства може бути закладено тіль- 5) підключення хостингу;

ки у вигляді авторського права на макет сайта і 6) створення та наповнення розділів;

авторського права на програмний код веб- 7) розміщення веб-сайта в мережі Інтернет.

сторінки (ст. 8 Закону № 3792, згідно з якими Відповідно до SIC 32, веб-сайт, розробле об’єктом авторського права є графічні твори ний підприємством, повинен відображатися як (макет сайта) і комп’ютерні програми (програм- нематеріальний актив тільки тоді, коли підпри ний код)). ємство може довести те як його веб-сайт ство Згідно зі ст. 430 ЦКУ особисті немайнові рюватиме вірогідні майбутні економічні вигоди права інтелектуальної власності на об’єкт, ство- відповідно до МСФЗ (IAS) 38 п.57(d) коли, на рений за замовленням, належать творцеві цього приклад, веб-сайт може приносити виручку, об’єкта, а майнові права (використання, розпо- включаючи безпосередньо виручку від розмі всюдження) належать творцеві і замовнику спі- щення замовлень через веб-сайт.

льно, якщо інше не встановлено договором. Те Підприємству досить складно продемонст ж саме ЦКУ встановлює і щодо проектування рувати те, як веб-сайт, розроблений виключно Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки для просування і реклами його продукції, ство- піталізація зазначених витрат має здійснювати рюватиме вірогідні майбутні економічні вигоди, ся в тих випадках, якщо веб-сайт цілеспрямова тому усі витрати на розробку такого веб-сайту но використовується для отримання доходу (на повинні визнаватися як витрату при їх виник- приклад, за допомогою Інтернет-магазину, ор ненні. ганізованого на сайті підприємства). Проте, як Стадія розробки програмного забезпечення що створений сайт за змістом має рекламний і інфраструктури, стадія розробки графічного характер для підвищення ділової репутації під дизайну, і стадія розробки змісту, за умови, що приємства і термін його корисного використан зміст розробляється не з метою реклами проду- ня не перевищує одного року, то витрати на ро кції, аналогічні за своїм характером стадії роз- зробку сайту доцільно відносити до витрат звіт робки в МСФО (IAS) 38. ного періоду, тобто відображати за дебетом ра Витрати, понесені на цих етапах, повинні хунку 93 «Витрати на збут».

включатися до собівартості веб-сайту, що ви- Адже згідно SIC 32 витрати, понесені на знається як нематеріальний актив, коли витрати етапі розробки змісту, тією мірою, якою цей можуть бути безпосередньо віднесені і потрібні зміст розробляється для реклами і просування при створенні, випуску або підготовці веб- власних продуктів та послуг суб’єкта господа сайту, для того, щоб він міг функціонувати так, рювання (наприклад, цифрові фотознімки про як заплановано керівництвом. Наприклад, ви- дукції), слід визнавати як витрати, коли вони трати на купівлю або створення змісту, безпосе- були понесені, відповідно до МСБО 38.69 c).

редньо призначеного для веб-сайту, або витра- Так, облік витрат на оплату професійних послуг ти, пов’язані з отриманням права на викорис- для підготовки цифрових знімків власних про тання змісту на веб-сайті (наприклад, плата за дуктів суб’єкта господарювання та підсилення придбання ліцензії) повинні включатися до со- їх зображення, ці видатки слід визнавати як ви бівартості розробки у випадках, коли викону- трати протягом процесу отримання професійних ється ця умова. послуг, а не тоді, коли цифрові знімки відобра Первинними основними документами, що жаються на сторінці в Інтернеті.

підтверджують здійснення щодо розміщення Вводити в експлуатацію веб-сайт як нема веб-сайта в глобальній мережі, є під час при- теріальний актив слід із застосуванням форми дбання комп’ютерного обладнання – договір № НА-1 «Акт введення в господарський оборот купівлі-продажу, накладна, акт приймання- об’єкта права інтелектуальної власності у складі передачі основних засобів;

під час оренди дис- нематеріальних активів» на підставі рішення кового простору – договір, акт виконаних по- спеціально створеної комісії підприємства. Тер слуг. мін корисного використання веб-сайта підпри Оскільки веб-сайт може визначатись або як ємство визначає самостійно, проте варто при об’єкт нематеріальних активів, або як об’єкт ви- цьому звернути увагу на швидкий розвиток ін трат, ми і розглянули створення веб-сайту в цих формаційних технологій.

двох площинах. Відповідно до п. 2 Порядку підключення до Методологічну основу обліку веб-сайту в глобальних мереж передачі даних доменне ім’я – Україні визначає ПСБО 8 «Нематеріальні акти- це буквено-цифровий вираз, що ідентифікує ви». У випадку, коли підприємство створило будь-який комп’ютер абонента у мережі Інтер веб-сайт для отримання доходу, у бухгалтерсь- нет. Окрім витрат на створення сайту, підпри кому обліку всі витрати на створення веб-сайту ємство також додатково несе витрати на реєст повинні бути відображені на рахунку 154 «При- рацію доменного імені, яке забезпечує можли дбання (створення) нематеріальних активів». вість розмістити сайт в мережі Інтернет. При Після введення в експлуатацію нематеріального створенні сайту спеціалізованою фірмою, вона активу ці витрати капіталізуються на рахунку самостійно реєструє доменне ім’я. Отримуючи 125 «Авторське право та суміжні з ним права» доменне ім’я, реєстрант отримує його у тимча та визнаються нематеріальним активом. Також сове користування: воно залишається за реєст рекомендується застосувати рахунок 127 «Веб- рантом тільки на той період, коли він платить сайт підприємства». Такий підхід буде виправ- реєстраційні внески і не порушує умов користу даним у тому випадку, якщо замовник веб-сайта вання доменним ім’ям.

одержує від розробника виключні майнові права Якщо сайт створено сторонньою організаці на його використання [10]. єю, то, як правило, відповідним договором на Додавання додаткових функцій або можли- неї покладається і реєстрація доменного імені, а востей веб-сайта в майбутньому, які розгляда- вартість реєстрації може не виділятися окремою ються як поліпшення, також відноситься на збі- сумою. Тоді підприємство, яке отримує право льшення первісної вартості (Дт 154) активу. Ка- інтелектуальної власності (авторське право) на Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки веб-сайт, згідно норм П(С)БО 8, включає вар- тинг вважається послугою. Але тільки у тому тість реєстрації доменного імені до первісної випадку, якщо в договорі відсутня умова згідно вартості веб-сайта.

Якщо перехід права інтелек- з якою клієнт має право впродовж договору хо туальної власності (авторського права) за дого- стингу придбати програмне забезпечення без вором не відбувається, за таких умов, витрати значних перешкод. Якщо така умова є присут на реєстрацію доменного імені буде списано на ньою то дохід хостинг-провайдера має бути ро витрати періоду, в якому вони понесені. збитий на складові (придбання програмного за Якщо процедуру реєстрації виконує підпри- безпечення і послуги хостингу) в оцінці їх спра ємство самостійно, виходити слід із того, що ре- ведливої вартості. За таких умов дохід визнаєть єстрація має на меті забезпечити нормальне та ся безперебійне функціонування сайту, тому доці- 1) по програмному забезпеченню – на дату по льно витрати на реєстрацію доменного імені у стачання програмного забезпечення;

бухгалтерському обліку відносити до витрат 2) по послугах хостингу – на дату надання по майбутніх періодів на рахунку 39 «Витрати слуг.

майбутніх періодів», оскільки доменне ім’я ре- Подібне трактування цілком застосовне і в єструється на один (або більше) рік, а рахунок українському бухгалтерському обліку. Користу сплачується одразу за весь період реєстрації. вання комп’ютерною програмою на відстані, Потім, поступово списуються на витрати на коли програма зберігається на чужому жорст збут або адміністративні витрати залежно від кому диску, вважається послугою хостингу цілей сайту. (якщо провайдер обслуговує модернізує і по Окрім реєстрації та отримання доменного кращує цю програму). Але якщо клієнт має пра імені веб-сайт необхідно розмістити на сервері. во отримати таку програму у власність впро Це можна зробити двома способами: закупити довж терміну дії договору, то у бухгалтерсько власне комп’ютерне обладнання або розмістити му обліку визнання доходу відображається у веб-сайт на обладнанні, орендованого у провай- момент передачі покупцю ризиків і вигод дера. пов’язаних з правом власності на комп’ютерну У першому випадку організація бухгалтер- програму (ст. 8 П(С)БО 15).

ського обліку здійснюється в порядку, встанов- Отже, дохід провайдера, який продав про леному для обліку основних засобів. У другому, граму, відображається у бухгалтерському обліку необхідно забезпечити оренду дискового прос- у той момент, коли право власності на тору у сторонньої організації – хостинг. Цінова комп’ютерну програму перейде до покупця, при політика хостингу в м. Харкові в середньому цьому дохід відображається за справедливою коливається від 60 до 150 грн./місяць. вартістю комп’ютерної програми (ст. 21 П(С)БО Західні фахівці звернули увагу на той факт, 15). А послуги зі зберігання програми і її обслу що клієнти часто беруть у провайдера в корис- говування відносяться до послуг хостингу і ві тування програмне забезпечення на тих умовах, дображаються відповідно до статей 10 і що провайдер зберігає, модернізує і покращує П(С)БО 15.

таке програмне забезпечення впродовж терміну У бухгалтерському обліку витрати на хос договору. В цьому випадку платіж клієнта скла- тинг, зазвичай, списуються на витрати поточно дається з двох елементів: го періоду (адміністративні). Якщо строк кори 1) плата за право користування програмним за- сного використання інтернет-сайта передбача безпеченням;

ється терміном не більше одного року, то витра 2) плата за зберігання програмного забезпечен- ти на розробку визнаються витратами періоду, в ня на чужому жорсткому диску. якому вони понесені.

Оскільки другий елемент відноситься до Висновки. Підсумовуючи вищесказане, хостингу, то виходить що загалом операція роз- слід зазначити, що веб-сайт є невід’ємною скла глядається як користування програмним забез- довою існування підприємства. Проте, аналіз лі печенням за ліцензійною угодою з елементами тературних джерел дає підставу зробити висно послуги. Після довгих суперечок бухгалтери вки, що на сьогодні існують лічені праці, які ча США досягли консенсусу, який утілився у стково розкривають окремі проблеми організа EITF2 «Договори користування, що включають ції обліку веб-сайт.

право, програмним забезпеченням, що зберіга- Невирішеним питанням залишається нор ється на жорсткому диску іншого підприємст- мативно-правова та методологічна база обліку ва», додатку до SOP3 97-2. веб-сайту. Така ситуація зумовлює необхідність Цей документ констатує, що якщо в опера- переосмислення і введення в практику бухгал ції хостингу присутній елемент користування терського обліку такої категорії і об’єкту, як програмним забезпеченням провайдера, то хос- веб-сайт.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ЛІТЕРАТУРА 6. Про авторське право і суміжні права. Закон Укра 1. Веб-сайт: представительство – виртуальное, рас- їни від 23 грудня 1993 р. № 3792 [Електронний ходы – реальные [Електронний ресурс]. Режим ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ доступу : http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_ cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=3792-12.

biznesom/putevoditeli/veb_sayt_predstavitelstvo_virtu 7. Про затвердження типових форм первинного об alnoe_rashody_realnye. ліку об’єктів права інтелектуальної власності у 2. Интернет-сайт: проблемы бухгалтерского и нало- складі нематеріальних активів [Електронний ре гового учета // Налоги и бухгалтерский учет. – сурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/ 2006. – № 81. – С. 14–17. control/uk/publish/article?art_id=50432&cat_id= 3. Легенчук С. Ф. Методика бухгалтерського обліку 97.

процесу електронної комерції [Електронний ре- 8. Про телекомунікації. Закон України від сурс] / С. Ф. Легенчук, Н. М. Королюк. Режим 18.11.2003 р. № 1280-IV [Електронний ресурс].

доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ Vchtei/2010_4/NV-2010-V4_55.pdf. laws/main.cgi?nreg =1280-15.

4. Облік веб-сайта підприємства [Електронний ре- 9. Солтан А. Реальний облік віртуальних веб-сайтів / сурс]. Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/ А. Солтан // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – show/1cid0926.html. № 116. – С. 5–8.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 10. Хмелевський І. Інтернет-сайт: проблеми бухгал «Нематеріальні активи»: остання редакція від терського та податкового обліку / І. Хмелевський // 25.09.2009 [Електронний ресурс]. – Режим досту- Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 81. – пу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? С. 22–39.

nreg=z0288-00.

УДК 658.011.3:621(47746) Щербатих Д. В.

ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ Необхідність виявлення погіршення фінансового стану підприємства, що зумовлена зростанням його боргів, спричиняє ризик зриву платежів по зобов’язанням, припинення будь-яких виплат та припинення діяльності компанії, тобто ризик її банкрутства. У статті надано оцінку ймовірності банкрутства підприємств машинобудування на прикладі Черкаської області.

Ключові слова: ймовірність банкрутства, фінансова криза, діагностика, коефіцієнти, моделі, галузь, підприємства, Ліса, Таффлер, Чессер, Спрінгейт.

Необходимость определения ухудшения финансового состояния предприятия, которая обуслов лена увеличением его долгов, влечет риск срыва платежей по обязательствам, прекращение различ ных выплат и окончание деятельности компании, то есть риск ее банкротства. В статье пред ставлена оценка вероятности банкротства предприятий машиностроительной отрасли на приме ре Черкасской области.

Ключевые слова: Вероятность банкротства, финансовый кризис, диагностика, коэффициен ты, модели, отрасль, предприятия, Лиса, Таффлер, Чессер, Спрингейт.

It is the necessity of determination of worsening of the financial state of enterprise that is stipulated for the increase of debts, entail the risk of disruption of payments on obligations, stopping of different payments and finishing the activity of the company that means the risk of bankruptcy. It is necessary to give the esti mated probability of bankruptcy of enterprises of machine-building industry in Cherkassy region.

Key words: probability of bankruptcy, financial crisis, diagnostics, coefficient, branch, enterprise, Taf fler, Lissa, Chesser, Sprinheyt.

Постановка проблеми. Ринкова економіка Аналіз літератури щодо питань проблеми обумовлена можливістю розвитку ринків згідно банкрутства підприємств в Україні особливо за зі світовими вимогами та тенденціями. Динамі- гострюється у зв’язку з кризовими явищами в ка розвитку багатьох підприємств вимагає своє- економіці країни як в цілому, так і на рівні кож часно адаптуватись до проблем неефективного ного окремого підприємства. Серед вітчизняних управління ризиками, що спричинило збої у ро- науковців, що висвітлювали в останні роки дану боті підприємств і наслідком цього може бути проблематику, можна виділити таких, як І. О.

погіршення окремих параметрів діяльності під- Бланк, О. В. Подольська, О. О. Терещенко, А. М.

приємства та фінансова криза. Штангрет та ін. Також слід відмітити сучасних Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки науковців, предметом дослідження яких є про- зниження продуктивності праці, збільшення ро блема банкрутства, це О. Б. Андрушко, О. В. Гук, зміру неліквідних оборотних засобів і наявність Н. І. Коломієць, А. В. Матвійчук, О. О. Шапу- понаднормових запасів, виникнення внутріш рова та багато інших. ньовиробничих конфліктів і збільшення плин Активізація наукових досліджень щодо ба- ності кадрів, зростання тиску на ціну, суттєве нкрутства підприємства підтверджує актуаль- зменшення обсягів реалізації та, як наслідок, ність теми та наявність невирішених проблем- недоодержання виручки від реалізації продукції.

них питань, що потребують подальшого дослі- Тому в умовах економічної кризи в Україні ця дження. Необхідно відмітити, що недостатньо тема є особливо актуальною.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.