авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ...»

-- [ Страница 11 ] --

уваги приділяється визначенню основних про- На основі дослідження економічної літера блем з банкрутства підприємства на макроеко- тури для діагностики вірогідності банкрутства номічному рівні, тобто на рівні держави. можна виділити декілька підходів і методів ви Метою дослідження є аналіз підприємств користання емпіричних коефіцієнтів, які в на машинобудування Черкаської області за допо- шому випадку ґрунтуються на застосуванні:

могою емпіричних моделей Ліса, Таффлера, 1) коефіцієнта Таффлера;

Чессера і Спрінгейта для оцінки рівня ризику 2) модель Ліса;

ймовірності банкрутства. 3) модель Чессера;

Виклад основного матеріалу. Для успіш- 4) модель Спрінгейта.

ного господарювання на ринкових засадах важ- Так, моделлю оцінки ймовірності банкрутс ливою є можливість оцінки ймовірності банк- тва підприємства є чотирифакторна модель, ро рутства суб’єкта підприємницької діяльності. зроблена вченим Таффлером.

Діагностика банкрутства передбачає викорис- Інтегральний показник цієї моделі розрахо тання сукупності методів аналізу для своєчасно- вується за формулою:

го розпізнання симптомів фінансової кризи на Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4, (1) підприємстві та оперативного реагування на по- де Z – інтегральний показник рівня загрози бан чаткових стадіях з метою зниження ймовірності крутства;

повної фінансової неплатоспроможності x1 – співвідношення прибутку від операційної суб’єкта господарювання [1, с. 34]. діяльності та поточних зобов’язань;

Згідно з чинним законодавством банкрутст- x2 – коефіцієнт загальної ліквідності;

во визнана господарським судом неспромож- x3 – співвідношення активів та поточних зо ність боржника відновити свою платоспромож- бов’язань;

ність та задовольнити визнані судом вимоги x4 – співвідношення виручки від реалізації акти кредиторів не інакше як через застосування лік- вів.

відаційної процедури, а банкрут – неплатоспро- Якщо величина показника Z є вищою за 0,3, можний боржник [1, с. 21]. то у підприємства гарні довгострокові перспек Наслідком високої ймовірності банкрутства тиви розвитку, тобто низька ймовірність банк підприємства може бути втрата клієнтів і поку- рутства. Якщо величина показника Z коливаєть пців готової продукції, зменшення кількості за- ся від 0,2 до 0,3, то підприємство перебуває в мовлень і контракт з продажу продукції, нерит- зоні невизначеності. Значення ж показника, ни мічність виробництва, неповне завантаження жче за 0,2, свідчить про дуже високу ймовір потужностей, зростання собівартості та різке ність банкрутства [1, с. 38] (табл. 1).
Таблиця 1.

Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області за допомогою моделі Таффлера.* № Період Підприємства п/п 2006 2007 2008 2009 1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 4,43 7,3 6,83 4,21 4, 2 ПАТ «Сміламаш» 3,07 4,43 15,07 10,03 2, ПАТ Катеринопільський ремонтно-механічний 3 0,17 0,17 0,20 0,07 0, завод»

4 ПАТ «Уманьферммаш» 4,21 3,48 0,25 1,82 0, 5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 4,87 2,23 4,03 2,28 2, 6 ПАТ «Техномаш» 1,25 1,07 2,21 0,67 0, 7 ТОВ «Залізобетонстрой» 0,67 0,31 0,24 0,87 0, 8 ПАТ НВП «СЕМЗ» 1,54 1,63 0,88 0,97 0, 9 ПАТ «Черкассталь» 2,21 0,97 2,25 0,98 0, *Складено автором.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Далі дискримінантна модель, розроблена х3 – нерозподілений прибуток / сума активів;

Лисса, має наступний вигляд: х4 – власний капітал / позиковий капітал.

Тут гранична величина Z-рахунку дорівнює Z = 0,063х1, + 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4, (2) 0,037. Якщо Z 0,037 для підприємства немає де х1 – оборотний капітал / сума активів;

загрози банкрутства, якщо Z 0,037 – ризик ба х2 – прибуток від реалізації / сума активів;

нкрутства дуже великий (табл. 2).

Таблиця 2.

Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області за допомогою моделі Ліса.* № Період Підприємства п/п 2006 2007 2008 2009 1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 0,09 0,12 1,03 0,09 0, 2 ПАТ «Сміламаш» 0,01 0,01 0.03 0,06 0, ПАТ «Катеринопільський ремонтно-механічний 3 0,06 0,03 0,04 0,01 0, завод»

4 ПАТ «Уманьферммаш» 0,01 0,02 0,02 0,11 –0, 5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 0,08 –0,1 0,01 0,02 0, 6 ПАТ «Техномаш» 0,04 0,01 0,03 0,03 0, 7 ТОВ «Залізобетонстрой» –0,01 0,31 –0,09 –0,05 –0, 8 ПАТ НВП «СЕМЗ» –0,01 0,13 0,31 0,05 –0, 9 ПАТ «Черкассталь» 0,07 0,03 0,01 –0,1 –0, *Складено автором.

Наступна модель Чессера і його показник х4 – відношення сукупної заборгованості до су має такий вигляд: купних активів;

Z = –0,20434 – 5,24х1 + 0,053х2 – х5 – відношення основного капіталу до чистих – 6,6507х3 + 4,40х4 – 0,079х5 – 0,10х6, (3) активів;

де х1 – частка готівки та короткострокових фі- х6 – відношення оборотного капіталу до нетто нансових вкладень у сукупних активах;

продажів.

х2 – відношення нетто-продажів до найбільш лі- Порогові значення показника дорівнює 0,50.

квідних активів;

При показнику, вищому за порогові, ймовір х3 – відношення брутто-доходів до сукупних ак- ність банкрутства є високою (табл. 3).

тивів;

Таблиця 3.

Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області за допомогою моделі Чессера.* № Період Підприємства п/п 2006 2007 2008 2009 1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 2,78 –1,23 3,25 2,83 –0, 2 ПАТ «Сміламаш» –0,85 –0,33 0,53 0,01 0, ПАТ «Катеринопільський ремонтно-механічний 3 –0,581 –1,31 0,35 0,13 0, завод»

4 ПАТ «Уманьферммаш» –0,377 0,11 4,03 –1,11 –0, 5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 1,25 –1,03 1,03 –1,25 –1, 6 ПАТ «Техномаш» 0,25 –0,33 –1,21 –1,07 1, 7 ТОВ «Залізобетонстрой» –3,01 –2,25 –11,03 –1,03 –1, 8 ПАТ НВП «СЕМЗ» –3,31 –1,53 –2,16 –0,39 –1, 9 ПАТ «Черкассталь» 1,78 1,03 –2,76 0,39 –0, *Складено автором.

І остання модель Спрінгейта має наступний х4 – відношення об’єму продаж до загальної ва вигляд: ртості активів.

Z=1,03х1 + 3,07х2 + 0,66х3 + 0,4х4, (4) Вважається, що точність прогнозування ба де х1 – відношення робочого капіталу до загаль- нкрутства за цією моделлю складає 92%, однак з ної вартості активів;

часом цей показник зменшується. Якщо Z х2 – відношення оподатковуваного прибутку і 0,862, то підприємство вважається потенційним відсотків до загальної вартості активів;

банкрутом, при показнику Спрінгейта більше за х3 – відношення оподатковуваного прибутку до 0,862 підприємство можна вважати таким, що короткотермінової заборгованості;

функціонує нормально (табл. 4).

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Таблиця 4.

Оцінка ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі в Черкаській області за допомогою моделі Спрінгейта.

№ Період Підприємства п/п 2006 2007 2008 2009 1 ПАТ «Черкаський автобус» «Богдан» 4,381 7,251 7,025 3,067 3, 2 ПАТ «Сміламаш» 2,837 4,251 2,051 1,031 0, ПАТ «Катеринопільський ремонтно-механічний 3 –2,495 –0,27 4,05 0,27 0, завод»

4 ПАТ «Уманьферммаш» 2,871 1,831 0,831 3,241 0, 5 ПАТ «Черкаси Елеватор Маш» 3,251 4,025 1,091 1,007 1, 6 ПАТ «Техномаш» 0,987 1,37 1,001 3,251 0, 7 ТОВ «Залізобетонстрой» 2,217 –1,371 3,031 –1,251 1, 8 ПАТ НВП «СЕМЗ» 3,251 4,813 3,051 0,971 0, 9 ПАТ «Черкассталь» 1,07 1,981 3,313 4,27 0, Складено автором.

Тим часом проведене дослідження точності за статистичними даними підприємств даної прогнозування банкрутства підприємств маши- країни, то використання моделей обмежене ра нобудівної галузі в Черкаській області за 2006– мками цієї країни (або країн, схожих за систе 2010 рр. використанням ряду зазначених моде- мою бухгалтерського обліку, податків, розраху лей виявило надто низьку їх здатність до оцінки нку коефіцієнтів). Дані моделі можуть бути ви реального фінансового стану національних ком- користані як підхід до побудови системи оцінки паній та прогнозування їх банкрутства. ймовірності банкрутства, однак необхідно вра Усе це зумовлює необхідність розробити ховувати особливості національної економіки.

таку модель оцінки фінансового стану підпри- Висновок. Враховуючи різносторонній під ємства та діагностики його банкрутства, яка б хід до вирішення питання на основі наведених враховувала специфіку сучасної української моделей, слід відзначити їх головний недолік в економіки. тому, що виведення формули базується на осно Побудова багатофакторних моделей для ві комплексу даних великої кількості підпри української економіки досі залишається про- ємств шляхом їх узагальнення (усереднення), блемною, по-перше, через необ’єктивні дані причому цей комплекс даних розглядається як стосовно статистики банкрутств;

по-друге, че- класична статистика. А тому досконалий аналіз рез відсутність урахування багатьох факторів, фінансового стану підприємства та оцінка без що впливають на фінансову стійкість підпри- перервності його діяльності є можливими лише ємств;

по-третє, через нестабільність і недоско- на основі індивідуального дослідження діяльно налість нормативно-законодавчої бази банкрут- сті підприємства з врахуванням технологічних, ства українських підприємств. організаційних, політичних, соціальних та ін Крім того, поряд із професіоналізмом та ін- ших особливостей, що можуть впливати на ре туїцією аналітика, який досліджує підприємст- зультати підприємницької діяльності.

во, значну роль відіграє також якість фінансово ЛІТЕРАТУРА звітної документації та ступінь інформативності 1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / статистичних даних і коефіцієнтів, на які спи И. А. Бланк. – Т. 1. – К. : Ника-Центр, 1999. – 512 с.

раються моделі. Крім того, оскільки дані моделі будуються на основі дискримінантного методу Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Раздел 4. МЕНЕДЖМЕНТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ УДК 338.24–338.48(477:75) Абдулхаиров А. З.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ КРЫМСКИМ ТУРИЗМОМ В статті проаналізовано використання перспективних планів стратегічного розвитку турист сько-рекреаційної галузі Криму у минулому та на сучасному етапі, а також сформульовані рекоме ндації щодо підвищення ефективності планування в управлінні кримським туризмом.

Ключові слова: менеджмент, туризм, стратегічне планування, програма розвитку, Крим.

В статье проанализировано использование перспективных планов стратегического развития туристско-рекреационной отрасли Крыма в прошлом и настоящем, а также даны рекомендации по повышению эффективности планирования в управлении крымским туризмом.

Ключевые слова: менеджмент, туризм, стратегическое планирование, программа развития, Крым.

In the article the author analyses the use of perspective plans of strategic development of tourism and recreation industry of the Crimea in the past and nowadays and also makes some recommendations how to increase the efficiency of planning in the management of the Crimean tourism.

Key words: management, tourism, strategic planning, program of development, the Crimea.

Постановка проблемы. В связи с развити- да» подчеркивается, что дальнейшее развитие ем международного и событийного туризма в туристической и курортной отрасли является Украине и АР Крым, когда на рынке туристских одним из важнейших приоритетов регионально услуг идет жесткая конкуренция среди туропе- го развития [5].

раторов и турагентов, стоит вопрос об эффек- В связи с этим вопросы стратегического тивном стратегическом планировании и управ- планирования крымского туризма приобретают лении. Развитие сферы туризма оказывает су- большую актуальность и практическое значе щественное влияние на экономику принимаю- ние. Они уже рассматривались в трудах таких щей страны или региона. Прежде всего речь крымских исследователей, как А. В. Ефремов идет о стратегии экономического и социального [6], А. М. Клейменов [7], В. И. Крамаренко [8], развития автономной республики Крым за счет А. С. Слепокуров [9].

принятых программ: в процессе создания тури- Однако для дальнейшего развития отрасли стского продукта генерируются дополнитель- требуется объективная характеристика ситуа ные доходы, происходит увеличение ВВП и за- ции, сложившейся в 2009–2010 гг., а также об нятости, за счет налоговых поступлений попол- ращение к опыту предшествующих поколений няется государственный бюджет и т.д. управленцев, участвовавших в планировании Анализ литературы. Вопросы стратегиче- развития крымского туризма.

ского управления туристической отраслью на- Цель статьи – проанализировать использо шли свое отражение в трудах украинских и рос- вание метода стратегического планирования для сийских исследователей М. А. Жуковой [1], развития туристско-рекреационной отрасли В. А. Квартальнова [2], Б. В. Шупика [3], А. Л. Крыма в прошлом и настоящем.

Юрьева [4]. В работах этих авторов управленче- Изложение основного материала. До ре ская функция в туризме характеризуется как волюции 1917 г. и в первые годы советской вла проведение анализа складывающихся направле- сти курорты Крыма создавались и развивались ний развития, выявление закономерностей и стихийно, без какого-либо плана. Только в се тенденцией становления рынка туристических редине 1930-х гг. авторским коллективом под услуг, определение объективных и субъектив- руководством московского профессора М. Я.

ных факторов, сдерживающих рост данной сфе- Гинзбурга создается первая в стране схема рай ры общественного производства. онной планировки (СРП) курортного района, Крымский полуостров является одним из представлявшая собой научное видение специа важнейших туристско-рекреационных регионов листами будущего Южного берега Крыма Украины. В «Государственной программе соци- (ЮБК). В этом плане территория от Алушты до ально-экономического развития Автономной Ласпи представлялась как «замкнутый» ком Республики Крым (АРК) на период до 2017 го- плекс, где выделялись зоны концентрации сана Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки торно-курортных и туристских учреждений ем- санаторно-курортного лечения, отдыха и туриз костью от 1,5 до 4 тыс. мест, а также зоны рас- ма с учетом природно-климатических особен селения обслуживающего персонала и располо- ностей различных районов области. Программа жения сельскохозяйственных предприятий. была подкреплена целевым финансированием, Предельной емкостью курортных учреждений например на XI пятилетку (1981–1985 гг.) его ЮБК М. Я. Гинзбург считал 50 тыс. мест. Впро- объемы составили 321,6 млн. рублей. Из них чем, эта максимальная с его точки зрения цифра 319,3 млн. рублей предназначались для капи была превышена на рубеже 1960–1970-х гг., од- тальных вложений и лишь 2,3 млн. рублей (ме нако рост коечной сети активно продолжался и нее 1%) предполагалось потратить на научные в дальнейшем. исследования [12, с. 10–12].

Говоря о послевоенном периоде, следует В теории стратегического менеджмента отметить, что проектировщики и архитекторы планирование принято делить на краткосрочное так и не пришли к единому мнению о будущем (охватывает период 1–2 года), среднесрочное крымских курортов. Так, к 1973 г. был согласо- (охватывает период 3–5 лет) и долгосрочное (на ван новый вариант схемы районной планировки период свыше 5 лет) [1, с. 67]. Для современно ЮБК, а годом раньше были завершены работы го крымского туризма характерно преобладание над СРП всей Крымской области, по которой краткосрочных планов и программ, которые к здесь проектировалось 33 курорта общей емко- тому же недостаточно эффективно реализуются стью 655 тыс. мест. При этом предполагалось на практике.

90% емкости рекреационных предприятий раз- Так, примером документа по краткосрочно местить в прибрежной полосе, на расстоянии не му планированию является «Программа эконо более чем 3 км от моря. Здесь же должно было мического и социального развития АРК на быть расселено 90% персонала, задействованно- год». Подобные программы принимаются еже го в обслуживании рекреантов. Впрочем, в ре- годно и определяют цели, приоритеты, прогноз альной жизни емкость туристско-рекреационно- ные показатели социально-экономического раз го комплекса Крыма возрастала значительно вития автономии, а также комплекс основных меньшими темпами – к моменту распада СССР мероприятий по их реализации. В программе на она составляла всего около 200 тыс. мест [10, с. 2010 г. были определены основные приоритеты 45]. для развития санаторно-курортной и туристиче Альтернативой схеме районной планировки ской сферы региона:

Крымской области начала 1970-х гг. стал разра- - формирование позитивного имиджа Авто батываемый в последующие годы проект Крым- номной Республики Крым как курортного и ской объединенной рекреационной системы туристского региона;

(КОРС). Его подготовкой занимались специали- - создание привлекательного инвестиционного сты института «КрымНИИпроект» под руково- климата;

дством Я. К. Трушиньша. Главным отличием - повышение эффективности использования, этого проекта было сосредоточение 45% емко- воспроизводства и охраны имеющихся в ре сти рекреационных предприятий за пределами гионе рекреационных и природных лечебных прибрежной зоны Крыма. В «глубинных» рай- ресурсов;

онах, на расстоянии 25–50 км от моря, предпо- - содействие развитию инфраструктуры Кры лагалось разместить и большую часть обслужи- ма как курортно-туристического центра [13].

вающего персонала здравниц и общекурортных Говоря о среднесрочных программах разви учреждений. Одновременно с этим должна была тия отрасли, прежде всего нужно охарактеризо быть кардинальным образом модернизирована вать ситуацию с принятием и реализацией транспортная система полуострова, чтобы обес- «Программы развития АРК в сфере курортов и печить ежедневную «маятниковую миграцию» туризма на 2009–2011 годы» [14]. Несмотря на сотен тысяч людей [11]. то, что на данный момент прошло время ее реа С начала 1980-х гг. в Крымской области на- лизации, эта программа так и не была утвер чинает реализовываться Целевая комплексная ждена, хотя сам ее проект был одобрен Советом программа «Курорт», руководителем которой Министров автономии летом 2009 г. и осенью стал секретарь обкома Коммунистической пар- того же года принят в первом чтении Верховной тии Украины Н. В. Багров. Ее основными зада- Радой Автономной Республики Крым. Однако, чами назывались максимально возможное удов- поскольку принятие проекта в целом так и не летворение потребностей трудящихся в сана- произошло, документ не считается вступившим торно-курортном лечении, отдыхе и туризме в в силу, хотя на его реализацию в 2010 г. пред Крыму;

сохранение экологического равновесия полагалось потратить 4,15 млн. грн. Следует в районах массового отдыха;

расширение форм отметить, что, даже если программа была бы Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки утверждена и бюджетные деньги были бы вы- Чтобы составить представление о содержа делены в полном объеме, это едва ли смогло бы нии «Программы развития Автономной Респуб стать катализатором развития туристско-рекреа- лики Крым в сфере курортов и туризма на 2009– ционной отрасли. 2011 годы» обратимся к материалам табл. 1.

Таблица 1.

Планировавшиеся показатели реализации Программы развития Автономной Республики Крым в сфере курортов и туризма на 2009–2011 годы.* В том числе по годам Ед.

Показатели 2008 2009 2010 изм.

факт. план Количество санаторно-курортных учреждений и ед.

655 657 657 туристических предприятий, имеющих собствен ную базу размещения Количество субъектов туристической деятельно- ед.

сти, имеющих право на осуществление туропера- 491 540 570 торской и турагентской деятельности Количество отдыхающих всего, млн.

5,64 5,6 5,7 5, в том числе: чел.

Количество организованных отдыхающих на пред- млн.

1,28 1,2 1,25 1, приятиях рекреационного комплекса чел.

Количество неорганизованных отдыхающих млн.

4,36 4,4 4,45 4, чел.

Объем реализации предприятиями санаторно- млн.

курортного и туристского комплексов всех видов грн. 3586,6 3700,0 4000,0 4500, услуг Поступление платежей в бюджет от предприятий млн.

286,2 266,2 285,0 315, санаторно-курортного и туристского комплексов грн.

*Таблица составлена автором на основании Программы развития АРК [14].

Таким образом, анализ табл. 1 показал, что тий по рекламе рекреационных возможностей в общей сложности на реализацию трехлетней Крыма (проведение рекламных туров, изготов программы, по расчетам ее авторов, планирова- ление и размещение видеороликов и т. д.), изго лось изыскать 1516,9 млн. грн., из которых 10,4 товление и приобретение полиграфической рек млн. грн. (0,7%) должны были составить сред- ламно-информационной и сувенирной продук ства бюджета АРК, 3,6 млн. грн. (0,2%) – сред- ции, обеспечение установки рекламных щитов ства местных бюджетов и 1502,0 млн. грн. на пути следования автотуристов с размещени (99,1%) – прочие источники финансирования ем на них картосхем курортных регионов. Од (внутренние и иностранные инвестиции). нако предполагаемые к выделению суммы для Содержание данной программы позволяет ведения рекламно-информационной компании говорить, что бюджетные средства, учитывая их едва ли можно назвать адекватными задачам, чрезвычайно ограниченное количество (менее стоящим перед программой. Например, на 3 го 1% от общей суммы), предполагалось потратить да (2009–2011 гг.) на установку рекламных щи в первую очередь на проведение традиционных, тов (так называемых биг-бордов) и картосхем проходящих уже на протяжении многих лет ме- предполагается выделить всего 75 тыс. грн. [14].

роприятий. Речь идет о ежегодной международ- Очень небольшую часть планируемых к ной специализированной ярмарке «Крым. Ку- финансированию мероприятий можно косвенно рорты. Туризм», а также региональных тури- считать инвестициями в «человеческий капи стических ярмарок, ежегодном Республикан- тал». Это организация и проведение семинаров, ском конкурсе предприятий санаторно-курорт- конференций по повышению квалификации ного и туристского комплекса «Крымская жем- специалистов курортно-туристической отрасли чужина», ежегодном Республиканском конгрес- (229 тыс. грн.) и организация обмена опытом в се курортологов и физиотерапевтов «Актуаль- сфере курортов и туризма с органами по туриз ные вопросы курортологии и физиотерапии». му других украинских и зарубежных городов Определенные бюджетные средства в рам- (40 тыс. грн.).

ках программы предполагалось выделить на Реальным фактом можно назвать включе рекламно-информационную деятельность по ние в программу затрат на разработку норма продвижению крымского турпродукта. В связи тивно-правовой документации, необходимой с этим планировалось осуществление мероприя- для эффективного развития отрасли. Имеется в Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки виду разработка территориальных строитель- Новая стратегия экономического и соци ных норм градостроительства «Планировка и ального развития Автономной Республики застройка прибрежных территорий АРК» (2,4 Крым на 2011–2020 годы разработана во испол млн. грн.), разработка стандартов лечебно- нение поручения Президента Украины В. Ф.

оздоровительных SPA-программ (300 тыс. грн.), Януковича от 12 августа 2010 года [16]. Вслед проведение инвентаризации земель с целью оп- ствие реализации Стратегии к 2020 году ожида ределения курортных территорий государствен- ется увеличение валового регионального про ного и местного значения (300 тыс. грн.), созда- дукта республики в 1,8 раза по сравнению с ние и ведение государственного кадастра при- 2010 годом, производительности труда – в 1, родных территорий курортов Автономной Рес- раза, заработной платы наемных работников – в публики Крым (150 тыс. грн.). 2,4 раза, инвестиций в основной капитал – в 3, Очень небольшое количество бюджетных раза.

средств предполагалось потратить на реализа- Принятие Стратегии позволит достичь су цию инфраструктурных проектов. В этом кон- щественного улучшения инвестиционного кли тексте Программа предусматривает лишь про- мата в регионе, повышения эффективности го ведение работ по реконструкции 2-ой очереди сударственной политики регионального разви туристического маршрута «Малый Иерусалим» тия, действенной координации усилий отрасле в Евпатории (1,2 млн. грн.), реконструкцию сис- вых министерств и ведомств, местного само темы водоснабжения с. Штормовое Сакского управления территорий республики.

района (750 тыс. грн.), строительство бюветов После утверждения Верховной Радой Авто минеральной воды в Ялте (737 тыс. грн.). Какие- номной Республики Крым Стратегия должна либо инвестиции в научные разработки и инно- быть конкретизирована в виде плана ее реали вационные проекты технологического характера зации, в ежегодных программах экономическо за счет прямого бюджетного финансирования го и социального развития Автономной Респуб данной программой не предусмотрены. лики Крым, целевых и отраслевых программах Основная же часть общего бюджета Про- и проектах развития региона. Принятие Страте граммы (свыше 99% или около 1,5 млрд. грн. в гии станет фундаментом для заключения согла абсолютных цифрах) – это средства, которые шения о региональном развитии Автономной должны выделить частные инвесторы на соору- Республики Крым между Верховной Радой Ав жение объектов материально-технической базы. тономной Республики Крым и Кабинетом Ми Среди них наиболее масштабные – это создание нистров Украины, финансирование в рамках ко парка аттракционов «Диноленд» в Бахчисарай- торого будет способствовать решению актуаль ском районе (1,2 млрд. грн.), строительство ак- ных проблем развития Крыма [16, с. 2].

вапарка с объектами обслуживания и гостини- Чтобы наполнить реальным содержанием цей в п. Николаевка (30 млн. грн.), строительст- достаточно общие задачи, которые уже неодно во горнолыжного центра на северном склоне кратно декларировались в документах преды горы Ай-Петри, включающего туристическую дущих лет, «Программа стратегии экономиче гостиницу и подвесную канатную дорогу (12 ского и социального развития АРК на 2011– млн. грн.), создание и ввод в эксплуатацию эко- 2020 гг.» определяет этапы реализации этой логического парка в районе Судака (2,6 млн. Стратегии.

грн.) [14]. Этапность реализации Стратегии определя Еще одним примером среднесрочной про- ется прогнозируемой реакцией экономики АРК граммы является «Программа развития сельско- на меры государственной политики посткризис го и зеленого туризма в АРК на 2007–2010 го- ного периода, а также меры в сфере региональ ды». Она должна была обеспечить создание в ного развития, предпринимаемые исполнитель Крыму конкурентоспособного, соответствую- ной властью АРК в соответствии с данной щего международным стандартам агротуристи- Стратегией. Предложенные этапы базируются ческого продукта, что позволило бы максималь- на прогнозных расчетах, проведенных Нацио но эффективно использовать рекреационный нальным институтом стратегических исследо потенциал сельской местности как фактора, ваний.

влияющего на стабилизацию экономического Необходимость первого этапа предопреде развития сельских регионов автономии [15]. лена последствиями глубокого социально-эконо Однако очевидно, что, несмотря на некоторые мического кризиса и необходимостью их пре успехи по реализации отдельных положений одоления. Особенностями первого этапа будут:

данной программы, многие проблемы развития - преобладание восстановительного типа эко сельского и зеленого туризма в Крыму все ещё номического роста с приоритетом повыше далеки от своего эффективного разрешения. ния загрузки имеющихся производственных Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки мощностей, выход на докризисный уровень - ускорение прироста инвестирования в ос загрузки к концу этапа;

новной капитал при замедлении динамики - постепенное ускорение темпов прироста реальных доходов населения;

ВРП до 6–7% в год;

- переход от экстенсивного (опережающий рост - постепенное синхронное увеличение инве- загрузки основного капитала) к интенсивно стирования в основной капитал и уровня ре- му (опережающий рост инвестиций в основ альной заработной платы. ной капитал) типу экономического роста.

Реализация Стратегии должна концентри- Задачи второго этапа реализации Страте роваться на следующих задачах: гии:

- создании благоприятных условий для вос- - на массовом внедрении пилотных техноло становления экономической динамики путем гических и организационных инноваций, приоритетного развития рынков, информа- сформированных в ходе первого этапа;

ционной и правовой поддержки деятельности - на регулировании внутренних и иностранных предприятий АРК на региональном и внеш- инвестиций в основной капитал с целью их них рынках;

концентрации на приоритетных направлени - реализации системы мер по разрешению ях структурной модернизации;

наиболее острых противоречий, накопив- - на практической реализации сформирован шихся в социально-экономической сфере ного в ходе первого этапа нормативно республики;

правового и институционального потенциала - формировании предпосылок структурных организационной модернизации социально сдвигов в экономике АРК путем создания экономической сферы АРК.

соответствующей нормативно-правовой базы Предполагаемая продолжительность этапа – и институциональных основ ее функциони- 2014–2016 годы. Индикативные показатели (в рования;

целом за период):

- внедрении технологических и организацион- - реальный прирост ВРП – 17,8% (124,6% по ных инноваций, призванных сформировать состоянию на конец 2016 года по отношению необходимые тренды структурной модерни- к уровню 2008 года);

зации отраслей АРК;

- увеличение инвестиций в основной капитал - концентрации ограниченных инвестицион- на 55,4%;

ных ресурсов на инвестировании в развитие - увеличение производительности труда на транспорта и транспортно-коммуникацион- 19,3%;

ной инфраструктуры, которые, согласно мо- - увеличение реальной заработной платы на дельным расчетам, наиболее эффективны для емных работников на 33,1% по сравнению с повышения динамики и качества экономиче- уровнем 2013 года.

ского роста. Третий этап будет характеризоваться по Предполагаемая продолжительность перво- лучением практической отдачи от проведенной го этапа – 2011–2013 годы. Индикативные пока- структурной модернизации для повышения кон затели (в целом за период): курентоспособности экономики региона, соци - реальный прирост ВРП – 18,4% (105,8% по ального эффекта ее роста. Особенностями состоянию на конец 2013 года по отношению третьего этапа будут:

к уровню 2008 года);

- возобновление ускорения темпов прироста - увеличение инвестиций в основной капитал ВРП на почве внедрения новых технологий и на 53,8%;

факторов конкурентоспособности;

- увеличение производительности труда на - возобновление ускорения темпов роста до 12,9%;

ходов населения на основе устойчивого рос - увеличение реальной заработной платы на- та производительности труда;

емных работников на 33,1% по сравнению с - замедление динамики инвестирования в ос уровнем 2010 года. новной капитал;

Второй этап будет характеризоваться за- - постепенное приближение структурных и вершением периода действия инерции посткри- макроэкономических параметров экономики зисного восстановления и концентрацией эко- АРК и Украины в целом к аналогичным по номики на осуществлении позитивных струк- казателям экономически развитых стран.

турных сдвигов. Особенностями второго этапа На третьем этапе реализация Стратегии будут: должна концентрироваться на таких задачах:

- стабилизация показателей прироста ВРП на - на обеспечении эффективного функциониро достигнутых относительно высоких уровнях вания модернизированной структуры эконо (около 6% в год);

мики региона;

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки - на системной реализации крупных инфра- ленности). Сложность задач репатриации и ре структурных проектов, направленных на раз- интеграции депортированных народов (которые витие процессов структурной модернизации составляют около 13% общей численности на экономики региона. селения Крыма) выходит за пределы возможно Предполагаемая продолжительность третье- стей и компетенции властей АРК и нуждается в го этапа – 2017–2020 годы. Индикативные пока- активной государственной поддержке. Услож затели (в целом за период): няется экологическая ситуация, усиливается - реальный прирост ВРП – 29,2% (161,1% по техногенная нагрузка на окружающую природ состоянию на конец 2020 года по отношению ную среду промышленных зон Крыма: нера к уровню 2008 года);

ционально используется существующий при - увеличение инвестиций в основной капитал родно-ресурсный потенциал АРК – рекреацион на 57,4%;

ный, биоклиматический, минерально-сырьевой, - увеличение производительности труда на энергетический, прежде всего в сфере примене 30,8%;

ния нетрадиционных источников возобновляе - увеличение реальной заработной платы на- мой энергии (ветровой, солнечной, геотермаль емных работников на 44,4% по сравнению с ной и др.);

отсутствуют системные природо уровнем 2016 года [16, c. 58–59]. охранные меры по сохранению уникальной В направлении формирования позитивного флоры и фауны Крыма, природных ландшафтов.

имиджа АРК как курортного и туристского ре- Обостряется проблема эрозии земель, угро гиона планируется осуществление рекламы рек- жающий характер приобретают оползневые и реационного потенциала автономии;

повыше- абразионные процессы, разрушающие берего ние конкурентоспособности крымского тури- вую линию, в особенности в прибрежной рек стического продукта;

совершенствование сис- реационной зоне, повышается уровень загряз темы подготовки и повышения квалификации нения поверхностных и подземных вод, в ре специалистов отрасли, повышение качества пре- зультате чего под угрозой оказываются много доставляемых услуг. численные санаторные комплексы, жилые дома, В направлении создания привлекательного инженерно-транспортные коммуникации и со инвестиционного климата, содействия развитию оружения. Обостряется проблема утилизации инфраструктуры Крыма как курортно-туристи- бытовых отходов. Не являются системными ме ческого центра также предусматривается ком- ры по очистке прибрежных территорий и аква плекс мероприятий – реализация инвестицион- тории моря от боеприпасов и созданию условий ных и инновационных проектов в сфере курор- для безопасного освоения данных территорий и тов и туризма;

модернизация материально-тех- акватории. Неблагоприятные природные про нической базы предприятий санаторно-курорт- цессы, усиленные воздействием антропогенного ного и туристского комплексов;

развитие ин- фактора, осложняют экологическую обстановку, фраструктуры курортов. делают невозможным комплексное и рацио В направлении повышения эффективности нальное использование природных ресурсов с использования, воспроизводства и охраны точки зрения перспектив рационального, устой имеющихся в регионе рекреационных и при- чивого хозяйствования, могут вызвать сокраще родных лечебных ресурсов основными задачами ние продолжительности курортного сезона и называются обеспечение сохранности и рацио- рекреационного потока [16, c. 8].

нального использования природных лечебных Проведенное исследование позволяет сде ресурсов и обеспечение эффективного управле- лать вывод о том, что органам государственной ния прибрежными территориями. власти автономии, при координирующей роли На данный момент характерными для Ав- Министерства курортов и туризма АРК, в сфере тономной Республики Крым остаются значи- стратегического планирования развития турист тельные территориальные диспропорции уровня ско-рекреационной отрасли необходимо осуще и качества жизни населения между городами и ствить следующие мероприятия:

сельской местностью, между курортными тер- - сконцентрировать внимание на создании риториями Южного берега Крыма и проблем- принципиально новой по своему содержа ными районами Присивашья. Дисбалансы рын- нию краткосрочной программы развития от ков труда республики усиливаются сезонным расли на 2012 г., которая бы использовала характером занятости, прежде всего на пред- проведение в Украине Чемпионата по футбо приятиях СКТК, распространением теневой и лу Евро-2012 для популяризации среди ино непродуктивной занятости (в сфере строитель- странных туристов Крымского полуострова ства, транспортного сообщения, СКТК, торгов- как важнейшего туристского региона нашей ли, отдельных подотраслей пищевой промыш- страны;

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 6. Устойчивое развитие рекреационно-экономиче - своевременно вносить на утверждение Вер ского комплекса Крыма / под ред. А. В. Ефремо ховной Рады Автономной Республики Крым ва. – Симферополь : Таврия, 2002. – 300 с.

и безотлагательно принимать как средне 7. Клейменов А. М. Развитие туристической отрас срочные, так и долгосрочные программы ли в АР Крым / А. М. Клейменов // Ученые за развития различных видов туризма и курорт писки Крымского инженерно-педагогического ного дела, четко контролируя их выполне- университета. Выпуск 12. Экономические науки. – ние;

Симферополь : НИЦ КИПУ, 2008. – С. 110–112.

- приступить к выполнению Стратегии долго- 8. Крамаренко В. И. Стратегия управления развити срочной программы развития туристско- ем индустрии туризма в АР Крым / В. И. Крама рекреационного комплекса Крыма на период ренко // Культура народов Причерноморья. – № 17. – Симферополь, 2001.– С. 208–213.

до 2020 г., приняв во внимание исторический 9. Слепокуров А. С. Геоэкологические и инноваци опыт стратегического планирования в регио онные аспекты развития туризма в Крыму / А. С.

не советского периода;

Слепокуров. – Симферополь : СОНАТ, 2000. – - предусмотреть для долгосрочной, комплекс 100 с.

ной программы развития туризма и курорт 10. Город-курорт: сфера обслуживания, занятость на ного дела в Крыму до 2020 г. диверсифици- селения, управление : справочно-аналитический рованные источники финансирования с уче- обзор / Б. Л. Финогеев, Г. Д. Боднер, Е. А. Же том рисков продолжения глобального фи- лудковский. – Симферополь, 1987. – 164 с.

нансового кризиса. 11. Трушиньш Я. К. Перспективы развития системы туризма в Крыму / Я. К. Трушиньш // Градострои ЛИТЕРАТУРА тельство. Вып. 32. Теория и практика курортно 1. Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент рекреационного строительства. – К., 1982. – С.

организации / М. А. Жукова. – М. : Финансы и 47–51.

статистика, 2004. – 200 с. 12. Целевая комплексная программа «Курорт»

2. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в Крымской области. Задания и этапы программы туризме / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и на 1981–1985 годы. – Симферополь, 1983. – 17 с.

статистика, 1999. – 496 с. 13. Программа экономического и социального разви 3. Шупік Б. В. Зарубіжний досвід у регулюванні ту- тия АРК на 2010 год [Электронный ресурс]. – Ре ризму / Б. В. Шупік // Держава та регіони. Серія: жим доступа : http://www.rada.crimea.ua.

«Державне управління». – 2009. – № 1. – С. 31– 14. Программа развития АРК в сфере курортов и ту 40. ризма на 2009–2011 годы [Электронный ресурс]. – 4. Юр’єв А. П. Планування туризму : навчальний Режим доступа : http://www.rada.crimea.ua.

посібник / А. П. Юр’єв. – Донецьк : Вид-во До- 15. Программа развития сельского и зеленого туриз нецького інституту туристичного бізнесу, 2001. – ма в АРК на 2007–2010 годы [Электронный ре 195 с. сурс]. – Режим доступа : http://www.rada.crimea.ua.

5. Государственная программа социально-экономи- 16. Стратегия экономического и социального разви ческого развития АРК на период до 2017 года тия АРК на 2011–2020 годы [Электронный ре [Электронный ресурс]. – Режим доступа : сурс]. – Режим доступа : http://www.rada.crimea.ua/ http://www.invest-crimea.gov.ua. act/9813.

УДК 338.46:640.41(477.75) Аджимет Г. Х., Усманова Э. А.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА АРК У статті розглядаються і аналізуються основні тенденції розвитку готельного комплексу в АРК і пропонуються стратегічні заходи щодо поліпшення їх діяльності.

Ключові слова: готельне господарство, готельний комплекс, тенденції розвитку, стратегічні заходи.

В статье рассматриваются и анализируются основные тенденции развития гостиничного комплекса в АРК и предлагаются стратегические мероприятия по улучшению их деятельности.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, гостиничный комплекс, тенденции развития, стра тегические меры.

In the article basic progress of hotel complex trends are examined and analysed in АРК and strategic measures are offered on the improvement of their activity.

Key words: hotel economy, hotel complex, progress trends, strategic measures.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Постановка проблемы. Гостиничный биз- сти. Для Крыма к таким видам можно отнести нес как неотъемлемая часть рынка туризма за- туризм. В Крыму есть практически все условия нимает важное место в экономике многих стран. дальнейшего развития туризма и превращения Туризм, став социальным и политическим явле- его в развитую индустрию. Результаты стати нием, в настоящее время вносит существенный стических исследований показали, что с учетом вклад как в экономическое развитие отдельной сопутствующих отраслей треть общего объема страны, так и в повышение качества жизни че- валовой добавленной стоимости автономии по ловека. Развитие отечественного туристского лучена за счет функционирования курортно рынка также характеризуется как количествен- рекреационного комплекса.

ным, так и качественным ростом, однако, надо Гостиничное хозяйство является наиболее отметить, значимость этого сегмента для нашей динамичной и значимой составляющей тури экономики в целом пока существенно ниже, чем стической индустрии АР Крым. Доля доходов это имеет место в развитых странах. Создание крымских гостиниц в Украине значительна и современной индустрии туризма невозможно без ежегодно увеличивается. Если в 2000 г. на их предприятий гостиничного бизнеса, которые за- долю (в части доходов от основного вида дея нимают важное место в этой сфере деятельности. тельности) приходилось 10%, то в 2010 г. – 13%.

Анализ последних публикаций. Пробле- За последние десять лет денежный оборот мам развития гостинично-туристического ком- крымских гостиниц возрос в 13 раз [5].

плекса посвящены работы известных ученых и На начало 2011 г. в автономии насчитыва специалистов, в частности О. Э. Агафоновой, Л. лось 104 предприятия (юридических лица), пре Г. Агафоновой [1], И. Ансоффа, С. И. Байлик доставляющих набор гостиничных услуг, что [2], О. С. Виханского, А. С. Каплиной [3], Ф. составляет 6% от общего количества предпри Котлера, Л. И. Нечаюк [4] и др. Однако в них ятий Украины. За последние десять лет их коли недостаточно полно представлен анализ разви- чество увеличилось на 17%, или 15 единиц.

тия гостиничного комплекса АРК и не разрабо- Большинство гостиниц за эти годы прошли ре таны стратегические направления их развития. конструкцию и повысили классность. Если в Целью работы является определение ос- 2000 г. с двумя звездами и выше были сертифи новных тенденций развития гостиниц, располо- цированы 4 гостиницы, или одна из двадцати женных в Автономной Республике Крым. двух, то в 2010 г. – такой статус имели 20 гости Основные результаты исследования. Со- ниц, или каждое пятое гостиничное хозяйство временное состояние экономики как никогда [5]. В их числе преобладали трехзвездочные требует поиска путей пополнения бюджета раз- гостиницы, практически все они расположены в ного уровня и повышения занятости населения. республиканском центре или курортных горо Условия конкуренции на внешнем рынке позво- дах. Рост количества предприятий гостиничного ляют относительно безболезненно развиваться типа по отдельным регионам за период 2000– только уникальным для рынка видам деятельно- 2010 годы представлен на рис. 1.

Рис. 1. Количество предприятий гостиничного типа по отдельным регионам за 2000–2010 годы*.

*Составлено автором по материалам [5].

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки АР Крым занимает третье место в Украине тиничных предприятий увеличилась на 3,4% и к по показателю номерного фонда и пятое – по концу года составила 15,8 тыс. мест.

показателю емкости предприятий гостиничного Гостиничный фонд предприятий по вме типа после Херсонской, Николаевской, Днепро- стимости распределился следующим образом:

петровской областей и г. Киева. В сравнении с вместимость гостиниц составляла 8244 места, 2000 г. номерной фонд гостиничных предпри- кемпингов – 433 места, молодежных турбаз и ятий автономии вырос на 35%, а его емкость на горных приютов – 2072 места, других различ 40%. Средняя вместимость одного предприятия ных мест для временного проживания – за этот же период возросла со 128 до 152 мест. мест. Структура гостиничного фонда АРК за Только в течение 2010 г. общая вместимость гос- 2000 и 2010 годы представлена на рис. 2.

2000 г. 2010 г.

Рис. 2. Структура гостиничного фонда АРК за 2000 и 2010 годы, единиц*.

*Составлено автором по материалам [5].

Эффективность использования гостиниц за- незначительно: в городах Алуште – 2,2 места, висит от многих факторов: от комфортности и Евпатории, Симферополе и Феодосии – по 2, технической оснащенности номеров, качества места, Судаке и Ялте – по 2 места.

обслуживания, наличия при гостиницах сферы Для совершенствования классности гости дополнительного сервиса. За последние десять ничные предприятия осуществляли мероприя лет загрузка гостиничных предприятий АР тия относительно увеличения количества номе Крым колебалась в пределах 21–35%. В 2010 г. ров класса люкс и полулюкс. Их количество по этот показатель составил 23%, с уменьшением сравнению с 2000 г. возросло с 486 до 1097 ед.

на 5% по сравнению с 2000 г. Невзирая на вы- (по сравнению с 2009 г. – на 51 номер, или на раженный сезонный спрос на крымские гости- 5%) (рис. 3), а удельный вес составил 15%, или ницы, по уровню заполнения автономия занима- каждый седьмой номер. Значительное увеличе ет шестое место по Украине. ние количества номеров класса люкс и полу В 2010 г. гостиничные предприятия автоно- люкс отмечено прежде всего по гостиничным мии располагали 7523 номерами (с годовым предприятиям городов Ялты (на 315 ед., или в увеличением на 139 номеров). За десять лет их 2,4 раза), Симферополя (на 82 ед., в 2,3 раза), количество возросло на 1953 номера (в 2000 г. – Феодосии (на 71 ед., в 2,2 раза), Алушты (на 5570 номеров). Вместе с тем увеличивается и ед., в 3,9 раза), Евпатории (на 36 ед., в 2 раза).

емкость номеров – средняя площадь одного но- Особенностью гостиничного продукта явля мера составила 21,1 м2 по сравнению с 17,8 м2 в ется то, что он представляет собой комплекс ус 2000 г. (в 2009 г. – 20,7 м2). В целом жилая пло- луг, связанных не только с размещением гостей щадь гостиничных предприятий по сравнению с в гостинице, но и предоставлением услуг серви 2000 г. увеличилась на 60%, или 59,6 тыс. м2, и са, развлечений, продажей товаров и сувениров составила 158 тыс. м2. Увеличение номерного и т. д. За десять последних лет наблюдалось яв фонда обеспечено прежде всего увеличением ное улучшение гостиничного сервиса. Практи гостиничных предприятий в курортных регио- чески все предприятия имеют бар, кафе или нах. ресторан. Два из трех гостиничных хозяйств Средняя вместимость номера по автономии располагают автостоянкой, каждое второе – сау в 2010 г. равнялась 2,1 места;

наибольшая вели- ной или бассейном, каждое третье – собствен чина этого показателя по регионам отклонялась ной прачечной.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Рис. 3. Количество высококлассных номеров в гостиницах АРК, единиц*.

*Составлено автором по материалам [5].

В 2010 г. наибольшее количество приезжих Алушты – 21 тыс. лиц, Евпатории – 13 тыс. лиц обслужено гостиничными предприятиями 6 ре- и Бахчисарайского района – 11 тыс. лиц.

гионов АРК: городов Ялты – 149 тыс. лиц, Сим- На рис. 4 представлено использование но ферополя – 65 тыс. лиц, Феодосии – 24 тыс. лиц, мерного фонда АРК за 2000 и 2010 годы.

2000 г. 2010 г.

Раздольненс кий;

Первомайс кий;

Ялта;

Армянс к;

(04) (88) 1 Советс кий;

(32) Черноморс кий;

Крас ногвардейс кий;

0, (67) (06) (30) (08) 0,8 0, Симферополь;

0, Бах чис арайс кий;

Алу шта;

0,6 Керч;

(56) 0, (09) (26) (07) 0, 0, Черноморс кий;

0, Кировс кий;

0,2 (38) Крас ноперекопс к;

(11) 0,05 АРК;

(09) 0 (23) Керч;

Белогорс кий;

(12) (36) Белогорс кий;

Бах чис арайс кий;

Сакс кий;

АРК;

(09) (21) (14) (28) Феодос ия;

Саки;

Джанкой;

Кировс кий;

(17) (14) (31) (10) Феодос ия;

Советс кий;

Джанкой;

Евпатория;

(17) Евпатория;

Алу шта;

(28) (14) (15) Су дак;

Су дак;

Ялта;

(20) (22) Крас ноперекопс к;

(15) (21) (22) (25) Рис. 4. Использование номерного фонда АРК за 2000 и 2010 гг., %*.

*Составлено автором по материалам [5].

Крымский полуостров сегодня традиционно Общая сумма доходов предприятий гости вызывает интерес у иностранных граждан: в ничного хозяйства в 2010 г. превысила уровень 2010 г. каждый десятый иностранец, который 2000 г. в двенадцать раз и составила 1,2 млрд.

посетил Украину, останавливался в гостиницах, грн. В сравнении с 2009 г. этот показатель уве расположенных на территории республики. Все- личился в 2 раза (на 620,6 млн. грн.).

го за 2010 г. было обслужено предприятиями Поступления инвестиций в предприятия гостиничного хозяйства 90,6 тыс. иностранцев, гостиничного хозяйства осуществляются неста что на 53,1 тыс.

лиц (или в 2,4 раза) больше, чем бильно: динамика объемов освоения капитало в 2000 году. вложений за последние десять лет свидетельст Расширяется география стран, граждане ко- вует о существенном росте величины этого по торых находились в гостиницах автономии. Ес- казателя в 2007–2008 гг., значительном умень ли десять лет тому назад таких стран насчиты- шении в 2009 г. и позитивном сдвиге в 2010 г. (с валось 75, то в 2010 г. – уже 119. Чаще всего годовым приростом на 51%). В отчетном году АРК посещают туристы из Российской Федера- было направлено 183,5 млн. грн. инвестиций в ции – 58,9 тыс. лиц, Германии – 5,8 тыс. лиц, основной капитал, который представляет 25% Турции – 4,8 тыс. лиц, Беларуси – 2,9 тыс. лиц общего объема инвестиций в АРК и 24,6% ин [5]. вестиций в деятельность гостиниц и ресторанов.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки В сопоставимых ценах объем инвестиций, ис- - разработать и внедрить программу обучения пользованных предприятиями, увеличился по персонала;

сравнению с предыдущим годом на 33,3%. Ос- - разработать и сформулировать стратегию новным источником инвестиций в основной ка- усиления позиции (позиционирование, укре питал гостиничных предприятий остаются соб- пление бренда);

ственные средства. - реализовать стратегию усиления позиции;

Иностранными инвесторами в гостиничное - внедрить в практику инструменты синхро хозяйство АРК по состоянию на 01.01.2011 г. маркетинга;

вложены 12,8 млн. долл. США прямых инвести- - повысить уровень удовлетворенности гостей ций, что представляет 2% общего объема ино- отеля, тем самым формируя круг постоянных странных инвестиций в АРК, и 19% инвестиций клиентов (особенно актуально в отношении в деятельность гостиниц и ресторанов. сегмента деловых людей);

Основные объемы капиталовложений в гос- - провести детальную сегментацию потреби тиничное хозяйство сконцентрированы в горо- телей и выбрать наиболее перспективные;

дах Симферополе – 6,7 млн. долл., Феодосии – - разработать в отношении отобранных сег 2,6 млн. долл., Алуште – 1,3 млн. долл. ментов результативные маркетинговые ком Наибольшие объемы инвестиций получены муникации;

от инвесторов Кипра – 7,0 млн. долл. (55% об- - использовать предлагаемые маркетинговые щего объема иностранных инвестиций АРК в коммуникации в деятельности отеля;

деятельность гостиничного хозяйства), Россий- - разработать инструменты действенного кон ской Федерации – 3,4 млн. долл. (27%), Виргин- троля и их использование.

ских островов (Брит.) – 2,3 млн. долл. (18%).

Безусловно, главной тенденцией развития ЛИТЕРАТУРА рынка услуг предприятий проживания, несмот- 1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторан ря на незначительный приток туристов, являет- ний бізнес / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – ся обострение конкурентной борьбы на рынке. К. : ЗНАННЯ, 2002. – 266 с.

2. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организа Данное обстоятельство обязывает руководите ция, управление, обслуживание / С. И. Байлик. – лей предприятий проживания уделять все боль К. : ВИРА-Р, 2002. – 252 с.

ше внимания изучению уровня удовлетворенно 3. Каплина А. С. Проблеми реформування підпри сти постояльцев и факторов, на них влияющих.

ємств готельного господарства в Україні [Элек В ближайшем будущем следует ожидать роста тронный ресурс] / А. С. Каплина. – Режим досту профессиональных качеств работников пред па : http://www.icp-ua.com/ru/node/1143.

приятий проживания и их ориентированности 4. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: ме на более узкие сегменты. неджмент : навчальний посібник / Л. І. Нечаюк, Выводы. Учитывая результаты анализа Н. О. Нечаюк. К. : Центр навчальної літератури, тенденций развития гостинично-туристической 2006. 306 с.

сферы на уровне региона, проведенного автора- 5. Статистичний щорічник Автономної Республіки ми, и данных, полученных другими исследова- Крим за 2011 рік / Голов. упр. статистики в АР Крим ;

[за ред. В. І. Колеснік]. – Сімферополь, телями, можно предложить следующие реко 2011. – 617 с.

мендации:

УДК 339.13.017=161. Веретехин А. В.

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ У статті розглядаються підходи до маркетингового менеджменту підприємств України. Дан стислий аналіз компонентів маркетингових дій, методів просування продукту, PR стратегій, про цесу брендування в сучасних умовах.

Ключові слова: маркетинг, маркетинговий менеджмент, ринкове середовище, просування про дукту, брендування, PR, маркетингові дії.

В статье рассматриваются подходы к маркетинговому менеджменту предприятий Украины.

Дан краткий анализ компонентов маркетинговых действий, методов продвижения продукта, PR стратегий, процесса брендирования в современных условиях.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговый менеджмент, рыночная среда, продвижение про дукта, брендирование, PR, маркетинговые действия.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки In the article examines approaches to marketing management companies Ukraine. There are brief analysis of the components of the marketing activities, methods, product promotion, PR strategies, the proc ess of branding in today's conditions.

Key words: marketing, marketing management, market environment, product promotion, branding, PR, marketing activities.

Постановка проблемы. Одна из основных ночных условий. В то же время маркетинг фир задач системы управления маркетингом – обес- мы должен управляться как можно оперативнее печение производства товаров, привлекатель- и гибче [3, с. 56]. Слепое копирование опыта за ных с точки зрения осваиваемых сегментов рубежных компаний во многих случаях неэф рынка. Успех фирмы зависит от деятельности ее фективно и имеет негативные последствия, неся подразделений, от действий посредников, кон- угрозы развитию и самому существованию курентов и различных контактных аудиторий, предприятия. Даже фирмы с мировым именем правильно избранной стратегии и тактики. В вносят коррективы в структуру маркетингового условиях современной украинской экономиче- менеджмента, развивая свой бизнес на террито ской ситуации создание и развитие бизнес- рии стран СНГ. McDonald’s Corporation на проектов предполагают тщательный подход к большинстве вновь осваиваемых рынков вносит изучению состояния рынков и структурирова- существенные коррективы в тактические схемы ние работы предприятия в соответствии с или вовсе отказывается от традиционного фран конъюнктурой, ожиданиями и потребностями чайзинга, самостоятельно воплощая разрабо клиентов. Основой будущих успехов компании танную бизнес-модель [4, с. 51]. Автомобиль при этом является маркетинговый подход к ме- ные гиганты VW, Chevrolet, Hyundai, Renault неджменту. создают специфические модели автомобилей Цель статьи – обобщить научный опыт по (VW Polo Sedan, Chevrolet Aveo, Hyundai Ac теме работы и определить комплекс эффектив- cent/Solaris, Renault Logan/Logan MCV, Renault ных маркетинговых методов управления в со- Symbol), ориентированные на конкретный ры временных экономических условиях Украины. нок, соответствующие запросам и финансовым Изложение основного материала. В на- возможностям основной массы потребителей стоящее время Украина, как и большинство мо- стран СНГ.

лодых государств, вставших на путь рыночного Интенсивность изменения маркетинговой развития экономики, испытывает вполне объек- среды в Украине не позволяет отказаться от по тивные трудности, связанные с глобальными глощения и покупки компаний, по примеру изменениями взаимоотношений в сферах поли- японских корпораций, у которых подобные тики, производства и услуг. сделки считаются недопустимыми. В условиях Интенсивная перестройка общества, и биз- бурного развития переуступка и поглощение то неса в частности, коренным образом меняет варных знаков, торговых сетей и производств сложившиеся методы руководства предприяти- является одним из объективных факторов про ем в целом, управления персоналом и подразде- гресса бизнеса. Вбирая лучшее из мирового лениями, стратегии развития и влияния на рын- опыта, украинским руководителям волей ки сбыта продукции и услуг. Значительный ин- неволей приходится изыскивать новые пути и терес к маркетингу как базисному рыночному нестандартные решения. В результате анализа инструменту объясняется тем, что впервые за рынка относительно перспективности бизнеса в долгие годы хозяйствующие субъекты получили конкретной области менеджерам компании не возможность приобретения реальной коммерче- обходимо разработать стратегию и конкретизи ской самостоятельности и получения не только ровать решения через составляющие маркетин морального, но и материального удовлетворения га. Эффективный маркетинг можно определить от результатов своей деятельности [1, c. 14]. как успех в завоевании и удержании предпочте Общие правила менеджмента досконально ний потребителей [5].

отработаны длительной работой ученых и прак- Одной из основных тенденций эволюции тиков управления. Однако в разных условиях и экономики является создание системы марке традициях реалии таковы, что управленцам и тинга партнерских связей, включающей много бизнесменам жизненно необходимо учитывать стороннее развитие эффективных взаимовыгод политическую, законодательную и ментально- ных форм сотрудничества, направленных на психологическую составляющие для успешной привлечение и использование одновременно эволюции бизнес-проектов [2]. всех ресурсов (трудовых, финансовых и матери Менеджмент перспективных предприятий альных) для удовлетворения запросов и потреб выстраивается исключительно исходя из ры- ностей предпринимательских структур. Чтобы Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки добиться этой цели необходимо постоянно ко- ный ассортимент определяется стратегией раз ординировать применяемые маркетинговые ин- вития компании, практикой конкурентов, про струменты с меняющимися запросами потреби- гнозируемым спросом и технологическими воз телей [6]. Украинские компании пока еще не- можностями, основанными на финансовом ба достаточное внимание уделяют этому вопросу. зисе. Вполне логично выглядит производство и Основными компонентами маркетинговых сбыт товаров, предназначенных для отдыха и действий являются товар, бренд, цена, место туризма в рекреационных зонах наподобие продаж, распределение, реклама и продвижение Крыма. Сравнительно невысокие материальные [7, с. 211]. Стратегическим направлением рабо- затраты на генерацию, в сочетании с недорогой ты менеджеров становится разработка програм- рабочей силой, при значительном сокращении мы, отражающей задачи бизнеса, а также кон- транспортных расходов, с большой долей веро кретные действия по их выполнению, с учетом ятности гарантируют стабильно высокую при необходимых для этого ресурсов. В современ- быль и быструю окупаемость проекта в целом.

ных условиях Украины управленческие реше- В посткризисный период весьма серьезные ния определяются конкурентной ситуацией и дивиденды может принести вывод на рынок то постоянно меняющимися политической и эко- варов, удовлетворяющих так называемый отло номической средами. женный спрос. Подтверждением тому является Для вновь создаваемых или кардинально значительный рост продаж товаров длительного изменяющихся украинских компаний важней- пользования (автомобили, бытовая техника, шим пунктом маркетингового менеджмента яв- электроника, средства мобильной связи) в 2010– ляется выбор продукта, который будет пред- 2011 годах. Глобальный экономический кризис, ставлен на рынке. Необходимо четко опреде- приведший к стремительному сокращению как лить сегмент его продвижения, возможные рис- доходов граждан, так и банковского кредитова ки и степень конкуренции. Наибольшую при- ния, обрушил продажи автотранспорта на укра быль, как и убытки, имеют шанс получить инском авторынке в 2009 году на 74%. В «пионеры», предлагающие совершенно новый году, по данным Всеукраинской Ассоциации продукт, не имеющий аналогов на конкретном Автоимпортеров и Дилеров (ВААиД), в Украи рынке. Отсутствие прямых конкурентов подра- не было продано 220619 новых автомобилей, что зумевает монополию, предоставляя достаточ- на 35,7% превышает результат 2010 года [10].

ную свободу ценообразования и, как следствие, В условиях среднестатистической невысо закладываемой прибыли [8, с. 76]. Однако в та- кой платежеспособности населения Украины кой ситуации есть и негативная составляющая: наблюдается падение спроса. В такой ситуации все затраты на создание, технологии, промоушн, решающую роль играет привлекательная цена распределение и организацию сбыта ложатся на товаров и услуг, предлагаемых потенциальному производителя уникального продукта, что отри- покупателю. Определение цены обуславливает цательно сказывается на условно-постоянных объем денежных поступлений и является глав затратах и себестоимости товаров и услуг. ным элементом для расчета точки безубыточно Именно поэтому в Автономной Республике сти бизнеса, рентабельности, финансового пла Крым туристам предлагаются сувениры в ос- на проекта и планирования сбыта. Снижение новном иностранного происхождения. Собст- производственных, транспортных и иных из венное масштабное производство пока наладить держек положительно сказывается на себестои не удается из-за отсутствия интереса предпри- мости. Однако большинство украинцев привык нимателей. ло сопоставлять параметр цена/качество и не Распространение продукта, имеющего ана- готово поступаться основными потребитель логи, связано с обострением конкурентной скими характеристиками ради низкой стоимо борьбы и подразумевает определенный риск не- сти. Баланс приемлемости цены и способности достаточно высокого спроса, при условии на- продукта удовлетворить насущные потребности сыщения данного рыночного сегмента. Следо- в большинстве случаев является залогом ус вательно, наиболее удачным представляется пешных продаж и, в конечном счете, извлечения предложение уже известного продукта, в соче- максимальной прибыли.

тании с некой новизной потребительских харак- В то же время существует часть потребите теристик, качества, технологий, внешних отли- лей, обладающих высоким покупательным по чий, имиджа и т. д. тенциалом. На эту фокус-группу ориентируются Предпринимателю необходимо точно обо- товары и услуги премиум-класса, для которых значить места сбыта и типы товаров или услуг, фактор материально-финансовых затрат не которые он хочет и имеет возможность предло- столь важен. Высокое качество и эксклюзив жить целевой группе потребителей [9]. Товар- ность таких рыночных продуктов превалируют Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки над ценой и являются решающими при их вы- ло успешно применено, например, автогигантом боре, подчеркивают статус и создают опреде- Renault, выпустившим в свет модель многоце ленный имидж владельца. левого фургона «Kangoo» (Рено Кангу) [15].

Важным, и зачастую недооцененным, ас- Использование формы логотипа, звучания и пектом маркетингового менеджмента является цветов, аналогичных уже зарекомендовавшим психология взаимоотношений поставщика услуг себя товарам, характерно для небольших произ и потребителя [11, с. 61]. Существуют некото- водителей товаров бытового назначения и про рые психологические установки потенциально- дуктов питания, эксплуатирующих ассоциации го потребителя, удачно эксплуатируемые ус- с известным или классическим товаром. Подоб пешными менеджерами: опыт негативного ный ход маркетологов вполне оправдал себя на прошлого, ощущение позитивного прошлого, примере широкого ассортимента консервиро склонность к негативному прогнозированию, ванного сгущенного молока (бело-голубые цве предчувствие радужного будущего, опасение та с характерной ромбовидной геометрией ри внешнего контроля, поиск иллюзорной взаимо- сунка, принятые в свое время в СССР): торго связи, нигилизм (ощущение «пустоты жизни»), вые марки «555», «Беликский молочно-консерв консервативность (синдром «навешивания яр- ный комбинат», «Первомайский МКК», ООО лыков»), идеализм, комплекс вины и чувство «Технопром», «Рогачевский МКК» и многие долга. другие украинские, белорусские и российские Во многих случаях весьма продуктивно ис- производители использовали уже существую пользуются логические ловушки автоматиче- щий популярный бренд. Однако применение та ской последовательности и завышенной цели кого метода фирмой, производящей высокотех [12, с. 19]. Однако не следует злоупотреблять нологичные недешевые товары или услуги, мо агрессивной стимуляцией спроса. Потребитель жет негативно сказаться на ее имидже.

не должен чувствовать себя ущемленным и тем Аналогия с низкокачественными азиатски более обманутым. В нынешних условиях ему ми подделками нередко отпугивает покупателя.

уготована почетная роль партнера по сделке. Разочарование от пользования товарами брен Менеджер, планирующий долго и успешно ра- дов «Addibaass», «Nokkla», «Nikkeii» и им по ботать с клиентом, во главу угла ставит уваже- добных вызывает ассоциативное отторжение у ние к партнеру, нередко поступаясь частью до- клиента. Негативный опыт экстраполируется на хода. Временные убытки или недополучение любые изделия, произведенные в Китае, невзи прибыли, как правило, оборачиваются инвести- рая на реальные потребительские качества, если циями в долгосрочное сотрудничество [13, с. они официально не подкреплены надежным 41]. брендом. Уровень доверия к отечественным то В предкризисный период многие менедже- варам, как правило, значительно выше, что обу ры банковской сферы стран СНГ спровоцирова- славливает неплохие перспективы формирова ли существенное падение доверия клиентов, ния и прогресса бизнеса.

применяя не вполне прозрачные схемы креди- Наиболее удачным является сочетание вы тования и депозитного обслуживания, что нега- шеописанных подходов к брендированию. Мар тивно сказалось на их устойчивости к кризис- кетологи крупной украинской кондитерской ным явлениям на фоне оттока вкладов населе- фирмы сконструировали бренд, опустив не ния и снижения кредитной активности. Удер- сколько букв в фамилии топ-менеджера. Они жание существующих потребителей является создали ассоциацию с неким французским на целью маркетинга взаимоотношений (МВ). Его именованием, представив ныне весьма попу истоки лежат в сфере промышленного марке- лярную торговую марку «Рошен». Производи тинга, где МВ рассматривался как альтернатив- тель ЗАЗ в 2010 г. выпустил на рынок новую ный подход к маркетингу, поскольку специфика модель автомобиля с агрессивно-амбициозным взаимодействия организаций требовала появле- названием «Форца» (сила, итал.). В сочетании с ния парадигмы, отличной от доминировавшей современным итальянским дизайном, доступной ранее на потребительском рынке [14]. ценой и высокой технологичностью это оказало Важным условием привлечения потребите- существенное положительное влияние на объем ля и поднятия уровня продаж является разра- реализации. Продажи данной модели за ботка «лица» товара и фирмы в целом. Удачный год превысили 3000 единиц [10].

бренд как одно из основных условий стопро- В идеале, бренд должен быть ярким, не центной узнаваемости выделяет продукт из об- слишком длинным и легко запоминающимся, щей массы аналогичных. В этой сфере сущест- ассоциироваться с надежностью и позитивом, вует несколько различных подходов. Конструи- нести в себе информацию о предлагаемом про рование абсолютно оригинального «имени» бы- дукте и не иметь явного сходства с уже сущест Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки вующими в данной сфере бизнеса. Применение утверждению Дж. Траута, среднестатистические методов нейро-лингвистического программиро- расходы компаний США на связи с обществен вания в условиях жесткого соперничества обес- ностью (PR) составляют 16% и на рекламу – печивает конкурентные преимущества, акцен- около 10% [17, с. 69]. Например, рекламный тируя внимание потребителя на неординарной бюджет украинского подразделения Coca-Cola в атрибутике продукта [16]. 2010 году только по медиа-каналам эксперты В дополнение к торговой марке зачастую рынка, опрошенные AIN.UA, оценивают мини используется более расширенный, но компакт- мум в 40 млн. грн., из которых около 1,5 млн.

ный слоган, отражающий характерные особен- грн. занимает интернет-реклама [18].

ности товара или несущий информацию о кор- Агрессивное анонсирование товарного зна поративных традициях, исповедуемых ценно- ка, логотипа, девиза и корпоративных цветов в стях, социальной ориентации и глобальной фи- сочетании с активным формированием положи лософии производителя. тельного образа компании обеспечивает попу Всем известны такие девизы, как «Impossi- лярность марки и стимулирует востребован ble is nothing» (невозможное возможно) от ность. Эмоциональное восприятие компании Adidas, «Think Different» (думай иначе) от как дружественного партнера по планируемой Apple, «Breakfast of Champions» (завтрак чем- сделке позволяет удовлетворить ожидание ин пионов) от Wheaties, «Good to the Last Drop» дивидуального выбора [19].

(хорош до последней капли) от Maxwell House, На привлечение новых потребителей и «Have a break… Have a Kit Kat» (Есть перерыв… удержание существующей клиентуры направ Есть Kit Kat), «We keep your promises» (Мы ис- лены также всевозможные программы лояльно полняем ваши обещания) от DHL и другие. Все сти. Они включают в себя различные накопи это можно назвать позиционирующими слога- тельные бонусные и скидочные акции, допол нами. Разрабатывающие их копирайтеры расхо- нительные индивидуальные услуги, безвозмезд дуют весомую часть рекламных бюджетов на ные опционные предложения и нематериальное то, чтобы найти незанятые позиции в сознании стимулирование, тем самым повышая мотива потребителей или пробелы на рынке [17, с. 13]. цию к пользованию продуктом именно данной Определив тип предлагаемого продукта, его фирмы. Наибольшее распространение, благода себестоимость, возможности и целесообраз- ря высокой эффективности, программы лояль ность производства, «лицо» товара, ожидаемую ности получили в украинских розничных торго прибыль и конечную продажную цену для ус- вых сетях и сфере обслуживания.

пешного старта и поддержания высокого уровня Комплексный подход к маркетинговому сбыта, производителю необходимо донести до менеджменту подразумевает использование потенциального потребителя информацию о прогрессивных путей завоевания рынков сбыта.

существовании, свойствах и преимуществах то- Зарубежные и молодые компании СНГ, как пра вара или услуги. вило, довольно успешно внедряют в свой арсе Реклама является основным способом про- нал интернет-маркетинг. Динамику украинского движения на рынке. Промоутерская стратегия рынка онлайн-рекламы Всеукраинская Реклам на стадии появления нового товара становится ная Коалиция оценила таким образом: 2009 г. – решающим фактором будущего успеха или по- 145 млн. грн., 2010 г. – 280 млн. грн., 2011 г. – ражения. Правильное прогнозирование ожида- 440 млн. грн. [20]. Эта тенденция наглядно ха ний потребителя и сбалансированность пара- рактеризует понимание важности и рост заинте метра цена/качество не принесут ожидаемых ресованности отечественного бизнеса.

дивидендов без грамотно организованной PR- Применяются различные методы продаж и кампании. В этой сфере маркетинговому ме- продвижения товаров и услуг: от уже привыч неджменту необходимо решать и взаимоувязы- ных универсальных и тематических интернет вать множество равноценно важных задач: оп- каталогов и собственных сайтов до нестандарт ределение и формирование целевой аудитории, ных решений в виде «вирусной» рекламы. По заблаговременное донесение информации о следний метод набирает все большую популяр продукте и его преимуществах, создание поло- ность в PR-кампаниях товаров «высоких» тех жительного имиджа конкретного товара и ком- нологий, бытовой техники и электроники, услуг пании в целом, разработка акций, направленных связи и других рыночных продуктов, ориенти на стимулирование продаж и широкое освеще- рованных на сравнительно молодую часть по ние их в СМИ, формирование благоприятного тенциальных потребителей, являющихся актив общественного мнения и т. д. ными пользователями интернета. «Вирусная»

Международные корпорации направляют реклама представляет собой короткометражные до четверти своих бюджетов на PR-проекты. По видео- или аудио-ролики, как правило, юмори Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки стического содержания, несущие фоновую ин- ских решений. Постоянная работа над позицио формацию о том или ином бренде или конкрет- нированием компании и продвижением кон ном товаре, рассчитанные на интерес аудитории кретных товаров, создание позитивного имиджа и распространение самими пользователями се- фирмы в целом, как и отдельных продуктов, по ти. Этот маркетинговый ход успешно исполь- средством различных PR-методик, брендирова зуют такие серьезные компании, как VW, LG, ния, внедрение программ клиентской лояльно Citroen, Apple и многие другие. При мизерных сти позволяют получить существенные префе затратах на первичное распространение зри- ренции перед конкурентами на осваиваемом тельская аудитория может достигать нескольких сегменте рынка. Положительный опыт ино миллионов в кратчайший период. странных фирм в этом вопросе следует активно К сожалению, многие из уже существую- использовать украинским предприятиям.

щих украинских компаний пренебрегают ин тернет-маркетингом, недополучая существен- ЛИТЕРАТУРА ную долю прибыли. На развивающихся рынках 1. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность / Ф. П. Половцева. – М. : ИНФРА, 2003. – 364 с.

стран СНГ в зачаточном состоянии находится 2. Базь М. О. Комплексна процедура оцінювання этот ресурс и в сфере услуг, регионального биз конкурентоспроможності інноваційного продукту / неса и товаров кратковременного пользования.

М. О. Базь // Інвестиції: практика та досвід. – Достаточно непросто правильно спрогнози 2011. – № 14. – С. 18–25.

ровать трансформацию всех сегментов рынка и 3. Окландер М. А. Маркетингові комунікації проми своевременно предложить наиболее востребо- слових підприємств в умовах інформаційної еко ванные фабрикаты и услуги. Существенные вы- номіки / М. А. Окландер, І. Л. Литовченко, М. І.

годы действий, направленных на эксплуатацию Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 232 с.

отложенного спроса, создания уникального 4. Колесников В. И. Построение франчайзингового продукта, с высокой вероятностью могут ниве- бизнеса. Курс для правообладателей и пользова телей франшиз / В. И. Колесников. – СПб. :

лироваться повышенной степенью риска. В по ПИТЕР, 2008. – 288 с.

добной ситуации решения должны приниматься 5. Нехай В. В. Доцільність застосування маркетингу максимально взвешенно, с тщательнейшей про для забезпечення розвитку підприємства при работкой деталей и скрупулезным предвари трансформаційній економіці / В. В. Нехай // Эко тельным анализом конъюнктуры.

номика Крыма. – 2010. – № 4 (33). – С. 333–335.

Выводы. Создание системы мониторинга и 6. Савельев В. Маркетинг партнерских связей / В.

регулирования экономической деятельности в Савельев // Практический маркетинг. – 2003. – № Украине в соответствии с принятыми в разви- 11. – С. 34–45.

тых странах принципами и механизмами, а так- 7. Веснин В. Р. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. – же одновременного решения проблемы сотруд- М. : ИМПиЭ им. А. С. Грибоедова, 2006. – 480 с.

8. Гольдштейн Г. Я. Маркетинг: Маркетинговые ничества как неотъемлемой части инфраструк решения по ценообразованию / Г. Я. Гольдштейн, туры всей экономики приводят к ряду сложных А. В. Катаев. – М. : Наука, 2002. – 150 с.

теоретических и прикладных задач. Возникает 9. Киреев И. В. Содержание отдельных составляю объективная необходимость искать и научно щих маркетингового комплекса компаний, рабо обосновывать стратегию и тактику маркетинга тающих в сфере услуг / И. В. Киреев // Маркетинг как важнейшего фактора, обеспечивающего эф- в России и за рубежом. – 2002. – № 3. – С. 3–12.

фективное развитие сферы предприниматель- 10. АutoСonsulting. Информационно-аналитическая ской деятельности с учетом особенностей сег- группа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

ментов украинского рынка. http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=22722.

Серьезным управленческим инструментом 11. Трайндл А. Нейромаркетинг. Визуализация эмо ций / А. Трайндл. – М. : Альпина паблишер, 2009. – служит маркетинг партнерских связей, являю 112 с.

щий собой многостороннее развитие эффектив 12. Медведев А. Сорок основных психологических ных взаимовыгодных форм сотрудничества, на ловушек и способы избежать их / А. Медведев, правленных на привлечение и использование И. Медведева. – М. : АСТ, 2010. – 23 с.

одновременно всех ресурсов (трудовых, финан 13. Worthington S. A new relationship marketing model совых и материальных) для удовлетворения за- and its application in the affinity credit card market / просов взаимодействующих бизнес-структур и S. Worthington, S. Horne // International Journal of конечного потребителя. Этот подход пока не Bank Marketing. – 1998. – Vol. 16. – № 1. – P. 39– получил широкого распространения на пред- 44.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |
 

Похожие работы:Загрузка...
выгодные инвестиции в интернете
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.