авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |

«Учебник для I и II курсов ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Допущено Министерством высшего и среднего специального ...»

-- [ Страница 12 ] --

раз уж jestli если Союзы kdy и jestli употребляются в разговорном языке.

Употребление: Реальное условие выражается изъявительным наклонением с союзами jestlie, -li, kdy:

Vyhovm vm, bude-li to mon. Я пойду вам навстречу, если это будет возможно.

Jestlie mi to pinesete vas, ztra vm Если вы мне принесете это вовремя, я смогу napu lnek. вам завтра написать статью.

Нереальное или потенциальное условие выражается формами сослагательного накло нения с союзом kdyby:

Kdyby ses uil, nebyl bys musel opakovat Если бы ты учился (как следует), тебе бы не tdu. пришлось оставаться на второй год.

Примечание. В чешском языке условие может быть выражено и формой инфинитива (см.

урок 29), но только при наличии определенного подлежащего:

Pijt vas, mohli jsme ten vlak jet stihnout. Приди мы вовремя, мы могли бы еще попасть на этот поезд.

Придаточные предложения уступительные (Vedlej vty ppustkove) Придаточные предложения уступительные выражают обстоятельство, которое нахо дится в противоречии с содержанием главного предложения. Они присоединяются к глав ному предложению при помощи союзов:

akoli, a хотя\ несмотря на tebae, teba(s) хотя;

хоть pestoe несмотря на то, что i kdy хотя даже;

хотя и jakkoliv хотя и Союзы tebae, tebas, i kdy, jakkoliv употребляются обычно в разговорном языке.

Ср.:

Dokzal to, tebae byl jet mld. Он доказал это, хотя и был молод.

Akoli jsem hodn etinu studoval, pece se Хотя (несмотря на то, что) я много занимал bojm mluvit. ся чешским языком, все же я боюсь говорить.

li jsme na prochzku, pestoe venku Мы пошли на прогулку, несмотря на то, bylo zima. что на улице было холодно.

Musm ti to ct, kdy se mi do toho Я должен сказать тебе это, хотя мне и не moc nechce. очень хочется.

CVIEN 1. Souvt mte na vty s pechodnkovou vazbou:

Kostkovi synov si vzali chleba a li se koupat. Kdy pili k ece, vyhledali si stinn msto.

Koupali se a vesele na sebe pokikovali. Potom leeli na slunku a pemleli, co budou dlat dle.

Rozhodli se, e budou rybait, a znovu vstoupili do eky. Jan se posadil do stnu a nalval do dbnku vodu. Sedl na kameni a koupal si nohy ve vod. Pichzel k nim strmistr a utral si zpocen elo. Kdy spatil ve dbnku ryby, vyhodil je zpt do eky.

2. Mte ve vtch podmt a zrove i tvar pechodnku podle vzoru:

Sed na behu, koupal si Jan nohy (Jana). - Sedc na behu, koupala si Jana nohy.

Lec na slunku, opalovala si Zdena zda (Zdenk). - Skoiv do vody, chlapec plaval k druhmu behu (chlapci). - Sedce ve stnu, jedly dti jahody (Josef). - Vstoupiv do eky, chodil Milan od kamene ke kameni (Milena). - Otec si sal klobouk, otraje si zpocen elo (matka). - Uvidve to, lid ekli... (lovk). - Chlapec bel pry, nakaje a srdce usedalo (dve). - Piedi dom, zaala sestra dlat ppravy na cestu (bratr). - Selka se smla, vyprovzejc strnka ze vrat (sedlk). - Nezastihnuv nikoho doma, strnk odeel (strnci).
3. Vty s podstatnm jmnem slovesnm a djovm mte na vty s pechodnkovou vazbou podle vzoru:

Chlapec sedl ve smutnm pemlen. - Chlapec sedl smutn pemleje.

Po pchodu dom li jsme si lehnout - Piede dom, li jsme si lehnout.

Zena sedla ve smutnm pemlen. - Dvka odbhla s veselm smchem. - Po zpracovn plnu pustili jsme se s chut do prce. - Pi koupn na sebe chlapci pokikovali a ckali vodou. - Po vykoupn odely dti do lesa. - Za plnho mlen jsme proli lesem. - Dvky pibhly s veselm smchem. - Po napsn vech svch loh pustil se Milan do ten. - Za neustlho smchu a kiku jsme se vydali na cestu. - Pi pechzen ulice muste bt krajn opatrn. - Po podrobnm projednn nvrhu pistoupili poslanci k hlasovn.

4. Urete, jakou vtu uvozuje:

а) e, aby:

Nikdo mu neekl, e tam m jt. - Napsali jsme jim, aby se teple oblkli. - Neustle ila ve strachu, aby se dtem nco cestou nepihodilo. - Ml neblah tuen, e to vechno patn skon. - Je takov mrz, e se ned ani vyjt ven. - Byla tak dojata, e se a rozplakala. - Muste to zadit tak, aby byli vichni spokojeni. - Muste pracovat tak, abyste splnili dodac lhtu. - Ani netuil, e u je pozd. - Je divn, e se o tom nikdo ani nezmnil. - Nen nutn, abys tak kiel. - Jsem si jist, e jsem vechno udlal sprvn. - Bl se, e ho v t tm neuvid. - Bl se, aby ho nepoznali.

б) jak:

Dlouho pracovali nad problmem, jak pekonat zemskou pitalivost. - Myslel pi tom na syna, jak tu zprvu pijme. - Slyeli jsme o vs, jak piln pracujete. - Jak se to dozv, hned mi podej zprvu.

- Jak j tu zprvu sdlili, zhroutila se. - To je ten chlapec, jak jsem ti o nm kal.

в) со:

Poslal dopis, co vera napsal. - To je ten mu, co neustle debatuje. - Je to blzko, co by kamenem dohodil. - Nevedlo se mu dobe, co se odsthoval. - Jen co se ohejeme, hned zase pjdeme. - To, co se stalo, ji nikdo neodin. - Piznej se, cos vyvedl!

5. Doplte spojky „jestli“, „kdy“ (nkdy je mon doplnit ob spojky):

... bude chtt, vecko hrav doke. -... vs to zajm, tak vm to povm. -... mi nenape, budu se na tebe moc zlobit. - Piel,... ji byla tma. -... si nkdo mysl, e je ve hotovo, tak se velmi ml. -... tu prci dokonte vas, dostanete prmii. - Habilitoval se,... mu bylo ticet let. -... bude mlha, nikam nepojedeme. -... bude chtt, pojedeme tam v nedli spolu.

6. Doplte vhodn spojovac nebo odkazovac vrazy:

Jestli se ti to bude jen trochu hodit,... pij. - m dv pijde,... dv bude hotov. - S m kdo zachz,... tak schz. - Kdo to jednou vidl,... na to nezapomene. - Jak se do lesa vol,... se z lesa ozv. - Ml tam pijt jak on sm,... tak jeho spolupracovnci. - Ti,... to jet neetli, a to petou do ztka. - Kdy se nad tm trochu zamysl,... na to tak pijde. - On to... slyel, ale i vidl. - Jak pn,... krm. - Kamkoli jsme pili,... bylo plno shonu. - At’ byl kdekoli,... byl spokojen. - A byl kdekoli,... se mu nelbilo. - Tak tvrd spal,... ho nemohli vbec probudit. - Kdo se toho boj,... a zstane radji doma. -... tady pokejte, nebo pijte za dvacet minut.

7. Tun titn vtn leny nahrate vedlej vtou.

Vzor: Po odjezdu vlaku bylo na nstupiti liduprzdno. - Jakmile vlak odjel, bylo na nstupiti liduprzdno.

Po naem pchodu se teprve rozproudila zbava. - Pi pistvn letadla nesm nikdo nepovolan na letitn plochu. - Udlal to z nerozvnosti a te toho lituje. - Mluvili s nm jako s malm chlapcem. - Hri podali vkon k pln spokojenosti vech divk. - Po skonen zpasu se sejdeme u vchodn tribuny. - K na velk ltosti jsme je ji ve mst nezastihli. - Po narozen dtte matka tce onemocnla. - Pes n zkaz odeel veer z domu. - Vzdor vem potm zvod splnil pln na 100%. - Po dlouhm pemlouvn slbil, e tu prci udl ji ztra. - Pes dlouh pesvdovn tu funkci nepijal. - ekali jsme dlouho na odjezd vlaku. - Po dlouhm ekn pila konen odpov. - Vzhledem k nebezpen situaci nesmli hornci sfrat do dol. Po dlouh debat se konen piznal ke sv chyb. - Ji v tlm vku je teba uit dti kzni. - Po Rudolfov narozen sela se rodinn rada. - Zaal mluvit a v osmi letech.

8. Vedlej vtu nahrate vtnm lenem.

Vzor: Kdy vylo slunce, vydali jsme se na cestu. - Po vchodu slunce jsme se vydali na cestu.

Ne jet zaalo svtat, vypravili se houbai do lesa. - Urazil se a odeel, ani se s nmi rozlouil. Byla tak rozilen, e se j tsly ruce. - Kdy skonila vlka, nastaly lep asy. - Vichni se divili, e je tak odvn. - Ne pjdu spt, petu si nkolik veselch anekdot. - Promite mi, e jsem piel tak pozd. - Kdy kniha vyla, stala se pedmtem ostr kritiky. - Ne byl zkon vydn, probhla celonrodn diskuse. - Pokud jste si nepodal o dovolenou veden podniku, nemohu vm cestu povolit. - Akoliv piel pozd, stail vechno bezvadn pipravit. - Pesto e se mu lkai snaili okamit pomoci, rann zemel.

9. Pelote do rutiny a uijte ve vtch:

honic pes pes, honc koku...

ic stroj vadlena, ijc na stroji...

spac vz dt, spc v korku...

bic hodiny chlapec, bijc dve...

hldac pes strn, hldajc zvod...

hrac karty chlapci, hrajc achy...

koupac oblek dve, koupajc se v ece...

holic strojek mu, holc se iletkou...

ehlic prkno ena, ehlc aty...

psac stl k, pc domc kol...

prac ltka ena, perouc prdlo...

sthovac vz rodina, sthujc se do novho bytu...

nakldac zazen dlnk, nakldajc dv...

vac (vrouc) voda maso, vac se v polvce...

10. Zmte vty s pechodnkovmi vazbami v lnku tak, aby v nich nebyly pechodnky.

11. Uijte pechodnk v tch vtch, ve kterch je to mon. Pozor na slovosled! Upraven vty pelote do rutiny:

Cestovali jsme cel msc po SSR a prohleli si historick msta, hrady a zmky a zajmav pamtky. - Kdy uitel podrobn vysvtlil ltku, zeptal se, zda tomu vichni rozumli. - Potom odvzali Lasiku a li s n do lesa na jahody. - Slunce nemilosrdn plilo, take chlapci si stle museli utrat pot s ela. - Kdy strnk chlapcm pohrozil, trochu se lekli. - Vra utrala ndob a stle si prozpvovala. - Jan spadl do vody a cel se namoil. - Rozpait vrtl hlavou, protoe nevdl, co m na to odpovdt. - Kdy jsme si po obd trochu odpoinuli, vydali jsme se na dal cestu. - Budu vm to vypravovat a dvat se pi tom na televizi. - A tu se Jan dal do vskn a nakal a bdoval, a srdce usedalo. - Autobus stl ve stanici a cestujc urychlen vystupovali, nebo mli obavy, e zmekaj rychlk.

12. Tun titn vrazy nahrate vhodnmi synonymy (podle poteby vtu upravte):

mt dojem;

nejt;

zlobit se;

peruovat;

rst;

podn;

znechutit se;

nevst se;

nebt slun;

pijet;

vyhnout se;

notn;

rychle zmizet;

nehodit se;

bt najednou pry;

nepatit se Nic se mi v posledn dob neda. - Nepotrp si na dn povdn kolem dokola. - Ta automobilov nehoda ho dlouho mrzela. - V horskch oblastech se da jen bramborm a ovsu. Mm toho jeho povdn a po krk. - Pslunci VB se dostavili k nehod vas. - Neslu se, aby dti skkaly dosplm do ei. - Byl jaksepat nazloben, a proto jsme mu radji li z cesty. Chtl jsem mu jet nco pipomenout, ale kluk byl ji tentam. - Tytam byly klidn doby studia na vysok kole. - Zd se mi, e jsem ho dnes vidl ve mst.

13. Ke kadmu substantivu zvolte vhodn adjektivum uveden v zvorce. (Vznamy adjektiv nejdve provte ve slovnku!) vz, ptci (sthovac, sthovav);

dt, m, mlde (koupac, vykoupan, koupajc se);

letitn plocha, letadlo (pistvajc, pistvac);

ena, prostedek (prac, perouc);

kameny, dvee (padajc, padac);

nbytek, detnk (skldac, skladn);

zmek, most, prdlo (visc, visut, visac);

magnetofon, kot, karty (hrac, hrajc, hrav);

agregt, vnek (chladiv, chladic);

orgn, pka (dic, dc) 14. Otzky k textu:

1) Jak popisuje autor kolu ped zvonnm a po zvonn?

2) Na jak skupiny se dl kolci podle sv povahy?

3) Popite ppad vence Kadleka, kter chodil za kolu.

4) Jak se chovaj obas rodie vi vychovatelm svch dt?

15. Pelote do etiny:

а) Обучение в школе продолжается с девяти до двух часов. После обеда бывает пение, физкультура и разные игры. Во время перемен ученики отдыхают, гуляют в школьном саду, набираются новых сил. Однако неуспевающие ученики списывают упражнения, которые они забыли сделать дома, пытаются повторить историю, выучить стихотворение, подготовить шпаргалку для сочинения. Тяжелый день школьника делают более приятным классные комики, среди которых есть и акробаты. У второгодников богатый опыт в пользовании шпаргалками. Классные «зубрилы», тихие и запуганные ученики, приходят в школу первыми, одиноко бродят по коридорам, повторяя правила, формулы, стихотворения и отдельные слова. «Зубрилы» бывают разными по характеру. Одни - добродушные. Их любит весь класс, так как они охотно подсказывают, помогают писать сочинения, дают списывать упражнения. Вторая группа «зубрил» отказывается оказывать какую бы то ни было помощь соученикам. Их в классе не любят. Родители, которые интересуются успеваемостью своих детей, нередко оказываются в затруднительном положении, так как узнают, что их дети прогульщики. Некоторые родители приходят не только в школу, но и на квартиру к учи телям, чтобы убедить их в том, что их ребенок самый умный и способный и что не следует ему мешать добиваться счастья в жизни.

б) Читая, я не заметила, как доехала до своей остановки. - Уходя из дому, не забудь погасить свет. - Взяв книгу с полки, я долго искала нужное мне предложение. - Найдя нужную мне книгу, я начала работать. - Заплатив за обед, мы вышли из ресторана. - Рассказывая о своем путешествии, он показывал нам фотографии, сделанные в разных странах. - Играя на рояле, она всегда закрывала глаза. - Путешествуя по стране, мы знакомились с жизнью чехосло вацкой молодежи. - Занимаясь спортом, мы укрепляем свое здоровье. - Увидев своего знакомого, я бросилась ему навстречу. - Потеряв где-то ключ, он не мог попасть домой. Узнав о болезни нашего товарища, мы решили его навестить. - Взявшись за работу, всегда доводи ее до конца.

- Сдав последний экзамен, все студенты нашей группы уехали отдыхать. - Попрощавшись с провожающими, члены делегации направились к самолету. Заняв свои места в самолете, мы привязали себя ремнями. - Назвав состав экипажа и сооб щив прочие данные о полете, стюардесса пожелала нам счастливого пути. - Разговаривая с нами, она мило улыбалась. - Видя, что состояние больного ухудшается, врачи решили делать операцию. - Зная ее отношение к этому делу, я не хотел ничего ей говорить. - Беседуя, гости все время восторгались мастерством хозяйки. - Отведя ребенка в детский сад, мать пошла на работу. - Несмотря на запрет врачей, он продолжал работать. - Собственно говоря, это ему придавало силы. - Мы можем встретиться в любой день, исключая субботу. - Он мог спать даже сидя. - В последнее время он работает с утра до вечера.

в) Мальчики, купающиеся в реке, не заметили, как к ним подошел учитель. - Женщина, несущая тяжелую сумку, часто останавливалась, чтобы немного отдохнуть. - Мужчина, читающий газету, не заметил, как проехал свою остановку. - Делегация, посетившая завод, ознакомилась с производственным процессом. - Ведущие работники предприятий нашего района собрались на совещание в районном центре. - Мальчик, догонявший своих товарищей, прихрамывал на одну ногу. - Мать, получившая от сына письмо, читала его с улыбкой. - Студенты, сдающие экзамен, всегда волнуются. - Я бы хотел купить новый письменный стол. - У тебя очень красивый купальный костюм. - Я очень люблю смотреть на гончих собак. - Вы едете в спальном вагоне?

Poslechov cvien Znm dramatik Bernard Shaw nebyl prv oblben v kruzch vysok britsk aristokracie, co mu bylo pi kad pleitosti dvno najevo.

Na jedn zahradn slavnosti pistoupil k nmu anglick lord a ptal se ho hlasit, aby to tak druz kolem slyeli: „Tak vy jste pan Bernard Shaw! Je to pravda, e v otec byl obyejn krej?“ „Je,“ odpovdl spisovatel.

Lord se pousml a pokraoval: „Pro jste se tedy tak nestal krejm?“ Shaw neztratil duchaptomnost a odpovdl: „Dovolte mi tak otzku, my lorde! Byl v otec dentlmen?“ „Oveme byl!“ „Pro jste se tedy tak vy nestal dentlmenem?“ *** Huben Shaw asto mval opan nzory ne jeho anglick, blahobytn vyhlejc kolega Keith Chesterton. Ten byl tak tlust jako Shaw huben. Jednou jejich debata pela do prudk hdky, v n opustili vcn argumenty a peli na osobn narky.

„Kdy se na vs lovk dv,“ roziloval se Chesterton, „tak by se domnval, e v Anglii je ta nejhor bda.“ Shaw se usml a zmil svho odprce zkoumavm pohledem: „Kdy vs tak pozoruji, jsem ochoten uvit, e jste ji zpsobil vy.“ Slovnek bt oblben пользоваться популярно- prudk hdka горячий спор стью osobn narky личные оскорбления dvat najevo давать понять, давать je nejhor bda страшная нищета знать blahobytn состоятельно, зажиточно neztratit duchaptomnost не расте ряться *** Zapamatujte si:

NKOLIK PSLOV Tak dlouho se chod se dbnem pro vodu, a se ucho utrhne.

Kdo chce psa bt, vdy si hl najde.

Kdo se smje naposled, ten se smje nejlpe.

Bez prce nejsou kole.

Kdy se kc les, ltaj tsky.

Jak se do lesa vol, tak se z lesa ozv.

Prce kvapn mlo platn.

Komu nen rady, tomu nen pomoci.

V nouzi pozn ptele.

kol: Najdte podobn nebo odpovdajc pslov v rutin (Vyuijte frazeologickch slovnk).

LEKCE Отличительные особенности чешского обиходно-разговор ного языка. Междометия, вводные слова.

VEJKOVY NEHODY VE VLAKU Jaroslav Haek V jednom kup II. tdy rychlku Praha - esk Budjovice byli ti, nadporuk Luk, naproti ktermu sedl star pn, pln holohlav, a vejk, kter stl skromn u dve k chodb a chystal se prv vyslechnout nov pval hromobit nadporuka Luke, kter, nedbaje ptomnosti holohlavho civilisty, hmal vejkovi do due po cel trati, kterou projeli, e je bo dobytek a podobn.

Nelo o nic jinho ne o malikost, o poet zavazadel, kter vejk opatroval.

„Ukradli nm kufr,“ vytkal nadporuk Svejkovi, „to se jen tak ekne, holomku!“ „Poslun hlsm, pane obrlajtnant,“2 ozval se tie vejk, „doopravdy ho ukradli. Na ndra se vdycky potlouk moc takovch izuk a j si to pedstavuju tak, e jednomu z nich se nepochybn zamlouval v kufr a ten lovk e nepochybn vyuitkoval toho, jak jsem vodeel vod zavazadel, abych vm vohlsil, e s naima zavazadlama je vechno v podku. Von moh ten n kufr ukradnout prv jen v takovej pznivej okamik. Po takovm okamiku voni pasou3. Ped dvma lty na severozpadnm ndra ukradli jedn panice korek i s holikou v peinkch a byli tak lechetn, e holiku vodevzdali na policejnm komisastv u ns v ulici, e pej j nali pohozenou v prjezd. Potom udlaly noviny z t uboh pan krkav matku.“ A vejk drazn prohlsil: „Na ndra se kradlo vdycky a bude se krst dl. Jinak to nejde.“ „J jsem pesvden vejku,“ ujal se slova nadporuk, „e to s vmi jednou prachpatn skon. Pod jet nevm, dlte-li ze sebe vola, nebo jste se u volem narodil. Co bylo v tom kufru?“ „Dohromady nic, pane obrlajtnant,“ odpovdl vejk, nespoutje o z lys lebky civilisty, sedcho naproti nadporukovi, kter, jak se zdlo, nejevil pradn zjem4 o celou zleitost a etl si noviny. „V celm tom kufru bylo jen zrcadlo z pokoje a eleznej vk z pedsn, take jsme vlastn neutrpli dn ztrty, ponvad zrcadlo i vk patily panu domcmu.“ Vida hrozn posunk nadporukv, pokraoval vejk laskavm hlasem: „Poslun hlsm, pane obrlajtnant, e jsem vo tom, e ten kufr bude ukradenej, naped nic nevdl, a co se tk toho zrcadla a vku, tak jsem to voznmil panu domcmu, e mu to vrtme, a pijdem z vojny dom.

V neptelskejch zemch je hodn zrcadel i vk, take ani v tomto ppad nememe utrpt s panem domcm dnou ztrtu. Jakmile dobudeme njak msto...“ „Kute, vejku,“ stralivm hlasem vskoil do toho nadporuk5, „j vs jednou pedm k polnmu soudu6. Rozvate si dobe, jestli nejste nejprachpitomjm chlapem na svt. Nkter lovk, kdyby il tisc let, nevyvedl by tolik pitomost, jako vy bhem tch nkolika nedl. Doufm, e jste to tak pozoroval?“ „Poslun hlsm, e jsem to, pane obrlajtnant, pozoroval. J mm jak se k, vyvinutej pozorovac talent, kdy u je pozd a nco se stane nepjemnho. J mm takovou smlu jako njakej Nechleba z Nekzanky, kter tam chodil do hospody,V ubm hji‘. Ten chtl vdycky dlat dobrotu a vod soboty vst novej ivot a vdycky na druhej den kal:,Tak jsem vm, kamardi, k rnu pozoroval, e jsem na pryn.‘7 A vdycky ho to stihlo, kdy si umnil, e pjde v podku dom, a nakonec se vysvtlilo, e porazil nkde njakou vohradu nebo vyph kon drokovi nebo si chtl proistit fajfku prem z kohoutho chvostu njak policejn patroly. Von byl z toho celej zoufalej a nejvc mu bylo lto, e se ta smla thne po cel generace8. Jeho ddeek el jednou na vandr...“ „Dejte mn pokoj, vejku, s vaimi vklady.“ „Poslun hlsm, pane obrlajtnant, e vechno, co zde povdm, je svatosvat pravda. Jeho ddeek el na vandr...“ „vejku,“ rozlil se nadporuk, „jet jednou vm pikazuji, abyste mn nic nevykldal, nechci nic slyet. A pijedeme do Budjovic, pak si to s vmi vydm. Vte, vejku, e vs dm zavt?“ „Poslun hlsm, pane obrlajtnant, e to nevm,“ mkce ekl vejk;

„jet jste se vo tom nezmioval.“ Nadporukovi bezdn zacvakaly zuby, vzdychl si, vythl z plt „Bohemii“ a etl zprvy o velkch vtzstvch, o innosti nmeck ponorky „E“ ve Stedozemnm moi, a kdy piel na zprvu o novm nmeckm vynlezu na vyhazovn mst do povt pomoc zvltnch bomb vrhanch z letadla, kter vybuchuj tikrt za sebou11, byl vyruen hlasem vejka, kter promluvil na holohlavho pna:

„Dovolte, vanosti, nerte bt pan Purkrbek, zstupce banky Slvie?“ Kdy holohlav neodpovdal, ekl vejk nadporukovi:

„Poslun hlsm, pane obrlajtnant, e jsem jednou etl v novinch, e normln lovk m mt na hlav prmrn edest a sedmdest tisc vlas a e ern vlasy bvaj id, jak je vidt z mnohch ppad.“ A pokraoval neprosn dl: „Potom kal jeden medik v kavrn,U Sprk‘, e padn vlas zaviuje duevn pohnut v estinedl.“ A nyn se stalo nco hroznho. Holohlav pn vyskoil, zaval na nho: „Marsch heraus, Sie Schweinkerl,“ vykopl ho do chodby a vrtiv se do kup, uchystal mal pekvapen nadporukovi tm, e se mu pedstavil.

Byl to nepatrn omyl. Holohlav individuum nebylo panem Purkrbkem, zstupcem banky Slvie, ale pouze generlmajorem von Schwarzburg. Generlmajor konal prv v civilu inspekn cestu12 po posdkch a jel pekvapit Budjovice. Byl to nejstranj inspekn generl, kter se kdy narodil.

Slovnek bezdn непроизвольно, невольно nepochybn несомненно, без сомнения civilista, -у m штатский neprosn неумолимо dobrota, -у f доброта;

dlat dobrotu зд. ohlsit сообщить быть хорошим opatrovat (nco, nkoho) смотреть (за dobytek, -tka m скот, скотина;

bo d. кем-л., чем-л.) скотина pro z kohoutho chvostu «султан»

domc, -ho m домовладелец (жандармский) doopravdy действительно, на самом peinka, -у f пуховое одеяльце;

перинка деле pitomost, -i f глупость, тупоумие drok, -e m извозчик pitom глупый, безмозглый drazn подчеркнуто, решительно pohozen брошенный, покинутый duevn pohnut, - n психическое рас- policejn komisastv, - n полицейский стройство участок fajfka, -у f трубка ponorka, -у f подводная лодка holika, -у f девочка porazit разгромить holohlav лысый posdka, -у f гарнизон holomek, -a m мерзавец, негодяй posunk, -ku m жест hromobit, - n ругань potloukat se (экспр.) слоняться, тол hmat греметь;

h. do due ругать на каться чем свет стоит povt, - n воздух;

vyhazovat do p.

krkav matka бессердечная мать взрывать ku! (груб.) цыц! молчать! prachpatn очень плохо nadporuk, -a m старший лейтенант prjezd, -u m проезд nedbat не обращать внимания pekvapen: uchystat mal р. пригото nehoda, -у f несчастье, несчастный вить сюрприз случай pval, -u m зд. поток nepatrn незаметный, незначительный pzniv благоприятный rit изволить vynlez, -u m изобретение rozilit se рассердиться vyruit побеспокоить, потревожить vt орать vydit si s nkm (экспр.) разделаться stihnout успеть (с кем-л.) svatosvat пресвятой vyslechnout выслушать estinedl, - n шестинедельный пос- vytkat (nco nkomu) упрекать (кого-л.

леродовой период в чем-л.) izuk, -a m (прост.) жулик vyuitkovat (nco) воспользоваться lechetn благородный (чем-л.) trat’, -i/- f железнодорожное полотно vyvst (разг.) натворить uboh бедный, жалкий zacvakat сов. защелкать зубами ujat se slova взять слово zamlouvat se нравиться umnit si сказать себе zavinovat несов. (nco) быть причиной vanosti! вашество! (чего-л.) vk, -u m вешалка zavt: dt z. велеть арестовать vl, vola m вол;

зд. идиот, дурак zmiovat se упоминать, касаться vybuchovat взрываться ztrta, -у f потеря: utrpt ztrty по vykopnout вытолкнуть ногой, дать нести потери пинка Lexikln-gramatick poznmky 1. To se jen tak ekne, holomku! Тебе легко говорить, мерзавец!

2. Poslun hlsm, pane obrlajtnant. Осмелюсь доложить, господин обер лейтенант.

3. Po takovm okamiku voni pasou. Они выискивают такие моменты.

Глагол pst (po nkom) имеет также значение сторожить (кого-л.), следить (за кем-л.), преследовать (кого-л.). Например:

Pase po nm ji del dobu. Он следит за ним довольно долго.

Глагол pst se (na nem) в переносном смысле обозначает:

а) любоваться (чем-л.), например:

Psli se na jej skoro dtsk radosti. Они радовались, видя, что она веселится, как ребенок.

б) злорадствовать:

Psl se na jejich rozpacch. Он злорадствовал, видя их замешательство.

4. jevit zjem (o nco) = mt zjem (o nco) интересоваться (чем-л.) Jevil o to podezel zjem. Он проявлял к этому подозрительный интерес.

Nejevila o nic zjem. Она ничем не интересовалась.

5....vskoil do toho nadporuk....перебил его старший лейтенант.

skkat (vskoit) nkomu do ei вмешиваться (вмешаться) в разговор, перебивать (кого-л.) Neskkejte mi do ei. Не перебивайте меня.

6. J vs jednou pedm k polnmu soudu. Я вас когда-нибудь предам полевому суду.

pedat k soudu отдать под суд 7....e jsem na pryn....что я снова в полиции (букв. лежу на нарах).

8. Та smla se thne po cel generace. Это невезение переходит от поколения к поколению.

9. Jeho ddeek el jednou na vandr. Пошел однажды его дедушка на отхожий промысел.

Jt na vandr имеет также значение идти скитаться по белу свету.

10. Dejte mn pokoj s vaimi vklady. Избавьте меня от ваших рассказов.

dt (nkomu) pokoj оставить (кого-л.) в покое Dti nedaly matce ani chvilku pokoje. Дети не давали матери ни минуты покоя.

11. tikrt za sebou три раза подряд Ср.: ptkrt po sob пять раз подряд 12. konat inspekn cestu совершать инспекционную поездку Gramatick vklady Отличительные особенности чешского обиходно-разговорного языка (Zvltnosti obecn etiny) Обиходно-разговорный чешский язык отличается от литературного чешского языка рядом особенностей - фонетических, морфологических, синтаксических и лексических. Эти особенности характеризуют не только устную разговорную речь, но нередко (в разной сте пени) проникают и в язык художественных произведений, главным образом, в язык персонажей из народа.

Основные его особенности следующие:

Фонетические особенности 1. В соответствии с о в начале слов литературного языка в разговорной речи мы находим протетическое v (эта особенность представлена непоследовательно). Ср.:

Литературный язык Разговорный язык Литературный язык Разговорный язык okno vokno odpoledne vodpoledne oves voves on odeel von vodeel oblek voblek od matky vod matky obyejn vobyejn 2. В соответствии с [] после твердых согласных литературного языка в разговорном языке нередко употребляется дифтонг ej. Ср. примеры:

Литературный язы Разговорный язык tden tejden Bylo to minulej tejden.

bt, bvat bejt, bejvat Neme to bejt.

brle brejle Kde m brejle?

pemlet pemejlet Dlouho nad tm pemejlel.

dobr dobrej Byl to dobrej lovk.

dobrch pt minut dobejch pt minut ekali jsme na nho dobrejch pt minut.

z njakch dvod z njakejch dvod Z njakejch dvodu vo tom mlel.

pzniv pznivej Von moh ten n kufr ukradnout prv jen v takovej pznivej okamik.

Примечание. ej в соответствии с [] (орф. ) чаще всего представлено в конечном открытом слоге: dobrej.

Иногда ej появляется на месте [] после с, z, s,. Ср.:

ryz - ryzej ciz - cizej ctit - cejtit ztra — zejtra vozk - vozejk nosek - nosejek 3. В соответствии с [] литературного чешского языка в разговорной речи нередко употребляется [] (орф. или ). Особенно последовательно это явление представлено в абсолютном конце слова, а также в окончаниях косвенных падежей прилагательных, местои мений и порядковых числительных. Ср.:

Литературный язык Разговорный язык a) То je jasn. То je jasn.

То nen zdrav. To nen zdrav.

Bylo to hezk povdn. To bylo hezk povdn.

Jak je to rozhzen. Jak je to rozhzen.

velk okno velk vokno hezk dt hezk dt dobr jitro dobr pivo b) V dobr nlad. V dobr nlad.

Od mho tatnka. Vod mho tatnka.

U m postele. U rn postele.

Na jedn stran. Na jedn stran.

Od samho zatku. Vod samho zatku.

V thle chvli. V thle chvli.

Cm mn, tm lpe. m m, tm lp.

nejdle nejdl oblknout se voblknout se mlko mlko 4. Для разговорной речи характерно упрощение групп согласных. Ср.:

Литературный язык Разговорный язык a) vdycky dycky kdepak depak vdy dy kdyby dyby kter kerej б) непроизношение j после гласных в середине и в начале некоторых слов прежде всего в настоящем времени глаголов bt, jt:

jsem, jsou sem, sou jste, jsi ste, si pjm pum pjdu pudu pijde pide jdu, jdou du, dou в) стяжение гласных в отдельных словах:

njakho kho njak k г) группа согласных t нередко произносится как t:

tvrt tvrt tyi tyry tyka tyrka trnct trnct Не все вышеуказанные явления обиходно-разговорной речи представлены последо вательно у различных носителей языка. Их употребление колеблется в зависимости от предмета разговора, адресата, социального положения, образования говорящего и др.

Морфологические отличия 1. В им. падеже мн. числа прилагательных и некоторых местоимений в соответствии с тремя окончаниями литературного языка в разговорной речи для всех трех родов употребляется одно окончание:

- [] Литературный язык Разговорный язык dob lid dobr lidi m dti m dti velk okna velk vokna Примечание. Перед окончанием - отсутствует чередование согласных k/c, ch/, h/z, r/. Ср.:

Литературный язык Разговорный язык dob kluci dobr kluci 2. В твор. падеже мн. числа у существительных и относящихся к ним прилагательных и местоимений в соответствии с разнообразными окончаниями литературного языка в разго ворной речи употребляется окончание -mа.

Литературный язык Разговорный язык -у -ama Mluvili (j)smes tma studentama.

-i -ema Za tma polema je les.

-mi -mа Chodili (j)sme s tma bama.

3. Вместо звательной формы нередко употребляется форма им. падежа:

Литературный язык Разговорный язык pane Novku! pane Novk!

pane Prochzko! pane Prochzka!

pane Trojane! pane Trojan!

Ср. также:

pane inenre! pane inenr!

pane staviteli! pane stavitel!

4. В 3-м лице мн. числа настоящего времени глаголов в соответствии с окончаниями литера турного языка -, -(aj), -(ej) разговорном языке употребляются следующие окончания:

а) у глаголов типа pracovat на месте - появляется окончание -оu (по аналогии с 3-м лицом настоящего времени глаголов типа: nst - nesou, tisknout - tisknou):

Литературный язык Разговорный язык pracuj pracujou miluj milujou kupuj kupujou pij pijou hraj hrajou б) У глаголов типа dlat нередко употребляется усеченное окончание -aj. Ср.:

Voni dlaj voklivou prci. (=лит. Dlaj oklivou prci).

Lidi neekaj (=лит. Lid neekaj).

Rodie t hledj (=лит. Rodie t hledaj).

Dvaj mu ticet korun msn (=лит. Dvaj mu...).

в) Употребляется усеченное окончание -ej / -j в форме 3-го лица мн. числа от глаголов типа umt - umj (=лит. umj), szet - szej (=лит. szej) и аналогического окончания -ej в той же форме от глаголов типа prosit - prosej (=лит. pros), mltit - mltj (=лит. mlt), nutit - nutj (=лит. nut).

Форма 3-го лица мн. числа на -ej употребляется также у глаголов на -et / -t, которые в литературном языке имеют окончание -. Ср.: dret - drej (=лит. dr), sedt - sedj (=лит.

sed).

г) Вместо окончания 3-го лица мн. числа - в разговорном языке употребляется -ej:

Voni mluvj vo ns (=лит. Oni mluv o ns).

Mn se ty aty lbj (=лит. lb).

Vichni u sedj (=лит. sed).

Dti u spj (=лит. sp).

Moc tam ustj (=лит. ust).

5. 1-е лицо ед. числа глаголов, оканчивающихся в литературном языке на -i (povauji, kupuji, piji), в разговорном языке всегда оканчивается на -u:

Nepovauju ho za schopnho lovka.

Promi, e t peruuju.

Moc ti peju, abys byl zdravej.

Piju tenhle hnusnej npoj.

6. Форме сослагательного наклонения вспомогательного глагола bychom в разговорном языке часто соответствует bysme:

Jako bysme to nevdli.

Nechci, abysme vo tom et mluvili.

Dybysme byli zdrav!

7. У причастий прошедшего времени на -l в мужск. роде суффикс -l после согласных нередко отпадает:

Von to ukrad (=лит. ukradl).

J sem to u ek (=лит. ekl).

Dy za to nemoh (=лит. vdy za to nemohl).

Von mu to nepines (=лит. nepinesl).

Zaslech sem, jak na n zavolali z okna (=лит. zaslechl).

Примечание. У глаголов на -nout причастие прошедшего времени встречается либо вообще без суффикса, либо может иметь суффикс -nu.

rozhodnout se: rozhod sem se / rozhozhodnul sem se vimnout si: toho si nevim / toho si nevimnul 8. Литературной форме настоящего времени от глагола bt - jsi [si] в разговорной речи часто соответствует форма se:

Mn se lb takov, jak se.

Se stran sympatick holka!

Se u apartu?

Примечание. У форм с отрицанием j произносится: nejsem, nejse.

9. У инфинитивов на -ci (pci, moci, ci, utci) в разговорной речи часто появляется суффикс инфинитива -ct: pomoct, utct / utct, upct / upct, ct;

иногда ct проникает в глаголы jet, vyjet, zajet:

Vy si muste vyject za msto.

Nemu vm pomoct.

To je vecko, cos mi chtla ct?

Vona pospchala, ale mn peci nemohla utct.

Синтаксические особенности 1. Частое употребление личных местоимений при глаголах в формах настоящего и прошед шего времени:

J vm, со vy si myslte, to j vm.

No, dy j sem (u) vopravdu na vodchodu.

J nejsem na ten.

2. Возможен пропуск вспомогательного глагола в 1-м лице ед. и мн. числа в форме прошед шего времени при обязательном употреблении личных местоимений.

J to tuil!

Pni, j udlal volovinu!

My nic nevidli.

My tam byli.

Примечание. Во 2-м лице ед. числа настоящего времени употребляется связка s, которая присоединяется к разным словам в предложении:

Tys to nevidl, kdys piel? Piels vas?

3. Употребление полных форм прилагательных и страдательных причастий в функции имен ной части сказуемого.

J nejsem itej na pitomosti.

Tehda (j)sem byl s tm vyrovnanej.

(J)ste hodnocenej na vzornho stelce.

Mj spoluk byl nauenej na sam jedniky.

Kamard byl ochotnej si popovdat.

Byl (j)sem pepadenej.

Von je namazanej.

Pro se natvanej?

4. Употребление указательных местоимений ten, ta, to в непрямой (экспрессивной) функции.

Та nae babika ta je ale hodn.

To je ten v asopis.

Nae maminka, ta by mla ze mn radost.

Kruci, ten ale vylt z t silnice.

В разговорном языке встречается много вводных и эмоционально-окрашенных слов, междометий, частиц и др.: vi, jo, coe, e jo?, bodej, ale, no, tak, teda, prost, toti, mon.

No tak, dve, co je s tebou?

To teda sed, vi e?

Ty ovem nem ani jednu cigaretu, vi?

No tak my (j)sme tady.

No, to mi ekli.

Jene my (j)sme mu do toho nalili vodku, chpe to. Jo?

Ale di! Ty taky hned kadmu nalet Перестань! Ты тоже моментально попадешься на удочку.

Значение некоторых слов и выражений:

1) выражение противоположного мнения:

ba j! ну да;

конечно;

а как же!

- Neekne mu to, vi e ne?

- Ba j, eknu.

ba ne да нет;

нет, нет - Pjde tam se mnou, vi e j?

- Ba ne! nepjdu.

co by ne! как бы не так;

а как же!

- Neekne mu to, vi e ne?

- Co by ne! (=eknu, me to pece vdt).

ale (j)di, ale (j)dte! (иронический отказ) иди ты;

перестань, отстань!

- Muste tam urit jt, je to nutn.

- Ale dte, (v)ak to neutee.

j ne! как нет! а как же!

- Tebe se to pece netk, e?

- J ne! M v prvn ad.

to v! (иронический отказ от чего-л.) ну да;

что ты!

- Nechtl bys jet s nma v nedli na vlet autem?

- To v! S tou mou starou herkou!

to teprv(e) ne! (категорический отказ) ни за что! ни в коем случае!

- A nechtl bys to napsat radji sm?

- To teprve ne!

2) выражение разных оттенков согласия:

bode(j)! еще бы! ну да! конечно!

- V, e jsme tam radji nejeli?

- Bode (bodej)! (=Co byste tam taky jezdili?) no bode(j)! а почему бы нет? ну конечно!

- Pamatuje se jet na ten nm film?

- No bodej! (=Pravda e se pamatuju).

jak by ne еще бы, с удовольствием - Chtli byste jet s nmi na dovolenou k moi?

- Jak by ne! Teba ztra.

to v e j конечно да;

ясно, что да - Tti, e mi koup na vnoce kolo?

- To v e j, kdy se tak pracovit.

no jje! а как же! еще бы!

- M hlad?

- No jje! A jakej!

no j а) выражает согласие (данное с неохотой): ну конечно;

конечно же - U jsi j napsal?

- No j.

б) собеседник вспомнил, когда это было, о чем шла речь: да-да - Vdy jsme tam tenkrt byli spolu!

- No j, m pravdu! Ta moje przdn makovice! Это все моя пустая башка!

e j / ano? не правда ли? не так ли? так ведь?

- Ztra je semin, e j?

3) выражение удивления:

ale! ой;

ах;

боже мой!

- Ale! То jsou k nm hosti!

ale ale ай-ай-ай - Ale ale, pro jste tu tak sami?

no ne/n! неужели;

не может быть!

- No n, i ty se tady?

no tohle! вот это да;

вот это новость!

- V, e se Vclav oenil?

- No tohle! A koho si vzal?

Междометия, частицы, вводные слова (Citoslovce, stice, vsuvky) Это неизменяемые слова, которые выражают различную реакцию говорящего на ситуацию (настроение, отношение и пр.): Nue, со se stalo? Ach, to je krsa! Br, to je zima! Tak poj! Hle, u jdou!

Некоторые междометия и частицы служат как бы для установления непосредственной связи со слушателем и заменяют целые предложения: Jak maminka o tom nic nev? (kte, e maminka o tom nic nev.) Vak jsem mu o tom kal. (Vimnte si, kal jsem mu o tom.) Эмоциональное отношение говорящего можно выразить и некоторыми другими сло вами и выражениями (существительными, глаголами, местоимениями, частицами, союзами), которые нередко употребляются не в собственно-прямой функции. На русский язык они часто не переводятся или передаются посредством междометий, частиц, а также при помощи интонации, порядка слов и пр. Например:

K by pilo jaro! Ax, если бы пришла весна!

Jen abys nezapomnl! Только бы тебе не забыть!

Kdopak to ekl? Кто же это сказал?

On tam tatnek nerad chod. Отец не любит туда ходить.

Ona toti ta historie s Archimedem... Собственно, эта история с Архимедом...

Takhle jsme s nm mli co dlat dv lta. Представь себе, мы возились с ним два года.

My Syrakusan jsme nhodou ekov. Мы, сиракузцы, как-никак греки.

M ty ale tst! Ну и везет же тебе!

Ту jsi ale chytrk! Ну и хитер же ты!

Lidiky, to vm byla hrza! Ну и ужас же был, скажу я вам!

Nu, copak to znamen? Ну и что, что это значит?

Holenku, na ns si nepijde! Ну нет, братец, нас ты не возьмешь!

То byla, paneku, koup! Ну и повезло же тебе с покупкой!

Hrome, to jsem se lekl! Чёрт возьми, ну и испугался же я!

Jen s chut do toho. Давай смелее!

Kdy ona je dnes takov divn... Раз уж она сегодня такая странная...

Jak se to jen mohlo stt! И как это только могло случиться !

Jen kdy se nic horho nestalo! Только бы хуже не было!

Uil jsem se cel veer, tak со? Что ты хочешь, я занимался весь вечер.

Jestli to nesvede on, pak tedy u nevm Если он это не сделает, то на кого можно o nikom. положиться!

No prosm, tos tomu dal! Ну и натворил / наделал же ты дел!

Vdy tam tehdy nebyl? Ведь он тогда там не был.

No prv. Вот именно!

Co o to, ten by to mohl udlat! Дело в том, что он мог бы это сделать.

Таk u ani muk! Итак, больше ни слова!

То teda jste pln vedle. Вы попали пальцем в небо.

Hybaj odtud, a vs tady nevidm! Валяйте отсюда, чтоб я вас здесь больше не видел!

Tak vida, te je jako vymnn. Ну вот, его как будто подменили.

Krucinl, nejde mi to a nejde. Чёрт побери, у меня никак не получается.

Hergot, to byla oemetn situace. Чёрт возьми, попали же мы в историю!

Bylo to, tum, ped temi roky. Кажется, это было три года тому назад.

CVIEN 1. Pevete do spisovn etiny:

Kup mi prosm t vosum vobyejnejch voblek. - V takovm votrhanm vobleku nemu jt na ulici. - Minulej tejden sme mli dobrej vejdlek. - Pemejlels u vo tom zejtrejm vejlet? - To je jasn, e takov jednn nen sprvn. - Vo niem jinm sme nemluvili, ne vo t nov metod. Podle mho nzoru Novkovi maj moc hezk a poslun dti. - Vopravdu se mn moc lbj. Nemus si to kupovat, dy ti to dycky mu puit, dy to bude potebovat. - Byl tady kej lovk, kerej kal, es ho pozval. - Mluvil sem vera s tma tema novejma tudentama. - Sou to vopravdu hodn lidi a dobr kamardi. - V naem novm byt mme velik trojdln vokna. Dybys chtl, tak bysme mohli jet zejtra s Novkovejma na vejlet. - Dy u sem ti ek, e sem tam nemoh jt. - Nemu si pomoct, ale s tma vsledkama nemu bejt spokojenej. - Se hrozn hodnej, es mn to piel ct.

2. Urete, kter vty jsou spisovn a kter nespisovn hovorov a pro:

Ztra bysme tam mohli jt. - Se hodn, es mi pomohla. - Myslm, e to nen sprvn. - Chodj tam hlavn dti. - Chlapci si hzej mem. - Pod oknama rostou re. - Moc si peju, aby se to stalo. Ml byste si s nm o tom promluvit. - Promluvm si o tom s rodiema. - Dme si polvku? - Z jedny strany je to sprvn. - Mluvil jsem s dvma pionrkami. - Ty aty ti hrozn sluej. - U sem ti ek, e to nen pravda. - Jak ste se rozhodnuli?

3. Reagujte vhodn na otzku pomoc vraz v zvorkch a vtu doplte:

(ba jo;

ba ne;

j ne!;

co by ne;

to teprve ne;

to vs, to vte;

ale jdi, ale jdte) Neodjede jet ztra, vid e ne?... odjedu, doma m ekaj. - Nenape j to, vi e ne?... napu, mus se to pece dozvdt. - Ty si to nemus kupovat!... ! A kdo by mi to koupil! - Nechcete si trochu odpoinout?..., nemohu, mm jet hodn prce. - Nechtl bys tu prci svit radji Jirkovi?

..., ten by si s tm vbec nevdl rady. - Prosm t, okamit ke mn pij, musm s tebou nutn mluvit...., to jsou npady, te v noci! Snad to pok do rna. - Tys pece tehdy u toho nebyl!..., byl. A te z toho mm nepjemnosti. - Vs ten lijk tehdy nechytil...., ns pedevm, nemli jsme se kam schovat. - Ty penze mu pece nesv, vi?..., je to spolehliv lovk. - Nechce si koupit nov barevn televizor?..., aby ke mn chodili vichni sousedi.

4. K odpovdi vyuijte vhodnch vraz v zvorkch:

(bodej;

jak by ne;

no bodej;

to v e jo;

no jje;

ba jo (ano);

no j) Mami, la bys se mnou v sobotu do kina?..., kdy jsi se tak hezky cel tden uila. - Nemli bychom si zaskoit aspo do bufetu?..., j osobn mm ukrutn hlad. - Chovali se k n po celou dobu velmi pkn...., vdy je to hodn ena. - Vzpomn si na ten n tdn vlet?..., to jsme tehdy uili legrace. - Nechtl bys mi trochu pomoci s tm prdlem?..., jen co dotu ty noviny. - Na ztek nemme dn koly,... ? Urit dn. - Zd se mi, e k nm jde strc Jenda...., je to on.

5. Doplte msto teek vhodn vraz v zvorkch:

(No tohle!;

ale ale;

ale;

no n!) Jet vera vyprvl, e nikam nepojede, a dnes odjel bez ns!... ! To jsme od nho neekali! -......

, kde ses tady vzal chlapeku? - To je... pekvapen! -......, copak to dl? - Ty jsi... popleta! -...

..., nikoho tady nevidm? -......, i vy jste piel vas. - Chtl jsem ti prv volat a ty jsi ji tady,... !

- Nepiel ani se neomluvil,...... ! Budete mu muset domluvit.

6. Nahrate tun titn vrazy jinmi slovy:

Jirka je cel otec. - Ten film nestoj za nic. - Mar odtud, a vs tady nevidm. - Tak vida, ji se umoudil. - Dti, a te u ani muk. - Tys to provedl. - Pustil se s chut do prce. - Hrome, ten m vylekal. - Jku, v t dob to bylo vechno jin. - Tak vida ho, toho kluka! - To byl paneku fotbal!

- Krucinl, nedlejte si ze mne legraci! - Chlapec se nerozmlel a hup do vozu. - Kluk vzal kmen a bink do okna! - Vojci zaujali postaven a hur na neptele. - Helete, necht radji tch nemstnch poznmek. - Nat, tady mte ty sv vci. - Vida ho, jak mu to slu.

7. Pelote do rutiny. Pozor na stylistick zabarven eskch vt:

To je dnes ale zima! - Tak u poj, prosm t. - On si ten Jirka pod nco vyml. - love, to ti byla krsa! - J vm eknu, ono to lyovn nen tak jednoduch. - Nhodou j myslm, e on m pravdu. - M ty ale z pekla tst! - J vm eknu, to ale byla dina! - Jen aby se nm to podailo! Copak tys to nevdl? - To ti byla podvan! - To slunko dnes ale pkn heje. - Ona vm s nm nebyla dn e. - Abys vdl, tak to j tedy nhodou dobe vm. - Ona ta Vra vm pod s nm nen spokojen. - Lidiky, to je nco asnho. - To byl ale hloup film! - Ona ta hovorov etina je dost sloit.

8. Vyberte к tmto spojenm synonymick vrazy z textu:

nemt zjem;

udlali z n macechu;

lbil se mu kufr;

pipravit pekvapen;

nadvat po celou dobu jzdy;

uinn hovado;

pval nadvek;

na takov okamik oni ekaj;

kter kdy existoval;

nejednalo se o nic jinho;

je hloup od narozen;

nemt ztrty;

potuluj se rzn podvodnci;

chtl se polepit;

vyhodit z chodby;

dlat pitomosti;

ten asi nkdo ukradl;

holohlav lovk;

pestate, vejku, s vaimi vklady;

vechno je ist pravda 9. Pelote do rutiny:

Byl to nejstranj okamik mho ivota. - vejk pipravil nadporukovi mal pekvapen. - Bylo to jen takov men nedorozumn. - V kup 2. tdy sedl star pn. - Byla to ji star dma. Ztratil se nm takov men kufr. - Byl to jej nejvt ivotn omyl. - Byla to jedna z nejotesnjch scn. - Byl nucen vyslechnout ty nejhor nadvky. - Ml o tu enu obrovsk zjem.

- Civilista nejevil, jak se zdlo, pradn zjem o celou zleitost.

10. Vysvtlete vznamov rozdly u tchto dvojic slov (jednotliv vznamy slov provte podle slovnku);

utvote vty:

medik, медик;

vinohrad, виноград;

pivovar, пивовар;

biograf, биограф;

eit, решить;

rno, рано;

vn важный;

podvodnk, подводник;

vn, вонь;

zpach, запах;

vyrazit, выразить.

11. a) Pomoc pedpony „nad-“ a „pod-“ utvote slova a uvete jejich ekvivalenty v rutin:

-poruk;

-zen;

-hlavnk;

-chod;

-mosk;

-prmrn;

-adovat;

-zemn;

-povrchov;

-pis;

-bhnout b) Uvete rusk ekvivalenty k tmto eskm slovm:

podplukovnk;

poddstojnk;

podvdom;

podtlak;

podtitul;

podsvt;

podnormln;

podkolenky;

podhoub;

podfuk;

podbradek nadbytek;

nadbyten;

nadlovk;

nadasov;

nadhled;

nadhodnota;

nadkontingent;

nadnormativn;

nadpirozen;

nadstavba;

nadvlda 12. Pelote do rutiny slovn spojen s adjektivem „hnd“, „krsn“, „slep“ - pozorujte, co jim odpovd v rutin:

hnd k;

hnd oi;

hnd vlasy;

hnd kabt;

hnd uhl;

hnd polvka;

krsn okamik;

krsn jaro;

krsn vrobek;

krsn pohled;

slep lovk;

slep lska;

slep ulika;

slep okno;

slep pasar;

slep stevo 13. Vysvtlete vznamov rozdl v tchto slovnch spojench a utvote vty:

holohlav mu - prostovlas mu;

pozorovac talent - pozoruhodn zvr;

podn lovk podn kus prce;

mstn doprava - nemstn poznmka;

mrn svah - mrn povaha;

zpvajc kos zpvav ptk;

nhl obrat - nhl zmna;

nahraditeln soustka - nhradn soustka;

nachlen strom - nchyln k pit;

pamtn udlost - pamtkov ad;

prost lovk - sprost nadvka;

inspekn cesta - inspektorsk msto;

mrn domluva - mrov jednn;

instrukn knka instruktorsk kurs;

instalovan pijma - instalan prce 14. a) Vypravujte o vejkovch phodch v rychlku Praha - esk Budjovice.

b) Vypravujte nkterou jinou veselou phodu z knihy „Dobr vojk vejk“.

c) Со vte o ivotnch osudech Jaroslava Haka?

d) Jak byl Hakv vztah k sovtsk zemi?

15. Pelote do etiny:

а) Он вспоминал об этом постоянно. - Они искали подходящее время для встречи. - Мой друг очень интересуется современным искусством. - Незнакомый человек вмешался в наш разго вор. - Невезение преследовало его на каждом шагу. - Прошу вас, оставьте меня в покое. Каждую фразу учитель повторял три - четыре раза подряд. - Работники министерства совершили инспекционную поездку по предприятиям.

б) Ах, какой сегодня хороший день. - Ну и наработался я! - Что же это, собственно, может означать? - Ну так что, можем начинать? - Эх, прогуляться бы!

в) Мы ждали этого письма почти месяц. - Мы позаботились о том, чтобы к приезду гостей все было в порядке. - Обратите внимание на эту статью, она вам пригодится в работе. - Все студенты нашей группы участвовали в семинаре. - Мы присутствовали на торжественном открытии конкурса. - Я с нетерпением буду ждать вашего возвращения. - Речь идет совсем не о том, о чем вы говорите. - После возвращения с практики мы будем сдавать государственный экзамен по языку. - «У одной женщины на вокзале украли ребенка с коляской», - рассказывал Швейк. - Они поссорились из-за какой-то ерунды. - Мы заинтересованы в быстром завершении этой стройки. - Этот человек произвел на нас очень приятное впечатление. - Я с удовольствием воспользуюсь вашей помощью. - Я уже не обращаю внимания на эти разговоры. - Они всегда делились последним куском хлеба. Разговор зашел о последних событиях. - Сегодня я буду отдыхать, я просто падаю от усталости. - Наконец-то этот журнал попал ко мне в руки. - Наконец-то мне удалось вырваться из дому. - После долгих размышлений он решился на это. - К сожалению, я не в состоянии ответить на ваш вопрос. - Я никак не мог понять, о чем он просил. - Я спросил у своего соседа, который час. - Мы отказываемся от вашего предложения, так как сомневаемся в его целесообразности. - Их предупредили об опасности, но было уже поздно. - Все свободолюбивые народы ведут борьбу против агрессии и милитаризма.

Slovnek целесообразность elnost предупреждать (о чем-л.) varovat (ped nm) Doplkov etba OSUDY DOBRHO VOJKA VEJKA (ryvky) Jaroslav Haek Komise soudnch lka, kter mla rozhodovat, zdali duevn obzor vejkv odpovd i neodpovd vem tm zloinm, pro kter jest alovn, sestvala z t neobyejn vnch pn s nzory, z nich nzor kadho jednotlivce liil se znamenit od jakhokoliv nzoru druhch dvou.

Jestli v ppad vejkov dolo k pln shod mezi tmi protilehlmi vdeckmi tbory, d se to vysvtlit ist jedin tm ohromujcm dojmem, kter na celou komisi uinil vejk, kdy, vstoupiv v s, kde ml bt prozkoumn jeho duevn stav, vykikl, zpozorovav na stn visc obraz rakouskho mocne:

„A ije, pnov, csa Frantiek Josef I.!“ Vc byla pln jasnou. Spontnnm projevem vejkovm odpadla cel ada otzek a zstaly jen nkter nejdleitj, aby z odpovdi podtvrzeno bylo prv mnn o vejkovi na zklad systmu doktora psychiatrie Kallersona.

„Jest radium t ne olovo?“ „J ho, prosm, nevil,“ se svm milm smvem odpovdl vejk.

„Vte v konec svta?“ „Naped bych ten konec musel vidt,“ ledabyle odvtil vejk, „rozhodn se ho ale zejtra jet nedokm.“ „Dovedl byste vypotat prmr zemkoule?“ „To bych, prosm nedovedl,“ odpovdl vejk, „ale sm bych vm, pnov, dal tak jednu hdanku: Je tposchoovej dm, v tom dom je v kadm poschod 8 oken. Na stee jsou dva komny. V kadm poschod jsou dva njemnci. A te mn eknte, pnov, v kerm roce zemela domovnkovi jeho babika?“ Soudn lkai podvali se vznamn na sebe, nicmn jeden z nich dal jet tuto otzku:

„Neznte nejvy hloubku v Tichm ocen?“ „To, prosm, neznm,“ znla odpov, „ale myslm, e rozhodn bude vt ne pod vyehradskou sklou na Vltav.“ Pedseda komise se strun otzal: „Sta?“ ale pece si jet jeden z len vydal tuto otzku:

„Kolik je 12897 krt 13863?“ „729,“ odpovdl vejk nemrkaje.

„Myslm, e to pln posta,“ ekl pedseda komise.

„Dkuji vm, pnov,“ uctiv se ozval vejk, „mn to tak pln sta.“ Po jeho odchodu kolegie t se shodla, e je vejk notorick blb a idiot podle vech prodnch zkon, vynalezench psychiatrickmi vdtory.

ANEKDOTY Pslunk VB stav v noci vozidlo a spust na idie:

„Obane, jak to jezdte! Svtlo rozbit, blinkr vm nefunguje, blatnk nabouran...

Vystupujte si z vozu!“ idi vystupuje a nhle vykikne:

„Jemarja, ale kde mm pvs a rodinu!“ Slovnek blinkr стоп-сигнал blatnk крыло автомобиля nabourat разбить pvs прицеп *** „Mam, j chci tamhle tu velkou pannu, co pod zavr oi a zv!“ „Dej pokoj, vdy je to prodavaka!“ *** Zapamatujte si:

Jednat s nkm v rukavikch (=etrn, opatrn, jemn jednat).

U je ruka v rukv (=u se dohodli).

Dostat se do dobrch rukou (=k dobrm lidem).

esko-Rusk Slovnk bavit несов. развлекать;

b. se развлекаться Аа bavlna, -у f хлопок а союз и bedliv старательно, тщательно;

внима akoli союз хотя тельно adresa, -у f адрес;

zpten а. обратный bdovat несов. жаловаться, сетовать адрес bh, -u m бег ahoj! привет! здравствуй!

bhem во время, в течение akce, -e f 1. дело, действие;

2. мероприя blice, -e f плотва, елец (рыба) тие bloch, -a m белый человек aktovka, -у f портфель Bentky pl Венеция ale союз но bez предл. без alej, -e f аллея bezbarv бесцветный ambulann амбулаторный bezdn нечаянный, невольный ambulantn амбулаторно bezpenost, -i f безопасность Amerian, -a m американец bezpen безопасный anglicky по-английски bezplatn бесплатно anglick английский bezradn беспомощно ani союз ни;

отриц. частица ни, даже bezstarostnost, -i f беззаботность, беспеч ani... ani союз ни... ни ность ani и не...

bec, -ce m бегун ano да bet несов. бежать aperitiv, -u m аперитив (вино, которое bn обычный подается до еды) bda, -у f нищета arch, -u m лист бумаги bl белый armda, -у f армия bt (biji, bije... bij) несов. бить asi примерно blahobyt, -u m благосостояние, благопо aspo хотя бы, по крайней мере лучие atd и т. д.

blahopn, - n поздравление;

b. k nemu Athny pl Афины поздравление с чем-л.

auto, -a n автомашина blahopt несов.: b. nkomu k nemu autor, -a m автор поздравлять кого-л. с чем-л.

avak однако blzniv сумасшедший a предл. 1. a. ke, a. do вплоть до;

2. союз bled бледный когда blesk, -u m молния bodyek, -ku m (спорт.) силовой прием Вb bohat богатый;

обильный ba даже bohuel к сожалению babika, -у f бабушка bochnk, -u/-a m буханка хлеба badatel, -e m исследователь boj, -e m бой, борьба bafat несов. курить bojovnk, -a m борец bj, -e m сказание, притча bolen, - n боль;

b. hlavy головная боль bjen сказочный bolest, -i f боль balek, -ku m посылочка;

пакетик bolestnsky болезненно balit несов. паковать, упаковывать bolet несов. (безл.) болеть, испытывать barevn цветной физическую боль;

bol ho ruka у barokn в стиле барокко него болит рука barva, -у f краска bonbn, -u m конфета bse, -sn f поэма, стихотворение bortit se несов. 1. коробиться;

2. ломать bsnk, -a m поэт ся, хрустеть (о снеге) bt se (bojm se...) несов. бояться bota, -у f ботинок batoh, -u m рюкзак bouchat несов. стучать;

b. na dvee batolit se несов. ковылять стучать в дверь boue, -e f буря, гроза cibule, -e f лук brambor, -u m картофелина cigareta, -у / сигарета brambory pl (собир.) картофель cl, -e m цель bramboraka, -у f (разг.) картофельный cirkus, -u m цирк суп csa, -e m император brna, -у f ворота cit, -u m чувство brnit se несов. сопротивляться;

b. se ped ctit несов. чувствовать;

ощущать nkm, nm защищаться от кого- citliv чувствительный л., чего-л. citrn, -u m лимон brank, -e m вратарь civilista, -у m штатский bratr, -a m брат civiln гражданский bratranec, -nce m двоюродный брат cizina, -у f заграница;

чужбина brebentit болтать cizinec, -nce m иностранец broskev, -kve f персик (плод), персиковое со что дерево cpt несов. набивать, напихивать bruet несов. ворчать ctitel, -e m поклонник, почитатель bruslen, - n катание на коньках ctidostiv честолюбивый brle, brl pl очки cukr, -u m сахар;

kostkov с. кусковой са brzda, -у f тормоз хар;

krystalov с. сахарный песок brzo, brzy быстро, скоро cvienec, -nce m гимнаст, физкультурник beh, -u m берег cvien, - n упражнение bezen, -zna m март cviit несов. 1. упражняться;

2. трениро bicho, -a n живот вать(ся);

3. заниматься физкуль bza, -y f береза турой budk, -a/-u m будильник cviitel, -e m преподаватель физкультуры, budit несов. будить тренер budova, -у f здание cyklista, -у m велосипедист budovn, - n строительство;

построение buchta, -у f сладкий пирог Bulhar, -a m болгарин ra, -у f линия;

modr. (спорт.) линия Bulharsko, -a n Болгария зоны защиты burcet несов. бушевать as, -u m время bydlet, bydlit несов. жить, проживать asn рано byt, -u m квартира asopis, -u m журнал bt (jsem... jsou) несов. 1. быть, сущест- asto часто вовать;

2. быть, находиться;

3. ech, -a m чех быть, являться, представлять echy, ech pl Чехия собой ekrna, -у f зал ожидания bzuen, - n жужжание ekat несов.:. na nkoho, na nco ждать кого-л., что-л.

Сс epice, -e f шапка, фуражка celonrodn общенародный ernoch, -а m негр cel весь, целый ern черный;

с. pasar безбилетный cena, -у f 1. цена, стоимость;

2. премия;

пассажир dostat cenu получить премию erstv свежий cesta, -у f дорога, путь erven, -vna m июнь cest -e m дорожный рабочий ervenec, -nce m июль cestovn, - n путешествие;

поездка erven красный cestovat несов. путешествовать esat несов. 1. расчесывать;

2. собирать, cestovn, -ho n подъемные;

деньги на рвать (плоды) проезд esky по-чешски cestujc, -ho m пассажир;

путешествен- esk чешский ник estn честный;

с. kol почетное задание etina, -у f чешский язык dlnk, -a m рабочий etin, -e m (разг.) преподаватель чешс- dlo, -a n орудие, пушка кого языка den, dne m день;

den ze dne со дня на etn многочисленный день na, -у f Китай denn ежедневно an, -a m китаец deska, -у f доска;

gramofonov d. грам init несов. 1. делать;

2. (безл.) составлять пластинка inka, -у f гантель destika, -у f дощечка, пластинка innost, -i f деятельность det’, - m дождь inohra, -у f 1. драма;

2. драматический detnk, -u m зонт, зонтик театр dve, -ete n девушка slo, -a n номер, число devt девять slovka, -у f числительное dk, -u m благодарность st (tu... tou) несов. читать dky предл. nkomu благодаря кому-л.

istit несов. чистить dlem... dlem частью... частью, то... то nk, -a m официант dlo, -a n 1. произведение;

2. дело, работа tanka, -у f книга для чтения, хрестома- dra, -у f дырка тия dirigent, -a m дирижер trna, -у f читальный зал, читальня dt se несов. (безл.) делаться, происхо iteln четко, разборчиво дить;

со se dje? что происходит?

iteln читабельный, разборчивый dt, -te n ребенок, дитя;

pl dti дети lnek, -nku m статья (в газете, журнале) div, -u m диво, чудо;

nen divu неудиви mrat несов. писать каракулями тельно nt, nt (3 pl n...nj) несов. торчать, div чуть;

d. e nespadl чуть было не упал возвышаться, выступать divadlo, -a n театр ten, -e m читатель divk, -a m зритель ten, - n чтение dvat se несов. смотреть tverck шаловливый, проказливый divit se несов. nemu удивляться чему-л.

tvrt, -i f четверть dvka, -у f девушка tvrtek, -tka m четверг divok дикий dla, - f ладонь dlaba, -у f мостовая Dd dlouhn, -a m верзила, дылда dl, dle дальше, далее dlouho долго dlka, -у f даль dlouhodob долгосрочный, длительный dal следующий, дальнейший dlouh долгий (о времени);

длинный (о dar, -u m подарок, дар расстоянии) drek, -rku m подарок dnes сегодня dait se несов. (безл.) удаваться dneek, -ka m сегодняшний день, сегод dvat несов. давать;

ставить;

d. balet, ня operu ставить балет, оперу do предл. в, до: jt d. divadla идти в театр dcera, -у f дочь doba, -у f время;

период ddeek, -ka m дедушка dobrodrustv, - n приключение;

аван ddina, -у f деревня, село тюра dj, -e m действие;

napnav d. захваты dobr хороший вающее действие dobe хорошо, ладно djiny pl история dobt сов. 1. neho добыть;

2. овладеть, dekagram, -u m (разг. deko, -а n) 10 грам захватить, завоевать что-л.

мов dobytek, -tka m скот dkovat несов. nkomu za nco благода dobvn, -i n завоевание рить кого-л. за что-л.

docela полностью, совершенно, совсем dlat (dlm...dlaj) несов. 1. делать;

ра dokat se сов. дождаться ботать;

2. (безл.) составлять;

kolik dodvka, -у f поставка to dl dohromady? сколько всего?

dodrovat (dodruj) несов. nco соблю- dospl взрослый дать, придерживаться чего-л. dost достаточно, довольно;

хватит dohadovat se (dohaduj se) несов. догова- dostat сов. достать, получить риваться dostat se сов. nkam попасть куда-л., очу dohled, -u m поле зрения;

ztrcet z титься где-л.

dohledu терять из поля зрения;

d- dostavenko, -a n место свидания;

встре t je z dohledu ребенка не видно ча, свидание dohodit сов.: со by kamenem dohodil ру- dosud до сих пор кой подать dokov соломенный dohromady вместе;

в целом doten тронутый dojem, -jmu m впечатление doufat несов. надеяться dojt (dojdu, dojdou) сов. дойти dovdt se, dozvdt se (dovm se, dozvm dokonal совершенный, исключительный se... dovd se, dozvd se) сов.

dokonce совсем, совершенно;

даже узнать dokon настежь dovnit внутрь dole внизу dovolen, -e f отпуск doleva налево, влево dovolen, - n разрешение;

s dovolenm!

dol вниз разрешите! позвольте!

domc домашний dovolit сов. разрешить domc, -ho m домовладелец dovolovat несов. разрешать domcnost, -i f домашнее хозяйство dozrvat несов. созревать domek, -mku m домик drahokam, -u m драгоценный камень, dominovat несов. nemu возвышаться изумруд над чём-л., преобладать над чем-л. drah дорогой domlouvat несов. 1. со договариваться;

2. drt, -u m проволока komu внушать, уговаривать drobn pl мелочь (о деньгах) (кого-л.) drobn мелкий domluvit se сов. договориться drogrie, -e f магазин с парфюмерными и domnvat se несов. думать, предполагать химическими товарами domov, -a m 1. отчий дом;

родной край;

drok, -e m извозчик 2. родина, отчизна drbe, -e f домашняя птица domovnk, -a m дворник druh, -u m сорт, вид dom домой druh второй;

другой doopravdy в самом деле, действительно, drustevnk, -a m член с/х кооператива всерьез drustvo, -a n с/х кооператив dopis, -u m письмо dret несов. держать dopisovat si несов. переписываться devo, -a n древесина doporuen, - n рекомендация dmat несов. дремать doporuit сов. рекомендовать dve раньше doporuovat несов. рекомендовать dv, - n дрова doprava, -у f транспорт dub, -u m дуб dopravn транспортный;

d. prostedek duben, -bna m апрель средство передвижения dkaz, -u m доказательство dopravovat несов. перевозить, транспор dl, dolu m шахта, рудник тировать, доставлять dleit важный doprovzet несов. провожать dln 1. шахтный, рудничный;

2. горный doprovodit сов. проводить мастер doret несов. na nkoho нападать, набра- dm, domu m дом сываться на кого-л. dsledn последовательный dort, -u m торт dusno душно doruen, - n вручение dusn душный doshnout сов. neho достичь чего-л. dvrn доверительно dosahovat несов. neho достигать чего-л.

dvrnk, -a m доверенное лицо;

поверен- hal, hal, -e m геллер (монета) ный harfa, -у f арфа dvod, -u m довод, основание;

причина hzen, - f ручной мяч, гандбол dvodn обоснованный hzet несов. бросать dvee, dve pl дверь hebk нежный, мягкий dvorana, -у f холл, зал hedvb, - n шелк dvorn придворный hedvbn шелковый dvoan, -a m придворный helmice, -e f шлем, каска dvr, dvora m двор herec, -rce m актер dmka, -у f трубка hereka, -у f актриса dbn, -u m кувшин heslo, -a n лозунг;

(воен.) пароль hezk красивый;

хороший;

прекрасный historick исторический Ее hlad, -u m голод ekonom, -a m экономист hlas, -u m голос elektrrna, -у f электростанция hlsit se несов. заявлять о себе, давать о elektropoteby pl электротовары себе знать existence, -e f существование hlasit громкий hlavn главным образом Ff hlavn главный fajfka, -у f трубка hledat несов. искать fakulta, -у f факультет;

filozofick f. фи- hledisko, -a n точка зрения лософский факультет hlesnout сов. сказать беззвучно, едва ше fandit несов. (komu) (разг. спорт.) болеть веля губами за кого-л. hluk, -u m шум, гул fejeton, -u m фельетон hmyz, -u m насекомое, (собир.) насекомые fenka, -у f сучка hnt (enu, ene... enou) несов. гнать film, -u m 1. кинофильм, кинокартина;

hned сейчас (же), тотчас (же) 2. кинопленка hnd коричневый;

карий;

бурый filozofie, -e f философия hnut, - n движение fraktura, -у f перелом (мед.) hod, -u m бросок, метание foukat несов. дуть hodina, -у f 1. час;

2. урок (занятие в frankovat оплатить почтовое отправ- школе) ление hodin, -e m часовщик fungovat несов. функционировать, рабо- hodiny pl часы тать hodit сов. бросить hodn очень;

много G g hodnota, -у f 1. ценность;

2. стоимость gau, -e m тахта, диван, софа hodnotit несов. nсо оценивать что-л., да generace, -e f поколение вать оценку чему-л.

gratulovat несов. komu k emu поздрав- hodn добрый, хороший лять кого-л. с чем-л. hoch, -a m мальчик, юноша, молодой че guma, -у f резина;

ластик ловек holen, - n бритье holi, -e m парикмахер Нh holit несов. брить;

h. se бриться hdat несов. гадать, угадывать holka, -у f девочка;

девушка hdat se (hdm se, hdaj se) несов. ру holohlav лысый гаться, ссориться, спорить holomek, -mka m негодяй, мерзавец hdka, -у f ссора, спор honem быстро hadr, -dru m тряпка hora, -у f гора hjen, - n охрана, защита horeka, -у f жар;

m horeku (teplotu) у hajn, -ho m лесник него жар, высокая температура halenka, -у f кофточка horko жарко huben худой;

перен. тонкий hork горячий;

жаркий hudba, -у f музыка horliv усердно, ревностно hl, hole f палка hornk, -a m шахтер huat лохматый horolezec, -zce m альпинист hvzda, -у f звезда horolezectv, - n альпинизм hbat se несов. шевелиться, двигаться horsk горный hymna, -у f гимн hospodstv, - n хозяйство host, -а. m гость СН ch hostinec, -nсе m трактир chaloupka, -у f избушка hotel, -u m гостиница chpat несов. понимать hotov готовый chpavost, -i f сообразительность houba, -у f гриб chata, -у f загородный дом, дача houska, -у f булка chladnika, -у f холодильник housle, - pl скрипка chlapec, -pce m мальчик, парень houslista, -у m скрипач chlubit se несов. хвастаться houevnat 1. упорный, настойчивый;

chodba, -у f коридор 2. прочный, твердый chodbarka, -у f коридорная hovado, -a n (груб.) мерзавец;

дурак chodec, -e m пешеход hovz, -ho n говядина chodidlo, -a n ступня hovz говяжий chodit несов. ходить hovorn разговорчивый chodnk, -u m 1. тротуар;

2. тропинка hovoit несов. говорить choroba, -у f болезнь hra, -у f 1. игра;

2. пьеса chovat несов. 1. сохранять, хранить;

hrabivec, -vce m грабитель, хищник 2. разводить (скот и т. п.) hraka, -у f игрушка chovat se вести себя hrad, -u m замок;

дворец;

кремль;

chret несов. хрипеть, сопеть Prask h. Пражский град chrup, -u m челюсть hranice, -e f граница;

рубеж chipka, -у f грипп hrek, -u m горошек chtt (chci, chce... chtj) несов. хотеть hrt (hraji, hraje... hraj) несов. играть;

chudk, -a m 1. бедняк;

2. бедняга h. na nсо играть на чём-л.;

h. si s chud бедный m играть во что-л. churavt несов. болеть, хворать hrazda, -у f турник chu, -i f 1. аппетит;

2. вкус;

nem to hrd гордо dnou ch. это абсолютно безвкус hrdina, -у m герой но;

mm velkou ch. na я очень hrdlo, -a n горло хочу чего-л.

hrd гордый chutn вкусный hrnec, hrnce m горшок chva, -у f няня hrnout se несов. 1. стекаться;

2. валить chvtat несов. спешить валом chvt se (chvji se...) дрожать, трястись hromada, -у f куча chvle, -e f минута hromobit, - n 1. раскаты грома;

2. ругань, chyba, -у f ошибка брань chybt несов. 1. (безл.) недоставать, не hrozn очень хватать;

2. отсутствовать (на уроке hrst, -i f горсть и т. п.);

chyb mu vle у него не hruka, -у f груша хватает воли hrza, -у f ужас chystat se несов. 1. готовиться, собирать hbitov, -a m кладбище ся;

2. na nco готовиться, соби hebk, -u m гвоздь раться к чему-л.

hmat несов. греметь chytat несов.: ch. ryby ловить рыбу hit, - n спортплощадка, стадион chytit se сов. neho схватиться, ухватить hmt (безл.) греметь;

hm гремит гром ся за что-л.

chytr умный;

хитрый jej ее;

s jejm synem с ее сыном jejich их jemounk нежненький, тоненький Ii jen, jenom только ihned тотчас же, немедленно jene союз но, однако, только ilegln нелегальный, подпольный jet еще imponovat несов. импонировать jet (jedu, jede... jedou) несов. ехать;

Ind, -a m индиец идти (о транспорте) index, -u m 1. зачетная книжка;

2. показа jevit, - n сцена (в театре) тель jevit несов.: j. talent проявлять талант informan информационный;

i. kancel jezdit несов. ездить справочное бюро jezero, -a n озеро inspirovat несов. вдохновлять jdelna, -у f столовая inenr, -a m инженер jdeln lstek меню Ir, -а m ирландец jdlo, -a n еда, пища;

hlavn j. второе блю Irsko, -a n Ирландия до;

jako hlavn j. mme... на вто Island, -u m Исландия рое у нас...

Istanan, -a m исландец jih, -u m юг Ital, -a m итальянец jinak иначе Itlie, -e f Италия jinam в другое место jinde в другом месте Ji jindy в другое время, в другой раз jablkov яблочный;

j. zvin яблочный jin другой, иной пирог jst (jm, jed) несов. есть;

кушать jdro, -a n ядро jist точно, определенно jahoda, -у f: zahradn jahody клубника;

jistota, -у f уверенность lesn jahody земляника jt (jdu... jdou) несов. идти jak как jitro, -a n утро jak... tak союз как... так (и) jitn утренний jako как;

словно, будто jzda, -у f 1. езда;

2. поездка jaksepat как следует, как положено jzdenka, -у f проездной билет jak какой jzdn, -ho n плата за проезд jakiv за всю жизнь jzdn d, -u m расписание;

vlakov j..

jarn весенний расписание поездов jaro, -a n весна jmno, -a n имя;

фамилия jsat несов. ликовать, радоваться jmenovat несов. 1. называть;

2. назначать;

jasn ясный, яркий j. do funkce editele назначить на javor, -a/-u m клен должность директора jeden (jedna, jedno) один jmenovat se несов. называться, зваться;

jedinen единственный;

исключитель jak se jmenuje? как тебя зовут?

ный, замечательный jednak отчасти Kk jednak... jednak союз с одной стороны...

kabt, -u m пальто;

пиджак с другой стороны kabelka, -у f сумка (дамская) jednat несов. обсуждать kalhoty pl брюки jednika, -у f единица kamard, -a m друг, приятель, товарищ jednomysln единодушный kamna pl печь, печка jednota, -у f единство kann, -u m пушка jednotliv отдельный kapesn, -ho n карманные деньги jednotn единый kapesnk, -u m носовой платок jednou однажды kapitola, -у f глава jehla, -у f игла kapsa, -у f карман;

nprsn k. нагрудный jehlov игольный, игольчатый карман jeho его;

s j. bratrem с его братом karta, -у f карта (игральная) korek;

-rku m коляска kastrlek, -u m кастрюлька koka, -у f кошка kael, -le m кашель kohout, -а m петух katedra, -у f кафедра koketrie, -e f кокетство katedrla, -у f кафедральный собор kolbav качающийся, колеблющийся kva, -у f кофе;

ern k. черный кофе;

koleko, -а n колесико bl k. кофе с молоком kolem около, вокруг kavrna, -у f кафе kolm отвесный kze, -zn f дисциплина;

pracovn k. kolo, -а n 1. велосипед;

2. колесо трудовая дисциплина koloto, -e m карусель kde где komn, -а m дымоход, труба kdepak! где там!, куда там! komink, -а m трубочист kdo кто komora, -y f 1. комната;

2. чулан;

3. па kdy когда лата;

obchodn k. торговая палата kdy союз когда komponista, -у m композитор ke, -e m куст konat несов. делать, исполнять kladivo, -a n молот konat se несов. происходить;

состояться;

klter, -a m монастырь dnes se kon pednka сегодня klavr, -u m рояль состоится лекция klavrista, -у m пианист konit несов. кончать, оканчивать;

кон klenotnick ювелирный чаться, оканчиваться klenout несов.: k. se несов. возвышаться konejiv успокаивающе (о сводах) konev, -nve f ведро klesat несов. опускаться;

падать;

пони- konfekce, -e f 1. магазин готового платья;

жаться, спускаться;

k. na mysli 2. (разг.) готовое платье падать духом kontrola, -у f контроль, проверка kl, -e m ключ kopan, - f футбол klidn спокойно korb, -u m корабль klidn спокойный korespondovat несов. переписываться klika, -у f дверная ручка koruna, -у f крона klikyhky pl каракули koistnk, -a m захватчик;

грабитель kln, -u m колени;

s dckem na kln с kost, -i f кость ребенком на коленях kostel, -a m костел;

pravoslavn k.

klobouk, -u m шляпа церковь kloktadlo, -а n полоскание ko, -e m корзина kloktat несов. полоскать горло koek, -ku m корзинка klonit se несов. наклоняться, сгибаться;

k. kokov, - f баскетбол se k nkomu склоняться к кому-л. koile, -e f рубашка kloptat несов. спотыкаться koukat несов. смотреть kloub, -u m сустав;

(техн.) шарнир koupn, - n купание kluk, -a m мальчик koupat se несов. купаться kmen, -e m 1. ствол дерева;

2. (лингв.) koupelna, -у f ванная комната корень koupit сов. купить knedlk, -u m кнедлик (чешское нацио- kouit несов. курить нальное блюдо из муки) kousek, -sku m кусок knihkupectv, - n книжный магазин kout, -a/-u m угол knihovna, -у f 1. библиотека;

2. книжный kov, -u m металл шкаф kov, -a m кузнец kniknout сов. взвизгнуть kozaky, kozaek pl дамские высокие knr, -u m ус: knry pl усы;

dt si narst сапожки k. отрастить усы koich, -u m меховое пальто knoflk, -u m пуговица krabika, -у f коробочка koberec, -rce m ковер kret несов. шагать kraj, -em 1. (адм.) край;

область;

2. край;

kvtek, -tku m цветок кромка kvt, - n цветы krajina, -у f 1. край, ландшафт;

мест- kvtko, -tka n цветок, цветочек ность;

2. пейзаж kymciv качающийся, шаткий krajkov кружевной krlovna, -у f королева Ll krsa, -у f красота laborato, -e f лаборатория krsn красивый;

прекрасный labut лебединый krasobruslen, - n фигурное катание lacin дешевый krva, -у f корова lan 1. голодный;

na l. aludek на го kravata, -у f галстук лодный желудок, натощак;

2. l. e krej, -ho m портной ho страстно желающий, жажду kresba, -у f рисунок щий чего-л.

kreslit несов. рисовать lhev, -hve f бутылка krev, krve f кровь lkat несов. привлекать, соблазнять krk, -u m горло;

шея lakom скупой, жадный krkav matka, -у f бессердечная мать ln, -u m большое поле krok, -u m шаг laskav любезно krom предл. кроме laskav любезный kroupy, krup pl 1. крупа;

2. град lakovat несов. s nkm заигрывать, ко kruh, -u m круг кетничать, любезничать с кем-л.

kruhov круглый;

kruhov vse, -e f ltka, -у f 1. (фил.) материя;

2. ткань, мА сектор окружности терия;

3. материал krut суровый lavice, -e f скамейка krt (kryji, kryje... kryj) несов. крыть;

lzn, - pl курорт покрывать, укрывать lebka, -у f череп ke, -e f судорога;

спазма le союз а, но kemen, -e m кремень len, - n лечение ken, -e m хрен lit несов. лечить;

l. se лечиться keslo, -a n кресло leden, -dna m январь kda, -у f мел ledov ледяной kivda, -у f несправедливость legrace, -e f шутка kivolak извилистый legran смешной, шуточный kiovatka, -у f перекресток lehk легкий kter который, какой lk, -u m лекарство kudy каким путем, какой дорогой lkrna, -у f аптека kufr, -u m чемодан lka, -e m врач;

praktick l. терапевт;

kuchy, -e f кухня odborn l. специалист kulat круглый lkask медицинский kulenk, -u m бильярд lkastv, - n медицина kulhajc хромой, прихрамывающий, хро- leknut, - n испуг мающий lesk, -u m блеск kulhat (kulhm, kulhaj) несов. хромать leti, -e m полотер k, kon m лошадь, конь letit несов. натирать до блеска;

l.

kupovat (kupuji(u), kupuj) несов. поку- podlahu натирать пол пать let, -u m полет kus, -u m кусок letadlo, -a n самолет ke, -e f кожа letec, -tce m летчик kvst (kvetu... kvetou) несов. цвести letenka, -у f авиабилет kvt, -u m цветок lett несов. лететь kvtk, -u m цветная капуста letit, - n аэродром kvten, -tna m май letm мимолетный, сделанный наскоро, kvtina, -у f цветок беглый letn летний Maar, -a m венгр lto, -a n лето Maarsko, -a n Венгрия letopoet, -tu m летоисчисление maarsk венгерский letos в этом году magnet, -u m магнит leton относящийся к нынешнему году;

l. majitel, -e m владелец;

хозяин zima нынешняя зима mlem едва не, чуть было не;

почти levn дешевый malikost, -i f мелочь;

глупость, ерунда lzt (lezu, lezou) несов. лезть mal, -e m художник;

маляр lek, -u m 1. лентяй, лодырь, лежебока;

mal маленький 2. залежавшийся товар mandle, -e f миндаль lhta, -у f срок manel, -a m муж lbit se несов. нравиться manelka, -у f жена lit несов. 1. подкрашивать (лицо);

manelstv, - n супружество 2. описывать mapa, -у f карта lid, -u m народ;

lid pl люди, народ;

bylo marn напрасно tam hodn lid там было много maso, -a n мясо народу makara, -у f маска;

ряженый lidsk гуманный, человечный, человечес- matice, -e f гайка кий matka, -у f мать lichotit несов. nkomu льстить кому-л. mvat несов. махать likr, -u m ликер mvnout сов. махнуть limonda, -у f лимонад mdl слабый, вялый ln ленивый medaile, -e f медаль list, -u m 1. лист;

2. газета;

3. письмо mkk мягкий lstek, -tku m 1. листок;

2. билет mlk мелкий list, - n (соб.) листва, листья mnit несов. менять listina, -у f документ, грамота menza, -у f столовая listopad, -u m ноябрь meruka, -у f 1. абрикос (плод);

2. абри ltost, -i f сожаление, огорчение косовое дерево litovat несов. жалеть, сожалеть msc, -e m месяц lo, -i f корабль;

kosmick l. космический Msc, -e m Луна корабль msteko, -a n городок lodiky, lodiek pl лодочки (туфли) msto, -a n город;

hlavn m. столица lokomotiva, -у f паровоз, локомотив mstsk городской loni в прошлом году man, -a m горожанин, городской losk прошлогодний житель louka, -у f луг mansk городской, относящийся к го loupat: l. brambory чистить картофель роду;

мещанский, обывательский loutkov кукольный metoda, -у f метод lovec, -vce m охотник mezi между, среди lonice, -e f спальня m, -e m мяч lupi, -e m грабитель milovat несов. любить luza, lza, -у f сброд, чернь mimo предл. мимо lko, -a n постель Ministerstvo zahraninch vc Мини lya, -е m лыжник стерство иностранных дел lyask лыжный mnit несов. думать, полагать lye (pl Gen. ly) лыжи minul прошлый lyovn, - n катание на лыжах minutka, -у f порционное блюдо lce, -e f ложка;

kvov l. чайная mra, -у f мера;

мерка лож(еч)ка mrn умеренный;

спокойный mstnost, -i f помещение msto, -a n место Mm msto предл. вместо macecha, -у f мачеха mistr, -a m 1. мастер;

2. маэстро;

muset, musit несов. долженствовать 3. магистр;

4. чемпион mustvo, -a n команда mt (mm, m... maj) несов. 1. иметь, mdlo, -a n мыло обладать;

2. долженствовать;

mysl, -i f мысль 3. mm kael у меня кашель myslet /myslit (si) несов. думать mlde, -e f молодежь myslivec, -vce m охотник mlad молодой mylenka, -у f мысль, идея mlet несов. молчать mt (myji... myj) мыть mln молочный mlko, -а n молоко Nn mlkrna, -у f молочный магазин nabdnout сов. предложить mlha, -у f туман nabzet несов. предлагать mluv, -ho m представитель;

оратор nbe, -i n набережная mluvit несов. говорить nbytek, -tku m мебель mluvnice, -e f грамматика nadvat несов. nkomu za nco ругать, бра mln, -a m мельница нить кого-л. за что-л.;

n. si несов.

mnoho много ругаться, браниться, ругать себя mnohopatrov многоэтажный nadvka, -у f ругательство mnohotvrn разнообразный nadje, -e f надежда mnoh многий ndhern великолепный mnostv, - n количество nadlka, -у f гостинец, подарок moc, -i f 1. власть;

2. могущество, мощь, ndob, - n посуда сила nadporuk, -a m старший лейтенант moc очень, чересчур ndra, - n вокзал moci (mohu, me... mohou) несов. мочь naden восторженно, с восторгом mockrt много раз naden, - n энтузиазм, воодушевление modern современный;

модный nadzvednout сов. приподнять mdn модный nafouknut надутый modr голубой;

синий nahlas громко, вслух moe, -e n море nhle неожиданно, внезапно, вдруг mot, -u m сок, морс nahlet несов. nkam заглядывать куда-л.;

motk, -u m тайное письмо к заключен- n. na nco рассматривать что-л.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |
 

<

 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.