авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 14 |

«Учебник для I и II курсов ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Допущено Министерством высшего и среднего специального ...»

-- [ Страница 4 ] --

Место энклитических форм местоимений в предложении Если в предложении имеется несколько безударных форм, то порядок их расположения следующий: первое место после ударенного слова или словосочетания занимают вспомогательные формы глагола (jsem, jsi, bych, bys...), за ними следуют возвратные глагольные компоненты se и si, затем местоимения сначала в форме дат., а потом других падежей. Ср.:

Pro jste se ho nezeptal? Почему вы его не спросили?

Pro se ti to nelb? Почему тебе это не нравится?

Pro jste mu to neekl? Почему вы не сказали ему это?

Склонение притяжательных местоимений ns, nae, nae slo jednotn slo mnon Musk rod ensk rod Stedn rod Musk rod ensk rod Stedn rod N. n nae nae nai, nae nae nae G. naeho na naeho naich naich naich D. naemu na naemu naim naim naim A. n, naeho nai nae nae nae nae V. =N. - - - - L. (o) naem (o) na (o) naem (o) naich (o) naich (o) naich I. nam na nam naimi naimi naimi Местоимения v, vae, vae склоняются так же, как местоимение n (мужск. род), nae (женск. род), nae (ср. род).

Примечание. Местоимения n, v (мужск. род), nae, vae (женск. род), nae, vae (ср. род) имеют такую же парадигму склонения, как и местоимения 3-го лица: on, ona, ono.

Примечание к правописанию. В мужском и среднем роде ед. числа только твор. падеж имеет долгое -(m): jm, nam. В женском роде в ед. числе окончание - долгое представлено во всех падежах, кроме вин. падежа: Neznm ji. Vera jsem vidl vai sestru v divadle. Во множественном числе все окончания краткие.

Союзы proto и protoe Союз proto поэтому, потому выражает следствие:

Bylo horko, proto nepiel. Была жара, поэтому он не пришел.

Prelo, proto zstal doma. Шел дождь, поэтому он остался дома.

Союз protoe причинный. В русском языке соответствует причинным союзам так как, потому что:

Nemohu vm to ct, protoe to Я не могу вам это сказать, потому что я nevm. этого не знаю.

Nepisel, protoe byl nemocen. Он не пришел, потому что был болен.

УПРАЖНЕНИЯ 1. Ответьте на вопросы:

1. Pro rno telefonoval Pavel dom?

2. Koho pozval Pavel k sob na nvtvu?

3. Co dlaj sovtt kolegov v Praze?

4. V kolik hodin pijdou na nvtvu k Mrzkovm?

5. Komu pedstavil Pavel Mrzek sovtsk hosty?

6. Jak je uvtala pan Mrzkov?
7. Kde jsou zamstnni inenr Volkov a inenrka Sokolovov?

8. Rozumli host esky?

9. Co nabdla hostm pan Mrzkov?

10. Pro nechtli host obdvat?

11. Co si dali host?

12. Na co se zeptal Pavel Mrzek inenra Volkova?

13. Jakou knihovnu maj Mrzkovi?

14. Pro m Pavel mnoho ruskch knih?

15. Na kter fakult studuje jejich dcera a o co m zjem?

16. Pro se host nemohli zdret u Mrzkovch?

17. Do kterho divadla mli lstky sovtt host?

18. Na kdy pozvali Mrzkovi sv hosty?

2. Раскройте скобки;

словами в скобках дополните предложения:

Obdrel dopis od (svj otec, n uitel, tvj chlapec, v ptel, mj mu). - Blahopeji (otec, strc, uitel, ptel, chlapec, mu, umlec). - Vzpomnm si na (otec, strc, uitel, chlapec, umlec, ptel).

- Drah (otec, strc, uitel, ptel, chlapec, mu)! - Mluvme o (otec, strc, ptel, mal, listono, chlapec, uitel, umlec). - Seli jsme se s (otec, strc, ptel, uitel, chlapec, umlec, listono).

3. Следующие предложения напишите во множественном числе:

Byl jsem na nvtv u svho dobrho ptele. - Ve velkm pokoji byl modern nbytek. - Chci vs seznmit se svm chlapcem. - Chlapec ml rd starho uitele. - Host sedl na pohodlnm gaui. Holika si hrla na velkm koberci. - Dlouho jsme mluvili se znmm umlcem. - Na vstav jsou obrazy naeho znmho male. - Vyi, prosm, pozdrav mmu dobrmu pteli. - Stl jsem u novho stroje a dlouho jsem si jej prohlel.

4. Раскройте скобки. Местоимения поставьте в соответствующем падеже:

а) Kdy jste (on) tam vidla? - Pro jste (on) to neekla? - Kde jsi (ona) vidla? - Pro jste (on) to nedala? - Kde jsi (ona) potkala? - Vzpomnnte si na (oni)? - Starte se o (on, ona, oni)? - ekte na (on)? - Myslte na (ona)? - Ptte se na (oni)?

б) Mj strc ije na Krymu. Napsal jsem (on), e chci k (on) pijet o przdninch. Za tden jsem od (on) dostal odpov. Psal, e cel rodina je velmi rda, e k (oni) pijedu. Koupil jsem pro (oni) rzn drky a jel jsem. Byl jsem velmi rd. Dlouho jsem (oni) nevidl. Velmi pjemn jsem u (oni) strvil as. Bratranec ml tak volno. Chodil jsem s (on) na pl. Mj ptel jel tak na Krym. Potkal jsem (on) na ulici. Marta m rda kino. Pozval jsem (ona) na esk film a potom jsem s (ona) el na zmrzlinu. Film se (ona) velmi lbil.

5. Закройте книги, прослушайте предложения и поставьте к ним вопросы по образцу:

а) Nco Vlast koupm. - А со j koup?

О nco Mirka podm.... - Nco dtem pinesu.... - Nkam s Vlastou pjdu.... - Nkdy Novkovy pozvu.... - Na nco se Petra zeptm.... - Nco chci Zdece ct... - O nem se chci s panem Rikou poradit.... - Nkdy chci k Jiin zajt....

б) Kdy pjdeme k Novkm? - Vbec k nim nepjdeme.

Kdy zavolme Jirkovi?... - Kdy pozveme Milenu?... - Kdy si koupme auto?... - Kdy pjdeme k Vakovm?... - Kdy se sejdeme s Rikovmi?... - Kdy si koupme tu sk?... - Kdy vyhodme ty star vci?... - Kdy pojedeme za Milanem?...

в) ekne mu to? - Jemu to eknu, ale jen jemu.

Pozve ho?... - ekne nm to?... - Zavol mu?... - Pome j?... - Vezme ho s sebou?... Sv mu to?... - D j to?... - V nm?...

6. Вместо точек вставьте пропущенные глаголы znt, vedet:

..., e jde dnes na nvtvu? -..., e m pravdu. - Bohuel ne-..., co budeme dlat dnes veer. -...

ho jet ze koly. -... ji velmi dobe. -..., prosm, jak se jede k divadlu? - Dobe..., e se matka o nho postar. - Dobe... tuto hru. - Chlapec chce vechno.... -... to, ale pece tam el. -..., prosm, kde bydl pan Sekera?... a hned vm uku. - Ne... jsem, jak se to dl.

7. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже (повторительное упражнение):

Do (Moskva) pojedu za (tden). - Povst o (ona) se rozltla po (cel svt). - Vidl jsem (on) asto. Pe o (on) ve (svj dopis). - Dostala jako drek nkolik (krsn re). - Do (restaurace) li oba. Veer je skoro ve vech (restaurace) plno. - Pijdeme k (ona) ztra veer. - S (ptel) z (podnik) (pracovat) u mnoho let. - V (prostorn a svtl pokoj) bylo velmi tuln. - Rd leel na (pohovka) a etl. - Ped (msc) odjel na dovolenou. - (Zkouka) musm sloit do (ptek). - Do (pokoj) vstoupil neznm mu. - V lt pojedu k (moe). - Sedl na (beh) a chytal ryby. - Budu na (vy) ekat na (dkant). - Pokm na (ty) ped (divadlo). - Bez (ptel) tam nepjdu. - Trvil jsem as u (dobr kamard). - Nemm nic proti (soudruka Boskova). - Dti si hrly za (dm). - O (przdniny) navtvm (sv star babika).

8. Выделенные слова замените местоимениями:

Dopisujeme si s kamardy. - Pozval jsem ptelkyni do kina. - ekm na ptele. - Jedu se sestrou na vlet. - Mluvili jsme o Maence. - Piel jsem chvli ped bratrem. - Dostal jsem od rodi dopis. - O dovolen pojedu k rodim. - U se na sestru nezlobm. - Seznmil jsem kamardy se enou. - Potkal jsem Jardu na ulici. - Dala jsem chlapci hraky. - Ani se na otce nepodval. - Vidl v synovi svho pomocnka. - Ulote knihy do knihovny.

9. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги:

Byl jsem... nvtv... starho znmho. - ije... Moskv u dva roky. - Pednka... literatury se kon... velk pestvce. - Mj nov kamard piel... nm poprv. - U dlouho jsme se tili... tuto nvtvu. - Bratr... svou enou odcestoval... Slovensko... hory. - To jsou moji ptel...

univerzity. - Co si pejete dnes... obdu? - Vlak odjd... deset minut. - Ped rokem jsme byli...

Praze. - Nedlejte si... nmi starosti. - Dostal jsem to... svho strce. - Blahopeji vm... svtku.... stny stla pohovka,... n konferenn stolek. - Lektor vyprvl... situaci... Evrop.

10. Вместо точек вставьте союзы proto и protoe:

Nikdy jsem nebyl u moe, a... jsem se tak til na dovolenou. - Mil pteli, nepsal jsem ti,... jsem byl nemocen. - Za nkolik dn se uvidme, a... ti nebudu pst podrobn. - Nemohli jsme jt na prochzku,... venku prelo. - el polem, a... nikoho nepotkal.

11. Переведите на чешский язык:

Неделю назад мой друг получил новую квартиру в многоэтажном доме. Дом снаружи очень простой, но красивый. У друга двухкомнатная квартира со всеми удобствами, кухня и большой балкон. В воскресенье мы были у него в гостях. Друг познакомил нас с женой и показал свою квартиру. Комнаты в квартире небольшие, но светлые и уютные, обставлены современной мебелью. В большой комнате посередине стоял стол, у стены - диван, у другой стены - пианино и книжный шкаф. Другая комната - спальня. После осмотра квартиры хозяйка предложила нам кофе. «Как вам живется в новой квартире? - спросил я, вспоминаете ли студенческие годы?» - «Нам здесь очень нравится. Но ты прав, мы действительно часто вспоминаем наше общежитие. Ведь там мы провели пять лет». Потом я распрощался со своим другом и его женой и пригласил их к себе в гости.

12. Составьте небольшой диалог на тему:

а) как вы приглашаете своего друга к себе в гости;

б) как вы встречаете гостей.

13. Опишите вашу квартиру.

УРОК Склонение существительных среднего рода на - (тип staven). Склонение указательных местоимений ten, ta, to.

Количественные числительные от 10 до 1000. Склонение количественных числительных jeden, jedna, jedno. Склонение числительных dva, dv, ti, tyi. Склонение числительных от 5 до 99. Предлоги na и o (с винительным падежом). Союз e.

OBCHODN DM Je ped vnocemi. Musme obstarat nkter nutn nkupy1 a koupit vem drky. Jdeme tedy do obchodnho domu. J potebuji nov oblek2 a chci si koupit tak novou blou koili. Manelka nerada nakupuje v konfekci, radi si dv t (ije na mru3), a proto si chce koupit njakou pknou ltku. Potebuje tak nov boty. Prochzme obchodnm domem4. V pzem je galanterie, drogerie5, parfumerie, prodej skla a porcelnu, biutrie, v prvnm poschod dtsk zbo, ltky a pleten zbo: rzn svetry, pulovry, vesty, rolky aj. V druhm pate je nbytek, elektropoteby a ndob.

Oddlen konfekce, kter prv hledme, je ve tetm poschod. Pichz k nm prodavaka a pt se, co si pejeme. Ukazuje nm rzn obleky. Maj na sklad obleky rznch velikost a rznch barev.

dm hnd oblek z vlnn ltky. Oblek, kter si zkoum6, je pkn, sako m vak krtk rukvy.

Dal oblek mi tak nevyhovuje, protoe kalhoty jsou pli dlouh a tak ta barva mi zrovna neslu7. Nakonec mi prodavaka pinesla jet jeden oblek, ten mi dobe padl8, byla to pesn moje velikost a ml pknou hndou barvu. Proto jsem si ho vzal. Pak jsem si koupil jet mdn koili, vzanku (kravatu) s hezkm vzorem, kapesnky a ponoky. Potom jsme li o poschod v koupit pro manelku boty. Moje ena chtla ern lodiky na vysokm podpatku. Jedny se j velmi lbily, ale nemli zrovna v jejm sle.9 Nakonec se rozhodla pro10 tmavoed semiov na polovysokm podpatku. Byl to dovoz z Jugoslvie. Ve stejnm oddlen se prodvaj i punochy, punochov kalhoty (punoche), podkolenky a ponoky. Pak jsme li do oddlen ltek, kde si manelka koupila ltku na sukni, na aty a na halenku. Dtem jsme koupili pkn hraky, zaplatili u pokladny11 a po schoditi vyli na ulici.

*** V PRODEIN OBUVI - Dobr den, jak mte, prosm, pn?

- Prosil bych njak zimn boty.

- Vysok, nebo polobotky? A jakou barvu?

- Pokud mono ern polobotky.

- nrovac, nebo mokasny?

- To je jedno, jen aby to byl njak modern vzor.

- Dobe, hned se podvm. Prosm, toto je mdn novinka. ern nrovac polobotky s koenou podrkou.

- Co stoj?

- Tista dvacet korun.

- Dobe, tak j si je vezmu.

- Prosm, hned dostanete bloek. Dkuji vm, zbo si vyzvednete u pokladny.

*** V DROGERII - Poteboval bych njak prac prostedek.

- Prosm, zde je prek na pran. To bude vechno?

- Jet bych si vzal mdlo.

- Pejete si mdlo na pran nebo toaletn?

- Dva kousky toaletnho a jedno holic mdlo. Mte iletky?

- Ano prosm, jakou znaku byste si pl? Mme tu nov vborn druh nerez (nerezavjcch) iletek ze vdsk oceli. V na drogerii vm meme poslouit12 vemi druhy iletek.

- Tak mi jedny dejte. A jet zubn pastu. Kolik platm?

- Mdlo stoj dvanct korun padest hal, ppravek na pran sedm tyicet, iletky jsou te o sedmdest hal lacinj, zubn pasta ti devadest. Dohromady to dl13 ticet korun osmdest hal.

Slovnek barva, -у f краска prek, -ku m порошок biutrie, -e f бижутерия prodavaka, -у f продавщица bloek, -ku m чек prodej, -e m продажа bota, -y f ботинок;

nrovac boty ботинки prochzet (m) проходить (через на шнурках что-л.) slo, -а n номер pli слишком dovoz, -u m импорт ppravek, -vku m (na pran) elektropoteby pl электротовары средство (для стирки) halenka, -у f блузка ptt se спрашивать hal, -e m геллер (мелкая монета) pulovr, -u m пуловер hledat искать punochov kalhoty колготки hnd коричневый punochy (punocha, -у f) чулки hraka, -у f игрушка rolk, -u m водолазка kalhoty pl брюки rozhodnout se решить(ся) kapesnk, -u m носовой платок sako, -а n пиджак koile, -e f рубашка semiov замшевый kravata, -у f галстук schodit, - n лестница ltka, -у f материал stejn тот же lbit se нравиться sukn, - f юбка lodiky pl лодочки (туфли) svetr, -u m свитер modern vzor, -u m современный фасон aty pl платье mdn novinka, -у f модная новинка tedy итак, значит mdlo, -а n мыло;

holic m. мыло для vnoce pl рождество бритья;

m. na pn мыло для vzanka, -у f галстук стирки velikost, -i f размер ndob, - n посуда vesta, -у f дамская кофта, свитер oblek, -u m мужской костюм vyhovovat подходить ocel, -e f сталь zbo, - n товар;

pleten z.

oddlen konfekce отдел готового платья трикотаж;

sklenn z. стекло podkolenky pl гольфы znaka, -у f марка podpatek, -tku m каблук zrovna как раз, именно podrka, -у f подошва dat просить polobotky pl полуботинки iletka, -у f лезвие для бритвы;

.

ponkud отчасти, до некоторой степени nerez лезвие из ponoky (ponoka, -у, f) носки нержавеющей стали Лексико-грамматические пояснения 1. obstarat nkupy / udlat nkup сделать покупки 2. Глагол potebovat (nco) или potebovat плюс инфинитив соответствует в русском языке конструкции мне (ему, ей, им) нужен, -о, -ы (что-то):

Potebuji nov oblek. Мне нужен новый костюм.

Potebuje tyto knihy? Тебе нужны эти книги?

Potebujeme s nm mluvit. Нам нужно с ним поговорить.

3. (u)t na mru сшить на заказ Koupm si ltku a dm si ut aty na mru. Я куплю материал и сошью себе платье на заказ.

4. prochzet obchodnm domem ходить по универмагу 5. Drogerie - магазин (в ЧССР), в котором продаются парфюмерные изделия и хозяйственные товары (краски, стиральные порошки, керосин и др.).

6. Глагол zkouet многозначный:

z. studenta (ka) экзаменовать (студента, ученика) z. novou metodu пробовать / испытывать (новый метод) z. aty (oblek) мерить / примерять z. v divadle репетировать (пьесу) 7. sluet (nkomu) (употр. в 3-м лице ед. и мн. числа) быть к лицу, идти кому-л. (о цвете, покрое и т.д.) ern oblek ti neslu. Черный костюм тебе не идет.

Modr barva vm slu. Голубой цвет вам к лицу.

8. padnout (nkomu) сидеть (на ком-л.) (о платье, костюме) Ten oblek vm dobe padne. Этот костюм хорошо на вас сидит.

Ту aty ti nepadnou. Это платье на тебе плохо сидит.

9. Nemli... v jejm sle. Не было... ее номера.

10. Nakonec se rozhodla pro tmavoed boty. Наконец она решила купить темно-серые туфли.

rozhodnout se pro nco решиться на что-л.

11. Обратите внимание на употребление разных предлогов в русском и чешском языках:

platit u pokladny платить в кассу.

12. V drogerii vm meme poslouit... В дрогерии мы можем предложить вам...

13. Dohromady to dl... Всего это составляет...

Dl to 100 Ks. Итого / всего 100 крон.

Грамматические объяснения Склонение существительных среднего рода на - (тип s t a v e n ) Pd slo jednotn slo mnon N. staven staven G. staven staven D. staven staven А. staven staven V. staven! staven!

L. (o) staven (o) stavench I. stavenm stavenmi По типу staven здание, строение склоняются многочисленные существительные среднего рода на - с предметным и отвлеченным значением, а также все отглагольные существительные и существительные с собирательным значением: zbo товар, pni желание, poschod этаж, umn искусство, ten чтение, list листья, листва и др.

Примечания к правописанию: 1. Существительные среднего рода на - во всех падежах имеют долгое -.

2. В русском языке долгому - в падежных окончаниях соответствуют различные окончания (-ье, -ие, -ия, -ии) и т. п. (См. урок 8 фонетического курса.) Склонение указательных местоимений ten, ta, to slo jednotn slo mnon Pd Mu. r. Zen. r. St. r. Mu. r. 2en. r. St. r.

N. ten ta to ti, ty ty ta G. toho t toho tch tch tch D. tomu t tomu tm tm tm A. toho, ten tu to ty ty ta L. (o) tom (o) t (o) tom (o) tch (o) tch (o) tch I. tm tou tm tmi tmi tmi l. Указательные местоимения ten, ta, to имеют значение этот, эта, это: ten dm этот дом, ta idle этот стул, to dt этот ребенок.

Часто местоимения ten, ta, to лишь отсылают или обращают внимание на предмет, о котором уже шла речь. Ср.: Byl jednou jeden krl a ten ml ti syny. Жил был один король, и у этого короля было три сына. Vid ten strom? Ты видишь вон то дерево?

По образцу ten, ta, to склоняются местоимения onen, ona, ono тот, та, то, указывающие на более отдаленный предмет.

Иногда местоимения ten, ta, to выполняют в языке чисто эмоциональную функцию:

Та nae babika, ta je hodn! Наша бабушка, она очень хорошая.

К местоимениям ten, ta, to могут присоединяться различные частицы:

-to, -hle (tenhle, tyhle). Чаще всего присоединяется частица -to: tento lovk, tato dvka, toto msto.

Местоимения tento, tato, toto (или более разговорные tenhle, tahle, tohle) употребляются при указании на ближайший предмет;

onen, ona, ono - на более отдаленный, хотя в чисто указательной функции местоимение ono употребляется редко. Ср.: afak i Palacky, ten Slovk, onen Moravan (один - словак, другой - мораванин). Вместо него в современном живом языке употребляются местоимения tamten, tamhleten.

2. В им. падеже мн. числа форма ti / tito употребляется с существительными мужского рода одушевленными: ti / tito chlapci, ti / tito studenti, форма ty / tyto. с существительными мужского рода неодушевленными: ty / tyto domy, ty / tyto stoly.

Количественные числительные от 10 до а) Сложные количественные числительные:

10 deset 60 edest 200 dv st 700 sedm set 20 dvacet 70 sedmdest 300 ti sta 800 osm set 30 ticet 80 osmdest 400 tyi sta 900 devt set 40 tyicet 90 devadest 500 pt set 1000 tisc 50 padest 100 sto 600 est set 2000 dva tisce б) Составные количественные числительные:

21 jedenadvacet (dvacet jedna) 35 ptaticet (ticet pt) 47 sedmatyicet (tyicet sedm) 59 devtapadest (padest devt) 73 tiasedmdest (sedmdest ti) 96 estadevadest (devadest est) Составные числительные образуются двумя способами:

а) как и в русском языке, единицы следуют за десятками: dvacet pt, ticet osm, edest est и т.д.

б) единица предшествует десяткам, соединяясь с ними союзом а: ptadvacet, estaedest.

Примечание. В последнем случае все числовое выражение пишется слитно.

В зависимости от выбора способа а) или б) у числительных, оканчивающихся на 1, 2, 3, 4, меняется и падеж считаемого предмета. Ср.;

dvacet jedna koruna / jedenadvacet korun, ticet ti roky / tiaticet rok и т. д.

Склонение количественных числительных jeden, jedna, jedno slo jednotn slo mnon Pd Mu. rod Zen. rod St. rod Mu. rod en. rod St. rod N. jeden jedna jedno jedni jedny jedna jedny G. jednoho jedn jednoho jednch jednch jednch D. jednomu jedn jednomu jednm jednm jednm A. jeden jednu jedno jedny jedny jedna jednoho L. (o) jednom (o) jedn (o) jednom (o) jednch (o) jednch (o) jednch I. jednm jednou jednm jednmi jednmi jednmi Склонение числительных dva, dv, ti, tyi Pd Mu. rod en. a st. rod Mu., en. a st. rod tyi N. dva dv ti ty G. dvou dvou t tyem D. dvma dvma tem tyi A. dva dv ti tyech L. dvou dvou tech tymi I. dvma dvma temi Склонение числительных 5 - 10, 25 - N. pt deset ptadvacet devtadevadest G. pti deseti ptadvaceti devtadevadesti D. pti deseti ptadvaceti devtadevadesti A. pt deset ptadvacet devtadevadest L. pti deseti ptadvaceti devtadevadesti I. pti deseti ptadvaceti devtadevadesti Числительные jeden, jedna, jedno склоняются так же, как указательные местоимения ten, ta, to.

Так же, как числительные dva, dv склоняются oba, ob (женск. и ср. род): oba studenti, obou student, s obma studenty, ob eny, od obou en, obma enm (см. урок 5).

Примечания: 1. Числительные от 5 до 99 во всех падежах, кроме именительного и винительного, имеют окончание -i.

2. Числительные devt и deset имеют в формах косвенных падежей -: dsti / deseti, но только devti.

Предлоги na и o с винительным падежом Предлог о при обозначении меры и степени (на сколько-то лучше, больше, меньше, выше и пр.) употребляется с вин. падежом. Ср.: о poschod ve этажом (на этаж) выше, о pt dom dle на пять домов дальше, о rok mlad на год моложе, о metr vt на метр больше, о nco dra немного дороже, о nco lacinj несколько дешевле.

Предлог na с вин. падежом указывает:

1) на направление: lzt na strorn, jt na ulici, na tribunu;

2) на время или временные границы: pijet na rok приехать на год, nechat na jaro отложить на весну, na podzim на осень;

3) с глаголами движения указывает на цель: jt na prochzku, jt na nvtvu, jet na lov ехать на охоту;

4) на назначение предмета: kartek na zuby зубная щетка, ko na prdlo бельевая корзина, prek na pran стиральный порошок, tovrna na obuv обувная фабрика;

5) на способ или орудия действия: hrt na housle / na klavr / na kytaru играть на скрипке / на рояле / на гитаре;

6) употребляется с глаголами: dvat se na nco, na nkoho, ekat na nco, na nkoho, zapomnat (zapomenout), vzpomnat (vzpomenout) na nkoho, na nco, myslet (na nkoho, na nco), ptt se (na nkoho, na nco), zlobit se na nkoho, na nco и др.

Союз e Подчинительный союз e соответствует в русском языке подчинительному союзу что. Ср.:

Mysslm, e je to sprvn. Я думаю, что это верно.

kal, e nepijede. Он говорил, что не приедет.

УПРАЖНЕНИЯ 1. Ответьте на вопросы:

1. Kter oddlen jsou v obchodnm dom?

2. V kterm oddlen se prodv obuv?

3. Kde je oddlen konfekce?

4. Co si bude kupovat?

5. Kupujete si hotov obleky nebo ijete na mru?

6. Kter barvy noste v zim a kter v lt?

7. Z jakch ltek si ijete zimn aty a z jakch letn?

8. Jak boty jsou v md?

2. Вместо точек вставьте пропущенные указательные местоимения ten, ta, to:

V... obchodnm dom je velk vbr zbo. Lb se mi... ed oblek. - V... mst jsem nebyl dost dlouho. - K... ndra jsme se dostali tramvaj. - V... hodinch je vdy v obchod plno. -... eny jsem nikdy nevidl. - Obyejn sedme u... stolu. - Rd si vzpomnm na... asy. - U... pultu stlo hodn lid. - S... kamardy jsem se dlouho nevidl. - Msto obleku jsem si koupil... ltku. - ena si vybrala... boty na... mdnm podpatku. - Plate, prosm, u... pokladny. - li jsme po... vysokch schodech dol. -... aty nosit nebudu, protoe mi... barva neslu.

3. Закройте книги и постройте предложения по следующим образцам:

а) Kter boty si pejete? - Ukate mi prosm tyto (tyhle, tyhlety).

Kterou koili si pejete?... - Kter polobotky si pejete?... - Kter oblek si pejete?... - Kter sako si pejete?... - Kterou vzanku si pejete?... - Kter aty si pejete?... - Kter svetr si pejete?...

б) Dejte mi prosm njak boty. - Kter si pejete, tyto (tyhle, tyhlety) nebo tamty (tamhlety)?

Dejte mi prosm njak aty.... - Prosil bych njakou letn koili.... - Prosil bych njak vlnn oblek slo 50.... - Dejte mi prosm njak barevn triko.... - Prosila bych njak ern lodiky....

- Dejte mi prosm njak ed sako.... — Prosila bych njak rov svetk....

в) Co k mm atm? - V tchto atech se mi opravdu moc lb.

Co k m halence?... - Co k mmu svetku?... - Co k mm lodikm?... - Co k mmu kostmku?... - Co k m sukni?... - Co k mm kozakm?... - Co k mmu klobouku?... - Co k mm novm atm?

4. Следующие числительные напишите прописью:

23, 35, 96, 82, 137, 256, 1372, 841, 5244, 2345, 5. Просклоняйте:

2 piln ci, 3 erven tuky, 4 nov pera 6. Поставьте слова в скобках в соответствующих падежах:

Psalo se o tom ve (3, lnky). - Vlak odjel ped (2, hodiny). - Narodil se ped (15, let). - Stalo se to po (22, lta). - Uml u potat do (100). - Pednky zanaj pesn v (9, hodiny) a kon ve (4, hodiny). - Matka nalila aj do (2, lky). - Z (8, studenti) tyi sloili zkouky na vbornou. Delegace se skldala ze (3, eny a 4, mui). - Po (12, hodiny) tk prce se vrtil dom. - Z (237, koruny) zbylo mu jen (23, koruny).

7. Слова в следующих предложениях дополните правильными окончаниями (повторительное упражнение):

V na zahrad- rot- pkn- r-. - Tyto pkn- at- velmi slu- m sestenic-. - Vichni k-, e je dobr- hospodyn-. - V tto velk- budov- bude nov- obchodn dm. - Dozvdl jsem se o tom od znm- novin-. - Ochotn jsme pomhal- star- lovku. - Leel- jsme na beh- ek- a opaloval jsme se na slunc-. - V obchodn- dom- je velk- vbr rzn- zbo. - Uila si nov- at- z hedvbn ltk-. - V tchto modr- at- vypadala velmi pkn. - Lid se zjm- prohlel- vyloen- zbo. - Ped vklad- stlo nkolik cizinc-. - Pu nov- tuk-. - Studenti skldaj- zkouk- z djin eskoslovensk-.

- Po zkouk- student- odjed- do rzn- mst. - Sedm na idi- blzko stol-. —Projeli jsme velk- mst a vesnic-. - Pan- profesor-, chtl bych sloit zkouk-. - Mil- Zdek-, promi, e jsem ti tak dlouho nepsal. - K mjov- oslav- pipravuj- pion- nov- kulturn- program. — Obrtil se se dost na dobr ptel-.

8. а) Скажите, в каком отделе можно купить следующие товары:

koile, iletky, pnsk polobotky, dmsk lodiky, toaletn mdlo, ltku na letn aty, prac prostedek, ponoky, biutrii, ed oblek, elektropoteby, kravatu, holic mdlo Образец: Koili, kravatu... dostanete v oddlen konfekce ve tetm pate.

б) Напишите прописью, сколько стоят:

dmsk aty (200 Ks), boty (180 Ks), nerez iletky (5 Ks), mdlo na pran (3 Ks), zubn pasta (3 Ks) Образец: Dmsk aty stoj... korun.

9. Перечислите товары, которые можно купить в дрогерии.

10. Составьте предложения по образцу:

toaletn mdlo (2) — Dejte mi prosm dv toaletn mdla.

holic mdlo (3), iletky (1), zubn pasta (2), prek na pran (6) 11. Переведите следующие сочетания на чешский язык и вставьте в предложения:

зубную щетку, на гитаре, совет, стиральный порошок, в замок Карлштейн, на дерево, о своем обещании, в гости, на две недели, о его словах.

Milan si vylezl... a natrhal si hruky. - Nezapome si vzt s sebou.... - To nen od tebe hezk, e jsi zapomnl.... - Jirka se te u hrt na... - Ztra chceme jt... ke svm novm znmm. - V lt pojedeme... do eskoslovenska. - Zeptej se... soudruha profesora. - Ztra budeme prt, kup v obchod.... - Stle musm myslet... - Pojeme v nedli... !

12. Составьте короткие диалоги для следующих ситуаций:

а) Вы покупаете зимние ботинки, но в магазине нет вашего размера.

б) Вы с сестрой покупаете костюм, ей нравится синий, а вам - серый (вам не нравится синий цвет, и пиджак от синего костюма на вас плохо сидит).

13.Переведите на чешский язык:

Мне очень нравятся чехословацкие изделия из стекла. - Мы искали отдел готового платья. Нам сказали, что этот отдел находится этажом выше. Во всех отделах было много народу.

Во время каникул я поехал домой. Перед отъездом мне нужно было зайти в магазин купить всем подарки. Я пошел в большой универмаг в центре города. Универмаг имеет несколько этажей. На первом этаже находится галантерея, парфюмерный и ювелирный отделы. Здесь же продаются различные ткани, стекло, фарфор, посуда и другие товары. На втором этаже продаются изделия из кожи: сумки, портфели, чемоданы;

трикотаж, белье. На третьем этаже - обувь и готовое платье, а также товары для детей. Сначала я пошел в отдел готового платья и купил себе новый костюм на лето. Этот костюм серого цвета хорошо на мне сидел. Отцу и брату я купил белые рубашки. В отделе тканей я выбрал матери красивый материал на платье. Думаю, что этот материал ей понравится. Сестре я купил модные туфли на высоком каблуке. Мужу моей сестры я купил красивую рубашку. В отделе товаров для детей я выбрал несколько игрушек для сына и дочери моей сестры. К вечеру я вернулся домой и стал соби раться в дорогу.

Slovnek собираться в дорогу chystat se na cestu УРОК Склонение существительных женского рода с основой на согласный (тип pse, kost). Склонение прилагательных мягкой разновидности (тип letn). Сослагательное наклонение (Kondicionl).

V OBCHOD S POTRAVINAMI Obyejn chodm kad ptek nebo v sobotu rno nakupovat. V nedli se ned koupit nic1, protoe vechny obchody jsou zaveny.

Manelka mi nape vechno, co mm koupit, na lstek. Nejprve jdu k specilnmu oknku a vracm lhve od mlka a limondy2.

Obvykle nakupuji v na samoobsluze, kde dostanu vechno: mlko, ovoce, chlb, peivo, zeleninu, pivo, limondy a vechny druhy potravin, maso (hovz a vepov), drbe a ryby.

Salmy a rzn druhy salt dostanu hned vedle ve specilnm oddlen.

Obvykle kupuji na cel tden cukr kostkov nebo krystal, mouku, nudle, sl, hoici, olej a vajka. Prbn kupujeme mlko, smetanu, lehaku, mslo, sry a jin mln vrobky.

V cukrrn kupuji zkusky, dorty, rzn druhy bonbn, jemn suenky. Chtl jsem jet koupit zmrzlinu, ale bohuel tady zmrzlinu nevedou3.

*** V UZENSTV - Dobr den!

- Jak mte pn, prosm? / Co si pejete, prosm?

- Chtla bych dva prky, tri vuty, dvacet deka4 uherskho salmu, ticet deka njakho mkkho salmu a tyicet deka domc tlaenky.

- erstv prky5 u nemme, mme jen v konzerv.

- Tak jednu konzervu.

- Dal pn?

- To je vechno. Promite, mlem bych zapomnla6. Chtla bych jet dvacet deka unky. Kolik budu platit?

- Devadest korun, padest hal. Dte mi ten padestnk? Je, zas ptistovka. Nemla byste men?

- Podvm se. Bohuel nemm.

- Od rna dnes zkaznci plat ptistovkami a stovkami a j u nemm drobn!

- Pokejte chvli, j si rozmnm ve vedlej pokladn.

-... Prosm.

- Dkuji. Dte mi ten padestnk?

- Ano ten mm, prosm.

- Dkuji, na shledanou.

*** - Prosm vs, chtla bych kilo pomeran a dva citrny.

- Je to vechno?

- Mte broskve?

- Mme hruky a jablka. Jablka jsou dobr a lacin.

- Tak tedy dv kila jablek.

- Dostali jsme prv erstvou zeleninu: nov brambory, mrkev, cibuli, zel, rajsk jablka (rajata) a okurky.

- Kolik stoj kilo rajat?

- Deset korun.

- No, tak pl druhho kila, prosm. Dti je maj rdy.

- Tady bude o deset deka vc, mohu to nechat?

- Samozejm.

- Dohromady to dl tyicet sedm dvacet. Dkuji. Na shledanou.

- Na shledanou.

Slovnek bohuel к сожалению olej, -е m растительное масло bonbn, -u m конфета ovoce, -е n фрукты brambory картофель;

nov b. молодой padestnk, -u m пятьдесят геллеров картофель (одной монетой) broskev, -kve m персик prek, -rku m две сосиски cibule, -e f лук peivo, -a n хлебобулочные изделия citron, -u m лимон ptistovka, -у f ассигнация в пятьсот cukr, -kru m сахар;

с. kostkov куско- крон вой сахар;

с. prkov сахар- podvat se посмотреть ная пудра;

с. krystal песок pomeran, -e m апельсин cukrrna, -у f кондитерский магазин rajsk jablka/rajata помидоры erstv свежий salm, -u m колбаса;

mkk s. вареная domc домашний колбаса;

uhersk s. венгерский dostat получить сервилат;

such s. копченая drobn, -nch pl мелочь колбаса druh, -u m сорт, вид samoobsluha, -у f магазин самообслу hoice, -e f горчица живания hruka, -у f груша samozejm разумеется jablko, -a n яблоко smetana, -у f сливки jemn мягкий, нежный sobota, -у f суббота lacin дешевый sl, soli f соль lstek, -tku m зд. листок бумаги suenky, -ek f сухое печенье mslo, -а n масло sr, -u m сыр men меньше, меньший lehaka, -у f взбитые сливки mln vrobky молочные продукты unka, -у f ветчина mlko, -a n молоко tlaenka, -у f зельц mouka, -у f мука tden, -ne m неделя mrkev, -kve f морковь uzenstv, - n специализированный nakupovat покупать, делать покупки колбасный магазин nechat оставить vajko, -a n яичко nejprve прежде всего, сначала vejce, -е n яйцо nudle, - pl макароны vut, -u m сарделька obvykle обыкновенно, обычно zkaznk, -a m покупатель obyejn обычно zelenina, -у f овощи oknko, -a n окошко zel, - n капуста okurka, -у f огурец zmrzlina, -у / мороженое Лексико-грамматические пояснения 1. V nedli se ned koupit nic. В воскресенье ничего нельзя купить.

Форма 3-го л. ед. числа глагола dt se переводится на русский язык безличной конструкцией с модальным наречием можно (в положительной конструкции) или нельзя (в отрицательной конструкции) плюс инфинитив:

То se d spravit. Это можно исправить.

То se ned udlat. Это нельзя сделать.

2. Обратите внимание на употребление предлогов od и na в следующих выражениях:

а) lhev od mlka бутылка из-под молока lhev od piva бутылка из-под пива krabika od bonbn коробка от конфет б) lhev na mlko бутылка для молока 3. Zmrzlinu nevedeme. Мороженое у нас не бывает.

Obuv nevedeme. Обувь у нас не бывает.

4. Чешская система весов различает:

Deka (разг.) = 10 г: deset deka sra = 100 г сыра 20 deka = 200 г: dvacet deka salmu = 200 г колбасы tvrt kila msla = 250 г масла deka = dekagram, kilo = kilogram.

Примечания: 1. В сочетании с числительным jedno употребляется форма deko;

со всеми другими числительными - форма deka.

2. Форма kilo употребляется с числительным jedno и с числительными 5 и выше. С числительными 2, 3, 4, а также pl и tvrt употребляется форма: kila: dv kila brambor.

5. Запомните: erstv - свежий черствый - tvrd Ср.: erstv prky свежие сосиски erstv chlb свежий хлеб tvrd / okoral chlb черствый хлеб tvrd houska черствая булка 6. Mlem bych zapomnla. Чуть было не забыла.

Mlem bych spadla. Чуть было не упала.

Грамматические объяснения Склонение существительных женского рода с основой на согласный (тип p s e, k o s t) Тип pse Тип kost Pd slo jednotn slo mnon slo jednotn slo mnon N. pse psn kost kosti G. psn psn kosti kost D. psni psnm kosti kostem A. pse psn kost kosti V. psn! psn! kosti! kosti!

L. (o) psni (o) psnch (o) kosti (o) kostech I. psn psnmi kost kostmi Все существительные женского рода в основе на согласный склоняются либо по типу pse, либо по типу kost. По типу pse склоняются существительные, оканчивающиеся:

а) на -: jablo, s, bse;

б) на -ev: mrkev, broskev, krev, lhev, pnev;

в) многие на -, -, -, -j: mlde, tv, zv, kancel, rozko, tramvaj;

г) некоторые на -l, -t’, - и др.: postel, s, k.

По типу kost склоняются все существительные на -st, -est, -ost: st, est, bolest, moudrost, radost, некоторые существительные на -t’, -d’: ob, pam, ze, m и прочие согласные: vc, moc, noc, e, le, sl - soli и др.

Некоторые существительные женского рода в основе на согласный в своем склонении колеблются между типом pse и kost или имеют параллельные окончания: tvr - tvrti / tvrt (в остальных падежах по образцу pse), lo - lod / lodi (pl lodmi) (в остальных паде жах. по образцу pse).

Примечание. Склонение существительных типа pse почти полностью совпадает со склонением существительных женского рода мягкой разновидности (тип re). Отличие представлено только в формах им., вин. и зват. падежей. Им. re - pse, вин. ri - pse, зват. re psni.

Склонение прилагательных мягкой разновидности (тип l e t n ) slo jednotn Pd Musk rod ensk rod Stedn rod N. letn (den) letn (noc) letn (jitro) G. letnho letn letnho D. letnmu letn letnmu A. letnho, letn letn letn V. letn letn letn L. letnm letn letnm I. letnm letn letnm slo mnon N. letn letn letn G. letnch letnch letnch D. letnm letnm letnm A. letn letn letn V. letn letn letn L. letnch letnch letnch I. letnmi letnmi letnmi По образцу мягкой разновидности типа letn склоняются все прилагательные на -n, -, -z, -, -c, -: zimn, jarn, p, hovz, sv, telec, psac, ic;

субстантивированные прилагательные и причастия: kupujc покупающий, покупатель, studujc изучающий, учащийся, vedouc ведущий, руководитель, а также притяжательные прилагательные на -:

dv, koz, vl, holub, orl.

Примечание. Почти все прилагательные на -n иностранного происхождения относятся к мягкой разновидности:

mdn kolektivn originln sociln absolutn ideln formln maximln objektivn Сослагательное наклонение (Kondicionl) Сослагательное наклонение настоящего времени (kondicionl ptomn) образуется сочетанием особых форм вспомогательного глагола bt: bych, bys, by, bychom, byste, by и форм причастия на -l смыслового глагола.

Osoba slo jednotn slo mnon 1. pracoval, -a bych pracovali, -y bychom 2. pracoval, -a bys pracovali, -y byste 3. pracoval, -a, -o by pracovali, -y, -a by Сослагательное наклонение настоящего времени обозначает обусловленное, предполагаемое или желаемое действие, относящееся к настоящему или будущему времени.

li bychom do divadla, ale nemme as. Chtl bych si koupit nov oblek. Rda bych ti to povdla.

Co bys poteboval?

В придаточных условных и целевых предложениях формы bych, bys, by сливаются с союзами kdy и а в одну форму:

kdybych если бы я abych чтобы я kdybys если бы ты abys чтобы ты kdyby если бы он (-а, о) aby чтобы он (а, о) Kdybych to vdl, ekl bych ti to. Если бы я это знал, я бы тебе сказал (это).

My bychom to udlali, kdybychom mohli. Мы бы это сделали, если бы могли.

Kam bys el veer, kdybys ml volno? Куда бы ты пошел вечером, если бы у тебя было свободное время?

Pojedu autem, abych nepijela pozd. Я поеду на машине, чтобы не опоздать.

Kdybyste za mnou pili, jeli bychom spolu. Если бы вы пришли ко мне, мы бы поехали вместе.

ekni mu, aby k nm piel. Скажи ему, чтобы он пришел к нам.

При образовании 2-го лица ед. числа сослагательного наклонения от возвратных глаголов с компонентами se, si s отделяется от формы bys и сливается с se и si в одну форму:

bys + se = by ses bys + si = by sis Kde by ses uil? Kdy by ses vrtil? Co by sis pl? Koupil by sis to? Dal by sis kvu?

Некоторые отличия в употреблении сослагательного наклонения в чешском и русском языках 1. В соответствии с формой сослагательного наклонения в чешском языке в русском языке после глаголов просить, требовать, приказывать, разрешать и других глаголов волеизъявления обычно употребляется инфинитив. (См. урок 20.) Prosm, abyste piel vas. Я прошу вас прийти вовремя.

Peji ti, aby ses brzy uzdravil. Желаю тебе быстро выздороветь.

Dovolte, abych vs pedstavil. Разрешите вас представить.

2. Сослагательное наклонение в чешском языке употребляется также в соответствии с русским инфинитивом после союза чтобы.

Vrtil jsem se, abych ti to ekl. Я вернулся, чтобы сказать тебе это.

Msto, aby se uil, el do kina. Вместо того чтобы заниматься, он пошел в кино.

Pili jsme, abychom se vs na to zeptali. Мы пришли, чтобы спросить вас об этом.

(Подробнее см. ур. 18).

3. Сослагательное наклонение от модальных глаголов часто соответствует в русском языке инфинитиву со словами нужно, следует.

Ml by ses lit. Тебе бы нужно лечиться.

Ml byste se vrtit. Вам бы следовало вернуться.

УПРАЖНЕНИЯ 1. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:

Dt jedlo s (chu). - V novinch se pe o (vynikajc udlost) v zemi. - Manifestanti li po ulicch s (psn). - V (mlde) vidme nai (budoucnost). - Bez jeho (inn pomoc) se nm nepoda splnit tuto prci. - Ministerstvo (zahranin vc) uveejnilo notu. - Vrtil se dom po (plnoc). - Po (tk nemoc) jedl vecko bez (chu). - V cizin nemohl zapomenout na (sv vlast). - Vrtil se do (vlast) za 5 let. - Dlouho jsme mluvili o (ta vc). - Do polvky je nutno dt hodn (mrkev). - Je to vyrobeno z (ocel). - Koupila jsem 3 (lhev) mlka. - Do koly jedu (tramvaj). - Dti rdy poslouchaj (bse - pl). - Poznala jsem ho podle (e). - Na verku jsme hodn zpvali (esk a slovensk psn). - Leel v (pohodln postel) a tvrd spal.

2. Просклоняйте:

psac stl, letn jahody, rekrean stedisko 3. Составьте предложения, употребляя следующие сочетания:

nrodn svtek, slunen paprsek, jden lstek, lesn jahody, zimn den, hovz polvka, hlavn jdlo, studijn cesta, koln rok, letn slunce 4. Выпишите из текста существительные женского рода, оканчивающиеся на соглас ный, и определите, по какому типу они склоняются.

5. Просклоняйте:

velk radost, moudr odpov, ist postel 6. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги:

Nezapome... mou prosbu. - Oddlen obuvi je... poschod ve. - Stly jsme... domem. Bonbny jsou... mou dceru. - Budete platit... pokladny. - Chci si koupit prek... pran. - Tyto hraky jsou... deva. - Bydlm... divadlu. - Klenotnick oddlen je... druhm poschod. - U dva roky studuje... vysok kole. - Matka se star... sv dti. - Nvtvnk se pt... cestu. - Mm chu... zmrzlinu. - Postavila jsem se... fronty. - Kamardi ekali... mne. - Na pozvn svho ptele pojedu... przdninch do Bulharska.

7. Образуйте условное наклонение по образцу:

Chci si nco koupit k obdu. - Chtla bych si nco koupit k obdu.

Mete mi ukzat tyto boty? - Neme o tom ci ani slovo. - Mm mu odpovdt na dopis. Povdl jste o tom svmu pteli? - Pjdu dnes veer do divadla. - Pjde do obchodu pro potraviny? - Jak se dostanu na Hlavn ndra? - Me otevt okno. - Najez se dobe, bude mt hlad. - Pane profesore, mohu se na nco zeptat? - Chce jet s nmi ztra na vlet? - Rd to jm. Nedovedu to udlat. - Jestli chce, pjdu s tebou. - Nebude se uit, propadne u zkouky. - Kdy bude pret, na vlet nepojedu. - Tramvaj ti ujede. - Tak u mme pokraovat. - Urit se ti to bude lbit. - O dovolen pojedu nkam k moi. - Meme se ztra setkat? - Dostanu lstek a hned odjedu. - Pokej na mne, pjdeme spolu. - Zavolejte mu, hned pijde. - el dnes do obchodnho domu a koupil si oblek. - Ta ltka m bt trvanliv. - Mme koupit jet potraviny.

8. Составьте предложения, соблюдая правильный порядок слов. Следующие слова поставьте в соответствующем роде, числе, падеже и лице:

Prodavaka, nabdnout, nkolik, kus, mdlo, nm.

Nkolik, den, za, zat, zkouka, skldat, studenti.

Zkouky, do, rekrean stedisko, po, jet.

Nebo, Praha, zstat, steda, do, sobota, v.

Dovolen, jet, na, nkam, na, hory, o.

Boty, nov, potebovat, jt, do, obchodn dm.

9. Образуйте предложения по образцу:

a) Petr si koupil nov oblek. - Tak bych si koupil nov oblek.

Petr si koupil nov kabt. - Vra si uila nov aty. - Jarka la do kina. - Olga potebuje nov boty.

- Zdenk chce nov klobouk. - Milan si koupil nov oblek.

б) Vra si koup nov klobouk. - A ty by sis nekoupila nov klobouk?

Vlasta si vezme trochu aje. - Mirek s Jitkou pjdou ztra do divadla. - Marta si peje k veei rybu.

- Zdenk se Zuzanou pojedou v nedli na vlet. - Jarka potebuje nov stevce. - Olga se u jezdit autem. - Jirka se u mne veer zastav. - Katka si koup dlouh kabt.

в) Pro to nechcete udlat? - Kdybychom to mohli udlat, tak bychom to udlali.

Pro nm to nechcete ct? - Pro si to nechcete koupit? - Pro tam nechcete jet? - Pro to nechcete dokonit? - Pro se tam nechcete podvat? - Pro to nechcete udlat? - Pro to nechcete zkusit?

10. Следующие предложения напишите в условном наклонении:

Образец: Jestlie pjde do kina, pjdu s tebou. - Kdybys el do kina, el bych s tebou.

Jestlie pojede na vlet, pojedu s tebou. - Jestlie si Vra koup nov aty, koupm si tak. - Jestlie si dte zmrzlinu, dme si ji tak. - Jestlie se mi ten klobouk nebude lbit, eknu ti to. - Jestlie to nebudu vdt, zeptm se na to rodi. — Jestlie si nevezme polvku, nevezmu si ji tak.

11. Объедините данные предложения, употребив abych, abys, aby... по образцу:

Piel jsem k tob. Chci ti nco ci. - Piel jsem k tob, abych ti nco ekl:

Piel jsem k tob. Chci se s tebou poradit.

Zajdu do obchodu. Chci si koupit novou vzanku.

Manelka pjde se mnou do obchodu. Chce mi vybrat oblek.

Musme studovat systematicky. Chceme sloit zkouku na vbornou.

12. Переведите на чешский язык:

а) Если бы у меня было время, я бы поехал с вами. - Если бы ты вернулся вовремя, ты бы увидел нашего товарища. - Если бы мы знали о вашем визите, мы бы вас ждали. - Что бы вы хотели - кофе или чай? - Что бы ты хотел посмотреть в нашем городе? - Если бы ты хотел, я бы мог пойти на вокзал. - Если бы это платье тебе шло, я бы ничего не сказала.

- Вы бы не могли мне дать на один вечер эту книгу? - Если бы тебе нравились эти туфли, я бы тебе их купил.

б) После работы я пошла в продовольственный магазин самообслуживания. Мне нужно было купить что-нибудь на ужин и на завтрак. Я взяла корзинку для продуктов (na potraviny). Я купила вареную колбасу, сыр, масло, яйца, кофе и сахар. В магазине напротив я купила помидоры, огурцы, 3 кг молодого картофеля и 1 кг красивых, крупных болгарских персиков. По дороге домой я купила еще хлеб и ватрушки (kol). На ужин я пригласила своих друзей.

13. Составьте диалог на тему «В продовольственном магазине».

УРОК Склонение существительных, обозначающих месяцы и дни недели. Склонение существительных den и tden. Простые пред ложения личные, неопределенно-личные и безличные. Поряд ковые числительные. Составные порядковые числительные.

Склонение порядковых числительных. Конструкции, употребля ющиеся для обозначения времени. Наиболее употребительные типы временных конструкций с различными предлогами.

RON DOBY (OBDOB) - POAS - AS Rok se dl na tvero ronch obdob. Jsou to: jaro, lto, podzim a zima. Na jae se proda probouz z dlouhho zimnho spnku. Paprsky jasnho slunce zahvaj zemi, stromy ra. Louky se zelenaj. Je na nich erstv trva. Vysoko na nebi zpvaj a tbetaj ptci. V polch, zahradch i na loukch pracuje plno lid: sej obil, szej mlad stromky a kee.

Den se prodluuje, slunce vystupuje ve a pichz lto. Je horko. Na polch zraje obil.

Nastv doba n. Pro obyvatele mst je to doba dovolen. Lid utkaj z dusnch ulic na venkov, do lzn, do hor nebo k moi.

Ale ponenhlu se dny opt krt, noci bvaj chladnj, bl se podzim. Rno bv mlha v dolch, list loutne a opadv. Lesy dnou. Na Slovensku i na eskch a moravskch vinicch nastv vinobran.

A nakonec list opadne, stromy jsou hol, bl se zima. Obloha je ed, nebe je zataeno, asto pr, fouk studen vtr a nakonec pad snh. A tu je zase veselo. Vude je blo, na horch je krsn a doma je tulno.

*** Dnes je patn poas. Od rna pr, je mlha. Minul tden bylo hezky. Bylo zima, ale svtilo slunce. Te je zase zamraeno a fouk vtr. Brzy (brzo) se smrk. V zim jsou dny krtk.

Jak je pedpov poas na ztek? Bude oblano a zataeno, msty d, teplota ve dne plus pt a plus sedm stup, v noci kolem nuly. V horskch oblastech mrz.

eskoslovensko m stedoevropsk poas. Zima bv mrn, mrzne obvykle jen v prosinci a v lednu. Lto nen pli hork, ale teplota vystupuje nkdy a k ticeti stupm Celsia.

Nejkrsnjm ronm obdobm je jaro. Podle kalende nastv jaro jedenadvactho bezna, ale skutenmi jarnmi msci jsou msce duben a kvten. Loni byl velmi tepl podzim. Teprve v listopadu se poas zhorilo.

*** - Ty jde ven?1 Oble se podn: na teplomru je patnct stup pod nulou.

- Ned se nic dlat2, ped devtou hodinou musm bt ve kole.Vezmu si koich. Letos je krut zima.

- V ter se m oteplit, bude asi zase padat snh.

*** - Koliktho je dnes? - Dnes je ptek devatenctho bezna3.

- Tak pt tden nastane podle kalende jaro, ale poas na to nevypad.

- Ano, pozt v nedli bude prvn jarn den.

*** - Kdy pojedete letos na dovolenou? - Patnctho ervna. Letos mme dovolenou dve. Tden dovolen jsme si nechali na zimu.

- My pojedeme a v srpnu na trnct dn.

- Dovolenou nastupujete4 prvnho srpna?

- Ne, ptadvactho ervence.

*** - Kolik je hodin? - Za pt minut dvanct (tvrt na dvanct, pl dvanct, ti tvrtina dvanct).

- V kolik hodin bude odchzet?

- V jednu hodinu (ve tinct hodin) a vrtm se po druh (po trnct) hodin.

- U bude skoro dvanct a Karel dosud nepiel. Vra pila v jedenct deset.

Slovnek blit se приближаться proda, -у f природа as время ptk, -а m птица dlit se делиться rait (o stromech) распускаться (о d, -e m дождь деревьях) dosud до сих пор ron doba (obdob), -у f время года dusn душный dnout редеть foukat дуть szet сажать hork жаркий, горячий st, seje сеять chladn холодный skuten настоящий jarn весенний snh, snhu m снег jasn яркий, ясный spnek, -nku m сон ke, -e m куст stedoevropsk среднеевропейский koich, -u m шуба studen холодный krut zima, -y f суровая зима stupe, - m градус lzn, - pl курорт tbetat щебетать list, - n листва teplomr, -u m градусник louka, -у f луг teplota, -у f температура;

t. vystupuje mrn умеренный температура поднимается mlha, -у f туман teprve только, лишь mrz, mrazu m мороз dol, - n долина utkat убегать nechat: dovolenou jsme si nechali na zimu отпуск мы решили пере- tuln уютный нести на зиму vinice, -e f виноградник obil, - n зерновые vinobran, - n сбор винограда oblci se одеться vtr, vtru m ветер obloha, -у f небо, небосвод vypadat: poas na to nevypad по obvykle обычно погоде этого не видно odchzet уходить zahvat согревать opadvat опадать zelenat se зеленеть oteplit se потеплеть zem, - f земля paprsek, -sku m луч zhorit se ухудшиться ponenhlu неожиданно ztek, -ka m завтрашний день;

na z. на podn как следует завтрашний день pozt послезавтра zrt зреть, созревать probouzet se пробуждаться loutnout желтеть pedpov poas прогноз погоды n, - pl жатва pichzet приходить, наступать Лексико-грамматические пояснения Nzvy msc. Названия месяцев и прилагательные, образованные от них:

leden, -a m январь lednov январский nor, -a m февраль norov февральский bezen, -a m март beznov мартовский duben, -a m апрель dubnov апрельский kvten, -a m май kvtnov майский erven, -a m июнь ervnov июньский ervenec, -e m июль ervencov июльский srpen, -a m август srpnov августовский z, - n сентябрь zijov сентябрьский jen, -a m октябрь jnov октябрьский listopad, -u m ноябрь listopadov ноябрьский prosinec, -e m декабрь prosincov декабрьский Примечание. У существительных названий месяцев на -en и -ec в формах косвенных падежей -e- является беглым (выпадает). Ср.: leden - do ledna, bezen - od bezna, duben - v dubnu, srpen - v srpnu, ervenec - do ervence, prosinec - v prosinci.

Nzvy dn. Названия дней и прилагательные, образованные от них:

pondl, - n понедельник pondln ter, - n вторник tern steda, -у f среда steden tvrtek, -u/-a m четверг tvrten ptek, -tku m пятница pten sobota, -y f суббота sobotn субботний nedle, -e f воскресенье nedln воскресный Выражения, обозначающие различные явления природы:

а) pr идет дождь mrzne морозит hm гремит гром svt рассветает sn (pad snh) идет снег smrk se смеркается mrhol моросит padaj kroupy идет град blsk se сверкает молния otepluje se теплеет ochlazuje se холодает oteplilo se потеплело ochladilo se похолодало б) je horko жарко je dusno душно je teplo тепло je zamraeno пасмурно je zima холодно je zataeno сумрачно je mrz мороз je oblano облачно je mlha туман venku je hezky на улице хорошо uhodilo ударила молния leje jako z konve дождь льет как из ведра kolem nuly около нуля pod nulou (minus) ниже нуля nad nulou (plus) выше нуля 1. Ty jde ven? Ты идешь на улицу?

jt ven идти на улицу (наружу) 2. Ned se nic dlat! Ничего не поделаешь!

3. Вопросы, которые мы задаем о времени, дате, дне и пр.:

Koliktho je dnes? Какое сегодня число?

(Dnes je ptho bezna.) (Сегодня пятое марта).

Kolik je hodin? Который час?

V kolik hodin? В котором часу?

Jak je dnes poas? Какая сегодня погода?

Kter je dnes den (ptek, sobota...)? Какой сегодня день (пятница, суббота...)?

4. Kdy pojedete letos na dovolenou? Когда вы поедете в этом году в отпуск?

jet na dovolenou ехать в отпуск bt na dovolen находиться в отпуске nastupovat dovolenou идти в отпуск Kdy nastupujete dovolenou? Когда вы идете в отпуск?

Грамматические объяснения Склонение существительных, обозначающих месяцы и дни недели Существительные на твердые согласные, обозначающие названия месяцев, склоняются как неодушевленные существительные мужского рода твердой разновидности. В род. падеже ед. числа они имеют окончание -а, а в предл. падеже ед. числа -u: leden - ledna, v lednu;

nor - nora, v noru;

srpen - sprna, v srpnu;

tvrtek - tvrtka;

но: listopad - listopadu, v listopadu;

ptek - o ptku.

Названия месяцев на -еc (ervenec, prosinec) склоняются как неодушевленные существительные мужского рода мягкой разновидности: ervenec, ervence, v ervenci... и т.д.

Существительные z, pondl, ter склоняются как существительные типа staven.

Steda, sobota, nedle склоняются как соответствующие разновидности существи тельных женского рода (ena, ulice).

Примечания: 1. Наряду с названиями дней недели pondl и ter употребляются также pondlek и terek, которые, однако, употребляются в определенных словосочетаниях типа od pondlka do terka с понедельника до вторника;

na pondlek на понедельник.

2. В отличие от русского языка, в чешском языке являются употребительными прилага тельные, образованные от названий всех дней недели. Ср.:

steden zasedni заседание (которое было) в среду tvrten rozhovor разговор (который был / имел место) в четверг pten schze собрание (которое было) в пятницу Ср.: nedln vlet воскресная прогулка Склонение существительных d e n «день» и t d e n «неделя»

Pd slo jednotn slo mnon slo jednotn slo mnon N. den dni, dny tden tdny G. dne dn, dn tdne tdn D. dni, dnu dnm tdnu, tdn tdnm A. den dny, dni tden tdny V. dni dny, dni tdni tdny L. dni, dnu, ve dne dnech o tdnu, v tdni tdnech I. dnem dny tdnem tdny В дат. и предл. падежах ед. числа существительные den u tden имеют параллельные формы dni / dnu, tdnu / tdni. Предложное сочетание ve dne употребляется в наречном значении днем. В им. и вин. падежах мн. числа существительное den также имеет параллель ные формы dny / dni. Последняя форма является более употребительной.

Простые предложения личные, неопределенно-личные и безличные Обычным типом простого предложения в чешском языке является двусоставное лич ное предложение с выраженным подлежащим (иногда не выраженным, но подразумева емым) и сказуемым: ci pou, nastv jaro, j se nebojm, piel pozd, kad ho pozdravil, vichni se smli (см. yp. 2).

В обобщенно-личных предложениях подлежащее не выражено, оно является обоб щенным, всеобщим;

при этом подразумеваются люди, человек, кто-то:

kali mu otec. Его называли отцом.

Psali o tom v novinch. Об этом писали в газетах.

Глагол в предложениях такого типа находится обычно в 3-м лице множественного числа.

В отличие от русского языка, в чешском языке весьма распространенным является и неопределенно-личный тип предложений, в котором сказуемое выражено возвратной формой глагола в 3-м лице ед. числа. В русском языке этим конструкциям соответствует обычно личная конструкция с глаголом в 3-м лице мн. числа (подробнее см. урок 17). Ср.:

V domech se top. В домах топят.

Dnes se v tovrnch nepracuje. Сегодня на заводах не работают.

Veer se tanilo. Вечером танцевали / были танцы.

Vera se o tom hodn diskutovlo. Вчера об этом много спорили.

Безличные предложения, выражающие различные явления природы, а также психическое или физическое состояние человека, представляют собой большей частью односоставные глагольные предложения, выраженные безличными глаголами типа sn, pr, svt, mrzne, hm, blsk se, bol m (hlava) или же сложным сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части, выраженной кратким прилагательным, страдательным причастием или наречием:

je (bylo, bude) zima холодно (было, будет холодно) je (bylo, bude) horko жарко (было, будет жарко) je (bylo, bude) teplo тепло (было, будет тепло) je (bylo, bude) zamraeno пасмурно (было, будет пасмурно) je (bylo, bude) zataeno пасмурно (небо было, будет затянуто тучами) je (bylo, bude) hezky хорошо, приятно (было, будет) je (bylo, bude) mi smutno мне (было, будет) грустно je (bylo, bude) mu veselo ему (было, будет) весело и т. д.

Порядковые числительные (slovky radov) Порядковые числительные обозначают порядковый номер предмета, отвечают на вопрос kolikt, -, - который, -ая, -ое (по счету).

1. prvn, prv 18. osmnct 2. druh 19. devatenct 3. tet 20. dvact 4. tvrt 21. dvact prvn / jedenadvact 5. pt 22. dvact druh / dvaadvact 6. est 30. tict 7. sedm 40. tyict 8. osm 50. padest 9. devt 60. edest 10. dest 70. sedmdest 11. jedenct 80. osmdest 12. dvanct 90. devadest 13. tinct 100. st 14. trnct 101. st prvn 15. patnct 102. st druh 16. estnct 200. dvoust 17. sedmnct 300. tst 400. tyst 1.000. tisc 500. ptist 1.000.000. milint Составные порядковые числительные Составные порядковые числительные могут выражаться двумя способами:

а) все составные части числительного могут быть выражены порядковыми числительными.

Например: dvact pt srpen, dvact pt rada, dvact pt slo, sto tict druh / sto dvaatrict;

б) часть составного числительного может быть выражена количественным числительным, часть - порядковым. Например: ptadvact jen, ptadvact ada, ptadvact islo, dvstptaosmdest.

Возможна комбинация количественных и порядковых числительных, например: rok tisc devt set osmdest pt.

Примечание. Порядковые числительные часто пишутся цифрами, после которых обяза тельно ставится точка. Например: 5. ervna (ptho ervna), 7. listopadu (sedmho listopadu).

Склонение порядковых числительных Порядковые числительные склоняются как прилагательные и согласуются с существительным в роде, числе и падеже. Например: osm hodina, ped osmou hodinou, dest srpen, destho srpna и т. д.

Порядковые числительные на - (prvn, tet, tisc) склоняются по образцу прилагательных мягкой разновидности (тип letn). Например: prvn, prvnho, prvnmu, v prvnm и т. д.

Порядковые числительные, оканчивающиеся на -, -, -, склоняются как прилага тельные твердой разновидности. Например: pt, ptho, ptmu, o ptm, s ptm...;

pt, pt, ptou и т. д.

При склонении составных числительных склоняются все части, выраженные порядко выми числительными. Например: dvact pt, dvactho ptho, dvactmu ptmu.

Если порядковым числительным выражена только последняя часть составного чис лительного, то склоняется только порядковое числительное: ptadvact, ptadvactho, ptadvactmu, ptadvactm.

Конструкции, употребляющиеся для обозначения времени Для обозначения времени на вопрос Kolik je hodin? употребляются следующие конструкции:

а) для обозначения целого часа:

Je jedna hodina.

Jsou dv (ti, tyi) hodiny.

Je pt (est, deset, dvanct) hodin.

б) для обозначения четверти (или четвертей) часа употребляется существительное tvrt с предлогом nа, требующим вин. падежа соответствующего количественного числительного:

je tvrt na est четверть шестого je tvrt na jednu (na dv, na ti) четверть первого (второго, третьего) jsou ti tvrti (tvrt) na osm 45 минут восьмого в) для обозначения половины часа употребляется pl с порядковым числительным в род.

падеже женского рода:

je pl tet половина третьего je pl tvrt (pt, dest) половина четвертого (пятого, десятого) г) обозначение времени между четвертями можно производить двумя способами:

аа) присоединять к целому часу, половине часа или четверти часа минуты при помощи союза а:

Je osm hodin a pt (est, osm, deset) minut. Восемь часов пять (шесть, восемь, десять) минут.

Je tvrt na osm a pt (est, osm) minut. Двадцать минут восьмого (двадцать одна, двадцать три минуты).

Je pl dest a pt (est, osm) minut. Тридцать пять десятого...

Je ti tvrt na osm a pt (est, osm) minut. Без десяти (без девяти, без семи) восемь.

бб) вычитать при помощи предлога za без... минут.

Je za pt (est, sedm, osm, deset) minut osm. Без пяти (без шести, без семи, без восьми, без десяти) минут восемь.

Je za ti minuty tvrt na osm. Двенадцать минут восьмого.

Za deset minut ti. Без десяти три.

Za pt minut est. Без пяти шесть.

Za sedm minut pl pt. Двадцать три минуты пятого.

Примечания: 1. Для обозначения половины первого употребляется не порядковое числитель ное, а количественное: jedna - v pl jedn, но v pl druh, v pl pt и т. д.

2. При обозначении точного времени (на вокзалах, аэродромах и др.) употребляются конструкции типа:

Je devatenct ticet sedm. Девятнадцать часов тридцать семь минут.

Vlak jede ve ti tyicet dv. Поезд отправляется в три часа сорок две минуты.

Letadlo polet v osmnct padest. Самолет вылетает в восемнадцать часов пятьдесят минут.

Наиболее употребительные типы временных конструкций с различными предлогами Mezi tvrtou a ptou. В пятом часу.

Po est hodin. После шести (в начале седьмого).

Jde na devtou. Девятый час.

Ped jedenctou. Около одиннадцати.

Ped pti minutami. Пять минут тому назад.

Hodinu (dv, ti, tyi) ped tm. За час (два, три, четыре часа) до того.

О tvrt hodiny dv. На четверть часа раньше.

УПРАЖНЕНИЯ 1. Ответьте на вопросы:

1. Jak je dnes poas?

2. Kter msce jsou zimn, kter jarn, letn a podzimn?

3. Jak je pedpov poas na ztek?

4. Jak podneb je v eskoslovensku?

5. Kter ron obdob jsou nejkrsnj?

6. Kdy nastv jaro podle kalende?

7. Jak je proda v zim?

2. Слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:

Ped (tden) jet byla zima, dnes je u opravdu teplo. - Tuto knihu musm vrtit do (ptek). - Za dva (den) odjdm do Prahy. - Koncem (erven) se vrtm zptky. - V (listopad) obyejn hodn pr. - Za pt (den) pijede eskoslovensk delegace. - Jaro zan koncem (bezen). - Odpov na svj dopis jsem dostala po (pt, den). - Dovolenou budu mt a v (prosinec). - Na jihu zstanu do (jen). - Budu tam od (pondl) do (tvrtek). - Prci musm ukonit do ptho (tden). - Stalo se to zatkem (nor) (tento rok).

3. Числительные в предложениях напишите прописью:

Dnes je 8. ervna. - Podle pedpovdi poas bude do 12. kvtna pret. - Po 12. m bt teplo.

- Zkouky zanaj 1. ervna a kon 23. - Narodil jsem se 18. ervence. - 9. kvtna je Den vtzstv.

- S 27. listopadem jsou spojeny m nejlep vzpomnky. - Tato udlost se odehrla koncem 30. let.

- Pukin il v 19. stolet. - V knize chyb 136. strnka. - Oddlen konfekce je v 2. poschod.

- Pednka se kon ve 4. pate. - V 1. sti koncertu zpvala m oblben zpvaka.

4. Составьте предложения, употребив следующие слова и выражения:

poas se zhorilo, ochladilo se, fouk vtr, blsk se, venku svt slunce, pr, hm, byla tma, je zima, tepl vzduch, otepluje se, mrhol, doma, pedpov poas, oekv se bouka, promokl jsem na ki, venku je blto, lije jako z konve, pl do det, je zamraeno, nebe je jasn, poas se zlepuje.

5. Переведите на русский язык:

Myslm, e ten vlak m pijet za pt minut ti tvrt na devt. - Mezi pl ptou a tvrt na est asi nebudu doma. - Koncem z nebo zatkem jna se chystm jet do Prahy. - Kdy jsem el vera dom, bylo hrozn poas: blskalo se, hmlo a lilo jako z konve. - Ta vta je na ti sta osmapadest strnce, tyiadvact dek. - Je est hodin a sedm minut. - Je tvrt na deset. - Je pl osm. - Je pl jedenct a pt minut. - U je po dvanct. - U je dvanct pry. - Vrtm se po dest. - as budu mt a po pt hodin. - To se stalo z 2. na 3. kvtna. - Mm dovolenou od 15.

z do 10. jna. - Jarn rovnodennost je 21. bezna, podzimn 23. z. - V tto dob slunce vychz v est hodin rno a zapad v est hodin veer. - Divadlo zan v 19 hodin, sejdeme se tedy za deset minut sedm u pokladny. - J tam budu radji u ve ti tvrt na sedm.

6. Измените указанное время по образцу:

а) на пять минут меньше:

U je deset hodin. - Jet ne, je teprve za pt minut deset.

U je jedenct hodin.... - U je tvrt na devt.... - U je pl osm.... - U jsou ti tvrti na est....

- U je za pt minut dvanct.... - U je tvrt na sedm a deset minut.... - U je za pt minut ti tvrt na tyi.... - U je pl pt a osm minut.... - U je za deset minut devt.

б) на десять минут больше:

Je teprve za pt minut osm. - Jak to, j u mm osm a pt minut.

Je teprve za deset minut devt.... - Je teprve tvrt na pt.... - Je teprve za pt minut sedm.... - Je teprve est hodin a pt minut.... - Je teprve za pt minut pl devt.... - Je teprve pl jedenct a pt minut.... - Jsou teprve ti tvrt na dvanct a dv minuty.... - Je teprve za minutu deset....

7. Образуйте сложные предложения, употребив союзы ale, akoli.

Образец: Venku je hezky. - Dopoledne jet prelo. - Venku je hezky, ale (akoliv) dopoledne jet prelo.

Te je kolem nuly. Rno byl jet mrz. - Te ji nen na obloze ani mrku. Ped hodinou jet prelo. - Letos jedeme na dovolenou a v srpnu. Vloni jsme mli dovolenou ji potkem ervence.

- Cel kvten pr. V dubnu bylo krsn poas. - К poledni se oteplilo. Rno byla jet mlha a zima.

8. Расскажите:

Jak bylo poas o losk dovolen.

Jak poas byste si pla mt o zimnch przdninch.

9. Переведите на русский язык. Найдите русский эквивалент этой пословицы:

nor bl pole sl.

10. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:

Vlak pijd... pl (devt). - Tu prci musme udlat hned... (svtek). - Sejdeme se u metra...

(tvrt... sedm). - Byl zde... (pt minut). - Musm jt, jsou u ti tvrti... (jedenct). - Opozdili jsme se... (deset minut). - Budu u vs... (dv hodiny). - Byla jsem... (divadlo)... (ti tdny). - Nehoda se stala veer... (12 hodin). - Vrtm se... (pt a est). -... (ti msce) cestovn se vrtil do vlasti.

- Pjdeme do obchodu... pl (jedna). - Jde... (osm). - Vlak odjd... (20.37).

11. Переведите на чешский язык:

а) Сегодня очень хорошая погода. Вчера еще шел дождь, а сегодня небо чистое, светит солнце, а по радио передавали, что сегодня будет ясно, к вечеру небольшая облачность, ветер слабый, температура 23-25°. Сейчас начало июня, и у нас уже лето. В субботу и в воскресенье все жители города выезжают за город. Лето самое красивое время года. Цветут цветы, в садах зреют фрукты и овощи. Напляжах рек, прудов и озер много народу.

Некоторые любят осень, называют ее золотая осень. У нас осень начинается в конце сентября. Идут дожди, небо покрыто тучами, дует холодный ветер. В декабре, а иногда и в конце ноября начинается зима - пора любителей зимнего спорта. Зимой очень красиво в лесу и в поле. Все деревья покрыты белым снегом, а на земле лежит огромный белый ковер. Зима у нас холодная, температура бывает от 15 до 30° ниже нуля. Солнце светит слабо, рано темнеет, нужно тепло одеваться, чтобы не замерзнуть. Наконец, морозы ослабевают, снег начинает таять. С крыш и деревьев капает.

б) В воскресенье в магазинах не торгуют. - Зимой в домах топят. - Зимой темнеет рано. - Все друзья уехали, мне очень тоскливо. - Душно, нужно открыть окно. - Холодно, дай мне, пожалуйста, шарф. - Будет гроза, уже гремит гром и сверкает молния. - Дождь льет как из ведра. - На собрании об этом много спорили. - Эту песню поют во всем мире. - На нашем заводе работают 5 дней в неделю. - Здесь говорят по-чешски. - В этом здании печатают газеты. - Об этом всюду говорят. - Здесь не курят.

Slovnek передавать по радио vyslat v rozhlase ослабевать slbnout капать (с крыш) krpat УРОК Склонение существительных мужского рода на -а и на -се (тип pedseda и тип soudce). Притяжательные прилага тельные на -v, -in. Склонение притяжательных прилага тельных. Спряжение глагола vzt. Союз nejen... ale.

Предлог podle.

DIVADLO A KINO Z Moskvy ke mn pijel na nvtvu mj ptel Vladimr. Je to mj kolega z Moskvy.

Pracuje na Moskevsk univerzit. Mimo jin se velmi zajm o divadlo a hudbu.

- Rd bych se podval do divadla, Jirko. V Praze je pece hodn divadel, e? Kde bych mohl sehnat lstek (vstupenku)?

- Ano, v Praze je nkolik velkch divadel a hodn malch scn rznho zamen. O lstky se nestarej1, j njak obstarm (opatm).

- To bych ti byl velice vden. A mysl, e bychom mohli dostat lstky jet na dneek? To u bude asi pozd.

- No, nevm, pokusm se to zjistit telefonicky. Ale v zsad se mus lstky kupovat pedem v pedprodeji, bu pmo v pokladn divadla, nebo ve zvltnch pedprodejch. asto nejsou lstky k dostn2. No, uvidme. Chtl bys vidt inohru, operu, balet nebo operetu?

Vladimr ml zjem o operu. li jsme se podvat na plakty, kter opery maj te prask divadla ve svm repertoru (na programu)3. Dnes se hraje Smetanova Prodan nevsta4, ale tuhle operu Vladimr dobe zn. Ale ztra budou ve Smetanov divadle dvat Dvokovu Rusalku5, a to je jedna z nejkrsnjch eskch oper. Lstky jsme dostali pln nhodou ped zatkem pedstaven.

Vladimr byl velice spokojen. V tom divadle jet nikdy nebyl.

Kdy jsme ptho dne veer pili ped sedmou do divadla, bylo tam plno lid, kte shnli lstky. V pokladn u byly vstupenky vyprodny6. Koupili jsme si u uvdky program a sedli jsme si na sv msta do druh ady na druhm balkn. V hlediti bylo plno divk. Pesn v sedm hodin se opona zvedla a pedstaven zaalo. Zaznly prvn zvuky pedehry. O pestvce jsme li do bufetu a dali si kvu. Zvonek nm oznmil, e zan dal jednn. Vkon slist byl tak krsn, e potlesk nebral konce7.

Po pedstaven jsem se zeptal Vladimra na jeho dojmy8.

- Tak, co, Vlo, jak se ti to lbilo?

- Moc. Vechno bylo ndhern! Velice se mi lbila ta mlad zpvaka, co hrla hlavn lohu, myslm, e role byly velmi dobe obsazeny9. I ta Dvokova hudba je vynikajc.

To v, Antonn Dvok je vedle Bedicha Smetany nam nejslavnjm skladatelem a jeho hudba je vysoce cenna nejen u ns, ale i v cizin. Nesmme zapomenout i na dirigenta10. Je to jeden z naich nejvznamnjch dirigent, zaslouil umlec a nositel du prce.

- Ano, u ns ho tak znaj, vdy byl ped nkolika lety v Moskv s kolektivem Nrodnho divadla na pohostinskm vystoupen dn eskoslovensk kultury. Nezahodil jsi program? Chtl bych se jet jednou podvat, kdo zpval hlavn role, a program si schovm na pamtku11.

Vraceli jsme se spokojen dom. Tento den Vladimrovy nvtvy se vydail. Ztra budu muset zajt do pedprodeje a koupit jet njak lstky, aby se Vladimr co mon nejvc12 seznmil s praskm divadelum ivotem.

*** Moje ena pila dnes z prce unaven, chtla by se jt nkam pobavit.

- Franto, dnes bych mla chu jt do kina.

- A co dvaj? Podvm se do novin na programy.

- Co tohle, to jsme jet myslm nevidli. Je to francouzsk film.

- Myslm, e je to detektivka (detektivn film) a hlavn lohu tam hraje jeden velice znm herec, ale jmno jsem te zapomnl. Dobe, tak pjdeme, jestli dostaneme lstky.

- Myslm, e ano, hraje se to v kin Sevastopol u tet tden. No i kdyby ne, tak se podvme nkam jinam, snad se dv jet nco zajmavho.

- Doufm, e ten film bude zajmav nejen napnavm djem, ale i dobrmi hereckmi vkony.

- A nev, kdo je reisrem tohoto filmu, kdo ten film natoil (reroval)?

Nevm, ale pr je to njak znm reisr. A jeho stlm spolupracovnkem je znm kameraman.

Slovnek asi наверное pesn точно bu... nebo или... или pt следующий cizina, -у f заграница;

v cizin за reisr, -а m режиссер границей role, -e f роль inohra, -у f драма d, -u m орден dj, -e m действие ada, -a f ряд dirigent, -а m дирижер scna, -у f сцена divk, -a m зритель sehnat достать dneek, -ka m сегодняшний день shnt доставать, искать dojem, -u m впечатление skladatel, -e m композитор doufat надеяться slista, -у m солист herec, -rce m актер, артист spokojen довольный hereck актерский stl постоянный hereka, -у f актриса telefonicky по телефону hledit, - n зрительный зал loha, -у f роль hudba, -у f музыка umlec, -lce m деятель искусств jednn, - m действие unaven усталый kameraman, -a m кинооператор pln полностью, вполне lbit se нравиться uvdka, -у f билетер mimo jin между прочим vdn благодарный nhodou случайно vracet se возвращаться napnav напряженный vydait se удаться natoit film снять кинофильм vkon, -u m исполнение nejslavnj прославленный, vynikajc выдающийся знаменитый vdyt’ ведь nejvznamnj выдающийся zatek, -u m начало nositel du орденоносец zahodit выбросить obstarat позаботиться zajmat se интересоваться opatit раздобыть zajmav интересный opona, -y f занавес zamen, - n направление, oznmit сообщить направленность plakt, -u m афиша zapomenout забыть pobavit se поразвлечься zsada, -у f принцип;

v zsad в pohostinsk vystoupen гастроли принципе pokusit se попытаться zaslouil заслуженный pr якобы zazvonit зазвонить pece все же zjistit выяснить pedehra, -у f увертюра znm знакомый pedem заранее, заблаговременно zpvaka, -у f певица pedprodej, -e m предварительная zpvat петь продажа zvednout se подняться pedstaven, - n спектакль, zvltn особенный представление Лексико-грамматические пояснения 1. О lstky se nestarej. О билетах не беспокойся.

starat se (o nkoho, o nco) заботиться о чём-л., о ком-л.

О lstky se postarm j. O билетах позабочусь я.

О to se nestarejte. Об этом не беспокойтесь.

2. asto nejsou lstky k dostn. Часто нельзя достать билеты.

3. mt (co) v repertoru иметь в репертуаре / программе mt na programu bt v repertoru быть в репертуаре bt na programu быть в репертуаре / в программе 4. Dnes se hraje Smetanova Сегодня идет «Проданная невеста»

Prodan nevsta. Сметаны.

Ср. также:

Hraje se to u tet tden. Это идет уже третью неделю.

5. Ztra budou dvat Dvokovu Rusalku. Завтра пойдет «Русалка» Дворжака.

Глагол dvat в отношении театральных постановок и фильмов имеет значение ставить, играть, идти (безл.):

Со dnes dvaj v kinech? Что сегодня идет в кинотеатрах?

Со se dnes dv v divadle? Что сегодня идет в театре?

6. Vstupenky byly vyprodny. Билеты были распроданы.

7. Potlesk nebral konce. Аплодисментам не было конца.

8. Zeptal jsem se Vladimra na jeho dojmy. Я спросил Владимира о его впечатлениях.

Глагол ptt se / zeptat se nkoho na nco спрашивать / спросить кого-л. о чем-л. имеет двойное управление: род. падеж плюс вин. падеж с предлогом nа.

Ср.: Zeptm se na to sv eny. Я спрошу об этом у своей жены.

Na nic se mne neptej. Ни о чем меня не спрашивай.

9. Role byly velmi debe obsazeny. Состав исполнителей был очень хороший.

10. Nesmme zapomenout i na dirigenta. Нельзя не упомянуть и о дирижере.

Глагол zapomenout употребляется с вин. падежом с предлогом na.

Ср.: Zapomnl na svho ptele. Он забыл о своем друге.

Zapomnl na jeho jmno adresu. Он забыл его имя.

11. schovat si (nco) na pamatku спрятать (что-л.) на память 12. co mon nejvc как можно больше Doplkov etba ESKOSLOVENSK FILM eskoslovensk film doshl svho plnho rozvoje a po osvobozen, kdy dolo к jeho znrodnn. Prvn velk spch zskal v roce 1947, kdy byl na filmovm festivalu v Bentkch vyznamenn prvn cenou film „Sirna" o socilnch bojch hornk. Byl natoen podle romnu znm esk spisovatelky Marie Majerov. V celm svt jsou oblbeny loutkov filmy J. Trnky, nap. „Csav slavk" nebo „Star povsti esk" natoen podle stejnojmenn knihy Jirskovy.

Trnkovy filmy vynikaj jak technickou originlnost, tak po strnce vtvarn. Tyto filmy okouzluj divky na celm svt svou nenapodobitelnou jemnou lyrinost. Trikov film vytv s oblibou reisr Karel Zeman. Jeho film „Vynlez zkzy" zskal hlavn cenu na svtov vstav v Bruselu. V poslednch letech doshl eskoslovensk film opt mnoha mezinrodnch spch. Nkter filmy zskaly adu mezinrodnch cen. Dva eskoslovensk filmy „Obchod na korze" a „Oste sledovan vlaky" dostaly nejvy cenu, kter se udluje v Americe, tzv. Oscara.

Slovnek Bentky, -ek pl Венеция pozoruhodn заслуживающий boj, -e m борьба внимания, замечательный cena, -у f премия;

hlavn с. первая pslunk, -a m представитель премия;

zskat с. получить rozvinout(se) развить(ся) премию;

udlovat с. награждать, rozvoj, -e m развитие вручать премию slavk, -a m соловей;

„Csav slavk“ dlo, -a n произведение;

umleck d. „Соловей императора" художественное произведение, spisovatelka, -у / писательница произведение искусства stejnojmenn одноименный divk, -a m зритель strnka, -у f сторона;

po strnce со doshnout достичь стороны;

что касается filmarsk кинематографический: trikov film трюковый фильм filmarsk generace поколение tvrce, -e m творец, создатель кинематографистов tzv. (takzvan) так называемый filmov кинематографический uznvat признавать korzo, -a n центральная улица vynlez, -u m изобретение loutkov film кукольный фильм vynikat выделяться mezinrodn международный vstava, -у f выставка nenapodobiteln неподражаемый vtvarn изобразительный obliba, -у f страсть, увлечение;

s vytvet создавать oblibou vytvet делать, что-л. с vyznamenat наградить любовыо zahrani, - n заграница;

v z. за oblben любимый границей okouzlovat очаровывать zskat spch, -u m иметь успех „Oste sledovan vlaky“ „Поезда zkza, -у / гибель особого назначения“ znrodnn, - n национализация;

dolo osvobozen, - n освобождение k z. была проведена национали povt, -i f повесть, сказание зация, было национализировано Грамматические объяснения Склонение существительных мужского рода на -а и на -се (тип p e d s e d a и тип s o u d c e) Pd slo jednotn slo mnon N. pedseda soudce pedsedov, slist soudcov, -i G. pedsedy soudce pedsed soudc D. pedsedovi soudcovi pedsedm soudcm А. pedsedu soudce pedsedy soudce V. pedsedo! soudce! pedsedov, slist! soudcov!,-i L. (o) pedsedovi soudcovi (o) pedsedech soudcch I. pedsedou soudcem pedsedy soudci По образцу pedseda склоняются существительные мужского рода на -а (с предшест вующим твердым согласным основы) типа: hrdina герой, houslista скрипач, komunista коммунист, husita, kolega, Neruda, Benda, Svoboda, Jirka, Franta.

Существительные типа pedseda имеют смешанный тип склонения: в ед. числе они склоняются как существительные женского рода (тип ena) за исключением форм дат. и предл. падежей, которые имеют окончание -ovi как у одушевленных существительных мужского рода: о komunistovi, slistovi, Nerudovi, Frantovi. Во мн. числе они склоняются как одушевленные существительные мужского рода твердой разновидности.

В им. падеже мн. числа у существительных указанного типа возможны окончания -ov и -. Окончание - принимают все существительные на -ita, -asta, -ista (главным образом иностранного происхождения): komunist, idealist, houslist, gymnast, slist, а также husita husit. У прочих существительных обычным является окончание -ov: kolega - kolegov, starosta - starostov, hrdina - hrdinov.

В предл. падеже мн. числа употребляются окончания -ech и -ch. Перед окончанием -ch происходит чередование согласных k/c, h/z, g/z, ch/: mluvka - o mluvcch, sluha - o sluzch, kolega - o kolezch.

Притяжательные прилагательные на -v, -in Притяжательные прилагательные на -v, -in (bratrv, sestin) в чешском языке рас пространены гораздо шире, чем в русском языке. Они образуются от существительных, обозначающих лиц мужского и женского рода.

От существительных мужского рода они образуются посредством присоединения суффикса -v (для мужского рода), -ova (для женского рода) и -ovo (для среднего рода). Ср.:

Musk rod ensk rod Stedn rod bratr: bratrv (pokoj) bratrova (kniha) bratrovo (kolo) otec: otcv otcova otcovo Petr: Petrv Petrova Petrovo Smetana: Smetanv Smetanova Smetanovo От существительных женского рода притяжательные прилагательные образуются посредством присоединения к основе существительного суффикса -in для мужского рода, -ina для женского рода, -ino для среднего рода: Helena - Helenin (pokoj), Helenina (sestra), Helenino (dt). Перед суффиксом -in (-а, -о) происходит чередование согласных k/, r/, g/, h/, ch/. Ср.:Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 14 |
 

Похожие работы:Загрузка...
 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.