авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ...»

-- [ Страница 4 ] --

We consider the budget and financial security agencies as the level of financial security and create the necessary preconditions of sustainable growth. The general scheme of the process of budgetary and finan cial security.

Key words: Budget and financial security, public organizations that entity.

Постановка проблеми. В умовах сучасної Метою статті є визначення і обґрунтування економіки, що характеризується швидкими змі- основних складових бюджетно-фінансової без нами умов і факторів внутрішнього та зовніш- пеки та з’ясування основних критеріїв безпеч нього середовища функціонування бюджетної ного фінансового стану установи.

установи, загрозами її фінансовим інтересам з Виклад основного матеріалу. Поняття боку окремих суб’єктів господарювання, висо- «бюджетно-фінансова безпека» як самостійний ким рівнем фінансових ризиків, важливим за- об’єкт управління відносно нове. Його комплек вданням щодо забезпечення життєздатності сно і досить детально розглядають сучасні до суб’єкта господарювання є гарантування бю- слідники на макрорівні в системі більш загаль джетно-фінансової безпеки установи. них категорій – «національній безпеці» або «економічній безпеці країни». На рівні суб’єктів Аналіз останніх наукових досліджень.

Трансформаційний перехід економіки України господарювання комплексне дослідження суті водночас, по-перше, істотно ускладнює умови поняття «бюджетно-фінансова безпека» як са господарювання і, по-друге, сприяє зростанню мостійного об’єкта управління в сучасній літе конкуренції між суб’єктами господарювання, ратурі вивчено ще не достатньо та ідентифіку що може погіршувати їхній фінансовий стан і ється здебільшого звичайно лише як один з еле тим паче – призводити до банкрутства. Тому на ментів економічної безпеки.

порядок денний постає проблема гарантування Так С. Ф. Покропивний вважає, що серед в сучасних умовах бюджетно-фінансової безпе- функціональних складових (фінансова, інтелек ки бюджетних установ шляхом запровадження туальна й кадрова, техніко-технологічна, полі відповідного механізму управління. Вивчення тико-правова, інформаційна, екологічна, бю проблеми засвідчує, що на цей процес істотно джетна) економічної безпеки саме фінансова впливає фінансове убезпечення на рівні націо- складова вважається провідною й вирішальною, нальної економіки.
оскільки за сучасних умов господарювання фі В Україні і за кордоном цією проблемою нанси є «двигуном» будь-якої економічної сис займалися О. І. Барановський, В. В. Бурцев, О. Д. теми [1]. Л. Г. Мельник визначає бюджетно Василик, М. Ю. Дмітрієва, М. М. Єрмошенко, фінансову безпеку як внутрішньовиробничу Я. А. Жаліло, Н. П. Капустін, О. Ф. Новикова, складову економічної безпеки. У фінансовому Є. А. Олейніков, Г. А. Пастернак-Таранушенко менеджменті за достатньо глибоких досліджень та інші. Вирішенню окремих аспектів фінансово- окремих елементів економічної безпеки фінан го убезпечення на рівні суб’єктів господарюван- сова безпека установи, що пов’язана із забезпе ня приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні ченням його фінансової стійкості, нейтралізаці дослідники, як О. В. Ареф’єва, І. О. Бланк, А. Е. єю фінансових ризиків, у самостійний об’єкт Воронкова, С. М. Ілляшенко, Г. В. Задорожний, управління також не виділена [2]. На сьогодні Г. В. Козаченко, Л. А. Костирко, В. П. Понома- необхідним є комплексний підхід до уточнення рьов, О. О. Терещенко, В. В. Шликов та інші. методології бюджетно-фінансової безпеки уста Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки нови, що забезпечує захист її фінансових інте- пріоритетних фінансових інтересів повинна ресів у процесі розвитку, обумовлює її виокрем- охоплювати не тільки поточні, але й довготер лення в загальній системі управління устано- мінові їх види;

пріоритетні фінансові інтереси вою. Тому виникає необхідність докладного установи в системі її фінансової безпеки пови розгляду змісту поняття «бюджетно-фінансова нні бути збалансовані з інтересами інших безпека установи», виявлення найбільш харак- суб’єктів її фінансових відносин. Основою фор терних її особливостей. мування бюджетно-фінансової безпеки устано Поняття «бюджетно-фінансова безпека ви є ідентифікована система реальних і потен установи» є синтезованим, інтегруючим у собі ційних загроз зовнішнього і внутрішнього хара важливі характеристики категорій «економічна ктеру її фінансовим інтересам.

безпека» та «фінанси установи», які досить де- Розглядаючи цю характеристику, потрібно тально розглядаються в сучасній літературі, що акцентувати увагу на таких основних положен дає змогу використовувати їх теоретичну осно- нях: у системі бюджетно-фінансової безпеки ву і методологічний апарат під час дослідження установи ідентифікуються не тільки реальні, а й важливих змістовних характеристик поняття потенційні загрози;

поняття бюджетно «бюджетно-фінансова безпека установи» як фінансової безпеки охоплює захист її пріорите об’єкта управління. тних інтересів від загроз не тільки зовнішнього, Так, І. А. Бланк виділяє такі істотні харак- а й внутрішнього характеру;

загрози фінансовим теристики поняття «бюджетно-фінансова безпе- інтересам установи генеруються дією не всієї ка установи»: 1) як основа елемента системи її сукупності факторів, що впливають на здійс економічної безпеки;

2) як базове значення рів- нення її фінансової діяльності, а лише окремих, ня і структури фінансового потенціалу установи які деструктивно впливають і потребують іден в забезпеченні цілей її економічного розвитку. тифікації;

серед усіх ідентифікованих загроз Ця роль визначається тим, що фінансова діяль- особливу увагу в системі фінансового убезпе ність дає змогу реалізувати економічну страте- чення установи акцентує на найбільш небезпеч гію установи;

операції, пов’язані з фінансовою них випадках.

діяльністю установи, мають стабільний харак- Система бюджетно-фінансової безпеки тер, тобто здійснюються постійно;

фінансова ді- установи припускає диференційований рівень яльність відіграє велику роль в забезпеченні кількісних і якісних параметрів захищеності фі стабілізації економічного розвитку бюджетної нансових інтересів, адекватних її фінансовій фі установи загалом. лософії. Отже, бюджетно-фінансова безпека Крім цього, на нашу думку, бюджетно- установи є системою, що забезпечує стабіль фінансова безпека є системою кількісних і якіс- ність важливих фінансових пропорцій її розвит них параметрів фінансового стану установи, що ку, які формують захищеність її фінансових ін в комплексі відображає рівень її фінансової за- тересів.

хищеності. У цій характеристиці поняття «бю- Водночас, розглядаючи бюджетно джетно-фінансової безпеки установи» можна фінансову безпеку установи як стабільну систе виділити такі складові: бюджетно-фінансова му, треба приділити увагу на такі основні моме безпека установи виражає визначений аспект її нти: стабільність системи бюджетно-фінансової фінансового стану, що відображає той чи інший безпеки установи розглядається як її динамічна рівень її фінансової захищеності;

фінансовий характеристика;

стабільність системи бюджет стан установи, що характеризує її бюджетно- но-фінансової безпеки установи не має абсолю фінансову безпеку, відображається визначеною тного характеру;

на окремих етапах свого роз сукупністю параметрів;

параметри системи бю- витку система бюджетно-фінансової безпеки джетно-фінансової безпеки установи потребу- установи може змінюватися, виходячи на новий ють чіткої якісної і кількісної детермінації. рівень параметрів своєї стабільності. Важливою Як відомо, об’єктом фінансового убезпе- цільовою спрямованістю системи бюджетно чення є сформована система пріоритетних зба- фінансової безпеки установи є створення необ лансованих фінансових інтересів установи, що хідних фінансових передумов стійкого зростан потребують захисту в процесі її фінансової дія- ня установи в поточному і перспективному пе льності. Обґрунтовуючи цю характеристику по- ріодах.

няття бюджетно-фінансової безпеки установи, Таким чином, бюджетно-фінансова безпека варто приділити особливу увагу на такі основні є універсальною категорією, що характеризує моменти: в системі бюджетно-фінансової безпе- захищеність суб’єктів соціально-економічних ки установи розглядаються тільки пріоритетні відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і фінансові інтереси, що відіграють найважливі- закінчуючи кожним її громадянином. Бюджет шу роль в забезпеченні її розвитку;

система но-фінансова безпека установи відображає за Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки хищеність її діяльності від негативних впливів впливи, які виникають не з волі конкретної зовнішнього середовища, а також спроможність установи чи його працівників. Суб’єктивні швидко усунути різноманітні загрози або при- впливи спостерігаються внаслідок неефективної стосуватися до існуючих умов, що не познача- роботи установи загалом або окремих його пра ються негативно на її діяльності. Зміст цього цівників.

поняття містить у собі систему засобів, які за- Таким чином, головна мета бюджетно безпечують конкурентоспроможність і фінансо- фінансової безпеки установи полягає в тому, ву стабільність підприємства, а також сприяють щоб гарантувати її стабільне та максимально підвищенню рівня добробуту працівників. ефективне функціонування тепер і достатній Вартий уваги і ресурсно-фунуціональний потенціал розвитку в майбутньому. Тому до ос підхід, у рамках якого бюджетно-фінансову новних функціональних цілей бюджетно безпеку установи розглядають як такий стан фінансової безпеки віднесемо: забезпечення ви бюджетних фінансових ресурсів і можливостей, сокої фінансової ефективності роботи;

підтрим за якого гарантується найбільш ефективне їхнє ку фінансової стійкості та незалежності бюдже використання для стабільного функціонування тної установи. Головна та функціональні цілі та динамічного розвитку, запобігання внутрі- зумовлюють формування необхідних структу шнім і зовнішнім негативним впливам (загро- ротвірних елементів і загальної схеми організа зам). Дещо по-іншому можна сформулювати ви- ції бюджетно-фінансової безпеки. Загальна схе значення бюджетно-фінансової безпеки устано- ма процесу організації бюджетно-фінансової ви, якщо скористатись підходом, що зреалізова- безпеки охоплює такі дії (заходи), що здійсню ний під час обґрунтування суті національної ються послідовно або одночасно: 1) формування безпеки у ст. 8 ЗУ «Про основи національної необхідних бюджетних ресурсів;

2) загальност безпеки України», як захищеність життєво важ- ратегічне прогнозування та планування бюдже ливих інтересів підприємства, забезпечення йо- тно-фінансової безпеки;

3) стратегічне плану го сталого розвитку, своєчасне виявлення, запо- вання фінансово-господарської діяльності уста бігання і нейтралізація реальних та потенційних нови;

4) загально-тактичне планування бюджет загроз економічним інтересам [5]. но-фінансової безпеки;

5) тактичне планування Дослідження бюджетно-фінансової безпеки фінансово-господарської діяльності установи;

6) суб’єктів господарювання на сьогодні є доволі оперативне управління фінансово-господарсь проблемним. Наукових розробок у цій галузі і кою діяльністю установи;

7) здійснення функці знань практично немає. Значно більше уваги онального аналізу рівня бюджетно-фінансової приділяється вивченню економічної безпеки безпеки;

8) загальне оцінювання досягнутого рі установи загалом. Необхідність постійного до- вня бюджетно-фінансової безпеки.

тримання бюджетно-фінансової безпеки зумов- Висновки. За результатами узагальнення люється об’єктивно наявним для кожного теоретичних основ суті поняття «бюджетно суб’єкта господарювання завданням забезпе- фінансова безпека установи», виявивши най чення стабільності функціонування та досяг- більш характерні її особливості, доцільно ствер нення головних цілей своєї діяльності. Рівень джувати, що це результат облікової політики бюджетно-фінансової безпеки установи зале- установи зі забезпечення належного рівня бю жить від того, наскільки ефективне її керівницт- джетно-фінансової безпеки, який відображаєть во і буде спроможним уникнути можливі загро- ся кількісним та якісним детермінованим харак зи і ліквідувати шкідливі наслідки окремих не- теристикам фінансового стану, що забезпечує гативних складових зовнішнього і внутрішнього стабільну захищеність пріоритетних фінансових середовищ. інтересів установи від ідентифікованих реаль Тому важливо зауважити, що джерелами них і потенційних загроз зовнішнього і внутрі негативних впливів на бюджетно-фінансову шнього характеру, параметри якої визначаються безпеку установи можуть бути на основі фінансової філософії і створюють не 1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових обхідні передумови бюджетно-фінансової під осіб і суб’єктів господарювання (органів тримки стійкого зростання в поточному і перс державної влади, міжнародних організацій,);

пективному періодах.

2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової ЛІТЕРАТУРА кон’юнктури, наукові відкриття та техноло 1. Економіка підприємства / за ред. С. Ф. Покропив гічні розробки, тощо).

ного. – [вид. 2-е, перероб. та доп.]. – К. : Вид-во Залежно від суб’єктної обумовленості нега КНЕУ, 2001. – 528 с.

тивні впливи на бюджетно-фінансову безпеку 2. Економіка підприємства / за ред. Л. Г. Мельника. – можуть мати об’єктивний і суб’єктивний харак Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 648 с.

тер. Об’єктивними вважаються такі негативні Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 3. Бланк И. А. Управление финансовой безопасно- ко, В. Н. Андриенко, Т. Ю. Беликова. – Донецк :

стью предприятия / И. А. Бланк. – К. : Вид-во ООО «Юго-Восток, Лтд», 2010. – 327 с.

«Ельга» ;

«Ника-Центр», 2009. – 784 с. 5. Закон України «Про основи національної безпеки 4. Лысенко Ю. Г. Корпоративное управление круп- України» – 2003 [Електронний ресурс]. – Режим ным промышленным комплексом / Ю. Г. Лысен- доступу : http://www.zeda.zakon.ua.

УДК 330.131. Стефаненко М. М.

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У статті розглянуто необхідність і перспективи формування стратегії фінансової безпеки України в умовах глобалізації. Проаналізовано нормативно-правову базу, що регламентує основні напрями національної безпеки, і запропоновано посилити її в частині забезпечення фінансової безпе ки.

Ключові слова: національні інтереси, фінансова безпека, стратегія фінансової безпеки.

В статье рассмотрена необходимость и перспективы формирования стратегии финансовой безопасности Украины в условиях глобализации. Проанализированы нормативно-правовую базу, рег ламентирующую основные направления национальной безопасности, и предложено усилить ее в части обеспечения финансовой безопасности.

Ключевые слова: национальные интересы, финансовая безопасность, стратегия финансовой безопасности.

In the article a necessity and prospects of forming of strategy of financial safety of Ukraine in the con ditions of globalization are considered. A normative-legal base for regulation of basic directions of national safety is analyzed. It is offered to strengthen this base in the part of providing of financial safety.

Key words: national interests, financial safety, strategy of financial safety.

Постановка проблеми. В умовах глобалі- Метою статті є розкриття інституційної зації економіки та світової економічної кризи основи стратегії фінансової безпеки України.

забезпечення фінансової безпеки України набу- Виклад основного матеріалу. На сього ває першочергового значення. Адже світовий днішній день науковцями досліджено чимало економічний простір є цілісною глобальною си- аспектів цієї складної проблематики, а дослі стемою, у якій фінансові системи країн є скла- дження й далі тривають, украй важливим є за довими єдиного механізму, у результаті чого конодавче забезпечення фінансової безпеки змінюється співвідношення впливу ендогенних держави та суб’єктів господарювання. У зв’язку й екзогенних чинників на характер розвитку із цим, необхідним є дослідження основних но окремих національних економічних систем. Та- рмативно-правових актів, що регламентують за ка ситуація, з одного боку, може сприяти розви- безпечення фінансової безпеки в контексті наці тку економіки України, а з іншого – бути загро- ональних інтересів України з метою розроблен зливою для національних інтересів як в еконо- ня шляхів її посилення та вдосконалення.

мічному, так і в політичному аспекті, бо існує Серед основних причин виникнення зовні ризик намагання розвинутих країн підпорядку- шніх загроз фінансовій безпеці України, на на вати економіку менш розвинутих держав своїм шу думку, слід виділити такі як стрімка транс інтересам. Залежність національної економіки націоналізація економічних зв’язків;

постійне від розвитку світового господарства й глобалі- збільшення маси капіталів, висока мобільність заційних процесів зумовлює необхідність оцін- яких створює напружену ситуацію;

автономіза ки, прогнозування та попередження як внутрі- ція субдержавних суб’єктів (транснаціональних шніх, так і зовнішніх загроз фінансовій безпеці з корпорацій), що мають у своєму розпорядженні урахуванням трансформації національних еко- значну фінансову владу, їх вплив на господар номік в єдину світогосподарську систему, що ські комплекси окремих країн;

високий рівень розвивається за своїми законами. мобільності та взаємозв’язку фінансових ринків Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий на базі новітніх інформаційних технологій;

різ внесок у дослідження цієї проблематики зроби- номаніття фінансових інструментів і високий ли такі вчені, як Л. Абалкін, О. Барановський, ступінь їх динамізму;

безпрецедентне взаємо А. Градов, Б. Губін, Е. Іванов, А. Колосов, О. проникнення внутрішньої й зовнішньої політи Ладюк, В. Павлов, А. Сухоруков та інші. ки держав, які все більше й більше залежать від Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки світових фінансів;

посилення конкуренції між Закон України «Про Раду національної безпеки і державами в економічній та інших сферах, ви- оборони України»;

Указ Президента України користання могутніми структурами стратегій «Про Стратегію національної безпеки України»;

завоювання світового економічного простору;

Указ Президента України «Про Стратегію еко надмірна залежність національних економік (зо- номічного та соціального розвитку України крема, бюджетного сектора) від іноземного ко- «Шляхом європейської інтеграції» на 2004– роткострокового спекулятивного капіталу, що роки»;

Указ Президента України «Про Страте робить їх фінансові системи надзвичайно враз- гію подолання бідності»;

Указ Президента ливими;

глобальне наростання нестійкості сві- України «Питання Міжвідомчої комісії з питань тової фінансової системи, виникнення загрозли- фінансової безпеки при Раді національної без вих кризових тенденцій, нездатність сучасних пеки і оборони України»;

Розпорядження Кабі фінансових інститутів (зокрема міжнародних) нету Міністрів України «Про схвалення Конце ефективно їх контролювати. пції розвитку системи запобігання та протидії За таких умов проблему фінансової безпеки легалізації (відмиванню) доходів, одержаних України важко переоцінити. Тому в сучасних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму умовах особливо актуальним є наукове обґрун- на 2005–2015 роки».

тування розробки та втілення в життя державної Так, Конституцією України визначено ос стратегії фінансової безпеки. Ключовими еле- новні засади забезпечення національної, держа ментами інституційної бази, яка регламентує вної, економічної, інформаційної, екологічної та основні напрями забезпечення національної особистої безпеки людини Водночас, як свід безпеки України, виступають такі правові акти чить аналіз статей Конституції, в Основному [1–7]: Конституція України;

Закон України Законі України поняття фінансової безпеки без «Про основи національної безпеки України»;

посередньо не згадується (табл. 1).

Таблиця 1.

Конституційні основи окремих складових національної безпеки.

Складова національної Стаття Зміст конституційного положення безпеки Громадська безпека, Захист прав усіх суб’єктів права власності й господарювання, соці Стаття Економічна безпека альна спрямованість економіки.

Державна безпека Захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпе Стаття Економічна безпека чення її економічної та інформаційної безпеки.

Інформаційна безпека Захист прав володіння, користування ї розпорядження власністю, Громадська безпека Стаття результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Державна безпека Захист прав здійснення підприємницької діяльності, яка не заборо Стаття Економічна безпека нена законом, прав споживачів щодо якості й безпечності продук Продовольча безпека ції та всіх видів послуг і робіт.

Державна безпека Захист прав здійснення підприємської діяльності, яка не забороне Економічна безпека Стаття 42 на законом, прав споживачів щодо якості й безпечності продукції Продовольча безпека та всіх видів послуг і робіт.

Захист прав на відшкодування за рахунок держави чи органів міс цевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої Економічна безпека Стаття незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Серед складових національної безпеки, зга- так і умисних дій. Вона існує у формі нереаль даних у Конституції, саме економічний та інфо- них планів, недостовірних звітів, спотворених рмаційний аспекти, на нашу думку, найбільш маніпулюваннями цін, хибних теорій тощо. Не тісно пов’язані з фінансовою безпекою держави. достовірні сигнали можуть надходити з підпри Це зумовлено тим, що фінанси виступають фо- ємств, державних органів, фінансових і товар рмою руху інформації про економічний потен- них ринків, від засобів масової інформації та ціал окремих осіб і суспільства в цілому, а вар- окремих індивідів. Тому рівень позитивного чи тісні показники – мірою цього потенціалу [1]. негативного впливу фінансів на економіку за Однак потрібно мати на увазі й можливість лежить, у першу чергу, від якості інформаційно виникнення та циркуляції дезінформації в еко- го забезпечення фінансового механізму.

номічній системі, що призводить до спотворе- Важливо також усвідомлювати, що один ного бачення її потенціалу й, відповідно, хиб- неадекватний сигнал здатний породити подаль них управлінських рішень. Як відомо, дезінфо- шу дезінформацію. Наприклад, установивши рмація може виникати як у результаті помилок, надто високі ставки податків, які не враховують Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки реальні можливості їх платників, держава зму- важеної державної політики відповідно до при шує суб’єктів господарювання переходити в се- йнятих в установленому порядку доктрин, кон ктор тіньової економіки. Це призводить до спо- цепцій, стратегій і програм. Аналіз інших пра творення статистичної інформації, якою корис- вових актів, що мають досить тісне відношення туються державні органи. У результаті їм стає до питання стратегії фінансової безпеки Украї важче приймати правильні управлінські рішен- ни, засвідчив таке.

ня. Тобто якщо управлінська система продукує У Законі України «Про Раду національної дезінформацію на виході, то внаслідок зворот- безпеки і оборони України» визначено функції ного зв’язку вона отримує дезінформацію й на цього координаційного органу, згідно з якими вході. Виникає замкнене порочне коло. Певний він розробляє та розглядає на своїх засіданнях критичний рівень дезінформації здатний знищи- питання, що належать до сфери національної ти управлінську систему. Це стосується як безпеки й оборони, і подає пропозиції Президе окремих підприємств, так і цілих держав. нтові України щодо проекту Закону України Фінансові ресурси як грошове вираження про Державний бюджет України за статтями, джерел формування засобів (можливостей) пов’язаними із забезпеченням національної без суб’єктів господарювання виступають посеред- пеки й оборони України [3, ст. 386].

ницькою ланкою між зміною інформаційних ре- В Указі Президента України «Про Страте сурсів у результаті управлінської діяльності та гію національної безпеки України» окреслено зміною матеріальних ресурсів суспільства в ре- принципи, пріоритетні цілі, завдання та механі зультаті виконання прийнятих управлінських зми забезпечення життєво важливих інтересів рішень. Хоча зміни в матеріальній базі можуть особи, суспільства й держави від зовнішніх і відбуватись і без проведення відповідних фінан- внутрішніх загроз. Головною метою Стратегії сових операцій, фінанси, однак, забезпечують задекларовано забезпечення такого рівня націо вищий рівень організації таких змін. У першу нальної безпеки, який би гарантував поступаль чергу, це стосується можливостей мобілізації ний розвиток України, її конкурентоспромож різноманітних ресурсів на вирішення певних ність, забезпечення прав і свобод людини й проблем. Зміни у фінансових і матеріальних ре- громадянина, подальше зміцнення міжнародних сурсах, у свою чергу, ведуть до змін в інформа- позицій та авторитету Української держави в ційних ресурсах. Таким чином, формується сучасному світі.

цикл взаємопов’язаних змін. Як відзначено Стратегією національної без Тому цілком правильно та своєчасно серед пеки України, складний стан економічної безпе основною спрямованістю державної політики ки зумовлений впливом таких чинників [4]:

Закон України «Про основи національної безпе- - нестійкістю економічного зростання та його ки України» [2] вказує такі напрями: надмірною залежністю від зовнішніх чинни - удосконалення антимонопольної політики;

ків;

створення ефективного механізму державно- - збереженням структурних деформацій у на го регулювання природних монополій;

ціональній економіці, неефективністю вико - подолання «тінізації» економіки через рефо- ристання матеріальних ресурсів;

рмування податкової системи, оздоровлення - відсутністю сприятливих умов для форму фінансово-кредитної сфери та припинення вання необхідного інвестиційного потенціалу відпливу капіталів за кордон, зменшення по- в національній економіці;

забанківського обігу грошової маси;

- недосконалістю податкової системи, низь - забезпечення збалансованого розвитку бю- кою ефективністю адміністрування податків і джетної сфери, внутрішньої й зовнішньої за- контролю за використанням бюджетних аси хищеності національної валюти, її стабільно- гнувань;

сті, захисту інтересів вкладників, фінансово- - низьким рівнем конкурентності та монополі го ринку;

зацією окремих галузей промисловості, а та - здійснення виваженої політики внутрішніх і кож недосконалістю механізмів захисту вну зовнішніх запозичень. трішнього ринку від несумлінної конкуренції Також цим Законом визначено об’єкти на- з боку імпортної продукції, неефективністю ціональної безпеки, принципи забезпечення на- боротьби з контрабандою;

ціональної безпеки, пріоритети національних - надмірною залежністю від імпорту енергети інтересів, загрози національним інтересам і на- чних ресурсів, недиверсифікованістю джерел ціональній безпеці України, основні напрями енергопостачання;

державної політики з питань національної без- - монополізацією іноземним капіталом певних пеки. Обумовлено, що національна безпека стратегічно важливих галузей національної України забезпечується шляхом проведення ви- економіки;

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки - нерозвиненістю національної інноваційної рмуванні фінансової та грошово-кредитної системи та некерованим відтоком за межі політики держави;

держави інтелектуальних і трудових ресур- - вивчення стану державного регулювання фі сів;

нансових ринків, тенденцій їх розвитку та - високим рівнем тінізації економіки, зумовле- внесення пропозицій і рекомендацій щодо ним, зокрема, поширенням тіньової зайнято- поліпшення ситуації в цій сфері;

сті, розповсюдженням напівлегальних мето- - аналіз діяльності державних органів та орга дів ухилення від оподаткування, криміналі- нів місцевого самоврядування щодо додер зацією економічних відносин. жання ними інтересів національної безпеки у Відповідно до розпоряджень Президента фінансовій і грошово-кредитній сферах, вне України № 72/2001-рп. від 21.12.2001 р. та № сення відповідних пропозицій і рекоменда 385/2002-рп. від 8.11.2002 р. було розроблено цій;

Стратегію економічного та соціального розвит- - вивчення та внесення пропозицій щодо вико ку України на 2004–2015 роки «Шляхом євро- ристання досвіду розвинутих країн у забез пейської інтеграції», згідно з якою визначено печенні фінансової безпеки й подоланні ті такі основні завдання [5]: ньової економіки.

- забезпечення сталого економічного зростан- Як показав проведений аналіз, у норматив ня та прискорення подолання на цій основі но-правових актах, що регламентують основні розриву в обсягах ВВП на одну особу між напрями національної безпеки, аспекти забезпе Україною й державами-членами Євросоюзу;

чення фінансової безпеки висвітлені недостат - забезпечення надійних передумов скорочен- ньо. Адже питання забезпечення фінансової ня розриву в рівні та якості життєвих станда- безпеки в більшості законодавчих актів відсутні ртів з країнами ЄС;

повністю, а в інших згадуються лише побіжно - поглиблення інтеграційних процесів між або надто загально й поверхнево. Позитивно, з Україною та ЄС в енергетичній сфері, спів- точки зору глибини опрацювання проблеми, ви робітництво в розвитку транспортно- діляється на цьому фоні Концепція розвитку си комунікаційних мереж, в інформаційній сфе- стеми запобігання та протидії легалізації (від рі та сфері високих технологій;

миванню) доходів, одержаних злочинним шля - опанування інноваційної моделі структурної хом, і фінансуванню тероризму на 2005– перебудови та зростання, реалізація якої по- роки, розроблена Державним комітетом фінан кликана забезпечити підвищення конкурен- сового моніторингу України та затверджена тоспроможності української економіки;

розпорядженням Кабінету Міністрів України.

- адаптація законодавства України, національ- На відповідний період було визначено такі на ної системи права до законодавства та права прями розвитку системи запобігання та протидії Європейського Союзу. легалізації незаконних доходів і фінансуванню Варто відзначити, що в питанні вибору мо- тероризму [7]:

делі вітчизняної системи господарювання існує - запобігання виникненню передумов для ле певна неузгодженість між Конституцією Украї- галізації незаконних доходів і фінансування ни, стаття 13 якої визначає соціальну спрямова- тероризму;

ність економіки, і Стратегію економічного та - запобігання використанню слабких сторін соціального розвитку України на 2004–2015 ро- фінансової системи з метою легалізації неза ки, яка орієнтована на інноваційну модель. конних доходів і фінансування тероризму;

Указ Президента України «Питання Міжві- - удосконалення механізму регулювання та на домчої комісії з питань фінансової безпеки при гляду за суб’єктами первинного фінансового Раді національної безпеки і оборони України» моніторингу;

від 7 травня 2001 року, яким затверджено По- - підвищення ефективності діяльності право ложення про Міжвідомчу комісію з питань фі- охоронних органів;

нансової безпеки при Раді національної безпеки - створення ефективної системи взаємодії між і оборони України, визначає такі основні її за- відповідними органами виконавчої влади;

вдання [6]: - підвищення кваліфікаційного рівня спеціалі - оцінку та прогнозування розвитку ситуації у стів і рівня їх технічного забезпечення;

фінансовій і грошово-кредитній сферах, вне- - формування в населення усвідомлення необ сення пропозицій щодо комплексного хідності запобігання та протидії легалізації не розв’язання проблем забезпечення фінансо- законних доходів і фінансуванню тероризму.

вої безпеки України;

Відповідно до напрямів розвитку системи - виявлення та оцінку загроз фінансовій безпе- запобігання та протидії легалізації незаконних ці України, тенденцій їх виникнення при фо- доходів і фінансуванню тероризму автори цієї Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Концепції окреслили досить детальний перелік Усе перераховане також можна сформулю конкретних заходів. Окрім того, Кабінет Мініс- вати як деякі завдання (їх повний перелік досить трів України щорічно затверджує програму або широкий), які повинні вирішувати органи дер план заходів із запобігання та протидії легаліза- жавної влади й управління з метою забезпечен ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним ня безпечного та ефективного функціонування шляхом, і фінансуванню тероризму. не тільки елементів фінансової системи держа Водночас Концепція не охоплює весь ви, але й усіх взаємозв’язаних із нею ланок дер спектр проблем фінансової безпеки держави. Як жавного управління.

справедливо зазначає відомий італійський екс- Першочерговим економіко-правовим актом, перт із міжнародних фінансів Фульчері Бруні який необхідно розробити із цією метою, має Рочча, фінанси – це канал проникнення, що до- бути Стратегія фінансової безпеки України. У зволяє контролювати ззовні країну-боржника. ній необхідно чітко окреслити такі напрями: ви Зовнішній контроль може швидко поширитися значення геофінансових зон впливу України;

на всі сторони економічного, а потім й соціаль- ідентифікацію критеріїв і параметрів (кількіс ного життя. Так набувають рис нові форми ва- них та якісних граничних значень) фінансової салітету та колоніалізму. Адже якщо в міжнаро- системи України, що задовольняють вимоги фі дних відносинах заборонено застосування вій- нансової безпеки на відповідному етапі розвит ськових потужностей, то використання фінан- ку держави;

розроблення механізмів і заходів сових потужностей зумовлює таке ж насильни- виявлення загроз фінансовій безпеці України та цьке проникнення в країну-суперницю. У характеристику сфер локалізації цих загроз;

зв’язку із цим необхідним є посилення вітчиз- установлення основних суб’єктів загроз, механі няної законодавчої бази нормативно-правовими змів їх функціонування, критеріїв впливу на фі актами, які б регламентували забезпечення фі- нансову систему;

розроблення методології про нансової безпеки, а саме – було б чітко визначе- гнозування, виявлення та попередження виник но об’єкти та суб’єкти забезпечення фінансової нення чинників, що зумовлюють появу загроз безпеки, внутрішні та зовнішні загрози, крите- фінансовій безпеці країни;

визначення об’єктів, рії, на основі яких можна було б робити виснов- предметів, параметрів контролю за забезпечен ки про дотримання всіма державними органами, ням фінансової безпеки України;

організацію а також недержавними господарськими адекватної системи органів забезпечення фінан суб’єктами вимог фінансової безпеки України. сової безпеки.

Висновки. Фінансова безпека держави – Ми вважаємо, що провідна роль у розробці основна умова її здатності здійснювати само- Стратегії фінансової безпеки України та в коор стійну фінансово-економічну політику відпові- динації реалізації положень цього документа дно до своїх національних інтересів. Вирішення має належати національному підрозділу фінан цієї проблеми полягає в досягненні та підтримці сової розвідки – Державному комітетові фінан здатності державних органів сового моніторингу України.

- забезпечувати стійкість економічного розви ЛІТЕРАТУРА тку держави, платіжно-розрахункової систе 1. Закон України «Про основи національної безпеки ми й основних фінансово-економічних пока України» від 19 червня 2003 року № 964-IV [Еле зників;

ктронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.

- нейтралізувати вплив світових фінансових 2. Закон України «Про Раду національної безпеки і криз і навмисних дій низки офіційних і ті оборони України» від 5 березня 1998 року № ньових структур на національну економічну 183/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим досту й соціально-політичну систему;

пу : http://zakon.rada.gov.ua.

- запобігати великомасштабному витоку капі- 3. О національної безпеки України: Указ Президен талів за кордон, «втечі капіталу» з реального та України від 12.02.2007 р. за № 105/2007 // Офі сектора економіки;

запобігати конфліктам ційний вісник України. – 2007. – № 11.

4. Указ Президента України «Про Стратегію еконо між інститутами різних рівнів з приводу роз мічного та соціального розвитку України «Шля поділу й використання ресурсів національної хом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки»

бюджетної системи;

від 28 квітня 2004 року № 493/2004 [Електронний - найбільш оптимально для економіки країни ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.

залучати й використовувати кошти інозем ua/cgi-bin/laws/main.cginreg.

них запозичень;

5. Стратегія економічного і соціального розвитку - запобігати злочинам та адміністративним України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейсь правопорушенням у фінансових правовідно- кої інтеграції» / [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, синах, зокрема, відмиванню доходів, одер- Б. М. Данилишин та ін.]. – К. : ІВЦ Держкомстату жаних злочинним шляхом. України, 2004. – 416 с.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 6. Указ Президента України «Питання Міжвідомчої 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про комісії з питань фінансової безпеки при Раді на- схвалення Концепції розвитку системи запобіган ціональної безпеки і оборони України» від 7 тра- ня та протидії легалізації (відмиванню) доходів, вня 2001 року № 294/2001 [Електронний ресурс]. – одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню те Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2. роризму на 2005–2015 роки» від 3 серпня 2005 р.

nsf/link1/U294_01.html. № 315-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginre.

УДК 338.24: Мандражи З. Р., Карабаш Э. У.

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГОПРЕДПРИЯТИЯ У статті запропонована методичний підхід оцінки та визначення конкурентоспроможності будівельних підприємств на основі аналізу ресурсного потенціалу підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ресурсний потенціал, еталонна модель, резерви, стратегія.

В статье предложен методический поход к оценке и определению конкурентоспособности строительных предприятий на основе анализа ресурсного потенциала предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, ресурсный потенциал, эталонная модель, резервы, стратегия.

This paper proposes a methodical approach to evaluating and determining the competitiveness of con struction companies on the basis of analysis of the resource potential of the enterprise.

Key words: competitiveness, resource potential, the reference model, reserves strategy.

Постановка проблемы. Проблема конку- компании к числу ключевых факторов успеха рентоспособности в рыночной экономике носит этой компании, которые, по их мнению, явля универсальный, всеобщий характер. В условиях ются определяющими для успеха предприятия глобализации конкурентоспособность приобре- в конкурентной борьбе в долгосрочном плане тает новые аспекты, характеризующиеся мас- [1].

штабностью, динамичностью и остротой, по- Поэтому одним из эффективных подходов к этому ее анализ и оценка являются объективной оценке конкурентоспособности предприятия необходимостью устойчивого развития пред- является ее оценка через совокупный потенциал приятия. развития. Этот подход позволяет объективно Одной из ключевых проблем строительных оценивать текущее состояние предприятия, про предприятий в условиях конкуренции является гнозировать его дальнейшее развитие, а также обеспечение необходимого уровня ресурсного формировать управляющие воздействия для потенциала, структура и производственные ха- корректировки курса предприятия.

рактеристики которого отвечали бы необходи- Анализ последних публикаций. Пробле мым требованиям в условиях быстрого научно- матичность оценки конкурентоспособности усу технического развития. По мере развития дело- губляется невозможностью во многих случаях вой деятельности владельцы и менеджеры законным способом получить достоверную ин предприятий стремятся к постоянному укрепле- формацию о различных аспектах производст нию своего потенциала, а главное – к обеспече- венно-хозяйственной деятельности конкурен нию количественного и качественного превос- тов. Однако анализ литературы в данной облас ходства над соперниками в объеме и составе ти позволил сделать вывод, что на сегодняшний собственных возможностей ведения дел, обу- день существует ряд методик в области оценки словленных этим потенциалом. Поэтому потен- конкурентоспособности предприятия.

циал субъектов предпринимательского бизнеса Так, в статье Р. Х. Хасанова «Методика следует всегда рассматривать как необходимую оценки конкурентоспособности предприятия»

предпосылку успешной конкуренции независи- предлагается методика, основанная на концеп мо от предмета и содержания деловой деятель- ции ценностной цепи М. Портера [2].

ности. Сахненко И. В. предложена методика оцен Авторы учебника «Стратегический ме- ки конкурентоспособности предприятий, осно неджмент» А. Томпсон и А. Стрикленд относят ванная на определении групповых и единичных отдельные элементы ресурсного потенциала показателей конкурентоспособности [3].

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Однако проблема ресурсного потенциала Исследователи подчёркивают, что компо как фактора оценки конкурентоспособности ненты потенциала должны рассматриваться не в строительного предприятия недостаточно изу- отдельности, а с учетом взаимосвязи между ни чена. Методика, предложенная Е. А. Яичнико- ми как частями единой системы, а ресурсы оце вым, и основанная на анализе количества и объ- ниваться не только количественно, но и качест ема заказов на производство работ, полученных венно, с учетом рациональности их использова в результате тендерных торгов дает ограничен- ния.

ную оценку деятельности организаций, по- Оценка экономической конкурентоспособ скольку не учитывает производственные воз- ности ресурсного потенциала строительного можности строительных организаций [4]. предприятия состоит из трех этапов.

Таким образом, существующие разработки Первый этап начинается со сбора финансо главным образом носят фрагментарный харак- во-экономической информации о состоянии тер, рекомендуя использовать для оценки кон- строительного предприятия. Определяются ос курентоспособности предприятия отдельные новные цели предприятия, его исходные и ко параметры. нечные характеристики финансово-хозяйствен Целью данного исследования является ной деятельности.

разработка методики оценки конкурентоспо- Второй этап заключается в расчете факти собности строительного предприятия через ре- ческого уровня конкурентоспособности пред сурсный потенциал, что в свою очередь позво- приятия через составляющие ресурсного потен лит объективно оценивать текущее состояние циала. Для этого был выбран комплекс показа предприятия, прогнозировать его дальнейшее телей для каждой категории составляющих по развитие, а также разрабатывать предложения по тенциала, а также в соответствии с весомостью совершенствованию системы управления ресурс- определены взвешенные баллы по данным пока ным потенциалом строительного предприятия. зателям.

Изложение основного материала. Конку- Третий этап, заключительный, позволяет рентоспособность предприятия определяется ее выполнить такие мероприятия:

потенциалом. Поэтому одной из ключевых про- - проанализировать уровень использования блем строительных предприятий в условиях ресурсного потенциала исследуемых строи конкурентной среды является обеспечение не- тельных предприятий;

обходимого уровня ресурсного потенциала, - оценить эффективность сложившейся систе структура и производственные характеристики мы управления ресурсным потенциалом которого должны отвечать требованиям эконо- предприятия;

мики. - разработать реальную стратегию повышения Само понятие «потенциал» (от лат. «poten- конкурентоспособности строительных пред tia» – «сила») не ново и активно используется в приятий.

различных науках, в том числе экономике. Не- На основе выходной информации о разных смотря на множество авторских трактовок, аспектах деятельности объектов оценки – практически все они сводятся к тому, что «по- строительных предприятий ОАО «Стройком тенциал» – это комплексное понятие, связанное плекс», Консоль, ООО «Южстрой» – возможно с эффективностью использования доступных в оценить уровень конкурентоспособности каж данный момент, а также скрытых ресурсов дого предприятия при помощи метода баллов.

предприятия для решения какой-либо оператив- Применение этого метода позволяет не только ной, тактической или стратегической задачи. определить основных конкурентов и место в Ресурсный потенциал строительного пред- конкурентной борьбе предприятия, которое приятия – это совокупность накопленных ре- оценивается (по критерию максимума набран сурсов хозяйствующего субъекта, характери- ных баллов), но и количественно оценить отста зующих возможности системы по осуществле- вание от ближайшего конкурентоспособного нию целенаправленной деятельности с учетом предприятия. Как оценочные ключевые показа влияния факторов внутренней и внешней среды. тели используем коэффициенты, которые опи По мнению Е. В. Драгуновой и Т. А. Финк, со- сывают отдельные составляющие потенциала став ресурсного потенциала строительного предприятия (табл. 1).

предприятия представляет собой совокупность Максимальное количество баллов по каж имущественного, финансового, кадрового, ор- дому оценочному относительному показателю ганизационно-технического потенциалов, а должно быть равно 10. Далее необходимо вы также потенциал внешней среды, который ока- явить наилучшие значения по каждому показа зывает существенное влияние на общий потен- телю и присвоить им 10 баллов и пересчитать циал предприятия [5]. значения оставшихся соответственно.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Таблица 1.

Результаты расчета оценочных показателей конкурентоспособности ресурсного потенциала.

Составляющие ресурсного потенциала и соот- Значения показателей ветствующие показатели конкурентоспособности ОАО «Стройкомплекс» Консоль ООО «Южстрой»

1. Имущественный потенциал:

Фондоотдача 3,36 4,2 2, Рентабельность совокупного капитала 0,2 0,12 0, Доля основных средств в активах 0,46 0,44 0, 2. Финансовый потенциал:

Коэффициент текущей ликвидности 4,23 3,88 3, Коэффициент платежеспособности 4,4 3,95 4, Коэффициент финансовой устойчивости 5,02 6,5 4, 3. Кадровый потенциал:

Уровень производительности труда 0,91 0,86 0, Уровень текучести кадров 9,58 10,64 8, 4. Организационно-технический потенциал:

Фондовооруженность 0,15 0,23 0, Коэффициент частоты травматизма 0,48 0,55 0, Коэффициент ритмичности 0,98 0,95 0, Интегральный показатель конкурентоспо- веденные в табл. 2, свидетельствуют о том, что собности строительного предприятия находится уровень конкурентоспособности исследованных как средневзвешенная частных стандартизиро- предприятий характеризуется незначительными ванных показателей. Результаты расчётов, при- колебаниями вокруг его среднего значения.

Таблица 2.

Расчет влияния отдельных составляющих ресурсного потенциала предприятий на их конкурентоспособность.

Значение Баллы по оценоч- Взвешенные показателя ному показателю баллы весомость ОАО «Строй ОАО «Строй ОАО «Строй ООО «Юж ООО «Юж ООО «Юж комплекс»

комплекс»

комплекс»

Консоль Консоль Консоль Показатель строй»

строй»

строй»

Фондоотдача 3,36 4,2 2,8 8 10 6,7 0,3 2,4 3 2, Имущест- Рентабельность со 0,2 0,12 0,09 10 6 4,5 0,3 3 1,8 1, венный по- вокупного капитала тенциал Доля основных 0,46 0,44 0,51 9 8,6 10 0,3 2,7 2,58 средств в активах Средневзвешенный показатель имущественного потенциала 8,1 7,38 6, Коэффициент те 4,23 3,88 3,22 10 9 7,6 0,4 4 3, кущей ликвидности Финансовый Коэффициент пла 4,4 3,95 4,6 9,6 8,6 10 0,4 3,84 3,44 потенциал тежеспособности Коэффициент фи 5,02 6,5 4,28 7,7 10 6,6 0,4 3,08 4 2, нустойчивости Средневзвешенный показатель финансового потенциала 10,92 11,04 9, Производитель 0,91 0,86 0,88 10 9,5 9,7 0,2 2 1,9 1, ность труда Кадровый потенциал Уровень текучести 9,58 10,64 8,09 9 10 7,6 0,2 1,8 2 1, кадров Средневзвешенный показатель кадрового потенциала 3,8 3,9 3, Фондовооруженность 0,15 0,23 0,10 6,5 10 4,3 0,1 0,65 1 0, Организаци Коэффициент час онно- 0,48 0,55 0,43 8,7 10 7,8 0,1 0,87 1 0, тоты травматизма технический Коэффициент рит потенциал 0,98 0,95 0,96 10 9,7 9,8 0,1 1 0,97 0, мичности Средневзвешенный показатель организационно-технического потенциала 2,45 2,97 2, Интегральный показатель конкурентоспособности 25,27 25,29 21, Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета.

Выпуск 33. Экономические науки Наиболее сильную позицию в конкурентной В связи с вышесказанным нахождение но борьбе занимает предприятие Консоль, отстаю- вых способов повышения привлекательности и щую – предприятие ООО «Южстрой». Для са- активности строительного предприятия на ос мого предприятия данный анализ позволит дать нове эффективного управления их ресурсным количественную и качественную оценку со- потенциалом является приоритетным направле стояния составляющих ресурсного потенциала, нием дальнейших разработок в данной области.

а также определить конкурентоспособность ЛИТЕРАТУРА предприятия на определенную дату.

1. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: кон Данные предприятия нуждаются в проведе цепции и ситуации / А. А. Томпсон, А. Дж.

нии мероприятий по управленческой корректи Стрикленд. – М. : Вильямс, 2003. – 236 с.

ровке ресурсного потенциала, т. к. ни одно из 2. Хасанов Р. Х. Методика оценки конкурентоспо них не набрало максимального значения интег собности предприятия / Р. Х. Хасанов // Совре рированных оценочных показателей. менная конкуренция. – 2009. – № 4. – С. 99–105.

Выводы. Оценка конкурентоспособности, 3. Сахненко И. В. Методика оценки конкурентоспо построенная на основе анализа ресурсного по- собности предприятий / И. В. Сахненко // Вісник тенциала предприятия, позволяет проанализи- Міжнародного слов’янського університету. – ровать уровень использования ресурсного по- 2007. – № 1. – С. 25–28.

4. Яичников Е. А. Оценка конкурентоспособности тенциала исследуемых строительных предпри строительной фирмы / Е. А. Яичников // Эконо ятий;

выявить резервы и потери ресурсного по мика строительства. – М. : Изд-во Московского тенциала строительных предприятий;

оценить государственного строительного университета, эффективность сложившейся системы управле 1997. – 367 с.

ния ресурсным потенциалом предприятия;

раз 5. Драгунова Е. В. Оценка конкурентоспособности работать стратегию повышения конкурентоспо- коммерческих предприятий / Е. В. Драгунова, Т. А.

собности для убыточной категории составляю- Финк // Сборник научных трудов НГТУ. – 2009. – щих ресурсного потенциала строительных № 4(58). – С. 79–84.

предприятий.

УДК 351.711:332. Чалий І. Г.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ СХЕМ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ В СИСТЕМІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА Встановлено особливості визначення ключових показників оцінки діяльності учасників схем до вірчого управління майном в системі житлового будівництва, проаналізовано існуючі схеми інвес тування в нерухомість на ринку первинного житла, запропоновано алгоритм проектування інтег рального рейтингу надійності забудовника при застосуванні механізмів довірчого управління, сис тематизовано фінансові показники оцінки управителів ФФБ (ФОН), удосконалено інформаційно аналітичне забезпечення учасників схем довірчого управління майном в житловому будівництві.

Ключові слова: довірче управління майном в житловому будівництві, функціонування системи фондів фінансування будівництва і фондів операцій з нерухомістю, інформаційно-аналітична сис тема ключових показників оцінки діяльності учасників схем довірчого управління.

Установлено особенности определения ключевых показателей оценки участников схем довери тельного управления имуществом в системе жилищного строительства, проанализированы суще ствующие схемы инвестирования в недвижимость на рынке первичного жилья, предложено алго ритм проектирования интегрального рейтинга надежности застройщика при применение меха низмов доверительного управления, систематизировано финансовые показатели оценки управляю щих ФФС (ФОН), усовершенствовано информационно-аналитическое обеспечение участников схем доверительного управления имуществом в жилищном строительстве.

Ключевые слова: доверительное управление имуществом в жилищном строительстве, функ ционирование системы фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимо стью, информационно-аналитическая система ключевых показателей оценки деятельности участ ников схем доверительного управления.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки On the base of conceptually-methodical generalization of the trusting property management in housing building the concepts of the information and analytical providing of trusting property management are de veloped in the system of housing building, which includes the analysis of the existent charts of investing in the real estate at the market of primary habitation, the algorithm of planning of the integral rating of reli ability of the developer, the financial indexes of estimation of managers of the funds of building financing and funds of operations with the real estate. The information and analytical providing of participants of charts of trusting property management in housing building is improved.

Key words: trusting property management in housing building, functioning of the system of funds of building financing and funds of operations with the real estate, information and analytical system of key in dexes of estimation of activity of participants of charts of trusting management.

Постановка проблеми. З метою створення (А. Беркути [3], О. Кухленка [4], В. Любаро умов для реалізації конституційного права кож- ва [5]);

ного громадянина України на житло, поліпшен- - дослідження впливу економічних механізмів ня забезпечення громадян житлом основною та факторів на процес відтворення житла (О.

метою регуляторних заходів, спрямованих на Бичкова [3], А. Крушевського [6], Р. Тяна [7], розвиток системи фінансування житлового бу- Л. Шутенка [8]);

дівництва України, має бути перетворення її на - діяльності управителів ФФБ (ФОН) (В. Они потужний механізм мобілізації тимчасово віль- щенка [9]);

них грошових коштів громадян і підприємств та - оцінки ефективності використання ресурсів їх трансформації в інвестиційні ресурси. будівельного потенціалу підприємств та З початку 2006 року, до статті 4 Закону прийняття стратегічних рішень (А. Ачкасова України «Про інвестиційну діяльність» було [10], О. Тищенка [11], В. Торкатюка [8], С.

внесено зміни, які суттєво обмежили джерела Ушацького [12]);

фінансування житлового будівництва. При цьо- - управління інвестиційним процесом та інно му значно зросла зацікавленість забудовників у ваційною діяльністю у будівництві (П. Бубе використанні ресурсів фондів фінансування бу- нка [13], А. Воробйова [14]).

дівництва (ФФБ), механізм діяльності яких вре- Метта статті – дослідження формування гульований Законом «Про фінансово-кредитні системи ключових показників оцінки діяльності механізми і управління майном при будівництві учасників схем довірчого управління майном в житла та операціях з нерухомістю» (Закон про системі житлового будівництва.

управління майном в будівництві), найголовні- Виклад основного матеріалу. Дослідження шою особливістю якого є той факт, що відноси- особливостей використання механізмів довірчо ни між учасниками будівництва ґрунтуються на го управління в системі житлового будівництва принципах довірчої власності. дозволило сформувати інформаційно-аналітич Інститут довірчої власності є новим для на- ну систему ключових показників оцінки діяль ціональної нормативної системи, а українські ності учасників схем довірчого управління за компанії не мають значного практичного досві- такими структурними елементами: варіативна ду в реалізації проектів, що передбачають залу- оцінка забудовником існуючих схем інвесту чення коштів за договорами довірчого управ- вання в нерухомість на ринку первинного жит ління. Тому дослідження проблем функціону- ла;

інтегральний показник надійності забудов вання схем довірчого управління майном в жит- ника;

фінансові показники оцінки управителів ловому будівництві є надзвичайно актуальним. фондів фінансування будівництва та фондів Аналіз літератури. Теоретико-методоло- операцій з нерухомістю (ФОН).

гічним базисом дослідження є праці закордон- Перший структурний елемент системи – ва них та вітчизняних науковців і фахівців у різних ріативна оцінка забудовником існуючих схем сферах: інвестування в нерухомість на ринку первинно - дослідження ринку житла як елементу сис- го житла – подано у вигляді SWOT-аналізу теми управління містом, принципів його фо- (табл. 1) за юридичною, маркетинговою, фінан рмування та функціонування, перспектив совою та регуляторною складовими застосуван розвитку ринку житла у тісному взаємо- ня емісії цільових облігацій та залучення коштів зв’язку з розвитком будівельної галузі та ри- фондів фінансування будівництва при виборі нку ріелтерських послуг (Ю. Манцевича [1], джерел фінансування зведення об’єкту забудов Г. Онищука [2]);

ником.

- розробки державної стратегії розвитку сфери Проведений SWOT-аналіз дозволяє забудо житлового будівництва та інвестиційного за- внику обґрунтувати доцільність вибору механі безпечення розвитку будівельного комплексу зму фінансування будівництва житла.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Таблиця 1.

Вибір джерел фінансування зведення об’єкту забудовником.

Емісія цільових облігацій Залучення коштів фонду фінансування будівництва Cили Слабкості Можливості Загрози Сили Слабкості Можливості Загрози Юридична: Маркетингова: Юридична: Юридична: Юридична: Юридична: Маркетинго- Фінансова:

легітимність незручність схе- можливість правова легітим- незбалансо- ва: можливість схеми;

ми для клієнтів- забудовни- невизначе- ність схеми;

ваність прав можливість односто звичність юридичних осіб, ка залиши- ність у пи- зрозумі- та обов’язків, надання інве- роннього цільових що купують об- ти об’єкт за танні пря- лість схеми що покладені сторам інфо- розірвання облігацій лігації з випла- собою, і по- мої реєст- для фінан- на забудов- рмації про договору для фінан- тою премії (сума гасити зо- рації прав сових уста- ника, який значні зако- інвестором, сових уста- премії не вхо- бов’язання власності нов (банки, функціонує в нодавчі гаран- та надання нов (банки, дить до вартості перед інвес- на нерухо- інститути системі ФФБ;

тії їхніх прав відповідно інститути квартири в пода- торами мість від- спільного (контроль за го відшко спільного тковому обліку грошовими разу на інвестуван- Маркетин- діяльністю за- дування;

інвестуван- покупця);

коштами;

власника ня);

будовника з гова:

ня);

облігації;

неможливість боку управи- Регулятор Фінансова: безпосеред- теля ФФБ, на: можли Фінансова: Фінансова:

значні накладні значні мож- Регулято- невисокі ніх відносин з можливість вість втру Маркетин витрати при емі- ливості по- рна: мож- ризики фіс- інвесторами;

дострокового чання в дія гова:

безпосеред- сії (реєстрація даткової ливість кальної не- незвичність розірвання льність та ній зв’язок випуску, послу- оптимізації. втручання визначенос- ФФБ-схеми договору то- додатково зі спожива- ги рейтингуван- в діяль- ті. для громадян;

що);

го контро чем – влас- ня цінних папе- ність та лю з боку ником облі- рів, аудит, дер- додатково- Фінансова: Маркетинго- управителя гацій (відсу- жмито, юридич- го контро- необхідність ва: викорис- ФФБ.

тність посе- ні послуги тощо) лю з боку утримання тання потен редника);

можуть складати ДКЦПФР. посередника – ціалу управи звичність біля 1% суми сплата вина- теля ФФБ для цільових емісії;

городи упра- додаткового облігацій придбання про- вителю. залучення ін для грома- фесійних послуг весторів (рек дян;

при розміщенні лама, експлу цінних паперів атація бренду (якщо емітент тощо) Фінансова:

невисокі ри- скористається зики фіска- відповідними льної неви- послугами);

значеності;

можливість ви відсутність користання облі обов’язку гаційного випу достроково- ску для фінансу го викупу вання лише од облігацій ного об’єкту.

Примітка: достовірність визначених показників доведено за допомогою коефіцієнту конкордації, який знахо дить в межах від 0,7 до 0,9.

Важливою складовою запропонованої сис- KH = wбр Kбр + wфп Kфп + wпд Kпд + wбд теми є надійність забудовника, яку визначено як Kбд + wбз Kбз + wбп Kбп, спроможність забудовника зберігати у часі у де wбр, wфп, wпд, wбд, wбз, wбп – вагові коефіцієнти встановлених межах значення всіх параметрів, відповідних показників: бізнес-репутації забу необхідних для виконання договірних умов в довника (Kбр), фінансового потенціалу забудов заданих режимах і умовах застосування із за- ника;

(Kфп), прозорості діяльності забудовника безпеченням необхідної якості об’єктів будів- (Kпд), бізнес-досвіду забудовника (Kбд), бізнес ництва. зв’язків забудовника (Kбз),бізнес-прак-тики за Узагальнене значення інтегрального показ- будовника (Kбп).

ника надійності забудовника (KH) розраховано Для запропонованої ознакової множини як сума оцінок показників з урахуванням зна- розраховані значення еталонних критеріїв і чущості кожної компоненти, отриманої експер- шкали стандартизації показників другого ступе тним шляхом з використанням методу Делфі: ню деталізації. У результаті статистичного Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки опрацювання даних опитування отримані вагові вання та розробки практичних рекомендацій коефіцієнти кожної компоненти інтегрального щодо інформаційно-аналітичного забезпечення показника надійності забудовника. Опитування довірчого управління майном в системі житло було проведене серед 18 управителів ФФБ, вого будівництва.

представників Київського, Харківського, Одесь- У ході проведення дослідження отримано кого і Полтавського регіонів. такі теоретичні і практичні результати.

Отримані розрахунки свідчать, що найбільш 1. На основі систематизації поглядів україн значущою компонентою інтегрального рейтингу ських та закордонних правників на історичні ви надійності забудовника є «Фінансовій потенціал токи трасту та розгляду розвитку управительсь забудовника» (39,9%), за ним «Прозорість дія- ких відносин в Україні проаналізовано зв’язок льності забудовника (16%), «Бізнес-репутація сучасного законодавчого втілення інституту до забудовника» (13,6%), «Бізнес-досвід забудов- вірчого управління з його зарубіжними першо ника» (13,1%), «Бізнес-практика забудовника» джерелами та національними нормативними тра (9,9%), «Бізнес-зв’язки забудовника» (8,1%). диціями. Зазначена систематизація дає підстави Третій структурний елемент – фінансові по- для висновку про те, що інститут довірчого казники оцінки управителів фондів фінансуван- управління, запроваджений в національну право ня будівництва (ФФС) та фондів операцій з не- ву систему, не є досконалим, та наразі може ха рухомістю (ФОН) – систематизовано за даними, рактеризуватися як доволі суперечливе явище.

що регулюються Законом України «Про фінан- 2. У результаті проведеного дослідження сово-кредитні механізми і управління майном особливостей управління майном в сфері жит при будівництві житла та операціях з нерухомі- лового будівництва з визначенням прав і стю» № 978 та Держфінпослуг з визначенням обов’язків учасників системи функціонування алгоритму розрахунку та нормативного значен- ФФБ (ФОН) систематизовано проблеми існую ня показників. чої нормативно-правової неврегульованості Ключові показники оцінки забудовника- процесів створення фінансово-кредитних меха учасника ФФБ (ФОН) проекту подано у вигляді нізмів в житловому будівництві, а саме узагаль стратегічної карти (рис. 2), побудованої у фор- нено підходи до визначення дозвільних власти маті збалансованої системи показників за ком- востей категорії «забудовник»;

систематизовано понентами адаптованими до схем довірчого проблеми договірних стосунків між забудовни управління майном в житловому будівництві ком і управителем;

визначено індикатори «ці (інновації, розвиток, навчання;

внутрішні гос- льового використання» у договорі між забудов подарські процеси, інвестори – довірителі, фі- ником та управителем;

досліджено природній нансова складова), що дозволяє візуально за до- конфлікт інтересів щодо визначення ризиків помогою причинно-наслідкового ланцюжка ці- реалізації проекту, що виникає під час укладан лей визначити стратегію забудовника щодо за- ня договорів між забудовниками та управителя лучення інвестицій із застосуванням схем дові- ми.

рчого управління майном. 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення Сформована модель інформаційно-аналіти- учасників схем довірчого управління майном в чної системи ключових показників оцінки дія- житловому будівництві характеризується існу льності учасників схем довірчого управління ін- ванням комплексних інформаційних потоків, що тегрує зазначені структурні елементи з визна- впливають на прийняття управлінських рішень ченням інформаційних потоків інвестора- забудовниками, управителями та довірителями.

довірителя, забудовника та управителя, руху Оптимізація цих потоків з одночасним підси грошових коштів і переміщення прав власності ленням їхньої аналітичної складової дозволяє на нерухомість (рис. 3). підвищити прозорість інвестування та ефектив Запропонована система забезпечує процес ність будівництва.

визначення, вимірювання, аналізу, підготовки, 4. Надійність забудовника – учасника схем інтерпретації та надання інформації, необхідної довірчого управління майном розглядається як для прийняття обґрунтованих рішень учасника- важливий показник сформованого інформацій ми схем довірчого управління (інвесторами, за- но-аналітичного забезпечення механізмів довір будовниками, управителями ФФС та ФОН) що- чого управління. Згідно з проведеним експерт до доцільності участі і забезпечення контролю ним аналізом найбільш впливовими компонен житлового будівництва із використанням меха- тами інтегрального показника надійності забу нізмів довірчого управління коштами. довника є фінансовий потенціал забудовника, Таким чином, в результаті проведення до- прозорість діяльності забудовника, бізнес слідження вирішено важливе науково-практич- репутація забудовника, бізнес-досвід забудов не завдання теоретико-методичного обґрунту- ника.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Фінансова складова Використання потенціалу ФФБ для Збільшення Збільшення можливості додаткового залучення прибутку інвесторів співпраці знадійними Збільшення обсягів жит- управителями Збільшення довіри лового інвесторів будівництва Виконання договірних умов Якість збудованого житла Надійність забудовника Інвестори Бізнес- Прозорість Бізнес-зв’язки Фінансовий Бізнес-практика Бізнес-досвід репутація за- діяльності потенціал забудовника забудовника забудовника будовника забудовника забудовника Співробітництво за Тривалість функціо- Гнучкість забудовника в питаннях Наявність аудиторсько Кількість Наявність вільних Внутрішні господарські процеси будовника з субпід нування забудовника ціноутворення (кількість змін за го висновку до річного об’єктів побу- оборотних активів в рядниками, що ма на ринку будівницт- будовником ціни на вимірну оди звіту забудовника дованих забу забудовника на по- ють визнану репута ва житла ницю об’єкта інвестування (разів довником за Своєчасне надання ін чатку будівництва цію на ринку житла і )) Тривалість роботи на роки існування Інформаційна кооперація з упра формації на запит упра- будівельному ринку Доступ до отриман- вителем ФФБ (систематичне кон Наявність вільних вителя Кількість керівників забудов- сультування, регулярний обмін ня кредитних ресур грошових коштів в об’єктів, що ника Оприлюднення звітнос- даними, оперативне попередження забудовника протя- Здатність забудов перебувають у про зміну обставин тощо) ті забудовника Участь забудовника гом будівництва ника ефективно про будівництві в інших ФФБ проек- ходити дозвільні Ефективність роботи забудовника тах в попередніх пе- процедури з організації здачі об’єкта в екс ріодах плуатацію виток, навчан Інновації, роз Впровадження інноваційних Виконання наукових та Підвищення кваліфікації технологій будівництва науково-технічних робіт персоналу, якість будіве ня льних потужностей Рис. 2. Стратегічна карта ключових показників оцінки і моніторингу забудовника-учасника ФФБ проекту.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Варіативна оцінка забудовником існуючих схем інвестування в нерухомість на ринку первинного житла SWOT-аналіз Фонд фінансування будівництва (ФФБ) Довірче Інвестор-довіритель управління   Управитель ФФБ Забудовник (установник довірчого управління) Нерухомість фінансові показники оцінки упра- інтегральний показник на вителів ФФБ і ФОН дійності забудовника  Оплата Оплата робіт Забудовник Управитель, емітент Довіритель, власник сертификатів сертифікатів ФОН сертификатів ФОН   Сертифікати Нерухомість ФОН   Дохід Нерухомість в оренду/на продаж Дохід   Орендар / Покупець   Фонд операцій з нерухомістю (ФОН) Умовні позначення:

рух грошей переміщення права власності на нерухомість інформаційні потоки забудовника інформаційні потоки управителя інформаційні потоки довірителів (інвесторів) Рис. 3. Модель інформаційно-аналітичної системи ключових показників оцінки діяльності учасників схем довірчого управління.

5. Удосконалено стратегічне управління тифікації ключових показників для оцінювання процесом залучення інвестицій забудовником із альтернатив при виборі механізму фінансування використанням коштів ФФБ шляхом розробки будівництва об’єкту. Застосування запропоно та графічного представлення стратегічної карти ваної моделі дозволяє комплексно оцінити па ключових показників оцінки стратегічних рі- раметри діяльності всіх учасників системи дові шень забудовником, що дозволяє цілеспрямова- рчого управління коштами в будівництві житла.

но конкретизувати вимоги інвесторів-довірите ЛІТЕРАТУРА лів за найбільш впливовими за розрахунками 1. Ачкасов А. Е. Некоторые аспекты управления автора чинниками інтегрального показника на строительным производством / А. Е. Ачкасов // дійності забудовника та координувати ресурси Вестник ХНУ. Проблемы стабилизации и эконо забудовника для використання потенціалу ФФБ мического развития : сб. научн. трудов. – Харьков :

для додаткового залучення інвесторів. Основа, 1998. – № 404. – С. 67–72.

6. Ефективність застосування схем довірчо- 2. Беркута А. В. Реформування ціноутворення у бу го управління майном в системі житлового бу- дівництві: завдання, напрями, проблеми / А. В.

дівництва залежить від якісного інформаційно- Беркута // Економіка України. – 2002. – № 2. – аналітичного забезпечення їх учасників та іден- С. 4–9.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 3. Бичков О. П. Економічні механізми та фактори 10. Онищенко В. О. Вплив облікових інтерпретацій відтворення житла в Україні : автореф. дис. на на діяльність управителів фондів операцій з неру здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. хомістю / В. О. Онищенко, Т. В. Момот // Комму 08.07.03 «Економіка будівництва» / О. П. Бичков. – нальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. :

К., 2005. – 20 с. Техника, 2008. – Вып. 85. – C. 217–223.

4. Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного 11. Онищук Г. І. Ринок житла – елемент системи розвитку / Павло Трохимович Бубенко. – Харьков : управління містом. Принципи його формування НТУ «ХПГ», 2002. – 315 с. та функціонування / Г. Онищук // Схід. Серія:

5. Воробйов А. В. Державне управління інвестицій- економіка. – 2002. – № 1. – С. 31–33.

ною діяльністю в будівництві : автореф. дис. на 12. Тищенко А. Н. Оценка эффективности использо здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : вания ресурсов строительного потенциала пред спец. 25.00.02 «Механізми державного управлін- приятия / А. Тищенко, О. Головко // Коммуналь ня» / А. В. Воробйов. – Запоріжжя, 2007. – 20 с. ное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Тех 6. Крушевський А. В. Системний підхід у вивченні ника, 2003. – Вып. 48. – С. 10–48.

економічної ефективності інвестицій / А. В. Кру- 13. Тян Р. Б. Проблемы стоимости строительных шевський // Будівельне виробництво : зб. наук. объектов / Р. Тян, В. Залунин // Управление пр. – К. : НДІБВ, 2001. – Вип. 42. – С. 72–74. строительными проектами: сборник научных 7. Кухленко О. І. Будівельний комплекс України в трудов. – Днепропетровск : ПГАСА, 1997. – Вып.

умовах нової інвестиційної політики / О. І. Кух- 2. – С. 73–76.

ленко // Економіка України. – 1996. – № 12. – С. 14. Фінансово-будівельні групи: нові учасники інвес 35–41. тиційного процесу : монографія / [С. А. Ушаць 8. Любаров В. М. Державна політика щодо стратегії кий, Г. В. Лагутін, В. О. Поколенко, А. В. Шпа розвитку галузі (на прикладі підприємств будіве- ков]. – К. : КНУБА, 2003. – 111 c.

льних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 15. Основные направления совершенствования стра ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 тегического управления на строительных пред «Механізми державного управління» / В. М. Лю- приятиях / [Л. Н. Шутенко, В. И.Торкатюк, Н. П.

баров. – К., 2000. – 19 с. Пан, Н. М. Золотова, С. В. Бутник] // Коммуналь 9. Манцевич Ю. Про можливість обвалу ринку жит- ное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Тех ла в Україні / Ю. Манцевич // Економіка України. – ника, 2003. – Вып. 51. – С. 29–56.

2007. – № 7. – С. 81–87.

УДК 502.62. Чекмарева Т. М., Коцюба М. П.

РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Приведені результати аналізу підходів до сучасної оцінки соціально-економічної ефективності природних територій, що особливо охороняються (ПТОО) в Україні. Крім того, визначено значення ПТОО у функціонуванні «екологічного каркаса», а також встановлено соціально-економічне значен ня ПТОО.

Ключові слова: природні території, що особливо охороняються, соціально-економічна ефекти вність, економічна оцінка природних ресурсів, економічний розрахунок, кадастр природно заповідного фонду.

Приведены результаты анализа подходов к современной оценке социально-экономической эф фективности ООПТ в Украине. Кроме того, определено значение ООПТ в функционировании «эко логического каркаса», а также установлено социально-экономическое значение ООПТ.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, социально-экономическая эффек тивность, экономическая оценка природных ресурсов, экономический расчет, кадастр природно заповедного фонда.

The results of analysis of approaches for modern estimation of socio-economic efficiency of especially guarded natural territories (ЕGNT) in Ukraine. In addition, the value of ЕGNT is certain in functioning of «ecological framework», and also the socio-economic value of ЕGNT has been set.

Key words: especially guarded natural territories, socio-economic efficiency, economic evaluation of natural resources, economic calculation cadastre of the naturally-protected fund.

Постановка проблемы. В настоящее время нию с прошлым веком. Очевидно, что каждое отмечается существенное превышение техно- последующее поколение живет в условиях и по генного давления на биосферу, даже по сравне- правилам, написанным человечеством сегодня.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки В этой связи немалое значение имеют новые от- вследствие хозяйственной деятельности челове крытия и изобретения. Однако, что же они оз- ка, флора Украины характеризуется большим начают для каждого из нас? разнообразием. Из 300–350 тыс. видов высших В 2015 году солнечная энергия может впер- растений Земли на территории страны насчиты вые стать дешевле энергии, добываемой из неф- вается более 25 тыс. Имеют значение и другие ти и газа, что определит дальнейшее развитие виды растительности: луговая, водно-болотная энергетики. Металлов и других полезных иско- и т. д. Однако роль природно-запо-ведных тер паемых хватит совсем ненадолго, например, се- риторий достаточно многогранна.

ребра – на 29 лет, олова – на 40 лет, урана – на Все ООПТ являются ядром «экологического 59 лет. Ухудшение экологии привело к тому, каркаса» природных регионов. Их наличие что только для остановки прироста углекислого обеспечивает экоравновесие, а также возмож газа в атмосфере каждый житель России должен ность обмена семенными зачатками и миграции сажать в год 545 деревьев. животных. Как известно, «экологический кар Анализ литературы. Существуют публи- кас» состоит из площадных (эталонных) эле кации целого ряда ученых: Полякова А. Ф., Да- ментов, которые выполняют роль ядер и линей выденко В. А., Белявского Г. О., Арсенюка С. Ю. но вытянутых элементов, осуществляющих и других, которые посвящены изучению роли и функцию биокоридоров, т. е. формируется еди состояния растительного покрова в Украине. ная взаимосвязанная, функционирующая как Как известно, растительность является важней- одно целое сеть.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |
 

Похожие работы:Загрузка...
выгодные инвестиции в интернете
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.