авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 13 |

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ...»

-- [ Страница 3 ] --

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В статті розглядається необхідність створення інформаційних логістичних систем на маши нобудівних підприємствах;

визначені види інформації, які необхідні для повної інформаційної під тримки збутової діяльності підприємства;

запропонована типова схема організації інформаційно логістичної системи, що забезпечить функціонування інформаційних потоків у процесі логістичного управління підприємствами машинобудування.

Ключові слова: інформаційна система, логістична система, матеріальний потік, логістичне управління, логістичний підхід, закупівельна логістика, система управління виробництвом, підпри ємства машинобудування.

В статье рассматривается необходимость создания информационных логистических систем на машиностроительных предприятиях, определены виды информации, которые необходимы для полной информационной поддержки сбытовой деятельности предприятия, предложена типовая схема организации информационно-логистической системы, которая обеспечит функционирование информационных потоков в процессе логистического управления предприятиями машиностроения.

Ключевые слова: информационная система, логистическая система, материальный поток, ло гистическое управление, логистический подход, закупочная логистика, система управления произ водством, предприятия машиностроения.

This article discusses the need for logistics information systems, machine-building enterprises, identify the types of information needed for complete informational support sales of the company offered a typical scheme of information-the logistics system, which ensures the functioning of information flows in the logis tics business management engineering.

Key words: information system, logistics system, material flow, logistics management, logistics ap proach, procurement logistics, production management system, machine-building enterprise.

Постановка проблеми. Протягом останніх А. Гаджинського, М. Гордона, А. Кальченко, Є.

років бурхливо розвиваються засновані на інфо- Крикавського, І. Леншина, Л. Миротіна, Т. Пі рматиці нові логістичні технології. Інформацій- чугіна, В. Сергєєва, О. Тридіда та ін.

ні системи займають у цих технологіях центра- Метою статті є дослідження особливостей льне положення. Інформаційне забезпечення ло- побудови і функціонування інформаційних сис гістичного управління є однією з найбільш важ- тем, що забезпечують функціонування логісти ливих і актуальних проблем, а інформація стає чних систем машинобудівних підприємств.

логістичним виробничим фактором.
Виклад основного матеріалу. Інформацій Інформаційні системи в логістиці припус- на система логістичного управління (ІСЛУ) є кають швидку адекватну реакцію на вимоги ри- підсистемою логістичної системи, що є сукупні нку, спостереження за часом доставки, оптимі- стю певним чином організованих, перетворюва зацію функцій у ланцюгах доставки і постачан- них і взаємопов’язаних потоків інформації, не ня й інше. обхідною для адекватного виконання логістич Аналіз літератури. Проблеми управління них функцій. Різноманітні інформаційні потоки, інформаційним забезпеченням логістичної сис- які циркулюють усередині і між елементами ло теми підприємства розглядаються у працях ві- гістичної системи, між логістичною системою і домих вітчизняних та зарубіжних вчених- зовнішнім середовищем, утворюють логістичну економістів, таких як Г. Азаренкова, Б. Анікіна, інформаційну систему.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Логістична інформаційна система є певним розташування;

час прибуття в пункт розміщен чином організованою сукупністю взаємо- ня;

час відправки з пункту розміщення;

система пов’язаних засобів обчислювальної техніки та транспортування;

час транспортування;

резер необхідних засобів програмування, що забезпе- вування. Далі отримані дані розподіляються за чує вирішення функціональних завдань з управ- двома комп’ютерними системами. Перша сис ління матеріальними потоками [1]. тема веде контроль за потоком матеріалів і здій Інформаційна система повинна складатися з снює управління. Друга система управляє без впорядковано взаємозалежних елементів та во- посередньо виробництвом і стежить за заділами лодіти сукупністю інтегративних якостей. Де- матеріалів, рівень яких визначається вимогами композицію інформаційних систем на складові процесу виробництва [4].

елементи можна здійснювати по-різному. Най- Наявність розвиненої інформаційної струк частіше інформаційні системи поділяють на дві тури виробництва забезпечує дві сторони зага підсистеми: функціональну і забезпечувальну. льного логістичного процесу. По-перше, ця сис Логістичні інформаційні системи, як прави- тема дає змогу обслуговувати виробничі проце ло, є автоматизованими системами управління си, що складаються з субпроцесів.

логістичними процесами, тому математичне за- Горизонтальна інтеграція інформаційного безпечення в логістичних інформаційних систе- обслуговування субсистем дає можливість мах є комплексом програм, сукупністю засобів пов’язати воєдино інформацію і забезпечити програмування, які забезпечують вирішення за- нею матеріальний потік в ланцюзі надходжень дач управління матеріальними потоками, отри- товарів і сировини, попередньої їх обробки, мо мання довідкових даних і функціонування тех- нтажу, перевірки та збуту. Горизонтальна інтег нічних засобів. рація також дає змогу органічно пов’язати мате Інформаційні системи в логістиці можуть ріальні і товарні потоки із загальною системою створюватися з метою управління матеріальни- планування й управління на рівні виробництва і ми потоками як на мікро- так і на макрорівні [2]. фірми [5]. В ідеальному випадку це забезпечує Всі автори звертаються у своїх працях до можливість того, що жодне відповідне рішення питання методики побудови інформаційних ло- про виробничий процес не може бути прийняте гістичних систем. Наведені в літературі дані не і реалізоване без співвідношення його із загаль дають змогу виділити окремі методичні підхо- ною стратегією фірми та цілями виробництва.

ди, тому можна лише узагальнити теоретичні Для інформаційної підтримки збутової дія положення, викладені в окремих літературних льності підприємства необхідна така інформація:

джерелах. - історія ринку збуту;

Для створення інформаційних логістичних - прогнози динаміки ринку й обсягу збуту;

систем (ІЛС) на рівні підприємств машинобуду- - конкуренція (історія, аналіз);

вання необхідно сформувати модель такої сис- - частка на ринку (історія й аналіз);

теми із застосуванням логістичного підходу. - ціни та ціноутворення;

Для цього необхідно провести аналіз системи - витрати;

управління виробництвом і побудувати струк- - моделі ринку;

турну модель підприємства. При цьому струк- - контроль за діяльністю персоналу;

турна модель повинна містити два основні еле- - джерела запитів переходу на новий продукт;

менти: виробничі потужності та засоби органі- - реєстр покупців;

зації матеріального потоку. - аналіз рекламної діяльності;

Потім у структурі підприємства виділяють- - розрахунки, пов’язані із збутовою діяльністю;

ся буферні (де предмет праці перебуває в стаці- - шлях замовлення: рух рахунків та інших до онарному стані) і технологічні частини (де кументів [6].

предмет праці перебуває в русі). При цьому Виходячи з вищенаведеного, ми запропону охоплюється весь життєвий цикл. Далі визнача- вали типову схему організації ІЛС на підприєм ється, які конкретно дані мають бути зібрані, стві машинобудування (рис. 1).

опрацьовані й передані для забезпечення опти- Виділені такі особливості поданої системи:

мального управління матеріалопотоком [3]. - всепроникність (її каналами і датчиками про Дані збираються на кожен об’єкт і на межах низані всі рівні і по горизонталі і по вертикалі);

буферних і технологічних зон встановлюються - жорстка ієрархічність (рівні управління чітко пункти узагальнення і передавання інформації. окреслені і несуть відповідальність за покла Групи даних повинні включати дев’ять інфор- дені на них функції);

маційних елементів для кожного предмета пра- - функції зовнішніх зв’язків надані лише пев ці: тип предмета постачання;

кількість (обсяг);

ному рівню ієрархії, зовнішніми агентами походження предмета постачання;

його місце системи є ринок постачання і ринок збуту.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Рис. 1. Організація інформаційно-логістичної системи на підприємствах машинобудування.

Негативною рисою викладених авторами З цією метою ми запропонували систему іє сучасних методичних підходів є відсутність чіт- рархії інформації в логістиці. ІСЛУ повинна за кого уявлення про механізм узгодження логіс- безпечувати горизонтальну (між функціональ тичних інформаційних функціональних підсис- ними підсистемами) і вертикальну (між рівнями тем, створених для кожної з функціональних ієрархії) інтеграцію логістичної системи.

сфер логістики. Також у працях не тільки не Ключовим питанням логістичного управ розглядається питання критеріїв ефективності ління є організація потоку, що забезпечує отри функціонування ІЛС, але й немає чіткого визна- мання своєчасної й адекватної інформації про чення ІЛС, не визначена мета її створення. ситуацію на ринку.

Виходячи з цього, ми пропонуємо елементи Інформаційні потоки потрібно формувати методики побудови інформаційної системи ло- таким чином, щоб відповідати на такі запитан гістичного управління. ІСЛУ забезпечує функ- ня: Чим викликана необхідність даної інформа ціонування інформаційних потоків у процесі ло- ції? На яку внутрішню інформацію можна роз гістичного управління підприємством машино- раховувати, наскільки вона повна й достовірна?

будування. Які реальні дані зовнішньої інформації можна Ми відзначаємо необхідність використання фактично отримати, яким чином і яку вторинну інформації для прийняття рішень. При цьому інформацію можна достовірно використовува слід запропонувати два принципи адекватного ти? Яку техніку, кадри і ресурси можна застосу формування інформаційних потоків: дані пови- вати при створенні та використанні інформацій нні збиратися максимально близько до тієї діля- них потоків? Які вимоги до рівня оперативності нки виробничо-збутової діяльності, де відбува- отримуваної інформації і до її достовірності?

ються події, що є їх джерелом;

дані мають пода- Інформаційні потоки в ІСЛУ мають взаємо ватися у вигляді придатному для їх перетворен- діяти один з одним;

бути взаємопов’язані (у то ня й зіставлення. му числі й причинно-наслідковим зв’язком);

бу Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ти впорядковані (визначена ієрархія підпоряд- окремих логістичних параметрів перевищує очі кованості і систематизовані взаємозв’язки);

у куваний позитивний/негативний ефект.) сукупності володіти властивістю інтегрувати [7;

Висновки. Проведений аналіз стану проце 8;

9]. Виходячи з цього, нами запропонована ти- сів організації й розвитку інформаційно пова структурна декомпозиція ІСЛУ. логістичних систем на підприємствах машино Всі інформаційні процеси поділяються на будування вказує на необхідність розробки тео три різновиди: ретичного положення і методології організації - цілепокладання (вибір і формулювання ці- та впровадження інформаційно-логістичної сис лей);

теми.

- планування (процес розробки розгорненої в часі послідовності майбутніх дій);

ЛІТЕРАТУРА 1. Кальченко А. Г. Логістика : підручник / А. Г.

- регулювання (процес, що забезпечує фактич Кальченко. – К : КНЕУ, 2004. – 284 с.

не проходження в реальному масштабі часу 2. Гаджинський А. М. Логистика : учебник для выс виробничо-збутової діяльності відповідно до ших и средних специальных учебных заведений / складених планів).

А. М. Гаджинський. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Слід відзначити, що в ІСЛУ, незалежно від М. : Информационно-внедренческий центр «Мар рівня комп’ютеризації, необхідно документува- кетинг», 2000. – 375 с.

ти вхідну й вихідну інформацію осіб і підрозді- 3. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії : під лів, що здійснюють управління та моніторинг. ручник / Є. В. Крикавський. – Львів : Львівська Ми виділяємо такі елементи інформаційної політехніка, 2004. – 416 с.

технології логістичного управління: принцип 4. Окландер М. А. Контуры экономической логи стики / М. А. Окландер. – К. : Наукова думка, зворотного зв’язку (події в ході виробничо 2000. – 174 с.

збутової діяльності породжують інформацію, 5. Логистика : учеб. пособие / под ред. проф. Б. А.

яка після її сприйняття і переробки відобража Аникина. – М. : ИНФРА-М., 2002. – 220 с.

ється в управлінських рішеннях, а рішення, у 6. Логістика: теорія та практика : навчальний посіб свою чергу, визначають розвиток вказаних по ник / [В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М.

дій, тобто виникає замкнутий контур);

запізнен- Олефіренко, О. М. Смоляник]. – К. : Центр учбо ня (прийняття логістичних рішень порівняно з вої літератури, 2010. – 360 с.

надходженням інформації, що зумовила прийн- 7. Козловский В. А. Логистический менеджмент / яття цих рішень, відбувається пізніше);

рівень В. А. Козловский, Э. А. Козловская, Н. Т. Савру або коефіцієнт посилення (набір правил і алго- ков. – СПб. : Политехника, 1999. – 275 с.

8. Тридід О. М. Логістичний менеджмент : навчаль ритмів, що ставлять у відповідність змінам в ін ний посібник / О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Ха формації про хід виробничо-збутової діяльності рків : Інжек, 2005. – 224 с.

ті чи інші управлінські директиви);

синергічний 9. Харрисон А. Управление логистикой / А. Харри ефект (системна властивість логістичного сон, А. Ремко, Ван Хоук. – Днепропетровск : Ба управління, буває позитивний/негативний – за ланс Бизнес Букс, 2007. – 368 с.

гальний ефект від поліпшення/погіршення УДК 330. Лебедева Л. Н., Полуэктова Н. Р.

УЧЕТ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В статті обґрунтована можливість врахування реальних опціонів при оцінювання проектів впровадження інформаційних систем. Наведений приклад оцінки вартості реального опціону на під ставі біноміальної моделі та моделі Блека-Шоулза. Наведені обмеження та проблеми реалізації та кого підходу.

Ключові слова: реальний опціон, проблема оцінювання ефективності інформаційних систем, ін вестиційний підхід, біноміальна модель, модель Блека-Шоулза.

В статье обоснована возможность учитывать реальные опционы при оценке проектов внедре ния информационных систем. Приведен пример оценки стоимости реального опциона на основе би номиальной модели и модели Блека-Шоулза. Приведены ограничения и проблемы использования та кого подхода.

Ключевые слова: реальный опцион, проблема оценки эффективности информационных систем, инвестиционный подход, биномиальная модель, модель Блека-Шоулза.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки In this article the opportunity of considering of real options for estimating of information systems im plementations is substantiated. A real option price estimation based on binomial model and on Black Scholes model were described as examples. Limitations and problems of this approach were given.

Key words: real option, the problem of assessing the effectiveness of information systems, investment approach, binomial model, the Black-Scholes model.

Постановка проблемы. Одним из наиболее тем внесли такие ученые: В. А. Долятовский, популярных и распространенных подходов к А. П. Ершов, М. Минский, Э. В. Попов, Д. А.

оценке эффективности информационных систем Поспелов, В. П. Романов, Ю. Ф. Тельнов, И. Б.

является подход, при котором проект внедрения Фоминых, Ю. В. Фролов и др. Среди иностран информационной системы рассматривается как ных исследователей отметим А. Тьюринга, Л.

инвестиционный, и применяются традиционные Заде, Д. Коза, Р. Ньюэла, Х. Саймона, А. Шоу, инструменты оценки инвестиционных проектов – Р. Бенерджи, Дж. МакКарти, А. Йенсена, Т.

оценка срока окупаемости, расчет чистой при- Митчелла, Дж. Форрестера и др.

веденной стоимости, расчет внутренней нормы Большой вклад в развитие теории и практи рентабельности проекта и др. ки оценки эффективности инвестиционных Однако статистика свидетельствует, что от проектов внесли ученые отечественной шко 40 до 60% всех проектов внедрения информа- лы: И. А. Бланк, Ю. В. Богатин, В. Н. Бурков, П. Л.

ционных систем остаются незавершенными, что Виленский, А. В. Воронцовский, М. В. Грачева, вызвано высокой стоимостью современных В. А. Долятовский, В. В. Ковалев, В. В. Коссов, комплексных систем управления предприятия- В. Н. Лившиц, И. В. Липсиц, Д. С. Львов, С. А.

ми, а также высокой рискованностью таких Смоляк, Е. Стоянова, В. Д. Шапиро, А. Г. Шах проектов. назаров и др.

Причинами неудачных внедрений могут Из иностранных ученых отметим тех, чьи стать непрофессионализм внедряющих органи- работы определили современное состояние тео заций, сопротивление или неготовность к изме- рии и практики оценки эффективности инвести нениям внутри организации, плохое управление ционных проектов в странах с рыночной эконо проектами и др. Наряду с этими причинами, микой: Г. Александера, Дж. Бейли, Г. Бирмана, часто к незавершенности проекта внедрения Ф. Блэка, Р. Брейли, М. Бреннан, Ю. Бригхем, информационной системы ведет незапланиро- Дж. Ван Хорна, Л. Гапенски, А. Диксит, Дж.

ванное (или неожиданное для менеджеров орга- Кокс, Н. Кулатилака, С. Майерса, Г. Марковиц, низации) повышение стоимости системы на по- Р. Мертон, С. Мэйсона, В. Мэргрэйба, М. Ру следующих этапах его реализации. бинштейна, Л. Тригеоргиса, Е. Шварца, У.

При этом современные, корпоративные, Шарпа, С. Шмидта и др.

информационные системы могут рассматри- Цель статьи – обосновать возможности ис ваться как набор модулей, реализующих раз- пользования реальных опционов для уточнения личные функции бизнеса (управление произ- инвестиционной оценки проектов внедрения водством, управление запасами, автоматизация информационных систем, а также реализация работы с поставщиками, автоматизация работы наиболее известных методов расчета справед с клиентами) и др. Такая модульная структура ливой цены опционов для того, чтобы показать позволяет выполнять внедрение системы по- реализуемость и практическую ценность данно этапно, последовательно реализуя автоматиза- го подхода.

цию необходимых функций. Изложение основного материала. Реаль Все вышеперечисленные факты позволяют ные опционы стали продолжением теории фи предполагать, что одним из перспективных нансовых опционов, которые означали право подходов к оценке эффективности информаци- купить или продать ценные бумаги через опре онной системы как инвестиционного проекта деленное время по фиксированной цене. Де может стать расчет показателя эффективности, нежная оценка стоимости финансовых опцио например, чистой приведенной стоимости нов может выполняться различными методами, (NPV) с учетом возможности отказаться от вне- наиболее известный из которых – с использова дрения последующих модулей. нием модели Блэка-Шоулза [1].

Такая возможность может быть количест- Согласно этой модели стоимость европей венно оценена на основании инструментария ского опциона определяется разностью между реальных опционов. ожидаемым взвешенным курсом базового акти Анализ литературы. Большой вклад в раз- ва и ожидаемой дисконтированной величиной витие теории и практики искусственного интел- цены использования (издержками) данного оп лекта, интеллектуальных информационных сис- циона:

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки С S N d1 K e rT N d 2 отклонения – 0,2. Безрисковая процентная став (1) ка – 8%.

В этом примере можно увидеть реальный S ln r T, опцион – возможность отказаться от внедрения K дополнительного модуля системы на третий год d T реализации проекта.

Если выполнить расчет показателя NPV без S 2 учета стоимости этого опциона, то мы получим:

ln r T, (100 1,4 0,7 + 100 0,3) / (1 + 0,08)3 + K + (100 1,4 0,7 + 100 0,3) / (1 + 0,08)4 + d T + (100 1,4 0,7 + 100 0,3) / (1 + 0,08)5 – 20 – – 200 / (1 + 0,08)1 – 100 / (1 + 0,08)2 = –8 тыс.

где С – премия европейского опциона на покупку;

S – цена базового актива (цена акции по рыноч- То есть проект убыточен.

ным данным);

Для оценки возможного риска проекта K – цена исполнения;

можно использовать инструментарий деревьев Т – время, оставшееся до момента исполнения решений.

опциона;

В нашем примере приведенная стоимость r – безрисковая процентная ставка;

денежных потоков, которые можно получить, – стандартное отклонение цены базового актива;

внедряя второй модуль информационной систе N(d) – функция нормального распределения. мы составляет:

S = (100 1,4 0,7 + 100 0,3) / (1,08)3 + Европейским называется опцион, которым + 100 1,4 0,7 + 100 0,3) / (1,08)4 + владелец может воспользоваться в день его на + (100 1,4 0,7 + 100 0,3) / (1,08)5) – ступления, в отличие от американского, кото – (100 / (1,08)3 + 100 / (1,08)4 + рый может быть реализован в любой день до + 100 / (1,08)5) = 62 тыс. ед.

наступления срока.

В терминах опционов каждая успешно за- С учетом неопределенности, которая выра вершенная стадия проекта может рассматри- жается через коэффициент волатильности ваться как покупка опциона на вхождение в (стандартное отклонение от среднего 0,2), мы следующую стадию. Опцион колл – это опцион, можем рассматривать следующие варианты из покупатель которого приобретает право купить менения размера дополнительного денежного определенное количество базового актива по потока от нулевого до второго года реализации оговоренной цене по истечении срока опциона. проекта (если предположить, что наилучший и Цену именно таких опционов можно оценивать наихудший вариант развития событий равнове с использованием биномиальной модели и мо- роятны) (рис. 1).

дели Блека-Шоулза. В качестве покупателя оп циона выступает инвестор. Реальные опционы в дополнение к NPV можно рассматривать как дополнительные благоприятные возможности рынка.

Рассмотрим ситуацию, в которой у некото рого предприятия есть возможность инвестиро- Рис. 1. Дерево решений для проекта при улучше вать средства в покупку информационной сис- нии или ухудшении ситуации.

темы. На первом этапе для проведения анализа Расчет дерева производится с конца. Стои бизнес-процессов и покупки оборудования и мость опциона по каждой ветви для второго го ПО, необходимы расходы в 20 тыс. д. е. На вто- да определяется как максимум из разности меж ром этапе, наступающем через год, необходимо ду приведенной стоимостью денежных потоков и вложить средства для реализации первого моду- ценой исполнения опциона (65 тыс.) и нулем, т. е.

ля в размере 200 тыс. д. е. На третий год фирма для второго года мы получим вариант (рис. 2).

может принять решение, о вложении дополни тельных средств (65 тыс.) в проект, для дости жения дополнительной функциональности, ко торая может привести к увеличению денежного потока на 40% в год с вероятностью 70%. Ожи даемые денежные потоки предприятия, связан ные с внедрением этой системы, – 100 тыс. д. е., с 3 по 5 год. Через пять лет система считается морально устаревшей. Значение стандартного Рис. 2. Расчет цены опциона во второй год.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Для определения справедливой цены оп- качестве цены исполнения этого проекта инве циона для первого года необходимо предполо- стиционные затраты на него K = 65 тыс., то по жить следующее: формуле (1) получим цену реального опциона, 1) пусть имеется инвестиционный портфель из связанного с продолжением развития нашей N ценных бумаг и опциона, причем доход информационной системы в третьем году, рав портфеля не должен зависеть от ситуации, ную 10 тыс. ед. Таким образом, чистая приве значит должно выполняться равенство 89,3 денная стоимость проекта может быть скоррек N – 24,3 = 62 N – 0;

тирована с учетом полученной стоимости ре 2) доход портфеля должен быть также равен ального опциона и составит: –8 + 10 = 2 тыс. ед.

сумме займа, который покроет затраты по по- Заметим, что результат расчета справедли купке опциона, причем с учетом безрисковой вой оценки реального опциона по модели Блека ставки;

эта сумма может быть рассчитана при Шоулза примерно совпадает с результатом рас помощи функции Excel ПС, и в нашем случае чета по биномиальной модели.

составит приблизительно 61 тыс. ед. [2]. В этом примере много условных допуще С учетом этих предположений, чтобы рас- ний. Во-первых, возникает вопрос, как опреде считать цену опциона в первый год реализации лить предполагаемые денежные поступления, проекта, нам нужно определить N из уравнения связанные с внедрением информационной сис 89,3 N – 24,3 = 61, темы. Такая задача требует привлечения допол а затем решить уравнение нительных методов, например, таких как мето (47,4 N – C) (1 + r) = 61, ды TEI или REJ, которые позволяют на основа где С – искомая величина справедливой цены нии последовательной реализации экспертных и опциона в первый год;

других методик определить доход, связанный r – безрисковая процентная ставка. именно с применением информационных тех Аналогично может быть определена цена нологий или систем.

опциона и в нулевой год. Во-вторых, проблемой является обоснова Получим результат расчета дерева в целом, ние ставки дисконтирования, хотя эта проблема представленный на рис. 3. появляется и в процессе расчета традиционных показателей инвестиционной привлекательно сти. Риск оценивается обычно по отраслевым данным. Но инвестиционные проекты различ ных предприятий даже принадлежащих к одной отрасли могут содержать разные возможности по адаптации, а это означает, что уровень риска в них не одинаков, тем самым ставка дисконта также должна различаться.

В упрощенном виде применяют безриско вую ставку (r) – доходность инвестиций с ми Рис. 3. Расчет дерева в целом.

нимальным риском на срок, сравнимый со сро Вместо описанной методики расчета бино- ком проекта.

миального дерева могут использоваться готовые Важным вопросом является также вопрос формулы, предложенные в работах У. Кокса, У. об обосновании степени волатильности проекта, Шарпа и С. Росса и др. [3]. который выражается в формуле показателем Этот подход применим также для оценки стандартного отклонения.

американского опциона, который в отличие от Специалисты предлагают несколько вари европейского может быть прекращен досрочно. антов оценки данного параметра: в случае, ко Кроме того, биномиальная модель позволяет гда есть данные о подобных инвестиционных учесть возможные выплаты дивидендов в про- проектах, которые реализовались в прошлом, цессе выполнения инвестиционного проекта. основой для оценки может быть изменчивость От дискретной биномиальной модели, в ко- денежных потоков по этим проектам, если такие торой оценивались финансовые результаты, со- данные отсутствуют, можно использовать в ка ответствующие отдельным временным интерва- честве замены волатильность ключевых пара лам, можно перейти к непрерывной модели метров, влияющих на денежные потоки проекта, Блека-Шоулза. например, рыночных цен продукции или сырья Если принять в качестве цены проекта вне- [4]. Показатель волатильности или стандартное дрения дополнительного модуля разницу де- отклонение является одним из наиболее значи нежных потоков в случае использования и не- мых при оценке опционов, а его увеличение использования этого модуля S = 62 тыс. ед., а в всегда ведет к увеличению стоимости опциона.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ЛИТЕРАТУРА Таким образом, несмотря на ряд допуще 1. Black F. The Pricing of Options and Corporate Liabili ний и технических сложностей, мы убедились в ties / F. Black, M. Scholes // The Journal of Political возможности применения модели оценки реаль Economy. – 1973. – Vol. 81. – № 3. – Р. 637–654.

ных опционов при определении эффективности 2. Мертенс А. Цена возможности: реальные опцио инвестиционных проектов, связанных с внедре ны в стратегических решениях [Электронный ре нием информационных систем. Особенности сурс] / А. Мертенс // Стратегии. – 2004. – № 5. – таких проектов, связанные с природной мо- Режим доступа : http://mertens.com.ua.

дульной структурой информационных систем, 3. Cox J. Option Pricing: A Simplified Approach / J.

позволяют не только более точно определять Cox, S. Ross, M. Rubinstein // Journal of Financial показатели инвестиционной привлекательности, Economics. – 1979. – September.

4. Боер Ф. П. Практические примеры оценки стоимо но и дают менеджерам дополнительные инст сти технологий / Ф. П. Боер ;

[пер. с англ.]. – М. :

рументы своевременного и оперативного при ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 256 с.

нятия решений о продолжении проекта или его прекращении или приостановке.

УДК 338.436.33(477) Мусаєв Е. К.

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Розглянуто роль агропромислового комплексу в економіці країни і доведено необхідність іннова ційного розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації. Виявлено вплив інвестиційно інноваційного розвитку на сфери агропромислового комплексу.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, інновації, інвестиційно-інноваційний розвиток, гло балізація.

Рассмотрена роль агропромышленного комплекса в экономике страны и доказана необходи мость инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях глобализации. Выявлено влияние инвестиционно-инновационного развития на сферы агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, инвестиционно-инновационное развитие, глобализация.

The role of agroindustrial complex considered in the economy and the necessity of innovative develop ment proven of agroindustrial complex in the context of globalization. The influence of investment and inno vation development detected in agroindustrial complex.

Key words: agroindustrial complex, innovations, investment and innovation development, globalization.

Постановка проблеми. Перехід до ринко- однією із сфер, які завжди знаходяться під пи вих відносин в Україні супроводжувався вели- льною увагою урядів країн. Пріоритетність роз кими змінами в сільському господарстві та аг- витку АПК проголошена і в нашій країні, що ропромисловому комплексі. Суттєво трансфор- виражається перед усе в державній підтримці мувалися організаційна структура АПК, система галузі. Адже для повноцінного виконання АПК управління, відносини права власності та земе- своєї соціально-економічної ролі підприємства льні відносини, принципи функціонування еко- потребують відповідного інноваційно-інвести номічної системи. Все це визначило необхід- ційного оновлення. Закон України «Про основні ність теоретичного осмислення реформ у сіль- засади державної аграрної політики на період до ському господарстві, розробки практичних ре- 2015 року» від 18.10.2005 р. [1] вказує на необ комендацій щодо формування матеріально- хідність забезпечення прибутку на авансований технічних ресурсів, розвитку ринкових відно- капітал в АПК через систему державних органі син, впровадження інноваційних досліджень, заційно-правових заходів, вдосконалення мене державної підтримки економіки галузі, що джменту в організації господарської діяльності сприятиме підвищенню ефективності аграрного суб’єктів, впровадження ресурсозберігаючих, сектора економіки України в цілому. екологічно безпечних (так званих «чистих») Роль агропромислового комплексу в еконо- технологій виробництва аграрної і продовольчої міці країни обумовлюється винятковою значу- продукції. Тому необхідно провести досліджен щістю та незамінністю його продукції в життє- ня щодо теоретичних основ інноваційного роз діяльності людини і суспільства. Тому АПК є витку агропромислового комплексу в сучасних Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки умовах та довести необхідність до формування В економічній енциклопедії [8, с. 656] інноваційного механізму управління розвитку інновація – це новий підхід до конструювання, агропромисловим комплексом. виробництва, збуту товарів, завдяки якому Аналіз літератури. Без інноваційних про- інноватор здобуває переваги над конкурентами.

цесів неспроможні відбуватися структурні пере- О. І. Дацій тлумачить [5, c. 9] інновацію в АПК творення, динамічне, економічне зростання і як проведення змін в техніці, технології, органі виведення економіки нашої країни на шлях ста- зації, екології, економіці, а також у соціальній лого розвитку. Питання сучасного й майбутньо- сфері з метою одержання економічного ефекту, го розвитку інноваційних процесів досліджува- спрямованого на задоволення певних суспіль лись і досліджуються у роботах зарубіжних на- них потреб людського буття.

уковців, зокрема, Й. Шумпетера [2], Дж. Кенд- Інновація є важливою складовою НТП. Ін рика [3] та ін. Питанням інноваційного розвитку новації ґрунтуються на наукових відкриттях і аграрного сектору вітчизняної економіки при- досягненнях в усіх сферах діяльності АПК. Ко свячені роботи таких авторів, як В. Герасимчук жен з цих напрямів інновацій має притаманний [4], О. Дацій [5], П. Саблук [6]. Незважаючи на лише йому зміст, можливості та етапи освоєння це, ряд аспектів цієї актуальної проблеми у нових [6, с. 16].

економічних умовах залишаються недостатньо Сільське господарство в економіці розвину вивченими й потребують глибших досліджень. тих країн перетворюється в наукомістку галузь Метою статті є розгляд теоретичних основ виробництва. Сукупні витрати на наукові дослі інноваційного розвитку агропромислового ком- дження, пов’язані із сільським господарством (у плексу в умовах глобалізації. генетиці, тонкій хімії, механіці) в США склада Виклад основного матеріалу. В сучасних ють 4 млрд. дол. на рік [9, с. 133–134]. І кожен умовах глобалізації та інформатизації конкурен- долар, затрачений на аграрні дослідження, по то-спроможність залежить від використання в вертається з 1,35 дол. віддачі. Отже, в сільсько процесі виробництва наукових досягнень. Ви- му господарстві також відбувається науково знано, що 2/3 приросту сільськогосподарської технічна революція. Відповідно найбільш про продукції у світі отримується саме за рахунок мислово-розвинені країни – США і Західна Єв впровадження інновацій [7, с. 19]. А викорис- ропа – дають 70% світового експорту сільсько тання в Україні морально й фізично застарілої господарської продукції.

техніки і технологій є причиною того, що рівень Розробка та впровадження інновацій немо енерго- та матеріаломісткості аграрної продук- жливі без вкладання ресурсів, тобто без інвес ції у 4–5 разів вищий, ніж у аналогічної продук- тицій. Згідно Закону України «Про інвестиційну ції з розвинених країн [3, с. 58]. діяльність», інвестиціями є всі види майнових Одним з перших розглянув роль інновацій в та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в економічному розвитку Й. Шумпетер [4]. За йо- об’єкти підприємницької та інших видів діяль го визначенням, інновації – це нова науково- ності, в результаті якої створюється прибуток організаційна комбінація виробничих чинників, (доход) або досягається соціальний ефект.

створена підприємницьким духом. Для одер- За Дж. Кендриком [10, с. 28, 31, 175], інвес жання інновації необхідно замість зміни суми тиції – поточні витрати, спрямовані на збіль факторів змінити форму виробничої функції. шення майбутніх доходів;

капітал – потенційна Технічна інновація розглядалася як економіч- здатність протягом визначеного періоду часу ний засіб, що застосовується для підвищення створювати продукт і доход;

тобто інвестиції – прибутку;

а основними факторами вважалися ак- витрати на підтримку чи збільшення здатності тивність особи підприємця і технічний розвиток. створювати продукт і доход. Аналогічну думку Сучасних трактувань поняття «інновації» мають й інші закордонні дослідники.

досить багато. Згідно законодавства України [1], Суттєвий внесок в розвиток ідеї довгих ін інновації – це новостворені (застосовані) або новаційних хвиль вніс К. Фрімен. Він почав вдосконалені конкурентоздатні технології, про- розглядати довгохвильовий підйом не тільки як дукція або послуги, а також організаційно- результат впровадження радикальних нововве технічні рішення виробничого, адміністратив- день в одній чи декількох галузях та їх наступ ного, комерційного або іншого характеру, що ного росту, але і як процес дифузії технологій істотно поліпшують структуру та якість вироб- від декількох лідируючих секторів до всієї еко ництва або соціальної сфери, а інноваційна дія- номічної системи. Крім того, він звернув увагу льність – це діяльність, що спрямована на вико- на те, що широке розповсюдження технологій ристання і комерціалізацію результатів науко- стає можливим в результаті ряду соціальних та вих досліджень і розробок та зумовлює випуск на інституційних змін: кооперації;

конкуренції, ор ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. ганізації науково-дослідної діяльності, участі Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки держави в стимулюванні інноваційної діяльнос- На думку П. Т. Саблука [6, с. 16], пріорите ті, національних та міжнародних режимів еко- тами в Україні повинні стати людина та її здо номічного регулювання. ров’я, екологія, аграрний сектор і енергетика.

Під інноваційним розвитком ми розуміємо Тільки на основі забезпечення цих пріоритетів з насамперед послідовно реалізовані нововведен- метою одержання високих кінцевих результатів ня. Саме нововведення, тобто науково-техноло- можна включати інші сфери і види діяльності.

гічна розробка, винахід, стає інновацією, як При цьому інноваційний аналіз є одним з голо правило, у вигляді товару, послуги, методу. Він вних методів визначення факторів успіху.

більш успішний, коли охоплює не одну вузьку До складу АПК входять досить різні за сво область (виробництво зерна), а містить у собі та- їм змістом галузі: сільське господарство, про кож сфери, що впливають на загальний результат мисловість, торгівля, але їх об’єднує технологі (керування, маркетинг, навчання персоналу, фі- чний ланцюг. І необхідно відзначити, що рівень нанси, продаж тощо). Отже, інноваційний роз- інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного виток повинен носити комплексний характер. сектора повинен забезпечуватися усім техноло Всякий інноваційний розвиток – це не тіль- гічним ланцюгом.

ки основний інноваційний процес, але і розви- Що ж стосується специфіки розвитку сіль ток системи факторів і умов, необхідних для йо- ського господарства, то ще А. Сміт довів, що усі го здійснення, тобто інноваційного потенціалу. найбільш його крупні поліпшення і піднесення Інноваційний потенціал представляє собою сер- були обумовлені припливом капіталу, який по цевину всього економічного потенціалу регіону, чатково був накопичений у містах;

і що у всіх країни. Інноваційний потенціал визначає як за- розвинутих суспільствах головний товарообмін вершальну частину виробничого циклу і його здійснюється саме між жителями міста і села;

і реальні пропускні можливості, що істотно по- що саме торгівля і промисловість міст є причи значається на кінцевому результаті. ною розвитку сільського господарства. Тому Поширеною думкою є те, що основним на- будь-яке накопичення інноваційно-інвестицій прямком стимулювання інноваційного розвитку ного потенціалу для АПК можливе тільки через є відновлення основних фондів і насамперед ав- адекватно розвинуте місто і торгівлю.

тотракторного парку. Але підсиливши в такий Одночасно необхідно підкреслити, що ще у спосіб виробничо-технологічний потенціал Законі України «Про інвестиційну діяльність»

сільськогосподарського підприємства і не торк- інвестиції розглядались як один з найважливі нувшись інших його частин, ми одержуємо, як ших засобів досягнення соціального ефекту. У правило, замороження фінансових засобів. Законі України «Про інноваційну діяльність»

Стимулюючим заходом щодо розвитку нау- інновації також є одним з засобів істотного по ково-технічного потенціалу та його інновацій- ліпшення структури та якості соціальної сфери ного використання є вдосконалення системи [1]. А у Законі України «Про пріоритетні на стимулювання виконавців науково-технічних прями інноваційної діяльності в Україні» особ розробок на етапі наукових досліджень і в про- ливий пріоритет вбачається у гармонійному цесі їх освоєння у виробництві. Ця система має розвитку людського потенціалу.

базуватися на соціально-економічних оцінках та Висновки.

враховувати науково-технічне значення пріори- 1. Інновації – це нова науково-організаційна тетних проектів, тобто залежати від рівня ефек- комбінація виробничих чинників, створена тивності використання технологічних нововве- підприємницьким духом. Інноваційний розви день. Така система активно практикується в за- ток – це розвиток системи факторів і умов, не рубіжних країнах, зокрема в США рівень подат- обхідних для його здійснення інноваційного по ків встановлюється диференційовано відповідно тенціалу. Інноваційний потенціал визначає як до доходу підприємства в межах 15–34% [9]. завершальну частину виробничого циклу і його Інноваційний розвиток містить у собі такі реальні пропускні можливості, що істотно по послідовні етапи: виявлення проблеми та вини- значається на кінцевому результаті.

кнення нової технічної ідеї для її задоволення;

2. Етапи інноваційного розвитку: виявлення проведення досліджень і розробок та оформ- проблеми та виникнення нової технічної ідеї лення винаходу;

інвестування виробництва, для її задоволення;

проведення досліджень і освоєння та використання;

розповсюдження ре- розробок та оформлення винаходу;

інвестування зультатів НТП тощо. При цьому із загальної кі- виробництва, освоєння та використання;

розпо лькості запропонованих новаційних ідей згідно всюдження результатів НТП тощо.

з вітчизняною практикою близько 80% відхиля- 3. До складу АПК входять три сфери: суку ються на стадії трансформації новації в іннова- пність галузей, що забезпечують сільське гос цію, в США цей показник складає лише 52% [9]. подарство засобами виробництва;

саме сільське Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ностика, стратегія, ефективність / В. Г. Герасим господарство;

заготівля, переробка сільськогос чук. – К. : Вища школа, 1995. – 265 с.

подарської продукції, торгівля. Таким чином, до 5. Дацій О. І. Ефективність інноваційної діяльності складу АПК входять досить різні за своїм зміс в агропромисловому виробництві : автореф. дис. … том галузі: сільське господарство, промисло докт. екон. наук / О. І. Дацій ;

ННЦ «Інститут аг вість, торгівля, але їх об’єднує технологічний рарної економіки» УААН. – К., 2005. – 39 с.

ланцюг. І необхідно відзначити, що рівень інно- 6. Саблук П. Т. Стабільні економічні умови як фак ваційно-інвестиційного розвитку аграрного сек- тор послідовного підвищення ефективності сіль тора повинен забезпечуватися усім технологіч- ськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук // ним ланцюгом. Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 12–17.

7. Ушачев И. Г. Агропродовольственный комплекс ЛІТЕРАТУРА России: проблемы и решения / И. Г. Ушачев // 1. Закон України Про інноваційну діяльність: від Економіка АПК. – 2003. – № 3. – С. 3–19.

4.07.2002 р. № 40-IV із змінами від 25.03.2005 р. 8. Жарков Ю. В. Формування системи механізмів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : управління інноваційним процесом в АПК регі http://uapravo.net/data/base44/ukr44201.htm. ону / Ю. В. Жарков // Економіка АПК. – 2003. – 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития № 8. – С. 57–63.

(Исследование предпринимательской прибыли, 9. Назаренко В. И. Сельское хозяйство России в капитала и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер ;

системе мирохозяйственных связей / В. И. Назаре [пер. с нем.]. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с. нко // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 131–138.

3. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его 10. Економічна енциклопедія : у 3 томах / ред. кол. :

формирование / Дж. Кендрик ;

[пер. с англ.] ;

ред. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, А. И. Анчишкина. – М. : Прогресс, 1978. – 275 с. 2000. – Т. 1. – 864 с.

4. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діаг УДК 336.71:339.137:009.12(477) Рибінцев В. О., Головань О. О.

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ Запропоновано механізм визначення конкурентоспроможності банківських послуг, які надають ся фізичним особам, на основі розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності. На базі методики здійснено оцінку конкурентоспроможності банківських послуг.

Ключові слова: банківські послуги, конкурентоспроможність, якісні показники, вартісні показ ники, інтегральний показник конкурентоспроможності.

Предложен механизм определения конкурентоспособности банковских услуг, которые оказы ваются физическим лицам, на основе расчета интегрального показателя конкурентоспособности.

На базе методики осуществлена оценка конкурентоспособности банковских услуг.

Ключевые слова: банковские услуги, конкурентоспособность, качественные показатели, стои мостные показатели, интегральный показатель конкурентоспособности.

We have developed the mechanism for determining the competitiveness of banking services provided to individuals. The mechanism is based on calculation of the integral index of competitiveness. The developed methods have been used for the estimation of competitiveness of banking services.

Key words: banking services, competitiveness, quality indicators, price indicators, integral index of competitiveness.

Постановка проблеми. В ринковому сере- пропонувати тільки те, що хоче клієнт банку, довищі критерієм стійкості та виживання банку враховуючи при цьому активну поведінку кон є його конкурентоспроможність, аналіз, оцінка і курентів. Забезпечення конкурентоспроможності прогнозування якої стає об’єктивною необхідні- банку обумовлено ефективністю роботи мене стю, оскільки в сучасній конкурентній боротьбі джерів, маркетологів і включає в себе ноу-хау в при всій її масштабності, динамізмі і гостроті дослідженнях і проектуванні, вміле використан виграє той банк, який аналізує і відстоює свої ня можливостей маркетингу, вміння організувати конкурентні позиції. Діяльність банку в умовах надання послуг;

ініціативність всіх ланок банку.

конкурентного ринку – це система відносин ви- Конкурентоспроможність банківської уста робника і покупця, згідно з якими банк повинен нови визначають також кадровий склад і його Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки кваліфікація;

можливості в наданні послуг, що береться приріст активів банку за рік [4]. На вимагають невеликих витрат;

наявність розви- відміну від цих методик пропонований автора неної системи науково-технічного, комерційно- ми підхід дозволяє оцінювати конкурентоспро го співробітництва. Таким чином, проблема на- можність банківських послуг з погляду клієнтів дання технологічних та доступних послуг клієн- фізичних осіб, які часто не є фахівцями у фінан там у банківському секторі є однією з основних совій сфері.

і безпосередньо пов’язана з необхідністю під- Метою статті є впровадження методичного вищення рівня конкурентоспроможності банків- підхода оцінки конкурентоспроможності бан ських послуг та створення конкурентних переваг. ківських послуг фізичним особам на основі роз Аналіз літератури. У багатьох методиках, рахунку інтегрального показника.

які пропонуються вітчизняними та зарубіжними Виклад основного матеріалу. В основу вченими, серед яких можна відзначити І. Паїт, механізму визначення конкурентоспроможності Е. Уткіна, Ю. Кудашеву, для визначення конку- банківських послуг покладено оцінку як якіс ренто-спроможності банків використовується них, так і вартісних показників якості банківсь зважена сума експертних оцінок внутрішнього ких послуг клієнтам, що є фізичними особами.

середовища банку [1–3]. Деякі експерти вважа- Для апробації методики було обрано ПАТ КБ ють, що конкурентоспроможність банку є ре- «ПриватБанк» та ПАТ «Ощадбанк», які за кіль зультуюча впливу трьох факторів: бренду, влас- кістю активів на 01.07.2011 р. займали відповід ників і співробітників. Як критерій оцінки кон- но перше та третє місця у рейтингу банків Укра курентоспроможності банків експертами часто їни (табл. 1).

Таблиця 1.

Рейтинг банків України за кількістю активів на 1 липня 2011 р. [5].

№ Назва банку Активи (млн. грн.) Частка (%) 1 Приватбанк 135740,84 15, 2 Укрексімбанк 80011,47 9, 3 Ощадбанк 72451,51 8, 4 Укрсоцбанк 39976,04 4, 5 ВТБ Банк 35869,92 4, Використовуючи запропонований нами [6] Якісні показникі банківських послуг.

алгоритм визначення інтегрального показника 1. Надійність та репутація банку (гарантія конкурентоспроможності банківських послуг виплат;

досвід роботи на ринку банківських по ПАТ «Ощадбанк» фізичним особам, проведемо слуг;

положення в рейтингах;

підтримка ЗМІ його розрахунок. (позитивні чи негативні відгуки). Результати Усі показники банківських послуг розподі- експертних оцінок щодо надійності та репутації ляємо на якісні та вартісні. банків наведені в табл. 2.

Таблиця 2.

Експертні оцінки надійності та репутації банків.* № Показники надійності ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»

1 Гарантія виплат Дуже добре Дуже добре 2 Досвід роботи Дуже добре Дуже добре 3 Положення в рейтингах Дуже добре Відмінно 4 Підтримка ЗМІ Задовільно Добре *Розроблено авторами.

Для розрахунку середніх значень відповід- експертні оцінки якісних показників у кількісні них якісних показників можна використовувати в інтервалі від 0 до 1. З урахуванням середніх стандартні оцінки на шкалі бажаності [6]. Вико- значень на шкалі бажаності експертні оцінки в ристання функції бажаності дозволяє перевести табл. 2 набувають наступних значень (табл. 3).

Таблиця 3.

Кількісні оцінки надійності та репутації банків.* № Показник надійності ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»

1 Гарантія виплат 0,913 0, 2 Досвід роботи 0,913 0, 3 Положення в рейтингах 0,913 0, 4 Підтримка ЗМІ 0,530 0, Середня оцінка надійності 0,817 0, *Розроблено авторами.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 2. Якість та зручність обслуговування (ре- наявність терміналів самообслуговування;

кіль жим роботи банку: дні та години роботи (зручні кість банкоматів;

робота персоналу з клієнтом для клієнтів);

кількість відділень у місті;

кіль- (уважне ставлення до кожного клієнта)).

кість операторів у відділенні (має бути достат- Показники якості обслуговування клієнтів у ньою, щоб не створювати величезні черги та об- банках м. Запоріжжя та відповідні експертні слуговувати максимальну кількість клієнтів);

оцінки наведені в табл. 4–5.

Таблиця 4.

Показники якості обслуговування клієнтів у банках.* № Показник якості обслуговування ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «Приватбанк»

Вт.–Сб.: 9:00–17:30 Пн.–Пт.: 09:00–18: 1 Режим роботи відділень Перерва: 13:00–14:00 Перерва: 13:00–14: 2 Кількість відділень 53 Середня кількість операторів у 3 5 відділенні Наявність терміналів самообслуго 4 + + вування 5 Кількість банкоматів 14 6 Робота персоналу з клієнтом Черга, повільне обслуговування Черга, повільне обслуговування *Розроблено авторами.

Таблиця 5.

Оцінки обслуговування клієнтів у банках.* № Показник якості обслуговування ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»

1 Режим роботи відділень Задовільно 0,530 Задовільно 0, 2 Кількість відділень Добре 0,782 Дуже добре 0, Середня кількість операторів у від 3 Добре 0,782 Задовільно 0, діленні Наявність терміналів самообслуго 4 Добре 0,782 Добре 0, вування 5 Кількість банкоматів Погано 0,285 Дуже добре 0, 6 Робота персоналу з клієнтом Задовільно 0,530 Задовільно 0, Середня оцінка обслуговування 0,615 0, *Розроблено авторами.

3. Набір банківських продуктів і послуг, які дентам, молодим сімейним парам, пенсіонерам) спеціально адресовані конкретним групам кліє- тощо (табл. 6).

нтів – окремим категоріям фізичних осіб (сту Таблиця 6.

Характеристика наявності банківських продуктів та послуг.* № Програми ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»

1 Вклади + Добре 0,782 + Добре 0, 2 Кредитування + Добре 0,782 + Добре 0, 3 Платежі + Добре 0,782 + Добре 0, 4 Грошові перекази + Добре 0,782 + Добре 0, 5 Обмін валюти + Добре 0,782 + Добре 0, 6 Мобільний банкінг – Дуже погано 0,033 + Добре 0, 7 Інтернет-банкінг – Дуже погано 0,033 + Добре 0, Середня оцінка набору бан 0,568 0, ківських послуг *Розроблено авторами.

4. Інформаційна підтримка банківських по- фон інформаційної підтримки клієнтів та досить слуг (попередні консультації та розрахунки мо- інформативні офіційні сайти (табл. 7). Проте на жливості надання кредитів, призначення зустрі- сайті ПАТ «Ощадбанк» відсутня он-лайн послу чей у відділеннях, інформаційна підтримка клі- га розрахунку кредитування. Більш повні та ко єнтів банку через «гарячі лінії» банку або Call- рисні консультації своїм клієнтам надає ПАТ центри та ін.). Досліджувані банки мають теле- КБ «ПриватБанк».

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Таблиця 7.

Якісні оцінки інформаційної підтримки банківських послуг.* № Види інформації ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»

1 Консультації робітників банку Погано 0,285 Добре 0, Call-центри або центри інформаційної під 2 Дуже добре 0,913 Дуже добре 0, тримки Повнота та доступність інформації на офі 3 Добре 0,782 Дуже добре 0, ційних сайтах 4 Кредитний калькулятор он-лайн Дуже погано 0,033 Дуже добре 0, Середній показник інформаційної підтри 0,503 0, мки банківських послуг *Розроблено авторами.

Вартісні показники – це показники, що ха- кредитам, середній розмір комісії за надання рактеризують економічні явища у вартісному послуг тощо).

(грошовому) вираженні (відсоткові ставки по У табл. 8 наведені тарифи на найпопуляр депозитам у національній та іноземній валюті, ніші серед клієнтів послуги.

Таблиця 8.

Вартісні показники банківських послуг.* № Показник ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»

на 3 місяці 10,0% 11,0% 1 Стандартні депозити, грн. на 6 місяців 12,0% 13,0% на 12 місяців 12,5% 14,0% на 3 місяці 4,0% 7,25% 2 Стандартні депозити, дол. США на 6 місяців 4,5% 8,0% на 12 місяців 5,0% 8,5% на житло 17,5% 15,00% 3 Кредити, грн.

на автомобіль 13,3% 18,96% 4 Середній розмір комісій банку за надання послуги 2% 1,8% *Розроблено авторами.

Здійснимо нормування вартісних показни- найбільша відсоткова ставка;

для кредитів та ків банківських послуг відносно еталонного комісій – найменша) (табл. 9).

значення (для депозитів еталонне значення – Таблиця 9.

Нормовані вартісні показники банківських послуг.* № Показник ПАТ «Ощадбанк» ПАТ КБ «ПриватБанк»

на 3 місяці 0,909 1, 1 Стандартні депозити, грн. на 6 місяців 0,923 1, на 12 місяців 0,893 1, на 3 місяці 0,552 1, 2 Стандартні депозити, дол. США на 6 місяців 0,563 1, на 12 місяців 0,588 1, 0,738 1, Середня оцінка по депозитам на житло 0,857 1, 3 Кредити, грн.

на автомобіль 1,000 0, 0,929 0, Середня оцінка по кредитам Середній розмір комісій банку за послуги 0,900 1, *Розроблено авторами.

Наступним етапом у визначенні конкурен- рядків та стовпців відповідних показників ви тоспроможності банківських послуг є розраху- ставляємо оцінки за принципом:

нок коефіцієнтів значущості для якісних та вар- а) показник 1 показник 2 = 0;

тісних показників. Для розрахунку коефіцієнтів б) показник 1 = показник 2 = 1;

значущості можна використовувати матрицю в) показник 1 показник 2 = 2.

попарних порівнянь [6]. Позначення, =, означають відповідно Так, для якісних показників вона може на- «менш важливий», «рівноважливий» та «більш бути наступного вигляду (табл. 10): на перетині важливий».

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Таблиця 10.

Матриця попарних порівнянь якісних показників.* Якість та зруч Надійність та Набір банківських Інформаційна ність обслугову Показники Сума репутація банку продуктів та послуг підтримка вання Надійність та репу – 1 2 2 тація банку Якість та зручність 1 – 2 2 обслуговування Набір банківських 0 0 – 1 продуктів та послуг Інформаційна під 0 0 1 – тримка *Розроблено авторами.

Таким чином, отримуємо такі оцінки для Індекси вартісних показників для кожного з якісних показників: банків приймають значення:

- надійність та репутація – 5, ПАТ «Ощадбанк» (м. Запоріжжя):

- якість обслуговування – 5;

Iвартісн. показн. = 0,5 0,738 + 0,4 0,929 + - набір банківських продуктів та послуг – 1;

+ 0,1 0,900 = 0,8306;

- інформаційна підтримка – 1. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Запоріжжя):

Для визначення значущості кожного з пока- Iвартісн.показн. = 0,5 1,000 + 0,4 0,851 + зників отримані оцінки переводяться у частки + 0,1 1,000 = 0,9404.

від 1: На останньому етапі інтегральні показники - надійність та репутація w1 = 5/12 = 0,42;

конкурентоспроможності банківських послуг якість обслуговування w2 = 5/12 = 0,42;

обчислюються для всіх банків-конкурентів, що - набір банківських продуктів та послуг w3 = увійшли до вибірки, за формулою:

1/12 = 0,08;

K = 1 Iякісн.показн. + 2 Iвартісн.показн. (3) - інформаційна підтримка w4 = 1/12 = 0,08. В формулі (3) параметри 1 і 2 є коефіцієн Аналогічно можна отримати коефіцієнти тами значущості якісних та вартісних показни значущості для вартісних показників: показник ків відповідно. Оскільки експертним шляхом процентної ставки по депозитам – w’1 = 0,5;

ста- було визначено, що для українських споживачів вки кредитування – w’2 = 0,4;

комісійні платежі більш важливою є ціна надання послуги, то кое при оплаті послуг, переказів тощо – w’3 = 0,1. фіцієнт значущості для якісних показників при Визначимо індекси якісних та вартісних по- ймається 0,4;

а для вартісних – 0,6. Таким чином, казників за формулами (1) – (2) відповідно: формула (3) набуває остаточного вигляду:

K = 0,4 Iякісн.показн. + 0,6 Iвартісн.показн. (4) w Q, I якісн.показн. Розрахувавши за формулою (4) інтегральні (1) i i показники, можна визначити той банк, який з i погляду фізичних осіб надає найбільш конку w С, рентоспроможні банківські послуги клієнтам I вартісн.показн. (2) i i (K max).

i Так, для ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ де wi – коефіцієнти значущості якісних показни «ПриватБанк» відповідно маємо ків;

KОщадбанк = 0,4 0,6871 + 0,6 0,8306 = 0,7732;

Qi – середнє значення якісного показника;

KПриватбанк = 0,4 0,8033 + 0,6 0,9404 = 0,8856.

wi – коефіцієнти значущості вартісних показ Як можна бачити з розрахунків, ПАТ ників;

«Ощадбанк» поступається ПАТ КБ «Приват Ci – середнє значення вартісного показника.

Банк» за показниками якості та вартості банків Індекси якісних показників для кожного з ських послуг.

банків набувають таких значень:

Підвищити значення інтегрального показ ПАТ «Ощадбанк» (м. Запоріжжя):

ника конкурентоспроможності банківських по Iякісн. показн. = 0,42 0,817 + 0,42 0,615 + 0, слуг ПАТ «Ощадбанк» можна, удосконалюючи 0,568 + 0,08 0,503 = 0,6871;

якість та зручність обслуговування, а також ін ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Запоріжжя):

формаційну підтримку, зокрема збільшуючи кі Iякісн. показн. = 0,42 0,896 + 0,42 0,700 + 0, лькість банкоматів, поліпшуючи роботу персо 0,782 + 0,08 0,880 = 0,8033.

налу з клієнтами, надаючи на професійному рі Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ЛІТЕРАТУРА вні консультації клієнтам та шляхом впрова 1. Паит И. Я. Оценка конкурентоспособности бан дження он-лайн кредитного калькулятору.

ковских продуктов на рынке корпоративного кре Висновки. Визначення конкурентоспромо дитования [Електронний ресурс] / И. Я. Паит. – жності банківських послуг фізичним особам Режим доступу : http://finanal.ru/011/otsenka ПАТ «Ощадбанк» и ПАТ «ПриватБанк» на ос konkurentosposobnosti-bankovskikh-produktov-na нові розрахунку інтегрального показника пока- rynke-korporativnogo-kreditovaniya.

зало, що кількість та структура якісних та варті- 2. Уткин Э. А. Инновационный менеджмент [Елек сних показників можуть варіюватися у залежно- тронний ресурс] / Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, сті від поставлених завдань та наявної інформа- Г. И. Морозова. – Режим доступу :

ції про послуги банків. http://bibliotekar.ru/biznes-37/index.htm.

3. Кудашева Ю. С. Оценка конкурентоспособности За допомогою запропонованого підходу коммерческих банков / Ю. С. Кудашева // Деньги можна визначати конкурентні переваги окремих и кредит. – 2006. – № 11. – С. 46–52.

банків у наданні банківських послуг фізичним 4. Селянин С. И последние станут первыми [Елект особам.

ронний ресурс] / С. Селянин. – Режим доступу :

Механізм визначення конкурентоспромож http://www.expert-ural.com/1-199-2249/.

ності банківських послуг дає можливість отри- 5. Рейтинг банков Украины за 6 месяцев 2011 года мувати значення інтегрального показника кон- [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

курентоспроможності, варіюючи значення вхід- http://forinsurer.com/ratings/banks/11/6/3.

них якісних та вартісних показників: наприклад, 6. Рибінцев В. О. Методичний підхід до визначення визначити як зміниться інтегральний показник конкурентоспроможності банківських послуг фізи чним особам / В. О. Рибінцев, О. О. Головань // конкурентоспроможності банківських послуг Ученые записки КИПУ. Выпуск 30. Экономиче відповідного банку в результаті зміни деяких ские науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2011. – якісних або вартісних показників обслуговуван С. 69–73.

ня клієнтів.

УДК 331.526:316.334. Смедлаєва Е. М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ У статті розглянуто теоретичні основи формування аграрного ринку праці його механізм фун кціонування. Висвітлено функції аграрного ринку праці їх характеристика, а так само основні скла дові ринку робочої сили.

Ключові слова: ринок праці, АПК, робоча сила, зайнятість, попит, пропозиція.

В статье рассмотрены теоретические основы формирования аграрного рынка труда его меха низм функционирования. Освещены функции аграрного рынка труда их характеристика, а так же основные составляющие рынка рабочей силы.

Ключевые слова: рынок труда, АПК, рабочая сила, занятость, спрос, предложение.

In this article the theoretical basic foundation of agrarian labour market, its functions, and functioning mechanism were studied. Highlights features of the agrarian labour market and their characteristics as the main components of the labour market.

Key words: labour market, agricultural sector, labour force, employment, demand, supply.

Постановка проблеми. Перебудова, що селення та подальше його майнове розшаруван відбулась в економіці не зовсім позитивно ня, втрату трудового потенціалу як у демогра вплинула на стан ринку праці в Україні загалом, фічному, так і в міграційному вимірі [1, с. 41].

а у сільському господарстві цей процес мав ду- Аналіз досліджень та публікацій. Важливе же жахливі наслідки. значення для розробки наукових досліджень На сьогоднішній час сучасний стан ринку щодо формування аграрного ринку праці, які праці є кризовим, і можна сказати що він ста- сприяли розробці цієї теми, мають праці вітчиз вить під загрозу усю національну безпеку Укра- няних учених Д. П. Богині, В. Є. Воротіна, С. О.

їни. Як відзначає О. В. Чернявська, при наявно- Гудзинського, В. М. Гриньової, Т. В. Дядика, сті економічного зростання він продукує трудо- М. М. Жибака, Н. І. Єсінової, О. М. Ком’якова, ву бідність та розширення економічно вимуше- І. С. Кравченко, А. Д. Мельника, О. Г. Мордві ної праці, зниження економічної активності на- нова, Н. Р. Нижник, О. В. Чернявська, А. Д. Чи Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки куркова, І. О. Чорна та ін. Однак у цих наукових ступні негативні фактори, що впливають на стан дослідженнях недостатньо розкриті регіональні АПК в Україні: недостатність упровадження до особливості формування ринку праці в АПК в сягнень науково-технічного прогресу, низький сучасних умовах. рівень трудової дисципліни, слабка технічна ба Мета статті – розглянути теоретичні осно- за, нестача кваліфікованих кадрів,здатних ви формування ринку праці в аграрному секторі управляти в умовах ринкових відносин. Разом з економіки в сучасних умовах. тим остатнім часом намітилося деяке поліпшен Виклад основного матеріалу. Складність ня в управлінні: менше стало виявлятися адміні реформування аграрного сектора визначається стрування, частину своїх функцій центральний специфікою сільського господарства й не випа- апарат передав первинним ланкам;

більш чітко дково в рамках економічної й торговельної по- стали визначатися і доводитися до колективу літики інших країн та міжнародних організацій завдання розвитку виробництва [2, с. 86].

воно виділяється в окрему сферу, що враховує Фактори формування і функціонування ри його особливості. Прикладом могут бути Спіль- нку носять конкретно історичний характер, що на сільськогосподарське політика країн Євро- визначається характером економічної системи, пейського союзу і Угода про сільське господар- просування ії до ринку.

ство Світової організації торгівлі. Внаслідок Розвиток ринкових відносин у сучасній своєї специфіки сільське господарство вважа- економіці вносить істотні корективи в механізм ється однією з найбільш складних сфер для ре- зайнятості, породжує безліч питань щодо про формування і регулювання. У зв’язку з цим сис- цесів і механізмів, які замовляють ефективне теми підтримки сільського господарства ЄС і функціонування ринкової системи у трудовій США постійно перебувають на стадії вдоскона- сфері, вирішення яких вимагає вдосконалення лення і періодично суттєво реформуються [2, с. теоретичних підходів до регулювання ринку 9–11]. праці. Ринок праці виконує різноманітні функ На думку І. О. Чорной, на сьогодні в усіх ції.

регіонах держави наявний ряд негативних аспе- Основні функції та їх характеристики наве ктів в управлінні АПК, необхідно виділити на- дено на рис. 1.

РИНОК ПРАЦІ Функції аграрного ринку праці Диференціююча Стимулююча Регулююча Диференціює своїх суб’єк Сприяє розгортанню конкурен- Регулює відносини між покуп тів: ті з них, що не відпові тних сил між працівниками;

цями трудових послуг і їх про дають вимогам сучасного між роботодавцями. давців.

виробництва в числі еконо мічно слабких суб’єктів, а ті, які вчасно адекватно реа Ціноутворююча Суспільного поділу праці гують на зміни ринкової Встановлює рівно- Ринок праці розмежовує найманого праців кон’юнктури, здатні одер вагу між попитом та ника та роботодавця, розподіляє найманих жати ефективний перспек пропозицією робо- працівників за професіями та кваліфікаці тивний розвиток.

чої сили. єю, галузями виробництва та регіонами.

Вітворювальна Інформаційна Посередницька Це основна функція ринку пра В умовах ринку ціни на продук- Ринок праці встанов ці, який встановлює рівновагу цію, попит і пропозиція, відсотко- лює зв’язок між робо між попитом і пропозицією ро ві ставки на кредит постійно змі- тодавцями та найма бочої сили.

нюються, що позначається на ста- ними працівниками, ні ринку праці. Ринок дає учасни- котрі виходять на ри кам процесу купівлі-продажу то- нок для задоволення Оздоровлююча вару «робоча сила» інформацію взаємних інтересів і Завдяки конкуренції суспільне про умови найму, рівні заробітної потреб щодо вигідних виробництво звільняється від плати, пропозицію робочих місць і умов купівлі-продажу економічно слабких, нежиттєзда робочої сили, якість робочої сили. товару «робоча сила».

тних підприємств.

Рис. 1. Функції аграрного ринку праці та їх характеристика (розроблено автором).

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Отже зазначимо, що конкретизація функцій Поведінка учасників ринку праці обумов і вичленовування основних характеристик рин- люється станом попиту і пропозиції робочої си ку праці дозволяє виявити, наскільки складна і ли на ринку праці, ціною робочої сили в даний багатопланова задача його упорядкування, ре- момент, а також умовами досконалої конкурен гулювання процесів, що протікають на ньому, ції. Зміна стану кожного з цих факторів призво відстеження механізмів його функціонування. дить до зміни інших, оскільки вони за своєю Отже, домінуючою рисою в аналізі ринку економічною сутністю є взаємозалежними, що праці повинна виступати його сутність як функ- доведено неокласичною економічною теорією ціональної підсистеми ринкової економіки в ці- [6, с. 64].

лому, а потім характеризувати його відмінні ри- Механізм функціонування ринку праці ба си в порівнянні з іншими видами ринків [3, с. зується на дії закону попиту та пропозиції. Най 30]. більш яскраво й чітко взаємозв’язок між попи Як вважає О. В. Чернявська, основними том і пропозицією можна виразити за допомо складовими ринку робочої сили є попит, пропо- гою побудови класичної моделі ринку праці, зиція і ціна співвідношення яких і визначає його тобто імітації реально діючого механізму його кон’юнктуру [4, с. 10]. функціонування.

Попит на робочу силу – це суспільна плато- Розглянемо механізм взаємодії попиту та спроможна потреба в робочій силі. Він визнача- пропозиції за допомогою графічного методу, ється обсягом і структурою суспільного вироб- вперше в економічної теорії використаного анг ництва, рівнем продуктивності праці, лійським вченим А. Маршаллом.

кон’юнктурою ринків капіталу, товарів та по- Узагальнююча класична модель ринку пра слуг, ціною робочої сили, а також правовими ці така: попит на працю має графічну форму нормами, що регламентують ії використання, та кривої (КЛ) з від’ємним кутом нахилу, що озна іншими умовами. чає зростання його абсолютного значення при Пропозиція робочої сили є контингент пра- падінні ціни на робочу силу і навпаки. Пропо цездатного населення, що пропонує роботодав- зиція зображується кривою (МН) з додатнім ку цю свою здатність до праці в обмін на фонд том нахилу, тобто збільшення пропозиції робо життєвих благ [5, с. 64]. чої сили зумовлюється зростанням заробітної Вона формується під впливом багатьох плати. Точка перетину цих кривих (А) дає зна чинників, а саме: наявна демографічна ситуація, чення рівноважного рівня заробітної плати, при стан системи оплати праці, ефективність існую- якому попит і пропозиція урівноважуються і до чої системи і перепідготовки кадрів, форма і ха- сягається повна зайнятість. У протилежному ра рактер праці, ймовірне вивільнення робочої си- зі можливе безробіття або дефіцит працівників ли та ін. [4, с. 10]. (рис. 2).

Ціна робочої Н К сили безробіття Ц А Ц Ц М Л дефіцит робочої сили Б Рис. 2. Попит, пропозиція, рівноважні ціни та обсяг зайнятості робочої сили.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Повна зайнятість або трудорівноважна си- В короткотерміновому плані при фіксова туація можливі скоріш в теоретичному плані, них обсягах капіталу, інших виробничих ресур оскільки передбачається збіг попиту і пропози- сів та переміною величиною робочої сили попит ції, відповідність їх за обсягом і структурою. на неї визначається, насамперед, з розміру гра Такий баланс досягається важко і є нестабіль- ничного продукту праці – ПП чи граничної про ним у часі. Частіше спостерігаються трудонад- дуктивності праці – ПР, а саме, за умови доці лишкова та трудонедостатня ситуації. Так, при льності збільшення обсягу виробництва при за переважанні пропозиції над попитом ціна робо- лученні та використанні додаткової одиниці чої сили знижується, скорочується зайнятість, праці.

з’являються безробітні, при зворотній ситуації – Графічно ця залежність описується кривою відчуваються дефіцит робочої сили, зростають ії ПП, що підпорядкована дії закону спадаючого ціна та зайнятість [4, с. 10]. граничного продукту (рис. 3).

ПП ПП ПП Обсяг виробництва за одиницю ПР ПР кількість зайнятих З max Рис. 3. Формування попиту на робочу силу та зайнятості залежно від розмиру граничного продукту праці.

Прі цьому ПП = П / З, ПД = Д / З.

де П – збільшення обсягу виробництва;

Звідси витікає, що доход залежить не лише З – додатково залучені працівники. від кількості залучених у виробництво праців Як видно з графіка, граничний продукт ників, а й від їх заробітної плати, що впливає на праці зростає за рахунок збільшення числа за- отримуваний доход. В даному разі доцільно на йнятих, їх спеціалізації, кращої розстановки, ор- ймати таку кількість робочої сили, сукупні за ганізації виробництва і досягає свого максима- трати на яку не перевищували закон «прибуток льного значення в точці ПП max. Потім падає максимілізуючої зайнятості» дію якого графічно через нестачу капіталу, інших ресурсів вироб- зображено на рис 4. Як видно з графіка, крива ництва, а також багатьох інших чинників. попиту на робочу силу (ПД) має від’ємний кут Аналогічна залежність простежується і за ін- нахилу, що свідчить про обернену залежність шим показником – середнім фізичним продук- між обсягом залучених у виробництво трудових том праці, або продуктивністю праці (ПР), що ресурсів і розміром їх сукупної заробітної пла дорівнює фізичному обсягу виробництва(П) в ти. Фірмам властиве прагнення до зниження за розрахунку на одиницю праці (З). робітної плати ( рух донизу). Але цей процес безмежний. У точці ПД max досягається рівно ПР = П / З вага між затратами і виручкою (Ц2З2 = ПДmax), Ця крива теж підпорядкована названому тобто найбільший за розміром граничний доход вище закону, але поводить себе плавніше. При і найвища зайнятість, що потім спадають, у ре умові, що ПР ПП – зайнятість (З) зростає, при зультаті чого подальше залучення працівників у ПР ПП – падає, а при ПР = ПП досягає свого виробництво при існуючій технології, організа найвищого рівня ( ПРmax).

ції трудових відносин, обсязі капіталу, ринко Важливим показником – критерієм, що вих цінах на товари, робочу силу стає економіч впливає на обсяг зайнятості населення, є грани но недоцільним, збитковим. Воно можливе за чний доход від продукту праці (ПД). Він вимі умови підвищення доходу фірми за рахунок рюється величиною грошових надходжень від зниження рівня заробітної плати, удосконалення продажу продукції, створеного додаткового за структури, технології виробництва, якості това лученою робочою силою (Д ) і описується фо рів додаткових капітальних вкладень тощо.

рмулою:

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Ц ПД Ц Розмір заробітної плати ПДmax Ц З З1 З2 кількість  зайнятих Рис. 4. Формування попиту на робочу силу та зайнятості залежно від розміру заробітної плати.

Попит аграрного сектора економіки на ро- важелів досягають згоди, що підтверджується бочу силу (Т) формується аналогічно наведеним укладанням відповідних угод. На етапі станов вище закономірностям. Він складається із попи- лення ринкових відносин ринок праці є одним з том на неї всіх сільськогосподарських підпри- головних елементів ринкової системи, який ви ємств, господарств, організацій, окремих това- різняється специфічними ознаками та особливо ровиробників і є їх сумою: стями функціонування в аграрній сфері. Останні Т = Тк + Тд + Тф + То + Ті, представлені сезонністю, здрібненням та деін де к – колективні, дустріалізацією аграрного виробництва, низь д – державні, кою територіальною та професійною мобільніс ф – фермерські, тю селян, зниженням престижності аграрної о – особисті підсобні, праці та не високою її оплатою, погіршенням і – інші господарства, підприємства, організації. соціально-економічних умов праці та відпочин Дія закону попиту і пропозиції на ринку ку на селі.

праці багато в чому визначається особливостя ЛІТЕРАТУРА ми товару «робоча сила».

1. Чернявська О. В. Регіональні аспекти та регулю На думку А. Д. Чикуркова, на противагу вання ринку праці України : монографія / О. В.

іншим товарам його пропозиція не може скоро Чернявська – Ч. 2. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – чуватись і очікувати чергового підйому ціни [4, 148 с.

с. 11–14]. 2. Чорна І. О. Соціально-економічний розвиток се Формування ринкового механізму господа- ла: нариси формування та перспективи : моно рювання неминуче веде і до необхідності фор- графія / І. О. Чорна ;

[за ред. Д. М. Ядранського]. – мування ринкової обґрунтованої системи розпо- Запоріжжя : КПУ. – 2011. – 186 с.

3. Гриньова В. М. Ринок праці: теоретико ділу робочої сили. У даний час український ри методологічни засади та напрямки розвитку : мо нок праці не збалансований, про що свідчить нографія / В. М. Гриньова, В. В. Самойленко. – серйозний дисбаланс, у першу чергу з боку по Харьків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 168 с.

питу. Криза в економіці, закриття великих про 4. Чикуркова А. Д. Проблеми формування і викори мислових підприємств ведуть до безробіття й стання робочої сили в аграрному секторі / А. Д.

одночасно до необхідності широкомасштабної Чикуркова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, перекваліфікації значної частини робочої сили. 2003. – 260 с.

Особливо важко йдуть ці процеси через слабку 5. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові мобільність робочої сили – міграція залишаєть- відносини : навч. посіб. / Т. В. Дядик. – Полтава :

ся великою проблемою [3, с. 42]. ФОП Говоров С. В., 2008. – 344 с.

6. Міненко В. Л. Державне регулювання ринку пра Висновки. Аграрний ринок праці – це сере ці в умовах глобалізації економіки: теорія прак довище взаємодії продавця і покупця робочої тика : монографія / В. Л. Міненко. – Харків : Вид сили, які на основі дії правових та економічних во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 204 с.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки УДК 330.131. Стефаненко М. М., Яковіна Я. Л.

БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНОЮ УСТАНОВОЮ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОСИЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Розглянуто бюджетно-фінансову безпеку установи як рівень її фінансової захищеності та створення необхідних передумов її стійкого зростання. Запропоновано загальну схему процесу орга нізації бюджетно-фінансової безпеки.

Ключові слова: бюджетно-фінансова безпека, бюджетна установа, суб’єкт господарювання.

Рассмотрена бюджетно-финансовая безопасность учреждения как уровень ее финансовой за щищенности и создание необходимых предпосылок ее устойчивого роста. Предложена общая схема процесса организации бюджетно-финансовой безопасности.

Ключевые слова: бюджетно-финансовая безопасность, бюджетная организация, предприятие.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 13 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.