авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ...»

-- [ Страница 8 ] --

коммерческих банков в развитии приоритетных 7. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / Л. Дж.

предприятий и отраслей региона. Гитман, М. Д. Джонк. – М., 1997. – 1008 с.

8. Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный под ход / Дж. Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен. – М., 1998. – 846 с.

ЛИТЕРАТУРА 9. Банковское дело / под ред. М. Лаврушина. – М. :

1. Пересада А. А. Управление банковскими инвести Банки и биржи, 2000. – 360 с.

циями : монография / А. А. Пересада, Т. В. Майо рова. – К. : КНЭУ, 2005. – 388 с.

УДК 657. Головай Н. М.

ПРИНЦИПИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ Здійснено критичний аналіз міжнародного і національного підходів до визначення якісних хара ктеристик та основоположних облікових принципів складання й подання фінансової звітності су часними підприємствами.

Ключові слова: фінансова звітність, вимоги до фінансової звітності, принципи та якісні хара ктеристики фінансової звітності, міжнародні стандарти фінансової звітності, національні (по ложення) стандарти фінансової звітності.

Проведен критический анализ международного и национального подходов к определению каче ственных характеристик, а также основоположных учетных принципов формирования и пред ставления финансовой отчетности современными предприятиями.

Ключевые слова: финансовая отчетность, требования к финансовой отчетности, принципы и качественные характеристики финансовой отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, национальные (положения) стандарты финансовой отчетности.

Critical analysis was made, international and national approaches to determining qualitative charac teristics and original accounting principles of drawing up and filing financial accountability by modern en terprises were compared.

Key words: financial accountability, requirement to financial accountability, principles and qualitative characteristics of financial accountability, international standards of financial accountability, national (regulations) standards of financial accountability.

Постановка проблеми. Своєрідність еко- дповідати фінансова звітність. Водночас, сучас номічних, правових та соціальних умов функці- ні глобалізаційні процеси та потреба у єдності онування вітчизняного бізнесу в Україні обумо- та стабільності підходів до ведення бухгалтер влює відповідну сукупність вимог, яким має ві- ського обліку й формування фінансової звітнос Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ті обумовлюють необхідність виконання загаль- чотири якісних характеристики, завдяки яким ноприйнятих принципів МСФЗ, які визначають інформація у звітності є корисною для користу якісні характеристики фінансової звітності вачів: зрозумілість, доречність, достовірність, будь-якого підприємства, що представлене на зіставність. Серед перелічених характеристик світовому ринку. найбільшу увагу приділено достовірності. Зок Інтеграція України до світового співтовари- рема, виокремлено п’ять обов’язкових ознак ін ства вимагає приведення вітчизняної норматив- формації, яку можна характеризувати як досто но-законодавчої бази з обліку до міжнародних вірну: правдиве подання, превалювання сутнос бухгалтерських норм і принципів. Водночас, під ті над формою, нейтральність, обачність, повно час дослідження національних та міжнародних та [2].стандартів бухгалтерського обліку, керівник Викладені у Концептуальній основі якісні проекту «Навчальна програма з бухгалтерського характеристики фінансової звітності наведені обліку в Україні» Джон Стед відмітив, що зміст також в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо П(С)БО в середньому на 40% коротший, ніж у вої звітності» [3]. Водночас, поняття достовір їх аналогів МСБО. Тому, з метою удосконален- ності фінансової інформації обмежується озна ня П(С)БО та наближення їх змісту до МСБО, ками правдивого подання (без помилок і пере рекомендовано доповнити національні стандар- кручень) та нейтральності (без упередження).

ти обліку більш змістовними визначеннями та Інші ознаки достовірності фінансової інформа пояснювальними прикладами для кращого ро- ції, а зокрема обачність, повне висвітлення, пре зуміння останніх [1]. Зазначене обумовило по- валювання сутності над формою, представлені у требу здійснити порівняльний аналіз основних складі основних принципів бухгалтерського об вимог, а, зокрема, принципів та якісних харак- ліку та фінансової звітності [4] або принципів теристик фінансової звітності за МСБО і вітчиз- підготовки фінансової звітності [3], які повніс няними стандартами обліку, з поясненням сут- тю дублюються за складом.

ності кожного розходження. У Концептуальній основі складання та по Аналіз літератури. Порівняння окремих дання фінансових звітів за міжнародними стан базових засад вітчизняного бухгалтерського об- дартами бухгалтерського обліку визначені такі ліку із вимогами міжнародних стандартів обліку основоположні облікові принципи-припущення:

та фінансової звітності, а, зокрема, дослідження принцип нарахування та принцип безперервності.

міжнародного та вітчизняного підходів до ви- Так, для забезпечення принципу нарахуван значення принципів та якісних характеристик ня, результати операцій та інших подій визна облікової інформації, викладені у працях вітчи- чаються в тих звітних періодах, коли вони від зняних та російських вчених: С. Ф. Голова, Н. буваються, а не тоді, коли отримують чи спла Гури, Т. Кучеренка, М. Ф. Огійчука, П. Т Саб- чують грошові кошти. Дотримання вищезазна лука, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченка, М. Г. Чума- ченого принципу під час формування звітності ченка, П. Я. Хомина, Н. Цвєткової та інших на- дозволяє користувачам отримати більше інфор уковців. Вагомий внесок у вирішення цих про- мації, оскільки такі фінансові звіти інформують блем зробили зарубіжні вчені: В. Ф. Палій, Я. В. не лише щодо отриманих або виплачених гро Соколов, А. Н. Хорін, Л. А. Бернстайн, М. Ф. шових коштів у періоді, що минув, але й містять Ван Бреда, Г. А. Велш, Д. Колдуел, Б. Нідлз, Е. дані про очікувані надходження грошових кош С. Хендріксен, А. Д. Шеремет. тів або зобов’язання щодо їх виплати у майбут Метою статті є проведення критичного ньому (за умов, коли розрахунки проводять піс аналізу повноти висвітлення й однозначного ля моменту реалізації).

тлумачення у вітчизняних нормативних доку- На відміну від Концептуальної основи ментах міжнародного підходу щодо визначення складання та подання фінансових звітів за між принципів та якісних характеристик фінансової народними стандартами бухгалтерського облі звітності. ку, у якій принцип нарахування передбачає від Виклад основного матеріалу. Для прийн- повідність доходів і витрат, П(С)БО 1 передба яття виважених управлінських рішень як на рів- чає формулювання принципу як принцип нара ні підприємства, так і зовнішніми користувача- хування та відповідності доходів і витрат, і по ми, у фінансовій звітності повинна наводитись суті охоплює два положення – принцип нараху інформація, яка відповідає відповідним прави- вання та принцип відповідності доходів і ви лам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та трат, які, до речі, в положеннях GAAP викладені прийнятними для користувачів. Так, зокрема, взагалі окремо [5].

відповідно до Концептуальної основи складання Принцип безперервності відповідно до та подання фінансових звітів за міжнародними Концептуальної основи передбачає, що фінан стандартами бухгалтерського обліку виділено сові звіти мають складати, діючі підприємства, Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки які не мають наміру ліквідуватися або суттєво щоб не бути хибною та недостовірною. Звіт звужувати масштаби своєї діяльності. У випад- ність також повинна містити нейтральну інфор ку, якщо підприємство має такий намір або по- мацію вільну від упередженості, яка не налаш требу, цю інформацію необхідно розкрити у зві- тована заздалегідь на визначений результат.

тності, щоб не вводити користувачів в оману. Обачність інформації є необхідною переду В положеннях GAAP принцип безперервно- мовою під час формування звітності за міжна сті (діючого підприємства) обґрунтовується родними стандартами. Поняття обачності відпо тим, що підприємство, яке незабаром припинить відно до Концептуальної основи складання та функціонування (ліквідується, у тому числі у подання фінансових звітів за міжнародними випадку банкрутства), як правило, характеризу- стандартами бухгалтерського обліку передбачає ється меншою загальною (ліквідаційною) варті- необхідність дотримання обережності під час стю активів, ніж організація, що продовжує фу- складання фінансових звітів за наявності умов нкціонувати [6]. невизначеності, з метою запобігання завищення Як вже було зазначено, крім вказаних прин- активів і доходів та заниження зобов’язань і ви ципів, МСФЗ виділяють чотири основні якісні трат. Окрім цього, передбачено також, що характеристики: зрозумілість, доречність, до- принцип обачності не дозволяє навмисне зани стовірність, зіставність [2]. жування активів або доходів чи завищення зо Зрозумілість інформації не передбачає її бов’язань або витрат [2]. Водночас, вітчизняне максимальне спрощення, а ґрунтується переду- законодавство [3;

4] такого суттєвого доповнен сім на припущенні, що переважна частина кори- ня не передбачає, хоча, як відомо, в країнах з стувачів цієї інформації мають відповідні знан- розвиненою економікою традиційно намагають ня з бухгалтерського обліку, економіки і мають ся завищувати прибутки, а в країнах з перехід за мету вивчати таку інформацію достатньо ре- ною економікою – занижувати [7].

тельно. Водночас, інформація не повинна ви- Положення GAAP, виходячи з припущення, ключатися зі звітності підприємства лише на тій що менеджери підприємства зацікавлені наво підставі, що окремим користувачам її буде важ- дити у фінансових звітах сприятливу інформа ко зрозуміти. Доречність інформації виражаєть- цію про діяльність підприємства, передбачають ся в її відповідності потребам користувачів під виконання принципу (обмеження) консерватиз час прийняття ними рішень. Інформація вважа- му або обачності та реалізації. Сутність прин ється доречною, якщо вона впливає на рішення ципу консерватизму полягає в тому, що доход користувачів шляхом надання допомоги в оцін- визнається тільки тоді, коли на це існує обґрун ці ними минулих, теперішніх або майбутніх по- тована впевненість, а витрати визнаються, як дій, а також якщо вона виправдовує чи забезпе- тільки виникає обґрунтована можливість.

чує підтвердження їхніх минулих оцінок. В Принцип реалізації означає, що сума визнаного Концептуальній основі доречність інформації доходу має бути меншою, ніж продажна ціна більш детально розкривається через додаткову її реалізованих товарів і послуг на очікувану суму якісну характеристику – суттєвість. Інформація безнадійних боргів [6].

є суттєвою, якщо її відсутність або невірне ві- Підхід визначення принципу обачності в дображення може вплинути на економічні рі- положеннях GAAP є більш вузьким порівняно з шення користувачів, прийняті на основі фінан- МСФЗ, оскільки обачність розглядається лише в сових звітів. Тобто суттєвою вважається інфор- контексті доходів та витрат. Водночас, концеп мація, яка є важливою для прийняття відповід- туальна основа складання та подання фінансо них управлінських рішень. вих звітів за міжнародними стандартами бухга Достовірність інформації є свідченням того, лтерського обліку передбачає використання ви що вона характеризується неупередженістю та моги обачності також, наприклад, при визна вільна від суттєвих помилок. При цьому, корис- ченні ймовірного строку корисної експлуатації тувачі можуть покладатися на неї тою мірою, машин і обладнання, кількості можливих прете якою вона відображає або, як очікується, буде нзій щодо гарантії. Тобто, принципу обачності відображати дійсний стан справ на підприємст- необхідно дотримуватися під час формування ві. Концептуальна основа складання та подання виключно всіх статей фінансових звітів.

фінансових звітів за міжнародними стандартами Наступною важливою додатковою характе бухгалтерського обліку розкриває достовірність ристикою відповідно до Концептуальної основи інформації за допомогою таких додаткових ха- є превалювання сутності над формою. Сутність рактеристик: повноти, нейтральності, обачності, здійснених господарських операцій або інших превалювання сутності над формою та правди- подій не завжди відповідає тому, що випливає з вого подання. Зокрема, інформація фінансових їх юридичної форми. За таких обставин, під час звітів повинна бути повною в межах суттєвості, складання фінансових звітів відповідно до ви Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки мог міжнародних стандартів обліку ця особли- грошового вимірника та періодичність. Під час вість повинна обов’язково бути врахованою. складання звітності американські підприємства У вітчизняних документах [3;

4] поняття керуються такими принципами як собівартість, «превалювання сутності над формою» викладе- нарахування, відповідність та повне розкриття но формально і означає, що операції облікову- інформації. Вимоги, або як їх ще інтерпретують, ються відповідно до їх сутності, а не лише ви- обмеження до процесу підготовки фінансових ходячи з їх юридичної форми. звітів включають: співвідношення витрати В Концептуальній основі складання та по- вигоди, суттєвість, консерватизм (обачність).

дання фінансових звітів за міжнародними стан- Крім вищезазначених принципів існує ряд дартами бухгалтерського обліку зазначено, що принципів, які відносять до інших: принцип «оцінюючи, чи відповідає стаття визначенню превалювання сутності над формою та принцип активу, зобов’язання або капіталу, необхідно подвійного запису.

звернути увагу на сутність та економічну реаль- Розробники П(С)БО виділяють десять ність, а не лише на їх юридичну форму» [2]. По- принципів: принцип автономності підприємст яснення зазначеного підходу продемонстровано ва, принцип безперервності діяльності, принцип на прикладі майна, від якого підприємство пе- періодичності, принцип історичної (фактичної) редбачає отримати вигоди, хоча юридичний ко- собівартості, принцип нарахування й відповід нтроль на це майно відсутній, наприклад ви- ності доходів і витрат, принцип повного висвіт знання фінансової оренди як активу і зо- лення, принцип послідовності, принцип обачно бов’язання в балансі орендаря;

відображення сті, принцип превалювання сутності над фор ноу-хау, одержаного в процесі дослідно- мою, принцип єдиного грошового вимірника.

конструкторської роботи, навіть коли юридич- Водночас, під час дослідження принципів та ний контроль відсутній [2]. якісних характеристик звітної інформації, пере Отже, вирішальним під час визнання акти- конуємося у тому, що МСФЗ виокремлюють вів є контроль вигод від їх використання, а не лише два принципи-припущення: безперервнос наявність права власності на них. Саме тому те- ті діяльності та нарахування. Окрім цього рмінові «активи» надається значення ресурсів, МСФЗ передбачають якісні та додаткові до них контрольованих підприємством, а не ресурсів, характеристики облікової інформації.

які належать підприємству. Перелік вітчизняних принципів охопив не Окрім вищезазначеного Концептуальна ос- лише принципи в розумінні правил, але й аксіо нова складання та подання фінансових звітів ми бухгалтерського обліку (або особливості бу окреслює обмеження щодо доречності та досто- хгалтерського обліку чи передумови його орга вірності інформації: своєчасність, співвідно- нізації) [8]. Зокрема, до принципів за МСФЗ не шення вигод і витрат, збалансованість якісних включено саме ті принципи, які доцільно вважа характеристик. ти аксіоматичними: повного висвітлення, авто Зіставність як якісна характеристика фінан- номності, безперервності, єдиного грошового сових звітів передбачає, що користувачі повинні вимірника, періодичності.

мати можливість порівнювати фінансові звіти Висновки та перспективи подальших до підприємства за різні періоди з метою визна- сліджень. Враховуючи вищезазначене можемо чення основних тенденцій його фінансового дійти висновку про необхідність перегляду й стану та результатів діяльності. Користувачі та- удосконалення вітчизняних принципів обліку і кож повинні мати можливість здійснювати по- звітності на законодавчому рівні. Не дивлячись рівняння фінансових звітів різних підприємств, на те, що основою формування положень (стан що забезпечить оцінку їх відносного фінансово- дартів) бухгалтерського обліку в Україні є го стану, результатів діяльності та змін у фінан- МСФЗ, зміст та структура вітчизняних принци сово-майновому стані. пів обліку і звітності, більше відповідає прин Відповідно до стандартів GAAP виокрем- ципам GAAP, які базуються на національних люють: 1) якісні характеристики інформації, що характеристиках господарської діяльності в являють собою загальні вимоги до якості звітної США. При цьому, пріоритетом нашої держави є інформації;

2) основні припущення щодо фор- економічна євроінтеграція, що обумовлює, пе мування звітних форм;

3) основні принципи редусім, необхідність впровадження в систему (методи) обліку та звітності;

4) інші принципи. вітчизняного обліку досвіду європейських країн.

Зокрема, якісні характеристики передбача- Систематизація та чітке визначення обмеженого ють релевантність, надійність (достовірність), кола принципів як правил формування інформа зіставність та послідовність (постійність). До ції у фінансовій звітності з дотриманням вимог основних припущень віднесені єдине ізольоване МСФЗ сприятиме удосконаленню організації підприємство, безперервність, використання обліку на вітчизняних підприємствах.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ЛІТЕРАТУРА 8. Гура Н. Бухгалтерський облік як наука, його 1. Стед Джон. Відповіді на запитання читачів нашо- принципи, предмет і об'єкти / Н. Гура // Бухгал го журналу / Джон Стед // Бухгалтерський облік і терський облік і аудит. – 2007. – № 6. – С. 3–8.

аудит. – 2003. – № 8. – С. 55–57. 9. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: ана 2. Концептуальна основа складання та подання фі- ліз стану та перспективи розвитку : монографія / нансових звітів. Міжнародні стандарти бухгал- С. Ф. Голов. – К. : Центр учбової літератури, терського обліку / за ред. С. Ф. Голова ;

[перекл. з 2007. – 522 с.

англ.]. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і 10. Грюнинг Х. Ван. Международные стандарты фи аудиторів України, 1998. – 736 с. нансовой отчетности. Практическое руководство / 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Х. Ван Грюнинг // Всемирный банк. – [3-е изд.]. – «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. М. : Мир, 2006. – 344 с.

наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87. 11. Кучеренко Т. Принцип історичної (фактичної) со 4. Закон Україні «Про бухгалтерський облік та фі- бівартості у фінансовій звітності / Т. Кучеренко // нансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996. Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С.

5. Литвин Н. Концептуальна основа фінансового 14–18.

обліку та звітності: чи потрібна вона Україні? / Н. 12. Кучеренко Т. Принцип обачності у фінансовій Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – звітності / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і № 9. – С. 10–14. аудит. – 2009. – № 2. – С. 8–13.

6. Энтони Р. Учет: ситуации и примеры / Р. Энтони ;

13. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б.

[ред. и предисл. А. М. Петрачкова] ;

[пер. с англ.]. – Нидлз, Х. Андерсен, Д. Колдуэлл ;

[пер. с англ.

М. : Финансы и статистика, 1993. – 560 с. под ред. Я. В. Соколова]. – М. : Финансы и стати 7. Цвєткова Н. Суттєвість інформації фінансової стика, 2004. – 496 с.

звітності та її вплив на економічні рішення кори- 14. Соловьева О. В. Международная практика учета и стувачів / Н. Цвєткова // Бухгалтерський облік і отчетности : учебник / О. В. Соловьева. – М. :

аудит. – 2007. – № 7. – С. 38–45. ИНФРА-М, 2005. – 332 с.

УДК 657. Джаферова Л. Р.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРАЇНИ Розкрито напрями створення середовища ринкового господарства завдяки відповідним інсти тутам, що призведе до формування адекватної моделі бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на формуванні інституціонального середовища в контексті політичних та економічних процесів.

Ключові слова: інституціоналізм, інституціональне середовище, інфорсмент, інфраструктура, бухгалтерський облік.

Раскрыты направления создания среды рыночного хозяйства благодаря соответствующим ин ститутам, что приведет к формированию адекватной модели бухгалтерского учета. Основной ак цент сделан на формировании институциональной среды в контексте политических и экономиче ских процессов.

Ключевые слова: институционализм, институциональная среда, инфорсмент, инфраструкту ра, бухгалтерский учет.

The directions of creation of environment of market economy are exposed due to the proper institutions that will result in forming of an adequate model of accounting. The basic accent is done on forming of insti tutional environment in the context of political and economic processes.

Key words: institutionalism, institutional environment, informant, infrastructure, accounting.

Постановка проблеми. Бухгалтерський та створенні характерної для певних соціально облік є невід’ємною складовою господарської економічних умов моделі бухгалтерського облі діяльності усіх суб’єктів підприємництва. Саме ку. Сам процес створення такої моделі завжди завдяки йому підприємець може будувати крок залежить від курсу тих реформ та напрямів під за кроком свою діяльність, надаючи їй юридич- прапором яких йде країна.

ну силу, а держава отримувати податки і збори, Мета дослідження полягає у розгляді сис виступаючи при цьому регулятором завдяки ме- теми інститутів, завдяки яким можливо буду тодологічної регламентації облікового процесу вання ринкового господарства, враховуючи до Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки слідження відомих економістів у рамках теорії Однак один з засновників теорії економіч інституціоналізму та узагальнення цього істо- ного розвитку Пітер Тамаш Бауер, що вивчав ричного опиту для удосконалення існуючих ін- досвід ряду країн, що розвиваються (П. Бауер ститутів, одним з яких є бухгалтерський облік. проводив власні дослідження в Західній Малай Виклад основного матеріалу. При побудо- зії, Західній Африці та Індії) вважав, що основу ві економічної системи, орієнтованої на ринок, процесу економічного розвитку цих країн також виникає необхідність у новому підході до ви- становлять існуючі в суспільстві інститути, ку вчення економічних процесів, що визнає важли- льтурно-ціннісні орієнтації та поведінкові нор ву роль соціальних норм і досліджує механізми ми. Функціонування економіки визначається їхніх змін, які приймають форму формальних особистісним, культурним і політичним факто інститутів, але найчастіше мають неформальну рами, людськими здатностями та мотиваціями, а природу. Ключовим поняттям для пояснення, також суспільними й політичними інститутами.

що відбувається в економіці країн перехідного Він критикував підхід щодо того, що незаможне чи трансформаційного періоду є термін «інсти- населення країн, що розвиваються, не може здій тут», як організації, що формують соціально- снювати перспективні заощадження. Навпаки, за економічне середовище ринкового господарства допомогою напруженої праці, проявляючи якос (акціонерні товариства та інші власники, союзи ті ощадливості й передбачливості, бідняки ціл підприємців, профспілки, держава, судова сис- ком здатні досягти успіху, за умови, що держава тема, політичні партії, неприбуткові організації не буде втручатися в їхню діяльність, забезпе різного виду, родина, освітні установи) [1]. чуючи захист прав власності [5, с. 144].

Уперше поняття «інститути» були введені в Соціально-економічні та політичні інститу предмет економічної теорії представниками так ти обумовлюють роль індивіда в суспільстві званого старого інституціоналізму – американ- (найманий робітник, власник, політик і т. п.), ськими економістами Торстеном Вебленом координують його дії в прийнятні для суспільс (1857–1929), Джоном Коммонсом (1862–1945), тва рамки, і деякою мірою впливають на вибір Уеслі Клер Мітчеллом (1874–1948). рішень. І це одне з обов’язкових умов прогресу – «Институты – это, по сути дела, распро- людина приймає рішення, керуючись внутрі страненный образ мысли в том, что касается от- шніми, індивідуальними мотивами, джерелом дельных отношений между обществом и лично- яких є особливості його особистості.

стью и отдельных выполняемых ими функций;

Отже, теорія інституціоналізму, будучи ін и система жизни общества, которая слагается из ституціонально-еволюційною теорією, може бу совокупности действующих в определенное ти застосовна й корисна для всіх економік (роз время или в любой момент развития какого винених, перехідних, що розвиваються) завдяки угодно общества, может с психологической тому, що представники «старого» і «нового» ін стороны быть охарактеризована в общих чертах ституціоналізму завжди намагалися налагодити как превалирующая духовная позиция или рас- зв’язки між економічною теорією, правом, соці пространенное представление об образе жизни в ологією, політологією, психологією та іншими обществе» [2, с. 201–202]. науками.

Таким чином, Т. Веблен зв’язував економі- При цьому ключовим моментом еволюцій ку з дією психологічного фактору, Дж. Коммонс ного підходу є те, що склад діючих «економіч основний акцент зробив на правові категорії, них і політичних гравців» міняється за законами юридичні установи, що визначають, на його ду- природного добору, що дозволить зруйнувати мку, розвиток економіки. старе, підтримати нове, і в підсумку виробити На сьогоднішній день, у рамках сучасного новий оптимальний шлях розвитку суспільства.

інституціоналізму найпоширенішим є тракту- Тобто в цьому випадку акцент робиться на зда вання інститутів визнаного лідера даної теорії тності суспільства до самоорганізації, що при Дугласа Норта – «это правила, механизмы, пускає, що будь-яка виникаюча необхідність обеспечивающие их выполнение, и нормы пове- його структурного перетворення буде сполуча дения, которые структурируют повторяющиеся тися з економічною доцільністю та політичними взаимодействия между людьми» [3, с. 73]. можливостями, а процеси змін не вийдуть із ру На думку Д. Норта, застосування теорії ін- сла взаємної трансформації всіх елементів гро ституціоналізму дає гарні результати лише при мадського життя.

аналізі ринків у розвинених країнах, але воно Тобто спостерігається якийсь процес «конс також є допомогою для вивчення економічних труктивного руйнування», що на думку Й. Шу систем минулого та перехідних економік, що мпетера укладається в тім, що еволюція сама характеризуються зміною інституціональної створює такі механізми, що є в якийсь мірі оп структури [4, с. 43]. тимальними [6].

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Стабільність інститутів час від часу пору- Розходження в рівнях економічного та соці шується, заміняючись періодом розпаду одних ального розвитку країн багато в чому залежать інститутів на появу нових. В основному це від- від сформованих в них інститутів. Коли термін бувається через суперечливість і несумісність «інститут» використовується економістами, мо самих інститутів, які склалися в різні історичні ва звичайно йде про конкретні інституціональні й культурні епохи. Рано або пізно соціально не- угоди [9], тобто правилах поведінки, засновані доцільні інститути припиняють своє існування, на прийнятих принципах, які пропонують або, втрачаючи сприятливого зовнішнього середо- навпаки, забороняють ті або інші способи дії.

вища. Виходячи з даної концепції інститутів, Сукупність існуючих інституціональних акцент робиться на боротьбі агентів, що поро- угод перебуває в безпосередній взаємодії, так джує нові інститути шляхом опосередкованих званої компліментарності, що і дозволяє досяга конфліктів (mediated-conflict institutionalism) [7, ти бажаних економічних ефектів. Говорячи про с. 145]. взаємодію та взаємозалежність інститутів, важ Оцінюючи цю ситуацію в короткостроково- ливо розрізняти їхню природу (рис. 1):

му періоді, можна говорити про те, що, з еконо- - неформальні інститути (традиції, звичаї, со мічної точки зору, ці еволюційні процеси не зав- ціальні стереотипи), які складаються спон жди є оптимальними. Як відзначив Дж. танно і є результатом взаємодії безліч «грав Б’юкенен, «общественные институты развива- ців», що переслідують свої інтереси;

ются, и те из них, которые сохраняются и про- - формальні інститути (конституції, закони, цветают, не обязательно являются лучшими с судові прецеденти, адміністративні акти), які точки зрения людей, живущих в их условиях» встановлюються й підтримуються свідомо, [8, с. 210]. завдяки державному регулюванню.

Реформування економічного і політичного сектору країни з боку держави Реформування моделі бухгалтерського обліку у трансформа ційний період Напрям сьогоднішнього дню: кон- Збільшення масштабів свого впливу на центрація ресурсів на вузькому ко- соціальне-економічне життя країни за лі проблем, які суспільство може вдяки змінам політичного курсу і ство рення необхідної інституціональної се вирішувати в умовах реформування реди Інституціональна середа Неформальні інститути Формальні інститути - традиції - конституція, кодекси, закони - звичаї - судові прецеденти - соціальні стереотипи - адміністративні акти - культурна спадщина - механізми та процедури, що забезпечу - історичне минуле ють дотримання загальноприйнятих правил Причина виникнення інститутів Складаються спонтанно і є результатом Встановлюються та підтримуються взаємодії людей, що переслідують свої свідомо, завдяки зусиллям суспіль інтереси ства Рис. 1. Схема реформування сучасної моделі бухгалтерського обліку.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Також варто виділити ще одну групу фор- подолання опору необхідно платити непомі мальних інститутів – це механізми й процедури, рно високу ціну;

що забезпечують дотримання загальноприйня- 2) виникають, коли провідні учасники ринку ві тих правил. І коли дана сукупність формальних дкрито не протидіють введенню нового пра і неформальних інститутів перебуває у взаємо- вила, але проводять його деформацію, при зв’язку та взаємозалежності, і підлегла реаліза- стосувавши це правило своїм вузьким інте ції прийнятих пріоритетів, має місце говорити ресам;

про інституціональне середовище. 3) консервація приватних інституціональних Під інституціональним середовищем (ото- перетворень укладається в блокуванні пода ченням) розуміється створена інфраструктура, льшого розвитку інституту, що може загаль що забезпечує загальну стабільність сформова- мувати дію природних умов, які можуть них структур власності, сценарію приватизації, впливати на його розвиток;

звичайно спосте політичну й правову стабільність системи, діє- рігається ситуація, в якій чим більш успішні здатність судової системи, культури контрактів початкові перетворення, тим сильніше зале і зобов’язань. Таким чином, завданням інститу- жність від спочатку вибраної траєкторії, іг ціонального середовища є забезпечення стабі- норування можливих кращих варіантів роз льності та адекватності сформованих інституці- витку, отже, тим скоріше може статися бло ональних угод, а також адаптивності створених кування подальшого розвитку [11, с. 13–15].

інститутів. «По сути, речь идет о «точной на- Специфіка інституціональних змін в умовах стройке» в соответствии с меняющимися эко- перехідної економіки така, що особливості ста номическими реалиями. При отсутствии адек- новлення того або іншого інституту (інституці ватного институционального фундамента эко- ональної угоди) можуть бути зрозумілі та оці номический рост будет носить кратковремен- нені тільки в контексті всієї сукупності інститу ный конъюнктурный характер» [10, с. 17]. ціональних змін. Поняття «інституціональні Але, як може країна, що перебуває в умовах зміни» звичайно використовується стосовно жорсткого протистояння інститутів минулої еко- змін в якій-небудь конкретній інституціональній номічної системи інститутам ринкової економіки, угоді, а не до всієї інституціональної структури відтворити те необхідне інституціональне ото- [9].

чення. Природно, що роль каталізатора, інстру- Джон Стюарт Міль відзначає, що розподіл мента та стимулу лягає тільки на державу, діяль- продукту, так само як і систему економічних ві ність якої повинна бути однозначно ефективної. дносин, що проявляється у формах і методах ро Нами пропонується двоступінчаста страте- зподілу, можна вважати результатом дії двох гія дій (див. рис. 1): на першому кроці держава груп факторів – конкуренції та традиції, причо повинна концентрувати свої зусилля й ресурси му економісти завжди схильні приділяти увагу на вузькому колі проблем, які вона, при всій лише першій групі факторів [12].

своєї слабкості в трансформаційний період, ще Говорячи про конкуренцію, у першу чергу може, але повинна вирішувати (забезпечення необхідно оцінити вплив політичної конкурен мінімально необхідних соціально-економічних ції, тому що, розглядаючи умови формування стандартів);

на другому кроці держава повинна нового інституціонального середовища в держа підвищити свої здатності через посилення сус- ві, що закладає основи ринкової економіки та пільних інститутів, створення механізмів сти- демократичної системи керування, не можна мулювання соціально-економічних процесів і обійтися без характеристики політичного режи контролю за діяльністю посадовців. му, що багато в чому визначає спрямованість На даному етапі політичного та економіч- розвитку соціально-економічних інститутів.

ного розвитку українського суспільства виникає Перш ніж оцінювати можливості бюджет певна необхідність у посиленому розвитку ба- ної, кредитно-грошової дисциплін при рефор зових цінностей демократії й ринкової економі- муванні державних фінансів, важливо врахову ки. Мова йде про проведення інституціональних вати той факт, що вони будуть залежати від ін реформ у зв’язку зі змінами в економічній сис- ституціональних угод при наявності політичної темі, які будуть неминучим слідством змін у по- конкуренції.

літичному житті. Відповідно до рейтингової оцінки просу Я. Кузьмінов, В. Радаев, А. Яковлев, Є. вання економічних реформ Європейського бан Ясин виділяють основні проблеми інституціо- ку реконструкції й розвитку (ЄБРР), станом на нального реформування: 2000 рік всі країни з перехідною економікою 1) якщо дієвість протидії досить значна та про- було поділено на чотири групи по ступені кон являє підвищену активність, то найчастіше куренції політичних інститутів: конкурентні де виникає відторгнення нового інституту;

для мократії (Угорщина, Чехія, Польща, Естонія, Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Словенія, Литва, Латвія), концентровані полі- яких є школа суспільного вибору (public choice).

тичні режими (Словаччина, Хорватія, Болгарія, Тим самим теорія відмовляється від викорис Румунія, Киргизія, Молдавія, Росія, Україна), тання припущення «доброзичливого диктато післявоєнні режими (Македонія, Грузія, Алба- ра», що прагне до суспільного блага, і розглядає нія, Вірменія, Азербайджан, Таджикистан, Бос- політичні процеси в якості такої ж взаємодії нія й Герцеговина), неконкурентні політичні безлічі егоїстичних агентів, як і економічні.

режими (Казахстан, Узбекистан, Білорусія, Крім цього, мова йде про відмову від політичної Туркменістан). За результатами такої оцінки теореми Коуза (тобто уявлення про те, що еко Україна, як і Росія, перебувають у середині спи- номічна політика не залежить від розподілу ску групи з концентрованим політичним режи- влади в політичній системі) на користь аналізу мом, при якому існують елементи демократич- впливу влади та інститутів на поведінку полі ної системи, але політична конкуренція зіштов- тичних гравців [14, с. 39].

хується із серйозними обмеженнями. На думку А. Радигіна, «если система отно Що стосується залежності здійснюваних шений, характеризующих «институциональную реформ від таких політичних інститутів як засо- упорядоченность», не обеспечивает функциони би масової інформації, структура цивільного су- рование «обязательств, вызывающих доверие», спільства, нормативне забезпечення розвитку а также более или менее действенный инфор соціально-економічної сфери країни, то при смент контрактных прав и прав собственности, конкурентному політичному середовищі, вони ссылки на теорему Коуза напоминают скорее будуть сприяти лобіюванню інтересів на ко- благие пожелания, чем прогнозы, основанные ристь реалізації споконвічно заданих темпів і на сколько-нибудь серьезной логике суждений»

напрямків реформ. [10, с. 19].

Реформи в країнах з неконкурентною полі- Зважаючи на те, що на Україні більш десяти тичною системою в меншому ступені залежать років впроваджуються ринкові методи господа від інституціональних факторів, і в основному рювання, можна вважати, що розвиток різних визначаються індивідуальними перевагами по- форм власності здійснюється дуже низькими літичних сил країни. Отже, у країнах, віднесе- темпами і не сприяє конкурентоспроможності них до даного політичного режиму, позитивні підприємств, породжує розвиток тіньового сек реформи, які властиві ліберальної економіки, тору [15, с. 62]. Слід зазначити, що податкова можуть взагалі не проводитися, але також має система України за останнє десятиріччя підда місце й зворотна ситуація високих темпів пози- лася модернізації: з’явилося спрощене оподат тивних економічних реформ. Прикладом є Ка- ковування суб’єктів малого підприємництва, захстан, де подібні реформи були досягнуті за- здійснюється робота з поліпшення системи по вдяки особистим перевагам глави держави [13, даткового адміністрування, і, звичайно ж, щорі с. 6–7]. чно збільшуються податкові надходження.

Розглядаючи питання взаємовпливу політи- Незважаючи на перераховане вище, існує ки та економіки (політичних і економічних ін- ряд серйозних недоліків, головним з яких є ви ститутів, що визначають структуру суспільства), сокі видатки платників податків на виконання в економічній науці виникає проблема щодо ро- вимог податкового законодавства, що породжує згляду даної взаємодії: або політичні проблеми значний по своїх масштабах тіньовий сектор розглядаються як один з активно впливаючих [16, с. 93]. Відповідно до недавно проведених факторів, на економічні процеси, що відбува- досліджень Світового банку, Україна зайняла ються, або, навпаки – політичне життя країни передостаннє 177-е місце по складності сплати розглядається в контексті економічних процесів, податків, на останньому місці виявилася Біло що відбуваються. русія [17, с. 59]. В Україні відсутній інфорс А. Лібман пропонує альтернативний підхід мент: замість механізму, що спонукує всіх до аналізу політичних і економічних проблем, суб’єктів ринку виконувати діючі національні й коли економічні процеси розглядаються як по- міжнародні закони, сплачувати податки та стро літичні. Суть ідеї полягає в тому, що гравці, го дотримуватися контрактів, що укладаються, традиційно віднесені до економічних, насправді діє корумпованість посадовців податкових ві в багатьох випадках у своїх діях виконують фу- домств і породжуваний нею, менталітет україн нкції політичних гравців. У цьому випадку пре- ських громадян, «...відповідно до якого вища дметом аналізу повинна бути не економічна або «доблесть» платника податків полягає в укри політична, а політико-економічна система. Тоб- ванні своїх прибутків, надсиланні активів за ко то мова вже йде про нову політекономію, що рдон, прямому обдурюванні податкових органів, сформувалася в результаті взаємопроникнення між якими і рядовими платниками податків йде декількох теоретичних шкіл, найбільш відомої з постійна, хоча і не об’явлена, війна» [18, с. 8].

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития Висновки. Узагальнення історичного до (Исследование предпринимательской прибыльно свіду, який склався завдяки дослідженням відо сти капитала, кредита, процента и цикла конъ мих економістів в рамках теорії інституціоналі юнктуры) / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – зму, свідчить про те, що при реформуванні сис 454 с.

теми бухгалтерського обліку важливо розуміти 7. Либман А. Экономическая интеграция на постсо той факт, що прийняття законів і норм само по ветском пространстве: институциональный ас собі не вирішить проблему побудови нової ефе- пект / А. Либман // Вопросы экономики. – 2005. – ктивно орієнтованої системи, оскільки, крім фо- № 3. – С. 142–156.

рмальних норм, багато чого залежить від нефо- 8. Бьюкенен Дж. М. Сочинения / Дж. М. Бьюкенен. – рмальних правил (традицій, звичок, звичаїв, со- М. : Таурус Альфа, 1997. – 560 с.

9. Lin J. Institutions and Economic Development / J.

ціальних стереотипів). Поведінка економічних Lin, J. Nugent. – Handbook of Development Eco суб'єктів формується виходячи з особистих і nomics, 1995. – Vol. III, ch. 38. – 2307 p.

сформованих групових порядків, особливостей 10. Радыгин А. Институциональные компоненты ділових відносин, тому, розглядаючи умови фо экономического роста / А. Радыгин, Р. Энтов // рмування інституціонального середовища, не Вопросы экономики. – 2005. – № 11. – С. 14–38.

обхідно враховувати не тільки існуючі соціаль- 11. Институты: от заимствования к выращиванию но-економічні та політичні інститути, але й по- (опыт российских реформ и возможность культи передній період розвитку суспільства. вирования институциональных изменений) / [Я.

Реформування моделі бухгалтерського об- Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин] // Во ліку завдяки створенню інституціонального се- просы экономики. – 2005. – № 5. – С. 5–27.

12. Mill J. S. Principles of Political Economy / J. S. Mill. – редовища дозволить реалізовувати намічені Book II. Ed. by. w. Ashbg. – New York : A.M. Kel пріоритети в економічному та соціальному жит ler Rebishers, 1998. – 571 р.

ті країни, мова в основному йде про створення 13. Дмитриев М. Перспективы экономических ре якісно нових податкових відносин, тісно форм в России / М. Дмитриев // Вопросы эконо пов’язаних з питаннями власності та визначен мики. – 2005. – № 11. – С. 4–13.

ням правових меж податкових і фінансових від- 14. Либман А. Направления и перспективы развития носин між суб’єктами підприємницької діяльно- политико-экономических исследований / А. Либ сті, громадянами й державою. ман // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 27– 45.

ЛІТЕРАТУРА 15. Яцюта В. П. Удосконалення фінансової політики / 1. Экономический словарь [Електронний ресурс]. – В. П. Яцюта // Фінанси України. – 2001. – № 8. – Режим доступу : http://abc.informbureau.com/html/ С. 60–67.

einoeoooeiiaeeci.html. 16. Захарін А. В. Удосконалення механізму податко 2. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – вого регулювання сталого економічного розвитку / М. : Прогресс, 1984. – 367 с. А. В. Захарін // Фінанси України. – 2005. – № 2. – 3. Норт Д. Институты и экономический рост: исто- С. 92–100.

рическое введение / Д. Норт // THESIS. – 1993. – 17. Шевчук В. О. Уніфікація податкових систем кра Вып. 2. – С. 69–91. їн Європейського Союзу як критерії поглиблення 4. Норт Д. Институциональные изменения: рамки інтеграції / В. О. Шевчук, Р. Ю. Римарська // Фі анализа/ Д. Норт // Вопросы экономики. – 1997. – нанси України. – 2007. – № 12. – С. 49–59.

№ 3. – С. 6–17. 18. Богиня Д. Актуальні питання формування прибу 5. Дорн Дж. Питер Бауэр и его либерально-рыночное ткової частини бюджету / Д. Богиня, Г. Волинсь видение / Дж. Дорн ;

[пер. с англ. В. Малыгина] // кий // Економіка, Фінанси, Право. – 2001. – № 12. – Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 141–150. С. 3–8.

УДК 637.37:334.012. Джелялова Н. Б., Аблязова С. А.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Проаналізоване чинне законодавство щодо складання звітності суб’єктами малого підприємни цтва (СМП) та викладена методика заповнення Фінансового звіту СМП у вигляді таблиці.

Ключові слова: суб’єкти малого підприємництва (СМП), фінансова звітність, баланс, звіт про фінансові результати.

Проанализировано действующее законодательство относительно составления отчетности субъектами малого предпринимательства (СМП) и раскрыта методика заполнения Финансового отчета СМП в виде таблицы.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства (СМП), финансовая отчетность, ба ланс, отчет о финансовых результатах.

The current legislation in relation to the stowage of accounting by small business entities (SBE) are analyzed and the expounded fillings methodology o of the SBE Financial statement as a table.

Key words: small business entities (SBE), financial reporting, balance, report on financial results.

Постановка проблеми. Подальше поглиб- особи, що відповідають наступним критеріям:

лення участі України в європейських та світо- середньооблікова чисельність працюючих за вих інтеграційних процесах вимагає гармоніза- звітний період (календарний рік) не перевищує ції законодавчої бази щодо нормативного регу- 50 осіб;

обсяг річного валового доходу не пере лювання фінансового обліку з принципами й вищує 70 млн. грн.

положеннями, прийнятими в міжнародній прак- На момент написання статті розглядається тиці. У багатьох країнах світу застосовують Законопроект «Про розвиток та державну під спеціальний порядок обліку та складання звіт- тримку малого і середнього підприємництва в ності для підприємств малого бізнесу, які адап- Україні» від 14.02.2012 р. [7] суб’єктами малого товані тією чи іншою мірою до їх потреб. При підприємництва є:

цьому важливішими питаннями постають, як - фізичні особи, зареєстровані в установлено питання визначення обсягу інформації, що має му законом порядку як фізичні особи – під надаватися користувачам, так і питання забез- приємці, у яких середньооблікова чисель печення якості такої інформації. В умовах від- ність працюючих за звітний період (календа сутності міжнародних стандартів обліку на ма- рний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річ лих підприємствах, вивчення проблем, які ви- ного доходу не перевищує суму, еквівалентну никають при застосуванні національного стан- десяти мільйонам євро, визначену за серед дарту, прийнятому в Україні, є цікавим науко- ньорічним курсом Національного банку Укра вим завданням, що має вагоме практичне зна- їни;

чення. Минулого року відбулися суттєві зміни у - юридичні особи – суб’єкти господарювання законодавчій базі України щодо методики скла- будь-якої організаційно-правової форми та дання фінансової звітності СМП. форми власності, у яких середньооблікова Аналіз літератури. Питанням складання чисельність працюючих за звітний період звітності малими підприємствами присвячені (календарний рік) не перевищує 50 осіб та роботи К. Дигало [1], якій розглядає перелік обсяг річного доходу не перевищує суму, ек форм та строки подання фінансової звітності вівалентну десяти мільйонам євро, визначену СМП;

Н. Харченко [2], котрий пропонує авто- за середньорічним курсом Національного ба рську методику заповнення статей фінансової нку України.

звітності;

В. Лень, В. Гливенко [3], які порів- Обов’язок складання фінансової звітності нюють організацію і методику складання фінан- всіма підприємствами передбачений ст. 11 За сової звітності малих та інших підприємств та кон України «Про бухгалтерський облік та фі інших. Аналіз наукових статей свідчить про не- нансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV обхідність детального вивчення нових організа- [8], а основні принципи її складання викладені в ційно-методичних аспектів складання фінансо- П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт вої звітності СМП. ності», затверджений Наказом Мінфіну від Метою статті є дослідження методики за- 31.03.1999 р. № 87 [9].

повнення фінансової звітності СМП, а також ви- Фінансова звітність складається всіма СМП значення впливу на неї змін, що відбулися вна- та представляється наступним користувачам слідок прийняття Податкового кодексу України згідно ст. 14 Закону № 996: органам управління від 02.12.10 р. № 2755-VІ (із змінами, внесени- підприємства;

трудовим колективам підприємс ми Законом України від 20.09.2011 р. № 3741- тва (за вимогою);

власникам (засновникам) VI) [4] та Наказу Мінфіну «Про внесення змін до СМП;

органам виконавчої влади та інші корис П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого пі- тувачі відповідно до законодавства.

дприємництва» від 24.01.2011 р. № 25 [5]. Метою складання фінансової звітності СМП Виклад основного матеріалу. Суб’єкти є надання повної, правдивої, неупередженої ін малого підприємництва (СМП) – юридичні осо- формації про фінансовий стан, результати дія би, які визнані такими відповідно до законодав- льності, рух грошових потоків підприємства ко ства (п. 2 розд. І П(С)БО 25). ристувачам для ухвалення правильних рішень.

Згідно Закону України «Про державну під- Інформація, яка приведена у фінансовій звітнос тримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. ті, базується виключно на даних бухгалтерсько № 2063-ІІІ [6] до СМП відносяться такі юридичні го обліку і повинна бути тотожна даним аналі Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки тичного та синтетичного обліку. Фінансова зві- зультати (форма № 2-мс) та порядок заповнення тність має бути підписана керівником і голо- його статей.

вним бухгалтером СМП. Норми цього Положення (стандарту) засто Фінансова звітність суб’єкта малого підпри- совуються для наступних СМП: суб’єктів мало ємництва у відповідності с п. I П(С) БО 25 скла- го підприємництва – юридичних осіб, крім дові дається в тисячах гривень з одним десятковим рчих товариств, страхових компаній, банків, знаком. Перед складанням річної фінансової ломбардів, інших фінансово-кредитних та неба звітності на підприємстві має бути проведена нківських фінансових установ, СПД, які здійс інвентаризація активів та зобов’язань. Звітним нюють обмін інвалюти, є виробниками та імпо періодом для складання фінансової звітності є ртерами підакцизних товарів, а також СПД, у календарний рік. Проміжна звітність складаєть- статутному фонді яких частка вкладів, що нале ся щоквартально наростаючим підсумком з по- жить юридичним особам-засновникам та учас чатку звітного року в складі балансу та звіту никам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого про фінансові результати. підприємництва, перевищує 25%;

представ Згідно п. 3 ст. 11 Закону № 996 [8] визначе- ництв іноземних господарських суб’єктів – но, що для суб’єктів малого підприємництва і установ або осіб, яка представляє інтереси іно представництв іноземних суб’єктів господарсь- земного суб’єкта господарської діяльності в кої діяльності національними положеннями Україні і має на це належним чином оформлені (стандартами) встановлюється скорочена за по- відповідні повноваження (ст. 1 Закону України казниками фінансова звітність у складі балансу і «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959 звіту про фінансові результати. XII від 16.04.91 р.).

Згідно п. 7 ст. 11 цього ж закону «юридичні Спрощений фінансовий звіт СМП склада особи, що відповідають критеріям, визначеним ють: суб’єкти малого підприємництва – юриди пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу чні особи, що відповідають критеріям, визначе України [5], зобов’язані складати та подавати до ним п. 154.6 ст. 154 р. III Податкового кодексу, відповідних органів фінансову звітність, перед- та мають право на застосування спрощеного бу бачену для суб’єктів малого підприємництва, хгалтерського обліку доходів і витрат;

платники один раз на рік. Зміст та форми скороченої фі- єдиного податку, які відповідають критеріям пп.

нансовій звітності для суб’єктів малого підпри- 4 п. 291.4 ПКУ (юридичні особи – «платники ємництва були встановлені П(С)БО 25. єдиного податку» 4 групи) – згідно змін, які З 01.04.2011 р. є чинним Наказ Мінфіну від унесені до П(С)БО 25 Наказом Мінфіну України 24.01.2011 р. № 25 «Про внесення змін до По- № 1591 від 09.12.2011 р.

ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 У балансі СМП відображаються активи, зо «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємниц- бов’язання та власний капітал. Підсумок активів тва» [6]. балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань Це Положення (стандарт) установлює зміст та власного капіталу. Фінансова звітність СМП і оновлену форму Фінансового звіту суб’єкта складається на підставі використання як загаль малого підприємництва у складі Балансу (форма ного плану рахунків, так і спрощеного.

№ 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма Методику складання Фінансового звіту № 2-м) та порядок заповнення його статей, а та- суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-м та ф.

кож зміст і форму Спрощеного фінансового зві- № 2-м) на підставі використання загального ту суб’єкта малого підприємництва у складі Ба- плану рахунків розглянемо в табл. 1.

лансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові ре Таблиця 1.

Зміст основних статей Балансу (форми № 1-м).

Актив Код рядка Методика формування показника I. Необоротні активи Дт рахунку Незавершені капітальні інвестиції Основні засоби:

(ряд. 31 – ряд. 32) + Дт рахунку 10 (інвестиційна нерухо залишкова вартість мість, що обліковується за справедливою вартістю) Дт рахунків 10, 11, 12 – Дт рахунку первісна вартість Кт рахунку Знос Довгострокові біологічні активи:

Дт рахунку 16 + (ряд. 036 – ряд. 037) Справедлива (залишкова) вартість Дт рахунку первісна вартість Кт рахунку накопичена амортизація Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Дт рахунку Довгострокові фінансові інвестиції Дт рахунків 18, 19 При переході підприємств на застосу вання цього П(с) БО 25 до цієї статті на початок звітного Інші необоротні активи 070 року також включаються дані, наведені у статті «Від строчені податкові активи» (рядок 060) Балансу (форма № 1) на кінець попереднього року Усього за розділом I 080 ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 035 + ряд. 040 + ряд. II. Оборотні активи Дт рахунків 20, 22, 23, Виробничі запаси Дт рахунку Поточні біологічні активи Дт рахунків 26, 27, 28 (крім необоротних активів та груп Готова продукція вибуття, утримуваних для продажу) Дебіторська заборгованість за то вари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 ряд. 161 – ряд. Дт рахунків 34, первісна вартість Кт рахунку резерв сумнівних боргів Дебіторська заборгованість за роз Дт рахунків 37, 64, рахунками з бюджетом Інша поточна дебіторська заборго Дт рахунків 37, 66, 63, 68 та Д-т рахунку ваність Дт рахунку Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти:

Дт рахунків 30, 31, 33, 35 (національній валюті) в національній валюті Дт рахунку у тому числі в касі Дт рахунків 30, 31, 33, 35 (іноземній валюті) в іноземній валюті Дт рахунків 33, Інші оборотні активи ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 130 + ряд. 160 + ряд. 170 + Усього за розділом II ряд. 210+ ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. Дт рахунку III. Витрати майбутніх періодів IV. Необоротні активи та групи Дт рахунку вибуття Баланс 280 ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. Пасив Код рядка I. Власний капітал Кт рахунку Статутний капітал Кт рахунків 41, Додатковий капітал Кт рахунку Резервний капітал Кт рахунку 44 або Дт рахунку 44 У першому місяці року переходу на застосування цього П(с)БО сальдо рахунків Нерозподілений прибуток (непо- 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстрочені по критий збиток) даткові зобов’язання» підлягає згортанню взаємною ко респонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Дт рахунків 45, Неоплачений капітал Усього за розділом I 380 ряд. 300 + ряд. 320 + ряд. 340 +/- ряд. 350 – ряд. II. Забезпечення наступних ви Кт рахунків 47, трат і цільове фінансування Кт рахунків 50, 51, 52, 53, III. Довгострокові зобов’язання IV. Поточні зобов’язання Кт рахунку 60, рахунку 68 (у частині нарахованих проце Короткострокові кредити банків нтів), 31 (овердрафт) Поточна заборгованість за довго Кт рахунку строковими зобов’язаннями Кредиторська заборгованість за Кт рахунків 62, товари, роботи, послуги Поточні зобов’язання за розрахун Кт рахунків ками:

Кт рахунку з бюджетом Кт рахунку зі страхування Кт рахунку з оплати праці* Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Кт рахунків 67, 68 37, Інші поточні зобов’язання ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 570 + Усього за розділом IV ряд. 580 + ряд. 605 + ряд. Кт рахунків V. Доходи майбутніх періодів Баланс 640 ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. Примітка: з рядка 580 графа 4 «Прострочені зобов’язання з оплати праці (665)» – Кт субрахунків 661, 662 у ча стині простроченої заборгованості.

На відміну від Балансу (форми № 1-м), кот- мим рядком безпосередньо фінансовий резуль рий розділений на актив і пасив, які показують, тат діяльності СМП (прибуток або збиток).

чим володіє СМП і за рахунок чого, то Звіт про Розглянемо методику складання Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) розділений фінансові результати СМП в табл. 2.

на дохідну і видаткову частину та виділяє окре Таблиця 2.

Методика складання Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м).

Стаття Код рядка Методика формування показника Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 010 Кредитовий оборот рахунку робіт, послуг) Дт рахунку 70 з Кт рахунків 64, 65 Дт ра Непрямі податки та інші вирахування з доходу хунку 79 – Кт рахунку Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 030 ряд. 010 – ряд. (товарів, робіт, послуг) Дт рахунку 71 – Кт рахунку Інші операційні доходи Дт рахунків 72, 73, 74, 75 – Кт рахунку Інші доходи Разом чисті доходи 070 ряд. 030 + ряд. 040 + ряд. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, Дт рахунку 79 – Кт рахунків послуг) Дт рахунку 79 – Кт рахунків 92, 93, Інші операційні витрати Дт рахунку 92 – Кт рахунку у тому числі: Дт рахунку 79 – Кт рахунків 95, 96, 97, Інші витрати Разом витрати 120 ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. Фінансовий результат до оподаткування 130 ряд. 070 – ряд. Дт рахунку 98 – Кт рахунку Податок на прибуток Чистий прибуток (збиток) 150 ряд. 130 – ряд. Забезпечення матеріального заохочення 160 Кредитовий оборот по рахунку Дохід від первісного визнання біологічних активів 201 Кредитовий оборот рахунку і сільськогосподарської продукції та дохід від змі ни вартості поточних біологічних активів Витрати від первісного визнання біологічних акти 202 Дебетовий оборот рахунку вів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів Висновки. Реформування бухгалтерського - більш детальніше вивчення методики скла обліку та фінансової звітності СМП, яка б не дання Спрощеного фінансового звіту і аналі суперечила Міжнародним стандартам фінансо- зу його практичного застосування СМП.

вої звітності з урахуванням законодавчих норм ЄС, є одним із пріоритетних напрямів інтегра- ЛІТЕРАТУРА ційного процесу. Це зумовлює необхідність 1. Дигало К. «Звіт для маленьких» [Електронний ре удосконалення законодавчої бази України. сурс] / К. Дигало. – Режим доступу :

У зв’язку з прийняттям Податкового кодек- http://buhportal.com.ua/show/3cid01668.html.

2. Харченко Н. Фінансова звітність СМП: складаємо су та відміни певних законодавчих актів потріб по-новому / Н. Харченко // Баланс. – 2011. – № 5. – не вдосконалення спрощеної форми фінансової С. 24–28.

звітності СМП за такими напрямами:

3. Звітність підприємств : підручник / [В. С. Лень, - деталізація окремих статей Балансу (форми В. В. Гливенко, М. П. Бочок, Л. П. Іванов]. – К. :

№ 1-м) шляхом введення елементів аналіти Знання-Прес, 2006. – 365 с.

чного обліку;

4. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № - удосконалення методики формування та ві 2755-VІ (із змінами, внесеними Законом України дображення фінансових результатів діяльно від 20 вересня 2011 року N 3741-VI) [Електро сті підприємства;

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки нний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. 7. Закон України «Про державну підтримку малого rada.gov.ua/laws/show/податковий%20кодекс. підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ 5. Наказ Мінфіну від 24.01.2011 р. № 25 «Про вне- [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

сення змін до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2063-14.

суб’єкта малого підприємництва», що набув чин- 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фі ності з 01.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Ре- нансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV жим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

z0189-11. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

6. Законопроект «Про розвиток та державну під- 9. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітно тримку малого і середнього підприємництва в сті», затверджений Наказом Мінфіну від Україні» від 14.02.2012 р. [Електронний ресурс]. – 31.03.1999 р. № 87. [Електронний ресурс]. – Ре Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_ жим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ n/webproc4_1?id=&pf3511=41229. z0391-99.

УДК Каджаметова Т. Н.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧАСТИ АМОРТИЗАЦИИ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ У статті обґрунтована важливість правильного вибору порядку й методів нарахування амор тизації необоротних активів у податковому та фінансовому обліку.

Ключові слова: облікова політика, необоротні активи, амортизація.

В статье обоснована важность правильного выбора порядка и методов начисления амортиза ции необоротных активов в налоговом и финансовом учете.

Ключевые слова: учетная политика, необоротные активы, амортизация.

In the article importance of correct choice of order and methods of extra charge depreciation of incon vertible assets in the fiscal and financial accounting is grounded.

Key words: the registration policy, inconvertible assets, depreciation.

Постановка проблемы. В условиях ры- учетной политики и основополагающего звена ночных отношений величина амортизационных производственно-хозяйственной деятельности отчислений оказывает существенное влияние на предприятия.

экономику предприятия. С одной стороны, Изложение основного материала. Новый слишком высокая доля отчислений увеличивает порядок налогового учета основных средств, величину издержек производства, а, следова- установленный налоговым кодексом, отличает тельно, снижает конкурентоспособность про- ся от применяемого ранее. В настоящее время дукции, уменьшает объем получаемой прибыли налоговый учет максимально приближен к бух и поэтому сокращает диапазон возможностей галтерскому учету основных средств. Опреде предприятия по его экономическому уровню ление термина «основные средства» в п.п.

развития. С другой стороны, заниженная доля 14.1.138 Налогового кодекса представляет со отчислений удлиняет срок оборачиваемости бой некий синтез определений, принятых в на вложений в приобретение основных средств, а логовом кодексе и п. 4 П(С)БУ 7.

это ведет к их старению и, как следствие, сни- Согласно Налоговому кодексу, основными жению конкурентоспособности, потере своих средствами называются материальные активы, позиций на рынке. которые предназначены для использования в С вступлением в силу Налогового кодекса собственной хозяйственной деятельности, Украины порядок начисления амортизации не- стоимость которых превышает 2500 грн. и по оборотных активов в налоговом и финансовом степенно уменьшается в связи с физическим учете стал особенно актуальным и сложным [1]. или моральным износом и ожидаемый срок по Анализ литературы. Методы начисления лезного использования (эксплуатации) которых амортизации нашли отражение в трудах Л. А. с даты ввода в эксплуатацию составляет более Колосовой [2], А. Малышкина [3], П. Хомина [4]. одного года (или операционного цикла, если он Целью работы является обоснование важ- длиннее года).

ности правильного выбора порядка и методов Согласно П(С)БУ 7 «Основные средства», начисления амортизации необоротных активов основные средства – это материальные активы, в налоговом и финансовом учете, как элемента которые предприятие удерживает с целью ис Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки пользования их в процессе производства или ции для объектов основных средств. Сумма на поставки товаров, предоставления услуг, сдачи численной амортизации основных средств в в аренду другим лицам или для осуществления бухгалтерском учете в большинстве случаев не административных и социально-культурных будет совпадать с налоговой амортизацией, да функций, ожидаемый срок полезного использо- же при применении норм и методов начисления вания (эксплуатации) которых больше одного амортизации, предусмотренных налоговым за года (или операционного цикла, если он больше конодательством.

года). Кроме того, п. 145.1 Налогового кодекса Приведем некоторые отличия в суммах на предусмотрено деление основных средств и численной амортизации в налоговом и бухгал прочих необоротных материальных активов, как терском учете:

и в бухучете, на 16 групп вместо 4 существо- - в налоговом учете на безвозмездно получен вавших ранее. Согласно ПСБУ 7 «Основные ные основные средства амортизация не на средства», метод начисления амортизации числяется, а в бухгалтерском – начисляется;

предприятие выбирает самостоятельно с учетом - в бухгалтерском учете начисляется аморти ожидаемого способа получения экономических зация на все основные средства, в налоговом выгод от его использования [5]. учете – на непроизводственные основные Предприятия вправе применять наравне с фонды не начисляется;

методами начисления амортизации, предусмот- - в налоговом учете при капитальном ремонте, ренные в финансовом учете, и методы начисле- реконструкции, модернизации, консервации ния амортизации основных средств, предусмот- амортизация основных средств группы 2 и ренные налоговым законодательством. продолжает начисляться, а в бухгалтерском – До 01.04.2011 г. использование в бухгалтер- начисление амортизации приостанавливается;

ском учете налогового метода начисления амор- - в бухгалтерском учете на ликвидированные тизации заключалось в расчете месячной суммы основные средства амортизация не начисля амортизации путем применения к остаточной ется, в отличие от налогового учета, и др.

стоимости каждого конкретного объекта основ- В случае, когда предприятие применяло в ных средств квартальной нормы амортизации, бухгалтерском учете налоговый метод начисле установленной налоговым законодательством, ния амортизации до принятия Налогового ко деленной на 3. Налоговый метод могли исполь- декса Украины, и продолжает его применять, то зовать лишь предприятия – плательщики налога это не расценивается как изменение метода на прибыль и только по отношению к производ- амортизации, а, следовательно, в приказ об ственным основным средствам. Для непроиз- учетной политике изменения не вносятся. В водственных и бесплатно полученных основных данном случае целесообразно принять налого средств налоговый метод начисления амортиза- вый метод начисления амортизации для целей ции использовать нельзя. составления финансовой отчетности и принять После 01.04.2011 г., с вступлением в силу его как налоговый метод начисления амортиза Налогового кодекса Украины, начисление амор- ции объектов основных средств в бухгалтер тизации в целях налогообложения осуществля- ском учете.

ется предприятием по следующим пяти мето- При признании объекта основным средст дам: прямолинейному;

методу уменьшения ос- вом должна учитываться его первоначальная таточной стоимости;

ускоренного уменьшения стоимость, а амортизировать необходимо оста остаточной стоимости;

кумулятивному;

произ- точную стоимость. Согласно такому подходу водственному. объект и дальше будет амортизироваться с по Выбранный метод начисления амортизации степенным отнесением сумм амортизации на утверждается приказом об учетной политике расходы до достижения его стоимости нулевого для составления финансовой отчетности. Метод значения.

ускоренного уменьшения остаточной стоимости Критерием отнесения предметов не к ос Налоговый кодекс разрешает применять лишь новным средствам, а к малоценным необорот при начислении амортизации машин и оборудо- ным материальным активам является стоимост вания и транспортных средств. Прямолинейный ная граница, которую предприятие устанавлива и производственный методы могут использо- ет самостоятельно в приказе об учетной поли ваться для прочих основных средств, времен- тике. В соответствии с п.п. 8.2.1 Закона о налоге ных (нетитульных) сооружений, инвентарной на прибыль [6] в налоговом учете материальный тары и предметов проката.

актив, срок службы которого превышает Вместе с тем П(С)БУ 7 «Основные средст- дней, а стоимость выше стоимостной границы, ва» не предусматривает никаких ограничений в следует классифицировать как запасы. Расходы использовании методов начисления амортиза- на приобретение малоценных необоротных ма Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки териальных активов в общем порядке относи- новных средств, определенная по данным бух лись в состав валовых расходов и учитывались в галтерского учета, меньше общей стоимости целях применения п. 5.9 этого Закона. основных фондов по данным налогового учета, По аналогии с бухгалтерским учетом амор- то на возникшую разницу создается отдельный тизация малоценных необоротных материаль- объект, который подлежит амортизации в нало ных активов и библиотечных фондов в налого- говом учете прямолинейным методом в течение вом учете может начисляться по решению пла- трех лет. В бухгалтерском учете отдельный объ тельщика налога в первом месяце использова- ект основных средств на такую разницу не соз ния объекта в размере 50% его амортизируемой дается и соответственно не амортизируется. В стоимости и остальные 50% амортизируемой противном случае в качестве амортизируемой в стоимости в месяце их списания с баланса налоговом учете стоимости принимается оста вследствие несоответствия критериям призна- точная стоимость основных средств, сформиро ния активом (метод – «50% на 50%») или в пер- ванная в бухгалтерском учете на 01.04.2011 г.

вом месяце использования объекта в размере Налоговый кодекс не оговаривает специ 100% его стоимости (метод – «100%»). альных правил инвентаризации инвестиционной Очевидно, что при использовании метода недвижимости и необоротных активов, удержи «50% на 50%» на конец отчетного периода бу- ваемых для продажи. В инвентаризационную дет списана только половина стоимости актива, опись основных средств и прочих необоротных которая включается в валовые расходы. Поэто- активов такие активы не включаются, вместе с му самым оптимальным в данном случае счита- тем остаточная стоимость по данным налогово ется вариант, при котором в бухгалтерском уче- го учета превысит остаточную стоимость по те списывались все 100% стоимости малоцен- данным бухгалтерского учета, что позволит не ных необоротных материальных активов сразу в оборотным активам, удерживаемым для прода момент передачи его в эксплуатацию. жи, амортизироваться в течение 3 лет в составе Для объектов основных средств, отнесен- временной налоговой разницы.

ных П(С)БУ 32 «Инвестиционная недвижи- Амортизируются с 01.04.11 г. в течение мость» [7] к инвестиционной недвижимости, лет в составе временной налоговой разницы предусмотрен особый порядок бухгалтерского также и долгосрочные биологические активы, учета. Стоимость объекта инвестиционной не- которые ранее в налоговом учете признавались движимости в бухгалтерском учете значительно основными фондами (в частности, племенной отличает от его балансовой стоимости в налого- скот), а сейчас в бухгалтерском учете не отно вом учете. Связано это с тем, что инвестицион- сятся к основным средствам.

ная недвижимость (кроме земельных участков) Малоценные необоротные материальные в бухгалтерском учете учитывается в группе 1, а активы включаются в инвентаризационную в налоговом учете с 01.04.2011 г. – в группе 3. опись по остаточной стоимости, которая будет На те объекты инвестиционной недвижимости, отнесена на расходы в момент списания актива которые оценены по справедливой стоимости, по правилам п.п. 145.1.6 Налогового кодекса амортизация в бухучете не начисляется. Украины. Если же предприятие списало все Следует отметить, что на активы, удержи- 100% стоимости малоценных необоротных ма ваемые для продажи, амортизация не начисля- териальных активов, то валовые расходы также ется. Тем не менее, вывод таких активов из не- увеличиваются на полную сумму. Значит, такие оборотных в налоговом учете никаких послед- малоценные необоротные материальные активы ствий не имеет, и начисление амортизации на проходят не инвентаризируются.

них должно было осуществляться в общем по- Метод амортизации может быть пересмот рядке и далее. Начислению амортизации для це- рен при изменении ожидаемого способа полу лей налогового учета с 01.04.2011 г. должно чения экономических выгод от использования предшествовать получение данных инвентари- объекта основных средств. В таком случае на зации основных средств, прочих необоротных и числение амортизации по новому методу начи нематериальных активов. Инвентаризация нается с месяца, следующего за месяцем приня должна быть проведена в обязательном порядке тия решения об изменении метода амортизации.

по состоянию на 01.04.2011 г. в соответствии с При этом смена метода амортизации объекта нормами Инструкции по инвентаризации ос- основных средств должна найти отражение в новных средств, нематериальных активов, то- учетной политике предприятия.

варно-материальных ценностей, денежных Изменение метода амортизации считается средств, документов и расчетов [8]. изменением учетной оценки. А это означает, что Если по результатам инвентаризации, про- осуществлять пересчет суммы амортизации с веденной на 01.04.2011 г., общая стоимость ос- момента ввода объекта основных средств в экс Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки ЛИТЕРАТУРА плуатацию, корректировать сальдо нераспреде 1. Налоговый кодекс Украины. [Электронный ре ленной прибыли (непокрытого убытка) на нача сурс]. – Режим доступа : http://www.nibu.factor.ua/ ло отчетного года и подавать сравнительную info/NKU_rozd/.

информацию за предыдущие отчетные периоды 2. Колосова Л. А. Амортизация основных средств нет необходимости.

для целей налогового учета с 01.04.2011 г. [Элек Мнения специалистов относительно того, тронный ресурс] / Л. А. Колосова. – Режим дос чем принято считать изменение метода аморти- тупа : http://www.pro-u4ot.info/index.php?section/.

зации или сроков ее начисления – пересмотром 3. Малышкин А. Амортизация: расчет в бухгалтер или изменением учетной оценки, неоднозначны. ском и налоговом учете. Нет ничего общего / И международные, и отечественные стандарты А. Малышкин // Дебет-кредит. – 2000 – № 36. – С. 6–11.

бухгалтерского учета предусматривают, что ес 4. Хомин П. Отличия финансового и налогового ли невозможно отличить изменение учетной по учета основных средств как следствие несогласо литики от изменения учетных оценок, считается, ванности отчетности / П. Хомин // Бухгалтерский что происходит изменение учетных оценок.

учет и аудит. – 2003 – № 9. – С. 24–31.

Независимо от того, будет предприятие 5. Положение (стандарт) бухгалтерского учета продолжать применять в бухгалтерском учете «Основные средства», утвержденное приказом налоговый метод начисления амортизации ос- Министерства финансов Украины от 20.10.99 г.

новных средств или будет использовать другой, № 246 // П(С)БУ: нормативное обеспечение : сб.

это не потребует корректировки сальдо нерас- систематического законодательства. – К., 2010 – пределенной прибыли на начало отчетного года. С. 43–59.

6. Закон Украины «О налогообложении прибыли Но воспользоваться налоговым методом амор предприятий» в редакции от 22.05.1997 г.

тизации смогут только плательщики налога на №283/97-ВР от 23.09.99 г. №1105-ХІV (с измене прибыль и только в отношении производствен ниями и дополнениями) // Налог на прибыль:

ных основных средств [6].

нормативное обеспечение : сб. систематического Вывод. Учетную политику предприятия законодательства. – К., 2010. – С. 42–70.

можно рассматривать в качестве одного из ин- 7. Положение (стандарт) бухгалтерского учета струментов управления организацией. Поэтому «Инвестиционная недвижимость», утвержденное при выборе порядка и методов начисления амор- приказом Министерства финансов Украины от тизации необоротных активов в налоговом и фи- июля 2007 года № 779 [Электронный ресурс]. – нансовом учете необходимо стремиться, прежде Режим доступа : http://www.rada.gove.ua.

8. Инструкция по инвентаризации основных всего, к разработке новых способов ведения средств, нематериальных активов, товарно бухгалтерского учета с целью минимизации на материальных ценностей, денежных средств и логовых отчислений и предотвращению отрица документов и расчетов, утвержденная Приказом тельных результатов хозяйственной деятельно Министерства финансов Украины от 11.08.94 г.

сти предприятия и выявлению внутрихозяйст № 69 // Все о бухгалтерском учете. – 2010. – № венных резервов его финансовой устойчивости. 18(4 января). – С. 12–25.

УДК 657:336. Керимов А. Т.

ВНЕШНИЙ КОНКУРЕНТНЫЙ БЕНЧМАРКИНГ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ БАНКА На основі дослідження теоретико-методологічних основ бенчмаркінгу розроблено науково методичний підхід щодо застосування зовнішнього конкурентного бенчмаркінгу в управлінському обліку банку.

Ключові слова: управлінський облік, бенчмаркінг, зовнішній, банк.

На основе исследования теоретико-методологических основ бенчмаркинга разработан научно методический подход по применению внешнего конкурентного бенчмаркинга в управленческом уче те банка.

Ключевые слова: управленческий учет, бенчмаркинг, внешний, банк.

Scientific and methodical approach to the external competitive benchmarking application in the bank management accounting based on the benchmarking theoretical and methodological fundamentals study is developed.

Key words: management accounting, benchmarking, internal, bank.

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 33. Экономические науки Постановка проблемы. В условиях усиле- бизнес-процессов банковских сетей [15], рабо ния межбанковской конкуренции для банков ты, в которых систематизированы исследования возникает необходимость постоянного улучше- проблематики управленческого учета [17;

18].Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.