авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 14 |

«Учебник для I и II курсов ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Допущено Министерством высшего и среднего специального ...»

-- [ Страница 10 ] --

в) Эту картину я бы повесил над диваном, раньше она висела над письменным столом. - Не требуйте от меня этого, это выше моих сил. - Ее успех на сцене превзошел все ожидания. Самолет летел над океаном почти восемь часов. - Советский Союз победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. - Своими способностями этот студент выделялся среди всех. - Я написал это письмо под влиянием друга. - Завтра будет 10° ниже нуля. - Мы возьмем вас на работу при одном условии... - Он отказался выполнить это задание под предлогом, что у него нет времени. - Даже под страхом наказания он ничего не сказал. - Дети спрятались под стол. - Туристы укрылись от дождя под деревом.

Slovnek докладчик pednejc быть неправым nemt pravdu духи voavka на прощанье na rozlouenou Великая Отечественная война Velk отношение vztah vlasteneck vlka океан ocen способность schopnost настроение nlada жить на зарплату t z platu отказаться odmtnout Poslechov cvien KAM NEME ERT, TAM NASTR ENSKOU.

Kam neme ert... V naem ppad musme lidovou moudrost trochu opravit. Tento kratik pbh by toti mohl zanat: co nezme editel... Stalo se to v jednom ttnskm stavebnm podniku. Pln byl ohroen, a tak editel piel na npad zorganizovat do zvodu exkurzi manelek pracovnk. Pi srdenm a pohostinnm pijet se jen tak mimochodem ped enami zmnil o nedodrovn bezpenostnch pedpis, o pltvn materilem, nekzni apod. Je-li mono onomu editeli vit, tak po tto nvtv pestaly pozdn pchody do prce, mui ochotn pouvali ochrann pilby, jimi dve pohrdali...

Slovnek nastrit подсунуть, подставить (вместо pltvn materilem разбазаривание кого-л.) материала lidov moudrost народная мудрость nekze недисциплинированность ochrann plba защитная каска dodrovn bezpenostnch pedpisu coблюдение правил техники без- pohrdat (nm) пренебрегать (чем-л.) опасности *** V restauraci „Arany bika“ (Zlat bk) v maarskm Debrecn je pr nejlep obsluha. Na kadm stole jsou miniaturn pespac hodiny. Kdy host pijde a usedne ke stolu, obrt pespac hodiny a zane si vybrat v jdelnm lstku. Na tento kon se pot deset minut. Jestlie v tomto asovm rozpt nepijde nk a nepijme objednvku, pak m host prvo na jdlo zdarma. Tuto vhodu pr dosud dn host nezskal.

pespac hodiny песочные часы NKTER SLOV SE SLOVEM „ERT“ ert t tam byl dluen (=nemls tam chodit).

Chodit po vech ertech (=bhv kde chodit).
ert mi to napskal (=o njak nepromylenosti).

Malovat erta na ze (stnu) (=lekat).

Dlat nco, aby ert za zl neml (=ledabyle).

Kdyby ert na koze jezdil (=stj co stj).

Vyhnt erta blem (=marn se namhat).

LEKCE Возвратные глаголы с компонентом se. Значение возврат ных глаголов. Отрицание общее и частное. Родительный падеж отрицания.

STOJKA st II.

Boena Lukov Pila nedle. ena nemusila do msta, chlapci nemli kolu1. Kdy vstala, Navrtil doma nebyl a jeho kolo tak ne. Nepiel tak k obdu. Objevil se a k veeru. Ml nehybn, zasmuil obliej a uhbav oi.

„Kdes byl?“ - Vythl mlky z kapsy hrst drobnch a vysypal je na stl. Dvala se pekvapen na mue i na ty padestnky a koruny. „Pepo, kdes je vydlal? Tys byl v Brn?“ Nevdla sama, co by v Brn dlal. Jen tak hdala. Jenom zavrtl hlavou. kosem se podval na penze na stole a odstril je.

„Schovej to -“ V tdnu se ztratil zase. Ptala se sousedek, zdali nevolali nezamstnan na pomoc cesti.

Nebo el hned zrna na dv? Marn si lmala hlavu. Dokala se ho a veer, drobnch bylo dnes mn ne v nedli. Prohlela si mue, urostlho, s hrdou ernou hlavou nad pevnmi rameny. Jak vydlv ty penze, on, kovk?

„Kdes byl, ekni.“ „Na tom pece nezle“2.

V nedli u Navrtil obdvali zase bez otce. Chlapci po obd odbhli, ena uspala nemluvn a poklidila. V domku bylo ticho.... Mlen muovo toilo na ni ze vech kout. Byla rda, kdy se Tonika probudila.

S dckem v nru vyla ped vrtka. U soused na lavice sedly ensk, povdaly si o dtech a o svch starostech. la za nimi.

„Co ty, Tonka, zase m Pepu pry?“ „Zas.“ „Nic si z toho nedlej3, vak pijde,“ tily ji.

„Jeho matka by o nm nevdla?“ „Kdy en nepov, matce teprve ne.“ - odporovala jin.

Navrtilov nerekla nic. Po chvilce se zvedla - pjde pece jen za staenkou. Nvs se prochzeli chlapci s dvaty, smli se a lakovali. Mut se sthli do hospody, selky besedovaly u vrat, u plotu zahrdek. Navrtilov bela - jen aby byla z jejich dohledu. Starostv statek svtil erstvou omtkou. V otevenm okn byla vyloen nakynut selka.

„Dobr odpoledne,“ pozdravila j Navrtilov.

„Dobr,“ sotva pohnula rty.

Nehod se vak projt kolem a nepromluvit. „Mte pkn kvt,“ prohodila Navrtilov rozpait. Brtov pijala pochvalu s urlivou samozejmost. Navrtilov sklopila hlavu.

Nevidla, jak selina tv najednou oivla. - „Pokejte, Navrtilko“4. A kdy se Navrtilov zastavila, pokraovala utpan: „Ani se nepochlubte, co ten v star dl. Mus mt vdycky nco zvltnho,“ vysmvala se.

Navrtilov pokroila bl, aby selka nevykikovala na celou nves.

„O em mluvte?“ chvl se j hlas netajenou obavou.

„Jako byste nevdla.“ Tv Navrtilov vak vyslovovala jen ustraenou otzku.

„Dl komedianta5 na Macoe. Starosta tam dnes byl s pny z Brna, vyprvl -“ Okno zstalo przdn;

za chvilku se selka vrtila a kvala na Navrtilovou.

Uhranut zkost pokroila k oknu a starostka4 j pes plot podvala njakou pohlednici.

Navrtilov ji vzala, podvala se na ni a v t chvli se zachytila plotu6. Na zbradl hornho mstku Macochy stl na rukou jej mu, pod nm kolm skla, spadajc prudce dol. Vzpamatovala se, obrtila se a bela dom s dckem i s neblahm obrzkem.

V ulice jet vonl ek a sousedky si klidn vyprvly. Pepk s Jarkem j beli naproti.

Kdy ji vichni obklopili - nebylo vyhnut - mlky jim podala obrzek. Zstal v rukou zvdavch chlapc.

„Tatnek,“ podivovali se. „Vid, to je propast Macocha,“ vysvtloval Pepk Jarkovi. „Tady je horn mstek -“ „Nikdo nedovede takovou stojku jako n tatnek, e ne7, Pepku?“ Navrtilov vzlykla. „Pjdu za nm,“ rozhodla se. „Dte mi na Toniku pozor?“8 obrtila se k sousedkm. Ti pry rukou se naphly pro dt.

„Maminko, my pjdeme s tebou,“ chytili se ji chlapci za ruce. Pohnula se bezradn.

„Vezmi je s sebou, daleko nepjdete. Hned bude veer, potkte jist ttu cestou -“ Pospchala, a chlapci musili chvlemi bet. Star nesl v ruce obrzek a chvlemi na nj pokukoval. Mlad adonil: „Pojme a na Macochu, maminko, ano? Jet jsem tam nebyl -“ Neodpovdala, pivrala oi ped hroznm obrazem muova pdu;

jeho tlo se zakymcelo, pevauje se, ruce odpadaj od zbradl...

Tatnkovi naproti - slyela chlapcova slova. Ale co kdy ho nepotkme?

„Neboj se, maminko. Nespadne. Kdybys vidla, jak um dlat stojku na na hrazd -“ tili ji chlapci.

Pospchali k mstu cestou, kudy chodvali vichni ze vsi. Beli v zpadu slunce. K silnici ani nedoli. Najednou ho uvidli. Hledl k zemi9, proto pekvapen zvedl hlavu, kdy se znenadn v tichu podveera rozlehly znm hlasy: „Tatnek, tatnek!“ Zastavil se;

prkem k nmu beli oba chlapci a za nimi kloptala ena. Zachytil ji do nrue;

rozplakala se a pevn se chytila jeho ruky, jako by se pesvdovala, e je tu, vedle n, a ne tam, na dn propasti, neiv, rozbit.

„U nikdy, slib mi - u nikdy -“ Stl, dval se k mstu a neodpovdal. Vdla, na mysl.

„Tatnku, podvej se -“ Navrtilovy oi se vrtily k chlapcm. Spatil obrzek.

„Kde jste to vzali -“ ekl prudce.

„Starostka -“ hlesla ena a litovala, e si dve chlapc nevmala.

Navrtilovi nabhly ly na spncch. „Starosta s pny z Brna, jak by ne.“ Poniovn, kter proil, vyvelo nhle silnm vbuchem. Naphl ruce vped, potkval je, jako by v nich drel velikou thu, a v och, v tch utvanch och nezamstnanho, hoel hnv:

„Prci tchhle rukou nechtli. Pro ns a za ns - zajdte teba, lzo pinav10. Ale dlat jim podvanou, a jim pebh mrz po zdech11, to ano." Odmlel se. „A nakonec i toho krejcaru je jim lto - nejradji by t vidli dole v Macoe.“ Chlapci se tiskli k otci.

„Tatnku, u tam nepjde, e ne?“ eniny oi plly jedinou prosbou. Rozuml j - jako rozuml obav v jejch och tehdy na spartakid. Nepodval se na ni, ani na dti, nemohl. Jen hlavou zavrtl a vykroil.

Vraceli se dom kolem selskch pol, luk a zahrad - rodina nezamstnanho, vyddn z msta i z vesnice.

Slovnek bezradn беспомощно hrst, -i f горсть cest, -e m дорожный рабочий kloptat спотыкаться dcko, -а n ребенок kolm отвесный dohled, -u m: jen aby byla z dohledu kovk, -а m кузнец только, чтобы ее не видели kvt (собир.) цветы hdat гадать, угадывать lakovat заигрывать, кокетничать hlesnout сказать беззвучно, едва шеве- nakynut тучный;

пышный ля губами naphnout ruce vped протянуть руки stahovat se do hospody собираться в вперед трактире nru, - n объятия;

s dckem v nru star, -ho зд. мой (муж) с ребенком на руках stoupajc cesta дорога, поднимающая neblah неблагоприятный, плохой, ся вверх дурной ek, -u m сирень nehybn неподвижный tha, -у f тяжесть nezamstnan, -ho m безработный uhranut zkost охваченный страхом obava, -у f опасение uhbav oi уклончивый взгляд obklopit окружить kos: podvat se kosem посмотреть obliej, -e m лицо косо odporovat возражать prkem во всю прыть, сломя голову odstrit оттолкнуть, отодвинуть urliv обидный, оскорбительный omtka, -у f штукатурка urostl рослый, высокий padestnk, -u m 50 геллеров uspat укачать planout гореть, пылать ustraen напуганный plot, -u m забор utpan язвительно, ехидно podvan, - f зрелище;

dlat podvanou utvan затравленный, загнанный устраивать зрелище toit нападать pohnout пошевелить vont пахнуть pokroit подойти vyddit зд. изгнать poniovn, - n унижение vyhnut, - n: nebylo v. не было другого potkvat взвешивать выхода potkat встретить vyloit выставить probudit se проснуться vysmvat se (nkomu) насмехаться, из prohodit заметить, сказать, проронить деваться над кем-л.

слово vyvt: v. nhlm vbuchem зд.

prudce резко взорваться pekvapen с удивлением, удивленно vzpamatovat se опомниться pevaovat se перевешиваться, свеши- zakymcet se зашататься, закачаться ваться zasmuil мрачный, угрюмый pivrat закрывать, прикрывать znenadn неожиданно, вдруг, внезап rozlehnout se раздаться, разнестись но selka, -у f крестьянка adonit клянчить sklopit hlavu склонить голову la, -у f вена;

nabhly ly na spncch spnek, -nku m висок вены вздулись на висках Lexikln-gramatick poznmky 1. Chlapci nemli kolu. У детей не было занятий.

Dnes nebyl ve kole. Он сегодня не был на занятиях.

(См. также урок 1, лексические замечания.) 2. Na tom pece nezle. Дело не в этом (это не важно).

zleet (nkomu na nkom, a) быть важным (для кого-л.) na nem) (безл.) б) зависеть (от кого-л., чего-л.) Velmi nm na tom zle. Это для нас очень важно.

Ср. также:

Na tom zle vechno. От этого зависит все.

3. Nic si z toho nedlej. Не принимай это близко к сердцу.

4. Pokejte, Navrtilko! В разговорном языке нередко вместо женских фамилий или назва ний по профессии мужа (Navrtilov, starostov) употребляются образования с суффиксом -kа. Эти формы употребляются при невежливом или фамильярном обращении: Svobodov Svobodka, kovova (ena kove) - kovka, starostov - starostka.

5. dlat komedianta выступать в роли комедианта а) dlat (nkoho) изображать (кого-л.), выступать в какой-л.

роли Ср. также:

Dlal Mikule. Он изображал Деда Мороза.

б) Dlal ofra, zvoznka. Он работал шофером, грузчиком.

в) dlat ze sebe nkoho (njakho) делать вид, строить из себя, притворяться (кем-л.) Dlal ze sebe aka. Он валял дурака.

Dlal ze sebe chytrho. Он притворялся умником.

dlat se njakm делать вид, что...

Dlal se nechpavm. Он делал вид, что не понимает.

Ср. также:

dlat si (z nkoho) legraci подшучивать (над кем-л.) 6. Zachytila se plotu. Она схватилась за забор.

zachytit se (neho) схватиться (за что-л.) 7. e ne?

e ano? Не правда ли? / Правда / Да?

e j? (разг.) Vlasta dnes odjela, e ano? (e j?) Правда, что Власта сегодня уехала?

Vlasta jet neodjela, e ne! (e?) Не правда ли, Власта еще не уехала?

8. Dte mi pozor na Toniku. Присмотрите за Тоничкой.

а) dvat pozor (na nkoho) смотреть, присматривать (за кем-л.) б) dvat pozor (na nco) быть осторожным, внимательно следить (за чем-л.) Dvejte pozor na auto! Будьте осторожны, машина!

Pozor na vlak! Берегитесь поезда!

9. Hledl k zemi. (Он шел), опустив глаза.

10. Pro ns a za ns - zajdte teba, luzo Нам все равно, хоть сдохните, грязные pinav. подонки.

Pro mne za mne stavj se teba na hlavu. Мне все равно, хоть на голове ходи.

11. A jim pebh mrz po zdech. Так что у них мороз пробегает по коже.

Gramatick vklady Возвратные глаголы с компонентом se (Zvratn slovesa s se) Возвратные глаголы в чешском языке не всегда соответствуют возвратным глаголам в русском языке и наоборот. Здесь можно выделить три случая:

1. В русском и чешском языках - возвратные глаголы.

2. В чешском языке - возвратные глаголы, в русском - невозвратные.

3. В чешском языке - невозвратные глаголы, в русском - возвратные.

1. И в чешском, и в русском языках есть постоянно-возвратные глаголы (reflexiva tantum), которые никогда не употребляются без возвратного компонента (se - ся). Ср.

примеры:

bt se бояться J se ho nebojm.

blit se приближаться Boue se blila.

divit se удивляться Nen se emu divit.

louit se расставаться, прощаться Louili se ped domem.

narodit se родиться Narodil se za vlky.

nachladit se простудиться Nachladil se a m horeku.

ohlet se оглядываться el a stle se ohlel.

ozvat se отзываться Nikdo se neozval.

provinit se провиниться Chlapec se provinil.

radovat se радоваться Radovali se z jejich spch.

tit se мчаться Auto se tilo lenou rychlost.

smt se смеяться Dti se vesele smly.

starat se заботиться О to se nestarejte.

stydt se стесняться Stydl se neznmho lovka.

zdt se казаться То se ti jen zd.

Примечания: 1. Наряду с возвратными глаголами, нередко те же самые глаголы могут су ществовать без возвратного компонента se. При этом они имеют совершенно другое значение:

objevit se появиться Najednou se objevil.

objevit открыть Kolumbus objevil Ameriku.

hodit se годиться То se pro ns nehod.

hodit бросить Hodil po nm kamenem.

2. От постоянно-возвратных глаголов следует отличать возвратные формы невозвратных гла голов. Например, в предложении Dm se stav - stav se является возвратной формой невозвратного глагола stavt строить, так как глагол stavt se в этом значении не существует. (См. ниже.) 2. Многим постоянно-возвратным глаголам в чешском языке соответствуют в русском невозвратные или синонимические глаголы - возвратные и невозвратные.

dt se происходить Со se s tebou dje?

dvat se смотреть Dvm se na nov domy.

domnvat se предполагать Stalo se to, jak jsem se domnval.

dopustit se (neho) допустить Dopustili se vnch chyb.

dostavit se (nkam) прибыть Dostavil se do prce.

do(z)vdt se узнать Kdy jste se to do(z)vdl?

hemit se кишеть V rybnku se to hem rybami.

chovat se вести себя Neumte se slun chovat.

chvt se дрожать Ruce se mu chvly.

konat se происходить / coстоять- Manifestace se konala na Rudem ся / проходить nmst mstt se мстить Mstil se nepteli.

nudit se скучать Nikdy se nenudm.

obtovat se жертвовать собой Obtovala se rodin.

opalovat se загорать Rd se opaluje?

opozdit se опоздать Pro jste se opozdil?

pamatovat se помнить Pamatuji se na nho dobe.

podobat se походить Podobte se svmu tatnkovi.

plazit se ползти Plazil se po bie.

potpt se нырять Rd se potpm.

posadit se сесть Posate se ke stolu.

prochzet se гулять, прогуливаться Rda se prochzm po ulicch rodnho msta.

ptt se спрашивать Na nic se neptej.

rozdlit se поделить(ся) Rozdlil se s nm o penze.

rozmyslit se передумать, раздумать Jet vas se rozmyslila.

rozednvat se светать V lt se brzy rozednv.

skldat se (z neho) состоять (из чего-л.) Ten stroj se skld z mnoha soustek.

stt se стать, случиться Stalo se netst.

Moje sestra se stala uitelkou.

stmvat se (безл.) темнеть U se stmv.

stskat se (безл.) скучать Stsk se mi po rodich.

svit se доверить, довериться Svil se nm se svm tajemstvm.

svzt se проехать(ся) Svezl jsem se autem.

tajit se скрывать Tajila se se svmi mysly.

tit se с нетерпением ждать Tm se na dovolenou.

(кого-л., чего-л.) toulat se бродить Veer jsem se toulal po mst.

astnit se(eho G.) участвовать (в чём-л.) astnil se iv hovoru.

ulevit se полегчать Ulevilo se j.

unavit se устать Rychle jsem se unavil.

upamatovat se вспомнить Nemohl se upamatovat, co vlastn provedl.

usadit se усесться, сесть Usadili jsme se na lavici.

utci se (k nkomu) прибегнуть (к помощи) Utekl se k nm.

кого-л.

uzdravit se выздороветь Peji ti, aby ses brzy uzdravil.

vejt se (nkam) войти / поместиться Kniha se nevela do aktovky.

vsadit se поспорить Vsadil se s nm o sto korun.

szet se спорить Rd se szel o penze.

vyhnout se избежать Vas se vyhnul pekce.

vyhbat se избегать Pro se nm vyhbte?

vynoit se вынырнуть Z vody se vynoil kus deva.

vyptat se расспросить Vyptal se na vechny podrobnosti.

vysmt se (nkomu, осмеять Vysmli se vemu, co nm bylo drah.

nemu) vysmvat se насмехаться, насмеш- Ve kole se mu vysmvali.

ничать zblznit se сойти с ума Z toho by se mohl lovk zblznit.

zmnit se упомянуть U jsem se o tom zmnil.

3. В чешском языке невозвратные глаголы, в русском - возвратные, иногда невозв ратные.

bojovat бороться / воевать Za bojujete?

cviit тренироваться / упражняться Cvim denn deset minut.

doshnout достичь / добиться Doshli jsme velkch spch.

doufat надеяться Doufm, e pijede vas.

peovat заботиться Peuji o rodinu.

potat считаться Musme s tm potat.

pochybovat сомневаться J o tom nepochybuji.

pospchat торопиться, спешить Kam pospch?

propadnout провалиться Divadeln hra propadla.

pesedat пересаживаться Budeme muset dvakrt pesedat.

sestupovat спускаться Vichni sestupovali dol.

souhlasit соглашаться Souhlasm s vmi.

soutit соревноваться Doly Ostravskho revru sout.

splvat сливаться Zvuky splvaly v jedno.

trvat продолжаться Schze trvala celou hodinu.

vynikat выделяться m vynik vae msto?

zbloudit заблудиться Zbloudil jsem v lese.

zbvat оставаться Nezbv nm nic jinho.

zoufat (zoufat si) отчаиваться Nen teba hned zoufat.

zstat остаться Zstate doma!

Глаголы zanat, zat, konit, skonit соответствуют в русском языке двум глаголам возвратному и невозвратному. Ср.: zanat начинаться, начинать;

zat начаться, начать.

Jaro zan. Весна начинается.

Vyuovn zane v 8 hodin. Занятия начнутся в 8 часов.

Teprve zan pracovat. Он только начинает работать.

konit кончать, кончаться;

skonit кончить, кончиться:

Skonil prci. Он кончил работу.

Tm konm. На этом я кончаю.

Manifestace brzy skon. Демонстрация скоро закончится.

Przdniny kon 7. nora. Каникулы кончаются 7 февраля.

Значение возвратных глаголов и возвратных форм невозвратных глаголов Постоянно-возвратные глаголы входят в различные семантические группы. Они могут выражать:

1. Различные природные явления (это, главным образом, безличные глаголы);

rozednvat se, stmvat se, eit se, blskat se.

2. Физическое и психическое состояние человека: unavit se (unavovat se), uzdravit se (uzdravovat se), nudit se, bt se, smt se, stskat se, (z)blznit se, chvt se (zachvt se).

3. Восприятие, отношение к чему-л. и мыслительную деятельность человека:

rozmyslet se (rozmlet se), zmnit se (zmiovat se), divit se (podivit se), dozvdt se (dozvdat se), upamatovat se (pamatovat se), ptt se (zeptat se), vyptvat se, zdt se (zdvat se), svit se (svovat se).

4. Поведение, отношение к чему-л., проявление различных чувств: chovat se, utci se (k nkomu, k nemu), vyhbat se (nkomu, nemu), vysmvat se (nkomu, nemu), starat se (o nkoho), hdat se (s nkm), vst se, zamilovat se (do nkoho), mstt se, obtovat se, ptelit se, do pustit se.

Особое значение некоторых возвратных глаголов связано с наличием той или иной приставки.

na + se - интенсивность проявления действия. Ср.:

hledat искать nahledat se искать долго (наискаться) zlobit сердить, злить nazlobit se сильно сердиться plakat плакать naplakat se наплакаться chodit ходить nachodit se находиться (много ходить) ekat (na nkoho, ждать naekat se долго ждать (кого-л., чего-л.), nco) заждаться pracovat работать napracovat se наработаться Toho lovka jsem se nahledal. Ну и долго же я искал этого человека.

Nachodila jsem se tam. Ну и находилась же я туда.

do + se - достижение чего-л., нередко ценой больших усилий ekat dokat se дождаться mluvit domluvit se договориться pracovat dopracovat se доработаться vdt dovdt se узнать volat dovolat se дозвониться;

дозваться t dot se дожить Konen jsme se ho dokali. Наконец-то мы его дождались.

Nemohl se k n dovolat. Он не мог к ней дозвониться.

Mj ddeek se doil devadesti let. Мой дедушка дожил до 90 лет.

pro + se - ограниченная мера действия jt, chodit projt se, prochzet se пройтись, прохаживаться jet, jezdit projet se, projdt se проехаться, проезжаться spt prospat se проспаться Potebuji se prospat. Мне нужно выспаться.

Pjdeme se projt. Пойдем, пройдемся.

Hezky jsme se projeli. Мы хорошо проехались.

Trochu jsme se proli. Мы немного прогулялись.

vy + se - мера действия, необходимая для достижения положительного результата spt vyspat se выспаться bhat vybhat se набегаться skkat vyskkat se напрыгаться Chtl bych se vyspat. Я бы хотел выспаться.

Dti se vyskkaly a vybhaly. Дети напрыгались и набегались.

roz + se а) начало действия, доведение действия до определенной степени bet rozbhnout se побежать;

разбежаться Dt se rozbhlo za mem.

hrt rozehrt se разыграться Trvalo to chvli, ne se rozehrl.

pret rozpret se начать лить(о дожде) Odpoledne se siln rozprelo.

rst rozrst se разрастись Ke se neobyejn rozrostl.

б) движение в разные стороны bet rozbhnout se разбежаться в разные Turist se rozbhli po mst.

стороны jt rozejt se разойтись Ptel se rozeli.

lett rozlett se разлететься Vrabci se rozletli.

Возвратная форма глаголов может означать:

1. Состояние или изменение состояния субъекта:

probudit (nkoho) probudit se проснуться zmnit (nco) zmnit se измениться (o)toit (nm) toit se кружиться, вертеться vait (nco) vait se вариться 2. Физическое или психическое состояние, ощущение:

ctit (nco) ctit se (njak) чувствовать себя dsit (nkoho) dsit se ужасаться, пугаться zlobit (nkoho) zlobit se сердиться 3. Заинтересованность в действии:

svit (svovat) nco nkomu svit se (svovat se) довериться (доверяться) s nm кому-л.

piznat (piznvat) nco piznat se (piznvat se) признаться (признаваться) k nemu в чем-л.

dret (nco) dret se (neho) придерживаться (чего-л.) 4. Переход действия на производителя действия (у объектных глаголов) :

esat (nkoho) esat se причесываться hjit (nkoho) hjit se защищаться chrnit (nkoho) chrnit se (ped nkm) спасаться (от кого-л.) koupat (nkoho) koupat se купаться pipravovat (nkoho) pipravovat se готовиться 5. Взаимно-возвратное действие:

milovat se любить друг друга radit se советоваться (с кем-л.) seznmit se познакомиться (с кем-л.) znt se знать друг друга potkvat se встречаться (с кем-л.) ptelit se дружить (с кем-л.) sejt se (s nkm) встретиться (с кем-л.) Ср. примеры:

asto jsme se potkvali. Мы часто встречались.

Navzjem se litovali. Они жалели друг друга.

Dlouho jsme se neznali. Мы долго не знали друг друга.

Romeo a Julie se milovali, jejich rodie Ромео и Джульетта любили друг друга, se nenvidli. их родители ненавидели друг друга.

Возвратные формы невозвратных глаголов могут употребляться в составе возвратно страдательных конструкций как личных (а), так и безличных (б). (См. урок 17.) а) Личные формы возвратно-страдательных конструкций в чешском языке возможны от гла голов обоих видов: Dm se stav. Dm se postav. Dm se mus postavit. Ср. также:

Ta kniha se te (etla, bude st). Эту книгу читают (читали, будут читать).

Ten pedpis se brzo zru. Это предписание будет скоро отменено.

Takov prce se dobe plat. Такая работа хорошо оплачивается.

Та kniha se te hezky. Эта книга читается легко.

Takov materil se zpracovv tce. Такой материал с трудом поддается обработке.

Literatura se mi studovala snadno. Литературу мне всегда было легко учить.

Vhodn tma se mi vybralo tce. Мне было трудно выбрать подходящую тему.

Takov pklady se mi e tko. Такие задачи мне трудно решать.

Примечание. В чешском языке употребление подобных конструкций не знает ограничения со стороны вида и времени. В русском языке употребление подобных конструкций более ограничено.

б) Возвратно-страдательные конструкции (с неопределенным или обобщенно-личным подра зумеваемым производителем действия).

U ns se hodn stav. У нас много строят.

lo se dom. Мы / они... (люди) пошли домой.

Mus se hodn udlat. Нужно многое сделать.

Mlo by se tam jt. Туда бы следовало пойти.

Возвратно-страдательные конструкции, выражающие отношение к действию, в чеш ском, в отличие от русского языка, возможны только при наличии качественного сказу емостного определения (dobe, hezky, patn, tko, lehko, pjemn).

Pracuje se mi dobe. Мне хорошо работается.

patn se mu spalo. Ему плохо спалось.

S nm se tko pracuje. С ним трудно работать.

Pjemn se nm sedlo. Нам приятно было посидеть.

Zde se pkn lyuje. Здесь хорошо ходить на лыжах.

Na takovm pape se vborn pse. На такой бумаге отлично писать.

Pkn se nm tanilo. Мы хорошо потанцевали.

Pjde se nm veseleji. Нам веселее будет идти.

Tady se pohodln sed. Мне (нам) здесь удобно сидеть.

Dlouho se odpovalo. Мы (они) долго отдыхали.

Примечание. В русском языке аналогичные возвратно-страдательные конструкции возмож ны не во всех случаях. Чаще употребляется оборот с инфинитивом или соответствующие формы ин дикатива. (Мы здесь долго отдыхали.) Отрицание (Zpor) Общее и частное отрицание (Obecn a sten zpor) Как и в русском, в чешском языке имеется общее отрицание, выражаемое отрица тельной морфемой ne- у глагола, например: Navrtil nebyl doma. Chlapci nemli kolu.

Navrtilov neekla nic и т. д., и частное отрицание, выражаемое отрицательными частицами ne, nikoli у других членов предложения, например: Ne vichni to pochopili. Doshli jsme toho nikoli bez nmahy и т. д. Однако частное отрицание в чешском языке употребляется в гораздо меньшей степени, чем в русском. Вместо него обыкновенно употребляется общее отрицание.

Ср.:

Neudlal to Zdenk, ale Mirek. Это сделал не Зденек, а Мирек.

Do Brna nepojedeme ztra, ale ve tvrtek. В Брно мы поедем не завтра, а в четверг.

Nesmme jednat zbrkle, nbr uven. Мы должны действовать не опрометчиво, а рассудительно.

Se vm nesouhlasm, ale v zsad m pravdu. Я согласен не со всем, но в принципе ты прав.

Pochopila, e nebyl hrdina. Она поняла, что он был не герой.

Neekali jsme na nho dlouho. Мы ждали его не долго.

Takov ppady se nestvaj asto. Такие случаи бывают не часто.

Vichni o tom nevd. Не все знают об этом.

J jsem se nezaal hdat. Не я начал спорить.

Tys to pece neekl. Ведь не ты это сказал.

Родительный падеж отрицания (Genitiv zporov) В отличие от русского языка, родительный отрицания (вместо именительного или винительного) употребляется редко, только в некоторых устойчивых оборотах чаще всего книжного характера или с усилительной частицей ani.

Nen dvod, abychom mu nevili. Нет причин, чтобы не верить ему.

Na ulici nebylo ani iv due. На улице не было ни души.

Nemm dkaz pro sv tvrzen. У меня нет доказательств для моего утвер ждения.

Neeknu u ani slova. Я не скажу больше ни слова.

В большинстве же случаев, например после переходных глаголов с отрицанием, в конструкциях nebt, nemt и т. д., русскому родительному отрицания в чешском языке соответствует или именительный или винительный падеж.

Navrtil nebyl doma. Навратила не было дома.

Takov stroj dosud neexistuje. Такой машины пока не существует.

Pro nete bsn? Почему ты не читаешь стихов?

Jet jsem nesloil ani jednu zkouku. Я до сих пор не сдал ни одного экзамена.

Nemate voln lstek? Нет у вас лишнего билета?

Obsazeno (=msta nejsou). Мест нет.

Vchod zakzn! Вход запрещен.

Uitek z toho nebude. Пользы от этого не будет.

Vedouc nen ptomen. Заведующего нет.

Pro jste tam nebyl? Почему вас там не было?

CVIEN 1. Tam, kde je teba, doplte „se“:

Pedstaven zan v 8 hodin. - Zeptm ho na to ztra. - Zastavuje ten vlak na tto stanici? - Zstanu zde do nedle. - Chtl bych na chvli posadit. - Budu musel na to podvat. - Doufm, e o tom ne pochybuje. - Hned o tom pesvd. - Chlapec zastavil a zaal rozhlet. - Kad den rno cvim tvrt hodiny. - U jsi nauil tu bsniku?

2. Tam, kde je teba, doplte „se“ nebo „si“:

Vlasta probudila v pl sedm. Osprchovala a trochu zacviila. Pak zaala oblkat. Rozhodla, e dnes vezme modrou sukni a blou halenku. Kolem krku uvzala erven tek a na nohy obula ern lodiky. Potom sedla k zrcadlu, uesala a trochu namalovala rty. Do vlas uvzala ervenou mali. Pak podvala do kabelky a dala tam jet njak drobnosti. Potom u rychle nasndala a chystala se k odchodu. Matka j zeptala, kdy dnes vrt. Vlasta trochu zamyslela a pak odpovdla, e se vrt dnes pozdji, protoe mus ve mst vydit rzn vci. Mimo jin chce koupit ten svetk, kter j vera tak lbil, kdy ho prohlela ve vkladu obchodnho domu. Pak u Vlasta rozlouila a vydala na cestu. Mla dobrou nladu a po cest prozpvovala a vesele dvala na vechno kolem. Obas potkala s njakm znmm a srden s nm pozdravila. U tila, jak odpoledne pjde koupit ten svetk.

3. Dokonete vtu na zklad vraz v zvorce podle vzoru. (Pozor na podek slov.) Ped kadm jdlem si mus (помыть руки). - Ped kadm jdlem si mus umt ruce.

Venku je zima, mus (одеть теплое платье). - Bude asi pret, radm ti, aby (взять) detnk. - M veho dost (чего ты еще хотела бы;

желала - pt si). - Dnes nemm as, ale ztra pro tu knihu urit (зайти). - Kdy nem dost penz, tak (купить) ten levnj pl. - Mm stranou ze, musm (заказать - dt si) pivo. - Venku je zima, nechce, (заказать) radji aj? - Za tou kiovatkou muste (спросить) na dal cestu. - Mus dobe (подумать), zda se ti koup toho domku vyplat. - Jej hlas (дрожать) netajenou obavou. - Navrtilov (посмотреть) na pohlednici a srdce se v n zastavilo. - Ji dvno (решить), e bude studovat. - Tatnku, (посмотреть) na tento obrzek! - ena litovala, e (не заметить) chlapc dve. - U tam vckrt nepjdu, (подумать) v duchu otec. - Prohoba, jen (вспомнить), kam jsi ty penze schoval! - Dti hned pestaly (играть) а utkaly otci naproti. - Nesm vckrt (спорить) s rodii, je to neslun!

4. Uveden slovesa pelote do etiny a doplujte je do vt:

начинаться, кончаться, участвовать, спросить, вернуться, остаться, спорить, посмотреть, решить, причесаться, гулять, смеяться, удаваться, добиться, сомневаться, стыдиться, унижаться, бояться, разбиться Dnen pednka... v osm hodin a... v deset. -... Jaroslav vera tak t schze? - Zdeku,...

prosm t Mileny, kdy.... -... zde, nebo pjde s nmi? - Dlouho jsme... vera..., kam mme letos jet na dovolenou. - Marta... do zrcadla a..., e... jinak. - Mlad lid... po parku,... a lakovali. Pro... tak..., e jsme toho..., vy jste o tom...? - Navrtil..., e... mus... ped pny. - Navrtilov..., e... jej mu....

5. a) Vty upravte podle vzoru:

Dti maminku velmi zlobily. - Dti se nco maminku nazlobily.

Mnoho jsme chodili po lese. - Velmi se smli jeho veselm anekdotm. - Chlapci stle hrli fotbal. Dlouho jsme stli ve front. - Bhali dlouho po vech obchodech. - Navrtilov tce pracovala od rna do veera. - Moc sliboval, e se polep. - Strek velmi za svho mld cestoval. - Jirka moc prosil a sliboval, ne mu to kolo koupili.

b) Doplte souvt a pouijte ve druh vt tho slovesa s pedponou „do+se“ podle vzoru:

Stle volal kamardy, a.... - Stle volal kamardy, a se nakonec dovolal.

Pod ekali na otce, a.... - Houevnat pracoval, a... pknho postaven. - Budu volat tak dlouho, dokud.... - ijte tak, abyste... dlouhho vku. - Hovoili o t vci tak dlouho, a....

c) Pelote do rutiny (pouijte slovnku):

Pli jsme mu astnou cestu. - Pli jsme si dceru. - Hdali mu tak tyicet. - Nechtli se s nm hdat. - Pamatuj nejen na sebe, ale i na ostatn. - Pamatuj si, e se nikdy nevyplc lht. - Myslete vdy na to, co dlte. - Pomyslete si, co by se stalo, kdybyste to neekli rodim vas. - Pedstavte mi vaeho ptele. - Pedstavte si, e budete jednou rozhodovat o vem vy. - Dti hrly na nkolik hudebnch nstroj. - Dti si bezstarostn hrly a ani netuily, jak nebezpe hroz jejich otci. Ztoval mu jeho situaci, ani by si to uvdomoval. - Neztujte si jet vc svou situaci. Uvdomte o tom nadzen orgny, - Svou chybu musm piznat. - Piznat se k chyb bylo pro nho tk. - Vichni mu to radili, aby tam nechodil. - Radili jsme se s nm dlouho, jak to zadit.

6. Nahrate sloveso v zvorce slovesem s pedponou „roz+se“ podle vzoru. (Pozor na slovosled.) Stle se chystalo k deti, a (pret). - Stle se chystalo k deti, a se rozprelo.

Hra dostala spd teprve tehdy, a hri (hrt). - Otec domlouval dcei, a (plakat). - Pytel (rozhrhnout) cestou a vechno obil se vysypalo. - Nemohli se domluvit a nakonec (jt) ve zlm. Ozvala se rna a sklo (rozlett) na vechny strany. - Star ci odeli ze koly a modelsk krouek (padnout).

7. Upravte vtu a uijte sloveso s pedponou „na-“ podle vzoru:

Dti si stle hrly. - Dti se nco nahrly. Koupili si hodn vc. - Ti si nakoupili vc.

Stle si nco vymlte. - Uetil hodn penz. - Pod si na ni stoval. - Stle jen nakala na zl asy. - Udlala hodn dluh. - Jenk s Maenkou si stle psali. - Pod si nco vyprvli. - Shro mdil velk jmn. - Dlala si s tm znan starosti. - Dlali si velk zsoby. - Stle nosila dom dv na zimu.

8. Tun titn vrazy nahrate zvratnmi slovesy podle vzoru:

Chlapec poctil radost. - Chlapec se zaradoval.

Mu udlal na posteli pohyb. - Navrtil pocioval stud ped svou enou. - Navrtilov pociovala strach o svho mue. - Prv vm chci poloit tu otzku. - V t vesnici udlme na chvli zastvku. - Kdy u uinte defenitivn rozhodnut? - Po obd si udlme prochzku po lese. Poslanec vznesl dotaz na ministra. - Vichni poctili velkou radost, kdy to slyeli. - Mm na toho lovka velkou zlost.

9. Vty roziujte na souadn souvt podle vzoru:

Vra probudila Zdeku. - Vra se nejdv probudila sama a pak probudila Zdeku.

Matka oblkla dti. - Sestra uesala malho bratka. - Olga vykoupala malou sestiku. - Matka probudila celou rodinu. - Zdeka umyla svou dceru. - Pavel tomu nauil Jiho. - Petr o tom pesvdil vechny ostatn. - Marcela pihlsila svou sestru. - Otec na to pipravil vechny ostatn. Tom uklidnil sv ptele. - Jitka vylekala sv kamardky. - Velitel zastavil svoji jednotku.

10. Pracujte ve dvojicch. Prvn k ekne vtu, druh na ni reaguje otzkou a prvn na tuto otzku odpov.

Vzor: A.: Pracuji s Vlou.

В.: A jak se ti (vm) s nm pracuje?

A.: Pracuje se mi s nm dobe (patn, vborn, ndhern, atd).

Bydlm u svho ptele. - Leel jsem na trv pod stromem. - Spolupracuji s Mirkem a Petrem. Jednal jsem vera se leny komise. - Cvime te na zahrad. - Koupali jsme se v rybnku. - V zim jsme lyovali ve Vysokch Tatrch. - Ve vlaku jsem jel s jednm svm znmm. - Rda chodm ve vysokch botch. - Veer jsme dlouho sedli na balkn. - Pracuji na novm mst.

11. Dejte do zporu a pelote do rutiny:

Chlapci mli kolu. - Navrtil byl doma. - Zejm jsou doma. - Vidl jsem to. - Je to zbyten otzka. - Dti se bly bouky. - Vydlal penze. - Mm drobn. - Jeho matka to vdla. - Babice to radji ekli. - Ukzala dtem tu fotografii. - Uvtali ten nvrh s potleskem. - Je zde voln msto? Mm dkazy pro sv tvrzen. - M rda bsn? te nmeck knihy.

12. Sloveso „muset“ nahrate slovesem „nemoci“ a vty upravte tak, aby se nezmnil smysl.

Vzor: Musel to vdt. - Nemohl to nevdt.

Navrtilov to urit musela tuit. - Sousedka j to musela ci. - Musel jsem tam jt. - Museli jsme to vidt. - Museli se tomu smt. - Museli jsme se nakonec dohodnout.

13. Tun titna zporn slovesa nahrad’te kladnmi a vty upravte tak, aby se nezmnil smysl.

Vzor: Nkdy se mu nepovedlo vydlat penze. - Ne vdy se mu povedlo vydlat penze.

Nkdy nestihla svou prci vas. - Nco se j v jeho chovn nelbilo. - Nkdo o tom nevdl. Vechno nestail napsat. - Mnoho toho dtem nerekl. - Vdycky se nm nesvila. - Nkdy ho nemli rdi. - Nkdo s tm hned nesouhlasil. - Nco nm nepovdl. - Nkoho to moc nezajmalo.

- Nkdy si nevdla rady. - Nkomu se vstava nelbila.

14. Uslyen tvrzen odmtejte a opravujte jinm tvrzenm podle vzoru:

Ztra pojedeme do Brna. - Ztra nepojedeme do Brna, ale do Ostravy.

Navrtil vydlal penze v Brn. - Mu se vrtil dom v poledne. - Tu zprvu mi ekla sestra. Propast Macocha je nedaleko Ostravy. - Do Bratislavy piletme v 10.30. - Navrtilovo vystoupen na Macoe vidl uitel. - Starostka povdla novinu Navrtilov matce. - Povdku, kterou jsme etli, napsala Marie Pujmanov.

15. Uslyen tvrzen odmtejte podle vzoru:

Existuje mnoho jinch monosti. - To nen pravda, neexistuje dn jin monost.

Na t vstav bylo hodn zajmavch obraz. - enk uvedl adu pesvdivch dkaz. Existovala cel ada jinch een. - Vladimr napsal nkolik lnk. - Libue udlala v prci celou adu chyb. - Na sjezdu bude nkolik astnk z Austrlie. - Pjil jsem ti nkolik knih. - O tom problmu je napsno nkolik lnk.

16. Tun titn slova nahrate pdavnmi jmny pivlastovacmi podle vzoru:

Po odchodu otce bylo v dom smutno. - Po otcov odchodu bylo v dom smutno.

Po pchodu mue odela ena na nkup. - Netrap se z odjezdu dcery! - Po nvratu matky odeli chlapci do biografu. - Statek starosty svtil erstvou omtkou. - Na dotaz selky odpovdla rozpait. - Po nvratu starosty dovdla se Navrtilov ve. - Pro pl Toniky nebylo nic slyet. Na pn maminky to nikomu neekli. - Oi eny kaly jedinou prosbu. - Po pjezdu Lidy se vechno zmnilo. - Po odpovdi Pepy se Navrtilov uklidnila. - V prosb Jarky bylo nco nalhavho. - Z dotazu Jarka jsme nebyli moud. - Z pohledu sestry jsme vyctili znan obavy.

17. K substantivm se sufixem „-ka“ s vznamem deminutivnm a jinm uvete slova, od nich jsou odvozena podle vzoru:

staenka - staena;

uitelka - uitel;

skldka - skldat sousedka, Tonka, Navrtilka, zahrdka, omtka, selka, doktorka, otzka, chvilka, minutka, nmitka, tabulka, Hanka, podlka, podrka, kostka, kstka, korunka, Btka, vychovatelka, sluka, mka, drka, sponka, doktorka, lkaka, povdka, mamka 18. Pelote do rutiny pomoc slovnku:

Chlapci nemli kolu. - koln rok zan v SSR na stednch kolch 1. z, kdeto na vysokch kolch se u a od 1. jna. - Vichni kolt pracovnci se radili o sprvnch metodch vlasteneck a komunistick vchovy. - ada uitel a kolskch pracovnk byla vyznamenna. Povinnost k je plnit svdomit sv koly. - kolnk dohl na podek ve kolnch budovch. Uebn osnovy jsou vypracovny pro kad ronk zvl.

19. Vyprvjte:

O em se bavily sousedky s Navrtilovou?

Pro volala starostov a co j ukzala?

Co provala od tto chvle Navrtilov?

O em hovoili manel pi svm setkn?

20. Pelote do etiny:

а) Решение этого вопроса зависит только от вас. - Дело не в том, кто это сделает, важно то, как это сделают. - Для нее очень важна поездка в Прагу еще в этом году. - Прошу тебя, не принимай это так близко к сердцу. - Не строй из себя шута. - В течение многих лет он работал мастером цеха. - Когда мать ругала сына, он делал вид, что ничего не понимает. Она схватилась за стул, чтобы не упасть. - Не правда ли, сегодня очень хорошая погода? - Вы к нам вечером придете, не так ли? - Будьте любезны, не можете ли вы присмотреть за моим сыном? - Когда пойдете на экскурсию по городу, на все обращайте внимание. - Внимание, высокое напряжение! - Мне все равно, как вы все к этому относитесь. - Когда Навратилова узнала эту страшную новость, у нее мороз пробежал по коже (по спине).

б) Поезд медленно приближался к станции. - Я очень удивился, когда увидел его снова в нашем селе. - Я дождался конца спектакля и ушел. - Что здесь происходит? - Ты только посмотри, мама, что умеет делать наш отец. - Я никогда не предполагал, что он не справится с этой работой. - Наконец-то мы попали домой. - Как ты узнал об этом? - Он совершенно не умеет вести себя в обществе. - Это событие произошло еще до войны. - Многие молодые люди пожертвовали собой ради вашего счастливого детства. - Мы опоздали в театр всего на три минуты, но в зал нас не пустили. - К сожалению, я не помню этого человека. - Здесь, вдали от родины, он очень скучал. - Этот учебник состоит из трех частей. - Зденек передумал и с нами не поедет. - Жена и дочь с нетерпением ждали возвращения отца. - Не делай вид, что ты ничего не знаешь. - Навратилова так устала, что едва доплелась до дома. - Через несколько дней ребенку стало легче, и он начал поправляться. - Мне очень хотелось избежать встречи с этим человеком. - Мы расспрашивали ее о всех подробностях. - Эти вещи в сумку не войдут. - Народы колониальных стран борются за свою свободу. - Я надеюсь, что вам у нас понравится. - Учительница заботилась о своих учениках, как о своих родных детях.

- Не торопись, у нас еще много времени. - Каждое утро Навратил упражнялся на заново отремонтированном турнике. - Не сомневайтесь, все будет в порядке. - Уже второй раз ты проваливаешься на экзамене по химии! - Я не могу согласиться ни с одним твоим предложением. - Мы должны уважать его мнение. - Сегодня я останусь дома.

в) Я никогда с этим не соглашусь. - Я буду готовиться к докладу не сегодня, а завтра. - Мы не поедем поездом, а полетим самолетом. - Я недолго ждал ответа на свое письмо. - У нас нет никакой возможности осуществить свое желание. - У меня нет ни желания, ни времени ехать к ним. - Я не сделаю больше ни шагу. - Когда Навратилова встала, мужа уже не было дома. - Я не получал никакого письма.

Slovnek шут aek справиться (с чем-л.) zvldnout (nco) цех dlna часть dl высокое напряжение vysok napt осуществить uskutenit Poslechov cvien Protoe manelka se synem odjeli k tchyni, vrtil jsem se dom teprve ped plnoc. Jako vdycky po vneku jsem byl v dobr nlad, a kdy jsem otvral dvee u bytu, dokonce jsem si prozpvoval.

V jdeln bylo rozsvceno. Zatracen zapomtlivost, pomyslel jsem si v duchu a zamil hned do osvtlenho pokoje. Jene tentokrt to zapomtlivost nebyla!

Dva neznm lid cpali nco do kufru na podlaze. Pitom si krtce, ale vcn vymovali nzory.

Kdy m konen - onmlho pekvapenm - zpozorovali, zeptal se m ten se zrzavm knrem zhurta: „Co tu chcete?“ „Vy jste dobrej,“ povdm, „vdy je to mj byt - patrn tu jde o omyl?“ „Vbec ne... ale vy jste se ml pece vrtit pozdji.“ „Ovem, ale Lilka byla njak unaven, a proto ns poslala dom dv... Smm se zeptat, co se to tu vlastn dje?“ „Copak to nevidte? Jsme lupii.“ „Oh!“ uklouzlo mi a asi jsem zbledl jako kda. Ale v ptm okamiku jsem byl stzlivj ne kdy jindy. Pokorn jsem povzdechl a ekl:

„Ale co se, pnov, ned nic dlat? Pece neznite m a celou mou rodinu?“ „Vy ijete z platu?“ ptal se m obrlen mladk a peliv skldal manelin zimn pl.

„Ovem!“ „Vdy vm pojiovna vyplat slunou nhradu kody?“ dotazoval se majitel zrzavho knru.

„Ale vdy j nejsem ani pojitn!“ „Nejste pojitn? Ale to je nezodpovdn lehkomyslnost! Co te?“ „To zle na vs, pnov!“ „Co mysl, Vladku, mme ho jet tentokrt nechat?“ Vladek, mladk v brlch, vythl z kapsy pr pedtitnch formul a ekl:

„Tak se tedy dejte co nejrychleji pojistit! My se sem vloupme a nkdy pozdji...“ Obrtil se ke knratmu se slovy: „Poj, Jeronme, jde se!“ Skuten oba odeli.

Od t doby uplynuly dva msce a j si s tm ppadem stle jen lmu hlavu a vbec si ho nedovedu vysvtlit: byli to zamstnanci pojiovny, nebo lechetn lupii?

Slovnek lupi грабитель knrat усатый pojiovna страховая касса lechetn благородный bt pojitn() быть застрахованным stzliv трезвый vloupat se вломиться (с целью грабежа) *** Zapamatujte si:

Mt starost a nad hlavu (=mt mnoho starost).

Dl si z toho tkou hlavu (=m velkou starost).

Mt hlavu ve smutku (=mt starosti).

Nev, kde mu hlava stoj (=m hodn prce, m velkou starost).

M hlavu jako starosta (=je ustaran).

Mt tkou hlavu z neho (=obvat se neho).

Z toho m hlava nebol (=o to se nestarm).

LEKCE Употребление инфинитива. Способы выражения сказуемого и сказуемостного определения. Временные предлоги и времен ные конструкции.

INNOST MODERNHO DIPLOMATA Jaroslav Haek (Z knihy „Povdky, satiry a humoresky“) Leckdy, hlavn vak posledn dobou, se o tom mluvilo, e diplomat nemaj rozum. Toto tvrzen vak me vyvrtit opravdu klasick innost diplomata hrabte Rudolfa z Kamel1. Ten ml rozum, ten ml mnoho rozumu, jak uslyte.

Hrab Rudolf z Kamel pochzel ze star lechtick rodiny, kter lidstvu darovala nejslavnjho idiota svta, pana Jana z Kamel, skuten svtovho mue, kter vydal spisy, e se zem to...

Pan Jan z Kamel ml syna Karla, kter trpl fixn ideou2, e se stane dvorn dmou. Lili ho studenmi sprchami na hlavu, a se podailo mu to vymluvit. Zanechal po sob syna Josefa Antonna, kter v tlm vku spadl se schodit v zmku na hlavu a pomakal si lebku, z eho se vyvinula u nho takzvan traumatick neurza. Nedothl to dl ne na generla3 a jeho synem je prv zmnn Rudolf4.

Kdy se Rudolf narodil, sela se rodinn rada, kter se usnesla, e se Rudolf bude muset vnovat diplomatick drze, aby obnovil star slavn vznam hrabcho rodu z Kamel v i. Mal Rudolf na to neekl ani slovo, jen ho bylo nutno pevinout.

To byl jeho prvn soukrom diplomatick in. Pozdji se ukzalo, e to bude dlouho trvat, ne se nau mluvit5 - a do osmi let vechno jmenoval slovem „tta“, jen vest, kv a polvce kal „mma“.

V deseti letech vak bylo ji znt znamenit obrat. Pomalu, ale jist rozeznval pedmty a dky esti uitelm dovedl se v patncti letech bez ciz pomoci podepsat a sv jmno po sob pest. Pibrali mu tedy jet ti uitele, kte si dali opravdovou prci, aby ho pipravili pro ivot.

V osmncti letech tento ulechtil mu uml ji bez chyby odkat, e jest pt dl svta, a mlokdy pi vyjmenovn jich vynechal jeden nebo dva. Bylo vidt, e jeho inteligence znan vzrst, a uitel uznali, e je teba, m-li se z nho stt dn diplomat, aby vdl, e jsou na svt tak njak stty. Dky sv chpavosti a neukrotiteln touze po vzdln v 25 letech, tedy bhem ani necelch sedmi let, znal vechny stty v Evrop podle jmna a v 30 letech byl ji ve slubch vldnch6, kdy se nauil hrt makao a bakarant7, k emu jevil vrozen talent. Byl pidlen do ministerstva zahraninch vc8, kam se vdy pijdl vyspat po probdlch nocch.

Jednoho dne mu poklepal ministr zahraninch vc na rameno9 a sdlil mu, e je vysln s tajnm poslnm do hlavnho sdelnho msta vedlej sousedn e. Toto tajn posln byl arch s rznmi klikyhky a v tomto ifrovanm posln lo o nvrh njak smlouvy obou stt proti tetmu, kter se posledn dobou npadn zadluil pro vt poet kann.

Hrab Rudolf z Kamel vzal taku s dleitou diplomatickou listinou a neprodlen odcestoval do sousednho sttu.

Kdy z ndra v cizm sdelnm mst odjdl do hotelu, zpozoroval, e mu nco chyb10.

Nechal taku ve vagn. ivou moc si vak nemohl vzpomenout, co ztratil11, co mu vlastn schz, a kdy byl v hotelu, naprosto se nemohl upamatovat, pro tady je a co m v tom sdelnm mst dlat.

Ani majitel hotelu, kterho si dal zavolat k telefonu, nemohl mu na jeho otzku podat bli vysvtlen.

Odeel tedy do msta a napadlo ho, kdy u je tady, e by si mohl tak zakouit. Vkroil tedy do nejbliho krmu a dal o krabici jemnch cigaret.

„Odpuste,“ ekl vldn majitel obchodu, „nae firma je elezsk, dn tabn trafika.

Prodvme vechny mon rouby, hebky, matice, samovary, z nich vm meme nejlpe doporuit Greos na petrolej.“ „To je drz urka," zvolal hrab Rudolf z Kamel, „vy odprte prodat cigarety mn, zstupci ciz vldy...“ „Patent Greos na petrolej...“ koktal poden obchodnk, „opravdu, mil pane, tu je elezsk zvod.“ „Z toho bude vlka,“ kiel hrab Rudolf, „nae vlda si nesm nechat lbit12 takov ponn. My vs rozprme do vech kout svta, to se, pane, naplatte miliard vlen nhrady!“ Rozzuen vyel z obchodu a nonm vlakem se vrtil do vlasti a dal v noci vyburcovat ministra zahraninch zleitost.

Pan minitsr byl velice rozespal, a kdy mu hrab Rudolf z Kamel vyloil, e mu odepeli v cizm stt prodat cigarety, zvl a ekl: „Mil hrab, polete jim ostrou notu. A te dobrou noc.“ „Hrome, co to m bt?“ Rno vyjel do msta, a jak tak pemyl, co za notu, uvidl npis na jednom krm:

Notenhandlung.

Neprodlen slezl z automobilu a vpadl do obchodu.

„Chci njakou ostrou notu,“ kiel na prodavaku. „Nco hodn ostrho, sakrbl!“ „Tak dme Rkoczyho pochod,“ pravila prodavaka. Hodil penze na stl, vzal noty a odjel dom, kde je vlastnorun zabalil a napsal na n adresu ciz vldy.

Skpaje zuby, odnesl sm noty na potu.

To tak byl jeho nejvelkolepj diplomatick in.

Slovnek arch, -u m лист бумаги pochod, -u m марш ciz иностранный, чужой pomakat сов. измять, смять, помять innost, -i f деятельность posln, - n миссия drha, -у f дорога probdl noc бессонная ночь drz наглый rozprit рассеять (противника) hrabc графский rozzuen разъяренный, разгневанный hrome! чёрт возьми dn порядочный (человек);

надлежа hebk, -u m гвоздь щий, действительный chpavost, -i f сообразительность e, -e f империя jevit talent проявлять талант sakrbl! чёрт возьми!

kanon, -u m пушка sdlit сообщить klikyhky pl каракули schzet несов. не хватать, недоставать;

lebka, -у f череп отсутствовать lidstvo, -а n человечество schodit, - n лестница listina, -у f документ, грамота sdeln msto столица matice, -e f гайка skpat zuby скрипеть зубами nhrada, -у f возмещение;

vlen n. soukrom частный контрибуция spis, -u m труд naplatit se: to se nco naplatte вам это sprcha, -у f душ будет дорого стоить lechtick дворянский nvrh, -u m предложение roub, -u m винт neprodlen незамедлительно, быстро touha, -у f страстное желание;

влече neukrotiteln неукротимый ние, жажда чего-л.

odprat (nkomu nco) отказывать (ко- tvrzen, - n утверждение му-л. в чем-л.) upamatovat se вспомнить, сообразить odkat продекламировать;

зд. перечис- urka, -у f оскорбление лить tl vk, -u m ранний возраст ostr nota, -у f зд. нота протеста vkroit сов. войти, зайти petrolej, -e m керосин vldn вежливо poden испуганный vpadnout do obchodu влететь в мага pochzet происходить зин vyburcovat разбудить, поднять с пос- zabalit сов. завернуть тели zanechat po sob оставить после себя vyjmenovn, - n перечисление zstupce, -e m представитель vymluvit разубедить zvolat сов. воскликнуть vyvinout se развиться elezsk firma торговля скобяными vyvrtit опровергнуть изделиями vzdln, - n образование Lexikln-gramatick poznmky 1. Hrab Rudolf z Kamel. Граф Рудольф Камель.

В чешском языке для названия лиц дворянского происхождения по их принадлеж ности к какому-либо роду или по месту их происхождения часто употребляется род. падеж с предлогом z.

Ср. также:

Ji z Podbrad, Jan ika z Trocnova, Jan Roh z Dub.

2. Trpl fixn ideou. У него была навязчивая идея. (букв). Он страдал идеей фикс.

trpt (nm) а) страдать (чем-л.) б) страдать (от чего-л.) Ср.: a) Tpl krtkozrakost. Он страдал близорукостью.

Trpla nedostatkem kritinosti. Ей не хватало самокритичности.

Trpl komplexem mncennosti. Он страдал комплексом неполноценности.

б) Trpla jeho rlivost. Она страдала от его ревности.

Vichni trpli jeho hrubm chovnm. Все страдали от его грубого поведения.

в) trpt (nco) = snet страдать (от чего-л.) Trpli zimu / hlad / nouzi. Они страдали от холода / голода / нужды.

Trpla jeho vstelky. Она терпела его выходки.

3. Nedothl to dl ne na generla. Дальше генерала он не пошел.

Ср. также:

Ten to daleko dothne. Этот далеко пойдет.

4. prv zmnn Rudolf вышеупомянутый Рудольф Ср. также:

ve uveden / shora uveden / shora вышеупомянутый jmenovan 5. To bude dlouho trvat, ne se nau mluvit. Пройдет много времени, прежде чем он научится говорить.

Ср. также:

Netrvalo ani minutu a u se to stalo. Не прошло и минуты, как это случилось.

То to trvalo! Ну и тянулось же это!

6. Byl ve slubch vldnch. Он находился на государственной службе.

bt ve slubch (nkoho) находиться на службе (у кого-л.) Ср.: Byl v jeho slubch. Он находился у него на службе.

Byl v cizch slubch. Он был наемником.

7. makao a bakarant - названия карточных игр 8. Byl pidlen do ministerstva zahraninch Он был направлен на работу в министерство vc. иностранных дел.

а) pidlit (nkoho nkam) послать / направить кого-л. на работу (куда-л.) б) pidlit (nkomu nco) поручить (что-л. кому-л.) Pidlili mu tu prci. Ему поручили эту работу.

9. Poklepal mu na rameno. Он похлопал его по плечу.

а) poklepat / zaklepat na nco похлопать / постучать по чему-л.

Zaklepal na dvee / na okno. Он постучал в дверь / в окно.

б) zaklepat (na nkoho) постучаться (к кому-л.) Zaklepal na kamarda. Он постучался к товарищу.

10. Zpozoroval, e mu nco chyb. Он заметил, что у него чего-то недостает.

Со mu schz? Чего ему не хватает?

Ср.: Nm schz jet zvr. Нам не хватает еще заключения.

11. ivou moc si nemohl vzpomenout, со ztratil. Он никак не мог вспомнить, что он потерял.

12. Nae vlda si to nesm nechat lbit. Наше правительство этого не потерпит / не допустит. (Подробнее см. граммати ческие объяснения.) Gramatick vklady Употребление инфинитива (Uvn infinitivu) В целом ряде случаев инфинитив в чешском языке употребляется так же, как и в русском. Например:

а) в сочетании с модальными глаголами: Mohu pijt Я могу прийти.

б) в сочетании с фазовыми глаголами: Zanm pracovat Я начинаю работать.

в) с глаголами движения: Jdu hrt volejbal Я иду играть в волейбол.

Во многих случаях в соответствии с русским инфинитивом в чешском языке употребляется другая конструкция. Например, после глаголов, выражающих просьбу, желание и др., а также в придаточных цели русскому инфинитиву в чешском языке соответствуют предложения с союзом aby (kondicionl). Ср.:

Она попросила его выйти. Podala ho, aby el ven.

Он навестил его, чтобы договориться с Navtvil ho, aby se s nm domluvil o t vci.

ним об этом деле.

Такое же соответствие возникает при выражении некоторых модальных значений:

Тебе бы поговорить с ней! Ml by sis s n promluvit.

(Подробнее см. урок 20.) Однако есть случаи, когда в чешском языке употребляется инфинитив, а в русском языке ему соответствует другая конструкция:

1. В сочетании с глаголами восприятия: (u)vidt, (u)slyet, spatit, ctit и др. Например:

Vidl jsem Petra odchzet. Я видел, как Петр уходил.

Nikdy jsem nevidl Pavla kouit. Я никогда не видел, чтобы Павел курил.

Slyel jsem Vru o tom mluvit. Я слышал, как Вера говорила об этом.

Neslyela jsem jet Zdenu zpvat. Я еще не слышала, как Здена поет.

Нередко, однако, в чешском языке, как и в русском, в подобных случаях возможно употребление и придаточного предложения типа: Vidl jsem Zdenu, jak odchz.

2. При употреблении глаголов восприятия (конструкции;

je, bude, bylo, bylo by + инфинитив глаголов восприятия + вин. падеж объекта). Например:

Je vidt Snku. Видна Снежка.

V dlce bylo slyet zpv. Вдали было слышно пение.

V pokoji bylo ctit plyn. В комнате пахло газом.

V deseti letech bylo ji znt znamenit obrat. Уже к десяти годам произошел заметный поворот.

3. В придаточных предложениях условия (без союза):

Nebt vs, byl bych ztracen. Если бы не вы, я бы пропал. / Не будь вас, я бы пропал.

Pijt o chvli dve, byli bychom ho zastihli. Приди мы на минутку раньше, мы бы его застали (= Если бы мы пришли на минутку раньше, мы бы его застали.) Mt auto, jezdil bych kadou nedli na vlet. Если бы у меня была машина, я бы каждое воскресенье ездил за город. (= Будь у меня машина, я бы каждое воскре сенье ездил за город.) 4. В конструкциях типа J a lht? Разве я способен врать? On а nkomu pomoci? Да разве он захочет кому-нибудь помочь? Эти конструкции имеют ярко выраженный эмоциональный характер.

5. В конструкциях типа Byli jsme se koupat Мы ходили купаться. В русском языке в данном случае невозможно употребление глагола быть.

6. В конструкциях dt si (nco) udlat, nechat si (nco) udlat. Они могут обозначать:

а) желание, приказ или просьбу что-либо сделать:

Dala jsem si ut aty. Я заказала себе платье (у портнихи).

Dal si ho zavolat k telefonu. Он попросил позвать его к телефону.

Dala si vytrhnout zub. Ей вырвали зуб.

Nechal si pinst vechny dokumenty. Он приказал принести ему все документы.

б) разрешение что-либо сделать (позволить что-либо сделать):

Dal jsem si ci. Меня уговорили. (Им удалось меня угово рить.) Nechal si narst vousy. Он отпустил себе бороду.

Nenechal si nadvat. Он не разрешил себя ругать.

Примечание. Глаголы nechat si, dt si (nco udlat) выступают в подобных конструкциях с ослабленным лексическим значением. Ср.:

dt si lbit: То si dm lbit. Это мне по душе.

dt se vidt: Ti se dali vidt. Они показали себя.

Параллельно употребляющиеся конструкции dt + инфинитив возвратного глагола выражают примерно те же значения. Ср.:

Dal jsem se osthat. Я постригся (у парикмахера).

Dali jsme se pesvdit. Мы уступили. (Они нас убедили.) Dal se zlkat. Его соблазнили.

Nedal se pemluvit. Его не уговорили.

Nechal se pesvdit. Его убедили.

Примечание. Следует различать конструкции Dala si ut aty Она заказала себе платье и Uila si aty Она сшила себе платье. В первом случае речь идет о реализации какого-либо желания, которое исполняют другие, во втором случае - действие производится субъектом.

Способы выражения сказуемого и сказуемостного определения (Vyjden psudku a doplku) Сказуемое в чешском языке, как и в русском, может быть выражено:

а) глаголом в личной форме (глагольный предикат): Ptci zpvaj.

б) сочетанием глагола-связки с существительным, прилагательным, местоимением или на речием (именной предикат, см. урок 2): Otec je lka. Ddeek je zdrv. Kniha je moje. Sestra je pry. Bratr se stal inenrem. Ten kol se zd pli tk.

в) сочетанием вспомогательного глагола (модального, фазового и пр.) с инфинитивом (слож ный глагольный предикат): Musm odejt. Zaali jsme pracovat.

Нередко в предложении появляется такой член предложения, который, с одной стороны, дополняет и распространяет глагольное сказуемое, с другой - значение субъекта или объекта. В чешском языке такой член называется doplnk (сказуемостное определение).

Сказуемостное определение субъекта в чешском языке может быть выражено:

а) Именем прилагательным в краткой или полной форме в им. падеже (в русском языке - им.

или твор. падеж полной формы прилагательного):

Vrtil jsem se nemocen / nemocn. Я вернулся больной / больным.

Sed tam smutn. Она сидит там грустная.

б) Причастием в краткой или полной форме (в русском языке - причастие в полной форме или деепричастие):

Pibhl rozilen / rozilen. Он прибежал рассерженный.

Ddeek stoj open o svou hl. Дедушка стоит, опершись на свою палку.

в) Некоторыми местоимениями (например: sm, cel и пр.) или порядковыми числительны ми:

Pokej, udlm to sm. Подожди, я сделаю это сам.

Zstala nakonec v pokoji sama. Она, наконец, осталась в комнате одна.

Chlapec se cel tsl. Мальчик весь дрожал.

Pili jsme tam prvn. Мы пришли туда первыми.

г) Существительным в им. падеже с союзом jako (реже jakoto) (в русском языке здесь употребляется твор. падеж, реже союз как + им. падеж):

Vrtil se jako vtz. Он вернулся победителем.

Vyrstal jako jedinek. Он был единственным ребенком.

km ti to jako tvj ptel. Я тебе это говорю как твой друг.

Сказуемостное определение объекта может быть выражено:

а) Именем прилагательным, причастием или числительным в вин. падеже (в русском языке обычно бывает твор. падеж):

Vera jsem ho vidl zdravho а veselho. Вчера я его видел здоровым и веселым.

Dvee jsme nali oteven. Дверь мы нашли открытой.

Nechali jsme ho tam samotnho. Мы его там оставили одного.

б) Существительным с союзом jako в том же падеже, что и дополнение (в русском языке аналогичная конструкция):

km ti to jako pteli. Я тебе это говорю как другу.

Jako lovka ho nemm rd. Как человека я его не люблю.

в) Твор. падежом существительного (после определенных глаголов, например: zvolit, jmenovat, nazvat) или же вин. падежом с предлогом za. Ср.:

Jmenovali ho pedsedou. Его назначили председателем.

Byl zvolen prezidentem. Он был избран президентом.

Vichni ho nazvali otcem. Все называли его отцом.

Vybral si ho za ptele. Он выбрал его в свои друзья.

Povauji ho za gnia. Я считаю его гением.

Временные предлоги и временные конструкции Для выражения временных отношений в чешском языке употребляются следующие предлоги: bhem, o, k, po, v, za, ped, pes и др.

(с род. падежом) в течение, в продолжение: bhem 5 let в течение 5 лет, bhem bhem td-ne в течение недели (с род. падежом) до, в: do konce kolnho roku до конца учебного года;

dvakrt do do td-ne два раза в неделю (с дат. падежом) к, около (обозначает временную приблизительность): k veeru к k вечеру;

Bylo k dest hodin Было около десяти часов.

(с предл. падежом) в (какое-либо время): о przdninch в каникулы;

о pestvce во o время перерыва;

о plnoci в полночь;

о tet hodin в третьем часу (с род. падежом) с, от (указывает на начальный момент времени): od t doby с od того времени;

od ledna do ervna с января до июня;

od zaloen msta со времени основа-ния города (с вин. падежом) в течение, на протяжении: po dlouh lta в течение многих лет;

po celou noc на протяжении всей ночи po (с предл. падежом) после чего-либо, по истечении чего-либо: ро prci после работы;

po svtcch после праздников;

po dvou dnech два дня спустя;

po tech tdnech по истечении трех недель (с твор. падежом) перед, до, тому назад: ped rokem год тому назад;

ped revoluc ped до революции;

ped vlkou перед войной;

dv hodiny ped... за два часа до...

(с вин. падежом) во время, в течение, в продолжение: pes celou noc в течение всей pes ночи, всю ночь;

pes przdniny во время каникул;

pes cel przdniny на протяжении всех каникул (с вин. падежом) в (на вопрос kdy?): v ptek в пятницу;

v tu dobu в то время;

ve vedn den в будни v (c предл. падежом) в (когда?): v prvnch dnech в первые дни;

v poslednch mscch в последние месяцы;

v tom okamiku в тот момент;

v pti (deseti, dvaceti) letech в пять (десять, двадцать лет) (с род. падежом) при, во времена кого-либо, во время чего-либо: za socialismu при социализме;

za vlky во время войны;

za Karla IV при Карле IV (с вин. падежом) za а) через, спустя (какое-либо время): za rok через год;

za dva msce через два месяца б) за, в течение: dvakrt za rok два раза в год;

za pt dn за пять дней;

za krtkou dobu за короткое время Примечание. Наряду с предложными конструкциями типа v t dob, v posledni dob могут употребляться конструкции с беспредложным падежом: posledn dobou, toho dne (v ten den) и т. п.

CVIEN 1. Pelote do rutiny:

Podailo se mi to najt. - Ml bys u zat pracovat. - Mirek spatil Vlastu vchzet do domu. - V dlce bylo vidt zasnen vrcholek hory. - Nekoupit si to tehdy, byli bychom to te nemli. - Dti se byly u soused podvat na kotka. - Ten a nco podn udlat? - Za rohem bylo slyet hukot auta. - Nebt jeho pomoci, tko bychom toho doshli. - Nikdy jsem Jarku neslyel o tom mluvit.

2. Souvt mte na vty s infinitivn vazbou.

Vzor: Vidl jsem, jak Petr odchz. - Vidl jsem Petra odchzet.

Slyel jsem, e Olga ple. - Vidl jsem, jak Mirek jde po ulici s Martou. - A uvid, jak soudruh editel pichz, pij mi to oznmit. - Nikdy jsem neslyel, aby si Zuzka na nco stovala. Slym, jak bratr vedle v pokoji mluv. - Vidl jsem, jak jste skkal do vody. - Nikdo nevidl, e by Jirka odeel. - asto jsme slyeli, jak o tom babika vyprvla.

3. Na vty reagujte otzkou, vyjadujc nedvru podle vzoru:

Vidm Snku. - Skuten je vidt Snku?

Vidm tu skvrnu. - Slym njak hlasy. - Ctm zde benzn. - Slyel jsem, co jste povdali. - Vidl jsem, e to neum. - Ctil jsem, e m trmu. - Vidm a na dno rybnka. - Slym televizi z vedlej ho bytu.

4. Odstrate spojku a vedlej vtu nahrate infinitivn konstrukc.

Vzor: Kdybych ml penze, hned bych si to koupil. - Mt penze hned bych si to koupil.

Kdybych ml as, hned bych tam el. - Kdybych byl mlad, hned bych jel s vmi. - Kdyby nebylo Petrovy pomoci, tko bychom tu prci dokonili. - Kdyby byl nepiel Pavel, tak bychom byli vbec nevdli, co dlat. - Kdybychom nemli tu zkouku, tak bychom mohli jet na chatu. Kdybychom pili o minutu dve, tak jsme ten vlak chytli. - Kdybych nevdl, jak se um petvaovat, byl bych mu uvil. - Kdybych to nevidl na vlastn oi, nikdy bych tomu neuvil.

5. Na uslyen nvrhy reagujte souhlasem podle vzoru:

Pojme se koupat! - Pojme, u dlouho jsme se nebyli koupat.

Pojme ho navtvit! - Pojme si zatancovat! - Pojme se podvat na zvata! - Pojme si zabruslit!

- Pojme se koupat! - Pojme si zahrt volejbal! - Pojme si s nimi popovdat! - Pojme se za nimi podvat!

6. Reagujte vrazem nedvry podle vzoru:

Petr se u. - Petr a uit se? Le. - J a lht?

Vlasta v nem pome. - Zdenk nco vymysl. - Vyml si. - Ubliujete mi. - Marta sprav vysava. - Ji uklid byt. - Pehn. - Karel nco pochop. - Lete. - Pavel nco zad.

7. Obmujte vty tak, aby obsahovaly doplnk.

Vzor: eknu ti to, protoe jsi mj ptel. - eknu ti to jako svmu pteli.

Jela tam ve funkci pekladatelky. - Jela tam jako pekladatelka.

Protoe jsi mj ptel, rd ti pomohu. - Jel tam ve funkci vedoucho delegace. - Protoe jsem nekuk, nechpu, pro lid tolik kou. - Protoe jsem star, neradm, vm to. - Pracovala na vyslanectv ve funkci pekladatelky. - Jet kdy byla studentkou, chodila hodn do divadla. - Kdy byl mlad chlapec, sbral znmky.

8. Ze dvojic vt tvote vty s doplkem podle vzoru:

Marta se vrtila dom. Byla vesel. - Marta se vrtila dom vesel.

Nali jsme Zdeka. Byl zamylen. - Nali jsme Zdeka zamylenho.

Jarka vbhla do pokoje. Byla rozilena. - Vichni odeli dom. Byli spokojeni. - Potkali jsme Vladimra. Byl zamylen. - Zanechali jsme Vlastu v pokoji. Byla uklidnna. - Mirek stl na chodb.

Byl open o ze. - Vra sed na posteli. Je smutn. - Jirka vchz do tdy. Je prvn. - Nechali jsme Petra doma. Byl samotn. - Nali jsme branku. Byla zaven.

9. Odpovdejte na otzky vtami se zjmeny „sm“ a „samotn“.

Vzor: S km to bude dlat? - Budu to dlat sm.

S km jste tam nechali bratra? - Nechali jsme ho tam samotnho.

S km pjde do divadla? - Kto ti to udl? - S km jste tam poslali Vru? - Kdo vm to vymyslel?

- S km zstala Marta doma? - Kdo to pinese Zdekovi? - Kdo je vinen tm, e se nm to nepoda ilo? - S km jste tam nali Mirka?

10. Doplte tvary slovesa „dt si“, „dt se“, „nechat si“, „nechat se“. Upravte slovosled!

Na obd... hovz polvku, zky s bramborovou ka a okurkov salt. - Co... pak, prosm? - Je to nebezpen lovk,... na nho pozor! - Manelka... dlat plastickou operaci. - Jdi k lkai a... ten zub radji zavas zaplombovat. - K tomu... nikdy pemluvit. -... zlkat na ten film, akoli nestl za nic. -... t k t vadlen, ije stran modern. - Nevm, ke komu... mm... ut ty veern aty! Dlouho to trvalo, ne... pesvdit, e to bylo sprvn opaten. - Me j kat, co chce, ta...

nikdy pemluvit. - Po dlouhm pemlouvn... ct. - Na lto... osthat na krtko. -... poradit, myslme to s vmi dobe.

11. Msto slovnch spojen uvete jednoslovn substantivum se sufixem,,-stv“, „-ctv“ podle vzoru:

chov dobytka - dobytkstv;

pekask zvod - pekastv;

vroba cukru - cukrovarnictv elezsk zvod;

prodej (vroba) uzenin;

pstovn (prodej) zeleniny;

pstovn ovoce;

zahradnick zvod;

lov ryb;

hraksk zvod;

stavn dom;

semenrsk zvod;

pstovn vinn rvy;

pstovn epy;

vroba hedvb;

vroba pletenho zbo;

vroba nbytku;

vroba odv.

12. Doplte pdavn jmna se sufixem,,-ask (-sk)“ nebo „-rensk“ podle vzoru:

Kraji, kde se pstuje epa, kme epask kraj.

Prmyslu, kter zpracovv gumu, kme gumrensk prmysl.

Obchodu, kde se prodvaj pedmty ze eleza, kme...

Oblasti, kde se pstuj obilniny, kme...

Kraji, kde se pstuj brambory, kme...

Zvodu, kde se vyrbj hraky, kme...

Krmu, kde se prodvaj uzeniny, kme...

Prmyslu, kter zpracovv devo, kme...

Prmyslu, kter zpracovv len, kme...

Prmyslu, kter zpracovv vlnu, kme...

Prmyslu, kter zpracovv bavlnu, kme...

Prmyslu, kter zpracovv gumu, kme...

Prmyslu, kter zpracovv papr, kme...

Zvodu, kde vyrbj stroje, kme...

13. Tun titn vrazy nahrad’te jednoslovnm vyjdenm (ppadn zmte vazbu):

V tom posln lo o nvrh njak smlouvy. - Dal si zavolat k telefonu majitele hotelu. - Nemohl na jeho otzku podat bli vysvtlen. - Ten dm je na prodej. - V noci jsem byl dlouho vzhru. Na semaforu se ukzala zelen a vechna vozidla se dala najednou do pohybu. - Ticet let byl ve slubch vlast. - Nejevil ochotu mi to prozradit. - Urit mi zavolej, a pijde zptky. - U pl roku m ode mne vypjen slovnk a pod ho nechce vrtit. - Otec a matka maj dohromady nevelik pokoj. - Nkolikrt jste od ns dostal upomnku, ale dosud jste dluh nevyrovnal. - Dejte mi vdt, kdy pijedete. - Nememe vam dt doporuen k pijet na vysokou kolu.

14. Vypravujte obsah petenho lnku:

Co zpsobilo nedorozumn v zvru povdky?

Jak je smysl cel povdky?

15. Doplte vhodn pedloky a slova v zvorkch dejte do vhodnch pedlokovch pd:

Jednn se konalo... (5 dn). -... (dlouho let) il mimo vlast. -... (nvrat) dom dlouho vyizoval rzn zleitosti. - Do obchodu pjdu... (prce). -... (vlka) n prmysl utrpl ohromn kody. Pijdu za tebou teprve... dv a pl hodiny. -... (tden) vechno m bt hotov. -...(koln przdniny) je v rekreanch oblastech plno dt. -... (pestvka) jsem si el zakouit. -... (druh hodina) nkdo zaklepal na dvee. -... (span) jsme se li projt. - Byl jsem u vs u... (poledne). Urit s tm budeme hotovi ji... (ptek). - Uvidme ho jet... (pondl). - Byl jsem tam naposled... (rok). -... (bouka) vdy vypnm rdio a televizor. -... (obd) nikdy neti. - Vrtil se dom nkdy... (plnoc). - Odpoledne budu doma, tak asi... (jedna). - Nezlobte se, ale zajedu k vm jenom... (pl hodiny). - Ten film trval nco mlo... (dv hodiny). - Nlada se... (okamik) zmnila. - Pednky pro pt ronk zanaj... (dv hodiny). -... kolik hodin se sejdeme? -...

(vedn den) pichzm dom... (est hodin). -... (ty dny) pijedou moj ptel.

16. Pelote do etiny:

а) Он страдал неизлечимой болезнью. - Обо всем этом говорится в вышеупомянутом письме.

- Пройдет много времени, прежде чем мы снова встретимся. - Кто-то сзади похлопал меня по плечу. - Вдруг я услышал стук в дверь. - Выпускники были направлены на работу за границу. - Я хочу поручить ему организовать встречу с делегацией. - Чего вам недостает? Я бы ни за что на свете не смог сделать ничего подобного. - Мы не можем терпеть такое отношение к своим обязанностям. - Эти разговоры ему были не по душе.

б) Студенты любили заниматься с этим преподавателем. - Я попросила его прийти попозже.

- Мы встретились, чтобы договориться о работе. - Он позвонил, чтобы спросить о моем здоровье. - Ты видел, как она танцует? - Откуда-то был слышен страшный крик. - Мы видели, как он убегал. - Уже после первого ответа было видно, что он экзамена не сдаст. Никто никогда не слышал, как она поет. - Да разве он одолжит тебе деньги? - Я не позволю себя обманывать. - Я согласна, вы смогли меня убедить. - Я заказала себе новое платье в ателье.

в) Дети вернулись из лагеря загорелыми. - Мы застали сестру грустной. - Володя стоял, повернувшись к нам спиной. - Вера осталась в комнате одна. - Я жалею, что мы послали его туда одного. - Девочка вся дрожала от страха. - Наши хоккеисты вернулись домой победите лями. - Ребенком она часто болела. - Мы оставили дверь незапертой. - Как твой друг я не советую тебе это.

Poslechov cvien Ti starci se dohadovali, jakm zpsobem by si pli zemt.

„J,“ ekl prv, ktermu bylo sedmdest let, „bych nejradli zahynul pi srce s autem na atomov pohon.“ „J zase,“ prav druh, jemu bylo osmdest, „dal bych pednost smrti v letadle, kter by se vracelo z Marsu.“ Tet, devadestilet, se usml a prohlsil:

„Znm jet lep zpsob: chtl bych bt zastelen rlivm manelem.“ Slovnek srka auta автомобильная катастрофа dt pednost предпочесть rliv manel ревнивый муж (супруг) atomov pohon атомный двигатель *** Zapamatujte si:

PODOBNOST Je to vechno na jedno kopyto (tak: na jedno brdo) (=je to stejn).

Je to pra jako uho (=je to stejn).

Jeden za osmnct a druh bez dvou za dvacet (=oba jsou stejn).

Vypad, jako by mu z oka vypadl (=je mu velmi podobn).

Jsou si podobn jako vejce vejci (=jsou oba stejn).

LEKCE Выражение возможности и необходимости действия. Слож носочиненное предложение. Соединительная связь. Противи тельная связь. Разделительная связь. Усилительно-соедини тельная связь. Соединительная связь, выражающая следствие.

Пояснительная связь.

HRA S OHNM (ryvek) Marie Pujmanov Kdy Helenka dodlvala praktikum na ortopedii, leel na sle mlad lovk, kter si zlomil stehenn kost. Takov bn fraktura, dn zajmav ppad. Tchhle lek si na klinice nikdo nev, rdi by se jich zbavili, jene to hned tak nejde. Zato mladho lovka zajmalo, co mu dlaj s nohou.

Byl to mlad mu se zahloubanm dtskm obliejem a s veselma oima, a jen mu otrnulo1, ekl si o svj kapesn n2 a v jednom kuse3 nco robil. Druz pacienti dmali, tesklv snili, apaticky odpovali, nanejv etli noviny. Ale on se pod v nem vrtal svm nokem4.

Jednomu nely hodinky, otevel pl a tak dlouho si hrl s koleky, s drtky jemounkmi jako nervy, se spirlami a pery, tak dlouho pozoroval, zasahoval a poslouchal, a hodinky zase tikaly.

Spravil non seste baterku, en svho souseda zmeek na kabelce, a jeho chlapci, kdy piel navtvit ttu, zhotovil korek z krabiky od sirek, nemohl klidn vidt sirku ani prtko: hned z toho bylo veslo nebo noika zvete. Kdy neml nic na prci, aspo mral na okraji novin orna menty a z paprovho ubrousku svinul ri a daroval ji ertem seste, kdy se ji tolik nazlobil s holenm5, denn mu musela podvat bitvu a mdlo. Zejm mu bylo poteba zamstnvat ruce tak, jako jin kou nebo tou. Co by si byl poal, kdyby6 si byl potloukl ruku msto nohy?

„Jak jste k tomu piel?“7 zeptala se ho Helenka.

„Kdy jsem dlal tuku.“ Vyslovoval divn esky, a Helenka se domnvala, e mu nerozumla.

„Tuku?“ „Jako iv reklama. Ono je to neikovn8, lovk je v tom takov nejist, e se neme rozhldnout. Mli jsme se prochzet po obou stranch Nrodn tdy;

jak jsem chtl pes cestu u divadla, jela fordka, propsl jsem signl nebo co, j jsem se j lekl, zakopl jsem v t makae a sekl jsem sebou, jak jsem irok a dlouh“9, zasml se. „Zrovna fordka. Nen to smla? J jsem byl toti zamstnn u Forda.“ „V Americe?“ (Tak proto mluv tm legranm pzvukem.) „Ano, v Detroitu. Ale nyn jsem byl pi monti voz v prask prodejn. Bohuel mme dobr brzdy;

ani o mne nezavadila: odkodn nebude.“ „Vy jste bez prce?“ „Te u to budu mt dobr,“11 ekl honem. „Podal jsem si dost jako spec do Sovtskho svazu - vte jak tam te pjdou amerit ineni. Jene ono to chvli trv.“ „Tak bych se tam rda jednou podvala.“ lovk k n vzhldl veselma oima.

„Pojeme spolu, sleno doktorko.“ Helenka se o sob domnvala, e vbec nem pedsudky. Ale pece jen byla vnukou dvornho rady Vta, a obas to u n propukalo, sama o tom nevdla.

„J jet nejsem doktorka, jen Gamzov,“ odpovdla chladn a pistoupila k vedlejmu lku.

Nazt odela praktikovat do porodnice, a co se pak stalo s „Tukou“, nevdla.

Njak as pot zazvonil u Gamzovch nevelk, ale ramenat mlad lovk, takov pozek, s dtsky vnm, jakoby horliv zaujatm obliejem. Ml hl a trochu kulhal.

„Co si pejete,“ zeptala se ho Nella.

Chlapk si ji prohldl veselma oima.

„Vai sestru,“ odpovdl. „e mte sestru mediku? Jste si hodn podobn.“ „Vy myslte dceru,“ pochopila Gamzov a usmla se bezdn poklon. „Nen doma,“ pronesla laskav. „Mm j nco vydit?“ „J bych si ji rd vzal,“13 ekl klidn ten lovk, „a poteboval bych si s n o tom promluvit.“ Tento pbh peel do rodinnch bj a povst, a pan Gamzov, kdy u Tonk dvno nebyl „Tuka,“ nbr prv Tonk vem samozejm, jej rda vypravovala a lila s humorem, jak se j tenkrt zdlo, e m ten lovk o koleko vc14. Ale Tonk v tom podnes neshledval nic blznivho. Pro by se lovk neml domluvit s lidmi pmo? Jeden hek to pravda mlo15. Tonk tak nebyl upmn, jak se dlal;

ale s tm se svil jen Helence16 a zavzal ji mlenm. Helenka se smla a slbila. Tonka napadlo hned, e je to Helenina matka;

aby si ji naklonil, tvil se, e ji pokld za sestru. Tonk ml za uima.!17 Znal lidi, jako vichni, kte se museli od malika sami protloukat.

Slovnek bj, -e f сказание, притча poklona, -у f комплимент baterka, -у f батарейка porodnice, -e f родильный дом bezdn нечаянный, невольный pozek, -a m коренастый человек bn обычный potlouci si ушибить (себе что-л.) blzniv сумасшедший prodejna, -у f магазин brzda, -у f тормоз propst: propsl jsem signl я прозе as: njak. pot спустя некоторое вал, проглядел время propukat прорываться mrat зд. рисовать неумело protloukat se пробиться dodlvat доделывать;

зд. заканчивать pedsudek, -u m предрассудок domnvat se (o sob) думать (о себе) ppad, -u m случай drtek, -u m проволочка ramenat плечистый dmat дремать robit (разг.) мастерить, делать dvorn rada, -у m придворный советник rozhldnout se сов. осмотреться, огля fraktura, -у f перелом деться horliv усердно, ревностно;

s h. zau- sirka, -у f спичка jatm obliejem с заинтересо- slena, -у f барышня ванным видом snt: teskliv snili с тоской мечтали jemounk нежненький, тоненький smla, -у f неудача, несчастье, неве korek, -u m коляска зение;

nen to s.? разве это не koleko, -a n колесико;

кружок невезение?

kulhat несов. хромать stehno, -а бедро;

stehenn kost бедрен legrace, -e f шутка ная кость legran смешной svinout свернуть leknout se испугаться ikovn проворный lek, -u m лентяй, лодырь, бездельник ubrousek, -u m салфетка lit описывать upmn искренний lko, -a n кровать, постель, койка zakopnout споткнуться makara, -у f маска zasahovat (do hodinek) лезть в меха naklonit si расположить к себе низм (часов) nanejv в лучшем случае zavadit (o nkoho, nco) задеть (кого-л, nejist неуверенный что-л.) odkodn, -nho n возмещение zavzat (nkoho) обязать (кого-л.);

z.

(убытков) mlenm взять слово молчать prtko, -а n зубочистка zbavit se (neho) избавиться pero, -a n пружина (от чего-л.) plt’, - m (u hodinek) корпус (у часов) dost, -i f заявление podnes до сих пор ert, -u m шутка Lexikln-gramatick poznmky 1. Jen mu otrnulo... Как только ему стало немного легче...

2. ekl si o svj kapesn n. Он попросил дать ему карманный нож.

ci si (o nco) попросить дать (кому-л. что-л.) 3. v jednom kuse постоянно, все время Ср. также:

Je v tom kus pravdy. В этом есть доля правды.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 14 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.